Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18812

2 Selostus 1 (69) Närhi Johanna

3 Selostus 2 (69) Närhi Johanna Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Tiivistelmä Lähtötiedot Suunnittelualueen kuvaus Luonto Maisema Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännökset Asuminen, palvelut ja elinkeinot Liikenne Tekniset verkostot Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaava Vaihemaakuntakaava Seututason selvitykset ja suunnitelmat Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Maanomistus Tuulivoimapuiston yleissuunnitelma Suunnittelun kuluessa laaditut selvitykset Tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Prosessin aikana tarkennetut tavoitteet Mitoitusperusteet Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan kuvaus ja vaikutukset Vaihtoehtojen kuvaus Kokonaisrakenne... 36

4 Selostus 3 (69) Närhi Johanna 7.3 Osayleiskaavan aluevaraukset ja kaavamerkinnät Aluevaraukset Muut kaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Osayleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset lentoturvallisuuteen ja tutkien toimintaan Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin Osayleiskaavan toteuttaminen Liitteet Liite 1: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys Liite 2: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen selvitys 2012 Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4: Poistuva yleiskaava Liite 5: Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaavan pienennös ja merkinnät Liite 6: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2012 (Ahlman) Liite 7: Luonnosvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine Liite 8: Melumallinnus, ehdotusvaihe Liite 9: Varjostusmallinnus, ehdotusvaihe Liite 10: Näkymäalueanalyysi, ehdotusvaihe Liite 11: Kuvasovitteet, ehdotusvaihe Liite 12: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys 2013 Liite 13: Linnuston syysmuuton seuranta 2012 Liite 14: Linnuston kevätmuuton seuranta 2013

5 Selostus 4 (69) Närhi Johanna Laaditut suunnitelmat ja selvitykset (lähdeluettelo) Ahlman Konsultointi & suunnittelu Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys Ahlman Group Oy 17/2013. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys (Kalle Luoto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimaalue, arkeologinen selvitys Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys. ; alikonsulttina Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy (Kalle Luoto), Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys Museovirasto, 2011: Valtakunnallisesti merkittävä rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY, Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa. Sarja A:300. Toivonen, T. 2005: Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Turvetutkimusraportti 363. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (65) Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavan päiväys: Luonnos Ehdotus Alueen määrittely: Suunnittelualue sijaitsee Siikaisten kunnan länsiosassa Merikarvian kunnan rajalla, noin 7 km etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (vt 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (st 270) eteläpuolelle. Kaavan laatija: / projektipäällikkö Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 suunnittelijat: Pekka Seppänen, ins. AMK ja Anna Hakula, arkkit. yo kuvasovitteet ja mallinnukset: Hans Vadbäck, ins. AMK Osoite: Sähköposti: Projektinumero: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE P18812 Vireilletulo: Kunnanhallitus ( 161) Kunnanvaltuusto hyväksynyt: ( ) Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan alueen maankäyttöä. Laadittavan osayleiskaavan saatua lainvoiman, voidaan tuulivoimaloiden rakennusluvat myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa hyödynnetään samanaikaisesti tehtävää tuulivoimapuiston yleissuunnittelua sekä laadittavia ympäristöselvityksiä. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet sijoittaa suunnittelualueelle kahdeksan tuulivoimalaa. Kaavatyöhön on ryhdytty Tuuliwatti Oy:n aloitteesta. TuuliWatti Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen Siikaisten kunnalle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi suunnittelualueella. Siikaisten kunnanhallitus on päättänyt käynnistää toimenpiteet osayleiskaavan laatimiseksi ( 161), hyväksynyt maankäyttösopimusluonnoksen ja hyväksynyt kaavan laatijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n (nyk. ). Hankkeesta vastaava vastaa myös kaavoituksen kustannuksista. Siikaisten kunnan osalta kaavatyötä ohjaa ja valvoo kunnan kaavojen valmistelutoimikunta: Päivi Rantanen, kunnanjohtaja Anne Järvenranta, tekninen johtaja Keijo Silvola, kunnanvaltuuston pj Hannu Heikintalo, kunnanhallituksen pj Sari Vuorela, kunnanhallituksen jäsen

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (65) 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Siikaisten kunnan alueelle, n. 5-7 km keskustaajamasta lounaaseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Siikaisten kunnan ja Merikarvian kunnan väliseen rajaan. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (valtatie 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (seututie 270) eteläpuolelle. Alue on n. 982 ha:n suuruinen. Suurin maanomistaja alueella on Siikaisten kunta. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 1.2 Yleiskaavan sisältövaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa esitetyt tavoitteet, säädökset vuorovaikutuksesta kaavoja valmisteltaessa sekä kaavojen sisältöön ja asiakirjoihin kohdistuvat vaatimukset muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta yleiskaavoituksen sisältöä, laatua ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 ) ohjaavat yleiskaavan laatimista. Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee käsitellä ja ratkaista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 ): yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (65) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; ympäristöhaittojen vähentäminen; rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva maakuntakaava. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan MRL 77 a :n mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 1.3 Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet Konsultin valinta Kaavoitusaloite, kaavoituksen käynnistämispäätös kunnanhallituksessa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ohjausryhmän aloituskokous kunnassa 5/ Kaavaprosessin tulevia vaiheita Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyv. kunnanhallituksessa Vireilletulokuulutus, kuulutus luonnosvaiheen kuulemisesta Osallistumis- ja arviointisuuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä Yleisötilaisuus (luonnosvaihe) ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (65) Kaavaehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa Kaavaehdotuksen virallinen nähtävilläolo Yleisötilaisuus osayleiskaavaehdotuksesta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa Kuulutus kaava lainvoimainen 2 TIIVISTELMÄ Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelualueen kaavoittamista. Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana yleiskaavana. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvat tuulivoimalaitokset perustuksineen, voimaloita yhdistävät keskijännitekaapelit (20 kv:n maakaapeli) ja huoltotiet, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittava sähköasema (20/110 kv), kytkinkenttä ja liittymisjohto (110 kv:n ilmajohto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuisto muodostuu alustavan yleissuunnitelman mukaan yhteensä 8 tuulivoimalasta. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on n. 27 MW. Tuulivoimapuiston toteutuksessa hyödynnetään pääosin olemassa olevaa tiestöä, jota tarvittaessa parannetaan. Tuulivoimaloita yhdistävät maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata; alueelta aidataan ainoastaan sähköasema. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaehdotusta laadittaessa siirrettiin kuutta voimalapaikkaa, joista kahta merkittävästi lännemmäksi. Ehdotusvaiheessa on laadittu linnuston kevätmuuttoselvitys 2013, arkeologinen täydennysselvitys 2013 ja päivitetty melu- ja varjostusmallinnukset, näkemäalueanalyysi, laadittu kuvasovitteita Lankosken suunnasta sekä tarkistettu kaavaselostusta ja vaikutusten arviointia.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (65) 3 LÄHTÖTIEDOT Hankealuetta on kuvattu myös alueesta erikseen laaditussa ympäristöselvitysraportissa (Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahanke,, 2012). Suunnittelualue sijoittuu Merikarvian ja Siikaisten kunnan rajalle, Siikaisten kunnan puolelle. Kuva 2. Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaava-alue sijoittuu Otamontien, Vaasantien (vt 8), Tuorilantien ja Leväsjoentien rajaamalle alueelle Siikaisten ja Merikarvian kuntien rajalle. 3.1 Suunnittelualueen kuvaus Luonto Alueesta laaditussa ympäristöselvityksessä (FCG, 2012) on paikannettu hankealueen luonnon kannalta arvokkaat kohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia kohteita, arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisen, EU:n luontodirektiivien mukaisten tai muutoin merkittävän lajiston kasvupaikkoja tai elinympäristöjä. Arvokkaat luontokohteet on esitetty kartalla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ympäristöselvityksen liite 1

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (65) Kasvillisuus ja luontotyypit Hankealue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa eteläboreaaliseen alueeseen, Pohjanmaan rannikkoalueeseen. Suoaluejaossa hankealue sijoittuu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kilpikeitaiden alueelle. Hankealueen kangasmaan metsäalueet ovat kasvupaikkatyypiltään Etelä-Suomen tuoreita mustikkatyypin (MT) kankaita sekä karumpia kuivahkoja puolukkatyypin (VT) kankaita. Karuimmilla kallioalueilla esiintyy myös kuivaa jäkälätyypin (CIT) kangasta. Hankealueen keskiosan laajojen avosoiden ympärillä on ojitettuja turvemaita. Korkeammilla kangasmailla metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Kallioalueilla on jäkälikköisiä kankaita. Kuusivaltaista metsää on Jäneskeitaan pohjoispuolella ja lehtipuuvaltaista puustoa Jäneskeitaan eteläpuolisten peltojen läheisyydessä. Hankealueen metsät ovat talouskäytössä. Vanhaa luonnontilasta metsää on Uusitalon luonnonsuojelualueella. Muualla metsä on nuorempaa. Alueen etelä- ja pohjoisosassa on hakkuuaukeita ja taimikkoa. Hankealueen suurin suoalue on Jäneskeidas, joka rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon kaakkoisreunassa on peltoja ja suon koillis- ja eteläosan poikki kulkee metsäautotie. Jäneskeitaan keskiosa on luonnontilaista suota ja reunaosat on ojitettu. Suon keskiosassa on keidasrämeen ohella rahkarämettä ja paikoin lyhytkorsinevaa. Ojitusalueilla on rahka- ja isovarpurämemuuttuma ja turvekankaita. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Hankealueen lounaisosassa sijaitseva Kurkikeitaan suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie. Suo on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Reunoilla on ojituksia. Suolla on kaksi lampea, Kolmijärvet. Suon keskiosa on pääasiassa keidasrämettä ja silmäkenevaa. Keidasrämeen ympärillä ja reunaosissa on rahkarämettä ja isovarpurämettä sekä näiden muuttumia. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Kurkikeitaan eteläosan poikki kulkee sähkölinja. Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu yhden maastopäivän ajan ( 2012). Inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia luontotyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston kasvupaikkoja arvokohdetarkasteluna koko hankealueelta sekä kasvillisuustyyppejä tarkemmin voimaloiden rakennuspaikoilta ja niitä yhdistäviltä tielinjauksilta. Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. Hankealueen metsälakikohteet on esitetty hankealueen arvokkaiden luontokohteiden kuvauksessa ympäristöselvityksen liitekartalla 1 (ote alla).

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (65) Kuva 3. Ote Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvityksen liitekartasta 1 (FCG, 2012) kaavaluonnosvaiheen mukaisilla voimalapaikoilla. Kartalle on osoitettu Kurkikeitaan Kolmijärvet Vesilain mukaisina lampina, Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan suot, Uusitalon luonnonsuojelualue ja maisemapuu lähellä tuulivoimalaa nro 3. Voimaloiden paikkoja on siirretty kaavaehdotusta laadittaessa.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (65) Hankealueen arvokkaat luontokohteet Hankealueen luonto on voimakkaasti käsiteltyä, ja alueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Hankealueen arvokkaita luontokohteita ovat keskiosiltaan luonnontilaiset laajat suot Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Vähäpuustoiset suot huomioidaan metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Isovarpurämeet ja tupasvillarämeet ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT) ja lyhytkorsinevat vaarantuneita (VU). Kurkikeitaalla sijaitsevat Kolmijärvet ovat alle 1 ha kokoisia luonnontilaisia lampia ja vesilain mukaisia kohteita. Alueella mahdollisesti olleet luonnontilaiset purot on aikoinaan oikaistu metsätaloustoimissa. Lähteitä tai tihkupintoja ei inventoinneissa havaittu. Uusitalon luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen. Luonnonsuojelualue on vanhaa luonnontilaista ja lehtomaista, pääosin kuusivaltaista metsää. Lehdot ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantuneita (VU). Jäneskeitaan metsäautotien varressa on suuri mänty, joka on huomioitu luontoselvityksessä merkittävänä maisemapuuna. Uhanalaiset ja suojeltavat kasvilajit Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnissa hankealueella ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU), erityisesti suojeltavaa tai luontodirektiivin (liite IV b ja liite II) putkilokasvilajistoa, eikä myöskään silmälläpidettävää (NT) kasvilajistoa. Uusitalon luonnonsuojelualueella esiintyy alueellisesti uhanalainen (RT) pussikämmekkä. Alueelta ei ollut aikaisempia tietoja uhanalaisten lajien esiintymisestä Hertta Eliölajit - tietokannan mukaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Maa- ja kallioperä, topografia Hankealueen maaperä on karkearakeista lajittunutta moreenia. Maaston korkeimmilla kohdilla on pieniä kalliopaljastumia. Alueen keskiosissa on laajoja suoalueita, joilla maaperä on turvetta. Kurkikeitaan suolla turvekerroksen paksuus on jopa 3,7 m ja Jäneskeitaalla 3,3 m. Soiden yleisin pohjamaalaji on moreeni. Maaperässä esiintyy myös hiekkaa, hietaa ja sekä paikoin ohuelti liejua (Toivonen 2005). Alueen topografia on loivapiirteistä ja maaston korkeuserot ovat varsin pieniä. Maaston korkeimmat kohdat ovat noin 50 metriä merenpinnan yläpuolella. Pinta- ja pohjavedet Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella (VHA 3). Hankealue sijoittuu kolmannen jakovaiheen valuma-aluejaossa Merikarvianjoen suualueelle (36.011) ja länsiosiltaan Tuorijoen alaosan alueelle (36.051). Hankealueen vesistöjä ovat Jäneskeitaan länsipuolella sijaitseva Valkkijärvi, joka on kooltaan noin 10 ha. Valkkijärven rannat ovat metsäiset ja rakentamattomat, joten rannat ovat käytännössä katsoen luonnontilaisia. Kurkikeitaan keskellä sijaitsee Kolmijärvet, kaksi pientä suolampea. Lammet ovat luonnontilaisia ja kooltaan noin 0,1 ha. Muut hankealueen pintavedet ovat metsäojia. Alueella ei ole luonnontilaisia puroja.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (65) Jäneskeidas ja Kurkikeidas ovat keskiosiltaan ojittamattomia soita, mutta niiden laiteet ja ympäröivät suot on ojitettu. Ojitukset laskevat Jäneskeitaan länsipuolella ja Kurkikeitaan pohjoispuolella Pentinnevanojan kautta Merikarvianjokeen laskevaan Tuorijokeen, ja edelleen Selkämereen Peipunlahdessa Merikarvian keskustaajaman eteläpuolella. Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan eteläpuolella sijaitsevat suo- ja pelto-ojat laskevat Merikarvianjokeen Sikaojan kautta. Hankealueelta on matkaa Tuorijokeen lähimmillään noin 7 km, Tuorijoki sijoittuu kokonaan Tourilantien-Siikaistentien pohjoispuolelle ja Vaasantien (vt 8) länsipuolelle. Suunnittelualueelta on noin 2 km matkaa Merikarvianjokeen. Merikarvianjoki saa alkunsa Isojärvestä hankealueen ja Otamontien eteläpuolelta. Isojärven pohjoisosan Haudanselälle on matkaa hankealueelta noin 2 km. Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat pohjoisessa Kuvaskankaalla ja Paulakankaalla noin 7 km:n päässä hankealueesta. Kuva 4. Hankealue ja lähimmät luokitellut pohjavesialueet. Linnusto ja eläimet Hankealueella on tehty pesimälinnustoselvitys ja seurattu linnuston syysmuuttoa 2012 ja kevätmuuttoa Maastotöiden lisäksi on selvitetty hankealueelta ja sen lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatieto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, 2012). Yksityiskohtaisemmin linnustoa ja eläimistöä on käsitelty laaditussa ympäristöselvitysraportissa (FCG, 2012).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (65) Pesimälinnusto Jäneskeitaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltaen (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin, metson soidinalueisiin sekä muihin linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin. Hankealueen linnustollista monimuotoisuutta kasvattavat muutamat pienialaiset ojittamattomat avosuoalueet, Kolmijärvien pienet lammet sekä Valkkijärvi, kaakkoiskulmauksen pienet peltoalueet sekä Uusitalon luonnonsuojelualueen vanha luonnontilainen metsikkö. Valkkijärvi on suhteellisen karu vesistö, minkä vuoksi sen linnustokin on niukkaa. Järvellä havaittiin selvitysten aikaan sinisorsapoikue sekä telkkä ja laulujoutsen, joka ei ilmeisesti pesi järvellä. Kolmijärvien alue on linnustollisesti köyhä, eikä siellä havaittu lainkaan vesilintuja. Hankealueen etelä- ja lounaispuolelle sijoittuu Isonevan ojittamaton avosuoalue sekä pieni Kakkurilampi, missä pesii kaakkuri (Kalevi Eklöf, kirjall. ilm ). Kesän 2012 pesimälinnustoselvitysten aikaan Jäneskeitaan hankealueella havaittiin yhteensä 43 lintulajia, joiden arvioitiin pesivän alueella. Alueen runsaimmat lajit olivat metsien yleislajeiksi ja havumetsälajeiksi luokitellut peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punarinta, vihervarpunen, tiltaltti ja laulurastas. Hankealueen pesimälajisto koostuu enimmäkseen alueellisesti tavanomaisista karujen metsä- ja suoalueiden pesimälajeista. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei havaittu lainkaan petolintuja nyt toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia merikotkan pesäpaikkoja. Lähimmät merikotkan pesäpaikat sijoittuvat yli 10 km etäisyydelle Merikarvian rannikkoalueelle. Rengastustoimiston ja sääksirekisterin tietojen mukaan hankealueella sijaitsee kaksi vanhaa sääksen pesäpaikkaa, joissa ei kuitenkaan ole pesitty vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi noin 500 m etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella sijaitsee sääksen pesä, missä on pesitty viimeksi vuonna 2011 ja hankealueen kaakkoiskulmalla sijaitsee huuhkajan pesäpaikka, mistä on rengastettu poikueet vuosina 2008 ja Jäneskeitaan ojittamattomalla suoalueella havaittiin kapustarinta sekä pensastasku, mutta muutoin suon lajisto on hyvin tavanomaista ja niukkaa. Myös Kurkikeitaan suoalueen lajisto on vähäistä. Hankealueella on havaintojen perusteella suhteellisen vahva metsäkanalintukanta. Alueella havaittiin mm. teeriä monin paikoin ja metsoja Jäneskeitaan itäpuolisella metsäalueella sekä Lehtiladonkallion luoteispuolella sekä pyy Karhukorvenkydön alueella hankealueen eteläosissa. Metsälinnuston kannalta merkittävin metsikkö sijoittuu Jäenskeitaan itäpuolelle, Uusitalon luonnonsuojelualueelle ja sen lähiympäristöön. Alueella havaittiin mm. puukiipijä, töyhtötiainen, hippisäisiä, punatulkkuja sekä teeriä ja metso. Muuttolinnusto Selkämeren rannikko muodostaa merkittävän lintujen muuttoa ohjaavan johtolinjan, jota sadattuhannet linnut seuraavat vuosittain keväällä ja syksyllä. Rannikkoalueen kautta muuttaa merkittäviä määriä mm. joutsenia, hanhia, petolintuja, kurkia ja eri varpuslintuja. Jäneskeitaan tuulivoimapuistoalueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa havainnoitiin syksyn 2012 aikana kahdesta havainnointipisteestä noin 7 päivän ajan (yhteensä 14

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (65) maastotyöpäivää). Jäneskeitaan hankealue sijoittuu noin 10 km muuton johtolinjana toimivan rannikkoalueen itäpuolelle, joten on todennäköistä, että hankealueen kautta ei kulje merkittävää lintujen muuttovirtaa. Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa lähes kaikkien hankealueen läheisyydessä ja sen kautta muuttavien lajien lentokorkeuksiin ja muuttoreitteihin, koska esimerkiksi muuton painopiste siirtyy herkästi tuulen suunnan ja voimakkuuden vaikutuksesta rannikkoalueella noin 1 5 km. Kovalla vastatuulella tai muuten huonoissa muuttoolosuhteissa merkittävästi suurempi osa muuttajista laskee muuttokorkeuttaan törmäyskorkeudelle tai sen alapuolelle. Hyvän sään ja hienoisen myötätuulen vallitessa suuri osa esimerkiksi kurjista ja petolinnuista muuttaa selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Kevätmuutto havainnoitiin kahdessa eri pisteessä kymmenenä päivänä yhteensä 60 tuntia. Havainnointia tehtiin 1,5 kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin melko kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Havainnointipaikka sijoittui Saunanevan reuna, josta on paras mahdollinen näkyvyys hankealueen läpi liikehtivää linnustoa ajatellen. Toinen havainnointipaikka sijoittui Kasalan kalasataman lintutornille tuulivoima-alueesta luoteeseen, paremman muuttoreitin varrelle, jossa oli hyvä näkyvyys. Havainnointipaikkojen välinen etäisyys oli noin 22 km. Suurten lintujen muutto saatiin havainnoitua varsin tehokkaasti, vaikka kevätmuutto oli yleisesti tavanomaista myöhäisempi. Kotkamuutto jäi havainnoimatta käytännössä kokonaan. Kurkimuutto oli poikkeuksellisen hankalasti havainnoitavissa, sillä linnut muuttivat useana päivänä seudulla hyvin myöhään iltapäivän puolella saderintamien jälkeen, jolloin havainnointia ei ollut. Tulosten valossa Kasalan kalasataman lintutornista havaittiin huomattavasti enemmän muuttavia lintuyksilöitä. Isoja lintuja muutti kuitenkin vaihtelevasti, sillä laulujoutsenia kirjattiin tismalleen sama määrä molemmissa pisteissä, metsähanhia noin kolminkertainen määrä Jäneskeitaalla ja merihanhia noin seitsenkertainen määrä Kasalassa. Kurkia havaittiin selvästi enemmän Jäneskeitaalla. Mustalintuja havaittiin kaikkein eniten. Kokonaislentomäärästä 63 % oli mustalintuja (5 566 yksilöä), haahkoja (5 000 yks.), naurulokkeja (4 280 yks.), merimetsoja (3 948 yks.), peippoja (2 475 yks.), pilkkasiipiä (1 075 yks.) ja harmaalokkeja (1 044 yks.). Kookkaita lintujen kuten hanhia, kurkia ja petolintuja havaittiin kymmenen päivänä aikana varsin vähän suhteessa havainnointiaikaan. Laulujoutsenia kirjattiin kohtalaisesti, 279 yksilöä, mutta niistä vain 40 yksilöä lensi Jäneskeitaalla riskikorkeudella. Metsähanhien muutto oli hyvin haastava poikkeuksellisen myöhäisen kevään aikana; käytännössä iso osa ohimuuttavasta populaatiosta matkasi koilliseen sellaisena päivänä, jolloin Kasalassa ja Jäneskeitaalla ei ollut havainnointia. Metsähanhia kirjattiin yhteensä vain 191 yksilöä, mikä ei todennäköisesti vastaa havaintopisteiden keskimääräistä kevätmuuttajamäärää. Kurkien kokonaissummaksi kertyi vain 217 lentoa, mutta toisaalta ne lentävät usein hyvin korkealla, joten törmäysriski on pieni. Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 120 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 310, mikä on melko edustava lukema keväällä. Jäneskeitaan tuloksia tarkastellessa lentomäärä oli kuitenkin vain 99 yksilöä tunnissa, mikä on hyvin pieni lukema. Seurannan perusteella Jäneskeitaan tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen muuttoreitin varrella, mutta joinakin vuosina metsähanhien muuttajamäärät ovat todennäköisesti varsin suuria. Kevätseurannan aikana Jäneskeitaalla ja Kasalan kalasatamassa muutolla havaitut lajit on lueteltu kevätmuuttoselvityksen taulukossa 6. Eri lajeja havaittiin Jäneskeitaalla yhteensä 89 ja Kasalassa yhteensä 126. Lisäksi selvityksessä on esitetty

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (65) yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajikohtaiset havainnot kirjallisesti. Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana alueella havaittiin yhdeksän suojelullisesti arvokasta lintulajia. Pesimälinnustoselvitysten aikana alueella ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja alueella havaittiin neljä: teeri, metso, käenpiika ja sirittäjä. Lisäksi metso ja kapustarinta on luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi. Muu eläimistö Alueella tavattava muu eläimistö koostuu etupäässä alueellisesti tavanomaisista ja tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajeista kuten, hirvi, metsäjänis, kettu ja orava sekä piennisäkkäät. Maastoinventoinneissa alueella havaittiin runsaasti mm. hirven, metsäkauriin ja supikoiran jälkiä. Liito-oravat Suojelullisesti arvokkaista lajeista liito-oravan esiintymistä alueella selvitettiin pesimälinnustokartoitusten yhteydessä touko- ja kesäkuussa Liito-oravakartoituksen perusteella hankealueella ei esiinny liito-oravaa, ja alueella on ennen kaikkea hyvin niukasti lajille soveliaita elinympäristöjä. Alueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja iältään liito-oravan elinympäristöiksi liian nuoria, ja puulajistoltaan liian yksipuolisia. Liito-oravalle soveltumattomien mäntyvaltaisten, kuivahkojen kankaiden ja avoimien soiden osuus on hankealueen metsäpinta-alasta suuri. Lajille soveliasta varttunutta kuusikangasmetsää esiintyy hyvin pieninä ja pirstoutuneina kuvioina lähinnä alueen eteläosissa, mutta tärkeän ravintopuun, haavan osuus on näilläkin metsäkuvioilla vähäinen. Potentiaalista elinympäristöä on erityisesti Uusitalon luonnonsuojelualueella, mutta alueen eristyneisyys ja ympäröivien metsien nuori ikä ovat todennäköisesti syynä siihen, ettei liito-oravaa havaittu myöskään suojelualueella. Lepakot Hankealueelle tehdyn erillisen lepakkoselvityksen mukaan (Ahlman 2012) alueella esiintyy vähälukuisena pohjanlepakkoa ja viiksi-/isoviiksisiippaa. Kartoituksessa lepakoita havaittiin koko hankealueella yhteensä vain viidellä paikalla. Havaintopaikat sijaitsivat melko etäällä suunniteltujen kaavaluonnosvaiheen tuulivoimaloiden sijoituspaikoista, eikä voimaloiden rakennuspaikkojen läheisyydessä havaittu merkittäviä kerääntymiä tai saalistuspaikkoja. Päiväsaikaan tehdyn maastokäynnin perusteella voimaloiden sijoituspaikkojen lepakkopotentiaali (alueen soveltuvuus lepakoille) arvioitiin lähes kaikilla voimalapaikoilla heikoksi tai tavalliseksi. Ainoastaan voimalan 2 sijoituspaikan lähiympäristö arvioitiin hyväksi elinympäristöksi lepakoille, sillä alue on hyvin mosaiikkimainen ja paikalla on runsaasti suojaisia ja pienilmastoltaan erityisiä kuvioita lepakoiden saalistusta varten. Yöaikaan tehdyissä kartoituksissa voimalan 2 sijoituspaikan lähialueella ei kuitenkaan havaittu lepakoita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (65) Kuva 5. Karttaote 2012 laaditusta lepakkoselvityksestä. Luonnosvaiheen jälkeen voimalapaikkoja on siirretty, voimala nro kolme on siirretty pohjoisemmaksi lähelle isoviiksi- /viiksisiipan havaintopaikkaa.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (65) Maisema Hankealueesta laaditussa Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvitys - raportissa on kuvattu hankealueen maisemaa. Ympäristöselvityksessä on myös esitetty muutamia kuvasovitteita eri puolilta tuulivoimapuistoa. Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maakunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja kohteista (mm. RKY 2009, Satakunnan maakuntakaava). Siikainen kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Satakunnan järviseutuun, jolla alueella soita on muuhun Satakuntaan verrattuna huomattavan paljon. Metsäistä yleisilmettä elävöittävät lukuisat järvet, joista osa on säilyttänyt erämaisen luonteensa. Jäneskeitaan hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai arvotettuja maisemakohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee noin 20 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella, Porin kaupungin alueelle sijoittuva Ahlaisten kulttuurimaisema. Ahlaisten kulttuurimaisema edustaa Satakunnan rannikkoseudulle tyypillistä pienipiirteistä ja vaihtelevaa viljely- ja kylämaisemaa. Ahlaisten kirkonkylä on yksi Suomen parhaiten säilyneistä kylistä. Topografia Hankealue on maastomuodoiltaan suhteellisen tasaista, suuria korkeuseroja ei ole. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston hankealueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin m välillä. Hankealueen, kuten koko hankkeen maisemallisen vaikutusalueen (n km tuulivoimaloista) maaston muodot ovat matalia ja loivapiirteisiä, joka on tyypillistä alavalla rannikkoseudulla. Kuva 6. Näkymä Lankoskelta tuulivoimapuiston suuntaan, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö suoraan edessä noin 300 m etäisyydellä. Etäisyys tuulivoimapuistolle noin 2,3 km.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (65) Kuva 7. Tuulivoimapuistoalueen sijainti, etäisyyttä Otamon kylään (itäpuolella) ja Haudanselälle (kaakossa) noin 2 km sekä Lankoskelle (lounaassa) noin 2,5 km. Siikaisten keskusta (koillisessa) noin 7 km etäisyydellä ja Merikarvian keskusta (lännessä) noin 10 km etäisyydellä tuulivoimapuiston alueesta. Maisemakuva Hankealue on suurelta osin metsätalouskäytössä. Maisema on suurelta osin sulkeutunutta metsämaisemaa. Alueella on useita soistuneita alueita, joista laajimmat ovat Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Alueen maastossa onkin mosaiikkimaista kivennäismaiden ja soistuneiden maiden vaihtelua. Lisäksi hankealueelle sijoittuu pieniä järviä, joista laajin on Valkkijärvi hankealueen länsireunalla. Maisemakuva aivan hankealueen rajojen ulkopuolella, noin 5 km etäisyydellä hankealueesta, on samankaltaista kuin hankealueella, mutta etäämmäksi siirryttäessä maisemakuvaan tulee mukaan kulttuurivaikutteita, asutusta ja suhteellisen pienialaisia peltomaisemia. Lähin laajempi vesistöalue, Isojärvi ja sen pohjoisosassa oleva Haudanselkä, sijoittuu hankealueen eteläpuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista.

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistölle SYVÄLAHTI, 172-402-11-16, Pertunmaantie 366. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖYRIN KUNTA STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 1 (16) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Lappajärven kunta

LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Lappajärven kunta Vastaanottaja Lappajärven kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 14.2.2011 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA Tarkastus 28.4.2011

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SUMMAN KYLÄSSÄ TILALLA 2:24 NUOTTASAARI KAAVASELOSTUS 10.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 14 LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 15 LIITE 2 FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS SITO OY, SYYSKUU 2008, PIENENNÖS 16 LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUPASUON ASEMAKAAVA TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KAUPUNKI ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 08/2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVOLAN KUNTA LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI 29.5.2013, tark. 9.8.2013 ja 8.11.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.5.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot