SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava"

Transkriptio

1 Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127, 128, 136, 137 sekä niihin rajoittuvat liikenne-, katu-, rata-, puisto- ja erityisalueet. Laatija Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, puh (09) Käsittely Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tekninen lautakunta Asemakaavaluonnos Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus Asemakaavaehdotus Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus Piirustusnumero Asemakaava (piir.nro xxxx) Havainnekuva (piir.nro xxxx) 1

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Tunnistetiedot ilmenevät kansilehdeltä Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa. Alue rajautuu pohjoisessa Kirkkonummi Siuntio Karjaa -ratalinjaan, idässä Siuntiontiehen, lännessä Tiilitehtaanmäen pientaloalueeseen ja etelässä Aleksis Kiven kouluun sekä Siuntion urheilukeskukseen. Sijaintikartta on liitteenä (liite 2) Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavasta käytetään nimeä Siuntion kuntakeskuksen asemakaava. Asemakaavat, joita kaavamuutos koskee on lueteltu kohdassa Työn tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen asemakaava-alueen täydentäminen. Asemakaavalla pyritään vahvistamaan kuntakeskuksen väestöpohjaa ja lisäämään alueen vetovoimaa asuin- ja palvelualueena. Kuntakeskuksesta on tarkoitus luoda pääosin asumiseen varattu viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asumisen lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,7 ha. 2

3 1.4. Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 8 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 14 Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavaratkaisun vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenneturvallisuuteen ja liikenteeseen 23 3

4 5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset ihmisten elinoloihin, ympäristöön sekä sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus 26 4

5 1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Sijaintikartta 3. Ote maakuntakaavasta ja yleiskaavasta 4. Kooste alueen voimassa olevista asemakaavoista 5. Maanomistus 6. Asemakaavakartta ja määräykset 7. Asemakaavan havainnekuva 8. Pysäköintikaavio 9. Reittikaavio 10. Asemakaavan hyväksyminen vaiheittain 11. Osa-alueiden vaiheittaisuus (ohjeellinen) 12. Alueen ilmakuva ja lähiperspektiivikuvat 13. Alueen rakeisuus 1: Vesihuollon yleissuunnitelma 15. Hulevesikartta 16. Sähköverkko (nykytilanne) 17. Kaukolämpöverkko (nykytilanne) 18. Liityntäliikennekaavio 19. Yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista vastineineen 1.6. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Lännentiet Kehityskäytäväselvitys, Uudenmaan liitto, Siuntio, keskustan osa-yleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys; Maisemasuunnittelu Hemgård, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, Arkkitehdit Björklund Iivonen; Siuntion keskustan kehittäminen Junaliikenteen tärinäselvitys, WSP Finland Oy, Siuntion keskustan kaavoitus Meluselvitys, WSP Finland Oy, Siuntio asema, keskusta-alue rakennettavuusselvitys, Geotek Oy, Siuntion liityntäliikenneselvitykset, WSP Finland Oyj, Siuntion kunta maapoliittinen ohjelma, kunnanvaltuuston hyväksymä Siuntion kunnan ilmastostrategia, ymp.ltk Siuntio Maankäytön kehityskuva, Arkkitehtitoiminta Kai Wartiainen, (tark.) 10. Länsi Uudenmaan alueen MAL-suunnitelma, Pöyry, Siuntion kunta Kaupan palvelutarveselvitys, Entrecon, Inkoon ja Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelma; Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri; Siuntion sydän kaava-alueen meluselvitys, WSP Finland Oy,

6 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavahankkeen käynnistämisestä on kuulutettu kunnanhallituksen hyväksymässä kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle Kunnan ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n välillä on solmittu yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu kuntakeskuksen alueen kaavamuutoksen laatimisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Siuntion kunta ja Asuntosäätiö valitsivat yhdessä asemakaavamuutoksen laatijaksi arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n lokakuussa Kaavan laatijat: Arkkitehdit Petri Rouhiainen, Pekka Vehniäinen ja Antti Mentula, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu yhtäaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa. Kaavaluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyssä ( 59), jonka jälkeen se asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä sekä asukastilaisuudessa esitetyt mielipiteet. Nähtävillä ollut kaavaluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyssä ( 79), jonka jälkeen se lähetettiin kunnanhallitukseen, joka hyväksyi kaavaluonnoksen otettavaksi julkiseen käsittelyyn kaavaehdotuksena kokouksessaan ( 14). Kaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana, ja sitä koskien saatiin määräaikaan mennessä 5 lausuntoa ja 1 huomautus. Kaavatyötä on ohjannut työryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä Markku Kärkkäinen, kunnaninsinööri, Siuntion kunta Juha-Pekka Isotupa; teknisen toimen johtaja, kunnanjohtaja; Siuntion kunta Anja Mäkeläinen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö Jorma Peltomäki, toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy Merja Laaksonen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja / varajäsen Pekka Keränen, Siuntion kunta Arto Penttinen, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja / varajäsen Yrjö Kokkonen, Siuntion kunta 6

7 2.2. Asemakaava Työn tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen asemakaava-alueen täydentäminen. Asemakaavalla pyritään vahvistamaan kuntakeskuksen väestöpohjaa ja lisäämään alueen vetovoimaa asuin- ja palvelualueena. Kuntakeskuksesta on tarkoitus luoda pääosin asumiseen varattu viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asumisen lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa julkisia ja kaupallisia palveluja. Alueen kerrosluku vaihtelee pääasiassa kahdesta neljään kerrokseen. Alueelle on asemakaavassa osoitettu sekä pien- että kerrostalorakentamista. Uusia asuntoja tulee noin 450 kpl, ja asukasmäärä tulee olemaan noin 720 asukasta. Suunnittelualueen pysäköinti on toteutettu pääosin maantasopysäköintinä. Asuinkerrostalojen autopaikat sijaitsevat pääosin naapuritonttien kanssa yhteisillä pysäköintialueilla. Asuinpientalokortteleiden autopaikat sijaitsevat joko omilla tonteillaan tai yhteisellä pysäköintialueella. Osa päivittäistavarakauppatoimintojen autopaikoista on sallittua sijoittaa maanalaiseen pysäköintitilaan. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on k-m 2, josta k-m 2 on asumista. Erilaisia varasto- ja aputiloja on 2860 k-m 2. Julkisille palveluille ja liiketiloille on osoitettu k-m 2 keskustatoimintojen korttelialueille, asuinrakennusten pohjakerroksiin sekä Y ja YL-tonteille. Tämän lisäksi AK-kortteleiden kootusti toteutettavalle yhteistilalle on osoitettu 300 k-m 2. ET-tontin lämpökeskukselle on osoitettu rakennusoikeutta 100 k-m 2. Alueelle on osoitettu YL-tontille 1200 k-m 2 korttelipäiväkotia varten. Flemingintien ja Uusikadun risteyksen länsipuolella sijaitsevan asuinrakennuksen pohjakerrokseen on osoitettu 400 k-m 2 ns. kivijalkapäiväkotia varten. Asemakaava on laadittu niin, että se on mahdollista hyväksyä kahdessa vaiheessa (liite 10). Alueen toteutuksen vaiheittaisuudesta on lisäksi laadittu ohjeellinen kaavio (liite 11). 7

8 2.3. Asemakaavan toteuttaminen Kunnallistekniikka ja siihen liittyvät toimenpiteet Osana alueen katujärjestelyjen muutosta Ratapihantie ja Flemingintie linjataan uudelleen, jonka lisäksi alueelle rakennetaan kolme uutta katua: Uusikatu, Uusikuja 1 ja Uusikuja 2. Sisäisten katujärjestelyjen lisäksi Flemingintien liittymiskohtaa Siuntiontielle on siirretty noin 50 metriä etelään. Risteys tullaan toteuttamaan kiertoliittymänä. Alueen kunnallistekninen toteuttaminen on suunniteltu alkavaksi kun kaavalliset ja kunnallistekniset edellytykset ovat olemassa. Muu rakentaminen alueella voi alkaa sen jälkeen. Kunnan taloussuunnitelmassa kunnallistekniikan rakentaminen on arvioitu vuosille ja talonrakentaminen vaiheittain vuosille Asemakaavan toteuttamista ohjaa kunnan ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n välinen yhteistoimintasopimus. Siinä on sovittu kuntakeskuksen alueen kaavamuutoksen laatimisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kunta suunnittelee ja rakentaa alueen kunnallistekniikan sekä vastaa asemakaavoitusta varten tarvittavien tutkimusten, selvitysten ym. kustannuksista, sekä asemakaavoituksen viranomaistyöstä. Sopimusalueen tontit liitetään yleiseen vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemäriverkostoon kunnan normaalin käytännön mukaisesti. Asemakaavan laatimisen yhteydessä sopimusalueelle tehdään kunnan johdolla ja sopijaosapuolten yhteistyönä lähiympäristö- ja rakennustapaohjeet kortteli- ja kohdekohtaisen suunnittelun pohjaksi. Ympäristölautakunta vahvistaa rakennustapaohjeet. Rakentamisen aikataulujärjestyksessä huomioidaan pihojen meluttomuus eri rakennusvaiheissa. 8

9 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue on pääosin rakentamatonta peltoaukeaa, joka jää olemassa olevan kuntakeskuksen palvelujen ja Tiilitehtaanmäen pientaloalueen väliin. Alueen itäosassa on olemassa olevia julkisia ja kaupallisia palveluja. Näistä on tarkempi selvitys kohdassa Tämän lisäksi itäosassa on kaksi vanhaa rakennettua omakotitalotonttia. Pohjoisosassa lähellä rataa sijaitsee ns. Tiilitehtaankulman tontti, jolla on sijaitsee mm. autotarvikeliike ja autokorjaamo. Viereisellä tontilla on kunnan omistamat nk. Veturin kokoontumistilat sekä yritystiloja. Radan varteen on sijoitettu jonkin verran liityntäpysäköintipaikkoja. Kaava-aluetta on asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen laajennettu koskemaan Siuntiontietä kaava-alueeseen rajautuvin osin. Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 16,7 ha Luonnonympäristö Kaavamuutosalueesta suurin osa rakentamatonta peltoaukeaa Rakennettu ympäristö Palvelut Kuntakeskuksen nykyiset palvelut sijoittuvat suunnittelualueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Alueen itäosassa Siuntiontien varressa on olemassa olevia julkisia ja yksityisiä palveluja mukaan lukien kunnantalo, Aleksis Kiven koulun tiloja, päiväkoti, päivittäistavarakauppa, pizzeria, kampaamo, ravintola, posti, kylmäasema sekä muita pienliiketiloja. Liikenne Maantieliikenteessä alue tukeutuu Siuntiontiehen (maantie 115), joka välittää liikennettä kantatie 51:ltä Lohjan suuntaan. Kaikki bussiliikenteen lähdöt perustuvat koululaisten ja opiskelijoiden kuljetukseen. Siuntion raideliikenteen pysäkki sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä alueen pohjoispuolella. Junaliikenne on ympärivuorokautista henkilöjunaliikennettä, joka ei pysähdy Siuntiossa. Kaukojunavuorojen lisäksi Helsingin ja Karjaan välillä on arkipäivinä 6 8 Siuntiossa pysähtyvää paikallisjunavuoroa. Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen itäosassa, päivittäistavarakaupan lähellä sijaitsee vanha kaksikerroksinen omakotitalo. Alueen kulttuuriympäristöselvityksessä rakennuksella on todettu olevan maisemallista arvoa. Yleiskaavan mukaan rakennus tulee ensisijaisesti säilyttää, mutta se voidaan toiminnallista syistä korvata uudisrakennuksella sillä edellytyksellä, että uudisrakennus arkkitehtonisessa mielessä parantaa 9

10 taajaman rakennettua ympäristöä. Asuminen vanhassa omakotitalossa turvataan kunnan ja maanomistajan kesken tehtävässä maankäyttösopimuksessa sovitun mukaisesti. Suunnittelualueella ei ole selvityksissä todettu olevan muita kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä kohteita. Tekninen huolto Vesijohto- ja viemärikaavio on selostuksen liitteenä (liite 14). Kaavakarttaan tullaan merkitsemään mahdolliset tarvittavat putkien tilavaraukset kaavaehdotusvaiheessa. Sähkökaapelit Alueen itäosassa päivittäistavarakaupan länsipuolella sijaitsee olemassa oleva teleliikennekeskus. Sähköverkkokaavio on selostuksen liitteenä (liite 15). Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta. Suunnittelualueella esiintyy Siuntiontien ja Rantaradan liikenteen aiheuttamaa liikennemelua. Raideliikenne synnyttää värähtelyä, joka aiheuttaa rakennuksissa haittaa sekä tärinän että runkomelun muodossa. Alueelle tehdyn värähtelyselvityksen mukaan alue, joka sijoittuu alle 48 metrin etäisyydelle radasta, kuuluu kohonneen tärinäalttiuden alueeseen Maanomistus TILANUMERO OMISTAJA PINTA-ALA (ha) Siuntion kunta 0,6236* Ralf Wahlberg 1, Tor Wahlberg 1, Siuntion kunta 0, Ratahallintokeskus 1,1830* Siuntion kunta 3,5179* KOy Tiilitehtaankulma 0, Siuntion kunta 0, Elisa Oyj 0, FAb Sjundeå Bankhus 0, KOy Aseman Liikekeskus 0, Siuntion kunta 0, Fast. Ab Sjundeå hagen 0, Siuntion kunta 4,2061* Andelslaget Varuboden 0, Siuntion kunta 0,0905* Siuntion kunta 0,1309* Tiehallinto 1,2866* *kaava-alueeseen rajautuvan tilan osan pinta-ala Koko kaava-alueen suuruus on 16,7017 ha. 10

11 3.2. Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti tavoitteista Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Muutokset ja täydennykset astuivat voimaan , ja ne on otettu huomioon kaavaluonnoksessa (ks ). Maakuntakaava (liite 3) Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty taajamatoimintojen ja kulttuuriympäristön alueeksi. Maankäytön kehityskuva Siuntioon on laadittu Maankäytön kehityskuva , jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kehityskuva esittää kokonaiskuvan maankäytön tilanteesta kunnassa ja siitä, miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaistaloutta tukevalla tavalla. Kehityskuvassa todetaan, että kuntakeskus on tärkein asutuksen ja palveluiden kehittämisen kohde Siuntion kunnassa, mutta nykyisessä tilassaan se ei vedä puoleensa väkeä. Kuntakeskus koetaan epämääräisenä, ympäristöön leviävänä ja hajanaisena: sitä halkoo maantie, ympäristö ei ole intiimiä, eikä se houkuttele kävelemiseen tai pysähtymiseen. Kehityskuvassa todetaan, että koko alueen kehittäminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja muutoksia nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Ehdotettu väestönkasvun jakautuminen edellyttää vahvaa ohjausta, jotta muuttovirrat eivät suuntaudu hajaasutusalueille kuntakeskuksen sijaan. Keskeistä on myös kuntakeskuksen palvelurakenteen hyödyntäminen pitkällä aikavälillä. Yleiskaava (liite 3) Alueelle on hyväksytty uusi osayleiskaava, jossa alue on määritelty pääosin asunto-, palvelujen ja hallinnon sekä lähivirkistysalueeksi. Kaava on saanut lainvoiman Asemakaava (liite 4) Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on varattu mm. toimitila-, liike-, toimisto-, asuin-, yleisille ja yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille sekä puisto- ja katualueille. Kaavoitustyön yhteydessä muutetaan seuraavia asemakaavoja: NRO Vahvistuspvm. Nimi Rakennuskaavan muutos, rautatiealue, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit 26 ja osa 23 sekä liikenne-, erityis- ja tiealueet Kylät Bollstad ja Sjundby liikenne-, tie- ja virkistysalue, rakennuskaavan muutos, kylät Bollstad ja Sjundby korttelit 1, 11

12 2, 20, 23, 24, 26, 27 ja 28 sekä liikenne-, tie- ja virkistysalueet Rakennuskaavan muutos, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit 29,30, 65 ja osa 25 sekä tie- ja liikennealue Keskustan laajennus, rakennuskaava, kylät Bollstad ja Sjundby, korttelit sekä tie ja virkistysalueet. Rakennuskaavan muutos, Sjundby, tiealue Asemankaavan muutos koskee Siuntion kunnan korttelia 27 ja osakorttelia 25 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Siuntion kunnan korttelit 27, 136, 137, ja osakortteli 25, sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualue Asemakaavan muutos koskee kortteleita 29,30,30a, osaa korttelista 25a sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja torialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 29,30,30a, osa korttelista 25a ja sekä virkistys-, liikenne-, katu ja torialuetta. Suunnittelualueen nykyisissä asemakaavoissa maankäytöstä on määrätty seuraavilla kaavamerkinnöillä: KTY: Toimitilarakennusten korttelialue K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue YO: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YH: Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue AL: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ET: Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue Tämän lisäksi asemakaavoissa on varauksia rata-, katu-, pysäköinti-, tori-, puistoja lähivirkistysalueille Siuntion kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennusjärjestys on astunut voimaan Siuntion kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutoksen :ään 31. Pohjakartta on hyväksytty Rakennuskieltoa ei ole määrätty suunnittelualueelle. 12

13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kuntakeskuksen täydentäminen, taajamakuvan eheyttäminen ja väestöpohjan vahvistaminen on merkittävä projekti Siuntion kunnalle. Yhdyskuntarakenteen kannalta erinomaisella paikalla sijaitsevan alueen kaavoittaminen asuntotuotannon tarpeisiin palvelee koko kuntaa. Kunnan tavoitteena on ollut ohjata puolet kunnan väestönkasvusta kuntakeskuksen alueelle. Kaavoitettava alue sisältyy kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille Arvion mukaan asemakaava hyväksyttäneen vuonna Kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan toteutuvan vuosina Aloite olemassa olevan asemakaavan muuttamiseksi on tullut kunnan taholta Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Päätökset ja aikataulu on esitetty kohdassa Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka toimitetaan osallisille teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osalliset ja lausunnonantajat on määritelty suunnittelun alkuvaiheessa hyväksytyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavan osallisia ovat muun muassa alueella asuvat sekä ne, joiden elin- tai työskentelyoloihin kaavalla voi olla vaikutuksia Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle 2009 (kh , 86 ), kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen valmistelun yhteydessä on järjestetty avoimia asukasyhteistyöiltoja, joiden avulla on keskusteltu etukäteen yhteisistä tavoitteista sekä kerätty ideoita ja palautetta siitä, miten kuntakeskusta tulisi kehittää. Yhteistyötä tullaan jatkamaan kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan mm. workshop- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. Asukasyhteistyöiltojen lisäksi on järjestetty suunnittelupalavereita, joihin ovat osallistuneet kunnanhallituksen valitsemat luottamushenkilöt, alueen maanomistajat, Asuntosäätiön edustajat, kaavoittajat ja kunnan virkamiehet. Tämän lisäksi on neuvoteltu alueella toimivien yrittäjien ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. 13

14 Asukkailla, osallisilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon kaavoituksen jatkokäsittelyssä ja niihin laaditaan kaavoittajan vastineet päätöksentekoa varten Viranomaisyhteistyö Kaavamuutoksesta järjestetään viranomaisneuvottelu, jos tälle ilmaantuu tarvetta. Keskeisille viranomaistahoille tiedotetaan hankkeen etenemisestä erikseen. Viranomaisyhteistyössä käytetään neuvottelu- ja lausuntomenettelyä. Viranomaisilta pyydetään lausunto kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan ja Asuntosäätiön välillä tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaan kaavoituksen tavoitteena on aikaansaada kuntakeskuksen alueesta korkeatasoinen, ympäristöltään ja yleisilmeeltään viimeistelty aluekokonaisuus. Toteutuksessa pyritään mahdollisimman monipuoliseen asuntojakaumaan koskien talo- ja asuntotyyppejä, asuntojen kokoa ja rahoitusmuotoa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen ja kulttuuriympäristön aluetta. Siuntion kuntakeskuksen osayleiskaavassa alue on määritelty pääosin asunto-, palvelujen ja hallinnon, keskustatoimintojen sekä lähivirkistysalueeksi. Keskustatoimintojen alueelle voidaan toteuttaa myös liike-, toimisto- ja työtiloja. Kaavoituksessa keskeisenä tavoitteena on Siuntion kuntakeskuksen vahvistaminen, alueen yhtenäistäminen, ympäristön kohentaminen ja kaupunkikuvan eheyttäminen korkealaatuisella ja mielenkiintoisella suunnitteluratkaisulla. Kaavoitettava alue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat asuntorakentamisen lisäämiselle alueella. Tavoitteena on myös luoda korttelikokonaisuudelle turvallinen ja sujuva sisäinen liikenne sekä luontevat kevyen liikenteen yhteydet. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Rakentaminen sijoitetaan maiseman, pienilmaston ja kasvillisuuden kannalta sekä ympäristön häiriötekijöiden minimoimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja alue liitetään kunnallistekniikan verkostoihin mahdollisimman taloudellisesti ottaen huomioon maasto-olosuhteet. Rakennusten ja oleskelualueiden melusuojaus on määräysten mukaan toteutettava niin, että Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitetyt melutason päiväohjearvo 55dB(A) ja yöohjearvo 45dB(A) ulkona eivät ylity. Asuintiloissa päiväohjearvo on 35dB(A) ja yöohjearvo 30dB(A). Alueelle teetetyn meluselvityksen mukaan yöajan 45 db melualue on suunnittelua rajoittava, sillä yöajan 45 db melualue leviää kauemmas kuin päiväajan 55 db melualue. 14

15 Tavoitteena on toteuttaa melunsuojaus ulkotiloissa mahdollisuuksien mukaan rakennusmassojen sijoittelulla ja vasta toissijaisesti meluestein, mikäli vaadittuja arvoja ei muutoin saavuteta. Parvekkeiden melunsuojauksessa tavoitteena on ensisijaisesti parvekkeiden sijoittaminen niin, että parvekkeet sijaitsevat melun katvealueilla ja toissijaisesti parvekkeiden meluntorjunta parvekelasituksella. Asuinrakennukset pyritään sijoittamaan niin, että ne sijaitsevat vähintään 48 metrin etäisyydellä lähimmästä raiteesta, jolloin ne perustamistavasta riippumatta tulevat sijoittumaan vähäisen tärinäalttiuden luokkaan H. Tavoitteena on korttelin sisäisen liikenteen ja korttelien läpi kulkevien jalankulkuja pyöräilyreittien kytkeminen turvallisesti olemassa olevaan katu- ja kevyen liikenteen verkkoon. Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Koska asemakaavaluonnos ei ole ollut nähtävillä ennen , on kaavassa sovellettava tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaava-alue sijoittuu alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hyvien raideliikenneyhteyksien varrelle, ja se eheyttää olevaa Siuntion taajama-aluetta. Taajamakeskuksen palvelut ja työpaikat sijaitsevat lähellä asuinaluetta, jonka lisäksi alue tukeutuu vahvasti toimiviin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä on edistetty osoittamalla kuntakeskuksen alueelle yhteensä k-m 2 liiketila- ja julkista rakentamista. Ennestään alueella on julkista ja liiketilarakentamista yhteensä 6800 k-m 2 kunnantalo mukaan lukien. Alueen tukeutuminen toimivaan raideliikenneyhteyteen hillitsee osaltaan ilmastonmuutosta. Energiahuollon tehokkuutta parantaa se, alueen luoteisosaan sijoittuu kaukolämpökeskus. Suunnitteluprosessiin on pyydetty mukaan ulkopuolinen asiantuntija, joka selvittää mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa alue mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Siuntion kuntakeskuksen asemakaavaluonnos tulee toteutuessaan tukemaan Helsingin seudun kehittämiseen liittyviä erityistavoitteita, ja sen kaupunkikuvallinen ratkaisu antaa edellytykset hyvän taajamakuvan syntymiselle Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Suunnittelutyön alkuvaiheessa ennen asemakaavaluonnoksen laatimista on tutkittu erilaisia tapoja järjestää ajoneuvo- ja kevytliikennettä, kortteleiden massoittelua, asuintalotyyppejä, rakentamisen tehokkuutta, liikerakentamisen määrää ja pysäköintijärjestelyjen vaikutuksia alueen kokonaisratkaisuun. Suunnittelutyötä on tehty sovitun mukaisesti nykyisistä maanomistusrajoista välittämättä. Tämä on mahdollistanut paikkaan mahdollisimman hyvin istuvan suunnitteluratkaisun etsimisen Asemakaavaratkaisun vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kaavaratkaisun vaikutukset nykytilanteeseen ovat merkittäviä ja ne käsitellään kohdassa

16 4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Esitettyyn asemakaavaehdotukseen on päädytty työryhmäpalaverien ja asukasyhteistyöiltojen keskustelujen ja palautteen pohjalta. Suunnitelma vastaa lähtökohtana olleisiin tavoitteisiin luoda kuntakeskukseen viihtyisä, houkutteleva sekä mittakaavaltaan tiivis ja matala keskustaajama. Asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaan tehtiin joitain tarkennuksia ja täydennyksiä, mutta muuten perusratkaisu ei olennaisesti muuttunut aiemmasta. Asemakaavaehdotuksessa annettiin mm. rakennusten arkkitehtuuriin liittyviä tarkentavia ja osaltaan sitovia kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Asemakaavaehdotusvaiheen jälkeen suunnitelmaan on tehty vähäisiä tarkennuksia ja täydennyksiä, mutta muuten perusratkaisu ei ole olennaisesti muuttunut aiemmasta. Valittu ratkaisu on tehokas alueen infrastruktuurin järjestämisen kannalta ja minimoi alueen läpi kulkevien katujen määrän. Esitetyt rakennustypologiat mahdollistavat monipuolisen asuntojakauman alueella. Asemakaavaratkaisu pohjautuu Siuntion kuntakeskuksen voimassa olevaan osayleiskaavan, jonka mukaan alue on osoitettu pääosin keskusta- ja asuintoiminnoille. Alueen tuleva asukasmäärä on n. 720 asukasta, ja asuinkerrosalaa on n k-m 2. Kerrosluku vaihtelee asemakaavaehdotuksessa pääasiassa alueen eteläosan kahdesta pohjoisosan neljään kerrokseen. 16

17 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Siuntion kuntakeskuksen asemakaavamuutoksella muodostetaan yhdyskuntarakennetta eheyttävä palvelu-, liike-, pientalo- ja asuinkerrostalokortteleiden kokonaisuus. Tämän lisäksi kaavaan sisältyy rata-, katu-, pysäköinti-, puisto-, lähivirkistys ja erityisalueita. Kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu sekä pientalo- että kerrostalorakentamista. Kaava-alueen eteläosaan on muodostettu pientalokortteleita (AP), joiden osuus koko asumiselle varatusta rakennusoikeudesta on noin viidesosa. Radan lähelle alueen keski- ja pohjoisosaan osoitettujen kerrostalokortteleiden (AK) osuus asuinrakennusoikeudesta on noin neljä viidesosaa. Kuntakeskuksen julkishallinnolliset palvelut kuten koulut, kirjasto sekä kaupan palvelut ja muut lähipalvelut sijoittuvat alueen itä- ja kaakkoisosaan C-, Y- ja YLalueille. Alueen länsiosaan on muodostettu Kirsti Hornin puisto (VL), joka palvelee kuntakeskuksen yleisenä virkistysalueena. Kaavalla puututaan osittain aluetta pohjoisessa rajaavan rautatien aluevaraukseen. Raiteiden linjauksiin ei puututa. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu riittävä aluevaraus nykyisten raiteiden eteläpuolelle sijoittuvalle lisäraiteelle. Kaava-alueen sisällä liikennejärjestelyt edellyttävät kahden kadun osittaista uudelleenlinjausta sekä kolmen uuden kadun rakentamista. Kirsti Hornin puisto poikki toteutetaan kevyen liikenteen reitti, joka liittyy osaksi kuntakeskuksen kevyen liikenteen verkostoa. Pysäköinti on järjestetty pääosin maantasopysäköintinä LPA-alueille radan varteen sekä hitaasti liikennöitävien paikoituskatujen varteen alueen sisälle. Osa radanvarren liityntäpysäköinnistä sijaitsee radan varren LP-alueilla. Radan varren pysäköintipaikat autokatoksineen muodostavat ääntä ja hiukkasia sitovan puskurivyöhykkeen. Osa päivittäistavarakauppatoimintojen autopaikoista on sallittua sijoittaa maanalaiseen pysäköintitilaan. Asemakaava on laadittu niin, että se on mahdollista hyväksyä kahdessa vaiheessa (liite 10). Alueen toteutuksen vaiheittaisuudesta on lisäksi laadittu ohjeellinen kaavio (liite 11) Kaavan mitoitus Kaavamuutosalueen pinta-ala on 16,7017 ha. Tästä 59% sijaitsee kunnan, 15% valtion ja 26% yksityisten maanomistajien maalla. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on k-m 2, josta k-m 2 on asumista. Erilaisia varasto- ja aputiloja on 2860 k-m 2. Muuta rakennusoikeutta alueella on yhteensä k-m 2. Uusia asuntoja tulee noin 450 kpl, jolloin asukasmäärä tulee olemaan noin 720 asukasta. 17

18 Keskimääräinen aluetehokkuus koko rakennusoikeudelle on e=0,31. Kerrostalotonteilla tehokkuus on e=0,94. Luvuissa on mukana liike- ja yhteistilojen rakennusoikeus. Korkea tonttitehokkuus selittyy paikoituksen sijoittumisella LPAalueille. Pysäköinnin mitoitus Pysäköinti on pääosin sijoitettu yhteisille pysäköintialueille (LPA). Pysäköintimitoituksen periaate: AK-korttelialueella 1 ap / 75 k-m 2 - m-rak.oikeudelle 1 ap / 50 k-m 2 - yl-rak.oikeudelle 1 ap / 100 k-m 2 AP-korttelialueella 1 ap / 65 k-m 2 C-korttelialueella 1 ap / k-m 2 Y- korttelialueella 1 ap / 50 k-m 2 YL-korttelialueella 1 ap / 100 k-m 2 Suunnitelmassa autopaikkoja on n. 790, ja kaavan vaatimus on 754. Tämän lisäksi liityntäpysäköintiin on osoitettu n. 190 ap ja kadunvarsipysäköintiin n. 40 ap. Pysäköinnin mitoitus näkyy liitteenä olevasta pysäköintikaaviosta (liite 8) Palvelut Julkisille ja liiketiloille on varattu C-korttelialueille ja asuinkerrostalojen pohjakerroksiin yhteensä k-m 2 rakennusoikeutta. Luvussa on huomioitu nykyiset kaava-alueella sijaitsevat liikerakennukset. Luvusta päivittäistavarakaupan toimintojen laajennukseen ja siihen liittyviin pienliike- ja toimistotiloihin on osoitettu uutta rakennusoikeutta 3300 k-m 2 (olevaa 1200 k-m 2 ), torin kioskirakennukseen yhteensä 120 k-m 2 sekä asuinrakennusten pohjakerroksiin tonteilla yhteensä 700 k- m 2. Muille C-korttelialueella sijaitseville kaupallisille tai julkisille palveluille on varattu yhteensä 6200 k-m 2 rakennusoikeutta. Alueelle on osoitettu YL-tontille erillinen 1200 k-m 2 :n korttelipäiväkoti, jonka lisäksi asuinrakennuksen pohjakerrokseen on osoitettu 400 k-m 2 ns. kivijalkapäiväkotia varten. Y-tontilla on varattu nykyiselle kunnantalolle rakennusoikeutta yhteensä 700 k-m 2. YL-tontin päiväkodin yhteyteen on varattu 400 k-m 2 rakennusoikeutta alueen asukkaiden yhteiselle kokoontumistilalle Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen liikennemelu ja rautatien aiheuttama värähtely pystytään torjumaan rakenteellisin keinoin. Asuntojen liikennemelun torjumiseksi kaavassa on määrätty melulle alttiit parvekkeet lasitettavaksi. Julkisten ulkotilojen osalta tulee valaistuksen ja pintamateriaalien olla korkealaatuisia ja liittyä luontevasti taajamaympäristöön Aluevaraukset Maankäyttö toteutetaan kaavan periaatteiden mukaisesti. Aluevaraukset käyttötarkoituksineen on esitetty liitteessä 1, Asemakaavan seurantalomake. 18

19 5.3.1 Korttelialueet Rakennukset on jäsennetty kortteliryhmiin, joilla rajataan julkisia katutiloja sekä muodostetaan alueelle yhtenäinen julkisivu radan suuntaan. Asuinkortteleiden pysäköinti on järjestetty erillisille pysäköintialueille, jolloin liikennemelulta suojatut vehreät piha-alueet jäävät asukkaiden virkistyskäyttöön. Radan ja asuntojen väliin on jätetty pysäköintivyöhyke raideliikenteen aiheuttamalle tärinäalueelle. Korttelialueille laaditaan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, jossa määritellään tarkemmat ohjeet toteutukselle. Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK): Asuinkerrostalojen kerrosluku alueella on kolmesta neljään kerrosta. Kerrostaloissa tulee olla epäsymmetrinen harjakatto, jota on viistetty niin, että julkisivu katujen, puistojen, tien ja virkistysalueiden puolella on korkeintaan kolme kerrosta korkea. Oleskelupihojen puolella julkisivu voi olla neljä kerrosta korkea. Rakennusten kattomuotona on oltava epäsymmetrinen harjakatto, jonka kulman oleskelupihojen puolella tulee olla vähintään yhden suhde neljään (1:4) ja enintään yhden suhde kahteen (1:2). Tien, torien, virkistysalueiden, katujen ja LPAalueiden puolella kattokulman tulee olla vähintään yhden suhde yhteen (1:1) ja enintään kolmen suhde yhteen (3:1). Rakennusten päätyjä on tien, torien, virkistysalueiden, katujen ja LPA-alueiden puoleisilla julkisivuilla sallittua korostaa räystäslinjan yläpuolelle nousevilla päätykolmioilla, joiden osalta ei tarvitse huomioida katon kaltevuudesta annettuja määräyksiä. Rakennusten kattojen katemateriaalin tulee olla sävyltään tumma. Kattopintaa on sallittua aukottaa kattoikkunoilla, kattolyhdyillä ja terasseilla. Rakennusten julkisivut tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen Siuntion kuntakeskuksen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Katujen, torien, tien, LPA-alueiden ja virkistysalueiden puoleisten julkisivujen on oltava pääasiassa rapattuja, mutta ne voivat olla myös osittain puuverhoiltuja. Kortteleiden oleskelupihojen puoleisten julkisivujen tulee olla pääjulkisivumateriaaliltaan rapattuja tai puuverhoiltuja. Maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Rakennusten melulle alttiit parvekkeet on lasitettava. Kortteleiden lamelliosia on sallittua yhdistää toisiinsa lasitetuin parvekkein, katoksella tai muurilla esimerkiksi melusuojauksen parantamiseksi. Asuinkortteleissa tontteja ei saa aidata toisiaan vasten sisäpihoilla. Useamman tontin leikkipaikat on sallittua yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi. Tonteille tulee istuttaa puita, pensaita ja nurmikkoa. Lasten leikkipaikat suojataan istutuksin ja niille järjestetään turvalliset kulkureitit. Alueen AK-kortteleiden tonttikohtaiset kokoontumis- ja kerhotilat toteutetaan koostetusti kortteliin 127 YL-korttelialueen päiväkodin yhteyteen. Asukastilalle on annettu kaavassa 400 k-m 2 rakennusoikeutta. 19

20 AK-kortteleiden autopaikat on osoitettu LPA-tonteille. Pientalojen korttelialue (AP): Pientalokorttelit voidaan toteuttaa joko rivi- tai paritaloina. Rakennukset on määritelty kaksikerroksisiksi ja niissä tulee olla epäsymmetrinen harjakatto. Paritalot ja rivitalot voidaan kaavamääräyksissä määritellyllä tavalla yhdistää toisiinsa kuisteilla, ulkovarastoilla, jätekatoksilla tai muilla sekundaarisilla rakennusosilla niin, että rakennukset muodostavat yhtenäisen julkisivun Flemingintien ja Kirsti Hornin puiston suuntaan. Rivitalot saavat koostua enintään neljästä asunnosta. Julkisivujen pääjulkisivumateriaalina on käytettävä puuverhousta. Julkisivut voivat olla osittain rapattuja. Rakennusten julkisivujen väritys tulee toteuttaa Siuntion kuntakeskuksen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaisesti. AP-kortteleiden keskelle on osoitettu AH-alue tonttien yhteiseen leikki- ja virkistyskäyttöön. Asuinpientalokortteleiden autopaikat sijaitsevat joko omilla tonteillaan tai LPA-tonteilla. Keskustatoimintojen korttelialueet (C): Päivittäistavarakaupan toimintojen laajennukseen on osoitettu 3300 k-m 2 nykyisen rakennuksen eteläpuolelle. Laajennus on sallittua toteuttaa kahdessa tasossa ja sen vaatimia autopaikkoja voidaan sijoittaa myös rakennuksen alle. Uudisosan yhteyteen on osoitettu liike- ja toimistotiloja Flemingintien varteen kolmeen kerrokseen. Uudisosan julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa Siuntiontien suuntaan, vaan sitä on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä avonaisesti sisäänkäynneillä, ikkuna-aukotuksella ja julkisivulasituksella. Päivittäistavarakaupan länsipuolella sijaitsee olemassa oleva telekeskus, jota on kaavassa sallittua laajentaa esim. siihen liittyvällä kioskilla ja kellotornilla, joka toimii paikallisena maamerkkinä torin laidalla. Tontin rakennusoikeus on 150 k-m 2, jossa on huomioitu nykyisen telekeskuksen toteutunut kerrosala. Sigrid Wasan torin länsipuolella sijaitsevaan C-kortteliin voidaan sijoittaa esimerkiksi kunnan julkisia palveluja (kuten kirjasto) sekä alueen asukkaiden kokoontumistiloja. Rakennuksen ylimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa vanhusten palveluasumista. C-kortteleiden autopaikat on osoitettu LPA-tonteille. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL): Päiväkoti on sallittua toteuttaa osin kaksikerroksisena Flemingintien ja Lasse Skytten polun puolen julkisivulla. Päiväkodin leikkipiha tulee aidata voimassa olevien määräysten mukaisesti. Alueen AK-kortteleiden yhteistilat on osoitettu sijoitettavaksi koostetusti päiväkodin yhteyteen. YL-korttelin autopaikat on osoitettu viereiselle LPA-tontille. 20

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot