/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE"

Transkriptio

1 TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, Turku Puhelin Faksi Sähköposti Salon kaupunginhallitus PL SALO LÄHETE SALON KAUPUNKI rwo 6 Ar',r'lSto ` / /14/ /14/ /14/ /14/ /14/ /14/ /14/ /14/4102 TIEDOKSI Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään kehottanut Salon kaupunginvaltuustoa käsittelemään uudelleen Salon keskustan osayleiskaavaa koskevan päätöksen Hallinto-oikeus lähettää ohessa jäljennökset kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 195 ). Asian valmistelusta hallinto-oikeudessa vastaa Veronica Storträsk. Soili Leino lainkäyttösihteeri alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

2 `f 1ylo;-. Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL Turku 14t11-1wUn Turun hallinto-oikeudelle Kiinteistöjen Oy Horninkatu 9, Kiinteistö Oy Salon Turuntie 10 ja As Oy Moision Rantapuisto A, B ja C (Rummunlyöjänkatu 30-32) puolesta esitän kunnioittaen, että Salon kaupunginvaltuuston tekemä, Salon keskustan osayleiskaava 2035:n hyväksymistä koskenut päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Yleistä Salon keskustan osayleiskaava 2035:n lainvastaisuudesta - Osayleiskaava ei tiukkoine säätelyineen mahdollista ydinkeskustan tarvittavaa uudistumista valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (valtioneuvoston päätös ), Salon seudun maakuntakaavan (vahvistunut ) eikä Salon yleiskaava 2020:n (lainvoimainen ) ohjeiden mukaisesti heikentäen näin kaupungin aluekeskusasemaa. Osayleiskaava ei myöskään hyödynnä Salo-Lohja-ratalinjan vaihemaakuntakaavan (vahvistettu ) nopeaa ratayhteyttä kaupunkirakenteessa. Osayleiskaava on epäjohdonmukainen tavoitteisiinsa nähden ja täynnä merkintöjä ja määräyksiä, jotka eivät kuulu yleiskaavaan. Kaavoittajan pätevyyttäkään ei ilmoiteta lain vaatimaksi. Osayleiskaava ei perustu riittäviin, ajan tasalla oleviin selvityksiin, eikä kaavan olennaisia vaikutuksia ole kuvattu. Kaavan toteutumisesta, tarvittavien asemakaavan muutosten laatimisesta tai muista toteuttamisjärjestelyistä ja seurannasta ei ole annettu tietoa. Kaavavalmisteluun ei ole voinut osallistua vuorovaikutteisesti eikä yhdenvertaisesti. Palautteiden esittäjän tilannetta on heikennetty ilman perusteita. Osallistumis - ja arviointisuunnitelmassa ( ) esitetyt lupaukset eivät toteudu. Kaavoituksen henkilörekisterit on esitetty julkisuudessa luvatta. 1

3 Ydinkeskusta ei kehity, kaupungin aluekeskusasema heikentyy Tavoitteiden vastaisesti ydinkeskusta (C- ja C-1-alueet sekä Salonjoen itäranta) ei pääse osayleiskaavan perusteella kehittymään monipuolisena palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueena. Tämä johtuu kaavan yksityiskohtaisesta esit ystavasta sekä epäselvist ä määräyksistä. Kaavan tiukan ohjausvaikutuksen on jo nykykäytännössäkin vaikea tai mahdoton konkretisoitua. Palvelujen saatavuus ei alueella varmistu, ja kaupungin aluekeskusasema heikkenee. Osayleiskaava ei noudata näin yleispiirteisempien, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, Salon seudun maakuntakaavan, Salo- Lohja-ratalinjan vaihemaakuntakaavan eikä Salon yleiskaava 2020:n ohjeita maankäyttö- ja rakennuslain (tekstissä MRL) 24 ja 39 :n mukaisesti. Varsinais-Suomen liittokin esitti jo osayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossaan (palauteraportti /A5), että "Salon keskustan osayleiskaava 2035 ehdotuksen valmistelun tulee selkeämmin olla tiivistä asemakaupunkia tavoittelevaa ja visioivaa suunnittelua, jolla osaltaan voidaan edistää ja perustella myös vahvistetun maakuntakaavan mukaista oikoratahanketta." Näitä tarkistuksia ei ole osayleiskaavaan tehty, vaan kaavaluonnos pysyi samana ehdotusvaiheessakin. Rakentamismahdollisuuksien on virheellisesti selitetty syntyvän pelkästään suuren kokonaisrakennusoikeuden perusteella. Käytännössä rakennusoikeuksia ei pystytä hyödyntämään kerroslukuja, autopaikkoja sekä liiketiloja koskevista, tiukoista kaavamääräyksistä johtuen. Myös Salon ongelmalliset ja kalliit perustamisolot on jätetty vaille huomiota. Täydennysrakentaminen ei näin käynnisty eikä olevia rakenteita voida käyttää hyödyksi. Jo pitkään alueella toimineiden yrittäjien asiantuntemus on ohitettu tässä täysin. Kaavaehdotus ei sisällä MRL 9 :n edellyttämiä rakentamistapaan ja kaupunkikuvaan, rakennus- ja kaavatalouteen sekä kaupalliseen toimintaan liittyviä tutkimuksia eikä selvityksiä, jotta keskustan uudistumiselle olisi pystytty luomaan todellisia mahdollisuuksia. Kaavan vaikutuksia ei ole riittävän monipuolisesti ja perustellusti selvitetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen (tekstissä MRA) 1 :n eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (tekstissä OAS) mukaisesti. Osayleiskaava ei ole "laajalti hyväksytty" tavoitteidensa mukaisesti. Kaavan luonnosvaiheessa kaupunginhallituksessa ja vielä valtuustokäsittelyssä tuotiin esille kaavan lukuisat ongelmat muutosehdotuksin ja yritettiin saada tarvittavaa monipuolisuutta sen sisältöön ja esitystapaan. Tavoitteet toteutumatta asemakaavan esitystavalla Osayleiskaavassa on käytetty asemakaavojen merkintöjä ja määräyksiä yleiskaavalle sopimattomin vaikutuksin. Yleiskaavan antamin suuntaviivoin pitäisi rakentamista ohjata tarkemmin asemakaavalla sekä yhteistyöllä hankkeiden toteuttamisessa. Nyt osayleiskaava ikään kuin ohjaa suoraan rakennuslupia, mikä ei ole mahdollista. Asemakaavoitukselle ei jää tarvittavaa valmisteluvaraa, vaan osayleiskaava ohjaa toteutuessaan asemakaavan muutokset tiukasti identtisiksi itsensä kanssa tulevista hankkeista riippumatta. Tämän ohjausvaikutuksen laatu ei kaavaselostuksessa varmistu myönteiseksi. 2

4 Tiukkojen, yksityiskohtaisten kaavamerkintöjen ja -määräysten tueksi ei ole laadittu yhtä yksityiskohtaisia, ajan tasalla olevia selvityksiä kortteleiden rakentamistavasta, kaupunkikuvasta, perustamisoloista tai autopaikoitustarpeesta. Myöskään merkintöjen ja määräysten vaikutuksia alueen toteuttamiselle ei ole kuvattu. Esim. käyttämätön kerrosala tai lisärakennusoikeus ei sellaisenaan osoita mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, vaan tilanteet olisi pitänyt selvittää tarkemmin.tämä olisi ollut välttämätöntä, jotta MRL 39 :n sekä MRA 16 :n edellyttämät yleiskaavan sisältö- ja esitystapavaatimukset olisivat toteutuneet. OAS:ssä on mainittu v hyväksytty kaavarunko, ja että sen vaikutus on todettu riittämättömäksi. Kaavarunkoa on pidetty jonkinlaisena vertailukohteena osayleiskaavalle, mutta sitä ei ole kuvattu. Myöskään ei ole ilmoitettu, missä riittämättömyyttä on havaittu. Epäselväksi jää, mihin "linjanvetoa" tarvitaan. Osayleiskaavasta ei selviä, mihin on yritetty hakea muutosta, rakennettuun ympäristöön, voimassa oleviin asemakaavoihin, kaavarunko v. 2004:ään tai johonkin muuhun. Osayleiskaavan käyttökelpoisuus tulevissa tilanteissa on esitystavastaan johtuen rajoitettua ja epäselvää, koska alueelle hakeutuvia hankkeita ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Kaupungin rakennemuutostilanne taas tarvitsee runsaasti monipuolisia uudistumismahdollisuuksia, joita osayleiskaava tulee jopa estämään. Käytännön tilanteiden vaatiman monipuolisuuden lisääminen myöhemmin ei ole mahdollista ilman valituksia kaavan yksityiskohtaisuudesta johtuen. Osayleiskaavan esitystavasta syntyy näin kohtuutonta haittaa ydinkeskustan kehitykselle. Rakennetulla alueella on yleensäkin vaikeaa käynnistää täydennysrakentamista, mutta tällä osayleiskaavalla se jopa estetään. Rakentamiskorkeutta on kuviteltu säädeltävän tiukoilla kerroslukumääräyksillä, vaikka kerrosluku ei sellaisenaan edes kerro rakentamisen korkeutta. Valittuja kerroslukuja ei ole perusteltu kaupunkikuvallisilla tai muillakaan selvityksillä. Kerroslukumerkinnät vaihtelevat sattumanvaraisesti, eikä kiinteistönomistajia ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti kaavasuunnittelussa. Osayleiskaavassa on käytetty laajalti voimassa olevia asemakaavojakin matalampaa kerroslukua IV. Siihen on yhdistetty maanalainen autopaikoitus sekä liikkeiden monet sijoittamisvaatimukset, mikä on Salon kalliissa perustamisoloissa taloudellisesti toimimaton yhtälö. Sille ei ole kaupunkikuvallisia perusteita, esim. Horninkatu 9:ssä. Vastineeseen lisätty yksi havainnekuva on teoreettinen ja irti kokonaisuudesta. Ydinkeskustassa on runsaasti ennen v valmistuneita asemakaavoja. Niissä kerrosluku IV vastaa korkeudeltaan usein uudempien asemakaavojen kerroslukua VI, koska kellari ja ullakko lisäävät rakennusten kerroksia. Voimassa olevien asemakaavojen sallima rakentaminen on kaupunkikuvassa näiltä osin korkeampaa kuin osayleiskaavan kerroslukukäytännön sallima rakentaminen. Tätä ei ole otettu huomioon. Ullakkotilat joudutaan osayleiskaavan perusteella toteuttamaan epätaloudellisesti ja rakenneteknisesti vaativalla tavalla maanalaisiin tiloihin. Kaavan perusteluista puuttuvatkin rakentamisen taloudelliset selvitykset. Yllättävä, vailla kaupunkikuvallisia perusteita on osayleiskaavassa esitetty, korkea maamerkki radan tuntumassa, joka on ideanakin jo kulunut. 3

5 Kaavamääräyksissä on epätarkkuutta puhuttaessa tonteista mm. rakentamistehokkuuden yhteydessä, koska tontteja ei yleiskaavassa esitetä. Koska tonttien kokotietojakaan ei ole, on määräys liikkeille ja toimistoille vaaditusta, vähintään 50 %:n osuudesta katutason pohjakerroksen alasta täysin epämääräinen. Myös maanalaisten autopaikoitustilojen yhdistäminen tonttien välillä on pakollista kaavamääräyksen mukaan, vaikka tontteja ei tiedetä eikä niiden tulevia omistajiakaan. Kyseisten tilojen yhdistäminen ei yleensä käytännössä onnistu. Hankkeet eivät siis ollenkaan käynnisty. Tontti-merkintää ei ole selostuksessa selvitetty. Vailla uskottavia, käytännön perusteita on osayleiskaavan autopaikkanormin muutos maantason ja maanalaisen tilan välillä, samoin autopaikoituksen pakottaminen pysäköintilaitoksiin tai kerrospysäköintiin tontilla. Autopaikkojen määrää koskevien määräysten perusteluna on todettu harhaanjohtavasti, että autopaikkanormit ovat linjassa muiden kaupunkien kanssa. Vertailuna voidaan mainita Jyväskylän keskustaan sijoittuva, suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuva Kankaan osayleiskaava (k.valt. hyv ), jossa AK- ja C-alueiden sekä liike-, palvelu- ja toimistorakennusten autopaikkoja on oltava vähintään lap/100 krs-m2-140 k-m2. Salon osayleiskaavassa vastaavat autopaikkanormit ovat 1 ap/ 50 krs-m2-84 krs-m2. Vertailukohteina voidaan pitää myös Nokian keskustan osayleiskaavaa 2030 (k.valt. hyv ) ja Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaa 2030 (k.valt. hyv ), joissa autopaikkanormeja ei esitetä ollenkaan. Niissä ei ole myöskään esitetty kerroslukuja eikä rakennusoikeuksia. Kaavamääräys vanhan rakennuslain (kaavat ennen ) kerrosalan ja -luvun huomioimisesta on epäselvä ja ristiriidassa kerroslukumääräysten kanssa. Näin hämätään osallisia näennäisjoustavuudella, koska muut kaavamerkinnät ja -määräykset kumoavat tämän määräyksen. Tulevaisuuteen tähtäävä osayleiskaava on laadittu vastoin ympäristöministeriön yleiskaavoitukselle annettuja ohjeita, "Yleiskaavoituksen uusia tuulia", 10/2013, jonka tiivistelmässä todetaan seuraavaa: "Strategisessa yleiskaavatyössä on tärkeää tunnistaa sellaisia suuntaviivoja kehittämisperiaatteista ja reunaehdoista, joissa ei pureuduta liian konkreettisesti ratkaisujen yksityiskohtiin, mutta osoitetaan suuntaa jatkossa tehtäville valinnoille. Strategisen yleiskaavoituksen kehittäminen vahvistaa kaavahierarkian toimivuutta ja kokonaisuuden hallintaa joustavuuden ja reagointiherkkyyden vaatimukset huomioon ottaen. Yleiskaavoituksen kehittäminen strategisempaan suuntaan vaatii monen tahon yhteispeliä. Täytyy löytää tapoja käsitellä asioiden keskeneräisyyttä ja hyväksyä se, että kaikkea ei päätetä tässä ja nyt. Tarvitaan viranomaiskulttuuria, missä katsotaan enemmän kokonaisuutta oman sektorinäkökulman rinnalla." Puutteelliset selvitykset, vaikutuksista ei tietoa Keskustan osayleiskaavaan aivan keskeisesti kuuluvassa kaupallisessa selvityksessä on olennaisia puutteita, kuten jo aiemmin mainituissa rakentamistapaan ja kaupunkikuvaan sekä talouteen liittyvissä selvityksissäkin. Salon elinkeinoelämän suurten muutostenkin vuoksi v valmistunut kaupallinen 4

6 selvitys olisi pitänyt päivittää ja tarkentaa ydinkeskustan palvelujen osalta maankäyttöön ja rakentamistapaan kytkeytyen. Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys ei ole riittävän yksityiskohtainen kaavamääräysten perusteluksi. Tiukat kaavamääräykset estävät ydinkeskustan uudistumista ja hajauttavat kaupallisia toimintoja. Tiloja jää tyhjilleen. Ydinkeskustan palvelujen kysynnän säilyminen edellyttäisi asuntojen lisäämistä ja lisää asutusta. Uusia asumismahdollisuuksia on päinvastoin rajoitettu kaavamääräyksellä C1-alueella. Kaavamääräysten tueksi ei ole esitetty riittäviä perusteluja eikä selkeää, pitkäjänteistä vaikutusten arviointia MRL 9 :n mukaisesti. Myös liikenteen osalta selvitykset ovat puutteellisia. ELY-keskuskin on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota selvitysten puutteellisuuteen. Osayleiskaavassa ei ole selvitetty, mitä asemakaavoja on tarkoitus sen perusteella muuttaa ja missä järjestyksessä. Myöskään kaavoitukseen liittyviä maapoliittisia linjauksia tai muita toteuttamistoimia ei ole selvitetty. Seurantaa ei ole kuvattu ollenkaan. Kaavaselostuksesta puuttuu myös kokonaan tieto siitä, miten eri mielipiteet, muistutukset ja muut palautteet ovat vaikuttaneet tai olleet vaikuttamatta kaavaehdotuksen sisältöön. Osayleiskaavan selostus ei näin noudata MRA 17 :n vaatimuksia. Kaava-aineiston perusteella ydinkeskustan kehitys olisi ajan kuluessa suotuisampaa ilman laadittua osayleiskaavaa. OAS:ssa mainittu "yhteisten suuntaviivojen selville saaminen" ei ole toteutunut. Epäluottamusta on lisännyt kaavan laatijoiden pätevyys, jota ei ole ilmoitettu MRA 3 :n mukaiseksi. Vuorovaikutteisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumattomuus Asuntotuotannon ja elinkeinoelämän kehittämistarpeita on tuotu esille lukuisissa mielipiteissä ja muistutuksissa. Palautteisiin ei ole annettu vastineita ollenkaan tai ne ovat olleet epäasiallisia ja virheellisiä. Mielipiteen ja muistutuksen esittäjän asemaa on heikennetty. Osayleiskaavan valmistelussa ei ole näin noudatettu MRL 6 :n eikä 62 :n vaatimuksia. Osallisilla ei ole ollut lain edellyttämiä oikeuksia osallistua vuorovaikutteisesti kaavan valmisteluun. Koska kaikkia kaavan vaikutuksia ei ole kuvattu, ei myöskään osallisilla ole ollut mahdollisuuksia niiden arviointiin. Palautteiden vaikutuksia osayleiskaavaan ei ole kuvattu. Julkisuuteen tuotiin kahteen kertaan lähes sama juridinen osayleiskaavaehdotus. Ainakin ns. kaavaluonnosvaiheen pitäisi olla keskeinen mielipiteiden vaihtamisessa, vaihtoehtojen esittämisessä ja mahdollisten, uusien johtopäätösten tekemisessä. Luonnosvaiheen lähes 60 palautteeseeen annettiin yhteinen, ylimalkainen vastine epäselvine tai puutteellisine perusteluineen. Vastine ei ollut nykyisen lain mukaisesti vuorovaikutteista, vaan käytöstä poistunutta kuulemista. Osallisten esittämiin näkökohtiin ei annettu vastauksia eikä myöskään etsitty yhteisiä ratkaisuja esitettyihin ongelmiin. Kaavan luonnosvaiheen 60 ja ehdotusvaiheen 30 palautteesta huolimatta muutoksia ei juurikaan tehty. Tarkistukset olivat sattumanvaraisia. Ne eivät perustuneet mihinkään, yhteisesti tiedossa olleeseen selvitykseen, esim. kerroslukujen osalta. 5

7 Palautteiden antamisen jälkeen edustamieni kiinteistöjen tilannetta vielä huononnettiin. Kiinteistöjä koskeneesta mielipiteestä laadittu tiivistelmä oli virheellinen. Oy Horninkatu 9:n kohdalla kerrosluvut eivät vastanneet mielipiteessä esitettyjä, ja Kiinteistö Oy Salon Turuntie 10:n osalta esitetyt asiat oli jätetty kokonaan pois tiivistelmästä. Mielipiteessä esitettiin mm. suurempia kerroslukuja, mutta kerroslukua pienennettiin. Rakentamiskorkeudet sekä kaupunkikuva ovat keskeisiä rakentamismahdollisuuksiin sekä kunnan identiteettiin liittyviä kysymyksiä, joista pitää voida käydä laajaa keskustelua. Niistä päätti saamamme vastineen mukaan vain kuntaorganisaation pieni ohjausryhmä. Mielipiteitä esittäneet tuotiin erikseen, yksityiskohtaisesti julkisuuteen palautteineen, mutta vastine mielipiteisiin oli yhteinen ja ylimalkainen. Mielipiteeseemme ei vastattu. Muistutukseemme annettiin epäasiallinen vastine. Mm. ullakoiden osalta vastattiin, että niitä voi rakentaa, mutta ei ilmoitettu, että se tapahtuu kaavamääräyksen perusteella yhtä kerrosta asemakaavan sallimaa matalammalla kerrosluvulla. Rummunlyöjänkadun osalta mainitaan, että "alueen kerroslukua on laskettu saadun vuorovaikutuksen tuoman aineiston perusteella." Esittämäni mielipide oli jätetty em. aineiston ulkopuolelle. Lisäksi vastineessa oli alleviivattuna liikekatu ikään kuin ei ymmärrettäisi, että pihan puolelle ei liiketiloja toteuteta. Sitä paitsi liikekatu ei esiinny kaavamääräyksissä. Vastineessa olivat myös Salonjoen itä- ja länsirannat menneet sekaisin. Moision alueelle ei ole tarkoitus toteuttaa "ikävää ympäristöä", kuten vastineessa väit et tiin. Toimintamme aset ett iin näin muita huonompaan asemaan. Vastineilta edellytetään totuudenmukaisuutta ja asiallisuutta. Ne eivät toteutuneet. Kaavoituksen henkilörekisteri oli esillä julkisuudessa henkilötietolain vastaisesti kahteen kertaan. Muistutuksen esittäjien rekisterissä nimeäni ei ollut esillä johtuen asiaa koskeneesta huomautuksestani. Yhteenvedon epäyhtenäistä esitystapaa ei kuitenkaan julkisuudessa perusteltu. Näin muistutus edustamieni kiinteistöjen osalta saatettiin muihin verrattuna huonompaan asemaan, ikään kuin nimi olisi muistutuksestamme unohtunut. Virheistä ja laiminlyönneistä johtuen palautteiden käsittely vastineineen ei ollut yleiskaavalta vaadittavaa tasoa. Hyvä hallintotapa, hallintolain 6 :n yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaate eivät ole kaavoituksessa toteutuneet. Hallintolain 46 :n vaatimukset eivät ole täyttyneet päätösten perusteluissa. 6

8 Edellä olevin perustein osayleiskaavan sisältämien monien epäjohdonmukaisuuksien ja epäselvyyksien aiheuttama haitta on maanomistajille, edustamilleni kiinteistöille kohtuuttoman suuri. Saloon 20 vuoden ajan useita asuinliikerakennuksia rakentaneelle osayleiskaava ei anna mahdollisuuksia ydinkeskustan kehittämiseen. Osayleiskaava tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi ja toteuttaa uusi kaavavalmistelu ydinkeskustan kehitystä hyödyntävällä tavalla. Vijo Sammalmaa Yhtiöiden Oy Horninkatu 9, Kiint. Oy Salon Turuntie 10 ja As Oy Moision Rantapuisto A, B ja C hallitusten puheenjohtaja Yhteystiedot: osoite Eerikinkatu 22 b A 6, Turku puhelin s-posti Liitteet: Liite 1 Salon kaupunginvaltuuston päätös Liite 2a-c Mielipide, sen esiintyminen internet'issä ja vastinekooste Liite 3a-b Muistutus ja sen esiintyminen internet'issä vastineineen 7

9 1(3) Markku Axelsson Hämeentie 29 A Salo Turun Hallinto -oikeus PL TURKU Saapui postitse T u r u n hallinto-oikeus Asia: Muutoksenhaku Salon kaupunginvaltuuston päätökseen Salon keskustan osayleiskaavasta Viite: Salon kaupunginvaltuuston pöytäkirja / Salon keskustan osayleiskaava 2035 / Hyväksymisvaihe Osayleiskaava t uo taloudellisen hyödyn Suur - Seudun Osuuskaupalle Salon kaupunki käynnisti kaupungin keskustan uuden osayleiskaavan valmistelun lokakuussa Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Salon keskustan uuden osayleiskaavan 2035 (LIITE 1). Osayleiskaava -alueella sijaitsee Suur -Seudun Osuuskaupan omistama ns. myllykiinteistö osoitteessa Mariankatu 12. Tämän kiinteistön , Armfeltin kaupunginosan korttelissa KTY-1 rakennusoikeus on 6531 m2 voimassa olevassa asemakaavassa (LIITE 2) tonttitehokkuuden ollessa e=0,6 ja tontin pinta -alan ollessa m2. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa osayleiskaavassa Suur -Seudun Osuuskaupan ns. myllykiinteistön tonttitehokkuus nostettiin tonttitehokkuuteen e=2.2. Suur- Seudun Osuuskaupan ns. myllykiinteistön rakennusoikeus nousee täten uudella kaavapäätöksellä 6531 kerrosneliömetristä kerrosneliömetriin. Erit yinen hyöty Suur - Seudun Osuuskaupalle kyseisessä osayleiskaavassa Osayleiskaavamuutoksella aikaansaatiin erityinen hyöty Suur-Seudun Osuuskaupalle. Rakennusoikeuden nostaminen kiinteistöllä yli kerrosneliömetrillä nostavat kiinteistön arvoa yli 7 miljoonalla eurolla. Päätöksenteon puolueettomuuden vaarantuminen on ulkopuolisten havaittavissa Suur-Seudun Osuuskauppa ostajana ja Salon sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys myyjänä ovat solm ineet keskinäistä kiinteistökauppaa koskevan kauppakirjan (LIITE 3). Kauppakirjalla ostaja sai myyjältä hallinnan Työväentalon kiinteistöön Salon keskustasta. Kiinteistöön kuuluu v rakennettu Työväentalo sekä v rakennettu liikerakennus liittymineen, ainesosineen ja tarpeistoineen. Kiinteistössä toim ii m m. m yyjän eli työväenyhdistyksen toimisto, kerhohuone, juhlasali ja Salon Vilpas ry: n toimisto. Kiinteistön rakennusoikeus on voimassa olevan asem akaavan mukaan 4364 m 2 ja olem assa olevat rakennukset voidaan purkaa. Ostaja on lehdistötiedotteessaan ilmoittanut ostavansa erityisesti kiinteistön rakennusoikeutta (LIITE 4).

10 2 (3) Myyjän puolesta kiinteistökauppakirjan ovat allekirjoittaneet työväenyhdistyksen johtokunnan silloinen puheenjohtaja Risto Keto-oja ja yhdistyksen taloudenhoitaja Juha Mäkilä. Kiinteistökaupalla Työväentalon omistus- ja hallintaoikeus siirtyivät Suur- Seudun Osuuskaupalle heti kaupantekopäivänä Vaikka omistus - ja hallintaoikeus siirtyivät Suur -Seudun Osuuskaupalle on työväenyhdistyksellä rakennuksen vapaa käyttöoikeus rakennuksen purkuajankohtaan saakka jopa vuoteen 2030 asti. Kiinteistökauppakirjassa (LIITE 3) myyjän oikeudet käyttää myytyä kiinteistöä ja erikoiset oikeudet (etuudet ) on sovittu yksityiskohtaisesti myyjän eduksi seuraavasti: - myyjällä eli työväenyhdistyksellä on vapaa käyttöoikeus kaupantekohetkestä olemassa olevaan kiinteistöön ja työväentaloon, kunnes rakennus puretaan - ostaja eli Suur-Seudun Osuuskauppa järjestää myyjälle korvauksetta väliaikaiset tilat kunnes uusi liikerakennus valmistuu - myyjä saa jatkossa uudesta liikerakennuksesta kokoontumis- ja toimistotilan käyttöoikeuden 10 vuodeksi uuden liikerakennuksen käyttöönotosta lukien käsittäen mm. 80 m2 suuruisen toimistotilan - Salon Vilpas ry: n työväentalossa kaupantekohetkellä olevan toim iston vuokratulot menevät edelleen myyjälle eli työväenyhdistykselle - Salon Sosiaalidem okraattisen Työväenyhdistyksen työväentalossa järjestämien tilaisuuksien tulot menevät m yyjän eli työväenyhdistyksen tuloiksi - vapaa käyttöoikeus tiloihin päättyy viim eistään vuonna 2030, jollei rakentamista jostain syystä johtuen suoriteta Salon sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen vapaa käyttöoikeus Suur Seudun Osuuskaupan om istam an kiinteistön toimitiloihin tarkoittaa sitä, että Salon sosiaalidem okraattinen työväenyhdistys saa toimintaansa taloudellista tukea Suur-Seudun Osuuskaupalta vuodesta 2012 alkaen siihen asti kunnes rakennus puretaan, jopa vuoteen 2030 asti. Lisäksi erikoisia etuja ovat työväenyhdistyksen oikeudet kolmannen osapuolen (Salon Vilpas ry) vuokraan toisen osapuolen (Suur-Seudun Osuuskauppa) om istamassa kiinteistössä, jonka käytöstä työväenyhdistys ei maksa vastiketta tai kiinteistönhoitokorvausta Osuuskaupalle. Edellä lueteltujen erikoisten etujen, tulojen ja vuokrien m äärä Salon kaupallisessa ydinkeskustassa on euroa/ kuukaudessa. Edellä m ainitut seikat tarkoittavat, että Suur- Seudun Osuuskauppa on antanut ja antaa taloudelliseksi tueksi ja puoluetueksi katsottavia etuuksia Salon sosiaalidemokraattiselle työväenyhdistykselle alkaen arviolta euroa/ kuukaudessa, noin euroa vuosittain. Salon sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys saa vuosina jatkuvaa taloudellista tukea Suur-Seudun Osuuskaupalta. Salon keskustan osayleiskaavan 2035 päätöksentekoon osallistuivat Salon sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen jäsenet Jorma Elovaara, Leena Ahonen-Ojala, Saija Karnisto, Piia Keto-Oja, Saku Nikkanen, Katja Taimela, Simo Vesa ja Pirjo Virtanen (LIITE 5).

11 3 (3) Hallintolain kohdan mukaan henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä. Osayleiskaavan käsittelyssä on olemassa ulkopuolisen havaittava syy puolueettom uuden vaarantum iseen. Kiinteistöä koskevan kauppakirjan nojalla toisaalta Suur-Seudun Osuuskaupan ja toisaalta Salon sosiaalidem okraattisen työväenyhdistyksen välillä on keskustan osayleiskaavan 2035 valmistelun ja päätöksentekovaiheissa voimassa kiinteä taloudellinen sopimus, jossa jaetaan keskinäisiä, merkittäviä taloudellisia etuja ja taloudellista puoluetukea säännöllisesti ja pitkäaikaisesti vuosina Osayleiskaavan päätöksentekoon osallistunut kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Saija Karnisto työskentelee Salon sosiaalidem okraattisen työväenyhdistyksen toimistonhoitajana (LIITE 6). Hän työskentel ee työväental olla, jonka om istaa ja jonka kiinteistökustannukset kustantaa Suur-Seudun Osuuskauppa. Osayleiskaavapäätös tulee kumota ja palauttaa uudelleen valmisteluun Salon kaupunginvaltuuston päätös Salon keskustan osayleiskaavasta 2035 tulee kum ota em. perusteilla ja palauttaa uudelleen valm isteluun. Ystävällisin terveisin Markku Axelssq,. Hämeentie 29 A Salo markkuaxelsson(at)gm ail.com LIITTEET: 6 kpl

12 Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL Turku Saapui postitse Tw-L111 hall into-oikeus Turun hallinto-oikeudelle Kiinteistöjen, Tehdaskadun varsi (2. kaupunginosan kortteleiden 10,11 ja 14), Helsingintie 1 ja 2 (1. kaupunginosan kortteleiden 2 ja 1) sekä Örninkatu 2 (4. kaupunginosan korttelin 9) puolesta esitän kunnioittaen, että Salon kaupunginvaltuuston tekemä, Salon keskustan osayleiskaava 2035:n hyväksymistä koskenut päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Osayleiskaavan valmistelussa ei ole vuorovaikutteisuus toteutunut. Kaava vaikeuttaa pitkään yksityiskohtaisella ja vailla todellisia perusteita olevalla sisällöllään ja esitystavallaan alueen kehittämistä. Kaavoituksen perustana olevat selvitykset ovat puutteellisia ja vanhentuneita kaavan vaikutusten kuvaamiseen. Kaavan toteuttamista tai seurannan järjestämistä ei esitetä. Myös kaavan laatijan pätevyys jää epäselväksi. Kaavan ongelmallisuutta osoittavat äänestyspäätökset kaupunginhallituksessa ja myös -valtuustossa. Kaava ei ole laajalti hyväksytty tavoitteidensa mukaisesti. Vuorovaikutteisuuden puutteet Osallisilla ei ole ollut lain edellyttämiä oikeuksia saada vastauksia ja vaikutusten arviointia palautteisiinsa. Kaavan alkuvaiheen seminaareista vain pieni osa on ollut yleisiä ja nekin vailla vaikutusta. Näiden jälkeen julkisuuteen tuotiin kahteen kertaan hyvin yksityiskohtainen, juridinen osayleiskaavaehdotus määräyksineen ja selostuksineen. Ainakin ns. kaavaluonnosvaiheen pitäisi olla keskeinen mielipiteiden vaihtamisessa, vaihtoehtojen esittämisessä ja uusien johtopäätösten tekemisessä. Ne eivät olleet mahdollisia. Lähes 60 palautteeseen annettiin vain yhteinen, ylimalkainen ja perusteluiltaan epäuskottava vastinekooste Palautteisiin ei vastattu. Kaava-asiakirjoissakaan ei ole mainintaa osallisten palautteiden vaikutuksista kaavan sisältöön. 1

13 Kiinteistöjen asemaa huononnettiin mielipiteen esittämisen jälkeen ilman perusteluja. Näin meneteltiin Hornin alueella, jolla aikaisemmin asumiselle osoitettu alue (AK, IV, e=1,0) muutettiin teollisuuskäyttöön (TY, III, e=1,0). Uuden teollisuuden sijoittaminen alueelle tulee tuottamaan ongelmia viereiselle asumiselle suojelurakennuksineen. Kaavaratkaisu vaikeuttaa myös tarvittavaa aluerakenteellista muutosta ja samalla menetetään kaupungin keskustan tarvitsemia, uusia asuntoja Salonjoen varrella. Mielipiteitä esittäneiden nimet olivat julkisesti esillä, vaikka keskeisiä olivat mielipiteissä esitetyt asiat. Kaavoituksen henkilörekistereitä ei olisi saanut henkilötietolain mukaan julkisuudessa esittää. Kaavoituksen toteutumattomat tavoitteet Tulevaa kehitystä perustellaan suurella rakennusoikeuden kokonaismäärällä todeten samalla, ettei se välttämättä toteudu. Kaavan kerroslukumääräykset estävät todellisuudessa rakennusoikeuksien käytön. Kaava heikentää näin myös Salon yleiskaava 2020:n antamia suuntaviivoja ydinkeskustan uudistumiselle. Asumisen tarpeet, palvelujen saatavuus sekä elinkeinoelämän toimintaedellytykset kuuluvat osayleiskaavan keskeisiin sisältövaatimuksiin. Ne eivät kaavalla toteudu. Ydinkeskustan asuin- ja liikerakennuksille yleisesti ehdotettu 1V-kerroksinen rakentamistapa ja Salon maaperässä kalliisti toteutettavat maanalaiset autopaikoitustilat ovat taloudellisesti toimimaton yhtälö, joka ei toteudu. Näin estetään asuntojen täydennysrakentaminen ydinkeskustassa, jossa uusia asuntoja asukkaineen tarvitaan erikoispalvelujen kysynnän ja keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi. Keskustan täydennysrakentaminen on jo muutenkin teknisesti, taloudellisesti ja myös kaupunkikuvallisesti vaativaa. Meriniityn alueelle esitetty 111 -kerroksisuus rajoittaa alueen uudistumista ja toimintamahdollisuuksia. Se on myös kaupunkikuvallisesti teoreettinen, koska kerrosten korkeudet vaihtelevat suuresti toimintojen mukaan. Tiukkaa kaavakuria on korostettu toteamalla, että kerrosluvut ja tehokkuudet ovat enimmäislukuja, joita ei saa asemakaavalla ylittää. Tästä huolimatta radan tuntumaan on osoitettu korkeampaa rakentamista (TP-2, X, e=2,0) ilman uskottavia ja tasapuolisia perusteluja, koska vastaavaa rakentamista ei ole esitetty koko radan varren alueelle, rautatieasemaa vastapäätä. Viereisellä teollisuuskiinteistöllä (KMT-1, III, e=1,0) sen toteutuminen olisi ollut todennäköisempää. Maamerkkiesitykset eivät paranna Salon identiteettiä, koska samoja on nähty monilla paikkakunnilla jo vuosikymmeniä sitten. Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät suojelukohteet on kaavakartalla esitetty yhtä arvokkaina kuin valtakunnallisesti merkittävät kohteet. Tämä hei- 2

14 kentää arvokkaimpien suojelukohteiden asemaa ja muiden kohteiden järkevää säilymistä. Suojeltavien rakennusten joukossa on erittäin huonokuntoisia rakennuksia, joita ei voida pitää pystyssä puhumattakaan, että niille voitaisiin osoittaa jotain uutta käyttöä ilman olennaisia turvallisuusriskejä. Näitä ovat Salonjoen rannalla olevat Hornin alueen vanhat teollisuusrakennukset (sr 32) uudella asuntoalueella (AK, V, e=1,0). Niiden dokumentoinnin pitäisi riittää historiallisen arvon säilymiselle. Ainakin pohjoisemmasta, suuremmasta rakennuksesta pitäisi voida luopua. Näin alueen muut, suojeltavat rakennukset voisivat saada tuekseen uutta, miljöökokonaisuuteen sopivaa asutusta. Kaavaratkaisussa olisi samalla pitänyt huolehtia siitä, että aikaa myöten keskustan teollisuus siirtyy Salonjoen itärannalta kauemmaksi ja tekee tilaa asumiselle sekä palveluille. Tätä ei tue uusien teollisuustoimintojen sijoittaminen Salonjoen varrelle, suojeltavien rakennusten viereen (TY, III, e=1,0). Yleisesti suojeluesitysten perustelut eivät nojautuneet riittäviin, yksityiskohtaisiin selvityksiin. Yhden suojelukohteen poistaminenkin kävi helposti kaupunginhallituksen äänestyspäätöksellä Luontokohteissa vaaditut rakentamisrajoitukset, esim. luo 17 Vähäjoen varrella, eivät selviä viittauksin Luontoselvitykseen v. 2005, jossa kohteet eivät edes esiinny samoin merkinnöin kuin kaavakartalla. Luontokohteen vieressä olisi pitänyt laajentaa uutta pientaloaluetta Leinonkatua hyödyntäen (AP, II, e=0,5). Näin olisivat myös rakennussuojelun ja luonnon erityiskohteet voineet saada tuekseen uutta asutusta ja ansaitsemansa ympäristökokonaisuuden. Alueen toteutumiselle ei ole nyt taloudellisia perusteita. Tarkkoja asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä käytetään ilman, että niiden välityksellä selviää alueiden käytön pääperiaatteet yleiskaavalta edellytettävällä tavalla. Kaavasta ei selviä, mihin yritetään hakea muutosta, rakennettuun ympäristöön, voimassa oleviin asemakaavoihin, kaavarunko v. 2004:ään tai johonkin muuhun. Oikeusvaikutteisen kaavan pitäisi aikaa myöten pystyä myönteisesti ohjaamaan täysin tuntemattomiakin hankkeita. Kaava toimii ikään kuin se jo ohjaisi suoraan rakennuslupia, mikä ei ole mahdollista. Yksityiskohtainen esitystapa johtaa tulevaisuudessa turhiin muutostarpeisiin, jotka hidastavat alueiden toteuttamista. Joustavuuden ja harkinnanvaraisuuden lisääminen myöhemmissä käytännön tilanteissa taas johtaisi valituskierteisiin. Tästä syntyy kohtuutonta haittaa alueen toivotulle kehitykselle. Kaavamääräyksissä on epätarkkuutta puhuttaessa tonteista rakentamistehokkuuden yhteydessä. Kaavaehdotuksen vaatima, C-alueiden liiketilojen 50 %:n osuus katutason tilasta, liikkeiden rakentaminen kahteen kerrokseen sekä erittäin tiukat autopaikkanormit maanalaisine tiloineen ja laitoskytkentöineen estävät rakennushankkeiden käynnistymisen. Kaavamääräys vanhan rakennuslain (kaavat ennen ) kerrosalan ja -luvun huomioimisesta on hämäävä, koska uudet kaavamääräykset kumoavat sen. 3

15 Osayleiskaavasta ei selviä, mitä asemakaavoja on sen perusteella tarkoitus muuttaa, ja missä järjestyksessä. Kaavan toteutukseen liittyviä maapoliittisia suuntaviivoja ja toimenpiteitä ei ole ollenkaan selvitetty. Osayleiskaavalta edellytetään määrätietoisuutta alueen toteuttamisessa sekä varautumista ennakoimattomiin tapahtumiin juuri mahdollisia toteuttamistapoja koskevan suunnittelun avuin. Kaavan toteutuksen ajoitusta ja seurantaa ei ole kuvattu ollenkaan. Selvitysten vaiavaisuus ia vaikutusten epäselvyys Ydinkeskustan palvelukokonaisuus olisi edellyttänyt tuekseen ajan tasalla olevaa kaupallista selvitystä, joka olisi kytkeytynyt osayleiskaavoitukseen. Vuonna 2011 valmistunutta kaupallista selvitystä olisi pitänyt tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys ei ole riittävän yksityiskohtainen perusteluksi kaavamääräyksille. Salo on laajan alueen kaupallinen keskus, mutta tiukat kaavamääräykset estävät ydinkeskustan rakentamista ja hajauttavat kaupallisia toimintoja. Liiketilojen useiden, yksityiskohtaisten kaavamääräysten tueksi ei ole esitetty riittäviä perusteluja ja vaikutusten arviointia. Ydinkeskustan erikoispalvelujen säilyminen edellyttäisi asuntojen lisäämistä ja lisää asukkaita kysynnän ylläpitämiseksi. Uusia asumismahdollisuuksia kaavassa sen sijaan rajoitetaan. Myös liikenteen osalta selvitykset ovat puutteellisia. Maininta, että tiukat autopaikkanormit ovat linjassa muiden kaupunkien kanssa, on harhaanjohtava. Muissa keskustojen osayleiskaavoissa ei autopaikkoja usein edes sisällytetä kaavamääräyksiin. Asemakaavatarkkuudella annetuilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä ei ole tukenaan vastaavalla tarkkuudella tehtyjä, rakentamistapaa, kaupunkikuvaa, perustamisolosuhteita ja autopaikoitusta koskevia selvityksiä ja eikä arviointeja niiden vaikutuksista. Rakentamiskorkeutta oletetaan säädeltävän tiukoilla kerroslukumääräyksillä. Kerrosluku ei kuitenkaan yksiselitteisesti kerro rakentamisen korkeutta, eikä tiukan säätelyn kaupunkikuvallinen tarkoitus selviä. Kaava-asiakirjoissa ei ole selvitetty, mitä linjanvedolla tarkoitetaan eikä sen olemuksesta pitkällä aikavälillä. Myöskään ei ole kuvausta tilanteesta, jossa osayleiskaavaa ei ollenkaan laadittaisi. Siitä selviäisi kaavan heikentävä merkitys alueen kehitykselle. Kaavan uskottavuus horjuu myös sen laatijoiden osalta, koska heidän pätevyyttään ei ole ilmoitettu, eikä se varmistu lainmukaiseksi. Kaavan valmistelussa ei ole vuorovaikutteisuuden ja tiedottamisen osalta noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain 6 :n eikä 62 :n vaatimuksia. Henkilötietolain vaatimuksia on rikottu kaavoituksen henkilörekisterin esittämisessä. 4

16 Kaavan sisältö, esitystapa ja selostus eivät noudata maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n eikä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 16 ja 17 :n vaatimuksia. Kaavoitukseen liittyvät selvitykset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia toimiakseen asemakaavatasoisen esitystavan perusteluina eikä kaikkia tarvittavia kaavan vaikutuksia ole kuvattu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n eikä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta ei myöskään selviä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 :n mukaisesti kaavan laatijan pätevyys. Edellä olevan perusteella Salon keskustan osayleiskaavaehdotus 2035 ei täytä lain vaatimuksia ja sen hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. Salossa. X 2014 Kiinteistöjen, Tehdaskadun varsi, Helsingintiel ja 2 sekä Örninkatu 2 puolesta Jorma Nieminen Yhteystiedot: Jorma Nieminen, Finnfoam Oy os. Satamakatu 5, Salo puh s-posti Liite 1: Kaupunginvaltuuston päätös Liite 2a: Mielipide tiivistelmässä internet"issä Liite 2b: Mielipiteisiin annettu vastine 5

17 Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL Turku Turun hallinto-oikeudelle Esitän kunnioittaen, että Salon kaupunginvaltuuston keskustan osayleiskaava 2035:n hyväksymistä koskenut päätös kumotaan, ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Salon ydinkeskustassa omistamaamme kiinteistöä, Vilhonkatu 11-13, koskevat osayleiskaavassa keskeisesti seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset: C-1 Keskustatoimintojen alue Liike- ja/tai toimistotilaa tulee rakentaa kahteen ensimmäiseen kerrokseen ja nämä tilat tulee olla yhdistettävissä tonttien välillä. Alueelle voidaan rakentaa asuntoja edellyttäen, että liiketilojen pysäköintija huoltotilat voidaan toteuttaa. Alueen autopaikoitus sijoittuu pääosin maanalaisiin tiloihin, jossa pysäköintjärjestelyt tulee olla yhdistettävissä tonttien välillä luiskin ja ajoyhteyksin. e=2,2 VI Korttelin tai sen osan suurin sallittu tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Korttelin tai sen osan suurin sallittu kerrosluku, joka sisältää kerrosalaan kuulumattomat tilat kuten ullakon Kävelypainotteinen katu (Vilhonkatu, tältä osin) YLEI SMÄÄRÄYKSET:: Vanhan rakennuslain (kaavat ennen ) aikaisilla alueilla kaavoja uudistettaessa, kerrosalan laskentaperiaatteissa ja kerrosluvun määrittelyssä huomioidaan vanhan rakennuslain mahdollistama rakentaminen. Pysäköintimääräykset: Käytettävän rakennusoikeuden ylittäessä rakennustehokkuuden e=1,1, on kaikki autopaikat kyseisen tehokkuuden ylittävän kerrosalan osalta lunastettava pysäköintilaitoksesta tai osoitettava kerrospysäköintinä tontilla. - Asuminen: yksi kutakin kerrosalan 84 neliömetriä kohti kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohden. - Liiketilat: yksi kutakin kerrosalan 60 neliömetriä kohti. - Toimisto-, ravintola-ja kokoontumistilat: yksi kutakin kerrosalan 84 neliömetriä kohti. (Maantasopysäköinnissä suuremmat autopaikkamäärävaatimukset) 1

18 Salo on rakennemuutostilanteessa, jossa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tulisi osoittaa monipuolisesti vaihtoehtoja kaupungin kehitykselle. Siinä on avainasemassa ydinkeskustan uudistuminen, jolla Salo voi lunastaa asemansa tulevaisuudessakin laajan alueen palvelukeskuksena. Ydinkeskusta on alueena hyvin myös rautatietä käyttävien saavutettavissa, mikä antaa lisämahdollisuuksia asumiselle ja työpaikoille. Keskustan osayleiskaavalla nämä mahdollisuudet jäävät täysipainotteisesti käyttämättä. Tavoitteidensa vastaisesti osayleiskaavaa on vaikea tai jopa mahdoton käytännössä toteuttaa sitovien kaavamääräystensä perusteella. Osayleiskaavaa valmisteltaessa ei ole selvitetty rakentamistaloutta eikä otettu huomioon ongelmallisia ja kalliita perustamisoloja. Myös kaupunkikuvan vetovoimaisuus kytkettynä kaupallisen toiminnan menestyksellisyyteen on jäänyt vaille riittäviä selvityksiä. Kerrosluku- ja rakentamistehokkuusmerkinnät, liikkeiden sijoittamista, asuntojen ja ullakoiden rajoittamista, maanalaisen autopaikoituksen toteuttamista ja autopaikkamääriä koskevat vaatimukset on yksipuolisesti, vailla toteuttajatahojen tukea sisällytetty osayleiskaavaan. Osayleiskaava ei ole tavoitteidensa mukaisesti yleisesti hyväksytty linjanveto tulevalle rakentamiselle. Kerroslukujen määräytyminen ei perustu mihinkään yleisesti tiedossa olevaan, hyväksyttyyn selvitykseen, vaan se on tehty sattumanvaraisesti. Selvittämättä on jäänyt myös hyöty siitä, että uilakot on sisällytetty kerroslukuihin. Kaavamääräyksen vuoksi varastotilat joudutaan sijoittamaan kalliisti ja teknisesti vaikeasti toteutettaviin, maanalaisiin tiloihin. Rakennusoikeuksien määrittely on tehty vastaavin heikkouksin, vailla kokonaisselvitystä. Osayleiskaavalla ilmoitetaan ydinkeskustan saavan lisää arvonnousua ja suuren kokonaisrakennusoikeuden avaavan rakentamismahdollisuuksia. Nämä kuitenkin kumoutuvat monien kaavamääräysten vaatimuksilla, jotka tyrehdyttävät rakentamisen. Epäselvyyttä lisäävät osayleiskaavassa tontteja koskevat kaavamääräykset. Tontit kuuluvat vasta asemakaavavaiheeseen. C-1- alueella vaatimus liiketilojen sekä maanalaisten tilojen yhdistämisestä tonttien välillä on varmuudella mahdollista vain yhden omistajan omistaessa tontit. Osayleiskaavan aikajänteellä voi tapahtua paljonkin muutoksia omistustilanteessa eivätkä kaikkien toimijoiden rakentamisen ajoitukset ole samanaikaisia. Tämä lisää kohtuuttoman paljon haittaa kaavan toteuttamiselle. Autopaikkanormien on ilmoitettu olevan linjassa muiden kaupunkien kanssa osoittamatta tarkemmin väitteen todenperäisyyttä. Ilman tarkempia, liikennettä ja autopaikoitustarpeita koskevia selvityksiä ja tulevaisuuden analyysejä eivät esitetyt autopaikoitusnormit ole luotettavia. Erikoispalvelujen menestyminen alueella tarvitsee tulevaisuudessa lisäksi runsaasti kadunvarsipysäköintiä, mikä on jäänyt vähälle huomiolle kaavassa. 2

19 Kaava -asiakirjoissa ei kuvata ollenkaan tulevia asemakaavanmuutostarpeita tai muitakaan toteuttamistoimia. Se olisi ollut oleellinen tieto näin yksityiskohtaisen osayleiskaavan ohjausvaikutuksesta. Myös kaavamääräys vanhan rakennuslain mukaisten kaavojen huomioimisesta on vaikutuksiltaan epäselvä. Osayleiskaavasta ei selviä, miten ja missä huomioiminen toteutuu. Edellä mainituin perusteluin osayleiskaava ei yksityiskohtaisuudessaan nojaudu riittäviin, yhtä yksityiskohtaisiin ja ajan tasalla oleviin selvityksiin MRL 9 :n ja MRA 1 :n mukaisesti. Osayleiskaavan sisältö ei noudata MRL :n 39 :n vaatimuksia epäselvine ja osaltaan asemakaavoille kuuluvine merkintöineen ja määräyksineen. Kaavaselostuksesta puuttuvat kokonaan MRA 17 :ssä edellytetyt selvitykset osayleiskaavan toteutuksen ajoituksesta ja seurannasta, eikä kaavan olennaisia vaikutuksia ole kuvattu riittävän monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Kaavaratkaisua on perusteltu yksipuolisin arvioin, ottamatta huomioon toteuttajatahojen mielipiteitä ja asiantuntemusta. Näin on laiminlyöty MRL 62 :n mukaisen vuorovaikutteisuuden toteutuminen. Näine monine puutteineen osayleiskaava ei tarjoa Salon kaupunkikehitykselle tarvittavaa tukea, vaan päinvastoin se jopa estää alueen uudistumista pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kaavan hyväksymistä koskenut päätös pitää kumota ja aloittaa kaavan valmistelu uudelleen, uusin näkökulmin ja yhteistyöpainotuksin. ` t Mikko Ketonen TS-Yhtymä, Vilhonkatu 11-13, Salo hallituksen puheenjohtaja Yhteystiedot: TS-Yhtymä Kauppiaskatu Turku p Liite: Salon kaupunginvaltuuston päätös

20 TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34 PL 32 Saapui postitse Turku T1ur Hui hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeudelle Ns" Ratapolun tontit "-alueen puolesta esitän että Salon keskustan osayleiskaava 2035 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Salon asemakaavassa 1887 Tullhusgatanin varrella olevat tontit varattiin normaaleiksi asuintonteiksi. Kun Karjaan rata rakennettiin Salon kautta ne tontit, joista osia jäi rautatiealueen alle, luovutettiin VR:lle. VR käytti ne osat tonteista, joita ei tarvittu rata-alueeseen, asuinrakennusten rakentamiseen. Rakennukset ovat nyt 90-vuotiaita tai vanhempia. Nämä asuintontit on myöhemmin kaavoitettu liikennealueeksi. VR luopui toiminnalleen tarpeettomista tontinosista ja myi ne rakennuksineen. ELSA-radan suunnittelun yhteydessä kaavoitettiin lisää asuintontteja liikennealueiksi, mutta ei korjattu "Ratapolun tontteja " koska ne olivat VR:n hallussa. ELSA-radan laajat tarkemmin määrittelemättömät aluevaraukset olivat kuitenkin suuri este alueiden kehittämiselle, joten päätettiin tehdä tarkempi ESA-linjaus. "Ratapolun tonttien" omistajat ovat useasti pyytäneet kaupunkia tarkistamaan asemakaavaa ratalinjauksen osalta. Kaupungin vastaus on että se odottaa "ESAradan toteutussuunnittelua ". Väitän että sellaista suunnitelmaa ei tule seuraavan 30 vuoden aikana. Tonttien oston yhteydessä käydyissä neuvotteluissa VR ja museovirasto olivat samaa mieltä kuin kaupunki että kaikkien etu on että rakennukset kunnostetaan ja tontit kehitetään ajanmukaisesti. Kaupunki myönsi poikkeamispäätöksen ratavartijan torpan laajentamiseksi mutta ELY-keskus eväsi poikkeamisen ja sanoi että kaupungin tulee hoitaa asia kaavoituksella. Kaupunki viis veisaa ELY-keskuksen ohjeista. Osayleiskaavassa jätetään po. alue seisomaan ja odottamaan jotakin jota yhä suuremmalla todennäköisyydellä ei koskaan tule. (Monetasiat tukevat radan uutta linjausta jos sellainen joskus tulee.) Em. syistä johtuen esitämme että ns. "Ratapolun tontit" palautetaan alkuperäiseen käyttöön siten että niistä varataan vapaaksi se osa mitä mahdollinen rata joskus tarvitsee. Salossa Tapani Takio, osaomistaja

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot