Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta"

Transkriptio

1 Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta Markku Hietala, Paju Asikainen, Jori Heinonen Lausunnossa verrataan kaupallisen kaupunkirakenteen näkökulmasta laajennussuunnitelmaa kauppakeskus Lippulaivasta viitesuunnitelmaan, jonka mukaisesti Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle kortteliin tontille 1 rakennettaisiin asuinkerrostalojen ja puistoalueen lisäksi uutta liiketilaa.

2 LausuntoEspoonlahdenkaupanrakenteesta 1(11) Tilaaja Espoonkaupunki aluearkkitehtimeirisiivola Espoonkaupunkisuunnittelukeskus PL43,02070Espoonkaupunki Lausunnonlaatijat MarkkuHietala,kaupallinenjatoiminnallinensuunnittelu,projektinkoordinointi PajuAsikainen,kaupallistenjatoiminnallistensuunnitelmienarviointi JoriHeinonen,kartat,ostovoimajapaikkatietoanalyysit 1 Lähtökohdatjasuunnitelmavaihtoehdot Lausunnossaverrataankaupallisenkaupunkirakenteennäkökulmastalaajennussuunnitelmaakauppakeskus Lippulaivastaviitesuunnitelmaan,jonkamukaisestiEspoonlahdenkadunpohjoispuolellekortteliin34341 tontille1rakennettaisiinasuinkerrostalojenjapuistoalueenlisäksiuuttaliiketilaa. Lausunnonpohjanakäytetäänvaikutusaluemäärittelynsekätulevaisuudenväestönkasvunosaltaseuraavia RambollinMariPitkäahonsekäEeroSalmisenlaatimiaraportteja:Espoonlahdenkaupallinentarkastelu, loppuraportinluonnosversiopäivältä sekäloppuraporttiakauppakeskuslippulaivanlaajennus kaupallistenvaikutustenarviointipäivältä REALPROJEKTIOY Y tunnus Mikonkatu Helsinki Puh

3 2 (11) 1.1 Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kortteliin Suunnitelman tiedot pohjautuvat päivättyihin pohjapiirustuksiin. Kauppakeskusosan laajuus on kem 2, joka jakautuu seuraavasti: Vanha osa, säilyvä kem2 (puretaan kem 2 ) Laajennus, liiketilat krs kem 2 Liiketila, terminaalirakennus kem 2 Vanhan päädyn laajennus kem 2 Liiketilaa uudessa Lippulaivassa olisi yhteensä kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m². Autopaikkoja kokonaisuudessa olisi yhteensä kpl, joista ensimmäisessä laajennusvaiheessa toteutettaisiin noin Kirjasto (laajuudeltaan kem 2 ) on suunnitelmassa sijoitettu Lippulaivan kaakkoispäätyyn vanhan osan toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Linja autoterminaali on sijoitettu laajennusosaan Lippulaivan luoteispäätyyn. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Nykytilanteessa Lippulaivassa näyttää olevan vapautumassa useita tuhansia neliöitä liiketilaa toisessa ja kolmannessa kerroksessa Anttilan lopettaessa ja Sky Bowl keilahallin ajauduttua konkurssiin. Pohjapiirustusluonnoksessa on esitetty tilaa kahdelle noin m 2 hypermarket kokoluokan yksikölle sekä kem 2 päivittäistavaramyymälälle. Nykyinen päivittäistavarakaupan pinta ala on neliön tietämillä. Lippulaiva, kerros 01, pohjapiirustusluonnos , Cederqvist & Jäntti arkkitehdit

4 3 (11) 1.2 Espoonlahden keskus II viitesuunnitelma kortteliin tontille 1 Suunnitelman neliöt pohjautuvat tilaajan antamiin tietoihin, joiden mukaan liiketilaa katutasossa auloineen olisi kem 2. Suunnitelmaan kuuluu lisäksi huolto ja varastotiloja yhteensä kem 2 sekä asuntoja. Liiketilat sisältäisivät hypermarketin ja muuta liiketilaa. Asiakkaita varten autopaikkoja on sijoitettu 410 kpl maanalaiseen paikoitustasoon keskuksen ja Espoonlahdenkadun alle päivätty suunnitelmaehdotus sisältää toisessa kerroksessa myös kirjaston kem 2, sekä Espoonlahden kadulle keskuksen kohdalle sijoitetun linja autoterminaalin. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Espoonlahden keskus II, 1. kerros/maantaso, Tuomo Siitonen Architects

5 4 (11) 2 Vaikutusalue Nopean tarkastelumme perusteella vahvistamme Rambollin raportissaan Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi esittämän vaikutusalueen olevan vakuuttava ja hyvin todennäköinen. Primäärivaikutusalueeseen oli liitetty seuraavat pienalueet: Espoonlahden keskus, Kivenlahti, Hannusjärvi, Soukanmäki ja Laurinlahti. Espoonlahden suuralue sekundäärivaikutusalueena vaikuttaa myös todenmukaiselta ja se soveltuu hyvin tulevaisuuden kaupan rakennetarkasteluun. Tarkemmassa tarkastelussa voitaisiin haluttaessa arvioida lisäksi Kirkkonummen itäosien (Masala & Sundsberg) tuoma lisä Espoonlahden erikois ja päivittäistavarakaupan ostovoimaan, sekä vastaavasti hieman vähentää Espoonlahden suuralueen itäosista alueen ulkopuolelle karkaavan ostovoiman osuutta. Finnoon alueelle mahdollisesti tulevia kaupallisia palveluita tai niiden vaikutuksia ei ole arvioitu.

6 5 (11) 3 Ostovoima Tekemämme nopean ostovoimatarkastelun perusteella ostovoima on vuoden 2012 luvuissa primäärivaikutusalueella sekä koko Espoonlahden suuralueella (sekundäärivaikutusalue) yhteensä 415 milj. euroa (päivittäistavarakauppa 194 miljoonaa euroa, erikoistavarakauppa ja palvelut 221 miljoonaa euroa). Maltillisella kasvuennusteella (päivittäistavarakauppa +0,5 % /vuosi ja muu kauppa +1 % /vuosi) vuosina 2023 ja 2030 päivittäistavarakaupan ostovoima olisi vastaavasti 228 milj. euroa ja 315 milj. euroa. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan sekä palveluiden ostovoima Suur Espoonlahden alueella olisi 274 miljoonaa euroa v sekä 393 milj. euroa vuonna Laskennassa on käytetty samoja asukasmääriä ja hitaan kasvun kasvuoletuksia kuin Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi raportissa. Ostovoimaluvut on johdettu Bisnoden ostovoimapotentiaalimallin mukaisista ostovoimatiedoista joissa Tilastokeskuksen tuottaman kotitalouksien kulutustutkimuksen tiedot (tutkittua tietoa kotitalouksien rahankäytöstä erilaisiin tarkoituksiin) yhdistyvät alueelliseen BRIC kuluttajaluokitukseen. Malli huomioi mm. väestörakenteen, koulutus ja tulotietojen sekä elämänvaiheen vaikutukset ostokäyttäytymiseen. Ostovoimamalli kuvaa kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä euromääräisen volyymin ja tavara aloittaisen jakauman alueellisena (Espoo) kuvauksena. Ostovoimamallin mukaiset luvut näyttävät tuottavan kokonaisostovoimaa vähintäänkin saman verran kuin Rambollin laskelmat, mutta luvut eivät tässä huomioi ostovoiman suuntautumista. Ostovoima PÄIVITTÄISTAVARA Ostovoima: KESKUSTAHAKUINEN ERIKOISKAUPPA Ostovoima: PALVELUT Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Ostovoima yhteensä, m Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportti huomioi erikseen suunnatun tarpeen päivittäistavarakaupassa. Siinä nettolisätarve päivittäistavarakaupalle vuoteen 2030 mennessä oli kasvuennusteesta riippuen kerrosneliömetriä (pinta alatarpeesta on vähennetty nykyinen päivittäistavarakaupan ala kem 2 ). Lippulaivan K supermarket Seilorin mahdollinen poistuma on huomioitava lisäyksellä nettotarpeeseen, mikäli K citymarket korvaisi supermarketin. Lippulaivaan ehdotetun päivittäistavarakaupan pinta ala ei näytä kuitenkaan ylittävän asiakkaiden suunnatun tarpeen mukaista nettotarvehaarukkaa.

7 6 (11) 4 Kaupallisen tarjonnan laajenemisvaihtoehdot Viitesuunnitelman Espoonlahden keskus II mukaan suunnitelmaan on mietittynä vastaavan kokoluokan yksikkö kuin Lippulaivan laajennusehdotuksen ensimmäisestä vaiheesta löytyy nykyisen K supermarket Seilorin kohdalta: ehdotuksessa noin m² hypermarket yksikkö. Sekä Prismalle että K citymarketille vaikuttaisi sinänsä löytyvän riittävästi liiketilaa jo Lippulaivan ensimmäisestä laajennusvaiheesta. Jatkossa kaupan murroksen myötä elintarvikkeille varattaneen enemmän tilaa käyttötavaralta hypermarket tyyppisissä yksiköissä ja uusien rakennettavien yksikköjen koko pienenee. 1. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoitetaan lisää Kaavoitus Lippulaivan ulkopuolelle lisää alueen tilatarjontaa ja vähentää mahdollista kilpailua hypermarkettien välillä Lippulaivassa suunnitteilla olevasta hypermarket liiketilasta. Lisääntyneen tilatarjonnan seurauksena vuokrataso yleensä laskee jolla saattaa olla vaikutuksia Lippulaivan laajenemishankkeen käynnistymisedellytyksiin. Mahdollisuus suunniteltua pienempään Lippulaivan laajennukseen on myös tällöin yksi vaihtoehto. Vaihtoehtoiset seuraamukset: a. Lippulaivan laajennusta ei saada toteutettua ja vain uusi hypermarket rakentuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Ilman laajennusta myöskään Lippulaivan nykyisten tilojen yleisilmeen uudistus tuskin toteutuu. Kaupallinen tarjonta Espoonlahden keskustassa hajautuu ja etäisyys näiden kahden kaupallisen suuryksikön välillä on 200 m, eli sama etäisyys kuin Stockmannilta Mannerheimintietä pitkin Sokokselle. Kuluttajan kannalta kohteet koetaan erillisinä yksikköinä eikä sujuvan asioinnin mahdollisuus kaikissa alueen kaupallisissa palveluissa optimaalisesti toteudu. Pysäköintialueet molemmissa kohteissa olisivat myös erilliset, mikä jakaa asiointia ja palvelujen käyttöä. b. Lippulaiva laajenee vaiheen 1 verran ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Etäisyys on kohteiden välillä yhä noin 100 metriä mikä on merkittävä määrä kaupallisten keskusten toiminnallisessa suunnittelussa. Paikoitustilat on teoriassa mahdollisuus yhdistää Espoonlahden kadun alittavien osien kohdalta, joka hiukan parantaa tilannetta autoilevien asiakkaiden kannalta. Kuluttajan silmissä kohteet nähdään kuitenkin erillisinä yksikköinä. K supermarket todennäköisesti poistuu Lippulaivasta K citymarketin avautuessa. Hypermarket tasoisen yksikön mahdollinen toteutuminen Lippulaivaan jää tällöin Prisman varaan. c. Lippulaiva laajenee täysimittaisesti (vaiheet 1+2) ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Lippulaivan toisen vaiheen laajennus toteutuu oletettavasti vasta metron tulon myötä, samaten kuin liityntäliikenteen linja autoterminaali. Tässä tilanteessa yhtenäisen pysäköintialueen tarjoaminen kuluttajille näyttää mahdollisemmalta, mutta kulkuyhteys liiketilojen välillä tapahtuisi joko kadun ylityksen, pysäköintihallin tai kadun yli rakennetun kannen kautta, edellyttäen kerrostenvälistä siirtymää. Lippulaivan laajentuminen hypermarketin verran pienempänä on myös mahdollinen.

8 7 (11) 2. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle ei kaavoiteta lisää Yhteen kerrokseen sijoittuvalle hypermarketille/hypermarketeille nykytilanteessa Lippulaivassa ei ole tilaa, eli tällaisen sijoittaminen edellyttää riittävää tilakysyntää sekä joka tapauksessa investointi ja laajennuspäätöstä. a. Lippulaiva säilyy ennallaan mutta laajennussuunnitelma ei käynnisty. Mikäli laajennusta ei toteuteta, on vaarana, että hypermarket rakennetaan Espoonlahdessa joukkoliikenteellä ja jalkaisin huonommin saavutettavissa oleviin sijainteihin, hajauttaen kaupunginosan kompaktia palvelurakennetta. b. Lippulaiva laajenee. Jo luonnoksen ensimmäisessä vaiheessa tilaa on varattu katutasosta riittävästi kahdelle noin viiden tuhannen neliön hypermarketille. Myös laajemmat kaksikerrostasoratkaisut ovat laajennuksessa mahdollisia, joskaan eivät ole käyttäjien suosiossa.

9 8 (11) 5 Vaihtoehtojen vertailua Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Pysäköintiratkaisu Pysäköinti toteutettaisiin maanalaisena pysäköintihallina kahdessa kerroksessa Espoonlahden kadun ja Lippulaivan alle. Sisäänkäynnit Espoonlahden kadulta kaakosta ja luoteesta, koillisesta Ulappakatua pitkin Pysäköintiratkaisu: maanalainen yksikerroksinen pysäköintihalli Espoonlahdenkadun ja hypermarketin alla. Mikäli halli jäisi irralleen Lippulaivan pysäköinnistä, sisäänajot todennäköisesti koillisesta Ulappakatua pitkin ja Espoonlahden kadulta luoteissuunnasta. Pysäköintipaikkojen riittävyys Laajennettu keskus kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m²/ ap = n. 30 m 2 /ap (1. vaiheen jälkeen n. 39 m²/ap). Riittävyys heikompi kuin lähellä sijaitsevalla Isolla Omenalla, jolla nyt n. 24 m 2 /ap, laajennuksen jälkeen n. 25 m 2 /ap. Parempi lopputilanteessa kuin Sellolla, jolla nyt n. 34 m² myyntipinta alaa/ap. Lippulaivan neliöissä on tosin mukana kulttuuritiloja. Liiketilaa kem 2, myyntipintaalana noin m 2, autopaikkoja 410 kpl = n. 15 m 2 /ap. Autopaikkoja on varattu suunnitelmassa reilusti hypermarket asiakkaiden käyttöön, mikä on hyvä kilpailuetu. Huoltoyhteys Huollon sisäänajo säilyisi nykyisenä, eli kaakkoispäädystä Solmukujan puolelta. Hypermarketiin rakennettaisiin uusi huollon sisäänajo pohjoisesta Kivenlahdentieltä. Liityntä joukkoliikenteeseen Toisen laajennusvaiheen jälkeen välitön sisäyhteys sekä linjaautoterminaaliin että metroon mahdollinen. Metron sisäänkäynnit sijoittuvat suunnitelmassa sekä kaakkois että luonteiskulmaan. Pohjakuviin on hahmoteltu sisäporrasyhteys (pysäköintitason kautta) metroon. Kadun ylityksen verran etäisyyttä todennäköisempään linjaautoterminaalisijaintiin.

10 9 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Asioinnin helppous asiakkaan näkökulmasta: kaikki palvelut yhdellä kertaa Tarjoaa mahdollisuuden keskittää päivittäistavara ja, erikoistavarakaupan, kirjasto ja kulttuuripalvelut sekä muut kaupalliset ja julkiset palvelut kaikki yhden katon alle, sujuvien julkisen liikenteen ja jalankulkuyhteyksien varrelle sekä yhden pysäköinnin ulottuville. Palvelujen tavoitettavuus on heikompi asioinnin helppousvertailussa yhtenäisen kauppakeskuskokonaisuuden kanssa. Palvelujen laajempi käyttö edellyttää asiakkaalta erillistä asiointipäätöstä ja siirtymää kadun yli. Etäisyys Lippulaivan sisäänkäynnistä pahimmillaan n. 200 m. Voi toimia nopeiden täydennysostosten osalta, mutta vaatisi tällöin helppoa maanvarapysäköintiä ja pienempikin yksikkö saattaisi riittää. Kulttuuripalvelut Luonnokseen hahmoteltu kirjasto sijoittuisi aivan muun palvelutarjonnan äärelle ja metron ulostuloportaille. Kirjasto monipuolistaisi kauppakeskuksen tarjontaa ja täyttäisi nyt isot ja vaikeammin vuokrattavat toisen ja kolmannen kerroksen liiketilat, jotka nyt näyttäisivät olevan tyhjenemässä. Kirjasto on sijoitettu luonnoksessa hypermarketin katolle enemmän irralleen muusta palvelutarjonnasta ja julkisesta liikenteestä kuin Lippulaivassa. Kirjastoa ei todellisuudessa olla kuitenkaan sijoittamassa hypermarketin päälle. Hypermarket sijainti Keskittäisi kaupan palvelut sekä parhaimmillaan kaikki kolme päivittäistavarakaupan isointa ketjua kuluttajan kannalta kätevästi yhteen paikkaan. Monipuoliset asiointitarpeet hoituisivat yhdellä pysäköinnillä tai välittömästi joukkoliikennevälineestä poistuttaessa. Kuluttajan silmissä Citymarket on Lippulaivasta erillinen kaupan yksikkö. Tämä pakottaa kuluttajan tekemään valintoja (kumpaan pysäköidä, ylittääkö katu,...). Kaikki asiointi ei hoidu saman katon alta, mikä pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä Espoonlahdessa. Toiminnallisuutta heikentäisi edelleen tilanne missä pysäköinti olisi irrallaan Lippulaivan pysäköinnistä.

11 10 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Tilavaraus metron liityntäliikenteen linjaautoterminaalille Linja autoterminaali on sijoitettu katettuun tilaan kauppakäytävän jatkoksi ja metroaseman sisäänkäynnin välittömään yhteyteen. Tukee keskuksen asiakasvirtoja ankkuritoimintona. Linja autoterminaali on suunnitelmassa hahmoteltu riittämättömään tilaan liikenteellisesti heikkoon sijaintiin keskelle Espoonlahdenkatua. Linjaautoterminaalia ollaan todellisuudessa sijoittamassa Lippulaivan jatkeeksi, Espoonlahden kadun toiselle puolen. Julkisen liikenteen yhteys on lähellä, muttei saumaton. Suunnitelma alueen vaihtoehtoinen tilankäyttö toriaukio sekä pysäköintikenttä asuinkerrostaloja ja puistoaluetta 6 Loppulausunto Espoonlahden alueen kokonaisostovoiman ja tulevaisuuden liiketilatarpeen valossa tarkasteltuna molemmat laajennushankkeet näyttävät perustelluilta ja mahdollisilta. Kuitenkin, vahvoja vaihtoehtoisia asiointipaikkoja nopeasti tavoitettavalta lähialueelta löytyy. Kaikki ostovoima ei koskaan kohdennu lähimpään mahdolliseen kaupalliseen keskittymään, etenkään erikoistavarakaupassa. Lähes 40 % vuosien välisestä väestönkasvusta Espoonlahden suuralueella näyttäisi syntyvän alueen itäosasta Finnoon alueelta, josta asiointien todennäköisesti luontevin suuntautumisvaihtoehto on Matinkylään, ei Espoonlahden keskustaan. Kun etäisyydet ovat pieniä, keskuksen koko, toiminnallinen laatu ja asioinnin helppous nousee tärkeään rooliin keskusten välisessä kilpailussa. Lähipalveluilla on myös oma roolinsa ns. kivijalkakauppana palvelemassa nopeaa täydennysasiointia. Yhteenvetona todettakoon että Lippulaivan laajennushankkeen tulevaisuuden vahvuudet löytyvät sen mahdollisuudesta sisällyttää yhtenäiseen ja toimivaan kokonaisuuteen mahdollisesti sekä päivittäistavarakaupan kaksi kolme kärkitoimijaa (sisältäen kaksi hypermarkettia), Alkon, kulttuuritilat sekä erikoiskaupan palveluineen päivineen. Ratkaisun tiivis sijoittelu on sekä kaupan että kuluttajan etu: seurauksena sekä parempi myyntitehokkuus että asioinnin helppous ja laajempi palvelutarjonta. Mahdollinen metro on myös hyvin sijoitettu suhteessa tuleviin kaupan palveluihin. Julkiset ja kulttuuripalvelut lisäävät kokonaisuuden toiminnallisuutta. Laajennushanke mahdollistaisi toteutuessaan nykyisen keskuksen yleisilmeen uudistamisen tähän päivään. Laajentuessaan Lippulaiva veisi tilaa vain nykyisin vähälle käytölle jääneeltä torialueelta sekä ulkopysäköintialueelta. Lippulaivan laajennushankkeen epävarmuudet ja heikkoudet liittyvät lähinnä Espoonlahden palvelutarjonnan parantumisen riippuvaisuuteen yhden kiinteistösijoittajan laajennuttamispäätöksestä.

12 11 (11) Espoonlahden keskus II hankkeen vahvuudet: vaikkakin Lippulaivasta irrallinen kokonaisuus, hypermarketsijaintina se on kuitenkin toiseksi paras vaihtoehto sekä joukkoliikenteen että kaupan rakenteen kannalta; parempi kuin muut em. Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportissa mainitut hypermarketmyymälöiden sijaintimahdollisuudet. Erillinen kaupan yksikkö voisi myös toimia ns. nopean asioinnin paikkana, jos suunnittelu ja käytettävissä olevat pysäköintiratkaisut sen sallivat. Esitetyn suunnitelmavaihtoehdon heikkoudet piilevät kaupunkisuunnittelun kannalta sen Espoonlahden kaupan palvelurakennetta eriyttävässä vaikutuksessa sekä mahdollisten pitkien umpinaisten julkisivujen epäedullisessa vaikutuksessa kaupunkikuvaan Espoonlahden kadulla. Kuluttajien silmissä hypermarketkeskus olisi kadun toisella puolen yhtä irrallinen osa kauppakeskusta kuin esim. K citymarket on Itiksessä, missä hypermarket on yhdistetty kauppakeskukseen tien ylittävällä katetulla kävelysillalla. (Lisäksi Prisma on Itäkeskuksessa vielä täysin irrallaan kauppakeskuksesta, Meripellontien toisella puolen.) Lisäriskitekijänä uuden hypermarketliiketilan kaavoitus voi viedä toteuttamisedellytyksiä Lippulaivan laajennukselta, tai ainakin pienentää suunniteltua laajennusta hypermarketin verran. Erikoistavarakaupan laajamittainen lisääminen Espoonlahdessa on todennäköisesti Matinkylän ja Tapiolan läheisyyden ja laajan tarjonnan vuoksi joka tapauksessa haasteellista. Kaupallisten palvelujen toimivalla ja tiiviillä rakenteella on merkitystä kaupunkikeskustan kilpailukyvyn kannalta. Yhtenäinen toiminnallinen toteutus helpottaa ja monipuolistaa palvelujen ohjausta ja markkinointia sekä asiakaspalvelua ja kokemusta, erityisesti silloin kun siihen on liitetty hyvä pysäköintiratkaisu ja julkinen liikenne. Autotie kaupallisten kohteiden välillä toimii aina asiakasvirtojen hajauttajana, ja tarvittavan yhtenäisen pysäköinnin sekä kaupallisen kokonaisuuden toteuttaminen olennaisesti monimutkaistuu kun eri toimijoiden intressejä yritetään sovitella yhteen. Toteutus on kuitenkin mahdollista, vaikkei se ihanteellisin ratkaisu. Toimivassa kokonaisuudessa on helpompi tarjota kuluttajia houkuttelevia kokemuspohjaisia elämyksiä joiden rooli voi olla merkittävä keskuksille kaupan murroksessa mm. nettikaupan kasvun vuoksi. Toimintojen hajottaminen eri yksiköihin pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä keskuksessa ja alentaa sen kilpailukykyä omalla toimialueellaan. Esimerkkejä ratkaisujen vaikutuksista on helppo hakea pääkaupunkiseudulta. Esim. Malmi ja Espoon keskus ovat jääneet omiin vaikutusaluepotentiaaleihinsa verrattuna toisarvoisiin asemiin. Ehkä merkittävin esimerkki on kuitenkin Itis. Se ei ole pystynyt puolustautumaan kilpailutilanteessa hajanaisen rakenteensa vuoksi ja on menettänyt ennen niin hyviä asemiaan. Kauppakeskusmenestyjissä Jumbossa, Isossa Omenassa ja Sellossa kokonaissuunnittelu ja toteutus ovat näyttäneet voimansa.

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot