KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025"

Transkriptio

1 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun tavoitteet Suunnitteluprosessi Nykytilan analyysi Asutus ja elinkeinot Matkailuelinkeino Vetovoimatekijät : Kiiminkijoki ja arvokkaat ympäristöt Suunnittelutilanne Maakuntakaava Oulun seudun yleiskaava Kuntien kaavoitustilanne Muut suunnittelua ohjaavat suunnitelmat SUUNNITTELUN TAVOITTEET Visio SWOT-analyysi Workshop-tilaisuus RAKENNEMALLIT Megatrendit KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Maankäyttöstrategian suunnittelun lähtökohdat Kehittämisteema 1: Asuminen ja loma-asuminen Kehittämisteema 2: Virkistyskäyttö ja matkailu Kehittämisteema 3: Vesi ja ympäristö VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutukset Asutuksen ja loma-asutuksen vaikutukset vesistöihin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöön Virkistys- ja matkailukäytön vaikutukset vesistöön ja kasvillisuuteen Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon vaikutukset veden laatuun, asumis- ja virkistysympäristöihin Sosiaaliset vaikutukset Asutus- ja väestörakenteen muuttumisen vaikutukset kylien ja taajamien elinoloihin Elinkeinorakenteen muutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ja elämäntapaan Vaihtoehtojen taloudelliset ja elinkeinopoliittiset vaikutukset Kehittämistoimenpiteiden toiminnallinen soveltuvuus sekä niiden tekninen ja toiminnallinen toteutettavuus Matkailu- ja virkistyspalvelujen liiketaloudellinen kannattavuus Elinkeinotoiminnan vaikutus aluetalouteen ja kilpailukykyyn Toimintojen sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

3 6 TOIMENPIDEOHJELMA Asumisen ja loma-asumisen kehittämishankkeet Matkailun ja virkistyksen kehittämishankkeet Ympäristön kehittämishankkeet...60 Merkittävin tausta-aineisto: - KIVA, Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia. Lähtötietoselvitys Pohjois- Pohjanmaan liitto / Niina Kotavaara. - KIVA, Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia. Tavoitevaiheen kyselyn ja kuntakeskustelukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan liitto / Niina Kotavaara. - Vesistön tila ja käyttö: Ismo Karhu / Pohjois-Pohjanmaan liitto, haastattelu kuntien yleis- ja asemakaavat, Oulunseudun yleiskaava 2020, VIVA-suunnitelma Muut lähteet on koottu raporttiin alaviitteiksi. Valokuvat Airix Ympäristö, Haukiputaan kunta Pohjakartta: Maanmittauslaitos, käyttölupa nro 458/MML/09 Onganranta, Haukipudas 2

4 JOHDANTO Kiiminkijokivarren kuntien yhteisen maankäyttöstrategian valmistelu on aloitettu keväällä Tavoitteena on määrittää alueen maankäytön yhteiset periaatteet. Strategian tarkoituksena on ohjata kaavoitusta sekä asumiseen, virkistykseen, matkailuun ja ympäristönhoitoon liittyviä kehittämishankkeita. Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut luonnon- ja kulttuuriympäristöt. Suunnittelualue sijoittuu Kiiminkijokivarren kuntiin Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun Ylikiiminkiin ja Utajärven Särkijärvelle asti. Suunnittelun aluerajauksen lähtökohtana on Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavassa Kiiminkijokilaaksoon osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealue. Tämä KIVA-maankäyttöstrategia on kuntien maankäytön suunnittelua tukeva, pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä Kiiminkijokivarren vetovoimaisuutta asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden vuorovaikutteisen yhteistyön tuloksena. Maankäytön strategian suunnitteluprosessi on kestänyt noin puoli vuotta. Työn lähtökohdat ja tavoitteet saatiin vuosina tehdyistä selvityksistä. Lokakuussa 2008 järjestettiin osallisille ideoiva työpajaseminaari, jonka pohjalta laadittiin kaksi kehityskuvaa: juppi ja hippi. Niiden kuvauksen ja arvioinnin pohjalta laadittiin strategia, jossa yhdistettiin molempien mallien ominaisuuksia siten, että alajuoksulla painottui juppi-rakenne ja latvaosilla hippirakenne. Strategiassa asutus luokiteltiin taajamiin, asutuskyliin, maatalouskyliin ja matkailu- /loma-asutuskyliin laajenemisalueineen. Kuhunkin kuntaan osoitettiin paikallisesti ja seudullisesti merkittävät, kehitettävät retkeily- ja ulkoilualueet reitteineen. Ympäristöhankkeina nostettiin esiin tulvauomien ja koskijaksojen kunnostus-, maisemointi- ja toimintojen kehittämistarpeita. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt strategian laatimiseen maakunnan kehittämisrahaa ja on hoitanut hankkeen hallinnoinnin. Kuntarahoitusosuudesta ovat vastanneet Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiiimingin ja Utajärven kunnat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Haukiputaan kunnasta Aila Lomperi ja Markku Uusimaa, Kiimingin kunnasta Hilkka Lempiäinen ja Ritva Kuusisto, Ylikiimingin kunnasta Sisko Repola, Samppa Ukonmaanaho ja Veijo Väänänen, Utajärven kunnasta Asko Merilä ja Jouni Jurva, Oulun kaupungista Paula Korkala ja Mika Uolamo. Oulun seudun edustajana oli Anne Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta Antti Huttunen ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta Maria Juurikka ja Olli Eskelinen, joka toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Konsulttina toimi AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä vastasivat arkkitehti Riitta Yrjänheikki ja FM Johanna Lehto. Tämä KIVA 2025 maankäyttöstrategian raportti sisältää Kiiminkijokivarren oloja kuvaavat lähtötiedot, luonnosvaiheessa laadittujen vaihtoehtoisten rakennemallien kuvauksen, kunnittain teemakartoilla esitetyn maankäyttöstrategian, vaikutusten arvioinnin sekä strategian pohjalta toteutettavia konkreettisia kehittämishankkeita sisältävän toimenpideohjelman. Lisäksi on laadittu koko suunnittelualueen käsittävät strategiakartat. Raportissa esitetyt skenaariot ja näkemykset eivät kaikilta osin perustu suunnittelun osapuolten virallisiin kannanottoihin, vaan ovat ideoinnin ja erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen havainnollistamiseksi laadittuja. KIVA-hankkeen ohjausryhmä toivoo, että strategiatyö ja laadittu raportti antavat kunnille ja muille Kiiminkijokivarren toimijoille lähtökohtia ja virikkeitä alueen vetovoimaisuuden ja yhteistyön kehittämiseen. Oulussa Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategia KIVA 2025 hankkeen ohjausryhmä 3

5 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelun tavoitteet Kiiminkijoen varren kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat toteuttaneet yhteishankkeen Kiiminkijokivarren vetovoimaisuuden lisäämiseksi asuin-, virkistys- ja matkailualueena. Työn lähtökohtana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa määritetty Kiiminkijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealue, joka ulottuu Haukiputaan, Kiimingin, Oulun (entisen Ylikiimingin) ja Utajärven kuntien alueelle. KIVA-maankäyttöstrategian tarkoituksena on olla kuntien maankäytön suunnittelua tukeva, pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma. Maankäyttöstrategia ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavasuunnitelma, vaan se tulee olemaan ohjeena ja virikkeenä Kiiminkijokivarren kuntien maankäytön suunnittelulle sekä ympäristön hoitoon ja elinkeinotoimintaan liittyville kehittämishankkeille. Keskeisenä lähtökohtana alueen kehittämiselle ovat jokivarren arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristöt. Kiiminkijokivarsi on Oulun kaupunkiseudun läheinen alue, joka on kasvattanut merkitystään asumisen kohdealueena. Jokivarressa on turvattava myös virkistyskäytön ja matkailun edellytykset. Alueella on tärkeää, että eri maankäyttömuodot tukevat toisiaan, alueen monikäyttömahdollisuutta ja alueen kehittämistä. Ranta-alueet ovat maaseudun voimavara ja rantojen merkitystä on pohdittava kuntien toiminnan ja vetovoimaisuuden kannalta. Suunnittelun alkuvaiheessa on kerätty lähtötietoja, tehty nykytilanteen analyysi ja alustavat tavoitteet. Maankäytön suunnittelutarpeet jaoteltiin kolmeen teemaan: 1. ASUMINEN JA VESI veden läheinen asuminen ja siihen liittyvät maankäytön tarpeet mitoitusperiaatteet, sijoittuminen, yhteensovittaminen, yhdyskuntatekniikka tulva-alueet 2. LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ luonnon- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen alueen asuinkäytön, virkistyskäytön ja matkailun kehittämisessä luonnon- ja ympäristönsuojelulliset toimenpidetarpeet kulttuuriympäristön hoitaminen 3. VIRKISTYSKÄYTTÖ JA MATKAILU erityispiirteiden tunnistaminen alueen erityispiirteisiin perustuvan virkistyskäytön ja matkailun kehittäminen suunnitteluyhteistyön kehittäminen virkistysreittien rakentaminen 4

6 virkistyskalastuksen ja veneilyn kehittäminen virkistystarjonnasta tiedottaminen matkailutuotteiden kehittäminen matkailualueiden kehittäminen ja matkailutarjonnan markkinointi Maankäyttöstrategian liitteeksi laaditaan toimenpide-ehdotuksia strategian toteuttamiseksi. Nämä laaditaan niin konkreettisiksi, että toimijoiden on helppo sitoutua niihin. Kehittämissuunnitelma tullaan toteuttamaan alueen asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden yhteistyöllä. 1.2 Suunnitteluprosessi Hanke alkoi vuonna 2007 lähtötietojen kokoamisella ja tavoitteiden asettamisella. Varsinaisen maankäyttöstrategian suunnittelu alkoi elokuussa Lokakuussa 2008 järjestettiin suunnitelmaa valmisteleva työpajatilaisuus alueen toimijoille. Tilaisuudessa ideoitiin koottujen tavoitteiden pohjalta visiota Kiiminkijokivarren tulevaisuudesta ja koottiin ajatuksia strategian sekä toimenpideohjelman laatimiseksi. Työpajaan osallistuneet noin 20 henkilöä edustivat alueen kuntia sekä kotiseutu- ja virkistyskäyttö- ym. yhdistyksiä. Strategiatyö eteni tämän jälkeen loppuvuodesta 2008 rakennemallivaiheeseen ja se toimitettiin lausuntokierrokselle kuntiin ja sidosryhmille joulukuussa Vuoden 2009 keväällä laadittiin varsinainen maankäytön strategia. Suunnitelma valmistui kunnanvaltuustojen käsittelyyn maaliskuussa Suunnittelua on ohjannut alueen kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edustajista koostuva ohjausryhmä. Työn käytännön toteutuksesta on vastannut konsulttina AIRIX Ympäristö Oy. Vuorovaikutteista suunnittelua ja laajaa osallistumista on pidetty työn olennaisena osana. Tämän vuoksi suunnittelun eri vaiheissa on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia sekä mahdollisuus kommentoida ja antaa parannusehdotuksia mm. internet-pohjaisen tietopankin kautta. 1.3 Nykytilan analyysi KIVA-hankke on aloitettu perustietojen ja tavoitteiden kartoituksella, jotka on koottu lähtötietoselvitys-raporttiin. Seuraavassa on esitetty kootusti tiivistettynä raportin keskeiset tulokset. Suunnittelualue ulottuu neljän kunnan alueelle (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Utajärvi). Ylikiimingin kunta liittyi Ouluun vuoden 2009 alusta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 560 km 2, pituus n. 100 km ja leveys 2-9 km Asutus ja elinkeinot Alueella on yhteensä hieman alle asukasta sekä kesämökkiä (joissa 2-4 asukasta/mökki, yhteensä vapaa-ajanasukasta). Väestöntiheys on keskimäärin 35 asukasta/km 2. Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin väestöstä yli puolet asuu Kiiminkijokivarressa, Utajärvellä vain 8 %. 5

7 Haukipudas ja Kiiminki ovat kasvukuntia, ja kasvu tulee ennusteiden mukaan jatkumaan. Myös Ylikiiminki on ollut kasvukunta, yhdistyminen Ouluun voi muuttaa alueen tilannetta. Sen sijaan Utajärven väestön odotetaan laskevan edelleen. Kiiminkijokivarren väestönkasvu on ollut nopeaa, erityisesti 2000-luvulla. Suunnittelualueelle on rakennettu lähes asuinrakennusta , suurin osa Haukiputaan ja Kiimingin alueille. Alueella on yhteensä lähes vakituiseen asumiseen käytettävää rakennusta ja loma-asuntoa. Vakituinen asutus on levittäytynyt jokivarteen tasaisesti, harvaksi nauhaksi vesistöjen rannoille ja jokivarteen kulkevien teiden varsille. Asunnoista enintään 100 m päässä rannasta on 16 %, enintään 200 m päässä 34 %. Loma-asuntoja on eniten Ylikiimingissä ja Utajärvellä, missä on enemmän loma- kuin vakituisia asuntoja suunnittelualueella. Loma-asunnoista 78 % on enintään 100 m päässä rannasta, 87 % enintään 200 m päässä. Alueella kulkee siirtoviemäri Haukiputaalta Ylikiimingin kirkonkylälle. ENNUSTE: (jonka perusteella (vuoden lopun Muuttoliike Muuttoliikettä ennuste tehty) ennakkotilasto) huomioitu ei huomioitu Haukipudas Kiiminki Utajärvi Ylikiiminki Lähde: Tilastokeskus Suunnittelualueella on yli työpaikkaa: eniten työllistävät terveys- ja sosiaalipalvelut, teollisuus ja koulutus. Haukiputaalla on teollisuutta erityisesti informaatiosektorilla ja korkean teknologian sektorilla. Rakentamista sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaa on Haukiputaalla ja Kiimingissä, alkutuotantoa Kiimingin ja Ylikiimingin alueilla. Maatiloja suunnittelualueella on yhteensä 38. 6

8 Alueen kunnissa vapaata rantaviivaa on seuraavasti (%): Kiiminkijokivarressa on taukopaikka- ja erityiskalastuspaikkaverkosto. Kiiminkijoki soveltuu uistin- ja perhokalastukseen, sisältää erityiskoskikalastusalueita ja Valkeisjärven virkistyskalastusalueen. Lisäksi alueella kulkee melontareitti, E6-eurovaellusreitti, Kivijärven kinttupolku sekä pyöräilyverkostoa ja muutamia moottorikelkkareittejä. Alueella on myös ulkoilukohteita, majoituspalveluja, ravintoloita sekä ohjelmapalvelutarjontaa. Kiiminkijokivarsi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan matkailualueista Oulun ja Oulun seudun vaikutusalueeseen. Matkailun osalta maaseudun matkailukeskusten toivotaan verkostoituvan matkailukeskuksen (Oulun) kanssa. Kiiminkijokivarren matkailusuunnitelma on tehty luvulla, nyt alueella toimii Kiiminkijoki ry (http://www.kiiminkijoki.fi/), joka on virkistyskäytön ja matkailutoiminnan edistäjä. Koitelinkoskea kehitetään seudullisena kohteena. Sitä varten on Koiteli 2010-hanke, jossa tavoitteena on kehittää Koitelista seudullinen matkailu- ja virkistyskohde. 7

9 Oulun seudun elinkeinorakenteesta on arvioitu 1, että työpaikkakehitys on pääasiassa loivasti kasvavaa vuoteen 2020 (Oulun seudun yleiskaavan tavoitevuosi). Ainoastaan teollisuuden tavarantuotannon työpaikkamäärät laskevat: työpaikkamäärän väheneminen on sidoksissa etenkin ICT -sektorin tavaratuotannon työpaikkamäärän laskuun. Kokonaistyöpaikkamäärä kasvaa 15 %, mikä edellyttää muuttoliikettä alueelle työvoiman tarpeen vuoksi. Työpaikkamäärän kehityksen vaatimaan asukasmäärän lisäykseen voidaan vastata määrällisesti asemakaavoitetuilla ja uusilla asemakaavoitettavilla työpaikka-aluevarauksilla. Oulun seudun työpaikoista yli kolme neljännestä on Oulussa. Haukiputaalla on reilu 5 % seudun työpaikoista, Kiimingissä 2,6 %. Pendelöinti on alueella runsasta ja viimeaikainen kehitys on ollut pendelöintiä lisäävää. Haukiputaalta lähes puolet ja Kiimingistä yli puolet työllisestä työvoimasta pendelöi Oulussa. Tulevaisuudessa elinkeinojen edellytykset muuttuvat. Tiehallinnon tekemässä julkaisussa 2 tuodaan esille, että maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaympäristö on muutoksessa. Korkeamman jalostusarvon sekä terveellisten ja mielihyvää tuottavien tuotteiden kysynnän katsotaan kasvavan. Elintarviketeollisuuden tuotanto Suomessa arvioidaan kuitenkin lievästi väheneväksi, koska tuonti ulkomailta kasvaa ja raaka-aineita hankitaan lähialueilta. Kotimaisuuden etuna katsotaan vähenevän Matkailuelinkeino Matkailu on hyvin työvoimavaltainen ala ja taajamien ulkopuolisille, mm. luonnon ja maiseman vetovoimatekijöitä omaaville alueille luonteva elinkeino. Alueet tarjoavat puhdasta ja koskematonta luontoa sekä irtautumista arkielämän kiireestä. Matkailussa, joka on palveluelinkeino, työpaikkaa kohden tehtävä investointi on selvästi pienempi kuin teollisuudessa ja alkutuotannossa. Alan uskotaan pysyvän työvoimavaltaisena teknologian lisääntymisestä huolimatta. Toisaalta tuottavuuden kasvun vaatimukset ulottuvat myös matkailuun. Loma-asukkaat tuovat alueille matkailutuloa ja kysyntää palveluille varsinaisten sesonkiaikojen ulkopuolellakin. Lisäksi vapaa-ajanasuntoihin voidaan asettua pysyvästi eläkkeellä. 1 Oulun seudun elinkeinorakenne Heikki Metsäranta, Risto Hyppönen, Tomi Laine & Heta Toivola (2007). Elinkeinoelämän tarpeet 8

10 Matkailun kehittämisellä tavoitellaan myös sosiaalisia vaikutuksia kuten väestömäärän lisäämistä ja ikärakenteen tervehdyttämistä. Positiiviset mielikuvat alueesta edistävät investointien ja yritysten houkuttelua sekä osaavan työvoiman rekrytointia. Taulukot 3 Matkailuala on voimakkaasti sidoksissa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja sen kehitykseen. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat asiakkaiden moniarvoisuuden, eri tahojen yhteistyön sekä tietoyhteiskunnan hyödyntäminen ja eläkeläisten erityistarpeiden huomiointi. Alan liikevaihto, toimipaikkojen määrä ja henkilöstö kasvaa. Hyvinvointimatkailu sekä kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyvä matkailu tulee lisääntymään Vetovoimatekijät : Kiiminkijoki ja arvokkaat ympäristöt Kiiminkijoki on suhteellisen luonnontilainen ja maisemallisesti arvokas (koskia, vyörytörmiä, kalliorantoja). Suunnittelualueella on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät Kurimonkoski ja Koitelinkoski. Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Virtaaman vaihtelut ovat suuria vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen. Jokivesi on luonnostaan humuspitoista ja tummaa johtuen ympäröivistä suoalueista. Vedenlaatu on yläosiltaan hyvä, ala- ja keskiosiltaan tyydyttävä. Tekeillä on ympäristönhoitoohjelma, ympäristönsuojeluhankkeita on toteutettu ja suunnitteilla. Joki on suojeltu kokonaisuudessaan koskiensuojelulailla ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin, Pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon, Natura 2000-suojeluverkostoon sekä tieteellisesti arvokkaiden ja merkittävien tutkimuskohteiden Project Aqua-ohjelmaan. Lisäksi Kiiminkijoki on lohikannan elvytysjoki. Se onkin alueen kuntien yhteinen suojelualue. Maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelu- ja Natura alueita suunnittelualueella tai sen vaikutuspiirissä ovat rannikolla Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari ja Kiiminkijoen suisto, 3 Jarkko Saarinen (2005). Matkailu, kestävyys ja syrjäseutujen kehittäminen, teoksessa Luonto, matkailu ja aluekehitys, Naturpolis Kuusamo 9

11 Kiimingissä lettoalue. Ylikiimingissä on suojelultu Torvensuo-Viidansuo, sekä Utajärvellä Iso-Tilansuo-Housusuo ja Olvassuo, joka on tarkoitettu luonnon monikäyttöalueeksi, jolla tulee edistää virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muodostaa reitistöjä. Suojeltavia, valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita ovat Kiimingin Koitelinkoski ja Pyssyvaara sekä Ylikiimingin Kalliomaa. Uhanalaisten kasvilajien keskittymiä on Kiimingin Isohalmeenmaalla ja Pikkuhalmeenmaalla. Arvokas harjualue on Puolivälinharju Ylikiimingin ja Utajärven rajalla. Arvokkaita maisema-alueita ovat Kiimingin Koitelinkosket, Ylikiimingin Joki-Kokon ja Yli- Vuoton kylät sekä Utajärven Särkijärven ja Juorkunan kylät. Arvokkaita perinnemaisemakohteita ovat Utajärvellä Kurimonkosken niityt, Kiimingissä Haaraojan niitty ja Haukiputaalla Kellon Kraaselin rantaniityt ja Upin niitty. Valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai kohteita ovat Haukiputaan kirkko ympäristöineen, kotiseutumuseo, Kirkkoniemen kansakoulu ja Holma-Pohjamo sekä Martinniemen sahan alue ja Halosenniemen saha- ja asuntoalue. Lisäksi kunnassa on 31 yksittäistä, maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta. Myös Kiimingissä kirkko ympäristöineen, pappila ja kansakoulu ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Niiden lisäksi kunnassa on 28 maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta. Ylikiimingissä kirkko, vanha pappila, keskustan raitti ja jokivarsi sekä Somerovaaran asutustilat ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Muut 29 kohdetta hajaantuvat eri kylille ja ovat maakunnallisesti arvokkaita. Utajärvellä Kiiminkijokivarren kohteista valtakunnallisesti arvokas on Särkijärvellä oleva Kurimon ruukki, maakunnallisesti arvokkaita Sanginkylän kolme ja Juorkunan kaksi rakennuskohdetta. Lisäksi alueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, joista valtakunnallisesti merkittäviä ovat Rekikylä, Rajakangas ja Isoniemi. 1.4 Suunnittelutilanne Alueen suunnittelua ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020 ja Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava sekä Oulun seudun yhteinen yleiskaava (Haukiputaan ja Kiimingin osalta). Alueella voimassa olevissa kaavoissa korostetaan eri alueiden ominaispiirteisiin pohjautuvaa toimintaympäristöä, joka tukeutuu alueen keskukseen (Ouluun). Maaseudun elinvoimaisuus ja erikoispiirteet on säilytettävä Maakuntakaava Maankäyttöstrategian pohjana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka laadinnassa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet taas ulottuvat vuoteen 2011, ja ne on uusittu: kolme tavoitetta, joissa mm. määritetään Tavoitteena on vahvoihin maakuntiin ja toimivaan kaupunkiverkkoon perustuva aluerakenne, joka vahvistaa kaupunki- ja maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun ja työllisyyden koko maassa. Lisäksi suunnittelun tavoitteita asetetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. 10

12 Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jossa Kiiminkijokivartta koskee seuraava määräys: MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Kehittämisperiaatteet: Alueita kehitetään jokiluontoon ja maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kiiminkijokilaakson suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle Oulun seudun yleiskaava Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa on esitetty tavoitteellinen yhdyskuntarakenne ja yleispiirteinen maankäyttö Kiiminkijoen varrelle ainoastaan Haukiputaan ja Kiimingin osalta, sillä entinen Ylikiimingin kunta ja Utajärvi eivät ole kuuluneet seutuun. Kaavassa ei kuitenkaan ole käsitelty kattavasti rantojen käyttöä. Kiiminkijokivarteen ja joen vaikutusalueelle on rakennettu paljon poikkeamispäätöksin ja suunnittelutarveratkaisuin. Matkailun ja virkistyksen osalta seudun yleiskaavassa tuodaan esille Haukiputaalta Virpiniemi, meri saarineen, Kiiminkijoki ja Martimojoen erämaa-alue. Asumisen osalta Haukiputaan asuinympäristöjä ovat väljät, maaseutumaiset kylätaajamat. Kiiminki taas tuo lisänsä seudun maisemaan, rehevän jokilaakson ja havupuuvaltaiset moreenikumpareet. Seudullisesti merkittäviä virkistyskohteita ovat Kiiminkijoki, jossa erityisesti Koitelinkoski, sekä Kiimingin lettoalue. 11

13 1.4.3 Kuntien kaavoitustilanne Alueella on voimassa oikeusvaikutteiset Haukiputaan merenrannikon ja saarten rantayleiskaava, Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava 2020 ja Kiimingin Koitelin osayleiskaava. Oikeusvaikutuksettomia osayleiskaavoja on laadittu Kiimingin Alakylään ja Ylikiimingin Rekikylä-Vesalaan. Vireillä olevia kaavahankkeita ovat Kiimingin keskeisten taajama-alueiden, Huttukylän ja Alakylän osayleiskaavat sekä Haukiputaan Martinniemen osayleiskaava. Haukiputaalla maankäytön tavoiteohjelmassa on Kiiminkijokivarren yleiskaavoitus vuosina Kiiminki ja Oulu tulevat käyttämään nyt tehtävää strategista suunnitelmaa ohjeena yleiskaavoitustyölle. Kuntien keskustojen lisäksi asemakaavoja on Haukiputaan Asemakylällä ja Kiimingin Koitelissa sekä Ylikiimingin Vesalassa ja Ahmasjärvellä. Ranta-asemakaavoja on merenrannikolla ja Kiiminkijoella Utajärven-Ylikiimingin rajalla. Utajärven puolella ei ole kaavoitettuja alueita Muut suunnittelua ohjaavat suunnitelmat Osa Kiiminkijokivarresta kuuluu Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelmaan (VIVA 2007). Alueelle on laadittu ensimmäinen VIVA-suunnitelma vuonna Sitä on tarkistettu vuonna 2007, kun Oulun seutu laajeni Ylikiiminkiin, Lumijoelle, Liminkaan ja Tyrnävälle. Suunnitelmassa esitettiin seudullisesti merkittävät virkistys-, suojelu- ja maisemaalueet sekä reitit. Kiiminkijoelta seudullisesti arvokkaita, merkittävyysluokkaan 1 kuuluvia virkistys- ja vapaaajan alueita ovat Virpiniemi-Runteli-Isoniemi, Kellon Kiviniemi ja Koiteli / Kiiminkijoki sekä seudullinen monitoimikeskus Ylikiimingissä. Reiteistä merkittäviä ovat moottorikelkkareitti Muhos-Ylikiiminki-Pudasjärvi, Haipuskylä-Koiteli sekä Pohjanmaan rantatie M

14 VIVA-alueet eri maisemavyöhykkeillä. 13

15 2 SUUNNITTELUN TAVOITTEET Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian lähtötietovaiheessa on tehty tavoitteenasettelua kyselyn ja kuntakeskustelukierroksen avulla. Tavoitevaiheen on tarkoitettu jatkuvan vielä strategian laatimisen alkuvaiheessa tehtävällä tavoitteiden tarkentamisella. 2.1 Visio Strategiatyön aluksi ohjausryhmä on koonnut tavoitteet visioon. Sen mukaan maankäyttöstrategian avulla lisätään Kiiminkijokivarren vetovoimaisuutta asukkaiden, virkistyskäyttäjien, yrittäjien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden jokivarren kehittämisestä kiinnostuneiden vuorovaikutteisen yhteistyön tuloksena. Alueen suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtia ovat kestävä kehitys sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Vuonna 2025 Kiiminkijoki on luonnontilainen ja valjastamaton vesistö, jonka vedenlaatu on hyvä. Alueen luonnon monimuotoisuutta vaalitaan jokilaaksossa ja ympäröivillä alueilla. Jokimaisema on hoidettu ja näkyvissä. Kiiminkijokivarressa virkistyskäyttö ja asuminen ovat tasapainossa. Asutus on sijoittunut kokonaistaloudellisesti parhaille paikoille hyödyntäen olevaa yhdyskuntarakennetta. Suurimmat asutuskeskittymät on liitetty keskitetyn vesija viemäriverkoston piiriin. Kiiminkijoella on riittävästi vapaata ja yleistä rantaa virkistykseen. Kiiminkijoki on myös tunnettu matkailukohde, jossa sekä jokivarren että läheisten alueiden luonto-, maisema- ja kulttuurikohteet sekä matkailukohteet ovat verkostoituneet kokonaisuudeksi. Alueen kunnilla on yhteiset periaatteet Kiiminkijoen kehittämiseksi. Aluetta kehitetään johdonmukaisesti toimenpideohjelman ja kaavoituksen kautta. Maisemaa ja kulttuuriympäristöjä hoidetaan kuntien yhteisen ohjelman kautta. 2.2 SWOT-analyysi Lähtötietojen ja tavoitteenasettelukierroksen pohjalta ohjausryhmä on työstänyt SWOTanalyysin Kiiminkijokivarteen. VAHVUUDET Kiiminkijoen luonnontilaisuus Monipuolinen ja puhdas luonnonympäristö Rantamaisemien monimuotoisuus Arvokkaat, vanhat kulttuuriympäristöt Olevat kylät ja kuntakeskukset Rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet: kalastus, melonta, uinti Jokisuistosta yhteys merelle HEIKKOUDET Veden heikko laatu ja vedenkorkeuden kausivaihtelu Jokisuiston liettyminen Matala vesistö, matalahkot rannat Jokinäkymien vähäisyys rannalle Vapaan rannan vähäisyys alajuoksulla Asutuksen taantuminen yläjuoksulla Puutteellinen jätevesihuolto Palvelujen riittämättömyys Heikko julkinen liikenne Maanomistusolot Yhteistyön ja osaamisen puute 14

16 MAHDOLLISUUDET Luonnonympäristön hyödyntäminen matkailussa ja virkistyksessä Maisemaa hoitamalla voidaan avata jokinäkymiä Kulttuuriympäristöjen ja historian vaaliminen ja hyödyntäminen matkailussa Vapaan rannan hyödyntäminen Elinvoimaiset kylät ja kehittyvät kuntakeskukset Monipuoliset mahdollisuudet uusille, luonnonläheisille vakituisille ja lomaasuntoalueille Oulun läheisyys UHKAT Veden laatu ei parane Luonnon kuluminen ja maiseman tuhoutuminen Turvetuotanto ja soiden ojitukset estävät jokiveden laadun parantamisen Viinivaaran vedenottamon vaikutukset Kiiminkijoen vedenmäärään Liiallinen rantarakentaminen ja suunnittelematon hajarakentaminen / rantarakentamisen rajoittaminen Maaperän saastuminen viemäröinnin puutteen seurauksena Tiestön määrän ja kunnon heikentyminen Kehittämisen näköalattomuus, intressiristiriidat sekä resurssien ja osaamisen puute Yhteistyö ei kehity, sitoutumattomuus Globaalit uhkat, mm. ilmastonmuutos 2.3 Workshop-tilaisuus Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategiatyössä pidettiin workshop-tilaisuus Kiimingin Jäälin majalla. Tilaisuus avattiin kertomalla strategiatyön tarkoituksesta ja lähtökohdista. Tämän jälkeen esiteltiin neljä kehitysvaihtoehtoa ideoinnin ja ajattelun pohjaksi: 15

17 Tilaisuuden osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi käsitteli virkistyspalveluja, toinen matkailua ja muita elinkeinoja sekä kolmas asumista. Ryhmätöiden pohjaksi keskusteltiin virkistyksen ja matkailun yhteydestä, ja sovittiin, että kaikissa ryhmissä voitaisiin käsitellä myös muiden ryhmien aiheita, mikäli ryhmäläisillä on mielipiteitä asiasta. Ryhmissä keskusteltiin oman aiheen sisällä alueen tulevaisuudesta yleensä, alueelle tarvittavista uusista toiminnoista ja maankäyttövarauksista sekä mm. reitistötarpeista. Ryhmissä pyrittiin miettimään tilannetta noin 20 vuoden päähän mahdollisimman laajasti ja kattavasti sekä pohtimaan uudenlaisia ideoita. Ryhmätöiden tulokset ovat kokonaisuudessaan omassa raportissaan. Tuloksia on hyödynnetty rakennemalleja muodostettaessa. Seuraavassa on esitetty yhteenveto tilaisuuden tuloksista: Alueen ehkä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi jokiveden laatu. Asia on tärkeä sekä vakituisten että loma-asukkaiden viihtyvyyden kannalta, mutta myös virkistyskäytön ja matkailun vetovoimaisuuden kannalta. Kalastusmahdollisuudet riippuvat täysin veden laadusta. Asia tulee huomioida, mutta yksiselitteisiä keinoja veden laadun parantamiselle ei löydetty. Alueelta nousi esille muutamia virkistyksen ja matkailun solmukohtia: Koiteli, Haukiputaan ja Kiimingin kirkonkylät, Reposelkä, Särkijärvi, Juorkuna ja jokisuisto (Kurtinhauta-Laitakari). Kirkonkylät ovat myös asumisen solmukohtia, joihin vakituista asutusta tulee keskittää ja tiivistää. Juorkuna taas on houkutteleva loma-asuntoalue. Myös muihin kyliin voidaan lisätä asutusta ja loma-asutusta kysynnän mukaan. Alueen tärkein vetovoimatekijä on luonto. Se on sekä aktiviteettien, matkailun että asumisen vetovoiman perusta. Luonnon varjelemiseksi alueelle tulee tehdä opastettuja reitistöjä, jotta kulkijat pääsevät mielenkiintoisten kohteiden ääreen. Opastus ja kartat tulee pitää ajan tasalla. Reitistöt tulee suunnitella joen myötäisesti eri kulkuvälineille, ja Kiiminkijokivarresta tulee kehittää ympärivuotinen kohde. Matkailun kehittämisessä tulee hyödyntää myös alueen historia ja kulttuuriympäristöt. Kehitettävistä reitistöistä, tärkeimmistä luontokohteista sekä kulttuuriympäristöjen huomioinnista saatiin ehdotukset ryhmätyöskentelyssä. Aluetta tulee kehittää lähivirkistyskohteena Kiiminkijokivarren ja Oulun seudun asukkaille. Palveluja tulee kehittää niin, että ne ovat sekä asukkaiden (vakituisten ja loma-asukkaiden) että virkistyksen ja matkailun hyödynnettävissä. Lisäksi alueelle tulee kehittää tapahtumia, joista saatiinkin muutamia ehdotuksia ryhmätyöskentelyssä. Tärkeintä on yrittäjien aktivointi ja yhteistyö tapahtumien järjestäjiksi. Kehittämisessä tärkeintä on käsitellä aluetta kokonaisuutena, jossa voimavarat on yhdistetty. Maankäyttöä tulee ohjata kaavoituksen keinoin. Kuntien maanhankinta helpottaa kehittämistä. Kuva: ImagePark.biz/Jukka Mähönen 16

18 3 RAKENNEMALLIT 3.1 Megatrendit Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian pohjaksi tehdyissä rakennemalleissa pohdittiin tulevaisuutta ja sen ennakointia usealla eri tavalla. Kahden rakennemallin perusero syntyy polarisaatiosta: Kehitystrendit - polarisaatio: GLOBAALI >< LOKAALI SUURI ><PIENI KESKITTYNYT >< HAJAUTUNUT PASSIIVI ><AKTIIVI ULKOA OHJAUTUVA >< SISÄLTÄ OHJAUTUVA Rakennemalleja ja strategiaa varten on huomioitu myös megatrendit eli kehityksen suuret suuntalinjat. Megatrendeillä tarkoitetaan yhteiskuntien rakenteita syvällisesti muuttavia, usein globaaleja ilmiöitä. Megatrendi on usein luonteeltaan vääjäämätön muutosvoima. Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian kannalta seuraavat megatrendit on katsottu merkittäviksi: MEGATRENDEJÄ OLOSUHTEIDEN JA ARVOSTUSTEN MUUTOKSIA ILMASTONMUUTOS: oletetaan että suunnittelujakson aikana ilmasto lämpenee ja sateisuus/veden määrä lisääntyvät toimintatapojen laadusta huolimatta ASUMINEN: asumisen pinta-ala kasvaa vain vähän tai pysyy nykyisellään, mutta lämmitettävä asuinpinta-ala pienenee. Rakennuskantaa ei ehditä täysin saneerata matalaenergiataloiksi / lämpövyöhykeasunnoiksi vuoteen LOMA-ASUTUS: uudisrakentaminen pysyy enintään nykyisellä tasollaan tai enenevästi hyödynnetään kylien olevaa, vanhaa rakennuskantaa MATKAILU: odotettavissa kysynnän ja tarjonnan muutoksia; luonto- ja kulttuurimatkailu lisääntyy, vanhusten matkailu ja hoivapalvelujen kysyntä lisääntyy, kaukomatkailu vähenee ja lähimatkailu kasvaa VIRKISTYS: lähivirkistäytyminen taajamien ja kylien rakennetuilla suorituspaikoilla, viikonloppuisin ja lomilla virkistysharrastukset suuntautuvat enemmän luontoon ja kulttuuriympäristöihin (kalastus, retkeily, nähtävyydet, puutarhan hoito) MUUT ELINKEINOT: maatalous voi keskittyä edelleen tai hajautua monimuotoisemmaksi, palvelujen ja energian tuotanto kasvaa, tavaratuotanto vähenee, työ hajaantuu alueellisesti eri paikkoihin (etä- ja lähityö) ja ajallisesti erilaisiin jaksoihin. 17

19 Kiiminkijokivarren maankäyttöstrategian pohjaksi on tehty kaksi rakennemallia, jotka ilmentävät toiminnan ääripäitä: nykyisiin arvoihin ja toimintatapoihin perustuvaa jatkuvaa kasvua tai uudenlaisia arvoja ja ajattelutapaa, joka johtaa kasvun pysähtymiseen. Kummankin mallin piirteitä kärjistettiin, mikä toi paremmin esiin niiden erot ja helpotti vertailua ja arviointia. JUPPI: HIPPI: kiinnostus välineisiin ja tekniikkaan, arvostaa elämyksiä ja vauhtia kiinnostus ja rakkaus luontoon, pohdiskeleva romantikko ja askeetti Kasvu jatkuu: KIVA JUPPI Asutus keskittyy taajamiin Haukiputaalle, Kiiminkiin ja Ylikiiminkiin sekä taajamien välisiin kyliin Asemakylälle, Jokikylälle, Alakylälle, Haipuskyläle ja Huttukylälle. Kylien ranta-alueille rakennetaan suuria omakotitaloja tai loma-asutukseen suuria huviloita. Vapaan rannan osuus vähenee nykyisestä. Ylikiiminkiin syntyy uusia asuinalueita jokivarren kumpareille ja taajama laajenee Rekikylän suuntaan. Ylikiimingistä yläjuoksulle mentäessä kylät taantuvat ja niissä olevia asuntoja muutetaan lomaasuntokäyttöön. Työpaikat keskittyvät ja ovat palvelupainotteisia. Palvelu- ja jalostustyöpaikat sijaitsevat päätaajamissa Haukiputaalla, Kiimingissä ja Ylikiimingissä. Maatalous ja muu alkutuotanto vähenee tai loppuu kokonaan. Energiaa tuotetaan ydinvoimaloilla ja rannikon tuulivoimaloilla. Ihmiset liikkuvat edelleen yksityisautoilla. Työmatkapendelöinti Ouluun on voimakasta. Yksityisautoilu säilyy nykyisellä tasolla sähkö- ja kaasuautotekniikan ansiosta. Junaliikenne kasvaa ja kaukomatkailu tapahtuu lentäen. Matkailun palvelut ja majoitus keskitetään isoihin yksiköihin kuntakeskuksiin sekä Virpiniemeen, Martinniemeen ja Koiteliin. Näistä pisteistä järjestetään opastettuja retkiä kulttuuri- ja luontokohteisiin, joiden tarjonta on suunniteltu ryhmämatkailua varten. Myös oulunseutulaiset käyttävät samoja palveluja. Virkistysalueet ovat hyvin rakennettuja ja opastettuja. Keskeisimmät virkistyspalvelut ovat Virpiniemen veneily-, hiihto- ja golfharrastukset, extreme-harrastukset monitoimikeskuksessa sekä luonto- ja maisema-arvoihin tutustuminen Koitelissa ja luonnonsuojelualueilla. Kulttuuriympäristöretket suuntautuvat Martinniemeen ja kirkonkylien keskustojen kohteisiin. Ympäristön tila: Kiiminkijoen veden laatu ei ole parantunut, sillä metsäojituksia ja turpeen käyttöä jatketaan. Nopeutuva ilmastomuutos rasittaa ja köyhdyttää luontoa. Suunta muuttuu: KIVA HIPPI Asutus keskittyy tasaisesti oleviin taajamiin ja kyliin. Osa-aikainen asuminen kylillä lisääntyy. Loma-asutus suuntautuu jokilatvan pienempiin kyliin ja niiden ympäristöön. Jokisuun isojen kylien lisäksi yläjuoksun pienet kylät Joki-Kokko, Ala- ja Yli-Vuotto sekä Juorkuna ja Särkijärvi ovat säilyneet asuttuina pienyrittäjyyden ja erikoistuneen pienviljelyn ansiosta. Työpaikat säilyvät ja lisääntyvät myös maaseudulla, kun luomu-maatalous ja hajautettu energiatuotanto (puu, ruokohelpi, tuulivoimalat, aurinko- ja maalämpö) kokevat renessanssin. Matkailupalvelut hajaantuvat tasaisesti koko alueelle, taajamiin ja kyliin, missä pienyrittäjät tarjoavat hoiva-, ruokailu- ja majoituspalveluja sivuelinkeinonaan. Loma-asutuksen kasvu mahdollistaa myös muita kyläpalveluja kuten pienet kyläkaupat ja suoramyyntiputiikit. Jalostustyöpaikat ja julkiset palvelut sijoittuvat taajamiin. Osa palveluista on kiertäviä. Energian tuotanto on hajautunut pieniin yksiköihin ja käyttötarve laskee. Yksityisautoilu vähenee, joukkoliikenteen ja kevytliikenteen osuus kasvaa. Juna- ja laivakuljetukset ovat kaukoliikenteen päämuoto. Laivaliikenteen kasvaessa matkusta- 18

20 jasatama terminaaleineen rakennetaan Oulun Toppilaan. Haukiputaan rautatieasema otetaan uudelleen käyttöön. Ulkomaisia matkailijoita on vähän ja Kiiminkijokivarsi onkin pääasiassa Oulunseudun asukkaiden lähikohde viikonloppu- ja loma-ajanviettoa varten. Paikalliset matkailijat käyttävät kylien pieniä maatilamatkailupalveluja ja majoitusta, mistä he tekevät omatoimisesti retkiä ympäristön luontoon ja kulttuurikohteisiin / tapahtumiin. Virkistysmetsiä käytetään aktiivisesti retkeilyyn, marjastukseen ja metsästykseen sekä talvella hiihtoon. Retkipyöräily kasvaa jokivarren kyläteillä sekä maastoreiteillä. Oulusta on suoria yhteyksiä Kiiminkijoelle ja Virpiniemeen (maastopyöräily) mm. Isokankaalta, Kalimenojalta ja rannikkoa pitkin. Etäälle joen pohjoispuolen harjuille ja suojelluille suoalueille on rakennettu Martinniemestä Olvassuolle retkeilyreitistö, jota käyttävät pääasiassa vaeltajat ja ratsastajat. Tämä pääreitti yhtyy taajamista ja kyliltä tuleviin poikittaisiin yhteyksiin, jotka muodostavat lyhyempiä rengasreittejä. Kiiminkijoella kalastus ja melonta ovat lisääntyneet: jokivarteen on lisätty runsaasti pysähtymispaikkoja, joita hyödyntävät myös pyöräilijät ja vaeltajat. Ympäristön tila: Kiiminkijoen vedenlaatu on parantunut kun turvetuotanto ja metsäojitukset on lopetettu ja alueet ennallistettu kosteikoiksi. 19

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 15.10.2014 SELVITYKSET SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A, 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 KUUSAMON KAUPUNKI Y-tunnus 0564810-5 Sisällysluettelo 1 KUNTARAKENNE

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvionti teemoittain: Tavoitteiden toteutuminen kehittämisvaihtoehdo issa VAT MK Kaupunkistrategia

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Osasto Arkkitehtuurin osasto Laboratorio Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Tekijä Mirja Merikari Työn valvoja Helka-Liisa Hentilä, professori Työn nimi

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot