Kansanopiston johtaminen ja arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansanopiston johtaminen ja arviointi"

Transkriptio

1 Kansanopiston johtaminen ja arviointi Aki Ojakangas Antiikin filosofi Senecan mukaan tyynellä säällä voi kuka tahansa on perämiehenä. Kun meri käy, tarvitaan sellaista perämiestä, jonka taidoilla, tiedoilla ja kokemuksella saavutaan tavoiteltuun määränpäähän. Onnistunut matka vaatii perämieheltä ja koko miehistöltä osaamista: näkyvää ja näkymätöntä, kuuluvaa ja hiljaista. Sataman saavuttaminen tuottaa positiivista arviointia ellei sitten saavuta myöhässä. Ja joskus onnistunutkin tulos mitätöidään, kenties uudeksi perämieheksi pyrkivän toimesta. Hukkaan joutuminen kirvoittaa epämiellyttävää kritiikkiä perämiehen ammattitaidosta. Yhtä kaikki, peränpitäjä kantaa muita suurempaa vastuuta koko toiminnasta. Kansanopistojen johtaminen on muuttunut kaiken aikaa liikkeen yli 100-vuotisen historian aikana. Muuttumatonta on, että kansanopistot voivat edelleen painottaa omaa aatetaustaansa, valita itse pedagogiikkansa, suunnitella koulutustarjontansa ja opetussuunnitelmansa ja edelleen ne kantavat valtaosan kustannuksistaan itse. Lainsäädäntö tukee tätä opistojen vapautta, joskin valtiovalta ulottaa kontrollinsa nyt arvioinnin kautta kansanopistoihin. Viime vuosisadan loppupuolella kansanopistojen toimintaa leimasi kasvava markkinaehtoisuus. Sen kasvu luo ristiriitaa kansanopistoliikkeen toimintaan, jonka arvoja ovat tasa-arvo, demokratia, moniarvoisuus ja yhteisöllisyys. Johtajuutta kansanopistossa arvioidaan sen mukaan, miten yhteiskunnan, koulutusjärjestelmän, opiskelevan yksilön ja taustayhteisöjen sekä henkilöstön odotukset toteutetaan organisaatiossa nimeltä kansanopisto. Rehtorin johtamisrooleista Kansanopistojen kansallisen arvioinnin (2001) tulosten mukaan johtaminen on keskeinen avainalue opistojen selviytymisessä ja kehittämisessä. Raportin mukaan rehtorin vaihtuminen muutamissa opistoissa vaikeuttaa niiden johtamista ja pitkäjännitteistä kehittämistyötä. Myös opiston sisäisen kulttuurin ja ns. äänettömän ammattitaidon säilymisen kannalta rehtorin vaihtuminen on epäedullista. Arvioitsijat päättelevät, että kansanopistot ovat selvästi oman rehtorinsa luomuksia. Johtamisroolien muutosta kuvaa arvio, jonka mukaan koveneva kilpailu on tuonut rehtorin rooliin vahvaa toimitusjohtajamaisuutta. Rehtoreiden johtamisroolit ovat moninaistuneet. Laajassa johtamistutkimuksessa todetaan, että oppilaitosten rehtorit eivät ole enää perinteiseen tapaan pedagogisia johtajia ja virkamiehiä, vaan näiden roolien rinnalle on muodostunut uudenlaisia johtamisrooleja, kuten yrittäjä, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. (HTL Ilpo Ojalan lisensiaattityö 1998, Vaasan yliopisto.) Tutkimuksen tuloksena päädyttiin seuraaviin havaintoihin. 1. Rehtoreiden perinteisten johtamisroolien, pedagogiroolin ja virkamiesroolin rinnalle näyttää muodostuneen uudentyyppisiä johtamisrooleja, kuten yrittäjärooli, toimitusjohtajarooli sekä talousjohtajarooli. 2. Johtamisroolien sisältö muodostuu seuraavasti: Yrittäjärooli liittyy keskeisimmiltä osiltaan ostopalveluiden käyttöön ja sopimusohjaukseen, toimitusjohtajarooli liittyy kilpailua ja yhteistyötä koskevaan strategiseen päätöksentekoon ja talousjohtajarooli puolestaan oppilaitosten taloudellisen toimintavapauden lisääntymisen aiheuttamaan rehtoreiden taloudellisen päätöksenteon lisääntymiseen.

2 3. Myös perinteisten johtamisroolien sisällä arvioitiin tapahtuneen muutoksia: Pedagoginen johtamisrooli painottuu entistä enemmän tutkijan ja kehittäjän roolin suuntaan ja virkamiesrooli puolestaan oppilaitoksen toiminnan arvioijan roolin suuntaan. Kansanopistossa on leimallista, että rehtori toimii yhteisöllisenä johtajana, joka yhdistää henkilöstön johtamisen tuotantoprosessiin. Työyhteisön jäsenten verrattain pysyvä keskinäinen vuorovaikutus on johtamisen voimavara, jos sitä käytetään hyväksi. Kansanopiston sisäoppilaitosluonne on etu yhteisön johtamiselle, koska toimintamuoto edellyttää henkilöstöltä enemmän kuin pelkän vastuualueensa ydintehtävän suorittamisen. Se edellyttää jokaisen arviota osuudestaan internaattiin, ja keskustelua siitä, miten tätä pedagogista ja sosiaalista vahvuutta kehitetään. Rehtorin tehtävänä on johtaa ja tukea tätä keskustelua. Tutkija Kimmo Kevätsalon (1999) mukaan työyhteisöissä tuhlataan resursseja, koska luottamusta niiden käyttöönottamiseen ei ole. Kansanopistoissa oma päätösvalta on lisääntynyt ja sen viisas käyttö vaatii dialogia henkilöstön kanssa. Tämä heijastuu myös rehtoreiden pedagogiseen johtamiseen. Ojalan tutkimuksen mukaan perinteinen kasvattajan rooli perustuu pääasiassa rehtorin ja koulunjohtajan toimimiseen itse opettajana. Johtaminen tapahtuu tällöin ikään kuin esikuvana toimimisen kautta. Toinen pedagoginen johtamisrooli, tutkijan ja kehittäjän rooli, voi toimia myös johtamisen välineenä. Tämän kaltainen johtamisrooli perustuu asiantuntijuuteen ja laajaan tiedolliseen perustaan sekä tiedon soveltamiseen osaksi oman oppilaitoksen toimintaa. Tutkimuksen mukaan rehtoreiden mahdollisuuksia opetustoiminnan kehittämiseen tai ohjaamiseen rajoittavat opetuksen perinteet, ammattinormit ja opettajien perinteisesti itsenäinen asema opetuksen suhteen. Nämä elementit on löydettävissä myös kansanopistoista. Muutoksen johtaminen edellyttää tietoisuutta niistä opistokohtaisista hallinnon ja ajattelun rakenteista, jotka edistävät muutosta ja toisaalta pysyttävät nykyisyyttä. Kehittämistyötä tukee se tosiasia, että jokaisen kansanopiston henkilöstöstä löytyy yleensä sellaisia yksilöitä ja jopa kokonaisia henkilöstöryhmiä, joiden tietoisuus opiston toiminnan päämääristä edistää motivoitumista työssä. Yksi kehittämisen haaste on, miten laajennetaan päämääristä tietoisten osuutta henkilöstössä: Käytetty työaika ei ole enää riittävä mittari. Oikeudenmukaisuus johtamisessa Johtamista arvioidaan yleisesti sen mukaan, kuinka oikeudenmukaista se on. Arvioitsijat ovat joko yksilöitä, henkilöstöryhmiä, sidosryhmien edustajia tai opiskelijoita. Tällaista arviointia voidaan harvoin pitää objektiivisena, sillä useimmiten se on tunnepitoista tulkintaa tilanteista ja johtamistavasta. Tulkinta on aina seurausta jostakin, joka on koettu joko oikeudenmukaisuudeksi tai epäoikeudenmukaisuudeksi. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta työyhteisössä voidaan hahmottaa kahtena erilaisena kokonaisuutena: menettelytapoja koskevana oikeudenmukaisuutena ja resurssien ja palkintojen jakoa koskevana oikeudenmukaisuutena. Menetelmiä koskeva oikeudenmukaisuus on ikään kuin linjakysymys, ja toisaalta resurssien ja palkitsemisen jakoa koskeva oikeudenmukaisuus koetaan enemmän ainutkertaisena asiana. Olipa kyse kummasta tahansa, rehtorin on oltava tietoinen ratkaisujensa oikeudenmukaisuudesta ja pyrittävä toimillaan ylläpitämään oikeudenmukaisuutta työyhteisössään. Ruohotien (2000) mukaan esimies voi varmistua sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta luottamuksen, asemansa ja neutraalisuuden avulla. Luottamus saavutetaan ottamalla päätöksenteossa huomioon toisten ihmisten tarpeet ja mielipiteet. Rehtorin asema riippuu myös vuorovaikutukseen liittyvistä seikoista, kuten toisten arvostamisesta, heidän oikeuksiensa tunnustamisesta ja kunnioittamisesta. Neutraalisuus edellyttää tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa ja siipien katkaisemista tarjotuilta taruilta sekä rehellisyyttä.

3 Oikeudenmukaista johtamista on, kun työntekijää kuullaan omassa asiassaan. Oikeudenmukaista johtamista on, kun säännöt ovat samat kaikille ja ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan tänään ja huomenna. Edelleen oikeudenmukaisuutta edistää päätöksenteon perustuminen mahdollisimman totuudellisiin tietoihin. Päätöksenteon perusteet selvitetään niille, joita päätökset koskevat. Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen tuottaa työyhteisön sisään vakautta ja vähentää epävarmuutta. Oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen suojaa myös työntekijöiden terveyttä. Suomalaisvoimin tehdyssä laajassa, henkilöstön kokemuksia johtamisen oikeudenmukaisuudesta selvittävässä, tutkimuksessa todetaan, että oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen vähentää sairastumisriskiä. Tutkimus tehtiin sairaalaympäristössä, mutta tutkijoiden tulokset ovat laajennettavissa myös muille aloille. Tulosten mukaan oikeudenmukaiseksi koetussa työyksikössä sairastumisriski voi jäädä jopa puoleen verrattuna niihin, jotka kokivat oikeudenmukaisuuden johtamisessa heikoksi. (Työterveyslaitoksen tutkimustiedote artikkelista, joka julkaistiin American Journal of Public Health -tiedelehden numerossa 1/2002. Tulos perustuu suomalaistutkimukseen, jonka ovat tehneet tutkijat Marko Elovainio, Mika Kivimäki ja Jussi Vahtera ) Rehtorin johtamistyön avainprosessit Johtamistyö kansanopistossa on monien prosessien ohjaamista, kehittämistä ja arviointia. Johtamisen arviointia ja kehittämistä voidaan tarkastella johtamisen eli lähinnä rehtorin, työprosessien kautta Rehtorin johtamistyö voidaan purkaa keskeisiksi avainprosesseiksi, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden rehtorin tehtäviin kuuluvista vastuualueista. Ne toistuvat enemmän tai vähemmän samanlaisina ja samalla aikataululla (syklisyys) vuodesta toiseen. Prosessikuvausten avulla pyritään hahmottamaan rehtorin toimeen liittyvät avaintulokset sekä näiden tulosten saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät. Prosessit etenevät opiston työvuoden kierrossa eri aikatauluissa ja prosessikuvauksella halutaan tuoda esiin, mitkä prosessit ovat keskeisimmässä asemassa vuoden eri jaksoilla. Artikkelin liitteenä olevan lomakkeen (liite 1) avulla voi jokainen kansanopiston johtotehtävissä oleva hahmottaa omat avainprosessinsa ja liittää niihin ne tavoitteet ja tehtävät, joiden avulla hänen strateginen työnsä toteuttaa asetettuja tavoitteita ja viime kädessä opiston missiota. Avainprosessien avulla voidaan jäsentää rehtorin työaikaa, arvioida käytettävissä olevan työajan riittävyyttä eri jaksojen aikana ja luoda perusta lyhyemmän aikavälin työn ja ajankäytön suunnittelulle. Rehtorin keskeiset työprosessit voitaneen määritellä seuraavasti. Luettelo ei ole varmaankaan kaikille yhteinen, mutta yhteisiä vuosirytmiin liittyviä prosesseja siinä varmasti on: 1) strategiaprosessi (kehittämisprosessi) 2) vuosisuunnitteluprosessi (toimintasuunnitelmaprosessi) 3) resursointiprosessi 4) hallintoprosessi (tarvittavien päätösten aikaansaaminen) 5) tuotantoprosessi (vuosisuunnitelman toteuttaminen opetus- ja palveluprosessina) Nämä prosessit ovat limittäisiä ja johtajan ajankäyttö jakaantuu niiden kesken. Strategiaprosessi sisältää ne toimet ja työt, jotka rehtori kohdistaa opistonsa tulevaisuuden varmistamiseen. Strategia tarkoittaa tässä keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valintaprosessia, ja olemassa olevan strategian muuttamista toimintaympäristön muutoksia ennakoiden. Tavoiteltava aikaulottuvuus on 2-5 vuotta. Opiston tulevaisuuden kannalta strategiaprosessi on elintärkeä, vaikka usein rehtorista saattaa tuntua, että kunhan selviäisi seuraavaan lukuvuoteen.

4 Strategisen toiminnan vaihtoehdot voidaan pelkistää kolmeen vaihtoehtoiseen tyyppiin. Tulevaisuuteen voidaan ajautua, jolloin odotetaan, mitä muu maailma meille tehtäväksi asettaa. Toisen vaihtoehdon mukaan voidaan sisäisin muutoksin sopeutua ulkoisiin vaatimuksiin, reagoida ja toimia ulkoisten muutosten myötä. Kolmantena vaihtoehtona on ennakoida muutoksia, valmistautua niihin ja tehdä tulevaisuutta jo tässä ajassa. Strategiaprosessin keskeisiä kysymyksiä ovat miksi ja mitä. Strategia ei ole pelkästään muutoksen väline, vaan sen avulla pyritään luomaan mahdollisimman suurta vakautta muutoksen keskelle. Tämän päivän opistomaailmaan kuuluu luontevasti se, että strategian muotoilemiseen osallistuvat niin hallintoelimet, sidosryhmät kuin henkilöstökin. Opettajillekaan ei enää riitä se, että he hyvin kehittävät omaa oppiainettaan. Heidän osaamistaan tarvitaan koko opistoa koskevien muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen. Rehtorin tehtävänä on johtaa tämä monenlaisia näkökulmia, intressejä ja toiveita sisältävä prosessi ehjäksi strategiaksi, johon koko opisto voi sitoutua. Vuosisuunnitteluprosessi kattaa kaikki ne toimet ja työt, jotka kohdistuvat seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Rehtori tämän prosessin johtajana joutuu näkemään opistonsa osiaan suurempana kokonaisuutena. Hän johtaa suunnittelun kokonaisuudeksi, jolla opiston toiminta-ajatusta toteutetaan mahdollisimman hyvin. Yhteistyö henkilöstön ja sidosryhmien kanssa korostuu tässä prosessissa. Myös erilaiset ristiriidat erilaisista toimintaa koskevista näkemyksistä nouseva usein suunnittelun yhteydessä esille. Johtajan tehtävänä on edistää erilaisten näkemysten yhteensovittamista toimivaksi toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi. Toiminnan ja talouden suhde on vuosisuunnittelun perusta. Vuosisuunnittelussa on siksi oltava oikea tieto meneillään olevan kauden taloudesta ja koulutuksen toteutumasta. Selkeä, helposti tulkittava ja toiminnan keskeisten tunnuslukujen muodostama arviointikooste voi olla tarpeen. Tämän artikkelin liitteenä (liite 2) on erään opiston laatima tunnuslukukooste, jonka avulla kuluvan kauden toimintaa ja taloutta voidaan seurata. Seurannan tarve riippuu tietysti kunkin opiston toimintatavasta ja - rytmistä. Lyhytkurssiopistoissa tiheämpi mittaaminen on tarpeen, kun taas pitkien linjojen opistoissa toiminnan kuormitusmittarit (esim. opiskelijaviikot) mitataan harvemmin vuoden kuluessa. Johtamisen keskeinen alue on huolehtia niistä resursseista, joilla tavoiteltu tulos toteutetaan. Henkilöstön työnjako, jaksaminen ja osaamisen kehittäminen ovat rehtorin johtamistyön arkipäiväistä aluetta. Henkilöstön ja talouden yhteys on kansanopistoissa vankka, sillä kiinteiden kustannusten, etenkin palkkojen, osuus koko opistotaloudesta on suuri. Resursointiprosessi toimii sitä sujuvammin, mitä selkeämmin työnjako opistossa on kuvattu. Selkeä, mutta joustava tehtäväkuvaus, yhteistyön mahdollisuus sekä tavoitteiden selkeys antavat mahdollisuuden jokaiselle työntekijälle itsenäiseen työskentelyyn omassa lähiryhmässään. Sujuva työ ja yhteistyö mahdollistavat johtamisen suuntaamisen strategiaan ja suunnitteluun yksityiskohtaisen työnjohtamisen sijasta. Opiston itsearviointi taas tuottaa rehtorille tietoa siitä, miten tuo työnjako ja yhteistyö toimii suhteessa tavoitteisiin. Palveluketjun yhtenäisyys ja sujuvuus ovat osa toiminnan tehokkuutta. Sitä lisäävät mm. palveluketjujen kuvaukset ja niiden työkokonaisuuksien yhteinen hahmottaminen, joita kullakin työalueella on. Yhteiset työalueittaiset (mm. ravintola, toimisto, johtoryhmä, kiinteistö, siivous) kuvaukset edistävät yhteisen näkemyksen luomista yhteisistä työprosesseista. Jo niiden yhteinen laatiminen tuottaa yhteistä tietoa! Liitteenä (liite 3) on erään opiston johtoryhmän laatima kuvaus tehtävistään. Resursointiprosessiin osallistuvat kaikki, mutta resursointipäätökset, jotka noudattavat omaksuttua strategiaa, tehdään hallintoprosessissa. Opiston johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että opiston hallinto on ohut, virtaviivainen, tehokas ja oikeudenmukainen. Rehtorin ja muun opistojohdon on huolehdittava siitä, että aikapanos, joka käytetään hallintoon, mukaan lukien hallintoelimet, on riittävä,

5 mutta niukka. Hallintoprosessin tulee taata opiston järkevä toiminta sekä toiminnan sujuminen omaksuttujen sääntöjen ja asetettujen säädösten mukaisesti. Johtajan on hallittava opistotoiminnan säädöstö ja huolehdittava opiston omissa käsissä olevan säännöstön ajanmukaisuudesta ja toimivuudesta. Sisäiset määräykset ovat opiston toiminnan ohjauskeinoja, eivät järkevän toiminnan esteitä. Joskus on johtajan tehtävä määrittää, mikä on tuo opistossa noudatettava järkevä toimintatapa. Tällaisia tilanteita tulee silloin, kun esitetään erilaisia tulkintoja jonkin yhteisen säännöksen noudattamisesta. Opiston hallintoprosessin tulee olla mahdollisimman selkeä, vakaa ja ennustettava. Siksi opiston päätöksentekohierarkian on oltava sellainen, että samoja päätöksiä ei tarvitse tehdä monella tasolla. Edelleen on hallintotoiminnan laatua tehdä vain sellaisia päätöksiä, jotka voidaan toteuttaa ja jotka toteutetaan. Tämän varmistamiseksi on syytä ajoittain tarkistaa hallintoelinten pöytäkirjoista kokouksissa tehdyt päätökset. Sitten on arvioitava, mitkä niistä on toteutettu ja mitkä ovat prosessissa. Näin edistetään päätöksenteon ja toteuttamisen yhteyttä. Opiston korkeimman päättäjän eli johtokunnan tulee tehdä vain ne päätökset, jotka sille johtosäännön nojalla kuuluu. Rehtorin on johtokunnan puheenjohtajan kanssa huolehdittava siitä, että johtokunnan strateginen rooli säilyy ja kehittyy. Paperiliittimien hankintapäätökset eivät kuulu johtokuntaan, vaikka ne kenties jäsenten mielestä olisivat mukavan konkreettisia päätöksiä. Opiston johtoryhmän on käsiteltävä sellaisia asioita, jotka edistävät johtamista ja toiminnan sujumista opistossa. Rehtorin, talouspäällikön, linjajohtajien, emäntien, palvelupäällikön jne. päätöksenteon tulee olla selkeää, ja merkittävistä päätöksistä on pidettävä luetteloa. Tuotantoprosessi sisältää sen arkipäiväisen toiminnan, joka toteuttaa tehtyjä suunnitelmia ja tähtää strategian toteuttamiseen. Osa opistoarjen toiminnasta ei kuitenkaan toteudu suunnitelmien mukaan tai se on sellaista, jossa on aihetta muuttaa strategian vaatimusten mukaisiksi. Tällaisessa tilanteessa korostuu muutosjohtaminen. Johtajan on luotava yhteistyössä henkilöstön kanssa turvallisuutta, muutosmotivaatiota ja dialogia. Turvalliseksi koetussa työyhteisössä muutosten tekeminen on sujuvaa. Muutokset voidaan käsittää siirtymisenä uuteen turvalliseen tilaan, josta taas aiheutuu muutostarpeita ja niin edelleen. Tuotantoprosessiin kuuluu myös rehtorin oma opetustyö. Monissa opistoissa rehtorin toimitusjohtajarooli vie suurimman osan aikaa. Henkilöstöjohtaminen ja talousjohtaminen kuuluvat siihen. Opettajakunta varmaan odottaa rehtorilta myös pedagogista panosta, kokemusta opettamisen työstä. Rehtorin opetustyön suhde opiston kokonaisjohtamiseen, jonka osia esitellyt prosessit ovat, ratkaisee paljon. Rehtorin opetustuntimäärä on aina opistokohtainen asia, mutta kuinka hyvin voi opistonsa prosesseja johtaa rehtori, joka joutuu opetustyössään urakoimaan jatkuvasti yli 700 tuntia vuodessa? Toisaalta rehtori, jolla ei ole minkäänlaista opetuskontaktia opiskelijoihin, saattaa irtaantua arjen prosesseista ja näkemys opettamisesta näivettyy. Esimerkki: Arviointikohteena ajankäyttö Kansanopistotyön laatua on johtajan järkevä ajankäyttö. Sitä voidaan arvioida edellisten avainprosessien analysoinnin avulla. Voidaan selvittää, miten rehtorin ajankäyttö vaihtelee avainprosessien kesken. Käypiä välineitä ovat työpäiväkirjat, ajankäytön tarkka kirjaaminen ja tehokas, mutta raskas varjostamisprosessi. Seuraavat ajankäytön analyysin välineet perustuvat kirjoittajan omaan kehittämisprojektiin, joka tehtiin varjostamismenetelmää käyttäen. Varjostaja seurasi ajankäyttöä kuuden viikon ajan yhtäältä arvioimalla työn ennakkosuunnittelua ja toisaalta arvioimalla ennakkoon sitomattoman

6 työajan käyttöä. Arvioinnissa ei ole otettu huomioon matkatyöpäiviin sisältyvää kokonaistyöaikaa, joka usein on suurempi kuin ns. toimistotyöaika, eikä iltaisin ja viikonloppuisin pääasiassa kotona tehtyä työtä. Rehtorin ajankäyttö on mahdollista jakaa ennalta sidottuun työaikaan ja ennalta sitomattomaan työaikaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu kaikki se työ, joka on kalenteriin ennakkoon merkitty: matkat, kokoukset, sovitut palaverit, opetustyö ja sen valmistelu jne. Toiseen luokkaan kuuluu se työ, jota ei ole kalenteriin sovittu, mutta joka on oleellinen osa johtamistyötä. Kuvatun jaottelun mukaan saatiin tulokseksi, että rehtorin työajasta 44% on ennalta tiukasti sidottua kokouksiin, palavereihin ja matkapäiviin. Opetustyöhön hän käytti noin 12 % työajasta. Ennalta sitomattomaan ns. toimistotyöskentelyyn jäi käytettäväksi näin ollen reilut 40 % työajasta. Ennalta sitomaton työaika koostuu kirjoitustyöstä, päivittäisistä ad hoc -palavereista, postinkäsittelystä, puheluista jne. Tästä työstä noin 40 % havaittiin vuorovaikutteiseksi toiminnaksi työyhteisön jäsenten tai muiden ihmisten kanssa. Työn edellyttämiin kirjoitustöihin kului noin 30 % ja vastaava aikamäärä kului sekalaisiin paperitöihin kuten postinkäsittelyyn, dokumenttien lukemiseen ja niiden etsimiseen. Kehittämisprojektissa selvisi, että suurimmat ajanryöstäjät kuuluivat ennakolta sitomattomaan työaikaan. Tarkemmin oli kyse rehtorin tavasta pitää jatkuvasti avoimia ovia, jolloin työn tekeminen keskeytyi asialla olleen ihmisen sisääntuloon. Toinen ajanryöstäjä oli tuo epämääräinen paperityön alue, jossa erityisesti arkistoinnin puutteet kostautuivat etsinnässä. Kokonaisuudessaan ajankäytön seuranta kertoi, että rehtorin ajankäytöstä 74 % oli vuorovaikutteista työtä. Näin on oltavakin, sillä ihmisten kanssa toimiminen on rehtorin arkipäivää. Työyhteisön johtaminen on suunnan pitämistä ja keskustelukumppanuutta vaihtoehtojen löytämiseksi ja ongelmien ratkomiseksi. Modernin johtamiskäsityksen mukaan esimiehen tehtävänä on luoda motivaatiota ja mahdollisuuksia alaistensa taitojen soveltamiselle työyhteisössä. Edelleen johtajan on tuettava alaistensa suoriutumista ja kehittymistä tehtävissään. Tämä sosiaalinen prosessi on väistämättä vuorovaikutteista ja keskeinen osa rehtorin työtä. Tähän prosessiluontoisuuteen kuuluu myös, että alaiset määrittävät johtajuutta. He arvioivat johtamista, ja rehtorin on syytä muistaa, että johtajuus ja johtajan persoona eivät ole sama asia! Rehtorin ajankäyttöä säätelevät siis johtamistyön avainprosessit. Työtehtävät vaihtelevat strategisen ja päivittäisjohtamisen välillä. Pedagoginen johtajuus on sidoksissa strategiaan ja päivittäisjohtamiseen. Oppimisen johtaminen koostuu opiston tarjoamien oppimismahdollisuuksien organisoimisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä, pedagogiikan kehittämisestä ja resursoinnista. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen on rehtorin kaiken työn tavoite. Se voidaan jakaa avainprosesseihin, joiden avulla johtamista voidaan arvioida ja kehittää

7 Lähteet ja kirjallisuutta Järvinen, Pekka Esimies ja työyhteisön kehittäminen. WSOY. Määttä, Jukka & Yrjölä, Pentti Perinteen ja nykyajan puristuksessa. Kansanopistojen arviointi. Arviointi 10/2001. Opetushallitus. Raivola, Reijo Tehoa vai laatua koulutukseen. WSOY. Ruohotie, Pekka Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WSOY. Räty, Olli Rehtori johtajana, oppimisen johtaminen. Mänttä.

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot