TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE"

Transkriptio

1 TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto

2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana Työsuhde Työaika Poissaolot ja niiden korvaaminen Ruokailut Työturvallisuus Työaikaseuranta Yhteydenpito Liikkumisen ja asumisen kustannukset Työssäoppimistehtävät Tavoitteet Oppimispäiväkirja Raportti Työnäyte Esitys Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Arviointiohjeet Arviointi asteikolla Opiskelijan lunttilista Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen

3 2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen yleistavoite on, että opiskelija saa tilaisuuden ammatilliseen kasvuun ja työkokemukseen aidossa työympäristössä ja harjaantuu vähitellen todelliseen työprosessin hallintaan Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Työssäoppimisen jaksot sijoittuvat 2. ja 3. lukuvuodelle siten, että 2. lukuvuonna jakson maksimipituus on pääsääntöisesti (2-)3 kuukautta ja 3. lukuvuonna (3-)4 kuukautta. Pääosa työssäoppimisesta sisältyy eriytyviin ammatillisiin opintokokonaisuuksiin. Tällöin opiskelija osaa jo perusasiat AV-viestinnän perustehtävistä työpaikalle mennessään ja työssäoppimisjaksojen painopiste on erikoitumisopinnoissa. Työssäoppimiseen perehtynyt ammatillisten opintojen opettaja järjestää työssäoppimisen paikat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja varmistaa, että työpaikoilla on käytetettävissä koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskelijan vastuullinen työnohjaaja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että työnohjaajalla on riittävästi aikaa ja resursseja tukea opiskelijaa. Ohjaava opettaja neuvottelee ja oppilaitos tekee kirjallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Sopimukseen kirjataan mm. osapuolten tehtävät, opiskelijan tavoitteet ja keskeiset työtehtävät. Työssäoppimissopimus viimeistellään yhdessä työnohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kesken. Keskustelussa otetaan huomioon työyhteisön tarpeet ja mahdollisuudet mm. opiskelijan työtehtävien, työtilan ja käytettävissä olevan laitteiston ja ohjelmien suhteen. Työssäoppimisjaksosta laaditaan opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma. Työssäoppimisjakson tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan vastaamaan paremmin opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja työssäoppimispaikan työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija valmistelee etukäteen suunnitelman, jota tarkennetaan viimeistään ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Suunnitelma lisätään työssäoppimissopimuksen liitteeksi. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten perusopintojen avulla sekä antaa hänelle tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksonkin aikana opintoihin liittyvää ammattitietoutta. Ennen työssäoppimisjakson alkua ammatillisten opintojen opettaja käy opiskelijoiden kanssa läpi alan tärkeimmät työturvallisuusasiat sekä asenteelliset valmiudet.

4 3 Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat kiinnittää huomiota turvalliseen työskentely-ympäristöön riippumatta paikasta tai työtehtävistä. Tämän lisäksi opiskelijan on osattava kysyä neuvoa, jos hän ei suoriudu työtehtävistä itsenäisesti. Työssäoppimispaikan työnohjaaja perehdyttää opiskelijan työturvallisuusohjeisiin. Myös vastuukysymykset käydään läpi. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota ohjaukseen ja valvontaan sekä palautteen antamiseen. Av-viestinnän opiskelijoiden työssäoppimisjakson pituus on yhteensä 24ov. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson joko palkallisena työsuhteessa tai palkattomana oppilaitoksen opiskelijana. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Siitä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ulkomailla suoritettavaan työssäoppimiseen voi hakea avustusta. Lisätietoja antaa ohjaava opettaja. Arviointi suoritetaan työssäoppimisjakson päätyttyä opettajan, opiskelijan ja työnantajan edustajan (mielellään työnohjaaja) yhteisessä palaverissa. Myös opiskelija pääsee arvioimaan omaa oppimistaan ja työtehtävien suoritustaan sekä antamaan oman palautteensa työssäoppimispaikasta, ohjauksesta ja ohjaavan opettajan toiminnasta. Näin parannetaan kykyä arvioida itseään ja muita sekä lisätään elinikäisen oppimisen valmiuksia Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen tavoitteet ja sisällöt muodostuvat soveltuvasti sitä vastaavan opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Lisäksi työssäoppimiseen liittyy olennaisena osana asenteellisten valmiuksien, arviointitaitojen ja sosiaalisten taitojen tavoitteet ja niiden saavuttaminen. TO-jaksolla opiskelija kehittää edelleen niitä ammattitekniikan ja ammattiilmaisun perustaitojaan, joita hän on tähänastisessa opiskelussaan hankkinut. Opiskelijat ovat suorittaneet ennen työssäoppimisjaksoaan mm. kuvaamisen, valaisun, äänen, editoinnin, valokuvaamisen, kuvankäsittelyn, animaation ja tuotantotyön peruskurssit.. Opiskelijat ovat suorittaneet edellä mainittujen opintojen lisäksi kulttuuri- ja taidealan sekä tietojenkäsittelyn perusopintoja sekä joitakin yleisaineita. Heillä on myös ollut projektitöitä, joissa he ovat harjoitelleet produktioissa työskentelemistä ja saaneet tilaisuuksia seurata ja harjoitella työprosesseja produktioiden alusta loppuun asti. Suurin osa työssäoppimisjaksojen ammatillisista opinnoista määritellään henkilökohtaisissa opetussuunnitelmassa soveltuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu joillakin av-alan suuntautumisen alalla.

5 4 Työssäoppimisen aikana suoritettaan 2 näyttöä eri ammattiosaamisen kokonaisuuksista. Ammattiosaamisen näyttö voi olla tavallinen työpaikalla suoritettava työkokonaisuus. Näytöistä sovitaan työpaikan työssäoppimisen ohjaajan ja näytöistä vastaavan opettajan kanssa. Työssäoppijan pitää suunnitella näyttötehtävä ja sen aikataulu yhdessä työssäoppimisen ohjaajan kanssa ja esittää se hyväksyttäväksi työssäoppimisen opettajalle. Näyttö järjestetään sovitun aikataulun mukaan työssäoppimisen loppupuolella; viimeistään noin kaksi viikkoa ennen työssäoppimisen loppumista,. Työssäoppimisen arviointiin sisältyy näyttö ja sen arviointi työssäoppimisjakson lopussa. Näytön arvointikeskustelu voidaan tehdä ennen työssäoppimisen arviointia tai sen yhteydessä. Keskusteluun osallistuu opiskelija ja työpaikan työssäoppimisen ohjaaja sekä ohjaava opettaja. 2. Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana 2.1. Työsuhde Jos opiskelija ei ole työssäoppimisjakson aikanan työsuhteessa työnantajaan, hän on oikeutettu saamaan normaalisti opintotukea ja opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja joissain tapauksissa matkakustannuskorvauksia (kotityöpaikka). Työssäoppiminen voidaan suorittaa myös työsuhteessa, jolloin em. opiskelijaetuudet poistuvat. Kaikissa tapauksissa työnantajan toivotaan mahdollisuuksien mukaan järjestävän työpaikkaruokailun Työaika Opiskelijan työaika noudattaa vastaavan kokopäiväisen työntekijän työaikaa kuitenkin niin, että työtunteja täytyy kertyä päivässä vähintään 7 h ja viikossa 35 h. Työsuhteessa oleva opiskelija noudattaa voimassaolevia, normaaleja työsuhteen asetuksia, säädöksiä ja sopimuksia. Työajasta tulee maininta sopimukseen. Opiskelijan opintoviikkokertymään on laskettu myös oppimistehtävien tekeminen, joten joidenkin opiskelijoiden kohdalla todellinen viikoittainen työaika tehtävineen nousee ajoittain yli 40 h:n.

6 5 Työssäoppimisjaksoon Sisältyy viiden- kahden työpäivän pituinen syysloma, talviloma. Opiskelija voi sopia työnantajan kanssa sen pidettäväksi myös muuna ajankohtana Poissaolot ja niiden korvaaminen Jos sairastut TO-jakson aikana ja sairaus kestää yli viikon, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaasi Ruokailut Opiskelija kysyy ensisijaisesti työnantajan tarjoamaa ruokailumahdollisuutta, ilmaisena tai maksullisena. Tieto tästä laitetaan sopimukseen. Jos opiskelija on työsuhteessa, hänelle kuuluu järjestää ruokailumahdollisuus niinä päivinä, kun työaika ylittää 5 h päivässä. Oppilaitoksen opiskelijana hänelle kuuluu yksi lämmin ruokailumahdollisuus joka päivä, kuitenkin juuri vain työssäoppimisjakson työpäivien lukumäärän verran yhteensä. Ruokailut maksetaan opiskelijan pankkitilille ateriakorvauksena. Ateriakorvausta varten täytetään kirjallinen hakemus,joka toimitetaan työssäoppimisen ohjaavan opettajan allekirjoitettavaksi. Lomake löytyyt AV-viestinnän www-sivuilta 2.5. Työturvallisuus Kaikille osapuolille selvitetään työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Työssäoppimisen järjestämistä säätelevät lisäksi mm. laki nuorista työntekijöistä (998/93, muutettu 754/98), asetus nuorten työntekijöiden suojelusta (508/86, muutettu 679/90 ja 1428/93) ja mainittujen säädösten nojalla annetut työministeriön päätökset sopivista kevyistä töistä (1431/93) ja vaarallisista töistä (1432/93) sekä vahingonkorvauslaki (412/74) Työaikaseuranta Opiskelija täyttää työaikaseurantataulukkoa, joko valmista pohjaa tai muuta vastaavaa. TO:n jälkeen opiskelija toimittaa työpaikan ohjaajan allekirjoittamat työaikaseurantalistat ohjaavalle opettajalle.

7 Yhteydenpito Ohjaava opettaja vierailee työpaikalla työssäoppimisjakson alussa ja lopussa. Sekä näytön antamistilaisuudessa, jossa suoritetaan näyttö ja mahdollisesti myös arviointi. Tarvittaessa ohjaava opettaja käy opiskelijan luona myös muuna aikana. Syy tällaiseen käyntiin voi olla esimerkiksi työnohjaajan tai opiskelijan pyyntö. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan ohjaajan kanssa arvioinnista. Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimistehtävänsä ja oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantataulukon, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Ongelmatilanteen sattuessa opiskelija ottaa yhteyden ohjaavaan opettajaan tai osastonjohtajaan Liikkumisen ja asumisen kustannukset Opiskelijan opintososiaaliset edut säilyvät ennallaan, jos työssäoppimisjakso suoritetaan palkattomana. Mikäli opiskelija on palkallisessa työsuhteessa, tuloissa tapahtuvat muutokset on syytä ilmoittaa Kelalle hyvissä ajoin, jotta vältytään ikäviltä takaisinperinnöiltä. 3. Työssäoppimistehtävät 3.1. Tavoitteet Opiskelijat laativat etukäteen työssäoppimisjaksolleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa. Niitä tarkennetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Tavoitteet tulevat liitteeksi sopimukseen Oppimispäiväkirja Opiskelijat pitävät jokaisesta työpäivästään oppimispäiväkirjaa, jonka sisällöstä keskustellaan lisää vielä ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Oppimispäiväkirjan tarkoitus ei ole vain mekaanisesti luetella, mitä opiskelija on päivän mittaan tehnyt, vaan siitä tulisi käydä ilmi, mitä uusia tietoja, taitoja, asenteita, arvoja opiskelija mahdollisesti on mielestään omaksunut, tai mitä ajatuksia työ on opiskelijan mielessä herättänyt. Oma ajatuksellinen panos oppimispäiväkirjassa on tärkeintä.

8 Raportti Oppimispäiväkirjasta laaditaan kirjallinen raportti. Raportin pituus on 5-7 liuskaa. Formaatti: Kansilehti, sisällysluettelo, teksti sekä mahd. liitteet. Otsikot ovat: 1) Yrityksen esittely, 2) Työni yrityksessä, 3) Pohdintaa. Riviväli 1,5, fontti Arial tai Times New Roman ja fonttikoko 12. Työhön voi liittää kuvia, muistiinpanoja yms. mikä on oleellista työn kannalta Työpaikalla suoritettava näyttö tehtävä 2-3 kpl Työpaikalla suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä. Näytön sisällön tulee vastata valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia osaamisvaatimuksia. Pohdi mikä näyttösi voisi olla. ja palauta suunnitelma työssäoppimisen ohjaajallesi hyväksyttäväksi Esitys Työssäoppimisjakson päätyttyä opiskelija esittää yhteistilaisuudessa alemman vuosikurssin opiskelijoista ja opettajista koostuvalle yleisölle lyhyen selostuksen työssäoppimisjakson työyhteisöstä, työtehtävistä, odotuksistaan, mahdollisen konkreettisen työnäytteensä (esim. ääni-, video- tai multimediatallenne), oma arvio tästä työssäoppimispaikasta, omasta pärjäämisestään työtehtävissään ja oppimisprosessistaan. 4. Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Opiskelija laatii ennen työssäoppimisjaksoa itselleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa, joita hän tarkentaa ohjaavan opettajan ensimmäisen käynnin yhteydessä yhdessä työnohjaajan ja opettajan kanssa. Tässä tilaisuudessa täsmennetään kolmikantaperiaatteella myös jakson oppimisen toteuttamissuunnitelma: mitä työtehtäviä opiskelijalle annetaan, mitä hän niiden kautta oppii, mitä kalustoa ja ohjelmistoa käyttää, kuka on ensisijainen työpaikkaohjaaja, työajat, valta- ja vastuukysymykset jne. Suunnitelma saa olla hyvin konkreettinen. Arvioinnista annetaan erilliset ohjeet, ks. s. 8. Myös työyhteisölle ja työssäoppimisen ohjaajalle annetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä opastusta työssäoppimisjakson arvioinnista. Arvioinnissa on seuraavanlaisia periaatteita: jatkuva arviointi (opiskelijan jatkuvaa työtoimintaa arvioidaan, ei vain tulosta), kannustava ja itsenäiseen toimintaan ohjaava arviointi (esim. opiskelijaa kannustetaan positiivisesti löytämään itse parhaimmat työtapansa, etsimään tietoa, miettimään asenteitaan ja arvojaan ja suhdettaan alan työtehtäviin), ja itsearviointi (oppimispäiväkirja on tässä hyvä väline).

9 8 Arviointi perustuu työssäoppimisen ohjaajan arviointiin, ohjaavan opettajan arviointiin sekä opiskelijan itsensä antamaan arviointiin. Arvosana koostuu suoritetusta työssäoppimisjaksosta täysine työpäivineen, työssäoppimisen ohjaajan antamasta arvosanasta, tehdyistä oppimistehtävistä, niistä ohjaavan opettajan antamasta arvosanasta sekä opiskelijan omasta arviosta. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan työssäoppimisen ohjaajan kanssa arvioinnista. Lopullisen arvosanan antaa ohjaava opettaja. Arvosana-asteikko on: täydennettävä suoritettu (0--3) Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantakaavakkeen, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Esitykset työssäoppimisjaksosta pidetään välittömästi jakson päätyttyä, joten opiskelija joutuu koostamaan esitystään jo jakson viimeisillä viikoilla. 4.1.Arviointiohjeet Työssäoppimisen arvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita, jotka on määritelty opetushallituksen määräyksessä ja tarkennettu oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Arviointia suoritetaan koko työssäoppimisprosessin ajan. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy. Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltaminen selvitetään opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja vastuuopettajan kesken. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta hänen kohdallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla tulee olla ennen työssäoppimista tieto arvioitavista kohteista, kiitettävän, hyvän ja tyydyttävän tasolla sekä oppimisen arvioinnin menettelytavat, joita häneen tullaan soveltamaan. Työssäoppimisjakson arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä opiskelijan, vastuuopettajan ja työpaikkaohjaajan arviointikeskusteluun. Työssäoppimisjakson arvioinnista päättävät vastuuopettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Työssäoppimisen lopulliseen arviointiin vaikuttavat työpaikkaohjaajan arvio, opiskelijan itsearviointi, vastuuopettajan arvio ja työssäoppimisjakson oppimistehtävien suorittaminen. Arviointipäätöksen allekirjoittavat sekä vastuuopettaja, työpaikkaohjaaja että opiskelija arviointikeskustelun jälkeen. Työnantaja antaa opiskelijalle erillisen todistuksen ja arvion työssäoppimisesta niin sovittaessa. Mikäli opiskelija on työsopimussuhteessa, työnantaja antaa työtodistuksen. Tutkintotodistukseen merkitään erikseen näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa. Arviointikohteita ovat:

10 9 opiskelijan omat tavoitteet oppimistehtävien suorittaminen opiskelijan vahvuudet ja kehittämisalueet kyseisen työssäoppimisjakson ammatilliset tavoitteet työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen 4.2. Arviointi asteikolla 1-3 Työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen ja ammatilliset tavoitteet Koska ensimmäinen työssäoppimisjakso sijoittuu toisen opintovuoden puoleenväliin, takana on opiskelua vasta puolitoista vuotta. Yhteisten aineiden ja laaja-alaisten ammatillisten perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus oppimisessaan työpaikalla keskittyä ensimmäistä kertaa suuntaaviin ammatillisiin opintoihin. Hän voi myös edelleen tutustu laaja-alaisemmin erilaisiin työtehtäviin, menetelmiin ja laitteistoihin sekä ohjelmistoihin. Työssäoppimisjakson arvioinnissa huomio kiinnittyy seuraavien vahvuuksien ja kehittämisalueiden löytymiseen: - sosiaaliset taidot - asenne työhön - ryhmätyötaidot - aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja luotettavuus - ammattitekniikan ja ammatti-ilmaisun perustaidot Sekä keskitytään löytämään edellisten lisäksi seuraavia vahvuuksia ja kehittämisalueita: - tekniset tiedot ja taidot - ammattitoimintaan liittyvät tiedot ja taidot - ammatti-ilmaisuun liittyvät tiedot ja taidot. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan toisten huomioonottamista ja normaalia hyvää käyttäytymistä. Asenteen työhön tulee olla innokas, mutta kuitenkin tilanneherkkä. Opiskelijan tulee tunnistaa oman valtansa ja vastuunsa rajat: milloin on oikea aika kysyä ja kuka on oikea henkilö, jolta voi kysyä, mitä saa tehdä oma-aloitteisesti, mihin tulee pyytää lupa, mistä pitää suoriutua yksin, mihin tulee pyytää apua. Ryhmätyötaidot: opiskelijan on ymmärrettävä oma merkityksensä ryhmän jäsenenä koko ryhmän toiminnalle. Hänen on kyettävä ryhmätoimintaan tilanteen niin vaatiessa, hänen tulee aktiivisesti hakeutua tarvittaessa muiden kanssa yhteistyöhön.

11 10 Alan osaaminen tekninen, toiminnallinen ja ilmaisullinen - ja sen arviointiperusteet määritellään kunkin opiskelijan kohdalla henkilökohtaisten tavoitteiden ja toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Palaute tavoitteiden toteutumisesta ja työssäoppimisjaksosta yleensä annetaan kolmikantaperiaatteella arviointipalaverissa to-jakson loppupuolella yhdessä ohjaavan opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Osapuolet, opiskelija ja työssäoppimisen ohjaaja, kertovat oman näkemyksensä tavoitteidensa toteutumisesta perustellusti ja antavat arvioin oppimisesta myös numeerisesti asteikolla 0-3. Ohjaava opettaja kirjaa työnantajan palautteen muistiin ja antaa arvionsa näiden kahden arvion sekä toteutuneiden oppimistehtävien arvioinnin perusteella. Opiskelujakson jälleen alkaessa to-jakson jälkeen oppilaitoksessa järjestetään muutaman päivän pituinen to-show, jossa jokainen opiskelija kertoo suullisesti työssäoppimisjaksostaan ja mikäli mahdollista, esittää myös työnäytteen. Se voi olla video, ääninauha, nettisivut, mikä tahansa esitettävissä oleva tallenne, jota opiskelija on ollut mukana tekemässä. Keskeiset sisällöt ovat Mitä opin? Saavutinko tavoitteet ja millä tavoin niihin pääsin? Jos en, missä syy? Työpaikan arviointi oppijan näkökulmasta? Esityksen arviointi painottuu esityksen sisältöön ja siihen, miten realistinen käsitys opiskelijalla on itsestään ja työpaikastaan. Mitä työssäoppiminen on? 5. Opiskelijan lunttilista Ohjattua ja tavoitteellista oppimista työpaikalla. Ohjauksesta huolehtivat työnohjaaja työpaikalla ja oma työssäoppimisesta vastaava opettaja oppilaitoksessa. Valtakunnallisen OPSin vähimmäismäärä 20 ov AV-viestinnässä vapaasti valittavat opinnot, 4 ov, suoritetaan työssäoppimalla Miten edetään? 1. Paikan haku Opiskelija hankkii paikan ensisijaisesti itse Mikä minua kiinnostaa? Listaa ainakin 3 asiaa Missä sitä voi tehdä? Listaa yritykset Ota yhteyttä yritykseen ja tiedustele to-paikkaa Opettajien apu ja kontaktiverkot käytettävissä

12 11 Oppilaitos on viimekädessä vastuussa paikan hankinnasta, silloin tosin ei enää valinnanvaraa liiemmälti ole 2. Ennen TO-jaksoa Kirjoita tavoitteet paperille. Huom! Paperi tulee liitteeksi sopimukseen, joten muista asiallisuus ja siisteys. Työnantaja muodostaa kuvaa sinusta myös kirjallisen työn kautta. Paikan saatuasi toimita to-opettajalle työpaikkasi yhteystiedot kirjallisena Oppilaitos vastaa ruokailun kustannuksista, (ellei työnanataja tarjoa järjestä sitä). Tapaturmavakuutuksesi on voimassa työssäoppimisjaksolla, mutta vain kotimaassa. Jos lähdet to-jaksolle ulkomaille tai tiedossasi on ulkomaan keikkoja, ilmoita niistä hyvissä ajoin to-opettajalle, jolloin saat vakuutuskortin mukaasi. Tapaturman sattuessa toimintaohjeista on erillinen liite (liite 4). 3. Työssä oppimassa Sopimustapaaminen opettajan ja työnohjaajan kanssa jakson alkupuolella Työssäoppijan työaika seuraa työpaikan työaikaa. Normaali työaika on 37,5 x 24vko = 900 tuntia, 840 työtuntia Ammattiosaamisen näyttö ja arviointi Työssäoppimistehtävät -kirjallinen raportti, työaikalistat - suullinen raportti - työnäyte, 3-5 min. oman suuntautumisalan mukaisesti Arviointitapaaminen opettajan ja työnohjaaja kanssa jakson loppupuolella 4. Kouluun palattuasi Esitykset

13 12 Työssäoppimisjakson tavoitteet Opiskelijan nimi Ryhmä: Kirjoita vähintään kolme tavoitetta, jotka haluat työssäoppimisjaksollasi saavuttaa:

14 13 5. Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen Opiskelijalle: - tutustu valitsemaasi työpaikkaan monipuolisesti seuraavien aihealueiden kautta - kysele työntekijöiltä, asiakkailta, muilta harjoittelijoilta jne. - muista kertoa, minkä vuoksi kyselet: teet oppimistehtävää, jonka tarkoitus on saada yleiskuva alasta tämän yhden työyhteisön kautta - tarkkaile työpäivän ja työnteon kulkua, tee havaintoja, kerää kokemuksia - raporttia varten kirjoita huomioitasi ylös jo päivän mittaan, unohtuvat helposti!! - kysele sekä asianosaisilta itseltään, että tee itse havaintoja kaikista allaolevista aiheista - havainnot eivät aina mene välttämättä yksiin! Työpaikan kuvaus, yleistä mikä organisaatio on kyseessä, mitkä tavoitteet sillä on, mitkä toiminnan periaatteet, mitä työtä työpaikalla tehdään, kuka organisaation omistaa (kyseessä yritys) ja/tai kuka sitä hallinnoi (jos kyseessä kunnan/valtion/seurakunnan yms. työyhteisö) kuinka paljon työntekijöitä työpaikalla on, mitä ammatteja työpaikalla on, miten työtehtävät ovat jakaantuneet, miehiä/naisia, työntekijöiden koulutustausta, ikäjakauma, miten pitkiä työsuhteita työntekijöillä on takanaan minkälaiset työvälineet työnteolle on; mitä laitteita, ohjelmistoja, järjestelmiä, koneita, apuvälineitä työpaikalla on, minkä työn avuksi ne on hankittu, miten toimivia ja tarkoituksenmukaisia ne ovat minkälaiset työtilat työpaikalla on; huoneluku, asiakkaiden määrä, erilaiset työtilat eri toiminnoille, työntekijöiden sosiaalitilat, työntekijöiden omat työtilat, minkälaiset tilat millekin työntekijäryhmälle kuinka työpäivät yleensä on organisoitu; työvuorot, tehtävien vaihtuvuus / vaihtuminen (eri ammattilaisten kesken), tiedonkulku mahdollisesti seuraavaa vuoroa tekeville tai eri työntekijäryhmien välillä (mitä tietoa ja kenelle), palaverit, kokoukset, ruokailut, muut tauot Työnjako, valta ja vastuu tarkempi työnjaon kuvaus; kuka tekee mitäkin vastaako todellinen työnjako "virallisia" toimenkuvia eli tekevätkö työntekijät sitä työtä, mihin heidät on alunperin palkattu

15 14 eri virka/toiminimikkeillä: valta ja vastuu (mistä asioista eri työntekijät saavat työssään päättää, mistä asioista he ovat työnteossaan itse vastuussa, mistä ryhmä, mistä esimiehet / työnantaja) miten työntehtävien jako vastaa koulutusta tai osaamista: onko se kohdallaan vai onko jotain korjattavaa työntekijöiden itsensä mielestä, esim. onko käyttämättömiä resursseja (työntekijöillä olisi tietoja ja taitoja, muttei mahdollisuuksia käyttää niitä) tai tunteeko joku tekevänsä työtä, jota ei oikeastaan osaa miten työnjako vastaa asiakasryhmän tarpeita; tekevätkö oikeat ihmiset asiakkaiden kannalta "edullisimpia" työtehtäviä; mitä muutoksia työnjaossa voitaisiin tehdä, että työn varsinainen tavoite saavutettaisiin mahdollisimman hyvin (niillä periaatteilla, mitkä on toiminnalle annettu, katso ensimmäinen kohta) onko työnjako pysyvää (mitkään tehtävät eivät ole muuttuneet työntekijöiden muistin mukaan juuri lainkaan), vaikeasti muutettavissa olevaa (tehtäväkuvia on muutettu, mutta se on ollut ihmissuhteiden tai toimivuuden kannalta hyvin vaikea asia), helposti muutettavissa olevaa (työnjako joustaa ja työntekijät sopeutuvat muutoksiin kivutta), vai onko se ailahtelevaa (selkeää, eli kenelle kuuluu mitkäkin tehtävät, ei edes ole) Asiakkaat minkälaisia asiakasryhmiä työpaikalla / työntekijöillä on (toimiala, ammatti, taustayhteisö, ikä, sukupuoli, kuinka paljon vakituisia / satunnaisia asiakkaita, vuorovaikutussuhteiden kesto, laatu, määrä vakiasiakkaiden kanssa) tarkemmin vuorovaikutuksen sisällöstä: millä tavalla asiakasryhmien kanssa ollaan vuorovaikutuksessa (käytännössä, tiedollisesti, taidollisesti, asenteellisesti), mitä puutteita ja toisaalta hyviä puolia kanssakäymisestä löytyy

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot