KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025"

Transkriptio

1 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun tavoitteet Suunnitteluprosessi Nykytilan analyysi Asutus ja elinkeinot Matkailuelinkeino Vetovoimatekijät : Kiiminkijoki ja arvokkaat ympäristöt Suunnittelutilanne Maakuntakaava Oulun seudun yleiskaava Kuntien kaavoitustilanne Muut suunnittelua ohjaavat suunnitelmat SUUNNITTELUN TAVOITTEET Visio SWOT-analyysi Workshop-tilaisuus RAKENNEMALLIT Megatrendit KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Maankäyttöstrategian suunnittelun lähtökohdat Kehittämisteema 1: Asuminen ja loma-asuminen Kehittämisteema 2: Virkistyskäyttö ja matkailu Kehittämisteema 3: Vesi ja ympäristö VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutukset Asutuksen ja loma-asutuksen vaikutukset vesistöihin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöön Virkistys- ja matkailukäytön vaikutukset vesistöön ja kasvillisuuteen Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon vaikutukset veden laatuun, asumis- ja virkistysympäristöihin Sosiaaliset vaikutukset Asutus- ja väestörakenteen muuttumisen vaikutukset kylien ja taajamien elinoloihin Elinkeinorakenteen muutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ja elämäntapaan Vaihtoehtojen taloudelliset ja elinkeinopoliittiset vaikutukset Kehittämistoimenpiteiden toiminnallinen soveltuvuus sekä niiden tekninen ja toiminnallinen toteutettavuus Matkailu- ja virkistyspalvelujen liiketaloudellinen kannattavuus Elinkeinotoiminnan vaikutus aluetalouteen ja kilpailukykyyn Toimintojen sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

3 6 TOIMENPIDEOHJELMA Asumisen ja loma-asumisen kehittämishankkeet Matkailun ja virkistyksen kehittämishankkeet Ympäristön kehittämishankkeet...60 Merkittävin tausta-aineisto: - KIVA, Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia. Lähtötietoselvitys Pohjois- Pohjanmaan liitto / Niina Kotavaara. - KIVA, Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia. Tavoitevaiheen kyselyn ja kuntakeskustelukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan liitto / Niina Kotavaara. - Vesistön tila ja käyttö: Ismo Karhu / Pohjois-Pohjanmaan liitto, haastattelu kuntien yleis- ja asemakaavat, Oulunseudun yleiskaava 2020, VIVA-suunnitelma Muut lähteet on koottu raporttiin alaviitteiksi. Valokuvat Airix Ympäristö, Haukiputaan kunta Pohjakartta: Maanmittauslaitos, käyttölupa nro 458/MML/09 Onganranta, Haukipudas 2

4 JOHDANTO Kiiminkijokivarren kuntien yhteisen maankäyttöstrategian valmistelu on aloitettu keväällä Tavoitteena on määrittää alueen maankäytön yhteiset periaatteet. Strategian tarkoituksena on ohjata kaavoitusta sekä asumiseen, virkistykseen, matkailuun ja ympäristönhoitoon liittyviä kehittämishankkeita. Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut luonnon- ja kulttuuriympäristöt. Suunnittelualue sijoittuu Kiiminkijokivarren kuntiin Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun Ylikiiminkiin ja Utajärven Särkijärvelle asti. Suunnittelun aluerajauksen lähtökohtana on Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavassa Kiiminkijokilaaksoon osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealue. Tämä KIVA-maankäyttöstrategia on kuntien maankäytön suunnittelua tukeva, pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä Kiiminkijokivarren vetovoimaisuutta asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden vuorovaikutteisen yhteistyön tuloksena. Maankäytön strategian suunnitteluprosessi on kestänyt noin puoli vuotta. Työn lähtökohdat ja tavoitteet saatiin vuosina tehdyistä selvityksistä. Lokakuussa 2008 järjestettiin osallisille ideoiva työpajaseminaari, jonka pohjalta laadittiin kaksi kehityskuvaa: juppi ja hippi. Niiden kuvauksen ja arvioinnin pohjalta laadittiin strategia, jossa yhdistettiin molempien mallien ominaisuuksia siten, että alajuoksulla painottui juppi-rakenne ja latvaosilla hippirakenne. Strategiassa asutus luokiteltiin taajamiin, asutuskyliin, maatalouskyliin ja matkailu- /loma-asutuskyliin laajenemisalueineen. Kuhunkin kuntaan osoitettiin paikallisesti ja seudullisesti merkittävät, kehitettävät retkeily- ja ulkoilualueet reitteineen. Ympäristöhankkeina nostettiin esiin tulvauomien ja koskijaksojen kunnostus-, maisemointi- ja toimintojen kehittämistarpeita. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt strategian laatimiseen maakunnan kehittämisrahaa ja on hoitanut hankkeen hallinnoinnin. Kuntarahoitusosuudesta ovat vastanneet Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiiimingin ja Utajärven kunnat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Haukiputaan kunnasta Aila Lomperi ja Markku Uusimaa, Kiimingin kunnasta Hilkka Lempiäinen ja Ritva Kuusisto, Ylikiimingin kunnasta Sisko Repola, Samppa Ukonmaanaho ja Veijo Väänänen, Utajärven kunnasta Asko Merilä ja Jouni Jurva, Oulun kaupungista Paula Korkala ja Mika Uolamo. Oulun seudun edustajana oli Anne Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta Antti Huttunen ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta Maria Juurikka ja Olli Eskelinen, joka toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Konsulttina toimi AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä vastasivat arkkitehti Riitta Yrjänheikki ja FM Johanna Lehto. Tämä KIVA 2025 maankäyttöstrategian raportti sisältää Kiiminkijokivarren oloja kuvaavat lähtötiedot, luonnosvaiheessa laadittujen vaihtoehtoisten rakennemallien kuvauksen, kunnittain teemakartoilla esitetyn maankäyttöstrategian, vaikutusten arvioinnin sekä strategian pohjalta toteutettavia konkreettisia kehittämishankkeita sisältävän toimenpideohjelman. Lisäksi on laadittu koko suunnittelualueen käsittävät strategiakartat. Raportissa esitetyt skenaariot ja näkemykset eivät kaikilta osin perustu suunnittelun osapuolten virallisiin kannanottoihin, vaan ovat ideoinnin ja erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen havainnollistamiseksi laadittuja. KIVA-hankkeen ohjausryhmä toivoo, että strategiatyö ja laadittu raportti antavat kunnille ja muille Kiiminkijokivarren toimijoille lähtökohtia ja virikkeitä alueen vetovoimaisuuden ja yhteistyön kehittämiseen. Oulussa Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia KIVA 2025 hankkeen ohjausryhmä 3

5 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelun tavoitteet Kiiminkijoen varren kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat toteuttaneet yhteishankkeen Kiiminkijokivarren vetovoimaisuuden lisäämiseksi asuin-, virkistys- ja matkailualueena. Työn lähtökohtana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa määritetty Kiiminkijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealue, joka ulottuu Haukiputaan, Kiimingin, Oulun (entisen Ylikiimingin) ja Utajärven kuntien alueelle. KIVA-maankäyttöstrategian tarkoituksena on olla kuntien maankäytön suunnittelua tukeva, pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma. Maankäyttöstrategia ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavasuunnitelma, vaan se tulee olemaan ohjeena ja virikkeenä Kiiminkijokivarren kuntien maankäytön suunnittelulle sekä ympäristön hoitoon ja elinkeinotoimintaan liittyville kehittämishankkeille. Keskeisenä lähtökohtana alueen kehittämiselle ovat jokivarren arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristöt. Kiiminkijokivarsi on Oulun kaupunkiseudun läheinen alue, joka on kasvattanut merkitystään asumisen kohdealueena. Jokivarressa on turvattava myös virkistyskäytön ja matkailun edellytykset. Alueella on tärkeää, että eri maankäyttömuodot tukevat toisiaan, alueen monikäyttömahdollisuutta ja alueen kehittämistä. Ranta-alueet ovat maaseudun voimavara ja rantojen merkitystä on pohdittava kuntien toiminnan ja vetovoimaisuuden kannalta. Suunnittelun alkuvaiheessa on kerätty lähtötietoja, tehty nykytilanteen analyysi ja alustavat tavoitteet. Maankäytön suunnittelutarpeet jaoteltiin kolmeen teemaan: 1. ASUMINEN JA VESI veden läheinen asuminen ja siihen liittyvät maankäytön tarpeet mitoitusperiaatteet, sijoittuminen, yhteensovittaminen, yhdyskuntatekniikka tulva-alueet 2. LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ luonnon- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen alueen asuinkäytön, virkistyskäytön ja matkailun kehittämisessä luonnon- ja ympäristönsuojelulliset toimenpidetarpeet kulttuuriympäristön hoitaminen 3. VIRKISTYSKÄYTTÖ JA MATKAILU erityispiirteiden tunnistaminen alueen erityispiirteisiin perustuvan virkistyskäytön ja matkailun kehittäminen suunnitteluyhteistyön kehittäminen virkistysreittien rakentaminen 4

6 virkistyskalastuksen ja veneilyn kehittäminen virkistystarjonnasta tiedottaminen matkailutuotteiden kehittäminen matkailualueiden kehittäminen ja matkailutarjonnan markkinointi Maankäyttöstrategian liitteeksi laaditaan toimenpide-ehdotuksia strategian toteuttamiseksi. Nämä laaditaan niin konkreettisiksi, että toimijoiden on helppo sitoutua niihin. Kehittämissuunnitelma tullaan toteuttamaan alueen asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden yhteistyöllä. 1.2 Suunnitteluprosessi Hanke alkoi vuonna 2007 lähtötietojen kokoamisella ja tavoitteiden asettamisella. Varsinaisen maankäyttöstrategian suunnittelu alkoi elokuussa Lokakuussa 2008 järjestettiin suunnitelmaa valmisteleva työpajatilaisuus alueen toimijoille. Tilaisuudessa ideoitiin koottujen tavoitteiden pohjalta visiota Kiiminkijokivarren tulevaisuudesta ja koottiin ajatuksia strategian sekä toimenpideohjelman laatimiseksi. Työpajaan osallistuneet noin 20 henkilöä edustivat alueen kuntia sekä kotiseutu- ja virkistyskäyttö- ym. yhdistyksiä. Strategiatyö eteni tämän jälkeen loppuvuodesta 2008 rakennemallivaiheeseen ja se toimitettiin lausuntokierrokselle kuntiin ja sidosryhmille joulukuussa Vuoden 2009 keväällä laadittiin varsinainen maankäytön strategia. Suunnitelma valmistui kunnanvaltuustojen käsittelyyn maaliskuussa Suunnittelua on ohjannut alueen kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edustajista koostuva ohjausryhmä. Työn käytännön toteutuksesta on vastannut konsulttina AIRIX Ympäristö Oy. Vuorovaikutteista suunnittelua ja laajaa osallistumista on pidetty työn olennaisena osana. Tämän vuoksi suunnittelun eri vaiheissa on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia sekä mahdollisuus kommentoida ja antaa parannusehdotuksia mm. internet-pohjaisen tietopankin kautta. 1.3 Nykytilan analyysi KIVA-hankke on aloitettu perustietojen ja tavoitteiden kartoituksella, jotka on koottu lähtötietoselvitys-raporttiin. Seuraavassa on esitetty kootusti tiivistettynä raportin keskeiset tulokset. Suunnittelualue ulottuu neljän kunnan alueelle (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Utajärvi). Ylikiimingin kunta liittyi Ouluun vuoden 2009 alusta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 560 km 2, pituus n. 100 km ja leveys 2-9 km Asutus ja elinkeinot Alueella on yhteensä hieman alle asukasta sekä kesämökkiä (joissa 2-4 asukasta/mökki, yhteensä vapaa-ajanasukasta). Väestöntiheys on keskimäärin 35 asukasta/km 2. Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin väestöstä yli puolet asuu Kiiminkijokivarressa, Utajärvellä vain 8 %. 5

7 Haukipudas ja Kiiminki ovat kasvukuntia, ja kasvu tulee ennusteiden mukaan jatkumaan. Myös Ylikiiminki on ollut kasvukunta, yhdistyminen Ouluun voi muuttaa alueen tilannetta. Sen sijaan Utajärven väestön odotetaan laskevan edelleen. Kiiminkijokivarren väestönkasvu on ollut nopeaa, erityisesti 2000-luvulla. Suunnittelualueelle on rakennettu lähes asuinrakennusta , suurin osa Haukiputaan ja Kiimingin alueille. Alueella on yhteensä lähes vakituiseen asumiseen käytettävää rakennusta ja loma-asuntoa. Vakituinen asutus on levittäytynyt jokivarteen tasaisesti, harvaksi nauhaksi vesistöjen rannoille ja jokivarteen kulkevien teiden varsille. Asunnoista enintään 100 m päässä rannasta on 16 %, enintään 200 m päässä 34 %. Loma-asuntoja on eniten Ylikiimingissä ja Utajärvellä, missä on enemmän loma- kuin vakituisia asuntoja suunnittelualueella. Loma-asunnoista 78 % on enintään 100 m päässä rannasta, 87 % enintään 200 m päässä. Alueella kulkee siirtoviemäri Haukiputaalta Ylikiimingin kirkonkylälle. ENNUSTE: (jonka perusteella (vuoden lopun Muuttoliike Muuttoliikettä ennuste tehty) ennakkotilasto) huomioitu ei huomioitu Haukipudas Kiiminki Utajärvi Ylikiiminki Lähde: Tilastokeskus Suunnittelualueella on yli työpaikkaa: eniten työllistävät terveys- ja sosiaalipalvelut, teollisuus ja koulutus. Haukiputaalla on teollisuutta erityisesti informaatiosektorilla ja korkean teknologian sektorilla. Rakentamista sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaa on Haukiputaalla ja Kiimingissä, alkutuotantoa Kiimingin ja Ylikiimingin alueilla. Maatiloja suunnittelualueella on yhteensä 38. 6

8 Alueen kunnissa vapaata rantaviivaa on seuraavasti (%): Kiiminkijokivarressa on taukopaikka- ja erityiskalastuspaikkaverkosto. Kiiminkijoki soveltuu uistin- ja perhokalastukseen, sisältää erityiskoskikalastusalueita ja Valkeisjärven virkistyskalastusalueen. Lisäksi alueella kulkee melontareitti, E6-eurovaellusreitti, Kivijärven kinttupolku sekä pyöräilyverkostoa ja muutamia moottorikelkkareittejä. Alueella on myös ulkoilukohteita, majoituspalveluja, ravintoloita sekä ohjelmapalvelutarjontaa. Kiiminkijokivarsi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan matkailualueista Oulun ja Oulun seudun vaikutusalueeseen. Matkailun osalta maaseudun matkailukeskusten toivotaan verkostoituvan matkailukeskuksen (Oulun) kanssa. Kiiminkijokivarren matkailusuunnitelma on tehty luvulla, nyt alueella toimii Kiiminkijoki ry (http://www.kiiminkijoki.fi/), joka on virkistyskäytön ja matkailutoiminnan edistäjä. Koitelinkoskea kehitetään seudullisena kohteena. Sitä varten on Koiteli 2010-hanke, jossa tavoitteena on kehittää Koitelista seudullinen matkailu- ja virkistyskohde. 7

9 Oulun seudun elinkeinorakenteesta on arvioitu 1, että työpaikkakehitys on pääasiassa loivasti kasvavaa vuoteen 2020 (Oulun seudun yleiskaavan tavoitevuosi). Ainoastaan teollisuuden tavarantuotannon työpaikkamäärät laskevat: työpaikkamäärän väheneminen on sidoksissa etenkin ICT -sektorin tavaratuotannon työpaikkamäärän laskuun. Kokonaistyöpaikkamäärä kasvaa 15 %, mikä edellyttää muuttoliikettä alueelle työvoiman tarpeen vuoksi. Työpaikkamäärän kehityksen vaatimaan asukasmäärän lisäykseen voidaan vastata määrällisesti asemakaavoitetuilla ja uusilla asemakaavoitettavilla työpaikka-aluevarauksilla. Oulun seudun työpaikoista yli kolme neljännestä on Oulussa. Haukiputaalla on reilu 5 % seudun työpaikoista, Kiimingissä 2,6 %. Pendelöinti on alueella runsasta ja viimeaikainen kehitys on ollut pendelöintiä lisäävää. Haukiputaalta lähes puolet ja Kiimingistä yli puolet työllisestä työvoimasta pendelöi Oulussa. Tulevaisuudessa elinkeinojen edellytykset muuttuvat. Tiehallinnon tekemässä julkaisussa 2 tuodaan esille, että maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaympäristö on muutoksessa. Korkeamman jalostusarvon sekä terveellisten ja mielihyvää tuottavien tuotteiden kysynnän katsotaan kasvavan. Elintarviketeollisuuden tuotanto Suomessa arvioidaan kuitenkin lievästi väheneväksi, koska tuonti ulkomailta kasvaa ja raaka-aineita hankitaan lähialueilta. Kotimaisuuden etuna katsotaan vähenevän Matkailuelinkeino Matkailu on hyvin työvoimavaltainen ala ja taajamien ulkopuolisille, mm. luonnon ja maiseman vetovoimatekijöitä omaaville alueille luonteva elinkeino. Alueet tarjoavat puhdasta ja koskematonta luontoa sekä irtautumista arkielämän kiireestä. Matkailussa, joka on palveluelinkeino, työpaikkaa kohden tehtävä investointi on selvästi pienempi kuin teollisuudessa ja alkutuotannossa. Alan uskotaan pysyvän työvoimavaltaisena teknologian lisääntymisestä huolimatta. Toisaalta tuottavuuden kasvun vaatimukset ulottuvat myös matkailuun. Loma-asukkaat tuovat alueille matkailutuloa ja kysyntää palveluille varsinaisten sesonkiaikojen ulkopuolellakin. Lisäksi vapaa-ajanasuntoihin voidaan asettua pysyvästi eläkkeellä. 1 Oulun seudun elinkeinorakenne Heikki Metsäranta, Risto Hyppönen, Tomi Laine & Heta Toivola (2007). Elinkeinoelämän tarpeet 8

10 Matkailun kehittämisellä tavoitellaan myös sosiaalisia vaikutuksia kuten väestömäärän lisäämistä ja ikärakenteen tervehdyttämistä. Positiiviset mielikuvat alueesta edistävät investointien ja yritysten houkuttelua sekä osaavan työvoiman rekrytointia. Taulukot 3 Matkailuala on voimakkaasti sidoksissa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja sen kehitykseen. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat asiakkaiden moniarvoisuuden, eri tahojen yhteistyön sekä tietoyhteiskunnan hyödyntäminen ja eläkeläisten erityistarpeiden huomiointi. Alan liikevaihto, toimipaikkojen määrä ja henkilöstö kasvaa. Hyvinvointimatkailu sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyvä matkailu tulee lisääntymään Vetovoimatekijät : Kiiminkijoki ja arvokkaat ympäristöt Kiiminkijoki on suhteellisen luonnontilainen ja maisemallisesti arvokas (koskia, vyörytörmiä, kalliorantoja). Suunnittelualueella on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät Kurimonkoski ja Koitelinkoski. Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Virtaaman vaihtelut ovat suuria vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen. Jokivesi on luonnostaan humuspitoista ja tummaa johtuen ympäröivistä suoalueista. Vedenlaatu on yläosiltaan hyvä, ala- ja keskiosiltaan tyydyttävä. Tekeillä on ympäristönhoitoohjelma, ympäristönsuojeluhankkeita on toteutettu ja suunnitteilla. Joki on suojeltu kokonaisuudessaan koskiensuojelulailla ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin, Pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon, Natura 2000-suojeluverkostoon sekä tieteellisesti arvokkaiden ja merkittävien tutkimuskohteiden Project Aqua-ohjelmaan. Lisäksi Kiiminkijoki on lohikannan elvytysjoki. Se onkin alueen kuntien yhteinen suojelualue. Maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelu- ja Natura alueita suunnittelualueella tai sen vaikutuspiirissä ovat rannikolla Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari ja Kiiminkijoen suisto, 3 Jarkko Saarinen (2005). Matkailu, kestävyys ja syrjäseutujen kehittäminen, teoksessa Luonto, matkailu ja aluekehitys, Naturpolis Kuusamo 9

11 Kiimingissä lettoalue. Ylikiimingissä on suojelultu Torvensuo-Viidansuo, sekä Utajärvellä Iso-Tilansuo-Housusuo ja Olvassuo, joka on tarkoitettu luonnon monikäyttöalueeksi, jolla tulee edistää virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muodostaa reitistöjä. Suojeltavia, valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita ovat Kiimingin Koitelinkoski ja Pyssyvaara sekä Ylikiimingin Kalliomaa. Uhanalaisten kasvilajien keskittymiä on Kiimingin Isohalmeenmaalla ja Pikkuhalmeenmaalla. Arvokas harjualue on Puolivälinharju Ylikiimingin ja Utajärven rajalla. Arvokkaita maisema-alueita ovat Kiimingin Koitelinkosket, Ylikiimingin Joki-Kokon ja Yli- Vuoton kylät sekä Utajärven Särkijärven ja Juorkunan kylät. Arvokkaita perinnemaisemakohteita ovat Utajärvellä Kurimonkosken niityt, Kiimingissä Haaraojan niitty ja Haukiputaalla Kellon Kraaselin rantaniityt ja Upin niitty. Valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai kohteita ovat Haukiputaan kirkko ympäristöineen, kotiseutumuseo, Kirkkoniemen kansakoulu ja Holma-Pohjamo sekä Martinniemen sahan alue ja Halosenniemen saha- ja asuntoalue. Lisäksi kunnassa on 31 yksittäistä, maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta. Myös Kiimingissä kirkko ympäristöineen, pappila ja kansakoulu ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Niiden lisäksi kunnassa on 28 maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta. Ylikiimingissä kirkko, vanha pappila, keskustan raitti ja jokivarsi sekä Somerovaaran asutustilat ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Muut 29 kohdetta hajaantuvat eri kylille ja ovat maakunnallisesti arvokkaita. Utajärvellä Kiiminkijokivarren kohteista valtakunnallisesti arvokas on Särkijärvellä oleva Kurimon ruukki, maakunnallisesti arvokkaita Sanginkylän kolme ja Juorkunan kaksi rakennuskohdetta. Lisäksi alueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, joista valtakunnallisesti merkittäviä ovat Rekikylä, Rajakangas ja Isoniemi. 1.4 Suunnittelutilanne Alueen suunnittelua ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020 ja Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava sekä Oulun seudun yhteinen yleiskaava (Haukiputaan ja Kiimingin osalta). Alueella voimassa olevissa kaavoissa korostetaan eri alueiden ominaispiirteisiin pohjautuvaa toimintaympäristöä, joka tukeutuu alueen keskukseen (Ouluun). Maaseudun elinvoimaisuus ja erikoispiirteet on säilytettävä Maakuntakaava Maankäyttöstrategian pohjana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka laadinnassa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet taas ulottuvat vuoteen 2011, ja ne on uusittu: kolme tavoitetta, joissa mm. määritetään Tavoitteena on vahvoihin maakuntiin ja toimivaan kaupunkiverkkoon perustuva aluerakenne, joka vahvistaa kaupunki- ja maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun ja työllisyyden koko maassa. Lisäksi suunnittelun tavoitteita asetetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. 10

12 Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jossa Kiiminkijokivartta koskee seuraava määräys: MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Kehittämisperiaatteet: Alueita kehitetään jokiluontoon ja maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kiiminkijokilaakson suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle Oulun seudun yleiskaava Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa on esitetty tavoitteellinen yhdyskuntarakenne ja yleispiirteinen maankäyttö Kiiminkijoen varrelle ainoastaan Haukiputaan ja Kiimingin osalta, sillä entinen Ylikiimingin kunta ja Utajärvi eivät ole kuuluneet seutuun. Kaavassa ei kuitenkaan ole käsitelty kattavasti rantojen käyttöä. Kiiminkijokivarteen ja joen vaikutusalueelle on rakennettu paljon poikkeamispäätöksin ja suunnittelutarveratkaisuin. Matkailun ja virkistyksen osalta seudun yleiskaavassa tuodaan esille Haukiputaalta Virpiniemi, meri saarineen, Kiiminkijoki ja Martimojoen erämaa-alue. Asumisen osalta Haukiputaan asuinympäristöjä ovat väljät, maaseutumaiset kylätaajamat. Kiiminki taas tuo lisänsä seudun maisemaan, rehevän jokilaakson ja havupuuvaltaiset moreenikumpareet. Seudullisesti merkittäviä virkistyskohteita ovat Kiiminkijoki, jossa erityisesti Koitelinkoski, sekä Kiimingin lettoalue. 11

13 1.4.3 Kuntien kaavoitustilanne Alueella on voimassa oikeusvaikutteiset Haukiputaan merenrannikon ja saarten rantayleiskaava, Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava 2020 ja Kiimingin Koitelin osayleiskaava. Oikeusvaikutuksettomia osayleiskaavoja on laadittu Kiimingin Alakylään ja Ylikiimingin Rekikylä-Vesalaan. Vireillä olevia kaavahankkeita ovat Kiimingin keskeisten taajama-alueiden, Huttukylän ja Alakylän osayleiskaavat sekä Haukiputaan Martinniemen osayleiskaava. Haukiputaalla maankäytön tavoiteohjelmassa on Kiiminkijokivarren yleiskaavoitus vuosina Kiiminki ja Oulu tulevat käyttämään nyt tehtävää strategista suunnitelmaa ohjeena yleiskaavoitustyölle. Kuntien keskustojen lisäksi asemakaavoja on Haukiputaan Asemakylällä ja Kiimingin Koitelissa sekä Ylikiimingin Vesalassa ja Ahmasjärvellä. Ranta-asemakaavoja on merenrannikolla ja Kiiminkijoella Utajärven-Ylikiimingin rajalla. Utajärven puolella ei ole kaavoitettuja alueita Muut suunnittelua ohjaavat suunnitelmat Osa Kiiminkijokivarresta kuuluu Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelmaan (VIVA 2007). Alueelle on laadittu ensimmäinen VIVA-suunnitelma vuonna Sitä on tarkistettu vuonna 2007, kun Oulun seutu laajeni Ylikiiminkiin, Lumijoelle, Liminkaan ja Tyrnävälle. Suunnitelmassa esitettiin seudullisesti merkittävät virkistys-, suojelu- ja maisemaalueet sekä reitit. Kiiminkijoelta seudullisesti arvokkaita, merkittävyysluokkaan 1 kuuluvia virkistys- ja vapaaajan alueita ovat Virpiniemi-Runteli-Isoniemi, Kellon Kiviniemi ja Koiteli / Kiiminkijoki sekä seudullinen monitoimikeskus Ylikiimingissä. Reiteistä merkittäviä ovat moottorikelkkareitti Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi, Haipuskylä-Koiteli sekä Pohjanmaan rantatie M

14 VIVA-alueet eri maisemavyöhykkeillä. 13

15 2 SUUNNITTELUN TAVOITTEET Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian lähtötietovaiheessa on tehty tavoitteenasettelua kyselyn ja kuntakeskustelukierroksen avulla. Tavoitevaiheen on tarkoitettu jatkuvan vielä strategian laatimisen alkuvaiheessa tehtävällä tavoitteiden tarkentamisella. 2.1 Visio Strategiatyön aluksi ohjausryhmä on koonnut tavoitteet visioon. Sen mukaan maankäyttöstrategian avulla lisätään Kiiminkijokivarren vetovoimaisuutta asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden vuorovaikutteisen yhteistyön tuloksena. Alueen suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtia ovat kestävä kehitys sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Vuonna 2025 Kiiminkijoki on luonnontilainen ja valjastamaton vesistö, jonka vedenlaatu on hyvä. Alueen luonnon monimuotoisuutta vaalitaan jokilaaksossa ja ympäröivillä alueilla. Jokimaisema on hoidettu ja näkyvissä. Kiiminkijokivarressa virkistyskäyttö ja asuminen ovat tasapainossa. Asutus on sijoittunut kokonaistaloudellisesti parhaille paikoille hyödyntäen olevaa yhdyskuntarakennetta. Suurimmat asutuskeskittymät on liitetty keskitetyn vesija viemäriverkoston piiriin. Kiiminkijoella on riittävästi vapaata ja yleistä rantaa virkistykseen. Kiiminkijoki on myös tunnettu matkailukohde, jossa sekä jokivarren että läheisten alueiden luonto-, maisema- ja kulttuurikohteet sekä matkailukohteet ovat verkostoituneet kokonaisuudeksi. Alueen kunnilla on yhteiset periaatteet Kiiminkijoen kehittämiseksi. Aluetta kehitetään johdonmukaisesti toimenpideohjelman ja kaavoituksen kautta. Maisemaa ja kulttuuriympäristöjä hoidetaan kuntien yhteisen ohjelman kautta. 2.2 SWOT-analyysi Lähtötietojen ja tavoitteenasettelukierroksen pohjalta ohjausryhmä on työstänyt SWOTanalyysin Kiiminkijokivarteen. VAHVUUDET Kiiminkijoen luonnontilaisuus Monipuolinen ja puhdas luonnonympäristö Rantamaisemien monimuotoisuus Arvokkaat, vanhat kulttuuriympäristöt Olevat kylät ja kuntakeskukset Rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet: kalastus, melonta, uinti Jokisuistosta yhteys merelle HEIKKOUDET Veden heikko laatu ja vedenkorkeuden kausivaihtelu Jokisuiston liettyminen Matala vesistö, matalahkot rannat Jokinäkymien vähäisyys rannalle Vapaan rannan vähäisyys alajuoksulla Asutuksen taantuminen yläjuoksulla Puutteellinen jätevesihuolto Palvelujen riittämättömyys Heikko julkinen liikenne Maanomistusolot Yhteistyön ja osaamisen puute 14

16 MAHDOLLISUUDET Luonnonympäristön hyödyntäminen matkailussa ja virkistyksessä Maisemaa hoitamalla voidaan avata jokinäkymiä Kulttuuriympäristöjen ja historian vaaliminen ja hyödyntäminen matkailussa Vapaan rannan hyödyntäminen Elinvoimaiset kylät ja kehittyvät kuntakeskukset Monipuoliset mahdollisuudet uusille, luonnonläheisille vakituisille ja lomaasuntoalueille Oulun läheisyys UHKAT Veden laatu ei parane Luonnon kuluminen ja maiseman tuhoutuminen Turvetuotanto ja soiden ojitukset estävät jokiveden laadun parantamisen Viinivaaran vedenottamon vaikutukset Kiiminkijoen vedenmäärään Liiallinen rantarakentaminen ja suunnittelematon hajarakentaminen / rantarakentamisen rajoittaminen Maaperän saastuminen viemäröinnin puutteen seurauksena Tiestön määrän ja kunnon heikentyminen Kehittämisen näköalattomuus, intressiristiriidat sekä resurssien ja osaamisen puute Yhteistyö ei kehity, sitoutumattomuus Globaalit uhkat, mm. ilmastonmuutos 2.3 Workshop-tilaisuus Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategiatyössä pidettiin workshop-tilaisuus Kiimingin Jäälin majalla. Tilaisuus avattiin kertomalla strategiatyön tarkoituksesta ja lähtökohdista. Tämän jälkeen esiteltiin neljä kehitysvaihtoehtoa ideoinnin ja ajattelun pohjaksi: 15

17 Tilaisuuden osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi käsitteli virkistyspalveluja, toinen matkailua ja muita elinkeinoja sekä kolmas asumista. Ryhmätöiden pohjaksi keskusteltiin virkistyksen ja matkailun yhteydestä, ja sovittiin, että kaikissa ryhmissä voitaisiin käsitellä myös muiden ryhmien aiheita, mikäli ryhmäläisillä on mielipiteitä asiasta. Ryhmissä keskusteltiin oman aiheen sisällä alueen tulevaisuudesta yleensä, alueelle tarvittavista uusista toiminnoista ja maankäyttövarauksista sekä mm. reitistötarpeista. Ryhmissä pyrittiin miettimään tilannetta noin 20 vuoden päähän mahdollisimman laajasti ja kattavasti sekä pohtimaan uudenlaisia ideoita. Ryhmätöiden tulokset ovat kokonaisuudessaan omassa raportissaan. Tuloksia on hyödynnetty rakennemalleja muodostettaessa. Seuraavassa on esitetty yhteenveto tilaisuuden tuloksista: Alueen ehkä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi jokiveden laatu. Asia on tärkeä sekä vakituisten että loma-asukkaiden viihtyvyyden kannalta, mutta myös virkistyskäytön ja matkailun vetovoimaisuuden kannalta. Kalastusmahdollisuudet riippuvat täysin veden laadusta. Asia tulee huomioida, mutta yksiselitteisiä keinoja veden laadun parantamiselle ei löydetty. Alueelta nousi esille muutamia virkistyksen ja matkailun solmukohtia: Koiteli, Haukiputaan ja Kiimingin kirkonkylät, Reposelkä, Särkijärvi, Juorkuna ja jokisuisto (Kurtinhauta-Laitakari). Kirkonkylät ovat myös asumisen solmukohtia, joihin vakituista asutusta tulee keskittää ja tiivistää. Juorkuna taas on houkutteleva loma-asuntoalue. Myös muihin kyliin voidaan lisätä asutusta ja loma-asutusta kysynnän mukaan. Alueen tärkein vetovoimatekijä on luonto. Se on sekä aktiviteettien, matkailun että asumisen vetovoiman perusta. Luonnon varjelemiseksi alueelle tulee tehdä opastettuja reitistöjä, jotta kulkijat pääsevät mielenkiintoisten kohteiden ääreen. Opastus ja kartat tulee pitää ajan tasalla. Reitistöt tulee suunnitella joen myötäisesti eri kulkuvälineille, ja Kiiminkijokivarresta tulee kehittää ympärivuotinen kohde. Matkailun kehittämisessä tulee hyödyntää myös alueen historia ja kulttuuriympäristöt. Kehitettävistä reitistöistä, tärkeimmistä luontokohteista sekä kulttuuriympäristöjen huomioinnista saatiin ehdotukset ryhmätyöskentelyssä. Aluetta tulee kehittää lähivirkistyskohteena Kiiminkijokivarren ja Oulun seudun asukkaille. Palveluja tulee kehittää niin, että ne ovat sekä asukkaiden (vakituisten ja loma-asukkaiden) että virkistyksen ja matkailun hyödynnettävissä. Lisäksi alueelle tulee kehittää tapahtumia, joista saatiinkin muutamia ehdotuksia ryhmätyöskentelyssä. Tärkeintä on yrittäjien aktivointi ja yhteistyö tapahtumien järjestäjiksi. Kehittämisessä tärkeintä on käsitellä aluetta kokonaisuutena, jossa voimavarat on yhdistetty. Maankäyttöä tulee ohjata kaavoituksen keinoin. Kuntien maanhankinta helpottaa kehittämistä. Kuva: ImagePark.biz/Jukka Mähönen 16

18 3 RAKENNEMALLIT 3.1 Megatrendit Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian pohjaksi tehdyissä rakennemalleissa pohdittiin tulevaisuutta ja sen ennakointia usealla eri tavalla. Kahden rakennemallin perusero syntyy polarisaatiosta: Kehitystrendit - polarisaatio: GLOBAALI >< LOKAALI SUURI ><PIENI KESKITTYNYT >< HAJAUTUNUT PASSIIVI ><AKTIIVI ULKOA OHJAUTUVA >< SISÄLTÄ OHJAUTUVA Rakennemalleja ja strategiaa varten on huomioitu myös megatrendit eli kehityksen suuret suuntalinjat. Megatrendeillä tarkoitetaan yhteiskuntien rakenteita syvällisesti muuttavia, usein globaaleja ilmiöitä. Megatrendi on usein luonteeltaan vääjäämätön muutosvoima. Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian kannalta seuraavat megatrendit on katsottu merkittäviksi: MEGATRENDEJÄ OLOSUHTEIDEN JA ARVOSTUSTEN MUUTOKSIA ILMASTONMUUTOS: oletetaan että suunnittelujakson aikana ilmasto lämpenee ja sateisuus/veden määrä lisääntyvät toimintatapojen laadusta huolimatta ASUMINEN: asumisen pinta-ala kasvaa vain vähän tai pysyy nykyisellään, mutta lämmitettävä asuinpinta-ala pienenee. Rakennuskantaa ei ehditä täysin saneerata matalaenergiataloiksi / lämpövyöhykeasunnoiksi vuoteen LOMA-ASUTUS: uudisrakentaminen pysyy enintään nykyisellä tasollaan tai enenevästi hyödynnetään kylien olevaa, vanhaa rakennuskantaa MATKAILU: odotettavissa kysynnän ja tarjonnan muutoksia; luonto- ja kulttuurimatkailu lisääntyy, vanhusten matkailu ja hoivapalvelujen kysyntä lisääntyy, kaukomatkailu vähenee ja lähimatkailu kasvaa VIRKISTYS: lähivirkistäytyminen taajamien ja kylien rakennetuilla suorituspaikoilla, viikonloppuisin ja lomilla virkistysharrastukset suuntautuvat enemmän luontoon ja kulttuuriympäristöihin (kalastus, retkeily, nähtävyydet, puutarhan hoito) MUUT ELINKEINOT: maatalous voi keskittyä edelleen tai hajautua monimuotoisemmaksi, palvelujen ja energian tuotanto kasvaa, tavaratuotanto vähenee, työ hajaantuu alueellisesti eri paikkoihin (etä- ja lähityö) ja ajallisesti erilaisiin jaksoihin. 17

19 Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian pohjaksi on tehty kaksi rakennemallia, jotka ilmentävät toiminnan ääripäitä: nykyisiin arvoihin ja toimintatapoihin perustuvaa jatkuvaa kasvua tai uudenlaisia arvoja ja ajattelutapaa, joka johtaa kasvun pysähtymiseen. Kummankin mallin piirteitä kärjistettiin, mikä toi paremmin esiin niiden erot ja helpotti vertailua ja arviointia. JUPPI: HIPPI: kiinnostus välineisiin ja tekniikkaan, arvostaa elämyksiä ja vauhtia kiinnostus ja rakkaus luontoon, pohdiskeleva romantikko ja askeetti Kasvu jatkuu: KIVA JUPPI Asutus keskittyy taajamiin Haukiputaalle, Kiiminkiin ja Ylikiiminkiin sekä taajamien välisiin kyliin Asemakylälle, Jokikylälle, Alakylälle, Haipuskyläle ja Huttukylälle. Kylien ranta-alueille rakennetaan suuria omakotitaloja tai loma-asutukseen suuria huviloita. Vapaan rannan osuus vähenee nykyisestä. Ylikiiminkiin syntyy uusia asuinalueita jokivarren kumpareille ja taajama laajenee Rekikylän suuntaan. Ylikiimingistä yläjuoksulle mentäessä kylät taantuvat ja niissä olevia asuntoja muutetaan lomaasuntokäyttöön. Työpaikat keskittyvät ja ovat palvelupainotteisia. Palvelu- ja jalostustyöpaikat sijaitsevat päätaajamissa Haukiputaalla, Kiimingissä ja Ylikiimingissä. Maatalous ja muu alkutuotanto vähenee tai loppuu kokonaan. Energiaa tuotetaan ydinvoimaloilla ja rannikon tuulivoimaloilla. Ihmiset liikkuvat edelleen yksityisautoilla. Työmatkapendelöinti Ouluun on voimakasta. Yksityisautoilu säilyy nykyisellä tasolla sähkö- ja kaasuautotekniikan ansiosta. Junaliikenne kasvaa ja kaukomatkailu tapahtuu lentäen. Matkailun palvelut ja majoitus keskitetään isoihin yksiköihin kuntakeskuksiin sekä Virpiniemeen, Martinniemeen ja Koiteliin. Näistä pisteistä järjestetään opastettuja retkiä kulttuuri- ja luontokohteisiin, joiden tarjonta on suunniteltu ryhmämatkailua varten. Myös oulunseutulaiset käyttävät samoja palveluja. Virkistysalueet ovat hyvin rakennettuja ja opastettuja. Keskeisimmät virkistyspalvelut ovat Virpiniemen veneily-, hiihto- ja golfharrastukset, extreme-harrastukset monitoimikeskuksessa sekä luonto- ja maisema-arvoihin tutustuminen Koitelissa ja luonnonsuojelualueilla. Kulttuuriympäristöretket suuntautuvat Martinniemeen ja kirkonkylien keskustojen kohteisiin. Ympäristön tila: Kiiminkijoen veden laatu ei ole parantunut, sillä metsäojituksia ja turpeen käyttöä jatketaan. Nopeutuva ilmastomuutos rasittaa ja köyhdyttää luontoa. Suunta muuttuu: KIVA HIPPI Asutus keskittyy tasaisesti oleviin taajamiin ja kyliin. Osa-aikainen asuminen kylillä lisääntyy. Loma-asutus suuntautuu jokilatvan pienempiin kyliin ja niiden ympäristöön. Jokisuun isojen kylien lisäksi yläjuoksun pienet kylät Joki-Kokko, Ala- ja Yli-Vuotto sekä Juorkuna ja Särkijärvi ovat säilyneet asuttuina pienyrittäjyyden ja erikoistuneen pienviljelyn ansiosta. Työpaikat säilyvät ja lisääntyvät myös maaseudulla, kun luomu-maatalous ja hajautettu energiatuotanto (puu, ruokohelpi, tuulivoimalat, aurinko- ja maalämpö) kokevat renessanssin. Matkailupalvelut hajaantuvat tasaisesti koko alueelle, taajamiin ja kyliin, missä pienyrittäjät tarjoavat hoiva-, ruokailu- ja majoituspalveluja sivuelinkeinonaan. Loma-asutuksen kasvu mahdollistaa myös muita kyläpalveluja kuten pienet kyläkaupat ja suoramyyntiputiikit. Jalostustyöpaikat ja julkiset palvelut sijoittuvat taajamiin. Osa palveluista on kiertäviä. Energian tuotanto on hajautunut pieniin yksiköihin ja käyttötarve laskee. Yksityisautoilu vähenee, joukkoliikenteen ja kevytliikenteen osuus kasvaa. Juna- ja laivakuljetukset ovat kaukoliikenteen päämuoto. Laivaliikenteen kasvaessa matkusta- 18

20 jasatama terminaaleineen rakennetaan Oulun Toppilaan. Haukiputaan rautatieasema otetaan uudelleen käyttöön. Ulkomaisia matkailijoita on vähän ja Kiiminkijokivarsi onkin pääasiassa Oulunseudun asukkaiden lähikohde viikonloppu- ja loma-ajanviettoa varten. Paikalliset matkailijat käyttävät kylien pieniä maatilamatkailupalveluja ja majoitusta, mistä he tekevät omatoimisesti retkiä ympäristön luontoon ja kulttuurikohteisiin / tapahtumiin. Virkistysmetsiä käytetään aktiivisesti retkeilyyn, marjastukseen ja metsästykseen sekä talvella hiihtoon. Retkipyöräily kasvaa jokivarren kyläteillä sekä maastoreiteillä. Oulusta on suoria yhteyksiä Kiiminkijoelle ja Virpiniemeen (maastopyöräily) mm. Isokankaalta, Kalimenojalta ja rannikkoa pitkin. Etäälle joen pohjoispuolen harjuille ja suojelluille suoalueille on rakennettu Martinniemestä Olvassuolle retkeilyreitistö, jota käyttävät pääasiassa vaeltajat ja ratsastajat. Tämä pääreitti yhtyy taajamista ja kyliltä tuleviin poikittaisiin yhteyksiin, jotka muodostavat lyhyempiä rengasreittejä. Kiiminkijoella kalastus ja melonta ovat lisääntyneet: jokivarteen on lisätty runsaasti pysähtymispaikkoja, joita hyödyntävät myös pyöräilijät ja vaeltajat. Ympäristön tila: Kiiminkijoen vedenlaatu on parantunut kun turvetuotanto ja metsäojitukset on lopetettu ja alueet ennallistettu kosteikoiksi. 19

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 1. RAKENNEMALLIEN KUVAUS Alueelle on laadittu kaksi maankäytön strategiaa, jotka ilmentävät toiminnan ääripäitä: nykyisiin arvoihin ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet:

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet: Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 2. Vaihemaakuntakaavaluonnos Teknltk 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan uudistamisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 2.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA ELINKEINOT JA PALVELUT ASUMINEN JA LOMA-ASUMINEN LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO VIRKISTYSALUEET JA REITIT ARVOKKAAT YMPÄRISTÖT ELINKEINOT JA PALVELUT ALKUTUOTANTO Maatalous >

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Iso-Syöte, Asemakaavan muutos korttelissa 55 a-b OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2017 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Syötteen hiihto- ja laskettelukeskuksessa.

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 Kunnanhallitus 94 20.04.2015 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Teknltk 07.04.2015 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS Rantojensuojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.1990 Ohjelman tarkoituksena on säilyttää valtakunnallisesti arvokkaat ranta-alueet luonnonmukaisina ja

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSLUONNOS HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI- RAAHE MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Nämä merkinnät ja määräykset liittyvät 18.12.2008 päivättyihin kaavaluonnoskarttoihin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HULHAVANAHON, ISO-SYÖTTEEN JA LUOKKAVAARAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2010 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen aloitettu 2011 Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava - lainvoima

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK)

SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK) 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA RAPORTTI 1 Kaavoitusinsinööri Jorma Anttila 17.1.2006 SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK) TAVOITTEET JA OHJELMOINTI 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1. Suunnittelutilanne - Suunnittelualueella ovat

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä KEMIÖSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRFIN LÄNTEISEN SAARISTON RANTAYLEISKAAVA RANTAYLEISKAAVAMUUTOS Osa tiloista Stusnäs Östergård 322-516-1-0 ja Stusnäs Vestergård 322-516-2-10 Stusnäsin kylässä OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE VUOKKIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA SUOMUSSALMEN KUNTA ALAVUOKIN JA YLIVUOKIN KYLÄ 1:4 RAUHALA (777-411-1-4) 171:5 ONNELA (777-403-171-5)

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia 1 Vastaajat Vastauksia saatiin kaikkiaan (7.9.2014 mennessä) 438 kappaletta Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia Ikäjakauma painottuu 40-69 vuotiaisiin, mutta vastaajia kaikista ikäryhmistä Vastaajista

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 493/605/2015 Hakija: Bäckman Tarja, Bäckman Anne-Mari Tila: Riihikartano Kiinteistötunnus: 859-401-84-35 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET IISALMEN KAUPUNGISSA

KAAVOITUKSEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET IISALMEN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET IISALMEN KAUPUNGISSA SARI NIEMI IISALMEN KAUPUNKI 8.5.2012 Safa-palkinto 2011 Omaleimaisuutta ja perinteitä vaalivasta yhdyskuntasuunnittelusta IISALMI KUOPIO 85

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot