Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta, Talousarvion ja Investointien toteuma / Yhtenäiskouluhanke, rakennuslupa: laajennus, C ja D-osien 100 perusparannus ja B-osan purku 60 Investoinnit 2015 työohjelma kohta kestopäällystys urakoitsija 101 ja työkohteet 61 Katuvalojen korjaus 2015 maantiet MT3991 ja MT14900 kunta 102 ja tiepiiri 62 Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, 103 vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 63 Simpeleen torin ja torikahvion käyttö Venepaikkojen vuokrat Yhtyeiden harjoitustilojen vuokra Aholan tila Rautjärven Asemanseudun Rautjärventien loivapiirteiset 111 hidasteet Uusiutuvan energian kuntakatselmus Kulku Simpeleen urheilukentälle Yhtenäiskouluhankkeen 113 aikana Rautjärven kunnan puunmyynnin lisäys Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien 116 strategiapäivitys 71 Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Leikkaussohjelman toteutus, Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Tekninen lautakunta 123

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 15:30-18:08 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 15:55-18:08 jäsen Kukkonen Tuula 15:30-18:08 jäsen Pesonen Helena 15:30-18:08 jäsen Repo Heimo 15:30-18:08 jäsen Siitonen Saara 15:30-18:08 jäsen Hakman Anssi 15:30-18:08 varajäsen Vanhatalo Mika 15:50-18:08 khall edustaja Pöllänen Ari 15:30-18:08 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 15:30-18:08 rakennustark. Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Helena Pesonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pesonen ja Tuula Kukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Talousarvion ja Investointien toteuma 1-3/ / /2015 Tekltk Oheisena - Käyttötalouden toteutumavertailu, Investointien toteuma, Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen talousarvioiden nel jän nes vuo si to teu mat tulee käsitellä lautakunnissa. Lisäksi tulee antaa ra port ti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli -54,5%. Toimintatuottojen toteuma oli 20,7 % ja me no jen 22,5 %. Investointien osalta oli käytetty ,59 euroa. Toteumat esitellään kokouksessa. Toteumavertailu laajassa muodossa (kustannuspaikoittain) löytyy teknisen lau ta kun nan intranetistä: dokumentit/valmistelu sekä on nähtävillä ko koukses sa. Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen teknisen keskuksen vuoden 2015 yksi neljäsosasta (1-3/2015) talousarvion ja investointiosan toteu tu man, sekä esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle. Jakelu kunnanhallitus Maija Paajanen Juho Jylhä Pasi Kautto

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yhtenäiskouluhanke, rakennuslupa: laajennus, C ja D-osien perusparannus ja B-osan purku 15/ /2015 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Imatran kaupungin rakennusvalvonta on valmistellut yh te näis kou lu hankkeen rakennuslupapäätösehdotukset laajennusosan, C-ja D-osien pe ruskor jauk sen ja B-osan purkuluvan osalta tehdyn sopimuksen mukaisesti, sisäl täen ehdotuksessa määritellyt lupamääräykset ja velvoitteet. Lupa si sältää rakennuttajavalvonnan ostopalveluna tehtävän viranomaisvalvonnan mi ni moi mi sek si. Yhtenäiskoulun laajennuksen, C- ja D-osien pe rus kor jauksen lupapäätösehdotukset, sekä B-osan purkulupapäätösehdotus liitteenä. Tekninen lautakunta hyväksyy valmistellut lupapäätösehdotukset. Liitteet Liite 1 Rakennuslupa, yhtenäiskouluhanke, laajennus (B-osa), osittainen peruskorjaus (C- ja D-osa) ja B-osan purkaminen Jakelu Imatran kaupunki/rakennusvalvonta Kunnanhallitus Rakennustoimikunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Investoinnit 2015 työohjelma kohta kestopäällystys urakoitsija ja työkohteet 119/ /2015 Tekltk Rautjärven kunta on ollut Imatran kanssa yhteiskilpailutuksessa as val toin titöi den osalta. Kauden päällystys- ja peruskorjaustöistä on solmit tu sopimus Etelä-Karjalan hankintapalveluiden hankintapäätöksen mukai ses ti NCC Roads Oy:n kanssa. Optiovuoden 2015 käytöstä on päätet ty teknisessä lautakunnassa Rautjärven kunnan investointeihin kohdalle "Kadut, tiet, torit ja puistot Kestopäällystys: Asvaltoinnit, pienkohteet, paikkaukset, pe rus korjaus" on varattu vuodelle 2015 rahaa ,00. Tekninen keskus on kartoittanut korjaustarpeet, ja oheisena seuraa - työkohteiden listaus Työn ajankohta on heinä-syyskuu Tällöin pinnoitetaan myös ve sihuol to lai tok sen ja kaukolämpöyhtiön viime kauden töistä johtuneet vauriot. Tekninen lautakunta päättää, että esitetty kohdelistaus hyväksytään työ ohjel mak si vuodelle 2015 päällystys- ja peruskorjaustöiden osalta. Tekninen keskus voi tarpeen niin vaatiessa tehdä vähäisiä muutoksia kohteisiin. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Jakelu Juho Jylhä Tuula Luhaniemi Tmi Ari Partinen

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Katuvalojen korjaus 2015 maantiet MT3991 ja MT14900 kunta ja tiepiiri 105/ /2015 Tekltk ovat silloinen Kaakkois-Suomen tiepiiri, nyk. Kaakkois-Suomen ELY kes kus ja Rautjärven kunta sopineet maanteiden MT3991 ja MT14900 valaistuksen omistuksen siirrosta kunnalta tiepiirille. Ennen omis tuk sen siirtoa nykyinen valaistus on sovittu saneerattavaksi ja kus tannuk set jaettavaksi puoliksi. Kustannusarviohinnat on sidottu maan ra kennus kus tan nus in dek siin (MAKU), kustannusarviohintoja on korotettu 15% in dek si ko ro tuk sel la. Kunnan osuus saneerauksesta olisi ,00 euroa (ALV 0%). Kaakkois-Suomen ELY keskus kysyy sähköpostiviestissään 5. maa lis kuuta 2015, onko kunnalla mahdollisuutta osallistua saneerauksen to teut ta miseen tänä vuonna Kaakkois-Suomen ELY keskus vastaisi sa neerauk sen toteuttamisesta. Oheisena - Sopimus, Muutosesitykset, Kartta, Kustannusarvio. Tekninen lautakunta päättää työohjelmamuutoksena, että investointiosan äkil li set korjaukset -kohdasta vuodelta 2015 käytetään kunnan osuutena ,00 euroa so pi muk sen mukaiseen katuvalojen saneeraukseen. Mika Vanhatalo saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Jarmo Kolehmainen saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus Juho Jylhä kunnanhallitus Talouspäällikkö

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 396/10.00/2014 Tekltk Into Repo on osoittanut valituksen teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, saapunut , tekniselle lau ta kun nal le. Valitus kumoaa toimittamansa valituksen. Valituksessa Into Repo katsoo osaltansa tulleen täytetyksi määräaikaisen tie oi keu den lakkaamisperusteet Onnela tilan (RN:0 5:46) osalta maan mittaus in si nöö rin laatiman pöytäkirjan ( ) päätöksen mu kai ses ti se kä maaoikeuden (M 13/4698) päätöksen ja myöhemmin tä män va li tuksen. Perusteluiksi Into Repo esittää: - Asian esittelijän ehdotus tielautakunnalle tieoikeuden lakkaamisesta ei pe rus tu nut kaikkiin saatavilla oleviin asiakirjoihin. - Onnela-tila voi käyttää oman maan puolella ole vaa tieosuutta met sän hoitoon määräaikaisen tieoikeuden lakatessa maa mit taus in si nöö rin lau sunnon mukaisesti. - Ei voi aloittaa varsinaista kiven louhintaa / murskausta ennen kuin on pois ta nut kaikki pintamaat louhittavalta alueelta - Ei ole voinut tehdä sitovia sopimuksia louhintatyöstä kos ka mää rä ai kaisen tieoikeuden merkintä on tilan rasitetodistuksessa edel leen voimassa. - Louhittavalta maa-aineslupa-alueelta, jonka läpi kyseinen määräaikainen tie kulkee, on poistettava louhittavan kallion päältä pintamaakerros, ennen kuin voidaan aloittaa kallion louhintatyö. Louhittavalta maa-ai nes lu pa-alueel ta pois taa pintamaat ennen varsinaisen louhinta/ murskaustoiminnan aloit ta mis ta. Kun tämä työ on tehty, suoritetaan vakuusmaksu ja pidetään aloi tus ko kous. - Maaoikeuden tekemä päätös ei enää oleellisesti vaikuta On nela-ti lan tieoikeuden päättymiseen, koska tilanne on siitä oleellisesti muut tunut, sillä alueelle on myönnetty maa-aineslupa kallion lou hin taan / murskaukseen ja pintamaita on aloitettu poistamaan. Into Repo esittää että: - Edellä mainituilla perusteluilla määräaikainen tieoikeus lakkaa On ne la-tilal ta (RN:o 5 :46). - Sekä että tielautakunta käy paikan päällä toteamassa louhosalueella olevan määräaikaisen tieoikeuden edellä kirjoitetuin perusteluin lakanneeksi - Maamittaustoimiston johtaja on tuonut esille sen seikan, että kunnan tielau ta kun ta voi päättää katselmuksella paikan päällä tai muuten kyseisen mää rä ai kai sen tieoikeuden lakanneeksi. Tekninen lautakunta päättää kuulla asiassa Toni Roihaa sekä lautakunnan

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk määrätä katselmuksen ajankohdan. Nämä kaksi asiaa etenevät rinnakkain ja perustelut selvitetty seuraavassa: Tieosakkaalla Into Repo on oikeus hakea tieoikeuden lakkaamista kunnan tie lau ta kun nal ta. Tieoikeuden (K19431/6m) lakkaaminen voidaan tehdä kahdella edel ly tyk sel lä: 1. Toteamalla, että Etelä-Savon maaoikeuden M 13/4698 päätök sen mukaisesti tieoikeuden voimassaolo on päättynyt, kun tilan Uusitalo 5:39 kallioalueen käyttö varsinaiseen louhos/murskaus- tai kai vos toi mintaan on aloitettu, tai 2. Onnela- tilan 5:46 omistaja (Toni Roiha) suostuu tieoikeuden lak kaa miseen. Kohdan 1. edellytysten arvioinnissa tulee määritellä varsinaisen toi min nan aloittamisen edellytykset. Tämä asia on tuotu selkeästi esille ra ken nus tarkas ta jan lausunnossa. Varsinaista toimintaa ei voi luvan perusteella aloittaa ennen kuin maa-ainesten ottopäätöksen edellytykset ovat toteutuneet. Tie oi keu den osalta olennaista on kuitenkin tosiasiallinen tilanne. Jos alueel la olevan tilanteen lautakunta katsoo täyttävän maa-aineslain mukaiset var si nai sen ottotoiminnan tunnusmerkit, niin lautakunta toteaa tieoikeuden la kan neek si. Tällöin Into Revon tieoikeuden lakkaamiseen liittyvän hakemuksen mu kaises ti lautakunta katsoo varsinaisen toiminnan alkaneeksi, ja harkitsee maa-ai nes lain mukaisen toiminnan keskeyttämistä koska lupaehtoja ei ole nou da tet tu, ja siihen liittyvän tutkintapyynnön tekemistä poliisille. Kohdan 2. täyttymisen osalta tielautakunnan on hyvä virallisesti kuulla Toni Roi haa. Tekninen lautakunta päättää kuulla virallisesti Toni Roihaa. Jos hän vastus taa tieoikeuden lakkaamista, niin lautakunta palaa asiassa käsittelemään var si nai sen ottotoiminnan alkamista. Lautakunta päättää kuulemiselle rinnakkaisena asianhaarana ajankohdan lautakunnan kat sel muk sel le paikan päällä. Tällöin suoritetaan kaksi katselmusta: a) Tieoikeuden lakkaaminen, ja b) toiminnan varsinainen alkaminen. Lautakunnan katselmus pidetään klo 14. Tekninen keskus kutsuu tilaisuuteen lautakunnan lisäksi asianosaiset sekä kuuluttaa asiasta lehdessä. Lautakunnan katselmus pidetään klo 14. Tekninen keskus kutsui tilaisuuteen lautakunnan lisäksi asianosaiset ja kuulutti asiasta leh des-

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sä. Sekä kuuli asiasta Toni Roihaa. Oheisena - Kuuleminen ja vastine Toni Roihan asiamiehenä Reijo Anttonen, va ra tuoma ri - Kartta katselmuspaikasta Koska Toni Roihaa vastustaa tieoikeuden lakkaamista, niin lautakunta palaa asiassa käsittelemään varsinaisen louhostoiminnan alkamista. Tekninen lautakunta keskustelee katselmuksen perusteella ja muodostaa pää tök sen sä tosiasiallisen tilanteen mukaan, onko varsinainen lou hos toimin ta al ka nut. Mikäli alueella olevan tilanteen lautakunta katsoo täyttävän maa-aineslain mu kai set varsinaisen louhostoiminnan tunnusmerkit, niin lautakunta toteaa tie oi keu den lakanneeksi. Tällöin Into Revon tieoikeuden lakkaamiseen liitty vän hakemuksen mukaisesti lautakunta katsoo varsinaisen lou hos toi minnan al ka neek si, ja harkitsee maa-aineslain mukaisen toiminnan kes keyt tämis tä kos ka lupaehtoja ei ole noudatettu, ja siihen liittyvän tutkintapyynnön te ke mis tä poliisille. Lautakunta suoritti katselmuksen klo 14. Läsnä olivat: - Tekninen lautakunta (pj. Terho Kemppinen, jäsenet Saara Siitonen, Tuula Kukkonen, Heimo Repo, Helena Pesonen, varajäsen Anssi Hakman) - tekninen johtaja Ari Pöllänen - rakennustarkastaja Pasi Kautto - Into Repo - Keijo J. Repo - Sanna-Mari Repo - Reijo Anttonen, Toni Roihan edustaja Katselmuksessa teknisen lautakunnan puheenjohtaja toimi pu heen joh ta jana ja tekninen johtaja sihteerinä. Sihteeri pyysi ennen katselmuksen alkua ilmoittamaan mitä halutaan kir joitet ta van ylös, esitetty seuraavassa: - Reijo Anttonen kysyi: milloin toiminta ja kaivutyö tiellä on aloitettu. Into Repo vastasi: Into Repo, kommentti: kaikki työ on tehty omana työnä ja omilla koneilla. Lisäksi: - Rakenustarkastaja luki paikalla maa-oikeuden päätöksestä otteen koskien varsinaisen toiminnan alkamista - Ohessa rakennustarkastajan lausunto tekniselle lautakunnalle asi aan 396/10.00/2014, Maa-ainesluvan, , Into Repo, vel voit teiden mukainen toiminta. Tekninen lautakunta toteaa tekemänsä katselmuksen perusteella että maa-ai nes lu van mukaisen varsinaisen lou hos toi min nan alkamisen tun nus-

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta mer kit eivät täyty. Näin ollen lautakunta to teaa, että tieoikeus (K19431/6m, oi keu tet tu: Onnela) ei ole lakannut. Maa-aineslupaviranomaisena toimiva tekninen lautakunta ryhtyy maa-aineslain 14 ja 15 mukaisiin toimiin, koska maa-ainesluvan mukaiset velvoitteet ovat hoitamatta. Jakelu Toni Roiha Into Repo

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Simpeleen torin ja torikahvion käyttö / /2015 Tekltk Rautjärven kunnan järjestöfoorumi pidettiin Tilaisuudessa so vittiin kaksi yhteisöjen ja yhdistysten jatkopalaveria: klo 18:00 to ri asioista (iltatorien järjestäminen, toripäivien kahvitukset) ja klo 18:00 kump pa nuus hank keen käynnistämisestä. Jatkopalaverissa sovittiin kesätorien järjestämisestä ja to ri kahvion käytöstä. Torikahviotoimintaa ylläpitävät kaudella 2015 seuraavat yhdistykset: - Reumayhdistys - Simpeleen eläkkeensaajat - Simpeleen kyläyhdistys - Simpeleen karjalaisseura - SPR - Sydänyhdistys - Martat - Nuorisoseura Käyttövuorot jaetaan arpomalla. Ohessa: - Torikahvion käyttösäännöt - Käyttövuorojen arvonnan tulos, pöytäkirja - Vuorot jaettuna arvonnan tuloksen mukaisesti Tekninen lautakunta päättää: - Torikahvion käytöstä peritään käyttömaksua 10 /kerta/järjestäjä. Maksut suo ri te taan kunnantalon yhteispalvelupisteeseen kesäkauden päätyttyä, vii meis tään Käyttövuorojen arvonnan tulos vahvistetaan ja lähetään kaikille osal lis tuvil le yhdistyksille tiedoksi, milloin kenenkin vuoro on. Lista antaa selkeät päi vä mää rät yhdistyksille ja mahdollistaa vuorojen vaihdon. Seurat vas taavat itsenäisesti mahdolisista vuorojen vaihdoista. - Torikahvion käyttösäännöt vahvistetaan ja tiedotetaan käyttäjille Kunta huolehtii seuraavista asioista: - Kahvinkeittimet kahvioon. Keittimiä hankitaan kaksi kappaletta. - Voimassa olevan kunnan taksan mukaisesti käyttömaksua vastaan sähkö, - sekä jätehuolto.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Jakelu yhdistykset erillisen listan mukaan Martti Rautio Eila Toppinen Juho Jylhä Tuula Luhaniemi kunnanhallitus

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Venepaikkojen vuokrat / /2013 Tekltk Tiiliruukin venepaikkojen vuokria on tarkistettu viimeksi helmikuussa : rantavenepaikka 20,16 (alv 0 %) / 25,00 (alv 24 %) ja lai tu rive ne paik ka 40,32 (alv 0 %) / 50,00 (alv 24 %). Uusissa hinnoissa on huomioitu kunnossapitokustannusten nousu yleis indek sil lä. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että venepaikoista perittävät vuokrat vuosille ovat seuraavat: alv 0 % alv 24 % Rantavenepaikka 20,97 26,00 Laiturivenepaikka 41,13 51,00 Tekninen lautakunta päättää vahvistaa esityksen mukaiset ve nepaikkamaksut. Jakelu Tuula Luhaniemi Juho Jylhä Kunnan kotisivut Matti Hinkkanen Tarja Partinen

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yhtyeiden harjoitustilojen vuokra Aholan tila 92/ /2015 Tekltk Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaan /62 Muut asiat kirjat tiin seuraavaa: Yhtyeiden harjoitustilojen tilavuokrat Timo Paajanen toi esille, että yhtyeet harjoittelevat Kivijärven koulun väestö suo ja ti lois sa ja entisellä tielaitoksen varikolla ilman korvausta. Näiden tilo jen käytöstä tulee myös periä vuokrat samoilla perusteilla kuin muistakin kun nan luovuttamista tiloista. Kunnanhallitus antaa tekniselle ja sivistyslautakunnalle tehtäväksi mää ritel lä korvausperusteet yhtyeiden harjoitustiloille. Tekninen johtajan tekemän selvityksen mukaan tilaa entisellä tielaitoksen va ri kol la käyttää pääasiassa yksi yhtyekokoonpanoa. Tilaa käytetään soitto har joi tuk siin ja se toimii myös varastotilana. Lautakunta vahvistaa entisellä tielaitoksen varikolla sijaitsevan harjoitus- ja va ras to ti lan käyttökorvaukseksi lukien (verollinen hinta) 40 euroa /kk. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Minimi vuokra-aika on yksi vuosi. Jakelu kunnanhallitus Paula Hinkkanen

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rautjärven Asemanseudun Rautjärventien loivapiirteiset hidasteet / /2015 Tekltk ELY-keskus kysyy sähköpostissaan Rautjärven kunnan ha lukkuut ta kommentteja Rautjärven Asemanseudun Rautjärventielle si joi tet tavien loi va piir teis ten hidasteiden (ns. sinitöyssy) 2-3 kpl toteutukseen. Hidas teet on kirjattu vuoden 2010 liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja siellä niil le on esi tet ty alustavat sijainnit. Työn toteuttaa ja kustantaa ko ko nai suudes saan Kaak kois-suo men ELY-keskus. Mah dol li nen toteutusajankohta oli si kesän 2015 aikana. Tekninen keskus on pyytänyt Rautjärven Asemanseudun ky lä toi mi kun nalta lausuntoa mahdollisesti Rautjärven Asemanseudun Rautjärventielle sijoi tet ta vis ta hidasteista ja niiden pai kas ta. Kylätoimikunnan kokous pi detään ja lausunto esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta tutustuu kylätoimikunnan lausuntoon ja ottaen lausun non huomioon mahdollisuuksien mukaan muodostaa vastauksen Kaak kois-suo men ELY-keskukselle. Tekninen lautakunta päättää antaa ELY-keskukselle lausuntonaan hi dastei den paikasta oheisen kartan. 3. kohdan paikka tulee tarkentaa luon nossa käytännön tarpeiden mukaisesti. Jakelu As seudun kylätomikunta Maria Tiippana ely keskus Sonja Lehtonen Juho Jylhä

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus 122/ /2015 Tekltk Rautjärvelle on aloitettu rakentaa ympäristöohjelmaa osana Lap peen rannan kaupungin käynnistämää Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma han ket ta. Hankkeessa toteutetaan seuraavia asioita: - Laaditaan kunnille ympäristöohjelmat - Aktivoidaan pk-yrityksiä varautumaan sekä energia-alan muutokseen että il mas ton muu tok sen hillinnän luomiin uusiin lii ke toi min ta mah dol li suuk siin - Laaditaan maakunnan energiantuotannolle ja käytölle linjaus vä hä hii lisen energiantuotannon suuntaan (Energiaohjelma) Päätavoitteet asetetaan tilaajan eli Rautjärven kunnan toimesta. Tar kemmin kunnalle määriteltyjen tavoitteiden lisäksi esitetään Rautjärven kunnan alu een - energiankäytön nykytila - uusiutuvien energialähteiden potentiaali - toimenpide-ehdotuksia uusiutuvien energialähteiden käytön kas vat ta misek si - toimenpide-ehdotuksille esitetään arvio kustannussäästöpotentiaaleista - toimenpide-ehdotuksille arvioidaan investointikustannukset ja ta kai sinmak su ajat - arvio, miten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa kaupungin energian tuo tan nos ta ja kulutuksesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin Oheisena: - esitys ympäristöohjelmasta - luonnos toteutuksesta Kuntakatselmukselle haetaan tukea TEM:ltä. Tuki on tarkoitettu palkkoihin ja matkakustannuksiin ja sillä voidaan kattaa 60% katselmuksen ko ko naiskus tan nuk sis ta. Katselmuksen kustannukset muodostuvat pääosin palkois ta ja matkakustannuksista. Kustannusarvio on alv. Tekninen lautakunta päättää, että Rautjärven kunta hakee tukea TEM:öl tä maa kun nal li sen ympäristöohjelman mukaiseen kunnan ym pä ris tö oh jelmaan. Mikäli TEM myöntää tuen, tekninen keskus teetättää uusiutuvan energiankatselmuksen. Jakelu Tuula Luhaniemi LCA consulting

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kulku Simpeleen urheilukentälle Yhtenäiskouluhankkeen aikana / /2015 Tekltk Yhtenäiskoulun urakka tarvitsee työmaa-alueena, kuljetusreittinä ja kulkuna työ maal le Marja-Liisan kadusta osuuden välillä Lehmuskatu - Matomäenkatu. Tätä kulkuväylää ei voida urakan aikana osoittaa tur val lise na yleiselle liikenteelle. Simpeleen urheilukentän toiminta jatkuu normaa li na urakan ajan. Oheisena kartta. Kulku väliaikaisesti Simpeleen urheilukentälle ohjataan Lehmuskadun kaut ta. - Lehmuskadun osuus Harjulankatu ja Marja-Liisan katu hu pu te taan "moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty" merkit (oheisen kartan kohdat 1 ja 2.). - Marja-Liisan kadun osuus välillä Matomäenkatu - Leh mus ka tu osoitetaan vain työmaaliikenteelle merkein "moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kiellet ty" (oheisen kartan kohdat 3. ja 4.). Jakelu SIU RAU kunnan kotisivut imatralainen Marko Valkeapää Yhteiskoulun rehtori Juho Jylhä Toppo Väistö Ramboll

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan puunmyynnin lisäys /02.07/2015 Tekltk Kh Rautjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta päättää puun myynnistä. Budjettiin vuodelle 2015 hakkuusuunnitelmasta laskettu tulo on ja noin m 3. Kunnan metsät mahdollistavat ympäristöarvot ja kes tävän kehityksen huomioon ottaen vuodelle 2015 noin m 3 hakkuut, jos mer kit tä vin lisäys tapahtuu kasvatushakkuita lisäämällä. Tällöin arvioitu puun myyn ti tu lo nousisi tasolle Kunnan talouden ja teknisen toimialan nettosäästötavoitteiden vuoksi lauta kun ta päättää, että työohjelma- ja budjettimuutoksena vuoden 2015 metsän hak kuumäärä suunnitellaan ja toteutetaan tasolla m 3. Tekninen keskus kilpailuttaa puunmyynnin sopimuskumppanin kanssa. Tekltk Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Teknisen lautakunnan päätöksen ja to teaa, että lisämyyntituloilla ei voida korvata muita vuoden 2015 ta lous arvi oon hyväksyttyjä sopetustavoitteita.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tarjoukset on pyydetty klo mennessä - Versowood - Stora Enso Oyj - UPM-Kymmene Oyj Metsä - Metsä Group/Metsäliitto Osuuskunta Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: - Stora Enso Oyj - UPM- Kymmene Oyj Metsä - Mersä Group/Metsäliitto Osuuskunta Oheisena - Tarjouspyyntö, - tarjousten avauspöytäkirja, - tarjoukset 3 kpl, - tarjousten vertailu. Heimo Repo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tarjousvertailuun perustuen, ottaen huomioon mitta- ja laatuvaatimukset, puukauppa tehdään korkeimman tarjouksen tehneen yhtiön (Stora Enso Oyj) kanssa. Jakelu Tuula Luhaniemi MHY Jääskeläinen Erkki Juho Jylhä Stora Enso Oyj UPM- Kymmene Oyj Metsä Mersä Group/Metsäliitto Osuuskunta

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys 131/ /2015 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: EKJH:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakaskuntien yhteisen jätestrategian päivityksen. Al kupe räi nen strategia laadittiin vuosien aikana. Osakaskuntien pää tös ten mukaisesti jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloi tet tiin vuoden 2008 aikana alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruo ko lah den ja alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren jät teen kul je tuk set ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vas tuulle. Lappeenrannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuo-den 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana. Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrä tys kel vot to man jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote stra te gia päi vi tyk ses tä ( Tavoitteena kierrätysmaakunta ). Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin teh ty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa. EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmis te le vaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden 2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa jätehuoltostrategiapäivitykseen osallistumisen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan tehtäväksi. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: EKJH:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakaskuntien yhteisen jätestrategian päivityksen. Al kupe räi nen strategia laadittiin vuosien aikana. Osakaskuntien pää tös ten mukaisesti jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloi tet tiin vuoden 2008 aikana alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruo ko lah den ja alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekltk jät teen kul je tuk set ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vas tuulle. Lappeenrannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuo-den 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana. Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrä tys kel vot to man jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote stra te gia päi vi tyk ses tä ( Tavoitteena kierrätysmaakunta ). Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin teh ty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa. EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmis te le vaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden 2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa jätehuoltostrategiapäivitykseen osallistumisen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan tehtäväksi. Kunnanhallitus on antanut jätehuoltostrategiapäivitykseen osal lis tu mi sen ja kunnan edustajan nimeämisen Teknisen lautakunnan teh tä väk si. Tekninen lautakunta päättää, että Rautjärven kunta osallistuu jä te huol tostra te gia päi vi tyk seen ja nimeää edustajan strategiaa valmistelevaan työryh mään. Tekninen lautakunta nimeää jätehuoltostrategiaa valmistelevaan työ ryhmään tekninen johtaja Ari Pölläsen sekä varalle lautakunnan pu heen joh taja Ter ho Kemppisen. Jakelu EKJH kunnanhallitus Kemppinen Terho

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätila 135/ /2015 Tekltk Kivijärven koulun viereisen rivitalon pienryhmätilassa epäillään si sä il ma ongel maa. Sivistystoimi esittää, että koulurakennuksen musiikin ja ku vaa matai don ope tus ti la otettaisiin käyttöön. Näin tilajärjestelyillä saataisiin myös em. ryhmätila kor vat tua. Pienryhmätilan tilannetta on käsitelty sisäilmatyöryhmässä, tehty kat selmuk sia sekä kor jat tu havaintojen perusteella paikalla on myös käy nyt ter veys tar kas ta ja. Koulurakennuksen musiikin ja kuvaamataidon opetustilojen osalta tulee teh dä ko ko nais val tai nen selvitys sisältäen ainakin tilajärjestelyt ja niiden kus tan nuk set, peruskorjauksen tarve ja hinta teh ty jen kor jaus suun ni telmien pohjalta. Tämän jälkeen voidaan arvioida ote taan ko mus. ja kuv. ti lojen peruskorjaus työohjelmaan kesällä Vertailulukuja: - Mustikkakatu 2, vuokrattavat tilat. Toimintakustannukset /a. - Kivijärven koulun mus/kuv/tekn. siiven korjauskustannukset Parakki 1 kpl, vuokra 340 /kk, 4080 /a + sähkö ja perustamiskulut yhteen sä noin Laskelman perusteella Mustikkakadulla tarvittavien muutostöiden kan natta vuus ra ja on noin euroa. Kivijärven koulun korjaukset: Parakki Kivijärven koululle: Mustikkakadun muutostyöt : Tekninen lautakunta käy asiasta periaatekeskustelun, merkitsee asian tiedok seen ja varautuu mahdollisesti kesällä 2015 tapahtuvaan siirtoon kustan nuk si neen. Esitettyjen vaihtoehtojen kustannusten ja tila-arvioiden esityksen kuultuaan tek ni nen lautakunta kävi asiasta periaatekeskustelun, ja päätti esittää lausun to naan parhaana vaihtoehtona siirrettävää väistötilaa koulun pihalle. Jakelu kunnanhallitus Eila Toppinen Sisäilmatyöryhmä Juho Jylhä Pasi Kautto

Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo

Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo Tekninen lautakunta 35 18.03.2015 Tekninen lautakunta 62 20.05.2015 Tekninen lautakunta 30 16.03.2016 Tekninen lautakunta 47 18.05.2016 Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot