Palvelut ja hinnasto v. 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut ja hinnasto v. 2008"

Transkriptio

1 Hall , voimassa Palvelut ja hinnasto v Jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymän palveluista Muu korvaukset ja käyttömaksut Yhteystiedot 1

2 Sisällysluettelo Kehitysvammahuolto Laitoshoito... 3 Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus... 3 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1)... 4 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus... 4 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2)... 4 Asumispalvelut... 4 Autettu asuminen... 4 Vahvasti autettu asuminen... 4 Päivätoiminta... 5 Tutkimuspalvelut... 5 Asiantuntijapalvelut... 5 Lähikonsultaatiopalvelut... 5 Etäkonsultaatiopalvelut... 5 Kuntoutusneuvola... 6 Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa... 6 Alueneuvola n vastaanotto... 6 Tutkimusjaksot... 6 Kuntoutuspalvelut... 7 Kuntoutusjaksot... 7 Erittäin vaativa kuntoutus... 7 Vaativa kuntoutus... 7 Opetus ja toiminta... 8 Päivätoiminta... 8 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta... 8 Jatkokoulutus... 8 Päivätoiminta... 8 Vammaispalvelut Tulkkipalvelut... 9 Kommunikaatio-opetus... 9 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Peruskoulutoiminta Peruskouluopetus Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio...11 Koulutus...11 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Matkakustannukset Asiakkailta perittävät maksut Vuokrattavat tilat ja välineet Terapiaosaston tilojen ja välineiden vuokraus Yhteystiedot

3 Palvelut ja hinnasto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset palvelut nojautuvat erityishuollosta (519/1977), vammaispalveluista (380/1987) ja perusopetuksesta (628/1998) annettuihin lakeihin. Palvelujen ja kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja palveluista päätetään yleisellä tasolla ky:n jäsenkuntien edustajista muodostuvan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja yksilötasolla kehitysvammahuollon osalta erityishuoltolain mukaisessa erityishuolto-ohjelmassa sekä siihen perustuvissa yksilöllisissä suunnitelmissa, jotka laaditaan moniammatillisesti yhdessä kunnan edustajien, asiakkaan ja hänen perheensä kanssa (ks. Erityishuollon palveluista päättäminen sivu 10). Palveluista jäsenkunnilta perittävät hinnat on määrännyt kuntayhtymän hallitus, valtuuston hyväksymään vuoden 2007 talousarvioon perustuen. Siltä osin kuin palvelujen hintaa tai käyttökorvausta ei ole määrätty tässä hinnoittelussa, niistä sovitaan ja päätetään asiakas- ja tilannekohtaisesti erikseen. Asiakkailta perittävistä maksuista ks. s. 10. Palvelujen sisältöä ja tavoitteita sekä hinnoittelua ja päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin vastaavat kuntayhtymän vastuuhenkilöt, yhteystiedot ks. mm. esitteet ja Lappi-luettelo sekä Kehitysvammahuolto Laitoshoito Palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaiden ja perheiden tarpeista lähtevää yksilöllistä, suunnitelmallista ympärivuorokautista asumista, hoitoa ja kuntoutusta. Asiakkaat asuvat turvallisissa, kodinomaisissa ja ajanmukaisin apuvälinein varustetuissa palvelukodeissa. Palvelukodeilla arkipäivän toiminta tapahtuu yhteisöllisissä pienryhmissä, keskeistä on asiakkaiden osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskeviin päätöksiin ja palvelukodin toimintaan. Asiakkaille laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä yksilöllinen suunnitelma arkipäivän kuntouttavasta toiminnasta omassa palvelukodissa ja/tai palvelukeskuksen päivätoiminnan yksiköissä. Laitoshoitoon sisältyvät seuraavat palvelumuodot ja hintaryhmät: Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus LH1 on pitkäaikaisena laitoshoitona toteutettua palvelua asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen paljon yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Esim. autistiset, vaikeasti monivammaiset tai liikuntaesteiset, käytöshäiriöiset sekä erityistä henkilökohtaista tukea (omahoitaja) tarvitsevat asiakkaat. Mikäli ryhmään LH2 kuuluvien asiakkaiden yksilöllinen palveluntarve lisääntyy tilapäisesti (esim. palvelujen muutoksiin valmentautuminen 1 3 kk, vaikea fyysinen sairastuminen tai leikkausten jälkihoidot, muu olennainen palvelu- ja resurssitarpeen muutos), sovelletaan LH1 mukaista hinnoittelua. 3

4 Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 %( hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 486 * enemmän resursointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 365/486 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus LH 2 on palvelua jatkuvaa erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille, jotka ovat liikkumiskyvyssään ja päivittäisissä toiminnoissaan osittain autettavia. Asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja apua, mutta eivät tarvitse henkilökunnan määrän, tilojen ja ajankäytön suhteen erityisjärjestelyjä. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 % (hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 370 * enemmän resurssointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 278/370 Asumispalvelut Kuntayhtymä järjestää asumispalvelua pidempi- tai lyhytaikaiseen asumispalvelujen tarpeeseen, jatkokoulutukseen, kriisipalvelujen siirtymävaiheisiin tai kurssi- ja leiritoimintaan liittyen. Autettu asuminen Hinta/pv 144 * mikäli em. hinta ei vastaa tarvittavia resursseja, hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Vahvasti autettu asuminen Hinta/pv * hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen 4

5 Päivätoiminta Päivätoiminta on yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv * sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Tutkimuspalvelut Tutkimuspalvelujen tavoitteena on laatia yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja kunnan palvelujen edustajien kanssa moniammatillinen asiantuntija-arvio tutkittavan henkilön toimintakyvystä sekä kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Tutkimuspalveluja järjestetään tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina, kuntoutusneuvolapalveluina ja tutkimusjaksoina. Asiantuntijapalvelut Asiantuntijatyöntekijät tekevät tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen ohjaus- ja seurantakäyntejä asiakkaan arkiympäristössä. Palveluna toteutetaan asiantuntijatyöntekijöiden asiakaskohtaisia konsultaatioita ja erikseen sopien yksilöllisiä tutkimuksia osana kunnan omaa palvelutuotantoa paikallisten asiantuntijoiden tukena. Pääsääntöisesti asiantuntijapalvelut toteutetaan työparina. Käytettävissä ovat psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin, kuntoutussuunnittelijan, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän, hoitajan ja ohjaajan asiantuntijapalvelut. Etäneuvotteluyhteyden käyttö on mahdollista. Useampia tapaamiskertoja, esim. puhe- tai fysioterapia, kuntoutusohjaus tai psykologin keskusteluapu, sisältävästä palvelusta hinta määritellään käyntikertojen mukaan erikseen. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt palveluista toimitetaan kuntoutuspäällikölle. Asiantuntijapalveluista laaditaan ammattiryhmäkohtainen kirjallinen palaute. Hinta sisältää työntekijän/työryhmän matkakustannukset. Lähikonsultaatiopalvelut Jalkautuva työpari Hinta/käyntikerta max. 1,5 tuntia * vaativan kuntoutuksen asiakkaat 393 * erittäin vaativan kuntoutuksen asiakkaat (autistiset, monivammaiset, haastavasti käyttäytyvät asiakkaat) 449 * yksilötutkimuksia vaativat asiakkaat 595 Yhden työntekijän konsultaatio Hinta/käyntikerta max 1,5 tuntia 159 Etäkonsultaatiopalvelut Video/webkamera/sähköposti/puhelinkonsultaatio tarvittavine lausuntoineen Hinta/alkava tunti 106 5

6 Kuntoutusneuvola Kuntoutusneuvolapalvelu on laaja moniammatillisen työryhmän vastaanotto sisältäen yksilölliset tutkimukset asiakkaan tarpeen mukaan. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen jatkotoimenpiteistä ja kuntoutussuunnitelman toteutumisen seurannasta yhdessä asiakkaan, perheen ja kuntoutuksen lähiverkoston kanssa. Kuntoutusneuvolavastaanotot toteutetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutusneuvolassa tai alueneuvolavastaanottoina kunnissa. Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa Hinta/palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää (3-4 tuntia) 1085 Alueneuvolan vastaanotto Toteutetaan yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa asiakkaan kotikunnassa sisältäen asiakkaan kuntoutussuunnitteluun tarvittavat tutkimukset. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen. Alueneuvolavastaanotolla on mukana vähintään kaksi kuntayhtymän asiantuntijatyöntekijää asiakastarpeiden mukaisesti. Alueneuvolavastaanotto voidaan toteuttaa, mikäli asiakkaita on vähintään viisi. Hinta sisältää työryhmän matkustuskustannukset. Hinta/asiakas/ palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää 1085 * vähintään kaksi asiantuntijatyöntekijää 595 Tutkimusjaksot Palvelua sovelletaan silloin kun asiakkaan elämäntilannetta ja kuntoutustarvetta ei voida riittävästi selvittää kuntoutusneuvolakäynnillä tai asiantuntijakonsultaatioin; esim. asiakas tarvitsee useita päiviä kestäviä tutkimuksia tai asiakkaan on vaikea suoriutua vaativista tutkimuksista uudessa ympäristössä lyhyessä ajassa. Tutkimusjaksojen kesto on viidestä kahdeksaan vuorokautta ja ne toteutetaan lyhytaikaisena laitoshoitona. Jakson perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Hinta/pv 595 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 6

7 Kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä sekä tukea perhettä ja lähikuntouttajia kuntoutujan hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa. Jakson aikana kartoitetaan kuntoutujan ja perheen kokonaistilanne ja tuetaan kuntoutujan valmiuksia toimia arkielämässään mahdollisimman täysipainoisesti. Kuntoutusjaksot Hinta/pv Kuntoutusjaksojen kesto on yleensä 1 8 viikkoa. Erityisiä osaamisalueitamme ovat autismikuntoutus, mielenterveyskuntoutus sekä monivammaisten yksilökuntoutus. Jaksoilla annetaan tietoa sairaudesta/vammasta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Jakson aikana harjoitellaan liikkumista, kommunikaatiota ja päivittäisiä toimia sekä osallistutaan ikäryhmätasoiseen päivätoimintaan palvelukeskuksen toimintayksiköissä. Kuntoutujan perheelle ja lähikuntouttajille on mahdollisuus osallistua jaksolle tavoitteena opastus kuntoutujalle soveltuviin hoitotapoihin. Kuntoutujalle laaditaan kirjallinen kuntoutusjakson sisältöohjelma (lukujärjestys), josta ilmenevät tutkimukset, terapiat, asiantuntijatyöntekijöiden tapaamiset sekä ryhmässä tapahtuvat toiminnat. Yli neljä viikkoa kuntoutuspalvelua saavien palveluun sisältyy Kolpeneen palvelukeskuksen konsultoivan asiantuntijatyöparin käynti asiakkaan kotipaikkakunnalla tarpeen mukaan. Jakson perusteella laaditaan eri osapuolten kanssa kuntoutussuunnitelma tarvittavine jatkosuosituksineen tai tarpeen mukaan tarkistetaan olemassa olevaa suunnitelmaa. Erittäin vaativa kuntoutus 449 (alle kouluikäiset, autistiset, haastavasti käyttäytyvät, vaikeasti monivammaiset) * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi 102 opetuksesta koulupäivältä Vaativa kuntoutus 393 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 7

8 Opetus ja toiminta Kolpeneen palvelukeskus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, jatkokoulutusta sekä päivätoimintaa autistisille ja kehitysvammaisille koululaisille, nuorille ja aikuisille. Päivätoiminta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimii yhteistyössä Myllärin koulun kanssa. Iltapäivähoito on mielekästä ja tavoitteellista koulupäivän jälkeistä toimintaa. Koulujen lomaaikana järjestetään kokopäivätoimintaa. Hinta/pv * kokopäivätoiminta 115 * koululaisten iltapäivähoito 62 Päivätoiminta on aikuisille suunnattua yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv 115 Tai hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Jatkokoulutus Jatkokoulutus on suunnattu autistisille sekä kehitysvammaisille strukturoiduista opetusjärjestelyistä hyötyville peruskoulunsa päättäneille nuorille. Yhdestä kolmeen vuoteen kestävän koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoiden arkielämän taitoja ja etsiä heille soveltuva jatko-opiskelupaikka tai työtoiminta. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisten opintosuunnitelmien mukaan. Hinta/pv * jatkokoulutus (190 tp/vs) 175 * palvelukeskuksessa asuvien jatkokoulutuksen hinta määräytyy asumismuodon ja tuen tarpeen mukaan 8

9 Vammaispalvelut Kuntayhtymän vammaispalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä ja järjestää tähän liittyviä palveluja siltä osin kuin kunnat antavat tehtävän kuntayhtymälle. Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut sisältävät puhevammaisten tulkin tai viittomakielen tulkin tulkkauspalvelut sekä tarpeen mukaan tulkin välityksen toiselta palveluntuottajalta. Sunnuntaityöstä peritään maksu 100 % korotettuna. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. perustason tulkkaus vaativan tason tulkkaus: tavanomaista vaativammat tulkkaustyöt, kuten kongressitulkkaus, seminaaritulkkaus, toisen kotimaisen tai vieraan kielen viittominen, liittojen sekä yhdistysten tilaisuudet ja taktiili (kädestä käteen) viittominen, kommunikaatioympäristön suunnitteleminen tulkkivälitys kirjoitustulkkaus kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus Hinta/suorite * perustason tulkkaus 64 * vaativan tason tulkkaus 85 * tulkkivälitys 64 * kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus 20 * peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä 20 Kommunikaatio-opetus Kommunikaatio-opetus sisältää mm. viittomakielen opetuksen, AAC-opetuksen ja konsultoinnin, laiteohjauksen (esim. etätulkkauslaitteisto) sekä kommunikaatiomateriaalien valmistamiseen. Kommunikaatio-opetusta järjestetään sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Perusmateriaali sisältyy suoritteen hintaan. Lisämateriaalien valmistamisesta sovitaan erikseen. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. Hinta/suorite * kommunikaatio-opetus 106 * materiaalinvalmistus 64 9

10 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, neuvontaa, ohjausta sekä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjauksella pyritään turvaamaan kuntoutumisen eteneminen ja lisäämään kuntoutujan itsenäistä elämänhallintaa arjen tilanteissa. Kuntoutusohjaus toteutetaan asiakaskohtaisesti sopien asiakkaan arkielämän eri areenoilla. Kuntoutusohjausprosessiin voidaan liittää kuntoutusluotsaus, missä asiakkaan arjen avuksi järjestetään oma tukihenkilö esim. koulutukseen osallistumisen mahdollistamiseksi. Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista toimintaa henkilöille ja läheisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea arkielämän tilanteisiin. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun ja vertaistukiryhmätoiminnan avulla kuntoutuja ja hänen omaisensa kykenevät itsenäisemmin selviämään elämässään. Matkustuskulut peritään erikseen KVTES:n mukaisesti. Toiminta on mahdollista järjestää myös etäkonsultaationa esim. paikalliselle vertaistukiryhmälle tai asiakkaan kuntoutuksen lähiverkostolle. * kuntoutusohjaus ohjauskerta max 1,5 tuntia 159 * etäohjaus tunti 106 * kuntoutusluotsaus/tukihenkilö alkava tunti 85 * sopeutumisvalmennus hinta sovitaan ryhmäkohtaisesti erikseen Peruskoulutoiminta Myllärin koulu järjestää perusopetuslain mukaista esi-, perus- ja lisäopetusta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille. Myllärin koulu vastaa myös tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien oppilaiden opetuksesta. Hinta/pv * kuntayhtymän ylläpitäjärahoituksen puitteissa tapahtuva peruskouluopetus 17 * tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevat oppilaat 102 * muut oppilaat 121 * perusopetuksen tukijaksoilla olevat oppilaat * pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat muut kuin Myllärin koulun oppilaat 10

11 Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio Sisältää muun kuin välittömään asiakastyöhön liittyvän työnohjauksen ja/tai konsultaation, jotka laskutetaan tutkimuspalvelujen hinnoittelun mukaisesti. Työnohjaus/konsultaatio voi olla yksilö- tai ryhmäkohtaista ja tapahtua joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * yksilötyönohjaus/konsultaatio/60 min 106 * ryhmätyönohjaus/konsultaatio /90 min 159 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän konsultaation hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Koulutus Sisältää asiantuntijaluennon tai luentokokonaisuuden ryhmälle joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * asiantuntijaluento (1-3 tuntia)/45 min 106 * luentosarja/45 min 64 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän toteuttaman tai muuten em. hinnoittelusta poikkeavan koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kuntayhtymän toteuttamien koulutustilaisuuksien ja seminaarien osanottajamaksuista päätetään ja ilmoitetaan tapauskohtaisesti erikseen. 11

12 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Kehitysvammahuollon palvelujen antamisen periaatteet nojautuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519). Matkakustannukset Kolpeneen palvelukeskus korvaa ao. lakiin perustuen erityishuollon palvelujen saamiseksi välttämättömät matkakustannukset. Asiakkailta perittävät maksut Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Kuntoutusjaksot ja hoito sekä lyhytaikainen laitoshoito kerryttävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoa. Lyhytaikaisen laitoshoidon sekä kuntoutusjaksojen yhteydessä suoritetuista erityistoimenpiteistä, jotka eivät kuulu ko. hoitoon, peritään erikseen sovittu korvaus. Kuntoutusneuvolakäynti on asiakkaalle maksuton. Peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta 20, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä. 12

13 Vuokrattavat tilat ja välineet Kolpeneen palvelukeskuksen Terapiaosaston tilojen ja välineiden käyttöhinnasto ja varausperiaatteet ulkopuolisille käyttäjille alkaen Terapiaosasto Allas ja saunaosasto * 8 /tunti/henkilö * ryhmät 95 /tunti Kuntosali * 8 /t/ henkilö Liikuntasali + välineiden käyttö * 8 / t /hlö Musiikkitila + välineiden käyttö/myllärin Paja * 8 /t/hlö Etäyhteysstudio * 20 /t/ Hinta sisältää tilavuokran sekä välineiden käytön varattuna aikana. Erityisvälineet Pilotti (sähköpyörätuoli) * 8 / 30 min Fysioakustinen tuoli * 8 / 30 min Tilojen varaukset ja käyttö Kuntosalin, allasosaston, liikuntasalin ja erityisvälineiden varaukset tehdään fysioterapiaosaston kautta p tai fysioterapeutit Musiikkitilan varaukset johtava ohjaaja Asseri Kumpulan kautta p Myös koulupäivien aikana toteutuvat terapiat, joissa em. tilat tai välineet ovat käytössä ovat maksullisia ja varataan. Kello tilojen/välineiden käyttö kirjataan Terapia I rakennuksen alakäytävällä olevaan kansioon. Kello jälkeen kirjaaminen tapahtuu palvelukoti Mär 1 D:llä avainten hakemisen yhteydessä. Poikkeustapauksissa ja liitteessä mainitsemattomilta osin tilojen ja välineiden vuokrauksesta päättää kuntayhtymän johtaja (yhteydet tai puh , ). 13

14 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Rovaniemi Keskus, neuvonta avoinna ma-pe klo 9-11 ja Telefax Kuntayhtymän virallinen sähköpostiosoite... H a l l i n t o Johtaja Juha-Matti Kivistö , sihteeri Helena Maaninka , N e u v o l a, t u t k i m u s ja k u n t o u t u s Kuntoutuspäällikkö Eija Niemelä , Johtava lääkäri Marita Väyrynen , Lääkäri , Sosiaalityöntekijä Marianne Marjala , Johtava psykologi Kari Äijälä , Psykologi Sauli Sirkka , Puheterapeutti Eila Tuohino , Puheterapeutti vs Tarja Raappana , Poliklinikka/sairaanhoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen , Tutkimushuone Jalkojenhoito/jalkaterapeutti Ella Jokinen , Asiakastietoyksikkö; tutkimus-kuntoutus, toimistosihteeri Aila Yrttiaho kuntoutusneuvola, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Hammashoito/suuhygienisti Pirjo Arkimaa , Fysioterapia/Toimintakeskus Kuntoutussuunnittelija/KOTA-projektin vetäjä Maila Haltia , Fysioterapeutti Marjo Lustila , Fysioterapeutti Rauni Väliranta , Fysioterapian tutkimushuone Kirjasto/tietopalvelu Ammattijärjestöjen luottamusmiehet/työsuojeluvaltuutetut...(ilm. myöh.) T a l o u s t o i m i s t o Toimistopäällikkö, kirjanpito Meeri Heikinmatti , Kassa, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Kirjanpito/kirjanpitäjä Pentti Majava Henkilöstöasiat ja palkanlaskenta, palkanlaskija Armi Salmi Tekstinkäsittely, arkisto, toimistosihteeri Helena Maaninka , Toimistosihteeri Terttu Moilanen ATK-tuki , P a l v e l u k o d i t j a a s u m i s y k s i k ö t Osastonhoitaja, vastuualueen esimies Mirja Laitinen , Mustikkarinne 2: oh. Terttu Hovi... A , sh. Minna Räsänen... B , Metsärinne 1 oh. Armi Kumpare... A , sij. sh Nina Ronkainen ja hoit. Harry Luomaranta...B Myötätuuli , C ,

15 Metsärinne 2: oh. Anne Keisu.... A , sij. sh Paula Pispa... B , Mäntyrinne 1-2: oh. Sirkka Kallo...1C , A , B Autismiyksikkö , Mäntyrinne 2: oh. Tarja Rytilahti... A , sij. sh. Eija Peteri..... B Kuntoutusyksikkö , Sairaanhoitajien päivystys RASTI -asumisyksikkö/metsärinne 1 A Kaarna -asumisyksikkö Mäntyrinne 1 D Laitosapulaisten yhteyshenkilö M y l l ä r i n k o u l u Koulunjohtaja, erityisluokanopettaja Anita Uusitalo , Toimistosihteeri Terttu Moilanen Erityisluokanopettaja Seija Kangas Erityisluokanopettaja ma. Anne Karala Erityisluokanopettajat Minna Rimpilä Erityisluokanopettaja Minna Mursu Erityisluokanopettaja Juha Alaraatikka Kuntoutusopetusluokka, ohj. Marja Antti Neuvotteluhuone/aamuhoito Henkilökunnan huone T u l k k i p a l v e l u t Rovaniemi/Kolpeneen palvelukeskus, viittomakielen tulkki Susanna Mikkola Viittomakielen ohjaaja Anni-Mari Pohjola Laavu/Kemin tulkkikeskus, viittomakielen tulkki Ann-Mari Alalahti Puhevammaisten tulkki Paula Pulkkinen Puhevammaisten tulkki Kirsti Salonen M y l l ä r i n P a j a (Toimintakeskus) Johtava ohjaaja Asseri Kumpula , Ohjaaja Riitta Ahola , Ohjaaja Raimo Nordberg , Musiikki, ohjaaja Jyrki Similä Jatkokoulutus, autismikouluttaja Heljä Ilvesluoto Koululaisten iltapäivätoiminta Touhutupa, ohjaaja Ulla Niskala Nuorten ryhmä-nuokkari, ohjaaja Jari Iivari Kolmas ryhmä, kka/ohjaaja Minna Kortesalmi Myllytupa, ohjaaja Päivi Karasti Hissibussi, sisäiset kuljetukset Fysioterapia Allasosasto/Kotipesä Kehitysvammaistyön pastori Kirsti Alanne Ompelimo Helena Jurvelin Ammattiopisto Luovi, kouluttaja Anneli Matero ,

16 H u o l t o p a l v e l u t Tekninen huolto huoltomestari Helge Sirkkala , Korjaukset, huolto, kuljetukset, Pekka Nurmela Jouni Nurmela Reijo Ankkuri Kuljetusauto Ruokasali/neuvotteluhuone Kanttiini, ruokasali Pohjois-Suomen s o s i a a l i a l a n o s a a m i s k e s k u s - Lapin toimintayksikkö Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö , Kehittämispäällikkö Asta Niskala , Projektipäällikkö Marja-Sisko Tallavaara Suunnittelija Maria Martin Suunnittelija Maarit Pirttijärvi Projektityöntekijä (Kemijärvi) Yrjö Nikunlassi Projektityöntekijä ( saakka) Heli Niemi Päihdetyön koordinaattori (LaY) Virpi Filppa Varhaiskasvatus (Jkl) Kristiina From ATK-tuki Sosiaalityön kehittämisyksikkö: Kehittäjä-sos.työntekijä (Sdk) Kati Aikio-Mustonen Tutkija-sosiaalityöntekijä (LaY) Tarja Kemppainen Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Sdk) Raija Kumpula Sosiaaliohjaaja (Kittilä) Susanna Kuusela Kehittäjä-sos.työntekijä (Roi) Kaisa-Maria Rantajärvi Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Roi) Virve Simonen Kehittäjä-sos.työntekijä (Muonio) Kerttu Vesterinen Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö: Projektipäällikkö-tutkija Maarit Kairala TILHI/Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon kehittämishanke, Kolpeneen palvelukeskus... projektisuunnittelija ma. Katri , kehittäjä-sosiaalityöntekijä Pekka Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikön valmisteluhanke, Kolpeneen palvelukeskus... Hankekoordinaattori Jari Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke, Nuorten Ystävät ry... Marko O s t o p a l v e l u t Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, vaihde Materiaalikeskus/keskusvarasto, varastopäällikkö Jouko Hartikainen telefax (LKS/arkisto+ materiaalikeskus) Ravintokeskus/ravitsemispäällikkö Hilkka Ruotsalainen Ruoankuljetus/M.J. Matilainen Ky Rovaniemen keskuspesula Rovaniemen Liike- ja Teollisuusvartiointi ky/kiinteistövartiointi ja -päivystys A s u n t o p u h e l i m e t Mirja Laitinen Helge Sirkkala Kirsti Alanne

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot