ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

2 KOY DONNERINTORI Asemakaavan muutos 05:080 SISÄLLYS: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS KUVAT JA LIITTEET MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA SUUNNITTELUTILANNE ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISU ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS KAAVAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Asemakaavan selostus 05:080 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 14. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2014 PÄI- VÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KOY Donnerintori, asemakaavan muutos: nro 05:080 Kaava-alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Hyvinkään 05. kaupunginosan korttelia 464. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hyvinkään 05. kaupunginosan kortteli 464. Kaavan laatijat: Yhteystiedot: suunnitteluharjoittelija Linnea Löytönen asemakaavasuunnittelija Jari Mettälä Hyvinkään kaupunki Tekniikka ja ympäristö/kaavoitus PL Hyvinkää Vireilletulopvm.: Asemakaavaluonnokset nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtävillä: Hyväksymispvm: KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Hyvinkään keskustassa, osoitteessa Torikatu 2. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 2

4 Asemakaavan selostus 05: KAAVAN TARKOITUS Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 464 tontin 2 liikerakennuksen kehittäminen siten että kolmannen kerroksen liiketilat voidaan kokonaisuudessaan muuttaa asuinkäyttöön ja ensimmäisen kerroksen varastotiloja muuttaa liiketiloiksi. Lisäksi kolmannen kerroksen asuntojen yhteyteen mahdollistetaan terasseihin liittyvä lisärakentaminen. Muutokset edellyttävät rakennusoikeuden kasvattamista ja kolmannen kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutosta, mikä aiheuttaa kaavamuutoksen tarpeen. 1.4 KUVAT JA LIITTEET Kuvat: kannessa Torikadun puoleinen julkisivukuva, Arkkitehtuuritoimisto Raimo SO Valjakka Oy 1. Suunnittelualueen sijainti 2. Valokuva Donnerintorista, heinäkuu Ote keskustaajaman osayleiskaavasta, Ote ajantasa-asemakaavasta 5. Katumelun kohdistuminen rakennusten julkisivuihin. Ote Hyvinkään meluselvityksestä (2001) Liitteet: 1. Tilastolomake 2. Asemakaavaehdotus 3. Lausunnot 1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT 1. Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, Keskustaajaman yleiskaava, TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kiinteistö Oy Donnerintorin kaavamuutoshakemus saapui kesäkuussa Poikkeamispäätöksen mahdollisuutta oltiin harkittu, mutta käyttötarkoituksen muutos poikkesi siinä määrin voimassa olleesta asemakaavasta että päädyttiin laatimaan asemakaavan muutosesitys tekniselle lautakunnalle. Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Asemakaavan vireille tulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Osalliset ovat voineet tutustua kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa siitä sekä koko hankkeen suunnitelmasta palautetta kaavan vireille tulon jälkeen. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Hankkeesta on pyydetty lausunto Keski- Uudenmaan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:ltä ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. Lausuntojen sisältö on kohdassa ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ Kaavamuutoksen kohteena on yksi tontti joka on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) sekä sitä reunustava kevyen liikenteen väylä. Kaavamuutosalueen koko on n. 0,27 hehtaaria. Rakennusoikeutta tontille on lisätty 300 k-m2, jolloin sitä on yhteensä k-m2. Asemakaavan muutos perustuu kaavamuutoshakemuksessa esitetynlaisen kiinteistön kehittämisen mahdollistamiseen. 3

5 Asemakaavan selostus 05:080 Autopaikkoja tontille sijoittuu nykyään 57, joista 35 on pihalla maan tasossa ja 22 rakennuksen kellarissa. Asemakaavan mukainen laskennallinen pysäköintipaikkatarve tilojen nykyisellä käytöllä on 39 kpl. Autopaikkojen mitoitus ei ole nykynormien mukaista ja Kutomokadun puolelle istutettavaksi määrätty puurivi tulee viemään tilaa pysäköinniltä. Pysäköintijärjestelyjä on aiheellista tutkia tarkemmin asemakaavamuutoksen toimeenpanon yhteydessä. Kaavamuutoksessa on esitetty Donnerintorin säilymistä varten asemakaavamääräys. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaavamuutosalueen ympäristössä on valmis rakennuskanta ja kunnallistekniikka. Donnerintorin käyttötarkoituksen muutokselle ja siihen liittyville muutoksille on mahdollista myöntää rakennuslupa asemakaavan tultua voimaan. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Nykytilanne ja alueen lähiympäristö Kortteli 464 sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, kauppakeskus Willan vieressä, Hämeenkadun, Torikadun, Kutomokadun ja Donnerinkujan rajaamalla alueella. Korttelissa sijaitseva liike- ja toimistorakennus, ns. Donnerintori sijoittuu vilkkaan Torikadun varrelle. Donnerintori on kolmikerroksinen, pääasiassa liiketiloja sisältävä rakennus. Rakennuksen paikalla on ollut aiemmin Hyvinkään kauppatori. Kuva 2. Donnerintori heinäkuussa 2014 Donnerintori on valmistunut vuonna 1987 ja sen on suunnitellut arkkitehti Raimo S. O. Valjakka. Talo on tyypillinen 1980-luvun postmoderni liikerakennus. Julkisivumateriaalina on sintrattu laatta. Rakennuksen arkkitehtuurille antaa leiman Torikadun puoleinen arkadikulma, jonka leikkauksena suuri D-kirjain viittaa Ossian Donneriin, villatehtaan perustajaan. Rakennus on kerrosalaltaan k-m 2 ja tontin rakennusoikeus on käytetty kokonaisuudessaan. Tontti on kalteva ja laskee Kutomokatua kohti. Korkeuserojen vuoksi toinen kerros on Donnerinpuiston puolella maan tasossa, korkeusasemassa ja osa tämän puolen tiloista 1. kerroksessa luetaan siksi kellaritiloiksi. Kutomokadun puolella taas ensimmäinen kerros tasossa toimii sisäänkäyntikerroksena. 4

6 Asemakaavan selostus 05:080 Tällä hetkellä rakennuksessa ei ole asuntoja vaan rakennusoikeudesta 1677 m 2 on liiketiloja ja 323 m 2 toimistotiloja. Kaikki toimistotilat sijaitsevat rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Varsinaisen kerrosalan lisäksi rakennuksessa on kellari, jossa on autohalli ja varastotiloja. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on lisäksi maanalaisiksi luettavia varasto- ja aputiloja. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennuksen ullakolla. Rakennukselle ei ole tehty julkisivun ilmeeseen merkittävästi vaikuttavia muutoksia ja sen ilme on siten säilynyt alkuperäisenä. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitseva Donnerinpuisto on rakennettu ensimmäisen kerran vuonna 1951 ja se on Hyvinkään viheralueohjelman mukaan luokiteltu edustusviheralueeksi. Puiston takana, Hämeenkadun toisella puolella sijaitsee paikallinen maamerkki, Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Hyvinkään kirkko joka on Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty kohde. Suunnittelualueen koillispuolella on naapurikortteli 402, jonka asuin- ja liikerakennukset on kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa määritelty paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Ne edustavat 1970-luvun tehokasta rakentamista Hyvinkään keskustassa ja matala liikerakennusosa on tyypillinen Hämeenkadun katukuvalle. Suunnittelualueen idänpuoleisella nurkalla, Kutomokadun toisella puolella, sijaitsee Hyvinkään Villatehdas, joka edustaa 1900-luvun alun teollista punatiilirakentamista ja on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Villatehtaan rakennuskanta on suojeltu asemakaavalla ja alueella sijaitsevat nykyään Hyvinkään kaupungintalo, kulttuuri- ja kokoontumistiloja. Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee kortteliin 465 kuuluva LPA-alue, joka on varattu kortteleiden 464, 465 ja 466 käyttöön. Lounaassa, Torikadun puolella, suunnittelualuetta vastapäätä sijaitsee vuonna 2012 valmistunut kauppakeskus Willa. Tontilla on 57 pysäköintipaikkaa, joista 35 on pihalla maan tasossa ja 22 rakennuksen kellarissa. Voimassaolevan kaavan mukainen laskennallinen pysäköintipaikkatarve on 39 kpl. Kortteli 464 sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Maanomistus Kortteli 464 on yksityisessä omistuksessa. Kevyen liikenteen väylä on Hyvinkään kaupungin omistuksessa. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustaajaman osayleiskaavan Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on tehty valitus. Kaupunginhallitus ( ) on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti, että yleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kaavamuutosalue kuuluu voimaan tulleelle alueelle. Kortteli 464 sijoittuu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueelle (C). Alue on varattu palveluja, hallintoa sekä keskustaan soveltuvia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja ja asumista varten. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alue sijoittuu ruuturasteroidulle alueelle, mikä tarkoittaa korttelin kuuluvan arvokkaaseen kulttuuriympäristöalueeseen. Alueen arvokkaat piirteet tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Kortteli sijaitsee myös yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeälle pohjavesialueelle (sininen aaltoviiva). Asemakaavan muutos on keskustaajaman osayleiskaavan mukainen. 5

7 Asemakaavan selostus 05:080 Kuva 3. Ote keskustaajaman osayleiskaavasta. Kohteen sijainti on osoitettu vaaleansinisellä ympyrällä. Kortteli 464 on yleiskaavassa C-, pohjavesi- ja arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella. Asemakaava Voimassa oleva asemakaava (05:063) on tullut voimaan Asemakaavassa kortteli 464 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontin käyttöön liittyvät muut tärkeimmät tiedot ovat: Tontin 5/464/2 pinta-ala on m 2. Tontilla 5/464/2 on rakennusoikeutta yht k-m 2 ; e= 0,79. Sallittu kerrosluku on kolme (). Kaavan mukaan korttelialueelle saa rakentaa tonttikohtaisesti enintään kaksi asuinhuoneistoa kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Kevyen liikenteen väylällä (Donnerinkuja) on voimassa sama kaava kuin korttelissa 464 eli vahvistettu asemakaava. Kevyen liikenteen väylälle ei ole suunnitteilla muutoksia vaan ko. alue on mukana kaavamuutoksessa kaavateknisestä syystä. Kuva 4. Ote ajantasaasemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella rajauksella. 6

8 Asemakaavan selostus 05:080 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (2013): Kiinteistö Oy Donnerintori kuuluu Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan (kohde 62), joka on kaupunginvaltuuston hyväksymä Valintaperusteena on luvun postmoderni liikerakennus ja hoitosuunnitelmassa esitetään että rakennuksen julkisivujen arkkitehtuuri on säilytettävä ja ulkomainoksissa on noudatettava yhtenäistä, maltillista linjaa. Arvoluokituksessa kohde on määritelty paikallisesti arvokkaaksi. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Nykyisen liike- ja toimistorakennuksen asemakaavanmukainen käyttötarkoitus ei vastaa nykyistä käyttötarvetta. Kiinteistöosakeyhtiön suunnitelmissa on siksi muuttaa ylimmän kolmannen kerroksen toimistohuoneistot asuinhuoneistoiksi. Rakennusoikeuden nosto mahdollistaa nykyään kellaritiloiksi laskettujen ensimmäisen kerroksen varastotilojen muuttamisen myymätiloiksi sekä lisärakentamisen kolmannen kerroksen asuntojen kattoterasseihin liittyen. Lisärakentamisen määrä on noin 50 k-m² ja varaston muutos liiketilaksi koskee noin 250 k-m² kokoista aluetta. Asuinrakentamisen aiempaa laajempi salliminen ja rakennusoikeuden nosto aiheuttavat asemakaavamuutoksen tarpeen. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaavamuutos perustuu Kiinteistö Oy Donnerintorin hakemukseen. Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät Kaupungin toimialat: o tekniikka ja ympäristö: kunnallistekniikka (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, puistoyksikkö), tonttipalvelut, rakennusvalvonta o sivistystoimi: kulttuurihistoriallinen osasto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Verkonrakentajat: Caruna Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Kaupungin yhteistyötahoille sekä verkonrakentajille on ilmoitettu sähköpostitse. Vireille tulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on laitettu nähtäville ja niihin on voinut tutustua kaavoitusyksikössä sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kyseessä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n tarkoittama vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, minkä seurauksena asemakaavaluonnos voidaan laittaa nähtäville vireilletulon yhteydessä. Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 7

9 Asemakaavan selostus 05: välisen ajan. Osalliset ovat voineet tutustua kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa siitä sekä koko hankkeen suunnitelmasta palautetta kaavan vireille tulon jälkeen. Hankkeesta on pyydetty lausunto Keski- Uudenmaan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:ltä ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnokseen liittyen saapui kaksi lausuntoa ja yksi mielipide. Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Keski- Uudenmaan Maakuntamuseo on lausunnossaan ( ) todennut että kaavamuutos toteuttaa kulttuuriympäristön vaalimistavoitteita eikä lausunto siis aiheuta kaavan muuttamistarpeita. Asunto Oy Villanportilta saapuneessa mielipiteessä todetaan, että esitetty toimenpide sopii, ellei kattorakenteita koroteta. Kaavanmukaista kerroslukua ei olla muuttamassa. Caruna Oy:ltä ei saapunut lausuntoa. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 464 tontin 2 liikerakennuksen kehittäminen siten että kolmannen kerroksen liiketilat voidaan kokonaisuudessaan muuttaa asuinkäyttöön ja ensimmäisen kerroksen varastotiloja muuttaa liiketiloiksi. Lisäksi kolmannen kerroksen asuntojen yhteyteen on mahdollista tehdä terasseihin liittyvää lisärakentamista. Muutokset edellyttävät rakennusoikeuden kasvattamista ja kolmannen kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutosta, mikä aiheuttaa kaavamuutoksen tarpeen. Rakennuksen muuttamisen lisäksi kaavamuutoksella otetaan kantaa KOY Donnerintorin rakennuksen kulttuurihistorialliseen ja kaupunkikuvalliseen merkitykseen. Rakennus kuuluu Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan (2013) ja se suojellaan kaavalla. Tontilla ei tällä hetkellä ole lainkaan istutuksia, joten kaupunkikuvan ja ympäristön laadun parantamiseksi tontin Kutomokadun puoleiselle sivulle määrätään istutettavaksi puurivi. 4.5 ASEMAKAAVARATKAISU Asemakaavaratkaisu perustuu KOY Donnerintorin lähettämään hakemukseen sekä nykyisen asemakaavan ajantasaistamiseen. Selkeästi rajatun pienehkön alueen tarkastelussa ei ole ollut tarpeen laatia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Ratkaisu perustuu nykyisen liike- ja toimistorakennuksen säilyttämiseen ja aiempaa laajemman käytön sallimiseen. Liikennemelu on huomioitu rakenteisiin liittyvien desibelimääräysten avulla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS Kaavamuutoksen kohteena on yksi tontti, joka on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kaavamuutosalueen koko on n. 0,27 hehtaaria. Rakennusoikeutta tontille on lisätty 300 k- m 2, jolloin sitä on yhteensä k-m 2. Autopaikkoja tontille tulee sijoittaa 1 ap/50 m² liiketilaa, 1 ap/75 m² toimistotilaa ja 1 ap/asunto. Tontilla sijaitsevat paikat riittävät täyttämään laskennallisen autopaikkatarpeen tilojen käyttötarkoituksesta riippumatta. 8

10 Asemakaavan selostus 05: KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Kaavan vaikutukset kohdistuvat pääosin KOY Donnerintorin rakennuksen julkisivuihin ja sisätiloihin. Rakennukseen tehtävät muutokset tulee tehdä rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen, joten rakennuksen asema ja vaikutus kaupunkikuvaan säilyvät ennallaan. Asemakaavalla mahdollistetaan myös rakennuksen säilyminen Hyvinkään katukuvassa. Istutettava puurivi lisää alueen vihreyttä. Suunnittelualue kuuluu tärkeälle pohjavesialueelle, mikä on huomioitu kaavamääräyksellä. 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Torikadun tieliikenne on vilkasta ja aiheuttaa melu- ja päästöhaittoja asuntojen ja lähialueen asukkaille. Hyvinkään meluselvityksen 2001 (kuva 5) mukaan KOY Donnerintori osuu alueelle jolla julkisivuihin kohdistuva melu vaihtelee välillä 57,5-67,5 dba. Kaavamuutosalue on lisäksi rautatien melualueella, mutta raideliikenteen aiheuttama melu on tasoltaan matalaa tieliikenteen meluun verrattuna eikä vaikuta kaavoitukseen. Kuva 5. Ote Hyvinkään meluselvityksestä (2001): katumelun kohdistuminen julkisivuun 2 m korkeudessa. Kauppakeskus Willa on rakennettu meluselvityksen tekemisen jälkeen ja merkittävä osa kauppakeskuksen tavara- ja asiakasliikenteestä kulkee Torikatua pitkin. Tästä syystä on syytä olettaa melutason nousseen jonkin verran selvityksen tekemisen jälkeen. Jotta melutaso rakennuksen sisällä olisi ohjearvojen mukainen, tulee rakennuksen Torikadun puoleisen päätyseinän ja asemakaavassa osoitetun osan Donnerinpuiston puoleisesta pitkästä seinästä olla asuntojen osalta ääneneristävyydeltään liikennemelua vastaan vähintään 35 dba. Leikki- ja oleskelualue on suojattava melulta tiiviillä kaiteella ja parvekkeet on lasitettava. Kaiderakenteet suojaavat riittävässä määrin Kutomokadun puoleista pitkää seinää melulta. Mikäli leikki- ja oleskelualuetta ja siihen liittyviä kaiderakenteita ei toteuteta, tulee asemakaavassa osoitetun osan Kutomokadun puoleisesta pitkästä seinästä olla asuntojen osalta ääneneristävyydeltään liikennemelua vastaan vähintään 35 dba. 5.4 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on määritelty suojelumääräys (sr-8) Donnerintorille. Määräyksen mukaan rakennus on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa. Siinä tehtävät korjaukset on tehtävä sen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Ennen rakennuslupaa tai rakennuksen korjausta, muuttamista tai muuta MRA 62 :ssä tarkoitettua toimenpidettä koskevan hakemuksen ratkaisemista on varattava maakuntamuseolle tilaisuus lausunnon antamiseen. Täydennysrakentamisen on ulkoarkkitehtuuriltaan sovelluttava suojeltavaan rakennukseen. 9

11 Asemakaavan selostus 05:080 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavamuutosalueen ympäristössä on valmis rakennuskanta ja kunnallistekniikka. Donnerintorin käyttötarkoituksen muutokselle ja siihen liittyvälle pienimuotoiselle lisärakentamiselle on mahdollista myöntää rakennuslupa asemakaavan tultua voimaan. Hyvinkäällä 14. päivänä lokakuuta 2014 Kaavoituspäällikkö Anne Jarva 10

12 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 106 Hyvinkää Täyttämispvm Kaavan nimi KOY Donnerintori Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2715 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2715 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , , T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä LIITE 1

13 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , , K 0, , , T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

14 LPA (104) 29 p AL ASEMAKAAVAN MUUTOS IV 05: I ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Hyvinkään 5. p kaupunginosan korttelia 464 sekä sitä rajaavaa katualuetta p K ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: 17 II u-1 Vilhelmiinankatu II KM Hyvinkään Kauppakeskus saa AS sr II m 65% Donnerinpuisto Torikatu 3 le db ma Hämeenkatu as-35dba p kt le 1320+yt180 as-35dba II 30 db IV K-11 2 II kt V sr-8 ter/35dba mto 50% p Ras.alue TEHDAS DONNERINKUJA VII IV / pp map I ma p Ras.alue map I II Ras.alue T90/50 Hyvinkään 5. kaupunginosan kortteli 464 sekä sitä rajaava katualue. VP LPA II (464/2) (465) (466/4) Kutomokatu map I II 30db /6.5 VI / pp / IV m-1 sr I kt Värttinäpolku ASEMAKAAVAN MUUTOS le LIITE I v v mapyh-1 I IV v v 500 v v VI pky200 m 20% 30db pp I sr-19 AL

15 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET K-11 LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE SAA RAKENNUKSEEN KOLMANTEEN KERROKSEEN RAKENTAA ASUINHUONEISTOJA. ASUNTOJA VARTEN ON VARATTAVA LEIKKI- JA OLESKELUALUETTA VÄHINTÄÄN 10 M2 ASUINHUONEISTOA KOHTI TAI ASUNNOT ON VARUSTETTAVA PARVEKKEELLA. PARVEKKEET ON LASITETTAVA. LEIKKI- JA OLESKELUALUEEN SAA SIJOITTAA KORTTELIN KATTOTASOLLE JA SE TULEE VARUSTAA VÄHINTÄÄN 1,3 M KORKEALLA, TIIVIILLÄ, ÄÄNTÄ ERISTÄVÄLLÄ KAITEELLA. 3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. 5 TEH DONNERINKU 2300 OSA-ALUEEN RAJA. KAUPUNGINOSAN NUMERO. KAUPUNGINOSAN NIMI. KORTTELIN NUMERO. OHJEELLISEN TONTIN NUMERO. KADUN NIMI. RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN. RAKENNUSALA. as-35 dba ter/35 dba pp p MERKINTÄ OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JONKA PUOLEISTEN ASUNTOJEN ULKOSEINIEN SEKÄ IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN LIIKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 35 dba. MERKINTÄ OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JONKA KOHDALLE RAKENNETTAVA LEIKKI- JA OLESKELUALUE ON SUOJATTAVA LIIKENNEMELULTA VÄHINTÄÄN 1,3 M KORKEALLA, TIIVIILLÄ, ÄÄNTÄ ERISTÄVÄLLÄ KAITEELLA. MIKÄLI KUVATUNLAISTA LEIKKI- JA OLESKELUALUETTA EI TOTEUTETA, ON ASUNTOJEN ULKOSEINIEN SEKÄ IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN ÄÄNENERISTÄVYYDEN LIIKENNEMELUA VASTAAN OLTAVA VÄHINTÄÄN 35 dba. JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU. PYSÄKÖIMISPAIKKA. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. sr-8 RAKENNUSTAITEELLISESTI, HISTORIALLISESTI JA KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS RAKENNUS. RAKENNUSTA EI SAA PURKAA. RAKENNUKSESSA TEHTÄVÄT KORJAUKSET ON TEHTÄVÄ SEN ALKUPERÄISTÄ ARKKITEHTUURIA KUNNIOITTAEN. ENNEN RAKENNUSLUPAA TAI RAKENNUKSEN KORJAUSTA, MUUTTAMISTA TAI MUUTA MRA 62 :SSÄ TARKOITETTUA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVAN HAKEMUKSEN RATKAISEMISTA ON VARATTAVA MAAKUNTAMUSEOLLE TILAISUUS LAUSUNNON ANTAMISEEN. TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ON ULKOARKKITEHTUURILTAAN SOVELLUTTAVA SUOJELTAVAAN RAKENNUKSEEN. YLEISET MÄÄRÄYKSET: KORTTELIALUEILLA RAKENTAMATTA JÄÄVÄT TONTIN OSAT, JOITA EI KÄYTETÄ KULKUTEINÄ, AUTOJEN TAI PYÖRIEN PYSÄKÖINTIIN ON ISTUTETTAVA. TONTIN KAIKKIIN OSIIN ON OLTAVA KADULTA VÄHINTÄÄN KOLME METRIÄ LEVEÄ KULKUAUKKO. KUTOMOKADUN VARTEEN ON ISTUTETTAVA PUURIVI. JULKISIVUJEN MAINOKSISSA ON NOUDATETTAVA YHTENÄISTÄ, MALTILLISTA LINJAA. ALUE ON YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄÄ POHJAVESIALUETTA. ALUEELLA TULEE KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA POHJAVEDEN SUOJELEMISEEN. ALUEELLA ON KIELLETTY SELLAINEN KEMIKAALIEN JA JÄTTEIDEN LAITOSMAINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI, JOKA SAATTAA VAIKUTTAA HAITALLISESTI POHJAVEDEN LAATUUN. ÖLJYSÄILIÖT ON SIJOITETTAVA RAKENNUSTEN SISÄTILOIHIN TAI SUOJA-ALTAASEEN, JONKA TILAVUUS VASTAA VÄHINTÄÄN VARASTOITAVAN ÖLJYN ENIMMÄISMÄÄRÄÄ. RAKENTAMINEN, OJITUKSET JA MAANKAIVU ON TEHTÄVÄ SITEN, ETTEI AIHEUDU POHJAVEDEN LAATUMUUTOKSIA TAI PYSYVIÄ MUUTOKSIA POHJAVEDEN KORKEUTEEN. ENNEN KAAVA-ALUEELLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE SELVITTÄÄ POHJAVESIOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO SEKÄ RYHTYÄ TARPEELLISIIN TOIMENPITEISIIN POHJAVEDEN SUOJELEMISEKSI. KAAVAN KORTTELEIDEN TONTTIJAKO TULEE LAATIA SITOVANA. AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI: -1 AUTOPAIKKA / 50 M2 LIIKETILAA -1 AUTOPAIKKA / 75 M2 TOIMISTOTILAA -1 AUTOPAIKKA / ASUNTO ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET LIITE 2

16 LIITE 3

17

18 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mellersta Nylands räddningsverk Turvallisuuspalvelut Lausunnon antaja Pelastusviranomainen Väestönsuojeluviranomainen Kemikaaliviranomainen Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus Kirjaamo PL Hyvinkää HYVINKÄÄ: ASEMAKAAVAMUUTOS HYVINKÄÄN 5. KAUPUNGINOSA 464. KORTTELIN TONTILLE 2 Pelastusviranomaiselta pyydettiin lausuntoa Torikatu 2:n asemakaavan muuttamisesta. Seuraavassa pelastusviranomaisen huomiot: ei huomautettavaa. Hyvinkäällä Jarno Kivistö paloinsinööri p Keski-Uudenmaan pelastuslaitos p Hyvinkään paloasema fax Kalevankatu 10 A HYVINKÄÄ

19

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot