TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE"

Transkriptio

1 TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto

2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana Työsuhde Työaika Poissaolot ja niiden korvaaminen Ruokailut Työturvallisuus Työaikaseuranta Yhteydenpito Liikkumisen ja asumisen kustannukset Työssäoppimistehtävät Tavoitteet Oppimispäiväkirja Raportti Työnäyte Esitys Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Arviointiohjeet Arviointi asteikolla Opiskelijan lunttilista Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen

3 2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen yleistavoite on, että opiskelija saa tilaisuuden ammatilliseen kasvuun ja työkokemukseen aidossa työympäristössä ja harjaantuu vähitellen todelliseen työprosessin hallintaan Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Työssäoppimisen jaksot sijoittuvat 2. ja 3. lukuvuodelle siten, että 2. lukuvuonna jakson maksimipituus on pääsääntöisesti (2-)3 kuukautta ja 3. lukuvuonna (3-)4 kuukautta. Pääosa työssäoppimisesta sisältyy eriytyviin ammatillisiin opintokokonaisuuksiin. Tällöin opiskelija osaa jo perusasiat AV-viestinnän perustehtävistä työpaikalle mennessään ja työssäoppimisjaksojen painopiste on erikoitumisopinnoissa. Työssäoppimiseen perehtynyt ammatillisten opintojen opettaja järjestää työssäoppimisen paikat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja varmistaa, että työpaikoilla on käytetettävissä koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskelijan vastuullinen työnohjaaja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että työnohjaajalla on riittävästi aikaa ja resursseja tukea opiskelijaa. Ohjaava opettaja neuvottelee ja oppilaitos tekee kirjallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Sopimukseen kirjataan mm. osapuolten tehtävät, opiskelijan tavoitteet ja keskeiset työtehtävät. Työssäoppimissopimus viimeistellään yhdessä työnohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kesken. Keskustelussa otetaan huomioon työyhteisön tarpeet ja mahdollisuudet mm. opiskelijan työtehtävien, työtilan ja käytettävissä olevan laitteiston ja ohjelmien suhteen. Työssäoppimisjaksosta laaditaan opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma. Työssäoppimisjakson tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan vastaamaan paremmin opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja työssäoppimispaikan työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija valmistelee etukäteen suunnitelman, jota tarkennetaan viimeistään ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Suunnitelma lisätään työssäoppimissopimuksen liitteeksi. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten perusopintojen avulla sekä antaa hänelle tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksonkin aikana opintoihin liittyvää ammattitietoutta. Ennen työssäoppimisjakson alkua ammatillisten opintojen opettaja käy opiskelijoiden kanssa läpi alan tärkeimmät työturvallisuusasiat sekä asenteelliset valmiudet.

4 3 Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat kiinnittää huomiota turvalliseen työskentely-ympäristöön riippumatta paikasta tai työtehtävistä. Tämän lisäksi opiskelijan on osattava kysyä neuvoa, jos hän ei suoriudu työtehtävistä itsenäisesti. Työssäoppimispaikan työnohjaaja perehdyttää opiskelijan työturvallisuusohjeisiin. Myös vastuukysymykset käydään läpi. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota ohjaukseen ja valvontaan sekä palautteen antamiseen. Av-viestinnän opiskelijoiden työssäoppimisjakson pituus on yhteensä 24ov. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson joko palkallisena työsuhteessa tai palkattomana oppilaitoksen opiskelijana. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Siitä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ulkomailla suoritettavaan työssäoppimiseen voi hakea avustusta. Lisätietoja antaa ohjaava opettaja. Arviointi suoritetaan työssäoppimisjakson päätyttyä opettajan, opiskelijan ja työnantajan edustajan (mielellään työnohjaaja) yhteisessä palaverissa. Myös opiskelija pääsee arvioimaan omaa oppimistaan ja työtehtävien suoritustaan sekä antamaan oman palautteensa työssäoppimispaikasta, ohjauksesta ja ohjaavan opettajan toiminnasta. Näin parannetaan kykyä arvioida itseään ja muita sekä lisätään elinikäisen oppimisen valmiuksia Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen tavoitteet ja sisällöt muodostuvat soveltuvasti sitä vastaavan opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Lisäksi työssäoppimiseen liittyy olennaisena osana asenteellisten valmiuksien, arviointitaitojen ja sosiaalisten taitojen tavoitteet ja niiden saavuttaminen. TO-jaksolla opiskelija kehittää edelleen niitä ammattitekniikan ja ammattiilmaisun perustaitojaan, joita hän on tähänastisessa opiskelussaan hankkinut. Opiskelijat ovat suorittaneet ennen työssäoppimisjaksoaan mm. kuvaamisen, valaisun, äänen, editoinnin, valokuvaamisen, kuvankäsittelyn, animaation ja tuotantotyön peruskurssit.. Opiskelijat ovat suorittaneet edellä mainittujen opintojen lisäksi kulttuuri- ja taidealan sekä tietojenkäsittelyn perusopintoja sekä joitakin yleisaineita. Heillä on myös ollut projektitöitä, joissa he ovat harjoitelleet produktioissa työskentelemistä ja saaneet tilaisuuksia seurata ja harjoitella työprosesseja produktioiden alusta loppuun asti. Suurin osa työssäoppimisjaksojen ammatillisista opinnoista määritellään henkilökohtaisissa opetussuunnitelmassa soveltuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu joillakin av-alan suuntautumisen alalla.

5 4 Työssäoppimisen aikana suoritettaan 2 näyttöä eri ammattiosaamisen kokonaisuuksista. Ammattiosaamisen näyttö voi olla tavallinen työpaikalla suoritettava työkokonaisuus. Näytöistä sovitaan työpaikan työssäoppimisen ohjaajan ja näytöistä vastaavan opettajan kanssa. Työssäoppijan pitää suunnitella näyttötehtävä ja sen aikataulu yhdessä työssäoppimisen ohjaajan kanssa ja esittää se hyväksyttäväksi työssäoppimisen opettajalle. Näyttö järjestetään sovitun aikataulun mukaan työssäoppimisen loppupuolella; viimeistään noin kaksi viikkoa ennen työssäoppimisen loppumista,. Työssäoppimisen arviointiin sisältyy näyttö ja sen arviointi työssäoppimisjakson lopussa. Näytön arvointikeskustelu voidaan tehdä ennen työssäoppimisen arviointia tai sen yhteydessä. Keskusteluun osallistuu opiskelija ja työpaikan työssäoppimisen ohjaaja sekä ohjaava opettaja. 2. Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana 2.1. Työsuhde Jos opiskelija ei ole työssäoppimisjakson aikanan työsuhteessa työnantajaan, hän on oikeutettu saamaan normaalisti opintotukea ja opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja joissain tapauksissa matkakustannuskorvauksia (kotityöpaikka). Työssäoppiminen voidaan suorittaa myös työsuhteessa, jolloin em. opiskelijaetuudet poistuvat. Kaikissa tapauksissa työnantajan toivotaan mahdollisuuksien mukaan järjestävän työpaikkaruokailun Työaika Opiskelijan työaika noudattaa vastaavan kokopäiväisen työntekijän työaikaa kuitenkin niin, että työtunteja täytyy kertyä päivässä vähintään 7 h ja viikossa 35 h. Työsuhteessa oleva opiskelija noudattaa voimassaolevia, normaaleja työsuhteen asetuksia, säädöksiä ja sopimuksia. Työajasta tulee maininta sopimukseen. Opiskelijan opintoviikkokertymään on laskettu myös oppimistehtävien tekeminen, joten joidenkin opiskelijoiden kohdalla todellinen viikoittainen työaika tehtävineen nousee ajoittain yli 40 h:n.

6 5 Työssäoppimisjaksoon Sisältyy viiden- kahden työpäivän pituinen syysloma, talviloma. Opiskelija voi sopia työnantajan kanssa sen pidettäväksi myös muuna ajankohtana Poissaolot ja niiden korvaaminen Jos sairastut TO-jakson aikana ja sairaus kestää yli viikon, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaasi Ruokailut Opiskelija kysyy ensisijaisesti työnantajan tarjoamaa ruokailumahdollisuutta, ilmaisena tai maksullisena. Tieto tästä laitetaan sopimukseen. Jos opiskelija on työsuhteessa, hänelle kuuluu järjestää ruokailumahdollisuus niinä päivinä, kun työaika ylittää 5 h päivässä. Oppilaitoksen opiskelijana hänelle kuuluu yksi lämmin ruokailumahdollisuus joka päivä, kuitenkin juuri vain työssäoppimisjakson työpäivien lukumäärän verran yhteensä. Ruokailut maksetaan opiskelijan pankkitilille ateriakorvauksena. Ateriakorvausta varten täytetään kirjallinen hakemus,joka toimitetaan työssäoppimisen ohjaavan opettajan allekirjoitettavaksi. Lomake löytyyt AV-viestinnän www-sivuilta 2.5. Työturvallisuus Kaikille osapuolille selvitetään työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Työssäoppimisen järjestämistä säätelevät lisäksi mm. laki nuorista työntekijöistä (998/93, muutettu 754/98), asetus nuorten työntekijöiden suojelusta (508/86, muutettu 679/90 ja 1428/93) ja mainittujen säädösten nojalla annetut työministeriön päätökset sopivista kevyistä töistä (1431/93) ja vaarallisista töistä (1432/93) sekä vahingonkorvauslaki (412/74) Työaikaseuranta Opiskelija täyttää työaikaseurantataulukkoa, joko valmista pohjaa tai muuta vastaavaa. TO:n jälkeen opiskelija toimittaa työpaikan ohjaajan allekirjoittamat työaikaseurantalistat ohjaavalle opettajalle.

7 Yhteydenpito Ohjaava opettaja vierailee työpaikalla työssäoppimisjakson alussa ja lopussa. Sekä näytön antamistilaisuudessa, jossa suoritetaan näyttö ja mahdollisesti myös arviointi. Tarvittaessa ohjaava opettaja käy opiskelijan luona myös muuna aikana. Syy tällaiseen käyntiin voi olla esimerkiksi työnohjaajan tai opiskelijan pyyntö. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan ohjaajan kanssa arvioinnista. Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimistehtävänsä ja oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantataulukon, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Ongelmatilanteen sattuessa opiskelija ottaa yhteyden ohjaavaan opettajaan tai osastonjohtajaan Liikkumisen ja asumisen kustannukset Opiskelijan opintososiaaliset edut säilyvät ennallaan, jos työssäoppimisjakso suoritetaan palkattomana. Mikäli opiskelija on palkallisessa työsuhteessa, tuloissa tapahtuvat muutokset on syytä ilmoittaa Kelalle hyvissä ajoin, jotta vältytään ikäviltä takaisinperinnöiltä. 3. Työssäoppimistehtävät 3.1. Tavoitteet Opiskelijat laativat etukäteen työssäoppimisjaksolleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa. Niitä tarkennetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Tavoitteet tulevat liitteeksi sopimukseen Oppimispäiväkirja Opiskelijat pitävät jokaisesta työpäivästään oppimispäiväkirjaa, jonka sisällöstä keskustellaan lisää vielä ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Oppimispäiväkirjan tarkoitus ei ole vain mekaanisesti luetella, mitä opiskelija on päivän mittaan tehnyt, vaan siitä tulisi käydä ilmi, mitä uusia tietoja, taitoja, asenteita, arvoja opiskelija mahdollisesti on mielestään omaksunut, tai mitä ajatuksia työ on opiskelijan mielessä herättänyt. Oma ajatuksellinen panos oppimispäiväkirjassa on tärkeintä.

8 Raportti Oppimispäiväkirjasta laaditaan kirjallinen raportti. Raportin pituus on 5-7 liuskaa. Formaatti: Kansilehti, sisällysluettelo, teksti sekä mahd. liitteet. Otsikot ovat: 1) Yrityksen esittely, 2) Työni yrityksessä, 3) Pohdintaa. Riviväli 1,5, fontti Arial tai Times New Roman ja fonttikoko 12. Työhön voi liittää kuvia, muistiinpanoja yms. mikä on oleellista työn kannalta Työpaikalla suoritettava näyttö tehtävä 2-3 kpl Työpaikalla suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä. Näytön sisällön tulee vastata valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia osaamisvaatimuksia. Pohdi mikä näyttösi voisi olla. ja palauta suunnitelma työssäoppimisen ohjaajallesi hyväksyttäväksi Esitys Työssäoppimisjakson päätyttyä opiskelija esittää yhteistilaisuudessa alemman vuosikurssin opiskelijoista ja opettajista koostuvalle yleisölle lyhyen selostuksen työssäoppimisjakson työyhteisöstä, työtehtävistä, odotuksistaan, mahdollisen konkreettisen työnäytteensä (esim. ääni-, video- tai multimediatallenne), oma arvio tästä työssäoppimispaikasta, omasta pärjäämisestään työtehtävissään ja oppimisprosessistaan. 4. Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Opiskelija laatii ennen työssäoppimisjaksoa itselleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa, joita hän tarkentaa ohjaavan opettajan ensimmäisen käynnin yhteydessä yhdessä työnohjaajan ja opettajan kanssa. Tässä tilaisuudessa täsmennetään kolmikantaperiaatteella myös jakson oppimisen toteuttamissuunnitelma: mitä työtehtäviä opiskelijalle annetaan, mitä hän niiden kautta oppii, mitä kalustoa ja ohjelmistoa käyttää, kuka on ensisijainen työpaikkaohjaaja, työajat, valta- ja vastuukysymykset jne. Suunnitelma saa olla hyvin konkreettinen. Arvioinnista annetaan erilliset ohjeet, ks. s. 8. Myös työyhteisölle ja työssäoppimisen ohjaajalle annetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä opastusta työssäoppimisjakson arvioinnista. Arvioinnissa on seuraavanlaisia periaatteita: jatkuva arviointi (opiskelijan jatkuvaa työtoimintaa arvioidaan, ei vain tulosta), kannustava ja itsenäiseen toimintaan ohjaava arviointi (esim. opiskelijaa kannustetaan positiivisesti löytämään itse parhaimmat työtapansa, etsimään tietoa, miettimään asenteitaan ja arvojaan ja suhdettaan alan työtehtäviin), ja itsearviointi (oppimispäiväkirja on tässä hyvä väline).

9 8 Arviointi perustuu työssäoppimisen ohjaajan arviointiin, ohjaavan opettajan arviointiin sekä opiskelijan itsensä antamaan arviointiin. Arvosana koostuu suoritetusta työssäoppimisjaksosta täysine työpäivineen, työssäoppimisen ohjaajan antamasta arvosanasta, tehdyistä oppimistehtävistä, niistä ohjaavan opettajan antamasta arvosanasta sekä opiskelijan omasta arviosta. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan työssäoppimisen ohjaajan kanssa arvioinnista. Lopullisen arvosanan antaa ohjaava opettaja. Arvosana-asteikko on: täydennettävä suoritettu (0--3) Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantakaavakkeen, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Esitykset työssäoppimisjaksosta pidetään välittömästi jakson päätyttyä, joten opiskelija joutuu koostamaan esitystään jo jakson viimeisillä viikoilla. 4.1.Arviointiohjeet Työssäoppimisen arvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita, jotka on määritelty opetushallituksen määräyksessä ja tarkennettu oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Arviointia suoritetaan koko työssäoppimisprosessin ajan. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy. Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltaminen selvitetään opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja vastuuopettajan kesken. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta hänen kohdallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla tulee olla ennen työssäoppimista tieto arvioitavista kohteista, kiitettävän, hyvän ja tyydyttävän tasolla sekä oppimisen arvioinnin menettelytavat, joita häneen tullaan soveltamaan. Työssäoppimisjakson arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä opiskelijan, vastuuopettajan ja työpaikkaohjaajan arviointikeskusteluun. Työssäoppimisjakson arvioinnista päättävät vastuuopettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Työssäoppimisen lopulliseen arviointiin vaikuttavat työpaikkaohjaajan arvio, opiskelijan itsearviointi, vastuuopettajan arvio ja työssäoppimisjakson oppimistehtävien suorittaminen. Arviointipäätöksen allekirjoittavat sekä vastuuopettaja, työpaikkaohjaaja että opiskelija arviointikeskustelun jälkeen. Työnantaja antaa opiskelijalle erillisen todistuksen ja arvion työssäoppimisesta niin sovittaessa. Mikäli opiskelija on työsopimussuhteessa, työnantaja antaa työtodistuksen. Tutkintotodistukseen merkitään erikseen näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa. Arviointikohteita ovat:

10 9 opiskelijan omat tavoitteet oppimistehtävien suorittaminen opiskelijan vahvuudet ja kehittämisalueet kyseisen työssäoppimisjakson ammatilliset tavoitteet työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen 4.2. Arviointi asteikolla 1-3 Työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen ja ammatilliset tavoitteet Koska ensimmäinen työssäoppimisjakso sijoittuu toisen opintovuoden puoleenväliin, takana on opiskelua vasta puolitoista vuotta. Yhteisten aineiden ja laaja-alaisten ammatillisten perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus oppimisessaan työpaikalla keskittyä ensimmäistä kertaa suuntaaviin ammatillisiin opintoihin. Hän voi myös edelleen tutustu laaja-alaisemmin erilaisiin työtehtäviin, menetelmiin ja laitteistoihin sekä ohjelmistoihin. Työssäoppimisjakson arvioinnissa huomio kiinnittyy seuraavien vahvuuksien ja kehittämisalueiden löytymiseen: - sosiaaliset taidot - asenne työhön - ryhmätyötaidot - aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja luotettavuus - ammattitekniikan ja ammatti-ilmaisun perustaidot Sekä keskitytään löytämään edellisten lisäksi seuraavia vahvuuksia ja kehittämisalueita: - tekniset tiedot ja taidot - ammattitoimintaan liittyvät tiedot ja taidot - ammatti-ilmaisuun liittyvät tiedot ja taidot. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan toisten huomioonottamista ja normaalia hyvää käyttäytymistä. Asenteen työhön tulee olla innokas, mutta kuitenkin tilanneherkkä. Opiskelijan tulee tunnistaa oman valtansa ja vastuunsa rajat: milloin on oikea aika kysyä ja kuka on oikea henkilö, jolta voi kysyä, mitä saa tehdä oma-aloitteisesti, mihin tulee pyytää lupa, mistä pitää suoriutua yksin, mihin tulee pyytää apua. Ryhmätyötaidot: opiskelijan on ymmärrettävä oma merkityksensä ryhmän jäsenenä koko ryhmän toiminnalle. Hänen on kyettävä ryhmätoimintaan tilanteen niin vaatiessa, hänen tulee aktiivisesti hakeutua tarvittaessa muiden kanssa yhteistyöhön.

11 10 Alan osaaminen tekninen, toiminnallinen ja ilmaisullinen - ja sen arviointiperusteet määritellään kunkin opiskelijan kohdalla henkilökohtaisten tavoitteiden ja toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Palaute tavoitteiden toteutumisesta ja työssäoppimisjaksosta yleensä annetaan kolmikantaperiaatteella arviointipalaverissa to-jakson loppupuolella yhdessä ohjaavan opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Osapuolet, opiskelija ja työssäoppimisen ohjaaja, kertovat oman näkemyksensä tavoitteidensa toteutumisesta perustellusti ja antavat arvioin oppimisesta myös numeerisesti asteikolla 0-3. Ohjaava opettaja kirjaa työnantajan palautteen muistiin ja antaa arvionsa näiden kahden arvion sekä toteutuneiden oppimistehtävien arvioinnin perusteella. Opiskelujakson jälleen alkaessa to-jakson jälkeen oppilaitoksessa järjestetään muutaman päivän pituinen to-show, jossa jokainen opiskelija kertoo suullisesti työssäoppimisjaksostaan ja mikäli mahdollista, esittää myös työnäytteen. Se voi olla video, ääninauha, nettisivut, mikä tahansa esitettävissä oleva tallenne, jota opiskelija on ollut mukana tekemässä. Keskeiset sisällöt ovat Mitä opin? Saavutinko tavoitteet ja millä tavoin niihin pääsin? Jos en, missä syy? Työpaikan arviointi oppijan näkökulmasta? Esityksen arviointi painottuu esityksen sisältöön ja siihen, miten realistinen käsitys opiskelijalla on itsestään ja työpaikastaan. Mitä työssäoppiminen on? 5. Opiskelijan lunttilista Ohjattua ja tavoitteellista oppimista työpaikalla. Ohjauksesta huolehtivat työnohjaaja työpaikalla ja oma työssäoppimisesta vastaava opettaja oppilaitoksessa. Valtakunnallisen OPSin vähimmäismäärä 20 ov AV-viestinnässä vapaasti valittavat opinnot, 4 ov, suoritetaan työssäoppimalla Miten edetään? 1. Paikan haku Opiskelija hankkii paikan ensisijaisesti itse Mikä minua kiinnostaa? Listaa ainakin 3 asiaa Missä sitä voi tehdä? Listaa yritykset Ota yhteyttä yritykseen ja tiedustele to-paikkaa Opettajien apu ja kontaktiverkot käytettävissä

12 11 Oppilaitos on viimekädessä vastuussa paikan hankinnasta, silloin tosin ei enää valinnanvaraa liiemmälti ole 2. Ennen TO-jaksoa Kirjoita tavoitteet paperille. Huom! Paperi tulee liitteeksi sopimukseen, joten muista asiallisuus ja siisteys. Työnantaja muodostaa kuvaa sinusta myös kirjallisen työn kautta. Paikan saatuasi toimita to-opettajalle työpaikkasi yhteystiedot kirjallisena Oppilaitos vastaa ruokailun kustannuksista, (ellei työnanataja tarjoa järjestä sitä). Tapaturmavakuutuksesi on voimassa työssäoppimisjaksolla, mutta vain kotimaassa. Jos lähdet to-jaksolle ulkomaille tai tiedossasi on ulkomaan keikkoja, ilmoita niistä hyvissä ajoin to-opettajalle, jolloin saat vakuutuskortin mukaasi. Tapaturman sattuessa toimintaohjeista on erillinen liite (liite 4). 3. Työssä oppimassa Sopimustapaaminen opettajan ja työnohjaajan kanssa jakson alkupuolella Työssäoppijan työaika seuraa työpaikan työaikaa. Normaali työaika on 37,5 x 24vko = 900 tuntia, 840 työtuntia Ammattiosaamisen näyttö ja arviointi Työssäoppimistehtävät -kirjallinen raportti, työaikalistat - suullinen raportti - työnäyte, 3-5 min. oman suuntautumisalan mukaisesti Arviointitapaaminen opettajan ja työnohjaaja kanssa jakson loppupuolella 4. Kouluun palattuasi Esitykset

13 12 Työssäoppimisjakson tavoitteet Opiskelijan nimi Ryhmä: Kirjoita vähintään kolme tavoitetta, jotka haluat työssäoppimisjaksollasi saavuttaa:

14 13 5. Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen Opiskelijalle: - tutustu valitsemaasi työpaikkaan monipuolisesti seuraavien aihealueiden kautta - kysele työntekijöiltä, asiakkailta, muilta harjoittelijoilta jne. - muista kertoa, minkä vuoksi kyselet: teet oppimistehtävää, jonka tarkoitus on saada yleiskuva alasta tämän yhden työyhteisön kautta - tarkkaile työpäivän ja työnteon kulkua, tee havaintoja, kerää kokemuksia - raporttia varten kirjoita huomioitasi ylös jo päivän mittaan, unohtuvat helposti!! - kysele sekä asianosaisilta itseltään, että tee itse havaintoja kaikista allaolevista aiheista - havainnot eivät aina mene välttämättä yksiin! Työpaikan kuvaus, yleistä mikä organisaatio on kyseessä, mitkä tavoitteet sillä on, mitkä toiminnan periaatteet, mitä työtä työpaikalla tehdään, kuka organisaation omistaa (kyseessä yritys) ja/tai kuka sitä hallinnoi (jos kyseessä kunnan/valtion/seurakunnan yms. työyhteisö) kuinka paljon työntekijöitä työpaikalla on, mitä ammatteja työpaikalla on, miten työtehtävät ovat jakaantuneet, miehiä/naisia, työntekijöiden koulutustausta, ikäjakauma, miten pitkiä työsuhteita työntekijöillä on takanaan minkälaiset työvälineet työnteolle on; mitä laitteita, ohjelmistoja, järjestelmiä, koneita, apuvälineitä työpaikalla on, minkä työn avuksi ne on hankittu, miten toimivia ja tarkoituksenmukaisia ne ovat minkälaiset työtilat työpaikalla on; huoneluku, asiakkaiden määrä, erilaiset työtilat eri toiminnoille, työntekijöiden sosiaalitilat, työntekijöiden omat työtilat, minkälaiset tilat millekin työntekijäryhmälle kuinka työpäivät yleensä on organisoitu; työvuorot, tehtävien vaihtuvuus / vaihtuminen (eri ammattilaisten kesken), tiedonkulku mahdollisesti seuraavaa vuoroa tekeville tai eri työntekijäryhmien välillä (mitä tietoa ja kenelle), palaverit, kokoukset, ruokailut, muut tauot Työnjako, valta ja vastuu tarkempi työnjaon kuvaus; kuka tekee mitäkin vastaako todellinen työnjako "virallisia" toimenkuvia eli tekevätkö työntekijät sitä työtä, mihin heidät on alunperin palkattu

15 14 eri virka/toiminimikkeillä: valta ja vastuu (mistä asioista eri työntekijät saavat työssään päättää, mistä asioista he ovat työnteossaan itse vastuussa, mistä ryhmä, mistä esimiehet / työnantaja) miten työntehtävien jako vastaa koulutusta tai osaamista: onko se kohdallaan vai onko jotain korjattavaa työntekijöiden itsensä mielestä, esim. onko käyttämättömiä resursseja (työntekijöillä olisi tietoja ja taitoja, muttei mahdollisuuksia käyttää niitä) tai tunteeko joku tekevänsä työtä, jota ei oikeastaan osaa miten työnjako vastaa asiakasryhmän tarpeita; tekevätkö oikeat ihmiset asiakkaiden kannalta "edullisimpia" työtehtäviä; mitä muutoksia työnjaossa voitaisiin tehdä, että työn varsinainen tavoite saavutettaisiin mahdollisimman hyvin (niillä periaatteilla, mitkä on toiminnalle annettu, katso ensimmäinen kohta) onko työnjako pysyvää (mitkään tehtävät eivät ole muuttuneet työntekijöiden muistin mukaan juuri lainkaan), vaikeasti muutettavissa olevaa (tehtäväkuvia on muutettu, mutta se on ollut ihmissuhteiden tai toimivuuden kannalta hyvin vaikea asia), helposti muutettavissa olevaa (työnjako joustaa ja työntekijät sopeutuvat muutoksiin kivutta), vai onko se ailahtelevaa (selkeää, eli kenelle kuuluu mitkäkin tehtävät, ei edes ole) Asiakkaat minkälaisia asiakasryhmiä työpaikalla / työntekijöillä on (toimiala, ammatti, taustayhteisö, ikä, sukupuoli, kuinka paljon vakituisia / satunnaisia asiakkaita, vuorovaikutussuhteiden kesto, laatu, määrä vakiasiakkaiden kanssa) tarkemmin vuorovaikutuksen sisällöstä: millä tavalla asiakasryhmien kanssa ollaan vuorovaikutuksessa (käytännössä, tiedollisesti, taidollisesti, asenteellisesti), mitä puutteita ja toisaalta hyviä puolia kanssakäymisestä löytyy

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sopimukset Työssäoppimispaikan hankinta Ohjaavan opettajan tehtävät 5

1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sopimukset Työssäoppimispaikan hankinta Ohjaavan opettajan tehtävät 5 SISÄLLYS sivu 1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4 2.1 Sopimukset 4 2.2 Työssäoppimispaikan hankinta 4 2.3 Ohjaavan opettajan tehtävät 5 2.4 Työpaikkaohjaajan tehtävät 5 2.5 Opiskelijan tehtävät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUKSESSA Ohjeistus työpaikkaohjaajalle 1 SISÄLLYS 1. Mitä työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ovat?...3 2. Työssäoppimisen järjestämisen

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS KOHTAAVAT planeetat OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS Suomen koulutusjärjestelmä Tohtorintutkinnot Lisenssiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot