Versio 3.5 Muutettu viimeksi : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena"

Transkriptio

1 AlphaPlus 1-Butene KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Butene EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No. Index No Legal Entity Rekisteröintinumero Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem) Relevant Identified Uses Supported : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena Yritys : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Paikallinen : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Hätäpuhelinnumero: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Terveys: (Pohjois-Amerikka) (Kansainvälinen) Kuljetus: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Vastuullinen osasto : Tuotteen turvallisuus- ja toksikologiaryhmä Sähköpostiosoite : Verkkosivusto : Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

2 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Syttyvät kaasut, Luokka 1 H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu. Paineen alaiset kaasut, Puristettu kaasu H280: Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Erittäin helposti syttyvä R12: Erittäin helposti syttyvää. Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. Turvalausekkeet : Ennaltaehkäisy: P210 Toimenpiteet: P377 P381 Varastointi: P410 + P403 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Synonyymit : Ethylethylene 1-Butylene Alpha-butene Butene-1 (C4) Alpha-Butylene C4H8 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

3 Molekyylikaava : C4H8 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No. Index No n-butane Luokitus (67/548/ETY) F+; R12 F+; R12 Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Pitoisuus [wt%] KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Erityiset ohjeet : Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Hengitettynä : Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Silmäkosketus : Silmät huuhdeltava vedellä varotoimenpiteenä. Poistettava piilolasit. Suojaa terve silmä. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. Nieltynä : Hengitystiet on pidettävä avoimina. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Hengitystiet on pidettävä avoimina. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Leimahduspiste : -80 C (-80 C) Itsesyttymislämpötila : 383,89 C (383,89 C) Soveltuvat sammutusaineet : Alkoholia kestävä vaahto. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. Soveltumattomat sammutusaineet Erityiset palomiesten suojavarusteet : Suuritehoinen paloruisku. : Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

4 Lisätietoja : Turvallisuussyistä tulipalon sattuessa on säiliöt säilytettävä erikseen suljetuissa tiloissa. Käytettävä vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden jäähdytykseen. Suojaaminen tulipaloa ja räjähdystä vastaan : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Käytettävä ainoastaan räjähdyksenkestävää laitteistoa. Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Vaaralliset hajoamistuotteet : Hiilioksidit. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Henkilökohtaiset suojatoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin. Varottava, etteivät höyryt väkevöidy mudostaen räjähtäviä pitoisuuksia. Höyryt voivat kerääntyä alhaisille alueille. : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet : Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Säiliön saa avata ainoastaan imutuuletuksen kuvun alla. Astia on avattava varovasti, sillä sisältö voi olla paineen alla. Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Palo-ja räjähdyssuojaus : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Käytettävä ainoastaan räjähdyksenkestävää laitteistoa. Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Varastointi Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Asiattomien pääsy estettävä. Tupakointi kielletty. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Noudatettava etiketin ohjeita. Sähkölaitteistojen / työaineiden tulee täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Altistuksen raja-arvot SI Komponente Osnova Vrednost Parametri nadzora Pripomba n-butane SI OEL MV ppm, mg/m3 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

5 PT Componentes Bases Valor Parâmetros de controlo n-butane PT OEL VLE-MP ppm, PT OEL VLE-MP ppm, PL Składniki Podstawa Wartość Parametry dotyczące kontroli n-butane PL NDS NDS mg/m3 PL NDS NDSch mg/m3 Nota Uwaga NO Komponenter Grunnlag Verdi Kontrollparametere Nota n-butane AN 361 TWA 250 ppm, 600 mg/m3 LV Sastāvdaļas Bāze Vērtība Pārvaldības parametri Piezīme n-butane LV OEL AER 8 st 300 mg/m3 IE Ingredients Basis Value Control parameters Note n-butane IE OEL OELV - 8 hrs (TWA) ppm, HU Komponensek Bázis Érték Ellenőrzési paraméterek n-butane HU OEL AK-érték mg/m3 HU OEL CK-érték mg/m3 Megjegyzés GR Συστατικά Βάση Τιμή Παράμετροι ελέγχου Σημείωση n-butane GR OEL TWA ppm, mg/m3 GB Ingredients Basis Value Control parameters Note n-butane GB EH40 TWA 600 ppm, mg/m3 Carc, GB EH40 STEL 750 ppm, mg/m3 Carc, Carc Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage. The identified substances include those which: - are assigned the risk phrases 'R45: May cause cancer'; 'R46: may cause heritable genetic damage'; 'R49: May cause cancer by inhalation' or - a substance or process listed in Schedule 1 of COSHH. FR Composants Base Valeur Paramètres de Note contrôle n-butane FR VLE VME 800 ppm, mg/m3 normal, normal Valeurs limites indicatives FI Aineosat Peruste Arvo Valvontaa koskevat Huomautus muuttujat n-butane FI OEL HTP-arvot 8h 800 ppm, mg/m3 Liite 4, FI OEL HTP-arvot 15 min ppm, mg/m3 Liite 4, Liite 4 Happea syrjäyttämällä tukehduttavat kaasut ES Componentes Base Valor Parámetros de control Nota n-butane ES VLA VLA-ED ppm, EE Komponendid, osad Alused Väärtus Kontrolliparameetrid Märkused n-butane EE OEL Piirnorm 800 ppm, mg/m3 DK Komponenter Basis Værdi Kontrolparametre Note n-butane DK OEL GV 500 ppm, mg/m3 DE Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter n-butane DE TRGS 900 AGW ppm, mg/m3 DFG, DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) CH Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Parameter Bemerkung Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

6 n-butane CH SUVA MAK-wert 800 ppm, mg/m3 CH SUVA MAK-wert 800 ppm, mg/m3 BE Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking n-butane BE OEL TGG 8 hr ppm, AT Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende Parameter n-butane AT OEL TMW 800 ppm, mg/m3 AT OEL KZW ppm, mg/m3 Bemerkung DNEL : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaisvaikutukset, Paikalliset vaikutukset Arvo: 1530 mg/m3 DNEL : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaisvaikutukset, Systeemiset vaikutukset Arvo: 769 mg/m3 Tekniset toimenpiteet Riittävä ilmanvaihto ilmaperäisten, altistusohjeet/rajat alittavien pitoisuuksien hallintaan. Materiaalin mahdolliset vaaratekijät (lisätietoja osiossa 2), soveltuvat altistusrajat, työtehtävät sekä muut työympäristön aineet tulee ottaa huomioon suunniteltaessa teknisiä säätimiä ja valittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Jos teknisillä säätimillä tai työmenetelmien valinnalla ei pystytä estämään tämän materiaalin haitallisille määrille altistumista, on suositeltavaa käyttää alla luetellun mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki laitteen mukana toimitetut ohjeet ja rajoitukset, koska suojaus on yleensä voimassa vain rajoitetun ajan tai vain tietyissä olosuhteissa. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus : Käytettävä ilmansyötöllä varustettua, NIOSH-hyväksyttyä hengityssuojainta, mikäli ilmastoinnilla tai muilla teknisillä säätimillä ei pystytä ylläpitämään happimäärää vähintään 19,5- tilavuusprosentissa normaalissa ilmanpaineessa. Tätä materiaalia työstettäessä on käytettävä NIOSH-hyväksyttyä hengityssuojainta, joka suojaa, mikäli Ilmaperäiset altistusmäärät ylittävät tälle materiaalille suositellun altistusmäärän, kuten:. Orgaanisia höyryjä suodattava hengityssuojain. Käytettävä ylipaineista, ilmansyötöllä varustettua hengityssuojainta, mikäli kyseessä on hallitsematon vuoto, altistusmääriä ei tiedetä sekä muissa olosuhteissa, joissa ilmaa puhdistavien hengityssuojaimien antama suojaus ei välttämättä riitä. Käsiensuojaus : Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

7 Silmiensuojaus : Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä. Tiiviisti asettuvat suojalasit. Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Henkilökohtainen suojavarustus on valittava vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja määrän sekä kyseessä olevan työpaikan mukaan. Käytettävä sopivaa:. Palonkestävä antistaattinen suojapuku. Työntekijöiden on käytettävä antistaattisia jalkineita. : Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Muoto Olomuoto Väri Käyttöturvallisuustiedot : Puristettu kaasu : Kaasumainen : väritön Leimahduspiste : -80 C (-80 C) Räjähdysraja, alempi : 1,6 %(V) Räjähdysraja, ylempi : 9,3 %(V) Hapettavuus : ei Itsesyttymislämpötila : 383,89 C (383,89 C) Molekyylikaava Molekyylipaino ph Jäätymispiste valumislämpötila Kiehumispiste/kiehumisalue Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Tiheys Vesiliukoisuus : C4H8 : 56,12 g/mol : Ei koske : -185 C (-185 C) Tietoja ei ole käytettävissä : -6,26 C (-6,26 C) : 1.895,00 MMHG ssä 20 C (20 C) : 0,6, 15,6 C(15,6 C) : 600,3 g/l : Liukenee hiilivetyliuottimiin, ei liukene veteen. Jakautumiskerroin: n- : Tietoja ei ole käytettävissä oktanoli/vesi Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

8 Viskositeetti, kinemaattinen Suhteellinen höyryntiheys : 1,93 (Ilma = 1.0) : Tietoja ei ole käytettävissä Haihtumisnopeus Haihtuvien aineiden prosenttiosuus : Tietoja ei ole käytettävissä : > 99 % KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus : Tämä materiaali on vakaata normaaleissa ympäristö- sekä tavallisissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa (lämpötila ja paine). Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet : Lämpö, kipinät, tuli sekä hapettavat aineet. Vältettävät materiaalit Muut tiedot : Saattaa reagoida hapen ja voimakkaiden hapettimien kanssa (kuten kloraattien, nitraattien, peroksidien jne. kanssa). : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys suun kautta : ei määritettävissä Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : LC50: > 22,948 mg/l Altistumisaika: 4 h Laji: rotta Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Koeilmakehä: höyry Menetelmä: OECD TG 403 Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. n-butane LC50: 658 mg/l Altistumisaika: 4 h Laji: rotta Koeilmakehä: höyry Välitön myrkyllisyys ihon kautta : Tietoja ei ole käytettävissä Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

9 Ihon ärsytys : Ei ärsytä ihoa Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. Silmien ärsytys : Ei aiheuta silmien ärsytystä Herkistyminen : Tietoja ei ole käytettävissä. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys : Laji: rotta, Mies- ja naispuolinen Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: Hengitys Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Altistumisaika: 28 d Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 7 d/wk NOEL: 8000 ppm Menetelmä: OECD-testiohje 423 Pitkäaikaismyrkyllisyyden kokeissa ei ole havaittu haittavaikutuksia. n-butane Laji: rotta, Mies- ja naispuolinen Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: Hengitys Annos: 0, 1017, 4489 ppm Altistumisaika: 90 day Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 5 d/wk NOEL: 4489 ppm Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Laji: rotta Sukupuoli: uros Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Altistumisaika: 2 years Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 5 d/wk Huomautuksia: Kilpirauhaskasvainten määrän lisääntyminen, Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

10 Laji: rotta Sukupuoli: naaras Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Altistumisaika: 2 years Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 5 d/wk Huomautuksia: Ei kasvainten lisääntynyttä esiintymistiheyttä, Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Laji: hiiri Sukupuoli: uros Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Altistumisaika: 2 years Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 5 d/wk Huomautuksia: Ei kasvainten lisääntynyttä esiintymistiheyttä, Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Laji: hiiri Sukupuoli: naaras Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Altistumisaika: 2 years Altistumisten lukumäärä: 6 hr/d, 5 d/wk Huomautuksia: Ei kasvainten lisääntynyttä esiintymistiheyttä, Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Laji: rotta Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: Hengitys Annos: 0, 500, 2000, 8000 ppm Menetelmä: OECD-testiohje 423 NOAEL Parent: 8000 ppm NOAEL F1: 8000 ppm CMR-vaikutukset : Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei luokiteltu ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus: Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksillä eivät ole osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Teratogeenisuus: Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia kehittyvälle sikiölle. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia hedelmällisyyteen. AlphaPlus 1-Butene Lisätietoja : Tietoja ei ole käytettävissä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys kalalle : LC50: 19 mg/l Altistumisaika: 96 h Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

11 Laji: Kala Menetelmä: QSAR Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille : LC50: 11 mg/l Altistumisaika: 48 h Laji: Vesikirppu (Daphnia) Menetelmä: QSAR Myrkyllisyys leville : EC50: 6,5 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: QSAR Tietoja aineen eliminoitumisesta (pysyvyys ja hajoavuus) Biologinen hajoavuus : Tämän materiaalin oletetaan hajoavan helposti biologisesti. PBT-arvioinnin tulokset : Luokittelematon PBTaine, Luokittelematon vpvb-aine Muuta ekologista tietoa : Tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee tuotetta ainoastaan sen tehtaalta lähetetyssä muodossa. Käytä materiaalia sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Jos materiaali täytyy hävittää, se ehkä täyttää vaarallista jätettä koskevat kriteerit niin kuin ne on määritetty Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) asettamassa resurssien säilytys- ja palautuslaissa (RCRA) (40 CFR 261) tai muissa valtiollisissa ja paikallisissa määräyksissä. Tiettyjen fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja säädeltyjen komponenttien analysoiminen voi olla tarpeen asianmukaista määritystä varten. Jos tämä materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää sen hävitettäväksi luvanvaraisessa vaarallisten jätteiden hävittämiskeskuksessa. Tuote Likaantunut pakkaus : Jätettä ei saa päästää viemäriin. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Lähetetään valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen. : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Ei saa polttaa tyhjää astiaa, tai käyttää leikkuupoltinta. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. KOHTA 14: Kuljetustiedot Tässä esitetyt toimituskuvaukset koskevat vain massatoimituksia, eivätkä ehkä sovellu kuluttajapakkaustoimituksiin (ks. viranomaisvaatimukset). Saat lisätietoja toimituskuvausten vaatimuksista (esim. tekninen nimi tai nimet) tutustumalla Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

12 asianmukaisiin kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetustapa- ja määräkohtaisiin vaarallisia aineita koskeviin määräyksiin. Tämän vuoksi tässä näkyvät tiedot eivät aina vastaakonossementin toimituskuvausta materiaalille. Materiaalin leimahduspisteet voivat vaihdella hieman MSDS:n ja konossementin välillä. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) UN1012, BUTYLENE, 2.1 Hajustamaton IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) UN1012, BUTYLENE, 2.1, (-80 C) Hajustamaton IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) UN1012, BUTYLENE, 2.1 Hajustamaton ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) UN1012, 1-BUTEENI, 2.1 Hajustamaton RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) UN1012, 1-BUTYLENE, 2.1 Hajustamaton ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) UN1012, 1-BUTYLENE, 2.1 Hajustamaton Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Kansallisia määräyksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Aineosat : ALPHA-BUTENE Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi Suuronnettomuus lainsäädäntö : 96/82/EC Päivämäärä: 2003 Erittäin helposti syttyvä 8 Määrä 1: 10 t Määrä 2: 50 t Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

13 Ilmoitustilanne Eurooppa REACH : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Yhdysvallat TSCA : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Kanada DSL : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Australian AICS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Uuden-Seelannin NZIoC : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Japani ENCS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Korea KECI : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Filippiinit PICCS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Kiina IECSC : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen KOHTA 16: Muut tiedot NFPA Luokitus : Terveysvaara: 1 Palovaara: 4 Reagoimisvaara: Lisätietoja Vanhan käyttöturvallisuustiedotteen numero : QCHEM019 Edellisestä versiosta merkittävästi poikkeavat muutokset on korostettu marginaalissa. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot. Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee tuotetta ainoastaan sen tehtaalta lähetetyssä muodossa. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. ACGIH AICS DSL NDSL Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset Yhdysvaltain teollisen hygienian LD50 Tappava annos 50 % järjestö Australia, kemiallisten aineiden LOAEL Alhaisin havaittu haittavaikutustaso luettelo Kanada, kotitalousaineiden NFPA Yhdysvaltain palontorjuntajärjestö luettelo Kanada, ei-kotitalousaineiden NIOSH luettelo Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17 Yhdysvaltain kansallinen työterveys- ja - turvallisuus&instituutti CNS Keskushermosto NTP Kansallinen toksikologiaohjelma CAS Kemikaalitietopalvelu NZloC Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo EC50 Vaikuttava pitoisuus NOAEL Ei havaittua haittavaikutustasoa EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 % NOEC Ei havaittua vaikutuspitoisuutta EOSCAn geneerisen altistuksen skenaariotyökalu OSHA Yhdysvaltain työterveys-& ja - turvallisuusvirasto

14 European Oilfield Specialty PEL Sallittu altistusraja Chemicals Association EINECS Euroopan luettelo olemassa olevista kemiallisista aineista PICCS Filippiinien luettelo kaupallisesti saatavista kemiallisista aineista MAK Saksassa pätevät PRNT Oletettavasti ei myrkyllinen maksimipitoisuusarvot GHS Globaalisti harmonisoitu järjestelmä RCRA Yhdysvaltain resurssien säilytys- ja palautuslaki >= Suurempi tai yhtä suuri kuin STEL Lyhytaikainen altistusraja IC50 Inhibitiopitoisuus 50 % SARA Yhdysvaltain vaarallisten aineiden päästöjä koskeva rahasto IARC Kansainvälinen TLV Enimmäisarvo syöpätutkimuslaitos IECSC Kiinan luettelo olemassa olevista TWA Aikapainotteinen keskiarvo ENCS KECI kemiallisista aineista Japani, olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo Korea, olemassa olevien kemikaalien luettelo TSCA UVCB Yhdysvaltain myrkyllisiä aineita rajoittava laki Tuntematon tai vaihteleva koostumus, monimutkaiset reaktiotuotteet ja biologiset materiaalit <= Vähemmän tai yhtä suuri kuin WHMIS Työpaikalla käsiteltävien vaarallisten materiaalien tietojärjestelmä LC50 Tappava pitoisuus 50 % R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R12 Erittäin helposti syttyvää. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H220 H280 Erittäin helposti syttyvä kaasu. Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

15 Liite 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Valmistus Pää-käyttäjäryhmät Toimiala Prosessiluokka Ympäristöpäästöluokat Lisätietoja : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU8, SU9: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus, Hienokemikaalien valmistus : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana : Aineen valmistus tai käyttö prosessikemikaalina tai uuttoaineena. Sisältää kierrätyksen/keräyksen, materiaalisiirrot, varastoinnin, kunnossapidon ja lastauksen (mukaan lukien merialukset/proomut, tie-/rautatievaunut ja massatavarakontit), näytteenoton ja vastaavat laboratoriotoiminnot. 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisaation toimenpiteet Huomautuksia : Ei koske 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois eierityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

16 tiloissa, Käyttö laboratorioaineena Käytetty määrä Huomautuksia : Ei koske 3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen lähteeseen Huomautu ksia: Ei koske 4. Ohjeita jatkokäyttäjälle sen arvioimiseksi, työskenteleekö hän altistumisskenaarion asettamissa rajoissa Ei koske 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Valmista ja käytä välituotteena Pää-käyttäjäryhmät Toimiala Prosessiluokka Ympäristöpäästöluokat Lisätietoja : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU8, SU9: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus, Hienokemikaalien valmistus : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC6a: Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) : Käytä eristettynä välituotteena tiukasti valvotuissa oloissa 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc6a: Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (väli-tuotteiden käyttö) Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisaation toimenpiteet Huomautuksia : Ei koske Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

17 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Aineen siirto tai valmistus pieniin astioihin (erityinen täyttölinja, mukaan lukien punnitus), Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois eierityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Käyttö laboratorioaineena Käytetty määrä Huomautuksia : Ei koske 3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen lähteeseen Huomautu ksia: Ei koske 4. Ohjeita jatkokäyttäjälle sen arvioimiseksi, työskenteleekö hän altistumisskenaarion asettamissa rajoissa Ei koske Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /17

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Fluormone ES2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot