PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS Lausunnot ja alustavat vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 1 (10) PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS Lausunnot ja alustavat vastineet päivätystä Vistan II osayleiskaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän (9) viranomaislausuntoa ja kolme (3) muistutusta, joista yhdessä oli useampia allekirjoittajia. Osayleiskaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Seuraavassa on lyhennelmät määräaikaan mennessä saaduista muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen liitto Liikennevirasto Paimion kaupunki, Koulutuslautakunta Paimion kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta Museovirasto Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Pertti Teppala ja Anneli Partanen Ari ja Brita Leman, Silverin Liiketilat Oy ym Juha Käkönen, Kiirulanpuisto Oy... 9

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 2 (10) 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö Risto Rauhala, johtava maankäytön asiantuntija ELY-keskukselta on pyydetty lausuntoa päivättyyn tarkistettuun Vistan osayleiskaavan ehdotukseen. ELY-keskus on antanut lausunnot kaavaluonnokseen ja kaavaehdotukseen Kaavaa on vielä tarkistettu. Tarkistuksessa on huomioitu pääosin aiemmin todetut korjaustarpeet. ELY-keskus kiinnittää huomiota vielä seuraaviin seikkoihin. Pohjavesialueet Yleiskaavassa on osoitettu edelleen kaksi TP-aluetta Saari-Nummensuon pohjavesialueelle. ELY-keskus pitää aiempien lausuntojensa mukaisesti huonona ratkaisuna rakentamisen osoittamista pohjavesialueelle. Periaatteena on, että laaja-alainen rakentaminen tulee osoittaa pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle. Tältä osin yleiskaavaehdotusta ei voi pitää hyvänä. Toiminnan rajoitukset tulevat otettavaksi huomioon alueita asemakaavoitettaessa. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Paimionjokilaakso on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lisäksi jokilaaksoa koskee maakuntakaavan maisema-aluemerkintä. ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että jokilaaksoon sijoittuvat P-1 aluevaraukset tulee supistaa käsittämään vain olemassa olevat alueet, eikä lisätä rakentamista maisema-alueelle. Lisäksi ELY-keskus katsoi, että maisema-alueelle ulottuva TP-1 aluevaraus tulee supistaa tai kokonaan poistaa. Kaavaa ei ole tältä osin tarkistettu. Alueeseen P-1 tehty vähäinen tarkistus on merkityksetön asiassa. Kaavamääräys P-1 antaa virheellisen kuvan, kun sen mukaan aluevaraus käsittää jo olemassa olevat alueet, vaikka tosiasiassa aluevaraukset ovat moninkertaisia nykyiseen rakentamiseen nähden. Maisema-arvojen huomiointi ja rakentamisen sovittaminen maisemaan asemakaavoituksella ei välttämättä ole mahdollista, koska ehdotuksen mukaiset palveluiden ja työpaikkojen alueet sijoittuvat avoimeen maisematilaan irralleen muusta rakenteesta. ELY-keskus katsoo, että yleiskaavaehdotus ei tältä osin täytä maiseman vaalimista koskevia vaatimuksia. Maakuntakaava ei ole ollut riittävästi ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Aluevarausten P-1 ja TP-1 vaikutuksia Paimionjokilaakson valtakunnalliseen maisema-alueeseen ei ole yleiskaavassa riittävästi huomioitu. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaa ei tule tässä muodossa hyväksyä P-1- ja TP-1 -aluevarausten osalta. ELY-keskus viittaa muilta osin kaavasta antamiinsa aiempiin lausuntoihin. Ehdotukseen ei ole muutoin huomautettavaa.

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 3 (10) Pohjavesialueelle sijoittuvilla alueilla tulee kaavamääräyksen mukaisesti laatia asemakaavoituksen yhteydessä tarkemmat hydrologiset selvitykset ja laatia korttelirakenne niiden mukaisesti. Alueelle sijoitettavien Pohjavesialueelle voidaan aluetta asemakaavoitettaessa antaa tarkkoja kaavamääräyksiä koskien alueen rakentamistapaa ja hulevesien käsittelyä. P-1 ja TP-1 aluevaraukset sijoittuvat pohjavesialueiden ulkopuolelle, mutta valtakunnallisesti merkittävälle Paimionjokilaakson maisemaalueelle. P-1-määräystä muutetaan ELY-keskuksen huomautuksen johdosta hieman, ettei lukijalle synny väärää kuvaa aluevarauksen laajuudesta. Aluevarausten laajuus (korttelialueiden rajaukset, rakentamiseen osoitettavat alueet) ja rakentamistapa tarkentuu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavamääräyksessä edellytetään rakentamistapaohjeiden laatimista alueelle asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki huolehtii siitä, ettei alue rakennu ilman asemakaavaa. Viistosti alueen poikki kulkee sähkölinja. Kravinkujan ja mt 110 rajaamalla luoteislohkolla P-1 alue on vain noin 45 m leveä (Kravinkujan suuntaisesti) kiertoliittymän läheisyydessä ja se levenee lännessä, ollen nykyisen hallin kohdalla noin 80 m. On todennäköistä, että alueelle toteutettaisiin rakennuksia vain yhteen riviin. Rakentamisen sopeuttaminen maisemaan voidaan rakentamistavan ohella toteuttaa myös istutuksin. Paimionjokilaakso on niin laaja maisema-alue, ettei pienen osan rakentaminen heikennä kokonaisuutta. Liikenteellisenä solmukohtana tämä on vähintään yhtä merkittävä kuin mt 100 ja Iso- Iivarintien liittymäkin idempänä selänteellä. Kravinkujan ja selänteen väliin jäävä TP-1 -alue on myös tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella. Myös sen osalta korttelialueiden ja rakentamattomaksi jäävien alueiden rajaukset tarkentuvat asemakaavoituksella ja asemakaavan yhteydessä on edellytetty laadittavaksi rakentamistapaohjeet. Asemakaavaa laadittaessa voidaan huolehtia esim. näkymien säilyttämisestä avoimeen maisemaan esim. jättämällä Jungfrusundintien varteen rakentamatonta aluetta, jolloin näkymä jokilaaksoon säilyy. Maisema-arvot on huomioitavissa vielä alueen asemakaavoituksen yhteydessä, sillä yleiskaavan aluevaraukset ovat yleispiirteisiä ja kaavamääräykset edellyttävät erityisen huolellista suunnittelua rakentamisen sopeuttamiseksi maisemaan. Lausunnon perusteella P-1 määräystä on muutettu, mutta muutos on niin vähäinen, ettei se edellytä osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. 2 Varsinais-Suomen liitto Maankäyttöjaosto Ari Korhonen, puheenjohtaja; Tapio Tuhkanen, sihteeri Edellisellä lausuntokierroksella esille nostettu joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksien tarkastelu on täydentynyt ehdotuksen tarkistuskierroksella. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että nykytilannetta ja tulevai-

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 4 (10) suuden kehittämistarpeita sekä -mahdollisuuksia on kuvattu tarkemmin, jolloin yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle on selkeämmät lähtökohdat. Viranomaisneuvotteluissa on tuotu esille jokilaaksoon maantien varteen sijoittuvien toimintojen mitoitus sekä käyttötarkoituksen luonne. Maakuntakaavassa alue on Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta. Varsinais-Suomen liitto haluaa painottaa, että yleiskaavassa voidaan turvata olemassa olevien toimijoiden toimintaedellytykset. Toiminnan laajentamisen ja rakentamisen tulee suunnittelumääräyksen mukaisesti kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Toiminnan laajentaminen taajamarakenteen reuna-alueiden herkälle maisema-alueelle edellyttääkin yksityiskohtaiselta kaavoitukselta huolellista suunnittelua sekä suunnitelmien havainnollistamista. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta. Varsinais-Suomen liitto puoltaa Vistan osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavamääräyksin on edellytetty huolellista suunnittelua maisemallisesti herkimmillä kohdilla. Myös rakentamiseen osoitettavien alueiden rajaukset tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä. Koska maakuntaliitto puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä, ei kaavaan tältä osin ole tarpeen tehdä muutoksia. 3 Liikennevirasto Matti Levomäki, yksikön päällikkö; Pekka Korhonen, kiinteistöpäällikkö Liikennevirasto antaa lausunnon rautateiden näkökulmasta, eikä sillä ole huomauttamista Vistan osayleiskaavaehdotukseen. 4 Paimion kaupunki, Koulutuslautakunta Koska Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta antaa Vistan osayleiskaavaehdotuksesta pyydetyn lausunnon. Päätös: Koulutuslautakunnalla ei ole Vistan osayleiskaavaehdotukseen huomautettavaa. Koska koulutuslautakunnalla ei ole Vistan osayleiskaavaehdotukseen huomautettavaa, ei ehdotusta ole tältä osin tarpeen muuttaa.

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 5 (10) 5 Paimion kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta , 72 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaehdotuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 6 Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta , 86 Koska sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. Tekninen lautakunta on edellisen kerran lausunut Vistan osayleiskaavaehdotuksesta kokouksessaan Tämän jälkeen ehdotukseen on tehty joitain muutoksia ja täsmennyksiä. Mm. pohjavesialueen rajausmerkintöjä on selkeytetty (vain yksi rajaus, ei enää erikseen lähisuojavyöhykkeen rajausta). On merkitty Tammiston yksityinen luonnonsuojelualue, Oinilaan Puutarhatien alueelle on merkitty kyläalue ja työpaikka-alueiden merkintöjä on täsmennetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Vistan osayleiskaavan muutosehdotuksesta (pvm ), että kaavaehdotuskarttaa tulee päivittää ajan tasalle Muurassuontien toteutuman osalta Vt1:n työpaikka-alueella (katu rakennettu TP/pv- alueen rajaan saakka). Muuta huomautettavaa lautakunnalla ei ole. Tarkemmat liikenteelliset, vesihuollon ja ulkoliikuntapaikkojen ratkaisut tulevat aikanaan tarkasteltavaksi asemakaavoituksen myötä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 7 Museovirasto Yli-intendentti Helena Taskinen Intendentti Elisa El Harouny Muurassuontien toteutuneisuus korjataan kaavaehdotukseen. Kaavaehdotukseen tehtävä muutos on vähäinen, eikä edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Museovirasto on perehtynyt päivättyyn Vistan osayleiskaavaehdotukseen ja lausuu siitä Paimion parantolan osalta. Paimion parantola on ympäristöineen suojeltu rakennuslailla Suojelun piiriin kuuluvat sairaalarakennus, entinen lämpökeskus, autotalli,

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 6 (10) entinen hoitajien asuintalo, alilääkärien rivitalo, entinen ylilääkärin asuintalo, hautakappeli eli Ruusukellari sekä niitä ympäröivä alue. Paimion parantola kuuluu myös Museoviraston inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Kohteen aluerajaus on rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä laajempi käsittäen kaikki Paimion parantolan rakentamiseen liittyvät rakennukset ja rakenteet. Osayleiskaavaehdotuksessa Paimion parantolan alue on osoitettu asianmukaisesti SRS-merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi alueeksi sekä vmky-merkinnällä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tämän lisäksi ympäröivien korttelialueiden MY-1- sekä AO/sy- ja AP/sy- merkinnät luovat kohdetta ympäröivän vyöhykkeen, jolla ympäristön arvot ja rakentamisen sopeuttaminen otetaan huomioon. Museovirasto esittää edelleen harkittavaksi, onko sy-merkintä tarpeen myös Paimion parantolasta länteen tien toisella puolella olevalla AOkorttelialueella. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät suojeltavat rakennukset on merkitty kaavaehdotuksessa neliömäisellä SR-merkinnällä kohteen arvoa osoittavalla värillä erotettuina. Paimion parantolan osalta rakennuskohtainen suojelumerkintä on osoitettu rakennussuojelulain nojalla suojelluille rakennuksille. Merkintä tulee osoittaa näiden lisäksi myös muille Paimion parantolakokonaisuuteen kuuluville rakennuksille, jotka sijaitsevat rakennussuojelupäätöksen aluerajauksen ja RKY-rajauksen mukaisilla alueilla. Näitä ovat ns. Kyykartano, toinen autotalli sekä vedenpuhdistamo ja vedenpumppaamo. Muilta osin Museovirasto viittaa Turun museokeskukseen eli Varsinais- Suomen maakuntamuseon asiasta antamaan lausuntoon. 8 Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Palotarkastaja Janne Aso SR-kohdemerkinnät lisätään lausunnossa mainituille kohteille Paimion parantolaan liittyen, joita ovat: Kyykartano, toinen autotalli sekä vedenpuhdistamo ja vedenpumppaamo. Muutos ei edellytä osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Pelastuslaitos on tutustunut korjattuun osayleiskaavaehdotukseen ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista siihen. Pelastuslaitos pyytää tulla kuulluksi aikanaan osayleiskaavan perusteella laadittavien asemakaavojen valmistelun yhteydessä. Koska pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. 9 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta Lautakunta antoi edellisen kerran lausunnon Vistan osayleiskaavaluonnoksesta huhtikuussa 2012, jolloin lautakunta esitti lausun-

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 7 (10) nossaan, että Spurilassa sijaitsevan muinaismuistoalueen rajaus tulisi tarkentaa koskemaan vain metsäaluetta, koska peltoalueen poikki kulkee kaupungin vesi-johto. Kaavanlaatija totesi vastineessaan, että Spurilassa sijaitsevaa muinaismuistoaluetta ei poisteta kaavakartalta eikä sen rajausta muuteta, sillä alue kuuluu edelleen muinaisjäännösten rekisteriin ja merkintä turvaa jäljellä olevan osan säilymisen. Poistaminen ei ole myöskään yleiskaavan yleispiirteisyydestä ja mittakaavasta johtuen tarpeen. Alueelle kohdistuvat rakennus- ja maanrakennus ym. toimenpiteet vaativat Museovirastolta kajoamisluvan. ELY-keskuksen huhtikuussa 2012 antamassa lausunnossa on mm. puututtu pohjavesialueita koskeviin kaavamerkintöihin. ELY-keskuksen mukaan kaavamerkintöihin lisätty /pv-merkintä ei ole riittävä tapa suojella Saari- Nummensuon pohjavesialueen veden laatua ja määrää kaavaan osoitetuilta riskitoiminnoilta, joten uudet teollisuus-, työpaikka- ja varastointialueet tulee poistaa pohjavesialueelta. Kaavanlaatijan vastineessa todetaan, että teollisuusalueen kaavamääräyksissä edellytetään tehtäväksi yksityiskohtaiset hydrologiset tutkimukset asemakaavoituksen yhteydessä, jotta voidaan määritellä tarkemmin rakentamiseen soveltuvat alueet. Kaavanlaatija on huomioinut ELY-keskuksen lausuntoa mm. siten, että veden-ottamosta koilliseen sijaitsevaa työpaikka-aluevarausta on supistettu, mutta vedenottamosta länteen sijoittuva teollisuusaluevaraus on jätetty kaavaluonnokseen. ELY:n lausunto pohjavesien suojelun osalta on siten ainakin osittain huomioitu kaavaluonnoksessa. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnalla ei ole huomautettavaa Vistan osayleiskaavaluonnoksesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Koska ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. MUISTUTUKSET 10 Pertti Teppala ja Anneli Partanen Paimiossa on nähtävillä osayleiskaava ehdotus ja me allekirjoittaneet omistamme 110-tien lähellä Paimion sillan kohdalla Hevonpäässä Herasniemessä Välimaa nimisen tilan RN:0 1:13. Vieressämme oleva alue on varattu P-1 merkinnällä. Vastustamme kaavoitusta koska emme halua että alueemme jää isojen rakennusten väliin ja isojen puiden varjoon. Roskaisuus ja melu lisääntyvät emmekä halua että asumisemme ja kulkumme vaikeutuvat.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 8 (10) Alue on asemakaavoitettava, mikäli sinne halutaan toteuttaa uusia palvelurakennuksia. Asemakaavassa on mahdollista ohjata alueen rakentamistapaa ja mittakaavaa yksityiskohtaisemmin maaseutumaisemaan soveltuvaksi. Asemakaavassa voidaan osoittaa asutuksen suuntaan suojavihervyöhykettä tai istutettavia alueen osia. Rakentaminen voisi parantaa melutilannetta asuinrakennuksen pihalla, kun pihapiiri jäisi uusien rakennusmassojen taakse mt 110 katsottuna. 11 Ari ja Brita Leman, Silverin Liiketilat Oy ym Allekirjoittaneet: - Ari Leman, Brita Leman (Puistikko RN:o 1:48) - Elina Railonvirta, Tuomas Koskenvuori (Metsäpirtti RN:o 1:18) - Pirkko Varjonen, Niko Varjonen (Ojalan tila Rno 2:14) - Harkko Silver (Silverin Liiketilat Oy), Sirpa Silver (tilat Koivisto I ja II Rn:ot 2:14 ja 2:16, Kuoppamäki 4:14) - Hannu Pilpola (Tila 1:26), Juha-Pekka Pusko (Tila 1:47) Me allekirjoittaneet emme hyväksy Vistan osayleiskaavassa olevaa 110- tien ja E-18 tien väliin sijoitetun TP-alueen muuttamista T-alueeksi. Perustelut: 1. Lausunnossa jo on maininta T-alueen muuttaminen TPalueeksi, käsittäen ainoastaan pienimuotoista työpaikka-aluetta. 2. Alue sijoittuu Saari-Nummensuon pohjavesialueelle ja osa teollisuustoiminnoista on edelleen lähisuojavyöhykkeellä, siten vaarantaen pohjavesialuetta. 3. Veden ottamoiden suoja-alueella on voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden antama päätös suoja-aluemääräyksistä, jossa mm. sanotaan, että ympäristöluvanvaraiset laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä pohjavesialueista. 4. Kaavoissa ei tule osoittaa lainkaan uutta teollisuutta tai varastointia eikä sallia niiden laajentamista, samoin uusien teiden ja liikennejärjestelyjen rakentaminen poikkeustapauksissa. ELY-keskuksen lausunnosta viittaus maankäytön suunnitteluun. 5. Viittaamme voimaan tulleeseen uuteen vesilain uudistumiseen, jossa viitataan alueiden maankäytön suunnitteluun. 6. Teollisuusalueen (T/pv) kaavamääräyksessä edellytetään yksityiskohtaisempia, hydrologisia tutkimuksia asemakaavoituksen yhteydessä, jotta voidaan määritellä tarkemmin rakentamiseen soveltuvat alueet. Näin ollen T-merkintä on suoja-aluepäätöksen vastainen. Vesilaki 1 luvun 18 ja ympäristönsuojelulaki 1 luvun 8 huomioitava. 7. Paimion kaupungin kaavoituskatsauksessa 2012 todetaan mm., että yritystontteja on pitkälle tulevaisuuteen, joten maasto-olosuhteiltaankin tämä alue on sopimaton. 8. Rakennusvalvonnan pitää myös tarkastella aluetta ekologisesti ja sosiaalisesti, jolloin ympäristö on turvallinen ja viihtyisä asujaimistolleen, tukeutuen hyvään rakentamiskulttuuriin.

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 9 (10) Alueella sijaitseva betonivalimo on jo riittävästi saastuttanut ympäristöä jätteillään, joten alueen saattaminen elinkelpoiseen kuntoon vaatii toimenpiteitä. 9. Uudet ympäristölait asettavat monia määräyksiä teollisuustoiminnalle, näin ollen lähiasukkaat pitää huomioida kaavasuunnittelussa Noin puolet kyseisestä T/pv alueesta sijoittuu pohjavesialueelle. Alue on päädytty osoittamaan T-alueeksi, sillä alueella toimii jo betonivalimo. Alueen osoittamiseen rakentamisalueeksi on päädytty pohjavesiasiantuntijan lausunnon perusteella: alueella on tehtävä tarkemmat hydrologiset selvitykset, mutta pohjaveden virtaus suuntautuu hydrogeologisen kartoituksen perusteella länsi-lounaissuuntaan eli poispäin Saaren vedenottamosta. Hydrogeologisten olosuhteiden perusteella rakentaminen ko. alueella voisi olla mahdollista. Aluetta asemakaavoitettaessa rakentamiseen tarkoitettujen alueiden rajaukset osoitetaan tehtävien lisäselvitysten perusteella. Alueelle sijoitettavaa toimintaakin voidaan vielä asemakaavaa laadittaessa rajoittaa ja antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä alueen rakentamistavasta koskien esim. maanpinnan perustason käsittelyä, hulevesien johtamista, öljysäiliöitä tai muita kemikaaleja ja niiden varastointia. Aluetta koskee määräys /pv ja pohjavesialueen määräys pv-1, joilla turvataan pohjaveden edellyttämät suojaustoimenpiteet ja tarvittavat kaavamääräykset aluetta asemakaavoitettaessa. Määräyksissä on todettu asianmukaisesti pohjavesialueen rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot. Alue on asemakaavoitettava, jos sinne aiotaan rakentaa lisää teollisuutta. Asemakaavaa laadittaessa voidaan osoittaa myös tarpeelliset suojavihervyöhykkeet asutuksen ja teollisuuden välille. 12 Juha Käkönen, Kiirulanpuisto Oy Vaadin oheisen karttaliitteen keltaisella rajatun alueen muuttamista ensisijaisesti AO käyttöön. Toissijaisesti vaadin VL-alueen pienentämistä sinisellä rajatuksi alueeksi. Ehdotetun laajuinen VL-alue häiritsee merkittävästi alueen jatkokehittämistä ja on selkeä uhka yhtiön elinmahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Yleiskaavassa osoitettu aluevaraukset on rajattu yleispiirteisesti ja niitä voidaan aluetta asemakaavoitettaessa vielä tarkistaa alueen rakennettavuuden ja yksityiskohtaisempien selvitysten mukaiseksi. Kyseisellä kohdalla Myllytien ja Lautelantien lähellä on metsäinen ja kallioinen mäki osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa virkistysalueeksi. Virkistysaluetta pienennetään länsiosastaan noin m2, tämä

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 10 (10) alue osoitetaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksen mukaista virkistysaluetta ei poisteta olemassa olevan asutuksen puolelta (itä- ja pohjoisrinnettä) eikä jo asemakaavassa puistoksi osoitetulta alueelta. Sähköyhtiöntien puoleiselle reunalle sijoittuu muinaisjäännöksiä, jotka tullaan aluetta asemakaavoitettaessa osoittamaan rakentamiseen tarkoitettujen alueiden ulkopuolelle.

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot