Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen"

Transkriptio

1 No. 2/2012 Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen Miten innovaatiotoimintaa voisi laaja-alaisemmin ja ajantasaisemmin seurata ja mitata? Mitä uusia mahdollisuuksia sosiaalinen media tuo innovaatiotoiminnan mittaamiseen? Tekesille ja muille julkisille toimijoille tukea ekosysteemiseen toimintaan Hankkeen nimi: Innovaatiotutkimus Social media supported indicators for monitoring and evaluating user driven innovation Tekijät: Kaisa Still Jukka Huhtamäki Martha G. Russell Kaisa Koskela-Huotari Minna Isomursu Seppo Pohjolainen Innovaatiotoimintaa on kyettävä seuraamaan ja mittaamaan, jotta hyötyjä ja panostuksia voidaan arvioida ja kohdentaa entistä tarkemmin. OECD ja muut innovaatiopolitiikan toimijat ovatkin etsineet kehittämiensä perinteisten ja yleisten innovaatiomittareiden ja niihin liittyvien ohjeistusten (esim. Oslo Manual) rinnalle ns. blue sky -indikaattoreita, jotka ottaisivat paremmin huomioon innovaatiotoiminnan kehittämisen, syvällisemmän ymmärtämisen ja toiminnan kysyntä- ja käyttäjälähtöisen luonteen. Tässä eksploratiivisessa tutkimuksessa on tarkasteltu sosiaalisen median hyödyntämistä innovaatiotoiminnan havainnoinnissa ja mittaamisessa. Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Yksittäiset ihmiset ja yritykset tuottavat kasvavassa määrin tietoa ja kommunikoivat keskenään yhteisöllisesti. Seuraamalla sosiaalista mediaa saadaan tietoa paitsi siitä mistä keskustellaan, myös kuka keskustelee, milloin ja kenen kanssa. Sosiaalinen media mahdollistaa innovaatiotoiminnassa yhteiskehittelyn ja joukkoistamisen ja se toimii siten keinona hyödyntää yritysten ulkopuolisia tahoja uusina resursseina. Sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tuottaa uutta ymmärrystä innovaatiotoimijoiden yhteistoiminnasta. Sosiaalinen media voidaankin nähdä uutena lähteenä ajantasaisen ja rikkaan tiedon keräämiseen innovaatiotoiminnasta ja sen eri sidosryhmistä. Tutkimuksen tuloksena voidaan yleisesti sanoa, että innovaatiotoimijat voivat saada hyötyjä sosiaalisesta mediasta olemalla mukana keskustelussa ja käyttämällä siitä saatavia suuriakin tietomääriä hyödyntäviä analytiikkavälineitä tarjoamaan takaisinkytkentää toiminnan ohjaamiseen, jaetun ymmärryksen kehittämiseen ja päätöksenteon tukemiseen. Erityislisäarvoa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen nähdään saatavan indikaattoreiden eli osoittimien yhteisesittämisellä ja havainnollistamalla innovaatiotoiminnan verkottumista, ja innovaatioekosysteemin kehittymistä. Tuotetut indikaattorit ja visualisoinnit tuovat kuitenkin esiin vain osan innovaatiotoiminnan kompleksisuudesta, minkä takia mittaamisen ja seuraamisen haasteet jatkuvat kaikilla innovaatiotoiminnan tasoilla. Innovaatiopolitiikalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan innovaatiotoimijoista saatavilla olevan sosiaalisen median ja yhteisöllisesti tuotetun tiedon määrään ja laatuun. Innovaatiotoiminnan ekosysteeminen luonne edellyttää innovaatiotoimijoilta entistäkin systemaattisempaa otetta sekä olemassa olevan tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen että uuden tiedon tuottamiseen ekosysteemin toimijoiden tueksi. Asia on Tekesille ajankohtainen ja merkityksellinen sen pyrkimyksissä kehittää ja tukea suomalaisen innovaatioekosysteemin kehitystä ja monipuolistumista. Tekesin strateginen tieto -yksikkö rahoittaa innovaatioympäristöä palvelevaa tutkimusta teemakohtaisilla hauilla.

2 Johdanto Innovaatiotoiminta tapahtuu enää harvoin yhden organisaation sisällä. Innovaatiotoiminnan seuraaminen ja mittaaminen on haasteellista. Sosiaalinen media tarjoaa uuden monipuolisen ja ajantasaisen tiedonlähteen innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen. Innovaatiotoiminnan mittaamisella tavoitellaan innovaation parempaa ymmärtämistä ja vertailtavuutta sekä yli ajan että erilaisten tarkasteluyksiköiden (esimerkiksi maat, alueet tai yritykset) välillä. Mittaaminen on muuttunut sitä mukaa kun käsityksemme innovaatiosta on kehittynyt: nykyään innovaatiotoiminta ymmärretään laaja-alaisesti, sillä puhutaan tuoteinnovaatioiden lisäksi palvelu- ja prosessi-innovaatioista, ja toimijoina eivät ole enää ainoastaan yhden organisaation tuotekehittäjät. Uudet teoreettiset ja globaalisti hyödynnettävät innovaatiotoiminnan näkökulmat painottavat kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä, avointa innovaatiota, innovaatioverkostoja ja ekosysteemejä, yhteiskehittelyä (co-creation) ja arvonluontia. Perinteiset innovaatiotoiminnan indikaattorit (tuotekehityksen kustannukset tai tuotekehityksen henkilömäärä, patenttien määrä) ovat saaneet rinnalleen pehmeämpiä mittareita (laatu, asiakastyytyväisyys). Mittaaminen ei ole useinkaan perustunut yhteen ainoaan mittariin, vaan yritysten ja innovaatiopolitiikan päätöksentekijät ovat käyttäneet useaa mittaria. Yksi mittaristoista on EU innovation scorecard. Mittaamista ja sen tietolähteitä kuitenkin kritisoidaan, kyselyitä pidetään hitaina, talousraportointia puutteellisena ja lähteiden ei nähdä kertovan innovaatiotoiminnan moninaisuudesta, yhteistoiminnasta ja aineettomuudesta. Koska panostukset innovaatiotoimintaan ovat kuitenkin merkittävät ja niiden tuottamia vaikutuksia ja hyötyjä tulisi pystyä arvioimaan, uudenlaisille mittareille on suuri tarve. Uusien innovaatioindikaattoreiden kehittämistä helpottaa se, että ajan tasalla olevaa tietoa innovaatiotoimijoista on saatavilla yritysten ja innovaatiopolitiikan tekijöiden omien tietovarantojen lisäksi useista tietolähteistä. Osa näistä on maksullisia (esimerkiksi Thomson Reutersin globaaleihin rahoitustransaktioihin perustuva SDC-data) ja osa ilmaisia, lähinnä web-pohjaisia (esimerkiksi yritysten verkkosivut ja sosiaalinen media). Yksi tutkimuksen keskeisistä ajatuksista onkin se, että sosiaalista mediaa voidaan käyttää uutena innovaatiotutkimuksen tietolähteenä. Innovaatiot eivät tapahdu tyhjiössä, vaan innovaatiotoimijat jakavat tietoa, keskustelevat ja kommunikoivat innovaatiotoimintaan ja -prosesseihin liittyvistä tarpeista, kokemuksista ja mielipiteistä myös sosiaalisessa mediassa. Muodostuva kollektiivinen tieto ei ole ns. virallista tietoa, vaan sisältää ihmisten mielipiteitä ja painotuksia. Kuitenkin on todettu, että esimerkiksi Wikipedian tiedon oikeellisuus on samaa luokkaa tietosanakirjan kanssa, ja tiedon määrällä sekä tietoa jakelevan ja siitä keskustelevan toimijaverkoston rakennetta tutkimalla ja esittämällä voidaan tukea yksittäisten tiedonpalasten puolueellisuuden arviointia. Näitä tietoja ei ole helposti saatavilla muista yksittäisistä tai virallisista tietolähteistä. Sosiaalisen median etuja ovat sen tuottaman tiedon määrä, monipuolisuus, globaalisuus ja ajantasaisuus. Lisäksi saataville tulee jatkuvasti parempaa teknologiaa kaiken tämän tiedon etsimiseen, kokoamiseen, nopeaan käsittelyyn ja esittämiseen. Nykyaikaiset, usein vuorovaikutteiset visualisointiratkaisut tukevat ymmärryksen kehittymistä. Kaikkea innovaatiotoiminnan dataa ei kuitenkaan löydy sosiaalisesta mediasta eikä uusien lähestymistapojen voida olettaa vastaavaan kaikkiin mittaamisen haasteisiin.

3 Aineisto Perinteisen sosiaalinen median esimerkkejä: Yhteisöllisesti tuotetun tiedon esimerkkejä: Sosiaalinen media tässä tutkimuksessa kattaa ns. perinteisen sosiaalisen median (LinkedIn, Twitter, Facebook), yhteisöllisesti tuotetun tiedon (Wikipedia, Arctic StartUp,TechCruch Crunchbase, AngelList) ja eri palvelujen käytöstä kertyvän lokidatan. Tutkimuksessa on keskitytty olemassa olevaan, luonnollisesti kertyvään tietoon. Valitsemistamme esimerkeistä löytyykin ajantasaista, joskin usein pirstaleista, tietoa yrityksistä, asiakkaista, toimittajista, johtoryhmistä, työntekijöistä, ja toimijoiden välisistä suhteista: siitä mistä puhutaan ja ketkä puhuvat. Tärkeä datalähde innovaatioekosysteemiä tarkastelevissa tutkimustapauksissa on ollut hankkeen tutkimuskumppanin Innovation Ecosystems Networkin (http://www.innovationecosystems.org) koostama ja ylläpitämä IEN-data (IEN Dataset) (kuva 1). Se kokoaa tietoja varsinkin Aineisto kasvuyritysten toimijoista (yrityksissä mukana olevat henkilöt, virstanpylväät, rahoittajat, ja rahoituskierrokset); tietoja joiden koostaminen erilaisiin tilastoihin saattaa viedä jopa vuosia ja jotka tämänkin jälkeen ovat vain rajoitetusti saatavilla. Kuva 1. Prosessi IEN-datan koostamiseksi Tulokset Sosiaalisen median vuorovaikutuksellisuus mahdollistaa uusia innovaatiotoiminnan osoittimia Sosiaalisen median teho perustuu suurelta osin nimenomaan monien toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja dialogiin sekä mielenkiintoisen sisällön yhteistuottamiseen. Tutkimuksen tuloksena voidaan yleisesti sanoa, että hyöty sosiaalisesta mediasta saadaan kun ollaan mukana keskustelussa ja käytetään siitä saatavien isojenkin tietomäärien analytiikkavälineitä tarjoamassa takaisinkytkentää toiminnan ohjaamisen, jaetun ymmärryksen kehittämiseen päätöksenteon tukemiseen. Erityislisäarvoa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen nähdään saatavan (1) indikaattoreiden eli osoittimien yhteisesittämisellä, esimerkiksi niiden vertailulla aikajanalla tai maantieteellisesti, ja (2) verkottuneen innovaatiotoiminnan esiintuomisella: verkostovisualisoinnit esittävät innovaatiotoiminnan tai sen sisällön rakenteita, toimijoiden rooleja ja suhteita.

4 Tutkimuksen tuloksina syntyneet osoittimet (kuva 2) voidaan nähdä ns. blue skymittareina, jotka poikkeavat perinteisistä innovaatiomittareista. Nämä parhaimmillaan vuorovaikutteiset visualisoinnit avautuvat parhaiten kontekstisidonnaisesti, mikä vaatii aktiivista tulkintaprosessiin osallistumista innovaatiotoimijoilta samoin kuin tietenkin visualisointien selkeyttä ja niiden tuottamiseen käytettyjen prosessien läpinäkyvyyttä. Kuva 2. Esimerkkejä hankkeen tuloksista (eri toimijat tai sisällöt esitetään erivärisinä pisteinä, joiden välillä olevat viivat esittävät olemassa olevia suhteita sisällön seuraamisen, sisällön rakenteen, työpaikan tai rahoituksen kautta) Ylhäällä vasemmalla: Tekesin YIC-ohjelman yrityksiä Twitterissä seuraavat käyttäjät Ylhäällä oikealla: Otos CeBIT messuihin liittyvien twiittien häshtägien (aihetunnus, hashtag) yhteyksiä (Twitter) Keskellä vasemmalla: EIT ICT Labsin kuuteen solmuun liittyviä innovaatiotoimijoita ja heidän yhteyksiään (IEN-data) Keskellä oikealla: Tekesin YIC-ohjelmaan liittyvien innovaatiotoimijoita ja heidän yhteyksiään (IEN-data) Alhaalla: VTT:n kehittämän Multimedia Enhanced Learning (MEL) palvelun kehitysprosessin analytiikkaa aikajanalla (MEL-data, muu data) Yksittäisen palvelun näkökulmasta sosiaalisen median innovaatioindikaattorit vastaavat monelta osin sosiaalisen median analytiikassa ja web-analytiikassa käytettyjä mittareita. Voidaan esimerkiksi tarkastella mitä palvelusta tai sen aihepiiristä puhutaan esimerkiksi Twitterissä tai Facebookissa tai miten paljon seuraajia tai "faneja" palvelu kerää. Lisäksi voidaan seurata palvelun käyttäjämäärän kehitystä, liikenteen lähteitä, palveluun tullessa käytettyjä hakusanoja ja käyttäjien toimintaa palvelussa muun muassa lean startup - ajattelussa sovellettavalla tavalla.

5 Suoraviivaisimmin analysoitavissa oleva sosiaalisen median palvelu on Twitter. Sen välityksellä tapahtuvasta viestinnästä voidaan kerätä tiettyyn yritykseen, tuotteeseen, toimialaan tai muuhun kiinnostuksen kohteeseen liittyvät twiitit. Voidaan katsoa, mistä keskustellaan, ketkä keskustelevat, kenen esittämät näkökannat ovat erityisen suosittuja, ketkä seuraavat ja niin edelleen. Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset (YIC) -ohjelmasta rahoitusta saaneet yritykset ja näitä seuraavien Twitter-käyttäjien verkostovisualisointi mahdollistaa yritysten välisten yhteyksien tarkastelun: yritykset asettuvat vierekkäin kun niillä on paljon yhteisiä seuraajia. Verkostosta voidaan myös poimia toimijoita, jotka seuraavat useita yrityksiä tai toimivat keskeisinä kytkijöinä yritysten välillä. Vuosittaiseen CeBIT-messutapahtumaan liittyviin twiitteihin lisätyistä häshtägeistä (aihetunniste, hashtag) ja niiden yhteyksistä voidaan nostaa esiin kiinnostavaa sisältöä ja verkosto näyttää missä asiayhteyksissä eri käsitteet esiintyvät. Yhteys kahden häshtägin eli toisiinsa liittyvien käsitteiden (sanojen) välille on muodostettu jos ne ovat esiintyneet samassa twiitissä. Yhteys on sitä voimakkaampi mitä useammin häshtägejä on käytetty yhdessä. Myös yhteisesti tuotettuja sisältöjä on mahdollista analysoida. Innovaatioekosysteemien ymmärtämisen tukena ja kuvaamisessa olemme käyttäneet IEN dataa: EIT ICT Labsin verkostokuvauksen avulla on mahdollista etsiä ihmisiä ja yrityksiä jotka jo toimivat eurooppalaisella tasolla mutta eivät vielä ole mukana EIT ICT Labsin toiminnassa. Vuosittain toistettuna analyysiä voidaan myös käyttää arvioitaessa EIT ICT Labsin toiminnan vaikuttavuutta; syy-seuraussuhteiden selvittäminen on tietenkin tässäkin haastavaa. Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset (YIC) -ohjelman verkoston perusteella on mahdollista tarkastella tämän innovaatioekosysteemin avainhenkilöitä ja tärkeimpiä riskirahoittajia. Nämä tiedot ovat kiinnostavia sekä yksittäisten yritysten että yrityksiä tukevien organisaatioiden näkökulmasta. Sosiaalisesta mediasta saatavan tiedon jalostaminen innovaatiopäätösten ja politiikan avuksi on vielä teknisesti haastavaa Sosiaalisen median ja yhteisöllisesti tuotetun, usein pirstaleisen tiedon laaja-alainen kerääminen, analysoiminen ja näkyväksi tekeminen päätöksentekoa varten on kuitenkin haastavaa. Muodostuva raakadata vaatii jatkoprosessointia (kuratointia ja validointia) varsinaisessa analyysissä käytettävän otoksen muodostamiseen, jotta analyysivaiheessa voidaan käyttää rinnan erilaisia menetelmiä, sosiaalisen median analytiikkaa, webin käytön analytiikkaa ja/tai verkostoanalyysimenetelmiä (työkaluina mm. Python, Mongo DB, Twitter API, Facebook Graph API, avoimen lähdekoodin komponentit). Analyysitulosten esittäminen tapahtuu ilmaisuvoimaisimmin erilaisten visualisointien kuten verkostojen, aikajanojen ja sana- tai tägipilvien kautta (työvälineinä mm. Gephi, Highcharts, NodeXL, ja gexf.js). Tutkimuksen tulokset tukevat tätä informaation visualisoinnin mallia, mutta valitettavasti eri menetelmien ja tietolähteiden saumaton yhdistäminen vaatii vielä usein erityisosaamista ja räätälöityjä ohjelmistokomponentteja. Yksittäisten sosiaalisen median palvelujen, esimerkiksi Twitterin ja Facebookin analytiikkatoiminnoista tai palvelun lokidatasta saatavien käyttötietojen analysointi vaikkapa Google Analyticsin, Hootsuiten, Meltwater Buzzin tuella on suoraviivaisempaa, mutta tulokset eivät ole yhtä yksityiskohtaisia.

6 Innovaatiopolitiikan haasteet Politiikantekijöiden on annettava uudenlaisille ns. blue-sky -indikaattoreille mahdollisuuksia Uudenlaiset mittarit ja lähestymistavat voivat tukea kilpailukyvyn ja toimivien ekosysteemien kehitystä. Sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin kehittää kuin havainnoida ja mitata innovaatiotoimintaa. Kuitenkin: Sosiaalinen media mielletään usein viestinnän välineenä ja sen laajempaa käyttöä vasta harjoitellaan yhteistoiminnassa ja joukkoistamisessa ei vielä nähdä sieltä saatavan ajantasaisen, joskin pirstaleisen ja värittyneen tiedon mahdollisuuksia innovaatiotoiminnan ymmärtämisen edistämisessä. Lähestymistapamme mukaiset kontekstisidonnaiset blue-sky -indikaattorit ovat haasteellisia, koska niiden tuottamat näkymät ulottuvat yli yksittäisten yritysten ja tukiorganisaatioiden rajojen. Lisähaasteen muodostaa se, että visualisointien tapauksessa vertailu on yksittäisiä lukuarvoja vaikeampaa. Toimenpide-ehdotukset Innovaatiopolitiikalla voidaan vaikuttaa saatavilla olevaan sosiaalisen median laatuun ja määrään, ja uusien ekosysteemisten näkemysten käyttöönottoon ja verkottumisen korostamiseen. Koska innovaatiotoiminta on entistä monimutkaisempaa ja syklistä, verkottumisen ja yhdessä toimimisen korostaminen ja tukeminen on tärkeää. Lisäksi: Sosiaalisesta mediasta saatavilla olevan datan hyödyntämismahdollisuuksiin voidaan vaikuttaa tuottamalla aktiivisesti tietoja yhteisöllisesti rakentuviin tietolähteisiin. Esimerkkejä tiedon laadun ja määrän parantamisesta ovat kasvuyritysten aktiivisempi osallistuminen sosiaaliseen mediaan (joka mahdollistaa tietojen päätymistä parempaan kansainväliseen tietoisuuteen), ja sosiaalisen median käyttö rajapintana asiakkaiden osallistumiseen tuotekehityksessä (mikä antaa arvokasta, ajanmukaista ja kohdennettua asiakastietoa). Julkiset toimijat voivat tukea uusien mittaamisen, seurannan ja ymmärtämisen prosessien käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Pelkästään yksittäisten toimijoiden ja innovaatiotoiminnan tarkastelu ei enää riitä, vaan myös eri toimijoiden yhteistoiminta, ekosysteemin rakenne, roolit ja toimijoiden suhteet antavat uusia näkökulmia tukemaan yksittäisen toimijan ja koko ekosysteemin kehittämistä. Lisää tutkimusta tarvitaan: Sosiaalinen media on tietenkin vain yksi tietolähde muiden joukossa. Parhaassa tapauksessa eri tietolähteistä tulevaa dataa voidaan yhdistellä tavoin jotka tukevat vastaamista keskeisiin innovaatiotoimintaan liittyviin kysymyksiin. Verkostovisualisoinnit ja muut visuaaliset indikaattorit poikkeavat perinteisistä tavoista esittää innovaatiomittauksen tuloksia ja tarvitsevat siksi tuekseen uudenlaisia prosesseja jotta niitä voidaan käyttää osana päätöksentekoa ja johtamista. Sosiaalisen median datan hyödyntäminen vaatii tuekseen joustavia välineitä tiedon keräämiseen, jalostamiseen ja esittämiseen. Suuri osa nykyisistä välineistä edellyttää edelleen monipuolista teknistä osaamista. Innovaatiotoimijat tarvitsevat tuekseen uudenlaisia analyysipalveluita.

7 Tarkempi lukeminen Still, K., Russell, M. G., Huhtamäki, J. & Turpeinen, M Explaining innovation with indicators of mobility and networks: insights into central innovation nodes in Europe. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford University. Luettavissa: Yu, C., Russell, M. G., Still, K., Rubens, N., Huhtamäki, J. & Pöchko, J Social Media, Reputation and Branding of Innovation Hubs: A Periscope Using Content Analysis of Twitter. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford. Luettavissa: of%20innovation%20hubs.pdf Huhtamäki, J., Russell, M. G., Still, K. & Rubens, N Business Angels and Investment Organizations as Networked Co-creators in the Finnish Innovation Ecosystem. Proceedings of Triple Helix IX Conference, July 2011, Stanford. Luettavissa: Still, K., Huhtamäki, J., Isomursu, M., Lahti, J., & Koskela-Huotari, K. (2012). Analytics of the impact of user involvement in the innovation process and its outcomes. Case study: Media- Enhanced Learning (MEL) service. Presented at the 4th World Conference on Educational Sciences, February 02-05, 2012, Barcelona, Spain. Published in Procedia Social and Behavioral Sciences, Luettavissa: Still, K., Huhtamäki, J., Russell, M. G. & Rubens, N Transforming Innovation Ecosystems Through Network Orchestration: Case EIT ICT Labs. Proceedings of the XXIII ISPIM Conference Action for Innovation: Innovating from Experience, June 17-20, 2012, Barcelona, Spain. Huhtamäki, J., Still, K., Isomursu, M., Russell, M. G. & Rubens, N Networks of Growth: Case Young Innovative Companies in Finland. Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, September 20-21, 2012, Santarem, Portugal. Basole, R. C., Russell, M. G., Huhtamäki, J., & Rubens, N. (2012). Understanding Mobile Ecosystem Dynamics: a Data-Driven Approach. Proceedings of the 11th International Conference on Mobile Business, June 21-22, 2012, Delft, Netherlands.

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9.

Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9. Mittauksen haasteet ja tarpeet innovaatiotutkimusten valossa OKM/OECD: Making better use of indicators on STI Finlandiatalo 17.9.2013 Christopher Palmberg, Ph.D. Ohjaus ja verkostot - Ohjelmatoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä.

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Satu Miettinen, professori Lapin yliopisto Palvelumuotoilu on strategisen johtamisen väline.

Lisätiedot

Avointen innovaatioalustojen mittaamisen haasteet

Avointen innovaatioalustojen mittaamisen haasteet Avointen innovaatioalustojen mittaamisen haasteet Älykäskaupunki ja alustatalouden mittaamisen haasteet 18.4.2017 TaY Mika Raunio Nadja Nordling Jukka P Saarinen Haasteita ja ratkaisuja 1 Toiminnan määrittely:

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Ekosysteemityökalu

Ekosysteemityökalu Ekosysteemityökalu 27.2.2017 Ekosysteemityökalu Pirkanmaan liitto käynnistää esikaupallisen hankinnan työkalusta, jolla voidaan tuottaa ajantasaista ja monipuolista tietoa kiertotalouden toimijoiden muodostamista

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu

Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu KOKEILUJA, HUOMIOITA JA KYSYMYKSIÄ Esa Sirkkunen, tutkija, tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto Mediatutkimuksen päivät, Vaasa 04.04. 2014. Pieniä ja isompia

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Eihän yksittäinen opettaja voi vaikuttaa yliopiston tuloksiin ja opiskelijan valmistumiseen! Tarve skaalautuville sähköisille seurantatyövälineille?

Eihän yksittäinen opettaja voi vaikuttaa yliopiston tuloksiin ja opiskelijan valmistumiseen! Tarve skaalautuville sähköisille seurantatyövälineille? Eihän yksittäinen opettaja voi vaikuttaa yliopiston tuloksiin ja opiskelijan valmistumiseen! Tarve skaalautuville sähköisille seurantatyövälineille? OpeVeivit Mikael Seppälä YTM, KTM, KM Tietojärjestelmäsuunnittelija

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Jukka Paukkeri (projektitutkija) Tampereen Teknillinen Yliopisto Matematiikan laitos Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Change Day Suomi -päivä näkyväksi asiakkaille, työyhteisölle ja koko ammattikunnalle

Change Day Suomi -päivä näkyväksi asiakkaille, työyhteisölle ja koko ammattikunnalle Change Day Suomi -päivä näkyväksi asiakkaille, työyhteisölle ja koko ammattikunnalle Change Day verkoston työpaja Tampereella 3.9.2015 Viestinnän asiantuntija Pauliina Mäkelä Viestintä-Piritta Oy Sosiaalinen

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Creative Norden. We bring culture back to business

Creative Norden. We bring culture back to business Creative Norden We bring culture back to business Miksi luovalla taloudella on väliä? Teollisen yhteiskunnan murtuessa aineettomaan arvonluontiin liittyvät kilpailukykytekijät korostuvat. Myös ihmisten

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa 2013 Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa Kolme esimerkkiä Liikunta: Liikuntalaissa (LiikuntaL1054/1998) mainitaan valtion liikuntaneuvoston tehtäväksi muun

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta 16.4.2013 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntija ja konsultti Tehnyt töitä sosiaalisen median yrityskäytön parissa vuodesta

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä 1 Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta Pietikäinen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Oedewald, P. 26.1.2011 Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Lauri Varonen Toyota Finance Finland Oy Myynti & markkinointi 12.6.2015 Toyota Finance Finland Oy Tehtaan omistama rahoitusyhtiö 3 Toyota Finance Finland Oy

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Sosiaalinen media Lions-toiminnassa SuurPNAT Porvoo 22.3.2012 Thorleif Johansson Sosiaalisessa mediassa käyttäjät tuottavat pääosan sisällöstä. Blogit Muu Kotisivut YouTube Skype Facebook Twitter Mikä

Lisätiedot

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattorit eli mittarit Kepan verkkokurssi 2006 Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattori on käsitteellinen tai numeerinen muuttuja, joka auttaa arvioimaan muutosta jossain asiantilassa, joko mittaamalla

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut ATT-areena Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen, @vtenhunen 6.10.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Miksi

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot