LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINTAOSAAMINEN ITÄ-SUOMESSA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS Heimonen Tomi Virtanen Markku

2 2 Itä-Suomi ohjelman makrohanke 3. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto Selvitys ja analyysi Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen tilasta ja eri toimijoiden roolista liiketoimintaosaamisen kentässä 1. Tausta Selvityksen tavoite ja rajaukset Aineisto ja menetelmät Liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaamisen määrittely Liiketoimintaosaamisen tuottaminen ja siirtäminen Toimijoiden rooli liiketoimintaosaamisen kentässä Liiketoimintaosaamisen käyttäjät Kasvu itäsuomalaisissa yrityksissä Itä-Suomen tuloksentekijät Itäsuomalaiset huippuyritykset Yhteenveto Liiketoimintaosaamisen tuottajat Yliopistotaso Helsingin kauppakorkeakoulu Joensuun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Ammattikorkeakoulujen yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Ammatillisen koulutuksen kaupan ja hallinnon ala Liiketoimintaosaamisen välittäjät Teknologiakeskukset ja tiedepuistot Joensuun tiedepuisto Oy Kajaanin teknologiakeskus Oy Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy Mikkelin teknologiakeskus Oy (Miktech) Technopolis Kareltek Oy Alueelliset kehitysyhtiöt ja -organisaatiot sekä uusyrityskeskukset Etelä-Karjala Etelä-Savo Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo... 40

3 Uusyrityskeskukset Kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt Te-keskukset ja muut julkiset tukiorganisaatiot Finnvera Oyj (www.finnvera.fi/) Finpro (www.finpro.fi/) VTT (www.vtt.fi/) Näkemykset liiketoimintaosaamisen verkostosta ja jatkotoimenpiteet Näkemykset liiketoimintaosaamisen verkostosta Näkemykset liiketoimintaosaamisen verkostosta: käyttäjät Näkemykset liiketoimintaosaamisen verkostosta: tuottajat Näkemykset liiketoimintaosaamisen verkostosta: välittäjät Ohjelman esitys liiketoimintaosaamisen verkostosta ja sen analysointi Ohjelman esitys Sosiaalinen pääoma ja verkostoteoria suhteessa liiketoimintaosaamisen verkoston kehittämiseen Päätelmät ja jatkotoimenpiteet Päätelmät Jatkotoimenpiteet Lähteet Liitteet

4 4 1. Tausta Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkosto hanke on yksi 14 makrohankkeesta eli useamman Itä-Suomen maakunnan ja yhden tai useamman sektorin yhteistä hanketta, jonka avulla kohennetaan Itä-Suomen alueen yritysten liiketoimintaosaamistasoa ja kilpailukykyä sekä luodaan hyvät edellytykset yritysten tulevaisuuden menestykselle. Hanke kuuluu osana jo toteutettavaa Itä- Suomi -ohjelmaa. Hankkeen toiminta-ajatuksena on luoda Itä-Suomen yhteinen liiketoimintaosaamisen verkosto kokoamaan, tuottamaan ja välittämään parasta mahdollista liiketoimintaosaamista strategisen, markkinointi-, talous-, prosessi- ja laatu-, kilpailustrategia-, logistiikkaja tuottavuus-, ikä- sekä kulttuuriosaamisen ja johtamisen aloilta avainyrityksille ja - organisaatioille, kasvuyrityksille ja muille innovaatioketjun toimijoille. Itä-Suomi ohjelman raportissa Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkoston luomisen ja liiketoimintaosaamisen vahvistamisen makrohankkeen tavoite on ilmaistu kohderyhmää lukuun ottamatta selkeästi: Makrohankkeen tavoitteena on luoda Itä-Suomen yhteinen liiketoimintaosaamisen verkosto kokoamaan, tuottamaan ja välittämään parasta mahdollista liiketoimintaosaamista avainyrityksille ja - organisaatioille, kasvuyrityksille ja muille innovaatioketjun toimijoille. Ensisijaisen kohderyhmän todetaan olevan maakuntien avainyritykset ja -organisaatiot, joille liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on kriittinen menestystekijä. Toiseksi tärkeäksi kohderyhmäksi nimetään kasvuyritykset. Maakuntien avainyritykset ovat usein myös kasvuyrityksiä ja monesti niillä on tarvittava liiketoimintaosaaminen jo käytössään. Tältä osin liiketoimintaosaamisesta huolehtimisessa oleellista on tuottaa koulutettuja, alueeseen sitoutuneita osaajia ja työvoimaa alueen avainyritysten tarpeisiin. Luonnollisesti silloin, kun avainyritysten liiketoimintaosaamisessa on puutteita, niitä on korjattava ja vaikutettava aktiivisilla toimenpiteillä palveluaukkojen täyttämiseen. Makrohankkeessa kohderyhmät on tarkennettava ja selvitettävä poikkeavatko eri kohderyhmien liiketoimintaosaamiseen liittyvät tarpeet toisistaan. Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkoston luominen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on mielestämme koko Itä-Suomen menestyksen kannalta tärkein hanke. Alueen menestys riippuu pitkälti siitä, miten alueen yritykset menestyvät. Liiketoimintaosaaminen ydinsisältö on Itä- Suomi ohjelman 4.:ssä kappaleessa, Kansainvälisesti kilpailukykyinen elinkeinoelämä ja innovaatiojärjestelmä. Kansainvälinen kilpailukyky edellyttää yrityksiltä vankkaa liiketoimintaosaamista ja sen kehittämistä, jotta pärjätään muuttuvassa toimintaympäristössä. Tässä selvityksessä keskitytään Itä-Suomen alueella toimiviin liiketoimintaosaamisen tuottajiin, välittäjiin ja käyttäjiin sekä heidän potentiaaliseen rooliinsa Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkostossa.

5 5 2. Selvityksen tavoite ja rajaukset Liiketoimintaosaamisen verkoston ytimen muodostavat määritellyt toimijat, resurssit ja toiminta. Ensimmäiseksi Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkoston luomisessa on tunnistettava keskeiset toimijat, toimijoiden resurssit ja pyrittävä sitouttamaan tunnistetut potentiaaliset toimijat verkoston toimintaan. Hankkeen toiminta-ajatuksen mukaisesti keskeiset toimijat voidaan lukea karkeasti kolmeen eri luokkaan, jotka ovat 1) liiketoimintaosaamisen käyttäjät, kuten avain- ja kasvuyritykset sekä innovaatioketjussa toimivat muut yritykset ja organisaatiot, 2) liiketoimintaosaamisen tuottajaorganisaatiot, kuten julkiset koulutusorganisaatiot esimerkiksi koulutusasteittain ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja tiedekorkeakoulut sekä yliopistot, 3) liiketoimintaosaamisen välittäjäorganisaatiot, kuten julkiset ja yksityiset organisaatiot esimerkiksi Te-keskukset, Tekes ja paikalliset sekä alueelliset elinkeinojen kehittämisyhtiöt/- organisaatiot. Selvityksen kohteena ovat siis liiketoimintaosaamisen kentässä toimivat organisaatiot. Liiketoimintaosaaminen on henkilösidonnaista ja ilmenee yksilötasolla. Kuitenkin tällaisessa selvitystyössä ei ole mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa tarkastella liiketoimintaosaamista henkilötasolla. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa Itä-Suomen alueella toimivat 1) liiketoimintaosaamisen käyttäjät ja hyödyntäjät sekä heidän liiketoimintaosaamisensa taso 2) liiketoimintaosaamisen tuottajaorganisaatiot ja mahdollisuudet liiketoimintaosaamisen tuottamiseen sekä siirtämiseen 3) liiketoimintaosaamisen välittäjäorganisaatiot ja niiden mahdollisuudet liiketoimintaosaamisen siirtämiseen. Selvityksessä määritellään liiketoimintaosaamisen toimijoiden resurssit ja täsmennetään toimijoiden roolit Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkostossa (käyttäjä, tuottaja, välittäjä). Käytännössä tämä tarkoittaa liiketoimintaverkoston potentiaalisten toimijoiden nykyisen ja tulevaisuuden liiketoiminnallisen kärkiosaaminen ja -tietämyksen sekä liiketoimintaosaamisen kärkihankkeiden selvittämistä. Lisäksi selvitetään ja määritellään alustavasti toimijaorganisaatioiden vastuuhenkilöt sekä potentiaalisten toimijoiden ajatukset/näkemykset perustettavan verkoston toiminnasta ja sen tuomasta mahdollisesta lisäarvosta verkoston toimijoille. Tässä selvityksessä keskitytään niihin liiketoimintaosaamisen tuottajiin, joilla myös tämän osaamisen tuotanto tapahtuu pääosin Itä-Suomen alueella, ja joilla on alueella merkittävästi omia liiketoimintaosaamisen resursseja. Liiketoimintaosaamisen alue rajataan koulutuksessa ja tutkimuksessa talouden, kaupan ja hallinnon alaan, minkä vuoksi esim. muiden substanssitieteenalojen ja teknologian tutkimusta sekä koulutusta tuottavia organisaatioita ei käsitellä tässä selvityksessä, jos niiden yhtenä päätoimialana ei ole liiketalouden, kaupan ja hallinnon tutkimus ja koulutus.

6 6 3. Aineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto on kerätty organisaatioiden kotisivuilta, valtakunnallisista ja kansainvälisistä julkaisuista sekä liiketoimintaosaamisen hyödyntäjiin, tuottajiin ja välittäjiin kohdistettujen kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Haastateltaviksi on valittu oman arviomme mukaan Itä-Suomen alueen merkittävimmät liiketoimintaosaamisen kentällä vaikuttavat toimijat. Ammattikorkeakoulujen osalta tiedot on kerätty pääosin sähköpostikyselyn (Liite 1) välityksellä (n=5) jo kesällä Itä-Suomen ammattikorkeakouluilta kysyttiin seuraavat kysymykset: 1. Mitä liiketoimintaosaamista yksiköllänne on, ja mitä (kärkiosaamista) haluatte tuoda Itä- Suomen liiketoimintaosaamisen verkoston toimintaan? 2. Mitä liiketoimintaosaamisen hankkeita teillä on suunnitteilla tai käynnistymässä, jotka haluaisitte kytkeä Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen kehittämishankkeisiin? 3. Kuka teidän organisaatiostanne tulisi toimimaan yhteyshenkilönä ja osallistumaan mahdollisesti perustettavan Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen kehittämisverkoston työryhmän toimintaan? Muiden Itä-Suomessa liiketoimintaosaamista tuottavien, välittävien ja käyttävien organisaatioiden osalta kaikkia potentiaalisia toimijoita ei ollut mahdollista ja järkevää haastatella. Haastatteluiden avulla on pyritty muodostamaan liiketoimintaosaamisen toimijajoukon kokonaisnäkemys hyödyntämällä ennalta määriteltyä toimijaotantaa (n=18), joka kattaa kaikki ns. keskeiset liiketoimintaosaamisen toimijaryhmät Itä-Suomessa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. Teemat olivat seuraavat: 1. Haastateltavan organisaation toimijaidentiteetin määrittely liiketoimintaosaamisen kentässä. 2. Liiketoimintaosaamisen sisältö ja tarve organisaatioissa 3. Toimijakohtaiset näkemykset Itä-Suomen liiketoimintaosaamisverkoston tarpeesta, organisoinnista ja toiminnan sisällöstä. Toimijakohtaiset haastattelut nauhoitettiin ja analysoinnissa hyödynnettiin sisällön analyysiä. Teemahaastattelurunkoa (ks. Liite 2) käytettiin analyysikehikkona, jonka ympärille yksittäiset haastattelut koodattiin litteroinnin jälkeen.

7 7 4. Liiketoimintaosaaminen 4.1 Liiketoimintaosaamisen määrittely Liiketoiminnan harjoittajan näkökulmasta liiketoiminta on organisoitua toimintaa, minkä tavoitteena on kannattava hyödykkeiden vaihdanta. Liiketoimintaosaaminen tarkoittaa kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan liiketoiminnan harjoittamisessa. Liiketoiminnan käynnistäminen ja toiminnan organisoiminen edellyttävät yrittäjyyttä, johtajuutta (leadership) ja johtamistietoa sekä -taitoa (management). Kannattavuus ja vaihdanta puolestaan edellyttävät yritystoiminnassa mm. taloushallinnon ja rahoituksen, markkinoinnin ja myynnin sekä usein myös kansainvälisen liiketoiminnan tietoa ja taitoa. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen tavoitteena on yritysten ja liiketaloudellisin perustein toimivien organisaatioiden tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittäminen liiketoimintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Usein näiden valmiuksien parantaminen edellyttää tutkimustoimintaa ja sen kautta uuden tiedon sekä liiketoimintamallien kehittämistä. (Selvityksen tekijät ovat määritelleet liiketoimintaosaamisen tässä yhteydessä selvitystä palvelevaksi käsitesisällöksi. Liiketoimintaosaamisen käsitteen osalta on olemassa myös useita muita käsitteen sisällöllisiä määrittelyjä) 4.2 Liiketoimintaosaamisen tuottaminen ja siirtäminen Liiketoimintaosaamisen tuottajina toimivat yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset sekä tutkimusorganisaatiot. Välittäjäorganisaatioita ovat mm. teknologiakeskukset ja alueelliset kehittämisorganisaatiot. Suuri osa tuottajista toimii myös jonkinlaisessa välittäjäroolissa. Välittäjäorganisaatiot voivat toimia hyödyntäjäorganisaatioiden tukena liiketoimintaosaamisen siirrossa ja hyödyntämisessä. Liiketoimintaosaamisen hyödyntäjäorganisaatioita ovat pääasiassa yritykset. Yritykset voidaan jakaa koon ja mahdollisen liiketoimintaosaamisen hyödyntämiskyvykkyyden perusteella erilaisiin ryhmiin. Liiketoimintaosaamista kertyy ja sitä voidaan siirtää kokemuksen, koulutuksen sekä tutkimuksen avulla (Kuvio 1). Liiketoimintaosaamisen tuottamista voidaan tarkastella tuottamisen ja käytäntöön siirtämiseen vaatiman ajan suhteen. Kuviossa 1 esitetään liiketoimintaosaamisen käytäntöön siirtäminen ajan funktiona liiketoimintaosaamisen hankkijan (esim. toimeksiantoja antava tai rekrytoiva yritys) panostuksen näkökulmasta. Kuviossa esitetyt toiminnat ovat päällekkäisiä ja yksiselitteistä käytäntöön siirtämisaikaa ja panostusta on vaikea määritellä. Kuvion suuntaa antavan luokittelun perustana ovat innovaatioiden leviämisen mallit ja kuvaukset. Kokemuksen kautta kertyvä liiketoimintaosaaminen saadaan nopeimmin yritysten käyttöön rekrytoimalla osaavaa henkilöstöä ja tilaamalla palveluja suoraan osaavilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Kokemuksen kautta hankittua liiketoimintaosaamista voidaan siirtää yrityksiin myös kokeneiden yritysjohtajien mentoroinnin kautta. Tässä mielessä tärkeimpiä liiketoimintaosaamisen kannalta ovat yritykset ja organisaatiot, jotka näitä palveluja tarjoavat, ja kokeneet yritysjohtajat.

8 8 Kuvio 1: Liiketoimintaosaamisen Tiedon kokoaminen, tuottaminen ja välittäminen on luonnollisesti koulutusverkoston erityistehtävä. Liiketoimintaosaamisen tuottajaorganisaatioilla perinteisesti yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten osalta nopeimmin vaikuttavia toimenpiteitä ovat täydennyskoulutustoiminnot ja ajankohtaiset koulutustilaisuudet. Näiden kautta yritykset ja organisaatiot voivat hankkia liiketoimintaosaamista myös suhteellisen nopeasti. Koulutusorganisaatioilla on tärkeä tehtävä kouluttaa liiketoiminnan osaajia alueen yritysten tarpeisiin. Tutkintoon johtavan koulutuksen toimintojen aikajänne on lyhimmillään n. 1,5 vuotta, mutta esim. koko maisterin tutkinnon tavoitesuoritusaika on valtakunnallisesti keskimäärin noin 5 vuotta. Korkeakouluverkostot tuottavat pääosin uuden tutkimustiedon ja niiden lisäksi myös muut oppilaitokset toimivat aktiivisesti tiedon kokoamisessa ja välittämisessä. Suhteellisesti eniten aikaa vieviä toimintoja tietoa hankkivan yrityksen näkökulmasta ovat perustutkimus ja soveltavan tutkimustiedon tuottaminen opetuksen tarpeisiin. Soveltavan tutkimustiedon tuottaminen ja siirtäminen hyödyntäjäorganisaatioiden käyttöön voi sinällään tapahtua nopeammin, jos se tehdään toimeksiantona suoraan käyttäjän tarpeisiin. Kuitenkin uuden tieteellisen tiedon tuottaminen ja levittäminen on perustaltaan pitkäkestoista toimintaa. Oleellista olisi kehittää ja sitouttaa liiketoimintaosaamisen palveluja Itä-Suomen alueella ja alueelle. Tässä yhteydessä myös julkisten organisaatioiden tulisi hankintoja kilpailuttaessaan erityisesti huomioida alueella toimivat palvelujen tarjoajat ja heidän mahdollisuutensa oman kilpailukyvyn kehittämiseen. TE-keskukset, teknologiakeskukset, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt voivat tässä toiminnassa tarjota omaa osaamistaan ja tukea sekä toimia erityisesti informaation välittäjinä.

9 9 Osaamisen siirrossa nopein ja tehokkain tapa on kokemuksen kautta hankittu liiketoimintaosaaminen ja sen kaupallinen siirto, joka tapahtuu tietovaltaisten palveluorganisaatioiden (KIBS, Knowledge Intensive Business Services), kuten suunnittelu-, laki-, ja tilitoimistot, välityksellä. Tietovaltaiset palveluorganisaatiot ovat polarisoituneet siten, että toimijoina on suuria kansainvälisiä organisaatioita ja toisaalta hyvin pieniä paikallisia toimijoita. Liiketoimintaosaamisen juurruttaminen alueelle edellyttää alueen ulkopuolisen huippuosaamisen käyttöä, mutta myös järkevää panostusta paikallisten toimijoiden palvelujen ja osaamisen kehittämiseen. Tässä toiminnassa julkisten organisaatioiden tulee kuitenkin kaikin tavoin välttää markkinahäiriöitä ja tavoitella markkinalähtöistä toimintatapaa. 5. Toimijoiden rooli liiketoimintaosaamisen kentässä 5.1 Liiketoimintaosaamisen käyttäjät Liiketoimintaosaamisen käyttäjillä voidaan tarkoittaa yrityksiä ja muita innovaatiotoiminnan organisaatioita. Yritykset muodostavat tärkeimmän liiketoimintaosaamisen käyttäjäryhmän. Itä- Suomi -ohjelmassa käytetään liiketoimintaosaamisen käyttäjistä termejä avain- ja kärkiyritykset sekä menestyneet yritykset. Ns. avain- ja kasvuyrityksillä tarkoitetaan Itä-Suomessa usealla eri toimialoilla vaikuttavia jo toimivia yrityksiä, joilla on käytännössä osoitettua aikaisempaa kokemusta liiketoiminnan liikevaihdon kasvusta, kannattavasta liiketoiminnan tuloksenteosta (liikevoiton luomisesta) ja kokonaisvaltaisesta taloudellisesta menestyksestä. Tässä selvityksessä yritykset luokitellaan Kauppalehden, Balance Consulting Oy:n ja LTT- Tutkimuksen tekemän Maakuntien menestyjät artikkelisarjan perusteella kasvuyrityksiin, menestyneisiin yrityksiin ja tuloksentekijöihin. Luokitteluperusteet on kuvattu Liitteessä 3. Luokituksessa yrityksen tulee saada vähintään 50 pistettä tullakseen valituksi aineistoon. Luokituspisteet määräytyvät suhteellisesti koko yritystietokannan ja yrityksen oman toimialan mukaan, mikä osittain vaikuttaa luonnollisesti toimialajakaumiin. Näin ollen toimialoista tehtäviin päätelmiin on suhtauduttava varauksellisesti. Lisäksi tämän luokituksen puutteena on mikro- ja pienten yritysten sekä em. luokituksesta johtuen liiketoiminnan tulevaisuuden kasvu- ja tuloksentekopotentiaalia omaavien yritysten puuttuminen aineistosta. Kauppalehden ja Balanced Consulting oy:n (2005) listaamat Itä-Suomen maakuntakohtaiset kasvu-, tuloksentekijä- ja menestysyritykset (N=366) toimivat suuressa määrin perinteisillä toimialoilla, kuten maatalouden, rakennusteollisuuden, metsä- ja paperiteollisuuden, metalliteollisuuden, kemian- ja elintarviketeollisuuden parissa sekä kaupan aloilla (Taulukko 1). Eri toimialoilla esiintyy jonkin verran maakuntakohtaisia eroja kasvu-, tuloksenteko- ja taloudellisen menestyksen näkökulmista. Tämän selvitysraportin tehtävänä ei ole kuitenkaan analysoida alueellisia eroja vaan tunnistaa yritystoimijoita, joilla on ollut ja on halu, kyky sekä mahdollisuus liiketoiminnan kasvuun, tuloksentekoon ja taloudelliseen menestykseen. Tällaisella toimijaryhmällä on arvokasta kokemusta siitä, minkälaista liiketoiminnan osaamista yrityksen liiketoiminnan kasvu, tuloksenteko ja taloudellinen menestys käytännössä vaativat yksittäiseltä toimijalta. Tällaiset kokemukset olisi hyvä saada myös Itä-Suomen liiketoimintaosaamisen verkoston käyttöön. Toisaalta ennalta määritelty kasvu-, tuloksenteko- ja menestyjäyritysjoukko saattaa muodostaa myös mahdollisen kasvu, tuloksenteko- ja menestysjoukon tulevaisuudessa. Lisäksi tällaiset yritykset toi-

10 10 mivat usein myös positiivisina roolimalleina eri toimialojen ja alueiden potentiaalisille kasvu-, tuloksenteko- ja menestysyrityksille sekä yrittäjille. Taulukko 1: Kasvu-, menestys- ja tuloksentekijäyritysten jakauma maakunnittain ja toimialoittain Toimiala Etelä- Karjala Etelä- Savo Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Yht. (lkm) Yht. (%) Maatalous, kalatalous, kaivannaistoiminta ,3 (A-C) Teollisuus (D) ,4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,3 (E) Rakentaminen (F) ,4 Tukku- ja vähittäiskauppa (G) ,9 Majoitus- ja rav. tominta (H) ,1 Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne ,5 (I) Rahoitustoiminta (J) ,6 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, ,4 liike-elämän palvelut (K) Koulutus (M) ,3 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ,8 (N) Muut yhteiskunn. ja ,1 henk.koht. palvelut (O) Yhteensä Kasvu-, tuloksentekijä- ja menestysyritykset muodostavat heterogeenisen yritysjoukon. Yritykset eroavat toisistaan organisaation, henkilöstön koon, liiketoiminnan sisällön, tulevaisuuden liiketoimintatavoitteiden ja liiketoimintaympäristön suhteen. Nämä useat tekijät todennäköisesti vaikuttavat erikseen ja yhdessä sekä tilannekohtaisesti liiketoimintaosaamisen nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Yrityksen henkilöstön koon perusteella yleensä ns. suurilla yrityksillä, jotka työllistävät yli 250 henkilöä on jo olemassa organisaatiossa vahvat liiketoimintaosaamisen resurssit ja laaja liiketoiminnallinen kokemusperusta. Pien- tai mikroyrityksillä sen sijaan on harvoin vastaavaa resurssiperustaa, mutta ne voivat kuitenkin verkostoitumisen ja yhteistyön avulla laajentaa omaa resurssipohjaansa.

11 Kasvu itäsuomalaisissa yrityksissä Yritysten liiketoiminnan kasvututkimusten perusteella vain hyvin pieni osa kaikista yrityksistä Suomessa tavoittelee merkittävää liiketoiminnan kasvua (KTM, Yrittäjyyskatsaus 2005; Heinonen, 2005). Kuitenkin liiketoimintaosaamisen verkoston näkökulmasta juuri nämä kasvuhakuiset yritykset muodostavat liiketoimintaosaamisen käyttäjien ydinryhmän erilaisine liiketoimintamahdollisuuksineen. Kuviossa 2 on kuvattuna toimialakohtainen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu itäsuomalaisissa tuloksentekijä-, kasvu- ja menestyjäyrityksissä vuosina Kuten kuviosta havaitaan, koko Itä-Suomen alueella kasvu on ollut 2000-luvulla voimakkain kiinteistö, vuokrausja tutkimuspalvelujen ja liike-elämän palvelujen sekä rakentamisen toimialoilla. Teollisuudessa ja tukku- ja vähittäiskaupassa kasvu on ollut keskimäärin vajaat 15 % vuodessa. Alhaisinta kasvu on ollut sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialalla, missä keskimääräinen vuosikasvu on ollut 7,5 %. Kaikkien toimialojen keskimääräinen liikevaihdon kasvu 32,6 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämänpalvelut 88,9 Toimialat Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Tukku- ja vähittäiskauppa 10,4 14,9 Rakentaminen 78,0 Sähkö-, kaasu ja vesihuolto 7,5 Teollisuus Maatalous 14,8 13,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Keskimääräinen kasvuprosentti Kuvio 2: Toimialakohtainen liikevaihdon kasvu itäsuomalaisissa tuloksentekijä-, kasvuja menestysyrityksissä vuosina (n=334). Huom! Maakunnista ei ollut kattavia tietoja kaikista toimialojen keskimääräisestä liikevaihdon kasvusta, puuttuvien toimialojen yritysten määrä n=32. TOL (2002) luokittelun mukaan puuttuvia toimialoja on kaivostoiminta ja louhinta, majoitus- ja ravitsemustoiminta, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä muut kaupalliset, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Kokonaisuudessaan Itä-Suomen alueella oli 61 yritystä, joiden vuotuinen keskimääräinen kasvu oli yli 30 % vuodessa (Taulukko 2). Lukumääräisesti ja suhteellisesti eniten nopean kasvun yrityksiä oli rakentamisen toimialalla. Huomionarvoista, on että koko aineistossa olleista tämän toimialan yrityksistä puolet oli nopean kasvun yrityksiä.

12 12 Taulukko 2: Nopean kasvun (yli 30 %/v.) yritysten jakauma Itä-Suomessa maakunnittain ja toimialoittain Toimialat Etelä- Karjala Etelä- Savo Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Yht. (lkm) Yht. (%) Maatalous, kalatalous, kaivannaistoiminta ,9 (A-C) Teollisuus (D) ,5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,6 (E) Rakentaminen (F) ,1 Tukku- ja vähittäiskauppa (G) ,0 Majoitus- ja rav. tominta (H) ,6 Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne (I) Rahoitustoiminta (J) ,6 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, ,8 liike-elämän palvelut (K) Koulutus (M) Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (N) Muut yhteiskunn. ja ,6 henk.koht. palvelut (O) Yhteensä Etelä-Karjalan alueella kasvu-, menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksistä 15:llä eli lähes neljänneksellä oli 3 vuoden kasvun keskiarvo joko negatiivinen, nolla tai kasvutieto puuttui. Etelä- Karjalan alueen yrityksistä 10 oli nopean kasvun yrityksiä, joiden vuotuinen kasvu oli yli 30 %. Yhtäkään näistä nopean kasvun yrityksistä ei voi varsinaisesti pitää korkean teknologian yrityksenä, vaikka osan tuotteet sisältävätkin merkittävästi teknologiaa. Eniten nopeasti kasvaneita yrityksissä oli rakentamisessa tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla. (40 %). Toinen toimiala, jolta oli nopean kasvun yritysten joukossa useampia yrityksiä, oli metalliteollisuus. Etelä-Karjala poikkesi siinä mielessä muista maakunnista, että nopean kasvun yritysten joukossa ei ollut varsinaisesti yhtään vähittäiskaupan alan yritystä. Etelä-Savon alueella vertailussa mukana olevista yrityksistä samoin lähes neljännes eli 19 oli sellaisia menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksiä, jotka eivät kasvaneet lainkaan tai niiden kasvun 3 vuoden keskiarvo oli negatiivinen. Yrityksistä 10 oli nopean kasvun yrityksiä, joiden vuotuinen kasvu oli yli 30 %. Yhtäkään näistä nopean kasvun yrityksistä ei voi pitää korkean teknologian yrityksenä. Eniten nopeasti kasvaneita yrityksiä oli rakentamisessa tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla. (40 %). Joukkoon mahtui myös teollisuus- (metalliteollisuus, muoviteollisuus), kauppa- ja suunnitteluyrityksiä. Kainuussa kasvu-, menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksiä oli yhteensä 35. Näistä 10 yrityksen (28 %) kolmen vuoden kasvu oli negatiivinen. Alueen yrityksistä kuitenkin 6 (17 %) ylsi huippukasvuun. Kainuun nopean kasvun yrityksistä ei erityisesti erotu mikään toimiala, vaan kuusi nopean kasvun yritystä toimii viidellä eri päätoimialalla.

13 13 Pohjois-Karjalan alueella kasvu-, menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksistä 26 yrityksen (27 %) liikevaihto ei joko kasvanut lainkaan tai oli negatiivinen. Nopean kasvun yrityksiä, joilla kasvu oli yli 30 %, Pohjois-Karjalassa oli yhteensä 22 yritystä eli lähes neljännes koko analysoidusta yritysjoukosta. Pohjois-Karjalan nopean kasvun yritysten toimialajakauma oli luonnollisesti myös jonkin verran monipuolisempi, joskin myös Pohjois-Karjalassa nopean kasvun yritysten joukkoon kuului paljon rakentamisen (8 / 36 %) ja metalliteollisuuden toimialan (6/ 28 %) yrityksiä. Kaupan alan yrityksiä nopean kasvun yritysten joukossa oli 5 jakautuen päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta metalli- ja kivennäistuotteiden sekä teollisuuden koneiden tukkukauppaan. Pohjois-Savossa kasvamattomien yritysten suhteellinen osuus oli huomattavasti alhaisempi kuin Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa eli ainoastaan vähän yli 16 %. Samoin huippukasvuun eli yli 30 % keskimääräiseen vuotuiseen kasvuun ylsi lähes 10 % (13) kasvu-, menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksistä. Nopeiden kasvajien joukkoon kuului 4 rakennustoimialaan liittyvää yritystä, jotka kaikki kasvoivat keskimäärin yli 100 % vuodessa, ja joista kolme ylsi lähes 300 %:n vuotuiseen kasvuun. Kuten yo. analyysista käy ilmi, suuri joukko kaikkien maakuntien menestyjä- ja tuloksentekijäyrityksistä ei ole kasvanut lainkaan vaan päinvastoin osalla kasvun mittarina käytetty liikevaihto jopa laski. Sen sijaan näiden yritysten omavaraisuusaste tai sijoitetun pääoman tuotto oli korkea Itä-Suomen tuloksentekijät Tuloksenteon perusmittarina aineistossa käytetään liiketoiminnan nettotuottoa ennen veroja. Seuraavassa analyysi tuloksentekijäyritykset on luokiteltu suhteuttamalla nettotuotto yritykseen sijoitettuun omaan pääomaan (sipo % = yrityksen nettotuotto / yrityksen oma pääoma). Mikäli yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli yli 15 %, se luokiteltiin tuloksentekijäyritykseksi. Koska kaikkien yritysten sijoitetun pääoman prosenttia ei aineistossa ollut laskettu, tarkistettiin mittarin herkkyys vertaamalla yrityksen nettotuottoa liikevaihtoon. Viidellä yrityksellä näistä nettotuotto oli yli 10 % liikevaihdosta, mutta nämä yritykset eivät puolestaan olleet merkittävästi kasvavia tai hyvin menestyneitä yrityksiä. Koko Itä-Suomen alueella tuloksentekijäyrityksiksi tuli luokitelluksi yhteensä 206 yritystä eli yli 56 % koko kasvu-, menestyjä- ja tuloksentekijäyritysten joukosta (Taulukko 3). Toimialoittain tarkasteltuna tuloksentekijäyritykset ovat pääosin eri maakunnissa samoilta toimialoilta kuin nopean kasvun yrityksetkin. Parhaat tuloksentekijät ovat eri maakunnissa teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan päätoimialoilla, joilla kummallakin on yhteensä noin kolmasosa kaikista tuloksentekijäyrityksistä. Teollisuudessa eniten tuloksentekijöitä on metallituoteteollisuuden ja koneja laitevalmistuksen toimialoilla. Kolmas selvästi erottuva toimiala on rakentaminen, minkä osuus tuloksentekijöistä on yli 12 %. Kokonaisuudessaan rakentaminen on suhteellisesti laskettuna myös tuloksekkain toimiala, sillä lähes 2/3 rakentamisen toimialan yrityksistä on hyviä tuloksentekijöitä. Maakunnittain tuloksentekijäyritykset yritykset jakautuvat melko tasaisesti, kolmen maakunnan alueella Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on jopa sama määrä (43) tuloksen-

14 14 tekijäyrityksiä. Suhteutettaessa tuloksentekijäyritykset koko aineistoon eniten tuloksentekijöitä löytyy Kainuun alueelta, minkä 35 yrityksestä 30 (86 %) luokitellaan hyviksi tuloksentekijöiksi. Taulukko 3: Tuloksentekijät Itä-Suomessa toimialoittain ja maakunnittain (sipo %) Toimialat Etelä- Karjala Etelä- Savo Kainuu Pohjois- Karjala Pohjois- Savo Yht. (lkm) Yht. (%) Maatalous, kalatalous, kaivannaistoiminta ,5 (A-C) Teollisuus (D) ,5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,4 (E) Rakentaminen (F) ,1 Tukku- ja vähittäiskauppa (G) ,5 Majoitus- ja rav. tominta (H) ,5 Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne ,4 (I) Rahoitustoiminta (J) ,5 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, ,3 liike-elämän palvelut (K) Koulutus (M) ,5 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ,0 (N) Muut yhteiskunn. ja ,9 henk.koht. palvelut (O) Yhteensä Itäsuomalaiset huippuyritykset Luokittelu huippuyrityksiin perustuu yrityksen liiketoiminnan tunnuspiirteitä kuvaaviin muuttujiin, joiden avulla on määritelty ns. KL-luokitus. Tunnuspiirteitä kuvaavia muuttujia luokituksessa ovat liikevaihdon kasvuprosentti (3 vuoden keskiarvo), sijoitetun pääoman tuottoprosentti, nettotulosprosentti ennen veroja, current ratio -tunnusluku, omavaraisuusasteprosentti ja vieraanpääoman takaisinmaksuaika. KL-luokituksen pisteiden vaihteluväli on pistettä, jossa ns. huippuyritykset saavat pisteitä välillä (Ks. liite tarkemmat yritysluokitteluperusteet ja KL-pisteytysperusteet). Tämän tutkimuksen yritysjoukosta (n=366) Itä-Suomessa toimivia ns. liiketaloudellisesti menestyviä huippuyrityksiä on yhteensä 51 yritystä (Taulukko 4). Alkutuotannossa ja terveydenhuoltoja sosiaalipalveluissa ei Itä-Suomen alueella ole lainkaan huippuyrityksiksi luokiteltavia yrityksiä. Eniten huippuyrityksiä on teollisuudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä rakentamisen toimialalla.

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Tietointensiiviset palveluyritykset

Tietointensiiviset palveluyritykset Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Sari Kemppilä Paula Mettänen SITRAN RAPORTTEJA 38 Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Tutkimusohjelmassa Tietointensiivinen

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN Työraportteja 61 / 2001 Working Papers Anu Järvensivu LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN KUVAUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot