Arviointiteema arviointikulttuurin luominen Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari"

Transkriptio

1 Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari 1

2 Arviointi Arviointikulttuurin luominen ja Päivän aloitus Heidi Gerdt Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä Arvioinnin määritelmä Esitellään erilaisia menetelmä Mitä voidaan arvioida Arviointikäytännöt ja prosessi - harjoitustyö Lounas Harjoituksen purku Kahvi Mitä arviointi edellyttää Mitä hyötyjä arvioinnista on Päivän lopetus

3 Taustaa arvioinneille Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää ja kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten tarkistamiseen. Arvioinnin tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkistamisen tarpeet ja kehittämisen kohteet. Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja niiden arviointi Kuntalaisten suorista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa (palvelujen saatavuus ja laatu)

4 Arviointi Arviointikulttuurin luominen 1. Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä A. Arvioinnin määritelmä B. Esitellään erilaisia menetelmä 2. Mitä voidaan arvioida 3. Arviointikäytännöt ja prosessi 4. Mitä arviointi edellyttää 5. Mitä hyötyjä arvioinnista on

5 Määritelmiä arvioinneille Kuntaliiton hallituksen antama valtuustotason arviointia kunnassa käsittelevä suositus (yleiskirje 31/80/2000) määrittelee arvioinnin seuraavasti: Arvioinnin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa koko järjestelmän olemassaolon tarkoitus on kansalaisten peruspalveluista huolehtiminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden tuloksellinen toiminta. Peruskysymys kunnallisen toiminnan ja tuotettujen palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin kunta onnistuu tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä.

6 Perusperiaatteita arvioinneille Perusperiaatteita Eettistä toimintaa Luottamus, rehellisyys ja hienovaraisuus (luottamusta herättävää) Rehellistä, tarkkaa ja oikeudenmukaista raportointia Havainnot, johtopäätökset ja raportit heijastavat arviointia rehellisesti ja tarkasti. Objektiivisiin todisteisiin perustuvaa Arviointinäyttö on todistettavissa. Se perustuu saatavissa olevan informaation otoksiin. 6

7 Perusperiaatteita arvioinneille Erilaisissa arvioinneissa keskitytään palvelujärjestelmän toimivuuteen ja rakenteisiin toimintaprosesseihin, käytäntöihin ja työtapoihin toiminnan tuloksiin laadunhallintaan, ympäristönäkökulmiin, työterveyteen ja työhyvinvointiin KAIKKI ARVIOINNIT TULEE POHJAUTUA OMAN ORGANISAATION STRATEGIAAN 7

8 JULKISEEN SEKTORIN ARVIOITIIN LIITTYVÄT ERI TASOT VALTIO KUNTALIITTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS / LAUTAKUNNAT STRATEGIA SOSIAALITOIMI / TERVEYSPALVELUT / OPETUSTOIMI YKSIKÖT TYÖYHTEISÖ YKSILÖT 8

9 Perusperiaatteita arviointien toteuttamiselle Arvioinnin mahdollistavia tekijöitä Määrittämällä aluksi yhtenäinen käsitteistö Kuvaamalla palvelujärjestelmä ja palvelurakenne sekä palvelun tuottamisen tavat riittävällä tarkkuudella Ottamalla huomioon vallitseva toimintaympäristö (nykytila / tulevaisuus) Arvioinnin tukeminen resurssit ja johdon tuki Arviointitiedon hyödyntäminen luo toiminnan arvioimisen ja kehittämisen kulttuuria opettaa tunnistamaan oman toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia mahdollistaa tiedostetun resurssien jaon = tietoiset valinnat Tuo toimintaa läpinäkyväksi eri sidosryhmien luottamuksen tueksi Mahdollisuus vaikuttaa / keskustella vaikeistakin asioista

10 Erilaisia arviointimenetelmiä STRATEGIA Toiminnan ja palveluiden (prosessien, tavoitteiden) arvioinnit - Itsearvioinnit - Vertaisarvioinnit - Benchmarking - Auditoinnit (sisäiset ja ulkoiset; itse tehdyt, toimittaja-auditoinnit kolmannen osapuolen tekemät riippumattomat arvioinnit) - Kyselytutkimukset

11 Itsearvioinnit Teemmekö oikeita asioita? Vaativat peilin, joka kuvastaa oikeita asioita - Arvot, perustehtävä, strategia ja tavoitteet Itsearvioinnin kohde on käytännön arkityö teemmekö asiat oikein Toimintaa ohjataan sellaiseksi, että visio toteutuu Itsearvioinnissa työyhteisön jäsen tai jäsenistä koostuva ryhmä arvioi oman organisaationsa toimintaa ja tuloksia koko ajan peilaten niitä organisaation arvoihin, perustehtävään, visioon ja keskeisiin tavoitteisiin Itsearvioinnin avulla saadaan kokonaiskuva organisaation päämääristä ja toiminnasta tunnistetaan organisaation toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet osallistetaan henkilöstöä ja edistetään tiedonkulkua organisaatiossa sitoutetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen saadaan tosiasioihin perustuvaa tietoa kehittämistarpeiden määrittelemiseksi asetetaan tärkeysjärjestykseen tarvittavat parantamistoimenpiteet ja strategiset kehittämishankkeet. Toiminnan ja tulosten parantuminen oikein suunnattujen kehittämistoimenpiteiden johdosta 11

12 Itsearvioinnit Teemmekö oikeita asioita? Toiminta 1. Toimintaperiaatteet ja strategia 2. Johtajuus 3. Henkilöstö 4. Kumppanuudet ja resurssit 5. Prosessit Miten järkeviä, riittäviä ja tarpeiden mukaisia toimintatavat ovat? Miten systemaattisesti ja kattavasti toimintatapoja sovelletaan käytäntöön? Arvioidaanko ja parannetaanko toimintatapoja? Otetaanko oppia muualta? Tulokset 1. Asiakastulokset 2. Henkilöstötulokset 3. Yhteiskunnalliset tulokset 4. Keskeiset suorituskykytulokset prosessit / talous 5. Kehittyminen Onko tavoitteet asetettu ja ovatko ne tarkoituksenmukaisia? Onko tavoitteet saavutettu? Millaisia tulokset ovat verrattuna edellisiin vuosiin? Ovatko tulokset hyviä verrattuna muihin? Ovatko tulokset seurausta omasta toiminnasta? Kattavatko tulokset olennaiset toiminnan alueet? 12

13 Itsearviointia - kehikko Johtamis- / hallintotapa Riskien hallinta Laadun, talouden, tehokkuuden, virheettömyyden tms. valvontatapa Raportointi ja viestintä Seuranta Arvioinnin lopuksi voidaan pisteyttää 1. ei tietoa asiasta, ei suoritettu toimenpiteitä, melkein kaikki kehittämisen kohteena 2. asia havaittu ja yksittäisiä toimenpiteitä tehty, kehittämistoimenpiteet päätetty aloittaa 3. asioita toteutettu paljon ja järjestelmät pääosin kunnossa, kehittämistoimenpiteitä tehdään 4. asiat on kunnossa, valvontajärjestelmä toimii ja hallintotavan keskeiset elementit sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa, kehittämistoimenpiteitä tehdään aktiivisesti osana arkipäivän toimintaa 13

14 ASIAKAS / PALVELUT - saatavuus/saavutettavuus (mm. etäisyys, aukiolo, yhteydenotto, odotus-/jonotusaika) - aineelliset tekijät (tilat, varusteet, välineet, ympäristö) - ammattitaitoa ja tehtävän suorittamistapaa kuvaavat ominaisuudet (ammattitaito, asiantuntemus, nopeus, virheettömyys ) - vuorovaikutus asiakkaan kanssa - asiakkaan kohtelu, palveluhalukkuus, ohjeiden ymmärrettävyys ja selkeys - palvelun luonteeseen oleellisesti liittyvät lisätekijät esim. arvio asiapapereiden ymmärrettävyydestä viestit vanhemmille TALOUS - tehokkaat toimintatavat, hallinto kevyttä, päällekkäisyydet pois, prosessit kuntoon - omistajaohjaus, kuntalaiset maksavat - ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä 14

15 Mitä on benchmarking? Benchmarking on metodi, jota käytetään mm. prosessien, tuotteiden tai palveluiden vertaamiseen organisaatioiden välillä (Allan 1993) Benchmarkingin ydin on yksiköiden välisen suorituskyvyn vertailu: mikä selittää paremman suorituskyvyn ja miten voimme parantaa suorituskykyä parhaiden tasolle (Denkena et al 2006) Miksi, miten? Tuottavuus 10 5 NHG Benchmarking 0 A B C 15

16 Bencmarkingin eri muodot ja mahdolliset hyödyt Strateginen benchmarking Esim. markkinat, asiakkaat, fokus Mitä verrataan? Suorituskyvyn benchmarking Esim. Laatu, tuottavuus, taloudellisuus Prosessien benchmarking Esim. Resursointi, ajanvaraus-, aikataulutus-, palveluprosessi Sisäinen benchmarking Vertailu oman yksikön sisällä Mittareiden ja oman suorituskyvyn arviointi (Allan 1993) Keneen verrataan? Kilpailijabenchmarking Kilpailevien toimijoiden välinen vertailu Toimialan benchmarking Vertailu toimialan muihin toimijoihin Toimialat ylittävä benchmarking Esim. Osaprosessien vertailu toisen Nordic Healthcare toimialan prosesseihin Group Oy NHG Benchmarking Benchmarking auttaa tarkastelemaan toimintaa laajemmassa mittakaavassa (out-of-the-box thinking) (Spendolini 1992) Tietoisuus muiden toimijoiden käytännöstä ja positiointi (Camp 1989) Mahdollistaa portaittaiset suorituskyvyn kehitykset, joita on vaikea tunnistaa perinteisen johtamisen keinoin (Sedgwick 1995) Edistää käytäntöjen implementointia ja muutosta (Fernandez et al 2001)

17 Perusteluja vertaisarvioinnille Palvelut erityisen tarkastelun kohteena Lainmuutokset, esim. erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto -> terveydenhuoltolaki, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen Paras -lain sisällön toteuttaminen eri palvelujen osalta Palvelurakenteen muuttamisen paineet; esim. vanhuspalveluissa ja (kehitys)vammaispalveluissa laitoshoidosta kevyempiin asumisen ja palvelun ratkaisuihin Perheiden/kuntalaisten odotusten ja vaatimusten kasvaminen suhteessa palveluihin Kuntatalouden paineet vertailutietojen vaatimus kohdeyhteisöjen omaa kehitystyötä hidastaa sekä yhteisen käsitteistön että vertailutiedon puute Toiminnan tärkein tekijä eli henkilöstö kokee työnsä usein kiireiseksi ja työn melko raskaaksi. Henkilöstön saatavuus on entistä haasteellisempaa perusteluja, imagon parantamista ja haluttuuden nostamista Vertailutietojen käyttäminen luo toiminnan arvioimisen ja kehittämisen kulttuuria opettaa tunnistamaan oman toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia Mahdollistaa tiedostetun resurssien jaon = tietoiset valinnat

18 Mitä hyötyä benchmarkingista voi olla? Parhaita käytäntöjä muilta toimijoilta: miten voidaan kehittää palveluprosessin laatua ja tuottavuutta Tieto oman toiminnan tasosta verrattuna muihin Keskeisten kehittämiskohteiden tunnistaminen yksityiskohtaisen tunnuslukuanalyysin pohjalta Ammattilaisten keskustelufoorumi: voidaan keskustella yleisistä ongelmakohdista ja ratkaisuista Ratkaisut oman toiminnan jatkuvaan mittaamiseen ja vertaamiseen sekä edelleen kehittämiseen Organisaation vastuiden selkiyttäminen sekä aikaisempaa parempi henkilöstöresurssien hallinta ja suunnittelu Vertaisarviointi tukee johtamista ja toiminnan kehittämistä monella eri tavalla: Tukee strategisten tavoitteiden asettelua ja palvelujen kehittämistä mm. auttamalla määrittämään optimaalisen palvelutuotannon tason. Saadaan tietoa toimintaympäristön vaikutuksista (organisointi, poliittinen, väestötiedot, esiintyvyystiedot). Kuormittavien toimintamallien karsiminen parantaa henkilöstön viihtyvyyttä ja työhyvinvointia Vertaisarviointi tukee muutoksen läpivientiä, koska se tuo konkreettista tietoa vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoinnista yms.

19 Toteutustapa Voidaan toteuttaa jatkuvana toimintana tai projektina Ulkopuolinen arvioitsija tekee analyysin, jota vielä yhdessä tarkastellaan Mittarit Evaluoidaan yhdessä kohdeyhteisöjen kanssa Rakennetaan yhdessä Hyödynnetään soveltuvin osin aikaisemmin tehdyt arvioinnit ja olemassa olevat mittarit Analyysi tehdään kohdeyhteisön toimittamista tiedoista. Valtakunnallisista tilastotiedoista Haastattelun perusteella saatavasta lisäinformaatiosta Työskentelyn/ Projektin etenemisestä ohjaa ja tukee ohjausryhmä jatkuva vuoropuhelu väliraportointeja ennalta sovitulla tavalla loppuraportointi laajemmalle yhteisölle

20 Toimintamallien vertaisarviointi - toteutus Valitaan vertailun kohteena oleva palvelu tai toiminta Tehdään rajaukset ja täsmennetään vertailun kohde Asetetaan tavoitteet: kuvataan, mitä tietoja vertailun kautta etsitään, mihin etsitään vastauksia? Esimerkiksi ehp-bm: Tavoitteena on selvittää toimintamallit, joiden avulla kehitysvammaiset henkilöt voivat hyvin ja pystyvät olemassa olevien voimavarojensa ja tarjotun palvelun turvin selviytymään asumisestaan ja arjen askareistaan Toimintaa voidaan vertailla kolmesta eri näkökulmasta 1) tuottajanäkökulma 2) asiakasnäkökulma ja 3) palvelujärjestelmänäkökulma Lähestymistasoina ovat Makrotaso 1 = palvelujärjestelmä (yksikön/toiminnan rooli kuntien palvelujärjestelmissä- kokonaisuus-taso) yksikkötaso = palvelujen vertaaminen kunnan sisällä, eri yksiköt suhteessa toisiinsa Mikrotaso = millä toimintamalleille palvelut tuotetaan, esim. moniammatilliset tiimit Makrotaso 2 = valtakunnallisen tason selvitys ja kuvaus toiminnan tietojen vertaamisesta; erillinen hanke, johon hankerahoituksen hakeminen Vertaaminen mahdollistuu määrittämällä aluksi yhtenäinen käsitteistö, minkä kautta tietojen vertailukelpoisuus varmistuu Kuvaamalla palvelujärjestelmä ja palvelurakenne sekä palvelun tuottamisen tavat riittävällä tarkkuudella Ottamalla huomioon palveluita ohjaavat mekanismit ja muiden palvelujen määrä sekä laatu

21 Erilaiset auditoinnit Mitä auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittelemiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty Hahmotetaan Vahvuudet Kehityskohteet Poikkeamat Sisäiset audiotinnit ja ulkoiset audiotinnit Itse tehdyt audiotinnit; CAF, kuntien laatupalkinnot Kolmannen riippumattoman osapuolen tekemät auditoinnit Erilaiset sertifioinnit, laatupalkinnot Toimittaja-arvioinnit eli kumppanuusarvioinnit 21

22 Auditointien erityispiirteitä Perustuu vuosiohjelmaan, joka tukee strategiaa ja tavoitteita Varmistetaan, että kaikki kriittiset toiminnot ja prosessit arvioidaan ja niille voidaan tehdä uudelleenarviointi Varmistetaan, että vain koulutetut ja pätevät arvioijat suorittavat arvioinnin Edistää yhteistyötä, toiminnan läpinäkyvyyttä Auttaa keskittymään kehitystyössä oleellisimpiin asioihin Käytännön arviointi on strukturoitu kirjattu prosessi Perustuu selkeisiin ohjeisiin kuka tekee, mitä tekee ja milloin Työohjeet suunnittelusta raportointiin Perustuu ennakkoon tehtyyn päiväkohtaiseen / arviointikohtaiseen ohjelmaan Päiväkohtainen raamitus aloitus / arviointi/ raportointi/ loppupalaveri Arvioitava paikka / toiminta / aikataulu / haastateltavat henkilöt / arvioijat Eri organisaatiotasot Moniammatillista tiimityötä 22

23 Toimittaja -arviointi Parantaa yhteistyötä auttaa ymmärtämään palvelulle (tuotteelle) asetettuja vaatimuksia Auttaa valitsemaan kumppanit Vaatimuksenmukaisen toiminnan valvonta ja kehittäminen Asiakasvaatimusten selkeytyminen Tavat Toiminnan seuraaminen Haastattelut ja yhteiset palaverit Dokumentaatioon tutustuminen Sovi kirjaamiskäytännöt ja jatkotoimenpiteet (vastuut, valtuudet ja aikataulut)

24 Kyselytutkimukset Työhyvinvointi Asiakas / asukastyytyväisyys Viestintä Talous / kustannustehokkuus / tuottavuus Toimintaympäristöanalyysit Tietovirtakysely 24

25 Miksi arvioida - eri näkökulmia Tavoitteena on tukea toiminnan ja palveluiden kehittämistä nykytilan arviointi kehityskohteiden ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen hyvien piirteiden ja periaatteidentunnistaminen riskien ennakointi

26 Arviointi Arviointikulttuurin luominen 1. Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä A. Arvioinnin määritelmä B. Esitellään erilaisia menetelmä 2. Mitä voidaan arvioida 3. Arviointikäytännöt ja prosessi 4. Mitä arviointi edellyttää 5. Mitä hyötyjä arvioinnista on

27 Mitä voidaan arvioida Palvelut ja toiminta (projektit) Työprosessin hallinta; kokonaisuudessaan suunnittelusta toteuttamiseen ja arviointiin Palveluun liittyvät materiaaliset ja aineelliset tekijät Työmenetelmien, työvälineiden ja erilaisten materiaalien hallinta Työturvallisuusasioiden hallinta Tietojärjestelmät ja tiedonvälitys Määritellyt periaatteet ja toimintatavat, tiedon hyödyllisyys ja luotettavuus, yhteensopivat tietojärjestelmät Tarvittavan ja hyödyllisen tiedon saatavuus, nopea tiedonvälitys Palveluprosessin tukeminen (nopeus, laatu, saatavuus ja saavutettavuus) Toiminta poikkeavissa tilanteissa Henkilöstö Ammattitaito, kokemus, koulutus, monitaitoisuus, tiimiorganisaatio, kannuste ja aloitejärjestelmät, työturvallisuus, joustavuus, työssä tarvittavien tietojen hallinta Asiakasnäkökulma Oikea palvelu oikeaan aikaan Kansalaisoikeuksien toteutuminen, kuntalaisten yhdenvertaiset oikeudet Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen (oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, eettiset ja esteettiset taidot) Vaikutukset

28 PROSESSIT VINKKEJÄ - MITÄ PROSESSEISTA ANALYSOIDAAN? Läpimenoaika mihin aika menee? Kustannukset missä kustannukset syntyvät? Lisäarvo ja virtaviivaisuus - mikä on välttämätöntä? Ongelmat ja riskit mikä voi mennä pieleen? mitkä ovat perimmäiset syyt? Osaaminen mitä tehdään (aiotaan tehdä)? mitä osataan? Lisäksi esim: työmotivaatio byrokratia Tavoitteiden toteutuminen Periaatteiden noudattaminen Vastuiden toteutuminen ja implementointi Prosessikokonaisuus Asiakkaat, tavoitteet, resurssit, vastuu ja valta, päävaiheet, laadunvalvonta, informaatio, työkalut, taidot, mittarit, kehittäminen 28

29 Arviointi Arviointikulttuurin luominen 1. Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä A. Arvioinnin määritelmä B. Esitellään erilaisia menetelmä 2. Mitä voidaan arvioida 3. Arviointikäytännöt ja prosessi 4. Mitä arviointi edellyttää 5. Mitä hyötyjä arvioinnista on

30 Arviointiprosessi - harjoitustehtävä Näkökulma: Yksittäisen itsearvioinnin toteuttaminen. Pyri kuvaamaan arviointiprosessi suunnittelusta raportointiin ja jälkihuoltoon. Suunnittelu (millaisia asioita arvioinnin suunnittelussa huomioidaan) Toteutus (mistä tietoa kerätään) Raportointi (mitä asioita raportoidaan ja kenelle) Kehittäminen (miten tulokset käsitellään ja miten kehityskohteet priorisoidaan) Jatkumo Määritä haluatko kuvata arviointiprosessin jonkun esimerkin kautta (valitse prosessi, toiminta ja toteuta arviointi) Kirjaa työsi tavoite itsellesi Muista myös kirjata itse arviointiprosessin kuvaus Valitse ryhmästäsi pj. ja sihteeri Valmistaudu esittelemään työsi

31 Arviointiprosessi - suunnittelu Valitaan arvioinnin kohde ja tehdään tarvittavat rajaukset (strategia) Sovitaan työn ja vastuun jako (kuka, mitä ja milloin) Mihin pyritään, mitä halutaan selvittää Suunnittelun pohdinnalle on tärkeä kerrata organisaation perustehtävä ja tavoitteet sekä käsitteet Pohditaan mitkä ovat organisaatiokohtaiset määritelmät, erilaisille asioille kuten esimerkiksi keitä tarkoitetaan johdolla, asiakkailla, yhteistyökumppaneilla ja henkilöstöllä ja mitkä ovat strategiassa määriteltyjä oikeita asioita organisaation päämäärien saavuttamiseksi. Onko muita vaatimuksia

32 Arviointiprosessi - suunnittelu Valitaan viitekehys (toiminta ja tulokset) Toiminta 1. Johtajuus 2. Toimintaperiaatteet ja strategia 3. Henkilöstö 4. Kumppanuudet ja resurssit 5. Prosessit Tulokset 1. Asiakastulokset 2. Henkilöstötulokset 3. Yhteiskunnalliset tulokset 4. Keskeiset suorituskykytulokset

33 Arviointiprosessi - suunnittelu Tiedotetaan organisaatiossa Varataan resurssit (aika) Sovitaan raportointikäytännöt Sovitaan kenelle raportoidaan

34 Toteutus Mistä tietoa kerätään Objektiiviset todistusaineistot Operatiivisesta kohteesta kerättävä tieto Raportit, pöytäkirjat, suunnitelmat, työaikaseuranta, palautteet jne. Prosesseihin liittyvien mittareiden ja niiden trendien tutkiminen Olemassa olevat lomakkeet, luettelot ja niiden käyttö arjessa Menettelytapaohjeet, työohjeet, viiteaineistot Henkilöstön haastattelut, henkilökohtainen toiminnan havainnointi Faktojen pyytäminen Kaikkien havaintojen tulee olla jäljitettäviä Arvioinnin havainnot Arvioinnin johtopäätelmät 34

35 Arviointiprosessi - raportointi Vahvuudet Kehityskohteet Asiat, jotka täytyy korjata heti Arviointiraportti työstetään valmiiksi heti ja viedään esimiehelle tiedoksi.

36 Arviointiprosessi - kehittäminen Korjattavat asiat laitetaan itse kuntoon, mikäli valta riittää Käsitellään vastuuhenkilön kanssa Käsitellään tulokset yhdessä Arvioinnin onnistuminen edellytys on hyvä tiedonkulku ylhäältä alas ja alhaalta ylös Priorisoidaan kehittämiskohteet

37 Miten priorisoida kehityskohteet asiakastyytyväisyyden kannalta olennainen kysymys koskee erityisen tärkeää asiakasta tai asiakasryhmää koskee organisaation kriittisiä menestystekijöitä, keskeisiä palveluja tai ydintoimintoja liittyy organisaation strategiaan ja sen mahdollisin muutoksiin vaikuttaa moniin toimintoihin vaikuttaa organisaation julkiseen kuvaan vaikuttaa organisaation taloudellisiin toimintaedellytyksiin koetaan muutoin tärkeäksi kehittämiskohteeksi 37

38 Arviointiprosessi - jatkumo Kun on korjattu jotakin se katselmoidaan Arvioidaan vaikutuksia mitä on saatu aikaiseksi Raportit säilytetään (arkistointikäytännöt sovitaan yhdessä) Arviointiprosessin läpikäyminen Tehdään uudelleenarviointi

39 Arviointi Arviointikulttuurin luominen 1. Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä A. Arvioinnin määritelmä B. Esitellään erilaisia menetelmä 2. Mitä voidaan arvioida 3. Arviointikäytännöt ja prosessi 4. Mitä arviointi edellyttää 5. Mitä hyötyjä arvioinnista on

40 Mitä arviointi edellyttää Johdon tukea ja sitoutumista Resurssiedellytykset vaatimusten mukaiseen työhön ja arviointiin Arviointikulttuurin tukeminen Varustetaso ja henkilökuntaresurssit vastattava hyvää käytäntöä tukevaa toimintaa Henkilöstön innostumista ja ymmärrystä Koulutusta Henkilökunnalla on oltava mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan Asiakkaaseen liittyvät tiedot on kirjattava ja säilytettävä huolellisesti tietojen salassapitovelvoitteet huomioiden. Toimenpiteistä, päätöksistä ja muista asiakkaaseen liittyvistä seikoista on tehtävä asianmukaiset merkinnät niin että tiedot ja tapahtumat ovat jäljitettävissä. Suositusten ja ohjeiden on oltava niitä tarvitsevien saatavilla. On suositeltavaa, että toimintayksiköt laatisivat käyttöönsä toimintakäsikirjan ja valvoisivat sen ohjeiden noudattamista.

41 Arviointi Arviointikulttuurin luominen 1. Mitä on arviointi on ja miksi sitä tulee tehdä A. Arvioinnin määritelmä B. Esitellään erilaisia menetelmä 2. Mitä voidaan arvioida 3. Arviointikäytännöt ja prosessi 4. Mitä arviointi edellyttää 5. Mitä hyötyjä arvioinnista on

42 Parhaimmillaan arviointi antaa Johdolle Tietoa ja palautetta päätöksen tekoa varten (strategisten tavoitteiden toteuttamisesta, johtaminen, muutos- ja kehitystarpeet, tavoitteisiin pääseminen, asenne kehittämiseen ja tuloksen tukemiseen) Esimiehille Tuo esille mitä myönteistä työyhteisössä on Tuo esille rajapintaongelmia ja pullonkauloja Tiedonkulullisia haasteita, ohjelmistojen puutteita ja toimimattomuutta tarpeita osaamisessa, haasteita työhyvinvoinnissa ja viihtymisessä sekä sitoutumisessa Koneisiin, laitteisiin ja tiloihin liittyviä puutteita Työntekijöille Mahdollisuus tulla kuulluksi ei toiveiden tynnyri Vaikutuskanava Arvioijille Näköalapaikka organisaation toimintaan Lisää ymmärrystä & kehittää kokonaisvaltaiseen ajatteluun 42

43 Arviointien hyötyjä Tosiasioihin perustuva tieto päätöksenteossa lisääntyy tiedetään oma taso Hyvät käytännöt leviävät / huonot karsiutuvat Vastuukysymykset selkenevät Mittarit ja indikaattorit Prosessien kehittäminen (laatu, tuottavuus, vaikutukset) Sitouttaa henkilöstöä Vuorovaikutuksen lisääntyminen Avoimuuden kulttuuri ja asiakaslähtöisyyden korostaminen

44 ARVIOINNIT JA TULEVAISUUS Nyt ollaan vaiheessa, jossa siirrytään rakenteiden tarkastelusta kohti palvelujen sisällön tarkasteluun Arvioinnit tulevat lisääntymään Ole itse mukana luomassa oman organisaatiosi arviointikulttuuria 44

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalinen raportointi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2003:10 Sosiaalinen raportointi menetelmä asiakastyössä syntyneen tiedon prosessointiin Taina Hussi 2 ESIPUHE 3 ALKUSANAT 4 1. TAUSTA 5 1.1 Sosiaalisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot