PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS Lausunnot ja alustavat vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 1 (10) PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS Lausunnot ja alustavat vastineet päivätystä Vistan II osayleiskaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän (9) viranomaislausuntoa ja kolme (3) muistutusta, joista yhdessä oli useampia allekirjoittajia. Osayleiskaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Seuraavassa on lyhennelmät määräaikaan mennessä saaduista muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen liitto Liikennevirasto Paimion kaupunki, Koulutuslautakunta Paimion kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta Museovirasto Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Pertti Teppala ja Anneli Partanen Ari ja Brita Leman, Silverin Liiketilat Oy ym Juha Käkönen, Kiirulanpuisto Oy... 9

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 2 (10) 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö Risto Rauhala, johtava maankäytön asiantuntija ELY-keskukselta on pyydetty lausuntoa päivättyyn tarkistettuun Vistan osayleiskaavan ehdotukseen. ELY-keskus on antanut lausunnot kaavaluonnokseen ja kaavaehdotukseen Kaavaa on vielä tarkistettu. Tarkistuksessa on huomioitu pääosin aiemmin todetut korjaustarpeet. ELY-keskus kiinnittää huomiota vielä seuraaviin seikkoihin. Pohjavesialueet Yleiskaavassa on osoitettu edelleen kaksi TP-aluetta Saari-Nummensuon pohjavesialueelle. ELY-keskus pitää aiempien lausuntojensa mukaisesti huonona ratkaisuna rakentamisen osoittamista pohjavesialueelle. Periaatteena on, että laaja-alainen rakentaminen tulee osoittaa pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle. Tältä osin yleiskaavaehdotusta ei voi pitää hyvänä. Toiminnan rajoitukset tulevat otettavaksi huomioon alueita asemakaavoitettaessa. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Paimionjokilaakso on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lisäksi jokilaaksoa koskee maakuntakaavan maisema-aluemerkintä. ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että jokilaaksoon sijoittuvat P-1 aluevaraukset tulee supistaa käsittämään vain olemassa olevat alueet, eikä lisätä rakentamista maisema-alueelle. Lisäksi ELY-keskus katsoi, että maisema-alueelle ulottuva TP-1 aluevaraus tulee supistaa tai kokonaan poistaa. Kaavaa ei ole tältä osin tarkistettu. Alueeseen P-1 tehty vähäinen tarkistus on merkityksetön asiassa. Kaavamääräys P-1 antaa virheellisen kuvan, kun sen mukaan aluevaraus käsittää jo olemassa olevat alueet, vaikka tosiasiassa aluevaraukset ovat moninkertaisia nykyiseen rakentamiseen nähden. Maisema-arvojen huomiointi ja rakentamisen sovittaminen maisemaan asemakaavoituksella ei välttämättä ole mahdollista, koska ehdotuksen mukaiset palveluiden ja työpaikkojen alueet sijoittuvat avoimeen maisematilaan irralleen muusta rakenteesta. ELY-keskus katsoo, että yleiskaavaehdotus ei tältä osin täytä maiseman vaalimista koskevia vaatimuksia. Maakuntakaava ei ole ollut riittävästi ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Aluevarausten P-1 ja TP-1 vaikutuksia Paimionjokilaakson valtakunnalliseen maisema-alueeseen ei ole yleiskaavassa riittävästi huomioitu. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaa ei tule tässä muodossa hyväksyä P-1- ja TP-1 -aluevarausten osalta. ELY-keskus viittaa muilta osin kaavasta antamiinsa aiempiin lausuntoihin. Ehdotukseen ei ole muutoin huomautettavaa.

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 3 (10) Pohjavesialueelle sijoittuvilla alueilla tulee kaavamääräyksen mukaisesti laatia asemakaavoituksen yhteydessä tarkemmat hydrologiset selvitykset ja laatia korttelirakenne niiden mukaisesti. Alueelle sijoitettavien Pohjavesialueelle voidaan aluetta asemakaavoitettaessa antaa tarkkoja kaavamääräyksiä koskien alueen rakentamistapaa ja hulevesien käsittelyä. P-1 ja TP-1 aluevaraukset sijoittuvat pohjavesialueiden ulkopuolelle, mutta valtakunnallisesti merkittävälle Paimionjokilaakson maisemaalueelle. P-1-määräystä muutetaan ELY-keskuksen huomautuksen johdosta hieman, ettei lukijalle synny väärää kuvaa aluevarauksen laajuudesta. Aluevarausten laajuus (korttelialueiden rajaukset, rakentamiseen osoitettavat alueet) ja rakentamistapa tarkentuu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavamääräyksessä edellytetään rakentamistapaohjeiden laatimista alueelle asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki huolehtii siitä, ettei alue rakennu ilman asemakaavaa. Viistosti alueen poikki kulkee sähkölinja. Kravinkujan ja mt 110 rajaamalla luoteislohkolla P-1 alue on vain noin 45 m leveä (Kravinkujan suuntaisesti) kiertoliittymän läheisyydessä ja se levenee lännessä, ollen nykyisen hallin kohdalla noin 80 m. On todennäköistä, että alueelle toteutettaisiin rakennuksia vain yhteen riviin. Rakentamisen sopeuttaminen maisemaan voidaan rakentamistavan ohella toteuttaa myös istutuksin. Paimionjokilaakso on niin laaja maisema-alue, ettei pienen osan rakentaminen heikennä kokonaisuutta. Liikenteellisenä solmukohtana tämä on vähintään yhtä merkittävä kuin mt 100 ja Iso- Iivarintien liittymäkin idempänä selänteellä. Kravinkujan ja selänteen väliin jäävä TP-1 -alue on myös tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella. Myös sen osalta korttelialueiden ja rakentamattomaksi jäävien alueiden rajaukset tarkentuvat asemakaavoituksella ja asemakaavan yhteydessä on edellytetty laadittavaksi rakentamistapaohjeet. Asemakaavaa laadittaessa voidaan huolehtia esim. näkymien säilyttämisestä avoimeen maisemaan esim. jättämällä Jungfrusundintien varteen rakentamatonta aluetta, jolloin näkymä jokilaaksoon säilyy. Maisema-arvot on huomioitavissa vielä alueen asemakaavoituksen yhteydessä, sillä yleiskaavan aluevaraukset ovat yleispiirteisiä ja kaavamääräykset edellyttävät erityisen huolellista suunnittelua rakentamisen sopeuttamiseksi maisemaan. Lausunnon perusteella P-1 määräystä on muutettu, mutta muutos on niin vähäinen, ettei se edellytä osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. 2 Varsinais-Suomen liitto Maankäyttöjaosto Ari Korhonen, puheenjohtaja; Tapio Tuhkanen, sihteeri Edellisellä lausuntokierroksella esille nostettu joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksien tarkastelu on täydentynyt ehdotuksen tarkistuskierroksella. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että nykytilannetta ja tulevai-

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 4 (10) suuden kehittämistarpeita sekä -mahdollisuuksia on kuvattu tarkemmin, jolloin yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle on selkeämmät lähtökohdat. Viranomaisneuvotteluissa on tuotu esille jokilaaksoon maantien varteen sijoittuvien toimintojen mitoitus sekä käyttötarkoituksen luonne. Maakuntakaavassa alue on Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta. Varsinais-Suomen liitto haluaa painottaa, että yleiskaavassa voidaan turvata olemassa olevien toimijoiden toimintaedellytykset. Toiminnan laajentamisen ja rakentamisen tulee suunnittelumääräyksen mukaisesti kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Toiminnan laajentaminen taajamarakenteen reuna-alueiden herkälle maisema-alueelle edellyttääkin yksityiskohtaiselta kaavoitukselta huolellista suunnittelua sekä suunnitelmien havainnollistamista. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta. Varsinais-Suomen liitto puoltaa Vistan osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavamääräyksin on edellytetty huolellista suunnittelua maisemallisesti herkimmillä kohdilla. Myös rakentamiseen osoitettavien alueiden rajaukset tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä. Koska maakuntaliitto puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä, ei kaavaan tältä osin ole tarpeen tehdä muutoksia. 3 Liikennevirasto Matti Levomäki, yksikön päällikkö; Pekka Korhonen, kiinteistöpäällikkö Liikennevirasto antaa lausunnon rautateiden näkökulmasta, eikä sillä ole huomauttamista Vistan osayleiskaavaehdotukseen. 4 Paimion kaupunki, Koulutuslautakunta Koska Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta antaa Vistan osayleiskaavaehdotuksesta pyydetyn lausunnon. Päätös: Koulutuslautakunnalla ei ole Vistan osayleiskaavaehdotukseen huomautettavaa. Koska koulutuslautakunnalla ei ole Vistan osayleiskaavaehdotukseen huomautettavaa, ei ehdotusta ole tältä osin tarpeen muuttaa.

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 5 (10) 5 Paimion kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta , 72 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaehdotuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 6 Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta , 86 Koska sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. Tekninen lautakunta on edellisen kerran lausunut Vistan osayleiskaavaehdotuksesta kokouksessaan Tämän jälkeen ehdotukseen on tehty joitain muutoksia ja täsmennyksiä. Mm. pohjavesialueen rajausmerkintöjä on selkeytetty (vain yksi rajaus, ei enää erikseen lähisuojavyöhykkeen rajausta). On merkitty Tammiston yksityinen luonnonsuojelualue, Oinilaan Puutarhatien alueelle on merkitty kyläalue ja työpaikka-alueiden merkintöjä on täsmennetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Vistan osayleiskaavan muutosehdotuksesta (pvm ), että kaavaehdotuskarttaa tulee päivittää ajan tasalle Muurassuontien toteutuman osalta Vt1:n työpaikka-alueella (katu rakennettu TP/pv- alueen rajaan saakka). Muuta huomautettavaa lautakunnalla ei ole. Tarkemmat liikenteelliset, vesihuollon ja ulkoliikuntapaikkojen ratkaisut tulevat aikanaan tarkasteltavaksi asemakaavoituksen myötä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 7 Museovirasto Yli-intendentti Helena Taskinen Intendentti Elisa El Harouny Muurassuontien toteutuneisuus korjataan kaavaehdotukseen. Kaavaehdotukseen tehtävä muutos on vähäinen, eikä edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Museovirasto on perehtynyt päivättyyn Vistan osayleiskaavaehdotukseen ja lausuu siitä Paimion parantolan osalta. Paimion parantola on ympäristöineen suojeltu rakennuslailla Suojelun piiriin kuuluvat sairaalarakennus, entinen lämpökeskus, autotalli,

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 6 (10) entinen hoitajien asuintalo, alilääkärien rivitalo, entinen ylilääkärin asuintalo, hautakappeli eli Ruusukellari sekä niitä ympäröivä alue. Paimion parantola kuuluu myös Museoviraston inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Kohteen aluerajaus on rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä laajempi käsittäen kaikki Paimion parantolan rakentamiseen liittyvät rakennukset ja rakenteet. Osayleiskaavaehdotuksessa Paimion parantolan alue on osoitettu asianmukaisesti SRS-merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi alueeksi sekä vmky-merkinnällä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tämän lisäksi ympäröivien korttelialueiden MY-1- sekä AO/sy- ja AP/sy- merkinnät luovat kohdetta ympäröivän vyöhykkeen, jolla ympäristön arvot ja rakentamisen sopeuttaminen otetaan huomioon. Museovirasto esittää edelleen harkittavaksi, onko sy-merkintä tarpeen myös Paimion parantolasta länteen tien toisella puolella olevalla AOkorttelialueella. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät suojeltavat rakennukset on merkitty kaavaehdotuksessa neliömäisellä SR-merkinnällä kohteen arvoa osoittavalla värillä erotettuina. Paimion parantolan osalta rakennuskohtainen suojelumerkintä on osoitettu rakennussuojelulain nojalla suojelluille rakennuksille. Merkintä tulee osoittaa näiden lisäksi myös muille Paimion parantolakokonaisuuteen kuuluville rakennuksille, jotka sijaitsevat rakennussuojelupäätöksen aluerajauksen ja RKY-rajauksen mukaisilla alueilla. Näitä ovat ns. Kyykartano, toinen autotalli sekä vedenpuhdistamo ja vedenpumppaamo. Muilta osin Museovirasto viittaa Turun museokeskukseen eli Varsinais- Suomen maakuntamuseon asiasta antamaan lausuntoon. 8 Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Palotarkastaja Janne Aso SR-kohdemerkinnät lisätään lausunnossa mainituille kohteille Paimion parantolaan liittyen, joita ovat: Kyykartano, toinen autotalli sekä vedenpuhdistamo ja vedenpumppaamo. Muutos ei edellytä osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Pelastuslaitos on tutustunut korjattuun osayleiskaavaehdotukseen ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista siihen. Pelastuslaitos pyytää tulla kuulluksi aikanaan osayleiskaavan perusteella laadittavien asemakaavojen valmistelun yhteydessä. Koska pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. 9 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Lautakunta antoi edellisen kerran lausunnon Vistan osayleiskaavaluonnoksesta huhtikuussa 2012, jolloin lautakunta esitti lausun-

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 7 (10) nossaan, että Spurilassa sijaitsevan muinaismuistoalueen rajaus tulisi tarkentaa koskemaan vain metsäaluetta, koska peltoalueen poikki kulkee kaupungin vesi-johto. Kaavanlaatija totesi vastineessaan, että Spurilassa sijaitsevaa muinaismuistoaluetta ei poisteta kaavakartalta eikä sen rajausta muuteta, sillä alue kuuluu edelleen muinaisjäännösten rekisteriin ja merkintä turvaa jäljellä olevan osan säilymisen. Poistaminen ei ole myöskään yleiskaavan yleispiirteisyydestä ja mittakaavasta johtuen tarpeen. Alueelle kohdistuvat rakennus- ja maanrakennus ym. toimenpiteet vaativat Museovirastolta kajoamisluvan. ELY-keskuksen huhtikuussa 2012 antamassa lausunnossa on mm. puututtu pohjavesialueita koskeviin kaavamerkintöihin. ELY-keskuksen mukaan kaavamerkintöihin lisätty /pv-merkintä ei ole riittävä tapa suojella Saari- Nummensuon pohjavesialueen veden laatua ja määrää kaavaan osoitetuilta riskitoiminnoilta, joten uudet teollisuus-, työpaikka- ja varastointialueet tulee poistaa pohjavesialueelta. Kaavanlaatijan vastineessa todetaan, että teollisuusalueen kaavamääräyksissä edellytetään tehtäväksi yksityiskohtaiset hydrologiset tutkimukset asemakaavoituksen yhteydessä, jotta voidaan määritellä tarkemmin rakentamiseen soveltuvat alueet. Kaavanlaatija on huomioinut ELY-keskuksen lausuntoa mm. siten, että veden-ottamosta koilliseen sijaitsevaa työpaikka-aluevarausta on supistettu, mutta vedenottamosta länteen sijoittuva teollisuusaluevaraus on jätetty kaavaluonnokseen. ELY:n lausunto pohjavesien suojelun osalta on siten ainakin osittain huomioitu kaavaluonnoksessa. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnalla ei ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaluonnoksesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Koska ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. MUISTUTUKSET 10 Pertti Teppala ja Anneli Partanen Paimiossa on nähtävillä osayleiskaava ehdotus ja me allekirjoittaneet omistamme 110-tien lähellä Paimion sillan kohdalla Hevonpäässä Herasniemessä Välimaa nimisen tilan RN:0 1:13. Vieressämme oleva alue on varattu P-1 merkinnällä. Vastustamme kaavoitusta koska emme halua että alueemme jää isojen rakennusten väliin ja isojen puiden varjoon. Roskaisuus ja melu lisääntyvät emmekä halua että asumisemme ja kulkumme vaikeutuvat.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 8 (10) Alue on asemakaavoitettava, mikäli sinne halutaan toteuttaa uusia palvelurakennuksia. Asemakaavassa on mahdollista ohjata alueen rakentamistapaa ja mittakaavaa yksityiskohtaisemmin maaseutumaisemaan soveltuvaksi. Asemakaavassa voidaan osoittaa asutuksen suuntaan suojavihervyöhykettä tai istutettavia alueen osia. Rakentaminen voisi parantaa melutilannetta asuinrakennuksen pihalla, kun pihapiiri jäisi uusien rakennusmassojen taakse mt 110 katsottuna. 11 Ari ja Brita Leman, Silverin Liiketilat Oy ym Allekirjoittaneet: - Ari Leman, Brita Leman (Puistikko RN:o 1:48) - Elina Railonvirta, Tuomas Koskenvuori (Metsäpirtti RN:o 1:18) - Pirkko Varjonen, Niko Varjonen (Ojalan tila Rno 2:14) - Harkko Silver (Silverin Liiketilat Oy), Sirpa Silver (tilat Koivisto I ja II Rn:ot 2:14 ja 2:16, Kuoppamäki 4:14) - Hannu Pilpola (Tila 1:26), Juha-Pekka Pusko (Tila 1:47) Me allekirjoittaneet emme hyväksy Vistan osayleiskaavassa olevaa 110- tien ja E-18 tien väliin sijoitetun TP-alueen muuttamista T-alueeksi. Perustelut: 1. Lausunnossa jo on maininta T-alueen muuttaminen TPalueeksi, käsittäen ainoastaan pienimuotoista työpaikka-aluetta. 2. Alue sijoittuu Saari-Nummensuon pohjavesialueelle ja osa teollisuustoiminnoista on edelleen lähisuojavyöhykkeellä, siten vaarantaen pohjavesialuetta. 3. Veden ottamoiden suoja-alueella on voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden antama päätös suoja-aluemääräyksistä, jossa mm. sanotaan, että ympäristöluvanvaraiset laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä pohjavesialueista. 4. Kaavoissa ei tule osoittaa lainkaan uutta teollisuutta tai varastointia eikä sallia niiden laajentamista, samoin uusien teiden ja liikennejärjestelyjen rakentaminen poikkeustapauksissa. ELY-keskuksen lausunnosta viittaus maankäytön suunnitteluun. 5. Viittaamme voimaan tulleeseen uuteen vesilain uudistumiseen, jossa viitataan alueiden maankäytön suunnitteluun. 6. Teollisuusalueen (T/pv) kaavamääräyksessä edellytetään yksityiskohtaisempia, hydrologisia tutkimuksia asemakaavoituksen yhteydessä, jotta voidaan määritellä tarkemmin rakentamiseen soveltuvat alueet. Näin ollen T-merkintä on suoja-aluepäätöksen vastainen. Vesilaki 1 luvun 18 ja ympäristönsuojelulaki 1 luvun 8 huomioitava. 7. Paimion kaupungin kaavoituskatsauksessa 2012 todetaan mm., että yritystontteja on pitkälle tulevaisuuteen, joten maasto-olosuhteiltaankin tämä alue on sopimaton. 8. Rakennusvalvonnan pitää myös tarkastella aluetta ekologisesti ja sosiaalisesti, jolloin ympäristö on turvallinen ja viihtyisä asujaimistolleen, tukeutuen hyvään rakentamiskulttuuriin.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 9 (10) Alueella sijaitseva betonivalimo on jo riittävästi saastuttanut ympäristöä jätteillään, joten alueen saattaminen elinkelpoiseen kuntoon vaatii toimenpiteitä. 9. Uudet ympäristölait asettavat monia määräyksiä teollisuustoiminnalle, näin ollen lähiasukkaat pitää huomioida kaavasuunnittelussa Noin puolet kyseisestä T/pv alueesta sijoittuu pohjavesialueelle. Alue on päädytty osoittamaan T-alueeksi, sillä alueella toimii jo betonivalimo. Alueen osoittamiseen rakentamisalueeksi on päädytty pohjavesiasiantuntijan lausunnon perusteella: alueella on tehtävä tarkemmat hydrologiset selvitykset, mutta pohjaveden virtaus suuntautuu hydrogeologisen kartoituksen perusteella länsi-lounaissuuntaan eli poispäin Saaren vedenottamosta. Hydrogeologisten olosuhteiden perusteella rakentaminen ko. alueella voisi olla mahdollista. Aluetta asemakaavoitettaessa rakentamiseen tarkoitettujen alueiden rajaukset osoitetaan tehtävien lisäselvitysten perusteella. Alueelle sijoitettavaa toimintaakin voidaan vielä asemakaavaa laadittaessa rajoittaa ja antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä alueen rakentamistavasta koskien esim. maanpinnan perustason käsittelyä, hulevesien johtamista, öljysäiliöitä tai muita kemikaaleja ja niiden varastointia. Aluetta koskee määräys /pv ja pohjavesialueen määräys pv-1, joilla turvataan pohjaveden edellyttämät suojaustoimenpiteet ja tarvittavat kaavamääräykset aluetta asemakaavoitettaessa. Määräyksissä on todettu asianmukaisesti pohjavesialueen rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot. Alue on asemakaavoitettava, jos sinne aiotaan rakentaa lisää teollisuutta. Asemakaavaa laadittaessa voidaan osoittaa myös tarpeelliset suojavihervyöhykkeet asutuksen ja teollisuuden välille. 12 Juha Käkönen, Kiirulanpuisto Oy Vaadin oheisen karttaliitteen keltaisella rajatun alueen muuttamista ensisijaisesti AO käyttöön. Toissijaisesti vaadin VL-alueen pienentämistä sinisellä rajatuksi alueeksi. Ehdotetun laajuinen VL-alue häiritsee merkittävästi alueen jatkokehittämistä ja on selkeä uhka yhtiön elinmahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Yleiskaavassa osoitettu aluevaraukset on rajattu yleispiirteisesti ja niitä voidaan aluetta asemakaavoitettaessa vielä tarkistaa alueen rakennettavuuden ja yksityiskohtaisempien selvitysten mukaiseksi. Kyseisellä kohdalla Myllytien ja Lautelantien lähellä on metsäinen ja kallioinen mäki osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa virkistysalueeksi. Virkistysaluetta pienennetään länsiosastaan noin m2, tämä

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 10 (10) alue osoitetaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksen mukaista virkistysaluetta ei poisteta olemassa olevan asutuksen puolelta (itä- ja pohjoisrinnettä) eikä jo asemakaavassa puistoksi osoitetulta alueelta. Sähköyhtiöntien puoleiselle reunalle sijoittuu muinaisjäännöksiä, jotka tullaan aluetta asemakaavoitettaessa osoittamaan rakentamiseen tarkoitettujen alueiden ulkopuolelle.

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos VASTINEET Alla on esitetty Yrittäjäntien asemakaavan ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Lausunto saatu. 18.9.2014 21.10.2014 Kaavat 1-4 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4. 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4

Lausunto saatu. 18.9.2014 21.10.2014 Kaavat 1-4 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4. 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4 RAUTJÄRVEN KUNTA KAAVOJEN EHDOTUSVAIHEESEEN LIITTYVÄT LAUSUNNOT Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta 1 SIMPELE-ÄNKILÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS / TIILIRUUKKI OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN, KONKAN- MÄKI 2 TIILIRUUKIN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Mahdollista käyttämätöntä hajarakennuspaikkaa ei voida katsoa kuuluvaksi Jyskeenrannan (9-204) tilalle.

Mahdollista käyttämätöntä hajarakennuspaikkaa ei voida katsoa kuuluvaksi Jyskeenrannan (9-204) tilalle. KELLOKOSKEN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU KAAVAEHDOTUS 21.4.2010 ERILLINEN KUULEMINEN (MRA 32 ) 18.5. 7.6.2010 1. Riikka Jyske ja Mika Vekkeli Kellokoski Paavolan tila RN:o 3:1375 KELLOKOSKEN OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven Monnissa, Erkylän kylässä rajautuen

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS)

NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS) Tekninen lautakunta 4 04.02.2015 NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS) 59/63.632/2015 TEKLA 4 Kaavamuutos on tullut vireille, koska asemapuistosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ALUERAJAUS ORTOKUVA Tasot: Ilmakuva_Forssa_Tammela, Merger Pvm: 28.11.2013 13:41 1 Kohde Osayleiskaava: Kojo. Osayleiskaavan tarkoitus Osayleiskaavan tarkoituksena on tutkia Kojon kyläalueen täydennysrakentamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Kaavanlaatijan vastineet

Kaavanlaatijan vastineet Kaavanlaatijan vastineet Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Päiväys 10.11.2014 Sivu 1 (6) LIITE 5 Yhteyshenkilö Jorma Harju /Kaavaharju Puh. 044 5963

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 1 (8) FCG FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22961 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, G ä d d a n a l u e S e p ä n k y l ä s s ä S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot