SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava"

Transkriptio

1 Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127, 128, 136, 137 sekä niihin rajoittuvat liikenne-, katu-, rata-, puisto- ja erityisalueet. Laatija Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, puh (09) Käsittely Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tekninen lautakunta Asemakaavaluonnos Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus Asemakaavaehdotus Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus Piirustusnumero Asemakaava (piir.nro xxxx) Havainnekuva (piir.nro xxxx) 1

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Tunnistetiedot ilmenevät kansilehdeltä Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa. Alue rajautuu pohjoisessa Kirkkonummi Siuntio Karjaa -ratalinjaan, idässä Siuntiontiehen, lännessä Tiilitehtaanmäen pientaloalueeseen ja etelässä Aleksis Kiven kouluun sekä Siuntion urheilukeskukseen. Sijaintikartta on liitteenä (liite 2) Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavasta käytetään nimeä Siuntion kuntakeskuksen asemakaava. Asemakaavat, joita kaavamuutos koskee on lueteltu kohdassa Työn tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen asemakaava-alueen täydentäminen. Asemakaavalla pyritään vahvistamaan kuntakeskuksen väestöpohjaa ja lisäämään alueen vetovoimaa asuin- ja palvelualueena. Kuntakeskuksesta on tarkoitus luoda pääosin asumiseen varattu viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asumisen lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,7 ha. 2

3 1.4. Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 8 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 14 Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenneturvallisuuteen ja liikenteeseen 23 3

4 5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset ihmisten elinoloihin, ympäristöön sekä sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus 26 4

5 1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Sijaintikartta 3. Ote maakuntakaavasta ja yleiskaavasta 4. Kooste alueen voimassa olevista asemakaavoista 5. Maanomistus 6. Asemakaavakartta ja määräykset 7. Asemakaavan havainnekuva 8. Pysäköintikaavio 9. Reittikaavio 10. Asemakaavan hyväksyminen vaiheittain 11. Osa-alueiden vaiheittaisuus (ohjeellinen) 12. Alueen ilmakuva ja lähiperspektiivikuvat 13. Alueen rakeisuus 1: Vesihuollon yleissuunnitelma 15. Hulevesikartta 16. Sähköverkko (nykytilanne) 17. Kaukolämpöverkko (nykytilanne) 18. Liityntäliikennekaavio 19. Yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista vastineineen 1.6. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Lännentiet Kehityskäytäväselvitys, Uudenmaan liitto, Siuntio, keskustan osa-yleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys; Maisemasuunnittelu Hemgård, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, Arkkitehdit Björklund Iivonen; Siuntion keskustan kehittäminen Junaliikenteen tärinäselvitys, WSP Finland Oy, Siuntion keskustan kaavoitus Meluselvitys, WSP Finland Oy, Siuntio asema, keskusta-alue rakennettavuusselvitys, Geotek Oy, Siuntion liityntäliikenneselvitykset, WSP Finland Oyj, Siuntion kunta maapoliittinen ohjelma, kunnanvaltuuston hyväksymä Siuntion kunnan ilmastostrategia, ymp.ltk Siuntio Maankäytön kehityskuva, Arkkitehtitoiminta Kai Wartiainen, (tark.) 10. Länsi Uudenmaan alueen MAL-suunnitelma, Pöyry, Siuntion kunta Kaupan palvelutarveselvitys, Entrecon, Inkoon ja Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelma; Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri; Siuntion sydän kaava-alueen meluselvitys, WSP Finland Oy,

6 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavahankkeen käynnistämisestä on kuulutettu kunnanhallituksen hyväksymässä kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle Kunnan ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n välillä on solmittu yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu kuntakeskuksen alueen kaavamuutoksen laatimisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Siuntion kunta ja Asuntosäätiö valitsivat yhdessä asemakaavamuutoksen laatijaksi arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n lokakuussa Kaavan laatijat: Arkkitehdit Petri Rouhiainen, Pekka Vehniäinen ja Antti Mentula, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu yhtäaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa. Kaavaluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyssä ( 59), jonka jälkeen se asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä sekä asukastilaisuudessa esitetyt mielipiteet. Nähtävillä ollut kaavaluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyssä ( 79), jonka jälkeen se lähetettiin kunnanhallitukseen, joka hyväksyi kaavaluonnoksen otettavaksi julkiseen käsittelyyn kaavaehdotuksena kokouksessaan ( 14). Kaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana, ja sitä koskien saatiin määräaikaan mennessä 5 lausuntoa ja 1 huomautus. Kaavatyötä on ohjannut työryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä Markku Kärkkäinen, kunnaninsinööri, Siuntion kunta Juha-Pekka Isotupa; teknisen toimen johtaja, kunnanjohtaja; Siuntion kunta Anja Mäkeläinen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö Jorma Peltomäki, toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy Merja Laaksonen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja / varajäsen Pekka Keränen, Siuntion kunta Arto Penttinen, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja / varajäsen Yrjö Kokkonen, Siuntion kunta 6

7 2.2. Asemakaava Työn tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen asemakaava-alueen täydentäminen. Asemakaavalla pyritään vahvistamaan kuntakeskuksen väestöpohjaa ja lisäämään alueen vetovoimaa asuin- ja palvelualueena. Kuntakeskuksesta on tarkoitus luoda pääosin asumiseen varattu viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asumisen lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Alueen kerrosluku vaihtelee pääasiassa kahdesta neljään kerrokseen. Alueelle on asemakaavassa osoitettu sekä pien- että kerrostalorakentamista. Uusia asuntoja tulee noin 450 kpl, ja asukasmäärä tulee olemaan noin 720 asukasta. Suunnittelualueen pysäköinti on toteutettu pääosin maantasopysäköintinä. Asuinkerrostalojen autopaikat sijaitsevat pääosin naapuritonttien kanssa yhteisillä pysäköintialueilla. Asuinpientalokortteleiden autopaikat sijaitsevat joko omilla tonteillaan tai yhteisellä pysäköintialueella. Osa päivittäistavarakauppatoimintojen autopaikoista on sallittua sijoittaa maanalaiseen pysäköintitilaan. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on k-m 2, josta k-m 2 on asumista. Erilaisia varasto- ja aputiloja on 2860 k-m 2. Julkisille palveluille ja liiketiloille on osoitettu k-m 2 keskustatoimintojen korttelialueille, asuinrakennusten pohjakerroksiin sekä Y ja YL-tonteille. Tämän lisäksi AK-kortteleiden kootusti toteutettavalle yhteistilalle on osoitettu 300 k-m 2. ET-tontin lämpökeskukselle on osoitettu rakennusoikeutta 100 k-m 2. Alueelle on osoitettu YL-tontille 1200 k-m 2 korttelipäiväkotia varten. Flemingintien ja Uusikadun risteyksen länsipuolella sijaitsevan asuinrakennuksen pohjakerrokseen on osoitettu 400 k-m 2 ns. kivijalkapäiväkotia varten. Asemakaava on laadittu niin, että se on mahdollista hyväksyä kahdessa vaiheessa (liite 10). Alueen toteutuksen vaiheittaisuudesta on lisäksi laadittu ohjeellinen kaavio (liite 11). 7

8 2.3. Asemakaavan toteuttaminen Kunnallistekniikka ja siihen liittyvät toimenpiteet Osana alueen katujärjestelyjen muutosta Ratapihantie ja Flemingintie linjataan uudelleen, jonka lisäksi alueelle rakennetaan kolme uutta katua: Uusikatu, Uusikuja 1 ja Uusikuja 2. Sisäisten katujärjestelyjen lisäksi Flemingintien liittymiskohtaa Siuntiontielle on siirretty noin 50 metriä etelään. Risteys tullaan toteuttamaan kiertoliittymänä. Alueen kunnallistekninen toteuttaminen on suunniteltu alkavaksi kun kaavalliset ja kunnallistekniset edellytykset ovat olemassa. Muu rakentaminen alueella voi alkaa sen jälkeen. Kunnan taloussuunnitelmassa kunnallistekniikan rakentaminen on arvioitu vuosille ja talonrakentaminen vaiheittain vuosille Asemakaavan toteuttamista ohjaa kunnan ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n välinen yhteistoimintasopimus. Siinä on sovittu kuntakeskuksen alueen kaavamuutoksen laatimisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kunta suunnittelee ja rakentaa alueen kunnallistekniikan sekä vastaa asemakaavoitusta varten tarvittavien tutkimusten, selvitysten ym. kustannuksista, sekä asemakaavoituksen viranomaistyöstä. Sopimusalueen tontit liitetään yleiseen vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkostoon kunnan normaalin käytännön mukaisesti. Asemakaavan laatimisen yhteydessä sopimusalueelle tehdään kunnan johdolla ja sopijaosapuolten yhteistyönä lähiympäristö- ja rakennustapaohjeet kortteli- ja kohdekohtaisen suunnittelun pohjaksi. Ympäristölautakunta vahvistaa rakennustapaohjeet. Rakentamisen aikataulujärjestyksessä huomioidaan pihojen meluttomuus eri rakennusvaiheissa. 8

9 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue on pääosin rakentamatonta peltoaukeaa, joka jää olemassa olevan kuntakeskuksen palvelujen ja Tiilitehtaanmäen pientaloalueen väliin. Alueen itäosassa on olemassa olevia julkisia ja kaupallisia palveluja. Näistä on tarkempi selvitys kohdassa Tämän lisäksi itäosassa on kaksi vanhaa rakennettua omakotitalotonttia. Pohjoisosassa lähellä rataa sijaitsee ns. Tiilitehtaankulman tontti, jolla on sijaitsee mm. autotarvikeliike ja autokorjaamo. Viereisellä tontilla on kunnan omistamat nk. Veturin kokoontumistilat sekä yritystiloja. Radan varteen on sijoitettu jonkin verran liityntäpysäköintipaikkoja. Kaava-aluetta on asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen laajennettu koskemaan Siuntiontietä kaava-alueeseen rajautuvin osin. Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 16,7 ha Luonnonympäristö Kaavamuutosalueesta suurin osa rakentamatonta peltoaukeaa Rakennettu ympäristö Palvelut Kuntakeskuksen nykyiset palvelut sijoittuvat suunnittelualueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Alueen itäosassa Siuntiontien varressa on olemassa olevia julkisia ja yksityisiä palveluja mukaan lukien kunnantalo, Aleksis Kiven koulun tiloja, päiväkoti, päivittäistavarakauppa, pizzeria, kampaamo, ravintola, posti, kylmäasema sekä muita pienliiketiloja. Liikenne Maantieliikenteessä alue tukeutuu Siuntiontiehen (maantie 115), joka välittää liikennettä kantatie 51:ltä Lohjan suuntaan. Kaikki bussiliikenteen lähdöt perustuvat koululaisten ja opiskelijoiden kuljetukseen. Siuntion raideliikenteen pysäkki sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä alueen pohjoispuolella. Junaliikenne on ympärivuorokautista henkilöjunaliikennettä, joka ei pysähdy Siuntiossa. Kaukojunavuorojen lisäksi Helsingin ja Karjaan välillä on arkipäivinä 6 8 Siuntiossa pysähtyvää paikallisjunavuoroa. Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen itäosassa, päivittäistavarakaupan lähellä sijaitsee vanha kaksikerroksinen omakotitalo. Alueen kulttuuriympäristöselvityksessä rakennuksella on todettu olevan maisemallista arvoa. Yleiskaavan mukaan rakennus tulee ensisijaisesti säilyttää, mutta se voidaan toiminnallista syistä korvata uudisrakennuksella sillä edellytyksellä, että uudisrakennus arkkitehtonisessa mielessä parantaa 9

10 taajaman rakennettua ympäristöä. Asuminen vanhassa omakotitalossa turvataan kunnan ja maanomistajan kesken tehtävässä maankäyttösopimuksessa sovitun mukaisesti. Suunnittelualueella ei ole selvityksissä todettu olevan muita kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä kohteita. Tekninen huolto Vesijohto- ja viemärikaavio on selostuksen liitteenä (liite 14). Kaavakarttaan tullaan merkitsemään mahdolliset tarvittavat putkien tilavaraukset kaavaehdotusvaiheessa. Sähkökaapelit Alueen itäosassa päivittäistavarakaupan länsipuolella sijaitsee olemassa oleva teleliikennekeskus. Sähköverkkokaavio on selostuksen liitteenä (liite 15). Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta. Suunnittelualueella esiintyy Siuntiontien ja Rantaradan liikenteen aiheuttamaa liikennemelua. Raideliikenne synnyttää värähtelyä, joka aiheuttaa rakennuksissa haittaa sekä tärinän että runkomelun muodossa. Alueelle tehdyn värähtelyselvityksen mukaan alue, joka sijoittuu alle 48 metrin etäisyydelle radasta, kuuluu kohonneen tärinäalttiuden alueeseen Maanomistus TILANUMERO OMISTAJA PINTA-ALA (ha) Siuntion kunta 0,6236* Ralf Wahlberg 1, Tor Wahlberg 1, Siuntion kunta 0, Ratahallintokeskus 1,1830* Siuntion kunta 3,5179* KOy Tiilitehtaankulma 0, Siuntion kunta 0, Elisa Oyj 0, FAb Sjundeå Bankhus 0, KOy Aseman Liikekeskus 0, Siuntion kunta 0, Fast. Ab Sjundeå hagen 0, Siuntion kunta 4,2061* Andelslaget Varuboden 0, Siuntion kunta 0,0905* Siuntion kunta 0,1309* Tiehallinto 1,2866* *kaava-alueeseen rajautuvan tilan osan pinta-ala Koko kaava-alueen suuruus on 16,7017 ha. 10

11 3.2. Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti tavoitteista Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Muutokset ja täydennykset astuivat voimaan , ja ne on otettu huomioon kaavaluonnoksessa (ks ). Maakuntakaava (liite 3) Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen ja kulttuuriympäristön alueeksi. Maankäytön kehityskuva Siuntioon on laadittu Maankäytön kehityskuva , jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kehityskuva esittää kokonaiskuvan maankäytön tilanteesta kunnassa ja siitä, miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaistaloutta tukevalla tavalla. Kehityskuvassa todetaan, että kuntakeskus on tärkein asutuksen ja palveluiden kehittämisen kohde Siuntion kunnassa, mutta nykyisessä tilassaan se ei vedä puoleensa väkeä. Kuntakeskus koetaan epämääräisenä, ympäristöön leviävänä ja hajanaisena: sitä halkoo maantie, ympäristö ei ole intiimiä, eikä se houkuttele kävelemiseen tai pysähtymiseen. Kehityskuvassa todetaan, että koko alueen kehittäminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja muutoksia nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Ehdotettu väestönkasvun jakautuminen edellyttää vahvaa ohjausta, jotta muuttovirrat eivät suuntaudu hajaasutusalueille kuntakeskuksen sijaan. Keskeistä on myös kuntakeskuksen palvelurakenteen hyödyntäminen pitkällä aikavälillä. Yleiskaava (liite 3) Alueelle on hyväksytty uusi osayleiskaava, jossa alue on määritelty pääosin asunto-, palvelujen ja hallinnon sekä lähivirkistysalueeksi. Kaava on saanut lainvoiman Asemakaava (liite 4) Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on varattu mm. toimitila-, liike-, toimisto-, asuin-, yleisille ja yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille sekä puisto- ja katualueille. Kaavoitustyön yhteydessä muutetaan seuraavia asemakaavoja: NRO Vahvistuspvm. Nimi Rakennuskaavan muutos, rautatiealue, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit 26 ja osa 23 sekä liikenne-, erityis- ja tiealueet Kylät Bollstad ja Sjundby liikenne-, tie- ja virkistysalue, rakennuskaavan muutos, kylät Bollstad ja Sjundby korttelit 1, 11

12 2, 20, 23, 24, 26, 27 ja 28 sekä liikenne-, tie- ja virkistysalueet Rakennuskaavan muutos, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit 29,30, 65 ja osa 25 sekä tie- ja liikennealue Keskustan laajennus, rakennuskaava, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit sekä tie ja virkistysalueet. Rakennuskaavan muutos, Sjundby, tiealue Asemankaavan muutos koskee Siuntion kunnan korttelia 27 ja osakorttelia 25 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Siuntion kunnan korttelit 27, 136, 137, ja osakortteli 25, sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualue Asemakaavan muutos koskee kortteleita 29,30,30a, osaa korttelista 25a sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja torialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 29,30,30a, osa korttelista 25a ja sekä virkistys-, liikenne-, katu ja torialuetta. Suunnittelualueen nykyisissä asemakaavoissa maankäytöstä on määrätty seuraavilla kaavamerkinnöillä: KTY: Toimitilarakennusten korttelialue K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue YO: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YH: Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue AL: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ET: Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue Tämän lisäksi asemakaavoissa on varauksia rata-, katu-, pysäköinti-, tori-, puistoja lähivirkistysalueille Siuntion kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennusjärjestys on astunut voimaan Siuntion kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutoksen :ään 31. Pohjakartta on hyväksytty Rakennuskieltoa ei ole määrätty suunnittelualueelle. 12

13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kuntakeskuksen täydentäminen, taajamakuvan eheyttäminen ja väestöpohjan vahvistaminen on merkittävä projekti Siuntion kunnalle. Yhdyskuntarakenteen kannalta erinomaisella paikalla sijaitsevan alueen kaavoittaminen asuntotuotannon tarpeisiin palvelee koko kuntaa. Kunnan tavoitteena on ollut ohjata puolet kunnan väestönkasvusta kuntakeskuksen alueelle. Kaavoitettava alue sisältyy kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille Arvion mukaan asemakaava hyväksyttäneen vuonna Kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan toteutuvan vuosina Aloite olemassa olevan asemakaavan muuttamiseksi on tullut kunnan taholta Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Päätökset ja aikataulu on esitetty kohdassa Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka toimitetaan osallisille teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osalliset ja lausunnonantajat on määritelty suunnittelun alkuvaiheessa hyväksytyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavan osallisia ovat muun muassa alueella asuvat sekä ne, joiden elin- tai työskentelyoloihin kaavalla voi olla vaikutuksia Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle 2009 (kh , 86 ), kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen valmistelun yhteydessä on järjestetty avoimia asukasyhteistyöiltoja, joiden avulla on keskusteltu etukäteen yhteisistä tavoitteista sekä kerätty ideoita ja palautetta siitä, miten kuntakeskusta tulisi kehittää. Yhteistyötä tullaan jatkamaan kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan mm. workshop- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. Asukasyhteistyöiltojen lisäksi on järjestetty suunnittelupalavereita, joihin ovat osallistuneet kunnanhallituksen valitsemat luottamushenkilöt, alueen maanomistajat, Asuntosäätiön edustajat, kaavoittajat ja kunnan virkamiehet. Tämän lisäksi on neuvoteltu alueella toimivien yrittäjien ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. 13

14 Asukkailla, osallisilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon kaavoituksen jatkokäsittelyssä ja niihin laaditaan kaavoittajan vastineet päätöksentekoa varten Viranomaisyhteistyö Kaavamuutoksesta järjestetään viranomaisneuvottelu, jos tälle ilmaantuu tarvetta. Keskeisille viranomaistahoille tiedotetaan hankkeen etenemisestä erikseen. Viranomaisyhteistyössä käytetään neuvottelu- ja lausuntomenettelyä. Viranomaisilta pyydetään lausunto kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan ja Asuntosäätiön välillä tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaan kaavoituksen tavoitteena on aikaansaada kuntakeskuksen alueesta korkeatasoinen, ympäristöltään ja yleisilmeeltään viimeistelty aluekokonaisuus. Toteutuksessa pyritään mahdollisimman monipuoliseen asuntojakaumaan koskien talo- ja asuntotyyppejä, asuntojen kokoa ja rahoitusmuotoa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen ja kulttuuriympäristön aluetta. Siuntion kuntakeskuksen osayleiskaavassa alue on määritelty pääosin asunto-, palvelujen ja hallinnon, keskustatoimintojen sekä lähivirkistysalueeksi. Keskustatoimintojen alueelle voidaan toteuttaa myös liike-, toimisto- ja työtiloja. Kaavoituksessa keskeisenä tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen vahvistaminen, alueen yhtenäistäminen, ympäristön kohentaminen ja kaupunkikuvan eheyttäminen korkealaatuisella ja mielenkiintoisella suunnitteluratkaisulla. Kaavoitettava alue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat asuntorakentamisen lisäämiselle alueella. Tavoitteena on myös luoda korttelikokonaisuudelle turvallinen ja sujuva sisäinen liikenne sekä luontevat kevyen liikenteen yhteydet. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Rakentaminen sijoitetaan maiseman, pienilmaston ja kasvillisuuden kannalta sekä ympäristön häiriötekijöiden minimoimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja alue liitetään kunnallistekniikan verkostoihin mahdollisimman taloudellisesti ottaen huomioon maasto-olosuhteet. Rakennusten ja oleskelualueiden melusuojaus on määräysten mukaan toteutettava niin, että Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitetyt melutason päiväohjearvo 55dB(A) ja yöohjearvo 45dB(A) ulkona eivät ylity. Asuintiloissa päiväohjearvo on 35dB(A) ja yöohjearvo 30dB(A). Alueelle teetetyn meluselvityksen mukaan yöajan 45 db melualue on suunnittelua rajoittava, sillä yöajan 45 db melualue leviää kauemmas kuin päiväajan 55 db melualue. 14

15 Tavoitteena on toteuttaa melunsuojaus ulkotiloissa mahdollisuuksien mukaan rakennusmassojen sijoittelulla ja vasta toissijaisesti meluestein, mikäli vaadittuja arvoja ei muutoin saavuteta. Parvekkeiden melunsuojauksessa tavoitteena on ensisijaisesti parvekkeiden sijoittaminen niin, että parvekkeet sijaitsevat melun katvealueilla ja toissijaisesti parvekkeiden meluntorjunta parvekelasituksella. Asuinrakennukset pyritään sijoittamaan niin, että ne sijaitsevat vähintään 48 metrin etäisyydellä lähimmästä raiteesta, jolloin ne perustamistavasta riippumatta tulevat sijoittumaan vähäisen tärinäalttiuden luokkaan H. Tavoitteena on korttelin sisäisen liikenteen ja korttelien läpi kulkevien jalankulkuja pyöräilyreittien kytkeminen turvallisesti olemassa olevaan katu- ja kevyen liikenteen verkkoon. Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Koska asemakaavaluonnos ei ole ollut nähtävillä ennen , on kaavassa sovellettava tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaava-alue sijoittuu alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hyvien raideliikenneyhteyksien varrelle, ja se eheyttää olevaa Siuntion taajama-aluetta. Taajamakeskuksen palvelut ja työpaikat sijaitsevat lähellä asuinaluetta, jonka lisäksi alue tukeutuu vahvasti toimiviin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä on edistetty osoittamalla kuntakeskuksen alueelle yhteensä k-m 2 liiketila- ja julkista rakentamista. Ennestään alueella on julkista ja liiketilarakentamista yhteensä 6800 k-m 2 kunnantalo mukaan lukien. Alueen tukeutuminen toimivaan raideliikenneyhteyteen hillitsee osaltaan ilmastonmuutosta. Energiahuollon tehokkuutta parantaa se, alueen luoteisosaan sijoittuu kaukolämpökeskus. Suunnitteluprosessiin on pyydetty mukaan ulkopuolinen asiantuntija, joka selvittää mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa alue mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Siuntion kuntakeskuksen asemakaavaluonnos tulee toteutuessaan tukemaan Helsingin seudun kehittämiseen liittyviä erityistavoitteita, ja sen kaupunkikuvallinen ratkaisu antaa edellytykset hyvän taajamakuvan syntymiselle Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Suunnittelutyön alkuvaiheessa ennen asemakaavaluonnoksen laatimista on tutkittu erilaisia tapoja järjestää ajoneuvo- ja kevytliikennettä, kortteleiden massoittelua, asuintalotyyppejä, rakentamisen tehokkuutta, liikerakentamisen määrää ja pysäköintijärjestelyjen vaikutuksia alueen kokonaisratkaisuun. Suunnittelutyötä on tehty sovitun mukaisesti nykyisistä maanomistusrajoista välittämättä. Tämä on mahdollistanut paikkaan mahdollisimman hyvin istuvan suunnitteluratkaisun etsimisen Asemakaavaratkaisun vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kaavaratkaisun vaikutukset nykytilanteeseen ovat merkittäviä ja ne käsitellään kohdassa

16 4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Esitettyyn asemakaavaehdotukseen on päädytty työryhmäpalaverien ja asukasyhteistyöiltojen keskustelujen ja palautteen pohjalta. Suunnitelma vastaa lähtökohtana olleisiin tavoitteisiin luoda kuntakeskukseen viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaan tehtiin joitain tarkennuksia ja täydennyksiä, mutta muuten perusratkaisu ei olennaisesti muuttunut aiemmasta. Asemakaavaehdotuksessa annettiin mm. rakennusten arkkitehtuuriin liittyviä tarkentavia ja osaltaan sitovia kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Asemakaavaehdotusvaiheen jälkeen suunnitelmaan on tehty vähäisiä tarkennuksia ja täydennyksiä, mutta muuten perusratkaisu ei ole olennaisesti muuttunut aiemmasta. Valittu ratkaisu on tehokas alueen infrastruktuurin järjestämisen kannalta ja minimoi alueen läpi kulkevien katujen määrän. Esitetyt rakennustypologiat mahdollistavat monipuolisen asuntojakauman alueella. Asemakaavaratkaisu pohjautuu Siuntion kuntakeskuksen voimassa olevaan osayleiskaavan, jonka mukaan alue on osoitettu pääosin keskusta- ja asuintoiminnoille. Alueen tuleva asukasmäärä on n. 720 asukasta, ja asuinkerrosalaa on n k-m 2. Kerrosluku vaihtelee asemakaavaehdotuksessa pääasiassa alueen eteläosan kahdesta pohjoisosan neljään kerrokseen. 16

17 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Siuntion kuntakeskuksen asemakaavamuutoksella muodostetaan yhdyskuntarakennetta eheyttävä palvelu-, liike-, pientalo- ja asuinkerrostalokortteleiden kokonaisuus. Tämän lisäksi kaavaan sisältyy rata-, katu-, pysäköinti-, puisto-, lähivirkistys ja erityisalueita. Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu sekä pientalo- että kerrostalorakentamista. Kaava-alueen eteläosaan on muodostettu pientalokortteleita (AP), joiden osuus koko asumiselle varatusta rakennusoikeudesta on noin viidesosa. Radan lähelle alueen keski- ja pohjoisosaan osoitettujen kerrostalokortteleiden (AK) osuus asuinrakennusoikeudesta on noin neljä viidesosaa. Kuntakeskuksen julkishallinnolliset palvelut kuten koulut, kirjasto sekä kaupan palvelut ja muut lähipalvelut sijoittuvat alueen itä- ja kaakkoisosaan C-, Y- ja YLalueille. Alueen länsiosaan on muodostettu Kirsti Hornin puisto (VL), joka palvelee kuntakeskuksen yleisenä virkistysalueena. Kaavalla puututaan osittain aluetta pohjoisessa rajaavan rautatien aluevaraukseen. Raiteiden linjauksiin ei puututa. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu riittävä aluevaraus nykyisten raiteiden eteläpuolelle sijoittuvalle lisäraiteelle. Kaava-alueen sisällä liikennejärjestelyt edellyttävät kahden kadun osittaista uudelleenlinjausta sekä kolmen uuden kadun rakentamista. Kirsti Hornin puisto poikki toteutetaan kevyen liikenteen reitti, joka liittyy osaksi kuntakeskuksen kevyen liikenteen verkostoa. Pysäköinti on järjestetty pääosin maantasopysäköintinä LPA-alueille radan varteen sekä hitaasti liikennöitävien paikoituskatujen varteen alueen sisälle. Osa radanvarren liityntäpysäköinnistä sijaitsee radan varren LP-alueilla. Radan varren pysäköintipaikat autokatoksineen muodostavat ääntä ja hiukkasia sitovan puskurivyöhykkeen. Osa päivittäistavarakauppatoimintojen autopaikoista on sallittua sijoittaa maanalaiseen pysäköintitilaan. Asemakaava on laadittu niin, että se on mahdollista hyväksyä kahdessa vaiheessa (liite 10). Alueen toteutuksen vaiheittaisuudesta on lisäksi laadittu ohjeellinen kaavio (liite 11) Kaavan mitoitus Kaavamuutosalueen pinta-ala on 16,7017 ha. Tästä 59% sijaitsee kunnan, 15% valtion ja 26% yksityisten maanomistajien maalla. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on k-m 2, josta k-m 2 on asumista. Erilaisia varasto- ja aputiloja on 2860 k-m 2. Muuta rakennusoikeutta alueella on yhteensä k-m 2. Uusia asuntoja tulee noin 450 kpl, jolloin asukasmäärä tulee olemaan noin 720 asukasta. 17

18 Keskimääräinen aluetehokkuus koko rakennusoikeudelle on e=0,31. Kerrostalotonteilla tehokkuus on e=0,94. Luvuissa on mukana liike- ja yhteistilojen rakennusoikeus. Korkea tonttitehokkuus selittyy paikoituksen sijoittumisella LPAalueille. Pysäköinnin mitoitus Pysäköinti on pääosin sijoitettu yhteisille pysäköintialueille (LPA). Pysäköintimitoituksen periaate: AK-korttelialueella 1 ap / 75 k-m 2 - m-rak.oikeudelle 1 ap / 50 k-m 2 - yl-rak.oikeudelle 1 ap / 100 k-m 2 AP-korttelialueella 1 ap / 65 k-m 2 C-korttelialueella 1 ap / k-m 2 Y- korttelialueella 1 ap / 50 k-m 2 YL-korttelialueella 1 ap / 100 k-m 2 Suunnitelmassa autopaikkoja on n. 790, ja kaavan vaatimus on 754. Tämän lisäksi liityntäpysäköintiin on osoitettu n. 190 ap ja kadunvarsipysäköintiin n. 40 ap. Pysäköinnin mitoitus näkyy liitteenä olevasta pysäköintikaaviosta (liite 8) Palvelut Julkisille ja liiketiloille on varattu C-korttelialueille ja asuinkerrostalojen pohjakerroksiin yhteensä k-m 2 rakennusoikeutta. Luvussa on huomioitu nykyiset kaava-alueella sijaitsevat liikerakennukset. Luvusta päivittäistavarakaupan toimintojen laajennukseen ja siihen liittyviin pienliike- ja toimistotiloihin on osoitettu uutta rakennusoikeutta 3300 k-m 2 (olevaa 1200 k-m 2 ), torin kioskirakennukseen yhteensä 120 k-m 2 sekä asuinrakennusten pohjakerroksiin tonteilla yhteensä 700 k- m 2. Muille C-korttelialueella sijaitseville kaupallisille tai julkisille palveluille on varattu yhteensä 6200 k-m 2 rakennusoikeutta. Alueelle on osoitettu YL-tontille erillinen 1200 k-m 2 :n korttelipäiväkoti, jonka lisäksi asuinrakennuksen pohjakerrokseen on osoitettu 400 k-m 2 ns. kivijalkapäiväkotia varten. Y-tontilla on varattu nykyiselle kunnantalolle rakennusoikeutta yhteensä 700 k-m 2. YL-tontin päiväkodin yhteyteen on varattu 400 k-m 2 rakennusoikeutta alueen asukkaiden yhteiselle kokoontumistilalle Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen liikennemelu ja rautatien aiheuttama värähtely pystytään torjumaan rakenteellisin keinoin. Asuntojen liikennemelun torjumiseksi kaavassa on määrätty melulle alttiit parvekkeet lasitettavaksi. Julkisten ulkotilojen osalta tulee valaistuksen ja pintamateriaalien olla korkealaatuisia ja liittyä luontevasti taajamaympäristöön Aluevaraukset Maankäyttö toteutetaan kaavan periaatteiden mukaisesti. Aluevaraukset käyttötarkoituksineen on esitetty liitteessä 1, Asemakaavan seurantalomake. 18

19 5.3.1 Korttelialueet Rakennukset on jäsennetty kortteliryhmiin, joilla rajataan julkisia katutiloja sekä muodostetaan alueelle yhtenäinen julkisivu radan suuntaan. Asuinkortteleiden pysäköinti on järjestetty erillisille pysäköintialueille, jolloin liikennemelulta suojatut vehreät piha-alueet jäävät asukkaiden virkistyskäyttöön. Radan ja asuntojen väliin on jätetty pysäköintivyöhyke raideliikenteen aiheuttamalle tärinäalueelle. Korttelialueille laaditaan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, jossa määritellään tarkemmat ohjeet toteutukselle. Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK): Asuinkerrostalojen kerrosluku alueella on kolmesta neljään kerrosta. Kerrostaloissa tulee olla epäsymmetrinen harjakatto, jota on viistetty niin, että julkisivu katujen, puistojen, tien ja virkistysalueiden puolella on korkeintaan kolme kerrosta korkea. Oleskelupihojen puolella julkisivu voi olla neljä kerrosta korkea. Rakennusten kattomuotona on oltava epäsymmetrinen harjakatto, jonka kulman oleskelupihojen puolella tulee olla vähintään yhden suhde neljään (1:4) ja enintään yhden suhde kahteen (1:2). Tien, torien, virkistysalueiden, katujen ja LPAalueiden puolella kattokulman tulee olla vähintään yhden suhde yhteen (1:1) ja enintään kolmen suhde yhteen (3:1). Rakennusten päätyjä on tien, torien, virkistysalueiden, katujen ja LPA-alueiden puoleisilla julkisivuilla sallittua korostaa räystäslinjan yläpuolelle nousevilla päätykolmioilla, joiden osalta ei tarvitse huomioida katon kaltevuudesta annettuja määräyksiä. Rakennusten kattojen katemateriaalin tulee olla sävyltään tumma. Kattopintaa on sallittua aukottaa kattoikkunoilla, kattolyhdyillä ja terasseilla. Rakennusten julkisivut tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen Siuntion kuntakeskuksen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Katujen, torien, tien, LPA-alueiden ja virkistysalueiden puoleisten julkisivujen on oltava pääasiassa rapattuja, mutta ne voivat olla myös osittain puuverhoiltuja. Kortteleiden oleskelupihojen puoleisten julkisivujen tulee olla pääjulkisivumateriaaliltaan rapattuja tai puuverhoiltuja. Maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Rakennusten melulle alttiit parvekkeet on lasitettava. Kortteleiden lamelliosia on sallittua yhdistää toisiinsa lasitetuin parvekkein, katoksella tai muurilla esimerkiksi melusuojauksen parantamiseksi. Asuinkortteleissa tontteja ei saa aidata toisiaan vasten sisäpihoilla. Useamman tontin leikkipaikat on sallittua yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi. Tonteille tulee istuttaa puita, pensaita ja nurmikkoa. Lasten leikkipaikat suojataan istutuksin ja niille järjestetään turvalliset kulkureitit. Alueen AK-kortteleiden tonttikohtaiset kokoontumis- ja kerhotilat toteutetaan koostetusti kortteliin 127 YL-korttelialueen päiväkodin yhteyteen. Asukastilalle on annettu kaavassa 400 k-m 2 rakennusoikeutta. 19

20 AK-kortteleiden autopaikat on osoitettu LPA-tonteille. Pientalojen korttelialue (AP): Pientalokorttelit voidaan toteuttaa joko rivi- tai paritaloina. Rakennukset on määritelty kaksikerroksisiksi ja niissä tulee olla epäsymmetrinen harjakatto. Paritalot ja rivitalot voidaan kaavamääräyksissä määritellyllä tavalla yhdistää toisiinsa kuisteilla, ulkovarastoilla, jätekatoksilla tai muilla sekundaarisilla rakennusosilla niin, että rakennukset muodostavat yhtenäisen julkisivun Flemingintien ja Kirsti Hornin puiston suuntaan. Rivitalot saavat koostua enintään neljästä asunnosta. Julkisivujen pääjulkisivumateriaalina on käytettävä puuverhousta. Julkisivut voivat olla osittain rapattuja. Rakennusten julkisivujen väritys tulee toteuttaa Siuntion kuntakeskuksen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaisesti. AP-kortteleiden keskelle on osoitettu AH-alue tonttien yhteiseen leikki- ja virkistyskäyttöön. Asuinpientalokortteleiden autopaikat sijaitsevat joko omilla tonteillaan tai LPA-tonteilla. Keskustatoimintojen korttelialueet (C): Päivittäistavarakaupan toimintojen laajennukseen on osoitettu 3300 k-m 2 nykyisen rakennuksen eteläpuolelle. Laajennus on sallittua toteuttaa kahdessa tasossa ja sen vaatimia autopaikkoja voidaan sijoittaa myös rakennuksen alle. Uudisosan yhteyteen on osoitettu liike- ja toimistotiloja Flemingintien varteen kolmeen kerrokseen. Uudisosan julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa Siuntiontien suuntaan, vaan sitä on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä avonaisesti sisäänkäynneillä, ikkuna-aukotuksella ja julkisivulasituksella. Päivittäistavarakaupan länsipuolella sijaitsee olemassa oleva telekeskus, jota on kaavassa sallittua laajentaa esim. siihen liittyvällä kioskilla ja kellotornilla, joka toimii paikallisena maamerkkinä torin laidalla. Tontin rakennusoikeus on 150 k-m 2, jossa on huomioitu nykyisen telekeskuksen toteutunut kerrosala. Sigrid Wasan torin länsipuolella sijaitsevaan C-kortteliin voidaan sijoittaa esimerkiksi kunnan julkisia palveluja (kuten kirjasto) sekä alueen asukkaiden kokoontumistiloja. Rakennuksen ylimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa vanhusten palveluasumista. C-kortteleiden autopaikat on osoitettu LPA-tonteille. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL): Päiväkoti on sallittua toteuttaa osin kaksikerroksisena Flemingintien ja Lasse Skytten polun puolen julkisivulla. Päiväkodin leikkipiha tulee aidata voimassa olevien määräysten mukaisesti. Alueen AK-kortteleiden yhteistilat on osoitettu sijoitettavaksi koostetusti päiväkodin yhteyteen. YL-korttelin autopaikat on osoitettu viereiselle LPA-tontille. 20

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut K100 MEIJERIN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505-194 Asemakaavan nimi: Asemakaavan laatija: K100 MEIJERIN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot