Virtuaaliset vuorovaikutuspalvelut esitutkimus työn muutoksesta nuorten palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtuaaliset vuorovaikutuspalvelut esitutkimus työn muutoksesta nuorten palveluissa"

Transkriptio

1 Virtuaaliset vuorovaikutuspalvelut esitutkimus työn muutoksesta nuorten palveluissa Esitutkimusraportti/ Työsuojelurahasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Technology Business Research Center Kevät 2007 Outi Cavén-Pöysä Ella Sihvonen Timo Söderholm 1

2 1. Johdanto Tuotamme tässä esitutkimuksessa kuvailevan nykytilaraportin nuorten kanssa tehtävän virtualisoituvan työn vaikutuksista ammattityöhän - nuorisotyöhön. Kuvaamme ja analysoimme työn muutoksia kun asiakkaiden kohtaaminen siirretään tietoverkossa tapahtuvaksi ohjaus- ja auttamistyöksi. Virtuaalisilla vuorovaikutuspalveluilla viitataan sosiaaliseen ja molemminpuoliseen kanssakäymiseen ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Uutta virtuaalisissa vuorovaikutuspalveluissa on työn tekemisen konteksti, joka eroaa perinteisestä kasvotusten tapahtuvasta vuorovaikutteisesta työympäristöstä. Tietoverkossa tehdään jatkuvasti monenlaista vuorovaikutteista auttamis-, kasvatus ja ohjaustyötä. Olemme valinneet tarkastelun kohteeksi erityisesti nuorten palveluissa parhaillaan käynnissä olevan muutoksen, kun osa työstä nuorten kanssa on siirretty tietoverkossa tapahtuvaksi mm. virtuaalisessa nuorisotalossa toteutettavaksi työksi. Vastaava murros on alkamassa myös muissa hoito-, kasvatus- ja auttamistöissä. missä asiakkaat muodostavat omia yhteisöjään tietoverkkojen ja erilaisten nimimerkkien sekä kuvitteellisten hahmojen avulla. Vuorovaikutteisista virtuaalipalveluista on olemassa tutkimustietoa palveluiden suunnittelijoiden ja teknologia teknisen puolen kehittäjien näkökulmasta Teknologian kehittäjien ja suunnittelijoiden parissa keskeinen suunta on viime vuosina ollut yhteisöllisten verkkopalveluiden kehittäminen. Yhteisöllisillä verkkopalveluilla tarkoitetaan ihmisten virtuaaliseen kokoontumiseen, vaikuttamiseen, keskusteluun ja oppimiseen tarkoitettuja ratkaisuja (vrt. Tekes / FENIX - Vuorovaikutteinen tietotekniikka teknologiaohjelma). Näiden ratkaisujen tutkiminen on kuitenkin usein painottunut yhteisölliset verkkopalvelut nimestään huolimatta teknologian kehittämiseen sosiaalisten tekijöiden jäädessä tutkimusten sivuviitteeksi. Tarkoituksenamme onkin tämän esitutkimuksen ja varsinaisen jatkotutkimuksen myötä laajentaa näkökulmaa virtuaalimaailmassa tapahtuvan työn sosiaalisten- ja vuorovaikutteisten tekijöiden tutkimukseen. Tarkastelemme tässä raportissa missä laajuudessa tarpeita on, miten työntekijät näkevät tilanteen, millaisia muutospaineita työtapoihin, työn rasittavuuteen ja osaamisen muutoksiin työvälineiden muuttuessa työn siirtäminen verkkoon tuottaa työntekijöille? Tällaisen tiedon tuottaminen on erityisen tärkeää, sillä palveluiden tuottamisen muutos on jo alkanut. Koska näitä muutoksia tukevaa tutkimustietoa ei ole tätä ennen kerätty, 2

3 kokonaisuutta kartoittava esitutkimus on tarpeellinen. Erityisen tärkeää on tuottaa tietoa nuorten kanssa työskentelevien tilanteesta ja paineista työn muutoksiin ja uudenlaisiin rasitustekijöihin. Olemme keränneet erilaisia aineistoja, pyrkiessämme kuvaamaan esitutkimuksessamme työn muutosta sekä asiakkaiden nuorien että työntekijöiden, nuorisotekijöiden kokemana. Taulukko 1. Esitutkimuksessa käytetyt aineistot AINEISTOT KOHDE KYSYMYKSET Nuorisotyöntekijöiden Virtuaalista nuorisotyötä Mitä nuorisotyö on ja miten ryhmähaastattelu tekevät 6 kpl virtualisoituminen on Netari - nuorisotyöntekijöiden päiväkirjat Kysely nuorisotyöntekijöille (Hki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) Täydentyy jatkuvasti viikottain (syksy 2006 käytössä) N=325, vastauksia 165 muuttamassa nuorisotyötä? Nuorisotyöntekijöiden kirjaamat merkinnät työvuoron jälkeen Ntt:n suhde tietotekniikkaan ja käsitykset sekä kokemukset virtuaalisesta nuorisotyöstä Kysely nuorille N=1572 Mitä nuoret odottavat virtualisoituvalta nuorisotyöltä? Nuorisotyöntekijöille ja nuorille tehdyt kyselyt on analysoitu kvantitatiivisin menetelmin SPSS -tilasto-ohjelman avulla. Kyselyiden avoimet kysymykset ovat teemoiteltu erikseen ja muutettu määrällisiksi muuttujiksi. Haastatteluiden analyysimenetelmä ovat olleet kvalitatiivisia. Käytämme aineistoja seuraavassa niin, että käsittelemme ensin keskeisimmät tulokset nuorten kokemuksista ja odotuksista (2. pääluku). Toiseksi analysoimme nuorisotyöntekijöiden aineistoja: suhdetta uusiin työvälineisiin, tieto- ja viestintäteknologiaan ja sen jälkeen virtualisoituvaan nuorisotyöhön (3. pääluku). Lopuksi kuvaamme keskeisiä teemoja, joita aineistomme ja esitutkimuksemme on herättänyt (4. pääluku). 2. Nuoret virtuaaliympäristöissä Tutkimuksen kohteena on nuorten kanssa tehtävän virtuaalisen työn muutoksen tarkasteleminen. Nuorten kanssa tehtävä työ on tutkimuskohteena luonnollinen valinta, sillä nuoret ovat digitaalisen median käyttöön otossa edellä kävijöitä (Tapscott, 1999). Nuoret ottavat helposti käyttöön uutta teknologiaa: suurimmalla osalla alle 20-vuotiaista nuorista on kotonaan mediavälineitä kuten televisio, radio, matkapuhelin, tietokone tai pelikonsoli (Myllyniemi, Gissler & Puhakka 2005). Uusimpien tutkimusten mukaan 90 % suomalaisista nuorista (15 21-vuotta) käyttää internetiä 10 tuntia viikossa (Salasuo 3

4 2006). Internet Trackin-selvityksestä (2005) käy lisäksi ilmi, että nuoret nimenomaan kommunikoivat verkon välityksellä yhä enemmän, ja he muodostavat ja ylläpitävät aktiivisesti yhteisöjään verkossa. Monille nuorille teknologia onkin ymmärrettävissä viestintätekniikaksi, jonka avulla ylläpidetään ja solmitaan uusia sosiaalisia suhteita (Kangas 2002, 29 30). Näin verkko on erityisesti sosiaalisena tilana vallannut räjähdysmäisesti tilaa nuorten arjessa. Nuorisotyössä on aina tehty työtä nuorten kohtaamiseksi, usein nuorten ehdoilla: kun nuoret ovat siirtyneet nuorisotaloilta kaduille ja ostareille, on nuorisotyön täytynyt seurata perässä (Siurala 2004). Nuorisotyössä onkin herätty jo varhain muutokseen teknologisoituvan nuorison kohtaamiseksi ja jalkauduttu ja juurruttu nuorten virtuaalimaailmoihin. Olemme aikaisemmissa tutkimushankkeissa (tekes-rahoitteiset AMPERS = Nuoret ja mediayhteisölliyys ja VIRTAHEPO-hanke = palveluiden virtualisoituminen ja yhteisöllisyys) tarkastelleet muutosta nimenomaan nuorten näkökulmasta. Selvitimme VIRTAHEPO-hankkeessa muun muassa miten ja millaista nuorten kanssa tehtävää työtä voidaan siirtää verkkoon? Näkökulma oli nuorisokeskeinen ja keskittyi siihen, miten nuoret kokevat nuorisotyöntekijän nuorten virtuaaliyhteisöissä. Keväällä 2006 nuorille tekemästämme kyselystä (N=1572) käy ilmi, että aikuisten läsnäolo ja ammattityö nuorten verkkoyhteisöissä on nuorten mielestä tarpeellista: peräti 77 % mielestä virtuaaliselle nuorisotyölle on tarvetta. Ainoastaan 5 % nuorista ei pitänyt virtuaalista nuorisotyötä lainkaan tarpeellisena (kuvio 1). Tarvetta virtuaaliseen nuorisotyöhön on laajasti, joka käy ilmi myös aikaisemmista aiheeseen liittyvistä kyselyistä (Sihvola 2005). Virtuaalisen nuorisotyön tarve prosentit kyllä eos ei Kuvio 1. Virtuaalisen nuorisotyön tarve nuorten näkökulmasta 4

5 Kyselyn tulosten mukaan nuoret tarvitsevat työntekijöiden kuunteluapua, neuvoja arjen hallintaan, tulevaisuuden suunnitteluun ja internetissä toimimiseen (nettiketti 1 ) sekä ratkaisuja vakaviinkin elämän ongelmatilanteisiin. Yhtälailla nuoret kaipaavat virtuaaliyhteisöön aktiivista, ohjattua toimintaa ja pelejä, ryhmäkeskusteluita nuorille tärkeistä aiheista ja mahdollisuuksia osallistua virtuaalinuorisotalon toiminnan kehittämiseen. Osa nuorista kaipailee nimenomaan oman paikkakunnan työntekijöiden läsnäoloa virtuaalisilla areenoilla, joka onkin edellytys nuorten kiinnittämiseksi kasvotusten tapahtuvaan nuorisotyöhön. (Sihvonen 2006.) Tutkimuksen edetessä huomasimme, että nuorten näkökulman lisäksi tässä aihealueessa on nimenomaan työn muutoksen kannalta erityisen tärkeää ja kiinnostavaa tutkittavaa. Kiinnitimme enenevässä määrin huomiota myös ammattityön tekemisen muutokseen ja haasteisiin uuden välineen äärellä. Näistä lähtökohdista lähdemme rakentamaan uutta työn muutokseen kiinnittyvää tutkimusotetta tilanteessa, jossa virtuaaliset vuorovaikutuspalvelut valtaavat alaa erityisesti nuorten asiakkaiden keskuudessa. 3. Ammattityötä virtuaalisilla areenoilla Tässä luvussa tarkastellaan minkälaisia asioita nuorten kanssa työtä tekevät ammattilaiset nostavat esiin virtuaalisten vuorovaikutuspalveluiden tämän hetkisestä tilasta ja minkälaisiin asioihin jatkotutkimus kiinnittyy. Tiedot perustuvat keräämiimme aineistoihin: nuorisotyöntekijöiden ryhmähaastattelu, kysely ja nuorisotyöntekijöiden itse kirjaamat havainnot työvuoroistaan virtuaalisessa nuorisotilassa sekä päivittäin että myös kuukausiraportteina. 3.1 Virtuaalinen nuorisotyö työntekijöiden näkökulmasta Kysely suunnattiin neljän kunnan nuorisotyötä tekeville syksyllä Neljän pääkaupunkiseudun kunnan: Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen, nuorisotyötä tekevät kertovat omasta suhteestaan tieto- ja viestintäteknologiaan ja ottivat kantaa nuorisotyön siirtymisestä verkkoon. Kysely toteutettiin Webropol -ohjelmistolla ajalla Kysymykset laadittiin kolmen eri tiedontarpeen perusteella. Taustamuuttujien tavoitteena oli mahdollistaa vertailut Tilastokeskuksen Kansalaisesta e-kansalainen raportin tuloksiin. Muokkasimme ko. raportin kysymyksiä osioita, joilla halusimme sijoittaa nuorisotyöntekijät suhteessa suomalaisiin ja heidän kokemuksiinsa tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä. Kyselyn kolmannen osion tavoitteena oli koota mahdollisimman kattavasti kokemuksia ja näkemyksiä virtuaalisen eli verkossa tapahtuvan nuorisotyön osalta. Osa tämän osion kysymyksistä muokattiin tutkimusryhmämme aikaisemmin toteutetun nuorille suunnatun kyselyn avovastauksien luokitteluun tuottamistamme vastausluokista. 1 Nettiketillä tarkoitetaan tietoverkossa noudatettavia käyttäytymissääntöjä. 5

6 3.1.1 Taustatietoja vastaajista Taulukko 2: vastaajien määrät ja kuntakohtainen jakauma Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Espoo 28 16,9 16,9 16,9 Helsinki ,0 62,0 78,9 Kauniainen 2 1,2 1,2 80,1 Tuntematon 2 1,2 1,2 81,3 Vantaa 31 18,7 18,7 100,0 Total ,0 100,0 Vastausprosentti oli 35 ja korkeimmillaan se oli Vantaalla, jossa noin puolet lomakkeen saaneista osallistui kyselyyn. Koska kyselyllä pyrittiin tässä vaiheessa saamaan hyvinkin alustavaa kuvaa virtuaalisesta nuorisotyöstä, aineisto on analysoitu sellaisenaan. Vastaajista suurin osa oli kenttätyötä tekeviä nuorisotyöntekijöitä (82%), mikä oli tavoitteenakin sillä kysely kohdennettiin erityisesti heille. Helsingin vastaajien osalta joukossa oli myös työnjohtoon (16%) ja hallintoon sekä erityisesti johtoon (2%) kuuluvia vastaajia. Jako työnjohtoon ja hallintoon tehtiin aineistoa luokittelemalla niin, että jos henkilön ilmoittama virkanimike viittasi esimiestehtäviin tai hallintoon, niin ko. vastaajan vastaukset luokiteltiin kyseiseen ryhmään. Koko aineistossa erityisesti Helsingin osalta vastaajissa oli kolmeen eri luokkaan kuuluvia eniten. Taulukko 3: Vastaajien sukupuoli ja työtehtävä 4. Sukupuolesi? Total Mies Nainen Onko kentällä? Kentällä Hallinto Ylempi johto Total Count % within 4. Sukupuolesi? 84,9% 13,2% 1,9% 100,0% Count % within 4. Sukupuolesi? 80,5% 17,7% 1,8% 100,0% Count % within 4. Sukupuolesi? 81,9% 16,3% 1,8% 100,0% Kolmasosa vastaajista oli miehiä (53 vastaajaa) ja kaksi kolmannesta naisia (113 vastaajaa). Suurin osa (85%) miehistä ja (81%) naisista työskentelee nuorisotyössä kentällä. Vain muutama vastaaja edusti johtoa ja työnjohtoa edustaneita vastaajissa oli sukupuolesta riippuen 13-18%:a. Vastaajien voidaan siis katsoa edustavan suhteellisen hyvin juuri konkreettista nuorisotyötä tekeviä. 6

7 Taulukko 4: Vastaajien ikäjakauma Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,7 36,7 36, ,1 30,1 66, ,5 17,5 84, ,2 4,2 88,6 60 tai yli 16 9,6 9,6 98,2 alle 20 1,6,6 98,8 Ei vast. 2 1,2 1,2 100,0 Total ,0 100,0 Vastanneista 67 prosenttia kuului vuotiaitten ryhmään. Vain harva vastaajista on yli 50-vuotias. 60 tai yli ryhmään kuuluvista vastaajista 13 oli kentällä nuorisotyössä. Pääsääntöisesti työnjohtoon kuuluvat vastaajat edustivat ikäryhmää vuotiaat Tietotekniset valmiudet ja suhde viestintätekniikkaan vertailua Tilastokeskuksen aineistoihin Tilastokeskus on seurannut suomalaisten kehittymistä viestintävälineiden käyttäjinä monin pitkittäistutkimuksin. Tarkastelemme tässä nuorisotyöntekijöille suunnatun kyselyn vastaajia suhteessa yleiseen tietoyhteiskuntakehitykseen ja erityisesti kehityksen vaiheeseen vuonna Pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Missä määrin nuorisotyöntekijät vastaajina edustavat tyypillistä suomalaista tietoyhteiskunnan kansalaista? Onko vastaajissa jotain sellaista viestintäteknologian käyttäjinä, joka herättäisi kysymyksiä suhteessa Tilastokeskuksen keräämiin tuloksiin? Kyselyymme vastanneista 86%:lla oli kotona tietokone. Valtaosa (98%) käytti ylipäänsä tietokonetta. Suurimmalla osalla (69%) tietokoneen käyttö on alkanut alle 10 vuotta sitten, mutta kuitenkin niin, että alle viisi vuotta tietokonetta käyttäneitä oli enää 24 % vastaajista. Suurin osa (81%) arveli, että heidän verkkoyhteyksiensä käyttö lisääntyy jonkin verran tai selvästi tulevaisuudessa. Matkapuhelimen käytön arvellaan pysyvän melko ennallaan tai lisääntyvän enää vain jonkin verran (19%) tulevaisuudessa. Pyysimme vastaajia arvioimaan itseään tietokoneen käyttäjänä. Painopiste oli vielä selvästi välttämättömien asioiden hoidon ja surfauksen tasolla. Vain 5 % koki olevansa asiantuntijatasolla ja 25% ilmaisi olevansa aktiivinen harrastaja. 7

8 Nettiä käytetään sähköpostin hoitoon ja erilaisten raha-asioiden ja pankkiyhteyksien käyttöön (n. 90%). Vastaajista 61%:a on myös tehnyt ostoksia verkossa. Chattailu, pelien pelaaminen ja musiikin imurointi on vielä harvojen vastaajien harrastus. Vastaajista noin puolella puolet tietokoneen käyttöajasta kuluu Internetissä. Viikossa tietokoneen parissa kuluu 6-10 tuntia (36%:lla) ja tuntia (16%:lla). Pikaviestimistä tutuimpia ovat MSN Messenger, joka on 91%:lle tuttu. Skype tulee toisena tunnettavuudessaan 53%:lle vastaajista. MSN Messengeriä on käyttänyt (77%) hieman vähemmän kuin minkä sen tuntee yleensä. Noin puolet (48%) vastaajista on käyttänyt myös www-pohjaisia chatteja. Aktiivinen harrastaminen ja asiantuntijuus liittyvät selvästi ikään siten, että nuoret työntekijät ovat myös aktiivisempia tietokoneen käyttäjiä. Internetissä suurin osa vastaajista lähettää viestejä ja liitetiedostoja päivittäin (98%). Neljäsosa on osallistunut keskustelupalstalle tai chattiin (26%) ja kerran pari 27%. Nettiradion kuuntelu, internetpuheluiden käyttäminen, mp3 musiikkitiedostojen lataaminen, vertaisverkkojen käyttö tai verkkoyhteisöin toimintaan osallistuminen on vielä muutaman vastaajan arkea. Ymmärtääksemme paremmin nuorisotyöntekijöiden erilaisia suhtautumistapoja virtuaalisen nuorisotyön erilaisiin tarpeisiin, sisältöihin ja merkityksiin, teimme karkean summamuuttujan, jonka avulla luokittelimme vastaajat kolmeen eri luokkaan: Hyvät, kohtuulliset ja huonot atk-taidot. 60,0% ATK-taidot Huonot atk-taidot Hyvät atk-taidot Kohtuulliset atktaidot Percent 40,0% 20,0% 0,0% Kielteinen suhtautuminen Neutraali suhtautuminen Positiivinen suhtautuminen Suhtautuminen virtuaaliseen nuorisotyöhön Kuvio 2: Erilaisin atk-taidoin omaavien vastaajien suhtautuminen virtuaaliseen nuorisotyöhön 8

9 Hyvät ja kohtuulliset atk-taidot auttavat suhtautumaan neutraalisti tai jopa positiivisesti virtuaalisen työn haasteisiin. Tarkemmassa aineiston tarkastelussa vastaavilla ryhmillä, kohtuulliset ja hyvät atk-taidot, oli myös selvästi halua ottaa ylipäänsä kantaa virtualisoitumiseen liittyviin kysymyksiin, kun taas vastaavasti huonot atk-taidot omaavat valitsivat vaihtoehdon en osaa sanoa tai jättivät vastaamatta. Miehet suhtautuvat kielteisemmin virtuaaliseen nuorisotyöhön; tämä on sukupuoliero eikä johdu erilaisista atk-taidoista, koska niissä miehet eivät ole huonompia kuin naiset, vaan lievästi päinvastoin. Em. löydöksen osalta on vielä mietittävä lisää, miten miehet ja naiset profiloituvat tarkemmissa tarkasteluissa. Naiset vastaavat kyselyssämme miehiä herkemmin en osaa sanoa, mutta silti kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että se, miten tärkeänä teknologiavälitteistä nuorisotyötä pidetään, riippuu ennen muuta arvioijan omista atk-taidoista. Ikä sen sijaan merkitsee sekä kielteisyyttä että huonompia atk-taitoja. Spekuloiden voidaan ajatella, että ilmeisesti kielteisyyden taustalla ovat iän sijasta atk-taidot, koska niiden korrelaatio kielteisyyteen on niin iso. Edelleen voisi miettiä, mitä hyvien atktaitojen taustalla on: kiinnostusta uutuuksiin, etujoukkoon kuulujia muutenkin kuin tietokoneiden tapauksessa jne. Tulevaisuuden trendi on kaiketi se, mitä nämä etujoukkoon kuuluvat vastaavat? Kunnista Espoossa vastaajat olivat positiivisimpia, Vantaalla negatiivisimpia. Vantaalla vastaajilla on myös huonoimmat atk-taidot, Helsingissä taas paremmat kuin Espoossa. Vertaillessamme kyselystämme saamaamme kuvaa Tilastokeskuksen Kansalaisesta e- kansalainen, Tilastotutkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä raportissa esitettyihin tuloksiin, havaitsimme seuraavaa. Suhteessa Tilastokeskuksen raporttiin vastaajamme ovat keskivertoa selvästi aktiivisempia tietokoneen ja netin käyttäjiä. Sähköposti, ostosten tekeminen netissä, pankkiasioiden hoito ja chattailu olivat ahkerasti käytettyjä palveluita. Ainoastaan verkkopelaamista on harrastettu vähemmän. Vastaajiemme vertailua vuoden 2005 tilanteeseen vaikeuttaa se, että Tilastokeskus on muuttanut luokittelujaan aiempiin vuosiin nähden kuitenkin useimmiten Ei-vastaukset ovat vertailukelpoisia. Kaikkiaan nuorisotyöntekijöiden keskivertoa parempi tietotekninen osaaminen on selvää. Kyselyssämme oli myös joukko avovastauksia, joista kooste: 1. Vastaajista ne, jotka ovat positiivisia ja keillä on hyvät atk-taidot, ovat jo tehneet netissä nuorisotyötä. Mielenkiintoista on myös se, että näillä kokeneilla vastaajilla mikään nettinuorisotyön haittapuoli ei nouse selvästi muiden edelle. Voisi olettaa, että jos joku merkittävä haitta olisi vastaajien tiedossa, sen voisi kuvitella nousevan avovastauksissa esiin. 2. Kun kysytään, uskotko että keskustelusta netissä on ollut nuorelle hyötyä, työtä jo tehneet vastaavat muita enemmän myöntävästi; ei-vastauksia heillä ei ole. 3. Sukupuolten välillä on erona se, että naiset jättävät selvästi miehiä useammin 9

10 vastaamatta. Mistä sitten naisten epävarmuus johtuu, sitä ei osaa sanoa asenneeroko vain vai jotain konkreettisempaa? 4. Vastaajan ikä vaikuttaa: nuoret ovat hanakampia menemään kehitykseen mukaan, mutta muilta osin jättävät selvästi useammin vastaamatta kuin yli 30-vuotiaat epävarmuutta ja kokemattomuuttako? 5. Kuntien välillä ei ole mitään erityisiä eroja, paitsi se, että helsinkiläiset vastaajat jättävät selvästi enemmän ylipäänsä vastaamatta kuin muiden kuntien vastaajat ja helsinkiläiset jäävät muutenkin edistyksen kannalta jälkeen virtuaalisuuden ja teknologian yhdistämisessä? 6. Yleisen suhtautumisen kannalta positiivisimmin suhtautuvat toteavat, että netissä kannattaa jutella samoista asioista kuin kasvokkainkin: nettiin painottuvat puheet eivät heillä nouse esiin kenties, koska nettiä ei pidetä sen kummempana ympäristönä kuin irl-maailmaakaan eli todellisuudessa tapahtuvaa nuorisotyötä. Bar Chart 50 K26. Mitä hyötyä mielestäsi on teknologiavälitteisestä nuorisotyöstä? Count Kentällä Hallinto Onko kentällä? Ylempi johto Ei vastattu Muu - sekalaisia yksittäisvastauksia Netissä kynnys ottaa kontaktia ja puhua vaikeista aiheista on matalampi Näin mahdollistuu kontakti sellaisiin nuoriin, jotka muuten jäisivät nuorisotyön ulkopuolelle On mentävä kehitykseen mukaan ja oltava siellä missä nuoretkin Saadaan nuoret pois netistä ja nettiriippuvuuden riski pienenee Seurata mitä nuoret netissä tekevät ja neuvoa turvallisessa netinkäytössä Kuvio 3: Vastaajien jakautuminen position (kentällä, hallinnossa, johdossa) ja teknologiavälitteisen nuorisotyön suhteen 10

11 Bar Chart Count Kielteinen suhtautuminen Neutraali suhtautuminen Positiivinen Suhtautuminen virtuaaliseen nuorisotyöhön K26. Mitä hyötyä mielestäsi on teknologiavälitteisestä nuorisotyöstä? Ei vastattu Muu - sekalaisia yksittäisvastauksia Netissä kynnys ottaa kontaktia ja puhua vaikeista aiheista on matalampi Näin mahdollistuu kontakti sellaisiin nuoriin, jotka muuten jäisivät nuorisotyön ulkopuolelle On mentävä kehitykseen mukaan ja oltava siellä missä nuoretkin Saadaan nuoret pois netistä ja nettiriippuvuuden riski pienenee Seurata mitä nuoret netissä tekevät ja neuvoa turvallisessa netinkäytössä Kuvio 4: Suhtautumisen (kielteisestä positiiviseen) suhde teknologiavälitteiseen nuorisotyöhön Positiivinen suhtautuminen virtuaaliseen nuorisotyöhön tuo mukanaan selvemmin näkemyksen siitä, että virtualisoituminen voisi parantaa perinteisen nuorisotyön ulkopuolelle jäävien nuorien mahdollisuuksia nuorisotoimen kontakteihin. Samoin nettiriippuvuuden pohtiminen tulee aiheena esiin rohkeammin kuin virtuaaliseen nuorisotyöhön negatiivisesti suhtautuvilla. Edellä esitetyt karkeat jaottelut luovat tässä tutkimuksen vaiheessa vasta alustavia ajatuksia siitä, millaisia mahdollisia oletuksia ja todellisuuden ryhmiä saattaisi löytyä sekä nuorisotyötä tekevien että toisaalta nuorisotyön kehittyvien muotojen välisistä suhteista. 4 Virtuaalisoituvat vuorovaikutuspalvelut nuorten palveluissa: case - Netari Nuorten kanssa tehtävässä ammattityössä on pikkuhiljaa herätty muutokseen nuorten lisääntyneestä tarpeesta kohdata ammattilaisia vuorovaikutteisten palveluiden välityksellä. Myös erilaisissa järjestöissä, kuten Pelastakaa Lapset ry:ssä, Elämä on parasta huumetta ry:ssä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on kiinnostuttu virtuaalisten vuorovaikutuspalveluiden tarjoamasta mahdollisuudesta kohdata nuori erilaisilla virtuaalisilla areenoilla. Tämän tutkimuksen kohteena on nimenomaan, miten 11

12 nuorten kanssa tehtävän ammattityön tekeminen muuttuu ja on jo muuttunut sopeutuessaan tähän murrokseen. Erityisesti nuorisotiedotus on ollut raivaamassa tietä verkon hyödyntämiseksi nuorisotyössä: hahmottelua on tehty jo 1990-luvulla (Kansalaiskasvatuksen keskuksen vuosikirja 1991). Lisäksi nuorille tarjotaan erilaisilla vaikuttamiseen kannustavilla virtuaaliareenoilla osallistumisen mahdollisuuksia. Tiedottamisen, offline -neuvonnan (ei reaaliaikainen, esim. virtuaaliset kysymys- ja vastauspalstat) ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäksi nuorille on tarjolla moninaisia mediapajoja, joissa ammattilaiset opastavat ja tarjoavat nuorille mahdollisuuksia kehittää omia mediataitojaan (esim. Hattutehdas Helsingissä). Pääkaupunkiseudun nuorisotyö verkossa -projektin puitteissa tehdään nuorisotyötä nuorten suosimassa Habbo Hotetellin 2 verkkoyhteisössä. Nuorisotyö Habbo Hotelin Netari -nuorisotilassa on reaaliaikaista niin sanottua online-nuorisotyötä ja eroaa tältä osin kysymys-vastaustyyppisistä, sekä muista edellä esitetyistä verkossa tapahtuvista nuorisotyön muodoista. Nuorten valmiisiin yhteisöihin jalkautumisen lähtökohdista nuorisotyö muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi ja sitä voidaan rinnastaa perinteisen nuorisotyön luokituksissa etsivän nuorisotyön kanssa (vrt. Kemppinen 1999, 39). Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen nuorten valmiissa verkkoyhteisöissä tapahtuva online-nuorisotyö sulkee sisäänsä kaikki edellä mainitut verkossa tapahtuvan nuorisotyön muodot: tiedottamisen, mediakasvatuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kasvattamisen. Näiden lisäksi online-nuorisotyö kiinnittyy nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, sillä aktiiviset nuorten löytävät helposti suoraan tiedottamiseen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen kiinnittyvät verkossa tapahtuvan nuorisotyön muodot (vrt. Quan-Haase & Wellman 2002). Nuorten yhteisöissä tehtävässä online-nuorisotyössä on tehty kynnys kohdata nuorisotyöntekijä mahdollisimman matalaksi. Näin tavoitettaan myös sosiaalista vahvistamista tarvitsevia nuoria, jotka eivät aktiivisesti hakeudu nuorisotyön tarjoamien palveluiden äärelle Tällainen nuorten kanssa tehtävä työ kiinnittyy vahvasti virtuaalisiin vuorovaikutuspalveluihin, joita tarkastellaan tässä tutkimuksessa nyt ensimmäistä kertaa työntekijöiden näkökulmasta. Virtuaalisen Netari -nuorisotilan suosio on ollut valtava: yksittäisiä kävijöitä oli vuonna 2005 yhteensä Konkreettisena osoituksena virtuaalisen nuorisotilan suosiosta on, että sisäänpääsyä tilaan joutuu lähes aina jonottamaan. Ainoastaan tietty määrä nuoria pääsee kerrallaan sisään. Näin varmistetaan, että paikalla olevat nuorisotyöntekijät ehtivät rauhassa keskustella kaikkien halukkaiden kanssa. Huone tyhjennetään puolen tunnin välein, jotta kaikki halukkaat pääsevät käymään nuorisotilassa. Habbo Hotelissa toimivan netari -nuoristotilan toiminta on sosiaalista, vuorovaikutteista ja henkilökohtaista. Virtuaalinuorisotalossa keskustellaan reaaliaikaisesti ryhmissä, mutta nuori voi halutessaan keskustella nuorisotyöntekijän kanssa myös kahden kesken ilman, että kukaan muu pystyy seuraamaan keskustelua. Olennaista toimivan sosiaalisen suhteen 2 Sulake Corporation omistama Habbo Hotel on yli 13-vuotiaille nuorille suunnattu verkkopelimaailma. 12

13 muodostumiselle on, että hahmojen takana toimivat oikeat persooniltaan tunnistettavissa olevat nuorisotyöntekijät Virtuaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen Teknologiavälitteisten kommunikointitaitojen harjaannuttaminen on haaste virtuaalisessa nuorisotalossa työskenteleville nuorisotyöntekijöille: kyse on tässä tapauksessa nuorisotyön ammattilaisten omista mediataidoista. Tulkinnan välineet eivät ole teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa yhtä kehittyneitä kuin reaalimaailman kohtaamisissa. Nuorisotyöntekijät korostavat ryhmähaastattelussa kuinka nuoret ovat virtuaalimaailmassa kärsimättömiä ja haluavat vastauksen työntekijöiltä nopeasti. Usein nuoret myös puhuvat päällekkäin, joka vaikeuttaa vastaamista. Nuorisotyöntekijät nostavat ryhmähaastattelussa esiin myös väärin tulkinnan ongelman virtuaalisilla areenoilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, varsinkin silloin kun työtahti on kiivasta. Kommunikointi kehittyy kuitenkin koko ajan: jos halutaan lähestyä jotain uutta oli uusi asia sitten antropologisesti kiinnostava heimokulttuuri tai jokin moderni nuorten alakulttuuri täytyy ensin oppia tunnistamaan kulttuurin tavat, tottumukset ja merkkijärjestelmät joiden varassa kommunikointi tapahtuu. Osittain teknologiavälitteisten kommunikointimenetelmien kehittymättömyyteen, mutta myös tietoverkon luonteeseen liittyy voimakas läsnäolon vaatimus, joka on nuorisotyöntekijöiden mukaan jopa voimakkaampaa kuin perinteisellä nuorisotalolla. Nuorisotyöntekijät painottavat rauhallisten työskentelyolosuhteiden tärkeyttä silloin kun nuoria ja nuorten ryhmiä kohdataan virtuaaliareenoilla. Rauhallisuus liitetään sekä fyysiseen työskentely-ympäristöön että virtuaaliympäristöön: samaan aikaan ei voi tehdä työtä ja olla läsnä sekä periteisessä nuorisotalossa että virtuaalisessa nuorisotalossa. Työskentely virtuaalisessa nuorisotalossa on usein levotonta: nuoret saattavat huutaa, idlata 4, floodata 5 ja kiroilla. Osa nuorten häiriköimisestä on samanlaista kuin perinteisellä nuorisotalolla. Keinot puutta häiriökäyttäytymiseen ovat kuitenkin erilaiset virtuaalisessa ympäristössä. Työntekijät voivat huomauttamisen ja juttelun lisäksi käyttää erilaisia valvontatyökaluja kuten antaa hahmolle varoitus, potkia häiriköivä hahmo ulos huoneesta, tyhjentää koko huone tilanteen rauhoittamiseksi, hiljentää hahmo (:shutup x) tai jopa antaa porttikielto jatkuvasti häiriköivälle nuorelle. Työntekijöiden päiväkirjamerkintöjen mukaan erilainen häiriökäyttäytyminen on erityisen rasittavaa ja stressaavaa. Sekä työ hyvinvoinnin että asiakkaiden viihtyvyyden kannalta olisikin tärkeää tutkia ja kehittää edelleen keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Toisaalta työntekijät nostavat ryhmähaastattelussa esiin nettiketin eli tietoverkossa noudatettavien käyttäytymissääntöjen opettamisen tärkeyden. Myös 3 Esimerkiksi MUD (Multi User Dungeons) roolipelien ja muiden verkkopelien suosiota on perusteltu sillä, että ihmiset haluavat pelata nimenomaan toisiaan eivätkä konetta vastaan (vrt. Utz 2000). 4 Olla hiljaa/ei puhu tai kerro itsestään mitään 5 Toistaa samaa riviä monta kertaa 13

14 nuoret itse korostivat haluavansa jutella nuorisotyöntekijöiden kanssa virtuaalimaailman säännöistä (Sihvonen 2006) Anonymiteetti: uhkat ja mahdollisuudet Tietoverkossa on mahdollista toimia anonyymisti, joka on herättänyt monenlaista keskustelua. Anonyymisyys verkkomaailmassa mahdollistaa erilaisten identiteettien kokeilemisen. Verkossa voi kokeilla sellaisia identiteettejä, joita ei muuten tulisi kokeilleeksi. Jotkut tutkijat ovat esittäneet huolensa identiteettien hajoamisesta virtuaalimaailmassa (Näre & Oksanen & Levä 2003; Näre & Oksanen 2006). Nuoruuteen kuuluu roolien hakeminen ja kokeileminen ja siihen turvalliset virtuaalitilat sopivat mainiosti. Oleellista onkin, saako nuori tukea identiteetin kokeilussa, tai siinä tilanteessa, jos jokin rooleilla pelaamisessa menee vikaan. Netarin kaltaiset virtuaalitilat sopivat tällaiseen turvallisen ja ohjattun kokeilun alustaksi mainiosti. Anonyymisyys mahdollistaa myös kokonaan uudenlaisen vuorovaikutuksen työntekijän ja nuoren välillä. Nuorisotyöntekijöiden mukaan nuoret tulevat virtuaalimaailmassa juttelemaan sellaisista asioista, joista perinteisellä nuorisotalolla voisi olla vaikea keskustella: anonyymisyys vähentää riskejä, joita kipeistä asioista keskusteleminen muuten sisältää. Työntekijöiden mukaan nuorten yksilöllinen tukeminen on virtuaalisilla areenoilla näin jopa helpompaa kuin perinteisellä nuorisotalolla: asiaan päästään paljon nopeammin. Nuorisotyöntekijät korostavat ryhmähaastattelussa myös, että verkkoympäristö on usein tasa-arvoisempi: ujompikin uskaltaa avatar-hahmon takaa ilmaista mielipiteensä tai kertoa vaikeista asioista. Nuorille tekemämme kyselyn tulosten mukaa osalle nuorista virtuaalinen Netarinuorisotila on nimenomaan ongelmista keskustelemisen areena. Nämä nuoret suhtautuvat myös muita nuoria kielteisemmin miitteihin eli IRL (In Real Life) tosielämän tapaamisiin: 23 % nuorista, jotka eivät halua tavata nettituttujaan kasvotusten haluavat puhua ongelmistaan (vrt. muut 9 %). (Sihvonen 2006). Anonymiteetti tarjoaa nuorille mahdollisuuden ja suojan, jota ilman vaikeista asioista ei välttämättä uskallettaisi kertoa ammattilaisille. Anonymiteetti tuo myös haasteita auttamistyöhön. Nuorisotyöntekijöiden kokemuksen perusteella erityisen vaikeissa ongelmatilanteissa anonyymisyyden sietäminen voi olla vaikeaa: mistä tietää, että apu on mennyt perille? Vaikeita auttamistilanteita (esimerkiksi nuoren itsemurha-ajatukset) varten tarvitaankin kunnollista työnohjauksen suunnittelua ja kehittämistä. Työntekijöillä tulee olla kunnolliset jatko-ohjaus menetelmät, yhteistyökanavat muiden nuorten kanssa tekemisissä olevien viranomaisten kanssa ja välitön vertaistuki tilanteen purkua varten. Anonymiteetti liitetään yleensä luottamukseen. Ajan kanssa kehittynyt luottamus toisiin yhteisöissä toimijoihin ei ole merkitsevää virtuaalisen yhteisön kannalta, vaikka se muussa elämässä sitä onkin (Kosonen 2004, 4-8). Verkon yhteisöissä voi toimia ja viihtyä myös ilman luottamuksellista suhdetta (ks. myös Blanchard ja Markus 2002, 8). 14

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä?

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Aleksi Koskinen Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Opinnäytetyö Nuorisotyön ja kulttuurin ko. Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Joanna Bergström-Lehtovirta NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT Kandidaatintyö Espoo 11.12.2008 Työn ohjaaja: DI

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu!

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Anna Aarnio ja Jari Multisilta Helsingin yliopisto CICERO Learning www.cicero.fi Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Kirjoittanut: Tatjana Pajamäki-Alasara Työryhmä: Marjo Kankkonen,

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit.

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Kaisa Coogan ja Sonja Kangas. Nuorisotutkimusverkosto ja Elisa Communications, 2001. (Elisa tutkimuskeskus, raporti nro

Lisätiedot

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot