Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43."

Transkriptio

1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan korttelin 6039 osaa ja korttelia 6040 sekä virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 6039 (kauppakeskuksen laajennus) ja 6040 (nykytilan mukainen käyttötarkoitus) sekä virkistys- ja katualueita. Kaava-alueen sijainti sekä kaavan nimi ja tarkoitus Myllyn liikealue-niminen suunnittelualue sijaitsee Ohikulkutien varrella noin 2 km Raision torilta itään. Alueeseen kuuluu Kauppakeskus Mylly, osa viereistä pienteollisuusaluetta sekä ne katu- ja liikennealueet, joihin kohdistuu parantamistoimenpiteitä. Alueeseen kuuluu lisäksi kauppakeskuksen viereinen liiketontti, jossa toimii nykyisin Plantagen (kasvien ja puutarhatuotteiden) myymälä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Kauppakeskus Myllyä on tarkoitus laajentaa kahdessa vaiheessa rakennetussa ympäristössä, hyvien liikenneyhteyksien varrella ja olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen. 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Kauppakeskus Mylly tavoittelee liiketilojen laajennusta vuosina 2013 ja V avatun kauppakeskuksen tavoitteena on kehittää laajennuksella toimintaansa ottaen samalla huomioon pitkän ajan ostovoiman kasvuennusteen Turun kaupunkiseudulla. Kauppakeskuksen laajennuksesta huolimatta osa kasvusta jää käytettäväksi kaupunkikeskustojen kaupalliseen parantamiseen. Liiketiloja on laajennetussa kauppakeskuksessa kaikkiaan k-m 2. Tämän lisäksi on rakennuksen sisällä kävelykatuja ja aulatiloja m 2. Liiketilojen laajennusta on nykytilaan verrattuna n k-m 2 ja kävely- ja aulatilojen lisäystä vastaavasti m 2. Autopaikat, kpl sijoittuvat tontille kolmeen maanpäälliseen tasoon sekä osittain maan alle. Autopaikkoja tulee lisää 1175 ap. Laajennus sijoittuu kauppakeskuksen tontille sekä sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti (6039-3) jää nykyiseen käyttöönsä. Kauppakeskustontin pinta-ala on n. 14 ha. Työpaikkoja laajennetussa kauppakeskuksessa arvioidaan olevan n.1500, joista puolet on kokopäiväisiä. Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Laajennuksen toteuttaminen edellyttää liikenteellisiä parannustoimenpiteitä Ohikulkutien eritasoliittymissä, kauppakeskusalueen molemmissa päissä sekä kulkuyhteyksien uudelleen järjestelyjä lähialueilla. Keskitieltä poistetaan 1

3 suora yhteys kauppakeskukseen, mikä lisää liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä Pasalan omakotialueella. Liikenteen ja kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu yhteensä n. 6 milj.. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, jossa sovitaan kustannusten jakautuminen ja toteuttamisen ajoitus. Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallituksen päätös kauppakeskusalueen ja sen ympäristön asemakaavan muutoksesta Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Kaavan vireille tulo (Rannikkoseutu-lehti, internet) Syksyllä 2007 käynnistyivät suunnitteluun liittyvät työryhmät. Osassa kokouksissa olivat mukana kauppakeskuksen länsipuolen yrittäjät. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosaineisto tiedoksi tekniselle lautakunnalle , laatijoina Ramboll Oy /RA M. Kautto ja RA (AMK) P. Pellikka ja Raision kaavoituspalvelut/ kaav.pääll.s. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto julkisesti nähtävillä teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä ja internetissä Esittely- ja keskustelutilaisuus Kuloisten koululla Viranomaisneuvottelu Raision kaupungintalolla Läsnä edustajat Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, Turun tiepiiristä ja Varsinais-Suomen liitosta. Liikenneselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi Maankäyttösopimusneuvotteluja , , , ja Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina, vs.kaav.pääll.k. Äijö, arkkit. SAFA, tstorkkit. O. Arvola sekä suunn.avustaja M. Koskinen. Kaavaehdotus selostuksineen julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta lausuntopyynnöt viranomaisille; kaksi muistutusta sekä lausunnot L-S ympäristökeskukselta, V-S liitolta, Turun tiepiiriltä sekä Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä. Neuvottelu L-S ympäristökeskuksen ja tiepiirin edustajien kanssa ja neuvottelu V-S liiton edustajan kanssa Meluselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi, päivitys Tarkistukset kaavakarttaan ja selostukseen Viranomaisneuvottelu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa Tarkistettu ja täydennetty asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina kaav. pääll. S. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen , kaupunginhallitus, hyväksyminen; maankäyttösopimukset , kaupunginvaltuusto, hyväksyminen 2

4 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot 1 2 Tiivistelmä 3 Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista - Alueen yleiskuvaus - Väestö ja asuminen - Työpaikat ja palvelut - Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva - Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt - Sosiaalinen ympäristö - Liikenne 3.2 Maanomistus, pohjakartta 3.3 Suunnittelutilanne, rakentamisen ohjaaminen - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Maakuntakaava - Raision yleiskaava Keskikaupungin osayleiskaavoitus - Asemakaava - Rakennusjärjestys 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Osalliset - Mielipiteet vastineineen - Viranomaisneuvottelu Muistutukset vastineineen - Lausunnot vastineineen 4.3 Asemakaavan tavoitteet 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne ja ominaisuudet - Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa - Kokonaisrakenne, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet - Laajennusvaiheet vv ja Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet - Liikennejärjestelyt 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja määräykset - KM-4 - K-30 - Lähivirkistysalueet - Liikennealueet - Pysäköinti - Erityismerkinnät 5.3 Kaavan vaikutukset, erillisselvitykset - Vaikutukset, jos laajennusta ei tehdä - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön - Vaikutukset luonnonympäristöön - Vaikutukset talouteen - Vaikutukset elinoloihin ja turvallisuuteen 5.4 Nimistö 6 Asemakaavan toteuttaminen 27 - Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat - Maankäyttösopimus - Rakentamisen aikataulu ja kustannukset - Liikenteen järjestelyt 3

5 Liitteet: Liite 1 Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Liite 2 Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3 Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4 Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5 Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut, 2010 Liite 6 Maakuntakaava, ote Liite 7 Raision yleiskaava 2020, ote Liite 8 Voimassa oleva asemakaava, ote Liite 9 Mielipiteen ilmaisijat ja muistuttajat kaavakartalla Liite 10 Havainnekuva Liite 11 Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a Laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13 Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 14 Liikenteen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 15 Kaupallisten ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätökset, Entrecon Oy, Liite 16 Meluselvitys /päivä- ja yöajan melutasot, Ramboll Finland, 2010 Liite 17 Asemakaavan seurantalomake 4

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Kuloisten kaupunginosassa, noin 2 km:n etäisyydellä Raision torilta itään päin. Alue rajautuu lännessä Haunistentien- Vesilaitoksentien eritasoliittymään ja Raisionjoen ylittävään siltaan, idässä Allastien-Kuloistentien eritasoliittymään ja kauppakeskuksen itäpuolen yrityskortteliin, etelässä Sarkamaantiehen ja teollisuustonttiin sekä virkistysalueeseen ja pohjoisessa Ohikulkutiehen eli E 18 -tiehen. Suunnittelualue on 2000-luvulla toteutunutta, tiiviisti rakennettua kauppakeskusaluetta. Väestö ja asuminen Raisiossa oli v n asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan v kaupungin väkiluku olisi hieman yli asukasta. N. 9 %:n väestökasvua ennustaan myös Turun n asukkaan kaupunkiseudulle vuoteen 2030 mentäessä. Vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa lähivuosikymmeninä. Tilanne kuitenkin tasoittunee tätä pitemmälle aikavälille mentäessä. Suunnittelualueella ei ole asukkaita, mutta aivan alueen eteläpuolella on runsaasti pientaloasutusta, n asukasta. Muuten Ohikulkutien ympäristössä on varsin vähän asutusta. Työpaikat ja palvelut Vuonna 2010 Raision työpaikkojen määrän arvioidaan olevan ja vuonna 2030 n työpaikkaa. Ohikulkutien varteen on syntynyt merkittävä työpaikkakeskittymä. Kauppakeskus Myllyssä on nyt n. 900 työpaikkaa, joista suunnilleen puolet on osa-aikaisia. Päivittäistavarakaupat ovat Raisiossa keskittyneet ydinkeskustaan ja sen lähituntumaan. Kauppakeskus Myllyssä on suuri päivittäistavarakaupan myymälä Prisma. Muualla kaupunkialueella on viisi pienempää päivittäistavarakauppaa. Raision ydinkeskustasta on mm. vaatteiden, kenkien ja muiden asusteiden osuus vähentynyt kaupan sisällöllisten muutosten myötä. Julkiset palvelut sijaitsevat pääasiassa ns. Keskikaupunkialueella, n. parin kilometrin säteellä torista. Pienempiä keskittymiä on pohjoisen, läntisen ja eteläisen asutuksen yhteydessä. Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Ohikulkutien liikealueiden rakentamisen tuloksena kauppakeskusalue on sijoittunut yhä tiiviimmin rakennetun alueen sisälle. Se sijaitsee jalankulku- ja pyöräilyetäisyydellä Raision ydinkeskustasta katsottuna. Alueelle ohjautuu myös monia julkisen liikenteen vuoroja. Pääosa asiointiliikenteestä tapahtuu kuitenkin henkilöautolla. 5

7 Alueen liikennettä palvelee Ohikulkutie eritasoliittymineen ja rinnakkaiskatuineen. Alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä, sillä sille avautuu näkymiä Ohikulkutieltä. Raision ydinkeskusta sekä kauppakeskusalue täydentävät parhaimmillaan toisiaan erilaisina palvelukokonaisuuksina. Suunnittelualueella on huomattava määrä kaupallisia palveluja: mm. lähes sata liikettä sisältävä Kauppakeskus Mylly, Plantagen, katsastusasema, autonpesuasema ja kaksi polttoaineenjakeluasemaa. Läheisellä Kuloisten asuinalueella toimivat Kuloisten koulu ja päiväkoti. Lähivirkistysalueena toimiva Pirttimäenpuisto sijaitsee alueen länsipuolella. Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt Rakennettu ympäristö, häiriöt Ohikulkutien varret koostuvat suurimassaisista liikerakennuksista, jotka reunustavat tiiviisti tieympäristöä varsin matalina, 1-3-kerroksisina rakennuksina. Syntyvän kaupunkikuvallisen vaikutelman keventämiseksi on tavoitteena ollut julkisivujen lasisuus ja läpinäkyvyys Ohikulkutielle päin. Mainostorneille on annettu pylonimaiset muodot lukuun ottamatta maanmerkinomaisia torneja, kuten Myllyn mainostorni. Se kohoaa ympäristöään korkeammalle. Alueen maisema- ja kaupunkikuvalla on huomattava merkitys kaupungin imagolle. Liikealueita jäsentää kaupunkiseudullisesti merkittävä, virkistystä ja ulkoilua palveleva, luonnontilainen metsävyöhyke sekä länsipuolen Raisionjokilaakso. Katu- ja tieverkko on pääosin rakennettu. Alue on kytketty teknisen huollon verkostoon. Turun ja Raision välinen yhdysvesijohto sijaitsee Ohikulkutien pohjoispuolella. Raisio kuuluu Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueeseen. Kiinteistöt on liitetty kaukolämpöverkkoon. Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita. Lähimmät muinaismuistokohteet sijaitsevat Raisionjokilaaksossa ja keskustassa. Lähin vanhaa rakennuskantaa edustava kohde on Mahittulassa suunnittelualueen luoteispuolella. Ohikulkutien liikenne tuottaa mm. melua, pölyä ja ilmansaasteita. Ongelmallisimmassa paikassa melun leviämisen suhteen sijaitsee suunnittelualueeen länsiosassa oleva omakotitalo. Luonnonolot ja suojelu Alueen länsiosassa sijaitsee metsäpeitteinen kallio, Pirttimäenpuisto. Maaperä on pääosin savikkoa ja alueen länsiosassa kalliota. Pinnanmuodoiltaan alue on varsin tasaista. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen länsiosissa Pirttimäenpuistossa likimäärin +28 m:n korkeudella. Ohikulkutien korkeusasema Myllyn alueen kohdalla on n. +21 m ja kauppakeskusalueen korkeusasema n. +20 m. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueella ole vesistöjä. 6

8 Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita, luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia kohteita eikä metsä- tai vesilain kohteita. Sosiaalinen ympäristö Alueen yritykset muodostavat merkittävän työ- ja asiointiympäristön Raisiossa ja Turun kaupunkiseudulla sekä laajemminkin. Alue on merkittävä ostos- ja ajanviettopaikka. Yritykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia, mm. Myllyn pyöräilytapahtuma. Suunnittelualueen välittömässä tuntumassa Sarkamaantien eteläpuolella ja Keskitiellä on Kuloisten asuinalueen pientaloja. Liikealue sijoittuu niiden pohjoispuolelle, ei siis päänäköalojen suuntaan. Liikenne Vuonna 2006 Ohikulkutien (kt 40) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli tierekisterin mukaan ajon./vrk. Ohikulkutien liikennemäärät olivat suurimmillaan arkipäivän iltahuipputunnin aikana. Haunistentien KVL oli 5587 ajon./vrk Tieliikelaitosten laskentojen mukaan (v.2006). Haunisten-Kuninkojan kaupallinen alue tuottaa eniten liikennettä lauantain huipputuntina puolenpäivän jälkeen. Kauppakeskus Myllyn asiakkaista pääosa tulee henkilöautolla ja n. 10 % linja-autolla tai kävellen/pyöräillen. Henkilöautolla tulevista asiakkaista % tulee Turusta ja n. 20 % Raisiosta eli siis n. puolet näistä asiakkaista tulee lähietäisyydeltä, alle 10 km:n etäisyydeltä. Turun ja Raision alueiden linja-autoliikenneyhteyksiä sijoittuu mm. kauppakeskus Myllyn pysäköintihallin sivulle ja Pasalan pientaloalueen halki kulkevalle Keskitielle. Alueelle johtavat kevyen liikenteen reitit Raision keskustasta Ohikulkutien vartta pitkin sekä asunto-, palvelu- ja liikealueita yhdistäen. 3.2 Maanomistus, pohjakartta Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Sarkamaantien varren tuotantorakennusten tontit ja yleiset alueet ovat kaupungin omistuksessa. Ohikulkutie on valtion omistuksessa. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3: Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4: Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5: Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut

9 3.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm.seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." -"Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Alueelle on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö (km). Paikalla toimii kauppakeskus Mylly. Sarkamaantien eteläpuolelle on osoitettu taajamatoimintojen alue (A). Ohikulkutie on osoitettu merkinnällä Kaksiajoratainen valta- tai kantatie. Ohikulkutien ja Haunistentien risteys sekä Ohikulkutien ja Allastien risteys on merkitty eritasoliittymiksi. Ohikulkutien molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alueita (TP). Liite 6: Maakuntakaava, ote Raision yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raision oikeusvaikutteisen yleiskaavan vuodelle Ohikulkutien eteläpuolelle on osoitettu kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueella toimii Kauppakeskus Mylly. Sen viereisille alueille on osoitettu PKA -merkintä: Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue. 8

10 Nämä kaikki alueet ovat jo rakennettuja. Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu kauppakeskuksen laajentumiseen korttelialueellaan. Laajennuksen suuruudesta ei ollut yleiskaavan laadintavaiheessa tietoa. Sen arvioitiin olevan korttelialueen kokonaisrakennusoikeuden suuruinen. Yleiskaavassa on Ohikulkutien pohjoispuolelle merkitty yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue (PKA). Ohikulkutien pohjoispuolella on lisäksi merkintä maanalaisesta vesijohtolinjasta (V). Alueet on rakennettu. Ohikulkutie on yleiskaavassa merkitty kantatieksi (kt). Alueen koillisosan eritasoliittymästä erkaneva Kuloistentie ja eteläosan Sarkamaantie on merkitty kokoojakaduksi (kk). Alueen länsipuolinen eritasoliittymä Vesilaitoksentien ja Haunistentien kohdalla on osoitettu eritasoliittymäksi, jonka välittämän liikenteen tulee sopeutua väylien viereisten alueiden toimintoihin ja kaupunkikuvaan, ja jonka varsien maankäyttöä tehostetaan julkista liikennettä hyödyntäen. Väylien varsilla on kaupunkikuvallista eheyttämistarvetta. Liite 7: Raision yleiskaava 2020, ote Keskikaupungin osayleiskaavoitus Raision keskustan sekä sen ympärillä olevan keskikaupunkialueen kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava. Sen lähtökohdat perustuvat käytyyn suunnittelukilpailuun vv Osayleiskaavatyö alkaa v ja se ulottuu alueeltaan kauppakeskusalueeseen. Osayleiskaavan yhteydessä selvitetään kaupallisen keskustan kehittämismahdollisuuksia ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat muutoksineen ovat valmistuneet vuosina 1984, 1989 ja Viimeksi valmistuneeseen asemakaavaan sisältyi kauppakeskus, jonka toiminta käynnistyi 1990-luvun taloudellisesti vaikeiden aikojen takia vasta n. 10 vuoden viiveellä asemakaavan vahvistamisesta. Asemakaavoissa suunnittelualueella ovat seuraavat merkinnät: KL-16 Liikerakennusten korttelialue (Kauppakeskus Mylly ym.) AL-16 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (Plantagen ym.) TY-5 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (Eteläpuolen yritykset) LT Yleisen tien alue (Ohikulkutie) VL Lähivirkistysalue Liite 8: Voimassa oleva asemakaava, ote Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset Asemakaavan muutos laaditaan Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Tästä Raision kaupunginhallitus teki päätöksen Kohde ei sisältynyt vuoden 2007 kaavoitusohjelmaan, vaan sen vireille tulosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksella Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon Osalliset Maanomistajat ja asukkaat, yritykset, työntekijät ja asiakkaat Rajanaapurit Valtion viranomaiset: - Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun tiepiiri, vuoden 2010 alusta: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) Maakunnan viranomaiset: - Varsinais-Suomen liitto Kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset: - Rakennusvalvonta, kunnallistekniikka, ympäristönsuojelu, aluepelastuslaitos, vesihuoltolaitos Fortum Oy ja muut tekniset toimijat Yhdistykset ja järjestöt: - Pasalan ja ympäristön omakotiyhdistys ry Luonnosvaiheen kuuleminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto oli vuoden 2007 lopulla osallisten arvioitavana. Luonnosaineistoon kuului Ohikulkutien molempia puolia koskeva ja vähäisesti nykyisten liiketonttien rajauksia muuttava liikenteen suunnitelma sekä kauppakeskusrakennuksen laajennus havainnekuvana. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Kuloisten koululla Luonnosaineistosta saatiin kolme mielipidettä. Mielipiteet vastineineen A. Kauppakeskuksen eteläpuolen teollisuusalueen yritys Kauppakeskuksen rakennusoikeuden lisääminen on tarpeetonta. Maanalaiset tilat ovat vaarallisia luonnolle ja ympäristölle. Liikenteen ohjaaminen kokonaan Sarkamaankadulle on teollisuusyrityksen edun vastaista. 10

12 Jos Kauppakeskus epäonnistuu samoin kuin muutkin Ohikulkutien rakennetut ja rakenteilla olevat yritykset, kustannukset tulevat yhteiskunnan maksettaviksi. Vastine Laajennukset perustuvat kauppakeskuksen kehittämistavoitteisiin sekä niiden vaikutuksia kuvaaviin selvityksiin. Maanalaisen tilan tarpeellisuutta on selvitetty kaavan ehdotusvaiheen jälkeen. Maanalaista tilaa on supistettu. Liikenteen järjestelyt eivät heikennä teollisuusyrityksen saavutettavuutta. Yritystoiminta tavoittelee onnistumista. Myös se, ettei luotaisi minkäänlaisia kehittämismahdollisuuksia elinkeinoelämälle, aiheuttaa moninaisia kustannuksia. B. Kauppakeskuksen lounaispuolen yritys Katsastusaseman näkyvyys heikkenee kauppakeskuksen laajentamisen myötä. Sen korvaamiseksi on saatava uusi paikka pylonille sekä riittävät ajoopasteet. Liikennejärjestelyjen on oltava toimivia ja asiakkaille taattava esteetön liikennöinti. Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt eivät saa haitata liikennettä katsastusasemalle. Luonnokseen on merkitty kevyen liikenteen väylä hallin seinän viereen. Alue on 4 m:n matkalta vuokrattu kaupungilta. Ko. linjausta on siirrettävä. Vastine Näkyvyyttä on mahdollista parantaa pylonin uudella sijoituksella sekä opasteilla, mikäli tarvetta syntyy. Liikennejärjestelyjen toimivuus on ollut suunnittelutyössä tärkeänä tavoitteena. Katurakentaminen toteutetaan vaiheissaan niin, että asiakasliikenne toimii myös kyseiselle yritykselle. Yrityksen tonttia on kaavan ehdotusvaiheessa laajennettu niin, että pihaalueelle jää enemmän tilaa. Kevyen liikenteen yhteys kuitenkin tarvitaan. C.Kauppakeskuksen eteläpuolisen pientaloalueen asukas Soinintien varteen on rakennettava kevyen liikenteen väylä. "Uudelle" Sarkamaantielle on toteutettava hidasteet ajonopeuksien vähentämiseksi. Keskitien kumpaankin päähän tulee asettaa kieltomerkit estämään läpiajoja. Keskitien ja "vanhan" Sarkamaantien liittymään pitäisi sijoittaa esim. pihakatu-merkki ja kielto läpiajosta. Peltopohjankadun "jatkeeksi" pitäisi rakentaa suojatie Sarkamaantien yli, mahdollisesti Myllyn uudelle sisäänkäynnille. Vastine Mielipiteen esitykset selkeyttävät liikenneoloja ja lisäävät liikenneturvallisuutta. Ratkaisumahdollisuudet tehtyihin esityksiin liittyvät kuitenkin pääasiassa kaavasuunnittelun jälkeiseen, katujen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Niitä tulee tarkastella uudelleen katupiirustusten nähtävilläolon yhteydessä. 11

13 Viranomaisneuvottelu Suunnittelua esiteltiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Turun tiepiirin ja Varsinais-Suomen liiton edustajille. Samassa yhteydessä esiteltiin kaavoituksen perustaksi laadittuja selvityksiä kaupan vaikutuksista sekä liikenteen uusista järjestelyistä. Neuvottelussa ei tullut esille uusia selvitystarpeita. Ehdotusvaiheen nähtävilläolo sekä muistutukset ja lausunnot vastineineen Kaava-aineiston nähtävilläolon aikana tehtiin kaksi muistutusta. Lausunnot saatiin valtion ja maakunnan viranomaisilta, joiden kanssa lausuntojen sisällöstä keskusteltiin kahdessa neuvottelussa ja Neuvottelut ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, tiehallinnon sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa käytiin neuvottelut kaava-aineiston sisällöstä saatujen lausuntojen perusteella. Neuvotteluissa kävi ilmi, ettei kaavaehdotusta selvityksineen voida hyväksyä esitetyssä muodossaan. Muistutukset vastineineen 1 Muistutus Kauppakeskus Myllyn eteläpuolella toimivan teollisuusyrityksen jättämässä muistutuksessa edellytetään, että - Yrityksen hallitsema tontti poistetaan kokonaisuudessaan kaava-alueesta ja sen osalta voimassa oleva asemakaava jätetään voimaan nykyisessä muodossaan. - Sarkamaantietä ei katkaista nykyisen Soininkadun ja Sarkamaantien risteyksessä. - Myös muu kuin joukkoliikenne sallitaan Myllyn editse Ohikulkutien puolelta. - Kauppakeskuksen rakennusala sijoitetaan vähintään 8 m etäisyydelle yrityksen hallitseman tontin rajasta ja suurin sallittu kerrosluku palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi eli osin yksikerroksiseksi. - Kauppakeskuksen maanalaisen pysäköintihallin sijainti ja laajuus palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi. Vastine Yrityksen hallitsema tontti otettiin mukaan kaava-alueeseen siksi, että haluttiin antaa mahdollisuus laajentaa tontin käyttötarkoitusta työpaikkaalueena teollisuustontista (TY) liikerakennustontiksi (KL), jossa myös tuotantotoiminta on sallittua. Yrityksen hallitsema tontti poistetaan muistutuksen perusteella kaava-alueesta, jolloin kyseiselle tontille jää voimaan nykyinen asemakaava merkintöineen ja määräyksineen. Sarkamaantien katkaiseminen nykyisen Soinintien ja Sarkamaantien risteyksessä erottaa liikekeskuksen asiakasliikenteen ja omakotialueen asukasliikenteen toisistaan. Ratkaisu lisää alueen liikenneturvallisuutta ja vähentää huomattavasti liikekeskuksen asiakasliikenteen aiheuttamia haittoja, ei pelkästään Sarkamaantien varren asuinkortteleille, vaan koko Pasalan asuinalueelle. Liikenneratkaisulla saadaan myös alueen yritysten 12

14 liikenne ohjatuksi hyvin saavutettavalle kadulle. Liikenneratkaisua ei ole perusteltua muuttaa. Myllyn tontilla, Ohikulkutien puolella kulkevalla väylällä on joukkoliikenne mahdollista, kuten nykyisinkin. Se ei estä asiakasliikennettä paikoitustasoille. Kauppakeskuksen laajennuksen rakennusalan rajaa siirretään kaksi metriä etäämmälle muistuttajan hallitseman, kaupungin vuokratontin rajasta. Rakennusalojen väliin jää nyt 10 metriä tilaa. Kaavaselostusta täydennetään rakentamisen vaiheita havainnollistavilla massoittelukuvilla. Kerroskorkeusmerkintöjen muuttuminen johtuu kaavoituksen rinnalla etenevän rakennussuunnittelun tarkentumisesta. Rakentamisen massoittelussa on luonnosvaihetta laajemmin otettu huomioon asutuksen suuntaan toteutettava vihervyöhyke. Rakennuksen ominaisuudet tarkentuvat lopullisesti vasta rakennuslupavaiheessa. Kauppakeskusta ei esitetä korkeampana kuin se on jo voimassa olevassa kaavassakin eli enintään III-kerroksisena. Rakennuksen korkeutta ei ole aikaisemminkaan metrimääräisesti säädelty, vaan kaavamääräyksessä mainitaan vain kerrosluku. Voimassa olevan kaavakin mukaan rakennettaessa voidaan saada sama korkeusvaikutelma kuin tällä uudella kaavalla. Muistuttajan hallitsemaan tonttiin rajoittuvalle tontille voidaan nyt rakentaa pienteollisuusrakennus 4 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Kaavalla on säädelty vain kerrosluku, mutta rakentamiskorkeutta ei ole määritelty metreinä. Muistuttajan epäilemää rakennusten painumista maanalaisen tilan rakentamisvaiheessa selvitetään rakennusluvan yhteydessä, mutta kaavamääräystä (KM-4) tarkennetaan sitä ennen seuraavasti: "Maanalaiset tilat toteutetaan niin, ettei niistä synny rakenteellista haittaa viereisille rakennuksille tai rakenteille." Kauppakeskuksen maanalainen pysäköintihalli osoitetaan vain yhteen maanalaiseen kerrokseen ja nähtävillä ollutta ehdotusta suppeampana pinta-alaltaan. Tällöin muistutuksen näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. 2 Muistutus Haunistentien kiertoliittymän läheisyydessä asuvien yksityishenkilöiden tekemässä muistutuksessa kannetaan huolta meluvaikutuksista. Muistuttajien mukaan liikenneympyrää tulisi siirtää Ohikulkutielle päin niin paljon kuin mahdollista. Liikennealueen ja asuinkiinteistöjen väliin tarvitaan meluesteet maisemoinnin lisäksi. Lisäksi muistuttajat haluavat alueella tehtävän melumittauksia. Vastine Vuonna 1992 vahvistettuun asemakaavaan sisältyi mm. kauppakeskusalue sekä Haunistentien kiertoliittymän eteläpuolista puistoaluetta (Pirttimäenpuistoa) nykyistä laajemmin. Maanomistajien esityksestä asemakaavaa muutettiin v. 1998, ja omakotitonttialuetta laajennettiin kyseiselle puistoalueelle. Suurin meluongelma on kyseisellä, asemakaavan aikaisemmalla muutosalueella, jolle on rakennettu omakotitalo. 13

15 Nykyisen yksiajorataisen kiertoliittymän välityskykyä parannetaan muuttamalla se kaksiajorataiseksi kiertoliittymäksi, joka sijoittuu niin lähelle Ohikulkutietä kuin on mahdollista. Liikennealue kiertoliittymän kohdalla laajenee osin nykyiselle puistoalueelle, johon tuleva kallioleikkaus estää rengasäänien kulkeutumisen ylös asuinalueelle tehokkaammin kuin nykytilanteessa. Kaavaehdotuksessa olevalle "mais-1" -merkinnällä osoitetulle alueelle tehdään maisemoinnin lisäksi myös muita melun leviämistä estäviä toimenpiteitä. Se vaatii tarkempaa suunnittelua katurakentamiseen liittyen. Kaava-alueelta on teetetty laskennallinen ympäristömeluselvitys melumallinnuksena tieliikenteen osalta (Ramboll Finland Oy ). Selvityksen mukaan kiertoliittymää lähinnä olevalla kiinteistöllä meluarvot ylittävät ohjearvot jo nykytilanteessa, joten jo nykytilanne edellyttäisi edellä mainittua maisemointia ja melun leviämisen estäviä rakenteita. Näitä on mahdollista tehdä myös omakotikiinteistöllä. Liite 9: Mielipiteen ilmaisijat (A-C) ja muistuttajat (1-2) kaavakartalla Lausunnot vastineineen Lounais-Suomen ympäristökeskus - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden mukaan "uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista." - Laajennus leikkaisi ostovoiman kasvua lähialueen kuntakeskuksissa. - Oleellista ovat vaikutukset henkilöautolla tehtävään ostosliikenteeseen ja liikennesuoritteeseen. - Vaikutusten tarkastelussa oleellista ovat muutokset seudulliseen palveluverkkoon ja vaikutukset keskustoihin. Mylly on vahvin keskustojen ulkopuolella oleva kaupan keskittymä Turun kaupunkiseudulla. - Hankkeella ei tule luoda uhkaa kestävästi sijoittuneelle kaupan tarjonnalle Turun ja muiden kuntien keskustoissa. Henkilöauton käyttöön perustuva kauppakeskuksen huomattava, liikennettä lisäävä laajennus saattaa vaikuttaa muidenkin palvelujen saavutettavuuteen. - Asemakaavan arvioidut vaikutukset eivät tue ehdotetun suuruista laajennusta. Kaava ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukainen eikä kaavaa voi esitetyssä muodossa hyväksyä. - Kaavoituksessa voidaan selvittää, onko vaikutuksia mahdollista rajoittaa pienentämällä laajennusta ja antamalla kaupan laatua koskevia asemakaavamääräyksiä siten, että kielteiset vaikutukset keskustahakuiseen kauppaan ja palveluihin vähenevät. Vastine - Kauppakeskus on aloittanut toimintansa jo v Kyseessä on rakennetun alueen täydentäminen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kauppakeskus sijaitsee n. parin kilometrin etäisyydellä Raision keskustasta. 14

16 Ohikulkutien varren liikerakentamisen seurauksena kauppakeskus on entisistä tiiviimpi osa olevaa yhdyskuntarakennetta. - Raision Keskikaupunkialueelle laaditaan lähivuosina osayleiskaava, jonka tavoitteena on parantaa keskustan toimivuutta palvelujen alueena sekä lisätä alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Merkittävänä tavoitteena on myös raskaan liikenteen haittojen poistaminen Keskikaupunkialueelta. - Kaupan vaikutusten selvitys on päivitetty vastaamaan nykytilannetta sekä sen perusteella tehtäviä ennusteita. Selvityksen mukaan kauppakeskuksen laajentumisesta huolimatta ostovoiman tulevasta kasvusta jää merkittävä osa käytettäväksi Turun ja Raision keskustojen kaupalliseen kehittämiseen. - Yli puolet kauppakeskuksen asiakkaista tulee Turusta tai Raisiosta, siis lähietäisyydeltä. Toisaalta kaupunkiseudulla ei ole käytännössä osoitettavissa vaihtoehtoista toimintatapaa, jossa laajeneva ostoskäyttäytyminen voisi kohdistua esim. joukkoliikennepainotteisesti kuntakeskustoihin. - Kauppakeskuksen laajennustarve ajoittuu kahteen vaiheeseen, joista toinen ulottuu vuoteen Kauppakeskus tarvitsee kehityssuunnittelunsa tueksi kaavaehdotuksen mukaisen laajennuskokonaisuuden. Keskeinen osa laajennustarpeesta syntyy nykyisten toimijoiden laajennuksista. Kaavassa on jo määritelty rakennuksen osa, johon päivittäistavarakauppa sijoittuu. Se sijaitsee nykyisen Prisman kohdalla. Muiden laadullisten asemakaavamääräysten antaminen on muuntuvassa kaupan kokonaisuudessa vaikeaa, koska kyseessä on jo lähtökohtaisesti vähittäiskaupan suuryksikkö. - Kaavaselostusta on täydennetty kuvaamalla asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulla, palvelukokonaisuutta Raisiossa sekä julkisen ja kevyen liikenteen reittejä. Selostuksessa kuvataan myös aikaisempaa laajemmin liittymien ym. parantamistoimenpiteitä Myllyn laajennukseen kytkeytyen. - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden tarkistamista koskenut valtioneuvoston päätös on otettu huomioon ratkaisun perusteluissa. Selostuksessa kuvataan tarkemmin asiakasnäkökulmaa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. - Kaavaselostus on päivitetty ja siihen on lisätty tarvittavat teksti- ja kuvatäydennykset. Varsinais-Suomen liitto - Asemakaavan muutosehdotus on maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. - Talouden näkymät ja mahdollisuudet ostovoiman kasvuun oletetulla tavalla ovat huomattavasti heikentyneet viime vuosina. - Turun kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen rakennemalli, jossa mm. palveluverkon kehittämistarpeet tutkitaan. - Kaupan palveluiden tasapainoinen kehittäminen edellyttää panostusta Turun keskustan ja Skanssi-Kaarina suunnan monipuoliseen kehittämiseen. - Myllyn laajentamistoimenpiteillä ei pidä näitä mahdollisuuksia tässä vaiheessa uhata. Vastine: Kauppakeskus Mylly sijaitsee sekä maakuntakaavassa että Raision yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksikön alueella. Yleiskaavan mitoituksessa on kauppakeskuksen laajennukseen jo varauduttu korttelin 15

17 nykyisen rakennusoikeuden verran. Tämä merkitsi pienteollisuuden vaihtumista kauppakeskukseksi. Kauppakeskus on asemakaavan ehdotusvaiheen jälkeen ilmoittanut, että laajennukseen käytetään kaksi vaihetta, joista viimeisin ulottuu yleiskaavan tavoitevuotta 2020 pitemmälle. Maakuntakaavassa ei ole ilmoitettu mitoitusta, eikä maakuntakaava ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Skanssin kehitystavoitteet eivät voi olla esteenä Kauppakeskus Myllyn kehittämiselle. Turun keskustan itäpuolella on nykyisin huomattava määrä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joilla on vaikutusta palvelukokonaisuuteen. Tämä heikentää Skanssin kaupallisia tavoitteita ja mahdollisesti vaikeuttaa myös Turun keskustan kehittämistä. Tiehallinto / Turun tiepiiri - Kaupan laajennushankkeet ovat kovin suuria. - Aiheuttamisperusteella vastuu kauppakeskuksen toimivien liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta on Raision kaupungilla. - Liikenteelliset vaikutukset kantatielle ovat niin suuret, että järjestelyistä on laadittava maantielain mukainen tiesuunnitelma. Sen yhteydessä päätetään kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen hallinnollisesta luokasta ja kunnossapitovastuista. - Kiertoliittymät tulevat olemaan osa kaupungin katuverkkoa. Tiepiiri esittää tästä syystä tarkennusta liikennealueeseen asemakaavakartalla. - Haunisten eritasoliittymän Piikkiön suuntaan lähtevän rampin tulee kokonaisuudessaan mahtua liikennealueelle (LT). - Myös Allastien eritasoliittymän liikennejärjestelyjä joudutaan parantamaan, mikäli alue ei sisälly asemakaavaehdotukseen. Ohikulkutielle aiheutuvat liikennehäiriöt tulee rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Vastine - Liikennealuetta tarkistetaan tiepiirin esittämällä tavalla Haunistentien ja Vesilaitoksentien kiertoliittymien kohdissa, ts. katualuetta laajennetaan näillä alueilla. - Piikkiön suuntaan johtava ramppi sijoittuu liikennealueelle, koska se rakennetaan osaltaan uuteen paikkaan. - Kaava-aineistoa on päivitetty ja tarkennettu liikenteen osalta kauppakeskuksen laajennuksen toteuttamisvaiheisiin kytkeytyen. Fortum Sähkönsiirto Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen Viranomaisneuvottelu Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (aikaisemmin L-S ympäristökeskuksen ja tiehallinnon) edustajat, Varsinais-Suomen liiton edustajat sekä neuvottelun alkuosaan myös kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja. 16

18 Neuvottelun tuloksena todettiin, että kaupallinen selvitys on tarkistetussa muodossaan riittävä. Lisäksi todettiin, että hanketta ei voi kaavoituksessa pilkkoa eri vaiheisiin. Ostovoiman kehitys on uudelleen arvioitu, eikä selvityksessä ole enää samanlaista ristiriitaa kuin aikaisemmassa lausunnonantovaiheessa. Ostovoiman arvioituun kasvuun verraten tällä laajennuksella ei ole kestävää kehitystä estävää vaikutusta. Hankkeella ei myöskään ole merkittävää, suoraa vaikutusta kuntakeskuksiin. Kuntakeskusten tulee aktiivisesti kehittää toimintaympäristöään kauppakeskus Myllyn laajennuksesta riippumatta. Kaava-aineistoon tehtyjen tarkistusten ja täydennysten katsottiin olevan sellaisia, että kenenkään oikeuksia ei heikennetty. Kaava-aineistoa ei siten ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus voidaan viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun toiminnalliset lähtökohdat nojautuvat kauppakeskus Myllyn pitkän aikavälin tavoitteisiin uudistaa toimitilojaan tarjoamalla mahdollisuudet myös toimintojen täydentämiseen ja uudenlaiseen painottumiseen. Kaavahankkeen lähtökohtana on mahdollistaa Kauppakeskus Myllyn laajentuminen liiketiloiltaan n k-m 2 :llä ja sisäisiltä kävely- ja aulatiloiltaan n m 2 :llä. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa n k-m 2 kauppakeskuksen yksikerroksisesta osasta. Laajennus tulee sijoittumaan kauppakeskuksen omalle tontille ja osittain sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti jää nykyiseen käyttöön. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Tämän lisäksi kiinteistöön kuuluu rakennuksen sisäistä kävely- ja aukiotilaa k-m 2, jota ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaan laskettu rakennusoikeuteen. Tämä perustui silloiseen rakennuslakiin. Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskus on kooltaan k-m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä kävelykatu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää laajennus hillitysti jo toteutuneeseen rakennusmassaan korkeusasemiltaan ja materiaaleiltaan, säilyttää julkisivun läpikuultavuus Ohikulkutien suuntaan sekä parantaa julkisivuja etelään päin, pientaloasutuksen suuntaan. Muutos edellyttää onnistuakseen sujuvaa ja monipuolista liikennekokonaisuutta ja ennen kaikkea eritasoliittymien välityskyvyn parantamista.tavoitteena on säilyttää kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden paikoituksen hyvä saavutettavuus kulkuyhteyksineen sekä kytkeä rakennushankkeet ongelmitta Ohikulkutien liikenteelliseen kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen eteläpuoliselle pientaloalueelle. Kauppakeskuksen laajentamisen rinnalla parannetaan Raision keskustan kaupallista kokonaisuutta ja lisätään palveluvalikoimaa sekä asumismahdollisuuksia. 17

19 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja ominaisuudet Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa Kauppakeskuksen sijaintipaikka sisältyy maakuntakaavaan sekä Raision oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Laajennus kohdistuu rakennetulle ja jo asemakaavoitetulle alueelle, jonka liikennejärjestelyt sekä tekninen huolto ovat laajalti jo toteutetut. Vaikkakin myynti nojautuu pääosaltaan henkilöautolla liikkuviin asiakkaisiin, yli puolet asiakkaista tulee Turusta sekä sen läntistä naapurikunnista, ts. varsin lyhyiden ajomatkojen alueelta. Myös julkista liikennettä käyttäviin sekä kävellen tai polkupyörällä asioiviin asiakkaisiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kävelyn ja polkupyöräilyn turvallisuus sisältyvät liikenteen suunnitelmiin. Alueen kautta kulkee lukuisa määrä linja-autoyhteyksiä. Kokonaismitoitus, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet Koko suunnittelualue on kooltaan n. 27,7 ha, ja rakennusoikeus on kaikkiaan k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Kauppakeskus Myllyn on tarkoitus laajentua kahdessa vaiheessa vv Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskuksessa on liiketiloja k- m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Sen lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa m 2. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa yksikerroksista liiketilaa n k-m 2. Palvelujen ominaisuuksia on kaavaehdotuksessa säädelty osoittamalla päivittäistavarakaupan suuryksikön tilat kauppakeskuksessa rakennusaloin nykyiseen paikkaan, jossa toimii Prisma hiljattain laajennettuna. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskuksen länsipäädyn korottaminen kaksikerroksiseksi sekä pysäköintilaitoksen laajentaminen maan päällä ja osittain myös maan alle. Muutos täydentää olevaa kaupunkikuvallista pääperiaatetta ja parantaa julkisivuja pientaloasutuksen suuntaan. Kaavamuutoksella osoitetaan uusia järjestelyjä katualueilla kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamiseksi. Suurimmat muutokset ovat eritasoliittymissä. Samalla on vähennetty liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen lähistön pientaloasutukselle. Kaava-alueen pinta-ala on 27,67 ha, joka jakautuu seuraavasti: korttelialueet (KM,K ) yhteensä 16,36 ha katualueet 3,54 ha liikennealueet (LT) 7,61 ha lähivirkistysalueet (VL) yhteensä 0,16 ha 18

20 Laajennusvaiheet vv ja 2021 Ensimmäisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sisäiset kävelykadut ja aulatilat laajenevat tämän lisäksi 6500 m 2 :llä. Autopaikkoja tulee lisää 595 ap. Pysäköintikerrosten laajennukseen tulee lisää 700 ap maanpäällisiin kerroksiin ja 200 ap maan alle. Samalla piha-alueelta poistuu 305 ap. Kokonaisrakennusoikeus on ensimmäisen laajennuksen jälkeen n k-m 2 ja autopaikkamäärä 3065 ap. Toisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sen yhteydessä kävelyalueet sekä aulatilat laajenevat m 2. Autopaikkoja tulee lisää 580 ap. Pysäköintikerrosten autopaikat lisääntyvät 1000 ap:lla ja samalla piha-alueen paikat vähenevät 420 ap:lla. Autopaikkoja on yhteensä n ap. Nykyisin autopaikkoja on kauppakeskuksen alueella Määrään on tulossa lisäystä 1175 ap. Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet Kauppakeskustontin ( KM-4) pinta-ala on 13,99 ha ja rakennusoikeus k-m 2, jonka lisäksi tontilla on rakennuksen sisäisiä jalankulkualueita ja aukioita yhteensä m 2. Tontin kaakkoispuolella on huoltoasematontti , jolla on rakennusoikeutta nykyisen verran eli 630 k-m 2 sekä autonpesutontti , jolla on rakennusoikeutta 1470 k-m 2. Länsiosan liiketonttien ja (K-30) (nyk. Plantagen ja katsastusasema) pinta-ala on 2,36 ha ja rakennusoikeus k-m 2, josta katsastusaseman osuus on 500 k-m 2. Liite 10: Havainnekuva Liite 11: Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a:laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b: Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13: Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liikennejärjestelyt Liikennemäärät ovat Ohikulkutiellä Kauppakeskus Myllyn kohdalla nykyisellään yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ennusteen mukaan liikennemäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Ohikulkutiellä selvästi yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Kauppakeskuksen laajentamisen edellyttämiä liikenteellisiä toimenpiteitä on selvitetty käyttämällä konsulttina Ramboll Finland Oy:ta. Selvitys on "Haunisten-Kuninkojan kaupallisen alueen laajennus, ". Keskeiset parantamiskohteet ovat lähiliittymät, erityisesti Haunistentien ja Allastien eritasoliittymien ramppiliittymät. Kauempana sijaitsevissa liittymissä (mm. vt 8 ja Kuninkojan etl:t, Raisiontien liittymät) liikenne on jo jakautunut useille eri reiteille. Liikennemäärien kasvua on selvitetty vuoteen 2030 asti. (Kts. liite 4) 19

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavamuutos laaditaan Kitulanniemeen, noin 2,5

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI LEILIKALLIO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA)

RAISION KAUPUNKI LEILIKALLIO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) RAISION KAUPUNKI LEILIKALLIO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS KAAVOITUSPALVELUT 18.10.2011 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot