Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tiedonkeruusta 194/620/2015 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta on kokouksessa pyytänyt valmistelemaan lausun non ympäristöterveysvalvonnan raportoinnista ja siihen liittyvistä on gelmis ta. Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt ovat velvoitettuja an ta maan tietoa valvontakohteista, niille tehdyistä toimenpiteistä (val von tatie dot), valvontayksiköstä itsestään sekä valvontasuunnitelmista. Ym pä ris töter vey den huol lon toimialan laissa on velvoitteet toimittaa pyydettäessä tie toja (TsL 47, ElintL 52, KutuL 26, TupL 28a ) mm keskusvirastoille heidän määräämällä tavalla. Valvira on antanut erillisen määräyksen kohde- ja valvontatietojen raportoinnista kuluttajaturvallisuus-, ter vey densuo je lu-, ja tupakkalain valvonnan osalta. Ympäristöterveydenhuolto on valtakunnan tasolla kolmen keskusviraston Evi ra, Valvira ja Tukes, sekä kolmen ministeriön MMM, STM, TEM joh tamaa. Valvontakohteet. Elintarvike-, Terveydensuojelu-, Kuluttajaturvallisuus ja Tupakkalain mukai set kohteet luokitellaan seuraavan kaavan mukaan Kohteen toimija (yrittäjä) esim: Saarijärven Vesihuolto Oy Kohteen toimipaikka (osoite, vesistöt, vedenottamot yms) Kohteen toiminta: (a) Valvontalaji, (b) toimintaluokka ja (c) toi min tatyyp pi. esim: (a) Terveydensuojelu, (b) Talousveden jakelu ja käyttö, (c) Talousvettä toimittava laitos (asetus 461/2000) Toimintatyypeille on tyyppikohtaisia kysymyksiä. Esim Talousvettä toimit ta va laitos (asetus 461/2000) tyyppikohtaisia kysymyksiä on 95 kpl Vesilaitoksille tulee myös ilmoittaa vesinäytteenottopisteet, kyt kös vedenjakelualueeseen ja jakelualueen vedenottamot. Samalla valvontakohteella voi olla toimintaa usean valvontalajin alla. Esim. kou lu voidaan luokitella seuraavasti: Toimija: Saarijärven kaupunki Toimipaikka: koulu, Koulutie 1 Toiminnat 1. (a) Terveydensuojelu, (b) Opetustoiminta, koulut ja op pi lai tok set, (c) peruskoulu. Tyyppikohtaisia kysymyksiä 10 kpl 2. (a) Elintarvikevalvonta, (b) Elintarvikkeiden tarjoilu, (c) Suur ta lous,

2 tarjoilukeittiötoiminta. Tyyppikohtaisia ky sy myk siä 42 kpl 3. (a) Kuluttajaturvallisuus, (b) Kuluttajapalvelut, (c) Leik ki ken tät ja -puistot, myös perhe- ja asukaspuistot. Tyyp pi koh tai sia kysymyksiä 10 kpl. 4. (a) Tupakkavalvonta, (b) Tupakointikiellot ja rajoitukset, (c) Koulut ja oppilaitokset. Tyyppikohtaisia kysymyksiä 13 kpl. Luokittelukriteereiden toiminnoissa on (a) valvontalajeja 4 kpl, (b) toi min taluok kia 41kpl ja (c) toimintatyyppejä 203 kpl joiden mukaan kohteet luo kitel laan. Keskusviranomaisten tavoitteena on saada vielä yksilöidympää tietoa kohteiden toiminnasta. Pakollisen tiedon määrä tulee lisääntymään ja siihen tarvittava työaika lisääntyy. Jokaiselle kohteelle ja kohteen jokaiselle toiminnalle on tehtävä riskinarvio. Tä män perusteella muodostuu kohteelle tarkastustiheys tai useita tar kas tus tiheyk siä. Nykyinen riskinarvio pisteytys palvelee käytäntöä huonosti. Em tiedot syötetään ja täytetään kohdekohtaisesti val von ta re kis te ri oh jelmaan (meillä TerveKuu) ja lähetetään keskusvirastojen keskitettyyn tie to järjes tel mään, jota nykyään hallinnoi Maanmittauslaitos (Mitpa). Val von ta kohde re kis te rin ajantasalla pitäminen on lähes mahdoton tehtävä. Meidän pieneh kös sä valvontayksikössä vuoden 2015 valvontasuunnitelman mu kai sia kohteita 1296 kpl. Toimintoja on 2706 kpl, mukana myös suun ni tel mal li sen valvonnan ulkopuoliset toiminnat. Isommissa yksiköissä työmäärä on vie läkin suurempi. (valvonta-alueen asukasmäärä /tarkastajien mää rä/koh de määrät/elin kei no ra ken ne ja maantieteellinen koko ja sijainti) Luokittelukriteerit toimintaluokat tai toimintatyypit ovat vuosien aikana muut tu neet usein. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ao valvontalajin (esim elintarvikevalvonta) kaikki kohteet on käytävä läpi ja luokiteltava uudel leen jos kriteereissä tapahtuu muutos. Esim. ensimmäisen luo kit te lu kierrok sen jälkeen on jouduttu kolmesti muuttamaan luokitusta tiettyjen koh deryh mien osalta. Käytössä on myös edelleen edellä kuvatun luokittelutavan li säk si osin vanhoja tapoja luokitella kohteita (ns ELTU, EVO, VASU) jotka sotkevat pakkaa. Edelleenkään kaikkien toimintatyyppien luokitusta ei pys ty tekemään ilman yksityiskohtaisia detaljeja, jotka toi min nan har joit ta jilta on pyydettävä. Nykyisin käytännössä täytetään virheellisillä tiedoilla, jot ta edes kohteen perustoimenpiteet (tarkastuskäynti, näytteenotto) voidaan vie dä kohteina järjestelmään. Toistaiseksi esim. vesinäytetuloksia ei saa säh köi ses ti sellaisessa muodossa analyysikohtaisesti laboratorioista, joissa ne kirjataan ensimmäisen kerran sähköisiin ohjelmiin. Valvontakohteen toimintatyyppiluokittelussa kerätään sekä tietoa, jolla ei ole merkitystä (lukuisat turhat vapaaehtoiset kentät) että tietoa, joka on jo ole mas sa järjestelmässä eri tasoilla, mutta joista ne joudutaan vielä erikseen ko koa maan (mekaanisesti käsin). Tällaisia tietoja ovat esim. ter vey den suo-

3 je lun kohteissa hyväksymispäivämäärät ja asiakaspaikkamäärät sekä tu pakka val von nan kohteissa esim. lupanumero, myyntipaikkojen lukumäärä, valvon ta mak su ja kohdetyyppi. Järjestelmä tulee rakentaa sellaiseksi että proses sis sa kertyvä tieto kulkee automaattisesti tarvittaville tahoille ilman monen ker tais ta kirjaamista. Tietojen tulee siirtyä suoraan päätös-, tarkastuskuin laskutuskentistäkin ilman erillistä käsityötä. Tupakkavalvonnan osalta myyntipaikkatiedot löytyvät täydellisinä valtakunnallisesta myyn ti lu pa rekis te ris tä sekä tästä valvontarekisteriohjelmastamme (TerveKuu). Pi däm me siis tältä osin käytännössä yllä kahta päällekkäistä rekisteriä. Valvontatiedot Valvontakohteittain raportoidaan ao kohteelle suoritetut toimenpiteet: Suunnitelmalliset tarkastukset, suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset, ilmoitusten/hakemusten käsittely, näytteenotot, mittaukset, yhteydenotot, katselmukset, lausunnot, neuvottelut, tiedottamiset. Toiminnasta riippuen siitä annetaan erilaisia ja eri määrä tietoa. Vähintään sii hen käytetty aika, mutta esim Oiva-tarkastusten kohdalla tulee täyttää usei ta kymmeniä kohtia. Tietoja keskitettyyn tietojärjestelmään on lähetettävä myös val von ta suun nitel man ulkopuolisesta toiminnasta ja kohteista terveydensuojelun, ku lut taja tur val li suu den ja tupakkavalvonnan osalta. Esimerkiksi annetuista asunnon tar kas tuk sis ta, lausunnoista, katselmuksista, toimitetuista näytteistä, hait ta eläin va li tuk sis ta yms. Kohde on luotava edellä kuvatulla tavalla keski tet tyyn järjestelmään (toimija, toimipaikka, toiminta). Valvontayksikön tiedot ja valvontasuunnitelma Valvontayksikön on laadittava valvontalajikohtainen valvontasuunnitelma, jon ka lautakunta hyväksyy. Suunnitelma on laadittava myös eläin lää kin nälle. Käytännössä valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Val von tasuun ni tel man toteutumisesta on myös laadittava pykälä lautakuntaan. Valvontayksiköistä itsestään on toimitettava tietoa erilliseen Ym pä ris tö tervey den huol lon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmään (Vyha). Vyhas sa raportoidaan valvontasuunnitelman toteutuminen val von ta sek to reittain (elintarvike-, eläinlääkintä, - kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu ja tu pak ka lain valvonta) ja toteutuneet resurssit valvontasektoreittain. Ra portoin ti sisältää sektoreittain erinäisen määrän kysymyksiä. Vyhaan syötetään myös yksikön yleisiä tietoa; yhteystiedot, henkilöresurssit val von ta sek to reit-

4 tain, virkojen määrä, työntekijöiden määrä. Eläinlääkinnästä on erityisen tark ka kysymyspatteristo (mm klinikkamaksut, subventiot, vastaanotot, päivys tys alu eet, ostopalvelut ). Vyhan kysymysten asettelussa näkyy eri tyises ti se, ettei valvontayksiköitä ole otettu riittävästi valmisteluvaiheessa mukaan. Kuntaliiton kommentoinnin mukaan tarkoitus on, että Vyhan kautta kunta saa tulostettua myös itselleen raportit valvonnan toteutumisesta. Vyhan valmistelussa oli mukana kuntia ja sitä kolmessa kunnallisessa valvontayksikössä ennen julkaisemista. Vyha on tarkoitettu myös johdon ja arvioinnin työkaluksi. Valvontayksikkö voi hyödyntää Vyhaa valvontasuunnitelman vuotuisen toteutumisen arvioinnissa. Aluehallintovirasto kirjaa Vyhaan oman arviointi ja ohjaustyönsä. Sekalaiset raportit Valvontayksiköiden tulee täyttää edelleen myös seuraavia raportteja. Elintarvikevalvonnan ELTU raportti kohteista joita ei valvota Oivan kautta (mm alkutuotanto) tai tiedoista joita ei syötetä sinne mm elin tar vi kenäyt teen ot to. Eviran edellyttämät maitoalan laitosten erilliset raportoinnit. Eviran haaskarekisteri paperiversio Eläinlääkintä/-tautivalvonnan raportoinnit erillisiä paperiraportteja skannat tu na erillinen laskutus ja työaika-/ matkakulu-/ tarvikekulu-/ koh de seuran ta erillisenä AVIn kautta Ensisaapumisvalvonnasta päällekkäistä raportointia (TIKE ja eril li nen paperiversio) EU vesilaitosraportti vesilaitoksista jotka toimittavat vettä yli 1000m3/vrk tai 500 ihmiselle raportoidaan vuosittain ja laitoksittain otetut näytteet analyyseittäin. Samantyyppinen raportti on myös ns. Eu uimarannoilla. Tupakkavalvonnassa on olemassa toinen päällekkäinen Valviran yl lä pi tämä rekisteri tupakkatuotteiden myynnin lupahallintaan, Ter ve Kuun lisäksi. Muuta Edellä kuvatussa keskitetyssä tietojärjestelmässä on vuosien saatossa ollut lu ke ma ton määrä erilaisia virheitä jotka ovat osin vaatineet monikertaista työ tä, mm kohteiden poistamista / uudelleen syöttämistä. Kunnassa käsitellään myös nikotiinikorvaustuotteiden vä hit täis myyn ti lu vat Lääkelain nojalla. Edellä kuvattu tiedonkeruuvelvoite ei koske tätä toimintaa. Fimealle ilmoitetaan vain hyväksytyistä ja lo pe te tuis ta nikotiinikorvaustuotteiden luvista.

5 Valvontayksikköömme kuulu myös rakennusvalvonnan ja ym pä ris tön suo jelun viranomaisvalvontaa. Näillä toimialoilla ei juuri ole ra por toin ti vel voitet ta kohteistaan tai toiminnastaan valtionhallinnon suuntaan. Ym pä ris tönsuo je luun on tullut velvoite laatia valvontasuunnitelma. Ym pä ris tön suo jelus sa ilmoitetaan myönnetyt luvat ja rekisteröinnit sekä nitraattiasetuksen mu kai set tiedot valtionhallinnolle. Ajan kuluessa on tapahtunut iso muutos työn kuvassa. Aiemmin, jolloin nykyi sen kal tais ta raportointia ei ollut tai se oli kevyempää, oli aikaa oikeasti sel vit tää elinympäristömme ongelmia käytännöissä toimijoiden kuntalaisten kes kuu des sa. Nykyisin tunnutaankin dialogia käytävän lähinnä val vo ja-tieto jär jes tel mä -rajapinnassa eikä valvoja-toimija/asiakas -rajapinnassa. Tältä osin on vaarana että todellisuus hämärtyy myös täällä kuntakentässä eikä kes kus vi ras tois sa. Tiedonkeruun puutteet valvontayksikön näkökulmasta Keskusvirastolähtöinen tapa kerätä tietoa. Ei palvele itse val von ta työ tä. Rasittaa ja vie resursseja valvonnalta hallinnon ja raportoinnin suun taan. Lisää toiminnanharjoittajien kustannuksia. Vaaditaan liian yksityiskohtaisia tietoa, jolloin tiedon etsiminen ja ka saami nen vie valtavasti aikaa. Käytännössä ajan säästämiseksi val von ta yk siköis sä ei syötetä sitä tietoa mitä kysytään ja tietoa ei päi vi te tä. Kerätty tieto ei pidä paikkaansa tai on vanhentunutta eikä näin ol len palvele ketään. Raportointijärjestelmässä edelleen useita pienempiä tai suurempia vir heitä. Esim: Yhti-raportiointiosio jättää huomioimatta, että samalla tar kastuk sel la voi tosielämässä olla useampi tarkastaja. Todellisuutta vas taa vaa työaikaseurantaa sillä ei siis kuitenkaan voida tehdä. Sekava monikanavainen järjestelmä kerätä tietoa. Samaa tietoa kysytään järjestelmän eri tasoissa ja pidetään yllä pääl le käisiä rekistereitä joiden välillä tietoa ei siirry automaattisesti. Järjestelmä jatkuvassa muutos tai kehitystilassa. Toiminta ei ole va kiin tunut. Tiedonkeruu alkanut pienemmässä mittakaavassa jo 90-lu vul la. Minkäänlaisia kuntayksiköitä hyödyttäviä raportteja ei ole kerätystä tiedos ta saatu. Ainoastaan yhteenvetoja parin vuoden päästä, jolloin ne ovat olleet käytännössä yhdentekeviä nykyisen toiminnan kan nal ta. Eri keskusvirastoilla eri tavat kerätä tietoa ja vaatimukset mistä pitää rapor toi da. Erityisesti Evira vs Valvira ja Tukes Keskusvirastoilta ei ole tullut riittävästi oleellista ja oikeaa tukea val vontaan, esim riittävästi tarkastuslomakkeita kohteille. Lu kuun ot ta mat ta Eviran Oiva-järjestelmää ja osin Tukesin tuottamia val von ta oh jei ta, -lomakkeita. Kuntatason valvontayksiköt mukana vain osassa muutoksia. Yksityiskohtaisen tiedon keruu valtakunnallista valvontaa varten on psyko lo gi sel ta kannalta ajateltuna ahdistavaa ja vie osan työn mie lek kyy des-

6 tä. Toimenpide-ehdotukset 1. Kerätyn tiedon määrää karsittava rajusti. On hyvin tarkasti mietittävä mitä tietoa todella ja aivan välttämättä tarvitaan valvontakohteista, teh dyis tä toimenpiteistä ja itse valvontayksiköistä. Karsimalla tiedon mää rää myös sen luotettavuus kasvaa, järjestelmä monimutkaisuus vä he nee, toimintavarmuus paranee ja aikaa säästyy. 2. Järjestelmä tulee rakentaa sellaiseksi että prosessissa kertyvä tieto kul kee automaattisesti tarvittaville tahoille ilman moninkertaista kir jaa mis ta. Päällekkäisten rekisterien ylläpito lopetettava. 3. Kerätyn tiedon tulee palvella myös valvontayksikköjä itseään ja olla käytet tä vis sä valvontatyön kehittämisessä. 4. Kaikille valvontasektoreille ja valvontakohdetyypeille laadittava tar kastus lo mak keet. Lomakkeiden oltava valtakunnallisia, yhden tahon päi vi tyk ses sä ja vastuulla. Ei välttämättä kaikki lomakkeet yh den tahon vastuulla. Näin myös kohteiden ta sa puo li nen kohtelu paranee valtakunnan tasolla. Lomakkeiden oltava sähköisesti ja helposti täytettäviä. Ra ken net ta va siten, että voidaan täyttää sähköisesti val von ta koh tees sa ja lähettää tietojärjestelmään sieltä. Lomakkeiden avulla tai kautta täytyy syntyä myös tar kas tus ker to mus. Näin tehostetaan tarkastusprosessia huo mat ta vas ti. Tarkastustiedot suoraan lomakkeista keskitettyyn jär jes tel mään. Ei erillistä tarkastustietojen syöttämistä. Edellä kuvatun tapaiset tarkastuslomakkeet tukevat ja oleel li ses ti tehostetavat itse valvontatyötä. Elintarvikevalvonnan Oi va järjestelmä toimii jo hyvin pitkälle edellä mainitulla ta val la, tosin kehittämistä on siinäkin. 5. Kaikkeen kehittämiseen otettava valvontayksiköt mukaan. Asian on valmistellut vastaava ympäristötarkastaja Janne Litmanen Asian valmistelussa olleet mukana muut ympäristötarkastajat sekä Jy väs kylän kaupungin ympäristöterveysvalvonnan henkilöstö. Ehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta käsittelee laaditun lausunnon ja hyväksyy sen toimitettavaksi eteenpäin kannanottona ympäristöterveydenhuollon raportoinnista ja tietojenkeruusta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Ote Evira, Valvira, Tukes, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja

7 metsätalousvaliokunta

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot