PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan muuttaminen tonteilla 4 ja 10 korttelissa 4 Kirkkomalmin (20) kaupunginosassa Paraisilla BESKRIVNING MED BILAGOR SELOSTUS SEKÄ LIITTEET Pargas stad, Miljöavdelningen, Planläggningsenheten Paraisten kaupunki, Ympäristöosasto, Kaavoitusyksikkö

2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavatyö koskee asemakaavan muuttamista Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tontit 4, osa Fleminginkujan katualuetta Kaavamuutosalueelle laaditaan sitova tonttijako. Suunnitelman on laatinut kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson Paraisten kaavoitusyksikössä, puh Vireilletuloilmoitus on lähetetty osallisille Kaavamuutoksen hyväksyminen: Ympäristölautakunta: xx.xx.2012 Kaupunginhallitus: xx.xx.2012 Kaupunginvaltuusto: xx.xx Kaava-alueen sijainti Kaavoitettava alue sijaitsee Paraisten kirkon viereisellä Vanhan Malmin alueella, kirkon etelänpuoleisella historiallisella puutaloalueella. Muutosalue sijaitsee keskellä korttelia rajautuen pohjoisessa Malmikatuun tontin 4 osalta, idässä rakennettuihin omakotitalotontteihin, etelässä Runeberginkatuun ja länsipuolella osin Fleminginkujaan ja muutoin rakennettuihin tontteihin. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutos Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Axo. Muutos tuli ajankohtaiseksi kun alueella toiminut leipomoalan yritys siirtyi muualle. Alueella voimassa olevassa vuonna 1998 vahvistetussa asemakaavassa tontille on osoitettu käyttötarkoitus leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta palvelevaa teollisuutta varten niin, että toiminnan loppuessa tontille tulee laatia asemakaavan muutos. Leipomotoiminta kiinteistöllä on päättynyt ja niin kaavan muutos on ajankohtainen. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Kaava-alueen sijainti Liite 2: Ote maakuntakaavasta Liite 3: Ote yleiskaavasta Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 5: Maanomistus 1

3 3. Lähtökohdat Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Asemakaavamuutoksen ympäristövaikutuksia on arvioitu suunnittelutyön yhteydessä Alueen yleiskuvaus Kaavanmuutosalue sijaitsee Paraisten kaupungin vanhimmalla keskustaalueella, joka on syntynyt keskiaikaisen harmaakivikirkon etelänpuoleiselle rantatörmälle samanaikaisesti kirkonrakentamisen kanssa. Alueen ensimmäinen asutus on luultavasti ollut kirkonrakentajien yksinkertaisia asumuksia luvulla. Muutosalueen rakennuskanta on uudehkoa 1950-luvun jälkeen rakennettua tai muutettua, suurelta osalta 1900-luvun loppupuolella rakennettuja teollisuustiloja. Alueella alun perin omakotitalossa toiminut Axo:n leipomo laajeni asteittain omakotitaloalueen keskellä keskisuureksi leipomoalan teolliseksi yritykseksi. Teollisuusrakennusten pinta-ala on lähes kaksinkertainen keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon verrattuna. Paikalliselle elinkeinoelämälle tärkeä leipomotoiminta muodosti vanhassa kulttuurimaisemassa kuitenkin ristiriitatilanteen, joka edelleen on olemassa. Tosin leipomotoiminnan päätyttyä ongelma on kaupunkikuvallinen ja kaavanmuutoksen myötä korjattavissa. Pohjoisempi osa muutosaluetta käsittää entisen leipomoyrittäjän asuinkiinteistön, jossa leipomotoiminta on alkanut ja jonka alkuperäiset osat ovat vanhoja. Rakennusta on muutettu ja laajennettu ja vaikka sen rakennushistoriallinen arvo on laskenut, on se alueen alkuperäisenä rakennuksena arvokas ja voimassa olevassa asemakaavassa merkitty suojeltavaksi. Kiinteistö on ollut asumattomana joitakin aikoja ja piha ja puutarha on villiintynyt Luonnonympäristö Leipomotontin osalta alue on muokattu yritystoimintaa palvelevaksi ilman erityisiä viihtyisyyskriteerejä, pääosin asfalttipinnoitetulla pihaalueilla kasvaa reunoilla lähinnä luonnonvaraisia rikkakasveja. Asuinrakennustontti, puutarhan ja teollisuusrakennuksen pihan yhdistelmä, on villiintynyt. Pihalla on hedelmäpuita ja epäilemättä vanhojakin puutarhakasveja, mutta puutarha on jo vuosia ollut hyvin vähäisellä hoidolla Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne: Kaava-alue on Paraisten vanhimmalla keskusta-alueella, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Keskiaikaisen harmaakivikirkon ympärille syntyneen puukaupunginosan kiinteistöistä pääosa on asuinkiinteistöjä. Alueella on 1900-luvulla rakennettuja toimitilarakennuksia lähinnä kirkkoa. Katuverkko ja korttelirakenne ovat keskeisiltä osiltaan peräisin 1700-luvulta. Kaupunki- ja taajamakuva: 2

4 Kaupunkikuvan kannalta merkittävintä alueella on pienimittakaavainen perinteinen puurakentaminen. Pääkatujen, raittien varrella on ollut myös myymälätiloja ja kaava sallii ja niitä on joitakin myös nykyään. Päärakennukset on rakennettu kadun varteen. Alueella on toteutettu hankkeita, joiden myötä alueen ilmettä on onnistuttu kohentamaan ja yhtenäistämään. Useimmat niistä ovat olleet merkityksellisiä yhteisen katutilan kannalta. Katualueiden kunnostuksen yhteydessä sisäiset kadut säilytettiin sorapintaisina ja mm. pintavesien ohjaamiseksi rakennettiin kaivoja. Alueella toteutettiin aitahanke aitojen korjaamiseksi ja aitatyyppien palauttamiseksi alueelle tyypillisiksi. Katujen nimikilvet ja kiinteistöjen osoitenumerokilvet on yhtenäistetty vanhan mallisiksi. Uudisrakentamista on toteutettu tarkkojen ohjeiden mukaan. Toimitilarakennukset poikkeavat vanhemmasta asuinrakennusten rakennuskannasta, kokonsa ja rakennusmateriaalinsa johdosta. Muutosalueen rakentaminen tulee sovittaa tähän arvokkaaseen kokonaisuuteen. Asuminen: Muutosalue tulee lähes yksinomaan asuinkäyttöön. Palvelut: Alue on keskustan palveluiden varassa. Työpaikat: Muutosalueelle ei tule työpaikkoja, mutta naapurustossa on kaupan, palvelun sekä pien- että suurteollisuuden työpaikkoja. Virkistys: Alueelta on lyhyt etäisyys ja hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilupaikkoihin. Liikenne: Kaavamuutosalue on kaupungin keskustassa ja katuverkon piirissä. Kolme tonttikatua rajaa ja tavoittaa muutosalueen. Tekniset palvelut: Alueella on kaupungin rakentama vesi- ja viemäriverkko. Ympäristöhäiriöt Keskisuuren leipomoyrityksen toimiessa muutosalueella se tuotti jonkin verran melu- ja hajuhaittoja. Varhain aamuyöllä ja aamulla tapahtuva liikenne häiritsi ja voimakkaat tuoksut vaikkakin leipomosta lähtöisin ainakin aika ajoin koettiin haitallisiksi. Nyt käyttämättömänä kiinteistö on kaupunkikuvallinen häiriötekijä. Johtuen pitkään jatkuneesta teollisesta käytöstä on syytä selvittää maaperän laatu alueella. Jos pilaantuneisuutta ilmenee, maaperä on puhdistettava ennen tonttien luovutusta rakennuskäyttöön Maanomistus Muutosalueen tontti 4 on yksityisessä omistuksessa. Tontti 10, josta muodostetaan uusia tontteja, on kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava on hyväksytty (liite 2): Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu seuraava merkintä ja määräys: - C Keskustatoimintojen alue 3

5 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueet sekä niihin liittyvät liikennealueet ja puistot sisältäen myös keskustaasumisen. Yleiskaava (liite 3): Ympäristökeskuksen vahvistamassa keskusta-alueen osayleiskaavassa on alueelle osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - T-1 Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille. -AP (sr) Pientalovaltainen asuntoalue. Alueen osa, jolla ympäristö säilytetään. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä tai uudisrakentamista niin, että alueen tai kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen tai maisemallinen arvo vähenee. Ennen aluetta koskevien lupien myöntämistä tulee Turun Maakuntamuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Asemakaava (liite 4): Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Muutosalue on kaavassa osoitettu tontin 10 osalta pääosin pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta (TP-1). Tontti 4 ja vähäiseltä osin tontti 10 on osoitettu asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5). Rakennusjärjestys: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusjärjestyksen , ja sitä on sovellettu lähtien. Tonttijako ja -rekisteri: Kaavamuutoksen johdosta alueelle on tehtävä uusi tonttijako. Päätökset ja suunnitelmat: Leipomotoiminnan päättyminen on tehnyt kaavanmuutoksen tarpeelliseksi. Kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa ja ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa. Pohjakartta: Pohjakartta on mittakaavassa 1:1000, ja se täyttää asetuksen 1284/1999 mukaiset asemakaavakarttoja koskevat vaatimukset. Mittaustoimisto on laatinut ja täydentänyt pohjakartan. 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Paraisten kaupunki osti muutosalueen tontin n:o 10 vuonna 2006 leipomotoiminnan päätyttyä kiinteistössä ja voimassa oleva asemakaava edellyttää kaavan muuttamista siinä tilanteessa. Kaupan myötä tonttia koskeva kaavanmuutos tuli kaavoitusohjelmaan ja kaupungin kaavoituskatsauksessa se on ollut vuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisina tässä asemakaavamuutoksessa ovat kaavamuutosalueen maanomistajien ohella rajanaapurit ja Vanhan Malmin asukas yhdistys, pelastuslaitos, Fortum Sähkönsiirto Oy sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. 4

6 4.3.2 Vireille tulo Samalla kun osallisille, lähetettiin ilmoitus asemakaavan muutostyön aloittamisesta, lähetettiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnittelun aloittamisesta ilmoitettiin myös kaavoituskatsauksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheessa on järjestetty kahdesti keskustelutilaisuus Vanhan Malmin asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä Björkfältin talossa Vanhalla Malmilla. Osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ja toiveitaan muutosta koskien. Ympäristölautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville Ehdotus oli nähtävillä XX.X. XX.X Asemakaavan tavoitteet Kaavan muutos on tarpeen nykyisen kaavan määräyksien johdosta. Koska tontti 4 on nykyisessä kaavassa sidoksissa tontin 10 käyttötarkoitukseen ja maanomistusoloihin tuli se liittää kaavanmuutokseen. 5. Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Nykyinen asemakaava ehdottaa tilanteessa, jossa leipomoteollisuuskäyttö on loppunut, aluetta varattavaksi asuinkäyttöön arvokasta Vanhan Malmin kokonaisuutta täydentäen. Nykyisessä kaavassa on muutosalueen itäpuolelle naapuriin kaavoitettu kolme omakotitalojen tonttia uudisrakennuksia varten. On perusteltua noudattaa suunnilleen samaa tonttitehokkuutta nyt suunnitelluilla tonteilla. Alueen rakentamistehokkuus on alkujaankin ollut kohtalaisen suuri ja rakentaminen tiivistä. Tätä taustaa vasten on perusteltua toteuttaa tämä kaupungin keskustaan suunniteltu täydennysrakentaminen suunnitelman mukaisesti, tonttitehokkuuden ollessa e= Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Muutosalue arvokkaan historiallisen asuinalueen keskellä on suunniteltu niin, että se lisää Vanhan Malmin alueen arvoa ja uudisrakennukset on mahdollista toteuttaa ajanmukaiset vaatimukset täyttäviksi asunnoiksi. Tavoitteena on täydentää asuinaluetta rakentamalla vanhaan ympäristöön sopeuttaen. Tontti Malmikadun varressa on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kiinteistössä, jolla on suojeltavaksi merkitty rakennus, on mahdollisuus harjoittaa asumisen sijasta tai ohella yritystoimintaa. Vanhan Malmin alueella on joitakin kiinteistöjä vastaavasti osoitettu asumista laajempaan käyttötarkoitukseen. Yritystoiminta toteutuessaan elävöittäisi aluetta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (A) Suurin osa muutosalueesta, se osa, jolla entinen leipomorakennus sijaitsi, on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi. Korttelialue liittyy uudempaan rakentamiseen Lukkarinraitin ja Runeberginkadun varrella. Uudisrakentamista ohjaavat samat määräykset kuin Vanhan Malmin kaava-alueella aikaisemminkin, jotta voidaan taata uudisrakennusten sopeutuminen kaupunkikuvaan. Korttelialueen yhteen laskettu 5

7 rakennusoikeus on 1380 k-m 2, josta 390 k-m 2 on talousrakennusten rakennusoikeutta. Asuinpientalojen korttelialue on kokonaisuudessaan entistä teollisuustonttia ja alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen tonttien käyttöönottoa. Asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5) Korttelialue käsittää yhden tontin. Voimassa olevassa kaavassa sillä on sama käyttötarkoitus. Tontilla olisi voinut asumisen sijasta tai ohella olla leipomon konttoritoimintoja ja tai leipomon tehtaanmyymälä. Vaikka silloin ajateltu käyttötarkoitus leipomon toimistona tai tehtaanmyymälänä ei enää ole todennäköinen, toimiston tai myymälän sijainti pääraitin varrella, olisi lisäarvo. Suojellussa rakennuksessa on tehty laajennuksia ja muutoksia. Tulevat muutos- on tehtävä mahdollisuuksien mukaan entistäen tai muulla sopivalla tavalla rakennuksen arvoa heikentämättä Muut alueet Katu- ja liikennealueet Muutosalueelle ei esitettä uusia katuja. Alue rajautuu yhden tontin leveydeltä Vanhan Malmin pääraittiin Malmikatuun sekä laajemmin Runeberginkatuun ja Fleminginkujaan. Lukuun ottamatta yhtä tonttia kaikille suunnitelluille tonteille on järjestettävissä tonttiliittymä nykyisiltä kaduilta. Korttelin sisäosassa yhdelle tontille on osoitettu ajo naapuritontille merkityn ajoyhteyden kautta. Tonttimaasta on vähäinen osa osoitettu Fleminginkujan katualueeksi. Fleminginkujan liikennemäärät kasvavat muutoksen myötä neljän kiinteistön liikenteen määrän. Flemingin kuja tulee säilyttää kujamaisena. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Teollisuustontti, joka ei ole käytössä ja jonka rakennukset edustavat vaatimatonta rakennustapaa, on selkeä kaupunkikuvaa heikentävä tekijä. Rakennusten ollessa niin huonossa kunnossa, että niiden käyttäminen minkäänlaisena työtilana on terveydellinen uhka ja asemakaavan sanellessa rakennuksille koruttoman kohtalon, ne odottavat purkamista. Ympäristö on villiintynyt resurssien riittäessä ainoastaan välttämättömimpiin huoltotoimiin. Kaavanmuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja ottamisen uudelleen hyötykäyttöön. Kun alue osoitetaan asuinkäyttöön, sen toteutuminen yhtenäistää arvokasta Vanhan Malmin asuinaluetta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ihmisen toiminta on muokannut luonnonympäristöä tällä kohdalla historian kuluessa. Asutuksella on pitkät perinteet Kirkko Malmilla. Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä luontoon tai luonnonympäristöön, sillä muutosalue on jo aikaisemmin rakennettu eikä aitoa luonnonympäristöä alueella ole. 6. Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alue on hankittu kaupungin omistukseen Vanhan Malmin asemakaavan saattamiseksi valmiiksi. Kaavan saatua lainvoimaisuuden alueelle laaditaan tonttijako ja tontit tulevat kaupungin tonttimarkkinointiin 6

8 Liitteet Asemakaavan seurantalomake tarjoten erityisen vaihtoehdon omakotirakentajille. Koska entinen leipomorakennus kattaa suuren osan tulevaa omakotitalojen korttelia rakennus puretaan tonttien rakentamiskelpoisiksi saamiseksi. Purkutyön yhteydessä tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, miten naapuritontille johtava osittain maanalainen yhdyskäytävä katkaistaan ja viimeistellään. Tarvittavista toimista rajalla on sovittava maanomistajien kesken. Alue toteutunee kaavan valmistuttua nopeassa aikataulussa. Parainen 10. lokakuuta 2012 Paraisten ympäristöosasto, kaavoitusyksikkö 7

9 MUNKVIKINT Bilaga/Liite 1 PLANOMRÅDETS LÄGE KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Planområdet Kaava-alue Flygbild från år 2006 Ilmakuva vuodelta 2006 FREDRIKAPLAN FREDRIKANAUKIO KYRKOESPLANADEN KYRKOMALM KIRKKOMALMI FINBERGSGATAN MALMGATAN KIRKKOESPLANADI MALMIKATU FLEMINGINKUJA KLOCKARSTÅGET LUKKARINRAITTI SKRÄDDARGRÄND RUNEBERGSGATAN RUNEBERGINKATU MUNKSVIKVÄGEN KALKVÄGEN KALKKITIE

10 Bilaga/Liite 2 UTDRAG UR REGION- OCH LANDSKAPSPLANER OTE SEUTU- JA MAAKUNTAKAAVOISTA EGENTLIGA FINLANDS REGIONPLAN VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVA Planområdet Kaava-alue A Område för tätortsfunktioner, vilket är reserverat i huvudsak för komplettering av tätortsstrukturen Taajamatoimintojen alue, joka on varattu pääasiassa olevan taajamarakenteen täydennysrakentamista varten EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSPLAN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Planen är godkänd Kaava on hyväksytty Planområdet Kaava-alue C Område för centrumfunktioner Keskustatoimintojen alue

11 Bilaga/Liite 3 UTDRAG UR DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM REGIONEN OTE KESKUSTASEUDUN OSAYLEISKAAVASTA Fastställd Vahvistettu Planområdet Kaava-alue AP Område för småhus Pientalovaltainen asuntoalue T-1 Område för industri- och lagerbyggnader. Man bör senare sträva till att få området till sådan användning som lämpar sig för Gamla Malmen. Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille.

12 Bilaga/Liite 4 UTDRAG UR AJOURVARANDE DETALJPLAN OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA Planområdet Kaava-alue På området gällande detaljplanebestämmelser: Alueella voimassa olevat asemakaavamääräykset: TP-1 Kvartersområde för småindustribyggnader avsedda för bageriverksamhet eller bageriartad livsmedelsindustri. På området tillåts endast sådan verksamhet, vilken inte med fortgående oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Den del av byggnad, som är utan byggnadsytan, får bevaras och underhållas i sin nuvarande användning. På denhär delen av tomten tillåts inte ändring av användningsändamål, grundrenovering eller nybyggnadsåtgärder. Pienteollisuusrakennusten korttelialue jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta. Alueella sallitaan vain sellaista toimintaa, joka ei jatkuvan melun, hajun, raskaan liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Rakennusalan ulkopuolelle jäävä rakennuksen osa saadaan säilyttää nykykäytössään tavanomaisin kunnossapitokorjauksin. Peruskorjausta, käyttötarkoituksen muutosta tai uudisrakentamista ei tässä tontin osassa sallita. AL/s-5 Kvartersområde för bostads-, kontors- och butiksbyggnader, där den bebyggda miljön bevaras. På de enskilda tomterna får endast placeras sådana verksamheter, vilka inte med oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Ifall en nybyggnad uppförs i en våning får byggnadens byggnadsyta vara högst 100m2. Asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialue, missä rakennettu ympäristö säilytetään. Erillisille tonteille saadaan sijoittaa vain sellaisia toimintoja, jotka eivät melun, hajun, liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Mikäli uudisrakennus toteutetaan yksikerroksisena, saa rakennuksen kerrosala olla kork. 100 m2.

13 Bilaga/Liite 5 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN MAANOMISTUS Planområdet Kaava-alue I privat ägo Yksityisessä omistuksessa I Pargas stads ägo Paraisten kaupungin omistuksessa

14 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ändring av detaljplanen för tomt 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalms stadsdel 1. Planläggningsområdet är beläget på s.k. Gamla Malmen i stadens centrum på adressen Malmgatan 9 och Runebergsgatan 20 och omfattar två tomter i tät stadsstruktur. Området gränsar i söder till Runebergsgatan, till Flemingsgränd i väster samt till malmgatan i norden, och till övriga delar till andra bebyggda tomter i kvarteret. Ändringen gäller fastigheten som är känd som Axos bageri. Bilaga 6 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muuttaminen Kirkkomalmin kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin keskustassa ns. Vanhalla Malmilla osoitteissa Malmikatu 9 ja Runeberginkatu 20 ja käsittää kaksi tonttia tiiviissä kaupunkirakenteessa. Alue rajautuu etelässä Runeberginkatuun lännessä Fleminginkujaan pohjoisessa Malmikatuun ja muilta osin korttelin muihin rakennettuihin tontteihin. Kyseessä on Axon leipomona tunnettu kiinteistö. 2. Planläggningens mål är att planera ett nytt användningsändamål för tomten som har blivit ledig efter att bageriverksamheten avslutats. Det användningsändamål som har anvisats för tomten i den nuvarande planen är atypiskt för stadsdelen. Tomten användes som bagerifastighet då den gällande planen utarbetades. Då tomten har anvisats för en speciell industriell verksamhet har avsikten varit att planen till denna del är tillfällig och att den ska preciseras när tomten blir ledig. Ingen annan industriell verksamhet lämpar sig i området. Syftet är att komplettera det värdefulla Gamla Malmens område med tomter för bostadshus. 2. Kaavoituksen tavoitteet on suunnitella leipomokäytöstä vapautuneelle tontille uusi käyttötarkoitus. Nykyisessä kaavassa tontille on osoitettu kaupunginosassa epätyypillinen käyttötarkoitus. Tontti on ollut leipomokäytössä nykyistä kaavaa laadittaessa. Osoittamalla tontti erityiseen teollisuuskäyttöön on tarkoitettu, että kaava tältä osin on väliaikainen ja sitä tullaan tarkentamaan, kun tontti vapautuu. Muu teollinen toiminta ei sovellu alueelle. Tavoitteena on täydentää arvokasta Vanhan Malmin aluetta asuinrakennustonteilla. 3. Intressenter i denna planläggning är ägaren till fastigheten, grannarna, stadens miljöavdelning, räddningsverket, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands landskapsmuseum, Invånarföreningen Gamla Malmen och Pargas kyrkliga samfällighet. 4. Hur kan intressenterna delta i planeringen Information om att planläggningsarbetet påbörjas har getts i stadens planläggningsöversikt samt delgetts intressenterna personligen. Programmet för deltagande och bedömning har lagts fram på stadens anslagstavla och webbsidor. I utkastskedet har intressenterna möjlighet att delta i planeringen genom att framföra åsikter och förslag rörande planen. Miljönämnden godkänner planändringsförslaget för att framläggas offentligt. Om detta informeras i bilagan NYTT i Pargas Kungörelser. När planen är framlagd kan man vid behov lämna in en anmärkning mot förslaget. Därefter godkänns planen i stadsfullmäktige och beslutet delges dem som när planen var framlagd begärt det. Meddelandet om att planen har godkänts delges även NTM-centralen och kungörelsen om ikraftträdandet av planen publiceras i tidningen. 3. Osalliset tässä kaavoituksessa ovat kiinteistön omistaja, naapurit, kaupungin ympäristöosasto, pelastuslaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Vanhan Malmin asukasyhdistys ja Paraisten seurakuntayhtymä. 4. Miten osalliset voivat osallistua suunnitteluun Kaavatyön aloittamisesta on ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa sekä henkilökohtaisesti osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Luonnosvaiheessa osallisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun esittämällä mielipiteitä ja ehdotuksia kaavaan liittyen. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiasta ilmoitetaan Paraisten Kuulutuksien NYTT-liitteessä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tarvittaessa jättää muistutuksen. Tämän jälkeen kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja päätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävilläoloaikana pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan myös ELYkeskukselle. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdessä. 5. Preliminär planeringstidtabell Planeringen har börjat med program för deltagande och bedömning i vår Planutkastet färdigställs under våren 2012, ändringsförslaget läggs fram offentligt och stadsfullmäktige godkänner planen under hösten Därefter träder planändringen i kraft. 5. Alustava suunnitteluaikataulu Alueen kaavoitus on aloitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman teolla keväällä Kaavaluonnos valmistuu kevään 2012 aikana, muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyn 2012 aikana. Muutos tulee voimaan sen jälkeen. 6. Kontaktpersoner Kontaktpersonen för denna planläggning är planläggningsarkitekt Turkka Michelsson vid stadens arkitektkontor. 6. Yhteyshenkilöt Kaavoituksen yhteyshenkilönä toimii kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson kaupungin arkkitehtikonttorista. 7. Samråd med myndigheterna Detta program för deltagande och bedömning har delgetts ELYcentralen i Egentliga Finland. 8. Bedömning av planens konsekvenser Konsekvenserna av planen bedöms som en del av det egentliga planläggnings- och planeringsarbetet. 7. Viranomaisneuvottelut Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Varsinais- Suomen ELY-keskukseen tiedoksi. 8. Kaavan vaikutusten arviointi Kaavan vaikutusten arviointi suoritetaan osana varsinaista kaavoitus- ja suunnittelutyötä.

15 Bilaga/Liite 7 DETALJPLAN SOM BÖR AVLÄGSNAS POISTETTAVA ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1:

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1: PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING STRANDDETALJPLAN PARGAS; LÅNGHOLMEN, JERMO LÄGENHETEN RN:o 1:11 28.8.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot