MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: Turku, , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: Turku, , tark AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki

2 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 2 MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 501 (1201) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä ja tarkistettua kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee korttelia 501, maantien aluetta sekä katu- ja torialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 1201 sekä katu-, pysäköinti- ja torialuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa. Aluetta rajaa pohjoisessa Virastotie, idässä asuin- ja liikekortteli, etelässä Keskuskatu ja lännessä Otikonkuja. Alueella sijaitsee kunnantalo ja tekninen toimisto, joiden toiminnot ovat siirtyneet suunnittelualueen ulkopuolelle sekä tori, kolme pientaloa, paloasema, ruokakauppa ja huoltoasema pysäköintialueineen sekä Torikuja.

3 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Kunnan päätös asemakaavan laadinnasta ( 56). - MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan. - Kaavaluonnos valmistui elokuussa Kaavaluonnos oli kunnanhallituksen käsittelyssä ( 258). - Asemakaavan päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. - Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. - Kaavaluonnoksesta annettiin viranomaislausuntoja neljä kappaletta, joihin laadittiin vastineet. - Viranomaisneuvottelu pidettiin Mynämäen kunnantalolla. - Kaavaehdotus valmistui Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ( 222). - Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaisilta. - Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. - Kaavaehdotuksesta annettiin viisi viranomaislausuntoa, joihin laadittiin vastineet. - Kaava-aineistoa täydennettiin ja kaavaan tehtiin teknisiä tarkistuksia. - Kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä ( ). - Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ( ). 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutos koskee korttelia 501 käsittäen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontin (1), kolme pientalotonttia (2-4), paloaseman, ruokakaupan ja huoltoaseman tontit (5-7) sekä torialuetta ja Torikujan. Kaavassa tutkitaan tontin 1 tulevaa käyttöä ja keskustaympäristöön sopivan uudisrakentamisen sijoittamista alueelle. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumista varten. Pientalojen korttelialueelle osoitetaan mahdollisuus jakaa tontit kahtia. Torialueesta osa varataan yleistä pysäköintiä varten. Samalla Torikuja muutetaan maantien alueesta katualueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Mynämäen kunta ja yksityiset rakentajat.

4 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kokonaan rakennettua kunnan keskustaympäristöä, jossa sijaitsee vielä alkuvuonna 2011 käytössä ollut kunnanvirasto ja tekninen toimisto, kolme pientaloa, paloasema, huoltoasema sekä ruokakauppa. Kunnan virastotalo ja tekninen toimisto Virastotien varrella. Näkymä Virastotieltä alueen kolmelle pientalotontille. Taustalla IVkerroksisia asuinkerrostaloja.

5 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 5 Näkymä Virastotieltä kirkon suuntaan. Kunnanviraston pääty on kuvassa oikealla ja uimahalli vasemmalla. Näkymä Keskuskadulta kirkon suuntaan. Suunnittelualueen huoltoasema ja kauppa kuvassa vasemmalla.

6 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 6 Näkymä paloaseman sisäpihalta. Näkymä torilta ruokakaupan pysäköintialueelle. Näkymä huoltoaseman ja ruokakaupan välistä. Taustalla entinen kunnan tekninen toimisto.

7 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Luonnonympäristö Alueella ei ole luonnontilaista aluetta. Rakennusten väliin jäävät alueet ovat joko asfalttipintaista pysäköintialuetta, nurmikkoa tai hoidettua pientalon pihaa. Kunnantalon sisäpihalla ja Virastotien varrella on muutama suurehko puu Rakennettu ympäristö Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Kunnantalo ja tekninen toimisto ovat 1950-luvun arkkitehtuuria edustavia rakennuksia. Tekninen toimisto on ollut alun perin terveystalo. Pientalot ovat peräisin 1960-luvulta, paloasema on peräisin luvulta ja ruokakauppa luvuilta Maanomistus Asemakaavamuutosta koskevan alueen omistaa osittain Mynämäen kunta ja osin yksityiset maanomistajat Pohjakartta Asemakaava on laadittu kaavoituksen pohjakartalle 1: Suunnittelutilanne Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö vahvisti Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, jotka muodostavat yhdessä Varsinais-Suomen maakuntakaavan. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Ote maakuntakaavasta. Yleiskaavoitus Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja ympäristökeskuksen vahvistama keskustan ja asemanseudun osayleiskaava. Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alueen luoteisosa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP).

8 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 8 Ote Keskustan osayleiskaavasta (1997). Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella. Mynämäen kunnassa on ehdotusvaiheessa Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2009 valmisteluvaiheen kuulemista varten. Uuden osayleiskaavan päämäärä on tarkentaa kunnan kehitystä ohjaavaa yleiskaavaa vastaamaan kunnan nykyisiä kehityskuvia ja toiminta-ajatuksia. Osayleiskaavan luonnoksessa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on määritelty yksityisen ja/tai julkisen hallinnon sekä keskustaasumisen alueeksi (P-1). Ote vireillä olevasta osayleiskaavasta. Asemakaavamuutoksen alue on merkitty punaisella rajauksella.

9 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 9 Asemakaavoitus Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), toriksi, katualueeksi sekä maantien alueeksi. Ote asemakaavasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Aiempien asemakaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta ei ole osoitettu kohteita tai alueita (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot), joita tulisi huomioida kaavan laadinnassa. Alueen ominaisuuksia ja liittymistä nykyiseen aluerakenteeseen on selvitetty maastokäyntien avulla. Kunnanvirasto ja tekninen toimisto Entinen kunnanvirasto ja kunnan tekninen toimisto sijaitsevat kaavamuutosalueen korttelissa 501, tontilla 1. Kunnanvirasto jäi tyhjilleen vuonna 2011 kunnan keskushallinnon muutettua sieltä pois. Samalla myös tekninen toimisto muutti pois viereisestä rakennuksesta. Kunta oli jo pitkään tätä ennen selvitellyt ja pohtinut vaihtoehtoja kunnan työntekijöiden ja palvelujen tilantarpeeseen. Vanhaan virastotaloon koettiin ongelmalliseksi järjestää nykyaikaiset työ- ja sosiaalitilat. Myös kulkureittien järjestäminen liikuntaesteisille nähtiin hankalaksi. Virastotaloon ja kunnan tilaratkaisuihin kohdistuvaa selvitystarvetta sai aikaan myös Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutarkastus Tarkastuksessa on todettu kunnantalon rakennus puutteelliseksi työsuojelun näkökulmasta. Huomiota on kiinnitetty mm. tilojen riittämättömään ilmanvaihtoon ja valaistukseen sekä kulkureittien ja tilojen käytön epäkohtiin. Tarkastuksessa todetut kosteusvauriot sekä työtilojen seinissä olevat halkeamat ja katosta irtoavat rappaukset katsottiin aiheuttavan vakavia vaaratilanteita henkilökunnalle. Tarkastuksen raportti on laadittu Työsuojelutarkastuksen seurauksena ja asian jatkokäsittelyn pohjaksi kunta on teettänyt kunnantalosta ja teknisestä toimistosta Peruskuntoarvio -raportin (Talonet Oy,

10 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy ). Raportissa päähuomio kohdistuu perustusten ja puupaalujen kuntoon sekä ulkoseinissä oleviin runsaisiin halkeamiin ja niiden syihin. Tämän jälkeen vuonna 2004 kunta on teettänyt erilliset selvitykset sekä kunnan virastotalon että teknisen toimiston perustusrakenteista: Vuonna 2004 on laadittu Virastotalon perustusrakenteiden toimivuuden selvitys (raportti , Geo-Master Oy). Raportissa todetaan puupaalujen kuntoisuudesta ja perusrakenteiden toimivuudesta mm. seuraavaa: Rakennuksen sisäosien alueella on koekuoppatutkimusten perusteella puupaalujen yläpäissä voimakas lahovaurio. Vaurion aiheuttaja on suurella todennäköisyydellä ollut nopeasti etenevä lahottaja-sienitoiminta. Voidaan päätellä, että alueella on suuri määrä puupaaluja, joiden puristuslujuuskapasiteetit ovat merkittävästi alentuneet. Eniten vaurioituneet puupaalut ovat tällä hetkellä murtotilassa. On todennäköistä, että alueella myös hyväkuntoisempien puupaalujen solukkorakenteet ovat tällä hetkellä lähestymässä mekaanista murtotilaa johtuen lahovaurioiden aiheuttamasta poikkipinta-alojen pienentymisestä ja kuormitusten siirtymisestä heikommin kantavista puupaaluista paremmin kantaviin puupaaluihin. Puupaalujen, joiden puristusmurtolujuus ylittyy, lukumäärän kasvaessa on seurauksena lopulta rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alainen pettäminen. Orsivesihavaintojen ja puupaalunäytetutkimusten perusteella on perustusrakenteiden alapuolelle eli puupaalujen yläpäiden ympärille muodostunut olosuhde, joka mahdollistaa nopeasti etenevän lahottaja-sienitoiminnan etenemisen. Ottaen huomioon puupaalujen yläpäiden olosuhteet on todennäköistä, että puupaalujen vaurioituminen tulee lisääntymään nopeasti ja voimakkaasti. ( ) Julkisivuvaaitusten perusteella on mahdollista, että puupaalujen yläpäiden vaurioituminen rakennuksen sisäosien alueella on aiheuttanut haitallisia muutoksia runkorakenteiden toimintamekanismiin. Rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alaisen pettämisen riski on olemassa. Vuonna 2004 on laadittu Teknisen toimiston perustusrakenteiden toimivuuden selvitys (raportti , Geo-Master Oy). Raportissa todetaan puupaalujen kuntoisuudesta ja perusrakenteiden toimivuudesta mm. seuraavaa: Koekuoppatutkimusten ja puupaalunäytteiden laboratoriotutkimusten perusteella puupaalujen yläpäiden ympärillä on olosuhde, joka mahdollistaa tulevaisuudessa voimakkaasti etenevän lahottajabakteeritoiminnan. Lisäksi koekuoppatutkimusten ja orsivesihavaintojen perusteella on puupaalujen yläpäiden ympärille muodostunut/muodostumassa ulkoseinien alueella olosuhde, jossa nopeasti etenevän (=happea käyttävän) lahottajasienitoiminnan riski on kohonnut. ( ) Puupaalujen jäljellä olevaan käyttöikään liittyy merkittävä epävarmuus. ( ) Mittausten (joulukuu 2003) perusteella matalan osan runkorakenteissa on suuria kaltevuuksia ja taipumia: runkorakenteen kallistuma on pohjoisesta etelään 20mm/m. ( ) On todennäköistä, että matalan osan kallistuman määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Matalan osan perustus- ja runkorakenteiden kapasiteetit ovat tällä hetkellä alentuneet. Kaavan laadinnan aikana käytöstä poistuneen kunnanviraston (kunnantalo) ja teknisen toimiston (terveystalo) osalta tehtiin rakennusinventointi (Hesso, 2013). Inventoinnissa selvitetään kohdealueen rakennusten rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia tekijöitä. Raportti sisältää Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon mukaiset inventointikortit sekä historiatietoja ja valokuvia rakennuksista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kunta on vuosien mittaan perusteellisesti tutkinut ja tehnyt selvityksiä tontilla 1 sijaitsevien nykyisten rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista. Lisäksi on tehty kustannusvertailuja uuden virastotalon rakentamisen sekä nykyisten tilojen saneerauksen ja laajentamisen välillä. Kustannusarviot molemmissa

11 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 11 vaihtoehdoissa ovat olleet hyvin lähellä toisiaan (noin 5 miljoonaa euroa vuonna 2004). Eri selvitysten, tilannearvioinnin ja tavoitteidensa perusteella kunta on tehnyt päätöksen ( / 56) asemakaavan muuttamisesta virastotalon tontilla. Päätöksessä on todettu, että rakennusten huonon kunnon vuoksi saneeraus ei ole kannattavaa. Kunnan tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa liike- /asuinrakennusten rakentamisen ko. tontille. Keskustan kehittäminen ja maankäytön tavoitteet Kunta pitää ydinkeskustan palvelujen ja liiketilojen tarjontaa tärkeänä tulevaisuudessa. Lisäksi on tarvetta saada asuntoja keskustaan palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen. Monia kunnan tavoitteita on koottu ja eritelty vuonna 2006 laaditussa maankäytön kehityskuvassa. Myös Turun kaupunkiseudun rakennemalli tukee kunnan strategisia tavoitteita keskustan kehittämiseksi. Mynämäen kuntaan laadittiin maankäytön kehityskuva vuonna Kehityskuva on vireillä olevan osayleiskaavan valmistelumateriaalia. Kehityskuvassa todetaan, että Mynämäen kunnan maankäytön kehittämisen tukipilareina ovat keskustan ja asemanseudun kehittäminen ja rautatieliikenteen hyödyntäminen. Kehittämisen painopisteet ovat kuntarakenteen eheyttäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suunnittelu, kilpailukykyisten työpaikka-alueiden suunnittelu liikenteellisesti hyville paikoille ja viheraluejärjestelmä sekä näissä kaikissa arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden huomioon ottaminen. Kehityskuvassa suunnittelualue sijoittuu tiivistettävän keskustan ja uuden asuinalueen rajapintaan. Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 on todettu Mynämäen näkökulmasta seuraavaa: Mynämäki on määritelty aluekeskukseksi ja kehitettäväksi taajamaksi. Ydinkaupunkiseudun ulkopuolella uudisrakentaminen osoitetaan keskuksiin tukemaan seudullisen joukkoliikenteen edellytyksiä ja parantamaan palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta myös kävellen ja pyörällä. Väestönkasvusta (tavoite asukasta) 20 % osoitetaan ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Suunnittelulla tuetaan merkittävien työpaikka- ja palvelualueiden kehittymistä ja saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Suunnittelulla tuetaan lähipalveluiden hyvää saavutettavuutta. Seudullinen maankäyttöratkaisu perustuu olemassa olevan rakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen nykyistä infrastruktuuria hyödyntäen sekä rantavyöhykkeen harkittuun ja monipuoliseen käyttöönottoon. Suunnittelussa korostetaan maiseman ja kulttuuriympäristön seudullisia ja paikallisia erityispiirteitä. Merellisyyttä, omaleimaisuutta ja monimuotoisuutta hyödynnetään Turun kaupunkiseudun merkittävinä vetovoimatekijöinä. Suunnittelulla parannetaan rakennetun ympäristön laatua. Tavoitteena on laadukas ja urbaani rakennettu ympäristö/ pikkukaupunkimainen miljöö. Lisätään asuntotarjontaa ja kehitetään asuntoalueita vastaamaan monimuotoisiin asumismieltymyksiin ja väestörakenteen muutoksiin, huomioiden myös maaseutumaisiin alueisiin kohdistuva kysyntä. Rakennetaan jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkia. Maankäyttöä suunnitellaan tukemaan jalankulkua ja pyöräilyä sekä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuja bussiliikenteen runkolinjoja ja pikaraitiotietä.

12 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 12 Ydinkaupunkiseudun ulkopuolisia kuntakeskuksia vahvistetaan maakunnan tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi (monikeskuksisuus), elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi. Muita kaavaa koskevia asiakirjoja - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (AIRIX Ympäristö Oy, 2011) - Varsinais-Suomen maakuntakaava (2013) - Keskustan osayleiskaava (1997) - Keskusta-Asemanseutu, osayleiskaavaluonnos (2011) - Keskustan asemakaava (2004) 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa ydinkeskustaan sopiva uudisrakentaminen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontilla. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumista varten. Lisäksi torialueelle on tarve sijoittaa yleistä pysäköintiä ja Torikuja muutetaan katualueeksi Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnan päätös asemakaavan laadinnasta ( 56). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat, asukkaat, yritykset: - alueen ja naapurialueiden maanomistajat - muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat - alueen yritykset Kunnan hallintokunnat: - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - kunnanhallitus - kunnanvaltuusto Viranomaiset: - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) - Varsinais-Suomen liitto - Varsinais-Suomen maakuntamuseo - Varsinais-Suomen pelastuslaitos Yhdyskuntatekniikka: - DNA Länsi-Suomi (puhelinlinjat, kaapelointi) - Fortum Sähkönsiirto Oy (sähköverkko)

13 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Vireilletulo Kaavan vireille tulosta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan. Asemakaavan päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja annettiin neljä kappaletta. Lausuntoihin laadittiin vastineet ja kaavaluonnokseen tehtiin tarkennuksia. Viranomaisneuvottelu pidettiin Tonttien 2 ja 3 omistajiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja he suostuivat suullisesti kahden rakennuspaikan muodostamiseen omistamiensa tonttien osalta. Lisäksi kunta on sopinut em. tonttien asukkaiden kanssa, että koska tonttimäärä ei nouse yli kahden rakennettu tontti mukaan lukien, ei kaavamuutoksesta aiheudu heille merkittävää etua. Näin ollen maankäyttösopimusta ei tarvitse erikseen tehdä. Kaavaehdotus valmistui elokuussa 2012 ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa ( 222). Asemakaavan päivätty ehdotus asetettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Lausuntojen ja neuvottelun perusteella kaavaan tehtiin tarkennuksia ja kaava-aineistoa täydennettiin. Kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä Viranomaisyhteistyö Kaava on laadittu kunnan viranhaltijoiden sekä kaavaa laativan konsultin yhteistyönä. Kaavan lähtökohdista neuvoteltiin aloitusvaiheessa kunnan edustajien kanssa. Kaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu kaavan laatijan, kunnan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun museokeskuksen kesken. Myös Varsinais-Suomen liitolta saatiin kommentteja sähköpostitse. Neuvottelussa käytiin läpi luonnoksesta saatujen lausuntojen asiasisältöä sekä kaava-aineiston tarkentamistarpeita. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana jätettiin viisi viranomaislausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Kaava-aineistoa täydennettiin ja asiakirjoihin tehtiin teknisiä tarkistuksia Päätökset Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä ( ). Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ( ).

14 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella entisen kunnantalon tontille keskustatoimintoja palveleva ja alueen keskeisen sijainnin huomioon ottava maankäyttöratkaisu, jonka keskeiset toiminnot ovat liike- ja asuinkäyttö. Kaavalla pyritään kehittämään ydinkeskustaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti sekä rohkaisemaan energiatehokkaaseen maankäyttöratkaisuun. Nykyistä kaavamerkintää tarkistetaan vastaamaan kunnan tulevaisuuden tavoitteita. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja niiden tarkistamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Tavoitteisiin on pyritty vastaamaan VAT:n periaatteiden mukaisesti tukemalla mm. eheytyvää yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun erityistavoitetta: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Korttelin 501 (1201) tontti 1 on kaavamuutoksella osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Esitetyt toiminnot pyrkivät vastaamaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tukeutumalla olemassa oleviin palveluihin kunnan keskustaajaman yhdyskuntarakenteen ytimessä. Kaavan suhde maakuntakaavaan Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Asemakaavan muutos toteuttaa maakuntakaavaa palvellen taajama- ja keskustatoimintoja sekä luoden mahdollisuudet liike- ja asuinrakentamiselle. Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavamerkinnöin ja -määräyksin niin, että asemakaavan ratkaisut eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan aluevarausten ja tavoitteiden kanssa. Kaavan suhde osayleiskaavaan Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja ympäristökeskuksen vahvistama keskustan ja asemanseudun osayleiskaava. Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alueen luoteisosa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP). Asemakaavamuutoksen kohteena olevassa korttelissa toteutetaan osayleiskaavaa tarjoamalla mahdollisuudet yksityisille ja julkisille palveluille sekä asumiselle. Julkisen hallinnon tiloja on paloaseman rakennuksessa. Virastotalo on tyhjillään ja teknisen toimiston toiminnot ovat siirtyneet pois alueelta. Asemakaavan muutoksella tarkennetaan yleispiirteisesti maankäyttöä ohjaavaa osayleiskaavaa alueella tapahtuneiden muutosten johdosta. Kokonaisuutena ja laajemmin tarkasteltuna korttelia koskeva kaavamuutos tukee keskustaan sijoitettavia hallintoa ja palveluja osoittaen alueelle myös keskusta-asumista.

15 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 15 Kaavan suhde vireillä olevaan osayleiskaavaan Mynämäen kunnassa on ehdotusvaiheessa Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2009 valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P-1), joka on määritelty yksityisen ja/tai julkisen hallinnon sekä keskusta-asumisen alueeksi. Voimassa oleva keskustan osayleiskaava (1997) juridisena kaavana ohjaa asemakaavoitusta, mutta asemakaavatasolla on tarkoituksenmukaista valmistautua uuden osayleiskaavan mukaiseen maankäyttöön. Asemakaavan muutos noudattaa vireillä olevaa osayleiskaavaa vastaamalla siinä määriteltyihin aluevarauksiin ja kunnan tahtotilaan. Kaavan suhde nykyisiin asemakaavoihin Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), toriksi, katualueeksi sekä maantien alueeksi. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa ydinkeskustaan sopiva uudisrakentaminen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontilla. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa alueelle asuin-, liike- ja palvelutilojen rakentaminen. Näin ollen on tarve muuttaa nykyistä YH-merkintää vastaamaan tulevaa maankäyttöä. Muut suunnittelualueen aluevaraukset korttelissa pysyvät pääosin ennallaan. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumisvaraa varten. Lisäksi torialuetta tarkastellaan nykytilanteen kannalta; torin pohjoispää toimii nykyisellään paikoitusalueena ja tämä tullaan huomioimaan kaavamuutoksessa. Erillispientalojen korttelialueen (AO) tonttien jakamista tarkastellaan kaavamuutoksessa. Tämä palvelee tavoitetta tiivistää keskustan aluerakennetta. Asemakaavamuutoksen myötä kortteli 1201 (501) tarjoaa mahdollisuuden monipuolisempiin ydinkeskustan palveluihin sekä ydinkeskustassa asumiseen. Kaavan suhde Turun kaupunkiseudun rakennemalliin Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 Mynämäki on määritelty aluekeskukseksi ja kehitettäväksi taajamaksi. Rakennemallissa lasketusta väestönkasvusta (tavoite asukasta) 20 % osoitetaan ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Tämä tarkoittaa väestön kasvua myös Mynämäen kunnassa. Yksi rakennemallissa määritellyistä tavoitteista on, että ydinkaupunkiseudun ulkopuolella uudisrakentaminen osoitetaan keskuksiin tukemaan seudullisen joukkoliikenteen edellytyksiä ja parantamaan palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta myös kävellen ja pyörällä. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja keskusta-asumisen mahdollistamista. Rakennemallissa suositellaan, että suunnittelulla tuetaan lähipalveluiden hyvää saavutettavuutta ja että lisätään asuntotarjontaa ja kehitetään asuntoalueita vastaamaan monimuotoisiin asumismieltymyksiin ja väestörakenteen muutoksiin, huomioiden myös maaseutumaisiin alueisiin kohdistuva kysyntä. Mynämäen kunnassa on asukkaita 8042 henkilöä, joista taajamaväestön osuus on noin 63 prosenttia. Asukkaista 0-14-vuotiaita on 20,15 %, vuotiaita 60 % ja yli 65-vuotiaita 19,85 % ( ). Mahdollistamalla erityyppiset asumismuodot keskusta-alueella, vastataan rakennemallissa esitettyihin tavoitteisiin ja ennakoidaan väestön vanhenemisesta johtuvaa asumismuotojen muutosta. Samalla mahdollistetaan taajamassa asuvan väestön lisääntyminen, joka on myös rakennemallin tavoitteiden mukaista.

16 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 16 Kaavan suhde maankäytön kehityskuvaan Vuonna 2006 laaditussa maankäytön kehityskuvassa todetaan, että Mynämäen kunnan maankäytön kehittämisen tukipilareina ovat keskustan ja asemanseudun kehittäminen ja rautatieliikenteen hyödyntäminen. Kehittämisen painopisteet ovat kuntarakenteen eheyttäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suunnittelu, kilpailukykyisten työpaikka-alueiden suunnittelu liikenteellisesti hyville paikoille ja viheraluejärjestelmä sekä näissä kaikissa arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden huomioon ottaminen. Kehityskuvassa suunnittelualue sijoittuu tiivistettävän keskustan ja uuden asuinalueen rajapintaan. Kaavamuutos tukee sekä keskusta-alueen tiivistämistä että mahdollisuutta asua keskustassa. Kaavan suhde HINKU -hankkeeseen Mynämäen kunta on osallistunut vuodesta 2008 lähtien Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan alueella syntyviä ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tavoitteen mukaisesti kaavamuutoksella pyritään tukemaan kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen rohkaisevaa elämäntapaa tarjoamalla mahdollisuus asumiseen ja palveluihin ydinkeskustassa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavan suhde entisen kunnanviraston ja teknisen toimiston rakennuksiin Kaavan yhteydessä laadittiin kunnanviraston ja teknisen toimiston (ent. terveystalo) rakennusinventointi. Inventointi toi esille ne paikalliset merkitykset, joita liittyy rakennusten historiaan kunnan toimitiloina sekä arkkitehtuuriin ja sijaintiin keskustan katukuvassa. Kiinteistöjen omistajana ja käyttäjänä kunta on tutkinut hallintokunnissaan rakennusten korjaus- ja laajentamiskustannuksia 2000-luvun alusta saakka. Kunnanviraston ja teknisen toimiston perustusrakenteet ovat luvussa 3.2 esiteltyjen selvitysten mukaan huonossa kunnossa. Selvitysten mukaan monien perustusta tukevien puupaalujen puristusmurtolujuus on jo ylittynyt. Murtuneiden paalujen lukumäärän kasvaessa on seurauksena lopulta rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alainen pettäminen. Perustusten huono kunto on vaikuttanut myös rakennusten runkorakenteisiin ja julkisivuvaurioihin. Vaihtoehtona kunta on tarkastellut kokonaan uuden virastotalon rakentamista ja sen kustannuksia. Korjaamisen suuri hinta verrattuna uudisrakentamiseen sekä vanhojen tilojen käyttökelpoisuuteen liittyvät ongelmat ovat johtaneet siihen, että kunta on tehnyt päätöksen rakennusten korvaamisesta uudisrakentamisella. Päätöksen tekoa on tukenut kunnan strategia mahdollistaa Mynämäen keskustan palvelujen vireyttäminen ja keskusta-asuminen. Tähän liittyen kunnantalon toiminnat on siirretty virastotalosta pois. Edellä mainittujen lähtökohtien ja tavoitteiden perusteella kunta on päättänyt muuttaa asemakaavaa siten, että se palvelisi uusia maankäytön päämääriä. Kaavan suhde lähialueen rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue on osa Mynämäen ydinkeskustaa. Alue ja sen lähiympäristö koostuu iältään, materiaaleiltaan ja muotokieleltään varsin kirjavasta rakennuskannasta. Laajahko torialue ja jäsentymättömät pysäköintialueet sekä matala, 1-3 kerroksinen rakennuskanta saavat aikaan avoimen ja hajanaisen yleisvaikutelman. Suunnittelualueen rakennukset torin länsipuolella sijaitsevat lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä Mynämäen Pyhän Laurin kirkosta. Kirkko ja siitä itään suuntautuva hautausmaa ja pappilan alue muodostavat valtakunnallisesti rakennetun merkittävän kulttuuriympäristön. Suunnittelualueen ja kirkon väliin jää laaja asuin- ja liikerakennusten kortteli, Kirkkokatu sekä uimahallin korttelialue Virastotien pohjoispuolella.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot