Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen Pentti puheenjohtaja Kinnunen Raimo I varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko II varapuheenjohtaja :t klo Huttunen Satu varajäsen Huusko Anu jäsen Ihme Jaana jäsen Kolehmainen Katja jäsen Kärki Piritta jäsen Kärkkäinen Eero jäsen Sallinen Jussi jäsen Törönen Erja jäsen Poissa Kuntsi Tony jäsen Muut läsnäolleet Hölttä Anna valtuuston pj Jeskanen Reijo valtuuston I varapj Törmälä Anssi valtuuston II varapj :t klo Pirskanen Ilkka kuntayhtymän johtaja, esittelijä :t klo , :t klo Hiltunen Pia talousjohtaja :t klo , :t klo Herranen Jatta kehitysjohtaja Kortelainen Timo rehtori :t klo Tahvanainen Esko tekninen johtaja :t klo Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pentti Hartikainen puheenjohtaja Heli Pirhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jussi Sallinen Erja Törönen

2 Pöytäkirja 6/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu klo 9:00-14:30. Heli Pirhonen johdon assistentti

3 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Käsitellyt asiat Sivu 112 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden esittely Kaislakadun F-asuntolan muutos- ja peruskorjaustyö Joensuun kaupungin päivähoidon tarpeisiin Aiko, Kivialan koulutustilojen muutos Outokummussa Lieksan Oravatien asuntolan myynti Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä OKM/27/010/ Urheiluakatemian yhteistyösopimus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos Hallituksen edustajien nimeäminen johtokuntiin Eronpyyntö Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenyydestä Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenen valinta Irtisanoutuminen suunnittelujohtajan virasta Flinkin kirje hallitukselle Pesosen kirje hallitukselle "Ratkaistava asia" Projektien ja kehittämishankkeiden talousseuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Johtokuntien ja hallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 46

4 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen avaus Kuntayhtymän hallitus 112 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntayhtymän hallitus 113 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen esittelijänä toi mii kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

6 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus 114 Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän hallitus 115 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Hallitus päätti kokouksessaan , että hallituksen pöytäkirjan tar kastaa kak si kul la kin ker ral la sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkas te taan ko kouk sen jäl keen tai se toimitetaan postitse pöytäkirjan tarkastajil le. Pöy täkirjan tu lee palau tua sihteerille mahdollisimman pian viimeistään nähtävänäolo päi vään men nessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jussi Sallinen ja Erja Törönen. ehdotus Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Sallisen ja Erja Törösen.

8 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden esittely Kuntayhtymän hallitus 116 Kokouksen alussa Pohjois-Karjalan Opisto/ammattiopisto Niittylahden Rehtori Timo Kortelainen esitteli oppilaitoksen tiloja ja toimintaa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Kaislakadun F-asuntolan muutos- ja peruskorjaustyö Joensuun kaupungin päivähoidon tarpeisiin 44/ /2014 Kuntayhtymän hallitus Joensuun kaupungilla on tarvetta päivähoitotiloista. Kaupungin kanssa on käy ty neu vot te lu ja eri vaihtoehdoista tarjota toimitilaa päivähoidon tarpeisiin. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu Kaislakadun F- rakennuksen (asunto la 2) muuttamisesta päiväkotitoimintaan. Kuntayhtymä rakennuttaisi kaupungille tilat ja perisi muutostyökustannukset vuokran yhteydessä 15 vuo den aikana 5 %:n korolla. Vuokrattavien tilojen pinta- ala on noin 770 m2 (huoneistoala). Muutostöiden luonnokset tehty yh teis työs sä kau pun gin kanssa ja niiden perusteella on laadittu kustannusarvio. Vuok ran yhteydessä perittävä sum ma tar kis te taan ra kenta mi sen pää tyttyä to dellisten rakennuskustannusten mukai seksi. Ra ken nus töi den kus tan nusar vio sisältäen piha-alueet ai toi neen ja leikkikenttineen on 1,2 milj.eu roa ( alv 0%), ja in ves toinnista ai heutu va pääomavuokra 15 vuo den mak su ajal la ja 5 %:n korolla on eu roa/kk eli 12,32 eu roa/m2/kk. Tiloista perittävä vuokra on euroa/kk eli 7,60 euroa/m2/kk (alv 0%), vuok ra si do taan vuok ra so pimuksessa elinkustannusindeksiin. Vuokraan sisäl tyy lämpö, vesi, normaali kiinteistön kunnossapito, kiinteistönhoito ja sii vous. Vuok ra lai nen mak saa it se sähkön ja myöhemmin mahdollisesti tarvitse mansa tilamuutokset. Kokonaisvuokra on yhteensä euroa/kk eli 19,92 /m²/kk (alv 0 %). Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 investiontisuunnitelmaan inves toin tihank keen, jos sa Kais la ka tu 8 F- rakennus muutetaan päivähoidon tarpeisiin sopivaksi Joensuun kau pun gil le vuokraamista varten, edel ly tyksellä et tä kaupunki hy väk syy em. tie doilla val mis tellun vuok ra sopi muk sen. Hank keen suunnit te lutyö voi daan aloit taa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 117 Kaislakadun F- asuntolan muutostöiden suunnittelu Joensuun kaupungin päi vä hoi don tarpeisiin on valmistunut ja rakentamisesta on pyydetty urak katar jouk sia.

10 Pöytäkirja 6/ Ennen suunnittelun aloitusta Protiimi Oy:n toimesta laadittiin kus tan nus arvio kaupungilta saatujen luonnosten perusteella. Suunnittelun aikana on kuiten kin hankkeen laajuus kasvanut. Suunnittelussa on huomioitu kau pun gin päivähoidon tarpeet. Päivähoidon käyttöön tuleva pinta- ala on nyt 806 huoneisto-m2. Laajuus on muuttunut mm. seuraavista seikoista johtuen: - rakennetaan uutta varasto- (37,5,m2) ja katostilaa( n. 180m2), - piha-alueet kustannuslaskentavaihetta huomattavasti laajemmat ja pa rem min varustellut, - toinen kierreporras uusitaan suoraksi portaaksi, - IV- konehuone huomattavasti suurempi. Saatujen urakkatarjousten mukainen kustannusarvio on 1,45 milj.euroa. Kaupungilta on myös tullut toive vuokra- ajan muuttamisesta 20 vuoteen ja eritellä siivouskustannuksen osuus ylläpitovuokrasta. Em. tiedoilla laskien olisi pääomavuokra /kk eli 11,87 /m2/kk, ylläpitovuokra 6.125,60 /kk, eli 7,60 /m2/kk, josta siivouksen osuus 2,10 /m2/kk. Vuokrat ovat yhteensä ,60 /kk, 19,47 /m2/kk ja il man siivousta ,22 /kk, 17,37 /m2/kk. Vuokran yhteydessä pe rit tä vä summa tarkistetaan rakentamisen päätyttyä todellisten kustannusten mu kaisek si. Ylläpitovuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Joensuun kau pun ginhal li tus käsittelee asiaa kokouksessaan Lisätietoja: tekninen johtaja Esko Tahvanainen, puh , esko.tahvanainen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että Kaislakadun F- asuntolan muutostyö Joensuun kau pungin päivähoidon tarpeisiin toteutetaan, mikäli Joensuun kaupunki hy väk syy em. laskelmat ja em. tiedoilla laadittavan vuokrasopimuksen. Hank keen kustannusarvioksi hyväksytään 1,45 milj.euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Aiko, Kivialan koulutustilojen muutos Outokummussa 233/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 118 Pohjois- Karjalan aikuisopiston kivialan (kaivos- ja louhintatekniikka) kou lutus ti lat ovat aiemmin olleet os. Karjalankatu 2, Outokumpu, jossa on ol lut kivialan työn- ja teorianopetus ym. tilat. Kiventyöstökoneet on myyty ja kivihalli on myytävien rakennusten listalla. Kiventyöstön koulutusta ei enää järjestetä omissa tiloissa. Karjalankatu 2:ssa sijaitsee työn ope tus hal lin lisäksi päärakennus, joka on ollut puoliksi aikuisopiston ja puoliksi am mat ti opis ton käytössä. Nyt on vapautumassa aikuisopiston osuus myös pää ra ken nuk ses ta. Vapautuvan tilan käyttömahdollisuuksista käydään neu vot te lu ja erikseen. Kivialan vielä tarvittavat opetustilat on suunniteltu siirrettäväksi metallin ope tus ti lo jen kanssa samoihin tiloihin, os. Teollisuuskatu 2, Outokumpu. Muu tos työ käsittää yhden metallin koneistusopetushallin muuttamisen ki vialan varasto- ja simulaattoritilaksi, uuden nosto- oven tekemisen halliin ja nosto- oven edustalla, piha-alueella, tehtävät muutostyöt. Muuten käy te tään metallin opetuksen kanssa yhteisiä tiloja. Yhteiskäytössä ovat mm. luo kat, pukuhuoneet ja opettajien tilat. Koneistushallissa sijainneet työs tö ko neet sijoitellaan muihin työnopetushalleihin. Muutostyöt on suunniteltu tehtäväksi vuosisopimus- urakoitsijoiden toi mesta. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Lisätietoja: tekninen johtaja Esko Tahvanainen, puh , esko.tahvanainen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että Pohjois- Karjalan aikuisopiston kivialan kou lu tus ti lo jen muutokset Outokummussa toteutetaan. Hankkeen kustannusarvioksi hy väksy tään euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Lieksan Oravatien asuntolan myynti 232/ /2014 Kuntayhtymän hallitus 119 Lieksassa, os. Oravatie 1, on aiemmin Pohjois-Karjalan aikuisopiston käy tös sä ollut asuntolarakennus tyhjillään. Rakennus on ollut tilapalvelujen hal lin nassa jo vuodesta 2012 alkaen. Tilapalvelut on vuokrannut asuntolaa Ke mi jo ki Oy:lle, mutta vuokraus on nyt päättynyt, eikä jatkosta ole tietoa. Ra ken nus on ollut myytävien rakennusten listalla ja myynnistä on ollut il moi tuk sia sanomalehdissä. Asuntolarakennus on rakennettu 1977, eikä rakennukseen ole tehty sen jälkeen peruskorjauksia. Tiedot asuntolarakennuksesta: - 7 kpl 4h + kk huoneistoja (80 m²) - 1 kpl 2h + k huoneisto (50 m²) - 1 kpl 1h + k huoneisto (30 m²) - 2 saunaa sekä pesutupa ja varastotilat - tilavuus 3230 m³ - kerrosala 980 m² - bruttoala 1085 m² Asuntolarakennukseen on tulevan omistajan hankittava omat sähkö-, läm pö-, vesi- ja viemäriliittymät. Kuntayhtymän omistamasta maa-alueesta, kiin teistö tun nus , on suunniteltu lohkaistavaksi noin 4500 m² suuruinen (merkitty asemapiirrokseen sinisellä) määräala asun to la ra ken nuksen ympärille. Heikki ja Henri Pursiaiselta on saatu kiinteistön ostotarjous, eu roa, ja he myös sitoutuvat tekemään kustannuksellaan rakennukselle em. omat liit tymät. Tarjous on voimassa saakka. Lisätietoja: tekninen johtaja Esko Tahvanainen, puh , esko.tahvanainen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että Lieksan Oravatien asuntolarakennus ja kiinteistöstä lohkaistava karttaan merkitty noin 4500 m² määräala myydään Heikki ja Henri Pursiaiselle euron kauppahintaan erik seen laadittavan kaup pa kir jan mukaisesti. Hallitus valtuuttaa Esko Tahvanaisen ja Pia Hiltusen neu vot te le maan muis ta kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan kaup pa kir jan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Pöytäkirja 6/ Liitteet Liite 1 Oravatien kiinteistön uusittu ostotarjous Liite 2 Oravatien asemapiirros

14 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän hallitus Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat / /2013 Kuntayhtymän johtoryhmä Koulutustarjonnan määrällinen ennakointi on koulutuksen järjestäjän ydinprosesseja. Kun koulutustarjonnasta tehdään päätöksiä, otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän kokonaisuus ml. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys koulutuksenjärjestäjäkohtaisista ammatillisen perustutkintokoulutuksen leikkauksista vuosille ja maakunnallinen koulutustehtävä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä määrällisen ennakoinnin keskeisiä toimijoita ovat maakunnalliset koulutus- ja opintoalatii mit. Sähköisellä työpöydällä julkaistavassa materiaalissa on ehdotus määrälli sen ennakoinnin prosessista (yksikköhintai sen ammatilli sen peruskoulu tuk sen aloituspaikat vuodelle 2015) aikatau luineen kevään 2014 osalta. Ai kataulutus on laadittu siten, että koulutus kuntayhtymän hallitus voi teh dä päätöksen vuoden 2015 aloituspaikoista toukokuun kokoukses saan Määrällisen ennakoinnin prosessissa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: Yksiköissä pohjaesitystä käsitellään tutkintotiimien sisällä ja esimies ten kanssa. Opinto- ja koulutusalatiimeissä esitystä valmistellaan ja kä sitellään siten, että maakunnallisille ammatillisen koulutuksen oh jausryh mille voidaan antaa yksimieliset esitykset Kyseisessä maakunnallisissa ohjausryhmissä kuunnellaan työ- ja elinkei no elä män edus ta jien tarpeita ja odotuksia ammatillisen koulutuksen mää räl li sestä tarpeesta. Kehitysjohtajan laatimassa pohjaesityksessä aloituspaikkojen jakamisesta on huomioitu valtakunnalliset koulutuspoliittiset (KESU) linjaukset, OKM:n päätös ammatillisen perustutkintokou lutuksen järjestämisluvasta , kuntayhtymän hallitus päätös aloi tuspaikoista vuodelle 2014, koulutustarvelaskelmat 2016, maakunnalliset tar peet se kä odo tukset, opis keli joi den työl lis ty mi nen ja ny kyi nen kou lutus tar jonta. Ke hi tysjohta jan pohjaesitys sisältää aloituspaikkaesityksen sekä nuorten koulutuksen että näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta. Kyseistä jakoa on syytä tarkastella uudestaan kevään 2014 yhteishaun 2014 tulosten pohjal ta. Pohjaesityksen kokonaismäärä on mitoitettu siten, ettei vuotuinen opis ke lijamäärämme ylitä järjestämislupaamme, joka on enintään 5060 toisen asteen ammatilli sen peruskoulutuksen opiskelijaa vuonna Koulutusalatoiminnan tehtävistä ja aikatauluista järjestetään koulutustilaisuus koulutus- ja opintotiimien vetäjille torstaina klo Peltolassa (kokoushuone E227) Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh , jat ta.herranen(at)pkky.fi.

15 Pöytäkirja 6/ ehdotus Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä: Merkittiin tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä Pia Hiltunen saapui kokoukseen klo asiankäsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkaesitys vuodelle 2015 poh jau tuu vuoden 2014 aloituspaikkapäätöksen yhteisölliseen val mis te luun ja sen yhteydessä sovittuihin koulutusmääriä ja -muutoksia koskeviin lin jauksiin, jotka on hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa ( 165). Esityksen valmisteluun ovat osallistuneet, kuten muinakin vuosina, maa kunnal li set koulutus- ja opintoalatiimit sekä ammatillisen koulutuksen maa kunnal li set ohjausryhmät. Liitteenä olevassa esityksessä on huomioitu Ope tus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupapäätöksen sekä kun ta yh ty män hallituksessa käsiteltyjen linjausten lisäksi koulutustarvelaskelmat 2016, maakunnalliset työ- ja elinkeinoelämän tarpeet, koulutuksen vai kut ta vuus ja opintojen keskeyttämisaste. Lisätietoja: kehitysjohtaja Jatta Herranen, puh , jatta.herranen(at)pkky.fi. ehdotus Johtoryhmä hyväksyy esitettäväksi hallitukselle liitteenä olevan esityksen ammatillisen koulutuksen aloituspaikoiksi Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 120 Oppilaitosten johtokunnat käsittelevät aloituspaikkaesitystä kokouksissaan vii koil la Johtokuntien kannanotot aloi tus paik ka esi tyk seen tuo daan tiedoksi hallituksen kokoukseen. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen ammatillisen kou lu tuk sen aloituspaikoiksi Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Pöytäkirja 6/ Liitteet Liite 3 Alpaesitys 2015 (Hallitus )

17 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä OKM/27/010/ / /2014 Kuntayhtymän hallitus 121 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön, jos sa pyydetään mennessä lausuntoa oppivelvollisuusiän nos ta mis ta koskevasta hallituksen esityksestä. Oppivelvollisuusiän nostaminen 17 vuoteen liittyy hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toi meenpa nos ta Uudistus toteutetaan perustuslain reunaehtojen si säl lä. Hallituksen esitys annetaan siten, että se tulee voimaan Hallituksen esitys on luettavissa osoitteessa: oppivelvollisuus/liitteet/he_oppivelvollisuuslaki.pdf Kehitysjohtaja Jatta Herranen on valmistellut koulutuskuntayhtymän lau suntoa. Lausuntoluonnos lähetetään kom men toi ta vak si johtoryhmälle tiis tai na ja lähetetään samalla hallituksen jäsenille. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä olevan lausun non oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä. ehdotus kokouksessa Hallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä olevan lausun non oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä lisäyk sel lä, että vapaan sivistystyön koulutus hyväksytään myös op pi vel vol lisuus koulutukseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Veikko Isoniemi ja Anssi Törmälä poistuivat kokouksesta klo asian käsit te lyn aikana ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 4 Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä (yh )

18 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän hallitus Urheiluakatemian yhteistyösopimus 309/ /2013 Kuntayhtymän johtoryhmä Urheiluakatemian yhteistyösopimuksen uudistaminen on ajankohtainen. Sopi mus on akatemian johtoryhmän käsittelyssä ja menee sen jäl keen Joensuun kaupungin hallituksen käsiteltäväksi. Tavoite on, että uu sit tu sopimus olisi voimassa elo-syyskuussa Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Johtoryhmä hyväksyy Urheiluakatemian yhteistyösopimuksen esitettäväksi hallituksen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 122 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Urheiluakatemian yh teis työ so pimuk sen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Urheiluakatemian yhteistyösopimus (yh )

19 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 317/ /2013 Kuntayhtymän hallitus 123 Hallituksen tehtävänä on todeta valtuuston päätösten lainmukaisuus ja suorit taa päätösten täytäntöönpano. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää todeta, että valtuuston kokouksen päätöksistä :t 1-12 ovat syn tyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytän töön pa no kel poi sia. Hallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä si tä varten seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset: 1-7 Eivät aiheuta toimenpiteitä. Päätökset koskevat järjestäytymistä. 8 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksesta tiedoksi ko. henkilölle, hallitukselle ja hen ki lös tö pal ve luihin. 9 Jäsenen valinta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hal li tukseen tiedoksi valitulle, hallitukselle ja henkilöstöpalveluihin. 10 Eronpyyntö Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden joh tokun nas ta tiedoksi ko. henkilölle, hallitukselle ja hen ki lös tö pal ve luihin. 11 Jäsenen valinta Pohjois-Karjalan ammattiopiston Niittylahden johto kun taan tiedoksi valitulle, hallitukselle ja henkilöstöpalveluihin. 12 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Ei aiheuta toimenpiteitä. Edelleen hallitus päättää todeta, että valtuuston kokouksen pää tökset :t eivät ole syntyneet laillisessa järjestyksessä, koska pää tök siä tehtäessä kokous ei ole kuntalain mukaan ollut päätösvaltainen. Kun ta lain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä hin tään kak si kol mas osaa valtuutetuista on läsnä. Poh jois-kar ja lan kou lu tus kun ta yh ty män perussopimuksen 8 :n mukaan val tuus to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa pu vil la. Perussopimuksen ja lain ol les sa ristiriidassa noudatetaan lakia. Koulutuskuntayhtymän val tuus tos sa on 54 jäsentä. Jotta kokous on pää tösval tai nen, tulee kokouksessa ol la läsnä vä hin tään 36 jäsentä tai hen ki lö kohtais ta varajäsentä. Pää tet täes sä :ä 13 on kokouksessa ollut läsnä enää 33 jäsentä tai varajäsentä. Pää tök siä :t ei voida panna täytäntöön vaan ne on käsiteltävä uu del leen valtuuston ko kouk ses sa. 13 Tilinpäätös 2013

20 Pöytäkirja 6/ tä ei voida panna täytäntöön. Asia saatetaan valtuuston uudel leen käsiteltäväksi. 14 Toiminta- ja taloussuunnitelma talousarvio 2014 tä ei voida panna täytäntöön. Asia saatetaan valtuuston uudel leen käsiteltäväksi. 15 Kassavarojen sijoitusohje tä ei voida panna täytäntöön. Asia saatetaan valtuuston uudel leen käsiteltäväksi. 16 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Asia saatetaan valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 17 Kokouksen päättäminen Ei aiheuta toimenpiteitä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos 326/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella kehittämisasiakirjassa määritel tyä vi siota. "Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä." Toimintaa ohjaava arvo on vastuulli suus. Talousarviovuoden 2014 kehittämisessä keskitytään vuonna 2014 kehittämisasiakirjan mukaisesti valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellisten käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. Käytännössä valmentavaa pedagogiikkaa vahvistetaan seuraavien ke hittä miskoh teiksi ni met ty jen tee mojen avulla: 1. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 3. Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mita taan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tuloksellisuusmittaristolla, jossa mittauksen näkökulmat ovat: toiminnan vaikuttavuus, palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joiden tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yhdistetty koulutusaloittain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi. Talousarvion laadintaa varten hallitus on kokouksessaan päät tänyt oppilaitosten taloudellisista tulostavoitteista vuosille Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan on leimaavasti vaikuttanut Suomen valtion hallitusohjelmassa määritellyt säästötavoitteet ammatilli selle koulutukselle vuosina Ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästötavoitteet toteutetaan sekä järjestämisluvan että yksikköhin nan leikkauksena. Valtakunnallisten säästötarpeiden seurauksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatilli sen pe rus kou lu tuksen jär jestämislupa pienenee siten, että se on 5280 vuonna 2014, 5060 vuonna 2015 ja 4840 vuonna 2016.

22 Pöytäkirja 6/ Li säksi am matillisen pe rus kou lutuksen keski määräinen yksikköhinta alenee 1,5 % vuonna Vuonna 2015 yk sikkö hinnan on arvioitu alene van 2,7 % ja vuonna 2016 säilyvän vuoden 2015 ta solla. Näiden yh teis vaikutuksena Pohjois-Karjalan koulu tuskun tayhtymän tulot vä hentyvät ta loussuunni telmakaudella noin 7,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukaudella yleiseksi kustannustason nou suksi on arvioitu vuosittain noin 1,6 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuonna ,8 %, vuonna ,4 % ja 2,0 % vuonna Nämä tarkoittavat yh teen sä noin 3,2 mil joo naa eu ron kus tan nus ten kas vua ny kyi sel lä toimintarakenteella. Vuoden 2012 tilinpäätös sekä vuoden 2013 ja suunnittelukauden vuo sikatetavoitteet ovat seuraavat: Op pilai tos Tilin pää tös 2012 Talousarvio 2013 Ta lousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 Taloussuunnitelma 2016 Hallitus Tilapalve lu AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko PKKY yht Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riit tä väs ti huo mi oon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat, ku ten: - syrjäseutulisät - vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tarkastelussa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuonna 2014 on 72,0 %.

23 Pöytäkirja 6/ Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatil lisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2012 ja talousarvioon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mu kaiset opis ke li ja määrät vuosina tilastointipäivien opis keli ja määrien mu kai si na painotettuina keskiarvoina. Oppilai tos Tilinpää tös 2012 Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 Taloussuunnitel ma 2015 Taloussuunnitel ma 2016 AmoJp 1 247,2 1260, AmoJtk 1 471,1 1490, AmoK 398,0 396, AmoL 331,8 315, AmoN 321,4 303, AmoNi 179,0 188, AmoO 566,0 556, AmoV 194,4 173, Aiko 613,0 619, PKKY yht. 5321,9 5300, Nettoinvestointien tavoitteeksi vuodelle 2014 esitetään euroa, vuodelle euroa ja vuodelle eu roa. Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää toteutettavista investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja rahoitusmahdollisuudet huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän valtuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaisa Saari poistui kokouksesta klo asiankäsittelyn aikana en nen päätöksentekoa. Tony Kuntsi saapui kokoukseen klo asiankäsittelyn aikana ennen pää-

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot