6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA"

Transkriptio

1 6 Bulevardi Poti lasva ku utuskeskus 28, Helsinki. wwwpvk.fi Puhelin Faksi o4o45o+69+ KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA Lomake tiiytetiiiin ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myonteisen korvauspiilitdken. TeFtdohjeet sivulla 4.]?imii lomake on saatavissa myos Potilasvakuutuskeskuksen kotisivulta. Kdsittelytunnus Saapunut POtilaS I Potilaan sukunimija etunimet Henkil6tunnus Ala-PeijariHenri Juhana 10,5,1,1,7,1,-,1,1,3,2 Potilaan kotikunta potilasvahingon sattuessa Ammatti Tampere opiskelija/ty6kyvytdn (2013) Postitus-ja maksuyhteystiedot Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Kalevankatu 26 A 36 00t00 Helsinki Puhelin pdivisin {my<isuuntanumero) Pankkitili, jolle korvaukset maketaan (IBAN-muodossa) I f I i 8r7 I t1 J t2 t5 0 0 r 0 t2t5t2 r5 r3 rg I Tilin haltija Henri Ala-Peijari llmoittakaa postiosoite,jonne korvauspditoketja mahdollisettiedustelut liiheteteen seke pankkitili,jolletiillii lomakkeella haettavat korva uket maksetaan. IBAN-muotoisessa ti linumerossa on'l 8 merkkiii. hakijan nimi Muun korvaukenhakija nimi (jos muu kuin potilas) Puhelin piiivisin (myos suuntanumero) Mikiili korvausta hakee potilaan puolesta, sijasta tai lisiikijoku muu henkilo (esim. vajaavaltaisen edunvalvoja, leski, liiheinen, tms.) kuin potilas itse, ilmoittakaa tdmdn henkiltin nimija yhteystiedot. Mikdli korvaukenhak'rja haluaa kegtae asiamiesta, mukaan on I i itettiivii valta kirja (ma I I i keskuken kotisivu i I la). Muutkorvauksia maksavatvakuu' tuslaitokset ja tahot <o samoista kuluista ja menetykista haettu tai saatu korvausta bt allq iseste tapaturmavakuutuksesta (tydtapaturma tai ammattitauti) vakuutuksesta, mista? perusteella sosiaalitoimesta ei haettu tai saatu ndiltd tahoilta Muu vakuutuslaitos, Kelan toimisto tai tyopaikkakassa. josta on haettu tai joka on makanut koruausta t5men vahingon johdosta (myds ulkomaiset) Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- ssr,eol-l'., L*,,oho[.^.".J"- e,l--ll-,,*. ( "-.-s+"j-;o llmoittakaa ne vakuutusyhtiot tai -laitoket tai muut tahot, jotka maksavat tai joista on haettu korvausta potilasvahingosta tai sen sairauden taikka vamman johdosta, jonka hoidossa potilasvahinko sattui. LiittiikiiS mukaan jiiljennoket annetuista korvauspeetdkiste tai ilmoittakaa tiimiin yhtion vahinkonumero, asianumero tai vastaava., P

2 ,aettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset(ks.kohta 1 sivulla 4) / Hoitolaitos/ykityislaAkarin tai muun-21 hoitaneenhenkilonnimiiaoso:p,z Sairaanhoitoaika/ kiiyntipiiivii --r--/ t4",'-'^' YI / o Hoitokustannus Julkinen Kulkuneuvo Kustannus P v A '/ -/, 1/a / Matkakustannukset Ota kulkuneuvo/ I Taksi I Matkakm / suunta Kustannus d t' Y / (< tl*-^rr*1 W'L+^-, / "ro6 Jatkakaatarvittaessa eri liitteellii! jokaisenhoitojakson,lsiikiirissii mukaanalkupeliiftekee kdynnintai muunhoitokiiynnin hoito-ja matkakustannukset. Eritetkiiii rhinenlaskusekdjoko alkuperiiinen makukuitti tai muu luotettava selvityslaskunmakamisesta(esim.kopiotiliotteestako. llmoittakaa tiill6in korvausta muualta,liiftekaamukaankorvauspiiiit6ket. Mikdliolettesaanutniiistiikustannuksista kohdalta). itsemakettavakijiiiinytosuuskustannuksista. vaatimukenaainoastaan (terveydentila, Mikiilihaettekorvaustaomanautontai takin kdytonkustannukista,esittiikiiiiselvityssenkeytontarpeellisuudesta julkistenkulkuneuvojen omanautontai taksinkeytdn sopimattomuus, tms.).titii selvitystii ei tarvita,mikiilikelaon hyviiksynyt ksi(kelan piiiitoket Iiitettevemukaan). korvattava ilrj;,5f^41.7r".*..-^ /Ak*A,nn1* s{hk6iskuvahinkoeiotehoidettavissa. Vg.rl,*W ft.,len.srla1 tpl.utla"-dn {Efp frhtrt rnui bhb 2. Liiiike-ja sidetarvekustannukset(ks.kohta 2 sivulla 4) yhteensi liitike-ja sidetarvekustannukista Korvausvaatimus ja myosjiiljenndkset liiiikeresepteiste, mikelikuiteistaei ilmeneliiiikkeennimi. Mukaanon liitettiivdalkuperiiisetapteekkikuitit tai apteekista tai liitettiiviihakemukeenmuuluotettava on hankittavakelasta selvitysliiiikeostoista Elleiniiitiiolesaatavilla,Teidiin aiheutuneista kustannuksista. selvitysliiikkeidenhankinnasta. (jiljennoket Kelanpiiiit6kistii liitteeki) tayftynytvuosina Lddkekorvauskatto 3. Muut vahingostaaiheutuneettarpeelliset kustannukset{ks.kohta 3 sivulla 4} t muistapotilasvahingosta aiheutuneista kustannukista Korvausvaatimus Hi; "rr"".,1,t, Mukaanon liitettiiviialkuper5isetkuitit selvitysmistdkustannukistaon kysymysja millsperusteellahaetteniistdkorvausta. *l"o* ffi t r4-tnl.,qnvw 6s,t t (u "6 s pe( k-a ttuagtr*,l, SarnAr u{re6jqa 'fms ) L47,w v*t4t'.,-w/lrr.o/firbger i s&zvg'r.u t u b-eg IL no i fi"fuler r,ts-61+tj rv &vk'wrax tlu,g.t44?f 6vr9?-W-u/N J;0"0""'

3 4.Tyttkyvyttitmy'r ja ansionmenetys(ks.kohta 4 sivulla 4) on aiheutunut E kyllii tr ei Ansionmenetyste / Potilasvahinko on aiheuttanutliiskirintoteamantyokyv)/nomyyden palkkaa sairausajalta Tyonantaja on maksanut. _saakka. sattuessa tyotdn EI Potilasvahingon Tyokyvynomyys ti on pdiittynyt E jatkuu edelleen E on muodostunutpysyviiksi. fitton7.^ o. Tyonantajan nimi,t r t"..' ls. N)8,1 L/l Palkkahallinnostavastaavan henkildn nimi Z1-to " t-or-- /pn-,-h; t;.,^-l Puhelinpiiivisin(mydssuuntanumero) p6 r'e.-o^. - jonka perusteellaansionmenetykenmiiiirii pyyteaniiidentietojenperusteellatyonantajaltaselvityksen, Potilasvakuutuskeskus Voittemyositseesittiiiierillisellii liitteelliiselvitykenansionmenetyksen mdiiristii. arvioidaan. AntakaaselvitysjokaiYrittijin ansionmenetysselvitetiiiinerikseenseuraaviinkysymykiinannettujenvastaustenperusteella. eri liitteellii! sestayrityksesti,jossatoimitte yriftejiinii(my6smaa-ja metsltalousyrityket).vastatkaa ja Y-tunnus? nimi,yhteystiedot a) Yrityksen b) Yritysmuoto,yrityken toimialaja henkilostonmiiiirii? yrityksestii? c) Potilaanomistusosuus omantydpanoksen osuusyritystoiminnassa? d) Potilaan sisiiltoja tydskentelyolosuhteet? e) TyotehtSvien f) Potilasvahingon vaikutustydskentelyyn? g) Tyokyvyttomyyden vaikutusyrityksentoimintaan? h) T6idenjiirjestaminentyokyvyttdmyysaikana? ja sen i) Selvitys aiheutuneesta ansionmenetyksestii perusteista(esim.mitii toita jaenyttekemiittiitai siirtynyt)? 5.Tilapiiinen haitta {kipu ja s6rky},pysyvehaifta sekspyswii kosmeettinenhaitta (ks.kohta 5 sivulla 4) ja muistaasiakirjoista perusteella suuruusmtiiiritelltiiin sairauskertomukista selvityksen soveltaen liikenkorvausten saatavan normejaja ohjeita.l?imiinvuoksitarkankorvausvaatimuken Voitte esittdminen ei ole viilttsmetonte, nevahinkolautakunnan liitteelliiomanselvityksenne halutessanne esittiiiierillisellii asiasta. Liitteenii I pysyviinkosmeettisen kplvalokuvialopullisestatilanteesta haitanarvioimiseksi. 6. Apuviilineidentarve {vaatelisi) (ks.kohta 6 sivulla 4) johdostakegitssaobva tai ollutapuviiline, tuki tai muuvastaava: Potilasvahingon Ollut kiiytossa_ tarve Apuvdlineen 5 on piiiittynyt 6 jatkuuedelleen I on pysyviitai pitkdaikainen. 7. Ulkopuolisenavun tarve (hoitotuki tai liiheisten korvaukset)(ks.kohta 7 sivulla 4) Potilasvahingosta on aiheutunutulkopuolisen avuntarve Avuntarve n on p5ettynyt Avunantaja ff kotipalvefu tr jatkuuedelleen tr on pysyviitai pitkiiaikainen. ArX)ot E kotisairaanhoito E muu,u6o,^ilr5, UCtn/L'l HtrrDi"S 8. Allekirjoitus ja senliitteissiantamanitiedot ovatoikeitaja ettei korvattavaksi haettavistakustannukistatai Vakuutan,ettatasselomakkeessa ja senliitteissiion ilmoitettu. menetykistiiole haettutai saatukorvausta muualtakuinlomakkeessa harjoittajat, apteekitveroviranomaiset,vahingonkiirsineidentyonantajat, Suostunsiihen,ettdterveyden-jasairaanhoitotoiminnan ja vakuutuslaitokset, ja muutviranomaiset Eliiketurvakeskus antaapotilasvakuuelskesaavatsalassapitosiiiinndsten est5metta ja potilaantai muunvahingonkiirsineen ne potilaanterveydentilaa saamiakorvaukia,eliikkeitiija palkkausta tuskeskukselle ja korvauskiisittelyssii. koskevattiedot,asiakirjatja ratkaisut,jotka ovattarpeentdmdnvahinkoasian selvittdmisessii keftee asiamiestii, niinmukaanon liitettiivivaltakirja(mallikeskukenkotisivuilla). Joskorvauksenhak'rja ja nimenselvennys Potilaan allekirjoitus tai muunkorvauksenhakijan trnl"piiiviiys {3 (>, -,--- Henri Ala-Peijari mo520r1/rt

4 .1. Giyttiiohjeita / 3. Muut vahingostaaiheutuneet tarpeell iset kustannukset Timi lomaketeytetaanja palautetaanpotilasvakuutuskeskukelle vastakun keskuson Muita potilaalleaiheutuneitakustannukia jos ne ovat poantanutaiemmintehdynvahinkoilmoituksen voidaankorvataainoastaan, johdosta mydnteisenkorvauspddt6ken.va- tilasvahingonvuoki tarpeellisia.mukaan hinkoilmoituslomakkeita on saatavissa hoi- on liitettevealkuper6isetkuitit sekii selvitys tolaitoksista,potilasvakuutuskeskukesta tai kustannustenyhteydestdpotilasvahinkoon ja niidentarpeellisuudesta. keskuksenkotisivuilta. Tissi lomakkeessaon esitetty korvauslajit joista potilasvakuutuksesta on mahdollista saada korvausta.lisiiksi kuolemantapauksessahaettaviakorvauksiavarten on oma lomakkeensa,jota saa Potilasvakuutuskeskuksesta tai sen kotisivuilta. perusteellamakettavat Potilasvahinkolain korvauslajitmiiiiriiytyviit vahingonkorvauslain 5 luvun 2-4 5:n perusteella.korvausten suuruusmiiiiriiytyy vahingonkorvausoikeudessayleisestinoudatetun korvaustason perusteellasoveltaenlisiiksiliikennevahinkolautakunnanantamianormejaja ohjeita. Potilasvakuutukestavoidaan makaa korvaustaainoastaanterveyden-ja sairaanhoidon yhteydessi potilaalle aiheutuneesta henkilovahingosta.ne kustannuksetja menetykset, jotka olisivat aiheutuneet ilman potilasvahinkoakin, eivdt tule korvattaviksi.muiden lakienperusteellamaksettavat korvauksetotetaan vdhennykend huomioon potilasvakuutuksestamakettavissakorvaukissa.tiimiinvuoki lomakkeessapyydetaantietoja muista korvaukia maksavista vakuutuslaitokistaja vastaavista. Haettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset Julkisenterveyden-ja sairaanhoidonyhteydessi sattuneestavahingostaaiheutuvat hoitokulut korvataanjulkisensairaanhoidon makutason mukaisesti,ellei hakemukessa esitetderityisiaheketieteellisis syitii keyftaa yksityisiiiterveydenhoitopalveluja.taksin tai oman auton keyttamisesteaiheutuneista kustannuksista on mahdollistasaadakorvaus ainoastaan, mikiili hakemukeenon liitetty selvitysniiden kiiytiin tarpeellisuudesta. 2. Liiiike- ja sidetarvekustannukset Potilasvahingonjohdosta tarpeellisesta yl i midrd isestii liiiikityksestdaiheutuneet kustannuket korvataanesitettyjenkuittien tai muiden selvitystenmukaisesti.selvityksistiitulee ilmeti sekii potilaan liiiikkeestdmakama hinta ettii liiiikkeen nimi. Samoin sidetarvikkeidenkuiteista tulee ilmetii,mistdtuotteestaon kyse.llmoittakaa myos,mikslipotilaanl66kekulutovat aikana, jolta korvaustahaetaan,ylittineet Kelan 16Skekorvauskaton. Korvausmaketaan yleensdkertakorvauksena.alle 18-vuotiaankorvausmaksetaan kahdessaosassa.ensinmaketaan korvaus, joka kattaaajan 18 vuoden ikiiiin saakkaja 18-vuotiaanamaksetaanlopullinenkorvaus. PysWin kosmeettisenhaitan korvaus kattaa sairaudestatai vammasta ulkondolle aiheutuneenpysyvdnhaitan.korvausm66ritell6dn,kuntilaon vakiintunutjaesim.arpien a. Tyiikyvytt6myys Ja ansionmenetys paraneminenpeetynyt. Korvausmaketaan Potilasvakuutuksestakorvataan ainoas- kertakorvauksena. taan potilasvahingostajohtuneesta ylimssrdisestdtyokyvyttomyydestii aiheu- Sekii pysyviin haitan ettd pysyvdn kostunut ansionmenetys. Siltaosin kuin potilas meettisen haitan korvausten suuruus on olisi ollut jo perussairauden tai -vamman sidottu vahingonkirsineenikiiiin. Niiitii takia taikka muusta syystety6kyvytdn, ei korvaukia voidaan erityisenesitetyn selviansionmenetyskorvausta voi tulla maket- tyksen perusteellakorottaa,jos potilaan tavaksi. harrastukselle aiheutuu poikkeuksellista haittaataikka muutoin erityistii el5mfrnlaaansionmenetyskorvaus mdiritetddnyleen- dun heikentymists. sd vertaamallasiti ansiotuloa,jonka potilas olisi ilman potilasvahinkoa saanutsiihen 6. Apuviilineiden tarve (vaatelbe) ansiotuloon,jonka vahingostahuolimatta on saanut.telbin otetaanhuomioonmm. Mikiili potilasjoutuu potilasvahingonjohdos joka aiheuttaa tyrinantajansairausajalta makama palkka ta kaftameen apuvslinetti, poikkeuksellista vaatteiden kulumistatai ja sairauspdiviraha muidenlakienperusteella likaantumista, hiinelle voidaan makaa makettavat etuudet. vaatelisdkorvausta. Korvausmaketaan pditydnantajallevoidaan makaa korvaussiltd vikorvaulsena ajalta,jonka henkilo joutuu osin kuin tyontekualleon makettu sairaus- kiiyttiimiisnapuvi Iinettd, ei kuitenkaan laf ajalta palkkaa,ellei vastaavaakorvausta toshoidonajalta. ole makettu tyonantajallemuiden lakien 7. Ulkopuolisen avun tarve perusteella. (hoitotuki tai liiheisten korvaukset) Yrittdjin ansionmenetys selvitetddnerikeen Mikiili vahingonkdrsinyttarvitseepotilastiissii lomakkeessaesitettyihin kysymykiin v a h i n g o nj o h d o s t a u l k o p u o l i s t aa p u a, annettujenvastaustenperusteella. hiinellevoidaanmaksaahoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa aiheutuvia Mikiili tyokyv)rttiimyysmuodostuupysyviiki, ylimiiiiriiisiii menoja. Korvausmaksetaan Potilasvakuutuskeskuken on ennenlopullisen piivdkorvauksenaajalta,jonka henkil6 korvauspiitiiksen tekemista pyydeftava tarvitsee ulkopuolista apua. Laitoshoidon potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositus ajaltakorvaustaei maketa. korvauken miiiiriiytymisperusteista. Potilaanliiheisilliion tai senjel5. TilapEinen haitta {kipu ja siirky}, keen sattuneidenvahinkojenosaltaerityipysyye haitta sekii pysyve kosmeettisestesyystaoikeus korvaukseenpotilaan nen haitta hoitamisestaaiheutuneistakuluistaja ansionmenetyksestd. Oikeus korvaukseen Tilapdisenhaitan korvauskattaa akuutissa sairausvaiheessa aiheutuneenkivun,sdryn on vain siihensaakka,kun potilaantila on ja muun haitan.korvauksensuuruuteen vakiintunut. Liittakaamukaan perusteltu vaikuttavatvahingon laatuja vaikeusaste, vaatimusja tayttekaasivun 1 muuta korvaadittujen hoitotoimenpiteidenlaatu ja vaukenhakijaa koskevakohta sekd soveltuvin osin kohta 4 mikiili haette korvausta mdiiriija tilapiiisenhaitankestoaika. ansionmenetykestii.myos korvaustahakepysyvin haitan sekd pysyviin kosmeetti- van lsheisenon allekirjoitettavahakemusja sen haitan suuruusmdiritetidn ja korva- ilmoitettavatilinumero. us maksetaanvasta, kun tila on todettu pysyvdksi,usein vuoden kuluttua viimei- 8. Allekirjoitus sestdtoimenpiteestd.pysyviinhaitan kor- Potilaantai muun korvauksenhakijan tuvaus kattaapotilasvahingosta aiheutuvan lee allekirjoittaakorvaushakemus ja sapysyviin toiminnallisen haitan. Haitan malla vakuuttaa,etta lomakkeellaja sen suuruus arvioidaan liiiiketieteellisinpe- liitteissiiannetut tiedot ovat oikeita ja ettii rustein kiiyttiien apuna sosiaali-ja ter- korvauksiaei ole haettu tai saatumuualta veysministerion haittaluokituspiiiit6sta kuin lomakkeessa ja liitteissaon ilmoitet(10lz1 986)tai -asetusta(1#9/2009). Nii- tu. Allekirjoituksellaankorvauksenhakija den perusteellamiiiiriteltyd haittaa vas- antaa my6s suostumuksenkorvaushaketaava korvaus miiiiritelliiiin Liikenneva- muksen kisittelemiseksitarpeellistentiehinkolautakunnan normien perusteella. tojen hankintaan. P0O510t l/l rrarkki

5 (356x 2304) lmg_0668.jpg vr,twhdsi nli.ldlm G_0668.JPG

6 wwwhsinli.ldlm G_0668.JPc lm G_0668.JPG (3a56x 23Ol)

7 Helsingissii Liihettiijii: HenriAla-Peijari Kalevankatu 26 A Helsinki Vastaanottaj a: Potilasvahinkokeskus Bulevardi Helsinki Asia: Siihk0iskuhoidon tuottama ruumiinvamma hoitaja Matti Muikku i^ l6)/13 ^'bs]-'u Matti Muikun tahallisella teolla aiheuttama s?ihk0iskuvamma on kuvassa kuvattun4 myds kuvien ulkopuolelta on aivovamma ja pinnalle kohonneita verisuonia piiiin alueella. Murhayrityksen seurauksena tapahtunutapalrtumasarja on aiheuttanut viilillisind vahinkoina kenties mm. Swissair 111 putoamisen koska Suomi ei mydntiinyt mitiiiin vahinkoja tapahtuneen ambulanssia kutsuttaessa jolloin Genevessarvioitavat ihmisoikeusasiat on mahdoton saattaa oikeuteen. Tdrkeii toimintatapa on johtanut kansainviilisesti tilanteeseen ettii asiaan on kiinnitetty huomita Genevan protokollalla pudottamalla Geneveen matkalla oleva lentoalus tunnuksella jossa olen ollut asumassa eli Westend 111. Kaapelikeriit jotka oli lcjrtketty tietokoneeseen lienev?it sivuseikka kuten my6s vammat jotka aiheutuivat Jorvin sairaalan osastolla Q-) tulleesta henkigyksenpysdyttiimisestii. 7rltsn.* k;]*-, &;r.,d sh.hrv^ 'tt"lt,,tl-.lb* Lu-'n i / {hil"nn o- D'e' /,-4"'- gv-, Henri Ala-peijari V n - r, Ll ;vrje'a l'{*-' Kalevankatu 26 }^ Helsinki heprialapeij gmail.gom henri.aia-peij {h"ar,zz-{t. g,,,,". udr'['^ t*o {'--il' 'A-'+ 2 *'A''--'- rtr't1'a"--l'-' - /l ta^n / r,t f'r 4 padz't o>*,-lc!, )qe9 <UT (7o..^'iic,c-<-, +--vesgkogl-s/ ',, 7o tz / ll lri rl) k--*+,n4.-nn-f (r',nj.-s) /r/'fe :l/r+,-*" LlEctrv)(.t '(A '? 'l / Lnri ztvz/

8 ghts #)e hu***?tn. lfe "te;ha*:l:lr*. ruetuloa HEttRI ALA-PEIJARL Olft viirnelgi kirjtutun ena 30.0g I KirJaudu utos lf Ksnsis Etirsivu Asia*as6edot VakuuurstHotubet tefleyss hitr;et Vakuutlkre ia - { shrrja &stpkiitit Tilaito.t&F OstE yrluutls oppasi ehdorja rfrt et Vah&qor llfioita tftr.#t Ali-kasedut vahingo!*e Viesti lflstii 1zs.razo.ro lo:iz) VashanottaJe Asiakasnunxro A6ia tlei. }IENRI ALA-PEU{RI r Kogteusvaudo / honemfttauks t va6:uuvaklulus lorves vahl.cgonkorvausvelvol-lisuudeo ltahj.ngoskosausvelvolllsuus varalta. syntyy si.iel. eera te hrott ie&urdellanne totslle v&hi4qon. aihmgilte ufkef,!. ealreusiohtaue oi o.ni"q;*-*yyr., vahl,ogonl(owawvslvol]isut'ea *, eynny whinkoa ters.lnees eqvahi$iaja eryloidaaa tdpauskohtauksesti valuetasehtojen pohjalt{, tstg,v&1:.is!n L rveis.ln A$toft Lagerstedt If Aslakaspalv tu or0 ts r9 r9 hss/jhru6'if'fikstdsklfagd'oderjsp?url=/halansiors6/fddermdnispstsgsessidiffidml dj7dltgrqg.lzatgo8cicll%3a17f2hd47%3... 1t1

9 S'W13 T3rv tuioa F:NRi ALn.-PEIJARI Olrt vrme<sr <rrlaltun ena i h - iu,jj u JJ lf Karrsio Etusivu AstakastFdot Vakuutusehdotukset terueysselvrtykset Ja Viesti lfist$ 1zs.rz.2o1o 10132) vastaanortsja tienri ALA-PIIJARI Asiakasnilmero Asia Kosteusvaurjc / hornemi$alrkset Va k uutukset Laskut Ja asiakrrjat Tilaa todistus OstE vakuutu5 Oppaat, ehdot ja ohje t Vahingot tlmoit-a vahrngosta viestit Asrdkasedut :.:., /,s: -.r,1,r'..r:.-i. id:. i:d: 1,i.:a. r- -'c- - : :r..t.i::.,,,,:.i-i.i ::r-i9i,lo: lf Asrakaspal!cli ors

10 ryr3 lf Otre h*[etta" Me sutarnrn*. Terv trba HEllRl AIA-PEIIARI. OSr vlifie&si kirjarfffigeni 30.{t8.:1113. I KFJar:du uh6 lf Kansio Ehrtvu A6irt8ffealot frlhrrorsehddd et Er,r'138.! r'ht*i6t lr*rutl(set ldr*raelrtat fl.ab.fsbrs Osla Ythtut 3 op96at, ehrldts vbl*tger ItrEllval*r$66 Xstft l{fafase.ft. t jg ohtget Lihetteii OBone SahmposH Asial('$lunPro &la V*ufi ishklffitta K*itdty: es.t2.2$t0 09:{O} 2S :38 HENRI ALA+EI'ARI IALEVAfiKATU E6 A lrEl,slilr(I Xosteusvaurio / honemittaukset ge!, lladttltee ett'e ette vo: autlaa koska kost uaveurlo e! ole tkllll,ne! tt EA L6tra. hffiltt.austa koska se ei luulu vekstukser. Lllulla todetgu sut's! viie luodes aika*a esia. psr&oldi slcitsofreala. ltorvako $istruvakuulus Jcs aironi retrev5r vl.el* ensln eelatgln Ja alhe[te lolsll esin tal h nlt:ttv hinson? t iiat ioah rr tra t9 19 t9 1,r

11 s/6/'13 Tervetuloe H:NRl ALA.-PEI JARI Olrt v!ime<5i {trjautuneend 30 O8.?O11. I lfu.l.udu ult5 lf Kansio Etusivu Asiakastiedot Vakuutusehdotuk5et Ja terueysselvitykset Vakputuks t Lnskut ja tsiaklrlat Tilaa todistss Osta vakuutus Oppaal ehdot la ohjeet Vaitingot llmoita Yahingosta viertit Asiakasedui Viestilfistl vastaafloftala Asiakasnumeio AEia :e:, {? :35) HENRI ALA.PEI]ARI Kosteusvaur.o / homernltta ukset 1f Asiaka9pal!el! 0r0 r9 19 r9

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toiminlle yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 1. Yritystiedot Virallinen nimi (ohje 1) Y-tunnus Nimilyhenne, käyttönimi Konsernitiedot

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt Sisällysluettelo Asunnon muutostyöt Mitä muutostöitä korvataan?...2 Korvattavat peruskorjaustyöt...4 Kuinka korvausta haetaan?...5 Korvausmäärät...6 Korvausten

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 12.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 12.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 116 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSESTA Terke 2011-194 Esityslistan asia TJA/12 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ HAEN omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota VASTAANOTTAJA palveluseteleitä Muuta, mitä? HENKILÖTIEDOT Omaishoidettavan Henkilötunnus lapsen tiedot

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN OTM, lakimies Anna-Kaisa Tuovinen 28.9.2011 ESITYKSEN RAKENNE 1. EU:n sosiaali- ja terveyssektorin kehityksestä

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä:

Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää ONE-PRO täyttää Meta Trak palvelujärjestelmän sopimusnumero: Saapunut One-Pro:lle pvm: Käsittelijä: LASKUTUSTIEDOT: Asiakas (yrityksen tai henkilön nimi): Henkilötunnus:

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150459. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Vammaispalvelu KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Sukunimi ja etunimet Hkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Perhesuhde naimaton avio-/avoliitossa eronnut leski Ha kuljetuspalvelua

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot