Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18812

2 Selostus 1 (69) Närhi Johanna

3 Selostus 2 (69) Närhi Johanna Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Tiivistelmä Lähtötiedot Suunnittelualueen kuvaus Luonto Maisema Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännökset Asuminen, palvelut ja elinkeinot Liikenne Tekniset verkostot Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaava Vaihemaakuntakaava Seututason selvitykset ja suunnitelmat Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Maanomistus Tuulivoimapuiston yleissuunnitelma Suunnittelun kuluessa laaditut selvitykset Tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Prosessin aikana tarkennetut tavoitteet Mitoitusperusteet Osallistuminen ja vuorovaikutus Osalliset Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan kuvaus ja vaikutukset Vaihtoehtojen kuvaus Kokonaisrakenne... 36

4 Selostus 3 (69) Närhi Johanna 7.3 Osayleiskaavan aluevaraukset ja kaavamerkinnät Aluevaraukset Muut kaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Osayleiskaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset lentoturvallisuuteen ja tutkien toimintaan Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin Osayleiskaavan toteuttaminen Liitteet Liite 1: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys Liite 2: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen selvitys 2012 Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4: Poistuva yleiskaava Liite 5: Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaavan pienennös ja merkinnät Liite 6: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2012 (Ahlman) Liite 7: Luonnosvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine Liite 8: Melumallinnus, ehdotusvaihe Liite 9: Varjostusmallinnus, ehdotusvaihe Liite 10: Näkymäalueanalyysi, ehdotusvaihe Liite 11: Kuvasovitteet, ehdotusvaihe Liite 12: Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys 2013 Liite 13: Linnuston syysmuuton seuranta 2012 Liite 14: Linnuston kevätmuuton seuranta 2013

5 Selostus 4 (69) Närhi Johanna Laaditut suunnitelmat ja selvitykset (lähdeluettelo) Ahlman Konsultointi & suunnittelu Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys Ahlman Group Oy 17/2013. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys (Kalle Luoto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimaalue, arkeologinen selvitys Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys. ; alikonsulttina Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy (Kalle Luoto), Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoima-alue, arkeologinen täydennysselvitys Museovirasto, 2011: Valtakunnallisesti merkittävä rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY, Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa. Sarja A:300. Toivonen, T. 2005: Siikaisissa tutkitut suot ja niiden turvevarat. Turvetutkimusraportti 363. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (65) Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavan päiväys: Luonnos Ehdotus Alueen määrittely: Suunnittelualue sijaitsee Siikaisten kunnan länsiosassa Merikarvian kunnan rajalla, noin 7 km etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (vt 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (st 270) eteläpuolelle. Kaavan laatija: / projektipäällikkö Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 suunnittelijat: Pekka Seppänen, ins. AMK ja Anna Hakula, arkkit. yo kuvasovitteet ja mallinnukset: Hans Vadbäck, ins. AMK Osoite: Sähköposti: Projektinumero: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE P18812 Vireilletulo: Kunnanhallitus ( 161) Kunnanvaltuusto hyväksynyt: ( ) Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan alueen maankäyttöä. Laadittavan osayleiskaavan saatua lainvoiman, voidaan tuulivoimaloiden rakennusluvat myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa hyödynnetään samanaikaisesti tehtävää tuulivoimapuiston yleissuunnittelua sekä laadittavia ympäristöselvityksiä. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet sijoittaa suunnittelualueelle kahdeksan tuulivoimalaa. Kaavatyöhön on ryhdytty Tuuliwatti Oy:n aloitteesta. TuuliWatti Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen Siikaisten kunnalle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi suunnittelualueella. Siikaisten kunnanhallitus on päättänyt käynnistää toimenpiteet osayleiskaavan laatimiseksi ( 161), hyväksynyt maankäyttösopimusluonnoksen ja hyväksynyt kaavan laatijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n (nyk. ). Hankkeesta vastaava vastaa myös kaavoituksen kustannuksista. Siikaisten kunnan osalta kaavatyötä ohjaa ja valvoo kunnan kaavojen valmistelutoimikunta: Päivi Rantanen, kunnanjohtaja Anne Järvenranta, tekninen johtaja Keijo Silvola, kunnanvaltuuston pj Hannu Heikintalo, kunnanhallituksen pj Sari Vuorela, kunnanhallituksen jäsen

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (65) 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Siikaisten kunnan alueelle, n. 5-7 km keskustaajamasta lounaaseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Siikaisten kunnan ja Merikarvian kunnan väliseen rajaan. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien (valtatie 8) itäpuolelle ja Tuorilantien (seututie 270) eteläpuolelle. Alue on n. 982 ha:n suuruinen. Suurin maanomistaja alueella on Siikaisten kunta. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 1.2 Yleiskaavan sisältövaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa esitetyt tavoitteet, säädökset vuorovaikutuksesta kaavoja valmisteltaessa sekä kaavojen sisältöön ja asiakirjoihin kohdistuvat vaatimukset muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta yleiskaavoituksen sisältöä, laatua ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 ) ohjaavat yleiskaavan laatimista. Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee käsitellä ja ratkaista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 ): yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (65) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; ympäristöhaittojen vähentäminen; rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva maakuntakaava. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan MRL 77 a :n mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 1.3 Kaavaprosessin keskeiset vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet Konsultin valinta Kaavoitusaloite, kaavoituksen käynnistämispäätös kunnanhallituksessa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ohjausryhmän aloituskokous kunnassa 5/ Kaavaprosessin tulevia vaiheita Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyv. kunnanhallituksessa Vireilletulokuulutus, kuulutus luonnosvaiheen kuulemisesta Osallistumis- ja arviointisuuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä Yleisötilaisuus (luonnosvaihe) ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (65) Kaavaehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa Kaavaehdotuksen virallinen nähtävilläolo Yleisötilaisuus osayleiskaavaehdotuksesta Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa Kuulutus kaava lainvoimainen 2 TIIVISTELMÄ Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelualueen kaavoittamista. Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana yleiskaavana. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvat tuulivoimalaitokset perustuksineen, voimaloita yhdistävät keskijännitekaapelit (20 kv:n maakaapeli) ja huoltotiet, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittava sähköasema (20/110 kv), kytkinkenttä ja liittymisjohto (110 kv:n ilmajohto). Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuisto muodostuu alustavan yleissuunnitelman mukaan yhteensä 8 tuulivoimalasta. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on n. 27 MW. Tuulivoimapuiston toteutuksessa hyödynnetään pääosin olemassa olevaa tiestöä, jota tarvittaessa parannetaan. Tuulivoimaloita yhdistävät maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata; alueelta aidataan ainoastaan sähköasema. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaehdotusta laadittaessa siirrettiin kuutta voimalapaikkaa, joista kahta merkittävästi lännemmäksi. Ehdotusvaiheessa on laadittu linnuston kevätmuuttoselvitys 2013, arkeologinen täydennysselvitys 2013 ja päivitetty melu- ja varjostusmallinnukset, näkemäalueanalyysi, laadittu kuvasovitteita Lankosken suunnasta sekä tarkistettu kaavaselostusta ja vaikutusten arviointia.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (65) 3 LÄHTÖTIEDOT Hankealuetta on kuvattu myös alueesta erikseen laaditussa ympäristöselvitysraportissa (Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimahanke,, 2012). Suunnittelualue sijoittuu Merikarvian ja Siikaisten kunnan rajalle, Siikaisten kunnan puolelle. Kuva 2. Jäneskeitaan tuulivoimaosayleiskaava-alue sijoittuu Otamontien, Vaasantien (vt 8), Tuorilantien ja Leväsjoentien rajaamalle alueelle Siikaisten ja Merikarvian kuntien rajalle. 3.1 Suunnittelualueen kuvaus Luonto Alueesta laaditussa ympäristöselvityksessä (FCG, 2012) on paikannettu hankealueen luonnon kannalta arvokkaat kohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia kohteita, arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisen, EU:n luontodirektiivien mukaisten tai muutoin merkittävän lajiston kasvupaikkoja tai elinympäristöjä. Arvokkaat luontokohteet on esitetty kartalla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ympäristöselvityksen liite 1

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (65) Kasvillisuus ja luontotyypit Hankealue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa eteläboreaaliseen alueeseen, Pohjanmaan rannikkoalueeseen. Suoaluejaossa hankealue sijoittuu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kilpikeitaiden alueelle. Hankealueen kangasmaan metsäalueet ovat kasvupaikkatyypiltään Etelä-Suomen tuoreita mustikkatyypin (MT) kankaita sekä karumpia kuivahkoja puolukkatyypin (VT) kankaita. Karuimmilla kallioalueilla esiintyy myös kuivaa jäkälätyypin (CIT) kangasta. Hankealueen keskiosan laajojen avosoiden ympärillä on ojitettuja turvemaita. Korkeammilla kangasmailla metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Kallioalueilla on jäkälikköisiä kankaita. Kuusivaltaista metsää on Jäneskeitaan pohjoispuolella ja lehtipuuvaltaista puustoa Jäneskeitaan eteläpuolisten peltojen läheisyydessä. Hankealueen metsät ovat talouskäytössä. Vanhaa luonnontilasta metsää on Uusitalon luonnonsuojelualueella. Muualla metsä on nuorempaa. Alueen etelä- ja pohjoisosassa on hakkuuaukeita ja taimikkoa. Hankealueen suurin suoalue on Jäneskeidas, joka rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon kaakkoisreunassa on peltoja ja suon koillis- ja eteläosan poikki kulkee metsäautotie. Jäneskeitaan keskiosa on luonnontilaista suota ja reunaosat on ojitettu. Suon keskiosassa on keidasrämeen ohella rahkarämettä ja paikoin lyhytkorsinevaa. Ojitusalueilla on rahka- ja isovarpurämemuuttuma ja turvekankaita. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Hankealueen lounaisosassa sijaitseva Kurkikeitaan suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie. Suo on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Reunoilla on ojituksia. Suolla on kaksi lampea, Kolmijärvet. Suon keskiosa on pääasiassa keidasrämettä ja silmäkenevaa. Keidasrämeen ympärillä ja reunaosissa on rahkarämettä ja isovarpurämettä sekä näiden muuttumia. Puusto on suon keskellä kitukasvuista ja harvaa mäntyä (Toivonen 2005). Kurkikeitaan eteläosan poikki kulkee sähkölinja. Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu yhden maastopäivän ajan ( 2012). Inventoinneissa tarkasteltiin mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia luontotyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston kasvupaikkoja arvokohdetarkasteluna koko hankealueelta sekä kasvillisuustyyppejä tarkemmin voimaloiden rakennuspaikoilta ja niitä yhdistäviltä tielinjauksilta. Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. Hankealueen metsälakikohteet on esitetty hankealueen arvokkaiden luontokohteiden kuvauksessa ympäristöselvityksen liitekartalla 1 (ote alla).

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (65) Kuva 3. Ote Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvityksen liitekartasta 1 (FCG, 2012) kaavaluonnosvaiheen mukaisilla voimalapaikoilla. Kartalle on osoitettu Kurkikeitaan Kolmijärvet Vesilain mukaisina lampina, Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan suot, Uusitalon luonnonsuojelualue ja maisemapuu lähellä tuulivoimalaa nro 3. Voimaloiden paikkoja on siirretty kaavaehdotusta laadittaessa.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (65) Hankealueen arvokkaat luontokohteet Hankealueen luonto on voimakkaasti käsiteltyä, ja alueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Hankealueen arvokkaita luontokohteita ovat keskiosiltaan luonnontilaiset laajat suot Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Vähäpuustoiset suot huomioidaan metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Isovarpurämeet ja tupasvillarämeet ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT) ja lyhytkorsinevat vaarantuneita (VU). Kurkikeitaalla sijaitsevat Kolmijärvet ovat alle 1 ha kokoisia luonnontilaisia lampia ja vesilain mukaisia kohteita. Alueella mahdollisesti olleet luonnontilaiset purot on aikoinaan oikaistu metsätaloustoimissa. Lähteitä tai tihkupintoja ei inventoinneissa havaittu. Uusitalon luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen. Luonnonsuojelualue on vanhaa luonnontilaista ja lehtomaista, pääosin kuusivaltaista metsää. Lehdot ovat luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantuneita (VU). Jäneskeitaan metsäautotien varressa on suuri mänty, joka on huomioitu luontoselvityksessä merkittävänä maisemapuuna. Uhanalaiset ja suojeltavat kasvilajit Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnissa hankealueella ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU), erityisesti suojeltavaa tai luontodirektiivin (liite IV b ja liite II) putkilokasvilajistoa, eikä myöskään silmälläpidettävää (NT) kasvilajistoa. Uusitalon luonnonsuojelualueella esiintyy alueellisesti uhanalainen (RT) pussikämmekkä. Alueelta ei ollut aikaisempia tietoja uhanalaisten lajien esiintymisestä Hertta Eliölajit - tietokannan mukaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Maa- ja kallioperä, topografia Hankealueen maaperä on karkearakeista lajittunutta moreenia. Maaston korkeimmilla kohdilla on pieniä kalliopaljastumia. Alueen keskiosissa on laajoja suoalueita, joilla maaperä on turvetta. Kurkikeitaan suolla turvekerroksen paksuus on jopa 3,7 m ja Jäneskeitaalla 3,3 m. Soiden yleisin pohjamaalaji on moreeni. Maaperässä esiintyy myös hiekkaa, hietaa ja sekä paikoin ohuelti liejua (Toivonen 2005). Alueen topografia on loivapiirteistä ja maaston korkeuserot ovat varsin pieniä. Maaston korkeimmat kohdat ovat noin 50 metriä merenpinnan yläpuolella. Pinta- ja pohjavedet Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella (VHA 3). Hankealue sijoittuu kolmannen jakovaiheen valuma-aluejaossa Merikarvianjoen suualueelle (36.011) ja länsiosiltaan Tuorijoen alaosan alueelle (36.051). Hankealueen vesistöjä ovat Jäneskeitaan länsipuolella sijaitseva Valkkijärvi, joka on kooltaan noin 10 ha. Valkkijärven rannat ovat metsäiset ja rakentamattomat, joten rannat ovat käytännössä katsoen luonnontilaisia. Kurkikeitaan keskellä sijaitsee Kolmijärvet, kaksi pientä suolampea. Lammet ovat luonnontilaisia ja kooltaan noin 0,1 ha. Muut hankealueen pintavedet ovat metsäojia. Alueella ei ole luonnontilaisia puroja.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (65) Jäneskeidas ja Kurkikeidas ovat keskiosiltaan ojittamattomia soita, mutta niiden laiteet ja ympäröivät suot on ojitettu. Ojitukset laskevat Jäneskeitaan länsipuolella ja Kurkikeitaan pohjoispuolella Pentinnevanojan kautta Merikarvianjokeen laskevaan Tuorijokeen, ja edelleen Selkämereen Peipunlahdessa Merikarvian keskustaajaman eteläpuolella. Jäneskeitaan ja Kurkikeitaan eteläpuolella sijaitsevat suo- ja pelto-ojat laskevat Merikarvianjokeen Sikaojan kautta. Hankealueelta on matkaa Tuorijokeen lähimmillään noin 7 km, Tuorijoki sijoittuu kokonaan Tourilantien-Siikaistentien pohjoispuolelle ja Vaasantien (vt 8) länsipuolelle. Suunnittelualueelta on noin 2 km matkaa Merikarvianjokeen. Merikarvianjoki saa alkunsa Isojärvestä hankealueen ja Otamontien eteläpuolelta. Isojärven pohjoisosan Haudanselälle on matkaa hankealueelta noin 2 km. Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat pohjoisessa Kuvaskankaalla ja Paulakankaalla noin 7 km:n päässä hankealueesta. Kuva 4. Hankealue ja lähimmät luokitellut pohjavesialueet. Linnusto ja eläimet Hankealueella on tehty pesimälinnustoselvitys ja seurattu linnuston syysmuuttoa 2012 ja kevätmuuttoa Maastotöiden lisäksi on selvitetty hankealueelta ja sen lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatieto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, 2012). Yksityiskohtaisemmin linnustoa ja eläimistöä on käsitelty laaditussa ympäristöselvitysraportissa (FCG, 2012).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (65) Pesimälinnusto Jäneskeitaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltaen (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Linnustoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin, metson soidinalueisiin sekä muihin linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin. Hankealueen linnustollista monimuotoisuutta kasvattavat muutamat pienialaiset ojittamattomat avosuoalueet, Kolmijärvien pienet lammet sekä Valkkijärvi, kaakkoiskulmauksen pienet peltoalueet sekä Uusitalon luonnonsuojelualueen vanha luonnontilainen metsikkö. Valkkijärvi on suhteellisen karu vesistö, minkä vuoksi sen linnustokin on niukkaa. Järvellä havaittiin selvitysten aikaan sinisorsapoikue sekä telkkä ja laulujoutsen, joka ei ilmeisesti pesi järvellä. Kolmijärvien alue on linnustollisesti köyhä, eikä siellä havaittu lainkaan vesilintuja. Hankealueen etelä- ja lounaispuolelle sijoittuu Isonevan ojittamaton avosuoalue sekä pieni Kakkurilampi, missä pesii kaakkuri (Kalevi Eklöf, kirjall. ilm ). Kesän 2012 pesimälinnustoselvitysten aikaan Jäneskeitaan hankealueella havaittiin yhteensä 43 lintulajia, joiden arvioitiin pesivän alueella. Alueen runsaimmat lajit olivat metsien yleislajeiksi ja havumetsälajeiksi luokitellut peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punarinta, vihervarpunen, tiltaltti ja laulurastas. Hankealueen pesimälajisto koostuu enimmäkseen alueellisesti tavanomaisista karujen metsä- ja suoalueiden pesimälajeista. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei havaittu lainkaan petolintuja nyt toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia merikotkan pesäpaikkoja. Lähimmät merikotkan pesäpaikat sijoittuvat yli 10 km etäisyydelle Merikarvian rannikkoalueelle. Rengastustoimiston ja sääksirekisterin tietojen mukaan hankealueella sijaitsee kaksi vanhaa sääksen pesäpaikkaa, joissa ei kuitenkaan ole pesitty vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi noin 500 m etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella sijaitsee sääksen pesä, missä on pesitty viimeksi vuonna 2011 ja hankealueen kaakkoiskulmalla sijaitsee huuhkajan pesäpaikka, mistä on rengastettu poikueet vuosina 2008 ja Jäneskeitaan ojittamattomalla suoalueella havaittiin kapustarinta sekä pensastasku, mutta muutoin suon lajisto on hyvin tavanomaista ja niukkaa. Myös Kurkikeitaan suoalueen lajisto on vähäistä. Hankealueella on havaintojen perusteella suhteellisen vahva metsäkanalintukanta. Alueella havaittiin mm. teeriä monin paikoin ja metsoja Jäneskeitaan itäpuolisella metsäalueella sekä Lehtiladonkallion luoteispuolella sekä pyy Karhukorvenkydön alueella hankealueen eteläosissa. Metsälinnuston kannalta merkittävin metsikkö sijoittuu Jäenskeitaan itäpuolelle, Uusitalon luonnonsuojelualueelle ja sen lähiympäristöön. Alueella havaittiin mm. puukiipijä, töyhtötiainen, hippisäisiä, punatulkkuja sekä teeriä ja metso. Muuttolinnusto Selkämeren rannikko muodostaa merkittävän lintujen muuttoa ohjaavan johtolinjan, jota sadattuhannet linnut seuraavat vuosittain keväällä ja syksyllä. Rannikkoalueen kautta muuttaa merkittäviä määriä mm. joutsenia, hanhia, petolintuja, kurkia ja eri varpuslintuja. Jäneskeitaan tuulivoimapuistoalueen kautta kulkevaa muuttolinnustoa havainnoitiin syksyn 2012 aikana kahdesta havainnointipisteestä noin 7 päivän ajan (yhteensä 14

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (65) maastotyöpäivää). Jäneskeitaan hankealue sijoittuu noin 10 km muuton johtolinjana toimivan rannikkoalueen itäpuolelle, joten on todennäköistä, että hankealueen kautta ei kulje merkittävää lintujen muuttovirtaa. Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa lähes kaikkien hankealueen läheisyydessä ja sen kautta muuttavien lajien lentokorkeuksiin ja muuttoreitteihin, koska esimerkiksi muuton painopiste siirtyy herkästi tuulen suunnan ja voimakkuuden vaikutuksesta rannikkoalueella noin 1 5 km. Kovalla vastatuulella tai muuten huonoissa muuttoolosuhteissa merkittävästi suurempi osa muuttajista laskee muuttokorkeuttaan törmäyskorkeudelle tai sen alapuolelle. Hyvän sään ja hienoisen myötätuulen vallitessa suuri osa esimerkiksi kurjista ja petolinnuista muuttaa selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. Kevätmuutto havainnoitiin kahdessa eri pisteessä kymmenenä päivänä yhteensä 60 tuntia. Havainnointia tehtiin 1,5 kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin melko kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Havainnointipaikka sijoittui Saunanevan reuna, josta on paras mahdollinen näkyvyys hankealueen läpi liikehtivää linnustoa ajatellen. Toinen havainnointipaikka sijoittui Kasalan kalasataman lintutornille tuulivoima-alueesta luoteeseen, paremman muuttoreitin varrelle, jossa oli hyvä näkyvyys. Havainnointipaikkojen välinen etäisyys oli noin 22 km. Suurten lintujen muutto saatiin havainnoitua varsin tehokkaasti, vaikka kevätmuutto oli yleisesti tavanomaista myöhäisempi. Kotkamuutto jäi havainnoimatta käytännössä kokonaan. Kurkimuutto oli poikkeuksellisen hankalasti havainnoitavissa, sillä linnut muuttivat useana päivänä seudulla hyvin myöhään iltapäivän puolella saderintamien jälkeen, jolloin havainnointia ei ollut. Tulosten valossa Kasalan kalasataman lintutornista havaittiin huomattavasti enemmän muuttavia lintuyksilöitä. Isoja lintuja muutti kuitenkin vaihtelevasti, sillä laulujoutsenia kirjattiin tismalleen sama määrä molemmissa pisteissä, metsähanhia noin kolminkertainen määrä Jäneskeitaalla ja merihanhia noin seitsenkertainen määrä Kasalassa. Kurkia havaittiin selvästi enemmän Jäneskeitaalla. Mustalintuja havaittiin kaikkein eniten. Kokonaislentomäärästä 63 % oli mustalintuja (5 566 yksilöä), haahkoja (5 000 yks.), naurulokkeja (4 280 yks.), merimetsoja (3 948 yks.), peippoja (2 475 yks.), pilkkasiipiä (1 075 yks.) ja harmaalokkeja (1 044 yks.). Kookkaita lintujen kuten hanhia, kurkia ja petolintuja havaittiin kymmenen päivänä aikana varsin vähän suhteessa havainnointiaikaan. Laulujoutsenia kirjattiin kohtalaisesti, 279 yksilöä, mutta niistä vain 40 yksilöä lensi Jäneskeitaalla riskikorkeudella. Metsähanhien muutto oli hyvin haastava poikkeuksellisen myöhäisen kevään aikana; käytännössä iso osa ohimuuttavasta populaatiosta matkasi koilliseen sellaisena päivänä, jolloin Kasalassa ja Jäneskeitaalla ei ollut havainnointia. Metsähanhia kirjattiin yhteensä vain 191 yksilöä, mikä ei todennäköisesti vastaa havaintopisteiden keskimääräistä kevätmuuttajamäärää. Kurkien kokonaissummaksi kertyi vain 217 lentoa, mutta toisaalta ne lentävät usein hyvin korkealla, joten törmäysriski on pieni. Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 120 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 310, mikä on melko edustava lukema keväällä. Jäneskeitaan tuloksia tarkastellessa lentomäärä oli kuitenkin vain 99 yksilöä tunnissa, mikä on hyvin pieni lukema. Seurannan perusteella Jäneskeitaan tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen muuttoreitin varrella, mutta joinakin vuosina metsähanhien muuttajamäärät ovat todennäköisesti varsin suuria. Kevätseurannan aikana Jäneskeitaalla ja Kasalan kalasatamassa muutolla havaitut lajit on lueteltu kevätmuuttoselvityksen taulukossa 6. Eri lajeja havaittiin Jäneskeitaalla yhteensä 89 ja Kasalassa yhteensä 126. Lisäksi selvityksessä on esitetty

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (65) yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajikohtaiset havainnot kirjallisesti. Suojelullisesti arvokkaat lintulajit Toteutetun pesimälinnustoselvityksen aikana alueella havaittiin yhdeksän suojelullisesti arvokasta lintulajia. Pesimälinnustoselvitysten aikana alueella ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja alueella havaittiin neljä: teeri, metso, käenpiika ja sirittäjä. Lisäksi metso ja kapustarinta on luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi. Muu eläimistö Alueella tavattava muu eläimistö koostuu etupäässä alueellisesti tavanomaisista ja tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajeista kuten, hirvi, metsäjänis, kettu ja orava sekä piennisäkkäät. Maastoinventoinneissa alueella havaittiin runsaasti mm. hirven, metsäkauriin ja supikoiran jälkiä. Liito-oravat Suojelullisesti arvokkaista lajeista liito-oravan esiintymistä alueella selvitettiin pesimälinnustokartoitusten yhteydessä touko- ja kesäkuussa Liito-oravakartoituksen perusteella hankealueella ei esiinny liito-oravaa, ja alueella on ennen kaikkea hyvin niukasti lajille soveliaita elinympäristöjä. Alueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja iältään liito-oravan elinympäristöiksi liian nuoria, ja puulajistoltaan liian yksipuolisia. Liito-oravalle soveltumattomien mäntyvaltaisten, kuivahkojen kankaiden ja avoimien soiden osuus on hankealueen metsäpinta-alasta suuri. Lajille soveliasta varttunutta kuusikangasmetsää esiintyy hyvin pieninä ja pirstoutuneina kuvioina lähinnä alueen eteläosissa, mutta tärkeän ravintopuun, haavan osuus on näilläkin metsäkuvioilla vähäinen. Potentiaalista elinympäristöä on erityisesti Uusitalon luonnonsuojelualueella, mutta alueen eristyneisyys ja ympäröivien metsien nuori ikä ovat todennäköisesti syynä siihen, ettei liito-oravaa havaittu myöskään suojelualueella. Lepakot Hankealueelle tehdyn erillisen lepakkoselvityksen mukaan (Ahlman 2012) alueella esiintyy vähälukuisena pohjanlepakkoa ja viiksi-/isoviiksisiippaa. Kartoituksessa lepakoita havaittiin koko hankealueella yhteensä vain viidellä paikalla. Havaintopaikat sijaitsivat melko etäällä suunniteltujen kaavaluonnosvaiheen tuulivoimaloiden sijoituspaikoista, eikä voimaloiden rakennuspaikkojen läheisyydessä havaittu merkittäviä kerääntymiä tai saalistuspaikkoja. Päiväsaikaan tehdyn maastokäynnin perusteella voimaloiden sijoituspaikkojen lepakkopotentiaali (alueen soveltuvuus lepakoille) arvioitiin lähes kaikilla voimalapaikoilla heikoksi tai tavalliseksi. Ainoastaan voimalan 2 sijoituspaikan lähiympäristö arvioitiin hyväksi elinympäristöksi lepakoille, sillä alue on hyvin mosaiikkimainen ja paikalla on runsaasti suojaisia ja pienilmastoltaan erityisiä kuvioita lepakoiden saalistusta varten. Yöaikaan tehdyissä kartoituksissa voimalan 2 sijoituspaikan lähialueella ei kuitenkaan havaittu lepakoita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (65) Kuva 5. Karttaote 2012 laaditusta lepakkoselvityksestä. Luonnosvaiheen jälkeen voimalapaikkoja on siirretty, voimala nro kolme on siirretty pohjoisemmaksi lähelle isoviiksi- /viiksisiipan havaintopaikkaa.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (65) Maisema Hankealueesta laaditussa Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston ympäristöselvitys - raportissa on kuvattu hankealueen maisemaa. Ympäristöselvityksessä on myös esitetty muutamia kuvasovitteita eri puolilta tuulivoimapuistoa. Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maakunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja kohteista (mm. RKY 2009, Satakunnan maakuntakaava). Siikainen kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Satakunnan järviseutuun, jolla alueella soita on muuhun Satakuntaan verrattuna huomattavan paljon. Metsäistä yleisilmettä elävöittävät lukuisat järvet, joista osa on säilyttänyt erämaisen luonteensa. Jäneskeitaan hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai arvotettuja maisemakohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee noin 20 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella, Porin kaupungin alueelle sijoittuva Ahlaisten kulttuurimaisema. Ahlaisten kulttuurimaisema edustaa Satakunnan rannikkoseudulle tyypillistä pienipiirteistä ja vaihtelevaa viljely- ja kylämaisemaa. Ahlaisten kirkonkylä on yksi Suomen parhaiten säilyneistä kylistä. Topografia Hankealue on maastomuodoiltaan suhteellisen tasaista, suuria korkeuseroja ei ole. Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston hankealueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin m välillä. Hankealueen, kuten koko hankkeen maisemallisen vaikutusalueen (n km tuulivoimaloista) maaston muodot ovat matalia ja loivapiirteisiä, joka on tyypillistä alavalla rannikkoseudulla. Kuva 6. Näkymä Lankoskelta tuulivoimapuiston suuntaan, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö suoraan edessä noin 300 m etäisyydellä. Etäisyys tuulivoimapuistolle noin 2,3 km.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (65) Kuva 7. Tuulivoimapuistoalueen sijainti, etäisyyttä Otamon kylään (itäpuolella) ja Haudanselälle (kaakossa) noin 2 km sekä Lankoskelle (lounaassa) noin 2,5 km. Siikaisten keskusta (koillisessa) noin 7 km etäisyydellä ja Merikarvian keskusta (lännessä) noin 10 km etäisyydellä tuulivoimapuiston alueesta. Maisemakuva Hankealue on suurelta osin metsätalouskäytössä. Maisema on suurelta osin sulkeutunutta metsämaisemaa. Alueella on useita soistuneita alueita, joista laajimmat ovat Jäneskeidas ja Kurkikeidas. Alueen maastossa onkin mosaiikkimaista kivennäismaiden ja soistuneiden maiden vaihtelua. Lisäksi hankealueelle sijoittuu pieniä järviä, joista laajin on Valkkijärvi hankealueen länsireunalla. Maisemakuva aivan hankealueen rajojen ulkopuolella, noin 5 km etäisyydellä hankealueesta, on samankaltaista kuin hankealueella, mutta etäämmäksi siirryttäessä maisemakuvaan tulee mukaan kulttuurivaikutteita, asutusta ja suhteellisen pienialaisia peltomaisemia. Lähin laajempi vesistöalue, Isojärvi ja sen pohjoisosassa oleva Haudanselkä, sijoittuu hankealueen eteläpuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista.

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistölle SYVÄLAHTI, 172-402-11-16, Pertunmaantie 366. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 19.12.2011 päivitetty 6.2.2012, 27.2.2012, 30.10.2012, Merikarvian kunta Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖYRIN KUNTA STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 1 (16) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (36) Närhi Johanna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA RIIHINIEMEN RANTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI ILOMÄEN JA RAJALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KAUPUNKI ULPPAANMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 08/2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVOLAN KUNTA LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI 29.5.2013, tark. 9.8.2013 ja 8.11.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.5.2013

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päivitetty 27.10.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot