Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43."

Transkriptio

1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan korttelin 6039 osaa ja korttelia 6040 sekä virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 6039 (kauppakeskuksen laajennus) ja 6040 (nykytilan mukainen käyttötarkoitus) sekä virkistys- ja katualueita. Kaava-alueen sijainti sekä kaavan nimi ja tarkoitus Myllyn liikealue-niminen suunnittelualue sijaitsee Ohikulkutien varrella noin 2 km Raision torilta itään. Alueeseen kuuluu Kauppakeskus Mylly, osa viereistä pienteollisuusaluetta sekä ne katu- ja liikennealueet, joihin kohdistuu parantamistoimenpiteitä. Alueeseen kuuluu lisäksi kauppakeskuksen viereinen liiketontti, jossa toimii nykyisin Plantagen (kasvien ja puutarhatuotteiden) myymälä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Kauppakeskus Myllyä on tarkoitus laajentaa kahdessa vaiheessa rakennetussa ympäristössä, hyvien liikenneyhteyksien varrella ja olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen. 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Kauppakeskus Mylly tavoittelee liiketilojen laajennusta vuosina 2013 ja V avatun kauppakeskuksen tavoitteena on kehittää laajennuksella toimintaansa ottaen samalla huomioon pitkän ajan ostovoiman kasvuennusteen Turun kaupunkiseudulla. Kauppakeskuksen laajennuksesta huolimatta osa kasvusta jää käytettäväksi kaupunkikeskustojen kaupalliseen parantamiseen. Liiketiloja on laajennetussa kauppakeskuksessa kaikkiaan k-m 2. Tämän lisäksi on rakennuksen sisällä kävelykatuja ja aulatiloja m 2. Liiketilojen laajennusta on nykytilaan verrattuna n k-m 2 ja kävely- ja aulatilojen lisäystä vastaavasti m 2. Autopaikat, kpl sijoittuvat tontille kolmeen maanpäälliseen tasoon sekä osittain maan alle. Autopaikkoja tulee lisää 1175 ap. Laajennus sijoittuu kauppakeskuksen tontille sekä sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti (6039-3) jää nykyiseen käyttöönsä. Kauppakeskustontin pinta-ala on n. 14 ha. Työpaikkoja laajennetussa kauppakeskuksessa arvioidaan olevan n.1500, joista puolet on kokopäiväisiä. Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Laajennuksen toteuttaminen edellyttää liikenteellisiä parannustoimenpiteitä Ohikulkutien eritasoliittymissä, kauppakeskusalueen molemmissa päissä sekä kulkuyhteyksien uudelleen järjestelyjä lähialueilla. Keskitieltä poistetaan 1

3 suora yhteys kauppakeskukseen, mikä lisää liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä Pasalan omakotialueella. Liikenteen ja kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu yhteensä n. 6 milj.. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, jossa sovitaan kustannusten jakautuminen ja toteuttamisen ajoitus. Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallituksen päätös kauppakeskusalueen ja sen ympäristön asemakaavan muutoksesta Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Kaavan vireille tulo (Rannikkoseutu-lehti, internet) Syksyllä 2007 käynnistyivät suunnitteluun liittyvät työryhmät. Osassa kokouksissa olivat mukana kauppakeskuksen länsipuolen yrittäjät. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosaineisto tiedoksi tekniselle lautakunnalle , laatijoina Ramboll Oy /RA M. Kautto ja RA (AMK) P. Pellikka ja Raision kaavoituspalvelut/ kaav.pääll.s. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto julkisesti nähtävillä teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä ja internetissä Esittely- ja keskustelutilaisuus Kuloisten koululla Viranomaisneuvottelu Raision kaupungintalolla Läsnä edustajat Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, Turun tiepiiristä ja Varsinais-Suomen liitosta. Liikenneselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi Maankäyttösopimusneuvotteluja , , , ja Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina, vs.kaav.pääll.k. Äijö, arkkit. SAFA, tstorkkit. O. Arvola sekä suunn.avustaja M. Koskinen. Kaavaehdotus selostuksineen julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta lausuntopyynnöt viranomaisille; kaksi muistutusta sekä lausunnot L-S ympäristökeskukselta, V-S liitolta, Turun tiepiiriltä sekä Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä. Neuvottelu L-S ympäristökeskuksen ja tiepiirin edustajien kanssa ja neuvottelu V-S liiton edustajan kanssa Meluselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi, päivitys Tarkistukset kaavakarttaan ja selostukseen Viranomaisneuvottelu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa Tarkistettu ja täydennetty asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina kaav. pääll. S. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen , kaupunginhallitus, hyväksyminen; maankäyttösopimukset , kaupunginvaltuusto, hyväksyminen 2

4 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot 1 2 Tiivistelmä 3 Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista - Alueen yleiskuvaus - Väestö ja asuminen - Työpaikat ja palvelut - Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva - Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt - Sosiaalinen ympäristö - Liikenne 3.2 Maanomistus, pohjakartta 3.3 Suunnittelutilanne, rakentamisen ohjaaminen - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Maakuntakaava - Raision yleiskaava Keskikaupungin osayleiskaavoitus - Asemakaava - Rakennusjärjestys 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Osalliset - Mielipiteet vastineineen - Viranomaisneuvottelu Muistutukset vastineineen - Lausunnot vastineineen 4.3 Asemakaavan tavoitteet 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne ja ominaisuudet - Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa - Kokonaisrakenne, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet - Laajennusvaiheet vv ja Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet - Liikennejärjestelyt 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja määräykset - KM-4 - K-30 - Lähivirkistysalueet - Liikennealueet - Pysäköinti - Erityismerkinnät 5.3 Kaavan vaikutukset, erillisselvitykset - Vaikutukset, jos laajennusta ei tehdä - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön - Vaikutukset luonnonympäristöön - Vaikutukset talouteen - Vaikutukset elinoloihin ja turvallisuuteen 5.4 Nimistö 6 Asemakaavan toteuttaminen 27 - Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat - Maankäyttösopimus - Rakentamisen aikataulu ja kustannukset - Liikenteen järjestelyt 3

5 Liitteet: Liite 1 Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Liite 2 Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3 Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4 Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5 Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut, 2010 Liite 6 Maakuntakaava, ote Liite 7 Raision yleiskaava 2020, ote Liite 8 Voimassa oleva asemakaava, ote Liite 9 Mielipiteen ilmaisijat ja muistuttajat kaavakartalla Liite 10 Havainnekuva Liite 11 Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a Laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13 Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 14 Liikenteen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 15 Kaupallisten ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätökset, Entrecon Oy, Liite 16 Meluselvitys /päivä- ja yöajan melutasot, Ramboll Finland, 2010 Liite 17 Asemakaavan seurantalomake 4

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Kuloisten kaupunginosassa, noin 2 km:n etäisyydellä Raision torilta itään päin. Alue rajautuu lännessä Haunistentien- Vesilaitoksentien eritasoliittymään ja Raisionjoen ylittävään siltaan, idässä Allastien-Kuloistentien eritasoliittymään ja kauppakeskuksen itäpuolen yrityskortteliin, etelässä Sarkamaantiehen ja teollisuustonttiin sekä virkistysalueeseen ja pohjoisessa Ohikulkutiehen eli E 18 -tiehen. Suunnittelualue on 2000-luvulla toteutunutta, tiiviisti rakennettua kauppakeskusaluetta. Väestö ja asuminen Raisiossa oli v n asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan v kaupungin väkiluku olisi hieman yli asukasta. N. 9 %:n väestökasvua ennustaan myös Turun n asukkaan kaupunkiseudulle vuoteen 2030 mentäessä. Vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa lähivuosikymmeninä. Tilanne kuitenkin tasoittunee tätä pitemmälle aikavälille mentäessä. Suunnittelualueella ei ole asukkaita, mutta aivan alueen eteläpuolella on runsaasti pientaloasutusta, n asukasta. Muuten Ohikulkutien ympäristössä on varsin vähän asutusta. Työpaikat ja palvelut Vuonna 2010 Raision työpaikkojen määrän arvioidaan olevan ja vuonna 2030 n työpaikkaa. Ohikulkutien varteen on syntynyt merkittävä työpaikkakeskittymä. Kauppakeskus Myllyssä on nyt n. 900 työpaikkaa, joista suunnilleen puolet on osa-aikaisia. Päivittäistavarakaupat ovat Raisiossa keskittyneet ydinkeskustaan ja sen lähituntumaan. Kauppakeskus Myllyssä on suuri päivittäistavarakaupan myymälä Prisma. Muualla kaupunkialueella on viisi pienempää päivittäistavarakauppaa. Raision ydinkeskustasta on mm. vaatteiden, kenkien ja muiden asusteiden osuus vähentynyt kaupan sisällöllisten muutosten myötä. Julkiset palvelut sijaitsevat pääasiassa ns. Keskikaupunkialueella, n. parin kilometrin säteellä torista. Pienempiä keskittymiä on pohjoisen, läntisen ja eteläisen asutuksen yhteydessä. Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Ohikulkutien liikealueiden rakentamisen tuloksena kauppakeskusalue on sijoittunut yhä tiiviimmin rakennetun alueen sisälle. Se sijaitsee jalankulku- ja pyöräilyetäisyydellä Raision ydinkeskustasta katsottuna. Alueelle ohjautuu myös monia julkisen liikenteen vuoroja. Pääosa asiointiliikenteestä tapahtuu kuitenkin henkilöautolla. 5

7 Alueen liikennettä palvelee Ohikulkutie eritasoliittymineen ja rinnakkaiskatuineen. Alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä, sillä sille avautuu näkymiä Ohikulkutieltä. Raision ydinkeskusta sekä kauppakeskusalue täydentävät parhaimmillaan toisiaan erilaisina palvelukokonaisuuksina. Suunnittelualueella on huomattava määrä kaupallisia palveluja: mm. lähes sata liikettä sisältävä Kauppakeskus Mylly, Plantagen, katsastusasema, autonpesuasema ja kaksi polttoaineenjakeluasemaa. Läheisellä Kuloisten asuinalueella toimivat Kuloisten koulu ja päiväkoti. Lähivirkistysalueena toimiva Pirttimäenpuisto sijaitsee alueen länsipuolella. Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt Rakennettu ympäristö, häiriöt Ohikulkutien varret koostuvat suurimassaisista liikerakennuksista, jotka reunustavat tiiviisti tieympäristöä varsin matalina, 1-3-kerroksisina rakennuksina. Syntyvän kaupunkikuvallisen vaikutelman keventämiseksi on tavoitteena ollut julkisivujen lasisuus ja läpinäkyvyys Ohikulkutielle päin. Mainostorneille on annettu pylonimaiset muodot lukuun ottamatta maanmerkinomaisia torneja, kuten Myllyn mainostorni. Se kohoaa ympäristöään korkeammalle. Alueen maisema- ja kaupunkikuvalla on huomattava merkitys kaupungin imagolle. Liikealueita jäsentää kaupunkiseudullisesti merkittävä, virkistystä ja ulkoilua palveleva, luonnontilainen metsävyöhyke sekä länsipuolen Raisionjokilaakso. Katu- ja tieverkko on pääosin rakennettu. Alue on kytketty teknisen huollon verkostoon. Turun ja Raision välinen yhdysvesijohto sijaitsee Ohikulkutien pohjoispuolella. Raisio kuuluu Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueeseen. Kiinteistöt on liitetty kaukolämpöverkkoon. Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita. Lähimmät muinaismuistokohteet sijaitsevat Raisionjokilaaksossa ja keskustassa. Lähin vanhaa rakennuskantaa edustava kohde on Mahittulassa suunnittelualueen luoteispuolella. Ohikulkutien liikenne tuottaa mm. melua, pölyä ja ilmansaasteita. Ongelmallisimmassa paikassa melun leviämisen suhteen sijaitsee suunnittelualueeen länsiosassa oleva omakotitalo. Luonnonolot ja suojelu Alueen länsiosassa sijaitsee metsäpeitteinen kallio, Pirttimäenpuisto. Maaperä on pääosin savikkoa ja alueen länsiosassa kalliota. Pinnanmuodoiltaan alue on varsin tasaista. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen länsiosissa Pirttimäenpuistossa likimäärin +28 m:n korkeudella. Ohikulkutien korkeusasema Myllyn alueen kohdalla on n. +21 m ja kauppakeskusalueen korkeusasema n. +20 m. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueella ole vesistöjä. 6

8 Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita, luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia kohteita eikä metsä- tai vesilain kohteita. Sosiaalinen ympäristö Alueen yritykset muodostavat merkittävän työ- ja asiointiympäristön Raisiossa ja Turun kaupunkiseudulla sekä laajemminkin. Alue on merkittävä ostos- ja ajanviettopaikka. Yritykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia, mm. Myllyn pyöräilytapahtuma. Suunnittelualueen välittömässä tuntumassa Sarkamaantien eteläpuolella ja Keskitiellä on Kuloisten asuinalueen pientaloja. Liikealue sijoittuu niiden pohjoispuolelle, ei siis päänäköalojen suuntaan. Liikenne Vuonna 2006 Ohikulkutien (kt 40) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli tierekisterin mukaan ajon./vrk. Ohikulkutien liikennemäärät olivat suurimmillaan arkipäivän iltahuipputunnin aikana. Haunistentien KVL oli 5587 ajon./vrk Tieliikelaitosten laskentojen mukaan (v.2006). Haunisten-Kuninkojan kaupallinen alue tuottaa eniten liikennettä lauantain huipputuntina puolenpäivän jälkeen. Kauppakeskus Myllyn asiakkaista pääosa tulee henkilöautolla ja n. 10 % linja-autolla tai kävellen/pyöräillen. Henkilöautolla tulevista asiakkaista % tulee Turusta ja n. 20 % Raisiosta eli siis n. puolet näistä asiakkaista tulee lähietäisyydeltä, alle 10 km:n etäisyydeltä. Turun ja Raision alueiden linja-autoliikenneyhteyksiä sijoittuu mm. kauppakeskus Myllyn pysäköintihallin sivulle ja Pasalan pientaloalueen halki kulkevalle Keskitielle. Alueelle johtavat kevyen liikenteen reitit Raision keskustasta Ohikulkutien vartta pitkin sekä asunto-, palvelu- ja liikealueita yhdistäen. 3.2 Maanomistus, pohjakartta Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Sarkamaantien varren tuotantorakennusten tontit ja yleiset alueet ovat kaupungin omistuksessa. Ohikulkutie on valtion omistuksessa. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3: Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4: Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5: Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut

9 3.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm.seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." -"Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Alueelle on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö (km). Paikalla toimii kauppakeskus Mylly. Sarkamaantien eteläpuolelle on osoitettu taajamatoimintojen alue (A). Ohikulkutie on osoitettu merkinnällä Kaksiajoratainen valta- tai kantatie. Ohikulkutien ja Haunistentien risteys sekä Ohikulkutien ja Allastien risteys on merkitty eritasoliittymiksi. Ohikulkutien molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alueita (TP). Liite 6: Maakuntakaava, ote Raision yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raision oikeusvaikutteisen yleiskaavan vuodelle Ohikulkutien eteläpuolelle on osoitettu kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueella toimii Kauppakeskus Mylly. Sen viereisille alueille on osoitettu PKA -merkintä: Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue. 8

10 Nämä kaikki alueet ovat jo rakennettuja. Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu kauppakeskuksen laajentumiseen korttelialueellaan. Laajennuksen suuruudesta ei ollut yleiskaavan laadintavaiheessa tietoa. Sen arvioitiin olevan korttelialueen kokonaisrakennusoikeuden suuruinen. Yleiskaavassa on Ohikulkutien pohjoispuolelle merkitty yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue (PKA). Ohikulkutien pohjoispuolella on lisäksi merkintä maanalaisesta vesijohtolinjasta (V). Alueet on rakennettu. Ohikulkutie on yleiskaavassa merkitty kantatieksi (kt). Alueen koillisosan eritasoliittymästä erkaneva Kuloistentie ja eteläosan Sarkamaantie on merkitty kokoojakaduksi (kk). Alueen länsipuolinen eritasoliittymä Vesilaitoksentien ja Haunistentien kohdalla on osoitettu eritasoliittymäksi, jonka välittämän liikenteen tulee sopeutua väylien viereisten alueiden toimintoihin ja kaupunkikuvaan, ja jonka varsien maankäyttöä tehostetaan julkista liikennettä hyödyntäen. Väylien varsilla on kaupunkikuvallista eheyttämistarvetta. Liite 7: Raision yleiskaava 2020, ote Keskikaupungin osayleiskaavoitus Raision keskustan sekä sen ympärillä olevan keskikaupunkialueen kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava. Sen lähtökohdat perustuvat käytyyn suunnittelukilpailuun vv Osayleiskaavatyö alkaa v ja se ulottuu alueeltaan kauppakeskusalueeseen. Osayleiskaavan yhteydessä selvitetään kaupallisen keskustan kehittämismahdollisuuksia ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat muutoksineen ovat valmistuneet vuosina 1984, 1989 ja Viimeksi valmistuneeseen asemakaavaan sisältyi kauppakeskus, jonka toiminta käynnistyi 1990-luvun taloudellisesti vaikeiden aikojen takia vasta n. 10 vuoden viiveellä asemakaavan vahvistamisesta. Asemakaavoissa suunnittelualueella ovat seuraavat merkinnät: KL-16 Liikerakennusten korttelialue (Kauppakeskus Mylly ym.) AL-16 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (Plantagen ym.) TY-5 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (Eteläpuolen yritykset) LT Yleisen tien alue (Ohikulkutie) VL Lähivirkistysalue Liite 8: Voimassa oleva asemakaava, ote Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset Asemakaavan muutos laaditaan Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Tästä Raision kaupunginhallitus teki päätöksen Kohde ei sisältynyt vuoden 2007 kaavoitusohjelmaan, vaan sen vireille tulosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksella Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon Osalliset Maanomistajat ja asukkaat, yritykset, työntekijät ja asiakkaat Rajanaapurit Valtion viranomaiset: - Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun tiepiiri, vuoden 2010 alusta: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) Maakunnan viranomaiset: - Varsinais-Suomen liitto Kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset: - Rakennusvalvonta, kunnallistekniikka, ympäristönsuojelu, aluepelastuslaitos, vesihuoltolaitos Fortum Oy ja muut tekniset toimijat Yhdistykset ja järjestöt: - Pasalan ja ympäristön omakotiyhdistys ry Luonnosvaiheen kuuleminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto oli vuoden 2007 lopulla osallisten arvioitavana. Luonnosaineistoon kuului Ohikulkutien molempia puolia koskeva ja vähäisesti nykyisten liiketonttien rajauksia muuttava liikenteen suunnitelma sekä kauppakeskusrakennuksen laajennus havainnekuvana. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Kuloisten koululla Luonnosaineistosta saatiin kolme mielipidettä. Mielipiteet vastineineen A. Kauppakeskuksen eteläpuolen teollisuusalueen yritys Kauppakeskuksen rakennusoikeuden lisääminen on tarpeetonta. Maanalaiset tilat ovat vaarallisia luonnolle ja ympäristölle. Liikenteen ohjaaminen kokonaan Sarkamaankadulle on teollisuusyrityksen edun vastaista. 10

12 Jos Kauppakeskus epäonnistuu samoin kuin muutkin Ohikulkutien rakennetut ja rakenteilla olevat yritykset, kustannukset tulevat yhteiskunnan maksettaviksi. Vastine Laajennukset perustuvat kauppakeskuksen kehittämistavoitteisiin sekä niiden vaikutuksia kuvaaviin selvityksiin. Maanalaisen tilan tarpeellisuutta on selvitetty kaavan ehdotusvaiheen jälkeen. Maanalaista tilaa on supistettu. Liikenteen järjestelyt eivät heikennä teollisuusyrityksen saavutettavuutta. Yritystoiminta tavoittelee onnistumista. Myös se, ettei luotaisi minkäänlaisia kehittämismahdollisuuksia elinkeinoelämälle, aiheuttaa moninaisia kustannuksia. B. Kauppakeskuksen lounaispuolen yritys Katsastusaseman näkyvyys heikkenee kauppakeskuksen laajentamisen myötä. Sen korvaamiseksi on saatava uusi paikka pylonille sekä riittävät ajoopasteet. Liikennejärjestelyjen on oltava toimivia ja asiakkaille taattava esteetön liikennöinti. Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt eivät saa haitata liikennettä katsastusasemalle. Luonnokseen on merkitty kevyen liikenteen väylä hallin seinän viereen. Alue on 4 m:n matkalta vuokrattu kaupungilta. Ko. linjausta on siirrettävä. Vastine Näkyvyyttä on mahdollista parantaa pylonin uudella sijoituksella sekä opasteilla, mikäli tarvetta syntyy. Liikennejärjestelyjen toimivuus on ollut suunnittelutyössä tärkeänä tavoitteena. Katurakentaminen toteutetaan vaiheissaan niin, että asiakasliikenne toimii myös kyseiselle yritykselle. Yrityksen tonttia on kaavan ehdotusvaiheessa laajennettu niin, että pihaalueelle jää enemmän tilaa. Kevyen liikenteen yhteys kuitenkin tarvitaan. C.Kauppakeskuksen eteläpuolisen pientaloalueen asukas Soinintien varteen on rakennettava kevyen liikenteen väylä. "Uudelle" Sarkamaantielle on toteutettava hidasteet ajonopeuksien vähentämiseksi. Keskitien kumpaankin päähän tulee asettaa kieltomerkit estämään läpiajoja. Keskitien ja "vanhan" Sarkamaantien liittymään pitäisi sijoittaa esim. pihakatu-merkki ja kielto läpiajosta. Peltopohjankadun "jatkeeksi" pitäisi rakentaa suojatie Sarkamaantien yli, mahdollisesti Myllyn uudelle sisäänkäynnille. Vastine Mielipiteen esitykset selkeyttävät liikenneoloja ja lisäävät liikenneturvallisuutta. Ratkaisumahdollisuudet tehtyihin esityksiin liittyvät kuitenkin pääasiassa kaavasuunnittelun jälkeiseen, katujen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Niitä tulee tarkastella uudelleen katupiirustusten nähtävilläolon yhteydessä. 11

13 Viranomaisneuvottelu Suunnittelua esiteltiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Turun tiepiirin ja Varsinais-Suomen liiton edustajille. Samassa yhteydessä esiteltiin kaavoituksen perustaksi laadittuja selvityksiä kaupan vaikutuksista sekä liikenteen uusista järjestelyistä. Neuvottelussa ei tullut esille uusia selvitystarpeita. Ehdotusvaiheen nähtävilläolo sekä muistutukset ja lausunnot vastineineen Kaava-aineiston nähtävilläolon aikana tehtiin kaksi muistutusta. Lausunnot saatiin valtion ja maakunnan viranomaisilta, joiden kanssa lausuntojen sisällöstä keskusteltiin kahdessa neuvottelussa ja Neuvottelut ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, tiehallinnon sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa käytiin neuvottelut kaava-aineiston sisällöstä saatujen lausuntojen perusteella. Neuvotteluissa kävi ilmi, ettei kaavaehdotusta selvityksineen voida hyväksyä esitetyssä muodossaan. Muistutukset vastineineen 1 Muistutus Kauppakeskus Myllyn eteläpuolella toimivan teollisuusyrityksen jättämässä muistutuksessa edellytetään, että - Yrityksen hallitsema tontti poistetaan kokonaisuudessaan kaava-alueesta ja sen osalta voimassa oleva asemakaava jätetään voimaan nykyisessä muodossaan. - Sarkamaantietä ei katkaista nykyisen Soininkadun ja Sarkamaantien risteyksessä. - Myös muu kuin joukkoliikenne sallitaan Myllyn editse Ohikulkutien puolelta. - Kauppakeskuksen rakennusala sijoitetaan vähintään 8 m etäisyydelle yrityksen hallitseman tontin rajasta ja suurin sallittu kerrosluku palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi eli osin yksikerroksiseksi. - Kauppakeskuksen maanalaisen pysäköintihallin sijainti ja laajuus palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi. Vastine Yrityksen hallitsema tontti otettiin mukaan kaava-alueeseen siksi, että haluttiin antaa mahdollisuus laajentaa tontin käyttötarkoitusta työpaikkaalueena teollisuustontista (TY) liikerakennustontiksi (KL), jossa myös tuotantotoiminta on sallittua. Yrityksen hallitsema tontti poistetaan muistutuksen perusteella kaava-alueesta, jolloin kyseiselle tontille jää voimaan nykyinen asemakaava merkintöineen ja määräyksineen. Sarkamaantien katkaiseminen nykyisen Soinintien ja Sarkamaantien risteyksessä erottaa liikekeskuksen asiakasliikenteen ja omakotialueen asukasliikenteen toisistaan. Ratkaisu lisää alueen liikenneturvallisuutta ja vähentää huomattavasti liikekeskuksen asiakasliikenteen aiheuttamia haittoja, ei pelkästään Sarkamaantien varren asuinkortteleille, vaan koko Pasalan asuinalueelle. Liikenneratkaisulla saadaan myös alueen yritysten 12

14 liikenne ohjatuksi hyvin saavutettavalle kadulle. Liikenneratkaisua ei ole perusteltua muuttaa. Myllyn tontilla, Ohikulkutien puolella kulkevalla väylällä on joukkoliikenne mahdollista, kuten nykyisinkin. Se ei estä asiakasliikennettä paikoitustasoille. Kauppakeskuksen laajennuksen rakennusalan rajaa siirretään kaksi metriä etäämmälle muistuttajan hallitseman, kaupungin vuokratontin rajasta. Rakennusalojen väliin jää nyt 10 metriä tilaa. Kaavaselostusta täydennetään rakentamisen vaiheita havainnollistavilla massoittelukuvilla. Kerroskorkeusmerkintöjen muuttuminen johtuu kaavoituksen rinnalla etenevän rakennussuunnittelun tarkentumisesta. Rakentamisen massoittelussa on luonnosvaihetta laajemmin otettu huomioon asutuksen suuntaan toteutettava vihervyöhyke. Rakennuksen ominaisuudet tarkentuvat lopullisesti vasta rakennuslupavaiheessa. Kauppakeskusta ei esitetä korkeampana kuin se on jo voimassa olevassa kaavassakin eli enintään III-kerroksisena. Rakennuksen korkeutta ei ole aikaisemminkaan metrimääräisesti säädelty, vaan kaavamääräyksessä mainitaan vain kerrosluku. Voimassa olevan kaavakin mukaan rakennettaessa voidaan saada sama korkeusvaikutelma kuin tällä uudella kaavalla. Muistuttajan hallitsemaan tonttiin rajoittuvalle tontille voidaan nyt rakentaa pienteollisuusrakennus 4 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Kaavalla on säädelty vain kerrosluku, mutta rakentamiskorkeutta ei ole määritelty metreinä. Muistuttajan epäilemää rakennusten painumista maanalaisen tilan rakentamisvaiheessa selvitetään rakennusluvan yhteydessä, mutta kaavamääräystä (KM-4) tarkennetaan sitä ennen seuraavasti: "Maanalaiset tilat toteutetaan niin, ettei niistä synny rakenteellista haittaa viereisille rakennuksille tai rakenteille." Kauppakeskuksen maanalainen pysäköintihalli osoitetaan vain yhteen maanalaiseen kerrokseen ja nähtävillä ollutta ehdotusta suppeampana pinta-alaltaan. Tällöin muistutuksen näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. 2 Muistutus Haunistentien kiertoliittymän läheisyydessä asuvien yksityishenkilöiden tekemässä muistutuksessa kannetaan huolta meluvaikutuksista. Muistuttajien mukaan liikenneympyrää tulisi siirtää Ohikulkutielle päin niin paljon kuin mahdollista. Liikennealueen ja asuinkiinteistöjen väliin tarvitaan meluesteet maisemoinnin lisäksi. Lisäksi muistuttajat haluavat alueella tehtävän melumittauksia. Vastine Vuonna 1992 vahvistettuun asemakaavaan sisältyi mm. kauppakeskusalue sekä Haunistentien kiertoliittymän eteläpuolista puistoaluetta (Pirttimäenpuistoa) nykyistä laajemmin. Maanomistajien esityksestä asemakaavaa muutettiin v. 1998, ja omakotitonttialuetta laajennettiin kyseiselle puistoalueelle. Suurin meluongelma on kyseisellä, asemakaavan aikaisemmalla muutosalueella, jolle on rakennettu omakotitalo. 13

15 Nykyisen yksiajorataisen kiertoliittymän välityskykyä parannetaan muuttamalla se kaksiajorataiseksi kiertoliittymäksi, joka sijoittuu niin lähelle Ohikulkutietä kuin on mahdollista. Liikennealue kiertoliittymän kohdalla laajenee osin nykyiselle puistoalueelle, johon tuleva kallioleikkaus estää rengasäänien kulkeutumisen ylös asuinalueelle tehokkaammin kuin nykytilanteessa. Kaavaehdotuksessa olevalle "mais-1" -merkinnällä osoitetulle alueelle tehdään maisemoinnin lisäksi myös muita melun leviämistä estäviä toimenpiteitä. Se vaatii tarkempaa suunnittelua katurakentamiseen liittyen. Kaava-alueelta on teetetty laskennallinen ympäristömeluselvitys melumallinnuksena tieliikenteen osalta (Ramboll Finland Oy ). Selvityksen mukaan kiertoliittymää lähinnä olevalla kiinteistöllä meluarvot ylittävät ohjearvot jo nykytilanteessa, joten jo nykytilanne edellyttäisi edellä mainittua maisemointia ja melun leviämisen estäviä rakenteita. Näitä on mahdollista tehdä myös omakotikiinteistöllä. Liite 9: Mielipiteen ilmaisijat (A-C) ja muistuttajat (1-2) kaavakartalla Lausunnot vastineineen Lounais-Suomen ympäristökeskus - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden mukaan "uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista." - Laajennus leikkaisi ostovoiman kasvua lähialueen kuntakeskuksissa. - Oleellista ovat vaikutukset henkilöautolla tehtävään ostosliikenteeseen ja liikennesuoritteeseen. - Vaikutusten tarkastelussa oleellista ovat muutokset seudulliseen palveluverkkoon ja vaikutukset keskustoihin. Mylly on vahvin keskustojen ulkopuolella oleva kaupan keskittymä Turun kaupunkiseudulla. - Hankkeella ei tule luoda uhkaa kestävästi sijoittuneelle kaupan tarjonnalle Turun ja muiden kuntien keskustoissa. Henkilöauton käyttöön perustuva kauppakeskuksen huomattava, liikennettä lisäävä laajennus saattaa vaikuttaa muidenkin palvelujen saavutettavuuteen. - Asemakaavan arvioidut vaikutukset eivät tue ehdotetun suuruista laajennusta. Kaava ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukainen eikä kaavaa voi esitetyssä muodossa hyväksyä. - Kaavoituksessa voidaan selvittää, onko vaikutuksia mahdollista rajoittaa pienentämällä laajennusta ja antamalla kaupan laatua koskevia asemakaavamääräyksiä siten, että kielteiset vaikutukset keskustahakuiseen kauppaan ja palveluihin vähenevät. Vastine - Kauppakeskus on aloittanut toimintansa jo v Kyseessä on rakennetun alueen täydentäminen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kauppakeskus sijaitsee n. parin kilometrin etäisyydellä Raision keskustasta. 14

16 Ohikulkutien varren liikerakentamisen seurauksena kauppakeskus on entisistä tiiviimpi osa olevaa yhdyskuntarakennetta. - Raision Keskikaupunkialueelle laaditaan lähivuosina osayleiskaava, jonka tavoitteena on parantaa keskustan toimivuutta palvelujen alueena sekä lisätä alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Merkittävänä tavoitteena on myös raskaan liikenteen haittojen poistaminen Keskikaupunkialueelta. - Kaupan vaikutusten selvitys on päivitetty vastaamaan nykytilannetta sekä sen perusteella tehtäviä ennusteita. Selvityksen mukaan kauppakeskuksen laajentumisesta huolimatta ostovoiman tulevasta kasvusta jää merkittävä osa käytettäväksi Turun ja Raision keskustojen kaupalliseen kehittämiseen. - Yli puolet kauppakeskuksen asiakkaista tulee Turusta tai Raisiosta, siis lähietäisyydeltä. Toisaalta kaupunkiseudulla ei ole käytännössä osoitettavissa vaihtoehtoista toimintatapaa, jossa laajeneva ostoskäyttäytyminen voisi kohdistua esim. joukkoliikennepainotteisesti kuntakeskustoihin. - Kauppakeskuksen laajennustarve ajoittuu kahteen vaiheeseen, joista toinen ulottuu vuoteen Kauppakeskus tarvitsee kehityssuunnittelunsa tueksi kaavaehdotuksen mukaisen laajennuskokonaisuuden. Keskeinen osa laajennustarpeesta syntyy nykyisten toimijoiden laajennuksista. Kaavassa on jo määritelty rakennuksen osa, johon päivittäistavarakauppa sijoittuu. Se sijaitsee nykyisen Prisman kohdalla. Muiden laadullisten asemakaavamääräysten antaminen on muuntuvassa kaupan kokonaisuudessa vaikeaa, koska kyseessä on jo lähtökohtaisesti vähittäiskaupan suuryksikkö. - Kaavaselostusta on täydennetty kuvaamalla asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulla, palvelukokonaisuutta Raisiossa sekä julkisen ja kevyen liikenteen reittejä. Selostuksessa kuvataan myös aikaisempaa laajemmin liittymien ym. parantamistoimenpiteitä Myllyn laajennukseen kytkeytyen. - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden tarkistamista koskenut valtioneuvoston päätös on otettu huomioon ratkaisun perusteluissa. Selostuksessa kuvataan tarkemmin asiakasnäkökulmaa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. - Kaavaselostus on päivitetty ja siihen on lisätty tarvittavat teksti- ja kuvatäydennykset. Varsinais-Suomen liitto - Asemakaavan muutosehdotus on maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. - Talouden näkymät ja mahdollisuudet ostovoiman kasvuun oletetulla tavalla ovat huomattavasti heikentyneet viime vuosina. - Turun kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen rakennemalli, jossa mm. palveluverkon kehittämistarpeet tutkitaan. - Kaupan palveluiden tasapainoinen kehittäminen edellyttää panostusta Turun keskustan ja Skanssi-Kaarina suunnan monipuoliseen kehittämiseen. - Myllyn laajentamistoimenpiteillä ei pidä näitä mahdollisuuksia tässä vaiheessa uhata. Vastine: Kauppakeskus Mylly sijaitsee sekä maakuntakaavassa että Raision yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksikön alueella. Yleiskaavan mitoituksessa on kauppakeskuksen laajennukseen jo varauduttu korttelin 15

17 nykyisen rakennusoikeuden verran. Tämä merkitsi pienteollisuuden vaihtumista kauppakeskukseksi. Kauppakeskus on asemakaavan ehdotusvaiheen jälkeen ilmoittanut, että laajennukseen käytetään kaksi vaihetta, joista viimeisin ulottuu yleiskaavan tavoitevuotta 2020 pitemmälle. Maakuntakaavassa ei ole ilmoitettu mitoitusta, eikä maakuntakaava ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Skanssin kehitystavoitteet eivät voi olla esteenä Kauppakeskus Myllyn kehittämiselle. Turun keskustan itäpuolella on nykyisin huomattava määrä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joilla on vaikutusta palvelukokonaisuuteen. Tämä heikentää Skanssin kaupallisia tavoitteita ja mahdollisesti vaikeuttaa myös Turun keskustan kehittämistä. Tiehallinto / Turun tiepiiri - Kaupan laajennushankkeet ovat kovin suuria. - Aiheuttamisperusteella vastuu kauppakeskuksen toimivien liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta on Raision kaupungilla. - Liikenteelliset vaikutukset kantatielle ovat niin suuret, että järjestelyistä on laadittava maantielain mukainen tiesuunnitelma. Sen yhteydessä päätetään kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen hallinnollisesta luokasta ja kunnossapitovastuista. - Kiertoliittymät tulevat olemaan osa kaupungin katuverkkoa. Tiepiiri esittää tästä syystä tarkennusta liikennealueeseen asemakaavakartalla. - Haunisten eritasoliittymän Piikkiön suuntaan lähtevän rampin tulee kokonaisuudessaan mahtua liikennealueelle (LT). - Myös Allastien eritasoliittymän liikennejärjestelyjä joudutaan parantamaan, mikäli alue ei sisälly asemakaavaehdotukseen. Ohikulkutielle aiheutuvat liikennehäiriöt tulee rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Vastine - Liikennealuetta tarkistetaan tiepiirin esittämällä tavalla Haunistentien ja Vesilaitoksentien kiertoliittymien kohdissa, ts. katualuetta laajennetaan näillä alueilla. - Piikkiön suuntaan johtava ramppi sijoittuu liikennealueelle, koska se rakennetaan osaltaan uuteen paikkaan. - Kaava-aineistoa on päivitetty ja tarkennettu liikenteen osalta kauppakeskuksen laajennuksen toteuttamisvaiheisiin kytkeytyen. Fortum Sähkönsiirto Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen Viranomaisneuvottelu Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (aikaisemmin L-S ympäristökeskuksen ja tiehallinnon) edustajat, Varsinais-Suomen liiton edustajat sekä neuvottelun alkuosaan myös kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja. 16

18 Neuvottelun tuloksena todettiin, että kaupallinen selvitys on tarkistetussa muodossaan riittävä. Lisäksi todettiin, että hanketta ei voi kaavoituksessa pilkkoa eri vaiheisiin. Ostovoiman kehitys on uudelleen arvioitu, eikä selvityksessä ole enää samanlaista ristiriitaa kuin aikaisemmassa lausunnonantovaiheessa. Ostovoiman arvioituun kasvuun verraten tällä laajennuksella ei ole kestävää kehitystä estävää vaikutusta. Hankkeella ei myöskään ole merkittävää, suoraa vaikutusta kuntakeskuksiin. Kuntakeskusten tulee aktiivisesti kehittää toimintaympäristöään kauppakeskus Myllyn laajennuksesta riippumatta. Kaava-aineistoon tehtyjen tarkistusten ja täydennysten katsottiin olevan sellaisia, että kenenkään oikeuksia ei heikennetty. Kaava-aineistoa ei siten ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus voidaan viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun toiminnalliset lähtökohdat nojautuvat kauppakeskus Myllyn pitkän aikavälin tavoitteisiin uudistaa toimitilojaan tarjoamalla mahdollisuudet myös toimintojen täydentämiseen ja uudenlaiseen painottumiseen. Kaavahankkeen lähtökohtana on mahdollistaa Kauppakeskus Myllyn laajentuminen liiketiloiltaan n k-m 2 :llä ja sisäisiltä kävely- ja aulatiloiltaan n m 2 :llä. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa n k-m 2 kauppakeskuksen yksikerroksisesta osasta. Laajennus tulee sijoittumaan kauppakeskuksen omalle tontille ja osittain sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti jää nykyiseen käyttöön. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Tämän lisäksi kiinteistöön kuuluu rakennuksen sisäistä kävely- ja aukiotilaa k-m 2, jota ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaan laskettu rakennusoikeuteen. Tämä perustui silloiseen rakennuslakiin. Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskus on kooltaan k-m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä kävelykatu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää laajennus hillitysti jo toteutuneeseen rakennusmassaan korkeusasemiltaan ja materiaaleiltaan, säilyttää julkisivun läpikuultavuus Ohikulkutien suuntaan sekä parantaa julkisivuja etelään päin, pientaloasutuksen suuntaan. Muutos edellyttää onnistuakseen sujuvaa ja monipuolista liikennekokonaisuutta ja ennen kaikkea eritasoliittymien välityskyvyn parantamista.tavoitteena on säilyttää kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden paikoituksen hyvä saavutettavuus kulkuyhteyksineen sekä kytkeä rakennushankkeet ongelmitta Ohikulkutien liikenteelliseen kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen eteläpuoliselle pientaloalueelle. Kauppakeskuksen laajentamisen rinnalla parannetaan Raision keskustan kaupallista kokonaisuutta ja lisätään palveluvalikoimaa sekä asumismahdollisuuksia. 17

19 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja ominaisuudet Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa Kauppakeskuksen sijaintipaikka sisältyy maakuntakaavaan sekä Raision oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Laajennus kohdistuu rakennetulle ja jo asemakaavoitetulle alueelle, jonka liikennejärjestelyt sekä tekninen huolto ovat laajalti jo toteutetut. Vaikkakin myynti nojautuu pääosaltaan henkilöautolla liikkuviin asiakkaisiin, yli puolet asiakkaista tulee Turusta sekä sen läntistä naapurikunnista, ts. varsin lyhyiden ajomatkojen alueelta. Myös julkista liikennettä käyttäviin sekä kävellen tai polkupyörällä asioiviin asiakkaisiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kävelyn ja polkupyöräilyn turvallisuus sisältyvät liikenteen suunnitelmiin. Alueen kautta kulkee lukuisa määrä linja-autoyhteyksiä. Kokonaismitoitus, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet Koko suunnittelualue on kooltaan n. 27,7 ha, ja rakennusoikeus on kaikkiaan k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Kauppakeskus Myllyn on tarkoitus laajentua kahdessa vaiheessa vv Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskuksessa on liiketiloja k- m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Sen lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa m 2. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa yksikerroksista liiketilaa n k-m 2. Palvelujen ominaisuuksia on kaavaehdotuksessa säädelty osoittamalla päivittäistavarakaupan suuryksikön tilat kauppakeskuksessa rakennusaloin nykyiseen paikkaan, jossa toimii Prisma hiljattain laajennettuna. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskuksen länsipäädyn korottaminen kaksikerroksiseksi sekä pysäköintilaitoksen laajentaminen maan päällä ja osittain myös maan alle. Muutos täydentää olevaa kaupunkikuvallista pääperiaatetta ja parantaa julkisivuja pientaloasutuksen suuntaan. Kaavamuutoksella osoitetaan uusia järjestelyjä katualueilla kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamiseksi. Suurimmat muutokset ovat eritasoliittymissä. Samalla on vähennetty liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen lähistön pientaloasutukselle. Kaava-alueen pinta-ala on 27,67 ha, joka jakautuu seuraavasti: korttelialueet (KM,K ) yhteensä 16,36 ha katualueet 3,54 ha liikennealueet (LT) 7,61 ha lähivirkistysalueet (VL) yhteensä 0,16 ha 18

20 Laajennusvaiheet vv ja 2021 Ensimmäisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sisäiset kävelykadut ja aulatilat laajenevat tämän lisäksi 6500 m 2 :llä. Autopaikkoja tulee lisää 595 ap. Pysäköintikerrosten laajennukseen tulee lisää 700 ap maanpäällisiin kerroksiin ja 200 ap maan alle. Samalla piha-alueelta poistuu 305 ap. Kokonaisrakennusoikeus on ensimmäisen laajennuksen jälkeen n k-m 2 ja autopaikkamäärä 3065 ap. Toisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sen yhteydessä kävelyalueet sekä aulatilat laajenevat m 2. Autopaikkoja tulee lisää 580 ap. Pysäköintikerrosten autopaikat lisääntyvät 1000 ap:lla ja samalla piha-alueen paikat vähenevät 420 ap:lla. Autopaikkoja on yhteensä n ap. Nykyisin autopaikkoja on kauppakeskuksen alueella Määrään on tulossa lisäystä 1175 ap. Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet Kauppakeskustontin ( KM-4) pinta-ala on 13,99 ha ja rakennusoikeus k-m 2, jonka lisäksi tontilla on rakennuksen sisäisiä jalankulkualueita ja aukioita yhteensä m 2. Tontin kaakkoispuolella on huoltoasematontti , jolla on rakennusoikeutta nykyisen verran eli 630 k-m 2 sekä autonpesutontti , jolla on rakennusoikeutta 1470 k-m 2. Länsiosan liiketonttien ja (K-30) (nyk. Plantagen ja katsastusasema) pinta-ala on 2,36 ha ja rakennusoikeus k-m 2, josta katsastusaseman osuus on 500 k-m 2. Liite 10: Havainnekuva Liite 11: Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a:laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b: Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13: Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liikennejärjestelyt Liikennemäärät ovat Ohikulkutiellä Kauppakeskus Myllyn kohdalla nykyisellään yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ennusteen mukaan liikennemäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Ohikulkutiellä selvästi yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Kauppakeskuksen laajentamisen edellyttämiä liikenteellisiä toimenpiteitä on selvitetty käyttämällä konsulttina Ramboll Finland Oy:ta. Selvitys on "Haunisten-Kuninkojan kaupallisen alueen laajennus, ". Keskeiset parantamiskohteet ovat lähiliittymät, erityisesti Haunistentien ja Allastien eritasoliittymien ramppiliittymät. Kauempana sijaitsevissa liittymissä (mm. vt 8 ja Kuninkojan etl:t, Raisiontien liittymät) liikenne on jo jakautunut useille eri reiteille. Liikennemäärien kasvua on selvitetty vuoteen 2030 asti. (Kts. liite 4) 19

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot