MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: Turku, , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: Turku, , tark AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Turku, Tampere, Oulu ja Helsinki

2 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 2 MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 501 (1201) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä ja tarkistettua kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee korttelia 501, maantien aluetta sekä katu- ja torialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 1201 sekä katu-, pysäköinti- ja torialuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa. Aluetta rajaa pohjoisessa Virastotie, idässä asuin- ja liikekortteli, etelässä Keskuskatu ja lännessä Otikonkuja. Alueella sijaitsee kunnantalo ja tekninen toimisto, joiden toiminnot ovat siirtyneet suunnittelualueen ulkopuolelle sekä tori, kolme pientaloa, paloasema, ruokakauppa ja huoltoasema pysäköintialueineen sekä Torikuja.

3 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Kunnan päätös asemakaavan laadinnasta ( 56). - MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan. - Kaavaluonnos valmistui elokuussa Kaavaluonnos oli kunnanhallituksen käsittelyssä ( 258). - Asemakaavan päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. - Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. - Kaavaluonnoksesta annettiin viranomaislausuntoja neljä kappaletta, joihin laadittiin vastineet. - Viranomaisneuvottelu pidettiin Mynämäen kunnantalolla. - Kaavaehdotus valmistui Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ( 222). - Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaisilta. - Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. - Kaavaehdotuksesta annettiin viisi viranomaislausuntoa, joihin laadittiin vastineet. - Kaava-aineistoa täydennettiin ja kaavaan tehtiin teknisiä tarkistuksia. - Kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä ( ). - Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ( ). 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutos koskee korttelia 501 käsittäen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontin (1), kolme pientalotonttia (2-4), paloaseman, ruokakaupan ja huoltoaseman tontit (5-7) sekä torialuetta ja Torikujan. Kaavassa tutkitaan tontin 1 tulevaa käyttöä ja keskustaympäristöön sopivan uudisrakentamisen sijoittamista alueelle. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumista varten. Pientalojen korttelialueelle osoitetaan mahdollisuus jakaa tontit kahtia. Torialueesta osa varataan yleistä pysäköintiä varten. Samalla Torikuja muutetaan maantien alueesta katualueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Mynämäen kunta ja yksityiset rakentajat.

4 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kokonaan rakennettua kunnan keskustaympäristöä, jossa sijaitsee vielä alkuvuonna 2011 käytössä ollut kunnanvirasto ja tekninen toimisto, kolme pientaloa, paloasema, huoltoasema sekä ruokakauppa. Kunnan virastotalo ja tekninen toimisto Virastotien varrella. Näkymä Virastotieltä alueen kolmelle pientalotontille. Taustalla IVkerroksisia asuinkerrostaloja.

5 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 5 Näkymä Virastotieltä kirkon suuntaan. Kunnanviraston pääty on kuvassa oikealla ja uimahalli vasemmalla. Näkymä Keskuskadulta kirkon suuntaan. Suunnittelualueen huoltoasema ja kauppa kuvassa vasemmalla.

6 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 6 Näkymä paloaseman sisäpihalta. Näkymä torilta ruokakaupan pysäköintialueelle. Näkymä huoltoaseman ja ruokakaupan välistä. Taustalla entinen kunnan tekninen toimisto.

7 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Luonnonympäristö Alueella ei ole luonnontilaista aluetta. Rakennusten väliin jäävät alueet ovat joko asfalttipintaista pysäköintialuetta, nurmikkoa tai hoidettua pientalon pihaa. Kunnantalon sisäpihalla ja Virastotien varrella on muutama suurehko puu Rakennettu ympäristö Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Kunnantalo ja tekninen toimisto ovat 1950-luvun arkkitehtuuria edustavia rakennuksia. Tekninen toimisto on ollut alun perin terveystalo. Pientalot ovat peräisin 1960-luvulta, paloasema on peräisin luvulta ja ruokakauppa luvuilta Maanomistus Asemakaavamuutosta koskevan alueen omistaa osittain Mynämäen kunta ja osin yksityiset maanomistajat Pohjakartta Asemakaava on laadittu kaavoituksen pohjakartalle 1: Suunnittelutilanne Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö vahvisti Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, jotka muodostavat yhdessä Varsinais-Suomen maakuntakaavan. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Ote maakuntakaavasta. Yleiskaavoitus Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja ympäristökeskuksen vahvistama keskustan ja asemanseudun osayleiskaava. Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alueen luoteisosa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP).

8 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 8 Ote Keskustan osayleiskaavasta (1997). Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella. Mynämäen kunnassa on ehdotusvaiheessa Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2009 valmisteluvaiheen kuulemista varten. Uuden osayleiskaavan päämäärä on tarkentaa kunnan kehitystä ohjaavaa yleiskaavaa vastaamaan kunnan nykyisiä kehityskuvia ja toiminta-ajatuksia. Osayleiskaavan luonnoksessa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on määritelty yksityisen ja/tai julkisen hallinnon sekä keskustaasumisen alueeksi (P-1). Ote vireillä olevasta osayleiskaavasta. Asemakaavamuutoksen alue on merkitty punaisella rajauksella.

9 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 9 Asemakaavoitus Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), toriksi, katualueeksi sekä maantien alueeksi. Ote asemakaavasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Aiempien asemakaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta ei ole osoitettu kohteita tai alueita (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot), joita tulisi huomioida kaavan laadinnassa. Alueen ominaisuuksia ja liittymistä nykyiseen aluerakenteeseen on selvitetty maastokäyntien avulla. Kunnanvirasto ja tekninen toimisto Entinen kunnanvirasto ja kunnan tekninen toimisto sijaitsevat kaavamuutosalueen korttelissa 501, tontilla 1. Kunnanvirasto jäi tyhjilleen vuonna 2011 kunnan keskushallinnon muutettua sieltä pois. Samalla myös tekninen toimisto muutti pois viereisestä rakennuksesta. Kunta oli jo pitkään tätä ennen selvitellyt ja pohtinut vaihtoehtoja kunnan työntekijöiden ja palvelujen tilantarpeeseen. Vanhaan virastotaloon koettiin ongelmalliseksi järjestää nykyaikaiset työ- ja sosiaalitilat. Myös kulkureittien järjestäminen liikuntaesteisille nähtiin hankalaksi. Virastotaloon ja kunnan tilaratkaisuihin kohdistuvaa selvitystarvetta sai aikaan myös Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutarkastus Tarkastuksessa on todettu kunnantalon rakennus puutteelliseksi työsuojelun näkökulmasta. Huomiota on kiinnitetty mm. tilojen riittämättömään ilmanvaihtoon ja valaistukseen sekä kulkureittien ja tilojen käytön epäkohtiin. Tarkastuksessa todetut kosteusvauriot sekä työtilojen seinissä olevat halkeamat ja katosta irtoavat rappaukset katsottiin aiheuttavan vakavia vaaratilanteita henkilökunnalle. Tarkastuksen raportti on laadittu Työsuojelutarkastuksen seurauksena ja asian jatkokäsittelyn pohjaksi kunta on teettänyt kunnantalosta ja teknisestä toimistosta Peruskuntoarvio -raportin (Talonet Oy,

10 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy ). Raportissa päähuomio kohdistuu perustusten ja puupaalujen kuntoon sekä ulkoseinissä oleviin runsaisiin halkeamiin ja niiden syihin. Tämän jälkeen vuonna 2004 kunta on teettänyt erilliset selvitykset sekä kunnan virastotalon että teknisen toimiston perustusrakenteista: Vuonna 2004 on laadittu Virastotalon perustusrakenteiden toimivuuden selvitys (raportti , Geo-Master Oy). Raportissa todetaan puupaalujen kuntoisuudesta ja perusrakenteiden toimivuudesta mm. seuraavaa: Rakennuksen sisäosien alueella on koekuoppatutkimusten perusteella puupaalujen yläpäissä voimakas lahovaurio. Vaurion aiheuttaja on suurella todennäköisyydellä ollut nopeasti etenevä lahottaja-sienitoiminta. Voidaan päätellä, että alueella on suuri määrä puupaaluja, joiden puristuslujuuskapasiteetit ovat merkittävästi alentuneet. Eniten vaurioituneet puupaalut ovat tällä hetkellä murtotilassa. On todennäköistä, että alueella myös hyväkuntoisempien puupaalujen solukkorakenteet ovat tällä hetkellä lähestymässä mekaanista murtotilaa johtuen lahovaurioiden aiheuttamasta poikkipinta-alojen pienentymisestä ja kuormitusten siirtymisestä heikommin kantavista puupaaluista paremmin kantaviin puupaaluihin. Puupaalujen, joiden puristusmurtolujuus ylittyy, lukumäärän kasvaessa on seurauksena lopulta rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alainen pettäminen. Orsivesihavaintojen ja puupaalunäytetutkimusten perusteella on perustusrakenteiden alapuolelle eli puupaalujen yläpäiden ympärille muodostunut olosuhde, joka mahdollistaa nopeasti etenevän lahottaja-sienitoiminnan etenemisen. Ottaen huomioon puupaalujen yläpäiden olosuhteet on todennäköistä, että puupaalujen vaurioituminen tulee lisääntymään nopeasti ja voimakkaasti. ( ) Julkisivuvaaitusten perusteella on mahdollista, että puupaalujen yläpäiden vaurioituminen rakennuksen sisäosien alueella on aiheuttanut haitallisia muutoksia runkorakenteiden toimintamekanismiin. Rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alaisen pettämisen riski on olemassa. Vuonna 2004 on laadittu Teknisen toimiston perustusrakenteiden toimivuuden selvitys (raportti , Geo-Master Oy). Raportissa todetaan puupaalujen kuntoisuudesta ja perusrakenteiden toimivuudesta mm. seuraavaa: Koekuoppatutkimusten ja puupaalunäytteiden laboratoriotutkimusten perusteella puupaalujen yläpäiden ympärillä on olosuhde, joka mahdollistaa tulevaisuudessa voimakkaasti etenevän lahottajabakteeritoiminnan. Lisäksi koekuoppatutkimusten ja orsivesihavaintojen perusteella on puupaalujen yläpäiden ympärille muodostunut/muodostumassa ulkoseinien alueella olosuhde, jossa nopeasti etenevän (=happea käyttävän) lahottajasienitoiminnan riski on kohonnut. ( ) Puupaalujen jäljellä olevaan käyttöikään liittyy merkittävä epävarmuus. ( ) Mittausten (joulukuu 2003) perusteella matalan osan runkorakenteissa on suuria kaltevuuksia ja taipumia: runkorakenteen kallistuma on pohjoisesta etelään 20mm/m. ( ) On todennäköistä, että matalan osan kallistuman määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Matalan osan perustus- ja runkorakenteiden kapasiteetit ovat tällä hetkellä alentuneet. Kaavan laadinnan aikana käytöstä poistuneen kunnanviraston (kunnantalo) ja teknisen toimiston (terveystalo) osalta tehtiin rakennusinventointi (Hesso, 2013). Inventoinnissa selvitetään kohdealueen rakennusten rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia tekijöitä. Raportti sisältää Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon mukaiset inventointikortit sekä historiatietoja ja valokuvia rakennuksista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kunta on vuosien mittaan perusteellisesti tutkinut ja tehnyt selvityksiä tontilla 1 sijaitsevien nykyisten rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista. Lisäksi on tehty kustannusvertailuja uuden virastotalon rakentamisen sekä nykyisten tilojen saneerauksen ja laajentamisen välillä. Kustannusarviot molemmissa

11 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 11 vaihtoehdoissa ovat olleet hyvin lähellä toisiaan (noin 5 miljoonaa euroa vuonna 2004). Eri selvitysten, tilannearvioinnin ja tavoitteidensa perusteella kunta on tehnyt päätöksen ( / 56) asemakaavan muuttamisesta virastotalon tontilla. Päätöksessä on todettu, että rakennusten huonon kunnon vuoksi saneeraus ei ole kannattavaa. Kunnan tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa liike- /asuinrakennusten rakentamisen ko. tontille. Keskustan kehittäminen ja maankäytön tavoitteet Kunta pitää ydinkeskustan palvelujen ja liiketilojen tarjontaa tärkeänä tulevaisuudessa. Lisäksi on tarvetta saada asuntoja keskustaan palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen. Monia kunnan tavoitteita on koottu ja eritelty vuonna 2006 laaditussa maankäytön kehityskuvassa. Myös Turun kaupunkiseudun rakennemalli tukee kunnan strategisia tavoitteita keskustan kehittämiseksi. Mynämäen kuntaan laadittiin maankäytön kehityskuva vuonna Kehityskuva on vireillä olevan osayleiskaavan valmistelumateriaalia. Kehityskuvassa todetaan, että Mynämäen kunnan maankäytön kehittämisen tukipilareina ovat keskustan ja asemanseudun kehittäminen ja rautatieliikenteen hyödyntäminen. Kehittämisen painopisteet ovat kuntarakenteen eheyttäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suunnittelu, kilpailukykyisten työpaikka-alueiden suunnittelu liikenteellisesti hyville paikoille ja viheraluejärjestelmä sekä näissä kaikissa arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden huomioon ottaminen. Kehityskuvassa suunnittelualue sijoittuu tiivistettävän keskustan ja uuden asuinalueen rajapintaan. Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 on todettu Mynämäen näkökulmasta seuraavaa: Mynämäki on määritelty aluekeskukseksi ja kehitettäväksi taajamaksi. Ydinkaupunkiseudun ulkopuolella uudisrakentaminen osoitetaan keskuksiin tukemaan seudullisen joukkoliikenteen edellytyksiä ja parantamaan palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta myös kävellen ja pyörällä. Väestönkasvusta (tavoite asukasta) 20 % osoitetaan ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Suunnittelulla tuetaan merkittävien työpaikka- ja palvelualueiden kehittymistä ja saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Suunnittelulla tuetaan lähipalveluiden hyvää saavutettavuutta. Seudullinen maankäyttöratkaisu perustuu olemassa olevan rakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen nykyistä infrastruktuuria hyödyntäen sekä rantavyöhykkeen harkittuun ja monipuoliseen käyttöönottoon. Suunnittelussa korostetaan maiseman ja kulttuuriympäristön seudullisia ja paikallisia erityispiirteitä. Merellisyyttä, omaleimaisuutta ja monimuotoisuutta hyödynnetään Turun kaupunkiseudun merkittävinä vetovoimatekijöinä. Suunnittelulla parannetaan rakennetun ympäristön laatua. Tavoitteena on laadukas ja urbaani rakennettu ympäristö/ pikkukaupunkimainen miljöö. Lisätään asuntotarjontaa ja kehitetään asuntoalueita vastaamaan monimuotoisiin asumismieltymyksiin ja väestörakenteen muutoksiin, huomioiden myös maaseutumaisiin alueisiin kohdistuva kysyntä. Rakennetaan jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkia. Maankäyttöä suunnitellaan tukemaan jalankulkua ja pyöräilyä sekä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettuja bussiliikenteen runkolinjoja ja pikaraitiotietä.

12 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 12 Ydinkaupunkiseudun ulkopuolisia kuntakeskuksia vahvistetaan maakunnan tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi (monikeskuksisuus), elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi. Muita kaavaa koskevia asiakirjoja - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (AIRIX Ympäristö Oy, 2011) - Varsinais-Suomen maakuntakaava (2013) - Keskustan osayleiskaava (1997) - Keskusta-Asemanseutu, osayleiskaavaluonnos (2011) - Keskustan asemakaava (2004) 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa ydinkeskustaan sopiva uudisrakentaminen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontilla. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumista varten. Lisäksi torialueelle on tarve sijoittaa yleistä pysäköintiä ja Torikuja muutetaan katualueeksi Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnan päätös asemakaavan laadinnasta ( 56). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat, asukkaat, yritykset: - alueen ja naapurialueiden maanomistajat - muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat - alueen yritykset Kunnan hallintokunnat: - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - kunnanhallitus - kunnanvaltuusto Viranomaiset: - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) - Varsinais-Suomen liitto - Varsinais-Suomen maakuntamuseo - Varsinais-Suomen pelastuslaitos Yhdyskuntatekniikka: - DNA Länsi-Suomi (puhelinlinjat, kaapelointi) - Fortum Sähkönsiirto Oy (sähköverkko)

13 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Vireilletulo Kaavan vireille tulosta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan. Asemakaavan päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) päätettiin asettaa nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja annettiin neljä kappaletta. Lausuntoihin laadittiin vastineet ja kaavaluonnokseen tehtiin tarkennuksia. Viranomaisneuvottelu pidettiin Tonttien 2 ja 3 omistajiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja he suostuivat suullisesti kahden rakennuspaikan muodostamiseen omistamiensa tonttien osalta. Lisäksi kunta on sopinut em. tonttien asukkaiden kanssa, että koska tonttimäärä ei nouse yli kahden rakennettu tontti mukaan lukien, ei kaavamuutoksesta aiheudu heille merkittävää etua. Näin ollen maankäyttösopimusta ei tarvitse erikseen tehdä. Kaavaehdotus valmistui elokuussa 2012 ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa ( 222). Asemakaavan päivätty ehdotus asetettiin MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Lausuntojen ja neuvottelun perusteella kaavaan tehtiin tarkennuksia ja kaava-aineistoa täydennettiin. Kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä Viranomaisyhteistyö Kaava on laadittu kunnan viranhaltijoiden sekä kaavaa laativan konsultin yhteistyönä. Kaavan lähtökohdista neuvoteltiin aloitusvaiheessa kunnan edustajien kanssa. Kaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu kaavan laatijan, kunnan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun museokeskuksen kesken. Myös Varsinais-Suomen liitolta saatiin kommentteja sähköpostitse. Neuvottelussa käytiin läpi luonnoksesta saatujen lausuntojen asiasisältöä sekä kaava-aineiston tarkentamistarpeita. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana jätettiin viisi viranomaislausuntoa, joihin laadittiin vastineet. Kaava-aineistoa täydennettiin ja asiakirjoihin tehtiin teknisiä tarkistuksia Päätökset Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä ( ). Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ( ).

14 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella entisen kunnantalon tontille keskustatoimintoja palveleva ja alueen keskeisen sijainnin huomioon ottava maankäyttöratkaisu, jonka keskeiset toiminnot ovat liike- ja asuinkäyttö. Kaavalla pyritään kehittämään ydinkeskustaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti sekä rohkaisemaan energiatehokkaaseen maankäyttöratkaisuun. Nykyistä kaavamerkintää tarkistetaan vastaamaan kunnan tulevaisuuden tavoitteita. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja niiden tarkistamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Tavoitteisiin on pyritty vastaamaan VAT:n periaatteiden mukaisesti tukemalla mm. eheytyvää yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun erityistavoitetta: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Korttelin 501 (1201) tontti 1 on kaavamuutoksella osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Esitetyt toiminnot pyrkivät vastaamaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tukeutumalla olemassa oleviin palveluihin kunnan keskustaajaman yhdyskuntarakenteen ytimessä. Kaavan suhde maakuntakaavaan Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Asemakaavan muutos toteuttaa maakuntakaavaa palvellen taajama- ja keskustatoimintoja sekä luoden mahdollisuudet liike- ja asuinrakentamiselle. Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavamerkinnöin ja -määräyksin niin, että asemakaavan ratkaisut eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan aluevarausten ja tavoitteiden kanssa. Kaavan suhde osayleiskaavaan Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja ympäristökeskuksen vahvistama keskustan ja asemanseudun osayleiskaava. Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alueen luoteisosa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP). Asemakaavamuutoksen kohteena olevassa korttelissa toteutetaan osayleiskaavaa tarjoamalla mahdollisuudet yksityisille ja julkisille palveluille sekä asumiselle. Julkisen hallinnon tiloja on paloaseman rakennuksessa. Virastotalo on tyhjillään ja teknisen toimiston toiminnot ovat siirtyneet pois alueelta. Asemakaavan muutoksella tarkennetaan yleispiirteisesti maankäyttöä ohjaavaa osayleiskaavaa alueella tapahtuneiden muutosten johdosta. Kokonaisuutena ja laajemmin tarkasteltuna korttelia koskeva kaavamuutos tukee keskustaan sijoitettavia hallintoa ja palveluja osoittaen alueelle myös keskusta-asumista.

15 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 15 Kaavan suhde vireillä olevaan osayleiskaavaan Mynämäen kunnassa on ehdotusvaiheessa Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2009 valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P-1), joka on määritelty yksityisen ja/tai julkisen hallinnon sekä keskusta-asumisen alueeksi. Voimassa oleva keskustan osayleiskaava (1997) juridisena kaavana ohjaa asemakaavoitusta, mutta asemakaavatasolla on tarkoituksenmukaista valmistautua uuden osayleiskaavan mukaiseen maankäyttöön. Asemakaavan muutos noudattaa vireillä olevaa osayleiskaavaa vastaamalla siinä määriteltyihin aluevarauksiin ja kunnan tahtotilaan. Kaavan suhde nykyisiin asemakaavoihin Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), toriksi, katualueeksi sekä maantien alueeksi. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa ydinkeskustaan sopiva uudisrakentaminen käytöstä poistuneen kunnantalon ja teknisen toimiston tontilla. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa alueelle asuin-, liike- ja palvelutilojen rakentaminen. Näin ollen on tarve muuttaa nykyistä YH-merkintää vastaamaan tulevaa maankäyttöä. Muut suunnittelualueen aluevaraukset korttelissa pysyvät pääosin ennallaan. Paloaseman, huoltoaseman ja kaupan tonteilla tarkistetaan rakentamisen tehokkuutta ja pysäköintijärjestelyjä pientä laajentumisvaraa varten. Lisäksi torialuetta tarkastellaan nykytilanteen kannalta; torin pohjoispää toimii nykyisellään paikoitusalueena ja tämä tullaan huomioimaan kaavamuutoksessa. Erillispientalojen korttelialueen (AO) tonttien jakamista tarkastellaan kaavamuutoksessa. Tämä palvelee tavoitetta tiivistää keskustan aluerakennetta. Asemakaavamuutoksen myötä kortteli 1201 (501) tarjoaa mahdollisuuden monipuolisempiin ydinkeskustan palveluihin sekä ydinkeskustassa asumiseen. Kaavan suhde Turun kaupunkiseudun rakennemalliin Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 Mynämäki on määritelty aluekeskukseksi ja kehitettäväksi taajamaksi. Rakennemallissa lasketusta väestönkasvusta (tavoite asukasta) 20 % osoitetaan ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Tämä tarkoittaa väestön kasvua myös Mynämäen kunnassa. Yksi rakennemallissa määritellyistä tavoitteista on, että ydinkaupunkiseudun ulkopuolella uudisrakentaminen osoitetaan keskuksiin tukemaan seudullisen joukkoliikenteen edellytyksiä ja parantamaan palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta myös kävellen ja pyörällä. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja keskusta-asumisen mahdollistamista. Rakennemallissa suositellaan, että suunnittelulla tuetaan lähipalveluiden hyvää saavutettavuutta ja että lisätään asuntotarjontaa ja kehitetään asuntoalueita vastaamaan monimuotoisiin asumismieltymyksiin ja väestörakenteen muutoksiin, huomioiden myös maaseutumaisiin alueisiin kohdistuva kysyntä. Mynämäen kunnassa on asukkaita 8042 henkilöä, joista taajamaväestön osuus on noin 63 prosenttia. Asukkaista 0-14-vuotiaita on 20,15 %, vuotiaita 60 % ja yli 65-vuotiaita 19,85 % ( ). Mahdollistamalla erityyppiset asumismuodot keskusta-alueella, vastataan rakennemallissa esitettyihin tavoitteisiin ja ennakoidaan väestön vanhenemisesta johtuvaa asumismuotojen muutosta. Samalla mahdollistetaan taajamassa asuvan väestön lisääntyminen, joka on myös rakennemallin tavoitteiden mukaista.

16 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 16 Kaavan suhde maankäytön kehityskuvaan Vuonna 2006 laaditussa maankäytön kehityskuvassa todetaan, että Mynämäen kunnan maankäytön kehittämisen tukipilareina ovat keskustan ja asemanseudun kehittäminen ja rautatieliikenteen hyödyntäminen. Kehittämisen painopisteet ovat kuntarakenteen eheyttäminen, uusien vetovoimaisten asuntoalueiden suunnittelu, kilpailukykyisten työpaikka-alueiden suunnittelu liikenteellisesti hyville paikoille ja viheraluejärjestelmä sekä näissä kaikissa arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden huomioon ottaminen. Kehityskuvassa suunnittelualue sijoittuu tiivistettävän keskustan ja uuden asuinalueen rajapintaan. Kaavamuutos tukee sekä keskusta-alueen tiivistämistä että mahdollisuutta asua keskustassa. Kaavan suhde HINKU -hankkeeseen Mynämäen kunta on osallistunut vuodesta 2008 lähtien Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan alueella syntyviä ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tavoitteen mukaisesti kaavamuutoksella pyritään tukemaan kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen rohkaisevaa elämäntapaa tarjoamalla mahdollisuus asumiseen ja palveluihin ydinkeskustassa. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavan suhde entisen kunnanviraston ja teknisen toimiston rakennuksiin Kaavan yhteydessä laadittiin kunnanviraston ja teknisen toimiston (ent. terveystalo) rakennusinventointi. Inventointi toi esille ne paikalliset merkitykset, joita liittyy rakennusten historiaan kunnan toimitiloina sekä arkkitehtuuriin ja sijaintiin keskustan katukuvassa. Kiinteistöjen omistajana ja käyttäjänä kunta on tutkinut hallintokunnissaan rakennusten korjaus- ja laajentamiskustannuksia 2000-luvun alusta saakka. Kunnanviraston ja teknisen toimiston perustusrakenteet ovat luvussa 3.2 esiteltyjen selvitysten mukaan huonossa kunnossa. Selvitysten mukaan monien perustusta tukevien puupaalujen puristusmurtolujuus on jo ylittynyt. Murtuneiden paalujen lukumäärän kasvaessa on seurauksena lopulta rakennuksen perustusrakenteiden toimintamekanismin laaja-alainen pettäminen. Perustusten huono kunto on vaikuttanut myös rakennusten runkorakenteisiin ja julkisivuvaurioihin. Vaihtoehtona kunta on tarkastellut kokonaan uuden virastotalon rakentamista ja sen kustannuksia. Korjaamisen suuri hinta verrattuna uudisrakentamiseen sekä vanhojen tilojen käyttökelpoisuuteen liittyvät ongelmat ovat johtaneet siihen, että kunta on tehnyt päätöksen rakennusten korvaamisesta uudisrakentamisella. Päätöksen tekoa on tukenut kunnan strategia mahdollistaa Mynämäen keskustan palvelujen vireyttäminen ja keskusta-asuminen. Tähän liittyen kunnantalon toiminnat on siirretty virastotalosta pois. Edellä mainittujen lähtökohtien ja tavoitteiden perusteella kunta on päättänyt muuttaa asemakaavaa siten, että se palvelisi uusia maankäytön päämääriä. Kaavan suhde lähialueen rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue on osa Mynämäen ydinkeskustaa. Alue ja sen lähiympäristö koostuu iältään, materiaaleiltaan ja muotokieleltään varsin kirjavasta rakennuskannasta. Laajahko torialue ja jäsentymättömät pysäköintialueet sekä matala, 1-3 kerroksinen rakennuskanta saavat aikaan avoimen ja hajanaisen yleisvaikutelman. Suunnittelualueen rakennukset torin länsipuolella sijaitsevat lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä Mynämäen Pyhän Laurin kirkosta. Kirkko ja siitä itään suuntautuva hautausmaa ja pappilan alue muodostavat valtakunnallisesti rakennetun merkittävän kulttuuriympäristön. Suunnittelualueen ja kirkon väliin jää laaja asuin- ja liikerakennusten kortteli, Kirkkokatu sekä uimahallin korttelialue Virastotien pohjoispuolella.

17 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 17 Näkymä torilta pohjoiseen. Suunnittelualue vasemmalla. Näkymä torilta etelään. Suunnittelualue oikealla. Näkymä Keskuskadulta torin suuntaan. Etualalla suunnittelualueen kauppa pysäköintialueineen. Oikealla Pyhän Laurin kirkko sekä asuin- ja liikekortteli torin itäpuolella.

18 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavan tavoitteita on tarkennettu kaavaprosessin kuluessa mielipiteiden ja lausuntojen sekä viranomaisneuvottelun perusteella. Kaavaprosessin yhteydessä huomattiin korttelinumeron 501 olevan käytössä kahdessa paikkaa Mynämäen kaavayhdistelmässä. Koska toinen kortteli 501 on kaavamuutoksen alaisena, päätettiin kyseisen korttelin numero vaihtaa seuraavaksi vapaana olevaksi korttelinumeroksi eli Valmistelun aikana AO -alueen asukkaat esittivät toiveen suurehkojen tonttiensa jakamisesta kahteen osaan. AO-korttelialueen tontit on jaettu kahteen osaan siten, että alkuperäisten tonttien pinta-ala on puolitettu mahdollisimman tarkasti. Kunta oli tonttien omistajiin yhteydessä ja keskustelun pohjana käytettiin ehdotusvaiheen kaavakarttaa, havainnekuvaa sekä kaavaselostusta. Ehdotuksen nähtävilläoloaika ei ollut tällöin vielä alkanut. Tontin 4 omistaja oli puhelimitse yhteydessä kuntaan ja hän oli esittänyt, että AO -tontista muodostettaisiin AR -alue tai tontille muodostettaisiin kaksi rakennuspaikkaa. Tonttien 2 ja 3 omistajiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja he suostuivat suullisesti kahden rakennuspaikan muodostamiseen omistamiensa tonttien osalta. Lisäksi kunta on sopinut em. tonttien asukkaiden kanssa, että koska tonttimäärä ei nouse yli kahden, rakennettu tontti mukaan lukien, ei kaavamuutoksesta aiheudu heille merkittävää etua. Näin ollen maankäyttösopimusta ei tarvitse erikseen tehdä. 4.5 Asemakaavaratkaisun valintaperusteet Kunnan edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen, lähtökohtatietojen ja maastokäynnin perusteella laadittiin kaavaluonnos syksyllä Kaavan valmisteluvaiheessa tutkittiin erityisesti virastotalon tontin rakentamisen laatua ja määrää sekä suhdetta viereiseen torialueeseen. Lisäksi tutkittiin, miten rakennusmassat sijoittuvat suhteessa piha-alueisiin ja Virastotien katumiljööseen. Lausuntojen ja neuvottelujen pohjalta päädyttiin ehdotusvaiheessa alentamaan alkuperäisen tavoitteen mukaista kerroslukua neljästä kolmeen kerrokseen, jotta uudisrakentaminen ei liiaksi korostu matalahkon rakentamisen keskellä. Asiassa piti ottaa huomioon myös kirkon läheisyys, vaikkakin alueen ja kirkon väliin jää tori ja sen itäpuolella oleva asuin- ja liikerakennusten kompleksi. Nykyistä aluerakennetta tutkimalla päädyttiin virastotalon tontin osalta ratkaisuun, jossa uudisrakennuksen korkeampi selkäosa jää korttelin keskelle itälänsisuuntaisesti ja matalammat siipiosat päätyineen muodostavat Virastotien varrelle nykyisen kaltaisen, pienipiirteisemmän mittakaavan. Samalla muodostuu toritilaa rajaava rakennusmassa, jonka maantasokerrokseen voidaan sijoittaa liike- ja palvelutiloja elävöittämään torin vartta. Kokonaisratkaisua on havainnollistettu liitteenä olevin kuvin. Liite 7: Havainnekuva, korttelirakenne Liite 8: Havainnekuva, torialue Lausuntojen huomioiminen Asemakaavan luonnosvaiheessa ei tullut mielipiteitä eikä ehdotusvaiheessa muistutuksia. Kaavaehdotuksessa on huomioitu luonnosvaiheessa annetut lausunnot ja pidetyn viranomaisneuvottelun sisältö. Ehdotusvaiheen lausuntojen perusteella kaavan sisältöä on tarkennettu seuraavien asioiden osalta: selostuksen vaikutusten arviointia on täydennetty rakennusmassojen korkeuksien periaatetta on tarkistettu kaavaan

19 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 19 kaavaratkaisua havainnollistavaa materiaalia on lisätty ja tarkennettu johtovaraukset ja muuntamo on huomioitu kaavamääräyksissä kaavaratkaisun suhdetta aluerakenteeseen ja ympäristöön on tarkennettu tietoimituksen mukaiset tiealueen rajat on huomioitu palolaitoksen rakennuspaikan kaavamerkintää on tarkennettu seurantalomake on lisätty kaavan pohjakarttaan on lisätty pohjakartan tietoruutu kaavaselostukseen on tarkennettu kunnan virastotalon tonttia koskevaa päätöksentekoa ja rakennuskannan selvitystyötä rakennusinventointi on tehty rakentamistapaa ohjaavia määräyksiä on sisällytetty kaavamääräyksiin Liite 4: Vastine kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin Liite 5: Vastine kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin

20 MYNÄMÄEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 3,1702 hehtaaria. Asemakaavalla on osoitettu: - Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) kortteliosa, jonka pinta-ala on 0,6343 hehtaaria. - Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) korttelinosa, jonka pintaala on 0,4519 hehtaaria. - Liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1) korttelinosa, jonka pinta-ala on 0,8413 hehtaaria - Yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-1) korttelinosa, jonka pinta-ala on 0,4984 hehtaaria. - Yleistä pysäköintialuetta (LP) 0,1068 hehtaaria. - Katualuetta 0,3937 hehtaaria. - Torialuetta 0,2438 hehtaaria Palvelut Kaava-alue tukeutuu Mynämäen ydinkeskustan palveluihin. Kaavan toteutuessa palvelujen tarjonta keskustassa lisääntyy. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan toteutuessa alueesta muodostuu vetovoimainen ydinkeskustan kortteli, joka tarjoaa palveluja sekä laadukasta rakennettua ulko-oleskelutilaa kuntalaisille. Uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon Mynämäen kuuluminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen (Hinku) mm. kiinnittämällä huomiota rakennusten lämmitysmuotoon ja energiatehokkuuteen. Erityisesti torin vieressä (AL- ja KL-1-korttelialueet) uudis- ja täydennysrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan laadukasta ja aikaa kestävää. Rakennusmateriaalien ja värityksen tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan ja muodostaa ulkotilan seinämää torialuetta vasten. Asuntosuunnittelussa on otettava huomioon ilmansuunnat suhteessa asuintiloihin ja ulkona oleskelemiseen. Maantasokerroksen fyysinen ja toiminnallinen liittyminen toriin ja kulkuväyliin tulee suunnitella huolellisesti. AL-korttelialueen kaakkoiskulmassa oleva pumppaamo tulee huomioida rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että pumppaamo kätketään esimerkiksi rakennuksen massan sisälle huoltotoimenpiteet huomioiden. Mikäli pumppaamon siirtäminen tulee kyseeseen, suositellaan pumppaamo sijoitettavaksi AL-korttelialueen lounaiskulmaan istutettavalle alueelle ja verhoiltavaksi muun rakentamisen kanssa yhteneväksi. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) on osoitettu yksi korttelinosa (6 tonttia), jonka pinta-ala on 0,6343 hehtaaria. Kaavamuutoksessa kolme tonttia on muutettu kuudeksi tontiksi jakamalla kukin tontti kahteen osaan. Tehokkuuslukuna on 0,25. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) on osoitettu yksi korttelinosa (1 tontti), jonka pinta-ala on 0,4519 hehtaaria. Rakennuspaikan tehokkuusluku e=0,7.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Mynämäen kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen.

Mynämäen kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen. Mynämäen kunnanhallitus Mynämäen kunnanhallitus on..2013 kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen. KAAVAN LAATIJAN VASTINE MYNÄMÄEN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN KORTTELISSA 501 (1201) Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa EURAJOEN KUNTA Rinnakkaistien asemakaava ja Köykän teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25181 Turussa 9.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Mynämäen kunnanhallitus on..2012 kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen.

Mynämäen kunnanhallitus on..2012 kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen. LIITE 4 Mynämäen kunnanhallitus Mynämäen kunnanhallitus on..2012 kokouksessaan hyväksynyt alla olevan vastineen. KAAVAN LAATIJAN VASTINE MYNÄMÄEN KESKUSTAN KORTTELIN 501 ASEMAKAAVA- MUUTOKSEEN Kaavatyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAISTEN KUNTA KIRKONKYLÄN RAKENNUSKAAVA, KORTTELI 24 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26901 PÄIVÄYS: 8.10.2014, TARK. 5.12.2014 Sweco Ympäristö Oy 1 (6) 1 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot