Peruspalvelukuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille. Yhteinen väestöpohja on n asukasta. Kalliolla on 4 jäsenkuntiin sijoittuvaa terveyskeskusta. Lääkärinvirkoja on yhteensä 28 virkaa, joista 24 on vakituisesti täytettyinä ja loput virat täytettynä sijaisuuksin (tilanne ). Kalliossa on 2 psykiatrin virkaa, 2 sisätautien erikoislääkäri, 2 työterveyshuollon erikoislääkäreitä sekä yleislääketieteen erikoislääkäreitä on 9 kpl. Lääkäripäivystys virka-aikana hoidetaan pääsääntöisesti Nivalan ja Ylivieskan terveyskeskuksissa. 1. Tarjouspyynnön kohde Hankittava palvelu Psykiatrin konsultaatiopalvelua 8 päivää kuukaudessa. Ostettava työpanos kohdentuu psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikköön Ylivieskan terveyskeskuksessa ja Nivalan terveyskeskuksessa. Terapiakeskuksessa psykiatrisia avomielenterveyspalveluita tuottaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. psykiatrian sairaanhoitajia, psykologeja sekä sosiaalityöntekijöitä. Ostettavan lääkärin työaika sijoittuu arkisin virka-aikaan klo Työ sisältää erityisesti lääkärin vastaanottoa, joissa keskitytään mm. psykiatristen sairauksien diagnostiikkaan, lääkearvioihin sekä työkyky- ja lääkekorvattavuuslausuntoihin. Suurin osa psykiatrisista erikoissairaanhoitajista on käynyt SCID-koulutuksen sekä HOLA-koulutuksen (hoitajien laajennettu työnkuva). Ostettavaan työaikaan sisällytetään 20 min ruokatauko. Potilasfrekvenssi erikoislääkärin vastaanotolla 1-2 potilasta /h. Esim. työkykylausuntoasioissa potilasta kohden varataan aikaa 1,5 h. Pääsääntö on, että palvelua ostettaessa edellytetään lääkärien kykenevän em. potilasfrekvenssein. Ostopalvelupsykiatri tekee yhden päivän viikossa Nivalassa ja loput Ylivieskassa. Mutta tarvittaessa poikkeustilanteessa lääkäritilanteen vaatiessa lääkäri voidaan sijoittaa myös muuhun kuntayhtymän terveyskeskukseen psykiatrin työhön. Matkustus Ylivieskasta toiseen terveyskeskukseen tapahtuu työntekijän omalla ajalla, eikä terveyskeskus korvaa matkasta aiheutuneita kustannuksia. Ostopalvelulääkärin pätevyysvaatimuksena on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu psykiatrian erikoislääkäri. Em. päiväaikainen lääkäripalvelu ostetaan ainoastaan toimitustakuulla.

2 Edellytettävät muut sopimusehdot Palvelun tuottajan tulee ilmoittaa tilaajan edustajalle tarkennettu erittely työntekijöistä ja työvuoroista aina viimeistään 3 viikkoa etukäteen potilaiden vastaanottoaikojen antamisen mahdollistamiseksi. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden päättää ostopalvelulääkäreiden sijoituspisteestä sekä toimipisteessä tarvittavan työajan määrittelystä. Lääkäreillä tulee olla Valviran myöntämä lupa lääkärin ammatinharjoittamiseen Suomessa siten kuin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :ssä, 6 :ssä ja 8 :ssä on säädetty. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559). Palvelun tuottaja vastaa ostopalvelulääkäreiden perehdytyksestä terveyskeskuksessa käytettäviin tietojärjestelmiin ja toimintatapoihin. Ohjeistus käytännön järjestelyistä ja toimintamallista annetaan tilaajan toimesta. Uuden ostopalvelulääkäri on tutustuttava paikanpäällä riittävästi toimintaympäristöön ennen ensimmäistä työvuoroa. Lääkäreiltä edellytetään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palvelun tuottajalla ei ole ilman tilaajan suostumusta mahdollisuutta siirtää vastuuta sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisesta kolmannelle osapuolelle. Palvelun tuottaja vastaa lääkäreiden pätevyydestä, ohjauksesta, koulutuksesta ja lääketieteenopiskelijoiden takapäivystyksen järjestämisestä (Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 104/2008) ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Palvelun tuottaja vastaa varahenkilöjärjestelmän ylläpitämisestä siten, että mahdollisten ennakoimattomien ongelmatilanteiden ilmaantuessa palveluntuottaja järjestää lääkärityövoiman kaikissa olosuhteissa nopealla vasteajalla. Palvelusopimus ei sisällä ehtoja rekrytointikiellosta tai rekrytointipalkkiosta. Tilaajalla on oikeus toiminnan seurantaan ja valvontaan. Palvelun säännöllistä seurantaa varten tilaaja sekä palvelun tuottaja perustavat tarvittaessa seurantaryhmän. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden edellyttää palvelun tuottajan palveluksessa olevan ja Kallion terveyskeskuksessa työskentelevän yksittäisen lääkärin välittömään vaihtamiseen, mikäli lääkärin toiminnassa havaitaan selkeitä puutteita eikä asiaa korjata välittömästi. Palvelun tuottajalla on em. tapauksessa korkeintaan kahden (2) viikon kohtuulliseksi katsottu määräaika uuden lääkärin sijoittamiseen vaihdettavan tilalle ilman toimitustakuun rikkomisesta määrättyä sanktiota. Räikeissä ja potilasturvallisuutta selkeästi vaarantavissa tilanteissa poistettavan lääkärin tilalle tulee sijoittaa uusi työntekijä välittömästi. Puutteilla tarkoitetaan yleisten hoitokäytäntöjen ja -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua tullaan arvioimaan saadun asiakaspalautteen, tilaajan edustajana psykiatri-ylilääkärin tekemän arvion, tehtyjen potilasvahinkoilmoitusten sekä kanteluiden ja muistutusten avulla.

3 Potilastietojärjestelmämerkinnät tehdään normien ja suositusten sekä tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Psykiatri-ylilääkäri huolehtii myös siitä, että asiakirjamerkinnät ovat asianmukaiset ja riittävän perusteelliset myös mahdollisia jälkikäteen tehtäviä todistuksia ja lausuntoja varten. Käynnit tilastoidaan potilastietojärjestelmään kuten tilaaja on ohjeistanut. Tilastointikirjausten perusteella laskutetaan vakuutusyhtiöitä, potilaita sekä saadaan seurantatietoa mm. omille yksiköille ja Stakesille. Tilastoinnin oikeellisuudesta vastaa palvelun tuottaja. Palvelun tuottajan tulee huolehtia tietosuojan ja turvan toteutumisesta. Palvelun tuottajan lääkäreitä koskee terveydenhuollon salassapitovelvollisuus, joka säilyy sopimuksen päättymisenkin jälkeenkin. Tilaaja perii potilailta heidän maksettavikseen tulevat potilasmaksut. Palvelun tuottajan palveluksessa olevien lääkäreiden tulee sitoutua Kallion toimintastrategian mukaiseen toimintatapaan, toiminnan kehittämiseen ja osallistua peruspalveluiden ja sairaanhoitopiirin tasolla toteutettavaa kehittämistyöhön mm hoitoketjujen osalta. Tilaaja huolehtii tarvittavat työtilat ja avustavan henkilöstön lääkärin käyttöön terveyskeskuksissa sopimuksen mukaisesti tavanomaisilla tutkimusvälineillä varustettuna. Palvelun tuottaja ja terveyskeskus sopivat yhdessä erikoissairaanhoidon käytön tavoitteista, mittareista, eri diagnostisten ryhmien hoidon porrastuksesta ja lähettämiskäytännöstä. Lähetteiden määrää seurataan kuukausittain raportointijärjestelmällä ja merkittäviin poikkeamiin reagoidaan viiveettä. Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä erikoislääkärikonsultaatiot ovat palvelun tuottajan lääkärin käytettävissä tilaajan määrittämällä tavalla. Röntgen- ja laboratoriopalvelut hankitaan tilaajan ylläpitämistä yksiköistä. Laboratorio- ja röntgenlähetteiden määrää ja kustannuksia seurataan kuukausittain ja merkittäviin poikkeamiin reagoidaan heti. Seurannan perusteena ovat vuoden 2014 tutkimusmäärät, joita palvelun tuottaja lähetteen antajana ei voi ylittää ilman erityisiä perusteita ja tilaajalta saatua hyväksyntää. Palveluntuottajan lääkärit vastaavat potilaiden asianmukaisesta hoidosta ja tuottaja kantaa isännänvastuun työntekijöidensä toimista vahingonkorvauslain (412/1974) 3.luvun mukaisesti. Palvelun tuottajalla tulee olla voimassa olevat lakisääteiset potilasvahinkoja vastuuvakuutukset, tapaturmavakuutukset ja vahingonkorvaus-vakuutukset. Palvelun tuottajalla on velvollisuus pyydettäessä antaa selvityksiä hoidon ja toiminnan järjestämisestä. Mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvät lausunnot ja selvitykset kukin ostopalvelulääkäri on velvollinen toimittamaan viipymättä. Johtava ylilääkäri tai psykiatri-ylilääkäri voivat lisäksi pyytää yksittäisiltä ostopalvelulääkäreiltä selvityksiä tapahtuneista hoidollisista tai muista työskentelyä koskevista seikoista harkintansa mukaan.

4 Potilasasiamiehenä toimii Peruspalvelukuntayhtymä Kallion potilasasiamies. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle vuosittain Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset. Palvelun hankinnassa noudatetaan toimitustakuuta tässä tarjouspyynnössä todetuin laajuuksin. Toimitusongelmissa noudatetaan sanktiomenettelyä, mikäli asiasta ei ole muuta sovittu. Ostopalvelulääkärin sairastuessa terveyskeskus ei maksa saamatta jääneestä palvelusta 5 vrk tai lyhyemmässä sairaus poissaolossa palvelut myyvä yritys ei ole velvoitettu toimittamaan tilalle toista lääkäriä, mutta yhtäjaksoisen sairaus poissaolon venyessä yli 5 vrk sijainen toimitetaan samoin kustannusperiaattein kuin normaalisti toimitustakuulla. Terveyskeskuksen ulkopuolisiin koulutuksiin lääkäri voi osallistua tilaajan suostumuksella 3 6 päivää vuodessa ilman tilalle toimitettavaa sijaislääkäriä. Tilaaja ei osallistu koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin eikä maksa ostopalvelukorvausta ko päiviltä. Palvelun tuottajan lääkäri voi vaihtua sopimuskauden aikana. Kuitenkin kunkin palvelua tuottavan lääkärin olisi toimittava minimissään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti terveyskeskuksessa, jotta terveyskeskukselle ei koidu jatkuvaa lisärasitusta uusien lääkärien perehdyttämisestä terveyskeskuksen toimintaan ja käytäntöihin. Säännöstä voidaan perustellusta syystä poiketa terveyskeskuksen kanssa erikseen sovittaessa. Sopimuksessa sovitaan erimielisyyksien ratkaisemisesta. 2. Sopimusaika Palveluntuottaja sitoutuu aloittamaan Sopimus tehdään ajalle Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella (optio), mikäli se osapuolten ennen sopimusajan päättymistä käytävissä neuvotteluissa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 3. Sanktio palvelutuotannon ongelmissa Palvelun tuottaja on velvollinen korvaamaan tuntiperusteisesti laskutettavan työn vain toteutuneen työn osalta (laskutusperusteena 37 tuntia viikkotyöaika). Palvelun tuottaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen olennaisen palveluiden tason vähenemisen tilaajille sakkomaksun muodossa. Jos palveluntarjoajan lääkäri ei toimitustakuusta huolimatta saavukaan työpaikalle, sopimuksessa on määriteltävä tilaajan saamat korvaukset. Korvaus on vähintään puolet vuokralääkäri-palvelua tuottavan yrityksen tarjouspyynnössä ilmoittamastaan tuntihinnasta (esim. jos tarjouspyynnössä tuntihinta 50 euroa, 10 työpäivän eli 2 viikon palvelun toimittamatta jättämisestä ilman hyväksyttävää syytä laskutetaan 2 x 37 h x 25 e/h).

5 Jos toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai tilaajan tietoon on tullut, että toimittaja on syyllistynyt johonkin hankintalain 53 ja/tai 54 :ssä mainittuun tekoon, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai haluamanaan ajankohtana. 4. Maksuehdot Maksuehto on 14 pv netto, viivästyskorko korkolain mukainen. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen, jolloin laskun liitteenä tulee olla päivittäin laadittuna työntekijöiden nimet sekä tehdyt työtunnit. Lisäksi laskusta tulee ilmetä mahdolliset hinnan alennusperusteet. 5. Hankintamenettely Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja hankintailmoitus on jätetty julkisten hankintojen ilmoituskanavan HILMAn www-sivuille (http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/). Hankinnassa noudatetaan lakia (348 /2007) julkisista hankinnoista sekä sovelletaan soveltuvin osin julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE 2014). Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) määrittää asiakirjojen julkisuuden. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei julkisuuslain mukaan voi olla liikesalaisuus. 6. Tarjouksen sisältö Tarjouksen hinta Palvelun hinta (alv 0 %) on ilmoitettava muodossa / tunti. Tarjouksessa määritellyn tuntihinnan tulee sisältää kaikki palvelusta koituvat kustannukset (palkat, työnantajakulut työntekijävakuutuksineen sekä hallinnointikulut ja potilasvakuutus työntekijän toiminnan osalta). Muita kuluja, kuten esim. matkakorvauksia toimipisteisiin, toimenpidepalkkioita, käyntipalkkioita, emme hyväksy. Palveluhinnan on oltava kiinteä sopimuskauden ajan eli asti. Hintavertailussa käytetään pisteytyksen perusteena erikoislääkärin pätevyyden omaavalle lääkärille ilmoitettua hintaa. Vertailussa halvin tuntihinta saa 50 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan. Tarjouksen laatu 1. Yrityksen yleinen valmius palveluntuottajana ja toimintavarmuus Yleisesittely palveluntuottajasta Kuvaus tarjoajan nykyisestä toiminnasta sekä selvitettävä toiminnan yleinen laajuus ja kokemus. Tässä yhteydessä arvioidaan yrityksen taloudellinen ja toiminnallinen / tekninen valmius palvelukokonaisuuden tuottamiseen (esim. palveluksessa olevien lääkäreiden määrä ja vastaavien lääkäripalveluiden tuottamishistorian pituus, taloudelliset edellytykset; kts kohta 7. palveluntuottajalle asetetut vaatimukset) Laadunhallintajärjestelmän kuvaus

6 2. Henkilöstösuunnitelma Edellytetään nimeämään palvelun tuottajan vastuulääkäri, joka toimii vastuullisena yhteistyökumppanina tilaajan suuntaan sekä esittämään vastuulääkärin koulutus- ja työkokemus. Lääkäreiden työkokemus ja koulutus Lääkäreiden pysyvyys ja työskentelyjaksojen pituus terveyskeskuksessa. Varahenkilöjärjestelmän kuvaus toimitustakuun varmistamiseksi. 3. Referenssit ja tulokset vastaavien toimintojen osalta Referenssit vastaavien toimintojen osalta Referensseissä ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilö ja yhteystiedot Tulokset ja kokemukset ko. palveluista mahdollisine selvityksineen Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää laadun arvioinnin pisteytyksessä referenssikohteista saatuja tietoja oman arviointinsa tekemiseksi. Muut tarjousasiakirjaan sisällytettävät asiakirjat Tarjouksissa ja kaikissa kaupan asiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot (lopussa). Tarjoajan on hyväksyttävä hankintayksikön hankinta- ja kaupalliset ehdot, jotka on esitetty erillisellä lomakkeella (lopussa). Ehtojen hyväksyminen on tehtävä palauttamalla lomake allekirjoitettuna tarjouksen liitteenä. Mikäli tarjoaja ei hyväksy hankintayksikön ehtoja, on hankintayksiköllä velvollisuus hylätä tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaisena. Sopimuskumppanin tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava, minkä arvioimiseksi tulee tarjouksen liitteenä esittää seuraavat todistukset: - Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - Kaupparekisteriote - Hyväksyttävä todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. - Vakuutusyhtiön-/yhtiöiden todistukset lakisääteisten maksujen suorittamisesta - Todistus palveluntuottajan voimassa olevasta potilasvakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta - Selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja - Tilinpäätöstiedot tai muu luotettava selvitys yhtiön vakavaraisuudesta suhteessa hankkeen vuosikustannuksiin Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskien. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan palvelun tilaajan ennen sopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Hyväksyttävän tarjouksen edellytyksenä on, että em todistukset osoittavat yrityksen hoitaneen moitteetta velvoitteensa.

7 7. Hyväksyttävälle tarjoukselle / palvelun tuottajalle asetetut muut vaatimukset Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään yksi (1) vuosi tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjouksen tulee sisältää kohdassa 6 edellytetyt asiat sekä kohdassa 6 mainitut liitteenä edellytetyt todistukset. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä, jos tarjous saapuu myöhässä tai mikäli tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä toiminnan toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen. Hankintalain ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaan tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudellisia edellytyksiä palvelun suorittamiseen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajan liikevaihto on vuositasolla suurempi, kuin tarjouspyynnön kohteena olevan sopimuksen vuosiarvo. palveluntuottajan vakavaraisuus on riittävä luotettavien palveluiden takaamiseksi koko sopimuskaudeksi Tarjoajalla tulee olla hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden osoittaa riittävästi teknisiä edellytyksiä palveluiden tuottamiseen. Riittävänä kokemuksena ja teknisenä kykynä edellytetään, että: palveluntuottajalla on vähintään kolme vuotta kokemusta ja toimintaa kunnallisten ostopalveluiden tuottajana palvelun tuottajalla on osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen palvelun tuottajalla on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja palvelun tuottajalla on dokumentoitu, kirjallinen ja standardiin perustuva laadunhallintajärjestelmä palvelun tuottajalla tulee olla palkkalistoilla ja käytettävissään riittävä määrä lääkäreitä nyt hankittavan palvelukokonaisuuden edellyttämään henkilöstöresurssiin nähden. Volyymi katsotaan eduksi varahenkilöjärjestelmän varmistamiseksi. palvelun tuottajalla on esittää toimiva ja testattu varamiesjärjestelmä, joka on osa laadunhallintajärjestelmää. Esitetyistä asiakirjoista tulee ilmetä, että tarjouksen jättävällä palvelun tuottajalla ovat voimassa edellä todetut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset järjestää tässä tarjouspyynnössä esitetty palvelukokonaisuus.

8 8. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Toimitustakuuta edellyttävän psykiatrin konsultaatiopalvelun tuottajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella ja valintakriteereissä huomioidaan seuraavat asiat: o Kustannukset Tuntihinta ( /h), max 50 p o Laadullinen sisältö max 50 p Hankintaperusteiden arviointikriteerit ovat seuraavat: 9. Päätöksenteko o Hinnan osalta kriteerinä on: - kokonaishinta / h (alv 0%) max 50 p - hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta/tarjottu hinta x 50 p o Laadun osalta kriteereinä ovat: - Työkokemus max 20 p - työkokemusta yli 5 vuotta 20 pistettä - työkokemusta yli 1 vuosi 10 pistettä - työkokemusta alle 1 vuosi 0 pistettä - Psykoterapiakoulutus max 10 p - psykoterapiakoulutus on 10 pistettä - psykoterapiakoulutusta ei ole 0 pistettä - Lääkärien pysyvyys max 20 p - 1 lääkäri koko jakson ajan 20 pistettä - ei sitoumusta yhden lääkärin sitoutumisesta palvelua tuottamaan ajalle pistettä Paras vaihtoehto max 100 pistettä ja muut vaihtoehdot suhteessa tähän Päätöksen valittavasta palveluntuottajasta tekee terveyspalvelujohtaja. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset mm. mikäli tarjouskilpailun voittavan lääkäripalveluja tuottavan yrityksen hinta em. tarjouspyynnössä kuvatuilla lääkäripalveluille ylittää terveyskeskuksen määrärahan. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankintaasiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja merkittävä tunnukselle LUOTTAMUKSELLINEN. Hinta ei ole liikesalaisuus.

9 Hankinnasta tehdään kilpailutuksen jälkeen erillinen kirjallinen sopimus. Mahdolliset muutokset sopimukseen molemmat osapuolet vahvistavat kirjallisesti. Kirjallinen sopimus tulee olla tehtynä ennen kuin palvelun osto voidaan aloittaa. 10. Lisätiedot ja tarjouksen jättäminen Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään esittämään sähköpostilla osoitteeseen Sähköpostin otsikkona on ehdottomasti mainittava psykiatrin konsultaatiopalvelut. Kysymykset on esitettävä mennessä. Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen ja esitetään jälkeen peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilla osoitteessa Vain kuntayhtymän kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat ostajaa sitovia. Lisätietoja antavat ensisijaisesti psykiatri-ylilääkäri Tuija Päivärinta, puh ja toissijaisesti, johtava ylilääkäri Risto Olli, puh Tarjous on toimitettava suomenkielellä klo mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallintokeskukseen suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Hallintokeskus Vierimaantie Ylivieska Kuoreen merkintä Psykiatri-ostopalvelu Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Päivi Peltokorpi terveyspalvelujohtaja LIITTEET Oikeudellisesti velvoittavat tiedot -lomake Hankinta- ja kaupalliset ehdot -lomake

10 OIKEUDELLISESTI VELVOITTAVAT TIEDOT Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan ja kaikissa kaupan asiakirjoissa lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot. Yhtiön tai vastaavan virallinen nimi: Osoite: Kotipaikka: Y-tunnus: TAI maininta ammatti- tai elinkeinorekisteristä, johon toimittajan on sijoittautumismaassaan merkitty Pyydetään palauttamaan täytettynä tarjouksen mukana, mikäli edellä mainitut tiedot eivät käy ilmi tarjouksesta.

11 HANKINTA- JA KAUPALLISET EHDOT Tarjousten voimassaolo Hintatiedot ja maksuehdot Tarjous on voimassa 12 kk tarjouksen määräajasta lukien Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä. Käsittely- ja laskutuslisiä tai muita vastaavia kuluja ei hyväksytä. Kaikki alennukset on sisällytettävä tarjoushintaan. Maksuehto on 14 pv netto. Myös pidemmät nettomaksuehdot hyväksytään, mutta ne käsitellään samanarvoisina. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen. Toimitusehto Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö FIN2001 Tavaran toimitus, laskutus ja muu kirjeenvaihto Tavara ja lasku lähetetään aina tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Lähetysluettelossa, rahtikirjassa ja laskussa on aina mainittava ostajan tilausnumero tai muu tilausviite. Muussa näitä hankintoja koskevassa kirjeenvaihdossa hankintakauden aikana on viitattava tähän tarjouspyyntöön ja toimittajan tarjoukseen. Pyydämme lähettämään laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa, mikäli käytössänne on verkkolaskutus. Sopimusrikkomukset, sanktiot ja ostajan oikeudet Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tuotteen laatu, muut ominaisuudet tai muut hankintapäätökseen vaikuttaneet tekijät muuttuvat. Mikäli myyjä rikkoo sopimusta, voi ostaja irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle rikkomuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset. Mikäli ostaja rikkoo sopimusta, myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tilausta ostajan ilmoittamana toimituspäivänä, on myyjä velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä ostajalle. Toimitusviiveet sanktioidaan julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

12 Päätöksestä ilmoittaminen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Erimielisyyksien ratkaiseminen Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite tai telefax-numero, johon hankintapäätös lähetetään. Tarvittaessa asiakirjat ovat erikseen sovittavana ajankohtana nähtävissä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallintokeskuksessa. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät sopimusriidat ratkaistaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia. Yleiset sopimusehdot Muilta osin noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014). Hyväksymme yllä esitetyt hankinta- ja kaupalliset ehdot. Paikka Aika Allekirjoittaja Nimen selvennys Tarjoajan virallinen nimi

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot