Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy"

Transkriptio

1 Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Anniina Eronen Eveliina Kirmanen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöhallinto Rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmät Tiivistelmä Opinnäytetyömme tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suurimpien suomalaisyritysten tarvetta rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmille. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi henkilöstöhallinnon palveluja ja ohjelmistoja tuottava Saima soft & people Oy. Työmme tavoitteena oli tutkia, onko rekrytointijärjestelmän markkinointi yhä kannattavaa. Toinen tavoitteemme oli selvittää, olisiko osaamisenhallintajärjestelmille markkinoilla tarpeeksi kysyntää. Opinnäytetyön tutkimusongelma oli kaksijakoinen: onko sähköiselle rekrytointijärjestelmälle kysyntää Suomen suurimmissa yrityksissä ja millainen on näiden yritysten tarve osaamisenhallintajärjestelmälle. Tutkimus toteutettiin toimeksiantajan toiveiden mukaisesti puhelinhaastattelumuotoisena, jolloin otimme yhteyttä yritysten henkilöstöosaston johtaviin henkilöihin. Yritysten valinnassa pohjana käytimme Talouselämä-lehden vuosittain julkaisemaa Talouselämä 500 -listaa, josta poimimme satunnaisesti 300 yritystä. Tutkimuksesta selvisi, että rekrytointijärjestelmien osalta markkinat ovat jo kypsyysvaiheessa ja osaamisenhallintajärjestelmät ovat kehityksessä vasta alkuvaiheessa. Saiman tulisi erityisesti panostaa osaamisenhallintajärjestelmän tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä markkinoida omaa rekrytointijärjestelmää heidän omien vahvuuksiensa kautta. Asiasanat (avainsanat) Rekrytointi, osaamisen johtaminen, tietojärjestelmät Sivumäärä Kieli URN 64 s. + liitteet 1 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Eila Jussila Opinnäytetyön toimeksiantaja Saima soft & people Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 18, 2009 Author(s) Anniina Eronen Eveliina Kirmanen Degree programme and option Business Management Name of the bachelor's thesis Recruiting and competence management softwares Abstract The purpose of our study was to survey the need of recruiting and competence management softwares in a selection of the largest Finnish companies. Our bachelor s thesis was prepared in order to meet the needs of a company called Saima soft & people, which produces human resource management services and softwares. The aim of our study was to find out whether the marketing of recruiting softwares was still profitable. Another goal was to investigate if there was enough demand for competence management softwares. The research problem of our study was divaricate: was there demand for the recruiting software in Finland s greatest organizations and how big was their need for competence management softwares. According to our employer s wishes the survey was carried out via telephone. Interviewees were companies human resource managers. The Finnish Talouselämä magazine publishes annually the Talouselämä 500 list, from which we selected randomly 300 companies. The findings of our study were that recruiting software markets had already reached a further stage in the product life cycle, while competence management software markets were still in the developing phase. Saima should particularly invest in the product development of their competence management software and also market their strengths as a recruiting software producer. Subject headings, (keywords) Recruiting, competence management, softwares Pages Language URN 64 p. + app. 1 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Eila Jussila Bachelor s thesis assigned by Saima soft & people

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO REKRYTOINTI Rekrytoinnin linkittäminen strategiaan Rekrytointiprosessin vaiheet Sähköinen rekrytointi Internetin vahvuudet rekrytointikanavana Markkinoilla olevia rekrytointijärjestelmiä Uranus - Laura Numeron Oy Promeron TopTen Logica Rekrytointi-järjestelmä Skillnet - Artist OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen hallinta Lähtökohtana osaamiskartoitus Henkilöstön kehittäminen Kehityskeskustelut Strateginen suunnittelu osana osaamisen johtamista Markkinoilla olevia osaamisenhallintajärjestelmiä Skillnet - Orchestra Elbit - Skills Numeron Oy - Promeron-järjestelmä Wellworks Oy - ehr.fi-osaamisenhallinta IC Insight - Hupo Mapper Mamentor Oy - MentorAid-järjestelmä HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT Tietojärjestelmän hankinta Valmisohjelmisto vai projektityö? Järjestelmävaatimusten määrittely Tietosuoja SAIMA SOFT & PEOPLE OY Saiman kehityspolku... 28

5 5.2 Saima nykyään Tuotteet ja palvelut TUTKIMUSMENETELMÄT Kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus Reliabiliteetti Validiteetti TUTKIMUSTULOKSET Rekrytointijärjestelmä Markkinaosuuksien jakosuhteet Havaittuja vahvuuksia ja heikkouksia Suunnitteilla järjestelmän hankkiminen/vaihtaminen Osaamisenhallintajärjestelmä Markkinaosuuksien jakosuhteet Havaittuja vahvuuksia ja heikkouksia Suunnitteilla järjestelmän hankkiminen/vaihtaminen JOHTOPÄÄTÖKSET PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Rekrytointi ja osaamisen johtaminen ovat ajankohtaisia asioita lähitulevaisuudessa, sillä taantuma on nyt iskenyt pahasti Suomeen ja irtisanomisuutisia tulvii päivittäin lähes joka toimialalta. Mutta toisaalta nousukauden tullessa uusien työntekijöiden rekrytointi on jälleen edessä ja siihen käytetään entistä enemmän resursseja. Tällä hetkellä rahavarat ovat tiukassa ja kuluja karsitaan rankalla kädellä. Osaamisen johtamisella pystytään tarkoin selvittämään yrityksen henkilöstön osaaminen ja tätä kautta pyrkiä takaamaan yrityksen strategisten suunnitelmien toteutus tulevaisuudessa, nyt tarvitaan oikeanlaista osaamista oikeille paikoille. Opinnäytetyömme aiheena on selvittää toimeksiantajallemme Saima soft & people Oy:lle suurimpien suomalaisten yritysten tarvetta rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmille. Työmme tavoitteena on tutkia, missä määrin rekrytointijärjestelmien markkinointi on vielä tuottoisaa eli minkä verran kysyntää kyseiselle tuotteelle olisi. Toisena tavoitteenamme on selvittää, olisiko osaamisenhallintajärjestelmille tarpeeksi kysyntää, jotta Saima soft & people Oy pystyisi tekemään päätöksen osaamisenhallintajärjestelmänsä tuotekehityksen jatkotoimenpiteistä. Kartoitamme Suomen suurimpien yritysten tämän hetkisen tilanteen heidän käytössään olevien rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmien vahvoista sekä heikoista puolista ja mahdollisuuksista vaihtaa järjestelmiä toisen toimittajan tarjoamaan vastaavaan palveluun. Opinnäytetyön tutkimusongelma on kaksiosainen: onko sähköiselle rekrytointijärjestelmälle kysyntää Suomen suurimmissa yrityksissä ja millainen on yritysten tarve osaamisenhallintajärjestelmälle. Tutkimusongelman ratkaiseminen helpottaa ja edesauttaa Saiman tulevaisuuden suunnittelua ja tärkeiden päätösten tekoa. Tutkimus toteutetaan toimeksiantajan toiveiden mukaisesti puhelinhaastatteluina, jolloin otamme yhteyttä yritysten henkilöstöosaston johtaviin henkilöihin.

7 2 REKRYTOINTI 2 Rekrytointi on toimenpide, jolla yritykseen hankitaan henkilöstöä johonkin toimintaan. Rekrytointi on yleensä strateginen päätös, varsinkin, jos hankitaan yritykseen tuloksentekijöitä. (Helsilä 2002, 20.) Rekrytointiprosessissa tulee kartoittaa kaksi asiaa: ensimmäiseksi on määriteltävä toimenkuva ja sen vaatimukset ja toiseksi työtä hakeva ehdokas eli onko hänellä pätevyyttä haettavaan tehtävään. (Markkanen 1999, 12.) 2.1 Rekrytoinnin linkittäminen strategiaan Yrityksen toiminnan tavoitteet, sisältö ja laatu määräytyvät yrityksen kokonaisstrategian mukaan. Kokonaisstrategialla tarkoitetaan sitä, että yritys huomioi voimavaransa ja uhkansa sekä tarkastelee millainen on heidän toimintaympäristönsä. Yksi merkittävimmistä osa-alueista kokonaisstrategiassa on henkilöstöstrategia, joka määrittelee yrityksen inhimilliset voimavarat ja niihin liittyvät kysymykset. (Markkanen 2005, 19.) Ennen kuin itse rekrytointiprosessia voi käynnistää, on määriteltävä tehtävän vaatimustaso ja ominaisuudet, joita tehtävässä tarvitaan. Strategiselta kannalta on mietittävä, mikä tavoite tehtävään valittavalla tulisi olemaan ja miksi tehtävään tarvitaan uusi henkilö. Ammatillinen osaaminen on pääosassa, kun tarkastellaan millaista henkilöä tehtävään haetaan, mutta sosiaalisilla ominaisuuksillakin on merkitystä. Eli tehtävään ei voida valita ammatillisesti pätevää henkilöä, joka ei tule työyhteisössä toimeen muiden kanssa. (Markkanen 1999, 17.) Kun haettavaa toimenkuvaa laaditaan, tulisi katsoa tehtävää konkreettiselta kannalta eli millaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin työntekijä joutuisi päivittäisessä työssään. (Markkanen 1999, 19.) 2.2 Rekrytointiprosessin vaiheet Oli yrityksen tilanne mikä tahansa sisältää rekrytointiprosessi liikkeenjohdollisesta näkökulmasta yleensä aina kolme päävaihetta. Päävaiheet ovat analyysi työtehtävästä,

8 3 tiedottaminen avoimesta työpaikasta ja työntekijän valinta. Analyysi työtehtävästä tarkoittaa sitä, että organisaation on ensimmäiseksi määriteltävä mikä ja millainen on tehtävä, johon uutta henkilöä tarvitaan sekä millainen on pätevin henkilö tähän nimenomaiseen tehtävään ja mitkä ovat kriteerit, joita häneltä välttämättä vaaditaan, jotta hän tulisi valituksi. Avoimesta työpaikasta tiedottamiseen täytyy ensin muodostaa potentiaalisten hakijoiden joukko, jotta voi yritys voi tehdä päätöksen siitä kuinka laajasti ja millä kanavilla avoimesta työpaikasta tiedotetaan. Lopuksi ehdokkaiden joukosta yritys valitsee henkilön, joka on tehtävään sopivin ja pätevin. (Vaahtio 2005, 31.) Työpaikkailmoituksen sisältö ja laadinta Työpaikkailmoituksessa olevan viestin sanallinen sisältö tulee olla sellainen, joka tavoittaa kohdejoukon ja kertoo kaiken tiedon, jota hakijat tarvitsevat. Työpaikkailmoitus markkinoi myös yritystä ja luo siitä myönteisiä tai kielteisiä mielikuvia yleisön keskuudessa. Työpaikkailmoituksella markkinoidaan myös avointa työpaikkaa, joten sen tulee herättää niiden henkilöiden huomio, kenen toivotaan paikkaa hakevan. Ilmoituksen kielessä ei saa olla virheitä ja sen tulee sopia yrityksen yleiseen imagoon. Ilmoituksessa tulisi myös esitellä yritys ja sen päätuotteet lyhyesti. Työtehtävän kuvaus ilmoituksessa tulee kertoa niin, että henkilöt, joille ilmoitus on tarkoitettu ja joiden halutaan tehtävää hakevan, ymmärtävät mistä on kyse. (Vaahtio 2005, ) Työhakemusten läpikäynti Jos työpaikasta on ilmoitettu julkisesti, voi yritys varautua suureen hakijamäärään. Ongelmaksi nouseekin, kuinka löytää parhaat siitä suuresta joukosta. Vaikka hakemuksia olisikin paljon ja niiden läpikäynti vaatisi paljon työtä ja resursseja, kannattaa yrityksen käyttää siihen aikaa. Valinnat on tehtävä huolella, koska tulevaisuuden tekijää ja voimavaraahan yritykselle etsitään. Ja yrityksen tulisi olla otettu, jos hakemusten määrä on suuri, koska se osoittaa luottamusta ja kiinnostusta yritystä kohtaan. Ehdokkaiden kannalta olisi tasapuolista, kun yrityksen henkilöstöosasto käsittelisi kaikki tulleet hakemukset kerralla, eikä sitä mukaan, kun ne saapuvat. Jos hakemuksia käsitellään sitä mukaan, kun ne ovat tulleet, jää usein ensimmäisenä saapunut mieleen sen vuoksi, että se oli ensimmäinen. Myös ensimmäisten joukossa saapuneet tulevat tu-

9 tuiksi sen vuoksi, että niitä silmäillään useaan otteeseen hakuaikana toisin kuin viimeisimpänä tulleet, jotka luetaan ehkä vain kerran. (Vaahtio 2005, ) 4 Työhaastattelut Yrityksen tulisi ilmoittaa haastatteluun valituille hyvissä ajoin työhaastattelun ajankohta, koska haastatteluun saapuva saattaa joutua tekemään paljonkin järjestelyjä päästäkseen juuri haluttuna ajankohtana paikalle. Yrityksen tulisi myös olla joustava ja esittää haastateltavalle mahdollista haastattelun ajankohtaa, koska joskushan voi käydä niin, ettei se hänelle millään sovi. (Vaahtio 2005, 142.) Työntekijän valinta Viimeisessä rekrytointiprosessin vaiheessa on aika valita sopivin työntekijä. Työhakemusten ja haastattelujen perusteella valitaan yleensä muutama hyvä ehdokas, joista sitten lopullinen valinta tehdään. Tässä vaiheessa vertaillaan osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. (Vaahtio 2005, ) Osa yrityksistä käyttää myös ulkoista soveltuvuusarviota viimeisessä valintavaiheessa, jolloin jäljellä on enää muutama ehdokas. Työnantajan on kuitenkin kerrottava ehdokkaalle miksi ja miten soveltuvuusarvio tehdään ja mihin sitä käytetään. Ehdokkaalla on myös oikeus kieltäytyä arvioinnista. (Vaahtio 2005, ) Työntekijän valinnan jälkeen Vaikka sopiva työntekijä on jo valittu, ei rekrytointiprosessi siltikään ole vielä ohi. On hyvien tapojen mukaista, että yritys kertoo valitulle työntekijälle ensimmäisenä, että hänet haluttaisiin palkata. On myös mahdollista, että valittu henkilö kieltäytyy paikasta, jos hän on esimerkiksi saanut jonkun houkuttelevamman tarjouksen. Kun valitulle työntekijälle on ilmoitettu paikasta ja hän on sen vastaanottanut, on yrityksen kohteliasta ilmoittaa myös valitsematta jääneille ehdokkaille ratkaisustaan. Jos yritys on pyytänyt hakuvaiheessa työhakemukset kirjallisina, on etiketin mukaista, että ilmoituskin tehdään kirjallisena. (Vaahtio 2005, 191.)

10 5 Jos yritys ei ole ilmoittanut erikseen, että ei palauta saapuneita hakemuksia ja näiden liitteitä, tulisi ne palauttaa ehdokkaille, koska ne sisältävät salassa pidettävää tietoa ja vievät tilaa yrityksen arkistosta. Usein valitsematta jääneet soittavat jälkeenpäin ja haluavat kuulla perustelut valitsematta jättämiselle. Tällöin henkilöille tulisi kertoa selkeät perustelut, jottei heille jää epätietoisuutta tai aihetta spekulointiin. (Vaahtio 2005, 192.) 2.3 Sähköinen rekrytointi Internetistä on tullut nopeasti suosituin rekrytointikanava, koska se on toiminnassa kellon ympäri ja sen käyttö on helppoa ja nopeaa. Internetin käytössä rekrytointikanavana on myös omat riskinsä: paneutuminen jää vähäisemmäksi ja tarvehankinnan tärkeys voi hälventyä internetin helppouden vuoksi. (Markkanen 2005, 107.) Yksi helppo ja merkittävä tapa, jota yritys voi käyttää sähköisenä rekrytointikanavana, on yrityksen omille kotisivuille rakennettava rekrytointiosio, jonka kautta hakijat pääsevät ottamaan yritykseen vaivattomasti yhteyttä. Nämä toiminnot tekevät työnhakemisesta vaivattomampaa ja antavat yrityksestä aktiivisen kuvan. (Markkanen 2005, 107.) Yrityksen olisi hyvä tarjota kotisivuillaan yhteydenottomahdollisuuden työpaikasta kiinnostuneille, vaikka juuri sillä hetkellä ei avoimia työpaikkoja olisikaan. Näin ollen yrityksestä kiinnostuneen yhteystiedot tulevat yrityksen tiedostoon, josta paikan auetessa on mahdollisuus poimia sopivia ehdokkaita. Yrityksellä on mahdollisuus käyttää näiden hakemusten hallinnointiin myös sähköistä HR-palvelua, joita nykyisin on tarjolla. (Markkanen 2005, 108.) 2.4 Internetin vahvuudet rekrytointikanavana Internetissä tapahtuva rekrytointi on huomattavasti nopeampaa ja vaivattomampaa kuin esimerkiksi lehdessä ilmoittaminen, koska lehti-ilmoituksen julkaiseminen kestää noin viikon. Nykyisin internetissä on tarjolla monenlaisia palveluja rekrytoinnin helpottamiseksi ja palveluntarjoajia sekä tuotevalikoiman kehitystä tulee jatkuvasti lisää. (Markkanen 2005, )

11 6 Internetissä tapahtuvan rekrytoinnin erot sanomalehti-ilmoitukseen ovat merkittävät, kun tarkastellaan asiaa päivityksen, seurannan ja elinkaaren kannalta. Rekrytoivan yrityksen on esimerkiksi mahdollista saada tietyin väliajoin tieto siitä, kuinka monta kertaa heidän verkkoilmoitus on luettu, jonka perusteella he voivat arvioida tulevien hakemusten määrää. Tämän tiedon avulla yritys voi muuttaa ilmoitustaan myös kesken hakuajan. Internetissä julkaistavan ilmoituksen pituuttakaan ei ole rajoitettu eikä sitä ole liitetty hinnoitteluun. Edellä mainittuja mahdollisuuksia sanomalehtiilmoittelu ei tarjoa. Rekrytointi-ilmoitus voi myös olla internetissä yhdellä ilmoituksella jopa useita viikkoja, kun sanomalehteen se olisi viikoittain päivitettävä. Rekrytointi-ilmoituksen poistaminen on myös nopeampaa ja vaivattomampaa, koska se voi tapahtua lähes milloin tahansa tai jopa automaattisesti. (Markkanen 2005, ) Rekrytointiprosessin osittainen ulkoistaminen Rekrytointiprosessin osittainen ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että palveluntarjoaja auttaa yritystä rekrytoinnissa hallinnoimalla hakuprosessia. Palvelua tarjoava yritys esimerkiksi muokkaa ilmoituksia, vastaanottaa työhakemuksia, informoi työnhakijoita hakuprosessin eri vaiheista sekä käy läpi työhakemuksia ja valmistelee esikarsintakysymykset. Tämä nopeuttaa palvelun tilaajayrityksen sisäistä työtä, koska he pääsevät suoraan käsiksi luokiteltuihin hakemuksiin ja sitä kautta arviointivaiheeseen. Viimeinen päätös jää kuitenkin rekrytoivan yrityksen johdolle, joka valitsee omaan yritykseensä sopivan henkilön. Lopullisessa valinnassa voi rekrytoiva esimies käyttää myös ulkoisen konsultin apua, joka arvioi henkilön soveltuvuutta, mutta ei tee päätöksiä. (Markkanen 2005, 112.) CV-tietokanta Osa rekrytointipalveluyrityksistä ylläpitää CV-tietokantaa, johon työtä hakeva henkilö voi jättää ansioluettelonsa ja mistä työntekijää etsivä yritys, joka on ostanut oikeudet CV-tietokannan käyttöön, voi selata tietyillä kriteereillä sopivia työntekijöitä. Tällaiseen tietokantaan yritys voi usein myös aktivoida vahtipalvelun, joka ilmoittaa yritykselle, kun heidän kriteereihinsä sopiva työntekijä lisää ansioluettelonsa tietokantaan. Suomessa CV-tietokannat ja niiden käyttö eivät ole kovinkaan yleistä eikä luultavasti tule yleistymäänkään, koska Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin verrattain pienet. Yleisen CV-tietokannan tietosuojaus ja luottamuksellisuus saattaa myös arveluttaa

12 jonkin verran työnhakijoita, jonka vuoksi he jättävät kirjautumatta tietokantaan. (Markkanen 2005, 113.) 7 CV-tietokanta on varsin passiivinen tapa hankkia työntekijöitä tai työpaikkaa. Työntekijän kannalta se on passiivista, koska työntekijä vain odottelee yhteydenottoa pelkän CV:n perusteella eikä välttämättä osoita omaa aktiivisuuttaan muulla tavalla. Työnantajalle CV-tietokanta on passiivinen ja arveluttava tapa hankkia työvoimaa, koska henkilö, jonka CV:n työnantaja valitsee tietokannasta, ei välttämättä ole kiinnostunut juuri siitä työpaikasta tai motivoitunut juuri sille työlle, mutta ottaa kuitenkin tarjotun paikan vastaan. (Markkanen 2005, 113.) Ulkoinen rekrytointisivujen ylläpito Kun rekrytointipalvelujen tarjoaja tekee tilaajayrityksen kotisivuille osion, josta työnhakijan ja työnantajan on helppo löytää hakemus, toimii hakemusten vastaanotto ja käsittely kätevästi. Tällöin rekrytointi-ilmoitukset ovat yrityksen omilla kotisivuilla hallinnoitavissa ja tarkasteltavissa, mutta niiden päivityksen ja ylläpidon voi hoitaa palveluntarjoajayritys. Jos päivitys ja ylläpito tehdään palveluntarjoajan toimesta, käy heidän työntekijänsä säännöllisesti läpi asiakasyrityksen kotisivut ja päivittää avoimet työpaikat. (Markkanen 2005, 115.) 2.5 Markkinoilla olevia rekrytointijärjestelmiä HR:n päivittäinen toiminta muodostuu lukuisista eri kokonaisuuksista, jotka kuluttavat paljon yrityksen resursseja ja aikaa. Rekrytointijärjestelmät on kehitetty helpottamaan ja tehostamaan henkilöstöhallinnon toimintoja sekä säästämään kustannuksia. Seuraavassa luettelemme joitain markkinoilla olevia rekrytointijärjestelmiä. Esittelemme toimeksiantajayrityksemme Saima soft & people Oy:n Saima-rekrytointijärjestelmän myöhemmässä kohdassa, jossa esittelemme myös yrityksen muita tuotteita Uranus - Laura Uranus kehitti verkkosivuillaan olleesta cv-pankkiratkaisusta internet-pohjaisen rekrytointijärjestelmän, joka on ollut käytössä jo vuodesta Järjestelmä sai nimekseen Laura, joka juontaa juurensa Uranuksen mainoslauseesta Laadukasta urapalvelua.

13 Laura-rekrytointijärjestelmästä lanseerattiin vuonna 2006 uusi versio, joka on käytössä kymmenillä eri yrityksillä. (Laura - Rekrytointijärjestelmä 2009.) Numeron Oy Promeron TopTen Rekrytointiprosessien hallintaan tarkoitetulla Promeron TopTen-ohjelmistolla voidaan muun muassa luoda työpaikkailmoituksia, suunnitella lomakkeita sekä hallita ja seurata käsittelyprosessia. Promeron TopTen-ohjelmisto on www-pohjainen ja sen tilaaja saa monipuoliset käyttöoikeustasot. (Tuotteet Promeron TopTen 2009.) Logica Rekrytointi-järjestelmä Logican tarjoama rekrytointijärjestelmä toimii selainpohjaisesti ja sitä voidaan käyttää rekrytointiprosessin hallintaan ja rekrytointiviestintään. Sillä voidaan myös hallita sähköisesti työpaikkailmoituksia ja työhakemuksia. Logican rekrytointijärjestelmään ei vaikuta yrityksen koko tai rakenne ja se soveltuu myös organisaatioille, joilla on useita toimipisteitä. Logican järjestelmä on monikielinen, joten se ei ole riippuvainen paikkakunnasta tai maasta. Järjestelmää voidaan käyttää niin ulkoisissa kuin sisäisissäkin työpaikkailmoituksissa ja se voidaan kytkeä myös muihin Logican henkilöstöhallinnon palveluihin kuten palkkahallintoon ja osaamisenhallintaan. (Rekrytointijärjestelmä 2009.) Skillnet - Artist Skillnet Oy:n tarjoama Artist-rekrytointijärjestelmä on Suomen markkinajohtaja. Artist-järjestelmän avulla voi muun muassa määritellä rekrytointitarpeen, hallita työpaikkoja, julkaista työpaikkailmoituksia ja tallentaa hakemuksia hakemuspankkiin. Artist helpottaa myös hakemusten käsittelyprosessia, vanhentuneiden hakemusten poistamista ja arkistointia sekä työpaikkojen ja työnhakijoiden tilastointia. Artist tarjoaa monipuoliset käyttöoikeusmäärittelyt ja sen avulla voi myös vaivattomasti hoitaa rekrytointiviestinnän niin sähköpostitse ja kirjeitse kuin tekstiviestilläkin. Artistjärjestelmä toimitetaan sovellusvuokrauspalveluna ja se toimii selainpohjaisena. (Artist - Suomen suosituin 2009.)

14 3 OSAAMISEN JOHTAMINEN 9 Osaamisen johtamisen avulla yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä sekä vahvistetaan että varmistetaan osaamispohjan tuella ja yrityksen osaamista tarkkaillaan ja kehitetään yrityksen jokaisella tasolla. Jotta tämä kehitys sekä osaamisen vaalinta onnistuisi, vaatii se asioiden määrittelyä ja suuntaamista, jatkuvaa arviointia sekä eritoten suunnittelua. Osaamisen johtamisen kuvaaminen visuaalisesti on työteliästä sen jatkuvan liikkeen ja monitasoisuuden ja -tahoisuuden ilmiön myötä. Samaan kuvaajaan tulisi saada sijoitettua yrityksen strategisen tason elementit, toiminnan ja organisaation rakenteen mukainen työnjako osaamisen johtamisessa, yhteys yksilötason osaamisesta edellä mainittuihin sekä osaamisen arviointi- ja kehittämisprosessi. Eräänlainen kokonaisuus osaamisen johtamisesta yrityksessä on hahmoteltu kuviossa 1. (Viitala 2005, ) Yrityksen strategia Yrityksen strategiset osaamiset Visio * Prosesseille ja toiminnoille määritellään keskeiset osaamiset ja niiden tärkeys * Yksilöille ja ryhmille määritellään keskeiset osaamiset * Tehtäville määritellään osaamisvaatimukset Vertailu Kehittämissuunnitelmat ja -toimet Kompetenssikartoitukset prosesseittain-toiminnoittain-yksiköittäin-tiimeittäin-yksilöittäin KUVIO 1. Osaamisen johtamisen keskeiset elementit yrityksessä (Viitala 2005, 15) Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttaa se, mitä siellä osataan, miten tuota osaamista käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. Muutoksien edessä tärkein ratkai-

15 10 sun tekijä on osaamisen uudistumisessa onnistuminen. Suomalaisissa yrityksissä on huomioitu osaamisen tärkeyden haasteellisuus strategisessa henkilöstöjohtamisessa, mikä ilmenee PA-Consultingin teettämässä tutkimuksessa. Osaamisen johtamisen merkitys korostuu jatkuvasti, koska useissa organisaatioissa on edelleenkin epäselvää, mitä osaamisen johtaminen ja varsinkin sen kehittäminen tarkoittaa sekä minkälaisiin päämääriin sen kautta on mahdollista päästä. Yritysten sisällä tulisi sopia osaamisen merkityksestä yritykselle sekä mitä se käytännössä tarkoittaa, jotta yrityksen kehittyminen tähtäisi jokaisella osa-alueella samaan yhteisesti päätettyyn suuntaan. Osaamisen johtaminen liittyy entistä tiukemmin strategiseen suunnitteluun sekä sen toteuttamiseen ja on tällöin myös käytännönläheisempää. Jotta tällaiseen päämäärään pystytään yrityksessä pääsemään, täytyy koko ylimmän johdon sitoutua, tukea sekä tehdä yhteistyötä alempien portaiden kanssa. (Viitala 2005, ) 3.1 Osaamisen hallinta Osaamisen hallinta yhdistää organisaation ja yksilön osaamisen. Organisaatiossa oleva osaaminen mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan ja luo pohjan tuleville strategisille tavoitteille. Yksilötason osaamisen kautta omaa osaamista pystytään kehittämään, johdon avustuksella erinäiset osaamisalueet suunnataan strategisten tavoitteiden mukaiseksi. Johdon täytyy pohtia, kuinka pystytään hyödyntämään kokemukseen pohjautuvaa osaamista ja miten nopeasti kyetään reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Organisaation menestyminen pohjautuu yksilöiden osaamiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. (Kaiku, osaamisen hallinta 2006.) Osaamisen hallinnassa oleellisia esille nousevia teemoja ovat oikeanlaisen osaamisen tunnistaminen toimintasuunnitelman ja strategian toteuttamiseen, tarvittavan osaamisen hankkiminen omasta organisaatiosta, yhteistyöverkosta tai ulkoisella rekrytoinnilla, kehityskeskustelujen kautta saadun informaation hyödyntäminen, koulutuksesta saavutetun kokemuksen tehostaminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto ja van- osaamisen poisoppiminen. (Kaiku, osaamisen hentuneen hallinta 2006.) Osaamisen hallintaan liittyy kolme eri näkökulmaa, joita ovat strateginen osaamisen hallinta, strateginen henkilöstön kehittäminen ja operatiivinen osaamisen hallinta. Strategisessa osaamisen hallinnassa mietitään mitä osaamista suunnitellun strategian toteuttaminen vaatii, kuinka sitä seurataan ja mitataan, mitä osaamista yritykseltä stra-

16 11 tegian toteuttamiseen puuttuu ja määrittelyä ja arviointia strategiaprosessin yhteydessä. Henkilöstön strateginen kehittäminen pohjautuu osaamisen kehittämisen kytkeytymiseen strategiaan, tarvittavan osaamisen tunnistaminen paikka- ja määrätasolla ja oppimista tukevien kehittämismallien toteuttamiseen. Osaamisvoimavarojen tuloksellinen hyödyntäminen ja kehittäminen lähitulevaisuuden tavoitteiden aikaansaamiseksi, vuosittaiset koulutus- ja kehittymissuunnitelmat ja toimintaympäristön luonti osaamisen kehittymisen tueksi ovat osa operatiivista osaamisen hallintaa. (Kaiku, osaamisen hallinta 2006.) Lähtökohtana osaamiskartoitus Yhä enenemissä määrin yritykset selvittävät systemaattisten osaamis- tai kompetenssikartoitusten avulla sitä, minkälaista osaamista yksiköiden sisällä on, ja mitä toimenpiteitä tulisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen johtaminen luonnetaan nykyisin yhdeksi tärkeimmistä johtamisen osa-alueista. Yritysten määritellessä eri tasojen sekä yksiköiden tulevien vuosien tavoitteita, nousee esille myös se, minkälaisella osaamisella näiden tavoitteiden saavuttamiseen päästään. Aluksi tarkastelun kohteeksi tulee yrityksen strategioiden edellyttämä osaaminen koko yrityksen tasolla, tämän jälkeen yrityksen eri tehtäväkenttien johtohenkilöt arvioivat, mitä osaamista heillä tulisi olla tehtävien hoitamiseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lopuksi jokainen yksilö pohtii oman työtehtävän hoitamiseen vaadittavia osaamistarpeita. Useissa yrityksissä osaamiskartoitukset tehdään tätä tukevien tietokone- tai muiden järjestelmien avulla, joissa osaamistasot on yleensä jaoteltu asteikolla 1-5 tai tasoilla A, B ja C. Osaamisen arvioinnit voidaan näin koota helposti yhteen ja selvittää koko yrityksen osalta osaamiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet. (Viitala 2007, ) Henkilöstön kehittäminen Suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että yrityksessä on oikeita henkilöitä oikeilla paikoilla oikeaan aikaan ja että heillä on tarvittavia taitoja, tietoja ja valmiuksia työskennellä yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstön osaaminen on tärkeässä roolissa. Henkilöstön kehittämisen tuella yrityksessä säilyy osaava henkilöstö nyt ja tulevaisuudessa. Yrityksen strategia ja toiminnan tavoitteet ovat osaamisen kehittämistarpeen lähtökohtia, kehittämissuunnitelma on osa strategian toteuttamista. Toiminnan kannalta olen-

17 12 naisin, ydinosaaminen, kehitetään yrityksen sisällä. Kilpailijoiden on hankalaa jäljitellä ydinosaamista, joten se on yrityksen menestymisen kannalta tärkeä osa. (Hätönen 1998, 7, 12.) Henkilöstön kehittäminen kuuluu osaksi laajempaa osaamisen kehittämisjärjestelmää, johon lukeutuvat lisäksi osaamisstrategioiden määrittelyt, tarvittavien osaamisten jäsentely ja arviointi, kehittämistarpeiden määrittely ja kehityskeskustelut. Kuviossa 2 on tiivistettynä henkilöstön osaamisen kehittämisjärjestelmä. (Viitala 2005, 244.) Yrityksen/yhteisön strategiat ja visiot Osaamisstrategiat 1 = Yritys 2 3 = Yksikkö = Yksilö Tulevaisuuden osaamistarpeet Tarvekartoitus (miinus) Nykyosaaminen Osaamisen mittaus (=) Osaamisen kehittämistarpeet Esteet Edistäjät kehittämisen potentiaali Ohjelman * toteuttaminen * arviointi (tuloksellisuus) * päivitys Yksilön ja tiimin kehittymisohjelma TYKY Kehityskeskustelut Kehittämisen koko keinovalikoima KUVIO 2. Henkilöstön osaamisen kehittämisjärjestelmä (Viitala 2005, 255) Osaamisen kehittämisjärjestelmä on luotava lähtökohtaisesti yrityksen omista tarpeista. Osaamisen kehittämisjärjestelmän tulisi käsittää seuraavia piirteitä: sopivuus yrityksen kulttuuriin ja tilanteeseen, kuvauksellisuuden selkeä ymmärrettävyys, erilaisten osaamisen kehittämiskeinojen monipuolinen hyödyntäminen, jokaisen henkilön oma vastuualue osaamisen kehittämisessä, organisaatio-, ryhmä- ja yksilötason osaamisen

18 huomiointi, yksinkertaisuus ja käytännönläheisyys ja toteutumisen ja toimivuuden seuraaminen ja niiden kehittäminen. (Viitala 2005, 255.) 13 Yrityksissä toteutettavissa kartoituksissa aluksi selvitetään yrityksen ja sen nykyisen henkilöstön osaamisen taso ja mahdolliset tulevaisuuden kehitystarpeet. Tämän jälkeen kartoitetaan keinot, joilla ne pystytään korjaamaan. Kehitystarveanalyysi kuvaa tarpeiden määrittelyn kokonaisuutta, joka sisältää sekä yritys- että työntekijälähtöisen ajattelumallin. Kehitystarveanalyysin toteuttaminen on tärkeää silloin, kun yrityksen johto suunnittelee toiminnan suuntaa ja muutostarpeita tuleville vuosille, yritys tarvitsee uutta osaamista, selvitetään henkilöstön osaamisen tasoa nykytilanteen ja tulevaisuuden muutosten kannalta, laaditaan perinpohjainen henkilöstönkehittämisohjelma ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat ja kehitetään henkilöstön suunnittelua. (Hätönen 1998, 30, 32.) Kauhasen (2006, 142.) mukaan nykyisin suuntauksena on, että laaditaan tarveprofiileja osaamisesta ja kyvyistä, jolloin yrityksen osaamista kehitetään hankkimalla työntekijöitä yrityksen osaamistarveprofiilin perusteella. Ihmiset pystyvät vertaamaan omia kyky- ja osaamisprofiilejaan niiden yritysten profiileihin, joissa he haluavat työsken- Kyky- ja osaamistarveprofiileissa on mahdollista käyttää juuri tähän tarkoituk- nellä. seen luotuja tietojärjestelmiä hyväkseen. Kartoituksen keskeinen vaihe on henkilöstön nykyosaamisen selvitys suhteessa suunniteltuun tavoiteosaamiseen (Hätönen 1998, 39). Nykytilan selvityksessä voidaan käyttää erilaisia tietolähteitä: kyselyjä ja haastatteluja, kehityskeskusteluja, arviointeja ja testejä sekä mittareiden tuottamaa tietoa ja havainnointia. Osaamistarpeiden ja nykyosaamisen välisten erojen havainnointi edesauttaa kehittämistoimien kohdentamista. Kehittämissuunnitelmat laaditaan yritys-, yksikkö-, ja yksilötasolle, joka sisältää kehittämisalueet, tavoitteet, keinot, aikataulut, vastuuhenkilöt ja edistymisen arvioinnin periaatteet. (Viitala 2005, 258.) Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun pohjimmainen päämäärä on organisaation eteenpäinvieminen, joka onnistuu vain yhteistyössä henkilöstön kanssa. Organisaatio kehittyy työntekijöiden kehittymisen myötä. Kehityskeskustelu on yksi monista tavoista, joilla työntekijä

19 14 saa mahdollisuuden ilmaista ajatuksiaan ja toiveitaan, samalla johto pystyy ilmaisemaan mitä se toivoo ja edellyttää työntekijältä. Yrityksen johdon näkökannasta kehityskeskustelu on keino, jolla kehitetään organisaatiota, tehostetaan toimintaa, varmistetaan yhteiset tavoitteet, varmistetaan että henkilöstö on sijoittunut oikein tehtäviensä puolesta ja seurataan erilaisten työpanoksien vaikutuksia. Kehityskeskustelun tavoitteena työntekijän kannalta on esimieheen tutustuminen, työpaikan todellisen tilanteen kuvailu, ryhmätyön toimivuuden selvitys, omien kehitysehdotusten esilletuominen ja henkilökohtaisten kehitysosa-alueiden ja tavoitteiden määrittely. (Ronthy-Östberg & Rosendahl 2004, ) Nykyisin kehityskeskustelut jaetaan kahteen osaan, joista toinen keskittyy henkilön tavoitteisiin ja toinen työntekijän kehittymiseen. Työntekijän kehitykseen painottuvassa osiossa alainen saa mahdollisuuden omien tarpeiden ja ehdotusten esiintuomiseen. Tämä johtuu yritysten tietoisuudesta osaamisen tärkeydestä, jolloin osaamisen johtaminen ja kehittämisen tarpeet nousevat esille. Yritys on määritellyt ja arvioinut kannattavassa liiketoiminnassaan tarvittavat ydinosaamiset ja kartoittanut osaamistilan- jotta yrityksessä työskentelevä henkilöstö säilyttää ammattitaitonsa. (Valpola teen, 2000, 15.) Kehityskeskustelujen tuloksena yritys saa tämänhetkistä informaatiota yksilö- ja yksikkötason tilanteesta ja kehityskohteista, joka helpottaa yrityksen strategista suunnittelua ja voimavarojen oikeanlaista suuntausta jatkossa. Työntekijän sitoutuminen teh- ja yritykseen vahvistuu, hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön ansiosta, jota tävään kehityskeskustelut tarjoavat. (Lankinen ym. 2004, 69.) Jos yrityksen käytössä on systemaattinen osaamisen arviointijärjestelmä, se kannattaa liittää osaksi kehityskeskustelua. Järjestelmästä saatavat osaamisten arviointitiedot tuodaan mukaan keskusteluun ja niitä käsitellään yhdessä. (Viitala 2005, 269.) Yrityksessä kehityskeskustelu voidaan rakentaa seitsenportaisen mallin mukaisesti. Aluksi toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa laatii kehityskeskustelun tarpeellisuudesta ja sen tarkoituksesta tiedotteen. Toisessa vaiheessa järjestetään koulutuspäivä, jolloin toimitusjohtaja, johtoryhmä ja esimiehet kokoontuvat miettimään kehityskeskustelun rakennetta ja sen eteenpäin markkinointia. Tämän jälkeen esimies kutsuu alaiset koolle ja kertoo, mihin keskustelulla pyritään ja miksi yrityksessä se otetaan

20 15 käyttöön. Seuraavaksi esimies sopii alaisensa kanssa keskustelun ajankohdan, jolloin alainen saa muistilistan valmistautuakseen yhteiseen keskusteluun. Kahdenkeskisten keskustelujen jälkeen, keräännytään pienryhmiin, joissa pohditaan ryhmää koskevia ajankohtaisia kysymyksiä. Kuudennessa vaiheessa esimiehet tapaavat koulutuspäivässä, jossa käydään läpi keskustelujen antia. Noin puolen vuoden kuluttua pidetään uu- niin kahdenkeskiset kuin pienryhmäkeskustelut. (Ronthy-Östberg & Rosendahl det 2004, ) 3.2 Strateginen suunnittelu osana osaamisen johtamista Lankisen ym. (2004, 33) mukaan yrityksen liiketoiminnan tulevaisuuden suunnitelmiin tulisi kuulua organisaation sekä henkilöstön osaamisen ja kokemuksen tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen. Tiimien tulisi saada vastuuta oman työnsä sekä tavoitteidensa kehittämisestä. Johtoportaan, esimiesten ja henkilöstöasiantuntijoiden olisi hyvä jatkuvasti arvioida, kuinka henkilöstön tämänhetkiset osaamiset ja kokemukset vastaavat nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tärkeätä olisi huomata, kuinka hyvin liiketoi- minnan strategia sekä johtaminen on kytketty henkilöstön kehittämiseen, valmennukseen ja urapolun ohjaukseen. Osaamisen tunnistaminen ja määrittely Osaamisen arviointi ja vertailu tulevaisuuden tarpeisiin Osaamisen kehittämisen toimenpiteet KUVIO 3. Osaamisen kehittämisen prosessi (Viitala 2005, 87) Henkilöstön osaaminen, sen kehittäminen ja kokemuksen hyödyntäminen ovat strategiassa ja toiminnan eteenpäin kehityksessä merkittäviä tekijöitä kilpailukyvyn säilymisen kannalta. Kuvio 3 selventää polun osaamisen tunnistamisesta sen kehitykseen. Kehityksen ja muutoksien nopeutuminen johtaa yritysten liialliseen keskittymiseen

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Lasse Hirsjärvi Jonna Turpeinen MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Lasse Hirsjärvi,

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot