Palvelut ja hinnasto v. 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut ja hinnasto v. 2008"

Transkriptio

1 Hall , voimassa Palvelut ja hinnasto v Jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymän palveluista Muu korvaukset ja käyttömaksut Yhteystiedot 1

2 Sisällysluettelo Kehitysvammahuolto Laitoshoito... 3 Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus... 3 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1)... 4 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus... 4 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2)... 4 Asumispalvelut... 4 Autettu asuminen... 4 Vahvasti autettu asuminen... 4 Päivätoiminta... 5 Tutkimuspalvelut... 5 Asiantuntijapalvelut... 5 Lähikonsultaatiopalvelut... 5 Etäkonsultaatiopalvelut... 5 Kuntoutusneuvola... 6 Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa... 6 Alueneuvola n vastaanotto... 6 Tutkimusjaksot... 6 Kuntoutuspalvelut... 7 Kuntoutusjaksot... 7 Erittäin vaativa kuntoutus... 7 Vaativa kuntoutus... 7 Opetus ja toiminta... 8 Päivätoiminta... 8 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta... 8 Jatkokoulutus... 8 Päivätoiminta... 8 Vammaispalvelut Tulkkipalvelut... 9 Kommunikaatio-opetus... 9 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Peruskoulutoiminta Peruskouluopetus Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio...11 Koulutus...11 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Matkakustannukset Asiakkailta perittävät maksut Vuokrattavat tilat ja välineet Terapiaosaston tilojen ja välineiden vuokraus Yhteystiedot

3 Palvelut ja hinnasto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset palvelut nojautuvat erityishuollosta (519/1977), vammaispalveluista (380/1987) ja perusopetuksesta (628/1998) annettuihin lakeihin. Palvelujen ja kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja palveluista päätetään yleisellä tasolla ky:n jäsenkuntien edustajista muodostuvan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja yksilötasolla kehitysvammahuollon osalta erityishuoltolain mukaisessa erityishuolto-ohjelmassa sekä siihen perustuvissa yksilöllisissä suunnitelmissa, jotka laaditaan moniammatillisesti yhdessä kunnan edustajien, asiakkaan ja hänen perheensä kanssa (ks. Erityishuollon palveluista päättäminen sivu 10). Palveluista jäsenkunnilta perittävät hinnat on määrännyt kuntayhtymän hallitus, valtuuston hyväksymään vuoden 2007 talousarvioon perustuen. Siltä osin kuin palvelujen hintaa tai käyttökorvausta ei ole määrätty tässä hinnoittelussa, niistä sovitaan ja päätetään asiakas- ja tilannekohtaisesti erikseen. Asiakkailta perittävistä maksuista ks. s. 10. Palvelujen sisältöä ja tavoitteita sekä hinnoittelua ja päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin vastaavat kuntayhtymän vastuuhenkilöt, yhteystiedot ks. mm. esitteet ja Lappi-luettelo sekä Kehitysvammahuolto Laitoshoito Palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaiden ja perheiden tarpeista lähtevää yksilöllistä, suunnitelmallista ympärivuorokautista asumista, hoitoa ja kuntoutusta. Asiakkaat asuvat turvallisissa, kodinomaisissa ja ajanmukaisin apuvälinein varustetuissa palvelukodeissa. Palvelukodeilla arkipäivän toiminta tapahtuu yhteisöllisissä pienryhmissä, keskeistä on asiakkaiden osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskeviin päätöksiin ja palvelukodin toimintaan. Asiakkaille laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä yksilöllinen suunnitelma arkipäivän kuntouttavasta toiminnasta omassa palvelukodissa ja/tai palvelukeskuksen päivätoiminnan yksiköissä. Laitoshoitoon sisältyvät seuraavat palvelumuodot ja hintaryhmät: Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus LH1 on pitkäaikaisena laitoshoitona toteutettua palvelua asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen paljon yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Esim. autistiset, vaikeasti monivammaiset tai liikuntaesteiset, käytöshäiriöiset sekä erityistä henkilökohtaista tukea (omahoitaja) tarvitsevat asiakkaat. Mikäli ryhmään LH2 kuuluvien asiakkaiden yksilöllinen palveluntarve lisääntyy tilapäisesti (esim. palvelujen muutoksiin valmentautuminen 1 3 kk, vaikea fyysinen sairastuminen tai leikkausten jälkihoidot, muu olennainen palvelu- ja resurssitarpeen muutos), sovelletaan LH1 mukaista hinnoittelua. 3

4 Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 %( hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 486 * enemmän resursointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 365/486 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus LH 2 on palvelua jatkuvaa erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille, jotka ovat liikkumiskyvyssään ja päivittäisissä toiminnoissaan osittain autettavia. Asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja apua, mutta eivät tarvitse henkilökunnan määrän, tilojen ja ajankäytön suhteen erityisjärjestelyjä. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 % (hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 370 * enemmän resurssointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 278/370 Asumispalvelut Kuntayhtymä järjestää asumispalvelua pidempi- tai lyhytaikaiseen asumispalvelujen tarpeeseen, jatkokoulutukseen, kriisipalvelujen siirtymävaiheisiin tai kurssi- ja leiritoimintaan liittyen. Autettu asuminen Hinta/pv 144 * mikäli em. hinta ei vastaa tarvittavia resursseja, hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Vahvasti autettu asuminen Hinta/pv * hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen 4

5 Päivätoiminta Päivätoiminta on yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv * sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Tutkimuspalvelut Tutkimuspalvelujen tavoitteena on laatia yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja kunnan palvelujen edustajien kanssa moniammatillinen asiantuntija-arvio tutkittavan henkilön toimintakyvystä sekä kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Tutkimuspalveluja järjestetään tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina, kuntoutusneuvolapalveluina ja tutkimusjaksoina. Asiantuntijapalvelut Asiantuntijatyöntekijät tekevät tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen ohjaus- ja seurantakäyntejä asiakkaan arkiympäristössä. Palveluna toteutetaan asiantuntijatyöntekijöiden asiakaskohtaisia konsultaatioita ja erikseen sopien yksilöllisiä tutkimuksia osana kunnan omaa palvelutuotantoa paikallisten asiantuntijoiden tukena. Pääsääntöisesti asiantuntijapalvelut toteutetaan työparina. Käytettävissä ovat psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin, kuntoutussuunnittelijan, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän, hoitajan ja ohjaajan asiantuntijapalvelut. Etäneuvotteluyhteyden käyttö on mahdollista. Useampia tapaamiskertoja, esim. puhe- tai fysioterapia, kuntoutusohjaus tai psykologin keskusteluapu, sisältävästä palvelusta hinta määritellään käyntikertojen mukaan erikseen. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt palveluista toimitetaan kuntoutuspäällikölle. Asiantuntijapalveluista laaditaan ammattiryhmäkohtainen kirjallinen palaute. Hinta sisältää työntekijän/työryhmän matkakustannukset. Lähikonsultaatiopalvelut Jalkautuva työpari Hinta/käyntikerta max. 1,5 tuntia * vaativan kuntoutuksen asiakkaat 393 * erittäin vaativan kuntoutuksen asiakkaat (autistiset, monivammaiset, haastavasti käyttäytyvät asiakkaat) 449 * yksilötutkimuksia vaativat asiakkaat 595 Yhden työntekijän konsultaatio Hinta/käyntikerta max 1,5 tuntia 159 Etäkonsultaatiopalvelut Video/webkamera/sähköposti/puhelinkonsultaatio tarvittavine lausuntoineen Hinta/alkava tunti 106 5

6 Kuntoutusneuvola Kuntoutusneuvolapalvelu on laaja moniammatillisen työryhmän vastaanotto sisältäen yksilölliset tutkimukset asiakkaan tarpeen mukaan. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen jatkotoimenpiteistä ja kuntoutussuunnitelman toteutumisen seurannasta yhdessä asiakkaan, perheen ja kuntoutuksen lähiverkoston kanssa. Kuntoutusneuvolavastaanotot toteutetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutusneuvolassa tai alueneuvolavastaanottoina kunnissa. Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa Hinta/palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää (3-4 tuntia) 1085 Alueneuvolan vastaanotto Toteutetaan yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa asiakkaan kotikunnassa sisältäen asiakkaan kuntoutussuunnitteluun tarvittavat tutkimukset. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen. Alueneuvolavastaanotolla on mukana vähintään kaksi kuntayhtymän asiantuntijatyöntekijää asiakastarpeiden mukaisesti. Alueneuvolavastaanotto voidaan toteuttaa, mikäli asiakkaita on vähintään viisi. Hinta sisältää työryhmän matkustuskustannukset. Hinta/asiakas/ palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää 1085 * vähintään kaksi asiantuntijatyöntekijää 595 Tutkimusjaksot Palvelua sovelletaan silloin kun asiakkaan elämäntilannetta ja kuntoutustarvetta ei voida riittävästi selvittää kuntoutusneuvolakäynnillä tai asiantuntijakonsultaatioin; esim. asiakas tarvitsee useita päiviä kestäviä tutkimuksia tai asiakkaan on vaikea suoriutua vaativista tutkimuksista uudessa ympäristössä lyhyessä ajassa. Tutkimusjaksojen kesto on viidestä kahdeksaan vuorokautta ja ne toteutetaan lyhytaikaisena laitoshoitona. Jakson perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Hinta/pv 595 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 6

7 Kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä sekä tukea perhettä ja lähikuntouttajia kuntoutujan hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa. Jakson aikana kartoitetaan kuntoutujan ja perheen kokonaistilanne ja tuetaan kuntoutujan valmiuksia toimia arkielämässään mahdollisimman täysipainoisesti. Kuntoutusjaksot Hinta/pv Kuntoutusjaksojen kesto on yleensä 1 8 viikkoa. Erityisiä osaamisalueitamme ovat autismikuntoutus, mielenterveyskuntoutus sekä monivammaisten yksilökuntoutus. Jaksoilla annetaan tietoa sairaudesta/vammasta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Jakson aikana harjoitellaan liikkumista, kommunikaatiota ja päivittäisiä toimia sekä osallistutaan ikäryhmätasoiseen päivätoimintaan palvelukeskuksen toimintayksiköissä. Kuntoutujan perheelle ja lähikuntouttajille on mahdollisuus osallistua jaksolle tavoitteena opastus kuntoutujalle soveltuviin hoitotapoihin. Kuntoutujalle laaditaan kirjallinen kuntoutusjakson sisältöohjelma (lukujärjestys), josta ilmenevät tutkimukset, terapiat, asiantuntijatyöntekijöiden tapaamiset sekä ryhmässä tapahtuvat toiminnat. Yli neljä viikkoa kuntoutuspalvelua saavien palveluun sisältyy Kolpeneen palvelukeskuksen konsultoivan asiantuntijatyöparin käynti asiakkaan kotipaikkakunnalla tarpeen mukaan. Jakson perusteella laaditaan eri osapuolten kanssa kuntoutussuunnitelma tarvittavine jatkosuosituksineen tai tarpeen mukaan tarkistetaan olemassa olevaa suunnitelmaa. Erittäin vaativa kuntoutus 449 (alle kouluikäiset, autistiset, haastavasti käyttäytyvät, vaikeasti monivammaiset) * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi 102 opetuksesta koulupäivältä Vaativa kuntoutus 393 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 7

8 Opetus ja toiminta Kolpeneen palvelukeskus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, jatkokoulutusta sekä päivätoimintaa autistisille ja kehitysvammaisille koululaisille, nuorille ja aikuisille. Päivätoiminta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimii yhteistyössä Myllärin koulun kanssa. Iltapäivähoito on mielekästä ja tavoitteellista koulupäivän jälkeistä toimintaa. Koulujen lomaaikana järjestetään kokopäivätoimintaa. Hinta/pv * kokopäivätoiminta 115 * koululaisten iltapäivähoito 62 Päivätoiminta on aikuisille suunnattua yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv 115 Tai hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Jatkokoulutus Jatkokoulutus on suunnattu autistisille sekä kehitysvammaisille strukturoiduista opetusjärjestelyistä hyötyville peruskoulunsa päättäneille nuorille. Yhdestä kolmeen vuoteen kestävän koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoiden arkielämän taitoja ja etsiä heille soveltuva jatko-opiskelupaikka tai työtoiminta. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisten opintosuunnitelmien mukaan. Hinta/pv * jatkokoulutus (190 tp/vs) 175 * palvelukeskuksessa asuvien jatkokoulutuksen hinta määräytyy asumismuodon ja tuen tarpeen mukaan 8

9 Vammaispalvelut Kuntayhtymän vammaispalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä ja järjestää tähän liittyviä palveluja siltä osin kuin kunnat antavat tehtävän kuntayhtymälle. Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut sisältävät puhevammaisten tulkin tai viittomakielen tulkin tulkkauspalvelut sekä tarpeen mukaan tulkin välityksen toiselta palveluntuottajalta. Sunnuntaityöstä peritään maksu 100 % korotettuna. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. perustason tulkkaus vaativan tason tulkkaus: tavanomaista vaativammat tulkkaustyöt, kuten kongressitulkkaus, seminaaritulkkaus, toisen kotimaisen tai vieraan kielen viittominen, liittojen sekä yhdistysten tilaisuudet ja taktiili (kädestä käteen) viittominen, kommunikaatioympäristön suunnitteleminen tulkkivälitys kirjoitustulkkaus kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus Hinta/suorite * perustason tulkkaus 64 * vaativan tason tulkkaus 85 * tulkkivälitys 64 * kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus 20 * peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä 20 Kommunikaatio-opetus Kommunikaatio-opetus sisältää mm. viittomakielen opetuksen, AAC-opetuksen ja konsultoinnin, laiteohjauksen (esim. etätulkkauslaitteisto) sekä kommunikaatiomateriaalien valmistamiseen. Kommunikaatio-opetusta järjestetään sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Perusmateriaali sisältyy suoritteen hintaan. Lisämateriaalien valmistamisesta sovitaan erikseen. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. Hinta/suorite * kommunikaatio-opetus 106 * materiaalinvalmistus 64 9

10 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, neuvontaa, ohjausta sekä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjauksella pyritään turvaamaan kuntoutumisen eteneminen ja lisäämään kuntoutujan itsenäistä elämänhallintaa arjen tilanteissa. Kuntoutusohjaus toteutetaan asiakaskohtaisesti sopien asiakkaan arkielämän eri areenoilla. Kuntoutusohjausprosessiin voidaan liittää kuntoutusluotsaus, missä asiakkaan arjen avuksi järjestetään oma tukihenkilö esim. koulutukseen osallistumisen mahdollistamiseksi. Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista toimintaa henkilöille ja läheisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea arkielämän tilanteisiin. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun ja vertaistukiryhmätoiminnan avulla kuntoutuja ja hänen omaisensa kykenevät itsenäisemmin selviämään elämässään. Matkustuskulut peritään erikseen KVTES:n mukaisesti. Toiminta on mahdollista järjestää myös etäkonsultaationa esim. paikalliselle vertaistukiryhmälle tai asiakkaan kuntoutuksen lähiverkostolle. * kuntoutusohjaus ohjauskerta max 1,5 tuntia 159 * etäohjaus tunti 106 * kuntoutusluotsaus/tukihenkilö alkava tunti 85 * sopeutumisvalmennus hinta sovitaan ryhmäkohtaisesti erikseen Peruskoulutoiminta Myllärin koulu järjestää perusopetuslain mukaista esi-, perus- ja lisäopetusta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille. Myllärin koulu vastaa myös tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien oppilaiden opetuksesta. Hinta/pv * kuntayhtymän ylläpitäjärahoituksen puitteissa tapahtuva peruskouluopetus 17 * tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevat oppilaat 102 * muut oppilaat 121 * perusopetuksen tukijaksoilla olevat oppilaat * pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat muut kuin Myllärin koulun oppilaat 10

11 Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio Sisältää muun kuin välittömään asiakastyöhön liittyvän työnohjauksen ja/tai konsultaation, jotka laskutetaan tutkimuspalvelujen hinnoittelun mukaisesti. Työnohjaus/konsultaatio voi olla yksilö- tai ryhmäkohtaista ja tapahtua joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * yksilötyönohjaus/konsultaatio/60 min 106 * ryhmätyönohjaus/konsultaatio /90 min 159 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän konsultaation hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Koulutus Sisältää asiantuntijaluennon tai luentokokonaisuuden ryhmälle joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * asiantuntijaluento (1-3 tuntia)/45 min 106 * luentosarja/45 min 64 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän toteuttaman tai muuten em. hinnoittelusta poikkeavan koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kuntayhtymän toteuttamien koulutustilaisuuksien ja seminaarien osanottajamaksuista päätetään ja ilmoitetaan tapauskohtaisesti erikseen. 11

12 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Kehitysvammahuollon palvelujen antamisen periaatteet nojautuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519). Matkakustannukset Kolpeneen palvelukeskus korvaa ao. lakiin perustuen erityishuollon palvelujen saamiseksi välttämättömät matkakustannukset. Asiakkailta perittävät maksut Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Kuntoutusjaksot ja hoito sekä lyhytaikainen laitoshoito kerryttävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoa. Lyhytaikaisen laitoshoidon sekä kuntoutusjaksojen yhteydessä suoritetuista erityistoimenpiteistä, jotka eivät kuulu ko. hoitoon, peritään erikseen sovittu korvaus. Kuntoutusneuvolakäynti on asiakkaalle maksuton. Peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta 20, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä. 12

13 Vuokrattavat tilat ja välineet Kolpeneen palvelukeskuksen Terapiaosaston tilojen ja välineiden käyttöhinnasto ja varausperiaatteet ulkopuolisille käyttäjille alkaen Terapiaosasto Allas ja saunaosasto * 8 /tunti/henkilö * ryhmät 95 /tunti Kuntosali * 8 /t/ henkilö Liikuntasali + välineiden käyttö * 8 / t /hlö Musiikkitila + välineiden käyttö/myllärin Paja * 8 /t/hlö Etäyhteysstudio * 20 /t/ Hinta sisältää tilavuokran sekä välineiden käytön varattuna aikana. Erityisvälineet Pilotti (sähköpyörätuoli) * 8 / 30 min Fysioakustinen tuoli * 8 / 30 min Tilojen varaukset ja käyttö Kuntosalin, allasosaston, liikuntasalin ja erityisvälineiden varaukset tehdään fysioterapiaosaston kautta p tai fysioterapeutit Musiikkitilan varaukset johtava ohjaaja Asseri Kumpulan kautta p Myös koulupäivien aikana toteutuvat terapiat, joissa em. tilat tai välineet ovat käytössä ovat maksullisia ja varataan. Kello tilojen/välineiden käyttö kirjataan Terapia I rakennuksen alakäytävällä olevaan kansioon. Kello jälkeen kirjaaminen tapahtuu palvelukoti Mär 1 D:llä avainten hakemisen yhteydessä. Poikkeustapauksissa ja liitteessä mainitsemattomilta osin tilojen ja välineiden vuokrauksesta päättää kuntayhtymän johtaja (yhteydet tai puh , ). 13

14 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Rovaniemi Keskus, neuvonta avoinna ma-pe klo 9-11 ja Telefax Kuntayhtymän virallinen sähköpostiosoite... H a l l i n t o Johtaja Juha-Matti Kivistö , sihteeri Helena Maaninka , N e u v o l a, t u t k i m u s ja k u n t o u t u s Kuntoutuspäällikkö Eija Niemelä , Johtava lääkäri Marita Väyrynen , Lääkäri , Sosiaalityöntekijä Marianne Marjala , Johtava psykologi Kari Äijälä , Psykologi Sauli Sirkka , Puheterapeutti Eila Tuohino , Puheterapeutti vs Tarja Raappana , Poliklinikka/sairaanhoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen , Tutkimushuone Jalkojenhoito/jalkaterapeutti Ella Jokinen , Asiakastietoyksikkö; tutkimus-kuntoutus, toimistosihteeri Aila Yrttiaho kuntoutusneuvola, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Hammashoito/suuhygienisti Pirjo Arkimaa , Fysioterapia/Toimintakeskus Kuntoutussuunnittelija/KOTA-projektin vetäjä Maila Haltia , Fysioterapeutti Marjo Lustila , Fysioterapeutti Rauni Väliranta , Fysioterapian tutkimushuone Kirjasto/tietopalvelu Ammattijärjestöjen luottamusmiehet/työsuojeluvaltuutetut...(ilm. myöh.) T a l o u s t o i m i s t o Toimistopäällikkö, kirjanpito Meeri Heikinmatti , Kassa, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Kirjanpito/kirjanpitäjä Pentti Majava Henkilöstöasiat ja palkanlaskenta, palkanlaskija Armi Salmi Tekstinkäsittely, arkisto, toimistosihteeri Helena Maaninka , Toimistosihteeri Terttu Moilanen ATK-tuki , P a l v e l u k o d i t j a a s u m i s y k s i k ö t Osastonhoitaja, vastuualueen esimies Mirja Laitinen , Mustikkarinne 2: oh. Terttu Hovi... A , sh. Minna Räsänen... B , Metsärinne 1 oh. Armi Kumpare... A , sij. sh Nina Ronkainen ja hoit. Harry Luomaranta...B Myötätuuli , C ,

15 Metsärinne 2: oh. Anne Keisu.... A , sij. sh Paula Pispa... B , Mäntyrinne 1-2: oh. Sirkka Kallo...1C , A , B Autismiyksikkö , Mäntyrinne 2: oh. Tarja Rytilahti... A , sij. sh. Eija Peteri..... B Kuntoutusyksikkö , Sairaanhoitajien päivystys RASTI -asumisyksikkö/metsärinne 1 A Kaarna -asumisyksikkö Mäntyrinne 1 D Laitosapulaisten yhteyshenkilö M y l l ä r i n k o u l u Koulunjohtaja, erityisluokanopettaja Anita Uusitalo , Toimistosihteeri Terttu Moilanen Erityisluokanopettaja Seija Kangas Erityisluokanopettaja ma. Anne Karala Erityisluokanopettajat Minna Rimpilä Erityisluokanopettaja Minna Mursu Erityisluokanopettaja Juha Alaraatikka Kuntoutusopetusluokka, ohj. Marja Antti Neuvotteluhuone/aamuhoito Henkilökunnan huone T u l k k i p a l v e l u t Rovaniemi/Kolpeneen palvelukeskus, viittomakielen tulkki Susanna Mikkola Viittomakielen ohjaaja Anni-Mari Pohjola Laavu/Kemin tulkkikeskus, viittomakielen tulkki Ann-Mari Alalahti Puhevammaisten tulkki Paula Pulkkinen Puhevammaisten tulkki Kirsti Salonen M y l l ä r i n P a j a (Toimintakeskus) Johtava ohjaaja Asseri Kumpula , Ohjaaja Riitta Ahola , Ohjaaja Raimo Nordberg , Musiikki, ohjaaja Jyrki Similä Jatkokoulutus, autismikouluttaja Heljä Ilvesluoto Koululaisten iltapäivätoiminta Touhutupa, ohjaaja Ulla Niskala Nuorten ryhmä-nuokkari, ohjaaja Jari Iivari Kolmas ryhmä, kka/ohjaaja Minna Kortesalmi Myllytupa, ohjaaja Päivi Karasti Hissibussi, sisäiset kuljetukset Fysioterapia Allasosasto/Kotipesä Kehitysvammaistyön pastori Kirsti Alanne Ompelimo Helena Jurvelin Ammattiopisto Luovi, kouluttaja Anneli Matero ,

16 H u o l t o p a l v e l u t Tekninen huolto huoltomestari Helge Sirkkala , Korjaukset, huolto, kuljetukset, Pekka Nurmela Jouni Nurmela Reijo Ankkuri Kuljetusauto Ruokasali/neuvotteluhuone Kanttiini, ruokasali Pohjois-Suomen s o s i a a l i a l a n o s a a m i s k e s k u s - Lapin toimintayksikkö Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö , Kehittämispäällikkö Asta Niskala , Projektipäällikkö Marja-Sisko Tallavaara Suunnittelija Maria Martin Suunnittelija Maarit Pirttijärvi Projektityöntekijä (Kemijärvi) Yrjö Nikunlassi Projektityöntekijä ( saakka) Heli Niemi Päihdetyön koordinaattori (LaY) Virpi Filppa Varhaiskasvatus (Jkl) Kristiina From ATK-tuki Sosiaalityön kehittämisyksikkö: Kehittäjä-sos.työntekijä (Sdk) Kati Aikio-Mustonen Tutkija-sosiaalityöntekijä (LaY) Tarja Kemppainen Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Sdk) Raija Kumpula Sosiaaliohjaaja (Kittilä) Susanna Kuusela Kehittäjä-sos.työntekijä (Roi) Kaisa-Maria Rantajärvi Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Roi) Virve Simonen Kehittäjä-sos.työntekijä (Muonio) Kerttu Vesterinen Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö: Projektipäällikkö-tutkija Maarit Kairala TILHI/Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon kehittämishanke, Kolpeneen palvelukeskus... projektisuunnittelija ma. Katri , kehittäjä-sosiaalityöntekijä Pekka Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikön valmisteluhanke, Kolpeneen palvelukeskus... Hankekoordinaattori Jari Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke, Nuorten Ystävät ry... Marko O s t o p a l v e l u t Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, vaihde Materiaalikeskus/keskusvarasto, varastopäällikkö Jouko Hartikainen telefax (LKS/arkisto+ materiaalikeskus) Ravintokeskus/ravitsemispäällikkö Hilkka Ruotsalainen Ruoankuljetus/M.J. Matilainen Ky Rovaniemen keskuspesula Rovaniemen Liike- ja Teollisuusvartiointi ky/kiinteistövartiointi ja -päivystys A s u n t o p u h e l i m e t Mirja Laitinen Helge Sirkkala Kirsti Alanne

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Palvelut ja hinnasto v. 2017

Palvelut ja hinnasto v. 2017 Palvelut ja hinnasto v. 2017 Jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymän palveluista Yhteystiedot Kuntoutusyksikkö Valmistuu huhtikuussa 2017 1 Sisällysluettelo Hallitus 16.12.2016 Voimassa 1.1.2017 alk. Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 17.11.2008 24.5.2009 Yhteensä 19 kysymystä 25.5.2009 Kerttu Vesterinen Lukumäärät Viimeisen puolen vuoden aikana KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta. Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta www.eskoo.fi 2 Sosiaalipalvelujen osaamis- ja resurssikeskus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen moniosaaja.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Perusturvalautakunta 106 23.09.2015 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen / Option käyttö 150/06/2014 Perusturvalautakunta 29.01.2014 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Lahden malli nyt. Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto

Lahden malli nyt. Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto Lahden malli nyt Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto Päivi Karvonen, konsultoiva sairaanhoitaja Jonna Salomaa, palvelukoordinaattori Palveluyksikkö VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap:

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: VUOSINA 1998 2000 SYNTYNEILLE KEMIJÄRVILÄISILLE Sukunimi ja etunimet Sotu Puhelinnumero Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikkakunta Koulu/oppilaitos

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän Aikuispsykiatrian kokonaiskehittämishanke Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti Keski Suomen sairaanhoitopiiri 12.12.2008 Nikulainen Hannu, palveluasumiskoordinaattori Savolainen Tuula

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen

Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp. Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen asiakasprosessityöryhmä Lapin shp Pohtimolampi 27.5.16 Ari Räisänen Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus asiakasprosessityö 1.8.15 30.5.16 Nykytilan selvitys

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 11.4.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kunnolla kuntoon seminaari Suomen CP-liiton päivätoiminta 18.11.2016 kulttuurikeskus Caisa Ilona Toljamo, palvelupäällikkö Suomen CP-liitto ry 1 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 96/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta Eteva kuntayhtymä Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016

HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016 HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016 KUNTOUTTAVA VIRKISTYSLOMA TÄYSIHOIDOLLA Hintaan sisältyy: - Majoitus 1-2 hengen huoneessa, jossa oma wc, suihku ja TV - Hoitajan apu, hoitajakutsu 24 h/vrk - Fysioterapeutin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli

Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa,

Lisätiedot

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa 23.2.2011 Tuija Löppönen Suositukset hyvistä kuntoutus- käytännöistä KELA 2011 Laki Kelan kuntoutuksesta toi Kelan säädöspohjaan käsitteen Hyvä kuntoutuskäytäntö

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot