RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Maini Karvanen varapuheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Leena Lahti Lauri Laukkanen Risto Nikkonen Anita Ruusuranta Helena Sukari Raimo Sulonen Muut osallistujat Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 139 käsittelyn jälkeen Kari Haakana talousjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri 130 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 131 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 132 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anita Ruusuranta ja Helena Sukari.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) 133 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 134 SEURAKUNTAVAALIEN 2014 TULOSILMOITUS [KV] Seurakuntavaalit 2014 kirkkovaltuuston valitsemiseksi vuosiksi toimitettiin siten, että ennakkoäänestys oli ja varsinainen äänestyspäivä Vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen kokouksessaan Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle (KVJ 2:52,2). [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien 2014 tuloksen 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien 2014 tuloksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. 135 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE [KV] Tilinp Budjetti Budj ehd Ero-% Ero-% Ulkoinen Bu15/Tp13 Bu15/Bu14 TOIMINTATUOTOT ,3 25,6 TOIMINTAKULUT ,3 5,6 TOIMINTAKATE ,6-1,2 VEROTULOT ,4 VEROTUSKULUT ,7 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,7-3,1 VUOSIKATE ,7 54,2 POISTOT ,6-0,9 TILIKAUDEN TULOS ,0-13,5 POISTOERON LIS(-)/VÄH(+) ,4 8,2 VARAUSTEN LIS(-)/VÄH(+) ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0-22,2

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Budjettiehdotuksen alijäämä on 179 t, mikä on 51 t pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 95 t (-3,8 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 43 t (-1,2 %). Verotulot on arvioitu kuluvan vuoden budjetin tasolle 3,9 milj.. Positiivinen vuosikate 113 t ei riitä kattamaan poistoja, joten alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 4,9 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16. Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2015 on varovainen. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3,5 milj. ja yhteisöverokertymäksi 0,4 milj. kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Ensi vuoden tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,15. Se on pysynyt samana vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstökulut sivukuluineen (sivut 19 24) ovat Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökulut ovat 48 % kaikista toimintakuluista ja 63 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Palkkojen nousuun on varauduttu virkaehtosopimuksen mukaan toteutuvan sopimuskorotuksen mukaisesti 0,4 %:lla. Käyttötalousosassa (sivut 25 74) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 75 77) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 78) on jaksotettu vuosille Pääpaino on kuitenkin vuonna 2015 yhteensä n. 1 milj., josta 0,9 milj. kohdistuu Pappilanmäen sijoituksiin. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 79-84) on vahvistettu vuosille Suunnitelmavuosille 2016 ja 2017 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. [KH]

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 136 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Hautaustoimilain :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 on budjettikirjan lopussa sivuilla Tilinp Budjetti Budj ehd Ero-% Ero-% Bu15/Tp13 Bu15/Bu14 TOIMINTATUOTOT ,7-6,6 TOIMINTAKULUT ,1-10,8 TOIMINTAKATE ,7-19,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,1 108,0 VUOSIKATE ,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0-100,0 Tilikaudella 2015 on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille [KH]

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 137 VASTAUS JÄTETTYYN HAUTAUSMAATA KOSKEVAAN VALTUUSTOALOIT- TEESEEN [KV] Kirkkovaltuuston kokouksessa , 38 Vesa Parantainen ja 17 muuta kirkkovaltuutettua jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: Kirkko on seurakunnan tärkein keskus, sinne pitäisi olla kaikilla esteetön pääsy. Valitettavasti se ei tällä hetkellä täysin toteudu. Ne pyörätuolilla saapuvat, tai rollaattoria käyttävät, joilla ei ole mahdollisuutta tulla taksilla tai muulla kyydillä pääoven eteen, ovat kokeneet lähes mahdottomaksi kirkkoon saapumisen. Päätie on epätasaista kivetystä ja sivuteitse matka on pitkä ja tie jyrkkä. Esitämme, että kirkkoon johtavan päätien kivetys korjataan niin, että esteettömyys toteutuu. tärkeää on kuitenkin, että väylän estetiikka säilyy. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu euron investointimääräraha, joka on tarkoitettu hautausmaan käytävien esteettömän kulun parantamiseen. Käytävät hautausmaan pääportilta kirkolle sekä Kallioportilta Kirkkauden kappeliin muutetaan siten, että osa käytävän leveydestä peitetään graniittilaatalla, joka helpottaa esteetöntä kulkua. [KH] Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1. että vuoden 2015 talousarvioon varataan euron investointimääräraha, joka käytetään hautausmaan pääkäytävän sekä Kallioportin ja Kirkkauden kappelin välin esteettömän kulun parantamiseen. 2. Kirkkovaltuusto kirjaa valtuustoaloitteen käsitellyksi. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Tiedoksi: Seurakuntapuutarhuri 138 LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Vaisaaren Liiketalo Oy:n osakkeet nrot oikeuttavat 127 m 2 :n liikehuoneiston hallintaan. Osakkeet on myyty päivätyllä osakekauppakirjalla Juhani Lehtoselle euron kauppahinnasta. Kauppa on annettu tiedoksi yhtiön hallitukselle Ostaja ei ole yhtiön osakas.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Vaisaaren Liiketalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkailla on oikeus lunastaa osakkeet kuukauden kuluessa siitä kun kauppa on saatu tiedoksi. Raision seurakunnalla on em. kiinteistössä seurakuntakoti. Raision seurakunta omistaa tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta ei käytä lunastusoikeutta. [KH] Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta ei käytä lunastusoikeutta Vaisaaren Liiketalo Oy:n osakkeiden lunastamiseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Vaisaaren Liiketalo Oy 139 RAISION NUORISOSOITTOKUNNAN AVUSTUSANOMUS Raision nuorisosoittokunta on anonut seurakunnalta avustusta orkesterin suunnitellun kesän 2015 matkan mahdollistamiseksi. Orkesteri suunnittelee kesäksi matkaa Raision kaupungin ystävyyskaupunkiin Saksan Elmshorniin. Matkalla on tarkoitus vierailla myös mm. Hampurin merimieskirkossa. Raision seurakunnan käytännöksi vuosien varrella on muotoutunut, että seurakunta ei myönnä avustuksia muihin kuin seurakunnan oman toiminnan hankkeisiin. Keskeinen syy tähän on se, että Raisiossa toimii lukuisia lasten ja nuorten seuroja ja yhdistyksiä kulttuurin, urheilun ym. saralla. Kaikkien näiden toiminta on sinällänsä erittäin hyvää ja kannatettavaa, mutta niiden tasapuoliseen tukemiseen ei ole mahdollisuuksia. Toinen näkökulma asiaan on mielekkäiden yhteistyömuotojen etsiminen vastavuoroisuuden hengessä. Nyt käsillä olevan anomuksen saavuttua kanttori Katarina Engström on jo ollut yhteydessä Raision nuorisosoittokunnan edustajiin, ja sopinut alustavasti, että soittokunta tulee soittamaan erikseen sovittavaan seurakunnan tilaisuuteen vuoden 2015 aikana; tästä orkesterille maksetaan seurakunnan käytäntöjä noudatteleva palkkio. Tämä järjestely voi johtaa hyvään yhteistyöhön myös jatkossa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto Tiedoksi: Katarina Engström

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) 140 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MIA PIIPARISEN EROANOMUS Diakoniatyöntekijä Mia Piiparinen on taannoin valittu Päivi Leinon viransijaiseksi asti. Nyt Mia Piiparinen on valittu vakituiseen virkaan toisaalle, joten hän pyytää eroa sijaisuuden hoitamisesta lukien. Mia Piiparisella on käyttämättä vuosilomaa 20 lomapäivää. Hän pyytää, että hän saa pitää kaksi (2) päivää ajalla (sis. viikonlopun). Lopuista 18 lomapäivästä maksetaan rahallinen korvaus. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (122 ) myöntänyt Päivi Leinolle jatkettua palkatonta virkavapautta asti. Johtava diakoniatyöntekijä etsii viransijaista, ja on ilmeistä, että sijaisuus voidaan täyttää vasta lukien. Kirkkoneuvoston ohjesäännön perusteella kirkkoherra tulee tekemään sijaisen valintaa koskevan päätöksen, joka sitten annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto T myöntää Mia Piipariselle eron diakoniatyöntekijän viransijaisuuden hoitamisesta lukien; T hyväksyy esittelyssä mainitun vuosilomajärjestelyn. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Mia Piiparinen, Leena Nieminen, seurakuntatoimisto/palkat 141 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS Kirkkoneuvosto on taannoin myöntänyt nuorisotyönohjaaja Heidi Kuokkaselle palkatonta virkavapautta asti. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (123 ) myöntänyt Heidi Kuokkaselle jatkettua palkatonta virkavapautta asti. Heidi Kuokkasen viransijaisena on työskennellyt Jere Peltonen. Hän on valmis jatkamaan sijaisuuden hoitamista. Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi puoltaa järjestelyä. Virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun kyseessä on sijaisuus. (KL 6: 11 1 mom kohta 1). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 :n mukaan kirkkoherra ottaa enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi sijaisen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on myönnetty tai hänellä on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työvapaata. Kirkkoherra ilmoittaa, että hän on ottanut Raision seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Jere Peltosen ajalle Sijaisuuteen liittyvät virkasuhteen ehdot ovat samat kuin meneillään olevalla sijaisuuskaudella. [PRlo]

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. Tiedoksi: Jere Peltonen, Mika Tunturi, seurakuntatoimisto/palkat 142 TALOUSARVION 2. PÄÄLUOKAN MÄÄRÄRAHASIIRTOJA Seurakunnan kuluvan vuoden talousarvion tehtäväalueella 207 on jo useamman vuoden käytännön mukaisesti euron määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää vuoden mittaan esille tuleviin uusiin tarpeisiin. Useimpina vuosina määrärahaa on voitu siirtää diakonia-avustuksiin, erittäinkin diakonian joulumuistamisiin. Kuluvana vuonna on jo tehty tähän asiakokonaisuuteen liittyviä hankintapäätöksiä. Laulukirja Viisikielinen on julkaistu. Kirjaan sisältyy paljon tuttuja, monille rakkaita hengellisiä lauluja, ja niin on tullut toivomuksia, että kirjoja hankitaan sekä seurakuntataloon että Tasalan Kamariin. Hankinnan arvo oli vajaat 1500 euroa. Määräraha tulee siirrettäväksi musiikkityölle. Marraskuun lopulla järjestetään kirkossa omaishoitajille ja hoidettaville suunnattu, adventin- ja joulunaikaan johdatteleva konsertti. Esiintyjäkustannukset ovat 500 euroa. Määräraha tulee siirrettäväksi musiikkityölle Rovastikunnan ystävyysseurakuntatyöryhmä (Harju-Madise työryhmä) katsoi tarpeelliseksi vierailla Harju-Madisessa toukokuussa. Matkalle osallistuivat Raisiosta Leena Nieminen ja Pertti Ruotsalo. Määrärahasiirto 500 euroa tehdään tilille Edellä mainittujen siirtojen jälkeen diakoniatyön avustuksiin siirrettäväksi jää euroa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasta 2. luokan määrärahasiirrosta: T siirretään euroa tililtä tilille (diakonia-avistukset) T siirretään euroa tililtä kirkkomusiikin kirjahankintoihin T siirretään 500 euroa tililtä kirkkomusiikin esiintymispalkkioihin T siirretään 500 euroa tililtä tilille (muu seurakuntatyö / matkat). Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Diakoniatyö / Leena Nieminen, kirkkomusiikki / Katarina Engström, srktoimisto / kirjanpito.

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) 143 SEURAKUNTALAISVASTUUN (eli: VAPAAEHTOISTYÖN) PROJEKTI Vapaaehtoisten seurakuntalaisten vastuun kantamista ( seurakuntalaisvastuuta eli vapaaehtoistyötä ) on korostettu jo pitemmän aikaa, sitä on pyritty kehittämään ja löytämään sille uusia muotoja. Raision seurakuntaa on nyt kutsuttu mukaan kehittämishankkeeseen, jossa kumppaneina tulisivat olemaan Salon seurakunta ja Kirkkohallitus. TEKES on kiinnostunut hankkeesta, ja kun tarvittavat hankesuunnitelmat on tehty ja esitetty TEKES:lle, TEKES tekee päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Jos hanke toteutuu, asiantuntijana tulee olemaan tri (dos.), työelämätutkija Raili Kiviranta. Raisiossa projektikoordinaattori on Hannele Siltala, ja hankkeella on johtoryhmä ja projektiryhmä. Jos TEKES myöntää hankerahoituksen, siitä maksetaan asiantuntijan palkkiot sekä paikallisesti koulutus-, materiaali-, ym. vastaavia kustannuksia. TEKES:in päätöksen jälkeen hankkeesta informoidaan kirkkovaltuustoa ja kirkkoneuvostoa laajemmin. Jos TEKES ei rahoitusta myönnä, projekti ei toteudu, vaan seurakuntalaisvastuun kehittämiselle etsitään muita etenemistapoja. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. 144 VUODEN 2015 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien 2013 ja 2014 tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 145 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suurimmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) 146 TILIASEMA [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET ,6 578 MYYNTITUOTOT ,0 245 MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT ,0-749 KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) Tulorahoitus Vuosikate , Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , Kassavirta/vars toiminta ja inv , Antolainasaamisten lisäykset , Toimeksiant varojen ja pääom muut ,7 710 Lyhytaikaisten saamisten muut , Korottomien pitkä/lyhytaik velk , Rahoitustoiminnan kassavirta , Kassavarojen muutos , Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos ,

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) Budjetti Muutos Toteutuma Tot.-% Alle/yli T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 9/12 = 75 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT ,0 621 MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS( , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOJEN TOTEUTUMAT Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 9/2006 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014

13 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) kuukaudet /2006 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,4 Yhteisövero ,3 Yhteensä ,8 RAHOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU ,00 Markkina-arvo , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , , , ,00 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 6,6 M yhteensä 23 % Liedon Sp, säästötalletus 18 % DB Varainh 25 (osakes 26%, korkos 74%) 17 % OP Henkivakuutus 10 % Taaleritehdas, joukkolainat 7 % OP Henkivakuutus, hautainhoitorahasto 7 % Käyttötilit 6 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 5 % DB Muu (osakes 59%, korkos 41%) 4 % DB Osinko (kotim osakk) 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 2 % Taaleritehdas, Allok 50 1 % Sijoitusten hoitotilit

14 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) ,00 RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN , , , ,00 0,00 Danske Bank Oyj 30 % Liedon Säästöpankki 22 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 16 % Nordea Pankki Oyj 8 % TOP Hautainhoitorahasto 7 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N SIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO Sijoitettu euroa Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu euroa Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja

15 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (15) 147 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nro Muut asiat: - Papiston vuosiloma ja vapaa-aikasuunnitelma ajalle lokakuu huhtikuu Talousjohtaja informoi seuraavista asioista: - Kiinteistö Oy Tasalananttilan tilanteesta - Kesko Oy:n pyytämästä vuokran alennuksesta - Raision Akvaarion vuokrasopimus päättyy - Pappilanmäen suunnitelma etenee Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 22 Kirkon säädöskokoelma nro 118 piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta. 23 Liputus lapsen oikeuksien päivänä Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 25 Vuoden 2015 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnoolle 148 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 149 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 150 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2014 Raisiossa 2014 Anita Ruusuranta Helena Sukari Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot