Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma Huttunen Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet nro sivu MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen Kunnankamreeri Heikki Hallikainen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Hallikainen 49 avustusten osalta PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Jorma Huttunen Helena Kaasinen Aika ja paikka Torstaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valt. 42 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa, Sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous aloitettiin nimenhuudolla. Liite nro 1. Nimenhuudossa oli läsnä 22 varsinaista valtuutettua ja 4 vara-valtuutettua. Valtuutettu Hannu Antikaisen tilalla oli Suomen Keskustan 6. varavaltuutettu Reijo Mutanen, valtuutettu Leila Karttusen tilalla oli Suomen Keskustan 2. varavaltuutettu Seppo Reijonen, valtuutettu Riitta Kurosen tilalla oli SDP:n 1. vara-valtuutettu Margaretha Kähäri ja valtuutettu Maija Reijosen tilalla oli Suomen Keskustan 8. varavaltuutettu Eini Turpeinen. Puheenjohtaja esitteli ilmoitetut esteellisyydet ja totesi Hannu Antikaisella, Leila Karttusella, Riitta Kurosella ja Maija Reijosella sekä Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Nina Vanhapellolla, 3. varavaltuutettu Rauha Tanskasella, 4. varavaltuutettu Airi Pietarisella, 5. varavaltuutettu Unto Voutilaisella ja 7. vara-valtuutettu Urpo Lemisellä olevan hyväksyttävä este poissaoloon. Lisäksi poissa oli valtuutettu Pasi Hyttinen. Puheenjohtaja totesi läsnä lisäksi olevan kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja hallintojohtaja Helena Kaasinen, joka pitää kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt. 43 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla torstaina Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkasta-jina olivat Veijo Hirvonen ja Osmo Korhonen. Ehdotus valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Kuikan ja Jouko Kettusen.

4 / Kunnanhallitus / / KUNNALLISVAALIEN TULOS Khall. 246 Valt. 44 Esityslistan liitteenä on luettelo Polvijärven kunnassa 28. loka-kuuta 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi valituista. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee luettelon tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös päätti yksimielisesti merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Liite nro 2.

5 /

6 / Sivistyslautakunta /12 70 Sivistyslautakunta /12 79 Kunnanhallitus / / KINAHMON JA RUVASLAHDEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT Sivistysltk. 52 Kunnanhallitus on antanut oheisen liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laati-miseksi. Sivistystoimelle vuodelle 2013 annettu talousarvion raami on euroa. Talousarvioehdotus ylittää ohjeessa annetun raamin eurolla. Raamin mukainen ehdotus voisi johtaa toiminnoista tinkimiseen ja suurempiin oppilasryhmiin. Koulutoimen menoja laskettaessa perusteena on käytetty seuraavia oppilasmääriä: - peruskoulu 450 oppilasta - lukio 63 oppilasta. Talousarvion laadinnan pohjana on kouluverkon pysyminen ennallaan. Kouluverkkoasiaa on tarkasteltu sekä laaditun oppilasennusteen että toiminnallisten seikkojen perusteella. n tekemässä periaatepäätöksessä todetaan seuraavaa: Koulun mahdollinen lakkauttaminen käsitellään osana talousarvioprosessia. Lakkauttaminen laitetaan vireille, jos koulun oppilasmäärä seuraavan täyden lukuvuoden alussa on jäämässä pienemmäksi kuin 20 oppilasta. Lakkauttamisen vireille panemisen pohjaksi otetaan oppilastilanteen mukainen ennuste. Kyseisen päivä-

7 / määrän jälkeen kouluun tulevia oppilaita ei enää huomioida. Lakkautuspäätös tehdään valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä.

8 /

9 / Sivistyslautakunta /12 71 Sivistyslautakunta /12 80 Kunnanhallitus / / Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen osalta oppilasmäärien ennustaminen on tulkinnanvarainen. Jos sivistystoimessa ennen tiedoissa olleet oppilaat, jotka ovat muuttamassa koulun alueelle jälkeen, huomioitaisiin, olisi Kinahmon koulussa 20 oppilasta ja Ruvaslahden koulussa 21 oppilasta. Jos taas edellytetään, että kyseisten oppilaiden tulisi jo asua koulun omalla oppilaaksiottoalueella mennessä, olisi kummankin koulun ennusteessa huomioitava 19 oppilasta. Liitteenä oleva oppilasennuste on tehty tämän jälkimmäisen tulkinnan mukaisesti. Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia on pohdittu erityisesti päiväkodin kannalta (esikouluoppilaat) ja Kirkonkylän koulun kannalta (perus-opetuksen oppilaat). Päiväkotiin esikoululaiset eivät sovi, vaikka vain toinen koulu lakkaisi. Jos toinen kouluista lakkaisi, Kirkonkylän kouluun tulisi yksi lisäluokka ja molempien koulujen lakkautuessa mahdollisesti kaksi lisäluokkaa. Varsinaisten oppilasmäärämuutosten lisäksi on huomioitava uudistuneen opetussuunnitelman vaatimukset. Opetukselliset seikat sekä päiväkodissa että koulussa edellyttävät riittävän pieniä ryhmiä. Koulujen mahdollinen lakkauttaminen hankaloittaisi myös koululaiskuljetusten järjestämistä. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen lakkauttamista

10 / ei laiteta vireille, vaikka liitteenä olevassa oppilasennusteessa koulujen oppilasmäärä on 19 oppilasta.

11 /

12 / Sivistyslautakunta /12 72 Sivistyslautakunta /12 81 Kunnanhallitus / / Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle sivistystoimen tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja talous-s uunnitelman vuosille liitteen mukaise sti. Päätös Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle. Jatkovalmistelussa tarkistetaan oppilasennusteet niin, että kaikki tiedossa olevat oppilaat huomioidaan ja talousarvioehdotus valmistellaan kunnanhallituksen antaman raamin mukaisesti. Sivistysltk. 56 Esityslistan liitteenä on tarkistettu oppilasennuste. Sekä Kinahmon että Ruvaslahden kouluilla on ennusteen mukaan vähintään 20 oppilasta. Oppilasennusteen ja aikaisemmin todettujen toiminnallisten ongelmien ja tilaongelmien perusteella Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen lakkauttamista ei ole syytä laittaa

13 / vireille. Joensuun seudun kansalaisopistosopimuksen mukaan Tuntitilaus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi ja mahdolliset muutokset tuntitilauksessa tulee ilmoittaa tilausjakson toisen (2.) vuoden loppuun mennessä. Muutoksissa on huomioitava, että tuntitilauksen vähimmäismäärä toteutuu. Polvijärvellä vähimmäistuntimäärä on 1700 opetustuntia. Sopimus tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen, joten meneillään on tilausjakson toinen vuosi. Meneillään olevalla kolmivuotiskaudella Polvijärvi on tilannut 2300 opetustuntia. Tuntimäärä ei ole aivan toteutunut, mutta opiston tekemien aktivointitoimien myötä Polvijärven opetustuntimäärän toteutuminen on parantunut.

14 /

15 / Sivistyslautakunta /12 82 Kunnanhallitus / / Jos opetustuntien määrää halutaan muuttaa vuoden 2014 alusta alkaen, tulee opistolle ilmoittaa uusi tuntimäärä vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitteenä oleva talousarvioehdotus on korjattu kunnanhallituksen antaman raamin mukaiseksi. Raamin mukaiseen esitykseen on päästy vähentämällä syksystä 2013 alkaen kaksi koulukäyntiavustajaa, vähentämällä opetustuntimäärää Kirkonkylän koululla ja yläasteella. Muita oleellisia vähennyksiä on tehty peruskoulun oppilaskuljetuksiin ja kalustoon sekä vapaa-aikatoimen useisiin menokohteisiin. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä esille tuotujen perustelujen mukaisesti, että kouluverkko pidetään ennallaan. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Sivistyslautakunta päättää muuttaa kansalaisopiston opetustuntimäärän tilausta vuoden 2014 alusta alkavalle kolmivuotis-

16 / kaudelle siten, että tuntimäärä on 2200 tuntia kalenterivuodessa. Muuttunut tuntimäärä huomioidaan vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 256 Oppilastilastot ovat kunnan v talousarvioesityksessä.

17 / Kunnanhallitus / / Valt. 45 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tällä hetkellä tiedossa olevan oppilasmäärän mukaisesti Polvijärven kouluverkko pidetään ennallaan. Asiaa tarkastellaan maaliskuussa 2013 silloin tiedossa olevan oppilasmäärän pohjalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

18 /

19 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TULOSALUEEN LISÄMÄÄRÄRAHA Sos. ja terv. ltk 116 Liitteenä on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma tammi - lokakuulta. Kuntayhtymien tulosalueen talousarviomenot tammi - lokakuulta ovat yhteensä Talousarviosta on käytetty 78,9 %. Kuntayhtymien menoihin varatun määrärahan on arvioitu riittävän kattamaan menot. Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueen talousarviomenot tammi- lokakuulta ovat Vastaavan ajan tulot ovat Nettokulut ovat eli 86,1 %. Tasaisen toteutuman mukaan nettomenot saisivat olla 84 %. Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Rahaa jäljellä Tuotot , Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueen talousarvion on arvioitu ylittyvän mm. lastensuojelussa ammatillisten perhekotien menoissa ( kustannuspaikka 3127) ja muut asumispalveluiden menoissa (kustannuspaikka 3156). Ylityksen määräksi on arvioitu yhteensä Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuluvan vuoden talous-arviomenot tulevat ylittymään ja anoo

20 / kunnanhallitukselta ja valtuustolta euron ylitysoikeutta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 /

22 / Kunnanhallitus / / Khall. 278 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2012 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimen tulosalueelle myönnetään yhteensä euron lisämääräraha seuraavasti: Kustannus- Tili paikka Euroa Selite Lastensuojelulaitokset Muut asumispalvelut Yhteensä Valt. 46 Lisämäärärahalle osoitetaan kate seuraavasti: Kustannus- Tili paikka Euroa Selite Osinkotulot, PKS Korkomenot Muut rahoituskulut Peruspalveluiden valtionosuudet Yhteensä Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

23 / Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 3.

24 /

25 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / SYVÄLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Rakennusltk. 25 Maanomistajat ovat laadituttaneet ranta-asemakaavaehdotuksen Polvijärven kunnan Niskaniemen kylän Syvälahti RN:o 55:3 tilalle. Kaavoitettava alue sijoittuu Höytiäisen Syvälahden länsirannalle kunnan itäosaan. Kaavanlaatijana toimii DI Timo Leskinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Laatimisprosessin käynnistämisen viranomaisneuvottelu on ollut ja kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänäoloaikana ei ole tullut muistutuksia eikä mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on antanut lausuntonsa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Polvijärven kunnan tekninen lautakunta. Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota rantaviivan pituuteen ja rakennuspaikkojen lukumäärään jota on pidetty korkeana. Lisäksi esitetty selostuksen täydentämistä sähköistyksen tarvitsemasta tilavarauksesta. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja todennut että mitoituslaskelmaa on korjattava todellista tilannetta vastaavaksi.

26 / Kaavanlaatija on korjannut ja täydentänyt lausuntojen johdosta kaavaehdotusta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa jotka ovat olleet nähtävänä välisen ajan. Nähtävänä-oloaikana ei ole tullut muistutuksia eikä mielipiteitä.

27 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Syvälahden tilan ranta-asemakaavaehdotuksesta on antanut lausuntonsa: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotukseen Polvijärven kunnan tekninen lautakunta - ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotukseen Polvijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta - esittää, että pohjoisin rakennuspaikka tulisi siirtää korttelin eteläpuolelle ja asuinrakennustontin rajausta muutettava siten, että rantaluhta- ja lehtoalue säilyisi. Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä sekä selostusta tulee täsmentää. Kaavanlaatijan vastine: jätevesien käsittelyä koskeva määräys voidaan muuttaa lausunnon mukaiseksi sekä kaavaselostusta voidaan tarkentaa. Rakennuspaikkojen siirtoon ei ole tarvetta, koska uuden tien tekeminen kallioalueen kulmaukseen ei heikennä kallioalueen arvoa juuri ollenkaan. Asuinrakennuksen rakennus-paikan raja sivuaa luhta ja lehtoaluetta siten, että alueen arvo tai sen olemassaolo ei vaarannu. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ranta-asemakaavan mitoitus on liian suuri ja näin emätilan rakennusoikeus on jo käytetty. - tulee esittää yksityiskohtainen emätilatarkastelu ja pidettävä viranomaisneuvottelu kaavaehdotuksesta. Kaavanlaatijan vastine: ELY:n kanssa pidettiin ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

28 / Neuvottelussa todettiin, että ELY: lausunnon pohjana oleva mitoitus on laskettu siten, ranta-alueet, joissa tilan syvyys on alle 50 m, on jätetty pois mitoitusranta-viivasta.

29 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Periaate on vastoin käytettyä Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämää mallia. Tilan kapeutta ei voida käyttää vähentävänä tekijänä, koska tilan takana on maa-aluetta, jota voidaan tarvittaessa käyttää esim. lisämaana. Myös 50 m leveälle alueelle voidaan rakentaa, mutta tässä tapauksessa tilan kapeaa ranta-aluetta ei kuulu rakennuspaikkoihin. ELY:n käyttämä menetelmä ei ole vakiintuneen käytännön mukainen ja se saattaa maan-omistajat eri arvoiseen asemaan. Emätilalla Syvälahti 55 on rantaviivaa 1850 m ja mitoitus-rantaviivaa 1260 m. Emätila on käyttänyt 5 rakennuspaikkaa ja kaavassa on osoitettu 3 uutta rakennuspaikkaa. Emätilan laskennallinen rakennusoikeus mitoitusluvulla 6 rak.paik./km on 7,56 kpl/mitoitusrantaviiva, joka pyöristetään 8. Emätilan mitoitukseksi tulee 8 rakennuspaikalla 6,35 rakennus-paikkaa/mitoitusrantaviiva. Kaava-alueella on rantaviivaa noin 1150 m ja mitoitusrantaviivaa 760 metriä. Ranta-asemakaavan laskennalliseksi mitoitukseksi tulee mitoitusluvulla 6 rakennuspaikalla/km 4,6 rakennuspaikka/ mitoitusrantaviiva ja 5,2 rakennuspaikkaa/todellinen rantaviiva. Mitoitusluvun 6 käyttäminen tässä yhteydessä on tarkoituksen-mukaista ja soveliasta, koska alue soveltuu hyvin rakentamiseen ja alueella on jo ennestään olevaa rakentamista. Lisäksi mitoitus ei poikkea Polvijärvellä aiemmin hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen mitoituksesta. Esim. Sotkuman kylän Koivurinteen tilan 149:5 ranta-asemakaavassa Viinijärven rannalla käytettiin samaa

30 / mitoituslukua 6 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviiva rakennus-oikeutta määrättäessä. Pohjois-Savon maanmittaustoimisto on hyväksynyt Syvälahti RN:o 55:3 tilan pohjakartan mittakaavassa 1:5000.

31 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Ranta-asemakaava-alueelle on esitetty yksi AO-1, Erillispien-talojen korttelialue jolle rakennusoikeus 400 k-m 2 ja yksi RA-1, Loma-asuntojen korttelialue jonne neljä rakennuspaikkaa joiden rakennusoikeus 250 k-m 2. Esityslistan liitteenä päivätyt:

32 / Syvälahden tilan ranta-asemakaavan kaavaselostus P Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) - Asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen Kaavanlaatijan vastine Khall. 271 Ehdotus Rakennuslautakunta hyväksyy Syvälahti tilan ranta-asema-kaavaehdotuksen ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kunnan-hallitukselle ja -valtuustolle. Kaavan mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena ja tasapuolisena verrattuna Polvijärvellä kaavoissa käytettyihin mitoituksiin, kun lisäksi otetaan huomioon vastarannan Kontiolahden puolella käytettyä rakentamistiheyttä Syvälahden ranta-alueella. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Syvälahti-tilan ranta-asemakaava-ehdotuksen. Kunnanhallitus päättää esittää Syvälahden ranta-asemakaavan valtuustolle hyväksyttäväksi liitteessä olevassa muodossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

33 / Valt. 47 Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 4.

34 / Kunnanhallitus / / JOENSUUN SEUDUN SEUTUSOPIMUKSEN JA JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY:N OSAKASSOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN Khall. 272 Valt. 48 Liitteenä on esitys sopimuksesta, millä täydennetään Joensuun seudun seutusopimusta ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n osakassopimusta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 5.

35 / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall. 250 Kuntalain 65 :ssä säädetään seuraavasti: n on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan

36 / ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto".

37 / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Khall. 270 Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa (ilman poistoja). Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Päätös Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn ja päätti jättää asian pöydälle. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Päätös Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana: Asko Mustonen esitti talousarvon sivulle 20 toisen kappaleen viimeisen lauseen seuraavaan muotoon: Kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely tehdään mennessä ulkopuolisella konsultilla ja tarkoitukseen varataan euron määräraha.

38 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti tässä vaiheessa mm. Harri Kaiturin ja Raili Tanskasen kannattamana sivulle 27, että kunnantalon toimitilojen järjestelyihin varataan euron määräraha.

39 /

40 / Kunnanhallitus / / Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto kannattivat päätösesitystä. Veli Haaranen esitti, että kunnantalon toimitilojen järjestelyihin varataan euroa ja euroa varataan päätösesityksen mukaisesti. Harri Kaituri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että kunnan-talon toimitilojen järjestelyihin varataan euroa ja pysyvien toimitilojen suunnitteluun varataan euroa vuodelle Tässä vaiheessa Asko Mustonen ja Veli Haaranen peruivat aiemmin tekemänsä esitykset. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Kaiturin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. JAA äänestivät Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Harri Kaituri, Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Tiina Mustonen, Veli Haaranen ja Margaretha Kähäri. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Harri Kaiturin esityksen.

41 / Margaretha Kähäri esitti mm. Raili Tanskasen kannattamana, että sivistystoimen tulosalueen määrärahaa nostetaan eurolla.

42 /

43 / Kunnanhallitus / / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Margaretha Kähärin esityksen. Asko Mustonen esitti mm. Raili Tanskasen kannattamana, että valtuustoretkeen ja -seminaariin vuodelle 2013 varataan euroa. Heli Routa-Mutanen esitti tarkoitukseen euroa, mutta Heli Routa-Mutasen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti mm. Margaretha Kähärin kannattamana, että sosiaali- ja terveystoimeen palkataan yksi vakinainen varahenkilö - lähinnä lähihoitaja - kattaen myös päivähoidon ja tarkoitukseen varataan euron määräraha. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 73 kuudennen kappaleen loppuosan seuraavaan muotoon: Koulutuskorvaus on kunnan tulo, esimiehen päätöksellä voidaan normaalin talousarviomääräraha- ja käyttösuunnitelman vahvista-mismenettelyn mukaisesti ohjata määrärahoja esimerkiksi kyseisen työyksikön koulutukseen.

44 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Margaretha Kähäri esitti Veli Haarasen kannattamana sivun 29 viimeisen kappaleen viimeisen virkkeen seuraavaan muotoon:

45 /

46 / Kunnanhallitus / / Vapaaehtoisuuteen perustuvaa lomarahojen vapaaksivaihtamista tullaan edelleen tarjoamaan kunnan henkilöstölle neuvotellen esimiehen kanssa lomarahavapaan ajankohdasta niin, ettei muulle henkilöstölle aiheudu kohtuutonta kuormaa ja lomarahasopimuk-sen mukaisiin henkilöstösäästöihin on talousarviossa varauduttu. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituk-sen yksimielisesti hyväksyvän Margaretha Kähärin esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 59 viimeisen kappaleen viimeisen lauseen seuraavaan muotoon: Työpajatoiminta on tavoitteellista ja auttaa nuoria saamaan koulutus- ja työelämävalmiuksia. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 71 kohdan 1 lastensuojelua koskevan lauseen seuraavaan muotoon: Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat toimivat. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Tiina Mustosen esitti sivulle 73 kuntoutussuunnitelman laadintaa käsittelevän kappaleen poistettavaksi.

47 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen.

48 /

49 / Kunnanhallitus / / Valt. 49 Merkittiin, että tämän jälkeen ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 40) Helena Kaasinen katsoi itsensä esteelliseksi tältä osin ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen. Lisäksi Heli Routa-Mutanen ja Harri Kaituri ilmoittivat itsensä esteellisiksi yleishallinnon avustusten osalta ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän kohdan ajaksi valittiin Raili Tanskanen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tältä osin päätösesityksen. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksestä investointi-menojen pienenemisen vuoksi vastaavasti pienentää esitettyä lainanottoa vuodelle eurolla ja talousarvioon tehtyjen käyttötalousosan määrärahojen lisäysten euron katteeksi kunnallisveron tuottoa nostettiin vastaavalla summalla. Kunnanhallitus hyväksyi edellä olevilla muutoksilla vuoden 2013 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa esitettäväksi valtuuston hyväksyttä-väksi. Liite nro 1. Päätös Aluksi kunnanjohtaja esitteli talousarvioesitystä ja talous-suunnitelmaesitystä.

50 / Puheenjohtajan esityksestä asia päätettiin käsitellä seuraavassa järjestyksessä:

51 / Y leiskeskustelu 1. K untastrategia 1. T ulosalueosa muutoin yhtenä kokonaisuutena, mutta erillisenä jäsenmaksut, yleishallinnon avustukset ja tila-avustukset 1. T aloussuunnitelma 1. I nvestointiosa. kävi asiasta yleiskeskustelua. Merkittiin, että yleiskeskustelun aikana Jorma Tanskanen teki esityksen huomioitavaksi kohdassa 3. niin, että luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen varataan euron määräraha. Jorma Tanskanen poistui valtuuston kokouksesta yleiskeskustelun aikana klo hyväksyi yksimielisesti kuntastrategian kunnan-hallituksen esityksen mukaisesti. Merkittiin, että tulosaluekohtaisen käsittelyn aikana ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä jäsenmaksuja, yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 40) Helena Kaasinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi yleishallinnon avustusten ja tila-avustusten osalta ja hän poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

52 / Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen. Lisäksi Heli Routa-Mutanen ilmoitti itsensä esteelliseksi yleishallinnon avustusten osalta, eikä hän ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. hyväksyi yksimielisesti tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

53 / Tämän jälkeen jatkettaessa tulosaluekohtaista käsittelyä Seppo Reijonen toistaen Jorma Tanskasen esityksen esitti Veikko Isoniemen kannattamana, että luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen varataan euron määräraha. Asko Mustonen esitti mm. Veikko Isoniemen kannattamana, että sosiaali- ja terveystoimeen kotihoidon ja päivähoidon määrä-aikaisen toimistotyöntekijän palkkaukseen varataan euron määräraha vuodeksi. Lisäksi Asko Mustonen täydensi esitystä niin, että tehtävä täytetään mahdollisuuksien mukaan sisäisin järjestelyin. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuuston yksimielisyyttä luottamushenkilöpalkkioiden osalta ja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyvän luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen euron määrärahan ja Asko Mustosen esityksen euron määrärahan myöntämisestä kotihoidon ja päivähoidon määräaikaisen toimistotyöntekijän palkkaamiseen vuodeksi. Muilta osin valtuusto yksimielisesti hyväksyi talousarvion tulosaluekohtaisen osan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen valtuusto osallistui jouluaterialle ja piti kokoustauon klo Jatkettaessa kokousta suoritettiin nimenhuuto. Liite nro 6. hyväksyi yksimielisesti taloussuunnitelman kunnan-hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen käsiteltäessä investointiosaa keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat esitykset:

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot