Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013"

Transkriptio

1 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

2 1. Hyvinvointia työstä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet Työterveyslaitos kansainvälisillä foorumeilla Fokusalueet Työurien pidentäminen, erityisesti nuorten kiinnittyminen työelämään 'Hyvinvointia työstä' työurakeskustelun ytimeen Työhyvinvointipalveluiden profiilin fokusointi Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi Toiminnan tuloksellisuus: toiminta-alueet Ratkaisujen kehittäminen Asiakasratkaisut Tiedolla vaikuttaminen Yhteiset palvelut Henkilöstövoimavarojen hallinta: osaamispääoman kehittäminen Kolmen osaamispääoman kehittäminen Työterveyslaitoksessa Osaamiskeskukset Rahoitus Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta Työterveyslaitoksen kyvykkyysmittarit

3 1. Hyvinvointia työstä Työelämän laatu ratkaisee Suomen kansantalouden kestävyyden. Työurat pitenevät vain, jos ihminen pystyy, saa ja haluaa olla työssä. Työelämän laadun kehittäminen edellyttää työntekijöiden, työnantajien ja päättäjien asennemuutosta työntekoon, työhön osallistumiseen ja työnteon järjestämiseen. Rakenteelliset muutokset ovat osa modernia työelämää. Entiset toimintatavat ovat käyneet tehottomiksi ja kannattamattomiksi. Menestystä haetaan uusilla liittoutumilla, rönsyjä karsimalla ja toimintoja ulkoistamalla. Massatuotannossa perinteisesti lisättiin tuottavuutta yksikkökokoja kasvattamalla. Tästä on haettu oppia myös julkisten palvelujen tuottavuuden parantamiseen. Vaarana on, että työpaikat joutuvat taloudellisessa ahdingossa organisaatiomuutosten kierteeseen, jossa parannusta etsitään epätoivoisesti uudella muutoksella ennen kuin aiempi muutoskaan on saatu vietyä käytäntöön. Rakenteelliset muutokset voidaan tehdä hyvin tai huonosti, sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden kehityksen kannalta. Työolobarometrin tulosten mukaan työelämän laatu on selvässä yhteydessä työpaikan menestykseen. Työterveyslaitoksen monet tutkimukset osoittavat, että muutosten toteuttamisen tavat, muutosjohtaminen ja osallistumisen mahdollisuudet näkyvät työhyvinvoinnissa, sairauspoissaoloja ja kuolleisuutta myöten. Hallitus on asettanut tavoitteeksi kehittää suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Hyvinvointia työstä -strategiallaan Työterveyslaitos on mukana kehittämässä suomalaista työelämää. Siihen tarvitaan hyvin johdettuja ja toteutettuja muutoksia työhyvinvointi huomioiden. Työhyvinvointiosaamisemme edistää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Tuomme työpaikkojen käyttöön työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja. Keskeisiä välityskanavia ovat Työhyvinvointifoorumi, Johtamisen kehittämisverkosto, kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma KASTE, työelämän kehittämisstrategia ja laaja, työpaikkoja suoraan hyödyttävä palvelutoimintamme. Työterveyslaitos panostaa työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamiseen. Työterveyshuolto on erinomainen väline työkyvyn ja työpaikan toimivuuden säilyttämisessä silloin, kun työt muuttuvat ja ihmisten toimintakyky muuttuu. Työterveyslaitos kehittää suomalaista työhyvinvointia osana kansainvälistä verkostoa. Työelämän pelisäännöt syntyvät jatkossa enemmän eurooppalaisilla foorumeilla. Kansainvälinen yhteistyö lisää osaamisvoimaa suomalaiselle kehittämiselle. Valtiontalouden tasapainottaminen merkitsee supistuvaa valtionrahoitusta Työterveyslaitokselle erityisesti vuosina Tähän varaudutaan vuonna 2013 fokusoimalla osaamista ja hyödyntämällä yhteistyöverkostoja aiempaa tehokkaammin. Työterveyslaitoksen osaamiskeskukset vähenevät neljästä kolmeen ja tiimirakennetta tarkennetaan. Valtion tutkimuslaitosten rakenneuudistus ja esitetty rahoitusuudistus herättävät Työterveyslaitoksessa suurta huolta sekä oman henkilöstön ja ennen kaikkea asiakkaidemme ja koko suomalaisen työelämän kehittymisen kannalta. 3

4 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä -strategian tavoitteena on luoda Suomelle tietoa ja keinoja pidentää työuria. Hyvinvointia työstä -strategia tukee hallitusohjelman kolmea painopistettä 1 ja sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalisen kestävyyden strategiaa. Kuva 1. Työterveyslaitoksen strategiset tavoitteet ja fokusalueet 2013 Työ on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Työurien pidentäminen ja työelämän laadun kehittäminen on välttämätöntä yhteiskunnan sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle. Päätöksenteon tarpeisiin Työterveyslaitos tuottaa luotettavan ja osuvan tietopohjan. Käytännön toimijoille Työterveyslaitos tuottaa toimivia menetelmiä, ammattitaidon kehittämisen tukea sekä asiantuntijatietoa kohdennettuihin toimintakenttänsä kysymyksiin. Työterveyslaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus välittyy koko tämän toimijakentän tiedon ja osaamisen kehittämisen kautta (kuva 1. ja 2.). 1 Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, Julkisen talouden vakauttaminen, Kestävän kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen 4

5 Kuva 2. Työterveyslaitoksen roolit työhyvinvoinnin kehittäjien toimijakentässä. 2.1 SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä, SOTERKO, on sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyöelin. Toiminnan kohteena ovat sosiaalisen kestävyyden ilmiöt ja tavoitteena on tarjota sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen tutkimukseen perustuva tietopohja ja vaikuttavaksi osoitettuja menetelmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus ovat sen keskeiset toimijat, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden lisäksi yliopistot ovat keskeinen yhteistyötaho. Kuva 3. Soterkon ohjelmat ja Työterveyslaitoksen koordinaatiorooli. Soterko toimintakeinoina ovat tutkimus- ja kehittämisohjelmat, yhteistyö yksittäisissä hankkeissa sekä verkoston asiantuntemuksen nopea hyödyntäminen ajankohtaisissa kysymyksissä. 5

6 2.2 Työterveyslaitos kansainvälisillä foorumeilla Työterveyslaitoksen kansainvälisellä vaikuttamisella pyritään takaamaan korkeatasoisen kansainvälisen tiedon saaminen ja vuorovaikutus työelämän kehittämistä koskevassa päätöksenteossa sekä viemään työelämää koskevaa tutkimustietoa kansalliset rajat ylittäville foorumeille. Kansainvälinen toiminta tukee laitoksen profiilin voimistamista ja kotimaista vaikuttavuutta. Työterveyslaitos on johtava alansa asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnassa. Työterveyslaitoksella on käynnissä 19 EUrahoitteista t&k-projektia, joista 10 saa rahoitusta 7. puiteohjelmasta ja yhdeksän muista EU:n rahoitusohjelmista. Nanoturvallisuuskeskuksessa on lisäksi sopimusneuvotteluvaiheessa kaksi hanketta. EU-rahoituksella pyrimme nostamaan tutkimuksen laadukkuutta ja tavoitteena on, että tutkimustulokset saadaan hyödynnettyä nopeammin osaksi kansainvälistä päätöksentekoa. Työterveyslaitos toimii aktiivisesti eurooppalaisten työterveyslaitosten PEROSHverkostossa ja EU:n jäsenvaltioiden välisessä JPI-tutkimusohjelmasuunnittelussa. Laajamittaista tutkimusyhteistyötä Euroopassa tehdään erityisesti nanoturvallisuustutkimuksen alueella. Koordinoimme Bilbao-viraston Topic Centre Occupational Safety and Health (OSH) -aihekeskusta ja haemme suunnitteilla olevan Topic Centerin koordinaatiota sekä toteutamme Bilbao-viraston kampanjasivustoja yhteistyössä STM:n työsuojeluosaston kanssa. Työterveyslaitos toimii pohjoismaisten Occupational Safety and Health -alueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistyötä tukevassa yhdistystoiminnassa, joka julkaisee tieteellistä Scandinavian Journal of Work, Environment and Health -aikakauslehteä. Työterveyslaitos vaikuttaa WHO:n ja ILOn yhteistyölaitosverkostojen toiminnassa. Osallistumme myös kansainvälisten järjestöjen toimintaan (International Commission on Occupational Health ICOH, International Occupational Hygiene Association IOHA, International Social Security Association ISSA). Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa tuotetaan alueellisia tiedotuslehtiä Afrikan, Aasian ja pohjoisen Euroopan alueille. Työterveyshuollon vahvistamisen hankkeita toteutetaan Pohjoismaiden kanssa, Itämeren alueella ja lähialueilla. Laitoksessa vierailee asiantuntijoita ympäri maailman, lisäksi järjestämme kansainvälisiä kongresseja. 2.3 Fokusalueet 2013 Työterveyslaitoksen toiminnan painopisteitä ja vuosittaisia erityistarkastelua vaativia sisältöjä suunnataan fokusalueen kautta. Vuonna 2013 fokusalueita on viisi Työurien pidentäminen, erityisesti nuorten kiinnittyminen työelämään Fokusalueella levitämme työuria pidentäviä ja työhön osallistumista lisääviä toimenpiteitä mm. osallistumalla Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan, Työelämän kehittämisstrategian kansalliseen yhteistyöhankkeeseen ja Työhyvinvointifoorumin toimintaan. Lisäksi tutkimusyhteenliittymä Soterkon Kansantautien kanssa työelämässä - tutkimus ja kehittämisohjelmassa kehitämme ratkaisuja, joilla edistetään kansansairauksia sairastavien työhön osallistumista. Tavoitteena on erityisesti myöhentää keskimääräistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ikää. 6

7 Työterveyslaitoksen keskeiset toimet työurien pidentämisessä 2013 Työurien hallinta: Tuotamme tietoa työurista ja työelämästä: o työurien siirtymien hallinta o työelämän tuleva kehitys (indikaattorit, ennakointi, kestävä kehitys) o kestävän työn merkitys syrjäytymisriskin pienentämisessä, voimavarojen vahvistamisessa sekä työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen edistämisessä o voimavaratekijöiden tunnistaminen ja kehittämällä niiden hyödyntämistä erityisesti työuran keskivaiheessa Tuotamme tietoa työn ja terveyden yhteydestä: o työn psykososiaalisten tekijöiden sekä terveyden ja kroonisten sairauksien yhteys työkykyyn ja työssä jatkamisen ennusteeseen o työkyvyttömyyteen johtavat tekijät (mielenterveyden häiriöt, tules-sairaudet) o työkyvyn kehittyminen ja sitä vahvistavat ja heikentävät tekijät keski-iässä o keski-iän työkykypulmien heijastuminen vanhemmalla iällä koettuun työkykyyn ja työuran pituuteen. Kehitämme työpaikoille ja työterveyshuolloille työhyvinvointitoiminnan malleja ja arvioimme niiden vaikutuksia työuriin. Terveyden edistäminen: Tuotamme tietoa ja välineitä työpaikoille ja työterveyshuolloille päihdetyön edistämiseksi Tuotamme tietoa epäsäännöllistä työtä tekeville: o hyvistä ruokailutottumuksista ylipainon ja metabolisen oireyhtymän ehkäisemiseksi o keinoja vireystilan ylläpitoon, väsymyksen ehkäisyyn, unettomuuden hoitoon ja työstressin hallintaan Tuotamme tietoa tuki- ja liikuntaelinten ja yleisten kansansairauksien välisistä yhteisistä riskitekijöistä ja niiden ehkäisykeinoista. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen: Tuotamme työhön kohdistuvia keinoja, jotka edistävät osatyökykyisten ja vammaisten työhön osallistumista (työ- ja työaikajärjestelyt, osasairauspäivärahan käyttö, työkykyjohtamisen keinot) Työterveysyhteistyön toteuttamiseen työpaikoille ja työterveyshuolloille työkyvyn tukemiseen tähtääviä malleja Keinoja työuupumuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tietoa työuupumuksen taustalla olevista tekijöistä Menetelmiä kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin sekä tietoa kognitiiviseen toimintakykyyn ja inhimillisten virheiden syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Erityisinä kohderyhminä ovat osatyökykyiset ja vammaiset, maahanmuuttajat, epäsäännöllistä työtä tekevät, pk-yritykset sekä kunta-, sosiaali- ja terveys- sekä koulutusala. Osallistumme hallitusohjelmaan kirjatun Nuorisotakuun toteutukseen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän kanssa tarkennettavilla keinoilla. Toimet toteutetaan Soterko-yhteistyössä. Työterveyslaitoksen työuraryhmäohjausmenetelmät ja siirtymävaiheiden työpajatoiminta tukevat nuorten työelämään kiinnittymistä ja koulutusasteelta toiselle siirtymistä (ml. OKM:n Koulutustakuun toimet). Tuemme Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävää poikkihallinnollista ohjelmaa. Nuorten työelämään kiinnittymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy on keskeinen tavoite Soterkon Nuoret aikuisten hyvinvointi- ja työhön osallistumisen erojen kaventaminen (NUORA) -tutkimus- ja kehittämisohjelman toiminnassa. NUORA edistää nuorten koulutuksesta työelämään pääsemistä sekä nuorten työntekijöiden työhön sosialisaatiota, työuraa, terveyttä ja muuta hyvinvointia. Ohjelman avulla ehkäistään nuorten aikuisten syrjäytymistä työmarkkinoilta ja turvataan haavoittuvassa asemassa olevien pärjääminen ja integroituminen yhteiskuntaan. Työterveyslaitoksen keskeiset toimet nuorten työuran tukemisessa 2013 Tuotamme ja muotoilemme toimintamalleja ja ohjeita: Nuorten uraohjauksen toimintamalli työpajatoimintaan Kootaan ohjeita ja työnantajien vinkkejä nuorten maahanmuuttajien työelämävalmiuksien ja työhön perehdytyksen parantamiseksi, työkyvyn edistämiseksi ja osaa- 7

8 misen kehittämiseksi Ryhmäohjausmalli perhevapaalta työelämään paluun tukemiseksi Selvitys mielenterveyssyistä kuntoutustuella (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) olevien nuorten aikuisten (16-34v) tilanteesta: mitkä tekijät liittyvät työkyvyttömyyteen ja miten työhön tai opiskelemaan paluu onnistuu. Nuoret työntekijät työterveyshuollon kohderyhmänä: tuotamme menetelmiä ja malleja työterveyshuolloille nuorten kohtaamiseen Nuorten johtajien ja esimiesten psykososiaaliset työolot ja hyvinvointi: tuotamme tietoa työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisen tueksi sekä toimialan vetovoiman ja nuorten työntekijöiden alalle sitoutumisen edistämiseksi. Vahvistamme nuorten ammattikuljettajien valmiuksia ja välineitä edistää yhteisöllisesti työkykyä ja hyvinvointia työssä. Kokoamme nuorten ammattikuljettajien työkyvyn ja terveyden edistämisen keinoja työuran alussa. Laadimme arvioinnin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemisen politiikkatoimien vaikuttavuudesta ja oikeaan osuneisuudesta politiikkatoimien kohdentamisen parantamiseksi. Osallistumme näin Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävään poikkihallinnolliseen toimenpideohjelmaan. Nostamme esiin työurien pidentämisen toimenpiteitä ja esimerkkityöpaikkoja. Tavoite Mittari (lähde) Tavoite 2015 Työurat pitenevät 25-vuotiaan eläkkeelle siirtymisiän odote 60,4 v (2010) + 1,6 Työllisen työajan odote Työllisyysaste, v n. 33,5 v (2010) pitenee 68 % (2010) + 4 % Nuoret kiinnittyvät työelämään Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus vuotiailla ikäryhmittäin Työttömyysaste vuotiailla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat (2009) (2010) v: 0,21 % 0,18 % v: 0,24 % 0,26 % v: 0,32 % 0,34 % v: 0,54 % 0,48 % pienenee ( ,1 %) pienenee 5,1 % (2010) 1, 'Hyvinvointia työstä' työurakeskustelun ytimeen Työurien pidentäminen sekä työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittäminen edellyttävät työntekijöiden, työnantajien ja päättäjien asennemuutosta suhteessa työhön osallistumiseen ja työssä jatkamiseen. "Hyvinvointia työstä" -vision mukaisesti työ kehittää ihmisen osaamista, toimintaa ja sosiaalisia valmiuksia ja tukee näin työhyvinvointia, terveyttä ja työkykyä. Työelämässä tulee tunnistaa voimavaroja tukevia tekijöitä ja ottaa käyttöön toimintatapoja, joilla helpotetaan erilaisten yksilöiden ja työyhteisöjen selviytymistä muuttuvassa työelämässä. Asenteisiin vaikuttaminen perustuu tietopohjaan. Asenteisiin vaikuttamisen keinoja ovat viestintä päättäjiin, viranomaisiin, työnantajiin ja työntekijöihin, erityisesti nuoriin päin, keskustelun herättäminen mediassa, verkostotoiminta ja vaikuttaminen henkilökohtaisten kontaktien kautta. Työterveyslaitoksen keskeiset toimet Hyvinvointia työstä -keskustelussa 2013 Voimavarakeskeisen ja työhyvinvointia edistävän sanoman välittäminen viestintään panostamalla; sisältöjen, käytännön esimerkkien ja kieliasun valinta erilaisten kohde- 8

9 ryhmien mukaan (erityisryhmänä mm. nuoret) erilaisia levityskanavia käyttäen (verkkosivut, blogit, kirjat, messut, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet jne,). Jatkamme vuonna 2012 aloitettua Viesti päättäjälle (VP) -konseptia. Vuonna 2013 tuotamme n. 10 VP:tä. Ajankohtaisuuden mukaan valittavia aihealueita ovat mm.: johtamisen laatu ja merkitys työhyvinvoinnille, työterveysyhteistyö työpaikalla, suomalaisten työelämänäkemykset ja työn mielekkyys, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen sekä muutosten tuki työpaikoilla. Toimimme vaikuttajaverkostoissa ja keskeisissä työryhmissä: mm., Johtamisen kehittämisverkosto, Soterko, Kaste-ohjelma, Työhyvinvointifoorumi ja Työelämän kehittämisstrategian kansallinen yhteistyöhanke. Pilotoimme verkostomaisia toimintatapoja ja työpaikkojen vertaistukimalleja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Nostamme esiin hyvän johtamisen esimerkkityöpaikkoja. Tavoite Mittari (lähde) Tavoite 2015 Työelämäasenteet muuttuvat 63 ikävuoden jälkeen työssä 58 % (2006); 64 % (2009) jatkamista harkitsevat lisääntyy Työnteon mielekkyyden kehityssuunta -15,3 (2006); -15,5 (2011) trendi kääntyy Työhyvinvointipalveluiden profiilin fokusointi Työterveyslaitos luo perustan työpaikkojen työhyvinvointiin liittyvien tarpeiden arvioinnille työpaikoilla ja tukee eri osa-alueiden kehittämistä turvallisuuden hallinnasta terveyden edistämiseen, riskeistä voimavaroihin ja oppimiseen. Laatujohtajana toimimalla vaikutamme työhyvinvoinnin kehittämisen kansalliseen tasoon. Tuotamme tietoa työpaikkojen työhyvinvointitoiminnasta, käsitteistöstä, turvallisuusalan työhyvinvoinnista sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä yhteydestä. Voimaantumisnäkökulman mukaanotto antaa perinteisille aiheille kuten kemikaaliturvallisuudelle, ääniympäristölle ja tapaturmantorjunnalle uuden lähestymiskulman, jolla saadaan työpaikan mahdollisuudet paremmin käyttöön. Työhyvinvointikylä -konsepti kokoaa yhteen laitoksen palvelut ja tiedon työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Työhyvinvointipalveluilla tavoitellaan laatujohtajuutta ja työpaikkojen toivomaa kokonaisnäkemystä. Koulutuksella edesautetaan työpaikoilla osaamisen ja uusien roolien kehittymistä sekä systemaattista urapolkuajattelua huomioiden mm. esimiehet, henkilöstöhallinto ja työsuojelu- ja työterveyshenkilöstö. Tarjoamme asiakkaillemme menetelmiä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tuotamme toimialakohtaisia ja alueellisia työhyvinvointiprofiileja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Pk-yritysten työhyvinvointia edistetään toimijoiden välisillä verkostoilla, alueellisen koulutuksen keinoin sekä tukemalla yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyötä. Menetelmämme perustuvat tutkittuun tietoon. 9

10 Vaikutamme uuden tiedon avulla mm. Työhyvinvointifoorumin ja työhyvinvointiportaalin kautta yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Toiminnassa 2013 keskitymme erityisesti rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan työhyvinvoinnin sekä pkyrityksille suunnatun palvelukonseptin kehittämiseen. Tuotamme myös esimerkkejä onnistuneista työhyvinvoinnin kehittämisprojekteista ja edelläkävijäyritysten kokemuksista. Työterveyslaitoksen keskeiset toimet työhyvinvointipalveluiden profiilin fokusoinnissa 2013 Kokoamme ja analysoimme työhyvinvoinnin tilaa ja ratkaisuja työpaikoilla. Markkinoimme Työterveyslaitoksen Työhyvinvointikylä -palvelukonseptia ja räätälöityjä palveluja työpaikoille ja pk-yrityksille. Viestimme työhyvinvoinnin merkityksestä Työhyvinvointifoorumin ja muiden verkostojen, työhyvinvointiportaalin sekä työhyvinvointikirjallisuuden kautta. Tuemme pk-sektorin työhyvinvointipalveluiden käyttöä alueellisella koulutuksella sekä yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyöllä. Tuotamme työvälineitä työhyvinvoinnin osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen. Tarjoamme eri asiakasryhmille yksilöstä yhteisöön soveltuvaa työhyvinvointikoulutusta. Osallistumme Työhyvinvointifoorumin toimintaan, tuotamme foorumiin aineistoa ja edistämme työhyvinvoinnin kansallista verkostoitumista. Haemme ja välitämme taloudellisen vaikuttavuuden työkaluja yrityshankkeiden kautta. Merkittäviä tapahtumia 2013 ovat alueellisten kehittäjien yhteistyöverkostot, Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Johtamisen kehittämisverkosto sekä Work goes happy - kiertue, toimintaa tukeva Nolla tapaturmaa -foorumin ja kemikaalifoorumin yhteistyö sekä yhteistyö ELY-keskusten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Toteutamme EU-tasoista yhteistyötä EU-projekteissa ja Perosh-yhteistyöllä. Tavoite Mittari (lähde) Tavoite 2015 Markkinajohtajuus hyvinvointipalvelujen laadussa Asiakastyytyväisyys Asiakaspalveluihin tyytyväisten osuus asiakkaista > 90 % Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamisessa keskitytään vuonna 2013 työterveyshuoltojen toiminnan perusedellytyksistä huolehtimiseen, jo sovittujen uudistusten toimeenpanoon ja uusien avausten kehittelyyn. Työterveyslaitos huolehtii työterveyshuoltojen toiminnan perusedellytyksistä turvaamalla riittävät pätevöittävän koulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen volyymit. Pätevöittävän koulutuksen koulutuskonseptia kehitetään. Erikoislääkärikoulutuksen osalta toiminta jatkuu rahoituslain turvaamalla volyymilla. Samalla osallistumme lakimuutoksen työstämiseen, jolla riittävä erikoislääkärikoulutus voidaan turvata myös vuodesta 2013 eteenpäin. Tuemme käynnissä olevien työterveyshuoltoa koskevien uudistusten toteuttamista. Tässä keskitytään työkyvyn tukemisen ja työterveysyhteistyön painopisteisiin (mm. hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetusta tukevat toimenpiteet). Selvitämme sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakeihin tehtyjen 30/60/90 pv -uudistusten toteutumista ja vaikutuksia. Työterveyshuollon laatukriteerien koulutus ja jatkuva laadun parantaminen ovat painopisteitä Olemme aktiivisesti mukana rakentamassa työterveyshuolloille työkyvyn koordinaatioroolia osana alueellisia yhteistyömalleja perusterveydenhuolto-erikoissairaanhoito- 10

11 kuntoutus-työterveyshuolto -yhteistyössä. Lisäksi kokoamme tutkimusasetelman työkyvyn koordinaatioroolin toteutumisesta terveydenhuollon yhteistyössä. Keskitymme pienten yritysten työterveyshuollon kattavuuden ja saatavuuden parantamiseen. Kunnallisen työterveyshuollon alueellista SEITTI toimintaa laajennetaan. Valmistelemme uusia avauksia työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamiseksi. Selvittelemme fit note -tyyppisen työkykytodistuksen käyttömahdollisuuksia työterveyshuollossa. Lisäksi valmistelemme avauksia työterveyshuollon roolin selkiyttämiseksi työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Työterveyshuollon kohderyhmistä ratkaisuja rakennetaan mm. huonokuuloisten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen. Työterveyslaitoksen keskeiset toimet työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamisessa 2013 Turvaamme pätevöittävän ja erikoislääkärikoulutuksen saatavuuden. Integroimme uuden Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetuksen ja oppaan työterveyshuollon koulutukseen. Selvitämme sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakeihin tehtyjen 30/60/90- päivää uudistusten toteutumista ja sen vaikutuksia yhteistyössä työpaikkojen ja Kelan kanssa. Julkaisemme työkyvyn tuen case management -mallien hyvän käytännön ja oppaan. Aloitamme Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetuksesta ja oppaasta johdettujen työterveyshuollon laatukriteerien koulutuksen Tarjoamme laatukriteerien käyttöönoton ja jatkuvan laadun parantamisen konsultointia työterveyshuolloille. Työterveyshuollon alueellisen koordinaatioroolin rakentaminen yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Parannamme pienten yritysten työterveyshuollon kattavuutta ja saatavuutta toimintaohjelmalla (ml. yhteishankintaorganisaatioiden kehittäminen, pienten yritysten työterveyshuoltomallin käyttöönotto sekä tiedotus ja koulutus). Laajennamme kunnallisten työterveyshuoltojen verkostomaista alueellista kehittämistoimintaa (SEITTI) uudella hankkeella Savossa. Neuvottelemme uusista SEITTI-hankkeista muualla Suomessa. Valmistelemme uusia avauksia työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamiseksi ja selvittelemme nk. fit note -mallin käyttöönoton käyttökelpoisuutta työterveyshuolloissa. Valmistelemme ja toteutamme työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyön (työterveysyhteistyö) parantamista koskevia aloitteita (työterveyshuollon roolin selkiyttäminen) Tavoitteenamme on parantaa yhteistyön mahdollisuuksia ja lisätä yhteistyötä erityisesti työkyvyttömyyden ehkäisyn promootio- ja primaariprevention tasoilla. Selvitämme mitkä lainsäädännölliset, korvattavuuteen, osaamiseen tai työterveyshuollon tehtäväkentän kokonaisuuteen liittyvät esteet ovat laajemman ja vaikuttavamman työterveysyhteistyön esteinä. Osana näitä avauksia työterveyshuollon roolia työssä olevien sairaanhoidon tuottajana selvitetään. Työterveyshuollon käyttöön tehdään välineistöä mm. alkoholihaittojen ehkäisemiseksi, unettomuuden itsehoitoon, oirekyselyjen käytön arviointiin sekä työuupumuksen tunnistamiseen. Työterveyshuollolle tuotetaan tietoa mm.: työturvallisuuden ja melun ennakointi, työssä matkustamisen haasteet, magneettikenttien vaikutukset sekä kosteusvauriorakennusten mikrobien toksisuus. Pientyöpaikkojen yhdistetyn riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen mallin vaikuttavuutta selvitetään. Tavoite Mittari (lähde) Tavoite 2015 Työterveyshuollon vaikuttavuus paranee Työkyvyn seuranta-, hallinta- ja varhainen tuki-mallien käytön yleisyys tth:n asiakastyöpaikoissa 30 % (2010) 50 % Työterveyshuolto työpaikka -yhteistyön toimivuus työsuojelupäälliköiden ja - lähtöarvo saadaan

12 valtuutettujen arvioimana Pientyöpaikkojen työterveyshuollon kattavuus: yksinyrittäjät 2 9 -työntekijän työpaikat Työterveyshuoltoyksiköillä on laatujärjestelmä (auditointimatriisi, laatuavain) käytössään Työterveyshuollon yhteistyötä lisätään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa 44 % (2010) 54% 75 % (2010) 85% 33 % (2010) 50 % Neuvottelut viidessä shpiirissä 2012 (PSHP, EPSHP, OYS, KYS, KSHSP, PKSSK) 15:ssä sh-piirissä Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi Kuva 4. Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi yhteistyössä. Työterveyslaitos on sopinut STM:n kanssa hallitusohjelman mukaisen Johtamisen kehittämisverkoston (JKV) ja Työhyvinvointifoorumin (THF) toiminnasta ja rahoituksen pääpiirteistä. Toimintakokonaisuuksilla edistetään työhyvinvointia työpaikoilla. JKV ja THF täydentävät ja tukevat toisiaan. JKV:n painopiste on johtamisessa ja verkkoon perustuvassa viestinnässä, THF:n painopiste on työhyvinvoinnin verkottumisessa ja alueellisessa toiminnassa. Johtamisen kehittämisverkosto kerää ja kehittää hyvää johtamista koskevaa tietoja ja käytäntöjä ja levittää niitä suomalaiseen työelämään. Verkoston organisoituminen, peruslinjaukset ja eri osa-alueet ovat täydessä toiminnassa. Verkoston erityispainopisteinä ovat eri-ikäisten johtaminen ja johtamisen laatukriteerit. Verkoston verkkosivuja hyödynnetään aktiivisesti ja verkosto järjestää runsaasti tapahtumia. Vuoden 2013 aikana keskitytään erityisesti ikäjohtamisen ja laatukriteereiden kartoitustöiden sekä niihin liittyvien linjausten valmiiksi saattamiseen. Työ jakaantuu seuraaviin asiakokonaisuuksiin: JKV: Työterveyslaitoksen keskeiset toimet 2013 Hyvät käytännöt: kummihankkeiden seuranta ja niitä koskeva viestintä, verkkopohjaisen työvälineen kehitysversion tuottaminen. Laatukriteerit: selvitys olemassa olevista laatukriteereistä ja verkoston ehdotuksen arviointi. Laaditaan julkisen johtamisen laatukriteerit ja levitetään niitä organisaatioiden käyttöön. Ikäjohtaminen: laaditaan kaikenikäisten johtamista koskevan kehittämistyön linjaukset. Johtamiskoulutus: hyvän johtamisen koulutuksen saatavuutta koskeva raportti, 12

13 Alustavat linjaukset koulutuksen saatavuuden parantamiseksi ja sisältöjen kehittämiseksi. Muu toiminta: verkoston toiminnan väliarviointi vuoden 2013 lopussa. Työhyvinvointifoorumi tukee työpaikkoja työhyvinvointikäytäntöjen edistämisessä ja nostaa esille onnistuneita työhyvinvoinnin toimintatapoja. Foorumi saattaa työpaikkoja, kehittäjiä ja palvelun tarjoajia yhteen, edistää organisaatioiden verkottumista ja kokoaa työhyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja työpaikkojen tarpeisiin. Vuonna 2013 keskitytään eriyisesti seuraavaan: THF: Työterveyslaitoksen keskeiset toimet 2013 THF kutsuu valtakunnalliset työhyvinvointitoimijat yhteistyöhön. Työterveyslaitos edistää valtakunnallista työhyvinvointiyhteistyötä kartoittamalla toimijoita ja niiden työhyvinvoinnin edistämispanosta sekä omalta osaltaan koordinoimalla työhyvinvointitoimintaa. Valtakunnallisia työpajoja järjestetään yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. THF on alueellisten työhyvinvointiverkostojen ja -palvelujen saatavuuden ja näkyvyyden sekä työpaikkojen työhyvinvointiyhteistyön edistäjä. Työterveyslaitos toteuttaa vuonna 2012 aloitettuja hankkeita, esim. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, ja edelleen hankkeistaa sellaisia alueellisia työhyvinvointia edistäviä yhteistyörakenteita, joilla on hyvä mahdollisuus vakiintua. THF kannustaa työpaikkoja käyttämään erilaisia malleja työhyvinvointitoimintojen tason määrittämiseen ja kehittämiseen. Työterveyslaitos toteuttaa palvelujen näkyvyyteen ja saatavuuteen liittyvää yhteistyötä palvelujen tarjoajien ja työpaikkojen kanssa. Työpaikkojen tarpeet tunnistetaan ja niille tarjotaan työhyvinvoinnin ratkaisuja ja verkostoitumismahdollisuuksia hyödyntäen avoimia tietoteknisiä alustoja kokemusosaamisen siirtämistä. THF antaa tunnustusta onnistuneista työhyvinvoinnin toimintatavoista. Työterveyslaitos toteuttaa hankkeita, joissa selvitetään työpaikkojen työhyvinvointitoiminnassa tapahtuneita muutoksia ja onnistumisia. Hyvien käytäntöjen leviämistä edistetään. Työterveyslaitos tiedottaa hyvistä käytännöistä ja onnistumisista. THF toteuttaa työhyvinvointiin liittyvää viestintää erilaisten kohderyhmien mukaisesti. Työterveyslaitos ylläpitää ja kehittää Työhyvinvointifoorumin verkkopalvelua ja tiedottaa foorumin toiminnasta. Työhyvinvointifoorumin tapahtumat ja tulokset esitellään verkkopalvelussa. Tavoite Mittari (lähde) Tavoite 2015 Työpaikoilla kehitetään työhyvinvointia investointina voimavaroihin Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi 46,5 % (2012) 50 % 13

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työssä Työterveyslaitos tulevaisuuden työelämän kehittäjänä Tulevaisuuden työpaikoilla menestys luodaan yhdessä EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Rauno Pääkkönen,

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot