KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurantaa koskeva sääntely Kunnan toiminta-ajatus, yleistavoitteet ja kehittämisen painopisteet Yleistavoitteiden toteutumatietoja Tavoitteiden toteutuminen päävastuu- ja vastuualueittain Hallinto- ja elinkeinotoimi Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito 58 1

3 _ 4.5 Perusturvatoimi Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Opetus- ja vapaa-aikatoimi Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi Tekninen toimi Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Talousarvion sitovuus Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT TUNNUSLUKUJEN KAAVAT 2

4 _ JOHDANTO Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätöksen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodosta kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomus noudattaa Kuntaliiton antamaa yleisohjetta, jonka mukaan kunnan johdon selonteko kunnan sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista tulee sisällyttää toimintakertomukseen. Konsernijohdon tulee tehdä vastaava selonteko konsernin osalta. Yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomuksen rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2008 alkaen. 3

5 _ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöstä koskevat seuraavat säännökset: Kuntalaki (365/1995) Kirjanpitolaki (1336/1997) ja asetus (1339/1997) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot lakien soveltamisesta Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelma ja tase sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista on kirjoitettava sidottuun ja välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka t tai aukeamat on numeroitava. Kunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tilinpäätösasiakirjojen säilytysajat: Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi (valtion arkiston ohje). Tase-erittelyt ja pää- ja peruskirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Käyttöaikaa koskeviin merkinnöin varustettuina tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus (vähintään 10 vuotta). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto on mahdollista määrätyissä rajoissa säilyttää koneellisten menetelmien avulla mikrofilmille kuvattuna, optiselle levylle tai muulle vastaavalle tietovälineelle siirrettynä ja mikrofilmille tai koneelliselle tietovälineelle tulostettuna. 4

6 _ 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Kunnan julkistettavaan tilinpäätökseen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältyä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus, sekä konsernitilinpäätös ja sen liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat kirjanpitolain (KPL) 9 :n mukaan lisäksi tase-erittelyt, jotka ovat kunnan sisäisiä, ei julkistettavia tilinpäätösasiakirjoja. Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.3 ). Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (KPL 3:8 ja 13 ). Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden: 5 Tasekirja Toimintakertomus toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat tuloslaskelma rahoituslaskelma tase konsernitase, -tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma Liitetiedot kunnan liitetiedot konsernin liitetiedot Erillistilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät tilinpäätöksen allekirjoitus tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista selvitys kirjanpidon säilytyksestä Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tase-erittelyt Liitetietojen erittelyt Tilikartta Kirjaussuunnitelma Menetelmäkuvaus Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus, joita ei kuitenkaan oteta tasekirjaan.

7 _ 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). 3.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnan peruspalvelut säilyivät menneenä vuonna edelleen entisellä hyvällä tasolla. Toiminta jatkui kaikilla hallinnonaloilla kutakuinkin ennallaan. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi yhdellä Palvelukoti Ilolaan perustetun osastonhoitajan viran myötä. Kunnantalon peruskorjaushankkeen vuoksi kunnanviraston toiminnot siirrettiin kesäkuussa ns. viipalevirastoon vuokratiloihin lähes vuoden kestäväksi ajaksi. Kunnan ulkoiset käyttötalousmenot (toimintakulut) olivat yhteensä lähes (97,3 % tarkistetusta talousarviosta) ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,0 %. Terveydenhuoltomenot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin :lla eli 6,8 %:lla. Perusterveydenhuollon menot laskivat noin :lla (-5,7 %) ja erikoissairaanhoidon menot noin eurolla (-7,8 %). Vuoden 2010 alusta toteutettiin sairaanhoitopiirin vaihdos Satakunnasta Pirkanmaalle. Sairaanhoitopiirin vaihdosta koskeva kunnanvaltuuston päätös saavutti lainvoiman vasta helmikuussa Sastamalan perusturvakuntayhtymän jäsenkunnat päättivät joulukuussa yhtäpitävin päätöksin yhteistoiminta-alueen hallintomallin muuttamisesta siten, että vuoden 2012 alusta siirrytään ns. vastuukuntamalliin. Hallintomallin muutosta ja samalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integroimista koskeva valmistelu Paras-lainsäädännön muutokseen liittyen käynnistyi joulukuun lopulla. Saspen jäsenkuntien lisäksi yhteistoiminta-alueen valmisteluun tuli mukaan Ikaalisten kaupunki. Vuoden 2010 aikana neuvoteltiin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueista. Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen lokakuussa valita Sastamalan yhteistoiminta-alueen, joka aloitti Kiikoisissa palvelujen tuottajana vuoden 2011 alusta. Samalla päättyi neljä vuotta kestänyt yhteistyö maaseutupalveluissa Kokemäen kaupungin kanssa. Vuoden lopulla neuvoteltiin Lavian kunnan kanssa perusopetuksen sopimuksesta koskien yläkoulun oppilaiden koulun osoittamista. Uusi toistaiseksi voimassa oleva, mutta käytännössä muutoin ehtisin ehdoin jatkuva, sopimus hyväksyttiin tammikuussa

8 _ Tilikauden ylijäämäksi muodostui suunnitelmanmukaisten poistojen, jotka olivat noin , ja tuloksen käsittelyerien jälkeen noin Vuosikate oli poistoihin verrattuna noin puolitoistakertainen eli lähes Asukasta kohden vuosikate oli 261. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tappio pieneni selvästi edellisestä vuodesta. Tappio aiheutui poistojen ja jäännöspääoman korvauksen suuruudesta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuonna 2010 noin :lla ja uutta lainaa nostettiin Lainojen määrä vuoden lopussa oli noin eli 358 /asukas. Konsernitasolla kuntaa rasittaa kuitenkin lisäksi As Oy Hämeenrannan noin :n lainamäärä. Rahavarat vähentyivät rahoituslaskelman mukaan noin :lla. Rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä kuitenkin suuremmat kuin kunnan lainojen määrä. Bruttoinvestointien määrä, noin , oli suurin sitten vuoden Kunnantalon peruskorjaukseen kului viime vuonna noin Jaaran jalanjäljissä hankkeeseen kului noin ja Houkutteleva Halmesmäki hankkeeseen noin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin peruspääomasuutta maksettiin noin Lisäksi oli muutamia pienempiä investointeja. Joulukuussa lähetettiin päivitetyt rahoitushakemukset kirjasto-kouluhankkeesta Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Kunnan asukasluku väheni vuoden aikana ennakkotiedon mukaan vain kahdella henkilöllä ollen vuoden päättyessä Tulomuutto kuntaan oli lähtömuuttoa selvästi suurempaa kompensoiden lähes kuolleisuuden suuruuden syntyvyyteen nähden. Vuoden aikana syntyneiden määrä jäi poikkeuksellisen pieneksi eli vain kuuteen. Taloudellisen taantuman helpotettua kunnan työttömyysprosentti laski voimakkaasti vuoden 2010 aikana. Vuoden päättyessä työttömyysprosentti oli 11,2 ja työttömien määrä 62. Vähennystä vuoden aikana tapahtui 5,6 %-yksikköä ja 33 työtöntä. Vuoden 2011 talousarvio jouduttiin laatimaan selvästi alijäämäiseksi, mutta vuosikate jäi kuitenkin positiiviseksi. Talousarvion alijäämäisyyteen vaikuttivat ensisijaisesti valtionosuuksien väheneminen, mikä aiheutui kunnan asukasluvun voimakkaasta vähenemisestä vuonna 2009, ja Kokemäen kaupungin käytön väheneminen Palvelukoti Ilolassa. Tuleville vuosille on kunnan taloussuunnitelmassa osoitettu runsaasti investointihankkeita. Osa niistä on kunnan kokoon nähden erittäin suuria ja niiden toteuttaminen edellyttää merkittävän valtionrahoituksen saamista. Kunnan tämänhetkinen hyvin kohtuullinen lainamäärä mahdollistaa kuitenkin hallitun velkaantumisen ja monien investointien toteuttamisen. Kunnan talouden tasapainossa pitäminen on jatkossa olennaista, jotta taseeseen kertyneet ylijäämät ( ) edelleen säilyttävät riittävän puskurin taloudellisesti heikommille mahdollisille vuosille. Haluan lopuksi kiittää kunnan koko henkilöstöä, kunnanvaltuuston ja hallituksen jäseniä ja muita luottamushenkilöitä sekä kaikkia kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta viime vuodesta ja samalla toivottaa menestystä kuluvalle vuodelle Tapio Rautava kunnanjohtaja

9 _ KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 8 Kunnan organisaatiokaavio päävastuualueittain Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO- JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa- Tekninen toimi elinkeinotoimi aikatoimi Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittä- Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Koulutoimen hallinto Perusopetus Teknisen toimen hallinto mistehtävät Palvelukoti Ilola Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi Metsienhoito Muu vanhustenhuolto Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Kirjasto- ja kulttuuritoimi yleiset alueet Vesihuoltolaitos Liikunta- ja nuoriso- Jätehuolto toimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Kunnanviraston päällikkö (kunnanjohtaja) ja osastojen päälliköt muodostavat neuvottelevan johtoryhmän.

10 _ Kunnan organisaatio Kunnan hallinto-organisaatio muodostuu neljästä päävastuualueesta: Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Päävastuualueet jakaantuvat vastuualueisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot vastuualuetasolla. Vastuualueet jakaantuvat vastuuyksiköihin ja nämä edelleen kustannuspaikkoihin. Osastot on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti vastuualueisiin. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä sekä osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueiksi ja vastuualueen esimiehestä. Tilivelvollisia toimielimiä ovat edellä organisaatiossa esitetyt kunnan toimielimet. tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty tilivelvolliset viranhaltijat voimassa olevien sääntöjen sekä talousarviorakenteen perusteella: kunnanjohtaja kunnansihteeri maaseutusihteeri (nyk. yhteistoiminta-alue) perusturvajohtaja sosiaaliohjaaja koulunjohtaja kirjastosihteeri (nyk. kirjasto- ja kulttuurisihteeri) liikunta- ja nuorisosihteeri rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari. Hallintosääntö Vuoden 2010 alkaessa on ollut voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja voimaan tullut hallintosääntö. Hallintosääntöä tarkistettiin vuoden 2010 aikana ja tarkistettu sääntö tuli voimaan Uusi kunnanvaltuuston tarkistama sääntö tuli voimaan puolestaan vuoden 2011 alusta lukien. Luottamushenkilöstö Kunnan omat luottamushenkilöelimet valtuustokaudella ovat: Kunnanvaltuusto 17 jäsentä Kunnanhallitus 7 jäsentä Tarkastuslautakunta 5 jäsentä Perusturvalautakunta 7 jäsentä Koululautakunta 7 jäsentä Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 5 jäsentä Liikunta- ja nuorisolautakunta 5 jäsentä Tekninen lautakunta 7 jäsentä Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä 9

11 _ Kunnanhallituksen toimikaudekseen asettamat toimikunnat ovat: rakennustoimikunta vesihuoltotöiden arviointitoimikunta riskienhallintatoimikunta Lisäksi kunta nimeää edustajiaan eri yhteisöjen ja valtionhallinnon toimielimiin. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston paikkajakautuma valtuustokaudella on seuraava: Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua (ääniä 498 kpl; 59,0 %) Suomen Keskusta 7 valtuutettua (ääniä 319 kpl; 37,8 %) Edellä on otettu huomioon Suomen Keskustan ja SDP:n muodostama vaaliliitto. 10 Kunnanvaltuusto Huhdanmäki Matti, pj erityisopettaja KOK Isonokari Olavi, I varapj maatalousyrittäjä KESK Koivuniemi Jorma, II varapj autonkuljettaja KOK Ala-Erkkilä Tuija luokanopettaja KOK Anttila Timo yrittäjä KOK Honkanen Petri maanviljelijä KOK Jaakola Birgit P. FM, kulttuuritoimenjohtaja KESK Jaakola Jari maatalousyrittäjä KESK Koskinen Kirsi sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä KOK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Mattila Antti-Matti maanviljelijä KESK Niemi Taina tuntiopettaja KESK Rantala Jouko maanviljelijä KOK Sirola Jarmo metsätalousinsinööri KESK Suoniemi Marko agrologi, maatalousyrittäjä KOK Tuomola Ilkka vanhempi rikoskonstaapeli KOK Veittimäki Hannu työnjohtaja KOK Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa lisäksi tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

12 _ Kunnanvaltuusto on valinnut tammikuussa 2009 kunnanhallituksen toimikaudeksi Kunnanhallituksen paikkajako on seuraava: KOK 4 paikkaa ja KESK 3 paikkaa. 11 Kunnanhallitus Suoniemi Marko, puheenjohtaja agrologi, maatalousyrittäjä KOK Mattila Antti-Matti, I varapj maanviljelijä KESK Ala-Erkkilä Tuija, II varapj luokanopettaja KOK Lahtinen Sini maatalousyrittäjä KOK Lehtonen Jorma maanviljelijä KESK Mattila Timo eläkeläinen KOK Niemi Taina tuntiopettaja KESK Asioiden esittelijänä kokouksissa toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnansihteeri YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden elpyminen jatkui ripeänä talouskasvun ollessa vuonna 2010 yli 4 prosenttia. Kasvun painopiste oli kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa. Kasvun taustalla ovat osaltaan voimakkaat tuki- ja elvytystoimet, mutta erityisesti kehittyvissä talouksissa myös yksityinen kysyntä on vahvaa. Kysyntäjohteinen taantuma vaikutti viennin vähenemisen kautta Suomen talouteen nopeasti ja voimakkaasti. Vuonna 2009 bruttokansantuote aleni 8 prosenttia. Kysynnän puutteesta johtuvat taantumat ovat yleensä kohtalaisen lyhytikäisiä ja näin näyttäisi olevan tälläkin kertaa. Vuonna 2010 Suomen talous pääsi takaisin kasvu-uralle ja BKT kasvoi arviolta 3,2 prosenttia. Talouskasvun käynnistyminen vaikuttaa viiveellä työllisyyteen. Työpanos työtunteina mitattuna kasvoi jo vuonna 2010 lomautusten vähentyessä. Maailmanmarkkinahintojen voimakkaan nousun ja euron heikkenemisen myötä tuonti- ja tuottajahinnat kääntyivät alkuvuodesta 2010 jyrkkään nousuun. Vuonna 2010 kuluttajahintojen arvioidaan nousseen 1,2 prosenttia. Myös välillisten verojen korotukset nostivat kotimaisia hintoja. Finanssipolitiikka ja julkisen talouden kestävyys Julkisen talouden näkymiä varjostaa ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, kun väestön ikääntyminen on Suomessa Euroopan nopeinta. Kuluvalla vuosikymmenellä erityisen nopeasti kasvavat eläkemenot luvulla pitkäaikaishoidon menojen kasvun ennakoidaan olevan nopeata, kun suuret ikäluokat saavuttavat vanhuusiän. Talouskriisi on muuttanut finanssipolitiikan tehtävänasettelua ja lähtökohtia. Julkisen talouden tasapaino on kriisin myötä

13 _ heikentynyt jyrkästi johtuen verotulojen alenemisesta, suhdanneluonteisten menojen kasvusta ja valtiontalouden elvytystoimista. Julkinen talous on siten entistä haavoittuvammassa asemassa vastaanottamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet ja veropohjan kaventumisen. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen on aiempaa suurempi haaste. Talouskriisin jälkeen toteutettavassa talouspolitiikassa on otettava huomioon nämä muuttuneet ehdot. Julkisen talouden tervehdyttäminen edellyttää finanssipolitiikan kiristämisen ohella rakenteellisia uudistuksia. Työurien pidentäminen ja julkisten palveluiden tuottavuuden parantaminen ovat avainasemassa. Mitä enemmän julkisen talouden tervehdyttämistä lykätään, sitä suuremmiksi kustannukset muodostuvat. Kuntatalouden yleiset näkymät Kuntatalous näyttäisi selviävän talouskriisistä huomattavasti pelättyä pienemmin vaurioin. Useiden tekijöiden, kuten valtion kuntataloutta vahvistaneiden mittavien toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun hidastumisen sekä kuntien omien menokasvua hillitsevien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus näkyi jo vuoden 2009 selvästi ennakoitua paremmissa tilinpäätöksissä. Kun lisäksi otetaan huomioon kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu sekä talouden elpymisen vaikutus kuntien verotulokehitykseen, kuntatalouden näkymiä voidaan luonnehtia huomattavasti aiemmin arvioitua myönteisimmiksi. Vaikka synkimmät ennusteet eivät näyttäisikään toteutuvan, kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossa tiukkaa menokuria. Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan lähivuosina keskimäärin noin 3½ prosenttia eli selvästi taantumaa edeltänyttä poikkeuksellista aikaa hitaammin. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuukin heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. Kansantalouden toipumiseen liittyy yhä myös kansainvälisestä taloudesta kumpuavia epävarmuuksia, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa nopeastikin työllisyyteen ja siten heikentää kuntien verotulokehitystä. Lähde: Valtionvarainministeriö, Budjettikatsaus 2011, tammikuu Satakunnan taloudellinen kehitys ja tulevaisuudennäkymät Syksyllä tehdyn PK-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana niin Satakunnassa kuin muuallakin maassa. Alueen pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät olivat syksyllä jopa hieman paremmat kuin koko maassa keskimäärin. Satakunnassa toimivat pk-yritykset odottavat myös työllisyyden paranevan seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Satakunnassa selvästi korkeammalla tasolla kuin keväällä Satakunnan Yrittäjien jäsenyritysten osalta loppuvuonna

14 _ olikin selvästi havaittavissa kysynnän elpymistä, joka kuitenkin vuoden vaihteeseen mennessä näytti hieman hiipuvan. Samankaltaista teollisuuden ja palvelujen kysynnän lisääntymistä on ollut havaittavissa myös alkuvuonna. Tilauksille on ollut tyypillistä, että asiakkaiden toivomat toimitusajat ovat olleet erittäin lyhyitä. Samankaltaista odottavaa tunnelmaa on havaittavissa myös Finnveran rahoituksen suhteen. Merkittäviä hankkeita on vireillä, mutta toteutus tuntuu siirtyvän. Tunnelmat ovat kokonaisuudessaan varsin odottavat. Työttömien määrä kääntyi viime kesänä laskuun ja se alentui loppuvuonna vuoden takaisesta noin 10 %. Lomautukset ovat vähentyneet voimakkaasti, myös ytneuvotteluja on käytyvähemmän kuin vuosi sitten. Isoilta irtisanomisilta ja yritysten alasajoilta on vältytty. Nuorten työttömyys on laskenut muuta työttömyyttä nopeammin. Loppuvuonna nuoria työttömiä oli noin 19 % vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on sen sijaan kasvanut. Työpaikkoja avautuu eniten kaupan alalla ja palveluissa sekä terveydenhoito- ja sosiaalipuolella. Tällä hetkellä työvoiman saatavuusongelmat ovat vähäisiä. Yleinen tunnelma Pohjois-Satakunnassa on suhteellisen myönteinen. Positiivinen kehitys työmarkkinoilla on jatkunut edelleen, vaikka työmarkkinatilanteen palautuminen ennen talouskriisiä olleeseen tasoon tapahtuukin hitaasti. Tällä hetkellä alueella on käynnissä investointibuumi kaupan ja asuntotuotannon osalta. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työ- ja elinkeinokeskus: Alueelliset talousnäkymät 1/ OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Kunnallisverotuloja vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan kertyi 2,38 m eli noin 28 t enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveron osuus verotuloista oli 166 t. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 38 t. Verotuloja kertyi yhteensä 2,68 m, mikä on noin 77 t edellisvuotista enemmän. Verotulojen toteutumisprosentti oli 99,1 % tuloarviosta. Valtionosuuksia saatiin 3,64 eli noin 535 t enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 99,3 %.

15 _ Määrärahojen ylitykset ja muut merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (vertailu muutettuun talousarvioon) Vastuualue Poikkeaman laji Euroa Yleis- ja taloushallinto Määrärahojen alitus Elinkeino- ja kehittämistehtävät Määrärahojen alitus Palvelukoti Ilola Tuloarvioiden ylitys Palvelukoti Ilola Määrärahojen ylitys Muut sosiaalipalvelut Tuloarvioiden ylitys Terveydenhuolto Määrärahojen alitus Perusopetus Määrärahojen alitus Kiinteistötoimi Määrärahojen alitus Liikenneväylät ja yleiset alueet Määrärahojen alitus Vesihuoltolaitos Määrärahojen alitus

16 _ Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2011 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2010 tilinpäätöksen vertailua vuoden 2011 talousarvioon, (mukana sisäiset erät): Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Verotuotot Valtionosuudet Vuosikate Tilikauden tulos Verotuottojen ja valtionosuuksien yhteismäärä vuoden 2011 talousarviossa on noin 46 t vuoden 2010 tilinpäätöksen vastaavaa lukua suurempi. Lisäyksen vähäisyyteen vaikuttaa merkittävällä tavalla valtionosuuksien pieneneminen vuonna 2009 tapahtuneen asukasluvun alenemisen takia. Vuoden 2011 talousarvion mukaiset toimintakulut ovat noin 223 t vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisia toimintakuluja suuremmat. Toimintatuotot on arvioitu vuodelle 2011 noin 86 t alhaisimmiksi kuin oli vuoden 2010 toteuma. 15 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet seuraavasti vuosina : Tilinpäätös Tilinpäätös % Kunnallisverot ,2 Osuus yhteisöveron tuotosta ,2 Kiinteistövero ,4 Verotulot yhteensä ,0 Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä ,2

17 _ KUNNAN HENKILÖSTÖ Kunnan henkilöstösuunnitelma vuosille ta2009 ta2010 ts2011 ts2012 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi _ Vakinainen henkilöstö Työllistetyt yht. (keskim.) Projektihenkilöstö (keskim.) Yhteensä Henkilöstökulut (1000 ) Työllisyyden hoito: Työllisyyden hoitoon määrärahoja on varattu vuodelle Vastaava työllistämistuen määrä on Työllistämismäärärahat on suunniteltu jaettavaksi seuraavasti: Kotipalvelu (2 x 6 kk) Tavoitteet: Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen. 16 Kunnan henkilöstö tot. tot. suunn. tot Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakinainen henkilöstö Työllistetyt yht. (keskim.) 1 1,5 1 2,5 Projektihenkilöstö (keskim.) 0, ,5 Yhteensä 61,5 63, Henkilöstökulut (1000 )

18 _ Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma : Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma vuoden lopussa: alle 20 v v v v v v v v v v 8 Henkilöstön keski-ikä oli 47,4 vuotta (valtakunnallinen keski-ikä kunta-alalla on 45,5 vuotta). Henkilöstöön kuuluvien naisten keski-ikä oli 47,2 vuotta (valtakunnallinen naisten keski-ikä kunta-alalla on 45,3 vuotta). Henkilöstöön kuuluvien miesten keski-ikä oli 49,0 vuotta (valtakunnallinen miesten keski-ikä kunta-alalla on 45,7 vuotta). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 57 ja miehiä 7. Naisten osuus henkilöstöstä oli 89 % (valtakunnallinen naisten osuus kunta-alalla on 79 %). Miesten osuus henkilöstöstä oli 11 % (valtakunnallinen miesten osuus kunta-alalla on 21 %). Valtakunnalliset tiedot ovat vuodelta

19 _ Henkilöstön palvelussuhteen kesto : Henkilöstön palvelussuhteen keston keskiarvo on 13,7 vuotta. Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen keston mukaan vuoden lopussa: alle 2 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 6 yli 30 vuotta 5 Palvelukoti Ilolan henkilöstön osalta on huomioitu myös Ilolan kuntayhtymän palvelusaika. Vuoden aikana vakinaisesta henkilöstöstä on vaihtunut viisi ja uudessa virassa on aloittanut yksi Määräaikaista henkilöstöä (työllistettyjä ja sijaisia) kunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 22; näistä osa on hoitanut useita määräaikaisia palvelussuhteita useamman vuoden aikana HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO alle VUOSI Sairauspoissaolot: Sairauslomapäiviä vakinaisella henkilöstöllä oli yhteensä 1014 työpäivää (vuonna työpäivää). Sairastuneen lapsen hoitovapaata myönnettiin yhteensä 48 päivää (vuonna päivää). Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,0 päivää/työntekijä (vuonna ,5 päivää/työntekijä).

20 _ Työllisyyden hoito: Vuoden aikana työllistämistuen turvin työskenteli yhteensä 5 henkilöä, jotka sijoittuivat kotipalveluun, kunnanvirastoon, liikunta- ja nuorisotoimeen sekä tekniseen toimeen. Kunta järjesti työmarkkinatukiharjoittelupaikkoja kolmelle henkilölle Toukolan koululla ja sen keittiöllä ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluja ja lainsäädännön muutoksia. Kunnat monet toiminnot ovat haavoittuvaisia henkilöstön vähyyden ja varahenkilöstön vajavaisuuden taikka henkilöstön erikoisosaamisen takia. Toimintavarmuutta on eräillä hallinnonaloilla lisätty yhteistyösopimuksilla naapurikuntien kanssa. Myös lainsäädännön muutokset aiheuttavat kelpoisuusvaatimusten kiristymistä. Asiasta on lisätietoja jäljempänä luvussa 3.3. Kunnan tietohallinnon hoitaa sopimuksen perusteella Sastamalan Tukipalvelu Oy. Tietojärjestelmien toimivuudessa on ajoittain ollut ongelmia, minkä vuoksi työasemilla tapahtuvaa työntekoa on jouduttu keskeyttämään. Erityistä vuoden 2010 toiminnalle oli, että kunnanviraston toiminnot siirrettiin ns. viipalevirastoon kunnantalon peruskorjauksen takia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi. Kunnan lainamäärä on ollut vuoden aikana suhteellisen alhainen ja lainojen korkomarginaalit pieniä. Taloudellisen taantuman vuoksi pankit ovat korottaneet korkomarginaalia uusia lainoja koskien. Kunnalla on merkittäviä takausvastuita, jotka realisoituessaan vaikuttavat merkittävästi kunnan toimintaan. Takausvastuut on esitetty tarkemmin liitetiedoissa. Vahinkoriskinä tulee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnalla on seuraavat vakuutukset: Henkilövakuutukset: Omaisuusvakuutukset: Toiminnan vakuutukset: Lakisääteinen tapaturmavakuutus Omaisuusriskivakuutus Palo- ja konerikkovakuutus Metsävakuutus Ajoneuvon liikennevakuutus Vastuuvakuutukset (kunnan toiminnot, Palvelukoti Ilolan toiminnot ja kunnan hallinnon vastuuvakuutus)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma Talousarvio Kunnanvaltuusto hyväksynyt

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma Talousarvio Kunnanvaltuusto hyväksynyt KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2008-2010 Talousarvio 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot