6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Bulevardi. Poti lasva ku utuskeskus. Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- bt allq KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA"

Transkriptio

1 6 Bulevardi Poti lasva ku utuskeskus 28, Helsinki. wwwpvk.fi Puhelin Faksi o4o45o+69+ KORVAUSHAKEMUS POTILASVAHINGOSTA Lomake tiiytetiiiin ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myonteisen korvauspiilitdken. TeFtdohjeet sivulla 4.]?imii lomake on saatavissa myos Potilasvakuutuskeskuksen kotisivulta. Kdsittelytunnus Saapunut POtilaS I Potilaan sukunimija etunimet Henkil6tunnus Ala-PeijariHenri Juhana 10,5,1,1,7,1,-,1,1,3,2 Potilaan kotikunta potilasvahingon sattuessa Ammatti Tampere opiskelija/ty6kyvytdn (2013) Postitus-ja maksuyhteystiedot Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Kalevankatu 26 A 36 00t00 Helsinki Puhelin pdivisin {my<isuuntanumero) Pankkitili, jolle korvaukset maketaan (IBAN-muodossa) I f I i 8r7 I t1 J t2 t5 0 0 r 0 t2t5t2 r5 r3 rg I Tilin haltija Henri Ala-Peijari llmoittakaa postiosoite,jonne korvauspditoketja mahdollisettiedustelut liiheteteen seke pankkitili,jolletiillii lomakkeella haettavat korva uket maksetaan. IBAN-muotoisessa ti linumerossa on'l 8 merkkiii. hakijan nimi Muun korvaukenhakija nimi (jos muu kuin potilas) Puhelin piiivisin (myos suuntanumero) Mikiili korvausta hakee potilaan puolesta, sijasta tai lisiikijoku muu henkilo (esim. vajaavaltaisen edunvalvoja, leski, liiheinen, tms.) kuin potilas itse, ilmoittakaa tdmdn henkiltin nimija yhteystiedot. Mikdli korvaukenhak'rja haluaa kegtae asiamiesta, mukaan on I i itettiivii valta kirja (ma I I i keskuken kotisivu i I la). Muutkorvauksia maksavatvakuu' tuslaitokset ja tahot <o samoista kuluista ja menetykista haettu tai saatu korvausta bt allq iseste tapaturmavakuutuksesta (tydtapaturma tai ammattitauti) vakuutuksesta, mista? perusteella sosiaalitoimesta ei haettu tai saatu ndiltd tahoilta Muu vakuutuslaitos, Kelan toimisto tai tyopaikkakassa. josta on haettu tai joka on makanut koruausta t5men vahingon johdosta (myds ulkomaiset) Lp-l +^^- tzlj 6z *&. -o afi^{"]*l.^ o,{-rt&h- ssr,eol-l'., L*,,oho[.^.".J"- e,l--ll-,,*. ( "-.-s+"j-;o llmoittakaa ne vakuutusyhtiot tai -laitoket tai muut tahot, jotka maksavat tai joista on haettu korvausta potilasvahingosta tai sen sairauden taikka vamman johdosta, jonka hoidossa potilasvahinko sattui. LiittiikiiS mukaan jiiljennoket annetuista korvauspeetdkiste tai ilmoittakaa tiimiin yhtion vahinkonumero, asianumero tai vastaava., P

2 ,aettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset(ks.kohta 1 sivulla 4) / Hoitolaitos/ykityislaAkarin tai muun-21 hoitaneenhenkilonnimiiaoso:p,z Sairaanhoitoaika/ kiiyntipiiivii --r--/ t4",'-'^' YI / o Hoitokustannus Julkinen Kulkuneuvo Kustannus P v A '/ -/, 1/a / Matkakustannukset Ota kulkuneuvo/ I Taksi I Matkakm / suunta Kustannus d t' Y / (< tl*-^rr*1 W'L+^-, / "ro6 Jatkakaatarvittaessa eri liitteellii! jokaisenhoitojakson,lsiikiirissii mukaanalkupeliiftekee kdynnintai muunhoitokiiynnin hoito-ja matkakustannukset. Eritetkiiii rhinenlaskusekdjoko alkuperiiinen makukuitti tai muu luotettava selvityslaskunmakamisesta(esim.kopiotiliotteestako. llmoittakaa tiill6in korvausta muualta,liiftekaamukaankorvauspiiiit6ket. Mikdliolettesaanutniiistiikustannuksista kohdalta). itsemakettavakijiiiinytosuuskustannuksista. vaatimukenaainoastaan (terveydentila, Mikiilihaettekorvaustaomanautontai takin kdytonkustannukista,esittiikiiiiselvityssenkeytontarpeellisuudesta julkistenkulkuneuvojen omanautontai taksinkeytdn sopimattomuus, tms.).titii selvitystii ei tarvita,mikiilikelaon hyviiksynyt ksi(kelan piiiitoket Iiitettevemukaan). korvattava ilrj;,5f^41.7r".*..-^ /Ak*A,nn1* s{hk6iskuvahinkoeiotehoidettavissa. Vg.rl,*W ft.,len.srla1 tpl.utla"-dn {Efp frhtrt rnui bhb 2. Liiiike-ja sidetarvekustannukset(ks.kohta 2 sivulla 4) yhteensi liitike-ja sidetarvekustannukista Korvausvaatimus ja myosjiiljenndkset liiiikeresepteiste, mikelikuiteistaei ilmeneliiiikkeennimi. Mukaanon liitettiivdalkuperiiisetapteekkikuitit tai apteekista tai liitettiiviihakemukeenmuuluotettava on hankittavakelasta selvitysliiiikeostoista Elleiniiitiiolesaatavilla,Teidiin aiheutuneista kustannuksista. selvitysliiikkeidenhankinnasta. (jiljennoket Kelanpiiiit6kistii liitteeki) tayftynytvuosina Lddkekorvauskatto 3. Muut vahingostaaiheutuneettarpeelliset kustannukset{ks.kohta 3 sivulla 4} t muistapotilasvahingosta aiheutuneista kustannukista Korvausvaatimus Hi; "rr"".,1,t, Mukaanon liitettiiviialkuper5isetkuitit selvitysmistdkustannukistaon kysymysja millsperusteellahaetteniistdkorvausta. *l"o* ffi t r4-tnl.,qnvw 6s,t t (u "6 s pe( k-a ttuagtr*,l, SarnAr u{re6jqa 'fms ) L47,w v*t4t'.,-w/lrr.o/firbger i s&zvg'r.u t u b-eg IL no i fi"fuler r,ts-61+tj rv &vk'wrax tlu,g.t44?f 6vr9?-W-u/N J;0"0""'

3 4.Tyttkyvyttitmy'r ja ansionmenetys(ks.kohta 4 sivulla 4) on aiheutunut E kyllii tr ei Ansionmenetyste / Potilasvahinko on aiheuttanutliiskirintoteamantyokyv)/nomyyden palkkaa sairausajalta Tyonantaja on maksanut. _saakka. sattuessa tyotdn EI Potilasvahingon Tyokyvynomyys ti on pdiittynyt E jatkuu edelleen E on muodostunutpysyviiksi. fitton7.^ o. Tyonantajan nimi,t r t"..' ls. N)8,1 L/l Palkkahallinnostavastaavan henkildn nimi Z1-to " t-or-- /pn-,-h; t;.,^-l Puhelinpiiivisin(mydssuuntanumero) p6 r'e.-o^. - jonka perusteellaansionmenetykenmiiiirii pyyteaniiidentietojenperusteellatyonantajaltaselvityksen, Potilasvakuutuskeskus Voittemyositseesittiiiierillisellii liitteelliiselvitykenansionmenetyksen mdiiristii. arvioidaan. AntakaaselvitysjokaiYrittijin ansionmenetysselvitetiiiinerikseenseuraaviinkysymykiinannettujenvastaustenperusteella. eri liitteellii! sestayrityksesti,jossatoimitte yriftejiinii(my6smaa-ja metsltalousyrityket).vastatkaa ja Y-tunnus? nimi,yhteystiedot a) Yrityksen b) Yritysmuoto,yrityken toimialaja henkilostonmiiiirii? yrityksestii? c) Potilaanomistusosuus omantydpanoksen osuusyritystoiminnassa? d) Potilaan sisiiltoja tydskentelyolosuhteet? e) TyotehtSvien f) Potilasvahingon vaikutustydskentelyyn? g) Tyokyvyttomyyden vaikutusyrityksentoimintaan? h) T6idenjiirjestaminentyokyvyttdmyysaikana? ja sen i) Selvitys aiheutuneesta ansionmenetyksestii perusteista(esim.mitii toita jaenyttekemiittiitai siirtynyt)? 5.Tilapiiinen haitta {kipu ja s6rky},pysyvehaifta sekspyswii kosmeettinenhaitta (ks.kohta 5 sivulla 4) ja muistaasiakirjoista perusteella suuruusmtiiiritelltiiin sairauskertomukista selvityksen soveltaen liikenkorvausten saatavan normejaja ohjeita.l?imiinvuoksitarkankorvausvaatimuken Voitte esittdminen ei ole viilttsmetonte, nevahinkolautakunnan liitteelliiomanselvityksenne halutessanne esittiiiierillisellii asiasta. Liitteenii I pysyviinkosmeettisen kplvalokuvialopullisestatilanteesta haitanarvioimiseksi. 6. Apuviilineidentarve {vaatelisi) (ks.kohta 6 sivulla 4) johdostakegitssaobva tai ollutapuviiline, tuki tai muuvastaava: Potilasvahingon Ollut kiiytossa_ tarve Apuvdlineen 5 on piiiittynyt 6 jatkuuedelleen I on pysyviitai pitkdaikainen. 7. Ulkopuolisenavun tarve (hoitotuki tai liiheisten korvaukset)(ks.kohta 7 sivulla 4) Potilasvahingosta on aiheutunutulkopuolisen avuntarve Avuntarve n on p5ettynyt Avunantaja ff kotipalvefu tr jatkuuedelleen tr on pysyviitai pitkiiaikainen. ArX)ot E kotisairaanhoito E muu,u6o,^ilr5, UCtn/L'l HtrrDi"S 8. Allekirjoitus ja senliitteissiantamanitiedot ovatoikeitaja ettei korvattavaksi haettavistakustannukistatai Vakuutan,ettatasselomakkeessa ja senliitteissiion ilmoitettu. menetykistiiole haettutai saatukorvausta muualtakuinlomakkeessa harjoittajat, apteekitveroviranomaiset,vahingonkiirsineidentyonantajat, Suostunsiihen,ettdterveyden-jasairaanhoitotoiminnan ja vakuutuslaitokset, ja muutviranomaiset Eliiketurvakeskus antaapotilasvakuuelskesaavatsalassapitosiiiinndsten est5metta ja potilaantai muunvahingonkiirsineen ne potilaanterveydentilaa saamiakorvaukia,eliikkeitiija palkkausta tuskeskukselle ja korvauskiisittelyssii. koskevattiedot,asiakirjatja ratkaisut,jotka ovattarpeentdmdnvahinkoasian selvittdmisessii keftee asiamiestii, niinmukaanon liitettiivivaltakirja(mallikeskukenkotisivuilla). Joskorvauksenhak'rja ja nimenselvennys Potilaan allekirjoitus tai muunkorvauksenhakijan trnl"piiiviiys {3 (>, -,--- Henri Ala-Peijari mo520r1/rt

4 .1. Giyttiiohjeita / 3. Muut vahingostaaiheutuneet tarpeell iset kustannukset Timi lomaketeytetaanja palautetaanpotilasvakuutuskeskukelle vastakun keskuson Muita potilaalleaiheutuneitakustannukia jos ne ovat poantanutaiemmintehdynvahinkoilmoituksen voidaankorvataainoastaan, johdosta mydnteisenkorvauspddt6ken.va- tilasvahingonvuoki tarpeellisia.mukaan hinkoilmoituslomakkeita on saatavissa hoi- on liitettevealkuper6isetkuitit sekii selvitys tolaitoksista,potilasvakuutuskeskukesta tai kustannustenyhteydestdpotilasvahinkoon ja niidentarpeellisuudesta. keskuksenkotisivuilta. Tissi lomakkeessaon esitetty korvauslajit joista potilasvakuutuksesta on mahdollista saada korvausta.lisiiksi kuolemantapauksessahaettaviakorvauksiavarten on oma lomakkeensa,jota saa Potilasvakuutuskeskuksesta tai sen kotisivuilta. perusteellamakettavat Potilasvahinkolain korvauslajitmiiiiriiytyviit vahingonkorvauslain 5 luvun 2-4 5:n perusteella.korvausten suuruusmiiiiriiytyy vahingonkorvausoikeudessayleisestinoudatetun korvaustason perusteellasoveltaenlisiiksiliikennevahinkolautakunnanantamianormejaja ohjeita. Potilasvakuutukestavoidaan makaa korvaustaainoastaanterveyden-ja sairaanhoidon yhteydessi potilaalle aiheutuneesta henkilovahingosta.ne kustannuksetja menetykset, jotka olisivat aiheutuneet ilman potilasvahinkoakin, eivdt tule korvattaviksi.muiden lakienperusteellamaksettavat korvauksetotetaan vdhennykend huomioon potilasvakuutuksestamakettavissakorvaukissa.tiimiinvuoki lomakkeessapyydetaantietoja muista korvaukia maksavista vakuutuslaitokistaja vastaavista. Haettavat korvaukset 1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset Julkisenterveyden-ja sairaanhoidonyhteydessi sattuneestavahingostaaiheutuvat hoitokulut korvataanjulkisensairaanhoidon makutason mukaisesti,ellei hakemukessa esitetderityisiaheketieteellisis syitii keyftaa yksityisiiiterveydenhoitopalveluja.taksin tai oman auton keyttamisesteaiheutuneista kustannuksista on mahdollistasaadakorvaus ainoastaan, mikiili hakemukeenon liitetty selvitysniiden kiiytiin tarpeellisuudesta. 2. Liiiike- ja sidetarvekustannukset Potilasvahingonjohdosta tarpeellisesta yl i midrd isestii liiiikityksestdaiheutuneet kustannuket korvataanesitettyjenkuittien tai muiden selvitystenmukaisesti.selvityksistiitulee ilmeti sekii potilaan liiiikkeestdmakama hinta ettii liiiikkeen nimi. Samoin sidetarvikkeidenkuiteista tulee ilmetii,mistdtuotteestaon kyse.llmoittakaa myos,mikslipotilaanl66kekulutovat aikana, jolta korvaustahaetaan,ylittineet Kelan 16Skekorvauskaton. Korvausmaketaan yleensdkertakorvauksena.alle 18-vuotiaankorvausmaksetaan kahdessaosassa.ensinmaketaan korvaus, joka kattaaajan 18 vuoden ikiiiin saakkaja 18-vuotiaanamaksetaanlopullinenkorvaus. PysWin kosmeettisenhaitan korvaus kattaa sairaudestatai vammasta ulkondolle aiheutuneenpysyvdnhaitan.korvausm66ritell6dn,kuntilaon vakiintunutjaesim.arpien a. Tyiikyvytt6myys Ja ansionmenetys paraneminenpeetynyt. Korvausmaketaan Potilasvakuutuksestakorvataan ainoas- kertakorvauksena. taan potilasvahingostajohtuneesta ylimssrdisestdtyokyvyttomyydestii aiheu- Sekii pysyviin haitan ettd pysyvdn kostunut ansionmenetys. Siltaosin kuin potilas meettisen haitan korvausten suuruus on olisi ollut jo perussairauden tai -vamman sidottu vahingonkirsineenikiiiin. Niiitii takia taikka muusta syystety6kyvytdn, ei korvaukia voidaan erityisenesitetyn selviansionmenetyskorvausta voi tulla maket- tyksen perusteellakorottaa,jos potilaan tavaksi. harrastukselle aiheutuu poikkeuksellista haittaataikka muutoin erityistii el5mfrnlaaansionmenetyskorvaus mdiritetddnyleen- dun heikentymists. sd vertaamallasiti ansiotuloa,jonka potilas olisi ilman potilasvahinkoa saanutsiihen 6. Apuviilineiden tarve (vaatelbe) ansiotuloon,jonka vahingostahuolimatta on saanut.telbin otetaanhuomioonmm. Mikiili potilasjoutuu potilasvahingonjohdos joka aiheuttaa tyrinantajansairausajalta makama palkka ta kaftameen apuvslinetti, poikkeuksellista vaatteiden kulumistatai ja sairauspdiviraha muidenlakienperusteella likaantumista, hiinelle voidaan makaa makettavat etuudet. vaatelisdkorvausta. Korvausmaketaan pditydnantajallevoidaan makaa korvaussiltd vikorvaulsena ajalta,jonka henkilo joutuu osin kuin tyontekualleon makettu sairaus- kiiyttiimiisnapuvi Iinettd, ei kuitenkaan laf ajalta palkkaa,ellei vastaavaakorvausta toshoidonajalta. ole makettu tyonantajallemuiden lakien 7. Ulkopuolisen avun tarve perusteella. (hoitotuki tai liiheisten korvaukset) Yrittdjin ansionmenetys selvitetddnerikeen Mikiili vahingonkdrsinyttarvitseepotilastiissii lomakkeessaesitettyihin kysymykiin v a h i n g o nj o h d o s t a u l k o p u o l i s t aa p u a, annettujenvastaustenperusteella. hiinellevoidaanmaksaahoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa aiheutuvia Mikiili tyokyv)rttiimyysmuodostuupysyviiki, ylimiiiiriiisiii menoja. Korvausmaksetaan Potilasvakuutuskeskuken on ennenlopullisen piivdkorvauksenaajalta,jonka henkil6 korvauspiitiiksen tekemista pyydeftava tarvitsee ulkopuolista apua. Laitoshoidon potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositus ajaltakorvaustaei maketa. korvauken miiiiriiytymisperusteista. Potilaanliiheisilliion tai senjel5. TilapEinen haitta {kipu ja siirky}, keen sattuneidenvahinkojenosaltaerityipysyye haitta sekii pysyve kosmeettisestesyystaoikeus korvaukseenpotilaan nen haitta hoitamisestaaiheutuneistakuluistaja ansionmenetyksestd. Oikeus korvaukseen Tilapdisenhaitan korvauskattaa akuutissa sairausvaiheessa aiheutuneenkivun,sdryn on vain siihensaakka,kun potilaantila on ja muun haitan.korvauksensuuruuteen vakiintunut. Liittakaamukaan perusteltu vaikuttavatvahingon laatuja vaikeusaste, vaatimusja tayttekaasivun 1 muuta korvaadittujen hoitotoimenpiteidenlaatu ja vaukenhakijaa koskevakohta sekd soveltuvin osin kohta 4 mikiili haette korvausta mdiiriija tilapiiisenhaitankestoaika. ansionmenetykestii.myos korvaustahakepysyvin haitan sekd pysyviin kosmeetti- van lsheisenon allekirjoitettavahakemusja sen haitan suuruusmdiritetidn ja korva- ilmoitettavatilinumero. us maksetaanvasta, kun tila on todettu pysyvdksi,usein vuoden kuluttua viimei- 8. Allekirjoitus sestdtoimenpiteestd.pysyviinhaitan kor- Potilaantai muun korvauksenhakijan tuvaus kattaapotilasvahingosta aiheutuvan lee allekirjoittaakorvaushakemus ja sapysyviin toiminnallisen haitan. Haitan malla vakuuttaa,etta lomakkeellaja sen suuruus arvioidaan liiiiketieteellisinpe- liitteissiiannetut tiedot ovat oikeita ja ettii rustein kiiyttiien apuna sosiaali-ja ter- korvauksiaei ole haettu tai saatumuualta veysministerion haittaluokituspiiiit6sta kuin lomakkeessa ja liitteissaon ilmoitet(10lz1 986)tai -asetusta(1#9/2009). Nii- tu. Allekirjoituksellaankorvauksenhakija den perusteellamiiiiriteltyd haittaa vas- antaa my6s suostumuksenkorvaushaketaava korvaus miiiiritelliiiin Liikenneva- muksen kisittelemiseksitarpeellistentiehinkolautakunnan normien perusteella. tojen hankintaan. P0O510t l/l rrarkki

5 (356x 2304) lmg_0668.jpg vr,twhdsi nli.ldlm G_0668.JPG

6 wwwhsinli.ldlm G_0668.JPc lm G_0668.JPG (3a56x 23Ol)

7 Helsingissii Liihettiijii: HenriAla-Peijari Kalevankatu 26 A Helsinki Vastaanottaj a: Potilasvahinkokeskus Bulevardi Helsinki Asia: Siihk0iskuhoidon tuottama ruumiinvamma hoitaja Matti Muikku i^ l6)/13 ^'bs]-'u Matti Muikun tahallisella teolla aiheuttama s?ihk0iskuvamma on kuvassa kuvattun4 myds kuvien ulkopuolelta on aivovamma ja pinnalle kohonneita verisuonia piiiin alueella. Murhayrityksen seurauksena tapahtunutapalrtumasarja on aiheuttanut viilillisind vahinkoina kenties mm. Swissair 111 putoamisen koska Suomi ei mydntiinyt mitiiiin vahinkoja tapahtuneen ambulanssia kutsuttaessa jolloin Genevessarvioitavat ihmisoikeusasiat on mahdoton saattaa oikeuteen. Tdrkeii toimintatapa on johtanut kansainviilisesti tilanteeseen ettii asiaan on kiinnitetty huomita Genevan protokollalla pudottamalla Geneveen matkalla oleva lentoalus tunnuksella jossa olen ollut asumassa eli Westend 111. Kaapelikeriit jotka oli lcjrtketty tietokoneeseen lienev?it sivuseikka kuten my6s vammat jotka aiheutuivat Jorvin sairaalan osastolla Q-) tulleesta henkigyksenpysdyttiimisestii. 7rltsn.* k;]*-, &;r.,d sh.hrv^ 'tt"lt,,tl-.lb* Lu-'n i / {hil"nn o- D'e' /,-4"'- gv-, Henri Ala-peijari V n - r, Ll ;vrje'a l'{*-' Kalevankatu 26 }^ Helsinki heprialapeij gmail.gom henri.aia-peij {h"ar,zz-{t. g,,,,". udr'['^ t*o {'--il' 'A-'+ 2 *'A''--'- rtr't1'a"--l'-' - /l ta^n / r,t f'r 4 padz't o>*,-lc!, )qe9 <UT (7o..^'iic,c-<-, +--vesgkogl-s/ ',, 7o tz / ll lri rl) k--*+,n4.-nn-f (r',nj.-s) /r/'fe :l/r+,-*" LlEctrv)(.t '(A '? 'l / Lnri ztvz/

8 ghts #)e hu***?tn. lfe "te;ha*:l:lr*. ruetuloa HEttRI ALA-PEIJARL Olft viirnelgi kirjtutun ena 30.0g I KirJaudu utos lf Ksnsis Etirsivu Asia*as6edot VakuuurstHotubet tefleyss hitr;et Vakuutlkre ia - { shrrja &stpkiitit Tilaito.t&F OstE yrluutls oppasi ehdorja rfrt et Vah&qor llfioita tftr.#t Ali-kasedut vahingo!*e Viesti lflstii 1zs.razo.ro lo:iz) VashanottaJe Asiakasnunxro A6ia tlei. }IENRI ALA-PEU{RI r Kogteusvaudo / honemfttauks t va6:uuvaklulus lorves vahl.cgonkorvausvelvol-lisuudeo ltahj.ngoskosausvelvolllsuus varalta. syntyy si.iel. eera te hrott ie&urdellanne totslle v&hi4qon. aihmgilte ufkef,!. ealreusiohtaue oi o.ni"q;*-*yyr., vahl,ogonl(owawvslvol]isut'ea *, eynny whinkoa ters.lnees eqvahi$iaja eryloidaaa tdpauskohtauksesti valuetasehtojen pohjalt{, tstg,v&1:.is!n L rveis.ln A$toft Lagerstedt If Aslakaspalv tu or0 ts r9 r9 hss/jhru6'if'fikstdsklfagd'oderjsp?url=/halansiors6/fddermdnispstsgsessidiffidml dj7dltgrqg.lzatgo8cicll%3a17f2hd47%3... 1t1

9 S'W13 T3rv tuioa F:NRi ALn.-PEIJARI Olrt vrme<sr <rrlaltun ena i h - iu,jj u JJ lf Karrsio Etusivu AstakastFdot Vakuutusehdotukset terueysselvrtykset Ja Viesti lfist$ 1zs.rz.2o1o 10132) vastaanortsja tienri ALA-PIIJARI Asiakasnilmero Asia Kosteusvaurjc / hornemi$alrkset Va k uutukset Laskut Ja asiakrrjat Tilaa todistus OstE vakuutu5 Oppaat, ehdot ja ohje t Vahingot tlmoit-a vahrngosta viestit Asrdkasedut :.:., /,s: -.r,1,r'..r:.-i. id:. i:d: 1,i.:a. r- -'c- - : :r..t.i::.,,,,:.i-i.i ::r-i9i,lo: lf Asrakaspal!cli ors

10 ryr3 lf Otre h*[etta" Me sutarnrn*. Terv trba HEllRl AIA-PEIIARI. OSr vlifie&si kirjarfffigeni 30.{t8.:1113. I KFJar:du uh6 lf Kansio Ehrtvu A6irt8ffealot frlhrrorsehddd et Er,r'138.! r'ht*i6t lr*rutl(set ldr*raelrtat fl.ab.fsbrs Osla Ythtut 3 op96at, ehrldts vbl*tger ItrEllval*r$66 Xstft l{fafase.ft. t jg ohtget Lihetteii OBone SahmposH Asial('$lunPro &la V*ufi ishklffitta K*itdty: es.t2.2$t0 09:{O} 2S :38 HENRI ALA+EI'ARI IALEVAfiKATU E6 A lrEl,slilr(I Xosteusvaurio / honemittaukset ge!, lladttltee ett'e ette vo: autlaa koska kost uaveurlo e! ole tkllll,ne! tt EA L6tra. hffiltt.austa koska se ei luulu vekstukser. Lllulla todetgu sut's! viie luodes aika*a esia. psr&oldi slcitsofreala. ltorvako $istruvakuulus Jcs aironi retrev5r vl.el* ensln eelatgln Ja alhe[te lolsll esin tal h nlt:ttv hinson? t iiat ioah rr tra t9 19 t9 1,r

11 s/6/'13 Tervetuloe H:NRl ALA.-PEI JARI Olrt v!ime<5i {trjautuneend 30 O8.?O11. I lfu.l.udu ult5 lf Kansio Etusivu Asiakastiedot Vakuutusehdotuk5et Ja terueysselvitykset Vakputuks t Lnskut ja tsiaklrlat Tilaa todistss Osta vakuutus Oppaal ehdot la ohjeet Vaitingot llmoita Yahingosta viertit Asiakasedui Viestilfistl vastaafloftala Asiakasnumeio AEia :e:, {? :35) HENRI ALA.PEI]ARI Kosteusvaur.o / homernltta ukset 1f Asiaka9pal!el! 0r0 r9 19 r9

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi EV 124/1998 vp - HE 91/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 9111998

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä

Potilasvakuutus Suomessa. Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta selkokielellä Potilasvakuutus Potilasvakuutuksesta voi hakea korvausta, jos sinulle syntyy henkilövahinko terveydenhuollossa. Henkilövahinko tarkoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa Jos vahingoitut sairaanhoidon yhteydessä, on sinulla oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille

Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä. Tausta-aineistoa toimittajille Tietoa potilasvahingoista ja potilasvakuutusjärjestelmästä Tausta-aineistoa toimittajille Muutama keskeinen termi Yleiskielessä hoitovirhe tarkoittaa kaikkia potilaan hoidossa tapahtuneita virheitä tai

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) (Täyttöohjeet lomakkeen lopussa) Päivämäärä

VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) (Täyttöohjeet lomakkeen lopussa) Päivämäärä VAHINGONKORVAUSVAATIMUS 1 (5) Päivämäärä 1 VAHINGONKÄRSIJÄN SEKÄ VAATIMUKSEN LAATIJAN PERUSTIEDOT 1) Sukunimi ja etunimet 1 Vaatimuksen laatija Yhteisö Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus

Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen. Aluehallintoviraston koulutus Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen Aluehallintoviraston koulutus 12.5.2017 Potilasvahingot Korvauspäällikkö Elina Muukkonen Esityksen sisältö Potilasvakuutuskeskus Kuka on velvollinen informoimaan

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 1 Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 Helsinki-Turku-Tukholma-Turku-Helsinki Ari Koski 2 Pohjolan kuulumiset Pohjolan väen esittely Ilona Erkkilä Tommi Siren Erja Luoto Ari Koski Ajankohtaista Pohjolasta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Lautamieskustannusten suorittaminen

Lautamieskustannusten suorittaminen OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 1(3) PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) 160 03 3.4.2002 OM 20/123/2002 MÄÄRÄYSKOKOELMA Lautamieskustannusten suorittaminen Toimivalta Käräjäoikeuslain 12 Voimassa Kumoaa

Lisätiedot

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen

POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT. Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen POTILASVAKUUTUS JA MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT Duodecimin XIII Opetuksen kehittämisseminaari 1.4.2004 Reima Palonen MÄÄRITELMIÄ Komplikaatio lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus aikaisempaan

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Voimaan 1.9.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi Savon koulutuskuntayhtymä Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toiminlle yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 1. Yritystiedot Virallinen nimi (ohje 1) Y-tunnus Nimilyhenne, käyttönimi Konsernitiedot

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA Rauten sairauskassa HALLITUKSEN YLEISOHJEET 1.1.2018 PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA ETUUDET Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt Sisällysluettelo Asunnon muutostyöt Mitä muutostöitä korvataan?...2 Korvattavat peruskorjaustyöt...4 Kuinka korvausta haetaan?...5 Korvausmäärät...6 Korvausten

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ- JA YHTEYSTIEDOT (Osakas täyttää) Taloyhtiön nimi Huonston osoite Osakkeenomistaja Puhelinnumero, koti Osakkeenomistajan osoite Puhelinnumero,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet. Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa.

Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet. Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Vakuutuslääkäri ei sooloile Vakuutuslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen

Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta. 16.5.2014 Pia Turunen Infektioturvallisuus potilasasiamiehen näkökulmasta Infektioturvallisuus Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden-

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen Lääkevahinkovakuutus Petri Ahonen 12.5.2017 Vakuutusturvan järjestäminen LÄÄKKEIDEN VALMISTAJAT, MAAHANTUOJAT, JAKELIJAT JA MUUT TOIMIJAT OSUUSKUNTA Ostaa vakuutuksen yhtiöltä Ottaa vakuutuksen jäsentensä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA

TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA 2 (27) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...3 2. LIIKENNEVAHINKO JA RAIDELIIKENNEVAHINKO...4 2.1. Liikennevahingon määritelmä...4 2.1.1. Moottoriajoneuvot...4 2.1.2. Moottoriajoneuvon

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ HAEN omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota VASTAANOTTAJA palveluseteleitä Muuta, mitä? HENKILÖTIEDOT Omaishoidettavan Henkilötunnus lapsen tiedot

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot