Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta"

Transkriptio

1 Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta Markku Hietala, Paju Asikainen, Jori Heinonen Lausunnossa verrataan kaupallisen kaupunkirakenteen näkökulmasta laajennussuunnitelmaa kauppakeskus Lippulaivasta viitesuunnitelmaan, jonka mukaisesti Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle kortteliin tontille 1 rakennettaisiin asuinkerrostalojen ja puistoalueen lisäksi uutta liiketilaa.

2 LausuntoEspoonlahdenkaupanrakenteesta 1(11) Tilaaja Espoonkaupunki aluearkkitehtimeirisiivola Espoonkaupunkisuunnittelukeskus PL43,02070Espoonkaupunki Lausunnonlaatijat MarkkuHietala,kaupallinenjatoiminnallinensuunnittelu,projektinkoordinointi PajuAsikainen,kaupallistenjatoiminnallistensuunnitelmienarviointi JoriHeinonen,kartat,ostovoimajapaikkatietoanalyysit 1 Lähtökohdatjasuunnitelmavaihtoehdot Lausunnossaverrataankaupallisenkaupunkirakenteennäkökulmastalaajennussuunnitelmaakauppakeskus Lippulaivastaviitesuunnitelmaan,jonkamukaisestiEspoonlahdenkadunpohjoispuolellekortteliin34341 tontille1rakennettaisiinasuinkerrostalojenjapuistoalueenlisäksiuuttaliiketilaa. Lausunnonpohjanakäytetäänvaikutusaluemäärittelynsekätulevaisuudenväestönkasvunosaltaseuraavia RambollinMariPitkäahonsekäEeroSalmisenlaatimiaraportteja:Espoonlahdenkaupallinentarkastelu, loppuraportinluonnosversiopäivältä sekäloppuraporttiakauppakeskuslippulaivanlaajennus kaupallistenvaikutustenarviointipäivältä REALPROJEKTIOY Y tunnus Mikonkatu Helsinki Puh

3 2 (11) 1.1 Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kortteliin Suunnitelman tiedot pohjautuvat päivättyihin pohjapiirustuksiin. Kauppakeskusosan laajuus on kem 2, joka jakautuu seuraavasti: Vanha osa, säilyvä kem2 (puretaan kem 2 ) Laajennus, liiketilat krs kem 2 Liiketila, terminaalirakennus kem 2 Vanhan päädyn laajennus kem 2 Liiketilaa uudessa Lippulaivassa olisi yhteensä kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m². Autopaikkoja kokonaisuudessa olisi yhteensä kpl, joista ensimmäisessä laajennusvaiheessa toteutettaisiin noin Kirjasto (laajuudeltaan kem 2 ) on suunnitelmassa sijoitettu Lippulaivan kaakkoispäätyyn vanhan osan toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Linja autoterminaali on sijoitettu laajennusosaan Lippulaivan luoteispäätyyn. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Nykytilanteessa Lippulaivassa näyttää olevan vapautumassa useita tuhansia neliöitä liiketilaa toisessa ja kolmannessa kerroksessa Anttilan lopettaessa ja Sky Bowl keilahallin ajauduttua konkurssiin. Pohjapiirustusluonnoksessa on esitetty tilaa kahdelle noin m 2 hypermarket kokoluokan yksikölle sekä kem 2 päivittäistavaramyymälälle. Nykyinen päivittäistavarakaupan pinta ala on neliön tietämillä. Lippulaiva, kerros 01, pohjapiirustusluonnos , Cederqvist & Jäntti arkkitehdit

4 3 (11) 1.2 Espoonlahden keskus II viitesuunnitelma kortteliin tontille 1 Suunnitelman neliöt pohjautuvat tilaajan antamiin tietoihin, joiden mukaan liiketilaa katutasossa auloineen olisi kem 2. Suunnitelmaan kuuluu lisäksi huolto ja varastotiloja yhteensä kem 2 sekä asuntoja. Liiketilat sisältäisivät hypermarketin ja muuta liiketilaa. Asiakkaita varten autopaikkoja on sijoitettu 410 kpl maanalaiseen paikoitustasoon keskuksen ja Espoonlahdenkadun alle päivätty suunnitelmaehdotus sisältää toisessa kerroksessa myös kirjaston kem 2, sekä Espoonlahden kadulle keskuksen kohdalle sijoitetun linja autoterminaalin. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Espoonlahden keskus II, 1. kerros/maantaso, Tuomo Siitonen Architects

5 4 (11) 2 Vaikutusalue Nopean tarkastelumme perusteella vahvistamme Rambollin raportissaan Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi esittämän vaikutusalueen olevan vakuuttava ja hyvin todennäköinen. Primäärivaikutusalueeseen oli liitetty seuraavat pienalueet: Espoonlahden keskus, Kivenlahti, Hannusjärvi, Soukanmäki ja Laurinlahti. Espoonlahden suuralue sekundäärivaikutusalueena vaikuttaa myös todenmukaiselta ja se soveltuu hyvin tulevaisuuden kaupan rakennetarkasteluun. Tarkemmassa tarkastelussa voitaisiin haluttaessa arvioida lisäksi Kirkkonummen itäosien (Masala & Sundsberg) tuoma lisä Espoonlahden erikois ja päivittäistavarakaupan ostovoimaan, sekä vastaavasti hieman vähentää Espoonlahden suuralueen itäosista alueen ulkopuolelle karkaavan ostovoiman osuutta. Finnoon alueelle mahdollisesti tulevia kaupallisia palveluita tai niiden vaikutuksia ei ole arvioitu.

6 5 (11) 3 Ostovoima Tekemämme nopean ostovoimatarkastelun perusteella ostovoima on vuoden 2012 luvuissa primäärivaikutusalueella sekä koko Espoonlahden suuralueella (sekundäärivaikutusalue) yhteensä 415 milj. euroa (päivittäistavarakauppa 194 miljoonaa euroa, erikoistavarakauppa ja palvelut 221 miljoonaa euroa). Maltillisella kasvuennusteella (päivittäistavarakauppa +0,5 % /vuosi ja muu kauppa +1 % /vuosi) vuosina 2023 ja 2030 päivittäistavarakaupan ostovoima olisi vastaavasti 228 milj. euroa ja 315 milj. euroa. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan sekä palveluiden ostovoima Suur Espoonlahden alueella olisi 274 miljoonaa euroa v sekä 393 milj. euroa vuonna Laskennassa on käytetty samoja asukasmääriä ja hitaan kasvun kasvuoletuksia kuin Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi raportissa. Ostovoimaluvut on johdettu Bisnoden ostovoimapotentiaalimallin mukaisista ostovoimatiedoista joissa Tilastokeskuksen tuottaman kotitalouksien kulutustutkimuksen tiedot (tutkittua tietoa kotitalouksien rahankäytöstä erilaisiin tarkoituksiin) yhdistyvät alueelliseen BRIC kuluttajaluokitukseen. Malli huomioi mm. väestörakenteen, koulutus ja tulotietojen sekä elämänvaiheen vaikutukset ostokäyttäytymiseen. Ostovoimamalli kuvaa kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä euromääräisen volyymin ja tavara aloittaisen jakauman alueellisena (Espoo) kuvauksena. Ostovoimamallin mukaiset luvut näyttävät tuottavan kokonaisostovoimaa vähintäänkin saman verran kuin Rambollin laskelmat, mutta luvut eivät tässä huomioi ostovoiman suuntautumista. Ostovoima PÄIVITTÄISTAVARA Ostovoima: KESKUSTAHAKUINEN ERIKOISKAUPPA Ostovoima: PALVELUT Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Ostovoima yhteensä, m Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportti huomioi erikseen suunnatun tarpeen päivittäistavarakaupassa. Siinä nettolisätarve päivittäistavarakaupalle vuoteen 2030 mennessä oli kasvuennusteesta riippuen kerrosneliömetriä (pinta alatarpeesta on vähennetty nykyinen päivittäistavarakaupan ala kem 2 ). Lippulaivan K supermarket Seilorin mahdollinen poistuma on huomioitava lisäyksellä nettotarpeeseen, mikäli K citymarket korvaisi supermarketin. Lippulaivaan ehdotetun päivittäistavarakaupan pinta ala ei näytä kuitenkaan ylittävän asiakkaiden suunnatun tarpeen mukaista nettotarvehaarukkaa.

7 6 (11) 4 Kaupallisen tarjonnan laajenemisvaihtoehdot Viitesuunnitelman Espoonlahden keskus II mukaan suunnitelmaan on mietittynä vastaavan kokoluokan yksikkö kuin Lippulaivan laajennusehdotuksen ensimmäisestä vaiheesta löytyy nykyisen K supermarket Seilorin kohdalta: ehdotuksessa noin m² hypermarket yksikkö. Sekä Prismalle että K citymarketille vaikuttaisi sinänsä löytyvän riittävästi liiketilaa jo Lippulaivan ensimmäisestä laajennusvaiheesta. Jatkossa kaupan murroksen myötä elintarvikkeille varattaneen enemmän tilaa käyttötavaralta hypermarket tyyppisissä yksiköissä ja uusien rakennettavien yksikköjen koko pienenee. 1. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoitetaan lisää Kaavoitus Lippulaivan ulkopuolelle lisää alueen tilatarjontaa ja vähentää mahdollista kilpailua hypermarkettien välillä Lippulaivassa suunnitteilla olevasta hypermarket liiketilasta. Lisääntyneen tilatarjonnan seurauksena vuokrataso yleensä laskee jolla saattaa olla vaikutuksia Lippulaivan laajenemishankkeen käynnistymisedellytyksiin. Mahdollisuus suunniteltua pienempään Lippulaivan laajennukseen on myös tällöin yksi vaihtoehto. Vaihtoehtoiset seuraamukset: a. Lippulaivan laajennusta ei saada toteutettua ja vain uusi hypermarket rakentuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Ilman laajennusta myöskään Lippulaivan nykyisten tilojen yleisilmeen uudistus tuskin toteutuu. Kaupallinen tarjonta Espoonlahden keskustassa hajautuu ja etäisyys näiden kahden kaupallisen suuryksikön välillä on 200 m, eli sama etäisyys kuin Stockmannilta Mannerheimintietä pitkin Sokokselle. Kuluttajan kannalta kohteet koetaan erillisinä yksikköinä eikä sujuvan asioinnin mahdollisuus kaikissa alueen kaupallisissa palveluissa optimaalisesti toteudu. Pysäköintialueet molemmissa kohteissa olisivat myös erilliset, mikä jakaa asiointia ja palvelujen käyttöä. b. Lippulaiva laajenee vaiheen 1 verran ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Etäisyys on kohteiden välillä yhä noin 100 metriä mikä on merkittävä määrä kaupallisten keskusten toiminnallisessa suunnittelussa. Paikoitustilat on teoriassa mahdollisuus yhdistää Espoonlahden kadun alittavien osien kohdalta, joka hiukan parantaa tilannetta autoilevien asiakkaiden kannalta. Kuluttajan silmissä kohteet nähdään kuitenkin erillisinä yksikköinä. K supermarket todennäköisesti poistuu Lippulaivasta K citymarketin avautuessa. Hypermarket tasoisen yksikön mahdollinen toteutuminen Lippulaivaan jää tällöin Prisman varaan. c. Lippulaiva laajenee täysimittaisesti (vaiheet 1+2) ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Lippulaivan toisen vaiheen laajennus toteutuu oletettavasti vasta metron tulon myötä, samaten kuin liityntäliikenteen linja autoterminaali. Tässä tilanteessa yhtenäisen pysäköintialueen tarjoaminen kuluttajille näyttää mahdollisemmalta, mutta kulkuyhteys liiketilojen välillä tapahtuisi joko kadun ylityksen, pysäköintihallin tai kadun yli rakennetun kannen kautta, edellyttäen kerrostenvälistä siirtymää. Lippulaivan laajentuminen hypermarketin verran pienempänä on myös mahdollinen.

8 7 (11) 2. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle ei kaavoiteta lisää Yhteen kerrokseen sijoittuvalle hypermarketille/hypermarketeille nykytilanteessa Lippulaivassa ei ole tilaa, eli tällaisen sijoittaminen edellyttää riittävää tilakysyntää sekä joka tapauksessa investointi ja laajennuspäätöstä. a. Lippulaiva säilyy ennallaan mutta laajennussuunnitelma ei käynnisty. Mikäli laajennusta ei toteuteta, on vaarana, että hypermarket rakennetaan Espoonlahdessa joukkoliikenteellä ja jalkaisin huonommin saavutettavissa oleviin sijainteihin, hajauttaen kaupunginosan kompaktia palvelurakennetta. b. Lippulaiva laajenee. Jo luonnoksen ensimmäisessä vaiheessa tilaa on varattu katutasosta riittävästi kahdelle noin viiden tuhannen neliön hypermarketille. Myös laajemmat kaksikerrostasoratkaisut ovat laajennuksessa mahdollisia, joskaan eivät ole käyttäjien suosiossa.

9 8 (11) 5 Vaihtoehtojen vertailua Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Pysäköintiratkaisu Pysäköinti toteutettaisiin maanalaisena pysäköintihallina kahdessa kerroksessa Espoonlahden kadun ja Lippulaivan alle. Sisäänkäynnit Espoonlahden kadulta kaakosta ja luoteesta, koillisesta Ulappakatua pitkin Pysäköintiratkaisu: maanalainen yksikerroksinen pysäköintihalli Espoonlahdenkadun ja hypermarketin alla. Mikäli halli jäisi irralleen Lippulaivan pysäköinnistä, sisäänajot todennäköisesti koillisesta Ulappakatua pitkin ja Espoonlahden kadulta luoteissuunnasta. Pysäköintipaikkojen riittävyys Laajennettu keskus kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m²/ ap = n. 30 m 2 /ap (1. vaiheen jälkeen n. 39 m²/ap). Riittävyys heikompi kuin lähellä sijaitsevalla Isolla Omenalla, jolla nyt n. 24 m 2 /ap, laajennuksen jälkeen n. 25 m 2 /ap. Parempi lopputilanteessa kuin Sellolla, jolla nyt n. 34 m² myyntipinta alaa/ap. Lippulaivan neliöissä on tosin mukana kulttuuritiloja. Liiketilaa kem 2, myyntipintaalana noin m 2, autopaikkoja 410 kpl = n. 15 m 2 /ap. Autopaikkoja on varattu suunnitelmassa reilusti hypermarket asiakkaiden käyttöön, mikä on hyvä kilpailuetu. Huoltoyhteys Huollon sisäänajo säilyisi nykyisenä, eli kaakkoispäädystä Solmukujan puolelta. Hypermarketiin rakennettaisiin uusi huollon sisäänajo pohjoisesta Kivenlahdentieltä. Liityntä joukkoliikenteeseen Toisen laajennusvaiheen jälkeen välitön sisäyhteys sekä linjaautoterminaaliin että metroon mahdollinen. Metron sisäänkäynnit sijoittuvat suunnitelmassa sekä kaakkois että luonteiskulmaan. Pohjakuviin on hahmoteltu sisäporrasyhteys (pysäköintitason kautta) metroon. Kadun ylityksen verran etäisyyttä todennäköisempään linjaautoterminaalisijaintiin.

10 9 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Asioinnin helppous asiakkaan näkökulmasta: kaikki palvelut yhdellä kertaa Tarjoaa mahdollisuuden keskittää päivittäistavara ja, erikoistavarakaupan, kirjasto ja kulttuuripalvelut sekä muut kaupalliset ja julkiset palvelut kaikki yhden katon alle, sujuvien julkisen liikenteen ja jalankulkuyhteyksien varrelle sekä yhden pysäköinnin ulottuville. Palvelujen tavoitettavuus on heikompi asioinnin helppousvertailussa yhtenäisen kauppakeskuskokonaisuuden kanssa. Palvelujen laajempi käyttö edellyttää asiakkaalta erillistä asiointipäätöstä ja siirtymää kadun yli. Etäisyys Lippulaivan sisäänkäynnistä pahimmillaan n. 200 m. Voi toimia nopeiden täydennysostosten osalta, mutta vaatisi tällöin helppoa maanvarapysäköintiä ja pienempikin yksikkö saattaisi riittää. Kulttuuripalvelut Luonnokseen hahmoteltu kirjasto sijoittuisi aivan muun palvelutarjonnan äärelle ja metron ulostuloportaille. Kirjasto monipuolistaisi kauppakeskuksen tarjontaa ja täyttäisi nyt isot ja vaikeammin vuokrattavat toisen ja kolmannen kerroksen liiketilat, jotka nyt näyttäisivät olevan tyhjenemässä. Kirjasto on sijoitettu luonnoksessa hypermarketin katolle enemmän irralleen muusta palvelutarjonnasta ja julkisesta liikenteestä kuin Lippulaivassa. Kirjastoa ei todellisuudessa olla kuitenkaan sijoittamassa hypermarketin päälle. Hypermarket sijainti Keskittäisi kaupan palvelut sekä parhaimmillaan kaikki kolme päivittäistavarakaupan isointa ketjua kuluttajan kannalta kätevästi yhteen paikkaan. Monipuoliset asiointitarpeet hoituisivat yhdellä pysäköinnillä tai välittömästi joukkoliikennevälineestä poistuttaessa. Kuluttajan silmissä Citymarket on Lippulaivasta erillinen kaupan yksikkö. Tämä pakottaa kuluttajan tekemään valintoja (kumpaan pysäköidä, ylittääkö katu,...). Kaikki asiointi ei hoidu saman katon alta, mikä pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä Espoonlahdessa. Toiminnallisuutta heikentäisi edelleen tilanne missä pysäköinti olisi irrallaan Lippulaivan pysäköinnistä.

11 10 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Tilavaraus metron liityntäliikenteen linjaautoterminaalille Linja autoterminaali on sijoitettu katettuun tilaan kauppakäytävän jatkoksi ja metroaseman sisäänkäynnin välittömään yhteyteen. Tukee keskuksen asiakasvirtoja ankkuritoimintona. Linja autoterminaali on suunnitelmassa hahmoteltu riittämättömään tilaan liikenteellisesti heikkoon sijaintiin keskelle Espoonlahdenkatua. Linjaautoterminaalia ollaan todellisuudessa sijoittamassa Lippulaivan jatkeeksi, Espoonlahden kadun toiselle puolen. Julkisen liikenteen yhteys on lähellä, muttei saumaton. Suunnitelma alueen vaihtoehtoinen tilankäyttö toriaukio sekä pysäköintikenttä asuinkerrostaloja ja puistoaluetta 6 Loppulausunto Espoonlahden alueen kokonaisostovoiman ja tulevaisuuden liiketilatarpeen valossa tarkasteltuna molemmat laajennushankkeet näyttävät perustelluilta ja mahdollisilta. Kuitenkin, vahvoja vaihtoehtoisia asiointipaikkoja nopeasti tavoitettavalta lähialueelta löytyy. Kaikki ostovoima ei koskaan kohdennu lähimpään mahdolliseen kaupalliseen keskittymään, etenkään erikoistavarakaupassa. Lähes 40 % vuosien välisestä väestönkasvusta Espoonlahden suuralueella näyttäisi syntyvän alueen itäosasta Finnoon alueelta, josta asiointien todennäköisesti luontevin suuntautumisvaihtoehto on Matinkylään, ei Espoonlahden keskustaan. Kun etäisyydet ovat pieniä, keskuksen koko, toiminnallinen laatu ja asioinnin helppous nousee tärkeään rooliin keskusten välisessä kilpailussa. Lähipalveluilla on myös oma roolinsa ns. kivijalkakauppana palvelemassa nopeaa täydennysasiointia. Yhteenvetona todettakoon että Lippulaivan laajennushankkeen tulevaisuuden vahvuudet löytyvät sen mahdollisuudesta sisällyttää yhtenäiseen ja toimivaan kokonaisuuteen mahdollisesti sekä päivittäistavarakaupan kaksi kolme kärkitoimijaa (sisältäen kaksi hypermarkettia), Alkon, kulttuuritilat sekä erikoiskaupan palveluineen päivineen. Ratkaisun tiivis sijoittelu on sekä kaupan että kuluttajan etu: seurauksena sekä parempi myyntitehokkuus että asioinnin helppous ja laajempi palvelutarjonta. Mahdollinen metro on myös hyvin sijoitettu suhteessa tuleviin kaupan palveluihin. Julkiset ja kulttuuripalvelut lisäävät kokonaisuuden toiminnallisuutta. Laajennushanke mahdollistaisi toteutuessaan nykyisen keskuksen yleisilmeen uudistamisen tähän päivään. Laajentuessaan Lippulaiva veisi tilaa vain nykyisin vähälle käytölle jääneeltä torialueelta sekä ulkopysäköintialueelta. Lippulaivan laajennushankkeen epävarmuudet ja heikkoudet liittyvät lähinnä Espoonlahden palvelutarjonnan parantumisen riippuvaisuuteen yhden kiinteistösijoittajan laajennuttamispäätöksestä.

12 11 (11) Espoonlahden keskus II hankkeen vahvuudet: vaikkakin Lippulaivasta irrallinen kokonaisuus, hypermarketsijaintina se on kuitenkin toiseksi paras vaihtoehto sekä joukkoliikenteen että kaupan rakenteen kannalta; parempi kuin muut em. Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportissa mainitut hypermarketmyymälöiden sijaintimahdollisuudet. Erillinen kaupan yksikkö voisi myös toimia ns. nopean asioinnin paikkana, jos suunnittelu ja käytettävissä olevat pysäköintiratkaisut sen sallivat. Esitetyn suunnitelmavaihtoehdon heikkoudet piilevät kaupunkisuunnittelun kannalta sen Espoonlahden kaupan palvelurakennetta eriyttävässä vaikutuksessa sekä mahdollisten pitkien umpinaisten julkisivujen epäedullisessa vaikutuksessa kaupunkikuvaan Espoonlahden kadulla. Kuluttajien silmissä hypermarketkeskus olisi kadun toisella puolen yhtä irrallinen osa kauppakeskusta kuin esim. K citymarket on Itiksessä, missä hypermarket on yhdistetty kauppakeskukseen tien ylittävällä katetulla kävelysillalla. (Lisäksi Prisma on Itäkeskuksessa vielä täysin irrallaan kauppakeskuksesta, Meripellontien toisella puolen.) Lisäriskitekijänä uuden hypermarketliiketilan kaavoitus voi viedä toteuttamisedellytyksiä Lippulaivan laajennukselta, tai ainakin pienentää suunniteltua laajennusta hypermarketin verran. Erikoistavarakaupan laajamittainen lisääminen Espoonlahdessa on todennäköisesti Matinkylän ja Tapiolan läheisyyden ja laajan tarjonnan vuoksi joka tapauksessa haasteellista. Kaupallisten palvelujen toimivalla ja tiiviillä rakenteella on merkitystä kaupunkikeskustan kilpailukyvyn kannalta. Yhtenäinen toiminnallinen toteutus helpottaa ja monipuolistaa palvelujen ohjausta ja markkinointia sekä asiakaspalvelua ja kokemusta, erityisesti silloin kun siihen on liitetty hyvä pysäköintiratkaisu ja julkinen liikenne. Autotie kaupallisten kohteiden välillä toimii aina asiakasvirtojen hajauttajana, ja tarvittavan yhtenäisen pysäköinnin sekä kaupallisen kokonaisuuden toteuttaminen olennaisesti monimutkaistuu kun eri toimijoiden intressejä yritetään sovitella yhteen. Toteutus on kuitenkin mahdollista, vaikkei se ihanteellisin ratkaisu. Toimivassa kokonaisuudessa on helpompi tarjota kuluttajia houkuttelevia kokemuspohjaisia elämyksiä joiden rooli voi olla merkittävä keskuksille kaupan murroksessa mm. nettikaupan kasvun vuoksi. Toimintojen hajottaminen eri yksiköihin pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä keskuksessa ja alentaa sen kilpailukykyä omalla toimialueellaan. Esimerkkejä ratkaisujen vaikutuksista on helppo hakea pääkaupunkiseudulta. Esim. Malmi ja Espoon keskus ovat jääneet omiin vaikutusaluepotentiaaleihinsa verrattuna toisarvoisiin asemiin. Ehkä merkittävin esimerkki on kuitenkin Itis. Se ei ole pystynyt puolustautumaan kilpailutilanteessa hajanaisen rakenteensa vuoksi ja on menettänyt ennen niin hyviä asemiaan. Kauppakeskusmenestyjissä Jumbossa, Isossa Omenassa ja Sellossa kokonaissuunnittelu ja toteutus ovat näyttäneet voimansa.

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025 Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhyke M Metroliikenne ja metron liityntäliikenne 2020 Kirkkonummen itäreunan kehittyminen

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 8.10.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Espoonlahden keskus Lokirinne 1

Espoonlahden keskus Lokirinne 1 Espoonlahden keskus Lokirinne 1 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Asukastilaisuus 2.11.2016, ainingin koulu Asemakaavaprosessista asukastilaisuus NÄHTÄVILLÄ NÄHTÄVILLÄ

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 518/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 12.4.2016 66 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue K01 P P a a k k i i l l a a n n t t i i e e Ostari Länsipuoli Itäpuoli Valintatalo Metsäpurontie Suunnittelualue K02 Asukassuunnitelmia 2002 Paavo Kaipainen Matti Pöyry Aija Staffans Klaus Luohio Maunulan

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2014 KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 26.8.2011 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta.05.06 Sivu / 58/06 0.0.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60.4.06 Kaupunkisuunnittelulautakunta 66 6.4.06 76 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Soveltuuko vetovoimamalli seudullisuuden ja seudullisten vaikutusten arviointiin?

Soveltuuko vetovoimamalli seudullisuuden ja seudullisten vaikutusten arviointiin? Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida paikkatietopohjaisen vetovoimamallin soveltuvuutta kaupan palveluverkon suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin välineeksi. Soveltuuko kuluttajan ostokäyttäytymisen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.04.2015 Sivu 1 / 1 1804/10.02.03/2015 65 Espoonlahden keskustan kaupunkirakenteellinen kokonaistarkastelu Valmistelijat / lisätiedot: Patrik Otranen, puh. 043 825 0799

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille PRO WESTEND RY JA WESTENDIN LIIKEKESKUKSEN ALUEEN KAAVAMUUTOSHANKE 1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille Virallisen kaavalausunnon

Lisätiedot