TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen tilanne 5 VUODEN TALOUSARVION PERUSTELUJA 8 Muutokset organisaatiossa 8 Verotulot 9 Valtionosuudet 12 Käyttötalous 13 Investoinnit ja poistosuunnitelma 14 TALOUSARVION SITOVUUS 15 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 16 HALLINTOPALVELUKESKUS 16 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS 22 SIVISTYSPALVELUKESKUS 51 Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto 68 KÄYTTÖTALOUS 73 Hallintopalvelukeskus 73 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 74 Sivistyspalvelukeskus 76 Tekninen palvelukeskus 78 Lieksan kaupunki käyttötalous yhteensä 78 TULOSLASKELMA KAUPUNKI YHTEENSÄ 79 INVESTOINNIT 81 VESIHUOLTOLAITOS 86 PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS 87 LIEKSAN KAUPUNKI JA PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS 88 RAHOITUSLASKELMA 89 LIITE: KUSTANNUSLASKENNAN HIERARKIA.docx

3 YLEISPERUSTELUT YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Talouden epävarmuus jatkuu edelleen. Eurooppa on selvästi USA:ta jäljessä bruttokansantuotteen kasvussa. Bkt: kasvu neljännesvuosittain USA:ssa, Suomessa, EU:ssa ja euro-alueella vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä kuluvan vuoden toisen neljänneksen loppuun OECD:n tilastojen mukaan EU-komissio ennustaa talousennusteessaan euroalueen talouden supistuvan tänä vuonna 0,4 prosenttia, mutta kääntyvän ensi vuonna lievään 1,1 prosentin kasvuun. Komissio ennustaa Suomen talouden kasvun olevan heikompaa kuin euroalueella keskimäärin; tänä vuonna -0,6 prosenttia, ensi vuonna +0,6 prosenttia ja vuonna ,6 prosenttia. "Suomen ennustetaan menettävän osuuksiaan maailman markkinoista, joskin hitaammin kuin viime vuosina, koska jotkut rakenteelliset muutokset ovat jo alkaneet näkyä", komissio sanoo Suomea koskevassa osiossaan. Valtiovarainministeriön syyskuinen ennuste ensi vuoden BKT:n kasvuksi on 1,2 prosenttia. Suomen vienti on ollut heikkoa. Erityisesti elektroniikka- ja paperiviennin hiipumista ei ole pystytty korvaamaan uusilla tuotteilla ja palveluilla. Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen vienti lähtee kasvuun ensi vuonna. Suurimmat kasvuodotukset on kemianteollisuuden ja palvelujen viennillä. Palvelujen tuonti on kuitenkin tällä hetkellä vientiä suurempaa ja ero kasvoi viime vuonna huomattavasti. Vaihtotaseen alijäämä vuonna 2012 oli 3,6 miljardia euroa. Alijäämä supistuu ennustevuosina palvelujen taseen ja pääomakorvausten taseen vahvistuessa, kun maailmankaupan kasvu kiihtyy. Vuonna 2015 vaihtotaseen alijäämä on 0,8 % bruttokansantuotteesta.docx

4 Vuoden 2012 lopulla alkanut työllisyyden heikkeneminen jatkuu edelleen. Tuotannon orastava kasvu ei näy välittömästi työllisyyden paranemisena, koska työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensopivuudessa on ongelmia, ja toisaalta siksi, että yritykset hakevat kasvua tuottavuutta parantamalla. Työvoiman supistuminen väestön ikääntyessä nostaa työllisyysastetta selvästi vuosina ja KUNTATALOUS Vuonna 2012 kuntien toimintamenot kasvoivat noin 5,5 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Investoinnit kasvoivat edelleen. Kuntien velka kasvoi ennätyksellisen paljon, noin 1,5 miljardia euroa. Vuodesta 2000 lähtien kuntien bruttovelka on kolminkertaistunut, ja velkaantuminen jatkuu tulevina vuosina. Peruspalvelubudjetin mukaan ensi vuonna kuntien toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia, verotulojen (ilman veronkorotuksia) kasvavan 2 % ja valtionosuustulojen pienenevän.docx

5 valtiontalouden sopeutustoimiin liittyvien leikkausten myötä 1,5 prosenttia. Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 miljoonalla eurolla, ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi runsaalla kahdella miljardilla eurolla. Laskelma ei ole ennuste, vaan painelaskelma, joka osoittaa velkaantumisen kasvun, jos sopeuttamistoimenpiteitä ei tehdä. Taulukon luvut kuvaavat koko kuntakenttää. Erot kuntien välillä ovat suuria ja kasvavat entisestään. Kuntien toimintamenojen kehitys keskipitkällä aikavälillä riippuu mm. yleisestä talouskehityksestä, tulevista palkkaratkaisuista sekä siitä, miten rakenteellisilla uudistuksilla onnistutaan parantamaan kuntasektorin tuottavuutta. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma lastaa kunnille suuren osan tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostosta. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien tehtäviä vähennetään niin, että kuntien menot vuonna 2017 ovat miljardin alemmalla tasolla kuin ilman tehtävien karsimista. Ensi vuonna kuntien tehtäviä kuitenkin lisätään esimerkiksi toisen asteen oppilashuollossa. Vuonna 2015 työmarkkinatuen uudistus laajentaa kuntien vastuuta ja lisää niiden tehtäviä ja kustannuksia. Sen lisäksi, että kuntien kustannuksia pyritään pienentämään tehtäviä leikkaamalla, tulee kuntien omilla toimenpiteillään tasapainottaa talouttaan miljardilla eurolla. Näitä omia toimenpiteitä ovat lähinnä tuottavuuden parantaminen ja verojen korottaminen. Tämän lisäksi hallitus odottaa kunta- ja sote-uudistuksen nostavan julkisen palvelutuotannon tuottavuutta puoli prosenttiyksikköä vuosittain. KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE Toisen osavuosiraportin jälkeen vuoden 2013 tulosennuste näyttää 3,3 miljoonan euroa alijäämää. Tällaisena alijäämä pienentäisi kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää 6,7 miljoonaan euroon. Ennakoitu tulos on 1,5 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2012 joulukuussa hyväksytyn talouden tervehdyttämispaketin tavoite oli. Toimintakate-ennuste on jopa 3 miljoonaa euroa tavoitetta heikompi, mutta toimintakatteen alapuoliset erät (valtionosuudet, verotulot, rahoituserät ja poistot) toteutuvat tervehdyttämislaskelmien arviota parempina. Talouden tervehdyttämispaketissa sovittuja toimenpiteitä ei ole pystytty viemään läpi tai korvaamaan muilla..docx

6 Kaupungin kassavarat vuoden 2012 lopussa olivat yhdeksän miljoonaa euroa. Investointeihin on vuonna 2013 käytetty huomattavasti budjetoitua vähemmän rahaa. Tulorahoituksella ja kassavaroja pienentämällä on saatu rahoitettua käyttötalous, investoinnit ja lainanhoito- ja muut rahoituskulut. Uutta lainaa ei vuoden 2013 aikana näillä näkymin oteta, joten kaupungin lainakanta alkavan talousarviovuoden alussa on pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pielisen Karjalan seutukunnassa oli lokakuun 2013 lopussa työttömiä 1.613, työttömyysaste oli 16,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 15,7 % (1508 työtöntä). Lieksassa työttömänä oli lokakuun lopussa 958 työnhakijaa, 68 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä 587 oli miehiä ja 371 naisia. Työttömyysaste oli 19,0 (17,4 lokakuussa 2012). Nurmeksen työttömyysaste oli 15,1 ja Valtimon 12,8. Lieksan, Pielisen Karjalan seutukunnan, Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan työttömyysaste kuukausittain vuosina 2012 ja Lieksan työttömyysaste kuukausittain 2001, , koko maan työttömyysaste docx

7 Lieksan asukasluku vuoden 2012 lopussa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lieksalaisia oli lokakuun 2013 lopussa Oheinen kaavio näyttää kuinka eri tekijät; luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus), kuntien välinen nettomuutto ja siirtolaisuus ovat vuodesta 1980 lähtein vaikuttaneet kokonaisväestönmuutokseen..docx

8 VUODEN TALOUSARVION PERUSTELUJA Lieksan kaupungin strategian uudistustyö on käynnissä ja valmistuu tammikuussa. Lähtökohtana on kaupungin asema alueensa hallinnollisena, kaupallisena, teollisena ja hallinnollisena osaamis- ja palvelukeskuksena. Vuoden talousarvion laadinnassa tärkein painopiste on talouden tervehdyttäminen. Kaupungin toimintaa ei ole pystytty sopeuttamaan riittävästi suhteessa vero- ja valtionosuustuloihin. Kaupunginhallitus ohjeisti palvelukeskukset ja lautakunnat tekemään talousarvion vuonna 2012 laaditun talouden tervehdyttämispaketin raamien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoitti, että inflaation ja palvelutarpeen kasvun vaikutus piti kompensoida kokonaan tervehdyttämistoimenpiteillä; toimintakatteen heikkeneminen vuodesta 2012 vuoteen olisi saanut olla vain 0,5 % Koska kustannusten karsiminen vuonna 2013 ei ole toteutunut ohjelman mukaisesti, keinovalikoimaan annettiin myös lomautukset, mikäli tavoitteeseen ei muuten päästä. Lomautukset ja muut kertaluontoiset toimenpiteet eivät sellaisenaan muuta kustannusrakennetta, joten se antaa lisäaikaa sopeuttamiselle, mutta ei poista sen tarvetta tulevina vuosina. Lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta tehty alustava tuloslaskelma, johon huomioitiin noin kahden viikon lomautusten vaikutus, jäi toimintakatteessa noin kolme miljoonaa euroa asetetusta tavoitteesta. Valtuusto päätti kokouksessaan nostaa kunnallisveroa yhdellä prosenttiyksiköllä 21,00 prosenttiin. Korotus nostaa kaupungin verotuloja 1,5 miljoonalla eurolla vuonna. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan palauttaa talousarvion palvelukeskusten päälliköille uudelleen valmisteltavaksi. Vaatimuksena oli päästä talouden tervehdyttämispaketin mukaisiin tavoitteisiin. Lomautusten tuomina henkilöstökulusäästöinä on huomioitu viikon henkilöstökulut ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä kotihoidon henkilöstön osalta, ja muiden osalta kahden viikon henkilöstökulut. Lopputuloksena on talousarvio, joka on 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja jossa lainakantaa kasvatetaan vain hyvin vähän. on erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta tavoitteellinen, eikä se tule toteutumaan ilman johdonmukaisia toimenpiteitä. Keskushallinnon ja palvelukeskusten hallinnon virtaviivaistaminen ja tuottavuuden lisääminen edellyttää toimintojen keskittämistä pääsääntöisesti yhteen palvelupisteeseen. Tämä yhdessä muun asiakaspalvelupisteen kehittämisen kanssa mahdollistaa tilojen käytön tehostamisen ja eläkkeelle siirtymisten käyttämisen hyväksi. Tuottavuuden parantaminen edellyttää palvelukeskuksilta esityksiä rakenteellisista muutoksista ja luottamushenkilöiltä rohkeutta saada päätökset aikaan. MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA Kuntarakenneselvitys, jossa ovat mukana Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Juuan ja Valtimon kunnat, valmistuu syksyllä. Tämän jälkeen kuntien valtuustot päättävät kukin oman kuntansa osalta jatkotoimenpiteistä. Kaupungin toimintoja on joiltakin osin organisoitu uudelleen vuoden talousarviossa. Hallintopalvelukeskukseen on siirretty toimintoja, jotka hoidetaan maakunnallisesti. Palo - ja pelastustoimi siirrettiin teknisestä palvelukeskuksesta ja ympäristöterveydenhuolto sosiaali - ja terveyspalvelukeskuksesta. Viimeksi mainittu siirtyi Joensuun hallinnoimaan Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2013 huhtikuun alussa. Vuoden alussa otetaan käyttöön muualla maakunnassa jo käytössä olleet talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot. Samalla kustannuslaskennan organisaatiot on käyty läpi ja niitä on jonkun verran muutettu ohjaamisen ja seurannan helpottamiseksi. Eniten muutoksia on tehty hallintopalvelukeskuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hierarkioissa. Uusi hierarkia kustannuspaikkatasolle asti on kuvattu liitteessä 1. Tulosyksiköistä vastaavien henkilöiden nimet löytyvät toiminnallisten tavoitteiden osiosta..docx

9 VEROTULOT Hallitus on tehnyt syksyn 2013 budjettiriihessä, kevään 2013 kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna. Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen veroperusteisiin kuin yhteisöverotukseen ja kiinteistöverotukseenkin vuodesta alkaen. Lisäksi on päätetty vahvistaa kuntien omaa veropohjaa osoittamalla jäteveron tuottoa vastaava lisäys valtionosuuksien lisänä kunnille vuodesta alkaen. Suurin kunnallisveron tuottoon vaikuttava muutos on osinkotulojen verotusjärjestelmän uudistaminen. Kunnallisverotulot kasvavat, kun entistä suurempi osa osinkotuloista verotetaan ansiotuloina. Esimerkiksi kunnallisveron perusvähennyksen ja työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus taas laskevat kuntien verotuloja. Veroperustemuutosten aiheuttamat lisäykset tai vähennykset verotuloihin on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäten tai vähentäen. Lieksan kaupungin valtionosuuksiin vuonna lisätään noin euroa kompensaationa veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetyksistä. Lieksan kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle ,5 prosentista 20 prosenttiin. Vuodelle valtuusto päätti nostaa kunnallisveroprosentin 21:een. MAKSETTAVA KUNNALLISVERO VEROTETTAVA TULO ** 2013** ** 2015** 2016** Ansiotulot - vähennykset Tuloveroprosentti 19,50 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 VERO (Tulon perust.) Työtulovähennys Muut vähenn. verosta Vähenn. Verosta yht MAKSUUNPANTAVA VERO Muutos % 3,0 3,7 1,9 5,6 1,7 2,2 Jää kertymättä, (n 0,5-1 %) KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA Verovuosi ** 2013** ** 2015** 2016** Verotettava tulo Muutos % 3,0 1,1 1,9 0,6 1,7 2,2 Verotett. tulo /Asukas Muutos % 3,8 2,6 3,4 2,0 3,0 3,4 Efektiivinen veroaste % 13,68 13,76 13,82 14,54 14,56 14,59 KUNNALLISVERON TILITYKSET TILIVUOSI ** ** 2015** 2016** TA-VUODEN ENNAKOT Koko maan kertymä, milj Kuntaryhmän jako-osuus 0,6286 0,6241 0,0337 TA-vuonna tilitetään 0,91 0,912 0,916 Tilitys kunnilleta-vuodelta, milj Kunnan jako-osuus vuoden alussa 0, , , , , , Tark. jako-os. vuoden lopussa 0, , , , , , Kunnan osuus tilityksistä Muutos % 1,4 4,0 0,5 6,3 1,8 2,2 Osuus maksuunpanosta % 92,5 92,8 91,6 92,2 92,3 92,3 TILITYKSET EDELLISELTÄ VUODELTA ** ** 2015** 2016** Kuntaryhmän ennakot, milj Kunnan jako-osuus 0, , , , , , Ennakot (tammi-lokakuu) Maksuunpanotilitys,(marraskuu) Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-) Tilitykset ed. vuodelta yhteensä docx TILITYKSET VUODELTA t ** ** 2015** 2016** Kuntaryhmän tilitykset, milj

10 Kunnan osuus tilityksistä Muutos % 1,4 4,0 0,5 6,3 1,8 2,2 Osuus maksuunpanosta % 92,5 92,8 91,6 92,2 92,3 92,3 TILITYKSET EDELLISELTÄ VUODELTA ** ** 2015** 2016** Kuntaryhmän ennakot, milj Kunnan jako-osuus 0, , , , , , Ennakot (tammi-lokakuu) Maksuunpanotilitys,(marraskuu) Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-) Tilitykset ed. vuodelta yhteensä TILITYKSET VUODELTA t ** ** 2015** 2016** Kuntaryhmän tilitykset, milj Lisäkannot + muut tilitykset, TILITYKSET AIKAISEMMILTA VUOSILTA ** ** 2015** 2016** Muut tilitykset, v t-3-> TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % -1,3 5,5 1,8 5,7 1,4 2,2 Kiinteistöverolakiin esitetyt muutokset vaikuttavat kiinteistöverotuloon nostamalla sekä rakennusten että maapohjien verotusarvoja. Lieksan kiinteistöverotuotoissa muutos näkyy noin euron kasvuna. Kiinteistöveroprosentit, jotka käyvät ilmi oheisesta taulukosta, pidetään vuoden 2012 tasolla. KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA VEROTUSARVOT ja % ** ** 2015** 2016** Yleisen kiint.v-% alaiset maa-alueet rakennukset Vero % (0,60-1,35) 0,67 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Vak. asuinrakennukset Vero % (0,32-0,75) 0,32 0,32 0,43 0,43 0,43 0,43 VERO Muut asuinrakennukset Vero % (V.as +0,6, maks. 1,35) 0,75 0,82 0,95 0,95 0,95 0,95 VERO Voimalaitokset Vero % (maks. 1,4 /2,85) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 VERO Yleishyödylliset yhteisöt Vero % 0,67 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Rakentamaton rakenn.paikka Vero % (1,00-3,00) 0,67 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Verotusarvot yhteensä Muutos % 0,1 2,0 2,3 8,8 0,0 0,0 MAKSETTAVA KIINT.VERO Muutos % -0,1 11,0 23,3 7,7 0,0 0,0 Yhteisöverokanta laskee vuonna nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Vähennyskelpoisten kulujen rajoituksilla yhteisöveron tuottoa nostetaan jonkun verran. Tämä kompensoi pienen osan yhteisöverotuoton pienenemisestä. Yhteisöverotukseen tehdyt veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Alustavien laskelmien mukaan kuntien jako-osuudeksi vuodelle tulisi muutosten jälkeen 35,35 % ja vuodelle ,98 %..docx

11 MAKSETTAVA YHTEISÖVERO VEROVUOSI 2011** 2012** 2013** ** 2015** 2016** VEROTETTAVA TULO Yhteisöveroprosentti 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 MAKSETTAVA YHTEISÖVERO Kuntaryhmän osuus 0,3199 0,2834 0,2949 0,3517 0,3416 0,2804 Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa Kunnan jako-osuus 0, , , , , , KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA Muutos % -13,2-21,2 7,8 5,4 8,1-13,6 YHTEISÖVERON TILITYKSET TILIVUOSI 2011** 2012** 2013** ** 2015** 2016** Verovuodelta 2008 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2009 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2010 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2011 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2012 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2013 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2015 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2016 kunnalle tilitetään muokkaus 0 0 TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % 5,4-36,7 17,8 7,6 3,8-16,8 Yhteenveto TILIVUOSI ** ** 2015** 2016** Verolaji Kunnallisvero Muutos % -1,3 5,5 1,8 5,7 1,4 2,2 Yhteisövero Muutos % 5,4-36,7 17,8 7,6 3,8-16,8 Kiinteistövero Muutos % -0,1 11,0 23,3 7,7 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % -0,5 0,8 4,5 6,0 1,5 0,3 Kaupungin verotuloiksi vuonna budjetoidaan yllä olevien laskelmien mukaisesti yhteensä 39,87 miljoonaa euroa..docx

12 VALTIONOSUUDET Osana hallituksen sopeuttamistoimia tehdään kuntien valtionosuuksiin lisäleikkauksia vuonna. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 30,96:sta 29,57:een. Vuonna 2011 valtionosuusprosentti oli 34,11 ja vuonna ,42. Valtionosuuksiin on tehty 2,4 prosentin kustannustason tarkistus. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi Lieksan kaupungin valtionosuustuloja nämä leikkaukset pienensivät vuonna ,46 miljoonaa euroa ja vuonna ,74 miljoonaa euroa. vuoden leikkaukset ovat 2,55 miljoonaa euroa. VALTIONOSUUDET (milj. ) TILIVUOSI Tilinpäätös Vahvistettu 2013 Sos. ja terv. palveluiden laskennalliset kustannukset 55,8 58,3 58,7 60,9 Esi- ja perusopetuksen, kulttuuripalvelujen lask. kustannukset 9,7 9,5 9,5 9,5 Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus -38,1-39,5-39,5-41,1 Peruspalvelujen valtionosuus yht. 27,4 28,4 28,7 29,4 Yleinen osa 1,6 1,7 1,7 1,7 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus -0,3-0,3-0,3-0,3 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 2,8 2,9 2,8 3,0 Verotulontasaus 5,1 5,8 5,9 6,5 Yhden putken valtionosuus yhteensä 36,7 38,4 38,8 40,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1,4-1,5-1,1-1,6 Valtionosuudet yhteensä 35,3 37,0 37,7 38,7 Muutos edellisestä vuodesta % 5,8 4,7 6,8 4,5.docx

13 KÄYTTÖTALOUS Vuonna 2012 kaupungin toimintakate heikkeni 7,8 %:lla edellisestä vuodesta. Vuoden 2013 toisen osavuosiraportin mukaan toimintakate kuluvana vuonna heikkenee 1,7 % vuodesta Vuoden talousarvion toimintakate on -73,4 miljoonaa euroa; toimintakate on näin 1,2 prosenttia (0,89 miljoona euroa) parempi kuin vuoden 2013 ennuste. Henkilöstökustannuksia pienennetään vuonna koko henkilökuntaa koskevilla lomautuksilla miljoonalla eurolla. Henkilöstökustannusten osuus kaupungin ulkoisista toimintakuluista vuonna on 45 %. sisältää palvelukeskusten säästötavoitteita, joita on kuvattu toiminnallisissa tavoitteissa. Toimintatuottojen ja kustannusten vertailun helpottamiseksi on alla olevassa taulukossa organisaatiossa tapahtuneet muutokset huomioitu niin, että toimintojen tulot ja kustannukset on jokaisessa sarakkeessa sisällytetty sen palvelukeskuksen lukuihin, joissa toiminto on vuonna : Ympäristöterveydenhuollon tuotot ja kustannukset on vuoden 2012 ja 2013 sarakkeissa eliminoitu sosiaalija terveyspalvelukeskuksen luvuista ja siirretty hallintopalvelukeskuksen lukuihin, koska se on vuonna budjetoitu hallintopalvelukeskuksen alle. Samoin palo- ja pelastustoimen luvut on vähennetty teknisen palvelukeskuksen luvuista ja lisätty hallintopalvelukeskukseen. Samoin on huomioitu vuoden 2013 alussa tapahtuneet toimintojen siirrot. Muutettu Hallintopalvelukeskus TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA Muutos 2013:sta Muutos 2012:sta Tuotot ,9 % ,6 % Kulut ,5 % 221-2,9 % Netto ennen poistoja ,3 % 119-2,5 % Muutettu Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA Muutos 2013:sta Muutos 2012:sta Tuotot ,4 % ,1 % Kulut ,5 % ,7 % Netto ennen poistoja ,7 % ,8 % Muutettu Sivistyspalvelukeskus TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA Muutos 2013:sta Muutos 2012:sta Tuotot ,8 % ,5 % Kulut ,0 % ,7 % Netto ennen poistoja ,3 % ,8 % Muutettu Tekninen palvelukeskus TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA Muutos 2013:sta Muutos 2012:sta Tuotot ,1 % 555 5,9 % Kulut ,9 % 332-3,3 % Netto ennen poistoja ,6 % ,3 % Muutettu Käyttötalous yhteensä TP 2012 TA 2013 TA 2013 TA Muutos 2013:sta Muutos 2012:sta Tuotot ,8 % ,5 % Kulut ,7 % ,8 % Netto ennen poistoja ,2 % ,6 %.docx

14 INVESTOINNIT JA POISTOSUUNNITELMA Vuoden talousarviossa nettoinvestoinnit ovat euroa. Moisionkadun koulun peruskorjaus valmistuu vuonna. Pääkirjaston peruskorjaus ajoittuu vuosille Poistosuunnitelma 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Poisto- Poisto- %/ Poistoarvio menetelmä poistoaika v AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Tasapoisto 2-5 vuotta Tietokoneohjelmistot Tasapoisto 2-5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2-10 vuotta MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet Ei poistoa RAKENNUKSET Asuinrakennuset Tasapoisto vuotta Hallinto-ja laitosrakennukset Tasapoisto vuotta Muut rakennukset Tasapoisto vuotta KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Maa- ja vesirakenteet Kadut,tiet,torit ja puistot Menojäännöspoisto % Sillat,laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto % Vesi- ja viemäriverkostot Menojäännöspoisto 7-10 % Johtoverkostot ja laitteet Menojäännöspoisto % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto % KONEET JA KALUSTO Kuljetusvälineet Tasapoisto 4 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 vuotta Raskaat koneet Tasapoisto 10 vuotta Kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Viestintälaitteet Tasapoisto 3-5 vuotta Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 vuotta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Arvo- ja taide-esineet ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Yhteensä euroa 0 Pysyvien vastaavien aktivointiraja on euroa. Pysyvien vastaavien poistojen laskeminen aloitetaa tavaran tai rakennuksen käyttöönottokuukauden alusta. Paitsi: * Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot aloitetaan sen tilivuoden alusta, jolloin meno syntyy * Kiinteille rakenteille ja laitteille tehdään koko tilivuoden menojäännöspoisto Rakennuksen ja rakennelmien osien korjausinvestointien poistoaika määritellään joko koko rakennuksen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti..docx

15 TALOUSARVION SITOVUUS on valtuuston tärkein ja vaikuttavin toiminnan ja talouden ohjausväline. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen lukumäärästä ja euromääräisestä tasosta. on tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. on hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia. 1. Määrärahojen käytössä on tarkoin noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä. Kutakin määrärahaa on lupa käyttää vain talousarviossa tai sen perusteluissa vahvistettuun tarkoitukseen. 2. Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosiraportteihin. muutoksia käsitellään valtuustossa osavuosikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa. 3. Kaupunginhallitus ja kukin lautakunta sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa menoista ja tuloista sekä määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Tulosyksikkövastaavat on nimetty talousarvion toiminnalliset tavoitteet osiossa kunkin tulosyksikön kohdalla. Kustannuspaikkavastaavat kirjataan käyttösuunnitelmaan. 4. KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1. Valtuuston hyväksymä käyttötalousosa sitoo kaupunginhallitusta ja lautakuntia sekä tulo- että menoarvioiden osalta bruttotasolla tulosyksikkötasolla (Kuntalain tarkoittama määräraha ja tuloarvio) 4.2. Palkkausmäärärahat ja niiden perustelut sekä niitä koskevat liitteet ovat siten sitovia, ettei uusia virkoja eikä työsopimussuhteisia toimia voida perustaa ilman kaupunginhallituksen nimenomaista päätöstä tai hallintokunta palkata vastaavanlaista henkilökuntaa, ellei kaupunginvaltuusto ole myöntänyt sitä varten erikseen määrärahaa 5. TULOSLASKELMAOSA 5.1. Tulosyksikkö 800 Rahoitus tulosyksikkötasolla 6. INVESTOINTIOSA 6.1. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sitoo investointien osalta palvelukeskuksia ja lautakuntia seuraavasti: Kaikilla tulosyksiköillä on valtuustoon nähden sitova taso: kustannuspaikkataso, mikäli määräraha on annettu kustannuspaikkatasolla projektitaso, mikäli määräraha on annettu projektitasolla Paitsi: ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kustannuspaikat ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia vesihuollon kustannuspaikat vesilaitos ja viemärilaitos ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia. Investoinneissa, jotka alkavat talousarviovuonna ja jatkuvat useamman vuoden aikana, myös investoinnin kokonaiskustannusarvio on valtuustoon nähden sitova. 7. VESIHUOLTOLAITOS Laskennallisesti eritytettynä taseyksikkönä vesihuoltolaitoksen talousarvio esitetään myös erikseen tuloslaskelman muodossa ja sitovuustaso valtuustoon nähden on tilikauden tulos. 8. PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS Valtuustoon nähden sitova taso on liikelaitoksen nettotulos..docx

16 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet EU-vaalit organisoidaan Sähköinen äänestäjärekisteri otetaan käyttöön Talous Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa on toukokuuta. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta. Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen sovittaminen. Riskienhallinnan ja konsernivalvonnan seuranta. Taloudelliset resurssit Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kpl/vuosi. Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisöille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi Raportointi hallintokunnittain kokouksissa. Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran vuodessa; vuonna painopisteenä riskienhallinta. Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit riittävässä laajuudessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivien määrä 10 kpl, toteutumisen seuranta. Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa..docx

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 106 Kaupunginvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot