6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA"

Transkriptio

1 6 Bulevardi Poti lasva ku utuskeskus 28, Helsinki. wwwpvk.fi Puhelin Faksi o4o45o+69+ KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA Lomake tiiytetiiiin ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myonteisen korvauspiilitdken. TeFtdohjeet sivulla 4.]?imii lomake on saatavissa myos Potilasvakuutuskeskuksen kotisivulta. Kdsittelytunnus Saapunut POtilaS I Potilaan sukunimija etunimet Henkil6tunnus Ala-PeijariHenri Juhana 10,5,1,1,7,1,-,1,1,3,2 Potilaan kotikunta potilasvahingon sattuessa Ammatti Tampere opiskelija/ty6kyvytdn (2013) Postitus-ja maksuyhteystiedot Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Kalevankatu 26 A 36 00t00 Helsinki Puhelin pdivisin {my<isuuntanumero) Pankkitili, jolle korvaukset maketaan (IBAN-muodossa) I f I i 8r7 I t1 J t2 t5 0 0 r 0 t2t5t2 r5 r3 rg I Tilin haltija Henri Ala-Peijari llmoittakaa postiosoite,jonne korvauspditoketja mahdollisettiedustelut liiheteteen seke pankkitili,jolletiillii lomakkeella haettavat korva uket maksetaan. IBAN-muotoisessa ti linumerossa on'l 8 merkkiii. hakijan nimi Muun korvaukenhakija nimi (jos muu kuin potilas) Puhelin piiivisin (myos suuntanumero) Mikiili korvausta hakee potilaan puolesta, sijasta tai lisiikijoku muu henkilo (esim. vajaavaltaisen edunvalvoja, leski, liiheinen, tms.) kuin potilas itse, ilmoittakaa tdmdn henkiltin nimija yhteystiedot. Mikdli korvaukenhak'rja haluaa kegtae asiamiesta, mukaan on I i itettiivii valta kirja (ma I I i keskuken kotisivu i I la). Muutkorvauksia maksavatvakuu' tuslaitokset ja tahot <o samoista kuluista ja menetykista haettu tai saatu korvausta bt allq iseste tapaturmavakuutuksesta (tydtapaturma tai ammattitauti) vakuutuksesta, mista? perusteella sosiaalitoimesta ei haettu tai saatu ndiltd tahoilta Muu vakuutuslaitos, Kelan toimisto tai tyopaikkakassa. josta on haettu tai joka on makanut koruausta t5men vahingon johdosta (myds ulkomaiset) Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- ssr,eol-l'., L*,,oho[.^.".J"- e,l--ll-,,*. ( "-.-s+"j-;o llmoittakaa ne vakuutusyhtiot tai -laitoket tai muut tahot, jotka maksavat tai joista on haettu korvausta potilasvahingosta tai sen sairauden taikka vamman johdosta, jonka hoidossa potilasvahinko sattui. LiittiikiiS mukaan jiiljennoket annetuista korvauspeetdkiste tai ilmoittakaa tiimiin yhtion vahinkonumero, asianumero tai vastaava., P

2 ,aettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset(ks.kohta 1 sivulla 4) / Hoitolaitos/ykityislaAkarin tai muun-21 hoitaneenhenkilonnimiiaoso:p,z Sairaanhoitoaika/ kiiyntipiiivii --r--/ t4",'-'^' YI / o Hoitokustannus Julkinen Kulkuneuvo Kustannus P v A '/ -/, 1/a / Matkakustannukset Ota kulkuneuvo/ I Taksi I Matkakm / suunta Kustannus d t' Y / (< tl*-^rr*1 W'L+^-, / "ro6 Jatkakaatarvittaessa eri liitteellii! jokaisenhoitojakson,lsiikiirissii mukaanalkupeliiftekee kdynnintai muunhoitokiiynnin hoito-ja matkakustannukset. Eritetkiiii rhinenlaskusekdjoko alkuperiiinen makukuitti tai muu luotettava selvityslaskunmakamisesta(esim.kopiotiliotteestako. llmoittakaa tiill6in korvausta muualta,liiftekaamukaankorvauspiiiit6ket. Mikdliolettesaanutniiistiikustannuksista kohdalta). itsemakettavakijiiiinytosuuskustannuksista. vaatimukenaainoastaan (terveydentila, Mikiilihaettekorvaustaomanautontai takin kdytonkustannukista,esittiikiiiiselvityssenkeytontarpeellisuudesta julkistenkulkuneuvojen omanautontai taksinkeytdn sopimattomuus, tms.).titii selvitystii ei tarvita,mikiilikelaon hyviiksynyt ksi(kelan piiiitoket Iiitettevemukaan). korvattava ilrj;,5f^41.7r".*..-^ /Ak*A,nn1* s{hk6iskuvahinkoeiotehoidettavissa. Vg.rl,*W ft.,len.srla1 tpl.utla"-dn {Efp frhtrt rnui bhb 2. Liiiike-ja sidetarvekustannukset(ks.kohta 2 sivulla 4) yhteensi liitike-ja sidetarvekustannukista Korvausvaatimus ja myosjiiljenndkset liiiikeresepteiste, mikelikuiteistaei ilmeneliiiikkeennimi. Mukaanon liitettiivdalkuperiiisetapteekkikuitit tai apteekista tai liitettiiviihakemukeenmuuluotettava on hankittavakelasta selvitysliiiikeostoista Elleiniiitiiolesaatavilla,Teidiin aiheutuneista kustannuksista. selvitysliiikkeidenhankinnasta. (jiljennoket Kelanpiiiit6kistii liitteeki) tayftynytvuosina Lddkekorvauskatto 3. Muut vahingostaaiheutuneettarpeelliset kustannukset{ks.kohta 3 sivulla 4} t muistapotilasvahingosta aiheutuneista kustannukista Korvausvaatimus Hi; "rr"".,1,t, Mukaanon liitettiiviialkuper5isetkuitit selvitysmistdkustannukistaon kysymysja millsperusteellahaetteniistdkorvausta. *l"o* ffi t r4-tnl.,qnvw 6s,t t (u "6 s pe( k-a ttuagtr*,l, SarnAr u{re6jqa 'fms ) L47,w v*t4t'.,-w/lrr.o/firbger i s&zvg'r.u t u b-eg IL no i fi"fuler r,ts-61+tj rv &vk'wrax tlu,g.t44?f 6vr9?-W-u/N J;0"0""'

3 4.Tyttkyvyttitmy'r ja ansionmenetys(ks.kohta 4 sivulla 4) on aiheutunut E kyllii tr ei Ansionmenetyste / Potilasvahinko on aiheuttanutliiskirintoteamantyokyv)/nomyyden palkkaa sairausajalta Tyonantaja on maksanut. _saakka. sattuessa tyotdn EI Potilasvahingon Tyokyvynomyys ti on pdiittynyt E jatkuu edelleen E on muodostunutpysyviiksi. fitton7.^ o. Tyonantajan nimi,t r t"..' ls. N)8,1 L/l Palkkahallinnostavastaavan henkildn nimi Z1-to " t-or-- /pn-,-h; t;.,^-l Puhelinpiiivisin(mydssuuntanumero) p6 r'e.-o^. - jonka perusteellaansionmenetykenmiiiirii pyyteaniiidentietojenperusteellatyonantajaltaselvityksen, Potilasvakuutuskeskus Voittemyositseesittiiiierillisellii liitteelliiselvitykenansionmenetyksen mdiiristii. arvioidaan. AntakaaselvitysjokaiYrittijin ansionmenetysselvitetiiiinerikseenseuraaviinkysymykiinannettujenvastaustenperusteella. eri liitteellii! sestayrityksesti,jossatoimitte yriftejiinii(my6smaa-ja metsltalousyrityket).vastatkaa ja Y-tunnus? nimi,yhteystiedot a) Yrityksen b) Yritysmuoto,yrityken toimialaja henkilostonmiiiirii? yrityksestii? c) Potilaanomistusosuus omantydpanoksen osuusyritystoiminnassa? d) Potilaan sisiiltoja tydskentelyolosuhteet? e) TyotehtSvien f) Potilasvahingon vaikutustydskentelyyn? g) Tyokyvyttomyyden vaikutusyrityksentoimintaan? h) T6idenjiirjestaminentyokyvyttdmyysaikana? ja sen i) Selvitys aiheutuneesta ansionmenetyksestii perusteista(esim.mitii toita jaenyttekemiittiitai siirtynyt)? 5.Tilapiiinen haitta {kipu ja s6rky},pysyvehaifta sekspyswii kosmeettinenhaitta (ks.kohta 5 sivulla 4) ja muistaasiakirjoista perusteella suuruusmtiiiritelltiiin sairauskertomukista selvityksen soveltaen liikenkorvausten saatavan normejaja ohjeita.l?imiinvuoksitarkankorvausvaatimuken Voitte esittdminen ei ole viilttsmetonte, nevahinkolautakunnan liitteelliiomanselvityksenne halutessanne esittiiiierillisellii asiasta. Liitteenii I pysyviinkosmeettisen kplvalokuvialopullisestatilanteesta haitanarvioimiseksi. 6. Apuviilineidentarve {vaatelisi) (ks.kohta 6 sivulla 4) johdostakegitssaobva tai ollutapuviiline, tuki tai muuvastaava: Potilasvahingon Ollut kiiytossa_ tarve Apuvdlineen 5 on piiiittynyt 6 jatkuuedelleen I on pysyviitai pitkdaikainen. 7. Ulkopuolisenavun tarve (hoitotuki tai liiheisten korvaukset)(ks.kohta 7 sivulla 4) Potilasvahingosta on aiheutunutulkopuolisen avuntarve Avuntarve n on p5ettynyt Avunantaja ff kotipalvefu tr jatkuuedelleen tr on pysyviitai pitkiiaikainen. ArX)ot E kotisairaanhoito E muu,u6o,^ilr5, UCtn/L'l HtrrDi"S 8. Allekirjoitus ja senliitteissiantamanitiedot ovatoikeitaja ettei korvattavaksi haettavistakustannukistatai Vakuutan,ettatasselomakkeessa ja senliitteissiion ilmoitettu. menetykistiiole haettutai saatukorvausta muualtakuinlomakkeessa harjoittajat, apteekitveroviranomaiset,vahingonkiirsineidentyonantajat, Suostunsiihen,ettdterveyden-jasairaanhoitotoiminnan ja vakuutuslaitokset, ja muutviranomaiset Eliiketurvakeskus antaapotilasvakuuelskesaavatsalassapitosiiiinndsten est5metta ja potilaantai muunvahingonkiirsineen ne potilaanterveydentilaa saamiakorvaukia,eliikkeitiija palkkausta tuskeskukselle ja korvauskiisittelyssii. koskevattiedot,asiakirjatja ratkaisut,jotka ovattarpeentdmdnvahinkoasian selvittdmisessii keftee asiamiestii, niinmukaanon liitettiivivaltakirja(mallikeskukenkotisivuilla). Joskorvauksenhak'rja ja nimenselvennys Potilaan allekirjoitus tai muunkorvauksenhakijan trnl"piiiviiys {3 (>, -,--- Henri Ala-Peijari mo520r1/rt

4 .1. Giyttiiohjeita / 3. Muut vahingostaaiheutuneet tarpeell iset kustannukset Timi lomaketeytetaanja palautetaanpotilasvakuutuskeskukelle vastakun keskuson Muita potilaalleaiheutuneitakustannukia jos ne ovat poantanutaiemmintehdynvahinkoilmoituksen voidaankorvataainoastaan, johdosta mydnteisenkorvauspddt6ken.va- tilasvahingonvuoki tarpeellisia.mukaan hinkoilmoituslomakkeita on saatavissa hoi- on liitettevealkuper6isetkuitit sekii selvitys tolaitoksista,potilasvakuutuskeskukesta tai kustannustenyhteydestdpotilasvahinkoon ja niidentarpeellisuudesta. keskuksenkotisivuilta. Tissi lomakkeessaon esitetty korvauslajit joista potilasvakuutuksesta on mahdollista saada korvausta.lisiiksi kuolemantapauksessahaettaviakorvauksiavarten on oma lomakkeensa,jota saa Potilasvakuutuskeskuksesta tai sen kotisivuilta. perusteellamakettavat Potilasvahinkolain korvauslajitmiiiiriiytyviit vahingonkorvauslain 5 luvun 2-4 5:n perusteella.korvausten suuruusmiiiiriiytyy vahingonkorvausoikeudessayleisestinoudatetun korvaustason perusteellasoveltaenlisiiksiliikennevahinkolautakunnanantamianormejaja ohjeita. Potilasvakuutukestavoidaan makaa korvaustaainoastaanterveyden-ja sairaanhoidon yhteydessi potilaalle aiheutuneesta henkilovahingosta.ne kustannuksetja menetykset, jotka olisivat aiheutuneet ilman potilasvahinkoakin, eivdt tule korvattaviksi.muiden lakienperusteellamaksettavat korvauksetotetaan vdhennykend huomioon potilasvakuutuksestamakettavissakorvaukissa.tiimiinvuoki lomakkeessapyydetaantietoja muista korvaukia maksavista vakuutuslaitokistaja vastaavista. Haettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset Julkisenterveyden-ja sairaanhoidonyhteydessi sattuneestavahingostaaiheutuvat hoitokulut korvataanjulkisensairaanhoidon makutason mukaisesti,ellei hakemukessa esitetderityisiaheketieteellisis syitii keyftaa yksityisiiiterveydenhoitopalveluja.taksin tai oman auton keyttamisesteaiheutuneista kustannuksista on mahdollistasaadakorvaus ainoastaan, mikiili hakemukeenon liitetty selvitysniiden kiiytiin tarpeellisuudesta. 2. Liiiike- ja sidetarvekustannukset Potilasvahingonjohdosta tarpeellisesta yl i midrd isestii liiiikityksestdaiheutuneet kustannuket korvataanesitettyjenkuittien tai muiden selvitystenmukaisesti.selvityksistiitulee ilmeti sekii potilaan liiiikkeestdmakama hinta ettii liiiikkeen nimi. Samoin sidetarvikkeidenkuiteista tulee ilmetii,mistdtuotteestaon kyse.llmoittakaa myos,mikslipotilaanl66kekulutovat aikana, jolta korvaustahaetaan,ylittineet Kelan 16Skekorvauskaton. Korvausmaketaan yleensdkertakorvauksena.alle 18-vuotiaankorvausmaksetaan kahdessaosassa.ensinmaketaan korvaus, joka kattaaajan 18 vuoden ikiiiin saakkaja 18-vuotiaanamaksetaanlopullinenkorvaus. PysWin kosmeettisenhaitan korvaus kattaa sairaudestatai vammasta ulkondolle aiheutuneenpysyvdnhaitan.korvausm66ritell6dn,kuntilaon vakiintunutjaesim.arpien a. Tyiikyvytt6myys Ja ansionmenetys paraneminenpeetynyt. Korvausmaketaan Potilasvakuutuksestakorvataan ainoas- kertakorvauksena. taan potilasvahingostajohtuneesta ylimssrdisestdtyokyvyttomyydestii aiheu- Sekii pysyviin haitan ettd pysyvdn kostunut ansionmenetys. Siltaosin kuin potilas meettisen haitan korvausten suuruus on olisi ollut jo perussairauden tai -vamman sidottu vahingonkirsineenikiiiin. Niiitii takia taikka muusta syystety6kyvytdn, ei korvaukia voidaan erityisenesitetyn selviansionmenetyskorvausta voi tulla maket- tyksen perusteellakorottaa,jos potilaan tavaksi. harrastukselle aiheutuu poikkeuksellista haittaataikka muutoin erityistii el5mfrnlaaansionmenetyskorvaus mdiritetddnyleen- dun heikentymists. sd vertaamallasiti ansiotuloa,jonka potilas olisi ilman potilasvahinkoa saanutsiihen 6. Apuviilineiden tarve (vaatelbe) ansiotuloon,jonka vahingostahuolimatta on saanut.telbin otetaanhuomioonmm. Mikiili potilasjoutuu potilasvahingonjohdos joka aiheuttaa tyrinantajansairausajalta makama palkka ta kaftameen apuvslinetti, poikkeuksellista vaatteiden kulumistatai ja sairauspdiviraha muidenlakienperusteella likaantumista, hiinelle voidaan makaa makettavat etuudet. vaatelisdkorvausta. Korvausmaketaan pditydnantajallevoidaan makaa korvaussiltd vikorvaulsena ajalta,jonka henkilo joutuu osin kuin tyontekualleon makettu sairaus- kiiyttiimiisnapuvi Iinettd, ei kuitenkaan laf ajalta palkkaa,ellei vastaavaakorvausta toshoidonajalta. ole makettu tyonantajallemuiden lakien 7. Ulkopuolisen avun tarve perusteella. (hoitotuki tai liiheisten korvaukset) Yrittdjin ansionmenetys selvitetddnerikeen Mikiili vahingonkdrsinyttarvitseepotilastiissii lomakkeessaesitettyihin kysymykiin v a h i n g o nj o h d o s t a u l k o p u o l i s t aa p u a, annettujenvastaustenperusteella. hiinellevoidaanmaksaahoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa aiheutuvia Mikiili tyokyv)rttiimyysmuodostuupysyviiki, ylimiiiiriiisiii menoja. Korvausmaksetaan Potilasvakuutuskeskuken on ennenlopullisen piivdkorvauksenaajalta,jonka henkil6 korvauspiitiiksen tekemista pyydeftava tarvitsee ulkopuolista apua. Laitoshoidon potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositus ajaltakorvaustaei maketa. korvauken miiiiriiytymisperusteista. Potilaanliiheisilliion tai senjel5. TilapEinen haitta {kipu ja siirky}, keen sattuneidenvahinkojenosaltaerityipysyye haitta sekii pysyve kosmeettisestesyystaoikeus korvaukseenpotilaan nen haitta hoitamisestaaiheutuneistakuluistaja ansionmenetyksestd. Oikeus korvaukseen Tilapdisenhaitan korvauskattaa akuutissa sairausvaiheessa aiheutuneenkivun,sdryn on vain siihensaakka,kun potilaantila on ja muun haitan.korvauksensuuruuteen vakiintunut. Liittakaamukaan perusteltu vaikuttavatvahingon laatuja vaikeusaste, vaatimusja tayttekaasivun 1 muuta korvaadittujen hoitotoimenpiteidenlaatu ja vaukenhakijaa koskevakohta sekd soveltuvin osin kohta 4 mikiili haette korvausta mdiiriija tilapiiisenhaitankestoaika. ansionmenetykestii.myos korvaustahakepysyvin haitan sekd pysyviin kosmeetti- van lsheisenon allekirjoitettavahakemusja sen haitan suuruusmdiritetidn ja korva- ilmoitettavatilinumero. us maksetaanvasta, kun tila on todettu pysyvdksi,usein vuoden kuluttua viimei- 8. Allekirjoitus sestdtoimenpiteestd.pysyviinhaitan kor- Potilaantai muun korvauksenhakijan tuvaus kattaapotilasvahingosta aiheutuvan lee allekirjoittaakorvaushakemus ja sapysyviin toiminnallisen haitan. Haitan malla vakuuttaa,etta lomakkeellaja sen suuruus arvioidaan liiiiketieteellisinpe- liitteissiiannetut tiedot ovat oikeita ja ettii rustein kiiyttiien apuna sosiaali-ja ter- korvauksiaei ole haettu tai saatumuualta veysministerion haittaluokituspiiiit6sta kuin lomakkeessa ja liitteissaon ilmoitet(10lz1 986)tai -asetusta(1#9/2009). Nii- tu. Allekirjoituksellaankorvauksenhakija den perusteellamiiiiriteltyd haittaa vas- antaa my6s suostumuksenkorvaushaketaava korvaus miiiiritelliiiin Liikenneva- muksen kisittelemiseksitarpeellistentiehinkolautakunnan normien perusteella. tojen hankintaan. P0O510t l/l rrarkki

5 (356x 2304) lmg_0668.jpg vr,twhdsi nli.ldlm G_0668.JPG

6 wwwhsinli.ldlm G_0668.JPc lm G_0668.JPG (3a56x 23Ol)

7 Helsingissii Liihettiijii: HenriAla-Peijari Kalevankatu 26 A Helsinki Vastaanottaj a: Potilasvahinkokeskus Bulevardi Helsinki Asia: Siihk0iskuhoidon tuottama ruumiinvamma hoitaja Matti Muikku i^ l6)/13 ^'bs]-'u Matti Muikun tahallisella teolla aiheuttama s?ihk0iskuvamma on kuvassa kuvattun4 myds kuvien ulkopuolelta on aivovamma ja pinnalle kohonneita verisuonia piiiin alueella. Murhayrityksen seurauksena tapahtunutapalrtumasarja on aiheuttanut viilillisind vahinkoina kenties mm. Swissair 111 putoamisen koska Suomi ei mydntiinyt mitiiiin vahinkoja tapahtuneen ambulanssia kutsuttaessa jolloin Genevessarvioitavat ihmisoikeusasiat on mahdoton saattaa oikeuteen. Tdrkeii toimintatapa on johtanut kansainviilisesti tilanteeseen ettii asiaan on kiinnitetty huomita Genevan protokollalla pudottamalla Geneveen matkalla oleva lentoalus tunnuksella jossa olen ollut asumassa eli Westend 111. Kaapelikeriit jotka oli lcjrtketty tietokoneeseen lienev?it sivuseikka kuten my6s vammat jotka aiheutuivat Jorvin sairaalan osastolla Q-) tulleesta henkigyksenpysdyttiimisestii. 7rltsn.* k;]*-, &;r.,d sh.hrv^ 'tt"lt,,tl-.lb* Lu-'n i / {hil"nn o- D'e' /,-4"'- gv-, Henri Ala-peijari V n - r, Ll ;vrje'a l'{*-' Kalevankatu 26 }^ Helsinki heprialapeij gmail.gom henri.aia-peij {h"ar,zz-{t. g,,,,". udr'['^ t*o {'--il' 'A-'+ 2 *'A''--'- rtr't1'a"--l'-' - /l ta^n / r,t f'r 4 padz't o>*,-lc!, )qe9 <UT (7o..^'iic,c-<-, +--vesgkogl-s/ ',, 7o tz / ll lri rl) k--*+,n4.-nn-f (r',nj.-s) /r/'fe :l/r+,-*" LlEctrv)(.t '(A '? 'l / Lnri ztvz/

8 ghts #)e hu***?tn. lfe "te;ha*:l:lr*. ruetuloa HEttRI ALA-PEIJARL Olft viirnelgi kirjtutun ena 30.0g I KirJaudu utos lf Ksnsis Etirsivu Asia*as6edot VakuuurstHotubet tefleyss hitr;et Vakuutlkre ia - { shrrja &stpkiitit Tilaito.t&F OstE yrluutls oppasi ehdorja rfrt et Vah&qor llfioita tftr.#t Ali-kasedut vahingo!*e Viesti lflstii 1zs.razo.ro lo:iz) VashanottaJe Asiakasnunxro A6ia tlei. }IENRI ALA-PEU{RI r Kogteusvaudo / honemfttauks t va6:uuvaklulus lorves vahl.cgonkorvausvelvol-lisuudeo ltahj.ngoskosausvelvolllsuus varalta. syntyy si.iel. eera te hrott ie&urdellanne totslle v&hi4qon. aihmgilte ufkef,!. ealreusiohtaue oi o.ni"q;*-*yyr., vahl,ogonl(owawvslvol]isut'ea *, eynny whinkoa ters.lnees eqvahi$iaja eryloidaaa tdpauskohtauksesti valuetasehtojen pohjalt{, tstg,v&1:.is!n L rveis.ln A$toft Lagerstedt If Aslakaspalv tu or0 ts r9 r9 hss/jhru6'if'fikstdsklfagd'oderjsp?url=/halansiors6/fddermdnispstsgsessidiffidml dj7dltgrqg.lzatgo8cicll%3a17f2hd47%3... 1t1

9 S'W13 T3rv tuioa F:NRi ALn.-PEIJARI Olrt vrme<sr <rrlaltun ena i h - iu,jj u JJ lf Karrsio Etusivu AstakastFdot Vakuutusehdotukset terueysselvrtykset Ja Viesti lfist$ 1zs.rz.2o1o 10132) vastaanortsja tienri ALA-PIIJARI Asiakasnilmero Asia Kosteusvaurjc / hornemi$alrkset Va k uutukset Laskut Ja asiakrrjat Tilaa todistus OstE vakuutu5 Oppaat, ehdot ja ohje t Vahingot tlmoit-a vahrngosta viestit Asrdkasedut :.:., /,s: -.r,1,r'..r:.-i. id:. i:d: 1,i.:a. r- -'c- - : :r..t.i::.,,,,:.i-i.i ::r-i9i,lo: lf Asrakaspal!cli ors

10 ryr3 lf Otre h*[etta" Me sutarnrn*. Terv trba HEllRl AIA-PEIIARI. OSr vlifie&si kirjarfffigeni 30.{t8.:1113. I KFJar:du uh6 lf Kansio Ehrtvu A6irt8ffealot frlhrrorsehddd et Er,r'138.! r'ht*i6t lr*rutl(set ldr*raelrtat fl.ab.fsbrs Osla Ythtut 3 op96at, ehrldts vbl*tger ItrEllval*r$66 Xstft l{fafase.ft. t jg ohtget Lihetteii OBone SahmposH Asial('$lunPro &la V*ufi ishklffitta K*itdty: es.t2.2$t0 09:{O} 2S :38 HENRI ALA+EI'ARI IALEVAfiKATU E6 A lrEl,slilr(I Xosteusvaurio / honemittaukset ge!, lladttltee ett'e ette vo: autlaa koska kost uaveurlo e! ole tkllll,ne! tt EA L6tra. hffiltt.austa koska se ei luulu vekstukser. Lllulla todetgu sut's! viie luodes aika*a esia. psr&oldi slcitsofreala. ltorvako $istruvakuulus Jcs aironi retrev5r vl.el* ensln eelatgln Ja alhe[te lolsll esin tal h nlt:ttv hinson? t iiat ioah rr tra t9 19 t9 1,r

11 s/6/'13 Tervetuloe H:NRl ALA.-PEI JARI Olrt v!ime<5i {trjautuneend 30 O8.?O11. I lfu.l.udu ult5 lf Kansio Etusivu Asiakastiedot Vakuutusehdotuk5et Ja terueysselvitykset Vakputuks t Lnskut ja tsiaklrlat Tilaa todistss Osta vakuutus Oppaal ehdot la ohjeet Vaitingot llmoita Yahingosta viertit Asiakasedui Viestilfistl vastaafloftala Asiakasnumeio AEia :e:, {? :35) HENRI ALA.PEI]ARI Kosteusvaur.o / homernltta ukset 1f Asiaka9pal!el! 0r0 r9 19 r9

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO RY:N PELIPASSIIN LIITTYVÄN URHEILUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT JA VAKUUTUSEHDOT 1.1.2014

SUOMEN PALLOLIITTO RY:N PELIPASSIIN LIITTYVÄN URHEILUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT JA VAKUUTUSEHDOT 1.1.2014 1(10) SUOMEN PALLOLIITTO RY:N PELIPASSIIN LIITTYVÄN URHEILUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT JA VAKUUTUSEHDOT 1.1.2014 Tämä on käännöslyhennys alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. Mikäli tämän tekstin

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe S.A:n

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Suomen Palloliitto Ry:n Pelipassiin liittyvän urheiluvakuutuksen yleiset ehdot ja vakuutusehdot 1.1.2015

Suomen Palloliitto Ry:n Pelipassiin liittyvän urheiluvakuutuksen yleiset ehdot ja vakuutusehdot 1.1.2015 Suomen Palloliitto Ry:n Pelipassiin liittyvän urheiluvakuutuksen yleiset ehdot ja vakuutusehdot 1.1.2015 Tämä on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. Mikäli tämän tekstin ja englanninkielisen

Lisätiedot