Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18812

2 Selostus 1 (69) Närhi Johanna

3 Selostus 2 (69) Närhi Johanna Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Tiivistelmä Lähtötiedot Suunnittelualueen kuvaus Luonto Maisema Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännökset Asuminen, palvelut ja elinkeinot Liikenne Tekniset verkostot Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaava Vaihemaakuntakaava Seututason selvitykset ja suunnitelmat Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Maanomistus Tuulivoimapuiston yleissuunnitelma Suunnittelun kuluessa laaditut selvitykset Tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Prosessin aikana tarkennetut tavoitteet Mitoitusperusteet Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan kuvaus ja vaikutukset Vaihtoehtojen kuvaus Kokonaisrakenne... 36

4 Selostus 3 (69) Närhi Johanna 7.3 Osayleiskaavan aluevaraukset ja kaavamerkinnät Aluevaraukset Muut kaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Osayleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset lentoturvallisuuteen ja tutkien toimintaan Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin Osayleiskaavan toteuttaminen Liitteet Liite 1: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys Liite 2: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen selvitys 2012 Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4: Poistuva yleiskaava Liite 5: Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaavan pienennös ja merkinnät Liite 6: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2012 (Ahlman) Liite 7: Luonnosvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine Liite 8: Melumallinnus, ehdotusvaihe Liite 9: Varjostusmallinnus, ehdotusvaihe Liite 10: Näkymäalueanalyysi, ehdotusvaihe Liite 11: Kuvasovitteet, ehdotusvaihe Liite 12: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys 2013 Liite 13: Linnuston syysmuuton seuranta 2012 Liite 14: Linnuston kevätmuuton seuranta 2013

5 Selostus 4 (69) Närhi Johanna Laaditut suunnitelmat ja selvitykset (lähdeluettelo) Ahlman Konsultointi & suunnittelu Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys Ahlman Group Oy 17/2013. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys (Kalle Luoto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimaalue, arkeologinen selvitys Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys. ; alikonsulttina Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy (Kalle Luoto), Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys Museovirasto, 2011: Valtakunnallisesti merkittävä rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY, Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa. Sarja A:300. Toivonen, T. 2005: Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Turvetutkimusraportti 363. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (65) Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavan päiväys: Luonnos Ehdotus Alueen määrittely: Suunnittelualue sijaitsee Siikaisten kunnan länsiosassa Merikarvian kunnan rajalla, noin 7 km etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (vt 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (st 270) eteläpuolelle. Kaavan laatija: / projektipäällikkö Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 suunnittelijat: Pekka Seppänen, ins. AMK ja Anna Hakula, arkkit. yo kuvasovitteet ja mallinnukset: Hans Vadbäck, ins. AMK Osoite: Sähköposti: Projektinumero: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE P18812 Vireilletulo: Kunnanhallitus ( 161) Kunnanvaltuusto hyväksynyt: ( ) Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan alueen maankäyttöä. Laadittavan osayleiskaavan saatua lainvoiman, voidaan tuulivoimaloiden rakennusluvat myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa hyödynnetään samanaikaisesti tehtävää tuulivoimapuiston yleissuunnittelua sekä laadittavia ympäristöselvityksiä. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet sijoittaa suunnittelualueelle kahdeksan tuulivoimalaa. Kaavatyöhön on ryhdytty Tuuliwatti Oy:n aloitteesta. TuuliWatti Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen Siikaisten kunnalle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi suunnittelualueella. Siikaisten kunnanhallitus on päättänyt käynnistää toimenpiteet osayleiskaavan laatimiseksi ( 161), hyväksynyt maankäyttösopimusluonnoksen ja hyväksynyt kaavan laatijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n (nyk. ). Hankkeesta vastaava vastaa myös kaavoituksen kustannuksista. Siikaisten kunnan osalta kaavatyötä ohjaa ja valvoo kunnan kaavojen valmistelutoimikunta: Päivi Rantanen, kunnanjohtaja Anne Järvenranta, tekninen johtaja Keijo Silvola, kunnanvaltuuston pj Hannu Heikintalo, kunnanhallituksen pj Sari Vuorela, kunnanhallituksen jäsen

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (65) 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Siikaisten kunnan alueelle, n. 5-7 km keskustaajamasta lounaaseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Siikaisten kunnan ja Merikarvian kunnan väliseen rajaan. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (valtatie 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (seututie 270) eteläpuolelle. Alue on n. 982 ha:n suuruinen. Suurin maanomistaja alueella on Siikaisten kunta. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 1.2 Yleiskaavan sisältövaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa esitetyt tavoitteet, säädökset vuorovaikutuksesta kaavoja valmisteltaessa sekä kaavojen sisältöön ja asiakirjoihin kohdistuvat vaatimukset muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta yleiskaavoituksen sisältöä, laatua ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 ) ohjaavat yleiskaavan laatimista. Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee käsitellä ja ratkaista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 ): yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (65) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; ympäristöhaittojen vähentäminen; rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva maakuntakaava. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan MRL 77 a :n mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 1.3 Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet Konsultin valinta Kaavoitusaloite, kaavoituksen käynnistämispäätös kunnanhallituksessa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ohjausryhmän aloituskokous kunnassa 5/ Kaavaprosessin tulevia vaiheita Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyv. kunnanhallituksessa Vireilletulokuulutus, kuulutus luonnosvaiheen kuulemisesta Osallistumis- ja arviointisuuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä Yleisötilaisuus (luonnosvaihe) ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (65) Kaavaehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa Kaavaehdotuksen virallinen nähtävilläolo Yleisötilaisuus osayleiskaavaehdotuksesta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa Kuulutus kaava lainvoimainen 2 TIIVISTELMÄ Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelualueen kaavoittamista. Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana yleiskaavana. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvat tuulivoimalaitokset perustuksineen, voimaloita yhdistävät keskijännitekaapelit (20 kv:n maakaapeli) ja huoltotiet, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittava sähköasema (20/110 kv), kytkinkenttä ja liittymisjohto (110 kv:n ilmajohto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuisto muodostuu alustavan yleissuunnitelman mukaan yhteensä 8 tuulivoimalasta. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on n. 27 MW. Tuulivoimapuiston toteutuksessa hyödynnetään pääosin olemassa olevaa tiestöä, jota tarvittaessa parannetaan. Tuulivoimaloita yhdistävät maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata; alueelta aidataan ainoastaan sähköasema. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaehdotusta laadittaessa siirrettiin kuutta voimalapaikkaa, joista kahta merkittävästi lännemmäksi. Ehdotusvaiheessa on laadittu linnuston kevätmuuttoselvitys 2013, arkeologinen täydennysselvitys 2013 ja päivitetty melu- ja varjostusmallinnukset, näkemäalueanalyysi, laadittu kuvasovitteita Lankosken suunnasta sekä tarkistettu kaavaselostusta ja vaikutusten arviointia.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (65) 3 LÄHTÖTIEDOT Hankealuetta on kuvattu myös alueesta erikseen laaditussa ympäristöselvitysraportissa (Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahanke,, 2012). Suunnittelualue sijoittuu Merikarvian ja Siikaisten kunnan rajalle, Siikaisten kunnan puolelle. Kuva 2. Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaava-alue sijoittuu Otamontien, Vaasantien (vt 8), Tuorilantien ja Leväsjoentien rajaamalle alueelle Siikaisten ja Merikarvian kuntien rajalle. 3.1 Suunnittelualueen kuvaus Luonto Alueesta laaditussa ympäristöselvityksessä (FCG, 2012) on paikannettu hankealueen luonnon kannalta arvokkaat kohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia kohteita, arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisen, EU:n luontodirektiivien mukaisten tai muutoin merkittävän lajiston kasvupaikkoja tai elinympäristöjä. Arvokkaat luontokohteet on esitetty kartalla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ympäristöselvityksen liite 1

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (65) Kasvillisuus ja luontotyypit Hankealue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa eteläboreaaliseen alueeseen, Pohjanmaan rannikkoalueeseen. Suoaluejaossa hankealue sijoittuu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kilpikeitaiden alueelle. Hankealueen kangasmaan metsäalueet ovat kasvupaikkatyypiltään Etelä-Suomen tuoreita mustikkatyypin (MT) kankaita sekä karumpia kuivahkoja puolukkatyypin (VT) kankaita. Karuimmilla kallioalueilla esiintyy myös kuivaa jäkälätyypin (CIT) kangasta. Hankealueen keskiosan laajojen avosoiden ympärillä on ojitettuja turvemaita. Korkeammilla kangasmailla metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Kallioalueilla on jäkälikköisiä kankaita. Kuusivaltaista metsää on Jäneskeitaan pohjoispuolella ja lehtipuuvaltaista puustoa Jäneskeitaan eteläpuolisten peltojen läheisyydessä. Hankealueen metsät ovat talouskäytössä. Vanhaa luonnontilasta metsää on Uusitalon luonnonsuojelualueella. Muualla metsä on nuorempaa. Alueen etelä- ja pohjoisosassa on hakkuuaukeita ja taimikkoa. Hankealueen suurin suoalue on Jäneskeidas, joka rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon kaakkoisreunassa on peltoja ja suon koillis- ja eteläosan poikki kulkee metsäautotie. Jäneskeitaan keskiosa on luonnontilaista suota ja reunaosat on ojitettu. Suon keskiosassa on keidasrämeen ohella rahkarämettä ja paikoin lyhytkorsinevaa. Ojitusalueilla on rahka- ja isovarpurämemuuttuma ja turvekankaita. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Hankealueen lounaisosassa sijaitseva Kurkikeitaan suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie. Suo on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Reunoilla on ojituksia. Suolla on kaksi lampea, Kolmijärvet. Suon keskiosa on pääasiassa keidasrämettä ja silmäkenevaa. Keidasrämeen ympärillä ja reunaosissa on rahkarämettä ja isovarpurämettä sekä näiden muuttumia. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Kurkikeitaan eteläosan poikki kulkee sähkölinja. Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu yhden maastopäivän ajan ( 2012). Inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia luontotyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston kasvupaikkoja arvokohdetarkasteluna koko hankealueelta sekä kasvillisuustyyppejä tarkemmin voimaloiden rakennuspaikoilta ja niitä yhdistäviltä tielinjauksilta. Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. Hankealueen metsälakikohteet on esitetty hankealueen arvokkaiden luontokohteiden kuvauksessa ympäristöselvityksen liitekartalla 1 (ote alla).

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (65) Kuva 3. Ote Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvityksen liitekartasta 1 (FCG, 2012) kaavaluonnosvaiheen mukaisilla voimalapaikoilla. Kartalle on osoitettu Kurkikeitaan Kolmijärvet Vesilain mukaisina lampina, Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan suot, Uusitalon luonnonsuojelualue ja maisemapuu lähellä tuulivoimalaa nro 3. Voimaloiden paikkoja on siirretty kaavaehdotusta laadittaessa.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (65) Hankealueen arvokkaat luontokohteet Hankealueen luonto on voimakkaasti käsiteltyä, ja alueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Hankealueen arvokkaita luontokohteita ovat keskiosiltaan luonnontilaiset laajat suot Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Vähäpuustoiset suot huomioidaan metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Isovarpurämeet ja tupasvillarämeet ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT) ja lyhytkorsinevat vaarantuneita (VU). Kurkikeitaalla sijaitsevat Kolmijärvet ovat alle 1 ha kokoisia luonnontilaisia lampia ja vesilain mukaisia kohteita. Alueella mahdollisesti olleet luonnontilaiset purot on aikoinaan oikaistu metsätaloustoimissa. Lähteitä tai tihkupintoja ei inventoinneissa havaittu. Uusitalon luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen. Luonnonsuojelualue on vanhaa luonnontilaista ja lehtomaista, pääosin kuusivaltaista metsää. Lehdot ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantuneita (VU). Jäneskeitaan metsäautotien varressa on suuri mänty, joka on huomioitu luontoselvityksessä merkittävänä maisemapuuna. Uhanalaiset ja suojeltavat kasvilajit Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnissa hankealueella ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU), erityisesti suojeltavaa tai luontodirektiivin (liite IV b ja liite II) putkilokasvilajistoa, eikä myöskään silmälläpidettävää (NT) kasvilajistoa. Uusitalon luonnonsuojelualueella esiintyy alueellisesti uhanalainen (RT) pussikämmekkä. Alueelta ei ollut aikaisempia tietoja uhanalaisten lajien esiintymisestä Hertta Eliölajit - tietokannan mukaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Maa- ja kallioperä, topografia Hankealueen maaperä on karkearakeista lajittunutta moreenia. Maaston korkeimmilla kohdilla on pieniä kalliopaljastumia. Alueen keskiosissa on laajoja suoalueita, joilla maaperä on turvetta. Kurkikeitaan suolla turvekerroksen paksuus on jopa 3,7 m ja Jäneskeitaalla 3,3 m. Soiden yleisin pohjamaalaji on moreeni. Maaperässä esiintyy myös hiekkaa, hietaa ja sekä paikoin ohuelti liejua (Toivonen 2005). Alueen topografia on loivapiirteistä ja maaston korkeuserot ovat varsin pieniä. Maaston korkeimmat kohdat ovat noin 50 metriä merenpinnan yläpuolella. Pinta- ja pohjavedet Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella (VHA 3). Hankealue sijoittuu kolmannen jakovaiheen valuma-aluejaossa Merikarvianjoen suualueelle (36.011) ja länsiosiltaan Tuorijoen alaosan alueelle (36.051). Hankealueen vesistöjä ovat Jäneskeitaan länsipuolella sijaitseva Valkkijärvi, joka on kooltaan noin 10 ha. Valkkijärven rannat ovat metsäiset ja rakentamattomat, joten rannat ovat käytännössä katsoen luonnontilaisia. Kurkikeitaan keskellä sijaitsee Kolmijärvet, kaksi pientä suolampea. Lammet ovat luonnontilaisia ja kooltaan noin 0,1 ha. Muut hankealueen pintavedet ovat metsäojia. Alueella ei ole luonnontilaisia puroja.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (65) Jäneskeidas ja Kurkikeidas ovat keskiosiltaan ojittamattomia soita, mutta niiden laiteet ja ympäröivät suot on ojitettu. Ojitukset laskevat Jäneskeitaan länsipuolella ja Kurkikeitaan pohjoispuolella Pentinnevanojan kautta Merikarvianjokeen laskevaan Tuorijokeen, ja edelleen Selkämereen Peipunlahdessa Merikarvian keskustaajaman eteläpuolella. Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan eteläpuolella sijaitsevat suo- ja pelto-ojat laskevat Merikarvianjokeen Sikaojan kautta. Hankealueelta on matkaa Tuorijokeen lähimmillään noin 7 km, Tuorijoki sijoittuu kokonaan Tourilantien-Siikaistentien pohjoispuolelle ja Vaasantien (vt 8) länsipuolelle. Suunnittelualueelta on noin 2 km matkaa Merikarvianjokeen. Merikarvianjoki saa alkunsa Isojärvestä hankealueen ja Otamontien eteläpuolelta. Isojärven pohjoisosan Haudanselälle on matkaa hankealueelta noin 2 km. Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat pohjoisessa Kuvaskankaalla ja Paulakankaalla noin 7 km:n päässä hankealueesta. Kuva 4. Hankealue ja lähimmät luokitellut pohjavesialueet. Linnusto ja eläimet Hankealueella on tehty pesimälinnustoselvitys ja seurattu linnuston syysmuuttoa 2012 ja kevätmuuttoa Maastotöiden lisäksi on selvitetty hankealueelta ja sen lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatieto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, 2012). Yksityiskohtaisemmin linnustoa ja eläimistöä on käsitelty laaditussa ympäristöselvitysraportissa (FCG, 2012).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (65) Pesimälinnusto Jäneskeitaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltaen (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin, metson soidinalueisiin sekä muihin linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin. Hankealueen linnustollista monimuotoisuutta kasvattavat muutamat pienialaiset ojittamattomat avosuoalueet, Kolmijärvien pienet lammet sekä Valkkijärvi, kaakkoiskulmauksen pienet peltoalueet sekä Uusitalon luonnonsuojelualueen vanha luonnontilainen metsikkö. Valkkijärvi on suhteellisen karu vesistö, minkä vuoksi sen linnustokin on niukkaa. Järvellä havaittiin selvitysten aikaan sinisorsapoikue sekä telkkä ja laulujoutsen, joka ei ilmeisesti pesi järvellä. Kolmijärvien alue on linnustollisesti köyhä, eikä siellä havaittu lainkaan vesilintuja. Hankealueen etelä- ja lounaispuolelle sijoittuu Isonevan ojittamaton avosuoalue sekä pieni Kakkurilampi, missä pesii kaakkuri (Kalevi Eklöf, kirjall. ilm ). Kesän 2012 pesimälinnustoselvitysten aikaan Jäneskeitaan hankealueella havaittiin yhteensä 43 lintulajia, joiden arvioitiin pesivän alueella. Alueen runsaimmat lajit olivat metsien yleislajeiksi ja havumetsälajeiksi luokitellut peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punarinta, vihervarpunen, tiltaltti ja laulurastas. Hankealueen pesimälajisto koostuu enimmäkseen alueellisesti tavanomaisista karujen metsä- ja suoalueiden pesimälajeista. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei havaittu lainkaan petolintuja nyt toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia merikotkan pesäpaikkoja. Lähimmät merikotkan pesäpaikat sijoittuvat yli 10 km etäisyydelle Merikarvian rannikkoalueelle. Rengastustoimiston ja sääksirekisterin tietojen mukaan hankealueella sijaitsee kaksi vanhaa sääksen pesäpaikkaa, joissa ei kuitenkaan ole pesitty vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi noin 500 m etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella sijaitsee sääksen pesä, missä on pesitty viimeksi vuonna 2011 ja hankealueen kaakkoiskulmalla sijaitsee huuhkajan pesäpaikka, mistä on rengastettu poikueet vuosina 2008 ja Jäneskeitaan ojittamattomalla suoalueella havaittiin kapustarinta sekä pensastasku, mutta muutoin suon lajisto on hyvin tavanomaista ja niukkaa. Myös Kurkikeitaan suoalueen lajisto on vähäistä. Hankealueella on havaintojen perusteella suhteellisen vahva metsäkanalintukanta. Alueella havaittiin mm. teeriä monin paikoin ja metsoja Jäneskeitaan itäpuolisella metsäalueella sekä Lehtiladonkallion luoteispuolella sekä pyy Karhukorvenkydön alueella hankealueen eteläosissa. Metsälinnuston kannalta merkittävin metsikkö sijoittuu Jäenskeitaan itäpuolelle, Uusitalon luonnonsuojelualueelle ja sen lähiympäristöön. Alueella havaittiin mm. puukiipijä, töyhtötiainen, hippisäisiä, punatulkkuja sekä teeriä ja metso. Muuttolinnusto Selkämeren rannikko muodostaa merkittävän lintujen muuttoa ohjaavan johtolinjan, jota sadattuhannet linnut seuraavat vuosittain keväällä ja syksyllä. Rannikkoalueen kautta muuttaa merkittäviä määriä mm. joutsenia, hanhia, petolintuja, kurkia ja eri varpuslintuja. Jäneskeitaan tuulivoimapuistoalueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa havainnoitiin syksyn 2012 aikana kahdesta havainnointipisteestä noin 7 päivän ajan (yhteensä 14

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (65) maastotyöpäivää). Jäneskeitaan hankealue sijoittuu noin 10 km muuton johtolinjana toimivan rannikkoalueen itäpuolelle, joten on todennäköistä, että hankealueen kautta ei kulje merkittävää lintujen muuttovirtaa. Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa lähes kaikkien hankealueen läheisyydessä ja sen kautta muuttavien lajien lentokorkeuksiin ja muuttoreitteihin, koska esimerkiksi muuton painopiste siirtyy herkästi tuulen suunnan ja voimakkuuden vaikutuksesta rannikkoalueella noin 1 5 km. Kovalla vastatuulella tai muuten huonoissa muuttoolosuhteissa merkittävästi suurempi osa muuttajista laskee muuttokorkeuttaan törmäyskorkeudelle tai sen alapuolelle. Hyvän sään ja hienoisen myötätuulen vallitessa suuri osa esimerkiksi kurjista ja petolinnuista muuttaa selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Kevätmuutto havainnoitiin kahdessa eri pisteessä kymmenenä päivänä yhteensä 60 tuntia. Havainnointia tehtiin 1,5 kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin melko kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Havainnointipaikka sijoittui Saunanevan reuna, josta on paras mahdollinen näkyvyys hankealueen läpi liikehtivää linnustoa ajatellen. Toinen havainnointipaikka sijoittui Kasalan kalasataman lintutornille tuulivoima-alueesta luoteeseen, paremman muuttoreitin varrelle, jossa oli hyvä näkyvyys. Havainnointipaikkojen välinen etäisyys oli noin 22 km. Suurten lintujen muutto saatiin havainnoitua varsin tehokkaasti, vaikka kevätmuutto oli yleisesti tavanomaista myöhäisempi. Kotkamuutto jäi havainnoimatta käytännössä kokonaan. Kurkimuutto oli poikkeuksellisen hankalasti havainnoitavissa, sillä linnut muuttivat useana päivänä seudulla hyvin myöhään iltapäivän puolella saderintamien jälkeen, jolloin havainnointia ei ollut. Tulosten valossa Kasalan kalasataman lintutornista havaittiin huomattavasti enemmän muuttavia lintuyksilöitä. Isoja lintuja muutti kuitenkin vaihtelevasti, sillä laulujoutsenia kirjattiin tismalleen sama määrä molemmissa pisteissä, metsähanhia noin kolminkertainen määrä Jäneskeitaalla ja merihanhia noin seitsenkertainen määrä Kasalassa. Kurkia havaittiin selvästi enemmän Jäneskeitaalla. Mustalintuja havaittiin kaikkein eniten. Kokonaislentomäärästä 63 % oli mustalintuja (5 566 yksilöä), haahkoja (5 000 yks.), naurulokkeja (4 280 yks.), merimetsoja (3 948 yks.), peippoja (2 475 yks.), pilkkasiipiä (1 075 yks.) ja harmaalokkeja (1 044 yks.). Kookkaita lintujen kuten hanhia, kurkia ja petolintuja havaittiin kymmenen päivänä aikana varsin vähän suhteessa havainnointiaikaan. Laulujoutsenia kirjattiin kohtalaisesti, 279 yksilöä, mutta niistä vain 40 yksilöä lensi Jäneskeitaalla riskikorkeudella. Metsähanhien muutto oli hyvin haastava poikkeuksellisen myöhäisen kevään aikana; käytännössä iso osa ohimuuttavasta populaatiosta matkasi koilliseen sellaisena päivänä, jolloin Kasalassa ja Jäneskeitaalla ei ollut havainnointia. Metsähanhia kirjattiin yhteensä vain 191 yksilöä, mikä ei todennäköisesti vastaa havaintopisteiden keskimääräistä kevätmuuttajamäärää. Kurkien kokonaissummaksi kertyi vain 217 lentoa, mutta toisaalta ne lentävät usein hyvin korkealla, joten törmäysriski on pieni. Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 120 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 310, mikä on melko edustava lukema keväällä. Jäneskeitaan tuloksia tarkastellessa lentomäärä oli kuitenkin vain 99 yksilöä tunnissa, mikä on hyvin pieni lukema. Seurannan perusteella Jäneskeitaan tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen muuttoreitin varrella, mutta joinakin vuosina metsähanhien muuttajamäärät ovat todennäköisesti varsin suuria. Kevätseurannan aikana Jäneskeitaalla ja Kasalan kalasatamassa muutolla havaitut lajit on lueteltu kevätmuuttoselvityksen taulukossa 6. Eri lajeja havaittiin Jäneskeitaalla yhteensä 89 ja Kasalassa yhteensä 126. Lisäksi selvityksessä on esitetty

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (65) yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajikohtaiset havainnot kirjallisesti. Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana alueella havaittiin yhdeksän suojelullisesti arvokasta lintulajia. Pesimälinnustoselvitysten aikana alueella ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja alueella havaittiin neljä: teeri, metso, käenpiika ja sirittäjä. Lisäksi metso ja kapustarinta on luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi. Muu eläimistö Alueella tavattava muu eläimistö koostuu etupäässä alueellisesti tavanomaisista ja tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajeista kuten, hirvi, metsäjänis, kettu ja orava sekä piennisäkkäät. Maastoinventoinneissa alueella havaittiin runsaasti mm. hirven, metsäkauriin ja supikoiran jälkiä. Liito-oravat Suojelullisesti arvokkaista lajeista liito-oravan esiintymistä alueella selvitettiin pesimälinnustokartoitusten yhteydessä touko- ja kesäkuussa Liito-oravakartoituksen perusteella hankealueella ei esiinny liito-oravaa, ja alueella on ennen kaikkea hyvin niukasti lajille soveliaita elinympäristöjä. Alueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja iältään liito-oravan elinympäristöiksi liian nuoria, ja puulajistoltaan liian yksipuolisia. Liito-oravalle soveltumattomien mäntyvaltaisten, kuivahkojen kankaiden ja avoimien soiden osuus on hankealueen metsäpinta-alasta suuri. Lajille soveliasta varttunutta kuusikangasmetsää esiintyy hyvin pieninä ja pirstoutuneina kuvioina lähinnä alueen eteläosissa, mutta tärkeän ravintopuun, haavan osuus on näilläkin metsäkuvioilla vähäinen. Potentiaalista elinympäristöä on erityisesti Uusitalon luonnonsuojelualueella, mutta alueen eristyneisyys ja ympäröivien metsien nuori ikä ovat todennäköisesti syynä siihen, ettei liito-oravaa havaittu myöskään suojelualueella. Lepakot Hankealueelle tehdyn erillisen lepakkoselvityksen mukaan (Ahlman 2012) alueella esiintyy vähälukuisena pohjanlepakkoa ja viiksi-/isoviiksisiippaa. Kartoituksessa lepakoita havaittiin koko hankealueella yhteensä vain viidellä paikalla. Havaintopaikat sijaitsivat melko etäällä suunniteltujen kaavaluonnosvaiheen tuulivoimaloiden sijoituspaikoista, eikä voimaloiden rakennuspaikkojen läheisyydessä havaittu merkittäviä kerääntymiä tai saalistuspaikkoja. Päiväsaikaan tehdyn maastokäynnin perusteella voimaloiden sijoituspaikkojen lepakkopotentiaali (alueen soveltuvuus lepakoille) arvioitiin lähes kaikilla voimalapaikoilla heikoksi tai tavalliseksi. Ainoastaan voimalan 2 sijoituspaikan lähiympäristö arvioitiin hyväksi elinympäristöksi lepakoille, sillä alue on hyvin mosaiikkimainen ja paikalla on runsaasti suojaisia ja pienilmastoltaan erityisiä kuvioita lepakoiden saalistusta varten. Yöaikaan tehdyissä kartoituksissa voimalan 2 sijoituspaikan lähialueella ei kuitenkaan havaittu lepakoita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (65) Kuva 5. Karttaote 2012 laaditusta lepakkoselvityksestä. Luonnosvaiheen jälkeen voimalapaikkoja on siirretty, voimala nro kolme on siirretty pohjoisemmaksi lähelle isoviiksi- /viiksisiipan havaintopaikkaa.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (65) Maisema Hankealueesta laaditussa Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvitys - raportissa on kuvattu hankealueen maisemaa. Ympäristöselvityksessä on myös esitetty muutamia kuvasovitteita eri puolilta tuulivoimapuistoa. Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maakunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja kohteista (mm. RKY 2009, Satakunnan maakuntakaava). Siikainen kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Satakunnan järviseutuun, jolla alueella soita on muuhun Satakuntaan verrattuna huomattavan paljon. Metsäistä yleisilmettä elävöittävät lukuisat järvet, joista osa on säilyttänyt erämaisen luonteensa. Jäneskeitaan hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai arvotettuja maisemakohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee noin 20 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella, Porin kaupungin alueelle sijoittuva Ahlaisten kulttuurimaisema. Ahlaisten kulttuurimaisema edustaa Satakunnan rannikkoseudulle tyypillistä pienipiirteistä ja vaihtelevaa viljely- ja kylämaisemaa. Ahlaisten kirkonkylä on yksi Suomen parhaiten säilyneistä kylistä. Topografia Hankealue on maastomuodoiltaan suhteellisen tasaista, suuria korkeuseroja ei ole. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston hankealueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin m välillä. Hankealueen, kuten koko hankkeen maisemallisen vaikutusalueen (n km tuulivoimaloista) maaston muodot ovat matalia ja loivapiirteisiä, joka on tyypillistä alavalla rannikkoseudulla. Kuva 6. Näkymä Lankoskelta tuulivoimapuiston suuntaan, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö suoraan edessä noin 300 m etäisyydellä. Etäisyys tuulivoimapuistolle noin 2,3 km.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (65) Kuva 7. Tuulivoimapuistoalueen sijainti, etäisyyttä Otamon kylään (itäpuolella) ja Haudanselälle (kaakossa) noin 2 km sekä Lankoskelle (lounaassa) noin 2,5 km. Siikaisten keskusta (koillisessa) noin 7 km etäisyydellä ja Merikarvian keskusta (lännessä) noin 10 km etäisyydellä tuulivoimapuiston alueesta. Maisemakuva Hankealue on suurelta osin metsätalouskäytössä. Maisema on suurelta osin sulkeutunutta metsämaisemaa. Alueella on useita soistuneita alueita, joista laajimmat ovat Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Alueen maastossa onkin mosaiikkimaista kivennäismaiden ja soistuneiden maiden vaihtelua. Lisäksi hankealueelle sijoittuu pieniä järviä, joista laajin on Valkkijärvi hankealueen länsireunalla. Maisemakuva aivan hankealueen rajojen ulkopuolella, noin 5 km etäisyydellä hankealueesta, on samankaltaista kuin hankealueella, mutta etäämmäksi siirryttäessä maisemakuvaan tulee mukaan kulttuurivaikutteita, asutusta ja suhteellisen pienialaisia peltomaisemia. Lähin laajempi vesistöalue, Isojärvi ja sen pohjoisosassa oleva Haudanselkä, sijoittuu hankealueen eteläpuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista.

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot