Palvelut ja hinnasto v. 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelut ja hinnasto v. 2008"

Transkriptio

1 Hall , voimassa Palvelut ja hinnasto v Jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymän palveluista Muu korvaukset ja käyttömaksut Yhteystiedot 1

2 Sisällysluettelo Kehitysvammahuolto Laitoshoito... 3 Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus... 3 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1)... 4 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus... 4 Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2)... 4 Asumispalvelut... 4 Autettu asuminen... 4 Vahvasti autettu asuminen... 4 Päivätoiminta... 5 Tutkimuspalvelut... 5 Asiantuntijapalvelut... 5 Lähikonsultaatiopalvelut... 5 Etäkonsultaatiopalvelut... 5 Kuntoutusneuvola... 6 Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa... 6 Alueneuvola n vastaanotto... 6 Tutkimusjaksot... 6 Kuntoutuspalvelut... 7 Kuntoutusjaksot... 7 Erittäin vaativa kuntoutus... 7 Vaativa kuntoutus... 7 Opetus ja toiminta... 8 Päivätoiminta... 8 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta... 8 Jatkokoulutus... 8 Päivätoiminta... 8 Vammaispalvelut Tulkkipalvelut... 9 Kommunikaatio-opetus... 9 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Peruskoulutoiminta Peruskouluopetus Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio...11 Koulutus...11 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Matkakustannukset Asiakkailta perittävät maksut Vuokrattavat tilat ja välineet Terapiaosaston tilojen ja välineiden vuokraus Yhteystiedot

3 Palvelut ja hinnasto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset palvelut nojautuvat erityishuollosta (519/1977), vammaispalveluista (380/1987) ja perusopetuksesta (628/1998) annettuihin lakeihin. Palvelujen ja kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja palveluista päätetään yleisellä tasolla ky:n jäsenkuntien edustajista muodostuvan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja yksilötasolla kehitysvammahuollon osalta erityishuoltolain mukaisessa erityishuolto-ohjelmassa sekä siihen perustuvissa yksilöllisissä suunnitelmissa, jotka laaditaan moniammatillisesti yhdessä kunnan edustajien, asiakkaan ja hänen perheensä kanssa (ks. Erityishuollon palveluista päättäminen sivu 10). Palveluista jäsenkunnilta perittävät hinnat on määrännyt kuntayhtymän hallitus, valtuuston hyväksymään vuoden 2007 talousarvioon perustuen. Siltä osin kuin palvelujen hintaa tai käyttökorvausta ei ole määrätty tässä hinnoittelussa, niistä sovitaan ja päätetään asiakas- ja tilannekohtaisesti erikseen. Asiakkailta perittävistä maksuista ks. s. 10. Palvelujen sisältöä ja tavoitteita sekä hinnoittelua ja päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin vastaavat kuntayhtymän vastuuhenkilöt, yhteystiedot ks. mm. esitteet ja Lappi-luettelo sekä Kehitysvammahuolto Laitoshoito Palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaiden ja perheiden tarpeista lähtevää yksilöllistä, suunnitelmallista ympärivuorokautista asumista, hoitoa ja kuntoutusta. Asiakkaat asuvat turvallisissa, kodinomaisissa ja ajanmukaisin apuvälinein varustetuissa palvelukodeissa. Palvelukodeilla arkipäivän toiminta tapahtuu yhteisöllisissä pienryhmissä, keskeistä on asiakkaiden osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskeviin päätöksiin ja palvelukodin toimintaan. Asiakkaille laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä yksilöllinen suunnitelma arkipäivän kuntouttavasta toiminnasta omassa palvelukodissa ja/tai palvelukeskuksen päivätoiminnan yksiköissä. Laitoshoitoon sisältyvät seuraavat palvelumuodot ja hintaryhmät: Laitoshoito 1 (LH1) erittäin vaativa hoito ja kuntoutus LH1 on pitkäaikaisena laitoshoitona toteutettua palvelua asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen paljon yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Esim. autistiset, vaikeasti monivammaiset tai liikuntaesteiset, käytöshäiriöiset sekä erityistä henkilökohtaista tukea (omahoitaja) tarvitsevat asiakkaat. Mikäli ryhmään LH2 kuuluvien asiakkaiden yksilöllinen palveluntarve lisääntyy tilapäisesti (esim. palvelujen muutoksiin valmentautuminen 1 3 kk, vaikea fyysinen sairastuminen tai leikkausten jälkihoidot, muu olennainen palvelu- ja resurssitarpeen muutos), sovelletaan LH1 mukaista hinnoittelua. 3

4 Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 %( hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 486 * enemmän resursointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH1) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 243 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 365/486 Laitoshoito 2 (LH2) vaativa hoito ja kuntoutus LH 2 on palvelua jatkuvaa erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille, jotka ovat liikkumiskyvyssään ja päivittäisissä toiminnoissaan osittain autettavia. Asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja apua, mutta eivät tarvitse henkilökunnan määrän, tilojen ja ajankäytön suhteen erityisjärjestelyjä. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat + 50 % (hlökohtainen tuki yhteen vuoroon) % (hlökohtainen tuki kahteen vuoroon) 370 * enemmän resurssointia vaativissa tilanteissa hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Lyhytaikainen laitoshoito (LLH2) Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukainen asuminen ja kuntouttava arkipäivän toiminta. Lyhytaikaisen laitoshoidon aikana tapahtuvat akuutit, hoidollisesti välttämättömät toimenpiteet kuuluvat palveluun. Hinta/pv 185 * poikkeuksellisen paljon henkilöstöresursseja vaativat asiakkaat 278/370 Asumispalvelut Kuntayhtymä järjestää asumispalvelua pidempi- tai lyhytaikaiseen asumispalvelujen tarpeeseen, jatkokoulutukseen, kriisipalvelujen siirtymävaiheisiin tai kurssi- ja leiritoimintaan liittyen. Autettu asuminen Hinta/pv 144 * mikäli em. hinta ei vastaa tarvittavia resursseja, hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Vahvasti autettu asuminen Hinta/pv * hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen 4

5 Päivätoiminta Päivätoiminta on yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv * sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Tutkimuspalvelut Tutkimuspalvelujen tavoitteena on laatia yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja kunnan palvelujen edustajien kanssa moniammatillinen asiantuntija-arvio tutkittavan henkilön toimintakyvystä sekä kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Tutkimuspalveluja järjestetään tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvinä asiantuntijapalveluina, kuntoutusneuvolapalveluina ja tutkimusjaksoina. Asiantuntijapalvelut Asiantuntijatyöntekijät tekevät tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen ohjaus- ja seurantakäyntejä asiakkaan arkiympäristössä. Palveluna toteutetaan asiantuntijatyöntekijöiden asiakaskohtaisia konsultaatioita ja erikseen sopien yksilöllisiä tutkimuksia osana kunnan omaa palvelutuotantoa paikallisten asiantuntijoiden tukena. Pääsääntöisesti asiantuntijapalvelut toteutetaan työparina. Käytettävissä ovat psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin, kuntoutussuunnittelijan, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän, hoitajan ja ohjaajan asiantuntijapalvelut. Etäneuvotteluyhteyden käyttö on mahdollista. Useampia tapaamiskertoja, esim. puhe- tai fysioterapia, kuntoutusohjaus tai psykologin keskusteluapu, sisältävästä palvelusta hinta määritellään käyntikertojen mukaan erikseen. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt palveluista toimitetaan kuntoutuspäällikölle. Asiantuntijapalveluista laaditaan ammattiryhmäkohtainen kirjallinen palaute. Hinta sisältää työntekijän/työryhmän matkakustannukset. Lähikonsultaatiopalvelut Jalkautuva työpari Hinta/käyntikerta max. 1,5 tuntia * vaativan kuntoutuksen asiakkaat 393 * erittäin vaativan kuntoutuksen asiakkaat (autistiset, monivammaiset, haastavasti käyttäytyvät asiakkaat) 449 * yksilötutkimuksia vaativat asiakkaat 595 Yhden työntekijän konsultaatio Hinta/käyntikerta max 1,5 tuntia 159 Etäkonsultaatiopalvelut Video/webkamera/sähköposti/puhelinkonsultaatio tarvittavine lausuntoineen Hinta/alkava tunti 106 5

6 Kuntoutusneuvola Kuntoutusneuvolapalvelu on laaja moniammatillisen työryhmän vastaanotto sisältäen yksilölliset tutkimukset asiakkaan tarpeen mukaan. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen jatkotoimenpiteistä ja kuntoutussuunnitelman toteutumisen seurannasta yhdessä asiakkaan, perheen ja kuntoutuksen lähiverkoston kanssa. Kuntoutusneuvolavastaanotot toteutetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutusneuvolassa tai alueneuvolavastaanottoina kunnissa. Kuntoutusneuvola palvelukeskuksessa Hinta/palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää (3-4 tuntia) 1085 Alueneuvolan vastaanotto Toteutetaan yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa asiakkaan kotikunnassa sisältäen asiakkaan kuntoutussuunnitteluun tarvittavat tutkimukset. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma suosituksineen. Alueneuvolavastaanotolla on mukana vähintään kaksi kuntayhtymän asiantuntijatyöntekijää asiakastarpeiden mukaisesti. Alueneuvolavastaanotto voidaan toteuttaa, mikäli asiakkaita on vähintään viisi. Hinta sisältää työryhmän matkustuskustannukset. Hinta/asiakas/ palvelukokonaisuus * vähintään kolme asiantuntijatyöntekijää 1085 * vähintään kaksi asiantuntijatyöntekijää 595 Tutkimusjaksot Palvelua sovelletaan silloin kun asiakkaan elämäntilannetta ja kuntoutustarvetta ei voida riittävästi selvittää kuntoutusneuvolakäynnillä tai asiantuntijakonsultaatioin; esim. asiakas tarvitsee useita päiviä kestäviä tutkimuksia tai asiakkaan on vaikea suoriutua vaativista tutkimuksista uudessa ympäristössä lyhyessä ajassa. Tutkimusjaksojen kesto on viidestä kahdeksaan vuorokautta ja ne toteutetaan lyhytaikaisena laitoshoitona. Jakson perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Hinta/pv 595 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 6

7 Kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä sekä tukea perhettä ja lähikuntouttajia kuntoutujan hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa. Jakson aikana kartoitetaan kuntoutujan ja perheen kokonaistilanne ja tuetaan kuntoutujan valmiuksia toimia arkielämässään mahdollisimman täysipainoisesti. Kuntoutusjaksot Hinta/pv Kuntoutusjaksojen kesto on yleensä 1 8 viikkoa. Erityisiä osaamisalueitamme ovat autismikuntoutus, mielenterveyskuntoutus sekä monivammaisten yksilökuntoutus. Jaksoilla annetaan tietoa sairaudesta/vammasta ja sen hoidosta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Jakson aikana harjoitellaan liikkumista, kommunikaatiota ja päivittäisiä toimia sekä osallistutaan ikäryhmätasoiseen päivätoimintaan palvelukeskuksen toimintayksiköissä. Kuntoutujan perheelle ja lähikuntouttajille on mahdollisuus osallistua jaksolle tavoitteena opastus kuntoutujalle soveltuviin hoitotapoihin. Kuntoutujalle laaditaan kirjallinen kuntoutusjakson sisältöohjelma (lukujärjestys), josta ilmenevät tutkimukset, terapiat, asiantuntijatyöntekijöiden tapaamiset sekä ryhmässä tapahtuvat toiminnat. Yli neljä viikkoa kuntoutuspalvelua saavien palveluun sisältyy Kolpeneen palvelukeskuksen konsultoivan asiantuntijatyöparin käynti asiakkaan kotipaikkakunnalla tarpeen mukaan. Jakson perusteella laaditaan eri osapuolten kanssa kuntoutussuunnitelma tarvittavine jatkosuosituksineen tai tarpeen mukaan tarkistetaan olemassa olevaa suunnitelmaa. Erittäin vaativa kuntoutus 449 (alle kouluikäiset, autistiset, haastavasti käyttäytyvät, vaikeasti monivammaiset) * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi 102 opetuksesta koulupäivältä Vaativa kuntoutus 393 * kouluikäisten kohdalla peritään lisäksi opetuksesta koulupäivältä 102 7

8 Opetus ja toiminta Kolpeneen palvelukeskus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, jatkokoulutusta sekä päivätoimintaa autistisille ja kehitysvammaisille koululaisille, nuorille ja aikuisille. Päivätoiminta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimii yhteistyössä Myllärin koulun kanssa. Iltapäivähoito on mielekästä ja tavoitteellista koulupäivän jälkeistä toimintaa. Koulujen lomaaikana järjestetään kokopäivätoimintaa. Hinta/pv * kokopäivätoiminta 115 * koululaisten iltapäivähoito 62 Päivätoiminta on aikuisille suunnattua yksilöllisten tavoitteiden mukaista ryhmätoimintaa. Hinta/pv 115 Tai hinta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen Jatkokoulutus Jatkokoulutus on suunnattu autistisille sekä kehitysvammaisille strukturoiduista opetusjärjestelyistä hyötyville peruskoulunsa päättäneille nuorille. Yhdestä kolmeen vuoteen kestävän koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoiden arkielämän taitoja ja etsiä heille soveltuva jatko-opiskelupaikka tai työtoiminta. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisten opintosuunnitelmien mukaan. Hinta/pv * jatkokoulutus (190 tp/vs) 175 * palvelukeskuksessa asuvien jatkokoulutuksen hinta määräytyy asumismuodon ja tuen tarpeen mukaan 8

9 Vammaispalvelut Kuntayhtymän vammaispalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä ja järjestää tähän liittyviä palveluja siltä osin kuin kunnat antavat tehtävän kuntayhtymälle. Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut sisältävät puhevammaisten tulkin tai viittomakielen tulkin tulkkauspalvelut sekä tarpeen mukaan tulkin välityksen toiselta palveluntuottajalta. Sunnuntaityöstä peritään maksu 100 % korotettuna. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. perustason tulkkaus vaativan tason tulkkaus: tavanomaista vaativammat tulkkaustyöt, kuten kongressitulkkaus, seminaaritulkkaus, toisen kotimaisen tai vieraan kielen viittominen, liittojen sekä yhdistysten tilaisuudet ja taktiili (kädestä käteen) viittominen, kommunikaatioympäristön suunnitteleminen tulkkivälitys kirjoitustulkkaus kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus Hinta/suorite * perustason tulkkaus 64 * vaativan tason tulkkaus 85 * tulkkivälitys 64 * kirjoitustulkkausvälineiden vuokraus 20 * peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä 20 Kommunikaatio-opetus Kommunikaatio-opetus sisältää mm. viittomakielen opetuksen, AAC-opetuksen ja konsultoinnin, laiteohjauksen (esim. etätulkkauslaitteisto) sekä kommunikaatiomateriaalien valmistamiseen. Kommunikaatio-opetusta järjestetään sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Perusmateriaali sisältyy suoritteen hintaan. Lisämateriaalien valmistamisesta sovitaan erikseen. Tulkin matkustuskulut peritään KVTES:n mukaisesti. Tulkkien matkaan käytetystä ajasta ei erikseen peritä. Palvelua voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla, jolloin matkakuluja ei synny. Hinta/suorite * kommunikaatio-opetus 106 * materiaalinvalmistus 64 9

10 Kuntoutusohjaus ja luotsaus sekä sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, neuvontaa, ohjausta sekä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjauksella pyritään turvaamaan kuntoutumisen eteneminen ja lisäämään kuntoutujan itsenäistä elämänhallintaa arjen tilanteissa. Kuntoutusohjaus toteutetaan asiakaskohtaisesti sopien asiakkaan arkielämän eri areenoilla. Kuntoutusohjausprosessiin voidaan liittää kuntoutusluotsaus, missä asiakkaan arjen avuksi järjestetään oma tukihenkilö esim. koulutukseen osallistumisen mahdollistamiseksi. Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista toimintaa henkilöille ja läheisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea arkielämän tilanteisiin. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun ja vertaistukiryhmätoiminnan avulla kuntoutuja ja hänen omaisensa kykenevät itsenäisemmin selviämään elämässään. Matkustuskulut peritään erikseen KVTES:n mukaisesti. Toiminta on mahdollista järjestää myös etäkonsultaationa esim. paikalliselle vertaistukiryhmälle tai asiakkaan kuntoutuksen lähiverkostolle. * kuntoutusohjaus ohjauskerta max 1,5 tuntia 159 * etäohjaus tunti 106 * kuntoutusluotsaus/tukihenkilö alkava tunti 85 * sopeutumisvalmennus hinta sovitaan ryhmäkohtaisesti erikseen Peruskoulutoiminta Myllärin koulu järjestää perusopetuslain mukaista esi-, perus- ja lisäopetusta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille. Myllärin koulu vastaa myös tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien oppilaiden opetuksesta. Hinta/pv * kuntayhtymän ylläpitäjärahoituksen puitteissa tapahtuva peruskouluopetus 17 * tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevat oppilaat 102 * muut oppilaat 121 * perusopetuksen tukijaksoilla olevat oppilaat * pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat muut kuin Myllärin koulun oppilaat 10

11 Työnohjaus, konsultaatio ja koulutus Työnohjaus/konsultaatio Sisältää muun kuin välittömään asiakastyöhön liittyvän työnohjauksen ja/tai konsultaation, jotka laskutetaan tutkimuspalvelujen hinnoittelun mukaisesti. Työnohjaus/konsultaatio voi olla yksilö- tai ryhmäkohtaista ja tapahtua joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * yksilötyönohjaus/konsultaatio/60 min 106 * ryhmätyönohjaus/konsultaatio /90 min 159 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän konsultaation hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Koulutus Sisältää asiantuntijaluennon tai luentokokonaisuuden ryhmälle joko Kolpeneen palvelukeskuksessa tai kunnassa/alueella. Hinta * asiantuntijaluento (1-3 tuntia)/45 min 106 * luentosarja/45 min 64 Lisäksi laskutetaan palvelukeskuksen ulkopuolella tapahtuvasta palvelusta matkakustannukset todellisten kulujen, enintään KVTES:n mukaisesti. Työparin tai työryhmän toteuttaman tai muuten em. hinnoittelusta poikkeavan koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kuntayhtymän toteuttamien koulutustilaisuuksien ja seminaarien osanottajamaksuista päätetään ja ilmoitetaan tapauskohtaisesti erikseen. 11

12 Asiakaskorvaukset ja -maksut Erityishuollon palveluista päättäminen Kehitysvammahuollon palvelujen antamisen periaatteet nojautuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519). Matkakustannukset Kolpeneen palvelukeskus korvaa ao. lakiin perustuen erityishuollon palvelujen saamiseksi välttämättömät matkakustannukset. Asiakkailta perittävät maksut Asiakkailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut. Kuntoutusjaksot ja hoito sekä lyhytaikainen laitoshoito kerryttävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoa. Lyhytaikaisen laitoshoidon sekä kuntoutusjaksojen yhteydessä suoritetuista erityistoimenpiteistä, jotka eivät kuulu ko. hoitoon, peritään erikseen sovittu korvaus. Kuntoutusneuvolakäynti on asiakkaalle maksuton. Peruutusmaksuna veloitetaan asiakkaalta 20, ellei peruutusta ole tehty edellisenä päivänä. 12

13 Vuokrattavat tilat ja välineet Kolpeneen palvelukeskuksen Terapiaosaston tilojen ja välineiden käyttöhinnasto ja varausperiaatteet ulkopuolisille käyttäjille alkaen Terapiaosasto Allas ja saunaosasto * 8 /tunti/henkilö * ryhmät 95 /tunti Kuntosali * 8 /t/ henkilö Liikuntasali + välineiden käyttö * 8 / t /hlö Musiikkitila + välineiden käyttö/myllärin Paja * 8 /t/hlö Etäyhteysstudio * 20 /t/ Hinta sisältää tilavuokran sekä välineiden käytön varattuna aikana. Erityisvälineet Pilotti (sähköpyörätuoli) * 8 / 30 min Fysioakustinen tuoli * 8 / 30 min Tilojen varaukset ja käyttö Kuntosalin, allasosaston, liikuntasalin ja erityisvälineiden varaukset tehdään fysioterapiaosaston kautta p tai fysioterapeutit Musiikkitilan varaukset johtava ohjaaja Asseri Kumpulan kautta p Myös koulupäivien aikana toteutuvat terapiat, joissa em. tilat tai välineet ovat käytössä ovat maksullisia ja varataan. Kello tilojen/välineiden käyttö kirjataan Terapia I rakennuksen alakäytävällä olevaan kansioon. Kello jälkeen kirjaaminen tapahtuu palvelukoti Mär 1 D:llä avainten hakemisen yhteydessä. Poikkeustapauksissa ja liitteessä mainitsemattomilta osin tilojen ja välineiden vuokrauksesta päättää kuntayhtymän johtaja (yhteydet tai puh , ). 13

14 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Rovaniemi Keskus, neuvonta avoinna ma-pe klo 9-11 ja Telefax Kuntayhtymän virallinen sähköpostiosoite... H a l l i n t o Johtaja Juha-Matti Kivistö , sihteeri Helena Maaninka , N e u v o l a, t u t k i m u s ja k u n t o u t u s Kuntoutuspäällikkö Eija Niemelä , Johtava lääkäri Marita Väyrynen , Lääkäri , Sosiaalityöntekijä Marianne Marjala , Johtava psykologi Kari Äijälä , Psykologi Sauli Sirkka , Puheterapeutti Eila Tuohino , Puheterapeutti vs Tarja Raappana , Poliklinikka/sairaanhoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen , Tutkimushuone Jalkojenhoito/jalkaterapeutti Ella Jokinen , Asiakastietoyksikkö; tutkimus-kuntoutus, toimistosihteeri Aila Yrttiaho kuntoutusneuvola, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Hammashoito/suuhygienisti Pirjo Arkimaa , Fysioterapia/Toimintakeskus Kuntoutussuunnittelija/KOTA-projektin vetäjä Maila Haltia , Fysioterapeutti Marjo Lustila , Fysioterapeutti Rauni Väliranta , Fysioterapian tutkimushuone Kirjasto/tietopalvelu Ammattijärjestöjen luottamusmiehet/työsuojeluvaltuutetut...(ilm. myöh.) T a l o u s t o i m i s t o Toimistopäällikkö, kirjanpito Meeri Heikinmatti , Kassa, toimistosihteeri Raija Luusuaniemi Kirjanpito/kirjanpitäjä Pentti Majava Henkilöstöasiat ja palkanlaskenta, palkanlaskija Armi Salmi Tekstinkäsittely, arkisto, toimistosihteeri Helena Maaninka , Toimistosihteeri Terttu Moilanen ATK-tuki , P a l v e l u k o d i t j a a s u m i s y k s i k ö t Osastonhoitaja, vastuualueen esimies Mirja Laitinen , Mustikkarinne 2: oh. Terttu Hovi... A , sh. Minna Räsänen... B , Metsärinne 1 oh. Armi Kumpare... A , sij. sh Nina Ronkainen ja hoit. Harry Luomaranta...B Myötätuuli , C ,

15 Metsärinne 2: oh. Anne Keisu.... A , sij. sh Paula Pispa... B , Mäntyrinne 1-2: oh. Sirkka Kallo...1C , A , B Autismiyksikkö , Mäntyrinne 2: oh. Tarja Rytilahti... A , sij. sh. Eija Peteri..... B Kuntoutusyksikkö , Sairaanhoitajien päivystys RASTI -asumisyksikkö/metsärinne 1 A Kaarna -asumisyksikkö Mäntyrinne 1 D Laitosapulaisten yhteyshenkilö M y l l ä r i n k o u l u Koulunjohtaja, erityisluokanopettaja Anita Uusitalo , Toimistosihteeri Terttu Moilanen Erityisluokanopettaja Seija Kangas Erityisluokanopettaja ma. Anne Karala Erityisluokanopettajat Minna Rimpilä Erityisluokanopettaja Minna Mursu Erityisluokanopettaja Juha Alaraatikka Kuntoutusopetusluokka, ohj. Marja Antti Neuvotteluhuone/aamuhoito Henkilökunnan huone T u l k k i p a l v e l u t Rovaniemi/Kolpeneen palvelukeskus, viittomakielen tulkki Susanna Mikkola Viittomakielen ohjaaja Anni-Mari Pohjola Laavu/Kemin tulkkikeskus, viittomakielen tulkki Ann-Mari Alalahti Puhevammaisten tulkki Paula Pulkkinen Puhevammaisten tulkki Kirsti Salonen M y l l ä r i n P a j a (Toimintakeskus) Johtava ohjaaja Asseri Kumpula , Ohjaaja Riitta Ahola , Ohjaaja Raimo Nordberg , Musiikki, ohjaaja Jyrki Similä Jatkokoulutus, autismikouluttaja Heljä Ilvesluoto Koululaisten iltapäivätoiminta Touhutupa, ohjaaja Ulla Niskala Nuorten ryhmä-nuokkari, ohjaaja Jari Iivari Kolmas ryhmä, kka/ohjaaja Minna Kortesalmi Myllytupa, ohjaaja Päivi Karasti Hissibussi, sisäiset kuljetukset Fysioterapia Allasosasto/Kotipesä Kehitysvammaistyön pastori Kirsti Alanne Ompelimo Helena Jurvelin Ammattiopisto Luovi, kouluttaja Anneli Matero ,

16 H u o l t o p a l v e l u t Tekninen huolto huoltomestari Helge Sirkkala , Korjaukset, huolto, kuljetukset, Pekka Nurmela Jouni Nurmela Reijo Ankkuri Kuljetusauto Ruokasali/neuvotteluhuone Kanttiini, ruokasali Pohjois-Suomen s o s i a a l i a l a n o s a a m i s k e s k u s - Lapin toimintayksikkö Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö , Kehittämispäällikkö Asta Niskala , Projektipäällikkö Marja-Sisko Tallavaara Suunnittelija Maria Martin Suunnittelija Maarit Pirttijärvi Projektityöntekijä (Kemijärvi) Yrjö Nikunlassi Projektityöntekijä ( saakka) Heli Niemi Päihdetyön koordinaattori (LaY) Virpi Filppa Varhaiskasvatus (Jkl) Kristiina From ATK-tuki Sosiaalityön kehittämisyksikkö: Kehittäjä-sos.työntekijä (Sdk) Kati Aikio-Mustonen Tutkija-sosiaalityöntekijä (LaY) Tarja Kemppainen Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Sdk) Raija Kumpula Sosiaaliohjaaja (Kittilä) Susanna Kuusela Kehittäjä-sos.työntekijä (Roi) Kaisa-Maria Rantajärvi Kehittäjä-sosiaalityöntekijä (Roi) Virve Simonen Kehittäjä-sos.työntekijä (Muonio) Kerttu Vesterinen Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö: Projektipäällikkö-tutkija Maarit Kairala TILHI/Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon kehittämishanke, Kolpeneen palvelukeskus... projektisuunnittelija ma. Katri , kehittäjä-sosiaalityöntekijä Pekka Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikön valmisteluhanke, Kolpeneen palvelukeskus... Hankekoordinaattori Jari Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke, Nuorten Ystävät ry... Marko O s t o p a l v e l u t Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, vaihde Materiaalikeskus/keskusvarasto, varastopäällikkö Jouko Hartikainen telefax (LKS/arkisto+ materiaalikeskus) Ravintokeskus/ravitsemispäällikkö Hilkka Ruotsalainen Ruoankuljetus/M.J. Matilainen Ky Rovaniemen keskuspesula Rovaniemen Liike- ja Teollisuusvartiointi ky/kiinteistövartiointi ja -päivystys A s u n t o p u h e l i m e t Mirja Laitinen Helge Sirkkala Kirsti Alanne

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

Valkeisen osastojen rakenteet. Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13)

Valkeisen osastojen rakenteet. Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13) Liite 1. Valkeisen osastojen jäsennys asiakkaiden palveluntarpeiden mukaan Valkeisen osastojen rakenteet Autistien ja lasten kuntoutusyksikkö (13) Lasten yksikkö, Valkeisen oppilaskoti Asukasnumero Lähiohjaajia

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma Tominta-ajatus ja tavoitteet Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa vanhempien

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Verkkokonsultaatiokysymysten yy y lukumäärät ½ vuoden ajalta Viimeisen puolen vuoden

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta. Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta www.eskoo.fi 2 Sosiaalipalvelujen osaamis- ja resurssikeskus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen moniosaaja.

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 19.10.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Perusturvalautakunta 106 23.09.2015 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen / Option käyttö 150/06/2014 Perusturvalautakunta 29.01.2014 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30

Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Kehittäjäasiakkaat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyössä Lapissa Nordic 2015 11.6.2015, 11-12.30 Asta Niskala Nina Peronius Kehittämispäällikkö projektipäällikkö ytt ytm Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudisrakennus - tarveselvitys

Kuntoutuksen uudisrakennus - tarveselvitys 2014 Kuntoutuksen uudisrakennus - tarveselvitys Sari Mehtälä Kolpeneen palvelukeskuksen ky 16.5.2014 S i v u 1 Johdanto 2 1. Kuntoutus- ja tutkimuspalvelut Kolpeneella 2 1.1 Kuntoutusyksiköt 2 1.2 Kuntoutuspalvelujen

Lisätiedot

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Oppimis- ja ohjauskeskus mäntykangas Mitä on lisäopetus Mäntykankaalla? Mäntykankaan koulun lisäopetuksen tavoitteet tukevat jatko-opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja

SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ. Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013. Aulikki Kananoja SOSIAALINEN KUNTOUTUS KÄSITE JA KÄYTÄNNÖN SISÄLTÖ Mistä uusia ideoita asiakastyöhön? HUS 10.9.2013 Aulikki Kananoja SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KÄSITTEESTÄ (1) Kaksi lähestymistapaa: Toiminnallinen: se osa

Lisätiedot

Lahden malli nyt. Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto

Lahden malli nyt. Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto Lahden malli nyt Lahden vammaispalvelut Palvelutuotanto Asiakkaiden terveydenhuolto Päivi Karvonen, konsultoiva sairaanhoitaja Jonna Salomaa, palvelukoordinaattori Palveluyksikkö VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v. 2014 Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena. Matkalla naapuruuteen seminaari 26.11.2013

Uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena. Matkalla naapuruuteen seminaari 26.11.2013 Uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen seminaari 26.11.2013 Kehitysvammahuollon palvelurakennemuutos Pirkanmaalla Vuonna 8 Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymään

Lisätiedot

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena

7) muut näihin rinnastettavat palvelut. 3) toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena. 4) musiikkiterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena Perusturvalautakunta 5 29.01.2014 Lääkinnälliset kuntoutukset 1.1.2014 alkaen 150/06/2014 Perusturvalautakunta 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteet on päätetty Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnassa

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014. Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo

TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014. Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo TYÖUUPUNEEN KUNTOUTUS KANNATTAA 8.5.2014 Kuntoutuserikoislääkäri Virpi Vartiainen Psykofyysisen fysioterapian fysioterapeutti Tiina Salo Mistä on työuupuneiden kuntoutuksessa kysymys? Kenelle sopii? Miten

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatio ja

Sosiaalikollegan verkkokonsultaatio ja Sosiaalikollegan verkkokonsultaatio ja kansalaisneuvonnan kysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 30.5. 27.11.2011 2011 Verkkokonsultaatioon 33 kysymystä Kansalaisneuvontaan 42 kysymystä Ammattilaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas

Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas Kuva: Kaisa Viljanen Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003 Yhteistyön tarkoitus

Lisätiedot