EHI6532FOK... FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 19 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHI6532FOK... FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 19 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 38"

Transkriptio

1 EHI6532FOK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 19 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 38

2 2 SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSOHJEET TEKNISET TIEDOT YMPÄRISTÖNSUOJELU WE RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxin maailmaan. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet SUOMI 3 Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin. Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä. Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.

4 4 Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. Älä säilytä mitään keittotason päällä. Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua. Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä vääntimellä. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen. Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta. Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä. Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta. Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 5 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta. Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa. Sähköliitäntä VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Sähkökytkennät saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta. Käytä oikeaa virtajohtoa. Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään. Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin. Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai

5 SUOMI 5 pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen. Varmista, että iskusuojaus on asennettu. Käytä kaapelissa vedonpoistajaa. Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi. Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm. Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. 2.2 Käyttö VAROITUS! Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen vaara. Käytä laitetta kotiympäristössä. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä. Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana. Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen. Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia. Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen. Älä paina avointa uunin luukkua. Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen. Pidä laitteen luukku aina suljettuna, kun laite on toiminnassa. Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne kuumenevat. Kytke keittoalue off-asentoon käytön jälkeen. Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona. Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut. Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa. VAROITUS! Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen. Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon. Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua. Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä. VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua. Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen: Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen. älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen. Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita. Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei katsota viaksi takuuoikeudellisessa mielessä.

6 6 Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä. Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä. Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin. Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua. Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa. Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle. Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana. 2.3 Hoito ja puhdistus VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua. Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. 2.4 Hävittäminen VAROITUS! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. 3. LAITTEEN KUVAUS 3.1 Laitteen osat /280 mm 1 Induktiokeittoalue 2 Induktiokeittoalue 3 Käyttöpaneeli 4 Induktiokeittoalue 4 3

7 SUOMI Käyttöpaneelin painikkeet Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. Kosketuspainike Toiminto 1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. 2 Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen. 3 Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet Aika-asetusta koskevien keittoalueiden osoittaminen. 4 Ajastimen näyttö Ajan osoittaminen minuutteina. 5 Power-toiminnon käyttöönotto. 6 Tehotason näyttö Tehotason näyttäminen. 7 Säätöpalkki Tehotason säätäminen. 8 / Ajan lisääminen tai vähentäminen. 9 Keittoalueen valitseminen. 10 Toiminnon STOP+GO kytkeminen päälle ja pois päältä. 11 Siltatoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. 3.3 Tehotasojen näytöt Näyttö Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta. - Keittoalue on toiminnassa. + numero Toimintahäiriö. -toiminto on toiminnassa. Automaattinen kuumennus on toiminnassa. Power-toiminto on toiminnassa.

8 8 Näyttö Kuvaus / / OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin): kypsennyksen jatkaminen / lämpimänäpito / jälkilämpö. Lukitus/lapsilukko on toiminnassa. 3.4 OptiHeat Control (3- vaiheinen jälkilämmön ilmaisin) VAROITUS! \ Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi! Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa. Automaattinen virran katkaisu on toiminut. OptiHeat Control ilmaisee jälkilämmön tason. Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan. 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 4.1 Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan. 4.2 Automaattinen virrankatkaisu Toiminto katkaisee keittotasosta virran automaattisesti seuraavissa tilanteissa: Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta ( ). Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan. Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin tai sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli. Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen. Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua. Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso alla. Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:, - 6 tuntia - 5 tuntia - 4 tuntia - 1,5 tuntia 4.3 Tehotaso Kosketa säätöpalkkia tehotason kohdalta. Säädä asetusta tarvittaessa vasemmalle tai oikealle. Älä poista sormeasi palkista, ennen kuin tehotaso on haluamasi. Tehoasetus näkyy näytössä. 4.4 Siltatoiminto (Bridgetoiminto) Siltatoiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jotka toimivat tämän jälkeen yhtenä keittoalueena. Aseta ensin toisen keittoalueen tehotaso.

9 Voit kytkeä siltatoiminnon toimintaan koskettamalla. Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla yhtä säätöanturia. Voit kytkeä siltatoiminnon pois toiminnasta koskettamalla. Tämän jälkeen keittoalueet toimivat itsenäisesti. 4.5 Automaattinen kuumennus Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen. Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen: 1. Kosketa ( tulee näkyviin näyttöön). 2. Kosketa välittömästi vaadittua tehotasoa. 3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin. Lopeta toiminto muuttamalla tehotasoa. 4.7 Kahden lämpöalueen keittoalueen Power-toiminto Sisemmän lämpöalueen Power-toiminto kytkeytyy toimintaan, kun laite tunnistaa sisempää lämpöaluetta pienemmän halkaisijan omaavan keittoastian. Ulomman lämpöalueen Power-toiminto kytkeytyy toimintaan, kun laite tunnistaa sisempää lämpöaluetta suuremman halkaisijan omaavan keittoastian. 4.8 Tehonhallinta SUOMI 9 Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti. Alhaisemman tehon omaavan alueen tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla Power-toiminto Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Powertoiminto voidaan kytkeä toimintaan rajoitetuksi ajaksi (katso Tekniset tiedot -luku). Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta. Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla tehoasetusta. 4.9 Ajastin Ajanlaskenta-automatiikka Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten. Aseta ajanlaskenta-automatiikka valittuasi ensin keittoalueen. Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen. Keittoalueen asettaminen:kosketa painiketta toistuvasti, kunnes halutun keittoalueen merkkivalo syttyy. Ajanlaskenta-automatiikan kytkeminen toimintaan:kosketa ajastimen painiketta ja aseta aika ( minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo

10 10 vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä. Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: Valitse keittoalue painikkeella. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Ajanlaskenta-automatiikan muuttaminen:aseta keittoalue valinnalla. Kosketa painiketta tai. Ajanlaskenta-automatiikan kytkeminen pois toiminnasta: Valitse keittoalue painikkeella. Kosketa painiketta. Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00. Keittoalueen merkkivalo sammuu. Voit kytkeä toiminnon pois päältä myös koskettamalla samanaikaisesti painikkeita ja. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka) Käytä CountUp Timer -toimintoa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemiseen. Keittoalueen asettaminen (jos useampi kuin yksi keittoalue on toiminnassa):kosketa painiketta toistuvasti, kunnes halutun keittoalueen merkkivalo syttyy. Toiminnon CountUp Timer kytkeminen toimintaan:kosketa ajastimen painiketta ja näyttöön syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä. Näytössä näkyy ja ajastimen aika (minuuttia). Tarkista keittoalueen toiminta-aika: Valitse keittoalue painikkeella. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Näytössä näkyy keittoalueen toimintaaika. Toiminnon CountUp Timer kytkeminen pois toiminnasta: Valitse keittoalue painikkeella ja kytke ajastin pois toiminnasta koskettamalla painiketta tai. Keittoalueen merkkivalo sammuu. Hälytinajastin Voit käyttää ajastinta myös hälytinajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa painiketta. Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta tai. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta 4.10 STOP+GO -toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon ( ). Kun on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa. -toiminto ei peruuta asetettua ajastusta. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli syttyy. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan Lukitus Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa. Aseta ensin tehotaso. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli palaa neljän sekunnin ajan. Ajastin toimii edelleen. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee voimaan. Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu Lapsilukko Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa. Lapsilukon kytkeminen toimintaan Kytke laite toimintaan painikkeella. Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy.

11 SUOMI 11 Kytke laite pois toiminnasta painikkeella. Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta Kytke laite toimintaan painikkeella. Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy. Kytke laite pois toiminnasta painikkeella. Lapsilukon poistaminen toiminnasta yhden käyttökerran ajaksi Kytke laite toimintaan painikkeella. Symboli syttyy. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta. Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella, lapsilukko on edelleen kytkettynä OffSound Control (Äänimerkkien poistaminen käytöstä ja käyttöön ottaminen) Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. syttyy ja äänimerkit on käytössä. Kosketa painiketta. Näytössä näkyy ja äänimerkki on poistettu käytöstä. Kun kyseinen toiminto on päällä, äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa: kosketat painiketta hälytinajastin aktivoituu ajastimen aika kuluu umpeen käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin esine. Äänimerkkien ottaminen käyttöön Kytke laite pois päältä. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. syttyy, koska äänimerkit ovat pois käytöstä. Kosketa, syttyy. Äänimerkki on käytössä. Äänimerkkien poistaminen käytöstä Kytke laite pois päältä. 5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ INDUKTIOKEITTOALUEET Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti. 5.1 Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita. Keittoastian materiaali sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden). sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini. Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.... magneetti tarttuu keittoastian pohjaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian koko: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.

12 Keittoalueiden käyttö HUOMIO Aseta keittoastia keittoalueen rastin päälle. Peitä rasti kokonaan. Keittoastian pohjan magneettinen osa on oltava vähintään 125 mm. Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita kahdella keittoalueella samanaikaisesti. 5.3 Käytön aikana kuuluvat äänet Jos kuulet rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwichrakenne). piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne) surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja. naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä. hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa. Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika. 5.4 Energiansäästö Energian säästäminen Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi. Keittoalueen tehokkuus Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta. Katso minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot. 5.5 Öko Timer (Säästöajastin) Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin ajanlaskentaautomatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta. 5.6 Esimerkkejä keittotoiminnoista Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta. Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä Nimellisvirrankulutus Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto tarpeen mukaan Aseta keittoastian päälle kansi 3 % 5-25 min Sekoita aika ajoin 3 8 % min Keitä kannen alla 3 8 %

13 Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä Nimellisvirrankulutus Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen Höyrytetyt vihannekset, kala, liha Höyryssä kypsennetyt perunat Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit min Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana min Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä min Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita min tarpeen mukaan Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet Käännä kypsennyksen puolivälissä 5-15 min Käännä kypsennyksen puolivälissä 14 Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus Suuren vesimäärän keittäminen. Tehonhallinta on käynnissä. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas SUOMI % % % % % % 100 % ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä. 6. HOITO JA PUHDISTUS Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen. Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan. Lian poistaminen: 1. Poista välittömästi:sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

14 14 Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. 2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. 3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla. 7. VIANMÄÄRITYS Ongelma Mahdollinen Korjaustoimenpide Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Äänimerkki kuuluu, kun laite on kytketty pois toiminnasta. Laite kytkeytyy pois toiminnasta. Jälkilämmön merkkivalo ei syty. Automaattinen kuumennus ei toimi. Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä. Kosketuspainikkeet kuumenevat. Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. STOP+GO-toiminto on toiminnassa. Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Kosketuspainikkeen päälle on asetettu jokin esine. Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa. Keittoalue on kuuma. Korkein tehotaso on asetettu. Tehonhallinta on käynnissä. Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita. Kytke kodinkone uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta. Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö". Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Poista esineet kosketuspainikkeen päältä. Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi. Korkeimman tehotason teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso. Katso Tehonhallinta. Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.

15 Ongelma Mahdollinen Korjaustoimenpide Äänimerkkiä ei kuulu, kun kosketat käyttöpaneelin kosketuspainikkeita. syttyy syttyy syttyy Äänimerkit on poistettu käytöstä. Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa. Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan. Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Keittoastia on sopimaton. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Ota äänimerkit käyttöön. Katso OffSound-säätö. Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan. Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö". Aseta keittoastia keittoalueelle. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa. Käytä oikean kokoista keittoastiaa. Keittoastia ei peitä rastia. Peitä rasti/ruutu kokonaan. ja jokin numero syttyy. Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. syttyy Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueiden ylikuumenemissuoja ja automaattinen virrankatkaisu ovat toiminnassa. SUOMI 15 Kytke laite pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää näytöstä, mutta jälkilämmön merkkivalo jää palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi ja tarkista keittoastian sopivuus laitteeseen luvusta "Induktiokeittoalueen keittoastiat". Varmista, että laitetta on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.

16 ASENNUSOHJEET VAROITUS! Lue luku "Turvallisuusohjeet". Ennen asentamista Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa. Malli... Tuotenumero... Sarjanumero... Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin. 8.2 Liitäntäjohto Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto. Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90 C tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 8.1 Kalusteeseen asennettavat laitteet 8.3 Asennus min. 500mm min. 50mm min. 2mm B A min. 2 mm min. 500 mm min 30 mm < 20 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm

17 SUOMI 17 B A min. 2 mm min. 500 mm > 20 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm R 5mm min. 12 mm min. 2 mm 55mm mm mm min. 38 mm min. 5 mm Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste 1) ), ilmanvirtauksen 5 mm:n tila etuosassa ja suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen. Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen uunin yläpuolelle. 1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

18 TEKNISET TIEDOT Modell EHI6532FOK Prod.Nr Typ 58 GAD DD AU V Hz Induction 7.4 kw Made in Germany Ser.Nr kw ELECTROLUX Keittoalueiden teho Keittoalue Nimellisteho (suurin tehotaso) [W] Power-toiminto toiminnassa [W] Power-toiminnon maksimikesto [min] Oikea takana 1800/3500 W 2800/3700 W /280 mm Vasen takana 2300 W 3200 W mm Vasen edessä 2300 W 3200 W mm Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan. Keittoastian minimihalkaisija [mm] 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

19 SOMMAIRE FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DESCRIPTION DE L'APPAREIL UTILISATION QUOTIDIENNE CONSEILS UTILES ENTRETIEN ET NETTOYAGE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS D'INSTALLATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux. Visitez notre site Internet pour : Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : SERVICE APRÈS-VENTE N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série. Avertissement/Attention : consignes de sécurité. Informations générales et conseils Informations écologiques Sous réserve de modifications.

20 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables AVERTISSEMENT Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes. Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. 1.2 Sécurité générale L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.

21 FRANÇAIS 21 Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge. N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson. N utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer. Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la détection des récipients. 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2.1 Installation AVERTISSEMENT L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié. Retirez l'intégralité de l'emballage. N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé. Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil. Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils. L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité. Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements. Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité. N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci. Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler. Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 5 mm entre le plan de travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.

22 22 Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Nous vous recommandons d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès. Branchement électrique AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou d'électrocution. L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié. L'appareil doit être relié à la terre. Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché. Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié. Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler. Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité. Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes. Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée. Utilisez un collier anti-traction sur le câble. Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé. L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs. 2.2 Utilisation AVERTISSEMENT Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution. Utilisez cet appareil dans un environnement domestique. Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil. Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. Éteignez l'appareil après chaque utilisation. L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four. Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. De l'air brûlant peut s'en échapper. N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau. N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. Maintenez toujours la porte de l'appareil fermée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes. Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation. N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage. Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

23 FRANÇAIS 23 AVERTISSEMENT Risque d'explosion ou d'incendie. Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner. Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée. L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi. Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci. Ne laissez pas des étincelles ou des flammes nues entrer en contact avec l'appareil lorsque vous ouvrez la porte. Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool et d'air facilement inflammable peut éventuellement se former. Ne tentez pas d'éteindre un incendie avec de l'eau. Débranchez l'appareil et couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie. AVERTISSEMENT Risque d'endommagement de l'appareil. Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail : Ne mettez pas de plats allant au four ni aucun autre objet directement sur le fond de l'appareil. Ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de l'appareil. ne versez jamais d'eau directement dans l'appareil lorsqu'il est chaud. une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais d'aliments ou de plats humides à l'intérieur de l'appareil. faites attention lorsque vous retirez ou remettez en place les accessoires. La décoloration de l'émail est sans effet sur les performances de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un défaut dans le cadre de la garantie. Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent des taches qui peuvent être permanentes. Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande. Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement. Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée. Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson. Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil. N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson. 2.3 Entretien et nettoyage AVERTISSEMENT Risque de dommage de l'appareil. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. 2.4 Mise au rebut AVERTISSEMENT Risque de blessure ou d'asphyxie. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur. Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

24 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 3.1 Vue d'ensemble /280 mm 1 Zone de cuisson à induction 2 Zone de cuisson à induction 3 Bandeau de commande 4 Zone de cuisson à induction Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées. Touche sensitive Fonction 1 Pour allumer et éteindre l'appareil. 2 Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande. 3 Voyants du minuteur des zones de cuisson Pour indiquer la zone de cuisson pour laquelle vous définissez la durée. 4 Affichage du minuteur Pour indiquer la durée, en minutes. 5 Pour activer la fonction Booster. 6 Indicateur du niveau de cuisson Pour indiquer le niveau de cuisson. 7 Bandeau de sélection Pour régler le niveau de cuisson.

25 Touche sensitive Fonction 8 / Pour augmenter ou diminuer la durée. 9 Pour choisir la zone de cuisson. 10 Pour activer et désactiver la fonction STOP+GO. 11 Pour activer et désactiver la fonction Bridge. 3.3 Indicateurs du niveau de cuisson Affichage Description La zone de cuisson est désactivée. - La zone de cuisson est activée. La fonction est activée. La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée. La fonction Booster est activée. + chiffre Une anomalie de fonctionnement s'est produite. / / OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle. Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé. 3.4 OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle) AVERTISSEMENT \ \ La chaleur résiduelle peut être source de brûlures! Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson. La fonction d'arrêt automatique est activée. FRANÇAIS 25 OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle. Les zones de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de cuisson. La table vitrocéramique est chaude à cause de la chaleur des récipients. 4. UTILISATION QUOTIDIENNE 4.1 Activation et désactivation Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil. 4.2 Arrêt automatique Cette fonction arrête l'appareil automatiquement si : Toutes les zones de cuisson sont désactivées ( ). Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé l'appareil.

26 26 Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques instants et l'appareil s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci. L'appareil surchauffe (par ex., lorsque tout le liquide s'est évaporé du récipient). Laissez refroidir la zone de cuisson avant de réutiliser l'appareil. Vous utilisez des récipients inadaptés. Le symbole s'allume et la zone de cuisson se désactive automatiquement au bout de 2 minutes. Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et l'appareil s'éteint. Voir cidessous. La relation entre le niveau de cuisson et les durées de la fonction d'arrêt automatique :, - 6 heures - 5 heures - 4 heures - 1,5 heures 4.3 Niveau de cuisson Appuyez sur le bandeau de sélection sur le niveau de cuisson souhaité. Faites glisser votre doigt le long du bandeau de sélection pour modifier le réglage. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau de cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affichage indique le niveau de cuisson. de cuisson, appuyez sur l'une des touches sensitives. Pour désactiver la fonction Bridge, appuyez sur. Les zones de cuisson fonctionnent de nouveau de manière indépendante. 4.5 Démarrage automatique de la cuisson La fonction de démarrage automatique de la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité. Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps (voir le schéma) puis redescend au niveau sélectionné. Pour activer la fonction de démarrage automatique de la cuisson pour une zone de cuisson : 1. Appuyez sur la touche ( s'affiche). 2. Réglez immédiatement le niveau de cuisson souhaité. Au bout de 3 secondes, s'affiche. Pour désactiver cette fonction, modifiez le niveau de cuisson Fonction Bridge La fonction Bridge couple deux zones de cuisson de telle façon qu'elles fonctionnent comme une seule. Réglez d'abord l'une des zones de cuisson. Pour activer la fonction Bridge, appuyez sur. Pour régler ou modifier le niveau 4.6 Fonction Booster La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction. La fonction Booster peut être activée pour une durée limitée (voir le chapitre «Caractéristiques techniques»). La zone de cuisson à induction revient ensuite automatiquement au niveau de cuisson le plus élevé. Pour activer cette fonction, appuyez sur ; s'affiche. Pour la désactiver, modifiez le niveau de cuisson.

27 4.7 Fonction Booster de la zone de cuisson à double circuit La fonction Booster du circuit interne s'active dès que l'appareil détecte un récipient dont le diamètre est plus petit que celui du circuit interne. La fonction Booster du circuit externe s'active dès que l'appareil détecte un récipient dont le diamètre est plus grand que celui du circuit interne. 4.8 Gestionnaire de puissance Le gestionnaire de puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson qui sont couplées pour former une paire (voir la figure). La fonction Booster augmente la puissance au niveau maximal pour l'une des zones de cuisson de la paire. La puissance de la seconde zone de cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de cuisson de la zone à puissance réduite oscille entre deux niveaux. 4.9 Minuteur Minuteur (Décompte du temps) Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pour cette cuisson uniquement. Réglez le minuteur après la sélection de la zone de cuisson. Le niveau de cuisson peut être défini avant ou après le réglage du minuteur. Pour choisir la zone de cuisson : appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'indicateur correspondant s'affiche. Pour activer le minuteur en fonction Décompte du temps : appuyez sur du minuteur pour régler la durée ( minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter plus lentement, le décompte a commencé. Pour vérifier la durée restante : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de. Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la durée restante. Pour modifier le minuteur dégressif : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de. Appuyez sur ou. Pour désactiver le minuteur : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche. Appuyez sur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint. Pour désactiver, vous pouvez aussi appuyer sur et en même temps. Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se met à l'arrêt. Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur CountUp Timer (minuteur progressif) FRANÇAIS 27 Utiliser la fonction CountUp Timer pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée. Pour choisir la zone de cuisson (si plusieurs zones de cuisson sont en cours de fonctionnement) : appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'indicateur correspondant s'affiche. Pour activer la fonction CountUp Timer : appuyez sur la touche du minuteur, jusqu'à ce que s'allume. Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote lentement, le minuteur démarre. L'affichage indique, en alternance, et le nombre de minutes écoulées. Pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée. sélectionnez la zone de

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50

S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400FB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...11 6. HOITO

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400IB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...12 6. HOITO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/20 CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/20 CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/0 CODIC: 38517 Register your product and get support at www.philips.com/welcome AquaTouch Range AT941, AT940, AT918, AT899, AT897, AT896, AT894, AT891, AT890, AT889, AT887,

Lisätiedot

HK955420FB. induktiokeittotaso

HK955420FB. induktiokeittotaso HK955420FB Käyttöohje Keraaminen induktiokeittotaso 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7461/00 CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7461/00 CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7/00 CODIC: 0 HD7 HD7 HD7 HD77 HD77 HD770 HD7 HD77 0 HD770 HD7 HD77 7 0 0 HD770 HD7 HD77 0 0 sec. HD77 HD770 HD7.00.0. CALC Descale your coffee maker when you notice excessive

Lisätiedot

PHILIPS HD7462/20 DAILY

PHILIPS HD7462/20 DAILY TCO MARQUE: REFERENCE: CODIC: PHILIPS HD/0 DAILY 0 HD HD HD HD HD HD0 HD HD 0 HD0 HD HD 0 0 HD0 HD HD 0 0 sec. HD HD0 HD.00.0. CALC Descale your coffee maker when you notice excessive steaming or when

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning

käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning Jääkaappi-pakastin Réfrigérateur-congélateur Kyl-frys ERA36833W ERA36833X 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

EC2830AOW2 EC3230AOW2 EC4230AOW2... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 16 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 32

EC2830AOW2 EC3230AOW2 EC4230AOW2... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 16 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 32 EC2830AOW2 EC3230AOW2 EC4230AOW2...... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 16 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................

Lisätiedot

... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3455COW

... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3455COW EN3455COW...... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 15 CONGÉLATEUR NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 32 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 45 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje EKC6051BOW FI Liesi Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...9 6.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKD600500W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895090

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKD600500W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

A72710GNW0 A72710GNX0. FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 20 SV Bruksanvisning 42

A72710GNW0 A72710GNX0. FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 20 SV Bruksanvisning 42 A7270GNW0 A7270GNX0 FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 20 SV Bruksanvisning 42 2 www.aeg.com SISÄLLYS. TURVALLISUUSOHJEET...................................................... 3 2. LAITTEEN KUVAUS..........................................................

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min 1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Astianpesukone Lave-vaisselle Oppvaskmaskin Diskmaskin ESF2450 2 electrolux Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 3 Käyttöpaneeli 4

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, PÖYTÄMALLI PROFI PLUS 6, 8, 10 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Paistokori Paistokorin pidike Ohjauspaneeli Ohjausyksikön kiskot Turvakytkin Tyhjennysventtiili Sihti Profi 6-8 Sihti Profi

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

EN3480AOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 26 CONGÉLATEUR

EN3480AOW... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 26 CONGÉLATEUR EN3480AOW...... FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 26 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ranska

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ranska Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Asennus

Sisältö. Johdanto. Asennus Sisältö Johdanto...1 Asennus...1 Sähköliitäntä...2 Lähikuva (FHM 302 2C M)...3 Lähikuva (FHM 302 2C T)...4 Käyttö (FHM 302 2C M)...5 Käyttö (FHM 302 2C T)...5 Keittotason puhdistus ja huolto...7 Tukipalvelut...8

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S7323LFLD2P Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S7323LFLD2P 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 4 Ensimmäinen käyttökerta 7 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 8 Hoito ja puhdistus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Sisällysluettelo LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...6 Sähkövaatimukset...8 Sähkölaitteiden hävittäminen...8 OSAT JA OMINAISUUDET Leivänpaahtimen osat...9 Hallintapaneelin ominaisuudet...10

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sillä tavalla varmistat laitteen virheettöman ja tehokkaan toiminnan. TURVALLISUUS

Lisätiedot

Baromètre bio finlandais

Baromètre bio finlandais Baromètre bio finlandais 2 Réalisation: TNS Gallup Coordinateurs: Finnish Organic Food Association Pro Luomu avec le soutien financier du Ministère de l'agriculture et des forêts Présenté par Marika Auersalmi,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EHD6671P 54F http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895099

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EHD6671P 54F http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895099 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot