Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 Osavuosiraportti Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 OSAVUOSIRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset... 6 Tuloslaskelma... 8 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 9 Hallintopalvelukeskus... 9 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos Osavuosiraportti (88)

3 TALOUDELLINEN TILANNE Lieksan kaupungin kaksi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä. Kaupungin toimintakate (toimintatuotot toimintakulut) oli vuonna ,6 miljoonaa euroa (11,5 %) heikompi kuin vuonna Samaan aikaan verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 6,25 miljoonaa euroa (9,0 %). Verotulojen kasvusta noin 1,5 miljoonaa johtui veroprosenttien korotuksista ja noin 0,6 miljoonaa euroa vu o- den 2013 verotilitysten kertaluontoisista eristä. Toiminnan nettokustannusten kasvu on siis kahtena viime vuonna yhteensä ollut lähes 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin verorahoituksen kasvu olisi ollut ilman veronkorotuksia. Vuodelle 2014 kunnallisveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. tehtiin kuitenkin tietoisesti haasteelliseksi, ja se on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. n to i- mintakate on 0,17 % heikompi kuin tilinpäätöksen 2013 toimintakate. n tavoitteiden saavuttamiseksi koko kaupungin henkilöstö lomautetaan vuoden 2014 aikana 1 2 viikon ajaksi. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joita suunnitellaan ja on suunniteltu vuoden 2012 talouden tervehdyttämistyöskentelystä lähtien palvelukeskuksissa, valtuustoseminaareissa ja erilaisissa työryhmissä. Osavuosiraportissa tarkastellaan tilannetta ensimmäisen vuosikolmanneksen. Palvelukeskukset on ohjeistettu käymään tulosalueensa läpi ja arvioimaan realistisesti talousarvion toteutumista sekä siihen liittyviä riskejä. VEROTULOT Kaupungin saamat kunnallisveron tilitykset olivat huhtikuun loppuun mennessä 4,0 % ( euroa) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön suuruinen nosto edellyttäisi 4,8 prosentin kasvua kunnallisverotuloon. Yhteisöverokanta alennettiin vuodelle ,5 %:sta 20,0 %:iin. Tästä aiheutuvaa tulojen menetystä kompensoitiin kunnille nostamalla kuntaryhmän jako-osuutta (35,56 %:iin vuoden ,49 %:sta). Yhteisöverokannan laskusta huolimatta veron tilitykset koko maan tasolla olivat huhtikuun lopussa 27,8 % suuremmat kuin samaan aikaan vuonna Kuntien saama yhteisövero on kasvanut 51,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Lieksan kaupungin saamat yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta (56,7 %), ja ovat noin 50 % yli budjetoidun. Kokonaisuutena veroja on kaupungille tilitetty huhtikuun loppuun mennessä euroa (12,2 %) enemmän kuin huhtikuun lopussa viime vuonna, noin euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Osavuosiraportti (88)

4 Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikkoa tammi-, huhti- ja toukokuussa Uusissa ennusteissa on päivitetty mm. kiinteistöveropohjaa arvostukseen tehtyjen uudistusten pohjalta ja päivitetty kunnallisverotuksessa verotettavan tulon muutoksia uudella ikäryhmityksellä. Veroennustekehikot näyttävät selvää nousua talousarviovaiheessa käytettyyn ennusteeseen verrattuna. Tässä vaiheessa on syytä huomioida osa ennusteen noususta verotuloarviossa. Nostetaan sekä kunnallisveron että kiinteistöveron tuottoarviota eurolla. VALTIONOSUUDET Vuoden 2014 valtionosuustuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut kaupungin peruspalvelujen valtionosuudeksi euroa (ilman elatustuen takaisinperinnän palautusta). Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut muiden kuin peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien summaksi Yhteensä vahvistetut valtionosuudet ovat 39,0 miljoonaa euroa, kun talousarvion tuloarvio on 38,7 miljoonaa euroa. Niiltä osin kuin OKM:n myöntämä valtionosuus perustuu oppilas- ja opiskelijamääriin, sitä tarkistetaan vuoden lopussa vuoden keskimääräisten määrien mukaiseksi. Tuloarvioon ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia. VALTIONOSUUDET (milj. ) TILIVUOSI Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös Vahvistettu 2014 Sos. ja terv. palveluiden laskennalliset kustannukset 55,8 58,7 60,9 60,5 Esi- ja perusopetuksen, kulttuuripalvelujen lask. kustannukset 9,7 9,5 9,5 9,4 Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus -38,1-39,5-41,1-40,7 Peruspalvelujen valtionosuus yht. 27,4 28,7 29,4 29,3 Yleinen osa 1,6 1,7 1,7 1,7 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus -0,3-0,3-0,3-0,3 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 2,8 2,9 3,0 3,1 Verotulontasaus 5,1 5,9 6,5 6,6 Yhden putken valtionosuus yhteensä 36,7 38,8 40,3 40,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1,4-1,4-1,6-1,3 Valtionosuudet yhteensä 35,3 37,4 38,7 39,0 edellisestä vuodesta % 5,8 5,9 3,5 4,2 LOMAUTUKSET Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Lieksan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön kahden viikon ajaksi vuoden 2014 aikana kuitenkin siten, että lomautuksen kesto on yhden viikon mittainen ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon tulosalueilla. Lomautusten toteuttamisesta palvelukeskusten tulee raportoida kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Huhtikuun loppuun mennessä lomautusjakson oli pitänyt osin tai kokonaan yhteensä 150 henkilöä ja säästösyistä palkatonta vapaata oli pitänyt 12 henkilöä. Osavuosiraportti (88)

5 Riviotsikot Kalenteripvt Työpäivät Henkilöt Lomautus Hallintopalvelukeskus Keskushallinto Ruokahuolto Sivistyspalvelukeskus Kirjasto Pielisen museo Lieksan lukio Perusopetus Musiikkiopisto Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Aikuissosiaalityö Hammashuolto Kotihoito Lasten ja perheiden sos.työ Maahanmuuttajapalvelut Mielenterv.- ja päihdepalvelut Palvelukodit & palveluasuminen Sosten hallinto Työllisyyspalvelut Vammaispalvelut Tekninen palvelukeskus Kadut ja yleiset alueet Toimitilat Tilitoimisto Pielisen Karjalan tilitoimisto Palkaton virka/työloma, säästösyyt Hallintopalvelukeskus Keskitetyt toiminnot Sivistyspalvelukeskus Lieksan lukio Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito Mielenterv.- ja päihdepalvelut Palvelukodit & palveluasuminen Sosten hallinto Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS: Ensimmäisellä vuosikolmanneksella lomautuksia on pidetty lähinnä ruokahuollossa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lomautukset ovat toteutuneet lomautussuunnitelman mukaisesti. Joissakin yksiköissä lomautukset on jo pidetty, osassa parhaillaan menossa ja lopuissa lomautukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti syksyllä Toiseen osavuosiraporttiin valmisteellaan yksikkökohtainen toteumaraportti, jossa arvioidaan alustavasti myös lomautusten toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisvaikutuksia. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen tulosyksiköt ovat raportoineet lomautusten etenemisestä ja niiden vaikutuksesta lautakunnille osavuosiraportin yhteydessä (VARKOULA , KUVLA ). Kouluilla opetuksen järjestäminen on vaatinut työtä, erilaisten ratkaisujen löytämistä ja joistakin asioista tinkimistä. Järjestelyissä on huolehdittu siitä, että oppilaiden turvallisuus ei vaarannu. Muut tulosyksiköt, joissa lomautuksia on jo pidetty, ovat joutuneet jonkun verran tinkimään palvelutasosta tai eivät raportoi lomautuksilla tähän mennessä olleen merkittäviä vaikutuksia toimintaan. Osavuosiraportti (88)

6 TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisen viraston henkilöstön lomautuspäätökset on tehty. Lomautukset on ajoitettu töiden mukaan, virastohenkilökunnan osalta pääosin heinäkuulle. Lomautukset hankaloittavat toimintaa; mm. kesäaikaista viraston kiinnipitoaikaa joudutaan pidentämään ja investointien ja peruskorjausten toteuttaminen suunnitelmien mukaan vaarantuu. Lomautukset vaikuttavat myös henkilöstön työmotivaatioon. Kun virastolle aiempina vuosina asetetut tavoitteet on saavutettu ja ylitetty, henkilöstö kokee lomautuksen turhauttavana. TALOUSARVIOMUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Käyttötalous Osavuosiraportti sisältää talousarviomuutoksia, jotka heikentävät palvelukeskuksen toimintakatetta yhteensä euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate on muutosten 1,0 % heikompi kuin tilinpäätöksessä muutokset liittyvät pääosin talousarvion valmistumisen tulleisiin muutoksiin, joita on seuraavassa kuvattu tarkemmin Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korvata koneellisen lääkejakelun kustannukset alkaen ( 148/ ) ja kilpailuttaa lääkejakelun ( 149/ ). STM:n ohjeistus lääkejakelun kustannusten korvausvastuun siirtymisestä kunnille saapui lokakuussa 2013, eikä kustannuksiin näin ollen ehditty varautua vuoden 2014 talousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kriteerit ( 16/ ) täyttäviä koneellisen lääkejakelun asiakkaita on 375. Yhden asiakkaan vuosikustannukseksi on arvioitu 390 euroa, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset vuodelle 2014 ovat euroa. Lääkejakelun kustannuksia tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä, jolloin myös lääkejakelun maakunnallisen kilpailutuksen tulos on tiedossa. Aluehallintoviraston muutti linjaustaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotihoivan maksujen osalta päätöksessään, joka koski perustoimeentulotuen vuoden 2012 valtionosuuden vahvistamista (sosterla 3/ ). Vuoden 2014 osalta kustannukset siirretään uuden linjauksen mukaisesti perustoimeentulotuesta mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikköön. Arvioitu lisämäärärahan tarve mielenterveys- ja päihdeyksikköön on euroa. Samalla tulosyksikön tuloarviota nostetaan eurolla (sosterla 4/ ). Aikuissosiaalityön tulosyksikössä tehdään vastaavasti talousarviomuutokset sekä perustoimeentulotuen määrärahoihin että valtionosuuden tuloarvioon. Kaiken kaikkiaan muutos heikentää tämän hetkisen arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakatetta noin euroa. Asiaa tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Tehostetun palveluasumisen palvelussetelin arvon korottaminen alkaen vaatii lisämä ä- rärahan yksityisten hoitokotien kustannuspaikalle. Samalla perustoimeentulotuen kustannuksia voidaan pienentää eurolla, jolloin palvelusetelin arvon korottaminen heikentää palvelukeskuksen toimintakatetta kokonaisuudessaan eurolla. Myös tältä osin määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä. Yllä mainittujen talousarvion valmistumisen varmistuneiden kustannusten toimintakatetta heikentävä kokonaisvaikutus on lähes euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Investoinnit Investointien osalta Timitranrannantien ym. investointimääräraha ylittyy ja vuonna 2013 alo i- tettu Hovileirinkadun investointi vaatii vielä :n määrärahan. Lisäksi mm. koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseen Pankajärventien, Yläviekintien ja Pielisentien risteyksessä tarvitaan uutta määrärahaa Määrärahojen saaminen on välttämätöntä hankkeiden loppuun saamiseksi. Em. investointien kattamiseen tekninen virasto esittää maanläjitysalueeseen varattua :n määrärahaa sekä Rantalantie 4:n :n määrärahan alentamista :lla. Näiden investointien osalta investointimäärärahoja tarkastellaan uudelleen 2. osavuosiraportin yhteydessä. RAHOITUSERÄT Uusimman verotuloennusteen mukaan muutokset kiinteistöveron verotusarv oissa nostavat kiinteistöverosta saatavaa tuloa budjetoitua suuremmaksi. Myös kunnallisveron tuotto näyttää tällä hetkellä muodos- Osavuosiraportti (88)

7 tuvan korkeammaksi kuin talousarvioaiheessa on arvioitu. Molempien verolajien tuloarviota nostetaan eurolla. Tuloslaskelma Tulot Menot Vuosikate Hallintopalvelukeskus Yleinen luottamushenkilöhallinto Muu yleishallinto Keskushallinto Kuntayht. ja muu yht.toiminta EU- ym. Projektit 0 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Soten hallinto- ja tukipalvelut Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö Erikoissairaanhoito Työterveydenhuolto Ehkäisevä terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kotihoito Palvelukodit ja palveluasuminen Sivistyspalvelukeskus Tekninen palvelukeskus Hallinto 731 Toimitiltat 741 Kuntatekniikka Rahoituserät Verotulot Yhteensä Investoinnit muutosten vaikutus tuloslaskelmaan Myynti Avustus Tekninen palvelukeskus 5240 Kadut ja yleiset alueet /9406 Liikenneväylät/Timitranrannantie /9414 Liikenneväylät/Hovileirinkatu /9415 Liikenneväylät/Liikenneturvallisuuskohteet /9413 Jätehuolto/Maanläjitysalue Toimitilat /9204 Suunnittelu ja rakentaminen/rantalantie Yhteensä Hyväksytyt muutokset Netto Toimintakate Tuloslaskelmaosa Hankintameno esitykset Yhteensä 2013 Alkup. TA Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyspalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen palvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Osavuosiraportti (88)

8 TULOSLASKELMA (1000 euroa) Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma 1-4 / 2014 Poikkeama Tot-% Edellinen vuosi 1-4 / 2013 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,1% MAKSUTUOTOT ,0% TUET JA AVUSTUKSET ,7% 951 MUUT TOIMINTATUOTOT ,2% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1% 18 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ ,1% 18 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,8% PALKAT JA PALKKIOT ,6% HENKILÖSIVUKULUT ,1% ELÄKEKULUT ,0% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7% -510 PALVELUJEN OSTOT ,8% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5% AVUSTUKSET ,3% MUUT TOIMINTAKULUT ,7% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,6% TOIMINTAKATE ,8% VEROTULOT ,1% VALTIONOSUUDET ,6% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,0% 29 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,1% 3 KORKOKULUT ,3% -79 MUUT RAHOITUSKULUT ,4% -6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,0% -54 VUOSIKATE ,6% 161 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ ,3% TILIKAUDEN TULOS ,7% Toteutuneet poistot: 1-4/2014: 1/3 koko vuoden talousarviosta /2013: 1/3 koko vuoden toteutuneesta 2013 Osavuosiraportti (88)

9 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa EU-vaalit organisoidaan Sähköinen äänestäjärekisteri otetaan käyttöön Talous Toteutui tavanomaisesti ilman ongelmia. Sähköinen äänestäjärekisteri käytössä ennakkoäänestyksessä ja yhdessä äänestyspaikassa varsinaisena äänestyspäivänä. Järjestelmä toimi hyvin. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Poistot 0 Netto Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa on toukokuuta. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipä i- vän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen sovittaminen. Raportointi hallintokunnittain kokouksissa. Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran vuodessa; vuonna 2014 painopisteenä Ei toteutunut Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Osavuosiraportti (88)

10 Riskienhallinnan ja konsernivalvonnan seuranta. Taloudelliset resurssit Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kpl/vuosi. Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi riskienhallinta. Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit riittävässä laajuudessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivien määrä 10 kpl, toteutumisen seuranta. Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa Kaikki jäsenet osallistuvat vähintään määrin koulutukseen kehittääkseen yhteen koulutustilaisuuteen vuodessa. tarkastus-lautakunnan toimintaa ja Arviointisuunnitelman kehittäminen. toiminnan vaikuttavuutta. raportoinnin ja seurannan kehittäminen. Toteutetaan kahden viimeisen vuosikolmanneksen aikana Ei toteutunut Toteutettu suunnitelman mukaisesti Arviointikertomusta valmisteltu Kaikki osallistuivat Kuopiossa Aluekehityssäätiön järjestämään koulutukseen Talous Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1310 Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin virka- ja luottamushenkilöorganisaatioiden tehtäväjaon ja toimintatapojen selkiyttäminen. Valtuuston talousseminaarit, johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston yhteistyön tiivistäminen. Talous Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , KAUPUNGINHALLITUS Osavuosiraportti (88)

11 Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1410 Kaupunginhallitus 1411 Nuorten kesätyöt 1420 Avustukset 1430 Elinkeinotoimi 1450 EU- ym. projektit Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palvelujen merkittävä lisääminen sekä organisaation omassa toiminnassa että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa Taloudelliset resurssit Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja palvelukeskusten sitouttaminen Kaupungin palveluprosessien uudistaminen, ASPA-mallin kehittäminen edelleen ja yhteispalvelukeskuksen luominen. Koko kaupungin keskitetyt kirjaamo- ja asianhallintatoiminnot siirretään aspaan mennessä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstölähtöisen kehittämisen juurruttaminen kaupungin toimintaan LATUkana strategiassa, talousarviossa ja Henkilöstölähtöinen kehittäminen muhankkeen päättymisen vuosikelloissa. Kehittämisideoiden käsittelyn vakiinnuttaminen. Palvelukeskusten LATU-vastaavien toiminnan aloittaminen Sisäisten uudistajien toiminnan määrittely Talous Kaupungin verkkosivujen uudistaminen käynnissä. PTTK:n sähköisten palveluiden hanke viivästynyt. Maakunnallinen sähköisen arkistoinnin hanke jatkuu vielä vuoden 2014 ajan. Käytössä olevat sähköiset palvelut ovat monelta osin onnistuneet (esim. erilaiset ilmoittautumiset, Medinet) ja niitä tulee lisätä. Strategian jalkauttaminen, valtuuston talousseminaarit. Asianhallintatiimin rakentaminen aloitettu. Käydään läpi kesäkuussa. Kaupunki lähdössä mukaan Kunnan asiakaspalvelu -verkostoon. Henkilöstölähtöisen kehittämisen merkitys korostuu vaikeina aikoina. LATU-vastaavien toiminta ei ole lähtenyt vielä käyntiin. LATU-hankkeen valtakunnallinen tulosten julkistaminen LATU-mallin laajempi levittäminen kuntiin, KT lähdössä mukaan. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Kaupunginhallituksen avustuksiin on varattu euroa. Määrärahasta jaetaan kaupunginhall i- tukselta haettavat toiminta-, tapahtuma-, kylätoimikunta- ja talojen korjausavustukset sekä WaskiAreenan avustus ja kerrostalojen hissiavustukset. Omalle kustannuspaikalleen on varattu elinkeinotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ja yhteistoimintaosuudet: Osavuosiraportti (88)

12 Pikes Oy ,3 % Karelia-Expert Oy ,0 % Teollisuuskylä Oy ,3 % Vaskiviikon kannatusyhdistys ry ,0 % Kolin matkailuyhdistys ry ,0 % Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry ,0 % Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy ,0 % Muu matkailun edistäminen ,7 % Yhteensä ,0 % Pikesin avustusta on laskettu valtuuston päätöksellä vuoden 2014 osalta 5 % (n euroa). Tarkoitus on saada alennus pysyväksi. Karelia-Expertin kanssa on sovittu kustannusten laskemisesta viidellä prosentilla osana kaupungin talouden tervehdyttämistä. Teollisuuskylä Oy:n avustus lopetetaan vaiheittain neljän vuoden aik a- na. Vuonna 2013 avustus pudotettiin eurosta euroon ja vuonna 2014 avustus on Vaskiviikon kannatusyhdistys on hakenut avustuksen nostamista euroon. ssa avustus on pidetty ennallaan eurossa. EU- ym. projektit kustannuspaikalla on kaupungin hallinnoima LuontoKolin kasvusysäys-hankkeen osatoteutus, joka jatkuu asti. Kustannuspaikalle on varattu myös kaupungin osuudet Lieksan Teollisuuskylä Oy:n hallinnoimiin Puun käytön laaja-alaistaminen ja Seutukaupunkipilottihankkeisiin (5.100 ja euroa). Muihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin on varattu lisäksi euroa. Yhteisöjen valvonta: Teollisuuskylä Oy: Esko Lehto (Johanna Tähkiö) Ajoharjoitteluratasäätiö: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pikes Oy: Esko Lehto (Matti Taponen, Johanna Tähkiö) Karelia Expert Matkailupalvelu Oy: Johanna Tähkiö (Matti Taponen) Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot: Matti Taponen (Tuomo Kotilainen) PKSSK: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) Tuustaipaleen päihdehuolto: Tero Oinonen (Erkki Tiainen) PKKY: Arto Sihvonen (Matti Taponen) PKS: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan Energia Holding: Esko Lehto (Tuomo Kotilainen) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: Arto Sihvonen (Asko Saarelainen) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: Tuomo Kotilainen (Ilkka Puumalainen) Lieksa-Nurmeksen lentokenttä Oy: Tuomo Kotilainen (Matti Taponen) 1420 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1460 Palo- ja pelastustoimi 1470 Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori 1475 Joukkoliikenteen tukeminen 1480 Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet 1490 Maaseutuhallinto 1495 Ympäristöterveydenhuolto Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pielisen karjalan kyytikoordinaattori on Lieksan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon yhteinen pilotti, jota on sovittu jatkettavan vuoden 2015 loppuun. Lieksan kaupunki on palkannut kyytikoordinaattorin ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet sopimuksen mukaan (KH ) Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikalla käsitellään maakuntaliput sekä Kolin kimppakyyti. Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet kustannuspaikalle kirjataan kaupungin osuus verotuskustannuksista, maakuntaliiton ja kuntaliiton maksuosuudet sekä joitakin muita pienempiä jäsenmaksuja. Osavuosiraportti (88)

13 Maaseutuhallinto hoidetaan seudullisesti ja sitä hallinnoi Nurmeksen kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueella vastaa Joensuun kaupunki. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ympäristöterveydenhuollon arkiston päättäminen (oma toiminta loppunut helmikuun lopussa 2013) Talous Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto on siirretty hallintopalvelukeskukseen vuoden 2014 alussa. Palo- ja pelastustoimen budjetoidut toimintakulut 2014 ovat euroa ja ympäristöterveydenhuollon euroa KESKUSHALLINTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1500 Kanslia 1510 Rahatoimisto 1520 Henkilöstöhallinto 1530 Sähköinen kokouskäytäntö 1535 ICT-palvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kaupungin ja yritysten yhteisrekrytointi Opetushenkilöstön TVA Sähköinen arkistointi Kuntien yhteinen tehtäväluokitus käyttöön 1.3. Sähköinen arkistointi käytössä vuoden 2014 aikana Pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstövoimavarojen arviointi KT:n uusi suositus henkilöstöraportoinnista otetaan käyttöön vuoden 2013 raportoinnissa Dynasty: valmistelijoiden koulutus (asianhallinta, kokoushallinta, sopimushallinta, sähköinen arkistointi) Suunnitteilla TVA hyväksytty Vakiintumassa käytännöksi Henkilöstökertomus tehty aikaisemman suosituksen mallin mukaisesti. Uusi malli käyttöön vuoden 2014 raportoinnissa. Koulutuspäivät kesäkuussa ja syksyllä Osavuosiraportti (88)

14 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Koulutusten koordinointi yli palvelukeskusrajojen, yhteiset koulutukset Työryhmä tekee esityksen kolmen päivän koulutukseen liittyvistä järjestelyistä. Organisaation ja oman työn kehittämisen valmiuksien lisääminen, työnantajan roolin esille ottaminen Esimiesten säännölliset puolen päivän teemakoulutukset (4-6 koulutusta/v). Mukaan otetaan ammattijärjestöjen edustajia. Ei ole toteutunut vielä. Talous Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , KESKITETYT TOIMINNOT Tulosyksikkövastaava: Riikka Boren 1540 Asiakaspalvelukeskus Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa E-palveluiden tarjonnan lisääminen Ainakin yksi uusi palvelu käyttöön 2014 Uusia sähköisiä ilmoittautumisia toteutettu. Kuntalaisaloitteen sähköistäminen etenee Uuden kotisivualustan ja sosiaalisen median käyttöönotto Liferay-alustan käyttöönotto vuoden 2014 aikana Liferay kotisivujen käyttöönotto 10.6., tällöin saadaan sosiaalisen median työkalut osaksi kotisivuja avautuu Pikesin hallinnoima Pielisen immeiset, jossa sisällöntuotannossa mukana myös alueen kuntaorganisaatiot. Viranomaispalvelujen tarjonta lisääntyy Yksi uusi viranomaispalvelu Suunnitteilla Palveluiden laadun seuranta Asiakastyytyväisyysmittaus Käynnissä Palvelutarpeiden kartoitus Palvelukeskusten johtoryhmien tapaamiset, Ei ole vielä toteutunut 1 uusi palvelu/palvelukeskus Palvelukeskusten yhteisen asianhallintatiimin perustaminen Palvelukeskuksista siirtyy 1-2 henkilöä asiahallintatiimiin. Tiimi antaa asianhallintaan liittyviä palveluja kaikille palvelukeskuksille yhdestä työpisteestä. Tiimi aloittanut toiminnan Tiimin täydentäminen syksyllä Taloudelliset resurssit Skannauksen ja tulostuksen uudelleenjärjestely Asiakaspalvelupisteeseen siirretyt palvelut tuotetaan tehokkaasti Tilaratkaisut (tilojen käytön tiivistäminen) QF-laatukäsikirjan ja prosessiportaalin hyödyntäminen Käyttötarpeen selvittäminen, vanhojen laitteiden kartoitus ja korvaaminen yhdellä monitoimilaitteella ½-1 hlötyövuoden vähennys/palvelukeskus Palveluprosessit ja työohjeet ylläpidetään ja käytetään sähköisesti Monitoimilaite hankittu, suuremmat tulostukset siirretty kopiointiin Ei ole vielä toteutunut Asianhallintatiimille järjestetty tilat 2. kerroksesta, niihin siirtyminen käynnissä. Asiakaspalvelupisteeseen saatu lisätiloja mm. kuntalaisen etäasiointia eri valtion viranomaisten kanssa. Sähköisen viestinnän ohje, Liferay sisällöntuottajan ohjeistukset siirretty laatukäsikirjaan. Asiakaspalvelutiimin ohjeis- Osavuosiraportti (88)

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot