Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta, Talousarvion ja Investointien toteuma / Yhtenäiskouluhanke, rakennuslupa: laajennus, C ja D-osien 100 perusparannus ja B-osan purku 60 Investoinnit 2015 työohjelma kohta kestopäällystys urakoitsija 101 ja työkohteet 61 Katuvalojen korjaus 2015 maantiet MT3991 ja MT14900 kunta 102 ja tiepiiri 62 Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, 103 vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 63 Simpeleen torin ja torikahvion käyttö Venepaikkojen vuokrat Yhtyeiden harjoitustilojen vuokra Aholan tila Rautjärven Asemanseudun Rautjärventien loivapiirteiset 111 hidasteet Uusiutuvan energian kuntakatselmus Kulku Simpeleen urheilukentälle Yhtenäiskouluhankkeen 113 aikana Rautjärven kunnan puunmyynnin lisäys Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien 116 strategiapäivitys 71 Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Leikkaussohjelman toteutus, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Tekninen lautakunta 123

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 15:30-18:08 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 15:55-18:08 jäsen Kukkonen Tuula 15:30-18:08 jäsen Pesonen Helena 15:30-18:08 jäsen Repo Heimo 15:30-18:08 jäsen Siitonen Saara 15:30-18:08 jäsen Hakman Anssi 15:30-18:08 varajäsen Vanhatalo Mika 15:50-18:08 khall edustaja Pöllänen Ari 15:30-18:08 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 15:30-18:08 rakennustark. Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Helena Pesonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pesonen ja Tuula Kukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Talousarvion ja Investointien toteuma 1-3/ / /2015 Tekltk Oheisena - Käyttötalouden toteutumavertailu, Investointien toteuma, Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen talousarvioiden nel jän nes vuo si to teu mat tulee käsitellä lautakunnissa. Lisäksi tulee antaa ra port ti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli -54,5%. Toimintatuottojen toteuma oli 20,7 % ja me no jen 22,5 %. Investointien osalta oli käytetty ,59 euroa. Toteumat esitellään kokouksessa. Toteumavertailu laajassa muodossa (kustannuspaikoittain) löytyy teknisen lau ta kun nan intranetistä: dokumentit/valmistelu sekä on nähtävillä ko koukses sa. Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen teknisen keskuksen vuoden 2015 yksi neljäsosasta (1-3/2015) talousarvion ja investointiosan toteu tu man, sekä esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle. Jakelu kunnanhallitus Maija Paajanen Juho Jylhä Pasi Kautto

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yhtenäiskouluhanke, rakennuslupa: laajennus, C ja D-osien perusparannus ja B-osan purku 15/ /2015 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Imatran kaupungin rakennusvalvonta on valmistellut yh te näis kou lu hankkeen rakennuslupapäätösehdotukset laajennusosan, C-ja D-osien pe ruskor jauk sen ja B-osan purkuluvan osalta tehdyn sopimuksen mukaisesti, sisäl täen ehdotuksessa määritellyt lupamääräykset ja velvoitteet. Lupa si sältää rakennuttajavalvonnan ostopalveluna tehtävän viranomaisvalvonnan mi ni moi mi sek si. Yhtenäiskoulun laajennuksen, C- ja D-osien pe rus kor jauksen lupapäätösehdotukset, sekä B-osan purkulupapäätösehdotus liitteenä. Tekninen lautakunta hyväksyy valmistellut lupapäätösehdotukset. Liitteet Liite 1 Rakennuslupa, yhtenäiskouluhanke, laajennus (B-osa), osittainen peruskorjaus (C- ja D-osa) ja B-osan purkaminen Jakelu Imatran kaupunki/rakennusvalvonta Kunnanhallitus Rakennustoimikunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Investoinnit 2015 työohjelma kohta kestopäällystys urakoitsija ja työkohteet 119/ /2015 Tekltk Rautjärven kunta on ollut Imatran kanssa yhteiskilpailutuksessa as val toin titöi den osalta. Kauden päällystys- ja peruskorjaustöistä on solmit tu sopimus Etelä-Karjalan hankintapalveluiden hankintapäätöksen mukai ses ti NCC Roads Oy:n kanssa. Optiovuoden 2015 käytöstä on päätet ty teknisessä lautakunnassa Rautjärven kunnan investointeihin kohdalle "Kadut, tiet, torit ja puistot Kestopäällystys: Asvaltoinnit, pienkohteet, paikkaukset, pe rus korjaus" on varattu vuodelle 2015 rahaa ,00. Tekninen keskus on kartoittanut korjaustarpeet, ja oheisena seuraa - työkohteiden listaus Työn ajankohta on heinä-syyskuu Tällöin pinnoitetaan myös ve sihuol to lai tok sen ja kaukolämpöyhtiön viime kauden töistä johtuneet vauriot. Tekninen lautakunta päättää, että esitetty kohdelistaus hyväksytään työ ohjel mak si vuodelle 2015 päällystys- ja peruskorjaustöiden osalta. Tekninen keskus voi tarpeen niin vaatiessa tehdä vähäisiä muutoksia kohteisiin. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Jakelu Juho Jylhä Tuula Luhaniemi Tmi Ari Partinen

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Katuvalojen korjaus 2015 maantiet MT3991 ja MT14900 kunta ja tiepiiri 105/ /2015 Tekltk ovat silloinen Kaakkois-Suomen tiepiiri, nyk. Kaakkois-Suomen ELY kes kus ja Rautjärven kunta sopineet maanteiden MT3991 ja MT14900 valaistuksen omistuksen siirrosta kunnalta tiepiirille. Ennen omis tuk sen siirtoa nykyinen valaistus on sovittu saneerattavaksi ja kus tannuk set jaettavaksi puoliksi. Kustannusarviohinnat on sidottu maan ra kennus kus tan nus in dek siin (MAKU), kustannusarviohintoja on korotettu 15% in dek si ko ro tuk sel la. Kunnan osuus saneerauksesta olisi ,00 euroa (ALV 0%). Kaakkois-Suomen ELY keskus kysyy sähköpostiviestissään 5. maa lis kuuta 2015, onko kunnalla mahdollisuutta osallistua saneerauksen to teut ta miseen tänä vuonna Kaakkois-Suomen ELY keskus vastaisi sa neerauk sen toteuttamisesta. Oheisena - Sopimus, Muutosesitykset, Kartta, Kustannusarvio. Tekninen lautakunta päättää työohjelmamuutoksena, että investointiosan äkil li set korjaukset -kohdasta vuodelta 2015 käytetään kunnan osuutena ,00 euroa so pi muk sen mukaiseen katuvalojen saneeraukseen. Mika Vanhatalo saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Jarmo Kolehmainen saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus Juho Jylhä kunnanhallitus Talouspäällikkö

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 396/10.00/2014 Tekltk Into Repo on osoittanut valituksen teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, saapunut , tekniselle lau ta kun nal le. Valitus kumoaa toimittamansa valituksen. Valituksessa Into Repo katsoo osaltansa tulleen täytetyksi määräaikaisen tie oi keu den lakkaamisperusteet Onnela tilan (RN:0 5:46) osalta maan mittaus in si nöö rin laatiman pöytäkirjan ( ) päätöksen mu kai ses ti se kä maaoikeuden (M 13/4698) päätöksen ja myöhemmin tä män va li tuksen. Perusteluiksi Into Repo esittää: - Asian esittelijän ehdotus tielautakunnalle tieoikeuden lakkaamisesta ei pe rus tu nut kaikkiin saatavilla oleviin asiakirjoihin. - Onnela-tila voi käyttää oman maan puolella ole vaa tieosuutta met sän hoitoon määräaikaisen tieoikeuden lakatessa maa mit taus in si nöö rin lau sunnon mukaisesti. - Ei voi aloittaa varsinaista kiven louhintaa / murskausta ennen kuin on pois ta nut kaikki pintamaat louhittavalta alueelta - Ei ole voinut tehdä sitovia sopimuksia louhintatyöstä kos ka mää rä ai kaisen tieoikeuden merkintä on tilan rasitetodistuksessa edel leen voimassa. - Louhittavalta maa-aineslupa-alueelta, jonka läpi kyseinen määräaikainen tie kulkee, on poistettava louhittavan kallion päältä pintamaakerros, ennen kuin voidaan aloittaa kallion louhintatyö. Louhittavalta maa-ai nes lu pa-alueel ta pois taa pintamaat ennen varsinaisen louhinta/ murskaustoiminnan aloit ta mis ta. Kun tämä työ on tehty, suoritetaan vakuusmaksu ja pidetään aloi tus ko kous. - Maaoikeuden tekemä päätös ei enää oleellisesti vaikuta On nela-ti lan tieoikeuden päättymiseen, koska tilanne on siitä oleellisesti muut tunut, sillä alueelle on myönnetty maa-aineslupa kallion lou hin taan / murskaukseen ja pintamaita on aloitettu poistamaan. Into Repo esittää että: - Edellä mainituilla perusteluilla määräaikainen tieoikeus lakkaa On ne la-tilal ta (RN:o 5 :46). - Sekä että tielautakunta käy paikan päällä toteamassa louhosalueella olevan määräaikaisen tieoikeuden edellä kirjoitetuin perusteluin lakanneeksi - Maamittaustoimiston johtaja on tuonut esille sen seikan, että kunnan tielau ta kun ta voi päättää katselmuksella paikan päällä tai muuten kyseisen mää rä ai kai sen tieoikeuden lakanneeksi. Tekninen lautakunta päättää kuulla asiassa Toni Roihaa sekä lautakunnan

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk määrätä katselmuksen ajankohdan. Nämä kaksi asiaa etenevät rinnakkain ja perustelut selvitetty seuraavassa: Tieosakkaalla Into Repo on oikeus hakea tieoikeuden lakkaamista kunnan tie lau ta kun nal ta. Tieoikeuden (K19431/6m) lakkaaminen voidaan tehdä kahdella edel ly tyk sel lä: 1. Toteamalla, että Etelä-Savon maaoikeuden M 13/4698 päätök sen mukaisesti tieoikeuden voimassaolo on päättynyt, kun tilan Uusitalo 5:39 kallioalueen käyttö varsinaiseen louhos/murskaus- tai kai vos toi mintaan on aloitettu, tai 2. Onnela- tilan 5:46 omistaja (Toni Roiha) suostuu tieoikeuden lak kaa miseen. Kohdan 1. edellytysten arvioinnissa tulee määritellä varsinaisen toi min nan aloittamisen edellytykset. Tämä asia on tuotu selkeästi esille ra ken nus tarkas ta jan lausunnossa. Varsinaista toimintaa ei voi luvan perusteella aloittaa ennen kuin maa-ainesten ottopäätöksen edellytykset ovat toteutuneet. Tie oi keu den osalta olennaista on kuitenkin tosiasiallinen tilanne. Jos alueel la olevan tilanteen lautakunta katsoo täyttävän maa-aineslain mukaiset var si nai sen ottotoiminnan tunnusmerkit, niin lautakunta toteaa tieoikeuden la kan neek si. Tällöin Into Revon tieoikeuden lakkaamiseen liittyvän hakemuksen mu kaises ti lautakunta katsoo varsinaisen toiminnan alkaneeksi, ja harkitsee maa-ai nes lain mukaisen toiminnan keskeyttämistä koska lupaehtoja ei ole nou da tet tu, ja siihen liittyvän tutkintapyynnön tekemistä poliisille. Kohdan 2. täyttymisen osalta tielautakunnan on hyvä virallisesti kuulla Toni Roi haa. Tekninen lautakunta päättää kuulla virallisesti Toni Roihaa. Jos hän vastus taa tieoikeuden lakkaamista, niin lautakunta palaa asiassa käsittelemään var si nai sen ottotoiminnan alkamista. Lautakunta päättää kuulemiselle rinnakkaisena asianhaarana ajankohdan lautakunnan kat sel muk sel le paikan päällä. Tällöin suoritetaan kaksi katselmusta: a) Tieoikeuden lakkaaminen, ja b) toiminnan varsinainen alkaminen. Lautakunnan katselmus pidetään klo 14. Tekninen keskus kutsuu tilaisuuteen lautakunnan lisäksi asianosaiset sekä kuuluttaa asiasta lehdessä. Lautakunnan katselmus pidetään klo 14. Tekninen keskus kutsui tilaisuuteen lautakunnan lisäksi asianosaiset ja kuulutti asiasta leh des-

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sä. Sekä kuuli asiasta Toni Roihaa. Oheisena - Kuuleminen ja vastine Toni Roihan asiamiehenä Reijo Anttonen, va ra tuoma ri - Kartta katselmuspaikasta Koska Toni Roihaa vastustaa tieoikeuden lakkaamista, niin lautakunta palaa asiassa käsittelemään varsinaisen louhostoiminnan alkamista. Tekninen lautakunta keskustelee katselmuksen perusteella ja muodostaa pää tök sen sä tosiasiallisen tilanteen mukaan, onko varsinainen lou hos toimin ta al ka nut. Mikäli alueella olevan tilanteen lautakunta katsoo täyttävän maa-aineslain mu kai set varsinaisen louhostoiminnan tunnusmerkit, niin lautakunta toteaa tie oi keu den lakanneeksi. Tällöin Into Revon tieoikeuden lakkaamiseen liitty vän hakemuksen mukaisesti lautakunta katsoo varsinaisen lou hos toi minnan al ka neek si, ja harkitsee maa-aineslain mukaisen toiminnan kes keyt tämis tä kos ka lupaehtoja ei ole noudatettu, ja siihen liittyvän tutkintapyynnön te ke mis tä poliisille. Lautakunta suoritti katselmuksen klo 14. Läsnä olivat: - Tekninen lautakunta (pj. Terho Kemppinen, jäsenet Saara Siitonen, Tuula Kukkonen, Heimo Repo, Helena Pesonen, varajäsen Anssi Hakman) - tekninen johtaja Ari Pöllänen - rakennustarkastaja Pasi Kautto - Into Repo - Keijo J. Repo - Sanna-Mari Repo - Reijo Anttonen, Toni Roihan edustaja Katselmuksessa teknisen lautakunnan puheenjohtaja toimi pu heen joh ta jana ja tekninen johtaja sihteerinä. Sihteeri pyysi ennen katselmuksen alkua ilmoittamaan mitä halutaan kir joitet ta van ylös, esitetty seuraavassa: - Reijo Anttonen kysyi: milloin toiminta ja kaivutyö tiellä on aloitettu. Into Repo vastasi: Into Repo, kommentti: kaikki työ on tehty omana työnä ja omilla koneilla. Lisäksi: - Rakenustarkastaja luki paikalla maa-oikeuden päätöksestä otteen koskien varsinaisen toiminnan alkamista - Ohessa rakennustarkastajan lausunto tekniselle lautakunnalle asi aan 396/10.00/2014, Maa-ainesluvan, , Into Repo, vel voit teiden mukainen toiminta. Tekninen lautakunta toteaa tekemänsä katselmuksen perusteella että maa-ai nes lu van mukaisen varsinaisen lou hos toi min nan alkamisen tun nus-

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta mer kit eivät täyty. Näin ollen lautakunta to teaa, että tieoikeus (K19431/6m, oi keu tet tu: Onnela) ei ole lakannut. Maa-aineslupaviranomaisena toimiva tekninen lautakunta ryhtyy maa-aineslain 14 ja 15 mukaisiin toimiin, koska maa-ainesluvan mukaiset velvoitteet ovat hoitamatta. Jakelu Toni Roiha Into Repo

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Simpeleen torin ja torikahvion käyttö / /2015 Tekltk Rautjärven kunnan järjestöfoorumi pidettiin Tilaisuudessa so vittiin kaksi yhteisöjen ja yhdistysten jatkopalaveria: klo 18:00 to ri asioista (iltatorien järjestäminen, toripäivien kahvitukset) ja klo 18:00 kump pa nuus hank keen käynnistämisestä. Jatkopalaverissa sovittiin kesätorien järjestämisestä ja to ri kahvion käytöstä. Torikahviotoimintaa ylläpitävät kaudella 2015 seuraavat yhdistykset: - Reumayhdistys - Simpeleen eläkkeensaajat - Simpeleen kyläyhdistys - Simpeleen karjalaisseura - SPR - Sydänyhdistys - Martat - Nuorisoseura Käyttövuorot jaetaan arpomalla. Ohessa: - Torikahvion käyttösäännöt - Käyttövuorojen arvonnan tulos, pöytäkirja - Vuorot jaettuna arvonnan tuloksen mukaisesti Tekninen lautakunta päättää: - Torikahvion käytöstä peritään käyttömaksua 10 /kerta/järjestäjä. Maksut suo ri te taan kunnantalon yhteispalvelupisteeseen kesäkauden päätyttyä, vii meis tään Käyttövuorojen arvonnan tulos vahvistetaan ja lähetään kaikille osal lis tuvil le yhdistyksille tiedoksi, milloin kenenkin vuoro on. Lista antaa selkeät päi vä mää rät yhdistyksille ja mahdollistaa vuorojen vaihdon. Seurat vas taavat itsenäisesti mahdolisista vuorojen vaihdoista. - Torikahvion käyttösäännöt vahvistetaan ja tiedotetaan käyttäjille Kunta huolehtii seuraavista asioista: - Kahvinkeittimet kahvioon. Keittimiä hankitaan kaksi kappaletta. - Voimassa olevan kunnan taksan mukaisesti käyttömaksua vastaan sähkö, - sekä jätehuolto.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Jakelu yhdistykset erillisen listan mukaan Martti Rautio Eila Toppinen Juho Jylhä Tuula Luhaniemi kunnanhallitus

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Venepaikkojen vuokrat / /2013 Tekltk Tiiliruukin venepaikkojen vuokria on tarkistettu viimeksi helmikuussa : rantavenepaikka 20,16 (alv 0 %) / 25,00 (alv 24 %) ja lai tu rive ne paik ka 40,32 (alv 0 %) / 50,00 (alv 24 %). Uusissa hinnoissa on huomioitu kunnossapitokustannusten nousu yleis indek sil lä. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että venepaikoista perittävät vuokrat vuosille ovat seuraavat: alv 0 % alv 24 % Rantavenepaikka 20,97 26,00 Laiturivenepaikka 41,13 51,00 Tekninen lautakunta päättää vahvistaa esityksen mukaiset ve nepaikkamaksut. Jakelu Tuula Luhaniemi Juho Jylhä Kunnan kotisivut Matti Hinkkanen Tarja Partinen

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yhtyeiden harjoitustilojen vuokra Aholan tila 92/ /2015 Tekltk Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaan /62 Muut asiat kirjat tiin seuraavaa: Yhtyeiden harjoitustilojen tilavuokrat Timo Paajanen toi esille, että yhtyeet harjoittelevat Kivijärven koulun väestö suo ja ti lois sa ja entisellä tielaitoksen varikolla ilman korvausta. Näiden tilo jen käytöstä tulee myös periä vuokrat samoilla perusteilla kuin muistakin kun nan luovuttamista tiloista. Kunnanhallitus antaa tekniselle ja sivistyslautakunnalle tehtäväksi mää ritel lä korvausperusteet yhtyeiden harjoitustiloille. Tekninen johtajan tekemän selvityksen mukaan tilaa entisellä tielaitoksen va ri kol la käyttää pääasiassa yksi yhtyekokoonpanoa. Tilaa käytetään soitto har joi tuk siin ja se toimii myös varastotilana. Lautakunta vahvistaa entisellä tielaitoksen varikolla sijaitsevan harjoitus- ja va ras to ti lan käyttökorvaukseksi lukien (verollinen hinta) 40 euroa /kk. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Minimi vuokra-aika on yksi vuosi. Jakelu kunnanhallitus Paula Hinkkanen

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rautjärven Asemanseudun Rautjärventien loivapiirteiset hidasteet / /2015 Tekltk ELY-keskus kysyy sähköpostissaan Rautjärven kunnan ha lukkuut ta kommentteja Rautjärven Asemanseudun Rautjärventielle si joi tet tavien loi va piir teis ten hidasteiden (ns. sinitöyssy) 2-3 kpl toteutukseen. Hidas teet on kirjattu vuoden 2010 liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja siellä niil le on esi tet ty alustavat sijainnit. Työn toteuttaa ja kustantaa ko ko nai suudes saan Kaak kois-suo men ELY-keskus. Mah dol li nen toteutusajankohta oli si kesän 2015 aikana. Tekninen keskus on pyytänyt Rautjärven Asemanseudun ky lä toi mi kun nalta lausuntoa mahdollisesti Rautjärven Asemanseudun Rautjärventielle sijoi tet ta vis ta hidasteista ja niiden pai kas ta. Kylätoimikunnan kokous pi detään ja lausunto esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta tutustuu kylätoimikunnan lausuntoon ja ottaen lausun non huomioon mahdollisuuksien mukaan muodostaa vastauksen Kaak kois-suo men ELY-keskukselle. Tekninen lautakunta päättää antaa ELY-keskukselle lausuntonaan hi dastei den paikasta oheisen kartan. 3. kohdan paikka tulee tarkentaa luon nossa käytännön tarpeiden mukaisesti. Jakelu As seudun kylätomikunta Maria Tiippana ely keskus Sonja Lehtonen Juho Jylhä

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus 122/ /2015 Tekltk Rautjärvelle on aloitettu rakentaa ympäristöohjelmaa osana Lap peen rannan kaupungin käynnistämää Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma han ket ta. Hankkeessa toteutetaan seuraavia asioita: - Laaditaan kunnille ympäristöohjelmat - Aktivoidaan pk-yrityksiä varautumaan sekä energia-alan muutokseen että il mas ton muu tok sen hillinnän luomiin uusiin lii ke toi min ta mah dol li suuk siin - Laaditaan maakunnan energiantuotannolle ja käytölle linjaus vä hä hii lisen energiantuotannon suuntaan (Energiaohjelma) Päätavoitteet asetetaan tilaajan eli Rautjärven kunnan toimesta. Tar kemmin kunnalle määriteltyjen tavoitteiden lisäksi esitetään Rautjärven kunnan alu een - energiankäytön nykytila - uusiutuvien energialähteiden potentiaali - toimenpide-ehdotuksia uusiutuvien energialähteiden käytön kas vat ta misek si - toimenpide-ehdotuksille esitetään arvio kustannussäästöpotentiaaleista - toimenpide-ehdotuksille arvioidaan investointikustannukset ja ta kai sinmak su ajat - arvio, miten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa kaupungin energian tuo tan nos ta ja kulutuksesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin Oheisena: - esitys ympäristöohjelmasta - luonnos toteutuksesta Kuntakatselmukselle haetaan tukea TEM:ltä. Tuki on tarkoitettu palkkoihin ja matkakustannuksiin ja sillä voidaan kattaa 60% katselmuksen ko ko naiskus tan nuk sis ta. Katselmuksen kustannukset muodostuvat pääosin palkois ta ja matkakustannuksista. Kustannusarvio on alv. Tekninen lautakunta päättää, että Rautjärven kunta hakee tukea TEM:öl tä maa kun nal li sen ympäristöohjelman mukaiseen kunnan ym pä ris tö oh jelmaan. Mikäli TEM myöntää tuen, tekninen keskus teetättää uusiutuvan energiankatselmuksen. Jakelu Tuula Luhaniemi LCA consulting

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kulku Simpeleen urheilukentälle Yhtenäiskouluhankkeen aikana / /2015 Tekltk Yhtenäiskoulun urakka tarvitsee työmaa-alueena, kuljetusreittinä ja kulkuna työ maal le Marja-Liisan kadusta osuuden välillä Lehmuskatu - Matomäenkatu. Tätä kulkuväylää ei voida urakan aikana osoittaa tur val lise na yleiselle liikenteelle. Simpeleen urheilukentän toiminta jatkuu normaa li na urakan ajan. Oheisena kartta. Kulku väliaikaisesti Simpeleen urheilukentälle ohjataan Lehmuskadun kaut ta. - Lehmuskadun osuus Harjulankatu ja Marja-Liisan katu hu pu te taan "moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty" merkit (oheisen kartan kohdat 1 ja 2.). - Marja-Liisan kadun osuus välillä Matomäenkatu - Leh mus ka tu osoitetaan vain työmaaliikenteelle merkein "moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kiellet ty" (oheisen kartan kohdat 3. ja 4.). Jakelu SIU RAU kunnan kotisivut imatralainen Marko Valkeapää Yhteiskoulun rehtori Juho Jylhä Toppo Väistö Ramboll

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan puunmyynnin lisäys /02.07/2015 Tekltk Kh Rautjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta päättää puun myynnistä. Budjettiin vuodelle 2015 hakkuusuunnitelmasta laskettu tulo on ja noin m 3. Kunnan metsät mahdollistavat ympäristöarvot ja kes tävän kehityksen huomioon ottaen vuodelle 2015 noin m 3 hakkuut, jos mer kit tä vin lisäys tapahtuu kasvatushakkuita lisäämällä. Tällöin arvioitu puun myyn ti tu lo nousisi tasolle Kunnan talouden ja teknisen toimialan nettosäästötavoitteiden vuoksi lauta kun ta päättää, että työohjelma- ja budjettimuutoksena vuoden 2015 metsän hak kuumäärä suunnitellaan ja toteutetaan tasolla m 3. Tekninen keskus kilpailuttaa puunmyynnin sopimuskumppanin kanssa. Tekltk Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Teknisen lautakunnan päätöksen ja to teaa, että lisämyyntituloilla ei voida korvata muita vuoden 2015 ta lous arvi oon hyväksyttyjä sopetustavoitteita.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tarjoukset on pyydetty klo mennessä - Versowood - Stora Enso Oyj - UPM-Kymmene Oyj Metsä - Metsä Group/Metsäliitto Osuuskunta Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - Stora Enso Oyj - UPM- Kymmene Oyj Metsä - Mersä Group/Metsäliitto Osuuskunta Oheisena - Tarjouspyyntö, - tarjousten avauspöytäkirja, - tarjoukset 3 kpl, - tarjousten vertailu. Heimo Repo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tarjousvertailuun perustuen, ottaen huomioon mitta- ja laatuvaatimukset, puukauppa tehdään korkeimman tarjouksen tehneen yhtiön (Stora Enso Oyj) kanssa. Jakelu Tuula Luhaniemi MHY Jääskeläinen Erkki Juho Jylhä Stora Enso Oyj UPM- Kymmene Oyj Metsä Mersä Group/Metsäliitto Osuuskunta

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys 131/ /2015 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: EKJH:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakaskuntien yhteisen jätestrategian päivityksen. Al kupe räi nen strategia laadittiin vuosien aikana. Osakaskuntien pää tös ten mukaisesti jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloi tet tiin vuoden 2008 aikana alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruo ko lah den ja alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren jät teen kul je tuk set ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vas tuulle. Lappeenrannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuo-den 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana. Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrä tys kel vot to man jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote stra te gia päi vi tyk ses tä ( Tavoitteena kierrätysmaakunta ). Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin teh ty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa. EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmis te le vaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden 2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa jätehuoltostrategiapäivitykseen osallistumisen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan tehtäväksi. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: EKJH:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakaskuntien yhteisen jätestrategian päivityksen. Al kupe räi nen strategia laadittiin vuosien aikana. Osakaskuntien pää tös ten mukaisesti jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloi tet tiin vuoden 2008 aikana alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruo ko lah den ja alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekltk jät teen kul je tuk set ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vas tuulle. Lappeenrannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuo-den 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana. Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrä tys kel vot to man jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote stra te gia päi vi tyk ses tä ( Tavoitteena kierrätysmaakunta ). Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin teh ty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa. EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmis te le vaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden 2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa jätehuoltostrategiapäivitykseen osallistumisen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan tehtäväksi. Kunnanhallitus on antanut jätehuoltostrategiapäivitykseen osal lis tu mi sen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan teh tä väk si. Tekninen lautakunta päättää, että Rautjärven kunta osallistuu jä te huol tostra te gia päi vi tyk seen ja nimeää edustajan strategiaa valmistelevaan työryh mään. Tekninen lautakunta nimeää jätehuoltostrategiaa valmistelevaan työ ryhmään tekninen johtaja Ari Pölläsen sekä varalle lautakunnan pu heen joh taja Ter ho Kemppisen. Jakelu EKJH kunnanhallitus Kemppinen Terho

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila 135/ /2015 Tekltk Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätilassa epäillään si sä il ma ongel maa. Sivistystoimi esittää, että koulurakennuksen musiikin ja ku vaa matai don ope tus ti la otettaisiin käyttöön. Näin tilajärjestelyillä saataisiin myös em. ryhmätila kor vat tua. Pienryhmätilan tilannetta on käsitelty sisäilmatyöryhmässä, tehty kat selmuk sia sekä kor jat tu havaintojen perusteella paikalla on myös käy nyt ter veys tar kas ta ja. Koulurakennuksen musiikin ja kuvaamataidon opetustilojen osalta tulee teh dä ko ko nais val tai nen selvitys sisältäen ainakin tilajärjestelyt ja niiden kus tan nuk set, peruskorjauksen tarve ja hinta teh ty jen kor jaus suun ni telmien pohjalta. Tämän jälkeen voidaan arvioida ote taan ko mus. ja kuv. ti lojen peruskorjaus työohjelmaan kesällä Vertailulukuja: - Mustikkakatu 2, vuokrattavat tilat. Toimintakustannukset /a. - Kivijärven koulun mus/kuv/tekn. siiven korjauskustannukset Parakki 1 kpl, vuokra 340 /kk, 4080 /a + sähkö ja perustamiskulut yhteen sä noin Laskelman perusteella Mustikkakadulla tarvittavien muutostöiden kan natta vuus ra ja on noin euroa. Kivijärven koulun korjaukset: Parakki Kivijärven koululle: Mustikkakadun muutostyöt : Tekninen lautakunta käy asiasta periaatekeskustelun, merkitsee asian tiedok seen ja varautuu mahdollisesti kesällä 2015 tapahtuvaan siirtoon kustan nuk si neen. Esitettyjen vaihtoehtojen kustannusten ja tila-arvioiden esityksen kuultuaan tek ni nen lautakunta kävi asiasta periaatekeskustelun, ja päätti esittää lausun to naan parhaana vaihtoehtona siirrettävää väistötilaa koulun pihalle. Jakelu kunnanhallitus Eila Toppinen Sisäilmatyöryhmä Juho Jylhä Pasi Kautto

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot