Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v Teknisen lautakunnan ostolaskujen hyväksyminen v Varastontarkastajien valinta vuodelle Haja-asutusalueen jätevesiosuuskunnan ottaminen vesilaitoksen asiakkaaksi, 7 jätevesiosuuskunnan lainan takaus ja tukeminen 6 Heikki Hinkkalan vaatimus vesijohdon siirtämisestä ja vuokran maksamisesta 12 7 Selvityspyyntö liikenneturvallisuuden parantamisesta Vanhakylän koulun 14 läheisyydessä 8 Päällystysurakoitsijan valinta, optiovuoden 2015 lunastaminen 17 9 Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 20

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-19:45 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 18:00-19:45 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 18:00-19:45 Kallioinen Mika jäsen 18:00-19:45 Mäkinen Elina jäsen 18:00-19:45 Mäntylä Anne jäsen 18:00-19:45 Suonsyrjä Mia jäsen 18:00-19:45 Saarinen Matti varajäsen 18:00-19:45 Rosenberg Leena varajäsen 18:00-19:45 Muu Hänninen Suvi nuorisovaltuuston jäsen 18:00-19:45 Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 18:00-19:45 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 18:00-19:45 Poissa Jyrkönen Satu jäsen Naukkarinen Santtu jäsen Rostedt Mika jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Mika Kallioinen ja Elina Mäkinen. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Mika Kallionen Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Elina Mäkinen Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015 Tekninen lautakunta 1 Voimassa olevan hallintosäännön 3 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokoontumisaikaa määriteltäessä on huomattava, ettei se osu päällekkäin kaupunginhallituksen tai valtuuston kokouksen kanssa. Tekninen lautakunta on v kokoontunut kokouksiinsa pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona Kutsu toimielimen kokoukseen on hallintosäännön 4 :n mukaan lähetettävä jäsenille toimielimen määräämällä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin ilmoitettava kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Vuonna 2014 kutsu lautakunnan kokouksiin on toimitettu viimeistään kokousta edeltävän viikon perjantaina. Valmistelija: Tekninen johtaja: toimistosihteeri Päivi Laine Tekninen lautakunta päättää pitää kokouksensa v pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona klo Kokouskutsun lähettämisessä noudatetaan edellisvuoden tapaa. Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja toimistosihteeri Päivi Laine.

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v.2015 Tekninen lautakunta 2 Voimassa olevan hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Vuonna 2014 on teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetty nähtävänä teknisessä toimistossa pääsääntöisesti kokouspäivän jälkeisenä päivänä. Tämän jälkeen kokouspöytäkirjat saa tarvittaessa katsoa teknisessä toimistossa. Lisäksi pöytäkirjat on siirretty kokouksen / pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen Ulvilan kaupungin kotisivuille Internettiin. Valmistelija: Tekninen johtaja: Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: toimistosihteeri Päivi Laine Tekninen lautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä vuonna 2015 edellisvuoden tapaan. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja toimistosihteeri Päivi Laine

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan ostolaskujen hyväksyminen v.2015 Tekninen lautakunta 3 Lautakunnan ja muun kaupungin viranomaisen on vuosittain määrät tä vä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Vuonna 2014 laskujen hyväksymisoikeus on ollut vastuualueensa osal ta vastuualueen vastaavalla viranhaltijalla, mikäli hän ei ole ollut laskun asia tar kas tuk sen suorittaja. Hyväksymisoikeus on ollut seuraavilla vi ran hal ti joil la: tekninen johtaja, suunnitteluinsinööri, talonrakennusmestari, ve sihuol to mes ta ri, maarakennuksen työnjohtaja, talonrakennuksen työnjohtaja, ruoka- ja siivouspalveluyksikön palvelupäällikkö, palveluesimiehet, liikennealueiden työnjohtaja ja toimistosihteeri, pellonvuokraamisen osalta (maan käyt tö osas to) maanmittausteknikko. Sijaisuudet laskujen käsittelyssä v vuosi- ym. lomien aikana ovat seu raa vat: tekninen johtaja talonrakennusmestari vesihuoltomestari maanrakennuksen työnjohtaja palveluesimies (Arja Sjögren) suunnitteluinsinööri talonrakennuksen työnjohtaja maanmittausteknikko suunnitteluinsinööri palvelupäällikkö (Katri Helander) suunnitteluinsinööri talonrakennuksen työnjohtaja maanrakennuksen työnjohtaja vesihuoltomestari palveluesimies (Hilkka Kaukinen) tekninen johtaja talonrakennusmestari toimistosihteeri (pellon vuokraus) liikennealueiden työnjohtaja palveluesimies (Kaija Isokorpi) Valmistelija: Tekninen johtaja: Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: toimistosihteeri Päivi Laine Tekninen lautakunta päättää laskujen hyväksymisoikeuksista vuodelle 2015 edellä mainitulla tavalla. Teknisen johtajan matkalaskut ja muut henkilökohtaiset laskut hyväk syy kaupunginjohtaja. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Varastontarkastajien valinta vuodelle 2015 Tekninen lautakunta 4 Lautakunnan keskuudestaan määräämien henkilöiden tulee vähintään kerran vuodessa tarkastaa sen hallinnassa olevat varastot. Tarkastuksesta on annettava kertomus. Varastotarkastajiksi on yleensä valittu kaksi henkilöä. Varastontarkastukseen tulee ottaa mukaan myös vesihuoltomestari. Valmistelija: Tekninen johtaja: Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sulamäki toimistosihteeri Päivi Laine Lautakunta valitsee vuoden 2015 varastontarkastajat. Varastontarkastajiksi valittiin Hannu Haapanen ja Elina Mäkinen. Valitut tarkastajat ja tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja vesihuoltomestari Pekka

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Haja-asutusalueen jätevesiosuuskunnan ottaminen vesilaitoksen asiakkaaksi, jätevesiosuuskunnan lainan takaus ja tukeminen Tekninen lautakunta 5 Ulvilassa on vireillä laaja haja-asutusalueiden jä te ve si osuus kun tahan ke, jota ovat valmistelleet suunnittelutoimisto SKT Suomi Oy (suun nit te lu joh ta ja Kati Lunden), kyläasiamies Eija Kannisto ja Ulvilan ym pä ris tö seu ran puheenjohtaja Kari Ylikoski. Karttakuvia jätevesiviemäröintihankkeesta on esillä kokouksessa. Hankkeessa on ajatuksena toteuttaa voimassaolevaa ha ja-asu tusalu een jätevesiasetusta osuuskuntamuotoisesti rakentamalla Ulvilan kau pun gin haja-asutusalueille jäteveden viemäröintiä pai ne vie märöin ti rat kai su na. Tavoitteena: osuuskunta perustetuksi, osuuskuntaan mahdollisimman pal jon liittyjiä, valtionavustus viemäröinnin rakentamiseksi, mah dol li ses ti Ulvilan kaupungin takaus osuuskunnan lainalle ja toteuttaa hanke jo lähivuosina. Hankkeesta on pidetty palaveri, jossa mukana ovat olleet em. henkilöt, kaupunginjohtaja, kaavoituspäällikkö ja tekninen johtaja. Pa la ve ris sa on keskusteltu esillä olevan haja-asutusalueen jä te ve si osuus kun nan toimintaperiaatteesta ja millä tavalla kaupunki voisi tukea jä te ve si osuus kun taa. Taustaa: Ulvilan valtuusto on päättänyt haja-asutusalueen vie mä röin nin rakentamisesta ja tukemisesta seuraavaa: - Ulvilassa ei kaupungin toimesta toteuteta haja-asutusalueen vie märöin tiä - omaehtoista jätevesihuollon rakentamista haja-asutusalueilla kaupun ki tukee teknisen lautakunnan hyväksymän pe riaat teen mukaisesti. Periaatteen pääkohdat ovat: * Ennen kuin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisia kiinteis tö jä liitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen verkostoihin, on liittyvän / liittyvien kiinteistöjen toimesta laadittava ve si huol tosuun ni tel ma. * Vesilaitoksen asiantuntijat osallistuvat suunnitteluun antamalla tar vit ta vat tiedot vesilaitoksen viemäriverkostosta ja tarkistavat on ko viemäriverkostoon liittyminen teknisesti mahdollista ja millä ta val la liittyminen tulee rakentaa. - Liittyvien kiinteistöjen sitoutumisesta kimppana rakennettavaan jä teve si vie mä röin tiin on todettu seuraavaa: * Tekninen lautakunta tekee aina erikseen toiminta-alueen ul kopuo lis ten kiinteistöjen runkolinjan ja liittymien rakentamisesta ja kau pun gin tukemisesta päätöksen. Mikäli tekninen lautakunta hyväksyy rakentamisen ja hankkeen

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta tu ke mi sen, tehdään ennen viemäröinnin rakentamista liit ty mis sopi muk set, joissa kiinteistöjen omistajat sitoutuvat runkolinjan ja liit ty mien rakentamiseen. Verkostoon liittyviltä kiinteistöiltä pe ritään taksojen mukaisia liittymis- ja käyttömaksuja. Vesihuoltolaitos voi osallistua toiminta-alueen ulkopuolisen verkos ton rakentamisen kustannuksiin esim. toimittamalla tarvikkeita tek ni sen lautakunnan hyväksymällä summalla, jonka suuruus on enin tään kiinteistöiltä perittäviä liittymismaksutuloja vastaava sum ma. Tuki on aina ollut liittymismaksujen verran ja tukeen on myös lasket tu vesilaitoksen tekemä liitostyö. Tämä tuki on käytännössä ollut % hankkeen rakentamiskustannuksista. Vesihuoltolaitos määrittää vesihuollon toiminta-alueen sisälle jääväk si rakennetun runkolinjan osuuden ja siihen liittyvät kiinteistöt. Rakennettava runkolinja jää vesihuoltolaitoksen hoitoon ja ve sihuol to lai tok sel la on oikeus liittää siihen mahdollisesti myöhemmin tu le via uusia liittyjiä. Verkostoon liittyviltä kiinteistöiltä peritään taksojen mukaisia liit tymis- ja käyttömaksuja. Em. periaatepäätös tarkoittaa sitä, että jätevesiviemäröinnin ra kenta mis kimp pa ei ole sopimuskumppani vesilaitoksen kanssa, vaan jokai nen yksittäinen kiinteistö on tehnyt oman liittymissopimuksen. Näin ve si lai tos laskuttaa jokaista yksittäistä kiinteistöä erikseen. Kun ra ken ta mis kim pan kaikki kiinteistöt maksavat liittymismaksun ja vesilaitos taas tu kee rakentamiskimppaa liittymismaksujen verran, on vesilaitoksen tu lot ja menot rakentamishankkeessa toisiaan vastaavat. Ra ken ta mis kim pan runkolinja on yleensä siirretty vesilaitokselle noin 5 vuoden ku lut tua sen valmistumisesta. Tämän jälkeen vesilaitokselle on tullut oi keus liittää runkolinjaan uusia liittyjiä. Jatkossa: Asiaa valmistelleen ryhmän (suunnittelutoimisto SKT Suomi Oy suun nit te lu joh ta ja Kati Lunden, kyläasiamies Eija Kannisto ja Ulvilan ym pä ris tö seu ran puheenjohtaja Kari Ylikoski) tavoitteena ja toi minta-aja tuk se na on, että Ulvilaan muodostuisi todellinen haja-asutusalueen jä te ve si osuus kun ta (tai osuuskuntia), joka yksistään olisi so pi mus oi keu del li nen kumppani vesilaitokselle. Tulee päättää millä ehdoilla kaupunki tekee sopimuksen jä te ve siosuus kun nan kanssa ja millä tavalla kaupunki voi tukea osuuskuntaa, jotta asias sa toimitaan samanarvoisella periaatteella kuin on valtuustossa päätetty ja jonka mukaan on toimittu. Toimintatapaehdotus: Jätevesiosuuskunnan tulee olla järjestäytynyt yhteisö. Osuuskunta on laa ti nut viemäröintisuunnitelman ja saanut viemäröinnin rakentamiseksi maa omis ta jien luvat.

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ulvilan vesilaitos on tarkastanut suunnitelman tekniset tiedot ja hyväk syy suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden. Suunnitelmassa tulee esittää runkoviemäri, joka tulevaisuudessa ote taan vesilaitoksen ylläpidettäväksi ja omaisuudeksi. Osuuskunnan tulee hyväksyä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Osuuskunnan tulee nimetä yhdyshenkilö, joka vastaa osuuskunnan toi min nas ta ja viemäröintijärjestelmän toimivuudesta. Osuuskunta vastaa siitä, että viemäriin ei mene sinne kuulumatonta ai net ta tai tavaraa. Vesilaitoksella on oikeus ottaa näytteitä jätevedestä. Osuuskunnan tulee luotettavasti järjestää jätevesimäärän mittaus esim. kiin teis tö koh tai set mittarit tai mittauskaivo runkoviemärin liittymään. Vesilaitos ei peri osuuskunnalta liittymismaksua. Ulvilan kaupunki / vesilaitos ei rahallisesti tai vastaavasti tue osuuskun nan rakentamishanketta. Osuuskunnalta laskutetaan se työ, jonka vesilaitos tekee esim. liit tymän rakentaminen vesilaitoksen runkoviemäriin. Osuuskunnan runkoviemäri, joka viemäröintisuunnitelmassa on esitet ty, otetaan vesilaitoksen ylläpidettäväksi ja omaisuudeksi aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sen valmistumisesta edellyttäen, että osuuskunta on investoinnin runkoviemäriosuuden kokonaan maksanut. Vesilaitos ei suorita osuuskunnalle mitään korvausta em. runkoviemäristä. Kun runkoviemäri on siirtynyt vesilaitokselle, vesilaitos tekee liit tymis so pi muk set kaikkien osuuskuntaan sillä hetkellä kuuluneiden kiinteistöjen kans sa. Kaikilla osuuskunnan yksittäisillä kiinteistöillä tulee tällöin olla oma vesimäärämittaus. Osuuskuntaan kuuluneilta kiinteistöiltä ei tällöin peritä liittymismaksuja. Vesilaitoksella on oikeus liittää runkoviemäriin uusia liittyjiä sen jälkeen kun runkoviemärin omistus ja ylläpito on siirtynyt vesilaitokselle. Uusilta liit ty jil tä vesilaitos perii normaalin liittymismaksun. Ulvilan kaupunki määrittää osuuskunnan viemärin jätevesiviemäröinnin toi min ta-alu eek si kun viemäröinti on rakennettu. Kun osuuskunta hyväksyy kaikki em. asiat, tuodaan sopimusasia tek ni sen lautakunnan hyväksyttäväksi. Perustettavan osuuskunnan, Kylä-Ulvilan jätevesiosuuskunta, puo les ta on tehty ehdotus Ulvilan kaupungin ja Kylä-Ulvilan jä teve si osuus kun nan yhteistyöstä Ulvilan haja-asutusalueiden jätevesien kä sit te lyn parantamiseksi,

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Liite 1 Perustettava osuuskunta ehdottaa: - investointilainalleen, jonka suuruus on mahdollisesti , Ul vi lan kaupungin takausta - että jätevesiosuuskunnalta perittäisiin jätevesimaksua vain sen verran kuin kaupungille muodostuu kuluja osuuskunnan jätevesistä. - Perustettava osuuskunta ehdottaa alustavasti, että se maksaisi 10 vuo den ajan jätevesimaksua, jonka suuruus olisi 1 /m³ (alv 0%) Vastaus ehdotukseen: Tekninen lautakunta ei ota kantaa ehdotettuun investointilainan kaupun gin takaukseen. Ulvilan nykyinen jätevesimaksu, jonka suuruus on 2,15 /m³ (alv 0%), pe rus tuu nykyisen jätevesiviemäröintiverkoston ylläpitämiseen, jä te ve den johtamiseen Porin Luotsinmäen puhdistamolle ja jäteveden puh dis ta mi seen. Tämä jätevesimaksu kattaa em. kulut. Perustettavan osuuskunnan alustavasti ehdottama jäteveden käyttö mak su 1 /m³ (alv 0%) ei perustu mihinkään todellisiin jäteveden joh ta mi ses ta ja puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ulvilassa jokainen yksittäinen jätevesiviemäröintiin liittyvä asuin kiinteis tö maksaa samansuuruisen jäteveden käyttömaksun. Osuuskunta, jo ka sisältää yksittäisiä asuinkiinteistöjä, on tässä asiassa aivan sa mas sa asemassa kuin yksittäinen kiinteistö. Vesihuoltolain 18 mukaan mak su jen tulee olla tasapuoliset, mikä tarkoittaa, että vesihuoltolaitos ei voi asettaa hinnoittelussaan jotain asiakasta tai asiakasryhmää pe rus teet to mas ti eriarvoiseen asemaan. Liitteenä on myös Vesilaitosyhdistyksen kirjoitus asiasta, Liite 2 Kirjoituksessa todetaan mm. että kunta ei voi tukea mitään asiakasta tai asiakasryhmää vesihuoltolaitoksen maksujen kautta. Ulvilan kaupunki ei tue perustettavaa jätevesiosuuskuntaa ehdotetun jä te ve den käyttömaksun mukaisesti vaan osuuskunnan tulee maksaa tak san mukainen (tällä hetkellä 2,15 /m³, alv 0%) jätevesimaksu. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen johtaja ja vesihuoltomestari Lautakunta hyväksyy em. Toimintatapaehdotuksen noudatettavaksi ve si lai tok sen ja jätevesiosuuskunnan välillä. Lautakunta antaa pe rus tet ta van osuuskunnan, Kylä-Ulvilan jätevesiosuuskunta, tekemään eh do tuk seen, liite 1, em.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta vastauksen. Lautakunta esittää asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sulamäki. Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginhallitukseen Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai vesihuoltomestari Pekka Perustettavan Kylä-Ulvilan jvok puolesta tehty ehdotus Vesilaitosyhdistyksen kirjoitus käyttömaksun erisuuruisuudesta

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Heikki Hinkkalan vaatimus vesijohdon siirtämisestä ja vuokran maksamisesta Tekninen lautakunta 6 Heikki Hinkkala on Tyyne Hinkkalan puolesta esittänyt Ulvilan kaupun gin hal li tuk sel le vaatimuksen vesijohdon siirtämiseksi pois Tyyne Hink ka lan omistamalta tontilta Satakunnantien ja Vanha-Helsingintien kul mas sa ja vuokran maksamisesta, Liite 3 Liitteenä on putkijohtoverkoston karttaote ko. kohdasta, Liite 4 Asian päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Asiaa ei näin ollen viedä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kuten liitteessä 3 ilmenee, kunnallistekniikan (vesijohdon) siirtämisasia on käsitelty teknisessä lautakunnassa Asia on ollut esil lä myös kaupunginhallituksessa kohdassa jäsenten esitykset Ennen em. lautakunnan kokousta asiaan liittyy muistio (mukana liittees sä 3), jonka Erkki Valli, joka tuolloin toimi teknisen lautakunnan pu heen joh ta ja na, on allekirjoittanut merkinnällä "tarkasteltu asioi ta". Teknisen lautakunnan päätökseen on kaupunkia vel voit ta va na asiana päätetty ainoastaan kunnallistekniikan siirtäminen pois Hinkkalan tontilta huhtikuun 2001 loppuun mennessä. Päätöksessään tekninen lautakunta ei ole mitenkään ottanut kantaa tai päät tä nyt, että kaupunki sitoutuisi muistion kohtaan 2 kir jat tuun vesijohdon tontilla sijaitsemisen vuokra-asiaan. Yksittäisellä virkamiehellä tai luottamushenkilöllä ei ole toimivaltaa kau pun gin puolesta hyväksyä muistioon kirjattuja kor vaamis asioi ta. Kirjauksellaan "tarkasteltu asioita" Erkki Valli onkin osoittanut, et tä hänellä yksin ei ole valtuuksia päättää / hyväksyä muistioon kir jat tu ja asioita. Liitteestä 4 selviää, että vesijohto kulkeen viistosti ko. tontin reunalta m pituudelta. Tosiasia on, että vesijohto ei mitään haittaa ko. ton tin käyttöä. Vesijohdon tontilla sijaitsemisen vuokra-asia tuli uudelleenvireille Heikki Hink ka lan aloitteesta kaupunginjohtajalle viikolla 49/2014. Asiasta pi det tiin välittömästi neuvottelu Heikki Hinkkalan kertoman perusteella kaikki muut muistioon

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta kirjatut asiat on ratkaistu. Kaupunginjohta ja tekninen johtaja kertoivat Heikki Hinkkalalle asiasta seu raa vaa: - kaupunki on pahoillaan siitä, että vesijohtoa ei ole aikanaan siirretty pois asianomaisen tontilta teknisen lautakunnan päätöksen mu kaises ti - kaupunki siirtää vesijohdon pois asianomaisen tontilta mah dol li simman pian, mikäli asianomainen tämän hyväksyy. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että kaupunki rakentaa uuden ve si joh don osittain Lidl:n tontille ja Vanha-Helsingintien ka tu alu eelle, ratkaisu on esitetty liitteessä 4. Vanha vesijohto jätetään tar peetto ma na asianomaisen tontille. Esitetty rakentamistoimenpide ei välttä mät tä edes tarvitse ko. tontin omistajan lupaa. - koska teknisen lautakunnan päätökseen ei ole mi ten kään kirjattu vesijohdon sijaintipaikan vuokra-asiaa, mitään vuok ran mak sua ei voida jälkikäteen toteuttaa. Tekninen johtaja piti asiasta palaverin Erkki Vallin kanssa Erk ki Valli totesi, että asia on juuri näin kuin edellä on kirjoitettu. Valmistelija: Tekninen johtaja Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Tekninen johtaja ja kaupunginjohtaja Lautakunta antaa Heikki Hinkkalan esittämään vaa ti mukseen em. vastauksen. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren Muistutuskirje kunnallistekniikan poistamisesta Hinkkalan tontilta Heikki Hinkkalan vaatimus vesijohdon siirtämisestä ja vuokran maksamisesta, sijaintikartta

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Selvityspyyntö liikenneturvallisuuden parantamisesta Vanhakylän koulun läheisyydessä Tekninen lautakunta 7 Vanhakylän koulun vanhempainyhdistys ry on lähettänyt tekniselle lau ta kun nal le selvityspyynnön miten liikenneturvallisuutta parannetaan Van ha ky län koulun läheisyydessä tulevaisuudessa. Liite 5 Liitteenä 6 on opaskarttaote Vanhakylän koulun lähiympäristöstä, Liite 6 Kartassa esitetyt punaiset liikenneväylät ja niihin liittyvät kevyen liiken teen väylät ovat valtion (Varsinais-Suomen ELY-keskus) omistamia ja yl lä pi tä miä liikenneväyliä ns. yleisiä teitä ja muut liikenneväylät ovat Ul vi lan kaupungin katuja, jotka ovat kaupungin ylläpidossa. Lausunto: Vuonna 2013 laadittiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kans sa alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Otteita lii ken ne tur val li suus suun ni tel man Ulvilan osiosta on liitteessä, Liite 7 Liikenneturvallisuussuunnitelmassa nostettiin esille paikallisia kohteita, jois sa liikenneturvallisuutta rakentamis- tai ylläpitotoimenpitein on tar peen parantaa. Vanhakylän koulun ympäristöä suunnitelmassa ei juu ri kaan nostettu esille, koska koulun läheisiä liikenneväyliä on lii ken ne tur val li suus pe rus tei ses ti jo menneinä vuosina huomattavasti pa ran net tu ja sen ansiosta koulun läheisyydessä ei ole tapahtunut kirjattuja hen ki lö va hin ko-on net tomuuk sia. Läheltä piti tilanteita on varmaankin sat tu nut. Koulun ympäristössä liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: - Siltatien, Kirkkotien ja Ravanintien nopeusrajoitus on 40 km/h - Kiertoliittymissä suojateiden kohdalla on reunakivellä erotetut saarek keet - Yleisten teiden ja katujen pääliittymiin on rakennettu kiertoliittymät - Koulun läheisyyteen liikenneväylille on rakennettu suojateiden keski saa rek kei ta, ei aivan kaikkiin suojatiekohtiin - Siltatien, Kirkkotien ja Ravanintien varella on erilliset kevyen lii kenteen väylät - Siltatien, Kirkkotien ja Ravanintien tievalaistus on kokonaan uusittu - Isännänpolulle ja Hakatielle (koulun kohdalle) on rakennettu kevyen lii ken teen väylät ja kaduille on asetettu aluenopeusrajoitus 30 km/h

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Isännänpolkua on kavennettu ajonopeuksien hillitsemiseksi koulun ja päiväkodin läheisyydessä - Isännänpolun ja Hakatien valaistus on uusittu - yleisen tien kiertoliittymissä istutukset pidetään matalina nä ky vyyden pitämiseksi - koulun pihaa on aidattu, jotta kulku koulun pihaan ja pihasta ta pahtuu keskitetyistä paikoista Keskusta-alueen rakentamistoimenpitein koulun lähiympäristön liiken ne tur val li suu den nykytilannetta ei juuri enää voi parantaa. Koulun peruskorjaussuunnittelun, joka tehdään vuonna 2015, yh teydes sä toteutetaan myös asemakaavan muutos, jossa selvitetään muun muas sa muuttuvan koulualueen pysäköintijärjestelyt. Samassa yh tey des sä tarkastellaan myös Isännänpolun liikenneverkollista asemaa. Liikenneturvallisuustapahtumissa ja -koulutuksissa, joissa mukana on myös Liikenneturvan ja poliisin edustajat, mm. vuosittainen seudullinen lii ken ne tur val li suus- ja koulukuljetusseminaari, erittäin selkeästi tuo daan esille, että merkittävin koululaisten ja pienten lasten lii ken ne tur val li suu teen vaikuttava asia on liikenneturvallisuuskasvatus. Siksi oli si kin hyvin tärkeää, että kouluissa ja kotona lapsille opetettaisiin tur val lis ta liikennekäyttäytymistä. Voisikin suositella, että alaluokilla olisi oma kurs si- tai oppiaine liikenneturvallisuudesta. Erityisesti on otettava esille liikkumisen turvallisuus pimeään vuoden ai kaan ja ajankohtaan, jolloin lumen valaisuapua ei ole. On korostettava, et tä autoilija ei pimeään aikaan näe tummiin pukeutunutta jalankulkijaa tai pyöräilijää. Jalankulkijan tai pyöräilijän olisikin ehdottomasti käy tet tä vä heijastinliiviä tai heijastimia ja polkupyörässä tulee olla valot. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri Lautakunta antaa selvityspyyntöön em. lausunnon. Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Elohaka. Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Eetu Selvityspyyntö liikenneturvallisuuden parantamisesta Vanhakylän koulun läheisyydessä Selvityspyyntö liikenneturvallisuuden parantamisesta Vanhakylän

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta koulun läheisyydessä, opaskartta Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Päällystysurakoitsijan valinta, optiovuoden 2015 lunastaminen Tekninen lautakunta 8 Tekninen lautakunta on päättänyt päällystysurakoitsijan vuo sil le Päällystysurakoitsijaksi kilpailutuksen perusteella on valittu Lem minkäi nen Infra Oy. Kilpailutuksessa urakoitsijoilta on pyydetty optiotarjous vuodelle On myös päätetty, että vuoden 2015 option lunastamisesta päätetään erik seen. Kilpailutuksessa päällysteiden hinta on sidottu bitumihintaindeksiin ja pääl lys te la jien bitumipitoisuuteen. Tällä tavalla jo varsinaisen urakan ai ka na on otettu huomioon öljyn hinnanmuutosten vaikutus pääl lys tei den hintaan. Sama sidonnaisuus koskee myös optiotarjousta vuodelle Liitteenä on päällystystöiden tarjouspyyntö ja Lemminkäinen Infra Oy:n tar jous vuosille ja optiotarjous Liite 8 Kokouksessa esitellään myös muut vuonna 2013 saadut tarjoukset. Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka. Tekninen johtaja Lautakunta päättää lunastaa Lemminkäinen Infra Oy:n an ta man päällystystöiden optiotarjouksen vuodelle Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren, suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka ja työn joh ta ja Jani Lahtinen. Päällystysurakoitsijan valinta, optiovuoden 2015 lunastaminen, tarjous

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen Tekninen lautakunta 9 Ulvilan kaupungin valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa on osoitettu määräraha Mäntykankaantien ve si huol tover kos ton ja kadun rakentamiseksi vuodelle Mäntykankaantien suunnitelma on laadittu syystä, että alueen asema kaa vaa on muutettu vuonna 2014 ja syksyllä 2014 oli esillä Mänty kan kaan tien rakentaminen jo vuonna Teknisen osaston suunnitteluinsinööri on laatinut Mäntykankaantien ka tu- ja vesihuoltosuunnitelman, Liite 9 Valmisteilla olevasta suunnitelmasta on kuulutettu paikallislehdessä Ul vi lan Seutu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukaisesti (vuo ro vai ku tus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) ja siten on osallisille va rat tu mahdollisuus osallistua / vaikuttaa suunnitelman laadintaan. Val mis teil la oleva vesihuolto- ja katusuunnitelma on ollut nähtävillä kau pun gin teknisellä osastolla Tekninen johtaja esittelee laadittua katu- ja vesihuoltosuunnitelmaa ko kouk ses sa. Valmistelija: Tekninen johtaja Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka Lautakunta hyväksyy Mäntykankaantien katu- ja ve si huol to suun nitel ma eh do tuk sen ja asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville ka tusuun ni tel ma eh do tuk se na maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n ja 46 :n mu kai ses ti. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren puh , suun nit te lu in sinöö ri Eetu Elohaka puh Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 10 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla Tekninen johtaja: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ei ilmoituasioita kyseisellä aikavälillä.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 11 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kir ja ta pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Päätös: Hannu Haapanen jätti pyynnön työryhmän perustamiseksi teknistenja ym pä ris tö pal ve lui den osalta, joka valmistelee lausunnon kun ta raken ne lain 8 :n mukaiseen yhdistymissopimukseen liittyen. Työryhmään valittiin seuraavat jäsenet Sirkka Saari, Hannu Haapanen, Mi ka Kallioinen ja Elina Mäkinen. Päätettiin yksimielisesti, että työ ryh män esitys tulee seuraavaan ko kouk seen käsiteltäväksi.

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 1,2,3,5,9,10,11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 4,6,7,8 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 4,6,7 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 8 Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot