Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868

2 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Suunnitteluorganisaatio SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET Kaavaprosessi OSALLISET JA OSALLISTUMINEN Viranomaisyhteistyö SUUNNITTELUN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT Suunnittelualueen sijainti Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Varsinais-Suomen maakuntakaava Tuulivoimavaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen Maanomistus Pohjakartta Väestö, palvelut ja elinkeinot Liikenne Luonnonolot Pinta- ja pohjavedet Natura- ja suojelualueet Kasvillisuus- ja luontotyypit Eläimistö Linnusto Virkistyskäyttö Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet Muinaisjäännökset Tekniset verkostot OSAYLEISKAAVAN SUHDE MUIHIN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIIN JA TAVOITTEISIIN Muut tuulivoimahankkeet... 21

3 Kaavaselostus 2 (65) Pekka Sepppänen 7 TUULIVOIMAPUISTON YLEISSUUNNITTELU JA TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET Tuulivoimapuiston yleissuunnittelu ja tuulivoimaloiden sijoittuminen Tuulivoimapuiston rakenteet Sähkönsiirto Huoltotiet OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kokonaisrakenne ja kaavan sisältö Aluevaraukset ja osa-alueet Muut merkinnät ja määräykset Ehdotusvaiheessa tehdyt muutokset Hyväksymisvaiheessa tehdyt muutokset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Tuulivoimarakentamisen tyypilliset vaikutukset Vaikutusalue Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Vaikutukset muinaismuistoihin Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon Vaikutukset luontoon Vaikutukset linnustoon Vaikutukset muuhun eläimistöön Vaikutukset pohja- ja pintavesiin Tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Virkistys Turvallisuus Melu Matalien taajuuksien meluvaikutukset Vaikutukset tele- ja linkkiyhteyksiin Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja työllisyyteen Vaikutukset energiatalouteen ja ilmastoon Vaikutukset lentoliikenteeseen ja ilmavalvontatutkiin Lentoestevalojen vaikutus... 52

4 Kaavaselostus 3 (65) Pekka Sepppänen 9.13 Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan Yleiskaavan sisältövaatimukset Yhteisvaikutukset Osayleiskaavan suhde muihin vireillä oleviin / olemassa oleviin tuulivoima-alueisiin Muut yhteisvaikutukset OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN SEURANTA... 58

5 Kaavaselostus 4 (65) Pekka Sepppänen Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2: Kasvillisuus, luontotyyppi- sekä liito-oravaselvitys (Jynx Oy, 2014) Liite 3: Pesimälintuselvitys (Thomas Lilley, 2014) Liite 4: Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitykset (Thomas Lilley, 2014) A. Kevätmuutto B. Syysmuutto Liite 5: Lepakkoselvitys (Thomas Lilley, 2013) Liite 6: Muinaisjäännösinventointi Liite 7: Melumallinnus Liite 8: Varjostusmallinnus Liite 9: Näkyvyysanalyysi Liite 10: Kuvasovitteet Liite 11: Huoltotiet Liite 12: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti Liite 13: Pientaajuinen melu selvitys (Etha Wind, 2015)

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (59) Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavan nimi: Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavan päiväys: Luonnosvaihe Alueen määrittely: Kaavan laatija: Osoite: Sähköposti: Suunnittelualue sijaitsee noin 17 kilometriä Loimaan keskustasta pohjoiseen ja noin 4 km Alastaron kyläkeskuksesta koilliseen. Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE Vireilletulo: khall Luonnos julkisesti nähtävillä: Ehdotus julkisesti nähtävillä: Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (59) 1 JOHDANTO Loimaan kaupunki on käynnistänyt Eolus Oy:n aloitteesta Alastaron tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen. Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa enintään 8 tuulivoimalan toteuttaminen. Tuulivoima-laitokset ovat teholtaan noin 2-3,3 MW, jolloin puiston yhteenlaskettu teho tulisi olemaan noin 16-26,4 MW. 1.1 Suunnitteluorganisaatio Tuulivoimapuistohankkeesta vastaava Eolus Oy sopii Loimaan kaupungin kanssa osayleiskaavan laatimisesta kaavoitussopimuksella. Loimaan kaupungin puolesta työtä ohjaa Kalle Rautavuori, kaavoitusarkkitehti. Kaupunki vastaa valmistelu- ja suunnitteluvaiheiden tiedottamisesta ja nähtäville asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä ja ohjaa vastineiden valmistelua. Eolus Oy vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista. Eolus Oy:n yhteyshenkilönä toimii Ari Ylä-Mononen Auria Wind Oy:stä. Kaavoituskonsultiksi on valittu. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä kaavoituksesta vastaa ympäristöinsinööri Pekka Seppänen. FCG:n työryhmä Pekka Seppänen Minttu Kervinen Maritta Heinilä projektipäällikkö ja yhteyshenkilö, Ins. Amk puh: suunnittelija, arkkitehti Laadunvarmistaja, projektipäällikön varahenkilö, arkkitehti YKS-506

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (59) 2 SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET 2.1 Kaavaprosessi Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet Tuulivoimayhtiö Eolus Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta hakemuksen Loimaan kaupungille. Loimaan kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavoituksen käynnistämisestä. Vireilletulo kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä alkaen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kaavaprosessin tulevia vaiheita Kaavaluonnos hyväksytty kaupunginhallituksessa Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnoksen nähtävilläolo Tavoiteaikataulu helmikuu 2015 helmi maaliskuu 2015 Yleisötilaisuus helmi maaliskuu 2015 Kaavaehdotus hyväksytty kaupunginhallituksessa Ehdotusvaiheen kuuleminen, kaavaehdotuksen nähtävilläolo huhti - toukokuu 2015 toukokuu 2015 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu kesäkuu 2015 Osayleiskaavan hyväksyminen kaupunginhallituksessa Osayleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa kesäkuu 2015 kesä - heinäkuu 2015 Kuulutus kaava lainvoimainen elokuu 2015

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (59) 3 OSALLISET JA OSALLISTUMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä on mainittu ne tahot, jotka ovat osallisia kaavatyössä, kuten maanomistajat, kaupunkilaiset viranomaiset ja yhteisöt. Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa: Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumismenettelyllä luodaan edellytykset sille, että kaavan sisällöstä, vaikutuksista ja muista oleellisista asioista keskustellaan riittävän varhaisessa vaiheessa niiden osallisia kanssa, joita asiat koskevat. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat yritykset ja elinkeinonharjoittajat virkistysalueiden käyttäjät kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: asukkaita edustavat yhteisöt, kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat. tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennusperinneyhdistykset sekä metsästysseurat o tienhoitokunnat o metsästysseurat elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt o Suomen Metsäkeskus, Lounais-Suomen alue o MTK Varsinais-Suomi erityistehtäviä hoitavat yhteisöt kuten kuntien energia- ja vesilaitokset o Fortum Sähkönsiirto Oy o Fingrid Oyj o Caruna Oy o Digita Oy Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Loimaan kaupungin hallintokunnat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen pelastuslaitos Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) Varsinais-Suomen maakuntamuseo

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (59) Puolustusvoimat Naapurikunnat Osallisten listaa voidaan täydentää tarvittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kaupungin kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy. 3.1 Viranomaisyhteistyö Kaavaprosessin aikana järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (pidetty ), ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) sekä tarvittaessa työneuvotteluja. Neuvotteluihin kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaisilta lausunto. Tiivistelmä lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa. Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. 4 SUUNNITTELUN TAVOITTEET Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä maakaapelein toteutettavasta sähkönsiirrosta. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Loimaan kaupunginvaltuusto. Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa MW:iin vuoteen 2020 mennessä.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (59) 5 LÄHTÖTIEDOT 5.1 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 17 kilometriä Loimaan keskustasta pohjoiseen ja noin 4 km Alastaron kyläkeskuksesta koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Kanteenmaantien (seututie 231) länsipuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 897 hehtaaria. Kaavaalueen pinta-ala muodostuu maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta. Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella viivalla. 5.2 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Näitä ovat: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (59) Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista Varsinais-Suomen maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa hyväksytty Varsinais-Suomen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M), alueelle on merkitty myös ampumarata (ea-206). Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee vihreällä rasterilla merkitty maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas Loimijokilaakson viljelymaisema. Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 kilometrin päässä on Saarikonmäen (sl 506) suojelualue. Kuva 2: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (59) Tuulivoimavaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston hyväksymässä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Maakuntakaavoituksessa on keskitytty pääasiassa alueisiin, joille voidaan sijoittaa vähintään 10 suurta teollisen kokoluokan tuulivoimalaa. Näiden alueiden lisäksi on selvitetty pienempiä aluekokonaisuuksia kiinnittäen huomiota erityisesti rakennettujen ja teollisten alueiden ympäristöihin. Tuulivoimavaihemaakuntakaavan selostuksessa kuvataan kaavaan merkittyjen tuulivoimaloiden alueiden rajausperusteet. Vaihemaakuntakaavaa varten selvitettiin YKR-ruututietokannan perusteella alueet, jotka eivät asutuksen tai loma-asutuksen vuoksi sovellut tuulivoimatuotannolle. Ruututietokannan perusteella löydettiin 1496 tuulivoimalle soveltuvaa aluetta. Jatkoselvityksissä (Tuulivoimaselvitys sekä vaihemaakuntakaavatyö) löydetyistä alueista rajattiin pois muista syistä tuulivoimatuotannolle soveltumattomia alueita, mm. liian pienet (alle 1 km²) alueet, maisema- ja luontovaikutuksiltaan soveltumattomat alueet sekä asutuksen ja teknistenrajoitteiden takia soveltumattomat alueet. Ritaninkorven alue sijaitsee riittävän etäällä asutuksesta ja loma-asutuksesta ja on tarpeeksi laaja tuulivoimatuotannon alueeksi (tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartta 2). Tuulivoimaselvityksen mukaan Ritaninkorven alue on rakennettavuuden tai maankäyttövarausten takia soveltumaton tuulivoimatuotantoon (tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartta 3). Rakennettavuuden tai teknisten rajoitteiden perusteella soveltumattomia alueita olivat ne alueet, jotka olivat mm. pääosin suota tai sijaitsivat esimerkiksi puolustusvoimien käyttämien varalaskupaikkojen läheisyydessä. Selvityksen mukaan Ritaninkorven alueella on myös luonnon ydinalue, hirvien talvialue ja peura-alue (tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartta 5). Tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartalla 3 Ritanin korpea ei kuitenkaan ole määritelty luontovaikutusten takia tuulivoiman tuotannolle soveltumattomaksi alueeksi. Lisäksi Ritaninkorpi sivuaa puolustusvoimien varalaskupaikan suojavyöhykettä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavatyön yhteydessä Ritaninkorven soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon ei ole tutkittu tarkemmin. Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden (tv) ja energiahuollon kohdemerkintöjen (en) alueiden lisäksi muille alueille voi olla mahdollista sijoittaa vähäistä tuulivoimatuotantoa tarkentavien jatkoselvitysten perusteella. Alueet tulee ensisijaisesti toteuttaa kuntakaavoituksella tai enintään 1-4 voimalan hankkeiden osalta suunnittelutarveratkaisulla. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvittää tarkemmin tuulivoimatuotannon aiheuttamat vaikutukset muuhun maankäyttöön, mm. valtakunnallisiin alueidenkaÿttoẗavoitteisiin, sillä näitä vaikutuksia ei ole arvioitu maakuntakaavatyö tai tuulivoimaselvityksen yhteydessä. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei yksittäisen alueen toteutus estä tai rajoita maakuntakaavan toteuttamista.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (59) Kuva 3: Ote tuulivoimavaihemaakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella. Kuva 4: Ote tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartasta 2: Asutuksen ja loma-asutuksen suojavyöhykkeet. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (59) Kuva 5: Ote tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartasta 3: Tuulivoimaselvitysten mukaiset alueluokittelut. Suunnittelualueen likimääräinen Kuva 6: Ote tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartasta 5: Potentiaaliset ekologiset alueet ja vyöhykkeet. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (59) Yleiskaavat Asemakaavat Kuva 7: Ote tuulivoimavaihemaakuntakaavan liitekartasta 6: Teknisen huollonverkostot ja rajoitteet sekä suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella. Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen Maanomistus Pohjakartta Loimaan Alastaron tuulivoimahankkeesta on suoritettu ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antaman päätöksen (VARELY/3014/2014) perusteella hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Kaavoitettavana oleva alue on sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa. Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen peruskarttaa. Kiinteistöraja-aineistona käytetään Loimaan kaupungin luovuttamaa maanmittauslaitoksen ajantasaista aineistoa Väestö, palvelut ja elinkeinot Suunnittelualueella on kaksi vakituista asuinrakennusta ja yksi loma-rakennus. Suunnittelualueella kulkee muutama metsäautotie. Suunnittelualueen ympärillä on asutusta lähes jokaisessa ilmansuunnassa vaihtelevilla etäisyyksillä. Lähimmät talot rajautuvat suunnittelualueeseen. Lisäksi asutusta on hajanaisesti suunnittelualueen ympärillä jokaisessa ilmansuunnassa. Alastaron taajamaan on matkaa noin 4 kilometriä.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (59) Liikenne Alueelle ei sijoitu palveluja. Alueen metsä on suurelta osin talousmetsää. Alueen lounaisosassa on metsästysmaja ja pieni ampumarata. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 2 lounaispuolelle (n. 4,3 km). Alueen itäpuolella kulkee Kanteenmaantie (seututie 231), muutoin alueen tiestö koostuu yksityisistä teistä. Kuva 8: Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tiet. Korvenkyläntie on merkitty sinisellä, merkittävät yksityistiet purppuralla ja yksityistie/metsätiet vihreällä viivalla. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisella viivalla. Valtatien 2 liikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on 3200 ajoneuvoa / vuorokausi (liikennevirasto 2013). Kanteenmaantien liikennemäärä on 525 aj./vrk ja Mälläistentien 906 aj./vrk. Suunnittelualueen länsipuolella kulkevalla Tammiastentiellä, liikennemäärä on 218 aj./vrk.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (59) 5.3 Luonnonolot Kuva 9: Liikennemäärät 2013 (Liikennevirasto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. Kaavatyön ohella on laadittu kasvillisuus, luontotyyppi- sekä liito-oravaselvitys (Jynx Oy 2014), joka on selostuksen liitteenä 2. Suunnittelualue sijaitsee metsäisellä ja suhteellisen tasaisella alueella. Alueella on kallioalueita, mutta ne jäävät melko mataliksi. Merkittäviä suoalueita ei ole ja olemassa olevat turvemaat ovat ojitettuja, puustoisia ja metsätalouskäytössä. Myöskään vesistöjä ei alueella ole. Metsät ovat kaikki hoidettuja ja käsiteltyjä. Koska metsiköiden kiertoikä on noin vuotta, ei vanhoja ja lahopuustoisia metsiköitä pääse muodostumaan. Suuri osa metsiköistä on nuoria kasvatusmetsiköitä, osa tiheitä harventamattomia, osa väljäksi harvennettuja. tämän hetkinen täysin aukeana olevan metsämaan osuus ei ole erityisen suuri Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä koillisessa. Suunnittelualueella ei sijaitse myöskään järviä, jokia tai muita suuria pintavesiä. Suunnittelualueen itäosat ovat ojitettua ja metsitettyä suota. Paikoin suo on vielä avointa.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (59) Kuva 10: Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat pohjavesialueet. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella Natura- ja suojelualueet Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonympäristön arvoalueita tai kohteita kuten Natura 2000 alueita tai luonnonsuojelualueita Kasvillisuus- ja luontotyypit Metsälain kohteena alueella voi pitää vain Isokallion korkeinta osaa ja paria hyvin pientä suonotkelmaa. Muita lakikohteita ei alueelta löytynyt. Yhdessä suolaikussa on hieman uhanalaista luontotyyppiä korpirämettä. Uhanalaisia kasvi- tai sienilajeja ei ole alueelta rekisteröity eikä maastossakaan tavattu mitään uhanalaisia tai harvinaisia lajeja.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (59) Eläimistö Kuva 11: Metsälain mukaiset kohteet on merkitty vihreällä (Jynx 2014). Suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty sinisellä ja alustavat voimalapaikat punaisella. Liito-orava Liito-oravista ei ole tuulivoimala-alueella aikaisempia havaintoja eikä selvityksessäkään saatu merkkejä lajin esiintymisestä kohdealueella. Selvitysajankohta ei ollut kuitenkaan paras mahdollinen. Voimala-aluetta lähinnä sijaitseva vanha liito-oravakohde osoittautui mitä ilmeisemmin hylätyksi. Lepakot Alueelle on laadittu lepakko- ja kehrääjäselvitys (Thomas Lilley 2013). Selvitys on selostuksen liitteenä.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (59) Linnusto Alue ei ylläpidä monimuotoista lepakkoyhteisöä. Myös kehrääjähavainnot olivat harvalukuisia. Alueen talouskäyttö ojitettuine monokulttuurimetsineen ja avohakkuineen ei luo lepakoille sopivia elinympäristöjä lisääntymiseen tai ruokailuun. Etenkin erilaisten vesistöjen, vanhojen kolopuiden ja rakennusten puute pitävät lepakkotiheydet matalina. Kehrääjien kannalta alue ei ole kovinkaan sopiva. Talousmetsät ovat suurimmaksi osaksi liian tiheitä ja avohakkuilla kehrääjät eivät viihdy. Alueen pari kallioisempaa, puustoltaan harvempaa seutua sekä jättömaata ovat kelvanneet tällä alueella kehrääjille. Nuoria kehrääjiä ei ole näkynyt, kuten ei myöskään lepakon poikasia, eli nämä lajit eivät lisäänny alueella. Suunnittelualueelle on laadittu kevät- ja syysmuuttoselvitykset sekä pesimälintuselvitys (Thomas Lilley 2014). Selvitykset ovat selostuksen liitteinä. Kevätmuutto Suunnittelualueen yli ei todennäköisesti kulje keväisin merkittäviä isojen lintujen muuttoreittejä. Isojen lintujen riskilentoja alueen yli havaittiin vain satunnaisesti. Tuulivoimahankkeen kannalta oleellisimpia lajeja ovat lähipelloilta mahdollisesti muutolle lähtevät hanhet, jotka saattavat lentää alueen yli tietyissä olosuhteissa. Muutolle lähtevät metsähanhet suuntaavat useimmiten koilliseen, jolloin Männistön alueelta lähtevät linnut ovat todennäköisimpiä alueen ylittäjiä. Kuva 12: Hanhien (sinisellä) oletetut lentoreitit kaava-alueen (punainen rajaus) läheisyydessä pääpiirteittäin. Syysmuutto Syysmuutontarkkailu toteutettiin kahdeksana aamuna elo-lokakuun aikana. Alueen yli ei tarkkailupäivinä havaittu kulkevan selkeitä muuttolinjoja. Pääosa hanhista ja kurjista ohittaa alueen kaukaa tai lentää hyvissä olosuhteissa törmäysriskikorkeuden

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (59) yläpuolella. Useimmat petolinnut seuraavat läheisiä peltoja eivätkä näin päädy hankealueelle. Kuva 13: Suurten lintujen karkeat päämuuttolinjat hankealueen ohi. Etelään ja kaakkoon osoittavat nuolet havainnollistavat lähinnä kurkien ja peltoja seurailevien petolintujen muuttosuuntia. Lounaaseen osoittava nuoli kuvaa mm. arktisia hanhia. Tuulet ja lajikohtaiset erot saattavat vaikuttaa muuttoreitteihin suuresti. Pesimälinnusto Hankealueella ei pesi suuria petolintuja lukuun ottamatta mahdollista kanahaukkareviiriä alueen etelärajalla. Lähimmät sääksen pesät ovat yli 5 kilometrin päässä ja merikotkan pesät selvästi yli 10 kilometrin päässä hankealueesta. Muita tuulivoimalle erityisen herkkiä lajeja ei myöskään kartoituksessa löytynyt metsoa lukuun ottamatta. Suunnittelualueelta rajattiin kaksi aluetta, joilla mahdollisesti on metson soidinpaikkoja. Näille alueille kohdistuvia maankäytön muutoksia tulisi välttää.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (59) 5.4 Virkistyskäyttö Kuva 14: Metsohavainnot ja metsoille mahdollisesti tärkeät alueet. Alue on pääosin metsätalouskäytössä. Alueella on jonkin verran metsäteitä ja polkuja, joita on mahdollista käyttää virkistykseen. Mitään virkistyskäyttöön osoitettua aluetta taikka toimintoa ei suunnittelualueella ole. 5.5 Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Suunnittelualue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan, ja tarkemmin Ala- Satakunnan viljelyseutuun. Lounaismaa on korkokuvaltaan pääosin alavaa, mutta varsinkin etelässä korkeussuhteiltaan vaihtelevaa, suoraviivaisten murroslaaksojen ja ruhjeiden luonnehtimaa aluetta. Pohjoiseen mentäessä pinnanmuodot loivenevat ja Kokemäenjoen varsilla on suoranaista tasankoa. Alue on muinaista merenpohjaa, joka vasta melko myöhään eli atlanttisella kaudella ( vuotta sitten) on alkanut kohota kuivaksi maaksi. Maiseman peruselementit vaihtelevat rikkonaisesta saaristosta ja kumpuilevista, osittain paljastuneista kallioalueista laajoihin tasaisiin, viljaviin savikkoalueisiin, joilla lukuisat joet kiemurtelevat.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (59) Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Tämän kaavoitustyön aikana on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitys. Maisema-alueiden inventointi on valmistunut Varsinais-Suomen ja Satakunnan osalta eikä tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sisälly ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Suunnittelualuetta lähinnä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ja Köyliönjärven kulttuurimaisema noin kolmenkymmenen kilometrin päässä pohjoisessa ja luoteessa, sekä Aurajokilaakson kulttuurimaisema noin kahdenkymmenen kilometrin päässä lounaassa Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähimmät merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sijaitsevat yli kymmenen kilometrin päässä Punkalaitumella ja Loimaalla. Lähin rakennusperintörekisteriin merkitty kohde on Alastaron taajamassa noin kuuden kilometrin päässä sijaitseva Alastaron kirkko. Kuva 15: Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (merkitty sinisellä) sekä rakennusperintökohteet (merkattu vihreillä neliöillä). suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet Suunnittelualueen eteläpuolella noin 1 km etäisyydellä suunnittelualueen eteläreunasta sijaitsee maakunnallisesti arvokas Loimijoen kulttuurimaisema.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (59) Kuva 16: Loimijoen kulttuurimaisema merkitty sinisellä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella Muinaisjäännökset Suunnittelualueelle on laadittu muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2014). Selvitys on tämän selostuksen liitteenä. Muinaisjäännösinventoinnissa ei havaittu kiinteiksi muinaisjäännöksiksi luokiteltavia kohteita. Suunnittelualueella ei sijaitse museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä muinaisjäännöksiä. 5.6 Tekniset verkostot Suunnittelualueen koillispuolella Huittinen Forssa 400 kilovoltin voimalinja. Lisäksi alueen itäpuolella noin kilometrin etäisyydellä kulkee 110 kv voimalinja koillinen lounas -suunnassa. Alueen luoteisosassa Isokalliolla on telemasto.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (59) Kuva 17: Suunnittelualuetta lähimmät voimalinjat. 400 kilovoltin linja on merkitty sinisellä ja 110 kv linja purppuralla. Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla. 6 OSAYLEISKAAVAN SUHDE MUIHIN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIIN JA TAVOITTEISIIN 6.1 Muut tuulivoimahankkeet Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia tuulivoimahankkeita tai olemassa olevia tuulivoimapuistoja alle 20 km etäisyydellä. Lähimmät suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet: Kiimasuo, 23 MW, 20 km Heinola, 24 MW, 20 km Isosuo, 28 MW, 10 km Viipurin tila, 10 MW, 20 km Tyrinselkä, MW, 25 km Nihtimäki, 12 MW, 25 km Oripäänkangas, 12 MW, 20 km Ordenoja (tv 304), 27 MW, 30 km Kumisuo, 13 MW, 25 km

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (59) Kuva 18: Lähialueen muut tuulivoimahankkeet. Alastaron alue on merkitty sinisellä, vaihemaakuntakaavan mukainen alue punaisella ja suunnitteilla olevat hankkeet vihreällä. 7 TUULIVOIMAPUISTON YLEISSUUNNITTELU JA TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET 7.1 Tuulivoimapuiston yleissuunnittelu ja tuulivoimaloiden sijoittuminen Eolus Oy on vastannut tuulivoimapuiston yleissuunnittelusta. Suunnitellut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan enintään 157 metriä korkeita lieriötornimallisia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden roottorit tulevat olemaan halkaisijaltaan noin metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enimmillään 220 metriä. Tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja tuulivoimaloiden sijoitukselle. Tuulivoimaloiden sijoittelu suunnittelualueella perustuu luonnonolosuhteisiin, maastonmuotoihin, maanomistusoloihin sekä alueelta saatuihin tuulimittaustietoihin. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tuulivoimaloiden sijoittamisessa on otettu huomioon tehtyjen selvitysten tulokset. Tuulivoimaloiden tehokas energiantuotanto edellyttää, että voimaloiden väliset etäisyydet ovat riittävät. Tuulivoimaloiden tarkat sijoittumisalueet osoitetaan osayleiskaavoituksen yhteydessä, jolloin tuulivoimaloiden alueet määritellään alueen arvot huomioon ottaen.

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot