Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen"

Transkriptio

1 No. 2/2012 Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen Miten innovaatiotoimintaa voisi laaja-alaisemmin ja ajantasaisemmin seurata ja mitata? Mitä uusia mahdollisuuksia sosiaalinen media tuo innovaatiotoiminnan mittaamiseen? Tekesille ja muille julkisille toimijoille tukea ekosysteemiseen toimintaan Hankkeen nimi: Innovaatiotutkimus Social media supported indicators for monitoring and evaluating user driven innovation Tekijät: Kaisa Still Jukka Huhtamäki Martha G. Russell Kaisa Koskela-Huotari Minna Isomursu Seppo Pohjolainen Innovaatiotoimintaa on kyettävä seuraamaan ja mittaamaan, jotta hyötyjä ja panostuksia voidaan arvioida ja kohdentaa entistä tarkemmin. OECD ja muut innovaatiopolitiikan toimijat ovatkin etsineet kehittämiensä perinteisten ja yleisten innovaatiomittareiden ja niihin liittyvien ohjeistusten (esim. Oslo Manual) rinnalle ns. blue sky -indikaattoreita, jotka ottaisivat paremmin huomioon innovaatiotoiminnan kehittämisen, syvällisemmän ymmärtämisen ja toiminnan kysyntä- ja käyttäjälähtöisen luonteen. Tässä eksploratiivisessa tutkimuksessa on tarkasteltu sosiaalisen median hyödyntämistä innovaatiotoiminnan havainnoinnissa ja mittaamisessa. Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Yksittäiset ihmiset ja yritykset tuottavat kasvavassa määrin tietoa ja kommunikoivat keskenään yhteisöllisesti. Seuraamalla sosiaalista mediaa saadaan tietoa paitsi siitä mistä keskustellaan, myös kuka keskustelee, milloin ja kenen kanssa. Sosiaalinen media mahdollistaa innovaatiotoiminnassa yhteiskehittelyn ja joukkoistamisen ja se toimii siten keinona hyödyntää yritysten ulkopuolisia tahoja uusina resursseina. Sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tuottaa uutta ymmärrystä innovaatiotoimijoiden yhteistoiminnasta. Sosiaalinen media voidaankin nähdä uutena lähteenä ajantasaisen ja rikkaan tiedon keräämiseen innovaatiotoiminnasta ja sen eri sidosryhmistä. Tutkimuksen tuloksena voidaan yleisesti sanoa, että innovaatiotoimijat voivat saada hyötyjä sosiaalisesta mediasta olemalla mukana keskustelussa ja käyttämällä siitä saatavia suuriakin tietomääriä hyödyntäviä analytiikkavälineitä tarjoamaan takaisinkytkentää toiminnan ohjaamiseen, jaetun ymmärryksen kehittämiseen ja päätöksenteon tukemiseen. Erityislisäarvoa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen nähdään saatavan indikaattoreiden eli osoittimien yhteisesittämisellä ja havainnollistamalla innovaatiotoiminnan verkottumista, ja innovaatioekosysteemin kehittymistä. Tuotetut indikaattorit ja visualisoinnit tuovat kuitenkin esiin vain osan innovaatiotoiminnan kompleksisuudesta, minkä takia mittaamisen ja seuraamisen haasteet jatkuvat kaikilla innovaatiotoiminnan tasoilla. Innovaatiopolitiikalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan innovaatiotoimijoista saatavilla olevan sosiaalisen median ja yhteisöllisesti tuotetun tiedon määrään ja laatuun. Innovaatiotoiminnan ekosysteeminen luonne edellyttää innovaatiotoimijoilta entistäkin systemaattisempaa otetta sekä olemassa olevan tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen että uuden tiedon tuottamiseen ekosysteemin toimijoiden tueksi. Asia on Tekesille ajankohtainen ja merkityksellinen sen pyrkimyksissä kehittää ja tukea suomalaisen innovaatioekosysteemin kehitystä ja monipuolistumista. Tekesin strateginen tieto -yksikkö rahoittaa innovaatioympäristöä palvelevaa tutkimusta teemakohtaisilla hauilla.

2 Johdanto Innovaatiotoiminta tapahtuu enää harvoin yhden organisaation sisällä. Innovaatiotoiminnan seuraaminen ja mittaaminen on haasteellista. Sosiaalinen media tarjoaa uuden monipuolisen ja ajantasaisen tiedonlähteen innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen. Innovaatiotoiminnan mittaamisella tavoitellaan innovaation parempaa ymmärtämistä ja vertailtavuutta sekä yli ajan että erilaisten tarkasteluyksiköiden (esimerkiksi maat, alueet tai yritykset) välillä. Mittaaminen on muuttunut sitä mukaa kun käsityksemme innovaatiosta on kehittynyt: nykyään innovaatiotoiminta ymmärretään laaja-alaisesti, sillä puhutaan tuoteinnovaatioiden lisäksi palvelu- ja prosessi-innovaatioista, ja toimijoina eivät ole enää ainoastaan yhden organisaation tuotekehittäjät. Uudet teoreettiset ja globaalisti hyödynnettävät innovaatiotoiminnan näkökulmat painottavat kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä, avointa innovaatiota, innovaatioverkostoja ja ekosysteemejä, yhteiskehittelyä (co-creation) ja arvonluontia. Perinteiset innovaatiotoiminnan indikaattorit (tuotekehityksen kustannukset tai tuotekehityksen henkilömäärä, patenttien määrä) ovat saaneet rinnalleen pehmeämpiä mittareita (laatu, asiakastyytyväisyys). Mittaaminen ei ole useinkaan perustunut yhteen ainoaan mittariin, vaan yritysten ja innovaatiopolitiikan päätöksentekijät ovat käyttäneet useaa mittaria. Yksi mittaristoista on EU innovation scorecard. Mittaamista ja sen tietolähteitä kuitenkin kritisoidaan, kyselyitä pidetään hitaina, talousraportointia puutteellisena ja lähteiden ei nähdä kertovan innovaatiotoiminnan moninaisuudesta, yhteistoiminnasta ja aineettomuudesta. Koska panostukset innovaatiotoimintaan ovat kuitenkin merkittävät ja niiden tuottamia vaikutuksia ja hyötyjä tulisi pystyä arvioimaan, uudenlaisille mittareille on suuri tarve. Uusien innovaatioindikaattoreiden kehittämistä helpottaa se, että ajan tasalla olevaa tietoa innovaatiotoimijoista on saatavilla yritysten ja innovaatiopolitiikan tekijöiden omien tietovarantojen lisäksi useista tietolähteistä. Osa näistä on maksullisia (esimerkiksi Thomson Reutersin globaaleihin rahoitustransaktioihin perustuva SDC-data) ja osa ilmaisia, lähinnä web-pohjaisia (esimerkiksi yritysten verkkosivut ja sosiaalinen media). Yksi tutkimuksen keskeisistä ajatuksista onkin se, että sosiaalista mediaa voidaan käyttää uutena innovaatiotutkimuksen tietolähteenä. Innovaatiot eivät tapahdu tyhjiössä, vaan innovaatiotoimijat jakavat tietoa, keskustelevat ja kommunikoivat innovaatiotoimintaan ja -prosesseihin liittyvistä tarpeista, kokemuksista ja mielipiteistä myös sosiaalisessa mediassa. Muodostuva kollektiivinen tieto ei ole ns. virallista tietoa, vaan sisältää ihmisten mielipiteitä ja painotuksia. Kuitenkin on todettu, että esimerkiksi Wikipedian tiedon oikeellisuus on samaa luokkaa tietosanakirjan kanssa, ja tiedon määrällä sekä tietoa jakelevan ja siitä keskustelevan toimijaverkoston rakennetta tutkimalla ja esittämällä voidaan tukea yksittäisten tiedonpalasten puolueellisuuden arviointia. Näitä tietoja ei ole helposti saatavilla muista yksittäisistä tai virallisista tietolähteistä. Sosiaalisen median etuja ovat sen tuottaman tiedon määrä, monipuolisuus, globaalisuus ja ajantasaisuus. Lisäksi saataville tulee jatkuvasti parempaa teknologiaa kaiken tämän tiedon etsimiseen, kokoamiseen, nopeaan käsittelyyn ja esittämiseen. Nykyaikaiset, usein vuorovaikutteiset visualisointiratkaisut tukevat ymmärryksen kehittymistä. Kaikkea innovaatiotoiminnan dataa ei kuitenkaan löydy sosiaalisesta mediasta eikä uusien lähestymistapojen voida olettaa vastaavaan kaikkiin mittaamisen haasteisiin.

3 Aineisto Perinteisen sosiaalinen median esimerkkejä: Yhteisöllisesti tuotetun tiedon esimerkkejä: Sosiaalinen media tässä tutkimuksessa kattaa ns. perinteisen sosiaalisen median (LinkedIn, Twitter, Facebook), yhteisöllisesti tuotetun tiedon (Wikipedia, Arctic StartUp,TechCruch Crunchbase, AngelList) ja eri palvelujen käytöstä kertyvän lokidatan. Tutkimuksessa on keskitytty olemassa olevaan, luonnollisesti kertyvään tietoon. Valitsemistamme esimerkeistä löytyykin ajantasaista, joskin usein pirstaleista, tietoa yrityksistä, asiakkaista, toimittajista, johtoryhmistä, työntekijöistä, ja toimijoiden välisistä suhteista: siitä mistä puhutaan ja ketkä puhuvat. Tärkeä datalähde innovaatioekosysteemiä tarkastelevissa tutkimustapauksissa on ollut hankkeen tutkimuskumppanin Innovation Ecosystems Networkin (http://www.innovationecosystems.org) koostama ja ylläpitämä IEN-data (IEN Dataset) (kuva 1). Se kokoaa tietoja varsinkin Aineisto kasvuyritysten toimijoista (yrityksissä mukana olevat henkilöt, virstanpylväät, rahoittajat, ja rahoituskierrokset); tietoja joiden koostaminen erilaisiin tilastoihin saattaa viedä jopa vuosia ja jotka tämänkin jälkeen ovat vain rajoitetusti saatavilla. Kuva 1. Prosessi IEN-datan koostamiseksi Tulokset Sosiaalisen median vuorovaikutuksellisuus mahdollistaa uusia innovaatiotoiminnan osoittimia Sosiaalisen median teho perustuu suurelta osin nimenomaan monien toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja dialogiin sekä mielenkiintoisen sisällön yhteistuottamiseen. Tutkimuksen tuloksena voidaan yleisesti sanoa, että hyöty sosiaalisesta mediasta saadaan kun ollaan mukana keskustelussa ja käytetään siitä saatavien isojenkin tietomäärien analytiikkavälineitä tarjoamassa takaisinkytkentää toiminnan ohjaamisen, jaetun ymmärryksen kehittämiseen päätöksenteon tukemiseen. Erityislisäarvoa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen nähdään saatavan (1) indikaattoreiden eli osoittimien yhteisesittämisellä, esimerkiksi niiden vertailulla aikajanalla tai maantieteellisesti, ja (2) verkottuneen innovaatiotoiminnan esiintuomisella: verkostovisualisoinnit esittävät innovaatiotoiminnan tai sen sisällön rakenteita, toimijoiden rooleja ja suhteita.

4 Tutkimuksen tuloksina syntyneet osoittimet (kuva 2) voidaan nähdä ns. blue skymittareina, jotka poikkeavat perinteisistä innovaatiomittareista. Nämä parhaimmillaan vuorovaikutteiset visualisoinnit avautuvat parhaiten kontekstisidonnaisesti, mikä vaatii aktiivista tulkintaprosessiin osallistumista innovaatiotoimijoilta samoin kuin tietenkin visualisointien selkeyttä ja niiden tuottamiseen käytettyjen prosessien läpinäkyvyyttä. Kuva 2. Esimerkkejä hankkeen tuloksista (eri toimijat tai sisällöt esitetään erivärisinä pisteinä, joiden välillä olevat viivat esittävät olemassa olevia suhteita sisällön seuraamisen, sisällön rakenteen, työpaikan tai rahoituksen kautta) Ylhäällä vasemmalla: Tekesin YIC-ohjelman yrityksiä Twitterissä seuraavat käyttäjät Ylhäällä oikealla: Otos CeBIT messuihin liittyvien twiittien häshtägien (aihetunnus, hashtag) yhteyksiä (Twitter) Keskellä vasemmalla: EIT ICT Labsin kuuteen solmuun liittyviä innovaatiotoimijoita ja heidän yhteyksiään (IEN-data) Keskellä oikealla: Tekesin YIC-ohjelmaan liittyvien innovaatiotoimijoita ja heidän yhteyksiään (IEN-data) Alhaalla: VTT:n kehittämän Multimedia Enhanced Learning (MEL) palvelun kehitysprosessin analytiikkaa aikajanalla (MEL-data, muu data) Yksittäisen palvelun näkökulmasta sosiaalisen median innovaatioindikaattorit vastaavat monelta osin sosiaalisen median analytiikassa ja web-analytiikassa käytettyjä mittareita. Voidaan esimerkiksi tarkastella mitä palvelusta tai sen aihepiiristä puhutaan esimerkiksi Twitterissä tai Facebookissa tai miten paljon seuraajia tai "faneja" palvelu kerää. Lisäksi voidaan seurata palvelun käyttäjämäärän kehitystä, liikenteen lähteitä, palveluun tullessa käytettyjä hakusanoja ja käyttäjien toimintaa palvelussa muun muassa lean startup - ajattelussa sovellettavalla tavalla.

5 Suoraviivaisimmin analysoitavissa oleva sosiaalisen median palvelu on Twitter. Sen välityksellä tapahtuvasta viestinnästä voidaan kerätä tiettyyn yritykseen, tuotteeseen, toimialaan tai muuhun kiinnostuksen kohteeseen liittyvät twiitit. Voidaan katsoa, mistä keskustellaan, ketkä keskustelevat, kenen esittämät näkökannat ovat erityisen suosittuja, ketkä seuraavat ja niin edelleen. Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset (YIC) -ohjelmasta rahoitusta saaneet yritykset ja näitä seuraavien Twitter-käyttäjien verkostovisualisointi mahdollistaa yritysten välisten yhteyksien tarkastelun: yritykset asettuvat vierekkäin kun niillä on paljon yhteisiä seuraajia. Verkostosta voidaan myös poimia toimijoita, jotka seuraavat useita yrityksiä tai toimivat keskeisinä kytkijöinä yritysten välillä. Vuosittaiseen CeBIT-messutapahtumaan liittyviin twiitteihin lisätyistä häshtägeistä (aihetunniste, hashtag) ja niiden yhteyksistä voidaan nostaa esiin kiinnostavaa sisältöä ja verkosto näyttää missä asiayhteyksissä eri käsitteet esiintyvät. Yhteys kahden häshtägin eli toisiinsa liittyvien käsitteiden (sanojen) välille on muodostettu jos ne ovat esiintyneet samassa twiitissä. Yhteys on sitä voimakkaampi mitä useammin häshtägejä on käytetty yhdessä. Myös yhteisesti tuotettuja sisältöjä on mahdollista analysoida. Innovaatioekosysteemien ymmärtämisen tukena ja kuvaamisessa olemme käyttäneet IEN dataa: EIT ICT Labsin verkostokuvauksen avulla on mahdollista etsiä ihmisiä ja yrityksiä jotka jo toimivat eurooppalaisella tasolla mutta eivät vielä ole mukana EIT ICT Labsin toiminnassa. Vuosittain toistettuna analyysiä voidaan myös käyttää arvioitaessa EIT ICT Labsin toiminnan vaikuttavuutta; syy-seuraussuhteiden selvittäminen on tietenkin tässäkin haastavaa. Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset (YIC) -ohjelman verkoston perusteella on mahdollista tarkastella tämän innovaatioekosysteemin avainhenkilöitä ja tärkeimpiä riskirahoittajia. Nämä tiedot ovat kiinnostavia sekä yksittäisten yritysten että yrityksiä tukevien organisaatioiden näkökulmasta. Sosiaalisesta mediasta saatavan tiedon jalostaminen innovaatiopäätösten ja politiikan avuksi on vielä teknisesti haastavaa Sosiaalisen median ja yhteisöllisesti tuotetun, usein pirstaleisen tiedon laaja-alainen kerääminen, analysoiminen ja näkyväksi tekeminen päätöksentekoa varten on kuitenkin haastavaa. Muodostuva raakadata vaatii jatkoprosessointia (kuratointia ja validointia) varsinaisessa analyysissä käytettävän otoksen muodostamiseen, jotta analyysivaiheessa voidaan käyttää rinnan erilaisia menetelmiä, sosiaalisen median analytiikkaa, webin käytön analytiikkaa ja/tai verkostoanalyysimenetelmiä (työkaluina mm. Python, Mongo DB, Twitter API, Facebook Graph API, avoimen lähdekoodin komponentit). Analyysitulosten esittäminen tapahtuu ilmaisuvoimaisimmin erilaisten visualisointien kuten verkostojen, aikajanojen ja sana- tai tägipilvien kautta (työvälineinä mm. Gephi, Highcharts, NodeXL, ja gexf.js). Tutkimuksen tulokset tukevat tätä informaation visualisoinnin mallia, mutta valitettavasti eri menetelmien ja tietolähteiden saumaton yhdistäminen vaatii vielä usein erityisosaamista ja räätälöityjä ohjelmistokomponentteja. Yksittäisten sosiaalisen median palvelujen, esimerkiksi Twitterin ja Facebookin analytiikkatoiminnoista tai palvelun lokidatasta saatavien käyttötietojen analysointi vaikkapa Google Analyticsin, Hootsuiten, Meltwater Buzzin tuella on suoraviivaisempaa, mutta tulokset eivät ole yhtä yksityiskohtaisia.

6 Innovaatiopolitiikan haasteet Politiikantekijöiden on annettava uudenlaisille ns. blue-sky -indikaattoreille mahdollisuuksia Uudenlaiset mittarit ja lähestymistavat voivat tukea kilpailukyvyn ja toimivien ekosysteemien kehitystä. Sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin kehittää kuin havainnoida ja mitata innovaatiotoimintaa. Kuitenkin: Sosiaalinen media mielletään usein viestinnän välineenä ja sen laajempaa käyttöä vasta harjoitellaan yhteistoiminnassa ja joukkoistamisessa ei vielä nähdä sieltä saatavan ajantasaisen, joskin pirstaleisen ja värittyneen tiedon mahdollisuuksia innovaatiotoiminnan ymmärtämisen edistämisessä. Lähestymistapamme mukaiset kontekstisidonnaiset blue-sky -indikaattorit ovat haasteellisia, koska niiden tuottamat näkymät ulottuvat yli yksittäisten yritysten ja tukiorganisaatioiden rajojen. Lisähaasteen muodostaa se, että visualisointien tapauksessa vertailu on yksittäisiä lukuarvoja vaikeampaa. Toimenpide-ehdotukset Innovaatiopolitiikalla voidaan vaikuttaa saatavilla olevaan sosiaalisen median laatuun ja määrään, ja uusien ekosysteemisten näkemysten käyttöönottoon ja verkottumisen korostamiseen. Koska innovaatiotoiminta on entistä monimutkaisempaa ja syklistä, verkottumisen ja yhdessä toimimisen korostaminen ja tukeminen on tärkeää. Lisäksi: Sosiaalisesta mediasta saatavilla olevan datan hyödyntämismahdollisuuksiin voidaan vaikuttaa tuottamalla aktiivisesti tietoja yhteisöllisesti rakentuviin tietolähteisiin. Esimerkkejä tiedon laadun ja määrän parantamisesta ovat kasvuyritysten aktiivisempi osallistuminen sosiaaliseen mediaan (joka mahdollistaa tietojen päätymistä parempaan kansainväliseen tietoisuuteen), ja sosiaalisen median käyttö rajapintana asiakkaiden osallistumiseen tuotekehityksessä (mikä antaa arvokasta, ajanmukaista ja kohdennettua asiakastietoa). Julkiset toimijat voivat tukea uusien mittaamisen, seurannan ja ymmärtämisen prosessien käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Pelkästään yksittäisten toimijoiden ja innovaatiotoiminnan tarkastelu ei enää riitä, vaan myös eri toimijoiden yhteistoiminta, ekosysteemin rakenne, roolit ja toimijoiden suhteet antavat uusia näkökulmia tukemaan yksittäisen toimijan ja koko ekosysteemin kehittämistä. Lisää tutkimusta tarvitaan: Sosiaalinen media on tietenkin vain yksi tietolähde muiden joukossa. Parhaassa tapauksessa eri tietolähteistä tulevaa dataa voidaan yhdistellä tavoin jotka tukevat vastaamista keskeisiin innovaatiotoimintaan liittyviin kysymyksiin. Verkostovisualisoinnit ja muut visuaaliset indikaattorit poikkeavat perinteisistä tavoista esittää innovaatiomittauksen tuloksia ja tarvitsevat siksi tuekseen uudenlaisia prosesseja jotta niitä voidaan käyttää osana päätöksentekoa ja johtamista. Sosiaalisen median datan hyödyntäminen vaatii tuekseen joustavia välineitä tiedon keräämiseen, jalostamiseen ja esittämiseen. Suuri osa nykyisistä välineistä edellyttää edelleen monipuolista teknistä osaamista. Innovaatiotoimijat tarvitsevat tuekseen uudenlaisia analyysipalveluita.

7 Tarkempi lukeminen Still, K., Russell, M. G., Huhtamäki, J. & Turpeinen, M Explaining innovation with indicators of mobility and networks: insights into central innovation nodes in Europe. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford University. Luettavissa: Yu, C., Russell, M. G., Still, K., Rubens, N., Huhtamäki, J. & Pöchko, J Social Media, Reputation and Branding of Innovation Hubs: A Periscope Using Content Analysis of Twitter. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford. Luettavissa: of%20innovation%20hubs.pdf Huhtamäki, J., Russell, M. G., Still, K. & Rubens, N Business Angels and Investment Organizations as Networked Co-creators in the Finnish Innovation Ecosystem. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford. Luettavissa: Still, K., Huhtamäki, J., Isomursu, M., Lahti, J., & Koskela-Huotari, K. (2012). Analytics of the impact of user involvement in the innovation process and its outcomes. Case study: Media- Enhanced Learning (MEL) service. Presented at the 4th World Conference on Educational Sciences, February 02-05, 2012, Barcelona, Spain. Published in Procedia Social and Behavioral Sciences, Luettavissa: Still, K., Huhtamäki, J., Russell, M. G. & Rubens, N Transforming Innovation Ecosystems Through Network Orchestration: Case EIT ICT Labs. Proceedings of the XXIII ISPIM Conference Action for Innovation: Innovating from Experience, June 17-20, 2012, Barcelona, Spain. Huhtamäki, J., Still, K., Isomursu, M., Russell, M. G. & Rubens, N Networks of Growth: Case Young Innovative Companies in Finland. Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, September 20-21, 2012, Santarem, Portugal. Basole, R. C., Russell, M. G., Huhtamäki, J., & Rubens, N. (2012). Understanding Mobile Ecosystem Dynamics: a Data-Driven Approach. Proceedings of the 11th International Conference on Mobile Business, June 21-22, 2012, Delft, Netherlands.

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9.

Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9. Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9.2013 Christopher Palmberg, Ph.D. Ohjaus ja verkostot - Ohjelmatoiminnan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Ekosysteemityökalu

Ekosysteemityökalu Ekosysteemityökalu 27.2.2017 Ekosysteemityökalu Pirkanmaan liitto käynnistää esikaupallisen hankinnan työkalusta, jolla voidaan tuottaa ajantasaista ja monipuolista tietoa kiertotalouden toimijoiden muodostamista

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa 2013 Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa Kolme esimerkkiä Liikunta: Liikuntalaissa (LiikuntaL1054/1998) mainitaan valtion liikuntaneuvoston tehtäväksi muun

Lisätiedot

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä 1 Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta Pietikäinen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Oedewald, P. 26.1.2011 Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen data

Sosiaalisten verkostojen data Sosiaalisten verkostojen data Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 2. luento - 17.10.2008 Antti Kortemaa, TTY/Hlab Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. 1 Mitä

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen

UUSIA Network Anne Bland. Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12.11.2014 UUSIA Network Anne Bland Vaikuttavuusinvestointi-opintomatka Lontooseen 12-14.11.2014 UUSIA Network Perustettu syksyllä 2014 (ent. Social Business International Oy) UUSIA Network Oy on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto Opetus ja oppiminen verkossa Erno Lehtinen Turun yliopisto Virtuaaliyliopistotoiminnan kokemukset Virtuaaliyliopisto poliittisena projektina Avoimen yliopisto-opetuksen ja kampuspohjaisen opetuksen näkökulmat

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor -

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Jaana Kettunen, Pedagogiska forskningsinstitutet Jyväskylä Universitet Vägledardagarna 26 October 2016 Åbo, Finland 1 Johdantoa n Uuden teknologian

Lisätiedot

Suomen ICT alan osaamistarpeet 1/2017

Suomen ICT alan osaamistarpeet 1/2017 Suomen ICT alan osaamistarpeet 1/2017 Mika Helenius ICT-alan dekaani-/laitosjohtajakokous 31.1.2017 Helsingin Yliopisto Reference: Helenius Mika (2017) Suomen ICT alan osaamistarpeet 1/2017 tutkimuksen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen Ajatuksia tohtorin koulutuksesta Timo Kekkonen Esityksen sisältö 1. Mitä opimme tutkimuksesta? 2. Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? 3. Mitä pitäisi tehdä? 2 HS, Kuukausiliite 1/08 Mitä tutkimuksesta

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen

Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen COMBAT / Pointcloud-hanke Harri Kaartinen 15.12.2016 Paikkatietoverkoston seminaari Sisältö COMBAT / Pointcloud-hankkeen esittely Esimerkkejä tutkimuksesta Tiet

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Joustavia polkuja toiselta asteelta korkea-asteelle 9.11.2015 - Jyväskylä

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot