Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma Huttunen Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet nro sivu MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen Kunnankamreeri Heikki Hallikainen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Hallikainen 49 avustusten osalta PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Jorma Huttunen Helena Kaasinen Aika ja paikka Torstaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valt. 42 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa, Sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous aloitettiin nimenhuudolla. Liite nro 1. Nimenhuudossa oli läsnä 22 varsinaista valtuutettua ja 4 vara-valtuutettua. Valtuutettu Hannu Antikaisen tilalla oli Suomen Keskustan 6. varavaltuutettu Reijo Mutanen, valtuutettu Leila Karttusen tilalla oli Suomen Keskustan 2. varavaltuutettu Seppo Reijonen, valtuutettu Riitta Kurosen tilalla oli SDP:n 1. vara-valtuutettu Margaretha Kähäri ja valtuutettu Maija Reijosen tilalla oli Suomen Keskustan 8. varavaltuutettu Eini Turpeinen. Puheenjohtaja esitteli ilmoitetut esteellisyydet ja totesi Hannu Antikaisella, Leila Karttusella, Riitta Kurosella ja Maija Reijosella sekä Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Nina Vanhapellolla, 3. varavaltuutettu Rauha Tanskasella, 4. varavaltuutettu Airi Pietarisella, 5. varavaltuutettu Unto Voutilaisella ja 7. vara-valtuutettu Urpo Lemisellä olevan hyväksyttävä este poissaoloon. Lisäksi poissa oli valtuutettu Pasi Hyttinen. Puheenjohtaja totesi läsnä lisäksi olevan kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja hallintojohtaja Helena Kaasinen, joka pitää kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt. 43 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla torstaina Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkasta-jina olivat Veijo Hirvonen ja Osmo Korhonen. Ehdotus valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Kuikan ja Jouko Kettusen.

4 / Kunnanhallitus / / KUNNALLISVAALIEN TULOS Khall. 246 Valt. 44 Esityslistan liitteenä on luettelo Polvijärven kunnassa 28. loka-kuuta 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi valituista. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee luettelon tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös päätti yksimielisesti merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Liite nro 2.

5 /

6 / Sivistyslautakunta /12 70 Sivistyslautakunta /12 79 Kunnanhallitus / / KINAHMON JA RUVASLAHDEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT Sivistysltk. 52 Kunnanhallitus on antanut oheisen liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laati-miseksi. Sivistystoimelle vuodelle 2013 annettu talousarvion raami on euroa. Talousarvioehdotus ylittää ohjeessa annetun raamin eurolla. Raamin mukainen ehdotus voisi johtaa toiminnoista tinkimiseen ja suurempiin oppilasryhmiin. Koulutoimen menoja laskettaessa perusteena on käytetty seuraavia oppilasmääriä: - peruskoulu 450 oppilasta - lukio 63 oppilasta. Talousarvion laadinnan pohjana on kouluverkon pysyminen ennallaan. Kouluverkkoasiaa on tarkasteltu sekä laaditun oppilasennusteen että toiminnallisten seikkojen perusteella. n tekemässä periaatepäätöksessä todetaan seuraavaa: Koulun mahdollinen lakkauttaminen käsitellään osana talousarvioprosessia. Lakkauttaminen laitetaan vireille, jos koulun oppilasmäärä seuraavan täyden lukuvuoden alussa on jäämässä pienemmäksi kuin 20 oppilasta. Lakkauttamisen vireille panemisen pohjaksi otetaan oppilastilanteen mukainen ennuste. Kyseisen päivä-

7 / määrän jälkeen kouluun tulevia oppilaita ei enää huomioida. Lakkautuspäätös tehdään valtuuston talousarviopäätöksen yhteydessä.

8 /

9 / Sivistyslautakunta /12 71 Sivistyslautakunta /12 80 Kunnanhallitus / / Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen osalta oppilasmäärien ennustaminen on tulkinnanvarainen. Jos sivistystoimessa ennen tiedoissa olleet oppilaat, jotka ovat muuttamassa koulun alueelle jälkeen, huomioitaisiin, olisi Kinahmon koulussa 20 oppilasta ja Ruvaslahden koulussa 21 oppilasta. Jos taas edellytetään, että kyseisten oppilaiden tulisi jo asua koulun omalla oppilaaksiottoalueella mennessä, olisi kummankin koulun ennusteessa huomioitava 19 oppilasta. Liitteenä oleva oppilasennuste on tehty tämän jälkimmäisen tulkinnan mukaisesti. Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia on pohdittu erityisesti päiväkodin kannalta (esikouluoppilaat) ja Kirkonkylän koulun kannalta (perus-opetuksen oppilaat). Päiväkotiin esikoululaiset eivät sovi, vaikka vain toinen koulu lakkaisi. Jos toinen kouluista lakkaisi, Kirkonkylän kouluun tulisi yksi lisäluokka ja molempien koulujen lakkautuessa mahdollisesti kaksi lisäluokkaa. Varsinaisten oppilasmäärämuutosten lisäksi on huomioitava uudistuneen opetussuunnitelman vaatimukset. Opetukselliset seikat sekä päiväkodissa että koulussa edellyttävät riittävän pieniä ryhmiä. Koulujen mahdollinen lakkauttaminen hankaloittaisi myös koululaiskuljetusten järjestämistä. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen lakkauttamista

10 / ei laiteta vireille, vaikka liitteenä olevassa oppilasennusteessa koulujen oppilasmäärä on 19 oppilasta.

11 /

12 / Sivistyslautakunta /12 72 Sivistyslautakunta /12 81 Kunnanhallitus / / Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle sivistystoimen tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja talous-s uunnitelman vuosille liitteen mukaise sti. Päätös Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle. Jatkovalmistelussa tarkistetaan oppilasennusteet niin, että kaikki tiedossa olevat oppilaat huomioidaan ja talousarvioehdotus valmistellaan kunnanhallituksen antaman raamin mukaisesti. Sivistysltk. 56 Esityslistan liitteenä on tarkistettu oppilasennuste. Sekä Kinahmon että Ruvaslahden kouluilla on ennusteen mukaan vähintään 20 oppilasta. Oppilasennusteen ja aikaisemmin todettujen toiminnallisten ongelmien ja tilaongelmien perusteella Kinahmon ja Ruvaslahden koulujen lakkauttamista ei ole syytä laittaa

13 / vireille. Joensuun seudun kansalaisopistosopimuksen mukaan Tuntitilaus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi ja mahdolliset muutokset tuntitilauksessa tulee ilmoittaa tilausjakson toisen (2.) vuoden loppuun mennessä. Muutoksissa on huomioitava, että tuntitilauksen vähimmäismäärä toteutuu. Polvijärvellä vähimmäistuntimäärä on 1700 opetustuntia. Sopimus tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen, joten meneillään on tilausjakson toinen vuosi. Meneillään olevalla kolmivuotiskaudella Polvijärvi on tilannut 2300 opetustuntia. Tuntimäärä ei ole aivan toteutunut, mutta opiston tekemien aktivointitoimien myötä Polvijärven opetustuntimäärän toteutuminen on parantunut.

14 /

15 / Sivistyslautakunta /12 82 Kunnanhallitus / / Jos opetustuntien määrää halutaan muuttaa vuoden 2014 alusta alkaen, tulee opistolle ilmoittaa uusi tuntimäärä vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitteenä oleva talousarvioehdotus on korjattu kunnanhallituksen antaman raamin mukaiseksi. Raamin mukaiseen esitykseen on päästy vähentämällä syksystä 2013 alkaen kaksi koulukäyntiavustajaa, vähentämällä opetustuntimäärää Kirkonkylän koululla ja yläasteella. Muita oleellisia vähennyksiä on tehty peruskoulun oppilaskuljetuksiin ja kalustoon sekä vapaa-aikatoimen useisiin menokohteisiin. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä esille tuotujen perustelujen mukaisesti, että kouluverkko pidetään ennallaan. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Sivistyslautakunta päättää muuttaa kansalaisopiston opetustuntimäärän tilausta vuoden 2014 alusta alkavalle kolmivuotis-

16 / kaudelle siten, että tuntimäärä on 2200 tuntia kalenterivuodessa. Muuttunut tuntimäärä huomioidaan vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 256 Oppilastilastot ovat kunnan v talousarvioesityksessä.

17 / Kunnanhallitus / / Valt. 45 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tällä hetkellä tiedossa olevan oppilasmäärän mukaisesti Polvijärven kouluverkko pidetään ennallaan. Asiaa tarkastellaan maaliskuussa 2013 silloin tiedossa olevan oppilasmäärän pohjalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

18 /

19 / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TULOSALUEEN LISÄMÄÄRÄRAHA Sos. ja terv. ltk 116 Liitteenä on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma tammi - lokakuulta. Kuntayhtymien tulosalueen talousarviomenot tammi - lokakuulta ovat yhteensä Talousarviosta on käytetty 78,9 %. Kuntayhtymien menoihin varatun määrärahan on arvioitu riittävän kattamaan menot. Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueen talousarviomenot tammi- lokakuulta ovat Vastaavan ajan tulot ovat Nettokulut ovat eli 86,1 %. Tasaisen toteutuman mukaan nettomenot saisivat olla 84 %. Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Rahaa jäljellä Tuotot , Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueen talousarvion on arvioitu ylittyvän mm. lastensuojelussa ammatillisten perhekotien menoissa ( kustannuspaikka 3127) ja muut asumispalveluiden menoissa (kustannuspaikka 3156). Ylityksen määräksi on arvioitu yhteensä Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuluvan vuoden talous-arviomenot tulevat ylittymään ja anoo

20 / kunnanhallitukselta ja valtuustolta euron ylitysoikeutta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 /

22 / Kunnanhallitus / / Khall. 278 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2012 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimen tulosalueelle myönnetään yhteensä euron lisämääräraha seuraavasti: Kustannus- Tili paikka Euroa Selite Lastensuojelulaitokset Muut asumispalvelut Yhteensä Valt. 46 Lisämäärärahalle osoitetaan kate seuraavasti: Kustannus- Tili paikka Euroa Selite Osinkotulot, PKS Korkomenot Muut rahoituskulut Peruspalveluiden valtionosuudet Yhteensä Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

23 / Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 3.

24 /

25 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / SYVÄLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Rakennusltk. 25 Maanomistajat ovat laadituttaneet ranta-asemakaavaehdotuksen Polvijärven kunnan Niskaniemen kylän Syvälahti RN:o 55:3 tilalle. Kaavoitettava alue sijoittuu Höytiäisen Syvälahden länsirannalle kunnan itäosaan. Kaavanlaatijana toimii DI Timo Leskinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Laatimisprosessin käynnistämisen viranomaisneuvottelu on ollut ja kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänäoloaikana ei ole tullut muistutuksia eikä mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on antanut lausuntonsa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Polvijärven kunnan tekninen lautakunta. Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota rantaviivan pituuteen ja rakennuspaikkojen lukumäärään jota on pidetty korkeana. Lisäksi esitetty selostuksen täydentämistä sähköistyksen tarvitsemasta tilavarauksesta. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja todennut että mitoituslaskelmaa on korjattava todellista tilannetta vastaavaksi.

26 / Kaavanlaatija on korjannut ja täydentänyt lausuntojen johdosta kaavaehdotusta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa jotka ovat olleet nähtävänä välisen ajan. Nähtävänä-oloaikana ei ole tullut muistutuksia eikä mielipiteitä.

27 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Syvälahden tilan ranta-asemakaavaehdotuksesta on antanut lausuntonsa: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotukseen Polvijärven kunnan tekninen lautakunta - ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotukseen Polvijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta - esittää, että pohjoisin rakennuspaikka tulisi siirtää korttelin eteläpuolelle ja asuinrakennustontin rajausta muutettava siten, että rantaluhta- ja lehtoalue säilyisi. Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä sekä selostusta tulee täsmentää. Kaavanlaatijan vastine: jätevesien käsittelyä koskeva määräys voidaan muuttaa lausunnon mukaiseksi sekä kaavaselostusta voidaan tarkentaa. Rakennuspaikkojen siirtoon ei ole tarvetta, koska uuden tien tekeminen kallioalueen kulmaukseen ei heikennä kallioalueen arvoa juuri ollenkaan. Asuinrakennuksen rakennus-paikan raja sivuaa luhta ja lehtoaluetta siten, että alueen arvo tai sen olemassaolo ei vaarannu. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ranta-asemakaavan mitoitus on liian suuri ja näin emätilan rakennusoikeus on jo käytetty. - tulee esittää yksityiskohtainen emätilatarkastelu ja pidettävä viranomaisneuvottelu kaavaehdotuksesta. Kaavanlaatijan vastine: ELY:n kanssa pidettiin ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

28 / Neuvottelussa todettiin, että ELY: lausunnon pohjana oleva mitoitus on laskettu siten, ranta-alueet, joissa tilan syvyys on alle 50 m, on jätetty pois mitoitusranta-viivasta.

29 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Periaate on vastoin käytettyä Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämää mallia. Tilan kapeutta ei voida käyttää vähentävänä tekijänä, koska tilan takana on maa-aluetta, jota voidaan tarvittaessa käyttää esim. lisämaana. Myös 50 m leveälle alueelle voidaan rakentaa, mutta tässä tapauksessa tilan kapeaa ranta-aluetta ei kuulu rakennuspaikkoihin. ELY:n käyttämä menetelmä ei ole vakiintuneen käytännön mukainen ja se saattaa maan-omistajat eri arvoiseen asemaan. Emätilalla Syvälahti 55 on rantaviivaa 1850 m ja mitoitus-rantaviivaa 1260 m. Emätila on käyttänyt 5 rakennuspaikkaa ja kaavassa on osoitettu 3 uutta rakennuspaikkaa. Emätilan laskennallinen rakennusoikeus mitoitusluvulla 6 rak.paik./km on 7,56 kpl/mitoitusrantaviiva, joka pyöristetään 8. Emätilan mitoitukseksi tulee 8 rakennuspaikalla 6,35 rakennus-paikkaa/mitoitusrantaviiva. Kaava-alueella on rantaviivaa noin 1150 m ja mitoitusrantaviivaa 760 metriä. Ranta-asemakaavan laskennalliseksi mitoitukseksi tulee mitoitusluvulla 6 rakennuspaikalla/km 4,6 rakennuspaikka/ mitoitusrantaviiva ja 5,2 rakennuspaikkaa/todellinen rantaviiva. Mitoitusluvun 6 käyttäminen tässä yhteydessä on tarkoituksen-mukaista ja soveliasta, koska alue soveltuu hyvin rakentamiseen ja alueella on jo ennestään olevaa rakentamista. Lisäksi mitoitus ei poikkea Polvijärvellä aiemmin hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen mitoituksesta. Esim. Sotkuman kylän Koivurinteen tilan 149:5 ranta-asemakaavassa Viinijärven rannalla käytettiin samaa

30 / mitoituslukua 6 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviiva rakennus-oikeutta määrättäessä. Pohjois-Savon maanmittaustoimisto on hyväksynyt Syvälahti RN:o 55:3 tilan pohjakartan mittakaavassa 1:5000.

31 / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / / Ranta-asemakaava-alueelle on esitetty yksi AO-1, Erillispien-talojen korttelialue jolle rakennusoikeus 400 k-m 2 ja yksi RA-1, Loma-asuntojen korttelialue jonne neljä rakennuspaikkaa joiden rakennusoikeus 250 k-m 2. Esityslistan liitteenä päivätyt:

32 / Syvälahden tilan ranta-asemakaavan kaavaselostus P Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) - Asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen Kaavanlaatijan vastine Khall. 271 Ehdotus Rakennuslautakunta hyväksyy Syvälahti tilan ranta-asema-kaavaehdotuksen ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kunnan-hallitukselle ja -valtuustolle. Kaavan mitoitusta voidaan pitää kohtuullisena ja tasapuolisena verrattuna Polvijärvellä kaavoissa käytettyihin mitoituksiin, kun lisäksi otetaan huomioon vastarannan Kontiolahden puolella käytettyä rakentamistiheyttä Syvälahden ranta-alueella. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Syvälahti-tilan ranta-asemakaava-ehdotuksen. Kunnanhallitus päättää esittää Syvälahden ranta-asemakaavan valtuustolle hyväksyttäväksi liitteessä olevassa muodossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

33 / Valt. 47 Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 4.

34 / Kunnanhallitus / / JOENSUUN SEUDUN SEUTUSOPIMUKSEN JA JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY:N OSAKASSOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN Khall. 272 Valt. 48 Liitteenä on esitys sopimuksesta, millä täydennetään Joensuun seudun seutusopimusta ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n osakassopimusta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 5.

35 / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall. 250 Kuntalain 65 :ssä säädetään seuraavasti: n on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan

36 / ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto".

37 / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Khall. 270 Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa (ilman poistoja). Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Päätös Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn ja päätti jättää asian pöydälle. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Päätös Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana: Asko Mustonen esitti talousarvon sivulle 20 toisen kappaleen viimeisen lauseen seuraavaan muotoon: Kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely tehdään mennessä ulkopuolisella konsultilla ja tarkoitukseen varataan euron määräraha.

38 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti tässä vaiheessa mm. Harri Kaiturin ja Raili Tanskasen kannattamana sivulle 27, että kunnantalon toimitilojen järjestelyihin varataan euron määräraha.

39 /

40 / Kunnanhallitus / / Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto kannattivat päätösesitystä. Veli Haaranen esitti, että kunnantalon toimitilojen järjestelyihin varataan euroa ja euroa varataan päätösesityksen mukaisesti. Harri Kaituri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että kunnan-talon toimitilojen järjestelyihin varataan euroa ja pysyvien toimitilojen suunnitteluun varataan euroa vuodelle Tässä vaiheessa Asko Mustonen ja Veli Haaranen peruivat aiemmin tekemänsä esitykset. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Kaiturin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. JAA äänestivät Osmo Korhonen, Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Harri Kaituri, Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Tiina Mustonen, Veli Haaranen ja Margaretha Kähäri. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Harri Kaiturin esityksen.

41 / Margaretha Kähäri esitti mm. Raili Tanskasen kannattamana, että sivistystoimen tulosalueen määrärahaa nostetaan eurolla.

42 /

43 / Kunnanhallitus / / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Margaretha Kähärin esityksen. Asko Mustonen esitti mm. Raili Tanskasen kannattamana, että valtuustoretkeen ja -seminaariin vuodelle 2013 varataan euroa. Heli Routa-Mutanen esitti tarkoitukseen euroa, mutta Heli Routa-Mutasen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti mm. Margaretha Kähärin kannattamana, että sosiaali- ja terveystoimeen palkataan yksi vakinainen varahenkilö - lähinnä lähihoitaja - kattaen myös päivähoidon ja tarkoitukseen varataan euron määräraha. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 73 kuudennen kappaleen loppuosan seuraavaan muotoon: Koulutuskorvaus on kunnan tulo, esimiehen päätöksellä voidaan normaalin talousarviomääräraha- ja käyttösuunnitelman vahvista-mismenettelyn mukaisesti ohjata määrärahoja esimerkiksi kyseisen työyksikön koulutukseen.

44 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Margaretha Kähäri esitti Veli Haarasen kannattamana sivun 29 viimeisen kappaleen viimeisen virkkeen seuraavaan muotoon:

45 /

46 / Kunnanhallitus / / Vapaaehtoisuuteen perustuvaa lomarahojen vapaaksivaihtamista tullaan edelleen tarjoamaan kunnan henkilöstölle neuvotellen esimiehen kanssa lomarahavapaan ajankohdasta niin, ettei muulle henkilöstölle aiheudu kohtuutonta kuormaa ja lomarahasopimuk-sen mukaisiin henkilöstösäästöihin on talousarviossa varauduttu. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituk-sen yksimielisesti hyväksyvän Margaretha Kähärin esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 59 viimeisen kappaleen viimeisen lauseen seuraavaan muotoon: Työpajatoiminta on tavoitteellista ja auttaa nuoria saamaan koulutus- ja työelämävalmiuksia. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Tiina Mustonen esitti sivulle 71 kohdan 1 lastensuojelua koskevan lauseen seuraavaan muotoon: Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat toimivat. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen. Tiina Mustosen esitti sivulle 73 kuntoutussuunnitelman laadintaa käsittelevän kappaleen poistettavaksi.

47 / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnan-hallituksen yksimielisesti hyväksyvän Tiina Mustosen esityksen.

48 /

49 / Kunnanhallitus / / Valt. 49 Merkittiin, että tämän jälkeen ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 40) Helena Kaasinen katsoi itsensä esteelliseksi tältä osin ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen. Lisäksi Heli Routa-Mutanen ja Harri Kaituri ilmoittivat itsensä esteellisiksi yleishallinnon avustusten osalta ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän kohdan ajaksi valittiin Raili Tanskanen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tältä osin päätösesityksen. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksestä investointi-menojen pienenemisen vuoksi vastaavasti pienentää esitettyä lainanottoa vuodelle eurolla ja talousarvioon tehtyjen käyttötalousosan määrärahojen lisäysten euron katteeksi kunnallisveron tuottoa nostettiin vastaavalla summalla. Kunnanhallitus hyväksyi edellä olevilla muutoksilla vuoden 2013 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa esitettäväksi valtuuston hyväksyttä-väksi. Liite nro 1. Päätös Aluksi kunnanjohtaja esitteli talousarvioesitystä ja talous-suunnitelmaesitystä.

50 / Puheenjohtajan esityksestä asia päätettiin käsitellä seuraavassa järjestyksessä:

51 / Y leiskeskustelu 1. K untastrategia 1. T ulosalueosa muutoin yhtenä kokonaisuutena, mutta erillisenä jäsenmaksut, yleishallinnon avustukset ja tila-avustukset 1. T aloussuunnitelma 1. I nvestointiosa. kävi asiasta yleiskeskustelua. Merkittiin, että yleiskeskustelun aikana Jorma Tanskanen teki esityksen huomioitavaksi kohdassa 3. niin, että luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen varataan euron määräraha. Jorma Tanskanen poistui valtuuston kokouksesta yleiskeskustelun aikana klo hyväksyi yksimielisesti kuntastrategian kunnan-hallituksen esityksen mukaisesti. Merkittiin, että tulosaluekohtaisen käsittelyn aikana ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä jäsenmaksuja, yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 40) Helena Kaasinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi yleishallinnon avustusten ja tila-avustusten osalta ja hän poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

52 / Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen. Lisäksi Heli Routa-Mutanen ilmoitti itsensä esteelliseksi yleishallinnon avustusten osalta, eikä hän ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. hyväksyi yksimielisesti tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

53 / Tämän jälkeen jatkettaessa tulosaluekohtaista käsittelyä Seppo Reijonen toistaen Jorma Tanskasen esityksen esitti Veikko Isoniemen kannattamana, että luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen varataan euron määräraha. Asko Mustonen esitti mm. Veikko Isoniemen kannattamana, että sosiaali- ja terveystoimeen kotihoidon ja päivähoidon määrä-aikaisen toimistotyöntekijän palkkaukseen varataan euron määräraha vuodeksi. Lisäksi Asko Mustonen täydensi esitystä niin, että tehtävä täytetään mahdollisuuksien mukaan sisäisin järjestelyin. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuuston yksimielisyyttä luottamushenkilöpalkkioiden osalta ja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyvän luottamushenkilöpalkkioiden korottamiseen euron määrärahan ja Asko Mustosen esityksen euron määrärahan myöntämisestä kotihoidon ja päivähoidon määräaikaisen toimistotyöntekijän palkkaamiseen vuodeksi. Muilta osin valtuusto yksimielisesti hyväksyi talousarvion tulosaluekohtaisen osan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen valtuusto osallistui jouluaterialle ja piti kokoustauon klo Jatkettaessa kokousta suoritettiin nimenhuuto. Liite nro 6. hyväksyi yksimielisesti taloussuunnitelman kunnan-hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen käsiteltäessä investointiosaa keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat esitykset:

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 19/2011 534 (- 552) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. joulukuuta 2011 klo 15.00-19.35

Kunnanhallitus 19/2011 534 (- 552) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. joulukuuta 2011 klo 15.00-19.35 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2011 534 (- 552) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. joulukuuta 2011 klo 15.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuusto 5/2005 139 (-156) Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 5/2005 139 (-156) Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 5/2005 139 (-156) KOKOUSAIKA Tiistaina 15. marraskuuta 2005 klo 19.00-20.10 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2015 509 (-527) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 18/2015 509 (-527) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 18/2015 509 (-527) Aika Maanantaina 7. joulukuuta 2015 klo 18.00-20.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Aika Tiistaina 13.1.2014 klo 18.30-19.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 19.01.2010 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 25.3.2013 klo 18.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2014 Kokousaika 20.10.2014 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot