Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007. Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma Lyhennelmä Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö

2 Valtakunnallista kylätoimintaohjelmaa valmisteli työryhmä: Tuomas Perheentupa (pj. ja siht.), Ville Elonheimo, Eija Kannisto, Heikki Konsala, Liisa Kortetmaa-Nurmi, Juha Kuisma, Tauno Linkoranta, Risto Matti Niemi, Seppo Purontakanen, Kaisa Uusioja. Kansainvälistymisosio: SYTYn kv-jaosto/peter Backa.

3 Lukijalle Kylätoiminta on asukkaiden omaehtoista ja paikallista kehittämistoimintaa oman asuinalueensa elinkelpoisuuden, viihtyisyyden ja kyläidentiteetin vahvistamiseksi. Kylätoiminta kokoaa asukkaat yhteen riippumatta ammatista, iästä, sukupuolesta, puoluekannasta, harrastuksista tai siitä, onko vakituinen asukas, vasta muuttanut tai vapaa-ajanasukas. Kylätoiminta edustaa paikallisdemokratiaa ja asukaslähtöisyyttä parhaimmillaan. Kädessäsi on nyt järjestyksessään toisen valtakunnallisen kylätoimintaohjelman lyhennelmä. Edellinen ohjelma on vuodelta Useimmat sen ehdotuksista ovat toteutuneet. Kylätoiminnan nopea kehittyminen on aiheuttanut tarpeen arvioida tulevia vuosia aikaisempaa perusteellisemmin ja tavoitteellisemmin. Näin on tehty. Ohjelma sisältää paljon ehdotuksia. Mikään yksittäinen taho ei pysty vastaamaan kaikesta, eikä se ole ollut tarkoituskaan. Kylätoiminta ei ole yhden asian liikettä, vaan työtä tehdään monissa kysymyksissä, monin eri kokoonpanoin ja monien toimijoiden voimin. Eikä kylätoimintakaan enää ole pelkästään paikallista työtä. Kylätoiminnan yhteistä linjaa vetävä valtakunnallinen ohjelma vaatii toteuttajikseen monia organisaatioita ja toimijoita. Ohjelmaa on arvioitava kullekin osapuolelle osoitetun vastuun mukaan. Silloin huomataan, että kunkin toimijan yhteydessä on punnittu keskeisimmät asiat. Velvoitteita ei ole asetettu liikaa. Ehdotukset eivät ole toiveita, vaan tehtäviä ja käynnistettäviä prosesseja, joita ohjelman valmistumisen jälkeen viedään määrätietoisesti eteenpäin. Kukaan ei jää kasan alle - varsinkin kun toimintakausi on pitkähkö Jo jonkin aikaa kylätoiminnassa on oivallettu sen monipuolisuus ja kaksijakoisuus. Se on sekä virkistystoimintaa että hyvin määrätietoista ja merkittäviä työ- ja rahoituspanoksia vaativaa kehitystyötä. Kehittämisvastuun laajeneminen ei poista kylän roolia yhdessäolo-organisaationa. Päinvastoin kehitystyö voi rikastuttaa kylän kulttuuritoimintaa ja yhteisiä rientoja. Kylätoiminta on organisoitunut paikalliseksi, alueelliseksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi, kansainvälinen kokemustenvaihtokin lisääntyy. Monitasoisuus aiheuttaa ymmärrettävästi edelleen keskustelua. Kaikille tasoille on kuitenkin aivan omia tehtäviä ja kaikkia tarvitaan kylien kehitystyön edistämiseksi. Kyläohjelma tunnustaakin poikkihallinnollisesti ja voimia kokoavasti toimivan kylätoiminnan kasvavan vastuun yhteisten asioiden hoidossa. Tehtävissä on niin paikallisia ja alueellisia kuin valtakunnallisiakin kysymyksiä, joihin ei vastausta voi löytää, ellei niitä pohdita nimenomaan niillä tasoilla, joille vastuu kuuluu. Siten valtakunnallinen kylätoimintaohjelma ei määrää paikallista toimintaa, mutta se toivottavasti pystyy antamaan ehdotuksillaan ja niiden toteutumisella tulitukea kylien tulevaisuudesta huolta kantaville ja niiden eteen työtä tekeville. Kylätoimintaohjelma ei jää kylätoimintaliikkeen sisäiseksi voimainponnistukseksi. On hyvin todennäköistä ja toivottavaa, että monet yhteiskunnan toimintalohkot ottavat ohjelmasta osavastuuta. Kylätoimintaohjelma on olennainen osa maaseudun ja alueiden kehitystyötä. Siksi sen keskeisimmät esitykset viedään aiemman käytännön mukaisesti maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan. Maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmista esityksille toivoisi löytyvän myös sijaa. Näin kylien omaehtoisuus ja vastuunkanto kytketään niihin linjauksiin ja tavoitteisiin, joilla maaseutua Suomessa kehitetään. Kylätoiminta ei jää yksin, vaan voi odottaa yhteiskunnalta samansuuntaisia toimia ja tukea. Ohjelman valmistelijat ovat kuulleet mahdollisimman laajasti kylätoiminnan piirissä työskenteleviä henkilöitä sekä yhteistyökumppaneita, jotta ohjelmasta tulisi luonteeltaan kattava ja sellainen, että siihen halutaan sitoutua. Kylätoiminnan tavoitetila vuonna kohdassa hahmotellaan, millainen kylätoiminnan rakenteen, sisällön ja yhteiskunnallisen aseman tulisi olla runsaan neljän vuoden kuluttua. Heti perään esitetään Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista, joilla em. tavoitteisiin pyritään. Näistä osioista saa hyvän kuvan ohjelman sisällön pääkohdista. Pienikin kylä voi olla voimakas. Toivotamme antoisia ja inspiroivia lukuhetkiä ohjelman parissa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA ry Eero Uusitalo puheenjohtaja Tuomas Perheentupa ohjelma-asiamies 3

4 Kylätoiminnan tavoitetila vuonna 2007 Visio Vuoteen 2007 mennessä kylätoiminnan sisältö on kehittynyt olennaisesti nykyisestä. Monipuolistuneiden, yhä paremmin asukkaiden ja yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavien toimintamuotojen myötä liikkeen yhteiskunnallinen tehtäväkenttä, rooli ja arvostus ovat kasvaneet, mikä näkyy myös rahoituspohjan lujittumisessa. Tämän seurauksena kylätoiminnan rakenteet ovat aiempaa vahvempia ja pysyvämpiä sekä suomenkielisillä että ruotsinkielisillä alueilla. Vuonna 2007 kylätoiminta palvelee kylien asukkaita yhä konkreettisemmin. Lähiympäristön kehittämistä ja asukkaiden hyvinvointia koskevan kasvaneen vastuunoton rinnalla kylätoiminta tuottaa sosiaalista pääomaa ja virkistystä. Kylätoiminnan perusrakenne lujittunut Maakunnallinen kyläasiamiesjärjestelmä on vakiinnuttanut toimintansa siten, että jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi vakituisesti toimiva työntekijä ja useissa maakunnissa seutukuntien kyläasiamiehiä. Maakunnallisten kylien yhteenliittymien ja kylien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat vahvistuneet. Kylien keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi sekä neuvotteluaseman parantamiseksi mm. kuntiin ja seutukuntiin päin toimii kunta- tai seutukuntakohtaisia kylien yhteistyöfoorumeita joko vapaamuotoisesti, yhdistyspohjalta tai maaseudun kehittämisyhdistysten yhteydessä. Kylätoiminta työllistää varsinkin kyläyhdistyksissä ja maakunnallisissa kylien yhteenliittymissä selvästi nykyistä enemmän työntekijöitä. Tätä edesauttaa paitsi rahoitusaseman vahvistuminen, myös kolmatta sektoria koskevien työvoimapoliittisten välineiden tehostunut käyttö sekä sopimustoiminnan lisääntyminen. Rekisteröityneiden kylätoimintaa harjoittavien yhdistysten määrä on noussut 2200:sta 2 600:aan. Monipuoliset toiminta- ja palvelumuodot Kylätoiminta on saanut laajaa arvostusta hajaasutusalueiden palvelutuotannon aloitteellisena edistäjänä. Aiempien toimintamuotojen rinnalle on kehitetty uusia kuntien, asukkaiden ja yhteis- Hoivapalveluiden tarve kasvaa vanhustenhoidossa. 4

5 kunnan muuttuneista tarpeista johdettuja, vastikkeellisia ja kylätoiminnan taloudellisia voimavaroja vahvistavia toimintamuotoja. Vanhusten ja muiden tukea tarvitsevien ryhmien kotona asumista tukevat, kunnallista ja ammatillista vanhuspalvelua täydentävät hoivapalvelut ovat vakiinnuttamassa paikkaansa kylätoiminnan eräänä tärkeänä tehtävänä. Kylätoiminta on ottanut vastuuta myös kylien infrastruktuurin kehittämisestä yhteistyössä kuntien ja muiden ko. asioista vastaavien organisaatioiden kanssa. Vesihuoltoa, jätevesien käsittelyä, paikallista energiantuotantoa ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä koskevan aloitteellisuuden lisäksi kylätoiminta on saanut otetta toteuttajana ja varsinkin välittäjäorganisaationa myös pientiestön isännöintiin, kylä- ja mökkitalonmiespalveluihin sekä maiseman- ja ympäristönhoitoon liittyvistä tehtävistä. Uudet palvelumuodot ja elinkeinot ovat saavuttaneet eri osapuolten hyväksynnän. Ne ovat vakiinnuttamassa asemaansa kylätoiminnan kehittämisen kentässä vahvistamalla kyläyrittäjyyttä sekä lisäämällä asukkaiden viihtyvyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia. Uusien toimintamuotojen rinnalla asemaansa ovat lujittaneet kylän sosiaalisen pääoman karttumista ja kyläkulttuurin vaalimista edistävät juhlat, tapahtumat, kylähistoriikit ja kokoontumispaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen. Näiden kautta kylätoiminta on saanut lisää aktiivisia toimijoita mm. uusien asukkaiden ja vapaaajan asukkaiden kiinnostuessa toiminnasta. Vahvistunut talous ja rahoitusasema Kylätoiminnan omatoiminen varainhankinta on saatu hyvään alkuun. Toiminnan tueksi on perustettu Kylätoiminnan kehittämissäätiö maakuntarahastoineen. Säätiö on kerännyt alkupääoman ohella lahjoituksia ja säätiölle on palkattu asiamies sekä varainhankintaa tukeva luottamushenkilöstö myös maakuntiin. Kertyneitä varoja käytetään suurten kehittämishankkeiden väliaikaisrahoitukseen, minkä lisäksi varoista myönnetään kylätoiminnan stipendejä. Kyläyhdistykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät ja SYTY ovat saaneet myös sponsorisopimuksia sekä jäsenetujen kautta provisiotuloja kylätoiminnan kehittämiseen. Kyläyhdistyksillä on omatoimista varainhankintaa eri tapahtumien muodossa. Kyläyhdistykset ovat solmineet lukuisten kuntien kanssa ostopalvelusopimuksia sekä vastikkeellisia, mutta kunnanavustukseen perustuvia yhteistyösopimuksia, joiden avulla kylät tuottavat asukkaille tarpeellisia palveluja täydentäen kuntien omaa palvelutarjontaa kylissä. Toiminta koskee etupäässä yleishyödyllisiä tehtäviä, eikä aiheuta kilpailun vääristymiä. Kyläyhdistykset saavat tätä kautta varoja omaan toimintaansa sekä asukkaidensa työllistämiseen ja kyläyrittäjyyden edistämiseen. Suomen Kylätoiminta ry:n kautta on saatavissa lainopillista neuvontaa kyläyhdistysten ja -osuuskuntien työllistämiseen, arvonlisä- ja muuhun verotukseen, sopimusteknisiin ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhä useammat kunnat myöntävät lisäksi kyläyhdistyksille vuotuisia ns. omatoimirahoja, joilla kylät voivat toteuttaa pienehköjä paikallisia toimenpiteitä ilman hankehallinnon aiheuttamaa byrokratiaa. Hankerahoituksen hyödyntäminen on tehostunut kylätoiminnan kaikilla tasoilla mm. omatoimisen varainhankinnan antaman pelivaran sekä hankeosaamisen lisääntymisen myötä. Kylätoiminnan valtionosuus on saatu pysyvästi valtion budjettiin omalle momentilleen, ja sen taso on noussut 1,2 milj. euroon vuodessa. 5

6 Kylätoiminta tuottaa sosiaalista pääomaa. Tehokkaat sisäiset toiminnot Kylätoiminnan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen on tehostunut Maaseutu Plus -lehden tilatun levikin kasvaessa noin 5000:een sekä -verkkosivujen ja vastaavien ruotsinkielisten sivujen sisällön monipuolistuessa ja selkeytyessä palvelemaan paremmin kylätason toimijoita konkreettisesti mm. juridisissa asioissa, tiedottamisessa, uusien palveluiden organisoimisessa, sopimusasioissa jne. SYTYn ja kylien maakunnallisten yhteenliittymien neuvontaja koulutuspalvelut ovat tuottaneet uusia, kyläasioista perillä olevia henkilöitä, jotka kykenevät antamaan neuvontaa kyläyhdistyksille. Kahdesti vuodessa järjestettävät valtakunnalliset ja maakunnalliset kylätoimijoiden neuvottelu- ja koulutuspäivät vahvistavat yhteistä tahtotilaa, keskinäistä luottamusta ja kylätoimintaan liittyvää osaamista. Vähintään puolella kylistä on kyläsuunnitelma. Maakunnalliset kyläohjelmat uusitaan joka neljäs vuosi. Kummatkin sisältävät tiedotussuunnitelman. Kyläyhdistysten yhteystiedot ovat tarkasti tiedossa valtakunnallisessa kylärekisterissä. Verkottunut ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Kylätoiminnan yhteiskuntasuhteet ovat syventyneet valtakunnan, maakunnan, seutukunnan ja kuntatasolla parantuneen vuoropuhelun, toiminnan tunnettuuden sekä yhteiskunnallisen arvostuksen myötä. Kylätoiminnan kyky suurena kansanliikkeenä tuottaa sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä on noussut myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tunnustetuksi ja mitattavaksi tuotokseksi. Uskottavuuden lisääntymisen myötä kylätoiminta on saanut lisää vaikuttavuutta suhteessa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Kylien maakunnallisten yhteenliittymien ja maakunnallisen aluehallinnon yhteistyö on syventynyt, minkä seurauksena maakunnallisten kyläohjelmien tärkeimmät toimenpiteet on sisällytetty maakunnallisiin ohjelma-asiakirjoihin. Myös paikallisten kyläsuunnitelmien keskeisiä elementtejä on saatu sisällytetyksi kuntatason suunnitelmiin. Kyläyhdistykset ovat kuntien kanssa entistä kiinteämmässä taloudellis-toiminnallisessa yhteistyössä. Kylätoiminnan järjestöllinen yhteistyö on syventynyt valtakunnan, maakuntien, seutukuntien, kuntien ja kylien tasoilla sekä kaikkien näiden välillä. Kylien maakunnallisten yhteenliittymien yhteisöjäsenten määrä on kasvanut maakunnan tasolla. Yhteistyö suhteessa maaseudun kehittämisyhdistyksiin on selkeytynyt työnjaosta sopimisen myötä, mikä on lujittanut kummankin tahon toiminnallista paikkaa maaseudun kehittämisen kentässä. Järjestöyhteistyö muiden maaseudulla toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa on muotoutunut paremmin maaseudun kehittämistä palvelevaksi. Myös kaupunkien asukasyhdistyksiä on yhä enemmän mukana kylätoimijaverkostossa. Kylätoiminnan kansainvälinen kanssakäyminen on syventynyt ja sen voimavarat ovat vahvistuneet KV-hankerahoituksen ja valtionosuuden kasvun myötä palvelemaan kylätominnan eri tasoja. 6

7 Yhteenveto ohjelman toimenpide-ehdotuksista Asukkaat osallistuvat kylien infrastruktuurin kehittämiseen. Asukkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaava kylätoiminta 1. Kylien infrastruktuurin (vesi- ja jätehuolto, viemäröinti, pientiestö, nopeat tietoliikenneyhteydet, energiantuotanto, maankäytön suunnittelu) rapistumisen ehkäisemiseksi ja asumisen tason turvaamiseksi etsitään ja luodaan käytäntöjä, joilla kylien asukkaat osallistuvat kylänsä infrastruktuurin suunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan käytännön kehittämistyöhön yhdessä viranomaisten ja muiden asioista vastaavien tahojen kanssa. Yhteishankintojen mahdollisuudet otetaan käyttöön kylien infrastruktuurin kehittämisessä. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, kunnat, ympäristökeskukset) 2. Kylät tukevat vanhenevien ihmisten kotona asumista organisoimalla ja kehittämällä kuntien ammattimaista vanhustyötä täydentäviä palvelumuotoja. Asiaa viedään eteenpäin yhteistyössä kuntien, yrittäjien, järjestöjen, ammattimaisten vanhustyöntekijöiden ja kirkon diakoniatyön kanssa. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, kunnat, järjestöt) 3. Aktivoidaan mökki- ja kylätalkkaritoimintaa, jossa asiantunteva henkilö auttaa mm. kylien kiinteistöteknisissä tehtävissä sekä vesihuoltoja jätevesikysymyksissä. Edistetään useamman tiekunnan kattavien tieisännöintijärjestelmien syntymistä. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, Suomen tieyhdistys ja Tiehallinto) 7

8 4. Kylät ottavat vastuuta maaseudun maisemanhoidollisista toimenpiteistä, ennen kaikkea kylämaiseman ja tienvierusten umpeen kasvamisen torjunnasta yhteistyössä kuntien ja tielaitoksen kanssa hanketyöllä, ostopalvelusopimuksilla ja esim. yhdistelmätukea hyödyntävillä työllistämistoimilla. Kylien maisemanhoitotyöt sisällytetään myös osaksi maaseutusopimusmenettelyä. (kyläyhdistykset, kunnat, tielaitos, YTR) 5. Aktivoidaan kyliä monipalvelupisteiden ja logististen järjestelmien kehittämiseksi, mm. posti, kauppakassipalvelu ja ns. kutsutaksit, sekä näitä koskevien sopimusten solmimiseksi. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, Posti Oyj, kauppaketjut, taksiyrittäjät) 6. Kyläyhdistykset ja kylien yhteenliittymät edistävät kyläkulttuurin tuotteistamista ja markkinointia mm. hanketoiminnan avulla yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. (kyläyhdistykset, maaseudun kehittämisyhdistykset, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, yrittäjät) Pusikoitumisen torjunta on osa kylien maisemanhoitoa. Kyläkaupatkin voivat toimia monipalvelupisteinä. 7. Osallistutaan maallemuuton edistämistä koskevien toimenpiteiden toteutukseen. Kutsutaan uudet asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat mukaan kylätoimintaan. Etsitään kylistä maallemuuttajille tarkoitettuja taloja, joita uudet asukkaat voivat rajoitetuksi ajaksi vuokrata kokeillakseen, kuinka he viihtyvät ja kotiutuvat seudulle. (maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät) 8. Luodaan pysyvä, kaavoitusalan ammatillisesti hyväksymä käytäntö siitä, miten kyläsuunnittelun menetelmää käyttäen ja maanrakennuslain (MRL) osallistumis- ja arviointivaiheita noudattaen laaditaan kylän rakennuspaikkasuunnitelmia tai osayleiskaavoja. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, yliopistot, ympäristökeskukset, kunnat, maanomistajat) 8

9 Kylätoiminnan rakenteet, niiden vahvistaminen ja tehtävät 9. Rekisteröityjen kylätoimintaa harjoittavien yhdistysten määrä nostetaan nykyisestä 2200:sta 2600:een vuoden 2007 loppuun mennessä. Kylien maakunnalliset yhteenliittymät vastaavat maakuntansa kylä- ja asukasyhdistysten rekisteristä ja yhteystiedoista sekä SYTY puolestaan valtakunnallisesta rekisteristä niin, että kyläyhdistysten määrä tiedetään kulloinkin tarkasti. (kyläyhdistykset ja -toimikunnat, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, SYTY) 10. Kylien maakunnalliset yhteenliittymät ja maaseudun kehittämisyhdistykset edistävät kyläsuunnitelmien laadintaa kylätasolla. Ajan tasalla oleva kyläsuunnitelma helpottaa hankerahoituksen saamista. Kylän maankäytön suunnittelu ja liiketaloussuunnittelu tulisi sisällyttää osaksi kyläsuunnitteluprosessia. Kyläsuunnitelmat kannattaa ottaa huomioon myös kuntasuunnittelussa. (kyläyhdistykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kunnat) 11. Maakunnalliset kyläohjelmat valmistellaan joka neljäs vuosi. Se sisältää strategisen suunnitelman päämääristä ja tehtävistä sekä konkreettiset toimenpiteet. (kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, maakuntien liitot, TE-keskukset, järjestöt) 12. Laaditaan ruotsinkielinen paikallisen kehittämisen ohjelma, mikä osaltaan parantaa kaksikielisen kylätoiminnan mahdollisuuksia tehdä maakunta- ja ohjelma-aluerajat ylittävää keskinäistä yhteistyötä. (Svensk Byaservice, SYTY) 13. Kuntatason kyläyhteistyön edistämiseksi kylät muodostavat kevyesti organisoituja kunta- tai seutukuntakohtaisia yhteistyöelimiä tai kyläverkostoja (esim. kyläneuvosto). Myös maaseudun kehittämisyhdistykset voivat hoitaa ko. tehtäviä seutukuntatasolla. (kyläyhdistykset, maaseudun kehittämisyhdistykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, kunnat, seutukunnat) 14. Selkeytetään ja täsmennetään SYTYn, kylien maakunnallisten yhteenliittymien, seudullisten ja kuntatason kyläelinten sekä maaseudun kehittämisyhdistysten tehtäväjakoa ja rooleja paikallisessa kehitystyössä. Tavoitteena on, että suora kontaktipinta kyläyhdistyksiin lisääntyy ja toimijoiden työnjako on yhdessä sovittu paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, maakuntien liitot, seutukunnat) 15. Kyläyhdistykset pyritään saamaan oman maakunnallisen kylien yhteenliittymänsä jäseneksi. SYTYn yhteisöjäsenten määrä nostetaan 150:een. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät) Kyläsuunnitelma on keskeinen kylän kehittämisen työkalu. 9

10 Kylätoiminnan talouden vahvistaminen 16. Vuonna 2003 alkanut kylätoiminnan valtionosuus vakinaistetaan ja nostetaan vaiheittain tarvetta vastaavalle 1,2 milj. euron tasolle. (Eduskunta, VN, MMM, SYTY) 17. Jatketaan päätoimisten maakunnallisten kyläasiamiesten rahoitusta (ylimaakunnalliset ja maakunnalliset hankkeet sekä valtionapu) Kylätalous-hankkeen päätyttyä vuoden 2004 lopussa. (MMM/SYTY; TE-keskukset ja maakuntien liitot/kylien maakunnalliset yhteenliittymät) 18. Neuvotellaan kuntien kanssa vastikkeellisten sopimusten solmimisesta joko ostopalveluperiaatteella tai toiminta-avustusten muodossa kyläyhdistyksille mm. vanhusten täyden-tävissä hoivapalveluissa, ympäristönhoitotöissä, infrastruktuurin parantamisessa jne. (kunnat, Suomen Kuntaliitto, kyläyhdistykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, SYTY) 19. Kannustetaan tiedotuksella ja neuvonnalla kyläyhdistyksiä ja kuntia käymään neuvotteluja kuntien ns. omatoimirahan ja kannustusjärjestelmän järjestämiseksi kylien pieniin kehittämistarpeisiin sekä nollakorkoisten kuntalainojen myöntämiseksi kyläyhdistysten toteuttamien hankkeiden mahdollistamiseksi ja niiden likviditeetin turvaamiseksi. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, kunnat, kyläyhdistykset) 20. Myötävaikutetaan toimintaryhmätyön ja paikallisen hankerahoituksen jatkumiseen myös nykyisen ohjelmakauden jälkeen. (eduskunnan maaseutuverkosto, MMM/YTR, SYTY, maaseudun kehittämisyhdistykset) 21. Etsitään uusia maakunnallisia yhteistyömuotoja, joiden avulla kylien maakunnalliset yhteenliittymät kykenevät järjestämään hankkeilleen väliaikaisrahoitusta. (kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, järjestöt, oppilaitokset, kunnat) 22. Perustetaan Kylätoiminnan kehittämissäätiö maakuntarahastoineen turvaamaan kylätoiminnan omarahoitusta, likviditeettiä ja vakavaraisuutta. (SYTY ja sen jäsenjärjestöt, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset) 23. Kylätoiminnan omatoimisen varainhankinnan, elinkeinotoiminnan ja työllistämisen tehostamiseksi SYTY julkaisee nettisivuillaan ajan tasalla olevaa ja mahdollisimman selkeää perustietoa mm. verotus-, alv- ja työlainsäädännöstä, elinkeinolupa-asioista sekä työvoimapoliittisen välineistön hyödyntämisestä. (SYTY) 24. Selvitetään edellytykset rakentaa kylien asukkaille keskittämiseen perustuvia erityisiä jäsenetuja. Jäsenetujen kautta asukkailla saattaa olla mahdollisuus edullisiin hankintoihin, mm. keskitetyt sähkö-, puhelin- ja vakuutussopimukset, infra-tuotteet. Jäsenetupaketti sisältää myös Maaseutu Plus -lehden vuosikerran. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, sähkö- ja puhelinyhtiöt, eri alojen yritykset, Suomen Omakotiliitto) 25. Maakunnalliset kylien yhteenliittymät sekä kyläyhdistykset hankkivat toiminnalleen sponsorirahaa. (maaseudulla toimivat yritykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, kyläyhdistykset) Sosiaalinen pääoma, paikallisdemokratia ja kolmas sektori 26. Sosiaalisen pääoman mittareita kehitetään kylätoiminnan käyttöön yhteisöllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Yhteisöllisyyden vahvistuminen otetaan huomioon kehittämistoiminnan tuloksia mitattaessa. Yhteisöllisen pääoman lisääminen sisällytetään hanketyön lisäksi myös maakunnallisten aluekehitysohjelmien tavoitteisiin. (tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot, maakuntien liitot, SYTY, maaseudun kehittämisyhdistykset, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, kylät) 27. Käynnistetään tutkimus, jossa lasketaan tai selvitetään kylissä tehtävän yhteiskunnallisen työn kokonaisarvo kansantaloudelle. (YTR, tutkimuslaitokset) 28. Uusin työllisyyspoliittisin toimin parannetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä, jotta järjestöt ja yhdistykset voivat tehokkaammin työllistää ihmisiä voittoa tavoittelemattomiin yleishyödyllisiin palveluihin, mm. kerhojen vetäjät, kyläavustajat, maisemametsurit, kyläkulttuurin tekijät. (hallitus ja eduskunta, TM, YTR, SYTY, muut järjestöt) 10

11 29. Madalletaan aktiivisuudella, henkilökohtaisilla yhteydenotoilla, koulujen kautta tiedottamalla ja sosiaalisten kontaktien avulla nuorten kynnystä osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen. (kyläyhdistykset, 4H, koulut) 30. Koulujen opetusohjelmiin sisällytetään kotiseutua ja sen kehittämistä koskevia koulutusosioita. Kyläyhdistykset ovat aloitteellisia, jotta kouluille saadaan ns. kouluvaareja ja -mummeja kertomaan tarinoita kylästä sekä antamaan asioille ajallista perspektiiviä. (peruskoulut, kunnat, kyläyhdistykset, maaseudun kehittämisyhdistykset, 4H, OPH) 31. Tarjotaan nuorille ja opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä oman kylän ja seudun elinkeinotoiminnan aihepiiristä. (maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut) 34. SYTY ja kylien maakunnalliset yhteenliittymät laativat vuosittaisen tiedotussuunnitelman. Kylätoimijoille järjestetään tiedottamiseen liittyvää koulutusta. SYTY:n verkkosivuilla julkaistaan tiedottamista edesauttavaa ajankohtais- ja opasmateriaalia. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, kyläyhdistykset) 35. Maakunnalliset kylien yhteenliittymät vahvistavat kylätoiminnan osaajaverkostoa kouluttamalla henkilöitä, jotka jakavat tietoa kyläja hanketoiminnasta sekä niihin liittyvistä hyvistä käytännöistä paikallistasolla. Kylien maakunnalliset yhteenliittymät alueellaan ja SYTY valtakunnallisesti järjestävät kylätoimijoille kylätoiminnan kehittämistä koskevia koulutustilaisuuksia / neuvottelupäiviä vähintään kaksi kertaa vuodessa. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, oppilaitokset) 36. Edistetään osuustoiminnallisten palvelumuotojen ja yritystoiminnan syntymistä kylissä jakamalla aktiivisesti palveluosuuskuntia koskevaa tietoutta ja toimintamalleja sekä osallistumalla palvelutoiminnan tukemiseen myös käytännön valinnoilla. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, osuuskuntien neuvontaorganisaatiot) Nuoret ovat tulevia kylien asukkaita. Heidät kannattaa aktivoida mukaan kylien kehittämistyöhön. Kylätoiminnan sisäisten toimintojen kehittäminen 32. Maaseutu Plus -lehden maksullinen levikki nostetaan vuoteen 2007 mennessä vähintään 5000:een maksulliseen tilaukseen tilausasiamiesjärjestelmää ja levikkityötä tehostamalla. (SYTY, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset) 33. Yleisradion valtakunnan verkkoon pyritään saamaan kylätoimintaa tunnetuksi tekevä Viikon kylä -radio-ohjelmasarja. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset, kyläyhdistykset, YLE) 37. Kylätutkimuksen edistämiseksi kootaan kyläkirjat, kylähistoriikit, kylälehdet ja kyläsuunnitelmat maakunnallisiin ja valtakunnalliseen arkistoon. (kyläyhdistykset, SYTY, Hgin yliopiston Mikkelin MTKK, maakunta-arkistot) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyön syventäminen 38. SYTY myötävaikuttaa valtioneuvoston, eduskunnan maaseutuverkoston ja YTR:n kautta valtakunnalliseen päätöksentekoon kylien elinvoiman, kansalaisten tasapuolisten palvelujen ja elämisen edellytysten turvaamiseksi koko maassa. Mm. maaseudun jätevesijärjestelmien parannustyöt olisi jätehuoltomääräysten kiristyessä saatava kotitaloustyön verovähennysoikeuden piiriin. Pientiestön parantamismäärärahoihin tarvitaan tasokorotus. (VN, Eduskunta, YTR, SYTY) 11

12 Kyliin tarvitaan myös uusia asukkaita. Kylätoiminta osaltaan helpottaa sosiaalisten verkostojen muodostamista. 39. Kylätoimijat eri tasoilla osallistuvat hallitusohjelmaan sisältyvän kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen. (SYTY, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, kyläyhdistykset, oikeusministeriö, poliittiset organisaatiot) 40. Lain sosiaalisista yrityksistä tulee käsittää sosiaaliset yritykset laajasti. Maaseudulla asuvat työttömät, joilla on pitkät matkat työmahdollisuuksiin, on vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien lisäksi saatava tuettavien työntekijöiden piiriin. (VN, TM, YTR, SYTY) 41. Voimistetaan sopivalla kertoimella jo voimassaolevaa ja kunnille maksettavaa, pienten kyläkoulujen ylläpitoon kannustavaa lisää valtionosuudessa. Kehitetään etäopetusmalleja kouluihin. (OPM, OPH, SYTY) 42. Syvennetään kylätoiminnan vuorovaikutussuhdetta alue- ja seutuhallintoon sekä lisätään kylätoiminnan edustusta näissä. Pyritään sisällyttämään kyläsuunnitelmat ja maakunnalliset kyläohjelmat osaksi virallista aluesuunnittelua sekä syvennetään vuoropuhelua viranomaisten kanssa. (kylien maakunnalliset yhteenliittymät, kyläyhdistykset, maakuntien liitot, seutukunnat, TE-keskusten maaseutuosastot, MYR:t) 43. Esitetään seurain-, työväen- ja kylätalojen korjausmäärärahoihin tarvetta vastaavaa tasokorotusta kytkemällä jakoperusteet talojen toimintaideoiden uudistamiseen. (OPM, Kotiseutuliitto, SYTY) 44. Lasten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämiseen ja kuntien nuorisotyöhön etsitään ratkaisuja, jotka palvelevat myös kuntakeskuksesta etäällä olevia kyliä. (kunnat, kyläyhdistykset, 4H- ja muut yhdistykset) 12

13 45. Kylätoiminta syventää horisontaalista yhteistyötä muiden, paikalliskehittämistä lähellä olevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa eri aluetasoilla. (kyläyhdistykset ja muut kylien yhdistykset; maakuntatason toimijat; valtakunnallisesti SYTY ja mm. Suomen nuorisoseurojen liitto, Rajaseutuliitto, Kotiseutuliitto, Suomen Omakotiliitto, Asukasliitto, HELKA) 46. Tehdään aloitteita kulttuuriympäristöohjelmien laatimiseksi kuntiin ja seutukuntiin. (kyläyhdistykset, kunnat, ympäristöviranomaiset, maaseudun kehittämisyhdistykset) 47. Paikallisdemokratian vahvistamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi nimetään kyläasioista vastaavia yhdyshenkilöitä maakuntien liittoihin, TE-keskuksiin, ympäristökeskuksiin ja kuntiin. (kunnat, Suomen Kuntaliitto, maakuntien liitot, TE-keskukset, ympäristökeskukset) 48. Syvennetään asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta mm. vastinparien etsimisellä. (kylä- ja asukasyhdistykset, Kotiseutuliitto, Asukasliitto, HELKA) 49. Järjestetään maakuntien keskuskaupunkeihin kylätoreja, joiden kautta maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen sisältyy sekä viihteellisiä että hyödyke- ja palvelumarkkinoihin pohjautuvia muotoja. (kylien maakunnalliset yhteenliittymät, muut maakuntaorganisaatiot, kylä- ja asukasyhdistykset, kylien yritykset) KV-yhteistyö avartaa näkökulmia muiden maiden kylätoimintaan. Kansainvälisyys kylätoiminnassa 50. SYTY ja sen jäsenyhteisöt osallistuvat maaseudun kehittäjien kansainvälisten verkostojen toimintaan sekä hyödyntävät HNSL-, PREPARE-, LEADER-, Carrefour- ja Ecovast -verkostojen mahdollisuuksia kylien kv-toiminnan tukemiseksi. SYTY syventää kv-yhteistyötä Suomen Carrefour -verkoston kanssa. (SYTY ja verkostoyksikkö, kylien maakunnalliset yhteenliittymät, maaseudun kehittämisyhdistykset) 51. SYTY ja Svensk Byaservice tuottavat monipuolista ruotsin- ja englanninkielistä esittelyaineistoa verkkosivuilla ja painettuna materiaalina sekä julkaisevat tietopaketteja kv-toiminnan erityisaloilta. (SYTY, Svensk Byaservice) 52. SYTYn kv-jaosto valmistelee kevään 2004 aikana kylätoiminnan kansainvälistymisstrategian, joka linjaa kv-toiminnan kehittämistä vuoden 2007 loppuun. SYTY rakentaa kvhankkeita kylätoiminnan kansainvälisen toiminnan voimavarojen lisäämiseksi. (SYTY ja sen kv-jaosto) 53. Selvitetään maaseudun valmiudet ottaa vastaan maahanmuuttajia. (SYTY, STAKES, yliopistot ja tutkimuslaitokset) 13

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS 3 Petra Lindqvist Eija Rissanen MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS Teoriasta käytäntöön Kyrönmaalla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 115 Vaasa 2004 4 5 ESIPUHE Maaseudun kehittäminen on paljolti EU:n

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot