PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan muuttaminen tonteilla 4 ja 10 korttelissa 4 Kirkkomalmin (20) kaupunginosassa Paraisilla BESKRIVNING MED BILAGOR SELOSTUS SEKÄ LIITTEET Pargas stad, Miljöavdelningen, Planläggningsenheten Paraisten kaupunki, Ympäristöosasto, Kaavoitusyksikkö

2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavatyö koskee asemakaavan muuttamista Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu Paraisten kaupungin Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tontit 4, osa Fleminginkujan katualuetta Kaavamuutosalueelle laaditaan sitova tonttijako. Suunnitelman on laatinut kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson Paraisten kaavoitusyksikössä, puh Vireilletuloilmoitus on lähetetty osallisille Kaavamuutoksen hyväksyminen: Ympäristölautakunta: xx.xx.2012 Kaupunginhallitus: xx.xx.2012 Kaupunginvaltuusto: xx.xx Kaava-alueen sijainti Kaavoitettava alue sijaitsee Paraisten kirkon viereisellä Vanhan Malmin alueella, kirkon etelänpuoleisella historiallisella puutaloalueella. Muutosalue sijaitsee keskellä korttelia rajautuen pohjoisessa Malmikatuun tontin 4 osalta, idässä rakennettuihin omakotitalotontteihin, etelässä Runeberginkatuun ja länsipuolella osin Fleminginkujaan ja muutoin rakennettuihin tontteihin. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutos Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja 10 Axo. Muutos tuli ajankohtaiseksi kun alueella toiminut leipomoalan yritys siirtyi muualle. Alueella voimassa olevassa vuonna 1998 vahvistetussa asemakaavassa tontille on osoitettu käyttötarkoitus leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta palvelevaa teollisuutta varten niin, että toiminnan loppuessa tontille tulee laatia asemakaavan muutos. Leipomotoiminta kiinteistöllä on päättynyt ja niin kaavan muutos on ajankohtainen. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Kaava-alueen sijainti Liite 2: Ote maakuntakaavasta Liite 3: Ote yleiskaavasta Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 5: Maanomistus 1

3 3. Lähtökohdat Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Asemakaavamuutoksen ympäristövaikutuksia on arvioitu suunnittelutyön yhteydessä Alueen yleiskuvaus Kaavanmuutosalue sijaitsee Paraisten kaupungin vanhimmalla keskustaalueella, joka on syntynyt keskiaikaisen harmaakivikirkon etelänpuoleiselle rantatörmälle samanaikaisesti kirkonrakentamisen kanssa. Alueen ensimmäinen asutus on luultavasti ollut kirkonrakentajien yksinkertaisia asumuksia luvulla. Muutosalueen rakennuskanta on uudehkoa 1950-luvun jälkeen rakennettua tai muutettua, suurelta osalta 1900-luvun loppupuolella rakennettuja teollisuustiloja. Alueella alun perin omakotitalossa toiminut Axo:n leipomo laajeni asteittain omakotitaloalueen keskellä keskisuureksi leipomoalan teolliseksi yritykseksi. Teollisuusrakennusten pinta-ala on lähes kaksinkertainen keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon verrattuna. Paikalliselle elinkeinoelämälle tärkeä leipomotoiminta muodosti vanhassa kulttuurimaisemassa kuitenkin ristiriitatilanteen, joka edelleen on olemassa. Tosin leipomotoiminnan päätyttyä ongelma on kaupunkikuvallinen ja kaavanmuutoksen myötä korjattavissa. Pohjoisempi osa muutosaluetta käsittää entisen leipomoyrittäjän asuinkiinteistön, jossa leipomotoiminta on alkanut ja jonka alkuperäiset osat ovat vanhoja. Rakennusta on muutettu ja laajennettu ja vaikka sen rakennushistoriallinen arvo on laskenut, on se alueen alkuperäisenä rakennuksena arvokas ja voimassa olevassa asemakaavassa merkitty suojeltavaksi. Kiinteistö on ollut asumattomana joitakin aikoja ja piha ja puutarha on villiintynyt Luonnonympäristö Leipomotontin osalta alue on muokattu yritystoimintaa palvelevaksi ilman erityisiä viihtyisyyskriteerejä, pääosin asfalttipinnoitetulla pihaalueilla kasvaa reunoilla lähinnä luonnonvaraisia rikkakasveja. Asuinrakennustontti, puutarhan ja teollisuusrakennuksen pihan yhdistelmä, on villiintynyt. Pihalla on hedelmäpuita ja epäilemättä vanhojakin puutarhakasveja, mutta puutarha on jo vuosia ollut hyvin vähäisellä hoidolla Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne: Kaava-alue on Paraisten vanhimmalla keskusta-alueella, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Keskiaikaisen harmaakivikirkon ympärille syntyneen puukaupunginosan kiinteistöistä pääosa on asuinkiinteistöjä. Alueella on 1900-luvulla rakennettuja toimitilarakennuksia lähinnä kirkkoa. Katuverkko ja korttelirakenne ovat keskeisiltä osiltaan peräisin 1700-luvulta. Kaupunki- ja taajamakuva: 2

4 Kaupunkikuvan kannalta merkittävintä alueella on pienimittakaavainen perinteinen puurakentaminen. Pääkatujen, raittien varrella on ollut myös myymälätiloja ja kaava sallii ja niitä on joitakin myös nykyään. Päärakennukset on rakennettu kadun varteen. Alueella on toteutettu hankkeita, joiden myötä alueen ilmettä on onnistuttu kohentamaan ja yhtenäistämään. Useimmat niistä ovat olleet merkityksellisiä yhteisen katutilan kannalta. Katualueiden kunnostuksen yhteydessä sisäiset kadut säilytettiin sorapintaisina ja mm. pintavesien ohjaamiseksi rakennettiin kaivoja. Alueella toteutettiin aitahanke aitojen korjaamiseksi ja aitatyyppien palauttamiseksi alueelle tyypillisiksi. Katujen nimikilvet ja kiinteistöjen osoitenumerokilvet on yhtenäistetty vanhan mallisiksi. Uudisrakentamista on toteutettu tarkkojen ohjeiden mukaan. Toimitilarakennukset poikkeavat vanhemmasta asuinrakennusten rakennuskannasta, kokonsa ja rakennusmateriaalinsa johdosta. Muutosalueen rakentaminen tulee sovittaa tähän arvokkaaseen kokonaisuuteen. Asuminen: Muutosalue tulee lähes yksinomaan asuinkäyttöön. Palvelut: Alue on keskustan palveluiden varassa. Työpaikat: Muutosalueelle ei tule työpaikkoja, mutta naapurustossa on kaupan, palvelun sekä pien- että suurteollisuuden työpaikkoja. Virkistys: Alueelta on lyhyt etäisyys ja hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilupaikkoihin. Liikenne: Kaavamuutosalue on kaupungin keskustassa ja katuverkon piirissä. Kolme tonttikatua rajaa ja tavoittaa muutosalueen. Tekniset palvelut: Alueella on kaupungin rakentama vesi- ja viemäriverkko. Ympäristöhäiriöt Keskisuuren leipomoyrityksen toimiessa muutosalueella se tuotti jonkin verran melu- ja hajuhaittoja. Varhain aamuyöllä ja aamulla tapahtuva liikenne häiritsi ja voimakkaat tuoksut vaikkakin leipomosta lähtöisin ainakin aika ajoin koettiin haitallisiksi. Nyt käyttämättömänä kiinteistö on kaupunkikuvallinen häiriötekijä. Johtuen pitkään jatkuneesta teollisesta käytöstä on syytä selvittää maaperän laatu alueella. Jos pilaantuneisuutta ilmenee, maaperä on puhdistettava ennen tonttien luovutusta rakennuskäyttöön Maanomistus Muutosalueen tontti 4 on yksityisessä omistuksessa. Tontti 10, josta muodostetaan uusia tontteja, on kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava on hyväksytty (liite 2): Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu seuraava merkintä ja määräys: - C Keskustatoimintojen alue 3

5 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueet sekä niihin liittyvät liikennealueet ja puistot sisältäen myös keskustaasumisen. Yleiskaava (liite 3): Ympäristökeskuksen vahvistamassa keskusta-alueen osayleiskaavassa on alueelle osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - T-1 Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille. -AP (sr) Pientalovaltainen asuntoalue. Alueen osa, jolla ympäristö säilytetään. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä tai uudisrakentamista niin, että alueen tai kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen tai maisemallinen arvo vähenee. Ennen aluetta koskevien lupien myöntämistä tulee Turun Maakuntamuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Asemakaava (liite 4): Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Muutosalue on kaavassa osoitettu tontin 10 osalta pääosin pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta (TP-1). Tontti 4 ja vähäiseltä osin tontti 10 on osoitettu asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5). Rakennusjärjestys: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusjärjestyksen , ja sitä on sovellettu lähtien. Tonttijako ja -rekisteri: Kaavamuutoksen johdosta alueelle on tehtävä uusi tonttijako. Päätökset ja suunnitelmat: Leipomotoiminnan päättyminen on tehnyt kaavanmuutoksen tarpeelliseksi. Kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa ja ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa. Pohjakartta: Pohjakartta on mittakaavassa 1:1000, ja se täyttää asetuksen 1284/1999 mukaiset asemakaavakarttoja koskevat vaatimukset. Mittaustoimisto on laatinut ja täydentänyt pohjakartan. 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Paraisten kaupunki osti muutosalueen tontin n:o 10 vuonna 2006 leipomotoiminnan päätyttyä kiinteistössä ja voimassa oleva asemakaava edellyttää kaavan muuttamista siinä tilanteessa. Kaupan myötä tonttia koskeva kaavanmuutos tuli kaavoitusohjelmaan ja kaupungin kaavoituskatsauksessa se on ollut vuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisina tässä asemakaavamuutoksessa ovat kaavamuutosalueen maanomistajien ohella rajanaapurit ja Vanhan Malmin asukas yhdistys, pelastuslaitos, Fortum Sähkönsiirto Oy sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo. 4

6 4.3.2 Vireille tulo Samalla kun osallisille, lähetettiin ilmoitus asemakaavan muutostyön aloittamisesta, lähetettiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnittelun aloittamisesta ilmoitettiin myös kaavoituskatsauksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheessa on järjestetty kahdesti keskustelutilaisuus Vanhan Malmin asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä Björkfältin talossa Vanhalla Malmilla. Osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ja toiveitaan muutosta koskien. Ympäristölautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville Ehdotus oli nähtävillä XX.X. XX.X Asemakaavan tavoitteet Kaavan muutos on tarpeen nykyisen kaavan määräyksien johdosta. Koska tontti 4 on nykyisessä kaavassa sidoksissa tontin 10 käyttötarkoitukseen ja maanomistusoloihin tuli se liittää kaavanmuutokseen. 5. Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Nykyinen asemakaava ehdottaa tilanteessa, jossa leipomoteollisuuskäyttö on loppunut, aluetta varattavaksi asuinkäyttöön arvokasta Vanhan Malmin kokonaisuutta täydentäen. Nykyisessä kaavassa on muutosalueen itäpuolelle naapuriin kaavoitettu kolme omakotitalojen tonttia uudisrakennuksia varten. On perusteltua noudattaa suunnilleen samaa tonttitehokkuutta nyt suunnitelluilla tonteilla. Alueen rakentamistehokkuus on alkujaankin ollut kohtalaisen suuri ja rakentaminen tiivistä. Tätä taustaa vasten on perusteltua toteuttaa tämä kaupungin keskustaan suunniteltu täydennysrakentaminen suunnitelman mukaisesti, tonttitehokkuuden ollessa e= Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Muutosalue arvokkaan historiallisen asuinalueen keskellä on suunniteltu niin, että se lisää Vanhan Malmin alueen arvoa ja uudisrakennukset on mahdollista toteuttaa ajanmukaiset vaatimukset täyttäviksi asunnoiksi. Tavoitteena on täydentää asuinaluetta rakentamalla vanhaan ympäristöön sopeuttaen. Tontti Malmikadun varressa on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kiinteistössä, jolla on suojeltavaksi merkitty rakennus, on mahdollisuus harjoittaa asumisen sijasta tai ohella yritystoimintaa. Vanhan Malmin alueella on joitakin kiinteistöjä vastaavasti osoitettu asumista laajempaan käyttötarkoitukseen. Yritystoiminta toteutuessaan elävöittäisi aluetta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (A) Suurin osa muutosalueesta, se osa, jolla entinen leipomorakennus sijaitsi, on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi. Korttelialue liittyy uudempaan rakentamiseen Lukkarinraitin ja Runeberginkadun varrella. Uudisrakentamista ohjaavat samat määräykset kuin Vanhan Malmin kaava-alueella aikaisemminkin, jotta voidaan taata uudisrakennusten sopeutuminen kaupunkikuvaan. Korttelialueen yhteen laskettu 5

7 rakennusoikeus on 1380 k-m 2, josta 390 k-m 2 on talousrakennusten rakennusoikeutta. Asuinpientalojen korttelialue on kokonaisuudessaan entistä teollisuustonttia ja alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen tonttien käyttöönottoa. Asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö on säilytettävä (AL/s-5) Korttelialue käsittää yhden tontin. Voimassa olevassa kaavassa sillä on sama käyttötarkoitus. Tontilla olisi voinut asumisen sijasta tai ohella olla leipomon konttoritoimintoja ja tai leipomon tehtaanmyymälä. Vaikka silloin ajateltu käyttötarkoitus leipomon toimistona tai tehtaanmyymälänä ei enää ole todennäköinen, toimiston tai myymälän sijainti pääraitin varrella, olisi lisäarvo. Suojellussa rakennuksessa on tehty laajennuksia ja muutoksia. Tulevat muutos- on tehtävä mahdollisuuksien mukaan entistäen tai muulla sopivalla tavalla rakennuksen arvoa heikentämättä Muut alueet Katu- ja liikennealueet Muutosalueelle ei esitettä uusia katuja. Alue rajautuu yhden tontin leveydeltä Vanhan Malmin pääraittiin Malmikatuun sekä laajemmin Runeberginkatuun ja Fleminginkujaan. Lukuun ottamatta yhtä tonttia kaikille suunnitelluille tonteille on järjestettävissä tonttiliittymä nykyisiltä kaduilta. Korttelin sisäosassa yhdelle tontille on osoitettu ajo naapuritontille merkityn ajoyhteyden kautta. Tonttimaasta on vähäinen osa osoitettu Fleminginkujan katualueeksi. Fleminginkujan liikennemäärät kasvavat muutoksen myötä neljän kiinteistön liikenteen määrän. Flemingin kuja tulee säilyttää kujamaisena. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Teollisuustontti, joka ei ole käytössä ja jonka rakennukset edustavat vaatimatonta rakennustapaa, on selkeä kaupunkikuvaa heikentävä tekijä. Rakennusten ollessa niin huonossa kunnossa, että niiden käyttäminen minkäänlaisena työtilana on terveydellinen uhka ja asemakaavan sanellessa rakennuksille koruttoman kohtalon, ne odottavat purkamista. Ympäristö on villiintynyt resurssien riittäessä ainoastaan välttämättömimpiin huoltotoimiin. Kaavanmuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja ottamisen uudelleen hyötykäyttöön. Kun alue osoitetaan asuinkäyttöön, sen toteutuminen yhtenäistää arvokasta Vanhan Malmin asuinaluetta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ihmisen toiminta on muokannut luonnonympäristöä tällä kohdalla historian kuluessa. Asutuksella on pitkät perinteet Kirkko Malmilla. Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä luontoon tai luonnonympäristöön, sillä muutosalue on jo aikaisemmin rakennettu eikä aitoa luonnonympäristöä alueella ole. 6. Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alue on hankittu kaupungin omistukseen Vanhan Malmin asemakaavan saattamiseksi valmiiksi. Kaavan saatua lainvoimaisuuden alueelle laaditaan tonttijako ja tontit tulevat kaupungin tonttimarkkinointiin 6

8 Liitteet Asemakaavan seurantalomake tarjoten erityisen vaihtoehdon omakotirakentajille. Koska entinen leipomorakennus kattaa suuren osan tulevaa omakotitalojen korttelia rakennus puretaan tonttien rakentamiskelpoisiksi saamiseksi. Purkutyön yhteydessä tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, miten naapuritontille johtava osittain maanalainen yhdyskäytävä katkaistaan ja viimeistellään. Tarvittavista toimista rajalla on sovittava maanomistajien kesken. Alue toteutunee kaavan valmistuttua nopeassa aikataulussa. Parainen 10. lokakuuta 2012 Paraisten ympäristöosasto, kaavoitusyksikkö 7

9 MUNKVIKINT Bilaga/Liite 1 PLANOMRÅDETS LÄGE KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Planområdet Kaava-alue Flygbild från år 2006 Ilmakuva vuodelta 2006 FREDRIKAPLAN FREDRIKANAUKIO KYRKOESPLANADEN KYRKOMALM KIRKKOMALMI FINBERGSGATAN MALMGATAN KIRKKOESPLANADI MALMIKATU FLEMINGINKUJA KLOCKARSTÅGET LUKKARINRAITTI SKRÄDDARGRÄND RUNEBERGSGATAN RUNEBERGINKATU MUNKSVIKVÄGEN KALKVÄGEN KALKKITIE

10 Bilaga/Liite 2 UTDRAG UR REGION- OCH LANDSKAPSPLANER OTE SEUTU- JA MAAKUNTAKAAVOISTA EGENTLIGA FINLANDS REGIONPLAN VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVA Planområdet Kaava-alue A Område för tätortsfunktioner, vilket är reserverat i huvudsak för komplettering av tätortsstrukturen Taajamatoimintojen alue, joka on varattu pääasiassa olevan taajamarakenteen täydennysrakentamista varten EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSPLAN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Planen är godkänd Kaava on hyväksytty Planområdet Kaava-alue C Område för centrumfunktioner Keskustatoimintojen alue

11 Bilaga/Liite 3 UTDRAG UR DELGENERALPLAN FÖR CENTRUM REGIONEN OTE KESKUSTASEUDUN OSAYLEISKAAVASTA Fastställd Vahvistettu Planområdet Kaava-alue AP Område för småhus Pientalovaltainen asuntoalue T-1 Område för industri- och lagerbyggnader. Man bör senare sträva till att få området till sådan användning som lämpar sig för Gamla Malmen. Teollisuus- ja varastoalue. Alue on pyrittävä myöhemmin saamaan sellaiseen käyttöön, joka sopii Vanhalle Malmille.

12 Bilaga/Liite 4 UTDRAG UR AJOURVARANDE DETALJPLAN OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA Planområdet Kaava-alue På området gällande detaljplanebestämmelser: Alueella voimassa olevat asemakaavamääräykset: TP-1 Kvartersområde för småindustribyggnader avsedda för bageriverksamhet eller bageriartad livsmedelsindustri. På området tillåts endast sådan verksamhet, vilken inte med fortgående oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Den del av byggnad, som är utan byggnadsytan, får bevaras och underhållas i sin nuvarande användning. På denhär delen av tomten tillåts inte ändring av användningsändamål, grundrenovering eller nybyggnadsåtgärder. Pienteollisuusrakennusten korttelialue jolle saadaan sijoittaa leipomotoimintaa tai leipomoalan elintarviketeollisuutta. Alueella sallitaan vain sellaista toimintaa, joka ei jatkuvan melun, hajun, raskaan liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Rakennusalan ulkopuolelle jäävä rakennuksen osa saadaan säilyttää nykykäytössään tavanomaisin kunnossapitokorjauksin. Peruskorjausta, käyttötarkoituksen muutosta tai uudisrakentamista ei tässä tontin osassa sallita. AL/s-5 Kvartersområde för bostads-, kontors- och butiksbyggnader, där den bebyggda miljön bevaras. På de enskilda tomterna får endast placeras sådana verksamheter, vilka inte med oväsen, lukt, trafik eller dylikt stör boendet. Ifall en nybyggnad uppförs i en våning får byggnadens byggnadsyta vara högst 100m2. Asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialue, missä rakennettu ympäristö säilytetään. Erillisille tonteille saadaan sijoittaa vain sellaisia toimintoja, jotka eivät melun, hajun, liikenteen tai muun sellaisen takia häiritse asumista. Mikäli uudisrakennus toteutetaan yksikerroksisena, saa rakennuksen kerrosala olla kork. 100 m2.

13 Bilaga/Liite 5 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN MAANOMISTUS Planområdet Kaava-alue I privat ägo Yksityisessä omistuksessa I Pargas stads ägo Paraisten kaupungin omistuksessa

14 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ändring av detaljplanen för tomt 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalms stadsdel 1. Planläggningsområdet är beläget på s.k. Gamla Malmen i stadens centrum på adressen Malmgatan 9 och Runebergsgatan 20 och omfattar två tomter i tät stadsstruktur. Området gränsar i söder till Runebergsgatan, till Flemingsgränd i väster samt till malmgatan i norden, och till övriga delar till andra bebyggda tomter i kvarteret. Ändringen gäller fastigheten som är känd som Axos bageri. Bilaga 6 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muuttaminen Kirkkomalmin kaupunginosan korttelin 4 tonteille 4 ja Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin keskustassa ns. Vanhalla Malmilla osoitteissa Malmikatu 9 ja Runeberginkatu 20 ja käsittää kaksi tonttia tiiviissä kaupunkirakenteessa. Alue rajautuu etelässä Runeberginkatuun lännessä Fleminginkujaan pohjoisessa Malmikatuun ja muilta osin korttelin muihin rakennettuihin tontteihin. Kyseessä on Axon leipomona tunnettu kiinteistö. 2. Planläggningens mål är att planera ett nytt användningsändamål för tomten som har blivit ledig efter att bageriverksamheten avslutats. Det användningsändamål som har anvisats för tomten i den nuvarande planen är atypiskt för stadsdelen. Tomten användes som bagerifastighet då den gällande planen utarbetades. Då tomten har anvisats för en speciell industriell verksamhet har avsikten varit att planen till denna del är tillfällig och att den ska preciseras när tomten blir ledig. Ingen annan industriell verksamhet lämpar sig i området. Syftet är att komplettera det värdefulla Gamla Malmens område med tomter för bostadshus. 2. Kaavoituksen tavoitteet on suunnitella leipomokäytöstä vapautuneelle tontille uusi käyttötarkoitus. Nykyisessä kaavassa tontille on osoitettu kaupunginosassa epätyypillinen käyttötarkoitus. Tontti on ollut leipomokäytössä nykyistä kaavaa laadittaessa. Osoittamalla tontti erityiseen teollisuuskäyttöön on tarkoitettu, että kaava tältä osin on väliaikainen ja sitä tullaan tarkentamaan, kun tontti vapautuu. Muu teollinen toiminta ei sovellu alueelle. Tavoitteena on täydentää arvokasta Vanhan Malmin aluetta asuinrakennustonteilla. 3. Intressenter i denna planläggning är ägaren till fastigheten, grannarna, stadens miljöavdelning, räddningsverket, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands landskapsmuseum, Invånarföreningen Gamla Malmen och Pargas kyrkliga samfällighet. 4. Hur kan intressenterna delta i planeringen Information om att planläggningsarbetet påbörjas har getts i stadens planläggningsöversikt samt delgetts intressenterna personligen. Programmet för deltagande och bedömning har lagts fram på stadens anslagstavla och webbsidor. I utkastskedet har intressenterna möjlighet att delta i planeringen genom att framföra åsikter och förslag rörande planen. Miljönämnden godkänner planändringsförslaget för att framläggas offentligt. Om detta informeras i bilagan NYTT i Pargas Kungörelser. När planen är framlagd kan man vid behov lämna in en anmärkning mot förslaget. Därefter godkänns planen i stadsfullmäktige och beslutet delges dem som när planen var framlagd begärt det. Meddelandet om att planen har godkänts delges även NTM-centralen och kungörelsen om ikraftträdandet av planen publiceras i tidningen. 3. Osalliset tässä kaavoituksessa ovat kiinteistön omistaja, naapurit, kaupungin ympäristöosasto, pelastuslaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Vanhan Malmin asukasyhdistys ja Paraisten seurakuntayhtymä. 4. Miten osalliset voivat osallistua suunnitteluun Kaavatyön aloittamisesta on ilmoitettu kaupungin kaavoituskatsauksessa sekä henkilökohtaisesti osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Luonnosvaiheessa osallisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun esittämällä mielipiteitä ja ehdotuksia kaavaan liittyen. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiasta ilmoitetaan Paraisten Kuulutuksien NYTT-liitteessä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tarvittaessa jättää muistutuksen. Tämän jälkeen kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja päätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävilläoloaikana pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan myös ELYkeskukselle. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdessä. 5. Preliminär planeringstidtabell Planeringen har börjat med program för deltagande och bedömning i vår Planutkastet färdigställs under våren 2012, ändringsförslaget läggs fram offentligt och stadsfullmäktige godkänner planen under hösten Därefter träder planändringen i kraft. 5. Alustava suunnitteluaikataulu Alueen kaavoitus on aloitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman teolla keväällä Kaavaluonnos valmistuu kevään 2012 aikana, muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyn 2012 aikana. Muutos tulee voimaan sen jälkeen. 6. Kontaktpersoner Kontaktpersonen för denna planläggning är planläggningsarkitekt Turkka Michelsson vid stadens arkitektkontor. 6. Yhteyshenkilöt Kaavoituksen yhteyshenkilönä toimii kaavoitusarkkitehti Turkka Michelsson kaupungin arkkitehtikonttorista. 7. Samråd med myndigheterna Detta program för deltagande och bedömning har delgetts ELYcentralen i Egentliga Finland. 8. Bedömning av planens konsekvenser Konsekvenserna av planen bedöms som en del av det egentliga planläggnings- och planeringsarbetet. 7. Viranomaisneuvottelut Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Varsinais- Suomen ELY-keskukseen tiedoksi. 8. Kaavan vaikutusten arviointi Kaavan vaikutusten arviointi suoritetaan osana varsinaista kaavoitus- ja suunnittelutyötä.

15 Bilaga/Liite 7 DETALJPLAN SOM BÖR AVLÄGSNAS POISTETTAVA ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot