TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE Eija Arpiainen, Tiina Nurminen, Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu HALYAS14: Loppuraportti

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TILANNEHAASTATTELUT JOUTOMAIDEN ÄÄRELLÄ Tutkimusasetelma Tutkittavat alueet Aineiston kuvaus Aineiston analysoinnista Työnjako JOUTOMAAT JA MERKITYSTEN MAAILMA Joutomaat kaupungissa Kokemuksellisuuden kautta syntyvät merkitykset MERKITYKSELLISET JOUTOMAAT TAMPEREEN KESKUSTASSA Joutomaiden nykyinen merkitys Joutomaiden mahdollisuudet JOUTOMAIDEN MERKITYKSET KOHTAAVAT SUUNNITTELUN Joutomaiden merkitysten suhde keskustan strategiseen yleiskaavaan Menetelmän arviointia LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

3 1 JOHDANTO Tampereen keskusta-alueella on useita erikokoisia alueita, joilla ei ole selkeää käyttötarkoitusta. Alueet voivat olla täysin tyhjillään ilman käyttötarkoitusta tai niillä voi olla jonkinasteista käyttöä. Pienimuotoinen käyttö on voinut muodostua ajan kuluessa, kun paikkaa on esimerkiksi alettu pitää parkkipaikkana, ohikulkureittinä tai oikopolkuna. Alueen nykyinen käyttötarkoitus ei ole tällöin välttämättä suunnittelijoiden työn tulosta vaan toiminta on syntynyt spontaanisti käytäntöjen muovaamana. Näitä, tässä tutkimuksessa joutomaiksi kutsuttuja alueita, ei välttämättä huomaa ilman erillistä tarkastelua tai ne ovat niin vahvasti osana ihmisten arkipäivän toimintaa, ettei niihin kiinnitetä erillistä huomiota. Joutomaat voivat olla hyvinkin suuria alueita kuten laajoja hiekkakenttiä, mutta tästä tutkimuksessa keskitymme kuitenkin Tampereen keskusta-alueella sijaitseviin helposti rajattaviin ja pienialaisiin joutomaiksi luettaviin alueisiin. Tämä raportti on osa Tampereen kaupunkikeskustan strategista kehittämisprosessia, jonka yhteydessä kehitetään muun muassa uudenlaisia osallistumismenetelmiä, jotta kokemuksellinen tieto saataisiin paremmin näkyviin keskustan kehittämisessä. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu tilannehaastatteluista, joiden avulla tavoitteenamme on tutkia, millaisia merkityksiä kaksi erilaista joutomaa-aluetta saavat ihmisten arjessa. Keskeisessä osassa strategista kehittämisprosessia on myös Tampereen strateginen osayleiskaavatyö, jonka yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu keskustan elävöittäminen. Keskusta-alueen vajaakäyttöisissä alueissa voi piillä osayleiskaavan tavoitteiden osalta potentiaalia, jonka löytäminen kokemuksellisen tiedon avulla voi edistää merkittävästi keskustan elinvoimaisuuden kehittämistä. 3

4 2 TILANNEHAASTATTELUT JOUTOMAIDEN ÄÄRELLÄ 2.1 Tutkimusasetelma Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Tampereen kaupunki 2013c, 5) on linjattu, että osayleiskaavan valmistelu on sidoksissa uuden kaupunkistrategian valmisteluun. Nykyisessä kaupunkistrategiassa on nostettu keskeisiksi tavoitteiksi keskustan elävyys ja keskustan kehittäminen kaupunkiseudun ytimenä. Osayleiskaavasuunnittelun lähtökohdaksi on asetettu siten muun muassa keskustan kaupunkitilojen elävöittäminen, keskustan aseman vahvistaminen urbaanin asumisen paikkana ja keskustan puistojen ja muiden yleisten alueiden virkistysarvon ja käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä viher- ja virkistysverkon jatkuvuudesta huolehtiminen. Kaupungissa sijaitsevia vajaakäyttöisiä alueita, kuten parkkialueita, rakentamattomia tontteja tai epäsiistejä viheralueita pidetään usein joutomaina, jotka ovat jollain tapaa sopimattomia ympäristöönsä nähden ja kaipaisivat jäsentämistä esimerkiksi käyttötarkoituksen osalta. Keskustan kehittämisen kannalta näyttäisi siis siltä, että keskustassa sijaitsevat joutomaa-alueet ovat potentiaalisia alueita kehittää, jotta kaupunkistrategiassa määritetyt tavoitteet täyttyisivät tehokkaammin. Tämän harjoitustyön tarkoituksena on tutkia, millainen merkitys keskusta-alueen kahdella erilaisella joutomaa-alueella on alueella kulkeville ihmisille sekä minkälaista kehittämispotentiaalia asukkaat kokevat alueissa olevan. Tarkoituksena on siis selvittää, minkälaisia merkityksiä keskusta-alueen erilaiset joutomaat saavat ihmisten arkielämässä ja millä tavalla asukkaiden arjessa muotoutuneet merkitykset ovat suhteessa yleiskaavatason tavoitteisiin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Millaisia merkityksiä keskusta-alueella sijaitsevat joutomaa-alueet saavat ohikulkijoiden arkielämässä? 2) Miten arkielämässä muodostuneet merkitykset ovat suhteessa Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan tavoitteisiin? Avainsanat: Tilannehaastattelu, joutomaa, kokemuksellinen tieto, arkipäivän merkitykset 4

5 2.2 Tutkittavat alueet Tutkimuksessa mukava olevat joutomaa-alueet sijaitsevat eri puolilla Tampereen keskusta-aluetta ja ovat myös luonteeltaan erilaisia. Ensimmäinen tutkittava alue sijaitsee Anttilan läheisyydessä, Kuninkaankadun ja Satakunnankadun kulmauksessa (ks. kuvio 1 ja 5) Rakentamattomalla tontilla on meneillään asemakaavamuutos. Tontti on tällä hetkellä sorakenttä, jota käytetään kunnan työntekijöiden parkkipaikkana, mutta asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tontin rakennusoikeuden lisääminen, jotta sorakentälle voidaan rakentaa 7-kerroksinen kerrostalo (ks. kuvio 2). Asemakaavahanke on tullut vireille vuoden 2012 kesäkuun alkupuolella ja asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä vuodenvaihteessa. (Tampereen kaupunki 2013a) Kuvio 1. Anttilan läheisyydessä ensimmäinen haastattelupaikka Kuninkaankadun ja Satakunnankadun risteyksessä. Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti ennen asemakaavahankkeen vireille tuloa tontinluovutuskilpailun. Voittajaksi valittiin VVO Kodit Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n ehdotus Syke, jota pidettiin arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti parhaiten onnistuneena. Ehdotuksen konsepti on kaava-aineiston mukaan urbaaneille laatu- ja ympäristötietoisille asukkaille suunnattu autoton talo, jonka katutasossa on liiketiloja ja liikenteeltä rauhoitetut ulko-oleskelualueet. Kaava-aineistossa on nähtävillä havainnekuvat ehdotuksesta. Tontti on varattu VVO Kodit Oy:lle saakka hankeselvitystä varten. (Tampereen kaupunki 2013a) 5

6 Kuvio 2. Ote kaavan nro 8465 asemakaavaehdotuksesta. (Tampereen kaupunki, 2013a) Toinen tutkittava alue sijaitsee Koulukadun ja Eteläpuiston kulmauksessa musiikkiopiston kanssa samalla tontilla (ks. kuvio 3 ja 5). Joutomaa-alue on tällä hetkellä rakentamaton nurmialue, joka on erotettu aidalla musiikkiopistosta. Alueen reunoilla kasvaa puita ja pensaikkoa alueen Eteläpuiston puoleista kevyenliikenteenväylään rajautuvaa reunaa lukuunottamatta. Tontti on kunnan omistuksessa ja asemakaavassa se kuuluu yleisten rakennusten korttelialueeseen (Y) (ks. kuvio 4). Joutomaa-alueella oleva rakennuspaikka on varattu ym-merkinnällä museorakennukselle. Musiikkiopiston rakennus on puolestaan suojeltu sr-merkinnällä. Pyynikin lähivirkistysalue päättyy joutomaan länsipuolelle Koulukadun toiselle puolelle ja joutomaan eteläpuoleiset alueet ovat osa Eteläpuistoa. Tontin pohjoispuolella sijaitsee entinen kulkutautisairaala. Kuvio 3. Eteläpuiston joutomaa-alue Eteläpuistosta ja Koulukadulta kuvattuna. 6

7 Tampereen kaupungin kaavoitusohjelmassa on linjattu, että Eteläpuistoon ja sen lähiympäristöön laaditaan vuonna 2015 asemakaava, joka perustuu vuonna 2013 pidettävään kansainväliseen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun avulla on tarkoitus pureutua alueen käyttötarkoitukseen ja rakentamisen määrään. (Tampereen kaupunki, 2013c) Ohjelmassa ei ole määritelty tarkemmin, mitä lähiympäristöllä tarkoitetaan, mutta todennäköisesti tutkittava alueemme kuulunee myös suunnittelualueeseen, koska se sijaitsee aivan Eteläpuiston vieressä. Kuvio 4. Ote Tampereen asemakaavasta ja kantakartasta. Eteläpuiston tutkittavan alueen kaavallinen tilanne. (Paikkatietoikkuna 2013) Kuvio 5. Tutkittavat alueet. 7

8 2.3 Aineiston kuvaus Tutkielman aineisto koostuu tilannehaastatteluista. Tilannehaastattelu on liikkuva menetelmä, jota käytetään siellä, missä tutkittava tilanne todellisuudessa tapahtuu. Tutkija on tällöin kiinnostunut tilanteesta, joka syntyy, kun haastateltava tekee jotakin. (Jokinen 2013) Tässä tapauksessa tilanne syntyy, kun haastateltava kulkee juuri tietyn alueen ohi ja luo alueesta käsityksen itselleen. Samalla haastateltava tulee määrittäneeksi, mitä alue hänelle merkitsee. Tilannehaastattelua, kuten monia muita laadullisia aineistonkeruumenetelmiä, käytettäessä tutkimuskohde muotoutuu pitkälti prosessinomaisesti. Tutkijan ymmärrys tutkimuskohteesta lisääntyy haastattelujen yhteydessä tehtyjen havaintojen myötä ja tutkija oppii yhä enemmän tutkimuskohteestaan. Keskeistä menetelmässä on myös informanttien etsiminen. Etsimiseen voi käyttää erilaisia etsintästrategioita, kuten haravointia, kyttäystä tai jäljittämistä. (Nieminen 2013) Tämän tutkimuksen tutkimuskohteen muotoutumista voi pitää myös prosessina, joka alkoi tutkimusaiheen valinnasta jatkuen aineiston analyysiin ja johtopäätöksiin saakka. Informanttein etsintästrategiana käytimme lähinnä kyttäystä, joka tapahtui odottamalla joutomaa-alueen vieressä mahdollisia ohikulkijoita. Käytimme Eteläpuistossa myös pienimuotoista jäljittämistä kävelemällä hieman laajemmin joutomaa-alueen ympäristössä, koska alueella ei ollut haastatteluajankohtina kovin paljon kulkijoita. Haastatteluita tehtiin yhteensä 43 kappaletta. Anttilan kulmalla teimme 23 haastattelua ja Eteläpuistossa teimme 20 haastattelua. Haastateltavia oli hieman enemmän, 51 henkilöä, koska haastattelimme myös seitsemän ryhmää, joista kuudessa oli kaksi ja yhdessä kolme henkilöä. Haastattelut toteutettiin useassa osassa. Anttilan vieressä Kuninkaankadun ja Satakunnankadun risteyksessä haastattelut tehtiin aamupäivällä kun taas Musiikkiopiston viereisellä alueella Koulukadun ja Eteläpuiston risteyksessä haastattelut tehtiin aamupäivällä ja iltapäivällä. Molemmat haastattelupäivät olivat arkipäiviä. Haastattelut kestivät puolestatoista minuutista peräti 15 minuuttiin. Suurin osa haastatteluista kesti kuitenkin noin kolme minuuttia. Haastattelussa käytiin läpi liitteen 1 mukaiset haastattelukysymykset, joiden lisäksi saatettiin esittää myös tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavat valikoituivat paikan päällä eli haastatteluja ei sovittu etukäteen. Haastateltaviksi yritimme poimia monenlaisia ihmisiä, jotta saisimme mahdollisimman kattavan aineiston. Haastateltavat edustivat melko tasaisesti molempia sukupuolia ja he olivat monen ikäisiä. 8

9 Haastattelujen perusteella kävi myös ilmi haastateltavien monenlaiset elämänvaiheet, vaikka niistä ei erikseen kysytty. Esimerkiksi muutamalla haastateltavalla oli mukana pieniä lapsia. Haastattelutilanteessa ei kysytty haastateltavien ikää, mutta karkeasti arvioiden haastateltavat on jaoteltavissa neljään eri luokkaan: alle 20-vuotiaat (1 haastattelu), vuotiaat (13 haastattelua), keski-ikäiset (12 haastattelua) ja eläkeläiset (17 haastattelua). Aineistossa korostuvat siis erityisesti hieman iäkkäämmät ihmiset. Haastateltavien syyt liikkeellä oloon erosivat paikasta riippuen. Anttilan kulmalla huomattava osa oli käymässä asioilla, kun taas Eteläpuistossa suurin osa ohikulkijoista oli lenkillä tai ulkoiluttamassa koiraa. Anttilan kulmalla osa haastateltavista oli menossa lounaalle, mitä selitti haastatteluajankohta juuri lounasaikaan. Näiden lisäksi Anttilan kulmalla oli jonkin verran myös lenkkeilijöitä. Eteläpuistossa loput haastateltavista olivat menossa puolestaan töihin, asioille tai hakemaan lasta hoidosta. Huomionarvoista on myös, miten usein haastateltavat kulkevat joutomaa-alueen ohi. Molemmilla tutkittavilla alueilla puolet haastateltavista kulkee päivittäin tai useammin alueen ohi, mikä oli yllättävän paljon. Anttilan kulmalla huomattava osa kulkee kuitenkin myös vain silloin tällöin ja muutama harvoin tai jopa ensimmäistä kertaa. Anttilan kulmalta kuljetaan siis joko todella usein tai harvoin. Eteläpuistossa kuljetaan yhtä lailla myös viikoittain, silloin tällöin tai harvoin, joten siellä haastateltavat kulkevat melko tasaisesti eri verran päivittäisten kulkijoiden ohella. Mikäli haastateltavat perustelivat kulkemisensa määrää, pitivät he usein tärkeänä asuinpaikkansa mainitsemista, oli kyse sitten usein tai harvoin kulkemisesta. Reittivalintaan joutomaa-alueen ohitse näyttäisi siis vaikuttavan erityisesti sen sijainti suhteessa omaan kotiin. Haastateltavat olivat kiinnittäneet enemmän huomiota joutomaa-alueeseen Anttilan kulmalla. Alueeseen oli kiinnitetty huomiota, mikäli sitä käytti parkkipaikkana tai haastateltava kulki sen halki. Alueelta tulevia autoja varottaessa siihen oltiin myös kiinnitetty huomiota. Huomion oli kiinnittänyt myös alueen tulevat rakentamissuunnitelmat ja alueen joutokäyttö. Eteläpuistossa puolet haastateltavista oli kiinnittänyt joutomaa-alueeseen huomiota. Alueelle oltiin haaveiltu omaa taloa ja alueen tyhjillään oloon oltiin kiinnitetty huomiota. Myös useasti ohi kulkemista pidettiin perusteluna alueen huomioimiselle mutta toisaalta se mainittiin myös silloin, kun alueeseen ei oltu kiinnitetty huomiota. Eteläpuiston alue erosi Anttilan kulmasta erityisesti siinä, että monella oli vaikeuksia ylipäätään hahmottaa tutkittava alue Eteläpuistossa. Osa haastateltavista aloittikin puhumalla viereisistä 9

10 alueista, vaikka haastattelut tehtiin joutomaa-alueen vieressä. Alue oli haastatteluiden tekoaikaan lumen peitossa ja alueen ympärillä kulki osittain aitaa. Muun muassa nämä asiat vaikuttivat alueen hahmottamiseen toisaalta vaikeuttavasti ja helpottavasti. Eteläpuiston tutkimuskohde on myös huomattavasti isompi alue kuin Kuninkaankadun ja Satakunnankadun vieressä sijaitseva tutkimuskohde, jonka jokainen hahmotti helposti. Anttilan kulman alueen hahmottamista helpotti myös, että alue erottui selkeästi ympäristöstään ja koko alue näkyi helposti. Vaikka Anttilan kulman joutomaa-alueella on useita nähtävissä olevia käyttötarkoituksia (ks. kuvio 6), vain kuusi haastateltavaa oli käyttänyt aluetta joko parkkeeraamiseen, oikaisemiseen tai hyötyjätepisteen käyttöön. Muutama heistä, jotka eivät olleet käyttäneet aluetta, kokivat parkkipaikkakäytön nimenomaan estävän alueen käyttömahdollisuudet heidän osaltaan, koska alueelle saa parkkeerata vain erikoisluvalla eikä kaikki haastateltavat edes käyttäneet autoa. Eteläpuistossa kukaan haastateltavista ei ollut käyttänyt joutomaa-aluetta. Muutaman haastateltavan mielestä aluetta ei käytä kukaan muukaan ja muutaman mielestä alue ei ollut edes käyttökelpoinen. Vain yksi haastateltava mainitsi alueen halki kulkevan epävirallisen polun (ks. kuvio 6) ja yksi mainitsi alueen sopivan koirien pissatukseen ja lintujen oleskeluun. Kuvio 6. Joutomaa-alueiden nykyisiä käyttötarkoituksia. 2.4 Aineiston analysoinnista Aineisto analysoitiin perinteisen laadullisen aineistolähtöisen analyysin keinoin teemoittelemalla ja luokittelemalla aineistoa etsien sieltä yhtäläisyyksiä ja eroja. Aluksi haastattelut litteroitiin lähestulkoon sanasta sanaan, jotta mitään olennaista ei jäisi epähuomiossa pois. Sen jälkeen aineistoa alettiin analysoida erottaen toisistaan Anttilan kulmalla ja Eteläpuistossa tehdyt haastattelut. Haastatteluista tehtiin kronologiset, tiivistelmän omaiset versiot, joissa vastaukset 10

11 teemoiteltiin kunkin haastattelukysymyksen alle. Tämän jälkeen kunkin kysymyksen alla olevat vastaukset luokiteltiin ja tehtiin kevyttä määrällistä analyysia luokissa olevien vastausten määristä eli kuinka yleisiä minkäkin tyyppiset vastaukset olivat. Seuraavaksi aineistoa käytiin tarkemmin läpi yleisempien teemojen pohjalta, joissa analysoitiin, mikä joutomaa on haastateltaville eli millaisia merkityksiä se saa sekä miten haastateltavat suhtautuvat joutomaihin kaupungissa. 2.5 Työnjako Jaoimme haastattelujen teon siten, että molemmat tekivät vähintään 10 haastattelua kummallakin tutkittavalla alueella. Litteroimme omat haastattelumme ja teimme niistä tiivistelmät. Molemmat tekivät myös aineiston analysointia. Tarkemmin jaotellen meillä oli myös omia vastuualueita: Tiina keskittyi teoriaosuuden kirjallisuuden hankkimiseen ja Eija valmisteli seminaariesityksen ja raportin kartat. Loppuraportin koostimme yhteistuumin. Tosin Eija on nähnyt loppuraportissa suuremman vaivan Tiinan ollessa sairaana. 11

12 3 JOUTOMAAT JA MERKITYSTEN MAAILMA 3.1 Joutomaat kaupungissa Joutomaat ymmärretään monissa yhteyksissä kaupunkirakenteen sisällä olevina vajaakäyttöisinä alueina. Joutomaat voidaan luokitella Tarvaisen, Toivolan ja Mäkisen (2013) mukaan myös aiemman käyttötarkoituksensa mukaan teollisuus-, liikenne ja sekajoutomaiksi, sillä monet joutomaa-alueet ovat syntyneet kaupunkirakenteen muutosten myötä, kun toimintoja on järjestelty kehityksen edetessä uudestaan. Tampereella esimerkiksi Finlaysonin alue voidaan määritellä teollisuusjoutomaaksi, joka on otettu sittemmin monipuolisesti uudenlaiseen käyttöön. Tässä tutkimuksessa mukana olevat joutomaa-alueet ovat molemmat sekajoutomaita, joilla tarkoitetaan esimerkiksi rakentamattomia tontteja tai alueita, joiden kaava on jäänyt toteuttamatta ja joilla ei ole siten ollut mitään suunnitelmallista käyttötarkoitusta. Tämä on toisaalta voinut mahdollistaa alueen vapaamuotoisen ja suunnittelemattoman käytön. Kaiken kaikkiaan joutomaissa onkin keskeistä niille asetettu odotusarvo, johon ladataan tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet, jotka ovat odottavat vielä käyttöönottoa. (Tarvainen, Toivola & Mäkinen 2013) Käytännössä joutomaa-alueiden väliaikainen hyödyntäminen ei välttämättä vaadi kuin vapaaehtoisvoimia, mutta sillä voi saada paljon hyvää aikaan. Tästä esimerkkinä on Tampereen Aspinniemen joutomaa-alue, josta tehtiin kesällä 2012 pariksi kuukaudeksi kaikille avoin oleskeluja tapahtumatila. Kesäsiirtolatoiminta ja sen perustanut Hukkatila ry palkittiin myöhemmin Tampereen kulttuuriteko-palkinnolla. (Hukkatila ry 2013) Kaupungissa sijaitsevat joutomaa-alueet voidaan käsittää myös eräänlaisina urbaaneina kesantoina. Niiden yhteydessä puhutaan usein laajemmin vajaakäytöllä olevista kaupunkitiloista, jotka käsittävät myös esimerkiksi alkuperäisestä käytöstä poistuneet rakennukset ja niiden tyhjät tai vajaakäyttöiset tilat. Tampereen teknillisessä yliopistossa (2012) on ollut vuosina käynnissä Urbaanit kesannot -tutkimushanke, jonka yhteydessä on kehitetty menetelmä urbaanien kesantojen paikkatietojärjestelmiin perustuvaa kartoittamista ja jalostamista varten. Hankkeen tarkoituksena on ollut ennen kaikkea saada vapaat tilat ja niiden tarvitsijat kohtaamaan toisensa, usein väliaikaisesti, ja ideoida kaupunkikesantojen kehityskonsepteja. Urbaaneista kesannoista käytetään myös nimitystä urban brownfields tai greyfields, joilla tarkoitetaan teollisia tai kaupallisia alueita, joilla alkuperäinen toiminta on lakannut ja alue on 12

13 päässyt taantumaan. Turussa on tutkittu kaupungin ruutukaava-alueen reunavyöhykkeellä sijaitsevia ympäristövaurioalueita, kuten teollisuus-, varasto- ja ratapiha-alueita, tavoitteena kaupunkirakenteen eheyttäminen. Tutkimuksen perusteella joutomaat ovat näyttäytyneet kiinnostavina rakentamisen kohteina. (Turun yliopisto 2004) Tampereella tällaisenä urban brownfieldinä voidaan pitää esimerkiksi Nekalan vanhaa teollisuusaluetta, joka vajaakäyttöisyytensä vuoksi näyttää rapistuneelta ja epämääräiseltä alueelta. 3.2 Kokemuksellisuuden kautta syntyvät merkitykset Häklin (2004, 133) mukaan konstruktionismissa keskitytään ihmisten itsestään selvänä pitämään jokapäiväiseen elämismaailmaan, jossa todellisuus tuotetaan ajattelun ja toiminnan avulla. Tämän harjoitustyön näkökulma perustuu pitkälti konstruktionistiseen ajatukseen siitä, että todellisuus muotoutuu sen kautta, minkälaisia merkityksiä ihmiset muodostavat elinympäristöstään. Olennaista on myös nähdä kaupunki yhteiskunnallisesti tuotettuna tilana, jonka sosiaaliseen rakentumisprosessiin sisältyy erilaisia yhteiskunnallisia suhteita, joitä määrittää usein valta (Häkli 2004, 142). Jokinen (2013) nosti puolestaan luennollaan esiin aistikokemukset ja paikan ilmapiirin osana kokemuksellisuutta ja merkitysten antoa. Ihminen konstruoi julkista tilaa aistinvaraisesti ja luo sitä kautta suhdettaan ympäristöön, jolloin kokemuksellisuus tuottaa merkityksiä. Kun havaitsemista ja tietämistä ilmaistaan verbaalisesti, voidaan sen avulla rakentaa tulkintaa merkitysten suhteesta havaittuun. Merkitysten avulla päästään siten kiinni siihen, miten rakennettu ympäristö vaikuttaa asukkaisiin ja miten asukkaat tuottavat merkitysten kautta paikkoja uudelleen. Sosiaaliset järjestelmät ovat usein kompleksisia ja ennustamattomia (Jokinen 2013). Siten myös ihmisten elinympäristölleen luomat merkitykset voivat muotoutua kaupungissa ennaltaarvaamattomasti ja monimutkaisia merkitysrakenteita pitkin. Paikat voidaan jaotella niiden merkittävyyden mukaan tiheisiin ja ohuisiin paikkoihin. Tiheät paikat koetaan merkityksellisinä ja kokemukseen tiheästä paikasta liittyy usein kuuluvuuden tunnetta, kun taas ohuisiin paikoihin ei synny tämänkaltaisia siteitä ja kokemuksellinen yhteys paikkaan jää syntymättä. Luonnollisesti suurin osa paikoista on ohuita ja vain tietyt paikat muodostuvat tiheiksi. Esimerkiksi Pispalan ryytimaa on kuitenkin tulkittu tiheäksi paikaksi, koska ryytimaasta on tullut asukkaiden luomana ja ylläpitämänä merkityksellinen paikka niin hyvinvoinnin kuin historiallisten ja ekologisten kerrostumien näkökulmasta. (Casey 2001, Jokisen, Viljasen & Willmanin 2011, 35 mukaan) 13

14 Kun tutkimuskohteena ovat merkitykset, on niitä tulkittaessa huomioitava merkitysten monimerkityksellisyys. Merkitykset voidaan nähdä eräänlaisina viesteinä, jonka sanoman viestin lähettäjä pyrkii lähettämään vastaanottajalle. Vastaanottaja voi kuitenkin ymmärtää sanoman eri tavoin, mitä lähettäjä on tarkoittanut, mihin vaikuttavat muun muassa vastaanottajan aiemmat tiedot ja kokemukset. Merkitysten ymmärtäminen on siis puhtaasti tulkintaa. (Moilanen & Räihä 2007, 47) 14

15 4 MERKITYKSELLISET JOUTOMAAT TAMPEREEN KESKUSTASSA 4.1 Joutomaiden nykyinen merkitys Lähtökohtaisesti Anttilan kulman joutomaa-alue hahmotetaan hyvin erilaisista näkökulmista. Aineistosta nousee voimakkaasti esiin alueen epäsiisteys ja rumuus. Alue koetaan kuitenkin myös siistinä ja sopivanlaisena. Alue hahmotetaan myös käyttötarkoituksensa kautta parkkipaikkana tai joutomaana, jolloin alueen esteettisiin ominaisuuksiin ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Alueen nykyinen käyttötarkoitus Tampereen kaupungin työntekijöiden parkkipaikkana aiheuttaa myös potentiaalisten alueen käyttäjien ulossulkemista ja alue koetaan tällöin joko meidän tai muiden alueena riippuen siitä, onko haastateltavalla lupa käyttää aluetta parkkeeraamiseen. Eteläpuiston alue hahmottuu aineistossa Anttilan kulman tapaan useasta näkökulmasta. Vastakkain ovat näkemykset hoitamattomasta ja epäsiististä sekä hyvästä ja hienosta alueesta. Aluetta pidetään myös hankalana hahmottaa ja käyttämättömänä, vaikka alueen halki kulkee pieni polku. Alueessa kiinnitetään huomiota siis lähinnä sen esteettisyyteen, mutta alue määrittyy myös käyttötarkoituksensa, tai tässä tapauksessa paremminkin sen puuttumisen, kautta. Huomionarvoista on myös, että vaikka Eteläpuiston joutomaa-alue sijaitsee otollisesti laajan viheralueen vieressä ja on käyttämättömänä potentiaalinen luonnon biodiversiteetin ylläpitäjä, kukaan haastateltavista ei kokenut aluetta merkittäväksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vain yksi haastateltava ylipäätään mainitsi, että linnut viihtyvät alueella. Tämä tarkoittaa joko sitä, että luonnon monimuotoisuus ei ole merkityksellistä haastateltaville tai he eivät koe alueen nykyistä olemusta arvokkaana luonnon monimuotoisuuden kannalta. Aineistosta voidaan havaita myös eräs tilannehaastatteluille tyypillinen ilmiö, jota Jokinen (2013) kutsuu refleksiivisyydeksi. Sillä tarkoitetaan ilmauksien avulla paikantumista, jolloin viitataan esimerkiksi itseen tai siihen, mitä katsoo juuri sillä hetkellä. Tämän tutkimuksen aineistossa on paljon viittauksia muun muassa ympäröiviin alueisiin pohdittaessa joutomaalle sopivampaa käyttötarkoitusta tai millaisesta joutomaa-alueesta on ylipäätään kyse (ks. kuvio 7). 15

16 Kuvio 7. Eteläpuiston joutomaa-alueen ympäristöstä esiin nostettuja elementtejä. 4.2 Joutomaiden mahdollisuudet Anttilan kulman alueelle sopivia käyttötarkoituksia on nähtävissä aineistosta useita. Toisaalta alue tulisi säilyttää parkkipaikkana, jolloin aineistosta nousee esiin selkeä tarve korostaa käyttötarkoituksella nimenomaan omaa tarvetta parkkipaikalle keskustassa. Toisaalta alueelle tulisi rakentaa kerrostalo tai toteuttaa jo olemassa olevat suunnitelmat, jotta saataisiin lisää asuntoja ja kallis hukkatila hyötykäyttöön. Toisaalta riittäisi, että aluetta ehostettaisi, jotta keskeisellä paikalla oleva kaupungin häpeäpilkku poistuisi. Aluetta ei juurikaan nähdä kuitenkaan puistona, koska alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa. Liiketilojen kannalta alueella nähdään sen sijaan olevan potentiaalia. Anttilan kulman joutomaa-alueelle sopiva käyttötarkitus näyttäytyy kaiken kaikkiaan kovin moninaisena, mikä näkyy aineistossa myös haastateltavien vaihtuvina näkemyksinä haastattelun edetessä. Näkemysten muutokset kertovat kuitenkin myös merkitysten muodostumisen monimutkaisuudesta ja siitä, miten tilanteisia kokemukset ovat. Erityisesti Eteläpuiston osalta aineistossa korostuu alueen vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset, joiden avulla haastateltavat ovat pyrkineet viestittämään alueen monitahoista merkitystä. Ylivoimaisesti eniten joutomaa-alueessa nähdään kuitenkin potentiaalia puistoksi, joka nähdään aina vaihtoehtona myös jollekin toiselle toiminnolle. Neutraaleimmassa merkityksessään alue tulisi jättää nykyisenlaiseksi ja nähdäänpä alue myös julkiselle ja asuinrakentamiselle sopivana alueena. Aineistosta nousee esiin myös alueen ympäristössä oleva parkkipaikkaongelma, mutta joutomaaalueen muuttamista parkkipaikaksi ei juurikaan nähdä sopivana ratkaisuna ongelmaan. Kaiken kaikkiaan aluetta tulisi aineiston perusteella kehittää muuta ympäristöä kunnioittaen ja osana muuta viherverkkoa. 16

17 Tiheän ja ohuen paikan (Casey 2011) näkökulmasta oleellinen huomio on myös se, että aineistossa esiintyy myös tapauksia, joissa haastateltava on kiinnittänyt huomiota alueeseen, mutta ei ole kuitenkaan miettinyt alueen käyttötarkoituksen sopivuutta sen tarkemmin. Tällöin paikkaan ei ole syntynyt niin vahvaa sidosta, että sitä voisi kutsua tiheäksi paikaksi. Toisaalta taas etenkin Anttilan kulmalla alueen käyttäminen parkkipaikkana tekee siitä pienelle osalle vastaajista tiheän paikan. Eteläpuiston joutomaa-alue ei puolestaan näyttäydy oikeastaan kenellekään kovin tiheänä paikkana johtuen osin siitä, ettei alueella ole mitään käyttötarkoitusta ja aivan vieressä on paljon samantyyppistä aluetta, joilla on selkeä käyttötarkoitus. Tiheimmillään alue koetaan säilyttämisen arvoisena viheralueena muuten melko ankeassa kaupunkiympäristössä. Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella molemmat joutomaa-alueet näyttäisivätkin olevan melko ohuita paikkoja. Haastatteluissa esitettyjen havainnekuvien (ks. liite 2) avulla pyrittiin saamaan haastateltavien alueelle luomat merkitykset monipuolisemmin esiin. Anttilan kulmalla havainnekuvana oli suunnitelma kerrostalosta, jota alueelle on kaavailtu ja yllättävän moni vastaajista tiesikin alueen suunnitelmista. Suunnitelmaan suhtauduttiin pääosin myönteisesti vedoten esimerkiksi tarpeeseen saada lisää asuntoja keskustaan, mutta monen huomio kiinnittyi rakennuksen moderniin muotokieleen ja väreihin joko myönteisesti tai kielteisesti. Alueelle suunniteltu käyttötarkoitus sai siis positiivisemman vastaanoton kuin toteutus. Suunnitelmaan kielteisesti suhtautuneet kokivat, että heille merkityksellinen avoimuus katoaa ja alue rakennetaan liian täyteen. Eteläpuiston joutomaa-alueen kesäisiin kuviin suhtauduttiin myös suhteellisen myönteisesti, koska avoin nurmialue koettiin parempana kuin alueen nykyisin kesäisin valtaavat nokkoset ja muut kasvit. Havainnekuvan avulla saimmekin tietoa myös alueen tilanteesta kesällä, jota ei talvella pystynyt aluetta tuntematta arvioimaan. Vaikka nurmialuetta pidettiin hyvänä, aluetta tulisi kehittää toiminnallisemmaksi ja enemmän puistomaisemmaksi. Erilaisissa mahdollisissa käyttötarkoituksissa on nähtävissä myös eräänlainen oman ja yleisen edun vastakkainasettelu, jolloin erojen voi osin katsoa johtuvan näkökulmien erosta. Näkökulma kertoo lähinnä siitä, millä tasolla joutomaa on kullekin vastaajalle merkityksellinen. Mikäli alueella ei ole nähdä olevan suoranaista käyttötarkoitusta tai merkitystä itselle, ajatellaan alueen käyttöä enemmän yleisestä, mahdollisimman monia hyödyttävästä näkökulmasta, kuten esimerkiksi alueen esteettistä miellyttävyyttä, joka on kaikkien ohikulkijoiden nähtävissä. Toisaalta alueen esteettisyyden korostaminen voi tarkoittaa myös sitä, että alue on vastaajalle todella merkityksellinen asia, jolloin 17

18 alue on myös oman edun kannalta merkittävä. Puhtaasti oman edun tavoittelijat ovat kuitenkin hyvin tietoisia siitä, että oma etu on ristiriidassa yleisen edun kanssa ja korostavat ymmärrystään. Oman edun tavoittelijoita ovat erityisesti Anttilan kulmalla parkkeeraavat haastateltavat. Erityisesti Anttilan kulmalla korostuu myös eräänlainen välimuoto omasta ja yleisestä edusta, kun haastateltavat korostavat kalliin maan hukkaan heittämistä taloudellisessa mielessä. Tällöin ei ole kyse omasta eikä yhteisestä vaan jonkun muun edusta. Eteläpuistossa oman edun näkökulma tulee esiin lähinnä alueen puistoksi muuttamisen yhteydessä, jolloin itse, muiden kulkijoiden lisäksi, pystyisi esimerkiksi istuskelemaan alueella. Muutoin tarkastelutaso pysyttelee Eteläpuistossa melko yleisellä tasolla, kuten erilaisten asukasryhmien tarpeissa ja viheralueiden tärkeydessä koko kaupungin kannalta. 18

19 5 JOUTOMAIDEN MERKITYKSET KOHTAAVAT SUUNNITTELUN 5.1 Joutomaiden merkitysten suhde keskustan strategiseen yleiskaavaan Joutomaat näyttäytyvät merkityksiltään moninaisina kaupungin asukkaille. Merkitykset ovat hyvin eritasoisia ja niitä luodaan sekä oman että yleisen edun näkökulmasta. Merkitykset ovat myös erilaisia riippuen joutomaan luonteesta ja sijainnista kaupunkirakenteessa. Anttilan kulmalla joutomaa edustaa hukkaan heitettyä kallista maata kun taas Eteläpuistossa joutomaassa nähdään potentiaalia kaikkien asukkaiden yhteiseksi puistomaiseksi toiminnan tilaksi. Merkitysten erilaisuus näkyy myös siinä, minkälaisia alueita asukkaat pitävät joutomaina kaupungissa. Toiset pitävät ranta-alueita tai puistoja joutomaina kun toiset kokevat taas hiekkakentät, kävelykadun tai tyhjillään olevat liikekiinteistöt joutomaana (ks. kuvio 8). Toisaalta on myös asukkaita, joiden mielestä keskustassa ei ole joutomaita. Yhteisenä nimittäjänä näillä kaikilla osin ristiriitaisillakin merkityksillä on kuitenkin se, että joutomaa-alueita tulisi kehittää, oli se sitten ehostamista elävöittämistä, rakentamista tai toimintojen uudelleen järjestämistä. Kuvio 8. Aineistossa mainitut joutomaa-alueet. 19

20 Kuten Ari Jokinen (2013) mainitsi pitämällään luennolla, potentiaaleilla on suuri merkitys suunnittelussa, minkä vuoksi suunnittelijat etsivät juuri niitä, jotta he voisivat mahdollistaa uutta. Tämän tutkimuksen perusteella joutomaissa on monenlaista potentiaalia, joka todentuu ihmisten kokemuksellisessa todellisuudessa. Osayleiskaavatasolla joutomaiden potentiaali konkretisoituu neljään kaavan alustaviin tavoitteisiin liittyvään teemaan: - keskusta urbaanin asumisen paikkana - keskustan kaupunkitilojen elävyys - keskustan puistojen ja muiden yleisten alueiden virkistysarvot ja käyttömahdollisuudet - keskustan kaupunkikuvan laatutaso Joutomaa nähdään erityisesti aivan keskusta-alueella potentiaalisena asuinrakentamisen alueena ja tarve kaupunkirakenteen tiivistämiselle on yleisesti tiedossa. Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan valmisteluun liittyneessä asiantuntijaseminaareissakin on tunnistettu asukkaiden huoli liiasta tiivistymisestä (FCG 2013, 43). Anttilan kulmalla huoli tiivistyy väljyyden katoamiseen ja Eteläpuistossa puolestaan vehreyden katoamiseen. Kaupunkitiloja ei pidetä tämän tutkimuksen valossa kovinkaan elävinä eivätkä ne houkuttele yhteiseen toimintaan. Kaupungista tuntuu siis puuttuvan elävät ja yhteiset kaupunkitilat. Varsinkin rakentamattomien joutomaiden käyttötarkoitusta ei ole määritelty näkyväksi, joten niissä uskotaan olevan mahdollisuuksia elävöittää kaupunkia. Joutomaat halutaan yhteiseen käyttöön, jolloin esimerkiksi joutomaiden rakentamista vastustetaan, koska alueesta hyötyy silloin hyvin rajattu ihmisjoukko. Esimerkiksi Eteläpuistosta on jo visioitu tamperelaisten olohuonetta, josta tehtäisiin viher- ja kulttuuriverkon solmukohta (FCG 2013, 41), ja sille löytyy tilausta myös tamperelaisten keskuudessa. Asiantuntijaseminaareissa (FCG 2013, 20, 22 ja 51) on nostettu esiin huoli keskustan viherverkon jatkuvuudesta. Pyynikin ja Kaupin välistä viheryhteyttä on tarve kehittää, mutta koska niiden välille ei voida muodostaa varsinaista viherväylää, avainasemaan nousevat kävelyn laatukäytävät. Kuninkaankadun kävelykatu katkeaa nyt Satakunnankatuun, joka on jalankulkuympäristönä melko ikävä. Anttilan kulman joutomaa-alueen tuleva kehittäminen tarjoaa oivan mahdollisuuden kehittää myös kävelyn laatukäytävää alueella ohjaamalla joutomaa-alueen kehittämistä osana miellyttävää kulkuyhteyttä. Eteläpuiston joutomaa-alueen sijainti kahden erilaisen virkistysalueen 20

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen kaavoitustilanne asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat / RKY* Kälviän rannikon ja saariston

Lisätiedot

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely

STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely STRASI Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen: loppuraportin esittely KOKO MAL verkoston Kuntayhteistyö teemaryhmä Tampere Olli Maijala Ympäristöministeriö 1 STRASI hankkeeseen liittyvä julkaisu ilmestyi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 3.6.2013 Villinki, Pukkiluoto, Sikosaari, Varviluoto Itäisen saariston asemakaavaryhmä Asemakaavoitus: Arkkitehti Johanna Backas, puh. 310

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä 56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä Kurssin tiedot Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin

Lisätiedot

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä.

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. Innovaatioiden ja teknologian aallot otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. 1 Teknologia on kehittynyt vahvoina aaltoina, jotka ovat perustuneet merkittäviin innovaatiohin. Aallot ovat toistuneet noin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot