KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntakonsernin tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset Osavuosikatsaus Ppky Selänteen talousarvion muutosesitykset vuodelle Muutoksia vuoden 2013 talousarvioon Kärsämäen nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen Kuntarakennelain mukainen selvitysalueesta ilmoittaminen 456 valtiovarainministeriölle 287 Paloaseman vaihtoehtoinen sijoituspäätös Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus markkinointi Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan 464 toimikaudeksi Sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisia palvelujen 465 tuottamismalleja 292 Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Muut pöytäkirjat Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja 469

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija jäsen pöytäkirjantarkastaja Mikkola Ari jäsen Ojalehto Pauli jäsen pöytäkirjantarkastaja Pinola Satu I vpj. Remes Aimo jäsen Ruha Anne II vpj. Salo Jaana puheenjohtaja Ristinen Esko valtuuston pj. Pietikäinen Mika valtuuston I vpj. Manninen Riikka valtuuston II vpj. Hokkanen Riitta esittelijä Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä MUU Lampela Martti toimitusjohtaja Kärsämäen Vesihuolto Oy Paakinaho Timo toimitusjohtaja Kärsämäen Asunnot Oy Puranen Matti toimitusjohtaja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy ALLEKIRJOITUKSET Jaana Salo Puheenjohtaja Tuukka Kuisma Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pauli Ojalehto Raija Aulis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 278 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnan hallituksen pää tösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Hallintosäännön 29 :n mukaan:"kokouskutsun antaa puheenjohta ja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 279 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaati mu sohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei sesti nähtävänä siten kuin siitä on enna kolta ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsen tä, jollei kunnanhallitus ole päättänyt pöy täkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastusvuorossa ovat Pauli Ojalehto ja Satu Pinola. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Ojalehto ja Raija Aulis.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 280 Hallintosäännön 32 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut sussa. Merk. Aimo Remes ja Mika Pietikäinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kuntakonsernin tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset Khall 281 Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat antavat sel vi tyksen yhtiöiden taloudesta ja toiminnasta.yhtiöiden toiminnan kirjalliset katsaukset oheismateriaalina. Kunnanhallitus kuulee toimitusjohtajien katsauksen konsernin ty tär yh tiöiden taloudesta ja toiminnasta per merkiten katsauksen ja annetut kir jal li set selvitykset tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi tietoon saatetuksi. Merk. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Timo Paakinaho, Martti Lampela ja Matti Puranen olivat asiantuntijoina kuultavana tämän pykälän osalta. Aimo Remes oli poissa kokoushuoneesta klo Esko Ristinen oli poissa kokoushuoneesta klo

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Osavuosikatsaus Khall 282 Kärsämäen kunnan ja sen tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden to teu tu mises ta ajalla on laadittu osavuosikatsausraportti. Osavuosikatsaus ajalta liitteenä 1 Khall 282/ Ppky Selänteen osavuosikatsaus ajalta oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen raportin kunnan ja sen tytäryhtiöiden ta lou des ta ja toiminnasta ajalta sekä Ppky Selänteen osa vuosi kat sauk sen ajalta ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle. Merk. Aimo Remes oli poissa kokoushuoneesta klo

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Ppky Selänteen talousarvion muutosesitykset vuodelle 2013 Khall 283 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on ja käsitellyt talousarvion muutosesityksiä vuodelle Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä euroa. Hal lin non palveluissa esitys on euroa, lasten ja perheiden pal ve luissa euroa (lastensuojelun perhehoito, lastentalon palkat), psy ko so siaa li sis sa palveluissa euroa (toimeentulotukimenot, tehostetun palve lu asu mi sen ostot, työkeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoitoja vanhustyön palveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Kuntayhtymähallitus esittää Kärsämäen kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen pal ve lu jen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perus te luil la lisäämällä toimintakuluja yhteensä ja lisäämällä toimin ta tuot to jen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti ja että esi tet ty investointiosan ylitys hyväksytään. Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt elokuun osavuosikatsauksen ja talousarvion muutosesityksen Kuntayhtymähallitus edelleen kä si tel lyt elokuun osavuosikatsausta ja talousarvion muutosesitystä : Talousarvion muutosesityksessä henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon me no ja ei ole vastaavasti otettu huomioon sisäisenä tulona jäsenkuntien koh dal la. Henkilöstöpalvelujen sisäiset menot euroa työ ter veyshuol lon osalta oikaistaan sisäiseksi tuloksi siten, että kirjataan Kärsämäen euroa sisäiseksi tuloksi alkuvuoden jäsenkuntien sisäisten tulojen suh tees sa. Siten talousarvion muutosesityksen loppusumma Kärsämäellä euroa. Lisäksi hyväksytty investointiosan ylitys on lisämääräraha euroa Effican Sähköisen Laskutuksen suoramaksun käyttöönoton mah dol lis ta mi sek si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ppky Selänteen yh tymä hal li tuk sen talousarvion muutosesitykset päätösten ja mukaisesti, siten, että Kärsämäen kunnan osalta ta lous arvion muutosesityksen loppusumma on euroa.

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Muutoksia vuoden 2013 talousarvioon Khall 284 Käyttötalouden osalta talousarviomuutokset vuoden 2013 alkuperäiseen talous ar vi oon ovat nettona euroa. Suurin muutos on Ppky Selänteen mak su osuu den lisämääräraha euroa. Kunnanhallituksen alaisen elin kei no toi men määrärahoista säästyy euroa, kun talousarvioon sisäl ly tet ty matkailunkehittämishanke ei toteudu. Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarviomuutoksia ovat seuraavat: Muut vuokratilat Teollisuushalli: Teollisuushallista oli lu nas tus vuok ra so pimus joka purkautui.vuoden 2013 talousarviossa ei ollut varausta menoille ei kä tuloille. Tilat oli vuokrattuna alkuvuoden toimintamenot ovat euroa ja vuokratuotot euroa. Teollisuushalli on myyty ja käyt tö omai suuteen liittyvä myyntivoiton kirjaus on tehty toimintatuottoihin euroa. Metsän myyntituotot eivät toteudu Pyöreisen tilalla suunnitellusti, tuotot alit tu vat Muut tuotot: Muut myyntituotto kohtaan ei ole budjetoitu tuloja. Kirjattu Aution ja Siirtolan tilojen myynnit euroa ja muita tuottoja 330 euroa. Poistot: Rannankoulu on kunnan omassa palvelukäytössä, joten vuoden 2013 talousarviossa olevaa ennakoitua kertapoistoa ei tule teh täväk si. Poistolaskelma tehdään alkuperäisen poistosuunnitelelma mukaisesti. Pois to sum maa pienennetään Investoinneissa muutokset ovat menojen lisäystä euroa ja vä hen nystä euroa sekä tulojen lisäystä ja vähennystä euroa. Nettona investointien muutos on vähennystä (säästöä) euroa. Li säk si investointien muutokset sisältävät kustannuspaikkojen 555 ja 571 yh dis tä mi sen. Verotulot tulevat arvion mukaan toteutumaan euroa talousarviota pie nem pä nä ja valitonosuudet tovat päätösten mukaan noin euroa ar vioi tua suuremmat. Korkotaso on edelleen hyvin alhainen ja kor ko ku luihin varattua määrärahaa tulee säästymään arviolta euroa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikate tulee olemaan negatiivinen euroa (alkuperäisessä ta:ssa euroa). Tilikauden tulos heikkenee euroon (ta:ssa euroa). Talousarviomuutokset ovat ko konai suu des saan tuloslaskelmassa euroa ja investointien mää rä rahois ta säästyy euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei esitetä otettavaksi, vaan otettavat lainat ovat lyhytaikaisia lainoja. Talousarviomuutokset vuodelle 2013 ovat liitteenä 1 Khall 284 / Yhteenveto sisältää myös valtuuston aikaisemmin hyväksymät muutokset vuoden 2013 ta lous ar vi oon. Liitteenä 2 Khall 284 / tulos- ja rahoituslaskelma talousarviomuutosten jälkeen.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat ta lous arvio muu tok set vuodelle Vuoden 2013 talousarviomuutosten kat ta misen tarve on euroa, mikä katetaan kunnan sijoitusvarallisuuden myyn nil lä.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kärsämäen nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen Khall 285 Kärsämäellä työttömyysaste oli syyskuussa ,7 % ja alle 25- vuo ti aita oli työttömänä 11 henkilöä. Nuorten työpaja toimii alle 28 vuotiaiden nuor ten kanssa, jotka eivät ole löytäneet jatkokoulutuspaikkaa tai ovat keskeyt tä neet opinnot tai ovat muusta syystä jääneet työelämän ulkopuolelle. Nuo ri alle 28 vuotias saa usein toimeentulonsa toimeentulotukena. Ppky Selänteen vuoden 2013 talousarviossa on varattu euroa työt tömyys ai kai sen työmarkkinatuen veloitukseen kunnalta, joka on arvioitu olevan vuoden 2013 tp:ssä euroa. Kuntouttavan työtoiminnan kertyneet työ päi vät olivat yhteensä 508 päivää lokakuussa Kuntouttavan työ toimin nan työpäivät vähentävät kunnan suoritusta Kelalle. Tämän lisäksi valtio maksaa kunnalle erilliskorvausta 10,09 e/työssäolopäivä. Työpajatoiminnan kustannusarvio on euroa, mistä kunnan ra hoi tusosuus olisi euroa vuonna Työpaja toimii Rannan koululla. Oheismateriaalina Kärsämäen työpajan toimintasuunnitelma , val tion avustushakemus ja kustannusarvio, sekä Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n ja Kärsämäen kunnan välinen aiesopimus. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kärsämäen työpajan toi min ta suun ni telman ja hakee valtion avustusta euroa toiminnan käyn nistä mi seen ja toimintakuluihin. Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen Jokilaakson Nuorten tuki ry:n kans sa osallistumisesta kunnan työpajatoiminnan käynnistämiseen.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kuntarakennelain mukainen selvitysalueesta ilmoittaminen valtiovarainministeriölle Khall 286 Kuntarakennelain mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvit tää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen sel vi tys pe rus teiden mukaisesti. Kunnan tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle men nes sä, minkä kunnan tai kuntienkanssa se selvittää kuntien yh dis ty mistä. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. Kunnan tulee toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot val tio va rain mi nis teriöl le sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella.vastauksensa yh teydes sä kunnat voivat ilmoittaa, jos ne aikovat hakea poikkeusta lain mää ritte le mäs tä selvitysalueesta laissa määritellyillä perusteilla. Valtioneuvosto arvioi saatujen ilmoitusten (vastausten) perusteella uu distuk sen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoit ta mis ta sel vi tys alueis ta poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille eri tyi siä kun ta jako sel vi tyk siä. Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta ovat tulleet voimaan Kuntarakennelain mukainen kuntien sel vi tys velvol li suus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yh dis ty mis esitys ten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun mää rä ai ka säännös tä koskeva voimaantulolaki on tullut voimaan. Eduskuntakäsittelyssä sel vi tys tä koskeva määräaikasäännös sidottiin sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis tä koskevan lain (sote-järjestämislaki) hyväksymiseen edus kunnas sa. Sote-järjestämislakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus an taa edus kun nal le keväällä Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon uut ta misen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa sää de tyis tä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Sel vi tys pe rus teita ovat: Palveluperuste Alle asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa sel vi tet tävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väes tö poh ja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta; 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Työpaikkaomavaraisuus ja työssäkäynti

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työ paikka kunnan alu eel la (työpaikkaomavaraisuus); 2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväs ky län tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kunnassa vä hin tään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijaitsevissa kunnissa vä hin tään 25 prosenttia käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alu eel la (työs säkäyn ti pe rus te). Yhdyskuntarakenneperuste Kunnalla on selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos sen tai sii hen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taik ka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvu paine koh dis tuu mer kit täväs ti kunnan alueella sijaitsevaan taajamaan. Talousperuste Kunnan tulee selvittää yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnus luvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: 1) Kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain(1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa ta lou del lises sa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-ar vot; 2) Kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä ti lin päätök ses sä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mu kai sen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arvioin ti me net te lyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt ali jäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa edeltäneessä ti lin päätök ses sä taseessa on kertynyttä alijäämää. Kärsämäen kunnan osalta perusteista täyttyvät alle asukkaan pal velu pe rus te sekä talousperuste, jossa kohdan 2) raja-arvoista täyttyy 4. Oheismateriaalina ovat aineistot: Kunnan ilmoitus kun ta ra ken ne uu dis tukseen liittyvästä selvitysalueesta, kriteerikartta ja kriisiytyvät kunnat luettelo

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää laatia esityksensä valtuustolle Kunnanhallitus laati esityksensä valtuustolle: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kärsämäen kunta antaa seuraavan sisältöisen ilmoituksen kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Kärsämäen kunta kokee luontaisina yhteistyökumppaneina Nivalan kaupungin, Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin, Reisjärven kunnan ja Pyhännän kunnan. Selvitysalueeseen voidaan ottaa mukaan myös muita em. kuntiin rajoittuvia kuntia. Selvityksen tekemiselle on olennaisena edellytyksenä ja määräyksenä vuonna 2014 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaki. Edellä oleva selvitysalue täyttää kuntarakennelain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kärsämäen kunta ei tule hakemaan poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Kunnanhallitus hyväksyi laatimansa esityksen yksimielisesti. Webropol vastaus liitteenä 1 Khall 286 / Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kärsämäen kunta antaa seuraavan sisältöisen ilmoituksen kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta: Kärsämäen kunta kokee luontaisina yhteistyökumppaneina Nivalan kaupungin, Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin, Reisjärven kunnan ja Pyhännän kunnan. Selvitysalueeseen voidaan ottaa mukaan myös muita em. kuntiin rajoittuvia kuntia. Selvityksen tekemiselle on olennaisena edellytyksenä ja määräyksenä vuonna 2014 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaki. Edellä oleva selvitysalue täyttää kuntarakennelain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kärsämäen kunta ei tule hakemaan poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Merk. Tämän pykälän aikana kokouksessa pidettiin 10 minuutin tauko klo

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Paloaseman vaihtoehtoinen sijoituspäätös Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt yk si mie lises ti, että rakennetaan uusi paloasema. Kyseinen paloasema sijainti on suun ni tel tu Kärsämäen teollisuusalueelle kortteliin 209. Kiinteistö Oy Jokilaaksojen Kiinteistöt teollisuusalueen laajenemisen turvaa mi sek si otetaan tässä vaiheessa teollisuusalueen kortteli 209 va ras to alueek si. Tällöin uuden paloaseman sijaintia joudutaan muuttamaan eteläisen lii kenne ym py rän eteläpuolelle, kortteliin KL-1. Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaa ti vien erikoistavaran kaupan tarpeisiin. Paloaseman sijoittaminen on mahdollista KL-1 alueelle. Kunta voi päättää ky sei ses tä asemakaavasta poikkeamisesta. Kyseisten hankkeiden etenemisen vuoksi kunnan eduksi on tehdä vaih to ehtoi nen päätös paloaseman sijoittamiseen. Tehdyt arkkitehtisuunnitelmat sovel tu vat myös uuteen vaihtoehtoon. Kustannusarvio joudutaan päivittämään tähän hetkeen ja perustuksiin tulee mu kaan paalutus. Päivitetty kustannusarvio on tilattu ja luvattu käyttöön kah den viikon kuluessa. Valmistelija: kunnaninsinööri puh Aineistona on aiemman paloaseman päätöstä koskeva oheis- ja lii te ma te riaa li. Kunnanhallitus pättää esittää valuustolle, että valtuusto päättää paloaseman vaih to eh toi sek si sijoituspaikaksi Junnon liike- ja teollisuusalueelle kort teliin KL-1 tai TY paloasemarakennuksen sijaintipaikan, sekä hyväksyy sijain ti pai kas ta seuraavat kustannusmuutokset antaen kunnanhallituksen tarken net ta vak si ja hyväksyttäväksi paloaseman rakennuspaikan korttelissa KL-1 tai TY, kustannusarvion päivityksen ja pelastuslaitoksen vuok ra sel vityk sen. Merk. Satu Pinola ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon poistuen kokoushuoneesta. Merk. Kunnaninsinööri Martti Pietikäinen oli asiantuntijana kuultavana

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus tämän pykälän osalta. Valt Puheenjohtajan avattua keskustelun Teuvo Honkala esitti, että paloasemaa ei rakenneta Junnon alueelle, vaan vanhan paloaseman paikka kelpaa. Jouko Korkatti kannatti Honkalan esitystä. Pauli Ojalehto esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 5 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu ja avasi keskustelun asiasta uudelleen. Keskustelun aikana Jouko Korkatti perui kannatuksesnsa Teuvo Honkalan esitykselle. Teuvo Honkalan esitys raukesi kannattamattomana. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Merk. Päätöksenteon jälkeen Aimo Remes esitti toivomusponnen: "Kun paloaseman rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, valtuusto keskustelee eri vaihtoehdoista.". Jaana Salo esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 5 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu. Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti. Khall 287 Kunnanhallitus pyytää valtuustoa käymään yksimielisesti hyväksymänsä ponnen keskustelun: "Kun paloaseman rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, valtuusto keskustelee eri vaihtoehdoista." Merk. Satu Pinola ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon poistuen kokoushuoneesta.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus markkinointi Khall Kunnan omistukseen on tullut Liikekeskus Paanulinnan alakerran liiketiloja yhteensä 242 m2, joille on määriteltävä vuokrataso. Hoitovastike on tällä hetkellä 12,3 euroa/m2. Vuonna 2013 hoitovastikkeen on arvioitu olevan noin kaksi euroa vähemmän. Vuokrahintaan vaikuttaa vuokrattavan liiketilan koko. Pienimmän liiketilan pinta-ala on 31,8 m2, minkä vuokra on 11,3 euroa/m2. Suurimman liiketilan pinta-ala on 122,2 m2, minkä vuokra on 9,3 euroa/m2. Muiden liiketilojen vuokra määräytyy näiden äärikokojen suhteessa. (Valmistelija: kunnaninsinööri, puh ) Kunnanhallitus hyväksyy kunnan omistamien Kärsämäen Liikekeskus Paanulinnan liiketilojen vuokran määrityksen seuraavasti: Pienin liikehuoneisto 31,8 m², minkä vuokra on 11,30 euroa/m² ja suurin liiketila 122,2 m², minkä vuokra on 9,30 euroa/m². Muiden liiketilojen vuokrat määräytyvät näiden äärikokojen suhteessa. Khall 288 Liikekeskuksen tyhjien tilojen markkinoinnin kiihdyttämiseksi olisi hyvä käyt tää toiminnan alussa vuokrahuojennusta, joka osaltaan houkuttelisi uusia yrityksiä tiloihin. Toiminnan neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta pe rittäi siin puolet tilan vuokran määrästä. Päätös olisi voimassa kesäkuun 2014 lop puun. Huojennus päättyisi viimeistään Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen mark ki noin nin kiihdyttämiseksi tilavuokran puolittamisen ensimmäiseltä nel jäl tä kuukaudelta. Huojennus päättyy viimeistään

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Khall 289 Työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu säädettyjen tehtävien hoi ta mis ta varten säännöllisistä työtehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajak si, jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten, jollei pätevä syy tilapäisesti ole vapautuksen esteenä. Työ suo je lu val tuute tun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä on otettava huo mi oon tämän edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alu eel linen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn luon ne, töiden järjestelystä johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja fyy siseen ja psyykkiseen terveyteen vaikuttavat työturvallisuuslaissa tarkoitetut hait ta-, vaara- ja kuormitustekijät. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työ paikan työsuojeluyhteistoiminnasta 34). Vapautusaika voidaan sopia kiinteänä vapautuksena ja erityistarpeeseen perus tu va na määräaikaisena vapautuksena. Kiinteän vapautuksen perusteena käytetään edustettavana olevien työn te kijöi den/vi ran hal ti joi den lukumäärää kerrottuna paikallisten olosuhteiden mukaan määriteltävällä luvulla 0,12-0,22 neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa koh ti. Kertoimesta sovitaan paikallisesti. Kertoimen valinnan perusteena voi daan käyttää edustettavana olevan henkilöstön töihin ja tehtäviin liittyviä vaa ra- ja kuormitustekijöitä sekä työtehtävien suorittamisen aiheuttamaa vaa raa terveydelle. Työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamiseen käytettävä aika saadaan, kun edus tet ta vien määrä kerrotaan paikallisten olosuhteiden mukaan mää ri tel täväl lä luvulla 0,12-0,22 ja saatu tulos jaetaan neljällä. Erityistarpeeseen perustuvan määräaikaisen vapautuksen tarkoituksena on mah dol lis taa tilapäisten tarpeiden huomioiminen työsuojeluvaltuutetun ajan käy tös sä ilman, että kiinteää ajankäyttöä tarvitsee muuttaa määräajaksi. Täl lai sia tilanteita voivat olla esimerkiksi laajat organisaatiomuutokset, isot ke hit tä mis hank keet, olennainen vuokratyövoiman käyttö tai henkilöstön työ hy vin voin tia vaarantavat tilapäiset erityiskysymykset. Erityistarpeeseen pe rus tu vas ta määräaikaisesta vapautuksesta sovitaan paikallisesti. Kärsämäen kunnan henkilöstömäärä vuoden 2012 lopussa oli 106. Kyseistä hen ki lö mää rää käytettäessä työsuojeluvaltuutetun kiinteä vapautusaika olisi 3-6 tuntia viikossa. Työsuojelutoimikunta on esittänyt, että työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoita mi seen käytettävä aika olisi 3 tuntia viikossa. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt sen työsuojelutoimikunnan esittämässä muodossa.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy, että työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamiseen käy tet tä vä aika on 3 tuntia viikossa.

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi Khall 290 Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muu ta sovita, toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mu kaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jä se nis tä nel jän nes edustaa työnantajaa sekä puolet sitä työntekijöiden tai toi mi hen ki lö ase mas sa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on näistä suurem pi ja neljännes sitä ryh mää, joka on näistä pienempi. Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa, jonka tehtä viin toi mi kun nas sa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työ suo je lutoi mi kun nan pu heen joh ta ja na toimii työnantaja tai tämän edustaja taikka toi mi kun nan kes kuu des taan valitsema henkilö. Työsuojelupäällikkö osal listuu toimikunnan ko kouk siin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen. (Laki työsuo je lun valvonnasta ja työ pai kan työsuojeluyhteistoiminnasta 39). Kärsämäen kunnan työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä: yksi työnan ta jan edustaja, yksi toimihenkilöasemassa olevien edustaja ja kaksi työnte ki jä ase mas sa olevien edustajaa, sekä kullekin henkilölle kaksi va ra edus tajaa. Kunnanhallituksen tulee nimetä työsuojelutoimikuntaan yksi työnantajan edus ta ja ja kaksi varaedustajaa. Kunnanhallitus nimeää työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi var si nai sek si edustajaksi ra ken nus mes ta ri (työsuojelupäällikkö) Esko Hämä läi sen ja I-varaedustajaksi si vis tys toi men joh ta ja/lu ki on rehtori Kari Oika ri sen se kä II-va ra edus ta jak si ruokahuollon ja siivoustoimen joh ta ja Pia Koposen.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisia palvelujen tuottamismalleja Khall 291 Kärsämäen kunnanhallitus on kantanut huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen kus tan nus ke hi tyk ses tä, lähipalvelujen säilymisestä ja työpaikkojen tur vaami ses ta omassa kunnassa. Tämä johdosta on kuultu Attendo Oy:n edustajia ja heidän näkemyksiään vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuottamismalleista. Kunnanhallitus päättää tutkia vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuot ta mis malle ja näkökulmana mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys, lä hipal ve lu jen säilyminen ja työpaikkojen turvaaminen omassa kunnassa. --- Puheenjohtajan avattua keskustelun Raija Aulis esitti, että kunta ei lähde selvittämään asiaa. Raija Auliksen esitys raukesi kannattamattomana. Merk. Päätöksenteon jälkeen Raija Aulis ilmoitti eriävästä mielipiteestään. Eriävän mielipiteen perustelut liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1 Khall 291 /

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Khall 292 Saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot: Opetustoimen lautakunta: Vapaa-ajan lautakunta: Tekninen lautakunta: - - Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen: Kunnansihteeri: - Hankintapäätös: 63 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintokuntien pöytäkirjat sekä kunnan joh ta jan ja kunnansihteerin päätösluettelot ja päättää samalla, ettei se käy tä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osal ta.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot