PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan muuttaminen tonteilla 4 ja 10 korttelissa 4 Kirkkomalmin (20) kaupunginosassa Paraisilla BESKRIVNING MED BILAGOR SELOSTUS SEKÄ LIITTEET Pargas stad, Miljöavdelningen, Planläggningsenheten Paraisten kaupunki, Ympäristöosasto, Kaavoitusyksikkö

2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavatyö koskee asemakaavan muuttamista Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tontit 4, osa Fleminginkujan katualuetta Kaavamuutosalueelle laaditaan sitova tonttijako. Suunnitelman on laatinut kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson Paraisten kaavoitusyksikössä, puh Vireilletuloilmoitus on lähetetty osallisille Kaavamuutoksen hyväksyminen: Ympäristölautakunta: xx.xx.2012 Kaupunginhallitus: xx.xx.2012 Kaupunginvaltuusto: xx.xx Kaava-alueen sijainti Kaavoitettava alue sijaitsee Paraisten kirkon viereisellä Vanhan Malmin alueella, kirkon etelänpuoleisella historiallisella puutaloalueella. Muutosalue sijaitsee keskellä korttelia rajautuen pohjoisessa Malmikatuun tontin 4 osalta, idässä rakennettuihin omakotitalotontteihin, etelässä Runeberginkatuun ja länsipuolella osin Fleminginkujaan ja muutoin rakennettuihin tontteihin. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutos Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Axo. Muutos tuli ajankohtaiseksi kun alueella toiminut leipomoalan yritys siirtyi muualle. Alueella voimassa olevassa vuonna 1998 vahvistetussa asemakaavassa tontille on osoitettu käyttötarkoitus leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta palvelevaa teollisuutta varten niin, että toiminnan loppuessa tontille tulee laatia asemakaavan muutos. Leipomotoiminta kiinteistöllä on päättynyt ja niin kaavan muutos on ajankohtainen. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Kaava-alueen sijainti Liite 2: Ote maakuntakaavasta Liite 3: Ote yleiskaavasta Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 5: Maanomistus 1

3 3. Lähtökohdat Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Asemakaavamuutoksen ympäristövaikutuksia on arvioitu suunnittelutyön yhteydessä Alueen yleiskuvaus Kaavanmuutosalue sijaitsee Paraisten kaupungin vanhimmalla keskustaalueella, joka on syntynyt keskiaikaisen harmaakivikirkon etelänpuoleiselle rantatörmälle samanaikaisesti kirkonrakentamisen kanssa. Alueen ensimmäinen asutus on luultavasti ollut kirkonrakentajien yksinkertaisia asumuksia luvulla. Muutosalueen rakennuskanta on uudehkoa 1950-luvun jälkeen rakennettua tai muutettua, suurelta osalta 1900-luvun loppupuolella rakennettuja teollisuustiloja. Alueella alun perin omakotitalossa toiminut Axo:n leipomo laajeni asteittain omakotitaloalueen keskellä keskisuureksi leipomoalan teolliseksi yritykseksi. Teollisuusrakennusten pinta-ala on lähes kaksinkertainen keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon verrattuna. Paikalliselle elinkeinoelämälle tärkeä leipomotoiminta muodosti vanhassa kulttuurimaisemassa kuitenkin ristiriitatilanteen, joka edelleen on olemassa. Tosin leipomotoiminnan päätyttyä ongelma on kaupunkikuvallinen ja kaavanmuutoksen myötä korjattavissa. Pohjoisempi osa muutosaluetta käsittää entisen leipomoyrittäjän asuinkiinteistön, jossa leipomotoiminta on alkanut ja jonka alkuperäiset osat ovat vanhoja. Rakennusta on muutettu ja laajennettu ja vaikka sen rakennushistoriallinen arvo on laskenut, on se alueen alkuperäisenä rakennuksena arvokas ja voimassa olevassa asemakaavassa merkitty suojeltavaksi. Kiinteistö on ollut asumattomana joitakin aikoja ja piha ja puutarha on villiintynyt Luonnonympäristö Leipomotontin osalta alue on muokattu yritystoimintaa palvelevaksi ilman erityisiä viihtyisyyskriteerejä, pääosin asfalttipinnoitetulla pihaalueilla kasvaa reunoilla lähinnä luonnonvaraisia rikkakasveja. Asuinrakennustontti, puutarhan ja teollisuusrakennuksen pihan yhdistelmä, on villiintynyt. Pihalla on hedelmäpuita ja epäilemättä vanhojakin puutarhakasveja, mutta puutarha on jo vuosia ollut hyvin vähäisellä hoidolla Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne: Kaava-alue on Paraisten vanhimmalla keskusta-alueella, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Keskiaikaisen harmaakivikirkon ympärille syntyneen puukaupunginosan kiinteistöistä pääosa on asuinkiinteistöjä. Alueella on 1900-luvulla rakennettuja toimitilarakennuksia lähinnä kirkkoa. Katuverkko ja korttelirakenne ovat keskeisiltä osiltaan peräisin 1700-luvulta. Kaupunki- ja taajamakuva: 2

4 Kaupunkikuvan kannalta merkittävintä alueella on pienimittakaavainen perinteinen puurakentaminen. Pääkatujen, raittien varrella on ollut myös myymälätiloja ja kaava sallii ja niitä on joitakin myös nykyään. Päärakennukset on rakennettu kadun varteen. Alueella on toteutettu hankkeita, joiden myötä alueen ilmettä on onnistuttu kohentamaan ja yhtenäistämään. Useimmat niistä ovat olleet merkityksellisiä yhteisen katutilan kannalta. Katualueiden kunnostuksen yhteydessä sisäiset kadut säilytettiin sorapintaisina ja mm. pintavesien ohjaamiseksi rakennettiin kaivoja. Alueella toteutettiin aitahanke aitojen korjaamiseksi ja aitatyyppien palauttamiseksi alueelle tyypillisiksi. Katujen nimikilvet ja kiinteistöjen osoitenumerokilvet on yhtenäistetty vanhan mallisiksi. Uudisrakentamista on toteutettu tarkkojen ohjeiden mukaan. Toimitilarakennukset poikkeavat vanhemmasta asuinrakennusten rakennuskannasta, kokonsa ja rakennusmateriaalinsa johdosta. Muutosalueen rakentaminen tulee sovittaa tähän arvokkaaseen kokonaisuuteen. Asuminen: Muutosalue tulee lähes yksinomaan asuinkäyttöön. Palvelut: Alue on keskustan palveluiden varassa. Työpaikat: Muutosalueelle ei tule työpaikkoja, mutta naapurustossa on kaupan, palvelun sekä pien- että suurteollisuuden työpaikkoja. Virkistys: Alueelta on lyhyt etäisyys ja hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilupaikkoihin. Liikenne: Kaavamuutosalue on kaupungin keskustassa ja katuverkon piirissä. Kolme tonttikatua rajaa ja tavoittaa muutosalueen. Tekniset palvelut: Alueella on kaupungin rakentama vesi- ja viemäriverkko. Ympäristöhäiriöt Keskisuuren leipomoyrityksen toimiessa muutosalueella se tuotti jonkin verran melu- ja hajuhaittoja. Varhain aamuyöllä ja aamulla tapahtuva liikenne häiritsi ja voimakkaat tuoksut vaikkakin leipomosta lähtöisin ainakin aika ajoin koettiin haitallisiksi. Nyt käyttämättömänä kiinteistö on kaupunkikuvallinen häiriötekijä. Johtuen pitkään jatkuneesta teollisesta käytöstä on syytä selvittää maaperän laatu alueella. Jos pilaantuneisuutta ilmenee, maaperä on puhdistettava ennen tonttien luovutusta rakennuskäyttöön Maanomistus Muutosalueen tontti 4 on yksityisessä omistuksessa. Tontti 10, josta muodostetaan uusia tontteja, on kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava on hyväksytty (liite 2): Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu seuraava merkintä ja määräys: - C Keskustatoimintojen alue 3

5 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueet sekä niihin liittyvät liikennealueet ja puistot sisältäen myös keskustaasumisen. Yleiskaava (liite 3): Ympäristökeskuksen vahvistamassa keskusta-alueen osayleiskaavassa on alueelle osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - T-1 Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille. -AP (sr) Pientalovaltainen asuntoalue. Alueen osa, jolla ympäristö säilytetään. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä tai uudisrakentamista niin, että alueen tai kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen tai maisemallinen arvo vähenee. Ennen aluetta koskevien lupien myöntämistä tulee Turun Maakuntamuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Asemakaava (liite 4): Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Muutosalue on kaavassa osoitettu tontin 10 osalta pääosin pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta (TP-1). Tontti 4 ja vähäiseltä osin tontti 10 on osoitettu asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5). Rakennusjärjestys: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusjärjestyksen , ja sitä on sovellettu lähtien. Tonttijako ja -rekisteri: Kaavamuutoksen johdosta alueelle on tehtävä uusi tonttijako. Päätökset ja suunnitelmat: Leipomotoiminnan päättyminen on tehnyt kaavanmuutoksen tarpeelliseksi. Kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa ja ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa. Pohjakartta: Pohjakartta on mittakaavassa 1:1000, ja se täyttää asetuksen 1284/1999 mukaiset asemakaavakarttoja koskevat vaatimukset. Mittaustoimisto on laatinut ja täydentänyt pohjakartan. 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Paraisten kaupunki osti muutosalueen tontin n:o 10 vuonna 2006 leipomotoiminnan päätyttyä kiinteistössä ja voimassa oleva asemakaava edellyttää kaavan muuttamista siinä tilanteessa. Kaupan myötä tonttia koskeva kaavanmuutos tuli kaavoitusohjelmaan ja kaupungin kaavoituskatsauksessa se on ollut vuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisina tässä asemakaavamuutoksessa ovat kaavamuutosalueen maanomistajien ohella rajanaapurit ja Vanhan Malmin asukas yhdistys, pelastuslaitos, Fortum Sähkönsiirto Oy sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. 4

6 4.3.2 Vireille tulo Samalla kun osallisille, lähetettiin ilmoitus asemakaavan muutostyön aloittamisesta, lähetettiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnittelun aloittamisesta ilmoitettiin myös kaavoituskatsauksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheessa on järjestetty kahdesti keskustelutilaisuus Vanhan Malmin asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä Björkfältin talossa Vanhalla Malmilla. Osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ja toiveitaan muutosta koskien. Ympäristölautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville Ehdotus oli nähtävillä XX.X. XX.X Asemakaavan tavoitteet Kaavan muutos on tarpeen nykyisen kaavan määräyksien johdosta. Koska tontti 4 on nykyisessä kaavassa sidoksissa tontin 10 käyttötarkoitukseen ja maanomistusoloihin tuli se liittää kaavanmuutokseen. 5. Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Nykyinen asemakaava ehdottaa tilanteessa, jossa leipomoteollisuuskäyttö on loppunut, aluetta varattavaksi asuinkäyttöön arvokasta Vanhan Malmin kokonaisuutta täydentäen. Nykyisessä kaavassa on muutosalueen itäpuolelle naapuriin kaavoitettu kolme omakotitalojen tonttia uudisrakennuksia varten. On perusteltua noudattaa suunnilleen samaa tonttitehokkuutta nyt suunnitelluilla tonteilla. Alueen rakentamistehokkuus on alkujaankin ollut kohtalaisen suuri ja rakentaminen tiivistä. Tätä taustaa vasten on perusteltua toteuttaa tämä kaupungin keskustaan suunniteltu täydennysrakentaminen suunnitelman mukaisesti, tonttitehokkuuden ollessa e= Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Muutosalue arvokkaan historiallisen asuinalueen keskellä on suunniteltu niin, että se lisää Vanhan Malmin alueen arvoa ja uudisrakennukset on mahdollista toteuttaa ajanmukaiset vaatimukset täyttäviksi asunnoiksi. Tavoitteena on täydentää asuinaluetta rakentamalla vanhaan ympäristöön sopeuttaen. Tontti Malmikadun varressa on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kiinteistössä, jolla on suojeltavaksi merkitty rakennus, on mahdollisuus harjoittaa asumisen sijasta tai ohella yritystoimintaa. Vanhan Malmin alueella on joitakin kiinteistöjä vastaavasti osoitettu asumista laajempaan käyttötarkoitukseen. Yritystoiminta toteutuessaan elävöittäisi aluetta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (A) Suurin osa muutosalueesta, se osa, jolla entinen leipomorakennus sijaitsi, on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi. Korttelialue liittyy uudempaan rakentamiseen Lukkarinraitin ja Runeberginkadun varrella. Uudisrakentamista ohjaavat samat määräykset kuin Vanhan Malmin kaava-alueella aikaisemminkin, jotta voidaan taata uudisrakennusten sopeutuminen kaupunkikuvaan. Korttelialueen yhteen laskettu 5

7 rakennusoikeus on 1380 k-m 2, josta 390 k-m 2 on talousrakennusten rakennusoikeutta. Asuinpientalojen korttelialue on kokonaisuudessaan entistä teollisuustonttia ja alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen tonttien käyttöönottoa. Asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5) Korttelialue käsittää yhden tontin. Voimassa olevassa kaavassa sillä on sama käyttötarkoitus. Tontilla olisi voinut asumisen sijasta tai ohella olla leipomon konttoritoimintoja ja tai leipomon tehtaanmyymälä. Vaikka silloin ajateltu käyttötarkoitus leipomon toimistona tai tehtaanmyymälänä ei enää ole todennäköinen, toimiston tai myymälän sijainti pääraitin varrella, olisi lisäarvo. Suojellussa rakennuksessa on tehty laajennuksia ja muutoksia. Tulevat muutos- on tehtävä mahdollisuuksien mukaan entistäen tai muulla sopivalla tavalla rakennuksen arvoa heikentämättä Muut alueet Katu- ja liikennealueet Muutosalueelle ei esitettä uusia katuja. Alue rajautuu yhden tontin leveydeltä Vanhan Malmin pääraittiin Malmikatuun sekä laajemmin Runeberginkatuun ja Fleminginkujaan. Lukuun ottamatta yhtä tonttia kaikille suunnitelluille tonteille on järjestettävissä tonttiliittymä nykyisiltä kaduilta. Korttelin sisäosassa yhdelle tontille on osoitettu ajo naapuritontille merkityn ajoyhteyden kautta. Tonttimaasta on vähäinen osa osoitettu Fleminginkujan katualueeksi. Fleminginkujan liikennemäärät kasvavat muutoksen myötä neljän kiinteistön liikenteen määrän. Flemingin kuja tulee säilyttää kujamaisena. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Teollisuustontti, joka ei ole käytössä ja jonka rakennukset edustavat vaatimatonta rakennustapaa, on selkeä kaupunkikuvaa heikentävä tekijä. Rakennusten ollessa niin huonossa kunnossa, että niiden käyttäminen minkäänlaisena työtilana on terveydellinen uhka ja asemakaavan sanellessa rakennuksille koruttoman kohtalon, ne odottavat purkamista. Ympäristö on villiintynyt resurssien riittäessä ainoastaan välttämättömimpiin huoltotoimiin. Kaavanmuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja ottamisen uudelleen hyötykäyttöön. Kun alue osoitetaan asuinkäyttöön, sen toteutuminen yhtenäistää arvokasta Vanhan Malmin asuinaluetta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ihmisen toiminta on muokannut luonnonympäristöä tällä kohdalla historian kuluessa. Asutuksella on pitkät perinteet Kirkko Malmilla. Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä luontoon tai luonnonympäristöön, sillä muutosalue on jo aikaisemmin rakennettu eikä aitoa luonnonympäristöä alueella ole. 6. Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alue on hankittu kaupungin omistukseen Vanhan Malmin asemakaavan saattamiseksi valmiiksi. Kaavan saatua lainvoimaisuuden alueelle laaditaan tonttijako ja tontit tulevat kaupungin tonttimarkkinointiin 6

8 Liitteet Asemakaavan seurantalomake tarjoten erityisen vaihtoehdon omakotirakentajille. Koska entinen leipomorakennus kattaa suuren osan tulevaa omakotitalojen korttelia rakennus puretaan tonttien rakentamiskelpoisiksi saamiseksi. Purkutyön yhteydessä tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, miten naapuritontille johtava osittain maanalainen yhdyskäytävä katkaistaan ja viimeistellään. Tarvittavista toimista rajalla on sovittava maanomistajien kesken. Alue toteutunee kaavan valmistuttua nopeassa aikataulussa. Parainen 10. lokakuuta 2012 Paraisten ympäristöosasto, kaavoitusyksikkö 7

9 MUNKVIKINT Bilaga/Liite 1 PLANOMRÅDETS LÄGE KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Planområdet Kaava-alue Flygbild från år 2006 Ilmakuva vuodelta 2006 FREDRIKAPLAN FREDRIKANAUKIO KYRKOESPLANADEN KYRKOMALM KIRKKOMALMI FINBERGSGATAN MALMGATAN KIRKKOESPLANADI MALMIKATU FLEMINGINKUJA KLOCKARSTÅGET LUKKARINRAITTI SKRÄDDARGRÄND RUNEBERGSGATAN RUNEBERGINKATU MUNKSVIKVÄGEN KALKVÄGEN KALKKITIE

10 Bilaga/Liite 2 UTDRAG UR REGION- OCH LANDSKAPSPLANER OTE SEUTU- JA MAAKUNTAKAAVOISTA EGENTLIGA FINLANDS REGIONPLAN VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVA Planområdet Kaava-alue A Område för tätortsfunktioner, vilket är reserverat i huvudsak för komplettering av tätortsstrukturen Taajamatoimintojen alue, joka on varattu pääasiassa olevan taajamarakenteen täydennysrakentamista varten EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSPLAN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Planen är godkänd Kaava on hyväksytty Planområdet Kaava-alue C Område för centrumfunktioner Keskustatoimintojen alue

11 Bilaga/Liite 3 UTDRAG UR DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM REGIONEN OTE KESKUSTASEUDUN OSAYLEISKAAVASTA Fastställd Vahvistettu Planområdet Kaava-alue AP Område för småhus Pientalovaltainen asuntoalue T-1 Område för industri- och lagerbyggnader. Man bör senare sträva till att få området till sådan användning som lämpar sig för Gamla Malmen. Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille.

12 Bilaga/Liite 4 UTDRAG UR AJOURVARANDE DETALJPLAN OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA Planområdet Kaava-alue På området gällande detaljplanebestämmelser: Alueella voimassa olevat asemakaavamääräykset: TP-1 Kvartersområde för småindustribyggnader avsedda för bageriverksamhet eller bageriartad livsmedelsindustri. På området tillåts endast sådan verksamhet, vilken inte med fortgående oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Den del av byggnad, som är utan byggnadsytan, får bevaras och underhållas i sin nuvarande användning. På denhär delen av tomten tillåts inte ändring av användningsändamål, grundrenovering eller nybyggnadsåtgärder. Pienteollisuusrakennusten korttelialue jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta. Alueella sallitaan vain sellaista toimintaa, joka ei jatkuvan melun, hajun, raskaan liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Rakennusalan ulkopuolelle jäävä rakennuksen osa saadaan säilyttää nykykäytössään tavanomaisin kunnossapitokorjauksin. Peruskorjausta, käyttötarkoituksen muutosta tai uudisrakentamista ei tässä tontin osassa sallita. AL/s-5 Kvartersområde för bostads-, kontors- och butiksbyggnader, där den bebyggda miljön bevaras. På de enskilda tomterna får endast placeras sådana verksamheter, vilka inte med oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Ifall en nybyggnad uppförs i en våning får byggnadens byggnadsyta vara högst 100m2. Asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialue, missä rakennettu ympäristö säilytetään. Erillisille tonteille saadaan sijoittaa vain sellaisia toimintoja, jotka eivät melun, hajun, liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Mikäli uudisrakennus toteutetaan yksikerroksisena, saa rakennuksen kerrosala olla kork. 100 m2.

13 Bilaga/Liite 5 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN MAANOMISTUS Planområdet Kaava-alue I privat ägo Yksityisessä omistuksessa I Pargas stads ägo Paraisten kaupungin omistuksessa

14 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ändring av detaljplanen för tomt 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalms stadsdel 1. Planläggningsområdet är beläget på s.k. Gamla Malmen i stadens centrum på adressen Malmgatan 9 och Runebergsgatan 20 och omfattar två tomter i tät stadsstruktur. Området gränsar i söder till Runebergsgatan, till Flemingsgränd i väster samt till malmgatan i norden, och till övriga delar till andra bebyggda tomter i kvarteret. Ändringen gäller fastigheten som är känd som Axos bageri. Bilaga 6 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muuttaminen Kirkkomalmin kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin keskustassa ns. Vanhalla Malmilla osoitteissa Malmikatu 9 ja Runeberginkatu 20 ja käsittää kaksi tonttia tiiviissä kaupunkirakenteessa. Alue rajautuu etelässä Runeberginkatuun lännessä Fleminginkujaan pohjoisessa Malmikatuun ja muilta osin korttelin muihin rakennettuihin tontteihin. Kyseessä on Axon leipomona tunnettu kiinteistö. 2. Planläggningens mål är att planera ett nytt användningsändamål för tomten som har blivit ledig efter att bageriverksamheten avslutats. Det användningsändamål som har anvisats för tomten i den nuvarande planen är atypiskt för stadsdelen. Tomten användes som bagerifastighet då den gällande planen utarbetades. Då tomten har anvisats för en speciell industriell verksamhet har avsikten varit att planen till denna del är tillfällig och att den ska preciseras när tomten blir ledig. Ingen annan industriell verksamhet lämpar sig i området. Syftet är att komplettera det värdefulla Gamla Malmens område med tomter för bostadshus. 2. Kaavoituksen tavoitteet on suunnitella leipomokäytöstä vapautuneelle tontille uusi käyttötarkoitus. Nykyisessä kaavassa tontille on osoitettu kaupunginosassa epätyypillinen käyttötarkoitus. Tontti on ollut leipomokäytössä nykyistä kaavaa laadittaessa. Osoittamalla tontti erityiseen teollisuuskäyttöön on tarkoitettu, että kaava tältä osin on väliaikainen ja sitä tullaan tarkentamaan, kun tontti vapautuu. Muu teollinen toiminta ei sovellu alueelle. Tavoitteena on täydentää arvokasta Vanhan Malmin aluetta asuinrakennustonteilla. 3. Intressenter i denna planläggning är ägaren till fastigheten, grannarna, stadens miljöavdelning, räddningsverket, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands landskapsmuseum, Invånarföreningen Gamla Malmen och Pargas kyrkliga samfällighet. 4. Hur kan intressenterna delta i planeringen Information om att planläggningsarbetet påbörjas har getts i stadens planläggningsöversikt samt delgetts intressenterna personligen. Programmet för deltagande och bedömning har lagts fram på stadens anslagstavla och webbsidor. I utkastskedet har intressenterna möjlighet att delta i planeringen genom att framföra åsikter och förslag rörande planen. Miljönämnden godkänner planändringsförslaget för att framläggas offentligt. Om detta informeras i bilagan NYTT i Pargas Kungörelser. När planen är framlagd kan man vid behov lämna in en anmärkning mot förslaget. Därefter godkänns planen i stadsfullmäktige och beslutet delges dem som när planen var framlagd begärt det. Meddelandet om att planen har godkänts delges även NTM-centralen och kungörelsen om ikraftträdandet av planen publiceras i tidningen. 3. Osalliset tässä kaavoituksessa ovat kiinteistön omistaja, naapurit, kaupungin ympäristöosasto, pelastuslaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Vanhan Malmin asukasyhdistys ja Paraisten seurakuntayhtymä. 4. Miten osalliset voivat osallistua suunnitteluun Kaavatyön aloittamisesta on ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa sekä henkilökohtaisesti osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Luonnosvaiheessa osallisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun esittämällä mielipiteitä ja ehdotuksia kaavaan liittyen. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiasta ilmoitetaan Paraisten Kuulutuksien NYTT-liitteessä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tarvittaessa jättää muistutuksen. Tämän jälkeen kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja päätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävilläoloaikana pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan myös ELYkeskukselle. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdessä. 5. Preliminär planeringstidtabell Planeringen har börjat med program för deltagande och bedömning i vår Planutkastet färdigställs under våren 2012, ändringsförslaget läggs fram offentligt och stadsfullmäktige godkänner planen under hösten Därefter träder planändringen i kraft. 5. Alustava suunnitteluaikataulu Alueen kaavoitus on aloitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman teolla keväällä Kaavaluonnos valmistuu kevään 2012 aikana, muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyn 2012 aikana. Muutos tulee voimaan sen jälkeen. 6. Kontaktpersoner Kontaktpersonen för denna planläggning är planläggningsarkitekt Turkka Michelsson vid stadens arkitektkontor. 6. Yhteyshenkilöt Kaavoituksen yhteyshenkilönä toimii kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson kaupungin arkkitehtikonttorista. 7. Samråd med myndigheterna Detta program för deltagande och bedömning har delgetts ELYcentralen i Egentliga Finland. 8. Bedömning av planens konsekvenser Konsekvenserna av planen bedöms som en del av det egentliga planläggnings- och planeringsarbetet. 7. Viranomaisneuvottelut Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Varsinais- Suomen ELY-keskukseen tiedoksi. 8. Kaavan vaikutusten arviointi Kaavan vaikutusten arviointi suoritetaan osana varsinaista kaavoitus- ja suunnittelutyötä.

15 Bilaga/Liite 7 DETALJPLAN SOM BÖR AVLÄGSNAS POISTETTAVA ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS

HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1905 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu HIU 19. KAUPUNGINOSA PURON TILAN KOHDALLA ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx.xx.xxxx päivättyä

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 29.3.2016 TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d Asemakaavatyön suunnittelualue ASEMAKAAVAN MUUTOS 51. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 21

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 26.1.2016 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3, LAHDENPERÄN TYÖPAIKKA ALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 26.1.2016 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3, LAHDENPERÄN TYÖPAIKKA ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 26.1.2016 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 3, LAHDENPERÄN TYÖPAIKKA ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS 47.

Lisätiedot