Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta"

Transkriptio

1 Lausunto Espoonlahden kaupan rakenteesta Markku Hietala, Paju Asikainen, Jori Heinonen Lausunnossa verrataan kaupallisen kaupunkirakenteen näkökulmasta laajennussuunnitelmaa kauppakeskus Lippulaivasta viitesuunnitelmaan, jonka mukaisesti Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle kortteliin tontille 1 rakennettaisiin asuinkerrostalojen ja puistoalueen lisäksi uutta liiketilaa.

2 LausuntoEspoonlahdenkaupanrakenteesta 1(11) Tilaaja Espoonkaupunki aluearkkitehtimeirisiivola Espoonkaupunkisuunnittelukeskus PL43,02070Espoonkaupunki Lausunnonlaatijat MarkkuHietala,kaupallinenjatoiminnallinensuunnittelu,projektinkoordinointi PajuAsikainen,kaupallistenjatoiminnallistensuunnitelmienarviointi JoriHeinonen,kartat,ostovoimajapaikkatietoanalyysit 1 Lähtökohdatjasuunnitelmavaihtoehdot Lausunnossaverrataankaupallisenkaupunkirakenteennäkökulmastalaajennussuunnitelmaakauppakeskus Lippulaivastaviitesuunnitelmaan,jonkamukaisestiEspoonlahdenkadunpohjoispuolellekortteliin34341 tontille1rakennettaisiinasuinkerrostalojenjapuistoalueenlisäksiuuttaliiketilaa. Lausunnonpohjanakäytetäänvaikutusaluemäärittelynsekätulevaisuudenväestönkasvunosaltaseuraavia RambollinMariPitkäahonsekäEeroSalmisenlaatimiaraportteja:Espoonlahdenkaupallinentarkastelu, loppuraportinluonnosversiopäivältä sekäloppuraporttiakauppakeskuslippulaivanlaajennus kaupallistenvaikutustenarviointipäivältä REALPROJEKTIOY Y tunnus Mikonkatu Helsinki Puh

3 2 (11) 1.1 Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kortteliin Suunnitelman tiedot pohjautuvat päivättyihin pohjapiirustuksiin. Kauppakeskusosan laajuus on kem 2, joka jakautuu seuraavasti: Vanha osa, säilyvä kem2 (puretaan kem 2 ) Laajennus, liiketilat krs kem 2 Liiketila, terminaalirakennus kem 2 Vanhan päädyn laajennus kem 2 Liiketilaa uudessa Lippulaivassa olisi yhteensä kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m². Autopaikkoja kokonaisuudessa olisi yhteensä kpl, joista ensimmäisessä laajennusvaiheessa toteutettaisiin noin Kirjasto (laajuudeltaan kem 2 ) on suunnitelmassa sijoitettu Lippulaivan kaakkoispäätyyn vanhan osan toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Linja autoterminaali on sijoitettu laajennusosaan Lippulaivan luoteispäätyyn. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Nykytilanteessa Lippulaivassa näyttää olevan vapautumassa useita tuhansia neliöitä liiketilaa toisessa ja kolmannessa kerroksessa Anttilan lopettaessa ja Sky Bowl keilahallin ajauduttua konkurssiin. Pohjapiirustusluonnoksessa on esitetty tilaa kahdelle noin m 2 hypermarket kokoluokan yksikölle sekä kem 2 päivittäistavaramyymälälle. Nykyinen päivittäistavarakaupan pinta ala on neliön tietämillä. Lippulaiva, kerros 01, pohjapiirustusluonnos , Cederqvist & Jäntti arkkitehdit

4 3 (11) 1.2 Espoonlahden keskus II viitesuunnitelma kortteliin tontille 1 Suunnitelman neliöt pohjautuvat tilaajan antamiin tietoihin, joiden mukaan liiketilaa katutasossa auloineen olisi kem 2. Suunnitelmaan kuuluu lisäksi huolto ja varastotiloja yhteensä kem 2 sekä asuntoja. Liiketilat sisältäisivät hypermarketin ja muuta liiketilaa. Asiakkaita varten autopaikkoja on sijoitettu 410 kpl maanalaiseen paikoitustasoon keskuksen ja Espoonlahdenkadun alle päivätty suunnitelmaehdotus sisältää toisessa kerroksessa myös kirjaston kem 2, sekä Espoonlahden kadulle keskuksen kohdalle sijoitetun linja autoterminaalin. Lisäksi alueelle on hahmoteltu asuinkerrostaloja. Espoonlahden keskus II, 1. kerros/maantaso, Tuomo Siitonen Architects

5 4 (11) 2 Vaikutusalue Nopean tarkastelumme perusteella vahvistamme Rambollin raportissaan Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi esittämän vaikutusalueen olevan vakuuttava ja hyvin todennäköinen. Primäärivaikutusalueeseen oli liitetty seuraavat pienalueet: Espoonlahden keskus, Kivenlahti, Hannusjärvi, Soukanmäki ja Laurinlahti. Espoonlahden suuralue sekundäärivaikutusalueena vaikuttaa myös todenmukaiselta ja se soveltuu hyvin tulevaisuuden kaupan rakennetarkasteluun. Tarkemmassa tarkastelussa voitaisiin haluttaessa arvioida lisäksi Kirkkonummen itäosien (Masala & Sundsberg) tuoma lisä Espoonlahden erikois ja päivittäistavarakaupan ostovoimaan, sekä vastaavasti hieman vähentää Espoonlahden suuralueen itäosista alueen ulkopuolelle karkaavan ostovoiman osuutta. Finnoon alueelle mahdollisesti tulevia kaupallisia palveluita tai niiden vaikutuksia ei ole arvioitu.

6 5 (11) 3 Ostovoima Tekemämme nopean ostovoimatarkastelun perusteella ostovoima on vuoden 2012 luvuissa primäärivaikutusalueella sekä koko Espoonlahden suuralueella (sekundäärivaikutusalue) yhteensä 415 milj. euroa (päivittäistavarakauppa 194 miljoonaa euroa, erikoistavarakauppa ja palvelut 221 miljoonaa euroa). Maltillisella kasvuennusteella (päivittäistavarakauppa +0,5 % /vuosi ja muu kauppa +1 % /vuosi) vuosina 2023 ja 2030 päivittäistavarakaupan ostovoima olisi vastaavasti 228 milj. euroa ja 315 milj. euroa. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan sekä palveluiden ostovoima Suur Espoonlahden alueella olisi 274 miljoonaa euroa v sekä 393 milj. euroa vuonna Laskennassa on käytetty samoja asukasmääriä ja hitaan kasvun kasvuoletuksia kuin Kauppakeskus Lippulaivan laajennus kaupallisten vaikutusten arviointi raportissa. Ostovoimaluvut on johdettu Bisnoden ostovoimapotentiaalimallin mukaisista ostovoimatiedoista joissa Tilastokeskuksen tuottaman kotitalouksien kulutustutkimuksen tiedot (tutkittua tietoa kotitalouksien rahankäytöstä erilaisiin tarkoituksiin) yhdistyvät alueelliseen BRIC kuluttajaluokitukseen. Malli huomioi mm. väestörakenteen, koulutus ja tulotietojen sekä elämänvaiheen vaikutukset ostokäyttäytymiseen. Ostovoimamalli kuvaa kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä euromääräisen volyymin ja tavara aloittaisen jakauman alueellisena (Espoo) kuvauksena. Ostovoimamallin mukaiset luvut näyttävät tuottavan kokonaisostovoimaa vähintäänkin saman verran kuin Rambollin laskelmat, mutta luvut eivät tässä huomioi ostovoiman suuntautumista. Ostovoima PÄIVITTÄISTAVARA Ostovoima: KESKUSTAHAKUINEN ERIKOISKAUPPA Ostovoima: PALVELUT Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Ostovoima yhteensä, m Primäärivaikutusalue Muu Espoonlahden suuralue Suur Espoonlahti Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportti huomioi erikseen suunnatun tarpeen päivittäistavarakaupassa. Siinä nettolisätarve päivittäistavarakaupalle vuoteen 2030 mennessä oli kasvuennusteesta riippuen kerrosneliömetriä (pinta alatarpeesta on vähennetty nykyinen päivittäistavarakaupan ala kem 2 ). Lippulaivan K supermarket Seilorin mahdollinen poistuma on huomioitava lisäyksellä nettotarpeeseen, mikäli K citymarket korvaisi supermarketin. Lippulaivaan ehdotetun päivittäistavarakaupan pinta ala ei näytä kuitenkaan ylittävän asiakkaiden suunnatun tarpeen mukaista nettotarvehaarukkaa.

7 6 (11) 4 Kaupallisen tarjonnan laajenemisvaihtoehdot Viitesuunnitelman Espoonlahden keskus II mukaan suunnitelmaan on mietittynä vastaavan kokoluokan yksikkö kuin Lippulaivan laajennusehdotuksen ensimmäisestä vaiheesta löytyy nykyisen K supermarket Seilorin kohdalta: ehdotuksessa noin m² hypermarket yksikkö. Sekä Prismalle että K citymarketille vaikuttaisi sinänsä löytyvän riittävästi liiketilaa jo Lippulaivan ensimmäisestä laajennusvaiheesta. Jatkossa kaupan murroksen myötä elintarvikkeille varattaneen enemmän tilaa käyttötavaralta hypermarket tyyppisissä yksiköissä ja uusien rakennettavien yksikköjen koko pienenee. 1. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoitetaan lisää Kaavoitus Lippulaivan ulkopuolelle lisää alueen tilatarjontaa ja vähentää mahdollista kilpailua hypermarkettien välillä Lippulaivassa suunnitteilla olevasta hypermarket liiketilasta. Lisääntyneen tilatarjonnan seurauksena vuokrataso yleensä laskee jolla saattaa olla vaikutuksia Lippulaivan laajenemishankkeen käynnistymisedellytyksiin. Mahdollisuus suunniteltua pienempään Lippulaivan laajennukseen on myös tällöin yksi vaihtoehto. Vaihtoehtoiset seuraamukset: a. Lippulaivan laajennusta ei saada toteutettua ja vain uusi hypermarket rakentuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Ilman laajennusta myöskään Lippulaivan nykyisten tilojen yleisilmeen uudistus tuskin toteutuu. Kaupallinen tarjonta Espoonlahden keskustassa hajautuu ja etäisyys näiden kahden kaupallisen suuryksikön välillä on 200 m, eli sama etäisyys kuin Stockmannilta Mannerheimintietä pitkin Sokokselle. Kuluttajan kannalta kohteet koetaan erillisinä yksikköinä eikä sujuvan asioinnin mahdollisuus kaikissa alueen kaupallisissa palveluissa optimaalisesti toteudu. Pysäköintialueet molemmissa kohteissa olisivat myös erilliset, mikä jakaa asiointia ja palvelujen käyttöä. b. Lippulaiva laajenee vaiheen 1 verran ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Etäisyys on kohteiden välillä yhä noin 100 metriä mikä on merkittävä määrä kaupallisten keskusten toiminnallisessa suunnittelussa. Paikoitustilat on teoriassa mahdollisuus yhdistää Espoonlahden kadun alittavien osien kohdalta, joka hiukan parantaa tilannetta autoilevien asiakkaiden kannalta. Kuluttajan silmissä kohteet nähdään kuitenkin erillisinä yksikköinä. K supermarket todennäköisesti poistuu Lippulaivasta K citymarketin avautuessa. Hypermarket tasoisen yksikön mahdollinen toteutuminen Lippulaivaan jää tällöin Prisman varaan. c. Lippulaiva laajenee täysimittaisesti (vaiheet 1+2) ja uusi hypermarket toteutuu Espoonlahdenkadun pohjoispuolelle. Lippulaivan toisen vaiheen laajennus toteutuu oletettavasti vasta metron tulon myötä, samaten kuin liityntäliikenteen linja autoterminaali. Tässä tilanteessa yhtenäisen pysäköintialueen tarjoaminen kuluttajille näyttää mahdollisemmalta, mutta kulkuyhteys liiketilojen välillä tapahtuisi joko kadun ylityksen, pysäköintihallin tai kadun yli rakennetun kannen kautta, edellyttäen kerrostenvälistä siirtymää. Lippulaivan laajentuminen hypermarketin verran pienempänä on myös mahdollinen.

8 7 (11) 2. Uutta liiketilaa vähittäiskaupan suuryksikölle ei kaavoiteta lisää Yhteen kerrokseen sijoittuvalle hypermarketille/hypermarketeille nykytilanteessa Lippulaivassa ei ole tilaa, eli tällaisen sijoittaminen edellyttää riittävää tilakysyntää sekä joka tapauksessa investointi ja laajennuspäätöstä. a. Lippulaiva säilyy ennallaan mutta laajennussuunnitelma ei käynnisty. Mikäli laajennusta ei toteuteta, on vaarana, että hypermarket rakennetaan Espoonlahdessa joukkoliikenteellä ja jalkaisin huonommin saavutettavissa oleviin sijainteihin, hajauttaen kaupunginosan kompaktia palvelurakennetta. b. Lippulaiva laajenee. Jo luonnoksen ensimmäisessä vaiheessa tilaa on varattu katutasosta riittävästi kahdelle noin viiden tuhannen neliön hypermarketille. Myös laajemmat kaksikerrostasoratkaisut ovat laajennuksessa mahdollisia, joskaan eivät ole käyttäjien suosiossa.

9 8 (11) 5 Vaihtoehtojen vertailua Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Pysäköintiratkaisu Pysäköinti toteutettaisiin maanalaisena pysäköintihallina kahdessa kerroksessa Espoonlahden kadun ja Lippulaivan alle. Sisäänkäynnit Espoonlahden kadulta kaakosta ja luoteesta, koillisesta Ulappakatua pitkin Pysäköintiratkaisu: maanalainen yksikerroksinen pysäköintihalli Espoonlahdenkadun ja hypermarketin alla. Mikäli halli jäisi irralleen Lippulaivan pysäköinnistä, sisäänajot todennäköisesti koillisesta Ulappakatua pitkin ja Espoonlahden kadulta luoteissuunnasta. Pysäköintipaikkojen riittävyys Laajennettu keskus kem 2, myyntipinta alana arviolta noin m²/ ap = n. 30 m 2 /ap (1. vaiheen jälkeen n. 39 m²/ap). Riittävyys heikompi kuin lähellä sijaitsevalla Isolla Omenalla, jolla nyt n. 24 m 2 /ap, laajennuksen jälkeen n. 25 m 2 /ap. Parempi lopputilanteessa kuin Sellolla, jolla nyt n. 34 m² myyntipinta alaa/ap. Lippulaivan neliöissä on tosin mukana kulttuuritiloja. Liiketilaa kem 2, myyntipintaalana noin m 2, autopaikkoja 410 kpl = n. 15 m 2 /ap. Autopaikkoja on varattu suunnitelmassa reilusti hypermarket asiakkaiden käyttöön, mikä on hyvä kilpailuetu. Huoltoyhteys Huollon sisäänajo säilyisi nykyisenä, eli kaakkoispäädystä Solmukujan puolelta. Hypermarketiin rakennettaisiin uusi huollon sisäänajo pohjoisesta Kivenlahdentieltä. Liityntä joukkoliikenteeseen Toisen laajennusvaiheen jälkeen välitön sisäyhteys sekä linjaautoterminaaliin että metroon mahdollinen. Metron sisäänkäynnit sijoittuvat suunnitelmassa sekä kaakkois että luonteiskulmaan. Pohjakuviin on hahmoteltu sisäporrasyhteys (pysäköintitason kautta) metroon. Kadun ylityksen verran etäisyyttä todennäköisempään linjaautoterminaalisijaintiin.

10 9 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Asioinnin helppous asiakkaan näkökulmasta: kaikki palvelut yhdellä kertaa Tarjoaa mahdollisuuden keskittää päivittäistavara ja, erikoistavarakaupan, kirjasto ja kulttuuripalvelut sekä muut kaupalliset ja julkiset palvelut kaikki yhden katon alle, sujuvien julkisen liikenteen ja jalankulkuyhteyksien varrelle sekä yhden pysäköinnin ulottuville. Palvelujen tavoitettavuus on heikompi asioinnin helppousvertailussa yhtenäisen kauppakeskuskokonaisuuden kanssa. Palvelujen laajempi käyttö edellyttää asiakkaalta erillistä asiointipäätöstä ja siirtymää kadun yli. Etäisyys Lippulaivan sisäänkäynnistä pahimmillaan n. 200 m. Voi toimia nopeiden täydennysostosten osalta, mutta vaatisi tällöin helppoa maanvarapysäköintiä ja pienempikin yksikkö saattaisi riittää. Kulttuuripalvelut Luonnokseen hahmoteltu kirjasto sijoittuisi aivan muun palvelutarjonnan äärelle ja metron ulostuloportaille. Kirjasto monipuolistaisi kauppakeskuksen tarjontaa ja täyttäisi nyt isot ja vaikeammin vuokrattavat toisen ja kolmannen kerroksen liiketilat, jotka nyt näyttäisivät olevan tyhjenemässä. Kirjasto on sijoitettu luonnoksessa hypermarketin katolle enemmän irralleen muusta palvelutarjonnasta ja julkisesta liikenteestä kuin Lippulaivassa. Kirjastoa ei todellisuudessa olla kuitenkaan sijoittamassa hypermarketin päälle. Hypermarket sijainti Keskittäisi kaupan palvelut sekä parhaimmillaan kaikki kolme päivittäistavarakaupan isointa ketjua kuluttajan kannalta kätevästi yhteen paikkaan. Monipuoliset asiointitarpeet hoituisivat yhdellä pysäköinnillä tai välittömästi joukkoliikennevälineestä poistuttaessa. Kuluttajan silmissä Citymarket on Lippulaivasta erillinen kaupan yksikkö. Tämä pakottaa kuluttajan tekemään valintoja (kumpaan pysäköidä, ylittääkö katu,...). Kaikki asiointi ei hoidu saman katon alta, mikä pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä Espoonlahdessa. Toiminnallisuutta heikentäisi edelleen tilanne missä pysäköinti olisi irrallaan Lippulaivan pysäköinnistä.

11 10 (11) Lippulaivan laajennus Espoonlahden keskus II Tilavaraus metron liityntäliikenteen linjaautoterminaalille Linja autoterminaali on sijoitettu katettuun tilaan kauppakäytävän jatkoksi ja metroaseman sisäänkäynnin välittömään yhteyteen. Tukee keskuksen asiakasvirtoja ankkuritoimintona. Linja autoterminaali on suunnitelmassa hahmoteltu riittämättömään tilaan liikenteellisesti heikkoon sijaintiin keskelle Espoonlahdenkatua. Linjaautoterminaalia ollaan todellisuudessa sijoittamassa Lippulaivan jatkeeksi, Espoonlahden kadun toiselle puolen. Julkisen liikenteen yhteys on lähellä, muttei saumaton. Suunnitelma alueen vaihtoehtoinen tilankäyttö toriaukio sekä pysäköintikenttä asuinkerrostaloja ja puistoaluetta 6 Loppulausunto Espoonlahden alueen kokonaisostovoiman ja tulevaisuuden liiketilatarpeen valossa tarkasteltuna molemmat laajennushankkeet näyttävät perustelluilta ja mahdollisilta. Kuitenkin, vahvoja vaihtoehtoisia asiointipaikkoja nopeasti tavoitettavalta lähialueelta löytyy. Kaikki ostovoima ei koskaan kohdennu lähimpään mahdolliseen kaupalliseen keskittymään, etenkään erikoistavarakaupassa. Lähes 40 % vuosien välisestä väestönkasvusta Espoonlahden suuralueella näyttäisi syntyvän alueen itäosasta Finnoon alueelta, josta asiointien todennäköisesti luontevin suuntautumisvaihtoehto on Matinkylään, ei Espoonlahden keskustaan. Kun etäisyydet ovat pieniä, keskuksen koko, toiminnallinen laatu ja asioinnin helppous nousee tärkeään rooliin keskusten välisessä kilpailussa. Lähipalveluilla on myös oma roolinsa ns. kivijalkakauppana palvelemassa nopeaa täydennysasiointia. Yhteenvetona todettakoon että Lippulaivan laajennushankkeen tulevaisuuden vahvuudet löytyvät sen mahdollisuudesta sisällyttää yhtenäiseen ja toimivaan kokonaisuuteen mahdollisesti sekä päivittäistavarakaupan kaksi kolme kärkitoimijaa (sisältäen kaksi hypermarkettia), Alkon, kulttuuritilat sekä erikoiskaupan palveluineen päivineen. Ratkaisun tiivis sijoittelu on sekä kaupan että kuluttajan etu: seurauksena sekä parempi myyntitehokkuus että asioinnin helppous ja laajempi palvelutarjonta. Mahdollinen metro on myös hyvin sijoitettu suhteessa tuleviin kaupan palveluihin. Julkiset ja kulttuuripalvelut lisäävät kokonaisuuden toiminnallisuutta. Laajennushanke mahdollistaisi toteutuessaan nykyisen keskuksen yleisilmeen uudistamisen tähän päivään. Laajentuessaan Lippulaiva veisi tilaa vain nykyisin vähälle käytölle jääneeltä torialueelta sekä ulkopysäköintialueelta. Lippulaivan laajennushankkeen epävarmuudet ja heikkoudet liittyvät lähinnä Espoonlahden palvelutarjonnan parantumisen riippuvaisuuteen yhden kiinteistösijoittajan laajennuttamispäätöksestä.

12 11 (11) Espoonlahden keskus II hankkeen vahvuudet: vaikkakin Lippulaivasta irrallinen kokonaisuus, hypermarketsijaintina se on kuitenkin toiseksi paras vaihtoehto sekä joukkoliikenteen että kaupan rakenteen kannalta; parempi kuin muut em. Espoonlahden kaupallinen tarkastelu raportissa mainitut hypermarketmyymälöiden sijaintimahdollisuudet. Erillinen kaupan yksikkö voisi myös toimia ns. nopean asioinnin paikkana, jos suunnittelu ja käytettävissä olevat pysäköintiratkaisut sen sallivat. Esitetyn suunnitelmavaihtoehdon heikkoudet piilevät kaupunkisuunnittelun kannalta sen Espoonlahden kaupan palvelurakennetta eriyttävässä vaikutuksessa sekä mahdollisten pitkien umpinaisten julkisivujen epäedullisessa vaikutuksessa kaupunkikuvaan Espoonlahden kadulla. Kuluttajien silmissä hypermarketkeskus olisi kadun toisella puolen yhtä irrallinen osa kauppakeskusta kuin esim. K citymarket on Itiksessä, missä hypermarket on yhdistetty kauppakeskukseen tien ylittävällä katetulla kävelysillalla. (Lisäksi Prisma on Itäkeskuksessa vielä täysin irrallaan kauppakeskuksesta, Meripellontien toisella puolen.) Lisäriskitekijänä uuden hypermarketliiketilan kaavoitus voi viedä toteuttamisedellytyksiä Lippulaivan laajennukselta, tai ainakin pienentää suunniteltua laajennusta hypermarketin verran. Erikoistavarakaupan laajamittainen lisääminen Espoonlahdessa on todennäköisesti Matinkylän ja Tapiolan läheisyyden ja laajan tarjonnan vuoksi joka tapauksessa haasteellista. Kaupallisten palvelujen toimivalla ja tiiviillä rakenteella on merkitystä kaupunkikeskustan kilpailukyvyn kannalta. Yhtenäinen toiminnallinen toteutus helpottaa ja monipuolistaa palvelujen ohjausta ja markkinointia sekä asiakaspalvelua ja kokemusta, erityisesti silloin kun siihen on liitetty hyvä pysäköintiratkaisu ja julkinen liikenne. Autotie kaupallisten kohteiden välillä toimii aina asiakasvirtojen hajauttajana, ja tarvittavan yhtenäisen pysäköinnin sekä kaupallisen kokonaisuuden toteuttaminen olennaisesti monimutkaistuu kun eri toimijoiden intressejä yritetään sovitella yhteen. Toteutus on kuitenkin mahdollista, vaikkei se ihanteellisin ratkaisu. Toimivassa kokonaisuudessa on helpompi tarjota kuluttajia houkuttelevia kokemuspohjaisia elämyksiä joiden rooli voi olla merkittävä keskuksille kaupan murroksessa mm. nettikaupan kasvun vuoksi. Toimintojen hajottaminen eri yksiköihin pienentää palvelujen kokonaiskäyttöä keskuksessa ja alentaa sen kilpailukykyä omalla toimialueellaan. Esimerkkejä ratkaisujen vaikutuksista on helppo hakea pääkaupunkiseudulta. Esim. Malmi ja Espoon keskus ovat jääneet omiin vaikutusaluepotentiaaleihinsa verrattuna toisarvoisiin asemiin. Ehkä merkittävin esimerkki on kuitenkin Itis. Se ei ole pystynyt puolustautumaan kilpailutilanteessa hajanaisen rakenteensa vuoksi ja on menettänyt ennen niin hyviä asemiaan. Kauppakeskusmenestyjissä Jumbossa, Isossa Omenassa ja Sellossa kokonaissuunnittelu ja toteutus ovat näyttäneet voimansa.

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu 4.3.2015 Juha Mäkinen, Sito Oy When infrastructure counts. 2 Keskustan pysäköintipaikkojen tilanne nyt Nykyisistä autopaikoista suurin osa on lyhytaikaisia

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN KAUPALLINEN TARKAS- TELU

ESPOONLAHDEN KAUPALLINEN TARKAS- TELU Vastaanottaja Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 21.5.2014 ESPOONLAHDEN KAUPALLINEN TARKAS- TELU ESPOONLAHDEN KAUPALLINEN TARKASTELU Päivämäärä 21.5.2014

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo

Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025. Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhykkeen kehitysvisio 2025 Projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoonlahti-Kivenlahti keskustavyöhyke M Metroliikenne ja metron liityntäliikenne 2020 Kirkkonummen itäreunan kehittyminen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN www.gigahertsi.fi Avataan UUSI 2015 KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN Avataan 2015 GIGAHERTSI TUO KAUPPAA HERTTONIEMEEN 20 000 m² uutta liiketilaa sinne, missä pääkaupunki kasvaa. Helsinki kasvaa, ja Herttoniemi

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 8.10.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa Citycon omistaa tai johtaa 39 kauppakeskusta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

Hopeakaivos Varisto, Vantaa. Uusi helpon asioinnin keskus! Realprojekti Oy. www.realprojekti.fi

Hopeakaivos Varisto, Vantaa. Uusi helpon asioinnin keskus! Realprojekti Oy. www.realprojekti.fi Uusi helpon asioinnin keskus! Hopeakaivos Varisto, Vantaa Realprojekti Oy Korkeavuorenkatu 34 FI-00130 Tel. +358 207 207 500 Fax +358 207 207 540 Business ID 0749176-2 Domicile Helsinki VAT Reg. LKV 5/2011

Lisätiedot

Espoonlahden keskus Lokirinne 1

Espoonlahden keskus Lokirinne 1 Espoonlahden keskus Lokirinne 1 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Asukastilaisuus 2.11.2016, ainingin koulu Asemakaavaprosessista asukastilaisuus NÄHTÄVILLÄ NÄHTÄVILLÄ

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 148. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 1 4757/10.02.03/2014 148 Espoonlahden keskuksen kaupalliset palvelut Valmistelijat / lisätiedot: Meiri Siivola, puh. 046 877 2587 Patrik Otranen, puh.

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2014 KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2408/10.00.02/2015 100 Alueen varaaminen Leppävaarasta Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin laajennuksen suunnittelua ja liikenneterminaalin kehittämistä varten

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4031/10.02.02/2014 131 Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaavan käynnistäminen, alue 840400 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Anu Ylitalo, puh.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Maunulan keskusta Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Kaavaprosessi Nyt ollaan tässä Vireille tulosta ilmoitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013

Kauppakeskuksen turvallisuus. Eeva Kareinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskuksen turvallisuus YIT Kiinteistötekniikka Oy 25.1.2013 Kauppakeskus Willa Vaikutusalue ja ostovoima Kauppakeskus Willa Sijaitsee Hyvinkään ydinkeskustassa Kauppakeskus sijoittuu kiinteästi aiemmin

Lisätiedot

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 26.8.2011 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +53.90 TEHTAANKATU +50.40 +50.90 HUOLTO +49.80 +51.60 LUMEN- PUDOTUS PAIKKARINKATU III +65.5 AJOLUISKA PYSÄKÖINTI- TASOLTA +62.0 +56.00 HUOLTO +54.80 IV KÄVELY-YHTEYS YHT. 21 AP +55.00 HUOLTO SÄÄSTÖPANKIN

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue K01 P P a a k k i i l l a a n n t t i i e e Ostari Länsipuoli Itäpuoli Valintatalo Metsäpurontie Suunnittelualue K02 Asukassuunnitelmia 2002 Paavo Kaipainen Matti Pöyry Aija Staffans Klaus Luohio Maunulan

Lisätiedot

Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen

Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen Kauppakeskus Myyrmanni: Paluu tulevaisuuteen Kilpailukykyä kokonaisvaltaisella kasvojen kohotuksella 20.3.2013 Kauppakeskus Myyrmanni Vantaalla Myyrmannin vaikutusalue Primäärivaikutusalueella 50.000 kuluttajaa,

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA

KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA KAUPUNGIN UUSI KOHTAAMISPAIKKA 1 Kauppakeskus seppä Uuden keskusta-alueen ytimessä Jyväskylä kehittyy ja uudistuu vauhdilla. Kasvavan kaupungin keskustan kupeeseen ja lähelle Keski-Suomen vilkkaita Kauppakeskus

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi

Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara. Sointu. Sointuvaa tilaa. Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa. www.toimitilat.lahitapiola.fi Lintuvaarantie 2, Espoo, Leppävaara Sointuvaa tilaa Lähellä Selloa ja Leppävaaran asemaa www.toimitilat.lahitapiola.fi Tavataan Sellon kulmilla Sointu eli entinen Lähivakuutustalo sijaitsee Ratsukadun

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot