Lisäävätkö uudet työkäytännöt yrityksen suorituskykyä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäävätkö uudet työkäytännöt yrityksen suorituskykyä?"

Transkriptio

1 Lisäävätkö uudet työkäytännöt yrityksen suorituskykyä? Pasi Koski, FT Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Projekti: Organisatoriset innovaatiot ja niiden rooli yritysten uudistumisprosesseissa

2 Esityksen rakenne Tieteellisestä liikkeenjohdosta korkeatuottoisiin työjärjestelmiin Tutkimusprojekti ja tulokset Johtopäätökset Pohdinta

3 Tieteellisestä liikkeenjohdosta korkeatuottoisiin työjärjestelmiin 1900-> Taylorismi Ihmissuhdekoulukunta 1960-> Sosiotekninen järjestelmä, työn humanisointi, itseohjautuvat työryhmät 1990-luvun uudet tuotanto- ja johtamiskäsitteet (TQM, BPR, LP yms.) Globalisaatio: vakaasta toimintaympäristöstä jatkuvaan muutokseen Hintakilpailun sijaan huomio laatuun, joustavuuteen, innovatiivisuuteen Siirtyminen joustavaan automaatioon Standardituotteista asiakasräätälöityihin tuotteisiin Toiminnoista prosessien johtamiseen Japanilaiset esimerkit (kevyttuotanto, lean production) Korkeatuottoiset työjärjestelmät High-performance work systems

4 Uudet johtamiskäsitteet / kevyttuotanto Lean production / Kevyttuotanto / Kevyt ja joustava toimintatapa Kevyttuotannon ideat ovat universaalisti soveltamiskelpoisia ja ylivoimaisen tehokkaita. Ylivoimaisuus perustuu sen kykyyn yhdistää käsityömäisen tuotannon (craft production) ja massatuotannon vahvat puolet (joustavuus ja tehokkuus), mutta välttää niiden heikkoudet (tehottomuus ja jäykkyys) Asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toimintatapa Ryhmätyö, työkierto, monitaitoisuus, ongelmanratkaisukyvyt, laatupiirit, jatkuva parantaminen, JIT, yhteistyö eri toimintojen välillä, runsaasti koulutusta Työn standardointi

5 Uudet johtamiskäsitteet: Korkeatuottoiset työjärjestelmät Korkeatuottoiset organisaatiot High-performance work systems (HPWS) High-commitment work systems High-involvement work systems Työjärjestelmät, jotka lisäävät työntekijöiden osallistumista, ovat joustavia työntekijöiden työn muotoilun suhteen ja joissa päätöksentekoa on desentralisoitu, tuovat mukaan paremman tuottavuuden, laadun, joustavuuden, innovatiivisuuden, työmotivaation ja työhyvinvoinnin (Ichniowski et al. 1996). Läheistä sukua / jatkoa sosiotekniselle ja työelämän laadun tutkimuksen perinteelle Work smarter, not harder!

6 Uudet johtamiskäsitteet: Korkeatuottoiset työjärjestelmät HPWS tutkimuksen erityinen tunnuspiirre on juuri sen kiinnostuksessa pyrkiä tunnistamaan toisiaan tukevia innovatiivisten käytäntöjen kimppuja (bundle), innovatiivisten käytäntöjen ja niitä tukevien HR-käytäntöjen kimppuja tai HR-käytäntöjen kimppuja Tietyt käytännöt tukevat toisiaan (tiimityö + päätöksenteon hajauttaminen + palkkausjärjestelmä) Tiettyyn uuteen käytäntöön liittyvät hyödyt jäävät täysimääräisesti realisoitumatta, ellei samaan aikaan oteta käyttöön muita siihen liittyviä käytäntöjä Käytännöt vahvistavat toistensa vaikutusta.

7 Uudet johtamiskäsitteet: Korkeatuottoiset työjärjestelmät HPWS-paradigman kannattajien mukaan innovatiivisten käytäntöjen hyödyt työnantajan ja yrityksen näkökulmasta ovat kiistattomat. Kritiikki: lisäävät stressiä, työn kuormittavuutta ja kontrollia sekä aiheuttavat konflikteja Innovatiivisten käytäntöjen organisaation suorituskykyä lisäävä vaikutus voi teoreettisessa mielessä selittyä kahdella tavalla. 1. Ensimmäisen selityksen mukaan käytäntöjen ansiosta työntekijöiden ja työntekijäryhmien työmotivaatio paranee ja omaehtoiset ponnistelut lisääntyvät. 2. Toisen selityksen mukaan innovatiiviset käytännöt saavat aikaan suorituskykyä parantavia rakenteellisia muutoksia riippumatta siitä, tapahtuuko motivationaalisissa tekijöissä muutoksia. Esim. päätöksenteon hajauttaminen itseohjautuville tiimeille voi vähentää työnjohdon tarvetta.

8 Uudet johtamiskäsitteet: Korkeatuottoiset työjärjestelmät Vaihtoehtoiset työkäytännöt + korkean sitoutumisen HRkäytännöt Vaihtoehtoisia työkäytäntöjä ovat mm. Tiimityö työn rikastaminen, laajentaminen ja työkierto osallistumisjärjestelmät kuten laatupiirit ongelmanratkaisuryhmät erilaiset osallistavat ohjausryhmät. Korkean sitoutumisen HR käytäntöjä ovat mm. hyvä työsuhdeturva, inhimillisiä arvoja, ihmissuhteita korostavat organisaation koulutusjärjestelmät suoritukseen perustuvat arviointi- ja ylenemiskriteerit osaamisen ja taitojen kehittymiseen perustuva palkkaus yritystasoiset tasa-arvoiset voitonjakojärjestelmät

9 Uudet johtamiskäsitteet Uudenlainen näkemys työn organisoinnista ja ammattitaidoista Henkilöstön ammattitaidot ja innovatiivisuus kilpailukyvyn lähteenä joustavuus, uuden tekniikan hyödyntäminen, häiriöiden ennaltaehkäisy, prosessien kehittäminen, muutoskyky Ongelmana tayloristiset, byrokraattiset ja hierarkkiset organisaatiot, rakenteet ja toimintatavat 1990-luvun johtamiskäsitteiden ero humanisointiliikkeeseen: korkeampaa suorituskykyä osaavammalla työvoimalla

10 Tutkimusprojekti ja tulokset Organisatoriset innovaatiot ja niiden rooli yritysten uudistumisprosesseissa (Suomen Akatemia); Laadullinen rinnakkaistutkimus: Organisatoriset innovaatiot ja työelämän laatu (Työsuojelurahasto). Kyselytutkimus: N=191, vastausprosentti 31. Kuinka laajasti suomalaisilla teollisuustyöpaikoilla on käytössä uusia innovatiivisia työkäytäntöjä? Onko uusilla työkäytännöillä vaikutuksia yrityksen suorituskyvyn kannalta? Onko löydettävissä käytäntökimppuja? Onko niillä vaikutuksia suorituskykymittareihin?

11 Innovatiivisten käytäntöjen yleisyys Eräiden organisaatioinnovaatioiden käyttö teollisuuyrityksissä Tiimityö / ryhmätyö Aloitejärjestelmä Jatkuva parantaminen Laatutyökalut Laatujohtaminen TQM Työkierto Hierarkiatasojen vähentäminen JIT -periaate Tuotantosolut Työn laajentaminen Osastojen väliset keh.ryhmät Työn rikastaminen TPM Kevyttuotanto BPR Virallisesti käytössä

12 Yksittäisten käytäntöjen vaikutus yritysten suorituskykyyn Selitettävä suorituskykymuuttuja Joustavuus Kokonaissuorituskyky Työhyvinvointi Tuoteinnovaatiot KÄYTÄNTÖ Työn laajentaminen Työn rikastaminen Työkierto X X TQM Laatutyökalut X X JIT-periaate Osastojen väliset kehittämisryhmät Työntekijöiden aloitejärjestelmät TPM Jatkuvan parantamisen ohjelmat X Tiimityö Hierarkiatasojen vähentäminen

13 Käytäntökimppujen vaikutus yritysten suorituskykyyn Selitettävä suorituskykymuuttuja Joustavuus Kokonaissuorituskyky Työhyvinvointi Tuoteinnovaatiot KÄYTÄNTÖNIPPU 1. Työn rajojen purkaminen (työn rikastaminen, työn laajentaminen, työkierto) X X X 2. Laatujohtaminen (TQM, laatutyökalut, JIT-periaate) 3. Osallistava kehittäminen (osastojen väliset kehittämisryhmät, työntekijöiden aloitejärjestelmät, TPM, jatkuvan parantamisen ohjelmat) 4. Työntekijöiden päätösvallan lisääminen (tiimityö, hierarkiatasojen vähentäminen) X

14 Käytäntöjen lukumäärän vaikutus suorituskykymuuttujiin Kokonaissuorituskyky Työhyvinvointi Joustavuus Regressiokerroin t-arvo t-arvo Selitettävä suorituskykymuuttuja Regressiokerroin Regressiokerroin t-arvo KÄYTÄNTÖJEN LUKUMÄÄRÄ 0 1 käytäntöä,065,362 -,164 -,973,072, käytäntöä,323 1,538 -,099 -,499,290 1,391 Enemmän kuin 6 käytäntöä, 384* 1,909,017,089, 387* 1,939 Yrityksiä/ lkm Selitysaste 15 % 24% 16 % F-testi 0,82 1,45 0,90

15 Tulokset tiivistäen Selkeästi yleisimmät ovat tiimityö (61%), työntekijöiden aloitejärjestelmät (60%) ja jatkuva parantaminen (56%), näissä toimialakohtainen vaihtelu vähäistä Yleisesti ottaen omaksuminen yllättävän vähäistä, suurissa yrityksissä käytetään enemmän Japanilaisperäiset mallit vähän käytössä Jatkuva parantaminen ja korkeasti koulutettujen osuus positiivisessa yhteydessä kokonaissuorituskykyyn Työkierto, laatutyökalut ja henkilöstökoulutukseen osallistuneiden korkea prosenttiosuus positiivisessa yhteydessä työhyvinvointiin Jatkuva parantaminen positiivisessa yhteydessä joustavuuteen Työkierto, laatutyökalut ja korkeasti koulutetun henkilöstön prosenttiosuus positiivisessa yhteydessä tuoteinnovatiivisuuteen Mitä enemmän sen parempi (pl. työhyvinvointi) Löydettiin neljä käytäntökimppua Työn rajojen purkaminen positiivisessa yhteydessä kokonaissuorituskykyyn ja joustavuuteen (mutta ei työhyvinvointiin) Työn rajojen purkaminen ja työntekijöiden päätösvallan lisääminen positiivisessa yhteydessä tuoteinnovatiivisuuteen

16 Johtopäätöksiä Systeemisyys - Toimintatavan kokonaisuus Komplementaarisuus - Toisiaan täydentäviä käytäntöjä Multifunktionaalisuus - Yhdellä käytännöllä voi olla vaikutus moniin mittareihin Ristiriitaisuus Plus- ja miinusvaikutukset Kontekstiriippuvuus - Paikallinen soveltaminen Mikropolitiikka - Yksilöiden ja ryhmien valta-asemien muutokset Yhteisöllisyys ja osallistaminen -> hyväksyntä Ylemmän johdon määrätietoinen tuki

17 Pohdintaa Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen haaste: kyky ottaa käyttöön innovatiivisia toimintatapoja yhtä aikaa tuottavuutta ja työelämän laatua kehittävällä tavalla. Muutoksen sosiaalisen / mikropoliittisen luonteen ymmärtäminen Oikeiden kombinaatioiden löytämisen haaste Johtamiseen / osallistumiseen liittyvän asennemuutoksen vaikeus Epävirallisen organisaation merkitys Lopputuloksen ennakoimisen vaikeus Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen, laaja-alainen innovaatiopolitiikka Teknologiavetoinen innovaatiopolitiikka Organisaatioinnovaatiot ovat melko hyödyntämätön voimavara ja kilpailutekijä Henkilöstön osaamis- ja innovaatiopotentiaali paremmin käyttöön Lisää resursseja työelämän kehittämiseen ja työelämän innovaatioiden parempi integroiminen osaksi innovaatiopolitiikkaa Työurien pidentäminen

18 Pohdintaa Yritysjohtajan repliikki kehittämispalaverissa: Asioita ei voi kopioida toiseen paikkaan. Hyvä esimerkki oli mun mielestä se, että kun aikoinaan meidän yrityksessä tehtiin Japanin matkailua vähän isommalla porukalla, niin sen japanilaisen mallin tuominen tänne Suomeen ei olekaan ihan helppo temppu. Se näyttää helpolta, kun sitä katsotaan siellä Japanissa, joo tämmönen me otetaan, pistetään täällä samalla tavalla niin hienosti toimii. Mutta ei se sitten toimikaan. Kun on erilainen kulttuuri ja ihmiset ajattelee eri tavalla. Että ei tosiaankaan voi kopioida niitä asioita. Vaan niistä pitäisi osata löytää ne ihan omat jutut.

19 Kiitos mielenkiinnostanne!

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Organisaatioiden kehittämisen ja työpaikkasuunnittelun kehittämisen suhteista

Organisaatioiden kehittämisen ja työpaikkasuunnittelun kehittämisen suhteista Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen orgkeh.doc Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 4.1.1994

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot