Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA 3. TUOTTO- JA KULULASKELMA 4. TASE 5. LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS 25 Yhteenveto julkaisuista

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Toimintavuoden alkaessa Suomen talous oli vähitellen toipumassa vuonna 2008 alkaneesta syvästä taantumasta. Kesällä epävarmuuden lisääntyminen kansainvälisessä taloudessa alkoi kuitenkin uudelleen heikentää talousnäkymiä, mikä lisäsi huolta julkisen talouden rahoituspohjan kestävyydestä. Kesäkuussa toimikautensa aloittaneen uuden hallituksen ohjelmassa korostuivatkin valtiontalouden tulojen ja menojen sopeutus sekä erilaiset rakenteelliset toimet, jotka liittyivät muun muassa julkisten palvelujen tuottavuuden ja työllisyysasteen nostamiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen. Nämä heijastuivat myös VATT:n tutkimustoimintaan tuottamalla uusia selvityshankkeita ja antamalla lisää painoarvoa tutkimuskeskuksen ydinalueilla tehtävälle tutkimukselle. Tutkimuslaitos oli monin tavoin mukana talouspolitiikan valmisteluun liittyvissä hankkeissa. Näitä olivat muun muassa useat vero- ja tulonsiirtojärjestelmän muutosten vaikutusarviot, hallitusneuvotteluihin laaditut taustamuistiot, verotukien määrää koskevat selvitykset sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointityö. Myös kuntatalouden ja julkisten palveluiden tuottavuuden tutkimuksessa useat hankkeet liittyivät ajankohtaisiin politiikkakysymyksiin. Kuntatalouden osalta tutkittiin Helsingin seudun metropolihallintoa ja selvitettiin finanssipolitiikan sääntöjen soveltamista kuntatasolla. Lisäksi tutkittiin korkean palvelutason yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Tutkimuskeskuksella on pitkään ollut erityinen rooli politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnissa. Toimintavuoden aikana tutkittiin muun muassa yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen, kotihoidontuen sekä kotouttamislain vaikutuksia. Työmarkkinoita koskevissa tutkimuksissa arvioitiin lisäksi matalapalkkatuen ja sovitellun ansiopäivärahan vaikutuksia sekä työnantajan omavastuun merkitystä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Ympäristötalouden alueella tutkittiin kasvihuonepäästöjen ja rehevöittävän ravinnekuorman hallintaa sekä päästökauppaa. Tutkimuskeskus on saanut entistä merkittävämmän roolin eri hallinnonalojen ennakointityön tukemisessa. Yleisen tasapainon malleilla tehtiin kertomusvuonna ennakointihankkeita sekä työvoimaja koulutustarpeisiin että ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyen. Niissä tilaajana oli usean ministeriön muodostama konsortio. Merkittävä osa tutkimushankkeista on muutoinkin liittynyt useiden hallinnonalojen tietotarpeisiin. Niitä on toteutettu usein eri ministeriöiden osarahoittamina yhteishankkeina ja myös yhdessä toisella hallinnonalalla toimivan sektoritutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimustulokset ovat palvelleet laajasti eri ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian ja eduskunnan työtä. VATT on siten toteuttanut sektoritutkimuksen kehittämisen keskeistä päämäärää eli sektorirajat ylittävää tutkimustoimintaa. Toimintavuonna tehtiin runsaasti talouspolitiikan lyhyen tähtäimen välitöntä valmistelua palvelevia selvityshankkeita erilaisten taustalaskelmien ja muistioiden muodossa. Näiden yhteensovittaminen pitkäjänteisen tutkimustyön kanssa on joskus haastavaa. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu sen relevanssiin ja laatuun. Laadun kannalta keskeistä on osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen sekä tutkimustulosten avoin raportointi ja altistaminen ulkopuoliselle kritiikille. VATT:n henkilöresurssit olivat edellisvuoden tasolla ja pysyivät siten aiempia vuosia hieman pienempinä. Tämä johtui osittain varautumisesta talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Uusia rekrytointeja alettiin kuitenkin jo käynnistää poistuvan henkilöstön korvaamiseksi. Tutkimusjulkaisujen lukumäärä pieneni 1

5 104 julkaisusta 90 julkaisuun. Väheneminen kohdistui pääosin kotimaisiin asiantuntija-artikkeleihin. VATT:n omien sarjojen julkaisut pysyivät kutakuinkin edellisvuoden tasolla ja vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen määrä lisääntyi neljänneksellä 12:sta 15:een. Asiantuntijasuoritteiden määrä nousi selvästi, 14 prosentilla, edellisvuoden jo varsin hyvästä tasosta. Tutkimusjulkaisujen määrän pieneneminen johtui osittain tutkimuksen laadun ja kansainvälisten julkaisukanavien entistä vahvemmasta painottamisesta. Vähenemistä selittävät myös henkilövaihdokset sekä uusien monivuotisten hankkeiden valmistelu ja käynnistyminen. Yhteistyö VATT:n ja ECONOMICUM:n kolmen kansantaloustieteen laitoksen ja HECER:n kanssa tiivistyi edelleen. Tämän kampusyhteistyön muotoja olivat muun muassa yhteisvirat, yhteiset tutkimusprojektit ja seminaarit sekä opetustoiminta. Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen on sekä tutkimuksen laadun että tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta tärkeää. Tutkimuskeskuksen yhteydet kansantaloustieteen korkeinta opetusta antaviin laitoksiin laajentavat myös kiinnostusta VATT:lle tärkeisiin julkisen talouden kysymyksiin, mikä auttaa tulevissa rekrytoinneissa ja lisää yhteistyömahdollisuuksia tutkimushankkeissa. Kertomusvuonna laadittiin VATT:n uusi strategia vuosille Siinä asetetaan kolme toiminnallista kehittämistavoitetta, tutkimuksen vaikuttavuuden parantaminen, tutkimuksessa käytettävien tietokantojen ja tutkimusmenetelmien käytön ja laadunhallinnan kehittäminen sekä tutkimustiedon leviämisen ja hyödyntämisen edistäminen. Strategiassa määritetään VATT:lle seitsemän nykyisiin vahvuuksiin nojaavaa painopisteteemaa, joihin fokusoimalla vaikuttavuutta pyritään parantamaan. Kertomusvuonna toteutettiin myös sidosryhmätutkimus, jonka tavoitteena oli kartoittaa VATT:n keskeisten sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä arvioida VATT:n tutkimustoiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Selvityksen mukaan VATT:n tutkimus koettiin laadukkaaksi ja sen asiantuntijarooli tärkeäksi. 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueella tehty tutkimus jakautui kolmeen projektikokonaisuuteen: (i) kuntatalous, (ii) julkisten palvelujen tuottavuus ja (iii) hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistuminen. Kuntataloustutkimuksessa valmistui Helsingin seudun metropolihallintoa käsittelevä selvitys. Lisäksi valmistui tutkimus liittyen paikkatietojärjestelmien käyttökelpoisuudesta kunta- ja palvelurakenteen suunnittelussa. Myös selvitys finanssipolitiikan sääntöjen soveltamisesta kuntatasolla valmistui. Tutkimusta koskien kunnallispolitiikan ja kuntaliitoksien yhteydestä sekä omistusasumisen ulkoisvaikutuksista jatkettiin. Uusina hankkeina aloitettiin kuntaliitosäänestyksiä ja valtuutettujen uudelleenvalintaa sekä kuntien tulopohjan tasauksen vaikutuksia koskevat tutkimukset. Asiantuntijatehtävinä osallistuttiin OECD:n Fiscal Federalism Networkin työhön. Julkisten palvelujen tuottavuus teemassa valmistui selvitys koskien tuottavuus - ja vaikuttavuusmittareiden nykytilaa ja tuottavuuden mittaamisen kehittämistarpeita. Toinen valmistunut tutkimus koski korkean palvelutason ja laadun yhteyttä kustannuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kolmannessa valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin palvelusetelin vaikuttavuutta. Tutkimuskokonaisuudessa osallistuttiin myös Opetushallituksen koulutustutkimusfoorumin työhön ja valmisteltiin laajaa koulutustutkimukseen liittyvää EU-hanketta. 2

6 Hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistumisen teemassa valmistui tutkimus asfalttikartellin aiheuttamista vahingoista kunnille ja valtiolle. Myös tutkimus sähköisistä hankintamenetelmistä valmistui. Lisäksi jatkettiin tutkimuksia koskien julkisten hankintojen päätymistä markkinaoikeuteen, paikallispolitiikan vaikutuksia julkisten palveluiden tuottamistapoihin ja vanhushoivan rahoitusta. Asiantuntijatyötä tehtiin asfalttikartellioikeudenkäyntiin liittyen ja osallistumalla MTT:n vetämän TARVEKE-hankkeen ohjausryhmään. Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Tutkimusalueella tutkitaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon sekä tehdään tulonjaon kehitykseen liittyvää tutkimusta. Vuonna 2011 tutkimusalueen tutkijat olivat monin tavoin mukana politiikan valmisteluun liittyvissä hankkeissa. Tällaisia olivat esimerkiksi hallitusneuvotteluiden taustaksi tehdyt laskelmat ja erilaisiin verouudistusvaihtoehtoihin liittyvät tulonjakolaskelmat. Vuonna 2011 tutkimusalueella valmistui kaksi väitöskirjatutkimusta. Tutkimusalueen tutkijat julkaisivat useita tutkimusraportteja kotimaisissa julkaisusarjoissa ja kansainvälisesti vertaisarvioituja tutkimuksia sekä esittelivät tutkimustuloksia laajasti kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa. Tutkimusprojekteihin liittyvissä raporteissa arvioitiin mm. ansiotuloverotuksen ja yritysverotuksen käyttäytymisvaikutuksia, kiinteistöverotukseen liittyvää kuntien välistä kilpailua, minimipalkkajärjestelmän vaikutusta työllisyyteen ja asumisen verokohtelua. Tutkimusalue osallistui kertomusvuoden aikana ministeriöiden ja virastojen väliseen yhteistyöhön uuden mikrosimulointimallin kehittämisessä ja vastasi TUJA-mallin ylläpitämisestä. Lisäksi tutkimusalueella jatkettiin verotuksen kautta suunnattujen tukien määrän kartoittamista sekä käynnistettiin tutkimusta verotukien vaikuttavuudesta. Verohallinnon tietoihin perustuvan yritysaineiston järjestäminen ja dokumentointityö jatkui vuonna Tutkimusalueen tutkijoilla oli myös keskeinen vastuu Talouden Rakenteet julkaisun kirjoittamisessa ja toimitustyössä. Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Keskeinen osa ryhmän tutkimustoimintaa ovat politiikkamuutosten vaikuttavuusarvioinnit, joita on jatkettu vuoden 2011 aikana. Työllistymiseen tähtäävän politiikan vaikuttavuutta on arvioitu mm. kotouttamislain ja matalapalkkatuen osalta. Työmarkkinoita käsittelevissä hankkeissa on tutkittu myös soviteltua ansiopäivärahaa, työurien muuttumista sekä työnantajan omavastuun merkitystä työkyvyttömyyseläkkeisiin. Myös Lapin ja Kainuun sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutuksista yritysten työllisyyteen, palkkoihin ja kannattavuuteen valmistui tutkimusraportti. Lisäksi on arvioitu kyselyillä kerätyn työttömyyden mittauksen luotettavuutta kansainvälisessä vertailuaineistossa (European Community Household Panel, ECHP). Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen osalta tutkimus on keskittynyt kasvihuonekaasupäästöjen ja rehevöittävän ravinnekuormituksen hallintaan sekä päästökauppaan. Innovaatiopolitiikan tiimoilta on vuoden 2011 aikana tehty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tutkimusta mm. biopolttoaineiden potentiaalista tulevaisuuden teknologisissa ratkaisuissa. Lisäksi on julkaistu artikkeleita kestävää suunnittelua palvelevista taloudellisista kriteereistä ja mittareista, ilmastonmuutoksesta ja globaaleista yhteiskunnallisista tulevaisuusvaihtoehdoista sekä rehevöitymisen hallinnasta. Tutkimusalueella on käynnissä useita, monivuotisia tutkimushankkeita, jotka käsittelevät maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia, työttömyysturvaan tehtyjen muutosten vaikutuksia, maatalouden ympäristötukien taloudellisia, tuotannollisia ja ympäristövaikutuksia, energiantuotannon 3

7 ympäristöriskejä, sekä yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia. Lisäksi tutkimusalue on mukana useampivuotisessa Paltamon täystyöllisyyskokeilua arvioivassa tutkimuskonsortiossa. Tutkimusalueen tutkijoiden asiantuntemusta on vuoden aikana hyödynnetty lausunnon antajina ja arvioijina useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja projekteissa. Tutkijoita on mukana mm. OECD:n, Ruotsin valtiovarainministeriön, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Tilastokeskuksen, työ ja elinkeinoministeriön, maa ja metsätalousministeriön asettamissa työ, asiantuntija tai ohjausryhmissä. Lisäksi tutkimustuloksia on popularisoitu lehtikirjoituksin ja haastatteluin, sekä pitämällä lukuisia esitelmiä. Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Yksikön keskeiset hankkeet ovat koskeneet alueen vastuulla olevien mallien kehittämistä ja raportointia, talouskehityksen ennakointia sekä talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan vaikutusten arviointia. Mallien kehittäminen on painottunut etenkin julkisen sektorin tietokantojen kehittämiseen. Tietokanta kattaa nykyisellään sekä valtion- että kuntatalouden maakuntatasolla, minkä lisäksi sosiaaliturvarahastoja voidaan tarkastella erikseen. Malleja on laajennettu myös tulonjaon ja työmarkkinoiden käsittelyn osalta ja ne mahdollistavat nyt sekä tulonjako- että työmarkkinakysymysten tarkastelun. Kehittämisessä on varauduttu hallitusohjelman säästötavoitteiden arviointiin kuvaamalla julkisten palvelujen suorat hyvinvointivaikutukset tulokymmenyksittäin. Vuoden 2011 merkittävin hanke koski verotuksen hyvinvointivaikutusten arviointia VATT:n vuosikirjahankkeessa, jossa vertailtiin eri veromuotoja ja arvioitiin verotuksen rakenteen kehittämisvaihtoehtoja verojärjestelmän hyvinvointi- ja kasvuvaikutusten valossa. Ennakointihanke on ollut toinen keskeinen hanke, joka on tuottanut useita julkaisuja talouden toimialatasoisesta kehityksestä myös maakuntatasolla. VATT:n pitkän aikavälin ennakointituloksia on hyödynnetty muun muassa TEM:n toimiala-online -palvelussa. Maakuntatasolla on lisäksi arvioitu kunnallistalouden kestävyyden kehitystä ikääntymisen näkökulmasta. Vuoden mittaan yksikkö toteutti useita päätöksenteon valmistelua tukevia hankkeita. Näitä olivat muun muassa uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytön lisäämisen vaikutusten arviointi. Lisäksi arvioitiin metsäteollisuuden kapasiteetin kehittymistä. Yksikkö osallistui useisiin yhteishankkeisiin muiden tutkimusalueiden kanssa. Aluemallin kehittämisessä tehtiin yhteistyötä TA I:n kanssa, kun taas hyödykeverotuksen vaikutuksia arvioitiin yhteistyössä tutkimusalue II:n kanssa. Yksikön tuotoksia on julkaistu useissa kotimaisissa julkaisuissa. Eräitä energiatutkimuksen hankkeiden tuloksia julkaistiin lisäksi VTT:n tutkimusraporteissa. Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa tarkasteltiin keväällä toteutettua sidosryhmätutkimusta, VATT:n strategiaa vuosille , toimintakatsauksia ja valtion sektoritutkimuksen kehittämisen viime vaiheita. Lisäksi esiteltiin käynnistettyjä tutkimushankkeita ja vastavalmistuneita tutkimustuloksia. Tutkimusesittelyt käsittelivät kotihoidontukien vaikutuksia työntarjontaan, Kainuun hallintokokeilun vaikutuksia kuntien menoihin sekä verovalvonnan vaikutuksia verojen maksuun. Neuvottelukunta: puheenjohtaja: jäsenet: talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen, Valtioneuvoston kanslia professori Anni Huhtala, Maa ja elintarv.talouden tutkimuslaitos ( asti) ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki European Forest Institute ( alkaen) 4

8 sihteeri: ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus ylijohtaja Aki Kangasharju, VATT tutkija Janne Niemi, VATT tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, työ ja elinkeinoministeriö professori Otto Toivanen, Katholieke Universiteit Leuven johtaja Raija Volk, Sosiaali ja terveysministeriö tutkija Jussi Ahokas, VATT 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus VATT:n tuotokset koostuvat tutkimusjulkaisuista ja asiantuntijatoiminnasta. Niiden erilaisesta luonteesta johtuen eri tuotostyyppien kehitystä seurataan hieman eri tavalla. Tuotoksien määrää ja kehitystä kuvataan Liitteessä 1. Julkaisutoiminnan tuottavuutta mitattaessa julkaisuille on määritelty painokertoimet. Vuonna 2007 toteutetun ulkoisen arvioinnin suositusten mukaisesti kriteerinä painoille on käytetty arvioita eri julkaisutyyppien vaikuttavuudesta sekä tutkimustulosten näkyvyydestä ja levinneisyydestä. Tuottavuuden kehitystä kuvaava tunnusluku lasketaan jakamalla julkaisumäärää kuvaava indeksi tutkimukseen käytetyn työpanoksen määrää kuvaavalla indeksillä. Uudistettu julkaisutuotannon tuottavuusindeksi painoineen on esitetty VATT:n toimintakertomuksessa vuodelta Vuonna 2011 julkaisutoiminnan tuottavuusindeksi pieneni 11 prosenttia. Kehityksen taustalla voidaan nähdä useita erilaisia tekijöitä. Tutkijakoulutetun henkilöstön lisäännyttyä tutkimuksen laatua ja julkaisukanavien tasokkuutta on alettu painottaa entistä enemmän. Laadun korostaminen saattaa viivästyttää julkaisujen valmistumista ja voi ainakin aluksi johtaa tutkimusjulkaisujen määrän pienenemiseen. Pidemmällä aikavälillä määrällisen kehityksen voidaan odottaa tasoittuvan. Tuottavuusindeksin laskua kertomusvuonna selittävät osaltaan myös henkilövaihdokset, uusien monivuotisten hankkeiden valmistelu ja käynnistyminen sekä lisääntynyt akateemisten ja soveltavien asiantuntijapalvelujen kysyntä. Merkittävät vuosittaiset tuottavuusvaihtelut ovat tyypillisiä tutkimusorganisaatioille, mistä syystä julkaisutoiminnan tuottavuutta on perusteltua tarkastella useamman vuoden keskimääräisen kehityksen perusteella. VATT:n tulostavoitteissa julkaisutoiminnan tuottavuudelle onkin asetettu yhden prosentin vuosittainen kasvutavoite kolmen vuodenliukuvalle keskiarvolle. Tuottavuus laski tällä mittarilla tarkasteltuna 0,7 prosenttia eli tulostavoitetta ei saavutettu. VATT:n asiantuntijatehtäville ei aseteta painokertoimia eikä niistä lasketa tuottavuusindeksiä, vaan niiden kehitystä seurataan suoritteiden määrän perusteella. Vuonna 2011 asiantuntijatoiminnan suoritteiden määrä lisääntyi 14 prosentilla. Tämä kuvaa tutkimuskeskuksen kasvanutta roolia politiikanvalmistelussa ja akateemisissa asiantuntijatehtävissä. VATT:n toimintaa ja sen muutosta paremmin kuvaavan julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin käyttöönoton yhteydessä luovuttiin kokonaistuottavuuden muutosta kuvaavan indeksin käytöstä. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan VATT:n tulee kuitenkin edelleen sisällyttää toimintakertomukseensa kokonaistuottavuusindeksillä laskettu muutos. Tulostavoiteasiakirjan linjauksen mukaisesti VATT ottaa tämän tarkastelutavan käyttöön vuoden 2012 toimintakertomuksessaan. 5

9 Tukitoiminnot VATT:ssa käynnistyi alkuvuodesta valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän (KIEKU) käyttöönoton valmistelu. Hanke keskeytyi ja valmistelua jatkettaneen vuonna Toimintavuonna toteutettiin asiakirjahallinnon kehittämistyö hyödyntäen VATT:n nykyisen asian ja dokumenttienhallintajärjestelmän mahdollisuuksia. Uusitut toimintamallit otetaan käyttöön keväällä Kehittämistyö tukee valtion yhteisen asiain ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmän (VALDA) käyttöönottoa. VATT oli aloitteellinen yhteistyön kehittämisessä Economicumissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa mm. opiskelijarekrytointeihin ja opinnäytetöihin liittyen. Syksyllä 2011 käynnistettiin VATT:n kaikkia tukitehtäviä koskeva selvitystyö. Selvitystyön tavoitteena on saada aikaan laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti organisoidut tukipalvelut tukemaan VATT:n ydintehtäviä. VATT jatkoi sektoritutkimuslaitosten yhteistyön koordinointia, jossa keskeisenä oli tutkimuslaitosten erityispiireiden huomioiminen KIEKU -hankkeessa. Lisäksi VATT osallistui sektoritutkimuslaitosten yhteisten mittareiden määrittelytyöhön. Tietohallinto Toimintavuoden aikana valmisteltiin valtion yhteisiin ICT-ratkaisuihin siirtymistä ja suoritettiin tietoturvallisuuden perustason auditointi. Tieteellisen laskennan edellytyksiä parannettiin tarveharkintaisilla laitteistohankinnoilla. Helsingin yliopiston tarjoamia mikrotukipalveluja laajennettiin vahvistamaan VATT:n tietohallintoa. Toimikortit on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö käytti runsaasti aikaa KIEKUn käyttöönoton valmisteluun kesälomakauteen saakka. Hanke keskeytyi ja valmistelu jatkunee vuonna KIEKUn myötä VATT:iin saadaan erityisesti nykyistä parempia taloushallinnon ratkaisuja käyttöön. Vuoden aikana saatiin valmiiksi projektien talouden seuranta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) asiakkuuden taloudellisia vaikutuksia on seurattu vuodesta 2008 lähtien, jolloin asiakkuus asteittain aloitettiin. Kustannustietojen vertailu on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi johtuen vertailtavuutta heikentävistä kertaluonteisista tekijöistä. Vuoden 2011 talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset laskivat edellisvuodesta ( euroa). Tähän on syynä VATT:n talous- ja henkilöstöhallinnon tilapäiset henkilöstömuutokset, vaikkakin Palkeiden kustannukset nousivat johtuen Palkeiden kanssa sovituista uusista palveluista. Toimitilat Toimintavuoden aikana aloitettiin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoja koskeva toimitilahanke yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. VATT:ssa käynnistettiin kirjastotoiminnan uudelleen järjestelyt ja päätettiin luopua kirjastotilasta. Tila siirtyy takaisin Helsingin yliopistolle keväällä Nykyiset toimitilat ovat riittävät VATT:n tarpeisiin ja omin järjestelyin on löydettävissä työtilat tilapäiseen käyttöön esimerkiksi harjoittelijoille ja vieraileville tutkijoille. Hankintatoimi VATT otti loppuvuodesta käyttöön valtion yhteisen tilaustenhallintajärjestelmän (TILHA). Painatuspalveluissa siirryttiin Hanselin puitesopimusten piiriin, minkä jälkeen VATT hyödyntää kattavasti Hanselin puitesopimuksia. 6

10 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Työajan jakautuminen Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos oli 53. Lukuun sisältyy eri tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteisillä palvelussuhdejärjestelyillä toimivat tutkijat, jotka tekevät VATT:n määrittelemiä tehtäviä. Edellä mainitut järjestelyt ovat kustannustehokas tapa tuottaa tutkimustietoa. Työajan jakautuminen vastuualueittain vuosina : Htv Htv Htv Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Tukitoiminnot Yhteensä Seuraavasta taulukossa on esitetty tutkimustoiminnan ja muun työajan jakautuminen vuosina Htv Htv Htv Tutkimusprojektit 26,8 23,5 26,8 Muu tutkimustoiminta 1) 3,1 6,2 7,5 Muu työaika 23,1 23,3 23,7 Yhteensä 53,0 53,0 58,0 Muun työajan jakautuminen hallinto 2) 11,1 11,2 10,0 saatu koulutus 1,3 0,9 1,0 lomat 8,9 8,7 9,2 sairauspoissaolot 0,8 2,0 2,8 muu 1,0 0,5 0,7 1) Muu tutkimustoiminta koostuu tutkimusprojektien ulkopuolisiin asiantuntijatehtäviin käytetystä työajasta 2) Hallintoon kirjataan hallinto-, viestintä-, tietopalvelu- ja tietohallintotehtäviin sekä johtamiseen ja VATT:n sisäisiin työryhmiin käytetty työaika. Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytetty työaika oli 26,8 henkilötyövuotta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuotena. Vastaavasti muuhun tutkimustoimintaan käytetty työaika on merkittävästi vähentynyt. Työajan painotuksen muutos selittyy kahtena edellisvuotena verotyöryhmälle tehdyllä työllä, joka oli luonteeltaan muuhun tutkimustoimintaan kuuluvaa asiantuntijatyötä. Lisäksi työaikakirjausten ohjeiden täsmentäminen vaikutti hieman työajan kohdentumisiin. VATT:n henkilöstölle on järjestetty edellisvuotta enemmän henkilöstökoulutusta, joten koulutukseen käytetty työaika on kasvanut. Tämän lisäksi kirjauskäytäntöjen jäntevöitymisellä on osansa koulutuksen työaikakertymään. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, mitä on pidettävä myönteisenä. Toisaalta VATT:ssa yksittäisen henkilön pitkäkestoinen sairauspoissaolo aiheuttaa suuria eroja vuosien välillä. Toiminnan kustannukset VATT:n toiminnan kokonaiskustannukset olivat 5 milj. euroa, mikä on lähes edellisvuoden tasoa. Kustannusten jakautumisessa vastuualueiden välillä on vuosittain vain pieniä vaihteluja. 7

11 Tukitoimintojen osuus kaikista kustannuksista oli 21 % laskien hieman edellisvuodesta. Kuitenkin tukitoimintojen osuutta kuvaava tunnusluku on ongelmallinen, sillä tukitehtävissä tapahtuvat henkilöstömuutokset vaikuttavat merkittävästi kustannusten suuruuteen kuten myös palvelurakennemuutokset Palkeiden kanssa. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää pysyvästi tukitoimintojen osuutta. Toiminnan kustannukset vuosina : toteutuma tavoite toteutuma toteutuma milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa 2011 % 2011 % Tutkimusalue I 1,4 28 1,6 30 1,4 1,4 Tutkimusalue II 1,4 28 1,6 30 1,4 1,4 Tutkimusalue III 1,5 30 1,3 25 1,4 1,6 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö 0,7 14 0,8 15 0,7 0,6 Yhteensä 5, , ,9 5,0 Talousarvion (mom.28.30) mukainen kustannusten suhteellinen jakauma vastuualueittain vuosina : % % % Ydintoiminnot Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Ydintoiminnot yhteensä Tukitoiminnot Yhteensä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, kun ne edellisvuonna olivat euroa. Vuoden 2011 tavoitteeksi oli asetettu euroa. Tuotot ylittyivät kolminkertaisesti asetetun tavoitteen. Maksullisille tutkimushankkeille on tyypillistä, että tilaukset tulevat kesken vuoden ja siksi tavoitteen asettaminen on haasteellista. Lisäksi on oltu tuloarvioinnissa varovaisia yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen, vaikkakin taloustieteelliselle tutkimukselle näyttäisi olevan kysyntää. Toisaalta maksulliselle toiminnalle on ominaista suuretkin vaihtelut vuosien välillä. Maksullisen toiminnan kannattavuus täyttää valtion maksullisesta toiminnasta määrätyn kannattavuusvaatimuksen. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä

12 KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot-kustannukset) 102,1 76,3 78, Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat euroa, mikä on lähes asetetun tavoitteen ( euroa) mukainen. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus oli 66 % ulkopuolisen rahoituksen määrästä ja jäi alle asetusta tavoitteesta (80 %). Yhteisrahoitteisen toiminnan osuuden lasku johtuu merkittävästä maksullisen toiminnan tulojen kasvusta. VATT:n strateginen painopiste on edelleen panostaa yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa keskeisiä sidosryhmiä olivat ministeriöt, yliopistot ja valtion sektoritutkimuslaitokset. Rahoitukseltaan merkittävimmät yhteisrahoitteiset hankkeet toteutettiin Helsingin yliopiston, Suomen Akatemian, Åbo Akademin ja University College Londonin kanssa. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 40,6 %, mikä alittaa VATT:n yhteisrahoitteiselle toiminnalle asetetun kustannusvastaavuustavoitteen (vähintään 50 %). Tutkimushankkeet, joissa käytetään VATT:n kustannuslaskentamallia, ovat toteutettavissa lähtökohtaisesti kustannusvastaavasti. On kuitenkin yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita, joiden rahoituksen kriteerit määrittää rahoittaja. Näissä hankkeissa rahoittaja hyväksyy vain osan kustannuksista esimerkkeinä Suomen Akatemia, eräät säätiöt ja rahastot, jolloin 50 %:n kustannusvastaavuustavoite ei ole aina saavutettavissa. Mikäli näiden hankkeiden osuus yhteisrahoitteisista hankkeista on suuri, merkitsee se VATT:n koko yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuden heikkenemistä vuositasolla. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (laskelma omarahoitusosuudesta) YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Tuotot yhteensä

13 Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot-kustannukset) Omarahoitusosuus, % 40,6 52,0 48,1 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueen I keskeiset hankkeet: Kuntaliitokset ja palvelujen saavutettavuus Sitran rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin kuntarakennetta paikkatietojärjestelmien näkökulmasta. Tutkimuksessa esiteltiin kuntaliitoksiin ja kuntapalveluiden saavutettavuuteen liittyviä paikkatietomenetelmiä ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta kuntarakenteen suunnittelussa. Hanke on valmistunut ja tuotoksena syntyi VATT:n muistio. Kustannustehokkuus vs. vaikuttavuus kuntien palvelutuotannossa Tutkimuksessa analysoitiin THL:n indikaattoripankista kerättyjä kuntia profiloivia indikaattoreita pääkomponenttianalyysin avulla. Hanke on valmistunut ja tuotoksena ilmestyy keväällä 2012 yksi VATT Working Paper, joka samalla lähetetään artikkelimuodossa kansainväliseen aikakausikirjaan arvioitavaksi. Hankkeen myötä syntyneessä jatkohankkeessa selvitetään miten laadun huomioiminen vaikuttaa kuntien terveyspalvelujen kustannustehokkuuden mittaukseen. Nämä tulokset julkaistaan VATT:n muistioita sarjassa keväällä Näitä tuloksia voidaan hyödyntää VM:n valmistelemassa kuntien valtionosuuksien uudistushankkeessa. Palvelusetelin vaikuttavuus sosiaalipalveluissa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston rahoittamassa ja THL:n kanssa yhteistyössä toteutetussa hankkeessa selvitettiin asiakkaiden valintaa palvelusetelin ja kunnan järjestämän palvelun väliltä, palvelusetelin hyvinvointivaikutuksia sekä palveluntuottajien kokemuksia ja suhtautumista palveluseteliin. Lisäksi arvioitiin palvelusetelien vaikutuksia sosiaaliviraston asiakkaiden käyttäytymiseen ja markkina- ja kilpailullisuusmuutoksiin. Hanke on valmistunut ja siitä julkaistaan kolme raporttia kevään 2012 aikana. 10

14 Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Ravintolanruuan alv-alennuksen vaikutukset Suomessa ravintoloiden alv-kantaa laskettiin vuonna Yksi uudistusten tavoite oli parantaa työllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on selvittää muutoksen vaikutusta ravintolapalveluiden hintoihin ja kysyntään sekä ravintola-alan työllisyyteen. Tutkimusta varten on kerätty edustava otos ravintoloiden hintatietoja ennen uudistusta ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään pitemmältä ajanjaksolta olemassa olevia hinta-aineistoja ja yritysten verotietoja sisältäviä aineistoja. Hankkeen tuloksia on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Hanke on osittain viivästynyt aineiston saantiin liittyvien ongelmien takia ja jatkuu vuonna Verotukien laskenta ja raportoinnin kehittäminen Valtiovarainministeriön asettaman verotukihankkeen loppuraportti valmistui syksyllä Laajuudeltaan tukien raportointi on nyt ajan tasalla ja raportoinnin laatu on parempi kuin aikaisemmin. Vuonna 2011 verotukiraportoinnin laskentapohjan kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena oli kehittää verotukien käsittelyä budjettiprosessin yhteydessä. Tämä tavoite on toteutunut. Verotukien raportoimista on lisäksi jatkettu julkaisemalla kaksi aiheeseen liittyvää VATT Muistiota. Yksittäisten tukien vaikuttavuuden arviointi on käynnistetty. Hanke jatkuu vuonna TUJA-mallin ylläpito ja kehittäminen TUJA-malli on vero- ja etuusjärjestelmien suunnitteluun ja analysointiin tarkoitettu mikrosimulointimalli. Se on valtiovarainministeriön ja VATT:n yhteisessä käytössä ja VATT huolehtii sen ylläpidosta sekä kehittämisestä. Mallin vuosittainen ylläpito koostuu uuden aineiston hankinnasta, tarkistamisesta, muokkauksesta ja ajantasaistamisesta sekä ohjelmien ja järjestelmän päivittämisestä. Ajantasaistamiseen liittyy myös tapahtuneet ja ennustettavat keskeiset demografiset muutokset. Mallin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja mallia on käytetty vuonna 2011 useaan otteeseen vero- ja sosiaalipolitiikan valmisteluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Aktivointipolitiikan vaikuttavuus Tutkimushanke on VATT:n koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama. Nelivuotisessa hankkeessa arvioidaan perusturvan vastikkeellistamisen vaikutuksia. Toimintakertomusvuosi oli hankkeen kolmas vuosi ja sen tiimoilta on tähän mennessä julkaistu 1 kansainvälinen artikkeli, 1 laajempi tutkimus, 5 keskustelualoitetta sekä 4 laajemmalle yleisölle tarkoitettua suomenkielistä artikkelia. Tutkimushanke on aikataulussa. Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset (Norface) VATT on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, jonka nelivuotinen tutkimushanke alkoi vuoden 2010 alussa. Suomalaisen tiimin tuotoksia on tähän mennessä valmistunut seuraavasti: 1 kansainvälinen julkaisu, 3 suomenkielistä artikkelia ja 4 keskustelualoitetta. Tutkimushanke on aikataulussa. Ympäristöpolitiikan uudet ohjauskeinot Hankkeessa arvioidaan ilmastopolitiikan ohjauskeinoja ja erityisesti huutokauppamekanismia EU:n päästökaupassa. Tutkimushanke toteutettiin vuosina yhdessä Helsingin yliopiston ympäristöntutkimuksen yksikön kanssa, ja hanke jatkuu edelleen vuoden 2012 ajan. Tähän mennessä on valmistunut yksi keskustelualoite ja useita esityksiä kansainvälisissä ja kotimaisissa seminaareissa ja konferensseissa. 11

15 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen -yksikkö Vuosikirja 2011 Vuosikirjassa keskitytään talouden rakenteen sopeuttamisen vaatimien talouspoliittisten toimien mitoituksen ja ajoituksen tarkasteluun. Kirjoitustyöhön osallistuivat VATT:n tutkijoiden lisäksi Suomen Pankki ja ETLA. Vuosikirja ilmestyi suunnitellusti lokakuussa. Toimialakehityksen ja työvoiman tarpeen ennakointi 2011 Vuonna 2011 ennakointihankkeessa on keskitytty alueellisen ennusteen viimeistelyyn ja valmistautumiseen Tilastokeskuksen toimialajaotuksen uudistukseen. Hanke jatkuu kevään 2012 ja tuottaa päivitetyn toimiala- ja maakuntatasoisen pitkän aikavälin ennusteen. Hanke on toteutunut suunnitellusti. Julkisen talouden kestävyys ja sopeuttaminen Hankkeessa on tarkasteltu julkisen talouden kestävyyden vahvistamista talouspolitiikan eri vaihtoehdoista lähtien. Tavoitteena on arvioida erilaisten velkasuhteen alentamiseen tähtäävien toimenpidekokonaisuuksien rakenteellisia, alueellisia ja tulonjakovaikutuksia sekä eri verolajien että menotalouden näkökulmista. Hanke palvelee suoraan kevään 2012 aikana tehtävää kestävyyspolitiikan arviointia ja sen tuotokset syntyvät yhteistyössä VM/KO:n ja VM/VO:n kanssa Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Tietopalvelu Toimintavuonna toteutettiin VATT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi sidosryhmätutkimus, josta saatiin hyvää palautetta VATT:n toiminnan kehittämisen kannalta. Pääsääntöisesti VATT:n tutkimus arvioitiin myönteisesti. Kehittämiskohteina nostettiin esille mm. keskittyminen valittuihin teemoihin, laadunhallinta ja tutkimustiedon levittäminen. VATT:n tutkimustiedon välittäjä, tiedotuslehti VATT NYT muutettiin sähköiseksi uutiskirjeeksi jakelun ja ilmestymistiheyden lisäämiseksi. Se lähetettiin n. 1000:lle sidosryhmien edustajalle. Www-sivujen kävijämäärä oli vuonna 132 käyntiä/vrk. Kävijämäärä laski edellisvuodesta. Kävijämäärä vaihtelee mm. julkaisujen ilmestymisen, niistä uutisoimisen ja nimitysuutisten myötä. Eniten kävijöitä oli tutkimusjulkaisujen sivuilla. Tietopalvelun hankintoja täsmennettiin tutkijoiden tarpeiden mukaisesti. Muun muassa kirjastokonsortio FinELib hankintoja lisättiin ja kotimaisten ja ulkomaisten kausijulkaisujen hankinta Hansel-kilpailutettiin LM Tietopalvelut Oy:lle. Toimenpiteet kirjastotilan luovuttamiseksi ja kirjastoaineiston uudelleenjärjestämiseksi sekä poistojen tekemiseksi Kuopion varastokirjastoon käynnistettiin vuoden aikana. VATT:n julkaisutoiminnan painopalvelujen ja graafisen suunnittelun uudeksi kokonaistoimittajaksi valittiin Edita Prima Oy. Valmistelut yhteistyön aloittamiseksi käynnistettiin toimintavuoden aikana. Myös intranetin kehitystyö käynnistettiin toimintavuoden aikana. VATT-seminaareja järjestettiin toimintavuoden aikana 31 kertaa. Kolumneja julkaistiin VATT:n verkkosivuilla 11 ja tutkimustiedotteita 10. Medialle järjestettiin kaksi taustatietotilaisuutta. 12

16 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN VATT:n henkilömäärä vuoden 2011 lopussa oli 55, mikä on viisi henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Henkilömäärän lisäystä selittää se, että tutkimushankkeissa olevia määräaikaisia tutkijoita oli vuoden vaihteessa tavanomaista enemmän. VATT:n henkilötyövuosimäärä oli 53, mikä on sama kuin edellisvuonna ( htv). Vuoden aikana valmisteltiin VATT:n tutkimusstrategiaa vuosille Strategian valmistuttua tehtiin painopisteiden mukainen tutkijaresurssien kartoitus. Sen pohjalta päätettiin vahvistaa joidenkin tutkimusteemojen resurssointia ja käynnistettiin tarpeelliset rekrytoinnit. Rekrytoinnit näkyvät henkilötyövuosimäärän kasvuna vuonna Tutkijaresursseissa on ollut rakenteellisista syistä vajausta usean vuoden ajan. Naisten osuus henkilöstöstä oli 40 % ( ,9 %) ja miesten osuus 60 %. Naisten ja miesten osuudet olivat samat myös vuonna Lisäksi on huomioitava, että naistutkijoiden lyhyiden perhevapaiden (n. vuosi) ajaksi on erittäin haasteellista rekrytoida sijaista. Lähtökohtaisesti naisten osuuden arvioidaan kasvavan johtuen yliopisto-opintoihin hakeutuvien naisten määrän ja tutkijakoulutettujen naisten osuuden kasvusta. Toisaalta naisvaltaisissa tukitehtävissä toimivien määrä tulevaisuudessa tulee vähenemään. Määräaikaisen henkilöstön osuus kasvoi olleen 35 % koko henkilöstöstä ( % ja ,5 %). Taustalla ovat tutkimushenkilöstön määräaikaiset tutkimusprojektit sekä säädösperusteiset määräaikaiset virkasuhteet. Määräaikaisten osuuden kasvu johtui uudistetun tutkimusstrategian mukaisista rekrytoinneista, joista useat perustuvat määräaikaisiin projekteihin. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 21 % koko määräaikaisen ( % ja %) henkilöstön määrästä. Naisten osuuden väheneminen selittyy sillä, että määräaikaisiin tutkimusprojekteihin on rekrytoitu enemmän miehiä. Toisaalta vuosittaiset vaihtelut voivat pienessä organisaatiossa olla merkittäviä johtuen projektien muutoksista. 13

17 Henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta, kuten kahtena edellisenäkin vuotena. Keski-iän muuttumattomuus johtui ikääntymisen ja rekrytointien tasapainosta. Koko valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 45,7 vuotta, missä oli lievää nousua edellisvuodesta. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,7, kuten kahtena edellisvuotena. Naisten ja miesten keskimääräisessä koulutustasossa on edelleen eroa (naiset 5,9 ja miehet 7,2). Tilanne on muuttumassa tulevina vuosina, sillä tutkijakoulutettujen naisten osuus on kasvamassa. Koko valtion koulutustasoindeksi vuonna 2010 oli 5,1. Työhyvinvointi Työhyvinvointitoimintaa koordinoi kokonaisuudessaan työhyvinvoinnin tukiryhmä, johon virkistystoimikunta yhdistettiin vuonna Työhyvinvoinnissa toteutettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelman mukaiset toimet, joista merkittävimpänä oli henkilöstöruokailun järjestäminen alkaen. 14

18 Vuoden 2010 lopulla saadussa työsuojelutarkastuskertomuksessa esitettyihin havaintoihin on kiinnitetty huomiota ja päivitetty ohjeistusta. Erityisesti työajan hallinta ja työn kuormittavuus on otettu esimiestyössä huomioon. Työtyytyväisyystutkimus oli tarkoitus toteuttaa loppusyksystä 2011, mutta siirrettiin toteutettavaksi syksyllä 2012 ylijohtajan vaihdoksista johtuen. Samoin päätettiin käynnistää VATT:n palkkausjärjestelmän kehittäminen, sillä edellinen mittava kehittämistyö tehtiin vuonna Tavoitteena on saada järjestelmään nykyistä enemmän selkeyttä ja kannustavuutta. Työ toteutetaan vuoden 2012 aikana. Työkykyä edistävänä toimenpiteenä käyttöönotetut liikuntasetelit ovat osoittautuneet suosituiksi ja ovat osaltaan tukemassa henkilöstön liikunnallisuutta ja työssäjaksamista. Myös liikuntapäivään osallistuneiden määrä oli korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Henkilöstökoulutus toteutui pääosin koulutussuunnitelman mukaisesti. Tutkijoille järjestettiin eri kirjoitustyyppien koulutusta ja tukihenkilöstöllä työtehtävien sekä niissä tarvittavien it-ohjelmien päivityskoulutusta. Henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys tutkimuslaitosympäristössä ja siitä syystä sillä on suuri vaikutus sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön hyvinvointiin. Sairauspoissaolot olivat yhteensä 3,8 pv/htv. Edellisvuonna ne olivat 9,0 pv/htv ja vuonna 2009 vastaavasti 10,3 pv/htv. VATT:n sairauspoissaoloissa on siis tapahtunut myönteistä kehitystä viime vuosina ja poissaoloja on vähemmän kuin valtiolla keskimäärin (9,7 pv/htv). Lyhyet sairauspoissaolot olivat 2,4 pv/htv ollen kahtena edellisvuotena 2,8 pv/htv. VATT:n koosta johtuen sairauspoissaolojen määrät voivat vaihdella suuresti vuosittain, sillä yksikin pitkäkestoinen sairauspoissaolo voi nostaa merkittävästi vuositasolla poissaolojen määrää. Lyhyet poissaolot ovat tärkein sairauspoissaoloja kuvaava mittari. Myös niiden osalta on tapahtunut hieman laskua edellisvuodesta. VATT:ssa on ollut käytössä vuodesta 2007 varhaisen puuttumisen malli. 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne VATT:lla oli toimintavuonna käytettävissä rahoitusta kaikkiaan 5,7 milj. euroa. Varsinaisia toimintamenomomentille kertyneitä tuloja saatiin 1,04 milj. euroa. Käytettävissä oleva rahoitus jakaantui vuosina seuraavasti: Toimintamenomääräraha Siirtynyt toimintamenorahoitus Toimintamenorahoitus yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Muiden virastojen momenttien käyttö 100 Muut 78 Yhteensä

19 Rahoituksesta suurin osa ( euroa) saatiin valtion talousarviossa toimintamenomäärärahana. Käytettävissä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa euroa. Toiminnan tuotot olivat euroa, mikä ylitti toimintavuodelle asetetun tavoitteen ( euroa) Talousarvion toteutuminen Toimintavuonna VATT sai valtion talousarviosta rahoitusta euroa, josta euroa saatiin lisätalousarviossa. Edelliseltä vuodelta siirtynyt toimintamenomääräraha oli euroa. Vuodelle 2012 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtyvän erän määrä johtuu pääosin vasta loppuvuodesta käynnistettyjen rekrytointien kustannusvaikutuksen siirtymisestä vuodelle 2012 sekä arvioitua suuremmasta tulokertymästä. Toisaalta määrärahojen käyttö on ollut maltillista mm. varautumalla valtiokonsernin yhteisistä ratkaisuista (mm. KIEKU, VIP-ratkaisut) aiheutuviin sekä kertaluontoisiin että pysyviin lisämenoihin. Myös tulorahoituksen mahdollinen väheneminen tulee VATT:n nettobudjetoituna virastona huomioida menojen suunnittelussa Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuodelta 2011 osoittaa euroa toiminnan tuottoja, mikä on euroa enemmän kuin edellisvuonna. Maksullisen toiminnan tuotot olivat euroa. Muut toiminnan tuotot olivat euroa ja olivat euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Muut toiminnan tuotot sisältävät pääosin muilta valtion virastoilta saatua tutkimusrahoitusta ( euroa). Toiminnan kulut olivat yhteensä 5 milj. euroa, mikä on edellisvuoden tasoa (4,9 milj. euroa). Henkilöstökulut olivat suurin yksittäinen kuluerä, ollen euroa ja euroa enemmän kuin edellisvuonna. Palvelujen ostot ovat henkilöstökulujen jälkeen merkittävin kuluerä ( euroa), mikä on euroa pienempi kuin edellisvuonna. Muissa kuluissa ( euroa) on kasvua edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen ja muiden kulujen välisiä kirjauskäytäntöjä täsmennettiin, mikä näkyy muutoksena molemmissa kululajeissa. Sisäiset kulut olivat euroa, kun ne vuonna 2010 olivat euroa Tase VATT:n taseen loppusumma on ,27 euroa, mikä on edellisvuoden tasoa ( ,28 euroa). Käyttöomaisuuden arvo oli ,93 euroa, mikä muodostuu pääosin it-laitteista. Myyntisaamisten määrä oli ,83 euroa ja nousi 68 % edellisvuodesta. Siirtosaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset (yhteensä ,51 euroa) ovat nousseet edellisvuodesta. Vieraasta pääomasta suurin yksittäinen erä on siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka ( ,91 euroa). 16

20 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA VATT:n johto on valtiontalousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan siitä annettuja normeja. Vuonna 2009 perustetun riskienhallintaryhmän painopisteenä on ollut VATT:n riskienhallinnan kehittäminen. Tässä työssä on haettu menetelmiä VATT:ia kohtaavien riskien tunnistamiseen, analysointiin ja arviointiin kvalitatiivista asteikkoa käyttämällä. VATT:ssa tehtiin Valtion ITpalvelukeskuksen (VIP) toimesta perustason tietoturva-auditointi. Saatavan raportin pohjalta tullaan toteuttamaan tarpeelliset toimet perustason tietoturvan saavuttamiseksi, jotta edellytykset valtion yhteisten tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönottoon täyttyvät. VATT:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu käyttäen COSO ERM-mallia. Tavoitteena oli tunnistaa mallia hyödyntäen keskeiset riskitekijät ja määritellä niiden pohjalta toimenpiteet mitoittaen ne järkevästi riskeihin nähden. Keskeisiksi riskitekijöiksi tunnistettiin edelleen resursseihin liittyvät riskit, joista keskeisinä ovat mm. osaamisen laaja-alaistamiseen sekä hallintotehtävien varahenkilöjärjestelmään liittyvät riskit. Riskien minimoimiseksi päätettiin tehdä prosessikuvaukset keskeisistä hallinnon tehtävistä ja määritellä samassa yhteydessä sijaisjärjestelyt. Kaikkia VATT:n tukitehtäviä koskevassa selvityksessä otetaan myös huomioon osaamis- ja sijaisjärjestelynäkökulma. Loppuvuodesta 2011 päätettiin tehdä VATT:n riskien arviointi, jota koordinoi VATT:n riskiryhmä. VATT on päättänyt järjestää sisäisen tarkastustoiminnan yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Kokonaisuutena VATT:n sisäinen valvonta täyttää pääosin sille säädetyt vaatimukset. 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET Arviointeja ei tehty vuonna YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Toimintavuodelta ei ole raportoitavaa. 17

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Dnro VATT/62/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

Dnro VATT/62/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Dnro VATT/62/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Helsinki 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä Sisällysluettelo Tilinpäätöksen aikataulusta Poimintoja tilinpäätöksen luvuista Tilinpäätös 2014 keskuskirjanpidon näkökulmasta Kysely tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot