Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45"

Transkriptio

1 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus

2 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Ennen suunnitelman lopullista hyväksymistä, siitä tulee neuvotella yhteistoiminnan hengessä. Suunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön osaamisen vaatimuksista ja niiden mahdollisista muutoksista. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus myös pyydettäessä selvittää, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään, käytännössä yli kolme (3) vuotta, osaamisen kehittämistoimien ulkopuolelle jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutussuunnitelman perusteella kuntayhtymällä on mahdollisuus hakea Työttömyysvakuutusrahastolta (TVR) koulutuskorvausta (Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/201)) niistä päivistä, jolloin työntekijä on osaamisen kehittämisen toimien piirissä ja hänen työpanoksensa ei ole työnantajan käytössä. Koulutuskorvausta voidaan hakea mm. organisaation sisäisestä ja ulkopuolisesta koulutuksesta, verkko-opintojen suorittamisesta ja mentoroinnista. Työkierto, perehdytys ja luottamusmieskoulutus eivät kuulu tuen piiriin. Oppisopimuskoulutuksesta korvaukseen piiriin voidaan lukea tietopuolinen osuus, mutta käytännön osio työyksikössä ei oikeuta koulutuskorvaukseen. Tässä koulutussuunnitelmassa on kuvattu PKSSK:n osaamisen johtamisen ja -kehittämisen prosessit sekä osaamisen kehittämisen menetelmät ja rakenteet. OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Osaaminen on kuntayhtymän strategian ytimessä: Meillä välitetään, meillä osataan! Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien taitojen ja tietojen hallintaa sekä niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Kuntayhtymässä on tavoitteena kehittää henkilöstön osaamista koko työuran ajan ja edistää osaavan henkilöstön joustavaa liikkumista organisaatiossa. Osaamisen kehittäminen on työntekijän oikeus ja velvollisuus ja osa jokaisen esimiesasemassa toimivan työtä. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen ja urasuunnitteluun. Osaamisen kehittämisen tulee olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja systemaattista. Osaamisen johtamisen tukena toimii ONNI-HR-järjestelmä, josta löytyvät ajantasaiset tiedot henkilöstön täydennyskoulutuksesta, voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä sekä käydyistä kehityskeskusteluista. Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen PKSSK:ssa on osa kokonaissuunnittelua. Osaamisen johtaminen sisältää organisaation, yksikön ja työntekijän näkökulmat. 2

3 Kuntayhtymän johto linjaa osaamisen kehittämisen suunnan ja painopistealueet kaksi kertaa strategiakaudessa. Työntekijän ja yksikön osaamisen kehittämistä ohjaavat yksikön toimintasuunnitelma, joihin yhdistetään organisaation ja työn asettamat osaamisvaatimukset sekä henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet. Osaamisen johtamisen tavoitteena on osaava ja motivoitunut henkilöstö. PKSSK:ssa johdon linjaamia strategiasta nousevia painopistealueita vuosille ovat: 3

4 1. Johtaminen 2. Työelämän laatu 3. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 4. Erikoisalakohtainen / ammattikohtainen osaaminen Kehityskeskustelun avulla selvitetään osaamisen nykytilanne, vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kehityskeskustelussa yksikön työntekijä arvioi omaa osaamistaan täyttäen kehityskeskustelulomakkeen, jonka kysymykset on laadittu PKSSK:n strategian mukaisesti. Kehityskeskustelulomakkeen teemat käydään läpi oman esimiehen kanssa joko yksilö- tai ryhmäkehityskeskusteluissa. Keskustelun perusteella laaditaan työntekijän ja yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmat (kehittymistavoitteet) tulevalle kaudelle. Osaamisen kehittämissuunnitelmissa yhdistyvät yksilön ja organisaation tavoitteet. Kehityskeskustelujen jälkeen esimiehellä on mahdollisuus tarkastella omien työntekijöidensä kehittämissuunnitelmia ja saada niistä raportti ONNI-HR -järjestelmästä. Raporttia voidaan hyödyntää yksikön toiminnan ja osaamisen kehittämisen suunnittelussa, mutta myös yksittäisen työntekijän urapolun hahmottelemisessa. Tällöin esimiehen tulee huomioida työntekijät, jotka ovat olleet pidempään (kolme vuotta) osaamisen kehittämistoimien ulkopuolella. Esimiehen tulisi rohkaista heitä ottamaan vastuutta oman osaamisensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä, sekä ohjata heitä työssä oppimisen menetelmien piiriin. Kehityskeskustelua voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä osaamisen johtamisen työvälineistä. Kehityskeskustelun avulla voidaan arvioida osaamista ja saada esille osaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Muita osaamisen johtamisen tärkeitä elementtejä ovat henkilöstön suunnitteluun, hankintaan ja perehdyttämiseen liittyvät asiat. Onnistuneen osaamisen johtamisen tulokset näkyvät mm. strategian toteutumisena, kehittyneempinä toimintatapoina, asiakaslähtöisinä palveluina, uusina innovaatioina ja parantuneena tuloksena. Osaamistarpeita pyritään tunnistamaan myös koulutuspalveluiden osaamistarvekyselyllä, joka lähetetään joka toinen vuosi kaikille PKSSK:n yksiköiden esimiehille. Hoitotyön osalta osaamistarvekyselyyn vastaavat kunkin alueen ylihoitajat keskusteltuaan oman alueensa osastonhoitajien kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta syntyneet koulutus- ja osaamisen kehittämisen tarpeet käydään läpi yhdessä koulutuspalveluiden kanssa erikseen sovittavassa yhteistyötyökokouksessa. Maakunnan perusterveydenhuollon osaamistarvekysely tehdään yhteistyössä perusterveydenhuollon yksikön kanssa. 4

5 Kuntayhtymässä toimintaa kehitetään strategisten kärkihankkeiden suuntaisesti sekä toiminnasta nousevien strategisten muutostarpeiden mukaan. Kehittämisessä käytetään mm. lean menetelmiä. Kaikissa muutos- ja kehittämiskohteissa tulee huomioida erikseen myös osaamistarpeet sekä vajeet. Näiden kartoitusten ja tietojen perusteella rakentuu kuntayhtymän yhteinen vuosittainen sisäinen ja alueellinen koulutuskalenteri sekä muut osaamisen kehittämisen toimet. Osaamisen kehittäminen on keskitetty kuntayhtymän koulutuspalveluihin strategisten painopistealueiden: johtaminen, työelämän laatu sekä turvallisuuskulttuurin kehittämisen osalta, eivätkä yksiköt hanki näiden teemojen mukaista osaamista itse. Oman erikoisala- ja ammattialakohtaisen osaamisen yksiköt voivat hankkivat itsenäisesti. Näin varmistetaan kriittinen osaaminen kuntayhtymässä. Kaikki osaamisen kehittämisen tiedot löytyvät Onni-HR-järjestelmästä, josta saadaan myös raportit vuosittaisesta toteumasta, niin yksilö kuin organisaatiotasollakin. Näin vastaamme kuntatyönantajan sekä työttömyysvakuutusrahaston raportointivaateisiin. Osaamisen kehittämisen menetelmät Täydennyskoulutuksen ja työssä hankitun osaamisen tarkoituksena on tuottaa pysyviä muutoksia työntekijöiden osaamiseen. Oppimiseen liittyy aina myös sosiaalinen ulottuvuus, jolloin ihmiset voivat peilata omassa arjessaan tai työssä kokemiaan asioita kulloinkin käsiteltävään asiaan. Oppimisprosessista tulee tällöin syvällisempi ja henkilöstön on helpompi sitoutua käsiteltävään asiaan. Haastava taloudellinen tilanne ja ulkopuoliseen koulutukseen pääsyn hankaluus puoltavat monipuolisten työssäoppimisen keinojen käyttöönottoa. Lisäksi strateginen tavoite henkilöstön liikkuvuuden edistämisestä vaatii osaamista ja hankitun osaamisen päivittämistä. Kuntayhtymässä valittujen työssäoppimisen menetelmien maastouttamiseen panostetaan erityisesti. Koulutuspalvelut opastaa ja antaa tukea esimiehille ja henkilöstölle valittujen menetelmien käytössä. Valituissa osaamisen kehittämisen menetelmissä korostuvat mahdollisuus yhdessä oppimiseen ja vastuunotto sekä omasta, että työyhteisön oppimisesta. Nämä menetelmät tukevat myös sitä ajatusta, että PKSSK toimii opetussairaalana. Tavoitteellinen työkierto sekä varjostaminen on tarkoitus mahdollistaa myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 5

6 Menetelmät ovat: Tavoitteellinen työkierto Tavoitteellisella työkierrolla tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä. Se mahdollistaa myös strategisesti merkittävän osaamisen kehittämisen työssä oppimalla. Työntekijän näkökulmasta tavoitteellinen työkierto mahdollistaa uuden oppimisen, vertaiskokemusten ja osaamisen jakamisen urapolun eri vaiheissa. Lisäksi sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin. Organisaation näkökulmasta työkierron avulla henkilöstö tutustuu eri työyksikköjen toimintaan, perehtyy erilaisiin työtapoihin ja -menetelmiin sekä saa kokonaiskuvan palveluprosesseista. Näin voidaan varmistaa, että palveluprosessin eri vaiheissa on oikeaa osaamista, mikä näkyy asiakkaalle laadukkaina ja vaikuttavina palveluina. Lisäksi työkierron avulla voidaan arvioida miten kehitetyt prosessit toimivat. Tavoitteellista työkiertoa voidaan käyttää myös erilaisten prosessien kehittämiseen, verkostojen luomiseen, osaamisen siirtämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työkierrolla voi olla erilaisia tavoitteita yksilön tarpeista ja organisaation toiminnasta johtuen. Mentorointi Mentoroinnilla tarkoitetaan sellaista ohjausta ja tukea, jota kokeneempi työntekijä eli mentori antaa työuran alussa olevalle tai työtehtävää vaihtavalle työntekijälle eli aktorille. Mentorin ja aktorin ei välttämättä tarvitse olla samaa ammattiryhmää, sillä yhteinen tavoite ratkaisee. Mentorointi sopii erityisen hyvin esimiestehtävissä toimiville. Mentoroinnin tavoitteena on edistää ja tukea aktorin ammatillista osaamista ja kehittymistä. Kyseessä on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. Mentoroinnissa pyritään jakamaan käytännön kokemuksen kautta tullutta osaamista ja mahdollistamaan hiljaisen tiedon siirtyminen. Lähiesimiehen rooli mentoroinnin mahdollistajana on tärkeä. Myös ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden työyhteisöjen on hyvä tietää meneillään olevasta mentorointityöskentelystä, sillä mentoroinnin on todettu lisäävän koko työyhteisön oppimista ja edellytyksiä ottaa vastaan uusia työntekijöitä. 6

7 Verkko-oppiminen Verkko-oppimisympäristö tarkoittaa Internetiin tai organisaation sisäiseen verkkoon (intranet) suunniteltua oppimisalustaa, joka voi sisältää hypertekstiä, -mediaa, linkkejä, vuorovaikutuskanavia (sähköposti, keskusteluryhmät ja chat) sekä erilaisia tietokantoja, tehtäviä ja testejä. PKSSK:n oman verkko-oppimisympäristön nimi on Verkkarit ja perustana on käytetty Moodle oppimisympäristöä. Täydennyskoulutuksessa verkko-opiskelun lähtökohtana on aikaisempaan tietoon ja kokemukseen liittyvä tietämys, jota syvennetään vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita. Verkko-opiskelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus, mutta myös tiedon ja oman osaamisen jakaminen verkossa. Verkko-oppiminen soveltuu erityisen hyvin aikuisten työssäoppimiseen, sillä aikaisempi työ- ja elämänkokemus toimivat hyvin oppimis- ja osaamisresurssina. Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen tavan opiskella ja näin se sopii myös vuorotyötä tekeville. Yhteisöllisenä oppimisympäristönä verkko lisää myös ammatillista yhteistyötä. Verkko-oppiminen voi olla myös osa monimuoto-opetusta. Verkko-opiskelu tarjoaa joustavia mahdollisuuksia kehittää suuren henkilöstömäärän osaamista. Samalla aikaa verkossa voi opiskella suuri joukko henkilöstöä. Tietokoneen tai älypuhelimen kautta tapahtuva opiskelu vahvistaa tietokoneen käyttötaitoja ja madaltaa kynnystä ottaa käyttöön myös muita sähköisiä tieto- ja viestintäteknologian välineitä. Verkko-oppiminen vaatii uudenlaisten oppimisprosessien omaksumista sekä tieto- ja viestintäteknologian sovellusten perusosaamista. Verkko-opiskelu on valittu yhdeksi osaamisen kehittämisen menetelmäksi PKSSK:ssa, sillä se tavoittaa laajan henkilöstömäärän eikä opiskelu ole sidottu tiettyyn paikkaan ja aikaan. Lisäksi opiskelu on kustannustehokasta ottaen huomioon Pohjois-Karjalan sijainnin muuhun maahan nähden. Opiskelumateriaali ja muu aineisto ovat helposti saatavilla. Pääsy oppimisympäristöön ja sen käyttö on helppoa. Varjostaminen Työn varjostaminen on vertaiskehittämiseen perustuva työn kehittämisen menetelmä. Siinä kaksi eri paikassa työskentelevää saman alan työntekijää varjostaa eli seuraa ja havainnoi kumpikin vuorollaan toisen työskentelyä muutaman päivän ajan. Tarkoitus on, että molemmat toimivat sekä vierailevana että vastaanottavana osapuolena. Havainnoinnin kohteena on 7

8 arkinen, tavanomainen työskentely. Työn varjostaminen mahdollistaa eri työyhteisöissä käytössä olevien hyvien käytäntöjen levittämisen ja työyhteisöjen välisen yhteistyön lisäämisen. Erityisesti yksin työskenteleville työntekijöille työn varjostaminen mahdollistaa vertaistuen saamisen samantyyppisissä työtehtävissä työskentelevältä. Varjostaminen sopii hyvin myös esimiestehtävissä toimiville. Vierailijalle (varjostajalle) työn varjostaminen tarjoaa mahdollisuuden päästä seuraamaan oman ammattialan työtä itselle uudessa työympäristössä. Havainnot työtehtävien suorittamisesta eri tavoilla avaavat vierailijalle uusia näkökulmia ja auttavat näkemään oman työn uudella tavalla. Irrottautuminen oman työn rutiinista mahdollistaa sen kriittisen tarkastelun ja erilaisten toimintavaihtoehtojen oivaltamisen. Vastaanottajalle (varjostettavalle) tarjoutuu tilaisuus tarkastella omaa työtä yhdessä vierailijan kanssa. Vierailijan esittämät kysymykset avaavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia liittyen omaan työhön. Omasta työstään kertoessaan vastaanottaja samalla jäsentää ja analysoi omaa toimintaansa työssä. Osaamisen jakaminen Osaamisen jakamisen perustana voidaan pitää sitä, että työyhteisön työilmapiiri kannustaa toisten neuvomiseen ja oman tiedon jakamiseen. Jokaisen tulisikin sitoutua tiedon vastaanottamisen lisäksi myös sen eteenpäin jakamiseen. Edellä kuvattu mentorointi edustaa juuri tätä tapaa oppia. Osaamisen jakaminen liittyy läheisesti myös työhyvinvointiin. Osaamisen jakamista voidaan tukea myös tilasuunnittelulla (yhteydenpito helpottuu kun työskennellään fyysisesti lähellä toisiaan). Osaamisen jakamisen työkaluja voivat olla esimerkiksi koulutuspalautteen antaminen ulkopuolisesta koulutuksesta omassa yksikössä ja uuden tutkimustiedon/ammattijulkaisujen tiedon hyväksi käyttö työyksiköissä (osastokokouksissa, tutkimusklubeissa). Simulaatio-oppiminen Simulaatiolla tarkoitetaan todellisen kohteen ja sen kanssa tehtävän työn jäljittelyä ja tämän jäljitelmän käyttöä opetuksessa. Simulaatio-oppimisessa korostuu oppijan aktiivinen rooli; uusien kysymysten herääminen, omien kokemusten reflektointi, uusien toimintamallien kokeilu, ongelman ratkaisu sekä uuden ymmärryksen muodostuminen ja tiedon integrointi aikaisemmin opittuun tai koettuun. Simulaatiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskustellen. Kliinisten taitojen lisäksi simulaatiotilanteissa opitaan viestintä- ja 8

9 vuorovaikutustaitoja, oman toiminnan reflektointia ja palautteen antamista muille. Simulaatiossa opitaan myös tiimityötaitoja sekä päätöksentekoa erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. PKSSK:aan on koulutettu kahdeksan (8) simulaatio-ohjaajaa eri klinikoihin ja tukipalveluihin yhteistyössä Karelia AMK:n kanssa. Simulaatio-ohjaajat suunnittelevat yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa erilaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa opintoja voidaan suorittaa sekä verkossa, että simulaatio-oppimisympäristössä tai omassa tutussa työympäristössä in situ. Johtamisosaamisen vahvistaminen Esimiehille suunnattujen johtamiskoulutusten tarkoituksena on, strategian mukaisesti, vahvistaa esimiesten johtamisosaamista ja tukea esimiehiä muutosjohtamisen prosesseissa. Kaikilla esimiestasoilla on omat koulutuskokonaisuudet sekä mahdollisuus jatkuvaan johtamisosaamisen kehittämiseen. Osaamisen vahvistaminen tukee johtamisjärjestelmää. Johtamisosaamisen koulutusrakenne PKSSK:ssa: emba 9

10 Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettava 25 opistopisteen johdon ja esimiesten koulutusohjelma, joka painottuu sosiaali- ja terveysjohtamiseen. Kesto 1 vuosi. LEVA PKSSK:n oma räätälöity lähiesimiesvalmennus, jossa vuorottelevat lähipäivät sekä pienryhmäohjaus. Arkipäivän työparit tekevät yhdessä kehittämistehtävän. Kesto 1 vuosi. Esimies työnantajan edustajana PKSSK:n oma strategisten teemojen valmennus, joka koostuu palvelussuhdeasioiden- tai lääkärin palvelussuhdeasioiden verkkokurssista sekä vuosittain vaihtuvista lähipäivistä. Ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen Itä-Suomen yliopiston kanssa yhdessä toteutettu, lyhyt prosessinomainen valmennus haastaviin esimiestilanteisiin. Kehityskeskusteluvalmennus Prosessinomainen valmennus kehityskeskustelu- ja ryhmäkehityskeskustelutaitojen vahvistamiseksi. Ajankohtaiset teemakoulutukset Vaihtuvin teemoin koulutuksia ajankohtaisista aiheista. Osaamisen ennakointi Osaamisen ennakointi tarkoittaa organisaation tulevien osaamistarpeiden tunnistamista. Osaamisen ennakoinnilla pyritään vastaamaan kysymykseen: minkälaista osaamista organisaatiomme tulevaisuudessa tarvitsee? Osaamisen ennakointi linkittyy johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja edelleen strategiseen henkilöstöjohtamiseen. Osaamisen ennakoinnilla on myös vahva kytkös tulevaisuuden analysointiin ja strategiatyöhön, sillä osaamisen ennakointi tukee organisaation strategista päätöksentekoa sekä strategian toteuttamisessa tarvittavan osaamisen varmistamista. Käytännössä osaamisen ennakointi on tulevaisuuden hahmottamista sekä analysointia sen osalta, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten näihin osaamistarpeisiin varaudutaan koulutuksen, työssä oppimisen ja rekrytoinnin keinoin. 10

11 Tulevaisuudessa kuntayhtymässä tarvitaan vahvempaa moniammatillista suunnittelua osaamisen ennakoimiseksi sekä osaamistarpeiden löytämiseksi. Eri johtamisen tasoilla tulee toiminnan suunnittelun yhteydessä paneutua suunnitellusti kriittisen osaamisen näkemiseen sekä suunnitella toimintatavat osaamisen varmistamiseksi moniammatillisesti. Koulutuspalvelut on apuna osaamisen prosessin kehittämisessä. 11

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot