KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntakonsernin tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset Osavuosikatsaus Ppky Selänteen talousarvion muutosesitykset vuodelle Muutoksia vuoden 2013 talousarvioon Kärsämäen nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen Kuntarakennelain mukainen selvitysalueesta ilmoittaminen 456 valtiovarainministeriölle 287 Paloaseman vaihtoehtoinen sijoituspäätös Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus markkinointi Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan 464 toimikaudeksi Sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisia palvelujen 465 tuottamismalleja 292 Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Muut pöytäkirjat Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja 469

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija jäsen pöytäkirjantarkastaja Mikkola Ari jäsen Ojalehto Pauli jäsen pöytäkirjantarkastaja Pinola Satu I vpj. Remes Aimo jäsen Ruha Anne II vpj. Salo Jaana puheenjohtaja Ristinen Esko valtuuston pj. Pietikäinen Mika valtuuston I vpj. Manninen Riikka valtuuston II vpj. Hokkanen Riitta esittelijä Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä MUU Lampela Martti toimitusjohtaja Kärsämäen Vesihuolto Oy Paakinaho Timo toimitusjohtaja Kärsämäen Asunnot Oy Puranen Matti toimitusjohtaja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy ALLEKIRJOITUKSET Jaana Salo Puheenjohtaja Tuukka Kuisma Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pauli Ojalehto Raija Aulis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 278 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnan hallituksen pää tösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Hallintosäännön 29 :n mukaan:"kokouskutsun antaa puheenjohta ja tai hänen estyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 279 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaati mu sohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei sesti nähtävänä siten kuin siitä on enna kolta ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsen tä, jollei kunnanhallitus ole päättänyt pöy täkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastusvuorossa ovat Pauli Ojalehto ja Satu Pinola. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Ojalehto ja Raija Aulis.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 280 Hallintosäännön 32 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut sussa. Merk. Aimo Remes ja Mika Pietikäinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kuntakonsernin tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset Khall 281 Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat antavat sel vi tyksen yhtiöiden taloudesta ja toiminnasta.yhtiöiden toiminnan kirjalliset katsaukset oheismateriaalina. Kunnanhallitus kuulee toimitusjohtajien katsauksen konsernin ty tär yh tiöiden taloudesta ja toiminnasta per merkiten katsauksen ja annetut kir jal li set selvitykset tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi tietoon saatetuksi. Merk. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Timo Paakinaho, Martti Lampela ja Matti Puranen olivat asiantuntijoina kuultavana tämän pykälän osalta. Aimo Remes oli poissa kokoushuoneesta klo Esko Ristinen oli poissa kokoushuoneesta klo

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Osavuosikatsaus Khall 282 Kärsämäen kunnan ja sen tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden to teu tu mises ta ajalla on laadittu osavuosikatsausraportti. Osavuosikatsaus ajalta liitteenä 1 Khall 282/ Ppky Selänteen osavuosikatsaus ajalta oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen raportin kunnan ja sen tytäryhtiöiden ta lou des ta ja toiminnasta ajalta sekä Ppky Selänteen osa vuosi kat sauk sen ajalta ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle. Merk. Aimo Remes oli poissa kokoushuoneesta klo

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Ppky Selänteen talousarvion muutosesitykset vuodelle 2013 Khall 283 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on ja käsitellyt talousarvion muutosesityksiä vuodelle Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä euroa. Hal lin non palveluissa esitys on euroa, lasten ja perheiden pal ve luissa euroa (lastensuojelun perhehoito, lastentalon palkat), psy ko so siaa li sis sa palveluissa euroa (toimeentulotukimenot, tehostetun palve lu asu mi sen ostot, työkeskuksen vuokrat ja mielenterveyspalvelut), hoitoja vanhustyön palveluissa tulot euroa (sisäisten siirtojen tulot). Kuntayhtymähallitus esittää Kärsämäen kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen pal ve lu jen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perus te luil la lisäämällä toimintakuluja yhteensä ja lisäämällä toimin ta tuot to jen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti ja että esi tet ty investointiosan ylitys hyväksytään. Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt elokuun osavuosikatsauksen ja talousarvion muutosesityksen Kuntayhtymähallitus edelleen kä si tel lyt elokuun osavuosikatsausta ja talousarvion muutosesitystä : Talousarvion muutosesityksessä henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon me no ja ei ole vastaavasti otettu huomioon sisäisenä tulona jäsenkuntien koh dal la. Henkilöstöpalvelujen sisäiset menot euroa työ ter veyshuol lon osalta oikaistaan sisäiseksi tuloksi siten, että kirjataan Kärsämäen euroa sisäiseksi tuloksi alkuvuoden jäsenkuntien sisäisten tulojen suh tees sa. Siten talousarvion muutosesityksen loppusumma Kärsämäellä euroa. Lisäksi hyväksytty investointiosan ylitys on lisämääräraha euroa Effican Sähköisen Laskutuksen suoramaksun käyttöönoton mah dol lis ta mi sek si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ppky Selänteen yh tymä hal li tuk sen talousarvion muutosesitykset päätösten ja mukaisesti, siten, että Kärsämäen kunnan osalta ta lous arvion muutosesityksen loppusumma on euroa.

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Muutoksia vuoden 2013 talousarvioon Khall 284 Käyttötalouden osalta talousarviomuutokset vuoden 2013 alkuperäiseen talous ar vi oon ovat nettona euroa. Suurin muutos on Ppky Selänteen mak su osuu den lisämääräraha euroa. Kunnanhallituksen alaisen elin kei no toi men määrärahoista säästyy euroa, kun talousarvioon sisäl ly tet ty matkailunkehittämishanke ei toteudu. Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarviomuutoksia ovat seuraavat: Muut vuokratilat Teollisuushalli: Teollisuushallista oli lu nas tus vuok ra so pimus joka purkautui.vuoden 2013 talousarviossa ei ollut varausta menoille ei kä tuloille. Tilat oli vuokrattuna alkuvuoden toimintamenot ovat euroa ja vuokratuotot euroa. Teollisuushalli on myyty ja käyt tö omai suuteen liittyvä myyntivoiton kirjaus on tehty toimintatuottoihin euroa. Metsän myyntituotot eivät toteudu Pyöreisen tilalla suunnitellusti, tuotot alit tu vat Muut tuotot: Muut myyntituotto kohtaan ei ole budjetoitu tuloja. Kirjattu Aution ja Siirtolan tilojen myynnit euroa ja muita tuottoja 330 euroa. Poistot: Rannankoulu on kunnan omassa palvelukäytössä, joten vuoden 2013 talousarviossa olevaa ennakoitua kertapoistoa ei tule teh täväk si. Poistolaskelma tehdään alkuperäisen poistosuunnitelelma mukaisesti. Pois to sum maa pienennetään Investoinneissa muutokset ovat menojen lisäystä euroa ja vä hen nystä euroa sekä tulojen lisäystä ja vähennystä euroa. Nettona investointien muutos on vähennystä (säästöä) euroa. Li säk si investointien muutokset sisältävät kustannuspaikkojen 555 ja 571 yh dis tä mi sen. Verotulot tulevat arvion mukaan toteutumaan euroa talousarviota pie nem pä nä ja valitonosuudet tovat päätösten mukaan noin euroa ar vioi tua suuremmat. Korkotaso on edelleen hyvin alhainen ja kor ko ku luihin varattua määrärahaa tulee säästymään arviolta euroa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikate tulee olemaan negatiivinen euroa (alkuperäisessä ta:ssa euroa). Tilikauden tulos heikkenee euroon (ta:ssa euroa). Talousarviomuutokset ovat ko konai suu des saan tuloslaskelmassa euroa ja investointien mää rä rahois ta säästyy euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei esitetä otettavaksi, vaan otettavat lainat ovat lyhytaikaisia lainoja. Talousarviomuutokset vuodelle 2013 ovat liitteenä 1 Khall 284 / Yhteenveto sisältää myös valtuuston aikaisemmin hyväksymät muutokset vuoden 2013 ta lous ar vi oon. Liitteenä 2 Khall 284 / tulos- ja rahoituslaskelma talousarviomuutosten jälkeen.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat ta lous arvio muu tok set vuodelle Vuoden 2013 talousarviomuutosten kat ta misen tarve on euroa, mikä katetaan kunnan sijoitusvarallisuuden myyn nil lä.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kärsämäen nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen Khall 285 Kärsämäellä työttömyysaste oli syyskuussa ,7 % ja alle 25- vuo ti aita oli työttömänä 11 henkilöä. Nuorten työpaja toimii alle 28 vuotiaiden nuor ten kanssa, jotka eivät ole löytäneet jatkokoulutuspaikkaa tai ovat keskeyt tä neet opinnot tai ovat muusta syystä jääneet työelämän ulkopuolelle. Nuo ri alle 28 vuotias saa usein toimeentulonsa toimeentulotukena. Ppky Selänteen vuoden 2013 talousarviossa on varattu euroa työt tömyys ai kai sen työmarkkinatuen veloitukseen kunnalta, joka on arvioitu olevan vuoden 2013 tp:ssä euroa. Kuntouttavan työtoiminnan kertyneet työ päi vät olivat yhteensä 508 päivää lokakuussa Kuntouttavan työ toimin nan työpäivät vähentävät kunnan suoritusta Kelalle. Tämän lisäksi valtio maksaa kunnalle erilliskorvausta 10,09 e/työssäolopäivä. Työpajatoiminnan kustannusarvio on euroa, mistä kunnan ra hoi tusosuus olisi euroa vuonna Työpaja toimii Rannan koululla. Oheismateriaalina Kärsämäen työpajan toimintasuunnitelma , val tion avustushakemus ja kustannusarvio, sekä Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n ja Kärsämäen kunnan välinen aiesopimus. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kärsämäen työpajan toi min ta suun ni telman ja hakee valtion avustusta euroa toiminnan käyn nistä mi seen ja toimintakuluihin. Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen Jokilaakson Nuorten tuki ry:n kans sa osallistumisesta kunnan työpajatoiminnan käynnistämiseen.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kuntarakennelain mukainen selvitysalueesta ilmoittaminen valtiovarainministeriölle Khall 286 Kuntarakennelain mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvit tää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen sel vi tys pe rus teiden mukaisesti. Kunnan tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle men nes sä, minkä kunnan tai kuntienkanssa se selvittää kuntien yh dis ty mistä. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. Kunnan tulee toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot val tio va rain mi nis teriöl le sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella.vastauksensa yh teydes sä kunnat voivat ilmoittaa, jos ne aikovat hakea poikkeusta lain mää ritte le mäs tä selvitysalueesta laissa määritellyillä perusteilla. Valtioneuvosto arvioi saatujen ilmoitusten (vastausten) perusteella uu distuk sen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoit ta mis ta sel vi tys alueis ta poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille eri tyi siä kun ta jako sel vi tyk siä. Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta ovat tulleet voimaan Kuntarakennelain mukainen kuntien sel vi tys velvol li suus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yh dis ty mis esitys ten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun mää rä ai ka säännös tä koskeva voimaantulolaki on tullut voimaan. Eduskuntakäsittelyssä sel vi tys tä koskeva määräaikasäännös sidottiin sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis tä koskevan lain (sote-järjestämislaki) hyväksymiseen edus kunnas sa. Sote-järjestämislakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus an taa edus kun nal le keväällä Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon uut ta misen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa sää de tyis tä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Sel vi tys pe rus teita ovat: Palveluperuste Alle asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa sel vi tet tävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väes tö poh ja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään asukasta; 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Työpaikkaomavaraisuus ja työssäkäynti

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työ paikka kunnan alu eel la (työpaikkaomavaraisuus); 2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväs ky län tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kunnassa vä hin tään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijaitsevissa kunnissa vä hin tään 25 prosenttia käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alu eel la (työs säkäyn ti pe rus te). Yhdyskuntarakenneperuste Kunnalla on selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos sen tai sii hen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taik ka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvu paine koh dis tuu mer kit täväs ti kunnan alueella sijaitsevaan taajamaan. Talousperuste Kunnan tulee selvittää yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnus luvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: 1) Kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain(1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa ta lou del lises sa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-ar vot; 2) Kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä ti lin päätök ses sä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mu kai sen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arvioin ti me net te lyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt ali jäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa edeltäneessä ti lin päätök ses sä taseessa on kertynyttä alijäämää. Kärsämäen kunnan osalta perusteista täyttyvät alle asukkaan pal velu pe rus te sekä talousperuste, jossa kohdan 2) raja-arvoista täyttyy 4. Oheismateriaalina ovat aineistot: Kunnan ilmoitus kun ta ra ken ne uu dis tukseen liittyvästä selvitysalueesta, kriteerikartta ja kriisiytyvät kunnat luettelo

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää laatia esityksensä valtuustolle Kunnanhallitus laati esityksensä valtuustolle: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kärsämäen kunta antaa seuraavan sisältöisen ilmoituksen kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Kärsämäen kunta kokee luontaisina yhteistyökumppaneina Nivalan kaupungin, Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin, Reisjärven kunnan ja Pyhännän kunnan. Selvitysalueeseen voidaan ottaa mukaan myös muita em. kuntiin rajoittuvia kuntia. Selvityksen tekemiselle on olennaisena edellytyksenä ja määräyksenä vuonna 2014 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaki. Edellä oleva selvitysalue täyttää kuntarakennelain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kärsämäen kunta ei tule hakemaan poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Kunnanhallitus hyväksyi laatimansa esityksen yksimielisesti. Webropol vastaus liitteenä 1 Khall 286 / Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kärsämäen kunta antaa seuraavan sisältöisen ilmoituksen kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta: Kärsämäen kunta kokee luontaisina yhteistyökumppaneina Nivalan kaupungin, Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin, Reisjärven kunnan ja Pyhännän kunnan. Selvitysalueeseen voidaan ottaa mukaan myös muita em. kuntiin rajoittuvia kuntia. Selvityksen tekemiselle on olennaisena edellytyksenä ja määräyksenä vuonna 2014 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaki. Edellä oleva selvitysalue täyttää kuntarakennelain 4 :n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kärsämäen kunta ei tule hakemaan poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Merk. Tämän pykälän aikana kokouksessa pidettiin 10 minuutin tauko klo

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Paloaseman vaihtoehtoinen sijoituspäätös Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt yk si mie lises ti, että rakennetaan uusi paloasema. Kyseinen paloasema sijainti on suun ni tel tu Kärsämäen teollisuusalueelle kortteliin 209. Kiinteistö Oy Jokilaaksojen Kiinteistöt teollisuusalueen laajenemisen turvaa mi sek si otetaan tässä vaiheessa teollisuusalueen kortteli 209 va ras to alueek si. Tällöin uuden paloaseman sijaintia joudutaan muuttamaan eteläisen lii kenne ym py rän eteläpuolelle, kortteliin KL-1. Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaa ti vien erikoistavaran kaupan tarpeisiin. Paloaseman sijoittaminen on mahdollista KL-1 alueelle. Kunta voi päättää ky sei ses tä asemakaavasta poikkeamisesta. Kyseisten hankkeiden etenemisen vuoksi kunnan eduksi on tehdä vaih to ehtoi nen päätös paloaseman sijoittamiseen. Tehdyt arkkitehtisuunnitelmat sovel tu vat myös uuteen vaihtoehtoon. Kustannusarvio joudutaan päivittämään tähän hetkeen ja perustuksiin tulee mu kaan paalutus. Päivitetty kustannusarvio on tilattu ja luvattu käyttöön kah den viikon kuluessa. Valmistelija: kunnaninsinööri puh Aineistona on aiemman paloaseman päätöstä koskeva oheis- ja lii te ma te riaa li. Kunnanhallitus pättää esittää valuustolle, että valtuusto päättää paloaseman vaih to eh toi sek si sijoituspaikaksi Junnon liike- ja teollisuusalueelle kort teliin KL-1 tai TY paloasemarakennuksen sijaintipaikan, sekä hyväksyy sijain ti pai kas ta seuraavat kustannusmuutokset antaen kunnanhallituksen tarken net ta vak si ja hyväksyttäväksi paloaseman rakennuspaikan korttelissa KL-1 tai TY, kustannusarvion päivityksen ja pelastuslaitoksen vuok ra sel vityk sen. Merk. Satu Pinola ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon poistuen kokoushuoneesta. Merk. Kunnaninsinööri Martti Pietikäinen oli asiantuntijana kuultavana

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus tämän pykälän osalta. Valt Puheenjohtajan avattua keskustelun Teuvo Honkala esitti, että paloasemaa ei rakenneta Junnon alueelle, vaan vanhan paloaseman paikka kelpaa. Jouko Korkatti kannatti Honkalan esitystä. Pauli Ojalehto esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 5 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu ja avasi keskustelun asiasta uudelleen. Keskustelun aikana Jouko Korkatti perui kannatuksesnsa Teuvo Honkalan esitykselle. Teuvo Honkalan esitys raukesi kannattamattomana. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Merk. Päätöksenteon jälkeen Aimo Remes esitti toivomusponnen: "Kun paloaseman rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, valtuusto keskustelee eri vaihtoehdoista.". Jaana Salo esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 5 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu. Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti. Khall 287 Kunnanhallitus pyytää valtuustoa käymään yksimielisesti hyväksymänsä ponnen keskustelun: "Kun paloaseman rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, valtuusto keskustelee eri vaihtoehdoista." Merk. Satu Pinola ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon poistuen kokoushuoneesta.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus markkinointi Khall Kunnan omistukseen on tullut Liikekeskus Paanulinnan alakerran liiketiloja yhteensä 242 m2, joille on määriteltävä vuokrataso. Hoitovastike on tällä hetkellä 12,3 euroa/m2. Vuonna 2013 hoitovastikkeen on arvioitu olevan noin kaksi euroa vähemmän. Vuokrahintaan vaikuttaa vuokrattavan liiketilan koko. Pienimmän liiketilan pinta-ala on 31,8 m2, minkä vuokra on 11,3 euroa/m2. Suurimman liiketilan pinta-ala on 122,2 m2, minkä vuokra on 9,3 euroa/m2. Muiden liiketilojen vuokra määräytyy näiden äärikokojen suhteessa. (Valmistelija: kunnaninsinööri, puh ) Kunnanhallitus hyväksyy kunnan omistamien Kärsämäen Liikekeskus Paanulinnan liiketilojen vuokran määrityksen seuraavasti: Pienin liikehuoneisto 31,8 m², minkä vuokra on 11,30 euroa/m² ja suurin liiketila 122,2 m², minkä vuokra on 9,30 euroa/m². Muiden liiketilojen vuokrat määräytyvät näiden äärikokojen suhteessa. Khall 288 Liikekeskuksen tyhjien tilojen markkinoinnin kiihdyttämiseksi olisi hyvä käyt tää toiminnan alussa vuokrahuojennusta, joka osaltaan houkuttelisi uusia yrityksiä tiloihin. Toiminnan neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta pe rittäi siin puolet tilan vuokran määrästä. Päätös olisi voimassa kesäkuun 2014 lop puun. Huojennus päättyisi viimeistään Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen mark ki noin nin kiihdyttämiseksi tilavuokran puolittamisen ensimmäiseltä nel jäl tä kuukaudelta. Huojennus päättyy viimeistään

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Khall 289 Työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu säädettyjen tehtävien hoi ta mis ta varten säännöllisistä työtehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajak si, jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten, jollei pätevä syy tilapäisesti ole vapautuksen esteenä. Työ suo je lu val tuute tun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä on otettava huo mi oon tämän edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alu eel linen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn luon ne, töiden järjestelystä johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja fyy siseen ja psyykkiseen terveyteen vaikuttavat työturvallisuuslaissa tarkoitetut hait ta-, vaara- ja kuormitustekijät. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työ paikan työsuojeluyhteistoiminnasta 34). Vapautusaika voidaan sopia kiinteänä vapautuksena ja erityistarpeeseen perus tu va na määräaikaisena vapautuksena. Kiinteän vapautuksen perusteena käytetään edustettavana olevien työn te kijöi den/vi ran hal ti joi den lukumäärää kerrottuna paikallisten olosuhteiden mukaan määriteltävällä luvulla 0,12-0,22 neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa koh ti. Kertoimesta sovitaan paikallisesti. Kertoimen valinnan perusteena voi daan käyttää edustettavana olevan henkilöstön töihin ja tehtäviin liittyviä vaa ra- ja kuormitustekijöitä sekä työtehtävien suorittamisen aiheuttamaa vaa raa terveydelle. Työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamiseen käytettävä aika saadaan, kun edus tet ta vien määrä kerrotaan paikallisten olosuhteiden mukaan mää ri tel täväl lä luvulla 0,12-0,22 ja saatu tulos jaetaan neljällä. Erityistarpeeseen perustuvan määräaikaisen vapautuksen tarkoituksena on mah dol lis taa tilapäisten tarpeiden huomioiminen työsuojeluvaltuutetun ajan käy tös sä ilman, että kiinteää ajankäyttöä tarvitsee muuttaa määräajaksi. Täl lai sia tilanteita voivat olla esimerkiksi laajat organisaatiomuutokset, isot ke hit tä mis hank keet, olennainen vuokratyövoiman käyttö tai henkilöstön työ hy vin voin tia vaarantavat tilapäiset erityiskysymykset. Erityistarpeeseen pe rus tu vas ta määräaikaisesta vapautuksesta sovitaan paikallisesti. Kärsämäen kunnan henkilöstömäärä vuoden 2012 lopussa oli 106. Kyseistä hen ki lö mää rää käytettäessä työsuojeluvaltuutetun kiinteä vapautusaika olisi 3-6 tuntia viikossa. Työsuojelutoimikunta on esittänyt, että työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoita mi seen käytettävä aika olisi 3 tuntia viikossa. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt sen työsuojelutoimikunnan esittämässä muodossa.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy, että työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamiseen käy tet tä vä aika on 3 tuntia viikossa.

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi Khall 290 Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muu ta sovita, toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mu kaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jä se nis tä nel jän nes edustaa työnantajaa sekä puolet sitä työntekijöiden tai toi mi hen ki lö ase mas sa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on näistä suurem pi ja neljännes sitä ryh mää, joka on näistä pienempi. Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa, jonka tehtä viin toi mi kun nas sa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työ suo je lutoi mi kun nan pu heen joh ta ja na toimii työnantaja tai tämän edustaja taikka toi mi kun nan kes kuu des taan valitsema henkilö. Työsuojelupäällikkö osal listuu toimikunnan ko kouk siin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen. (Laki työsuo je lun valvonnasta ja työ pai kan työsuojeluyhteistoiminnasta 39). Kärsämäen kunnan työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä: yksi työnan ta jan edustaja, yksi toimihenkilöasemassa olevien edustaja ja kaksi työnte ki jä ase mas sa olevien edustajaa, sekä kullekin henkilölle kaksi va ra edus tajaa. Kunnanhallituksen tulee nimetä työsuojelutoimikuntaan yksi työnantajan edus ta ja ja kaksi varaedustajaa. Kunnanhallitus nimeää työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi var si nai sek si edustajaksi ra ken nus mes ta ri (työsuojelupäällikkö) Esko Hämä läi sen ja I-varaedustajaksi si vis tys toi men joh ta ja/lu ki on rehtori Kari Oika ri sen se kä II-va ra edus ta jak si ruokahuollon ja siivoustoimen joh ta ja Pia Koposen.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisia palvelujen tuottamismalleja Khall 291 Kärsämäen kunnanhallitus on kantanut huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen kus tan nus ke hi tyk ses tä, lähipalvelujen säilymisestä ja työpaikkojen tur vaami ses ta omassa kunnassa. Tämä johdosta on kuultu Attendo Oy:n edustajia ja heidän näkemyksiään vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuottamismalleista. Kunnanhallitus päättää tutkia vaihtoehtoisten lähipalvelujen tuot ta mis malle ja näkökulmana mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys, lä hipal ve lu jen säilyminen ja työpaikkojen turvaaminen omassa kunnassa. --- Puheenjohtajan avattua keskustelun Raija Aulis esitti, että kunta ei lähde selvittämään asiaa. Raija Auliksen esitys raukesi kannattamattomana. Merk. Päätöksenteon jälkeen Raija Aulis ilmoitti eriävästä mielipiteestään. Eriävän mielipiteen perustelut liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1 Khall 291 /

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot Khall 292 Saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot: Opetustoimen lautakunta: Vapaa-ajan lautakunta: Tekninen lautakunta: - - Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen: Kunnansihteeri: - Hankintapäätös: 63 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintokuntien pöytäkirjat sekä kunnan joh ta jan ja kunnansihteerin päätösluettelot ja päättää samalla, ettei se käy tä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osal ta.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Maaseutulautakunta 05.04.2011 AIKA 05.04.2011 klo 19:00-19:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40 Keskusvaalilautakunta 25.05.2014 AIKA 25.05.2014 klo 19:03-22:40 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 17 Vapaa-ajan lautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 19:00-20:13 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 63 Tekninen lautakunta 22.10.2015 AIKA 22.10.2015 klo 19:00-19:26 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 342

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 342 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 342 Kunnanhallitus 29.09.2015 AIKA 29.09.2015 klo 16:50-17:55 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot