Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA 3. TUOTTO- JA KULULASKELMA 4. TASE 5. LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS 25 Yhteenveto julkaisuista

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Toimintavuoden alkaessa Suomen talous oli vähitellen toipumassa vuonna 2008 alkaneesta syvästä taantumasta. Kesällä epävarmuuden lisääntyminen kansainvälisessä taloudessa alkoi kuitenkin uudelleen heikentää talousnäkymiä, mikä lisäsi huolta julkisen talouden rahoituspohjan kestävyydestä. Kesäkuussa toimikautensa aloittaneen uuden hallituksen ohjelmassa korostuivatkin valtiontalouden tulojen ja menojen sopeutus sekä erilaiset rakenteelliset toimet, jotka liittyivät muun muassa julkisten palvelujen tuottavuuden ja työllisyysasteen nostamiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen. Nämä heijastuivat myös VATT:n tutkimustoimintaan tuottamalla uusia selvityshankkeita ja antamalla lisää painoarvoa tutkimuskeskuksen ydinalueilla tehtävälle tutkimukselle. Tutkimuslaitos oli monin tavoin mukana talouspolitiikan valmisteluun liittyvissä hankkeissa. Näitä olivat muun muassa useat vero- ja tulonsiirtojärjestelmän muutosten vaikutusarviot, hallitusneuvotteluihin laaditut taustamuistiot, verotukien määrää koskevat selvitykset sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointityö. Myös kuntatalouden ja julkisten palveluiden tuottavuuden tutkimuksessa useat hankkeet liittyivät ajankohtaisiin politiikkakysymyksiin. Kuntatalouden osalta tutkittiin Helsingin seudun metropolihallintoa ja selvitettiin finanssipolitiikan sääntöjen soveltamista kuntatasolla. Lisäksi tutkittiin korkean palvelutason yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Tutkimuskeskuksella on pitkään ollut erityinen rooli politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnissa. Toimintavuoden aikana tutkittiin muun muassa yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen, kotihoidontuen sekä kotouttamislain vaikutuksia. Työmarkkinoita koskevissa tutkimuksissa arvioitiin lisäksi matalapalkkatuen ja sovitellun ansiopäivärahan vaikutuksia sekä työnantajan omavastuun merkitystä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Ympäristötalouden alueella tutkittiin kasvihuonepäästöjen ja rehevöittävän ravinnekuorman hallintaa sekä päästökauppaa. Tutkimuskeskus on saanut entistä merkittävämmän roolin eri hallinnonalojen ennakointityön tukemisessa. Yleisen tasapainon malleilla tehtiin kertomusvuonna ennakointihankkeita sekä työvoimaja koulutustarpeisiin että ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyen. Niissä tilaajana oli usean ministeriön muodostama konsortio. Merkittävä osa tutkimushankkeista on muutoinkin liittynyt useiden hallinnonalojen tietotarpeisiin. Niitä on toteutettu usein eri ministeriöiden osarahoittamina yhteishankkeina ja myös yhdessä toisella hallinnonalalla toimivan sektoritutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimustulokset ovat palvelleet laajasti eri ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian ja eduskunnan työtä. VATT on siten toteuttanut sektoritutkimuksen kehittämisen keskeistä päämäärää eli sektorirajat ylittävää tutkimustoimintaa. Toimintavuonna tehtiin runsaasti talouspolitiikan lyhyen tähtäimen välitöntä valmistelua palvelevia selvityshankkeita erilaisten taustalaskelmien ja muistioiden muodossa. Näiden yhteensovittaminen pitkäjänteisen tutkimustyön kanssa on joskus haastavaa. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu sen relevanssiin ja laatuun. Laadun kannalta keskeistä on osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen sekä tutkimustulosten avoin raportointi ja altistaminen ulkopuoliselle kritiikille. VATT:n henkilöresurssit olivat edellisvuoden tasolla ja pysyivät siten aiempia vuosia hieman pienempinä. Tämä johtui osittain varautumisesta talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Uusia rekrytointeja alettiin kuitenkin jo käynnistää poistuvan henkilöstön korvaamiseksi. Tutkimusjulkaisujen lukumäärä pieneni 1

5 104 julkaisusta 90 julkaisuun. Väheneminen kohdistui pääosin kotimaisiin asiantuntija-artikkeleihin. VATT:n omien sarjojen julkaisut pysyivät kutakuinkin edellisvuoden tasolla ja vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen määrä lisääntyi neljänneksellä 12:sta 15:een. Asiantuntijasuoritteiden määrä nousi selvästi, 14 prosentilla, edellisvuoden jo varsin hyvästä tasosta. Tutkimusjulkaisujen määrän pieneneminen johtui osittain tutkimuksen laadun ja kansainvälisten julkaisukanavien entistä vahvemmasta painottamisesta. Vähenemistä selittävät myös henkilövaihdokset sekä uusien monivuotisten hankkeiden valmistelu ja käynnistyminen. Yhteistyö VATT:n ja ECONOMICUM:n kolmen kansantaloustieteen laitoksen ja HECER:n kanssa tiivistyi edelleen. Tämän kampusyhteistyön muotoja olivat muun muassa yhteisvirat, yhteiset tutkimusprojektit ja seminaarit sekä opetustoiminta. Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen on sekä tutkimuksen laadun että tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta tärkeää. Tutkimuskeskuksen yhteydet kansantaloustieteen korkeinta opetusta antaviin laitoksiin laajentavat myös kiinnostusta VATT:lle tärkeisiin julkisen talouden kysymyksiin, mikä auttaa tulevissa rekrytoinneissa ja lisää yhteistyömahdollisuuksia tutkimushankkeissa. Kertomusvuonna laadittiin VATT:n uusi strategia vuosille Siinä asetetaan kolme toiminnallista kehittämistavoitetta, tutkimuksen vaikuttavuuden parantaminen, tutkimuksessa käytettävien tietokantojen ja tutkimusmenetelmien käytön ja laadunhallinnan kehittäminen sekä tutkimustiedon leviämisen ja hyödyntämisen edistäminen. Strategiassa määritetään VATT:lle seitsemän nykyisiin vahvuuksiin nojaavaa painopisteteemaa, joihin fokusoimalla vaikuttavuutta pyritään parantamaan. Kertomusvuonna toteutettiin myös sidosryhmätutkimus, jonka tavoitteena oli kartoittaa VATT:n keskeisten sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä arvioida VATT:n tutkimustoiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Selvityksen mukaan VATT:n tutkimus koettiin laadukkaaksi ja sen asiantuntijarooli tärkeäksi. 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueella tehty tutkimus jakautui kolmeen projektikokonaisuuteen: (i) kuntatalous, (ii) julkisten palvelujen tuottavuus ja (iii) hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistuminen. Kuntataloustutkimuksessa valmistui Helsingin seudun metropolihallintoa käsittelevä selvitys. Lisäksi valmistui tutkimus liittyen paikkatietojärjestelmien käyttökelpoisuudesta kunta- ja palvelurakenteen suunnittelussa. Myös selvitys finanssipolitiikan sääntöjen soveltamisesta kuntatasolla valmistui. Tutkimusta koskien kunnallispolitiikan ja kuntaliitoksien yhteydestä sekä omistusasumisen ulkoisvaikutuksista jatkettiin. Uusina hankkeina aloitettiin kuntaliitosäänestyksiä ja valtuutettujen uudelleenvalintaa sekä kuntien tulopohjan tasauksen vaikutuksia koskevat tutkimukset. Asiantuntijatehtävinä osallistuttiin OECD:n Fiscal Federalism Networkin työhön. Julkisten palvelujen tuottavuus teemassa valmistui selvitys koskien tuottavuus - ja vaikuttavuusmittareiden nykytilaa ja tuottavuuden mittaamisen kehittämistarpeita. Toinen valmistunut tutkimus koski korkean palvelutason ja laadun yhteyttä kustannuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kolmannessa valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin palvelusetelin vaikuttavuutta. Tutkimuskokonaisuudessa osallistuttiin myös Opetushallituksen koulutustutkimusfoorumin työhön ja valmisteltiin laajaa koulutustutkimukseen liittyvää EU-hanketta. 2

6 Hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistumisen teemassa valmistui tutkimus asfalttikartellin aiheuttamista vahingoista kunnille ja valtiolle. Myös tutkimus sähköisistä hankintamenetelmistä valmistui. Lisäksi jatkettiin tutkimuksia koskien julkisten hankintojen päätymistä markkinaoikeuteen, paikallispolitiikan vaikutuksia julkisten palveluiden tuottamistapoihin ja vanhushoivan rahoitusta. Asiantuntijatyötä tehtiin asfalttikartellioikeudenkäyntiin liittyen ja osallistumalla MTT:n vetämän TARVEKE-hankkeen ohjausryhmään. Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Tutkimusalueella tutkitaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon sekä tehdään tulonjaon kehitykseen liittyvää tutkimusta. Vuonna 2011 tutkimusalueen tutkijat olivat monin tavoin mukana politiikan valmisteluun liittyvissä hankkeissa. Tällaisia olivat esimerkiksi hallitusneuvotteluiden taustaksi tehdyt laskelmat ja erilaisiin verouudistusvaihtoehtoihin liittyvät tulonjakolaskelmat. Vuonna 2011 tutkimusalueella valmistui kaksi väitöskirjatutkimusta. Tutkimusalueen tutkijat julkaisivat useita tutkimusraportteja kotimaisissa julkaisusarjoissa ja kansainvälisesti vertaisarvioituja tutkimuksia sekä esittelivät tutkimustuloksia laajasti kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa. Tutkimusprojekteihin liittyvissä raporteissa arvioitiin mm. ansiotuloverotuksen ja yritysverotuksen käyttäytymisvaikutuksia, kiinteistöverotukseen liittyvää kuntien välistä kilpailua, minimipalkkajärjestelmän vaikutusta työllisyyteen ja asumisen verokohtelua. Tutkimusalue osallistui kertomusvuoden aikana ministeriöiden ja virastojen väliseen yhteistyöhön uuden mikrosimulointimallin kehittämisessä ja vastasi TUJA-mallin ylläpitämisestä. Lisäksi tutkimusalueella jatkettiin verotuksen kautta suunnattujen tukien määrän kartoittamista sekä käynnistettiin tutkimusta verotukien vaikuttavuudesta. Verohallinnon tietoihin perustuvan yritysaineiston järjestäminen ja dokumentointityö jatkui vuonna Tutkimusalueen tutkijoilla oli myös keskeinen vastuu Talouden Rakenteet julkaisun kirjoittamisessa ja toimitustyössä. Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Keskeinen osa ryhmän tutkimustoimintaa ovat politiikkamuutosten vaikuttavuusarvioinnit, joita on jatkettu vuoden 2011 aikana. Työllistymiseen tähtäävän politiikan vaikuttavuutta on arvioitu mm. kotouttamislain ja matalapalkkatuen osalta. Työmarkkinoita käsittelevissä hankkeissa on tutkittu myös soviteltua ansiopäivärahaa, työurien muuttumista sekä työnantajan omavastuun merkitystä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Myös Lapin ja Kainuun sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutuksista yritysten työllisyyteen, palkkoihin ja kannattavuuteen valmistui tutkimusraportti. Lisäksi on arvioitu kyselyillä kerätyn työttömyyden mittauksen luotettavuutta kansainvälisessä vertailuaineistossa (European Community Household Panel, ECHP). Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen osalta tutkimus on keskittynyt kasvihuonekaasupäästöjen ja rehevöittävän ravinnekuormituksen hallintaan sekä päästökauppaan. Innovaatiopolitiikan tiimoilta on vuoden 2011 aikana tehty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tutkimusta mm. biopolttoaineiden potentiaalista tulevaisuuden teknologisissa ratkaisuissa. Lisäksi on julkaistu artikkeleita kestävää suunnittelua palvelevista taloudellisista kriteereistä ja mittareista, ilmastonmuutoksesta ja globaaleista yhteiskunnallisista tulevaisuusvaihtoehdoista sekä rehevöitymisen hallinnasta. Tutkimusalueella on käynnissä useita, monivuotisia tutkimushankkeita, jotka käsittelevät maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia, työttömyysturvaan tehtyjen muutosten vaikutuksia, maatalouden ympäristötukien taloudellisia, tuotannollisia ja ympäristövaikutuksia, energiantuotannon 3

7 ympäristöriskejä, sekä yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia. Lisäksi tutkimusalue on mukana useampivuotisessa Paltamon täystyöllisyyskokeilua arvioivassa tutkimuskonsortiossa. Tutkimusalueen tutkijoiden asiantuntemusta on vuoden aikana hyödynnetty lausunnon antajina ja arvioijina useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja projekteissa. Tutkijoita on mukana mm. OECD:n, Ruotsin valtiovarainministeriön, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Tilastokeskuksen, työ ja elinkeinoministeriön, maa ja metsätalousministeriön asettamissa työ, asiantuntija tai ohjausryhmissä. Lisäksi tutkimustuloksia on popularisoitu lehtikirjoituksin ja haastatteluin, sekä pitämällä lukuisia esitelmiä. Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Yksikön keskeiset hankkeet ovat koskeneet alueen vastuulla olevien mallien kehittämistä ja raportointia, talouskehityksen ennakointia sekä talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan vaikutusten arviointia. Mallien kehittäminen on painottunut etenkin julkisen sektorin tietokantojen kehittämiseen. Tietokanta kattaa nykyisellään sekä valtion- että kuntatalouden maakuntatasolla, minkä lisäksi sosiaaliturvarahastoja voidaan tarkastella erikseen. Malleja on laajennettu myös tulonjaon ja työmarkkinoiden käsittelyn osalta ja ne mahdollistavat nyt sekä tulonjako- että työmarkkinakysymysten tarkastelun. Kehittämisessä on varauduttu hallitusohjelman säästötavoitteiden arviointiin kuvaamalla julkisten palvelujen suorat hyvinvointivaikutukset tulokymmenyksittäin. Vuoden 2011 merkittävin hanke koski verotuksen hyvinvointivaikutusten arviointia VATT:n vuosikirjahankkeessa, jossa vertailtiin eri veromuotoja ja arvioitiin verotuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja verojärjestelmän hyvinvointi- ja kasvuvaikutusten valossa. Ennakointihanke on ollut toinen keskeinen hanke, joka on tuottanut useita julkaisuja talouden toimialatasoisesta kehityksestä myös maakuntatasolla. VATT:n pitkän aikavälin ennakointituloksia on hyödynnetty muun muassa TEM:n toimiala-online -palvelussa. Maakuntatasolla on lisäksi arvioitu kunnallistalouden kestävyyden kehitystä ikääntymisen näkökulmasta. Vuoden mittaan yksikkö toteutti useita päätöksenteon valmistelua tukevia hankkeita. Näitä olivat muun muassa uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytön lisäämisen vaikutusten arviointi. Lisäksi arvioitiin metsäteollisuuden kapasiteetin kehittymistä. Yksikkö osallistui useisiin yhteishankkeisiin muiden tutkimusalueiden kanssa. Aluemallin kehittämisessä tehtiin yhteistyötä TA I:n kanssa, kun taas hyödykeverotuksen vaikutuksia arvioitiin yhteistyössä tutkimusalue II:n kanssa. Yksikön tuotoksia on julkaistu useissa kotimaisissa julkaisuissa. Eräitä energiatutkimuksen hankkeiden tuloksia julkaistiin lisäksi VTT:n tutkimusraporteissa. Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa tarkasteltiin keväällä toteutettua sidosryhmätutkimusta, VATT:n strategiaa vuosille , toimintakatsauksia ja valtion sektoritutkimuksen kehittämisen viime vaiheita. Lisäksi esiteltiin käynnistettyjä tutkimushankkeita ja vastavalmistuneita tutkimustuloksia. Tutkimusesittelyt käsittelivät kotihoidontukien vaikutuksia työntarjontaan, Kainuun hallintokokeilun vaikutuksia kuntien menoihin sekä verovalvonnan vaikutuksia verojen maksuun. Neuvottelukunta: puheenjohtaja: jäsenet: talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen, Valtioneuvoston kanslia professori Anni Huhtala, Maa ja elintarv.talouden tutkimuslaitos ( asti) ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki European Forest Institute ( alkaen) 4

8 sihteeri: ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus ylijohtaja Aki Kangasharju, VATT tutkija Janne Niemi, VATT tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, työ ja elinkeinoministeriö professori Otto Toivanen, Katholieke Universiteit Leuven johtaja Raija Volk, Sosiaali ja terveysministeriö tutkija Jussi Ahokas, VATT 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus VATT:n tuotokset koostuvat tutkimusjulkaisuista ja asiantuntijatoiminnasta. Niiden erilaisesta luonteesta johtuen eri tuotostyyppien kehitystä seurataan hieman eri tavalla. Tuotoksien määrää ja kehitystä kuvataan Liitteessä 1. Julkaisutoiminnan tuottavuutta mitattaessa julkaisuille on määritelty painokertoimet. Vuonna 2007 toteutetun ulkoisen arvioinnin suositusten mukaisesti kriteerinä painoille on käytetty arvioita eri julkaisutyyppien vaikuttavuudesta sekä tutkimustulosten näkyvyydestä ja levinneisyydestä. Tuottavuuden kehitystä kuvaava tunnusluku lasketaan jakamalla julkaisumäärää kuvaava indeksi tutkimukseen käytetyn työpanoksen määrää kuvaavalla indeksillä. Uudistettu julkaisutuotannon tuottavuusindeksi painoineen on esitetty VATT:n toimintakertomuksessa vuodelta Vuonna 2011 julkaisutoiminnan tuottavuusindeksi pieneni 11 prosenttia. Kehityksen taustalla voidaan nähdä useita erilaisia tekijöitä. Tutkijakoulutetun henkilöstön lisäännyttyä tutkimuksen laatua ja julkaisukanavien tasokkuutta on alettu painottaa entistä enemmän. Laadun korostaminen saattaa viivästyttää julkaisujen valmistumista ja voi ainakin aluksi johtaa tutkimusjulkaisujen määrän pienenemiseen. Pidemmällä aikavälillä määrällisen kehityksen voidaan odottaa tasoittuvan. Tuottavuusindeksin laskua kertomusvuonna selittävät osaltaan myös henkilövaihdokset, uusien monivuotisten hankkeiden valmistelu ja käynnistyminen sekä lisääntynyt akateemisten ja soveltavien asiantuntijapalvelujen kysyntä. Merkittävät vuosittaiset tuottavuusvaihtelut ovat tyypillisiä tutkimusorganisaatioille, mistä syystä julkaisutoiminnan tuottavuutta on perusteltua tarkastella useamman vuoden keskimääräisen kehityksen perusteella. VATT:n tulostavoitteissa julkaisutoiminnan tuottavuudelle onkin asetettu yhden prosentin vuosittainen kasvutavoite kolmen vuodenliukuvalle keskiarvolle. Tuottavuus laski tällä mittarilla tarkasteltuna 0,7 prosenttia eli tulostavoitetta ei saavutettu. VATT:n asiantuntijatehtäville ei aseteta painokertoimia eikä niistä lasketa tuottavuusindeksiä, vaan niiden kehitystä seurataan suoritteiden määrän perusteella. Vuonna 2011 asiantuntijatoiminnan suoritteiden määrä lisääntyi 14 prosentilla. Tämä kuvaa tutkimuskeskuksen kasvanutta roolia politiikanvalmistelussa ja akateemisissa asiantuntijatehtävissä. VATT:n toimintaa ja sen muutosta paremmin kuvaavan julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin käyttöönoton yhteydessä luovuttiin kokonaistuottavuuden muutosta kuvaavan indeksin käytöstä. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan VATT:n tulee kuitenkin edelleen sisällyttää toimintakertomukseensa kokonaistuottavuusindeksillä laskettu muutos. Tulostavoiteasiakirjan linjauksen mukaisesti VATT ottaa tämän tarkastelutavan käyttöön vuoden 2012 toimintakertomuksessaan. 5

9 Tukitoiminnot VATT:ssa käynnistyi alkuvuodesta valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän (KIEKU) käyttöönoton valmistelu. Hanke keskeytyi ja valmistelua jatkettaneen vuonna Toimintavuonna toteutettiin asiakirjahallinnon kehittämistyö hyödyntäen VATT:n nykyisen asian ja dokumenttienhallintajärjestelmän mahdollisuuksia. Uusitut toimintamallit otetaan käyttöön keväällä Kehittämistyö tukee valtion yhteisen asiain ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmän (VALDA) käyttöönottoa. VATT oli aloitteellinen yhteistyön kehittämisessä Economicumissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa mm. opiskelijarekrytointeihin ja opinnäytetöihin liittyen. Syksyllä 2011 käynnistettiin VATT:n kaikkia tukitehtäviä koskeva selvitystyö. Selvitystyön tavoitteena on saada aikaan laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti organisoidut tukipalvelut tukemaan VATT:n ydintehtäviä. VATT jatkoi sektoritutkimuslaitosten yhteistyön koordinointia, jossa keskeisenä oli tutkimuslaitosten erityispiireiden huomioiminen KIEKU -hankkeessa. Lisäksi VATT osallistui sektoritutkimuslaitosten yhteisten mittareiden määrittelytyöhön. Tietohallinto Toimintavuoden aikana valmisteltiin valtion yhteisiin ICT-ratkaisuihin siirtymistä ja suoritettiin tietoturvallisuuden perustason auditointi. Tieteellisen laskennan edellytyksiä parannettiin tarveharkintaisilla laitteistohankinnoilla. Helsingin yliopiston tarjoamia mikrotukipalveluja laajennettiin vahvistamaan VATT:n tietohallintoa. Toimikortit on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö käytti runsaasti aikaa KIEKUn käyttöönoton valmisteluun kesälomakauteen saakka. Hanke keskeytyi ja valmistelu jatkunee vuonna KIEKUn myötä VATT:iin saadaan erityisesti nykyistä parempia taloushallinnon ratkaisuja käyttöön. Vuoden aikana saatiin valmiiksi projektien talouden seuranta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) asiakkuuden taloudellisia vaikutuksia on seurattu vuodesta 2008 lähtien, jolloin asiakkuus asteittain aloitettiin. Kustannustietojen vertailu on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi johtuen vertailtavuutta heikentävistä kertaluonteisista tekijöistä. Vuoden 2011 talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset laskivat edellisvuodesta ( euroa). Tähän on syynä VATT:n talous- ja henkilöstöhallinnon tilapäiset henkilöstömuutokset, vaikkakin Palkeiden kustannukset nousivat johtuen Palkeiden kanssa sovituista uusista palveluista. Toimitilat Toimintavuoden aikana aloitettiin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoja koskeva toimitilahanke yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. VATT:ssa käynnistettiin kirjastotoiminnan uudelleen järjestelyt ja päätettiin luopua kirjastotilasta. Tila siirtyy takaisin Helsingin yliopistolle keväällä Nykyiset toimitilat ovat riittävät VATT:n tarpeisiin ja omin järjestelyin on löydettävissä työtilat tilapäiseen käyttöön esimerkiksi harjoittelijoille ja vieraileville tutkijoille. Hankintatoimi VATT otti loppuvuodesta käyttöön valtion yhteisen tilaustenhallintajärjestelmän (TILHA). Painatuspalveluissa siirryttiin Hanselin puitesopimusten piiriin, minkä jälkeen VATT hyödyntää kattavasti Hanselin puitesopimuksia. 6

10 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Työajan jakautuminen Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos oli 53. Lukuun sisältyy eri tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteisillä palvelussuhdejärjestelyillä toimivat tutkijat, jotka tekevät VATT:n määrittelemiä tehtäviä. Edellä mainitut järjestelyt ovat kustannustehokas tapa tuottaa tutkimustietoa. Työajan jakautuminen vastuualueittain vuosina : Htv Htv Htv Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Tukitoiminnot Yhteensä Seuraavasta taulukossa on esitetty tutkimustoiminnan ja muun työajan jakautuminen vuosina Htv Htv Htv Tutkimusprojektit 26,8 23,5 26,8 Muu tutkimustoiminta 1) 3,1 6,2 7,5 Muu työaika 23,1 23,3 23,7 Yhteensä 53,0 53,0 58,0 Muun työajan jakautuminen hallinto 2) 11,1 11,2 10,0 saatu koulutus 1,3 0,9 1,0 lomat 8,9 8,7 9,2 sairauspoissaolot 0,8 2,0 2,8 muu 1,0 0,5 0,7 1) Muu tutkimustoiminta koostuu tutkimusprojektien ulkopuolisiin asiantuntijatehtäviin käytetystä työajasta 2) Hallintoon kirjataan hallinto-, viestintä-, tietopalvelu- ja tietohallintotehtäviin sekä johtamiseen ja VATT:n sisäisiin työryhmiin käytetty työaika. Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytetty työaika oli 26,8 henkilötyövuotta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuotena. Vastaavasti muuhun tutkimustoimintaan käytetty työaika on merkittävästi vähentynyt. Työajan painotuksen muutos selittyy kahtena edellisvuotena verotyöryhmälle tehdyllä työllä, joka oli luonteeltaan muuhun tutkimustoimintaan kuuluvaa asiantuntijatyötä. Lisäksi työaikakirjausten ohjeiden täsmentäminen vaikutti hieman työajan kohdentumisiin. VATT:n henkilöstölle on järjestetty edellisvuotta enemmän henkilöstökoulutusta, joten koulutukseen käytetty työaika on kasvanut. Tämän lisäksi kirjauskäytäntöjen jäntevöitymisellä on osansa koulutuksen työaikakertymään. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, mitä on pidettävä myönteisenä. Toisaalta VATT:ssa yksittäisen henkilön pitkäkestoinen sairauspoissaolo aiheuttaa suuria eroja vuosien välillä. Toiminnan kustannukset VATT:n toiminnan kokonaiskustannukset olivat 5 milj. euroa, mikä on lähes edellisvuoden tasoa. Kustannusten jakautumisessa vastuualueiden välillä on vuosittain vain pieniä vaihteluja. 7

11 Tukitoimintojen osuus kaikista kustannuksista oli 21 % laskien hieman edellisvuodesta. Kuitenkin tukitoimintojen osuutta kuvaava tunnusluku on ongelmallinen, sillä tukitehtävissä tapahtuvat henkilöstömuutokset vaikuttavat merkittävästi kustannusten suuruuteen kuten myös palvelurakennemuutokset Palkeiden kanssa. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää pysyvästi tukitoimintojen osuutta. Toiminnan kustannukset vuosina : toteutuma tavoite toteutuma toteutuma milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa 2011 % 2011 % Tutkimusalue I 1,4 28 1,6 30 1,4 1,4 Tutkimusalue II 1,4 28 1,6 30 1,4 1,4 Tutkimusalue III 1,5 30 1,3 25 1,4 1,6 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö 0,7 14 0,8 15 0,7 0,6 Yhteensä 5, , ,9 5,0 Talousarvion (mom.28.30) mukainen kustannusten suhteellinen jakauma vastuualueittain vuosina : % % % Ydintoiminnot Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Ydintoiminnot yhteensä Tukitoiminnot Yhteensä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, kun ne edellisvuonna olivat euroa. Vuoden 2011 tavoitteeksi oli asetettu euroa. Tuotot ylittyivät kolminkertaisesti asetetun tavoitteen. Maksullisille tutkimushankkeille on tyypillistä, että tilaukset tulevat kesken vuoden ja siksi tavoitteen asettaminen on haasteellista. Lisäksi on oltu tuloarvioinnissa varovaisia yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen, vaikkakin taloustieteelliselle tutkimukselle näyttäisi olevan kysyntää. Toisaalta maksulliselle toiminnalle on ominaista suuretkin vaihtelut vuosien välillä. Maksullisen toiminnan kannattavuus täyttää valtion maksullisesta toiminnasta määrätyn kannattavuusvaatimuksen. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä

12 KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot-kustannukset) 102,1 76,3 78, Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat euroa, mikä on lähes asetetun tavoitteen ( euroa) mukainen. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus oli 66 % ulkopuolisen rahoituksen määrästä ja jäi alle asetusta tavoitteesta (80 %). Yhteisrahoitteisen toiminnan osuuden lasku johtuu merkittävästä maksullisen toiminnan tulojen kasvusta. VATT:n strateginen painopiste on edelleen panostaa yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa keskeisiä sidosryhmiä olivat ministeriöt, yliopistot ja valtion sektoritutkimuslaitokset. Rahoitukseltaan merkittävimmät yhteisrahoitteiset hankkeet toteutettiin Helsingin yliopiston, Suomen Akatemian, Åbo Akademin ja University College Londonin kanssa. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 40,6 %, mikä alittaa VATT:n yhteisrahoitteiselle toiminnalle asetetun kustannusvastaavuustavoitteen (vähintään 50 %). Tutkimushankkeet, joissa käytetään VATT:n kustannuslaskentamallia, ovat toteutettavissa lähtökohtaisesti kustannusvastaavasti. On kuitenkin yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita, joiden rahoituksen kriteerit määrittää rahoittaja. Näissä hankkeissa rahoittaja hyväksyy vain osan kustannuksista esimerkkeinä Suomen Akatemia, eräät säätiöt ja rahastot, jolloin 50 %:n kustannusvastaavuustavoite ei ole aina saavutettavissa. Mikäli näiden hankkeiden osuus yhteisrahoitteisista hankkeista on suuri, merkitsee se VATT:n koko yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuden heikkenemistä vuositasolla. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (laskelma omarahoitusosuudesta) YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Tuotot yhteensä

13 Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot-kustannukset) Omarahoitusosuus, % 40,6 52,0 48,1 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueen I keskeiset hankkeet: Kuntaliitokset ja palvelujen saavutettavuus Sitran rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin kuntarakennetta paikkatietojärjestelmien näkökulmasta. Tutkimuksessa esiteltiin kuntaliitoksiin ja kuntapalveluiden saavutettavuuteen liittyviä paikkatietomenetelmiä ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta kuntarakenteen suunnittelussa. Hanke on valmistunut ja tuotoksena syntyi VATT:n muistio. Kustannustehokkuus vs. vaikuttavuus kuntien palvelutuotannossa Tutkimuksessa analysoitiin THL:n indikaattoripankista kerättyjä kuntia profiloivia indikaattoreita pääkomponenttianalyysin avulla. Hanke on valmistunut ja tuotoksena ilmestyy keväällä 2012 yksi VATT Working Paper, joka samalla lähetetään artikkelimuodossa kansainväliseen aikakausikirjaan arvioitavaksi. Hankkeen myötä syntyneessä jatkohankkeessa selvitetään miten laadun huomioiminen vaikuttaa kuntien terveyspalvelujen kustannustehokkuuden mittaukseen. Nämä tulokset julkaistaan VATT:n muistioita sarjassa keväällä Näitä tuloksia voidaan hyödyntää VM:n valmistelemassa kuntien valtionosuuksien uudistushankkeessa. Palvelusetelin vaikuttavuus sosiaalipalveluissa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston rahoittamassa ja THL:n kanssa yhteistyössä toteutetussa hankkeessa selvitettiin asiakkaiden valintaa palvelusetelin ja kunnan järjestämän palvelun väliltä, palvelusetelin hyvinvointivaikutuksia sekä palveluntuottajien kokemuksia ja suhtautumista palveluseteliin. Lisäksi arvioitiin palvelusetelien vaikutuksia sosiaaliviraston asiakkaiden käyttäytymiseen ja markkina- ja kilpailullisuusmuutoksiin. Hanke on valmistunut ja siitä julkaistaan kolme raporttia kevään 2012 aikana. 10

14 Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Ravintolanruuan alv-alennuksen vaikutukset Suomessa ravintoloiden alv-kantaa laskettiin vuonna Yksi uudistusten tavoite oli parantaa työllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on selvittää muutoksen vaikutusta ravintolapalveluiden hintoihin ja kysyntään sekä ravintola-alan työllisyyteen. Tutkimusta varten on kerätty edustava otos ravintoloiden hintatietoja ennen uudistusta ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään pitemmältä ajanjaksolta olemassa olevia hinta-aineistoja ja yritysten verotietoja sisältäviä aineistoja. Hankkeen tuloksia on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Hanke on osittain viivästynyt aineiston saantiin liittyvien ongelmien takia ja jatkuu vuonna Verotukien laskenta ja raportoinnin kehittäminen Valtiovarainministeriön asettaman verotukihankkeen loppuraportti valmistui syksyllä Laajuudeltaan tukien raportointi on nyt ajan tasalla ja raportoinnin laatu on parempi kuin aikaisemmin. Vuonna 2011 verotukiraportoinnin laskentapohjan kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena oli kehittää verotukien käsittelyä budjettiprosessin yhteydessä. Tämä tavoite on toteutunut. Verotukien raportoimista on lisäksi jatkettu julkaisemalla kaksi aiheeseen liittyvää VATT Muistiota. Yksittäisten tukien vaikuttavuuden arviointi on käynnistetty. Hanke jatkuu vuonna TUJA-mallin ylläpito ja kehittäminen TUJA-malli on vero- ja etuusjärjestelmien suunnitteluun ja analysointiin tarkoitettu mikrosimulointimalli. Se on valtiovarainministeriön ja VATT:n yhteisessä käytössä ja VATT huolehtii sen ylläpidosta sekä kehittämisestä. Mallin vuosittainen ylläpito koostuu uuden aineiston hankinnasta, tarkistamisesta, muokkauksesta ja ajantasaistamisesta sekä ohjelmien ja järjestelmän päivittämisestä. Ajantasaistamiseen liittyy myös tapahtuneet ja ennustettavat keskeiset demografiset muutokset. Mallin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja mallia on käytetty vuonna 2011 useaan otteeseen vero- ja sosiaalipolitiikan valmisteluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Aktivointipolitiikan vaikuttavuus Tutkimushanke on VATT:n koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama. Nelivuotisessa hankkeessa arvioidaan perusturvan vastikkeellistamisen vaikutuksia. Toimintakertomusvuosi oli hankkeen kolmas vuosi ja sen tiimoilta on tähän mennessä julkaistu 1 kansainvälinen artikkeli, 1 laajempi tutkimus, 5 keskustelualoitetta sekä 4 laajemmalle yleisölle tarkoitettua suomenkielistä artikkelia. Tutkimushanke on aikataulussa. Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset (Norface) VATT on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, jonka nelivuotinen tutkimushanke alkoi vuoden 2010 alussa. Suomalaisen tiimin tuotoksia on tähän mennessä valmistunut seuraavasti: 1 kansainvälinen julkaisu, 3 suomenkielistä artikkelia ja 4 keskustelualoitetta. Tutkimushanke on aikataulussa. Ympäristöpolitiikan uudet ohjauskeinot Hankkeessa arvioidaan ilmastopolitiikan ohjauskeinoja ja erityisesti huutokauppamekanismia EU:n päästökaupassa. Tutkimushanke toteutettiin vuosina yhdessä Helsingin yliopiston ympäristöntutkimuksen yksikön kanssa, ja hanke jatkuu edelleen vuoden 2012 ajan. Tähän mennessä on valmistunut yksi keskustelualoite ja useita esityksiä kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa ja konferensseissa. 11

15 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Vuosikirja 2011 Vuosikirjassa keskitytään talouden rakenteen sopeuttamisen vaatimien talouspoliittisten toimien mitoituksen ja ajoituksen tarkasteluun. Kirjoitustyöhön osallistuivat VATT:n tutkijoiden lisäksi Suomen Pankki ja ETLA. Vuosikirja ilmestyi suunnitellusti lokakuussa. Toimialakehityksen ja työvoiman tarpeen ennakointi 2011 Vuonna 2011 ennakointihankkeessa on keskitytty alueellisen ennusteen viimeistelyyn ja valmistautumiseen Tilastokeskuksen toimialajaotuksen uudistukseen. Hanke jatkuu kevään 2012 ja tuottaa päivitetyn toimiala- ja maakuntatasoisen pitkän aikavälin ennusteen. Hanke on toteutunut suunnitellusti. Julkisen talouden kestävyys ja sopeuttaminen Hankkeessa on tarkasteltu julkisen talouden kestävyyden vahvistamista talouspolitiikan eri vaihtoehdoista lähtien. Tavoitteena on arvioida erilaisten velkasuhteen alentamiseen tähtäävien toimenpidekokonaisuuksien rakenteellisia, alueellisia ja tulonjakovaikutuksia sekä eri verolajien että menotalouden näkökulmista. Hanke palvelee suoraan kevään 2012 aikana tehtävää kestävyyspolitiikan arviointia ja sen tuotokset syntyvät yhteistyössä VM/KO:n ja VM/VO:n kanssa Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Tietopalvelu Toimintavuonna toteutettiin VATT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi sidosryhmätutkimus, josta saatiin hyvää palautetta VATT:n toiminnan kehittämisen kannalta. Pääsääntöisesti VATT:n tutkimus arvioitiin myönteisesti. Kehittämiskohteina nostettiin esille mm. keskittyminen valittuihin teemoihin, laadunhallinta ja tutkimustiedon levittäminen. VATT:n tutkimustiedon välittäjä, tiedotuslehti VATT NYT muutettiin sähköiseksi uutiskirjeeksi jakelun ja ilmestymistiheyden lisäämiseksi. Se lähetettiin n. 1000:lle sidosryhmien edustajalle. Www-sivujen kävijämäärä oli vuonna 132 käyntiä/vrk. Kävijämäärä laski edellisvuodesta. Kävijämäärä vaihtelee mm. julkaisujen ilmestymisen, niistä uutisoimisen ja nimitysuutisten myötä. Eniten kävijöitä oli tutkimusjulkaisujen sivuilla. Tietopalvelun hankintoja täsmennettiin tutkijoiden tarpeiden mukaisesti. Muun muassa kirjastokonsortio FinELib hankintoja lisättiin ja kotimaisten ja ulkomaisten kausijulkaisujen hankinta Hansel-kilpailutettiin LM Tietopalvelut Oy:lle. Toimenpiteet kirjastotilan luovuttamiseksi ja kirjastoaineiston uudelleenjärjestämiseksi sekä poistojen tekemiseksi Kuopion varastokirjastoon käynnistettiin vuoden aikana. VATT:n julkaisutoiminnan painopalvelujen ja graafisen suunnittelun uudeksi kokonaistoimittajaksi valittiin Edita Prima Oy. Valmistelut yhteistyön aloittamiseksi käynnistettiin toimintavuoden aikana. Myös intranetin kehitystyö käynnistettiin toimintavuoden aikana. VATT-seminaareja järjestettiin toimintavuoden aikana 31 kertaa. Kolumneja julkaistiin VATT:n verkkosivuilla 11 ja tutkimustiedotteita 10. Medialle järjestettiin kaksi taustatietotilaisuutta. 12

16 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN VATT:n henkilömäärä vuoden 2011 lopussa oli 55, mikä on viisi henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Henkilömäärän lisäystä selittää se, että tutkimushankkeissa olevia määräaikaisia tutkijoita oli vuoden vaihteessa tavanomaista enemmän. VATT:n henkilötyövuosimäärä oli 53, mikä on sama kuin edellisvuonna ( htv). Vuoden aikana valmisteltiin VATT:n tutkimusstrategiaa vuosille Strategian valmistuttua tehtiin painopisteiden mukainen tutkijaresurssien kartoitus. Sen pohjalta päätettiin vahvistaa joidenkin tutkimusteemojen resurssointia ja käynnistettiin tarpeelliset rekrytoinnit. Rekrytoinnit näkyvät henkilötyövuosimäärän kasvuna vuonna Tutkijaresursseissa on ollut rakenteellisista syistä vajausta usean vuoden ajan. Naisten osuus henkilöstöstä oli 40 % ( ,9 %) ja miesten osuus 60 %. Naisten ja miesten osuudet olivat samat myös vuonna Lisäksi on huomioitava, että naistutkijoiden lyhyiden perhevapaiden (n. vuosi) ajaksi on erittäin haasteellista rekrytoida sijaista. Lähtökohtaisesti naisten osuuden arvioidaan kasvavan johtuen yliopisto-opintoihin hakeutuvien naisten määrän ja tutkijakoulutettujen naisten osuuden kasvusta. Toisaalta naisvaltaisissa tukitehtävissä toimivien määrä tulevaisuudessa tulee vähenemään. Määräaikaisen henkilöstön osuus kasvoi olleen 35 % koko henkilöstöstä ( % ja ,5 %). Taustalla ovat tutkimushenkilöstön määräaikaiset tutkimusprojektit sekä säädösperusteiset määräaikaiset virkasuhteet. Määräaikaisten osuuden kasvu johtui uudistetun tutkimusstrategian mukaisista rekrytoinneista, joista useat perustuvat määräaikaisiin projekteihin. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 21 % koko määräaikaisen ( % ja %) henkilöstön määrästä. Naisten osuuden väheneminen selittyy sillä, että määräaikaisiin tutkimusprojekteihin on rekrytoitu enemmän miehiä. Toisaalta vuosittaiset vaihtelut voivat pienessä organisaatiossa olla merkittäviä johtuen projektien muutoksista. 13

17 Henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta, kuten kahtena edellisenäkin vuotena. Keski-iän muuttumattomuus johtui ikääntymisen ja rekrytointien tasapainosta. Koko valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 45,7 vuotta, missä oli lievää nousua edellisvuodesta. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,7, kuten kahtena edellisvuotena. Naisten ja miesten keskimääräisessä koulutustasossa on edelleen eroa (naiset 5,9 ja miehet 7,2). Tilanne on muuttumassa tulevina vuosina, sillä tutkijakoulutettujen naisten osuus on kasvamassa. Koko valtion koulutustasoindeksi vuonna 2010 oli 5,1. Työhyvinvointi Työhyvinvointitoimintaa koordinoi kokonaisuudessaan työhyvinvoinnin tukiryhmä, johon virkistystoimikunta yhdistettiin vuonna Työhyvinvoinnissa toteutettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelman mukaiset toimet, joista merkittävimpänä oli henkilöstöruokailun järjestäminen alkaen. 14

18 Vuoden 2010 lopulla saadussa työsuojelutarkastuskertomuksessa esitettyihin havaintoihin on kiinnitetty huomiota ja päivitetty ohjeistusta. Erityisesti työajan hallinta ja työn kuormittavuus on otettu esimiestyössä huomioon. Työtyytyväisyystutkimus oli tarkoitus toteuttaa loppusyksystä 2011, mutta siirrettiin toteutettavaksi syksyllä 2012 ylijohtajan vaihdoksista johtuen. Samoin päätettiin käynnistää VATT:n palkkausjärjestelmän kehittäminen, sillä edellinen mittava kehittämistyö tehtiin vuonna Tavoitteena on saada järjestelmään nykyistä enemmän selkeyttä ja kannustavuutta. Työ toteutetaan vuoden 2012 aikana. Työkykyä edistävänä toimenpiteenä käyttöönotetut liikuntasetelit ovat osoittautuneet suosituiksi ja ovat osaltaan tukemassa henkilöstön liikunnallisuutta ja työssäjaksamista. Myös liikuntapäivään osallistuneiden määrä oli korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Henkilöstökoulutus toteutui pääosin koulutussuunnitelman mukaisesti. Tutkijoille järjestettiin eri kirjoitustyyppien koulutusta ja tukihenkilöstöllä työtehtävien sekä niissä tarvittavien it-ohjelmien päivityskoulutusta. Henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys tutkimuslaitosympäristössä ja siitä syystä sillä on suuri vaikutus sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön hyvinvointiin. Sairauspoissaolot olivat yhteensä 3,8 pv/htv. Edellisvuonna ne olivat 9,0 pv/htv ja vuonna 2009 vastaavasti 10,3 pv/htv. VATT:n sairauspoissaoloissa on siis tapahtunut myönteistä kehitystä viime vuosina ja poissaoloja on vähemmän kuin valtiolla keskimäärin (9,7 pv/htv). Lyhyet sairauspoissaolot olivat 2,4 pv/htv ollen kahtena edellisvuotena 2,8 pv/htv. VATT:n koosta johtuen sairauspoissaolojen määrät voivat vaihdella suuresti vuosittain, sillä yksikin pitkäkestoinen sairauspoissaolo voi nostaa merkittävästi vuositasolla poissaolojen määrää. Lyhyet poissaolot ovat tärkein sairauspoissaoloja kuvaava mittari. Myös niiden osalta on tapahtunut hieman laskua edellisvuodesta. VATT:ssa on ollut käytössä vuodesta 2007 varhaisen puuttumisen malli. 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne VATT:lla oli toimintavuonna käytettävissä rahoitusta kaikkiaan 5,7 milj. euroa. Varsinaisia toimintamenomomentille kertyneitä tuloja saatiin 1,04 milj. euroa. Käytettävissä oleva rahoitus jakaantui vuosina seuraavasti: Toimintamenomääräraha Siirtynyt toimintamenorahoitus Toimintamenorahoitus yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Muiden virastojen momenttien käyttö 100 Muut 78 Yhteensä

19 Rahoituksesta suurin osa ( euroa) saatiin valtion talousarviossa toimintamenomäärärahana. Käytettävissä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa euroa. Toiminnan tuotot olivat euroa, mikä ylitti toimintavuodelle asetetun tavoitteen ( euroa) Talousarvion toteutuminen Toimintavuonna VATT sai valtion talousarviosta rahoitusta euroa, josta euroa saatiin lisätalousarviossa. Edelliseltä vuodelta siirtynyt toimintamenomääräraha oli euroa. Vuodelle 2012 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtyvän erän määrä johtuu pääosin vasta loppuvuodesta käynnistettyjen rekrytointien kustannusvaikutuksen siirtymisestä vuodelle 2012 sekä arvioitua suuremmasta tulokertymästä. Toisaalta määrärahojen käyttö on ollut maltillista mm. varautumalla valtiokonsernin yhteisistä ratkaisuista (mm. KIEKU, VIP-ratkaisut) aiheutuviin sekä kertaluontoisiin että pysyviin lisämenoihin. Myös tulorahoituksen mahdollinen väheneminen tulee VATT:n nettobudjetoituna virastona huomioida menojen suunnittelussa Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuodelta 2011 osoittaa euroa toiminnan tuottoja, mikä on euroa enemmän kuin edellisvuonna. Maksullisen toiminnan tuotot olivat euroa. Muut toiminnan tuotot olivat euroa ja olivat euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Muut toiminnan tuotot sisältävät pääosin muilta valtion virastoilta saatua tutkimusrahoitusta ( euroa). Toiminnan kulut olivat yhteensä 5 milj. euroa, mikä on edellisvuoden tasoa (4,9 milj. euroa). Henkilöstökulut olivat suurin yksittäinen kuluerä, ollen euroa ja euroa enemmän kuin edellisvuonna. Palvelujen ostot ovat henkilöstökulujen jälkeen merkittävin kuluerä ( euroa), mikä on euroa pienempi kuin edellisvuonna. Muissa kuluissa ( euroa) on kasvua edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen ja muiden kulujen välisiä kirjauskäytäntöjä täsmennettiin, mikä näkyy muutoksena molemmissa kululajeissa. Sisäiset kulut olivat euroa, kun ne vuonna 2010 olivat euroa Tase VATT:n taseen loppusumma on ,27 euroa, mikä on edellisvuoden tasoa ( ,28 euroa). Käyttöomaisuuden arvo oli ,93 euroa, mikä muodostuu pääosin it-laitteista. Myyntisaamisten määrä oli ,83 euroa ja nousi 68 % edellisvuodesta. Siirtosaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset (yhteensä ,51 euroa) ovat nousseet edellisvuodesta. Vieraasta pääomasta suurin yksittäinen erä on siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka ( ,91 euroa). 16

20 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA VATT:n johto on valtiontalousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan siitä annettuja normeja. Vuonna 2009 perustetun riskienhallintaryhmän painopisteenä on ollut VATT:n riskienhallinnan kehittäminen. Tässä työssä on haettu menetelmiä VATT:ia kohtaavien riskien tunnistamiseen, analysointiin ja arviointiin kvalitatiivista asteikkoa käyttämällä. VATT:ssa tehtiin Valtion ITpalvelukeskuksen (VIP) toimesta perustason tietoturva-auditointi. Saatavan raportin pohjalta tullaan toteuttamaan tarpeelliset toimet perustason tietoturvan saavuttamiseksi, jotta edellytykset valtion yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönottoon täyttyvät. VATT:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu käyttäen COSO ERM-mallia. Tavoitteena oli tunnistaa mallia hyödyntäen keskeiset riskitekijät ja määritellä niiden pohjalta toimenpiteet mitoittaen ne järkevästi riskeihin nähden. Keskeisiksi riskitekijöiksi tunnistettiin edelleen resursseihin liittyvät riskit, joista keskeisinä ovat mm. osaamisen laaja-alaistamiseen sekä hallintotehtävien varahenkilöjärjestelmään liittyvät riskit. Riskien minimoimiseksi päätettiin tehdä prosessikuvaukset keskeisistä hallinnon tehtävistä ja määritellä samassa yhteydessä sijaisjärjestelyt. Kaikkia VATT:n tukitehtäviä koskevassa selvityksessä otetaan myös huomioon osaamis- ja sijaisjärjestelynäkökulma. Loppuvuodesta 2011 päätettiin tehdä VATT:n riskien arviointi, jota koordinoi VATT:n riskiryhmä. VATT on päättänyt järjestää sisäisen tarkastustoiminnan yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Kokonaisuutena VATT:n sisäinen valvonta täyttää pääosin sille säädetyt vaatimukset. 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET Arviointeja ei tehty vuonna YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Toimintavuodelta ei ole raportoitavaa. 17

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot