SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAKSNIEMEN ULKOILUREITIN KUNNOSTAMINEN MAKSNIEMEN ALA-ASTEEN LUOKKIEN 151 ILMASTOINTIKANAVIEN NUOHOUS 89 JÄÄKÄRINTIEN KUNNOSSAPITO PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 153 KUNNAN KIINTEISTÖIHIN 91 SIMON KUNNAN MAKSNIEMEN KOULUKESKUKSEN 156 LÄMMÖNTUOTANTOJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN HAKELÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN TAI MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄÄN 92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIERASITTEEN PERUSTAMINEN TILALLE 159 UIMARANTA RN:O 121:1 94 TIELIITTYMÄLUPA RAKENNETTAVALLE 160 HUOLTOTIELLE TYÖMIEHENKUJALLA 95 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAADINTA 161 MERI-LAPIN ALUEELLA 96 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 162

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttu Eero 13:00-16:00 puheenjohtaja Kuusela Taina 13:00-16:00 jäsen Marttila Tuomo 13:00-16:00 jäsen Tihinen Maiju 13:00-16:00 jäsen Lämsä Seppo 13:00-16:00 kunnanhall. edustaja Liiten Sirkka 13:00-16:00 varajäsen Rimali Markku 13:00-16:00 esittelijä Tiiro Mika 13:00-16:00 esittelijä Moilanen Paula 13:00-16:00 sihteeri POISSA Böök Tuomo jäsen Niskala Lauri kunnanhall. pja Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Halttu Puheenjohtaja Paula Moilanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Simo / 2014 Taina Kuusela Sirkka Liiten PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen osasto TODISTAA pp.kk.2014 Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA toimistosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk 85 Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä ta valla ja riit tä vä mää rä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk 86 : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Kuusela ja Sirkka Liiten.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN ULKOILUREITIN KUNNOSTAMINEN 186/ /2013 Teknltk Maksniemen kuntoreitti jatkettiin v Kirnuvaarasta Kemin kaupun gin rajalle. Maanmittauslaitos suoritti reittitoimituksen, joka oli edel ly tys ELY:n avustuksen myöntämiselle. Reittitoimituksella vahvis tet tiin kuntoreitin pysyminen siinä ja merkityllä paikalla. Vanha kuntoreitti maantien varresta Kirnuvaaraan on rakennettu mää rä ai kai sil la sopimuksilla. Vanhalle osalle 2932 m tulisi tehdä ulkoi lu reit ti toi mi tus. Maanmittaus merkitsee paikan ja leveyden maastoon ja samalla maanomistajille määritetään korvaus met sän tuo ton menettämisestä. Kuntoreitti tulisi levittää samaan leveyteen ( 6 m) kuin uusi jatko-osuus. Lapin Yhdyskuntatekniikan suunnitelmat esitellään kokouk ses sa. ehdotus kins: Teknltk Lautakunta päättää hakea maanmittauslaitokselta reittitoimitusta van hal le Maksniemen kuntoreitille Pl Lautakunta asettaa suunnitelmat nähtäville 14 päivän ajaksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maksniemi-Kirnuvaara kuntoreittisuunnitelmat ovat olleet ulkoilulain ( /606) 4 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kuulutus nähtävänä olosta on julkaistu Lounais-Lappi -leh dessä ja maanomistajille on ilmoitettu myös kirjeellä. Määräaikaan mennessä on jätetty kaksi muistutusta, jotka li sä tie toai neis to na. Vastine tilan Tuomikumpu RN:o 3:57/Esko Virtalan muistutukseen: Esko Virtala esittää ulkoilureittitoimituksesta poistettavaksi hänen maal laan kiertävän n. 750 m pituisen lenkin. Lenkki voidaan jättää pois toimituksesta. Lenkki jää sopimuksella edelleen kuntoreitiksi ja si tä voidaan kunnostaa ja käyttää voimassa olevalla sopimuksella. Ym py rä len kil lä ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä. Vastine tilan Kuusikumpu 3:117/Pesosten, Nurmeloiden ja Vilmin muistutukseen: Kirjallisella sopimuksella kuntoreitti on 4 m leveä. Ul koi lu reit ti toi mituk sel la reitti levenee 1 m:n eli viiteen metriin muistuttajien puolelle ja pylväslinjan Eero Virtalan puolelle 1 m:n.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Käytännössä kuntoreitti on jo nyt tarpeeksi leveästi raivattu. Puun kar si mis ta ja poistamista on vähän, lähinnä Kirnuvaaran nousussa. Ra si te tulee muodostaa ulkoilureitin tarvitsemalle ja suunnitelmassa osoi te tul le paikalle. Korvauskysymykset käsitellään ul koi lu reit ti toi mituk ses sa. Yksi muistutus on saapunut määräaikaan mennessä, mutta esityslistan teon jälkeen, muistutus esiteltiin lautakunnalle kokouksessa; Vastine tilan Ruikkala 1:147/Aili Salmelan muistutukseen: Aili Salmela on aikanaan luvannut, että kuntoreitti saadaan rakentaa palstan läpi, jos se rakennetaan palstan etelärajalle. Reitti on kuitenkin rakennettu entisen kotipihan poikki asuinrakennuksen ja navetan välistä. Kuntoreitti pirstoo kotipalstan ja haittaa merkittävästi sille ehkä tapahtuvaa rakentamista. Muistutuksessaan Aili Salmela ei suostu siihen, että kuntoreitti pirstoo kotipalstan. Kuntoreitti tulee rakentaa joko aivan palstan etelä- tai pohjoisrajalle tai mieluimmin kokonaan palstan ulkopuolelle. Ehdotus kins Lautakunta jättää Esko Virtalan maalla kiertävän ympyrälenkin (n. 750 m) pois ulkoilureittitoimituksesta. Pesosten, Nurmeloiden ja Vilmin muistutukseen lautakunta toteaa, et tä rasite tulee tehdä ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti kun to reitin tarvitsemalle nykyiselle paikalle eikä hyväksy muistuttajien esi tystä rasitteen muodostamisesta keskelle rajaa. Kokouksessa täydennetty päätösehdotus: Aili Salmelan muistutukseen lautakunta toteaa, että ulkoilureitti voidaan siirtää tilan etelärajalle ja sähkölinjan suuntaisesti. Muistuttajan esitys huomioidaan reittitoimituksessa. Lautakunta päättää hakea ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista Lapin ELY-keskukselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Simon kunta on hakenut Lapin aluehallintovirastolta avustusta Maks nie men ul koi lu rei tin peruskorjaukseen välille Maks nie mi-kir nuvaa ra, PL Lapin Ely-keskus on vahvistanut ul koi lu reit ti suunni tel man Ulkoilureittitoimituksen reitin raivaamisen ja maa töi den li säk si hankkeeseen kuuluu kuntoradan valaistuksen sanee raus. Suo men Sähkörakennus Oy on tehnyt reitin va lais tus suunni telmat. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. ehdotus kins: Tekninen lautakunta hyväksyy Maksniemen latuvalojen sa nee raussuun ni tel mat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat sekä pyytää urak ka tarjouk set. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet HILMA:ssa klo saak ka. Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa. Ulkoilureittitoimitus on suoritettu Reitin raivaamisesta ja suun ni tel mien mukaisista maatöistä voidaan pyy tää urak ka tar jouk set. Tek ni nen osasto on laatinut urak ka-asia kirjat. Tar jous pyyn nöt laitetaan HILMA:aan. Urakka-asiakirjat esitellään kokouksessa. ehdotus kins: Lautakunta hyväksyy edullisimman valaistustarjouksen tehneen urakoit si jan valaistusurakan toteuttajaksi. Lautakunta hyväksyy myös maa töi den urakka-asiakirjat ja pyytää urakkatarjoukset. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Tekninen osasto on tehnyt avauspöytäkirjan. Lautakunta va litsee Maksniemen kuntoradan/hiihtoladun valaistuksen uusimiseen Suo men Sähkörakennus Oy:n hinnalla ,00 alv 0%. Lautakunta hyväksyy maatöiden urakka-asiakirjat. Tarjouspyyntö laitetaan myös Simon kunnan sivuille. Teknltk 87 Ulkoilureittitoimitus on merkitty Maanmittauslaitoksen kiin teis tö re kiste riin Maanomistajille on maksettu Maanmittauslaitoksen mää rää mä korvaus maapohjasta. Kuntoreitin raivaus puista 6 metriä leveäksi valmistui Urakka tar jouk sen jättivät seuraavat urakoitsijat: - Kumatra Oy

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Maansiirto Mykkälä Oy - Maanrakennus Juha Veikanmaa Oy - Tmi Esko Hepola - PT PohjanTeko Oy - Kuljetuspolar Oy Lisätietoaineisto: avauspöytäkirja ehdotus kins: Lautakunta valitsee Maksniemen kuntoradan urakoitsijaksi hal vimman tarjouksen tehneen Kumatra Oy:n tarjouksen mukaisella ko konais hin nal la ,00 alv 0 %. ehdotus hyväksyttiin.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN ALA-ASTEEN LUOKKIEN ILMASTOINTIKANAVIEN NUOHOUS 316/ /2014 Teknltk 88 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Maksniemen ala-asteen luok kien il mas toin ti ka na vien nuohouksesta. Tarjouspyynnöt lä he tettiin seu raa vil le urakoitsijoille: - Oulun Talohuolto Oy - Meri-Lapin LVI-työt Oy - Lassila & Tikanoja Oyj - LVI-Vanhatalo Oy - Kemin Nuohous ja Palosuojelu Oy - Airvisio Oy Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjous ta. Tekninen osasto on tehnyt saapuneista tarjouksista avauspöy tä kir jan. - Kemin Nuohous ja Palosuojelu Oy 2 700,00 alv 0 % - Oulun Talohuolto Oy 5 556,45 alv 0 % ehdotus kins: Lautakunta valitsee Maksniemen ilmastointikanavien nuohoukseen edul li sim man tarjouksen tehneen Kemin Nuohous ja Palosuojelu Oy:n hintaan 2 700, 00 alv 0%. ehdotus hyväksyttiin.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta JÄÄKÄRINTIEN KUNNOSSAPITO Teknltk 89 Yksityistie Jääkäritie on pituudeltaan sivuhaara mukaan lukien 450 met riä. Ar mas Ilvo on tehnyt aloitteen Jääkärintien kunnossapidon siir tä mi sek si kunnan vastuulle. Yksityistienä toimiva Jääkäritie saa kun nos sa pi toon vuosittain kunta-avustusta. Yksityisteiden siir tä minen kunnan hoi toon ei ole perusteltua. Jääkäritie siirtyy kunnan hoitoon kun alu eel le laaditaan asemakaava. Lisätietoaineistona: Armas Ilvon kirje ehdotus kins: Lautakunta esittää Jääkärintien tiehoitokunnan tehtäväksi jat kos sakin vastata tien kunnossapidosta koko tien pituudelta. Lautakunta toteaa, että hoitokunta voi määrätä tilapäisille tien käyttäjille kuten VR-rau ta tie sil lan kunnostajille tien käyttömaksun. ehdotus hyväksyttiin.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN KUNNAN KIINTEISTÖIHIN 224/ /2014 Teknltk Tekninen osasto on valmistellut tarjouspyynnön pitkän tähtäimen suun ni tel mien laa ti mi sesta seuraaviin kunnan kiinteistöihin: - Simon ala-aste - Simon yläaste - Maksniemen koulu - Maksniemen päiväkoti - Simon aseman päiväkoti - Kunnanvirasto - Virkala - Paloasema Lisätietoaineisto: Tarjouspyyntö ehdotus rt: Lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön ja päättää han kin ta me net te lystä. Kokouksessa muutettu päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön pienin muutoksin ja päättää pyy tää tarjoukset pitkän tähtäimen suunnitelmien laatimiseksi. Tarjous pyyn tö laitetaan Hilmaan. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Lautakunta on pyytänyt tarjoukset pitkän tähtäimen suunnitelmien laatimisesta Simon kunnan eri kiinteistöihin. Lisätietoaineisto: Avauspöytäkirja ja tarjousvertailu ehdotus rt: Lautakunta päättää valita pitkän tähtäimen suunnitelmien laatijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Corbel Oy:n Saapuneet tarjoukset: Corbel Oy ,00 alv 0 % WSP Finland Oy ,00 alv 0 % Pohjois-Suomen Talokeskus Oy ,00 alv 0 % ISS Proko Oy ,00 alv 0 % FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ,00 alv 0 % Kiratek Oy ,00 alv 0 %

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta PTS:n tarjousvertailutaulukko Projektipalvelu Prodeco Oy ,00 alv 0 % Suomen Kuntotekniikka Oy ,00 alv 0 % Instaro Oy ,00 alv 0 % Oy Kalottkonsult Ab ,00 alv 0 % Raahen kiinteistölaskenta Tmi ,50 alv 0 % Tarjouksen hinta Raportoinnin laatutekijät Pisteytys Painoarvo maksimissaan Painoarvo maksimissaan Vertailuarvo Tarjoaja Corbel Oy 50, WSP Finland Oy 43, Pohjois-Suomen Talokeskus Oy 41, ISS Proko Oy 32, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26, Kiratek Oy 24, Projektipalvelu Prodeco Oy 23, Suomen Kunto-tekniikka Oy 22, Instaro Oy 19, Oy Kalott-konsult Ab 15, Raahen kiinteistölas-kenta Tmi 10, Halvin tarjoushinta saa 50 pistettä ja muut suhteutetaan siihen hintaeroprosenttien suhteessa Raportoinnin laatutekijät arvioidaan saatujen tarjouksen sisältöjä ja raporttimalleja vertailemalla Teknltk 90 Lautakunta valisi pitkän tähtäimen suunnitelmien laatijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Corbel Oy:n hinnalla ,00 alv 0 %. Pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat valmistuneet. Lautakunnan jä seniä pyydetään kommentoimaan PTS-suun ni tel mia. Lisätietoaineisto: Corbel Oy:n kuntoselvitys- ja PTS-raportit kunnan koh teis ta: Ase man ala-aste, kunnanvirasto, Maksniemen koulu, palo ase ma, Si mon päiväkoti, Valtion virastotalo, yläaste ehdotus rt: Lautakunta päättää ottaa huomioon PTS-suunnitelmat seuraavia ta-

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lous ar vioi ta tehtäessä. Kokouksessa muutettu päätösehdotus: Lautakunta on tutustunut PTS-suunnitelmaluonnoksiin ja huomannut luon nok sis sa puutteita/virheitä. Lautakunta valtuuttaa kunnan vir kamie het tekemään luonnoksiin korjausehdotukset ja toimittamaan tiedon Corbel Oy:lle, joka päivittää raportit vastaamaan todellisuutta. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMON KUNNAN MAKSNIEMEN KOULUKESKUKSEN LÄMMÖNTUOTANTOJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN HAKELÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN TAI MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄÄN Teknltk Simon kunnan Maksniemen koulun alueella tuotetaan kolmelle kiinteis töil le lämpöenergia yhteisesti kevytöljyllä, Maksniemen koululla si jait se vil ta öljykattiloilta. Lämpö jaetaan kiinteistölle alue läm pö verkos tol la, matalalämpönä. Öljyä menee vuodessa noin l. Simon kunta on suunnitellut Maksniemen koulukeskuksen muut tamis ta öljylämmityksestä hakelämmitysjärjestelmään tai maa läm pöjär jes tel mään. Iin Micropolis Oy toteuttaa kahta uusiutuvan energian projektia, jois sa molemmissa on asetettu tavoitteeksi edistää uusiutuvan energian käyttöä Oulunkaaren alueella ja Oulun seudulla. Simon kun nalla on myös mahdollisuus osallistua projektiin. Micropolis Oy:llä on projekteissa asiantuntemusta ja osaamista, jota voi daan hyödyntää mm. teknistaloudellisten tarkastelujen laa ti miseen siirryttäessä öljystä metsäbioenergian käyttöön tai maa lämpöön. Iin Micropolis Oy on antanut tarjouksen tarjouspyyntöasiakirjojen laa ti mi ses ta Maksniemen koulun alueen lämmöntuotantoratkaisusta jo ko hakelämpölaitoksella tai maalämmöllä toteutettuna. Sopimusluonnos liitteenä. ehdotus rt: Teknltk 91 Tekninen lautakunta päättää tilata tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan Iin Micropolis Oy:ltä hintaan 2 000,00 (alv 0%). ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Mikko Blomberg saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tarjouspyyntöasiakirjat Maksniemen koulukeskuksen läm mön tuotan to jär jes tel män muut ta mi seksi hake/pellettilämmitykseen tai maaläm pö jär jes tel mään ovat luonnosvaiheessa. Lautakunnan jäseniltä pyydetään kommentteja tar jous pyyn tö asia kirja luon nok sis ta. Lisätietoaineisto: tarjouspyyntö hake/pellettilämmityksestä, tar jouspyyn tö maalämmöstä, luonnokset tarjouspyyntöjen liitteistä ehdotus rt: Lautakunta päättää laittaa tarjouspyynnöt HILMA:an, kun tar jouspyyn tö asia kir jat on saatu viimeisteltyä.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ehdotus hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Teknltk 92 Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastuualueen säännöllä siirretty lau ta kunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jos sa asian omai nen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöllä kun naninsinöörille ja teknisen osaston osastopäällikölle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on il moitettu asianomaisille hen kilökohtaisesti. Ehdotus kins Lautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnaninsinöörin ja teknisen osaston osastopäällikön tekemät vi ranhaltijapäätökset sekä päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mu kaista otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TIERASITTEEN PERUSTAMINEN TILALLE UIMARANTA RN:O 121:1 Teknltk 93 ehdotus rt: Sinikka Heiskanen on ostanut määräalan Simoniemen jakokunnan ti las ta Maanmittauslaitos pitää maan mittaus toi mi tuk sen, missä on tarkoitus muodostaa määräalasta lisäalue Si nik ka Heiskasen omistamalle tilalle Kalaranta 8:18. Lisäksi Heiska nen esittää, että määräalalle muodostetaan kulkuyhteys Simon kun nan omistaman tilan Uimaranta RN:o 121:1 kautta. Simon kunta ei hyväksy esitettyä tierasitteen perustamista, koska mää rä alal le voidaan osoittaa vähemmän haittaa aiheuttava kul kuyh teys määräalan poh jois puo lel ta. ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TIELIITTYMÄLUPA RAKENNETTAVALLE HUOLTOTIELLE TYÖMIEHENKUJALLA Teknltk 94 Liikennevirasto anoo tieliittymälupaa Simon kunnan omistamalle kaa va tiel le, Työmiehenkujalle uuden huoltotien rakentamista varten. Huol to tie rakennetaan Simon ratapihan poh jois vaih teel le ja tur va laite kaa pil le. Tällä hetkellä alueelle ei pääse lain kaan ajo neu vol la, mikä hankaloittaa opastimen ja vaihteen huolto- ja kor jaus töi tä. Tiellä kul ku tapahtuu pienkuorma-autolla (n kg) noin kerran vii kos sa tai kahdessa. Lisätietoaineisto: karttaliite ehdotus kins: Lautakunta hyväksyy VR:lle tieliittymäluvan Työmiehenkujan kautta huoltotielle. Liittymärummun koko on vähintään 50 cm. ehdotus hyväksyttiin.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAADINTA MERI-LAPIN ALUEELLA 317/ /2014 Teknltk 95 Meri-Lapin alueen kunnille ollaan laatimassa lii ken ne tur val li suussuun ni tel maa. Suun ni tel ma koskee Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tor nion ja Si mon kuntien katuverkkoja sekä ELY-keskuksen hal linnoi mia maan tei tä. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden kehittyminen ja kevyen lii kenteen turvallisuuden parantaminen ko. kunnissa. Tornion kaupungin tekninen johtaja on pyytänyt tarjoukset lii ken netur val li suus suun ni tel man laatimisesta. Edullisimman tarjouksen jättä nyt Ramboll Finland Oy on valittu suunnitelman laatijaksi ko konais hin taan ,00 alv 0 %. Kustannukset suunnitelmien laa timi ses ta jakaantuvat puoliksi Ely-keskukselle ja puoliksi asukasluvun suh tees sa kunnille. ehdotus rt: Asia tuotiin lautakunnalle tiedoksi. Merkittiin lautakunnalle tiedoksi.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Teknltk 96 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti pu heenjohtaja kokouksen päättyneeksi. Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 90, 91, 95 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 87, 88, 89, 93, 94 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 90, 91, 95 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Tekninen lautakunta, Ratatie 6, Simo, Pykälät 87, 88, 89, 93, 94 VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU Postiosoite: PL OULU

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköposti: fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot