EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa 1. tarkentaa IT-infrastruktuurin kehittämissuunnitelmaa, jotta voimme kuvata ITympäristöön tarvittavat muutokset 2. tarkentaa nykyaikaiselle sairaalajärjestelmälle asettamiamme tavoitteita ja kilpailuttaa sairaalajärjestelmät 3. suunnitella arkistojen käyttöä ja uudistaa arkistosäännön ja arkistonmuotostussuunnitelman. Kaikki tavoitteet toteutettiin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU euroa ja valtion osuus euroa. Hanke on parantanut Reumasairaalan mahdollisuuksia toimia alansa kansainvälisenä osaamiskeskuksena. Hanke toteuttaa maakuntastrategian tavoitteita tuottavuuden ja tehokkuuden nostamisen kärkimaakuntana ja vahvistuneena T&K maakuntana. Paikalliset vaikutukset - IT-infrastruktuurin tarkennettu kehittämissuunnitelma antaa mahdollisuuden kehittää sairaalan perustietotekniikkaa vastaamaan nykytekniikan tasoa. Kansalliset ja kansainväliset vaikutukset Selvästi perinteisestä lähestymistavasta poikkeavana hanke on herättänyt mielipidejohtajien keskuudessa laajaa kiinnostusta. Kansainvälisesti hankkeemme ja lähestymistapamme on myös huomattu. Esimerkiksi ohjausryhmän jäsen Mikko Nenonen sai kutsun korkeatasoiseen asiantuntijaryhmään, johon koottiin asiantuntijoita ympäri maailman.

2 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Puuseppäverkoston tuotannonhallinta projekti, PHL 543, Promotto Oy 15 puuseppäyrittäjän perustaman kehitys-, myynti-, markkinointi- ja brändin hallintoyhtiön tavoitteena oli kehittää tietojenhallintajärjestelmäänsä ja tuotantologistiikkaansa. Tavoitteena oli tuotantokapasiteetin maksimointi, verkoston laajentaminen uusiin yrittäjiin, valmiuden parantaminen vastata markkinoiden vaatimuksiin sekä yrittäjien liiketoiminnan kehittäminen. Tehdyt toimenpiteet: 1. Tietojenhallintajärjestelmän käyttöönotto koskien taloushallintoa, resurssienhallintaa(materiaalit ja työ), tiedonsiirtoa keskuksen ja verstaiden välillä. 2. Tuotantologistiikan jatkotoimenpiteet ja verkoston laajentaminen, CNC-jyrsinnän ja muun alihankintayhteistyön integroiminen tietojenhallintajärjestelmään. 3. Solid works-ohjelman käyttöönotto, malliston ja työkuvien tiedonsiirto ja integrointi CNC koneelle. 4. Markkinoinnin terävöittäminen. 5. www-sivujen kehittäminen ja kauppapaikka. 6. Kansainvälistymisen jatkaminen. Hanke onnistui tuotantoresurssien maksimoinnissa, yrityksen toimintavalmiudet lisääntyivät kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja hankkeessa mukana olleiden puuseppäyrittäjien liiketoiminta kehittyi merkittävästi. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta oli euroa ja valtion vastinrahaa euroa. Hankkeen rahalla mitattuna tuloksena tuotettavien tuotteiden tuotantohinnat laskivat 0-10 prosenttia, vaikka puuseppien kate parani. Uusia työpaikkoja ei syntynyt. Hanke toteuttaa maakuntastrategian tavoitetta yritysten liiketoimintakykyjen parantaminen, puun jalostus ja huonekaluteollisuus hyvinvointiteollisuudeksi.

3 TEHDYT TOIMENPITEET SEURANTAKAUDELLA Tietojenhallintajärjestemän testaus, muutostyöt ja koulutus. Solidworks mallinnoskuvien integroiminen CNC koneelle. Malliston kaikkien tuotteiden työkuvat ja -piirustukset. Tuotekohtaiset kustannuslaskelmat sekä yksittäisille tuotteille että erikokoisille sarjoille. Malliston muutos- ja täydennystyöt sekä uusien protomallien valmistus Designmaitapahtumaa varten. Verkoston erikoistumisen loppuunsaattaminen, vastuuverstaat tuolille, pöydille ja kaapeille. Markkinoinnin terävöittäminen, www-sivujen uudistaminen, hinnaston uudistaminen sekä Designmai-tapahtumaa varten tuotettu tiedotus- ja markkinointimateriaali. Osallistuminen Designmai tapahtumaan Berliinissä. Hanketta ja sen toimenpiteitä ja tuloksia esittelevän powerpoint- esityksen tuottaminen hankkeen päättyessä.

4 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Puuproffa hanke, PHL Pro Puu ry Tavoitteena oli sähköinen puualan palvelujärjestelmä puutietouden jakamiseksi suunnittelijoille ja valmistajille, opiskelijoille ja myös suurelle yleisölle. Palvelu sijoitettiin yhdistyksen Internet-sivustojen yhteyteen. Sivusto keskittyy palvelemaan erityisesti puusepäntyön ja puuarkkitehtuurin keskeisissä aihealueissa. Tavoitteena oli edistää kotimaisen puun käyttöä sisustamisessa, kalustamisessa, ympäristörakentamisessa ja puurakentamisessa tiedon välityksen ja opastuksen avulla. Linkittyminen alueelliseen valmistajaverkostoon luo kontakteja asiakkaiden ja palvelun tuottajan välille. Näin PuuProffa voi lisätä työtilaisuuksia. Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelma on rahoittanut esihankkeen, jonka aikana on suunniteltu sivustot, tuotettu tarvittava data ja luotu linkitykset sekä perustettu puupaneeli asiantuntijoista. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU-tukea hanke sai euroa ja valtion vastinrahaa euroa. Hanke synnytti yhden uuden työpaikan ja säilytti yhden jo olemassa olevan työpaikan. Maakuntastrategian tavoitteena on Puulaakso ja puualan tutkimuksen keskittäminen maakuntaan sekä puurakentamisen tieto- ja palvelukeskus. Tämä hanke oli osa tuotekehitysja suunnittelupalveluita sekä tieto-ja palvelukeskusta. suora kopiointi: Hankkeen eteneminen Puuproffa-palvelun rakentaminen on sujunut teknisten alkuvaikeuksien jälkeen suunnitelmien

5 ja aikataulun mukaisesti. On onnistuttu luomaan luontevia ja tehokkaita käytäntöjä tiedon kokoamiseksi ja sen päivittämiseksi ja kuvittamiseksi. Itse kootun perustietouden lisäksi on kyetty saamaan keskeistä ja ammatillisesti kiinnostavaa erikoistietoutta alan pedagogeilta ja asiantuntijoilta. Näin toimien on kyetty aikaansaamaan myös säästöjä ja saamaan päivitettyä ja varmaa tietoa tehokkaammin. He ovat myös sitoutuneet olemaan sivustojen erikoisasiantuntijoina siellä käytävässä keskustelussa ja kertyneen materiaalin tarkastajina. Puupanelistien rooli säilyy säännöllisesti kokoontuvana keskusteluryhmänä ja sivustojen sisällön arvioijana. Koottu materiaali on edelleen kuitenkin aina tarkastettu ja päivitetty ProPuussa. Aihekuvitus on itse tuotettua materiaalia, jota ollaan järjestämässä kuva-arkistoksi, joka voi jatkossa palvella laajempaakin käyttäjäjoukkoa. Talous Projektin talous on pysynyt pääpiirteittään alkuperäisessä budjetissa. Markkinointikuluarviot ovat hieman ylittyneet etupäässä parin messuesiintymisen vuoksi. Projektihenkilöstö Alkuperäinen työnjako on todettu toimivaksi ja tehokas ja ammattitaitoinen työyhteisö on mahdollistanut myös teknisesti kaikkien ajatusten toteuttamisen. Ulkopuolisia asiantuntijoita on ollut saatavilla jo aiemminkin syntyneiden kontaktien kautta. Tiedottaminen PuuProffa-palvelusta on tiedotettu laajalti ammattipiireihin ja alan oppilaitoksiin sekä sähköisillä mainoksilla että painotuotteilla. Esiintyminen useilla ammattimessuilla ja näyttelyissä on ollut osa tiedotusohjelmaa. Sivuston kehittämistä jatketaan hankkeen päätyttyäkin resurssien mukaa. Tavoitteena on parantaa mm. keskustelufoorumia ja hakuohjelmaa. Palvelun sisältö on toteutunut jopa alkuperäistavoitteita laajempana. Materiaalia tuotetaan jatkossakin asiantuntijalähtöisesti. Puuproffan saama käyttäjäpalaute on ollut erittäin myönteistä ja seurantaraportit kertovat yhä lisääntyvistä kävijämääristä.

6 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Langaton Lahden alue hanke, PHL Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hanke kuului hankekokonaisuuteen, jonka tarkoituksena oli verkostoida sosiaali- ja terveyssektorin toimijat sähköisiin palveluihin liittyviin palvelukehityshankkeisiin. Tavoitteena oli kehittyä hyvinvointipalveluiden mobiiliteknologian osaamiskeskittymäksi ja tuottaa hyvinvointipalveluihin liittyviä langattomia palveluja ja niihin liittyviä ohjelmisto- ja sisältötuotteita. Esimerkkejä kehitettävistä sähköisistä palveluista ovat suun terveydenhuollon, terveyskeskusten ja neuvoloiden sovellukset ajanvaraukseen, peruutusaikojen välitykseen ja päivystyspoliklinikoiden jononhallintaan. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta euroa EU-tukea ja euroa valtion vastinrahaa. Hanke synnytti kaksi uutta työpaikkaa ja säilytti kaksi olemassa olevaa työpaikkaa. Hanke tukee maakunnan pyrkimystä olla merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyssektorin sekä hyvinvointipalvelujen lisäarvopalveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Seurantajakso , toteutetut toimenpiteet: riittävän vahvojen yritysvetureiden sitouttaminen hankkeeseen (Elisa Oyj, Silta Oy, WMdata Oyj) alueellisten yhteistyökumppaneiden sitouttaminen hankkeeseen, ns. tilaaja-tuottaja-malli LLA:n ja sen tulosten/toiminnan/suunnitelmien markkinoiminen muille alueille (Helsinki, Joensuu, Etelä-Karjala, Hämeenlinna, Vaasa, Vantaa...) Systemaattinen markkinointi ja tiedottaminen (Langattomuuden laineilla - seminaari, Technopolis Vantaa, , TelecomCity, Blekinge, , TV1:n

7 tietoyhteiskuntasarjan KLIK-sarjan kuvaukset , Innovaatioista käytäntöön seminaari, Culminatum, , Sujuva Elo seminaari , AKO-extrat, lehtiartikkelit jne.) Eri sidosryhmien (Lahden kaupungin johtoryhmä , Workshop Lahden kaupungin johdon ja toimialajohdon kanssa , Lahden kaupungin johtoryhmä ), poliitikkojen ja ministeriöiden virkamiesten informoiminen, integroituminen kansallisiin ohjelmiin ja kansallisen tason prosesseihin (tiivis yhteydenpito STM:n, SM:n, tietoyhteiskuntaohjelman, JUPA-hankkeen jne. yhteyshenkilöiden kanssa), alueen tahdonilmaus toimitettu SITRA:lle/eduskunnan tulevaisuusvaliokunnannalle ns. teleasiakkuuden keskuksen perustamisesta Lahteen (ns. SoTech-visio)) uusien hankkeiden tunnistaminen ja käynnistäminen, rahoituksen hankkiminen (Päivähoidon mobiilialvelut (JUPA), Sähköisen asioinnin palvelualusta, SkyNetworks Oy/Anssiturvapaikannin (ei käynnistynyt), Lahden kaupungin Contact Center kehitysprojekti, GSM2- hanke (STM, ei saanut rahoitusta), Työajanhallinta-projekti, Kylä Kännykkään-hanke, AIAhankekokonaisuus TEKES:n Finwell-hakuun, ns. Maksuliikennehanke (VRK, Elisa, ESLH LTYP, QCF) jne.) toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittäminen (mm. SoftaTest Lahti/CC-kehitysympäristö, sähköisen asioinnin kehitys-, testaus- ja pilotointialusta liittyen Palvelualustaprojektiin) Em. tavoitteiden mukaisesti on pyritty tiivistämään yhteistyötä Elisa Oyj:n kanssa. Tämä on johtanut yhteistyösopimuksen solmimiseen Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään myös vahvistamaan yhteistyö sopimuksin. Samoin yhteistyötä on jatkettu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Päijät- Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Tämä on konkretisoitunut mm. STM:n rahoituksella toteutettavien suun terveydenhuollon palvelujen (päivystyssovellus ja muistutuspalvelu) ja PHKS:n päiväkirurgian tulevien uusien palvelujen muodossa. Lahdessa kehitettyjä palveluja on markkinoitu muille sairaanhoitopiireille ja valtakunnallisesti. Tämä on johtanut mm. Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon kanssa solmittuun sopimukseen vastaavien palvelujen kehittämiseksi Kuopioon. Lisäksi Lahteen on saatu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Innovatiivisuus Voimavaraksiseminaari jossa LLA-toimintaa esiteltiin LLA-kehitysohjelmaa on esitelty Lahden kaupungin johtoryhmälle sekä päijäthämäläisille kansanedustajille. Yhteyksiä Suomen tietoyhteiskuntaohjelmaan sekä JUPA-hankkeeseen, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Kuntaliittoon on pidetty yllä. LLA-toiminnalla on osallistuttu pääministerin Parhaat Käytännöt-kilpailuun jossa saavutimme sosiaali- ja terveysluokan voiton. Lisäksi Quickclic Finland Oy voitti Mobile Monday tapahtumassa parhaan mobiilisovelluksen palkinnon keväällä F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

8 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 349 Suurtapahtumat Maakunnan Veturina hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä Lahden Hiihtoseura ry/hiihdon 2001 MMkilpailut ja Finlandia-Hiihto ry. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden tarkoituksena oli edistää uusien työpaikkojen syntymistä, tapahtumiin liittyvän urheiluteknologian uudistamista sekä uusien suurtapahtumien saantia Päijät-Hämeeseen ja Suomeen. Hankkeen tavoitteena oli Finlandia Hiihto ry:n osalta kehittää vuosittaista Finlandia-hiihto tapahtumaa, luoda uusia työpaikkoja järjestävään seuraan ja uudistaa tapahtuman järjestämiseen liittyvää teknologiaa. Finlandia-hiihdon kehitystyö edesauttoi myös Finlandia-hiihto ry:n muiden vuosittaisten tapahtumien kehittymistä ja luo niille jatkuvuutta. Lahden Hiihtoseura ry:n osalta hiihdon 2001 MM-kilpailujen markkinoinnin tukemisen tavoitteena oli lisätä Päijät-Hämeen maakunnan tunnettavuutta sekä edistää uusien suurtapahtumien saantia Päijät-Hämeeseen. Lahden Hiihtoseura ry:n tapahtumien toistuvuus mahdollisti yhden uuden pysyvän työpaikan syntymisen järjestävään seuraan. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin hyvin. Hankkeen toimenpiteitä jatkettiin Tapahtumat Matkailun Veturina hankkeessa ( ) Hankkeen kokonaisrahoitus oli markkaa, josta EU rahoitusta markkaa ja kansallista julkista rahoitusta markkaa. Hankkeen budjetissa olin markkaa yksityistä rahoitusta. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä matkailun ja liikunnan toimijoiden välillä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta.

9 Rahoituksen päähuomio kohdistui maakunnassa säännöllisesti toistuvien tapahtumien selkeään uudelleen kehittämiseen ja jatkuvuuden korostamiseen. Lisäksi yksittäisenä tapahtumana on mukana Hiihdon 2001 MM - kilpailut sen merkittävyyden takia. Rahoitus kohdennettiin Finlandia - Hiihdon kehittämiseen, Hiihdon 2001 MM - Kilpailujen markkinointikulujen kattamiseen sekä Lahden Seudun Yrityskeskus Oy:lle hankkeen hallinnointiin. Lahden Hiihtoseura ry/ Hiihdon 2001 MM - Kilpailuille vuosina tukiosuuden suuruus mk. Finlandia - Hiihto ry/finlandia - Hiihto tukiosuus vuosina yhteensä mk.

10 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 409 Tapahtumat Matkailun Veturina hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä yli 30 liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyvää päijäthämäläistä tapahtumaa. Hanke on jatkoa Suurtapahtumat Matkailun Veturina hankkeelle ( ). Tapahtumat Matkailun Veturina -hankkeen toteutusaika oli Hanke sai jatkoaikaa saakka. Hankkeen suoriksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin hanketta hyväksyttäessä 6 uutta pysyvää työpaikkaa, 6 projektin aikaista työpaikkaa ja 8 säilytettävää työpaikkaa. Loppuraportin mukaan hankkeessa oli 7 projektin aikaista työpaikkaa ja hankkeen työllistävä vaikutus oli hankkeen päätyttyä 1 uusi työpaikka, 1 säilytettävä työpaikka ja 4 henkilöä työllistyi uuteen Event Management hankkeeseen. Välillisesti hankkeen vaikutuksesta hankkeessa mukana olleita promoottoreita työllistyi uusiin työsuhteisiin (4 uutta työpaikkaa). Promoottorit olivat vapaaehtoistyöntekijöitä. Hankkeen avulla edistettiin tapahtumajärjestäjien sekä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa luotiin yhteisiä toimintamalleja tukemaan luotettavaa tapahtumien järjestämistä. Yhteismarkkinointitoimenpiteet olivat keskeinen osa hanketta, joihin erityisesti pienemmillä tapahtumilla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua ilman laajamittaista hankeyhteistyötä. Hanke oli myös mukana valmistelemassa ja hakemassa uusia tapahtumia maakuntaan. Hankkeen puitteissa kehitettiin myös tapahtumien lipunmyyntiä, minkä myötä valtakunnallisten lipunmyyntijärjestelmien kautta myydään lähes kaikkien ennakkomyynnissä olevien hankkeeseen osallistuneiden tapahtumien lippuja. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta ja hankkeelle hyväksyttiin euroa laskennallista. Hankkeen kustannusarvio muodostui lähes kokonaisuudessaan yhteismarkkinoinnista syntyneistä kuluista (lähes puolet) ja henkilöstökuluista. Tapahtumien yhteismarkkinointi oli kuitenkin pitkäjänteistä ja kustannustehokasta, yhdellä markkinointitoimenpiteellä useampi tapahtuma sai samanaikaisesti laajaa näkyvyyttä. Hanke toimi valtakunnallisestikin yhteismarkkinoinnin pilottihankkeena.

11 Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä matkailun, taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden välillä sekä työllisyyttä kulttuuri- ja matkailuelinkeinon piirissä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta. Tapahtumat Matkailun Veturina -hankkeessa on mukana vuonna 2003 kaikkiaan 27 tapahtumaa, joista kertaluonteisia ovat Kuninkuusravit ja Työpaikkaliikunnan Festivaalit. Kesällä 2003 päämarkkinointivälineet olivat Tapahtumien Lahti -esite, MTV 3 kanava ja paikallisradiot. Lisäksi mainontaa tehtiin printtimedioissa, aikaisemmin käytössä ollut Iltalehti tosin jätettiin tapahtumajärjestäjien toiveesta pois. Myös ulkomainontaa (näyteikkunat, ulkotaulut) on käytetty runsaasti. Messujen osalta tapahtumia on markkinoitu Matkamessuilla Helsingissä ja Tallinnassa sekä tietyillä erikoismessuilla. Hankkeen oma sähköinen tiedotuslehti Tapahtumien Lahti Newsletter ilmestyi edelleen säännöllisesti. Uusia, tapahtumien käyttöön tarkoitettuja Promoja valittiin näyttävän hakuprosessin jälkeen 13 tyttöä ja 2 poikaa. Promot toimivat aktiivisesti tapahtumien Pr -toiminnoissa ja VIP -vieraiden isäntina ja emäntinä. Tapahtumien keskinäinen verkostoituminen eteni suotuisasti. Kolmen lahtelaisen liigaseuran, Namika Lahden, FC Lahden ja Pelicansin kanssa luotiin yhteinen kausikortti. Kortti on ainutlaatuinen ainakin Suomessa. Yksi tapahtumakoordinaattori siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Päijät-Hämeessä majoitusliikkeiden yöpymismäärät näyttivät edelleen nousevaa trendiä, kun vastaavasti muun Suomen luvuissa oli nähtävissä hienoista laskua. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kevään 2003 aikana yhden kerran. Tässä ohjausryhmän kokouksessa tuotiin tapahtumien järjestäjien taholta selkeästi esille se toivomus, että vastaavanlaista hanketta tarvitaan ja edelleen korostettiin sitä, että painopisteet tulee olla yhteismarkkinoinnissa, sponsoritoiminnoissa, koulutuksessa ja sekä nykyisten että uusien tapahtumien kehittämisessä. Uusia tapahtumia on merkittävästi tulossa ja niiden mielenkiinto suunniteltua jatkohanketta kohtaan on ollut suuri. Hanke on herättänyt muutenkin edelleen valtakunnallisesti mielenkiintoa. Syksyllä 2003 ohjausryhmä kokoontui kerran ja myös seminaari pidettiin aiheina tapahtumamarkkinointi ja tapahtumajärjestäjien koulutus. Luennoitsijoina olivat toimitusjohtaja Mikko Vanni ja konsultti Pekka Palmunen. Event Management hankkeen valmistelu alkoi. Kyseessä on kaksiosainen hanke. Toinen osio käsittää tapahtumien markkinointia, verkostoitumista, uusien tapahtumien hakua sekä elinkeinoelämän ja tapahtumien välisen yhteistoiminnan kehittämistä. Hankkeen toinen osio on koulutuksellinen. Siinä yhteistyössä on mukana Suomen Urheiluopisto Vierumäeltä. Koulutusta annetaan tapahtumien vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. Kehitetään Ammattikorkeakoulutasoinen oppijakso tapahtumien järjestämisestä sekä erikoiskoulutusta oppiarvoineen tapahtumien huippujohtajille. Hanke saavutti merkittävässä määrin sille asetetut tavoitteet. Tästä erinomaisena esimerkkinä on se halu ja into, jolla tapahtumat lähtivät mukaan kehittämään uutta yhteistoiminta -, markkinointi -, kehittämis - ja koulutushanketta. Myös kunnat olivat tyytyväisiä siihen näkyvyyteen, mitä hankkeen kautta tapahtumat toivat esille paikkakuntaansa. Hankkeen mukana syntyi 5 uutta tapahtumaa.

12 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 443 Lahden Seudun Markkinointi ja Yrityshankinta hanke, Toteuttaja: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy Hankkeen avulla lisättiin pääkaupunkilaisten tietoisuutta oikoradasta ja sen tuomista eduista. Hankkeen avulla toteutettiin seudulliset asumis- ja muuttoinformaation sekä yritysten sijoittumisessa tarpeellisen tiedon sisältävät Internet-sivustot palvelemaan seudusta asuinpaikkana tai yrityksen sijaintipaikkana kiinnostuneita. Sivustoja tukemaan tuotettiin esitemateriaalia. Lisäksi markkinointilehdellä, kampanjoimalla ja messuille osallistumalla oli tavoitteena hankkia uusia asukkaita ja yrityksiä seudulle. Hankkeessa osallistuttiin Heinolan asuntomessuille seudun yhteisellä osastolla. Tarkoituksena oli luoda pysyvä toimintamalli asumiseen, vapaa-aikaan ja yrittämiseen kohdistuvassa viestinnässä. Tuloksena syntyi seudullinen asumisen Internet-sivusto, yritysten sijoittumispalvelun Internet-sivusto, seudulliset kartat tonteista (asuin- ja teollisuusalueet) ja kuvapankki alueen markkinointia varten, Näköala-markkinointilehti sekä suuret infotaulut valtaväylien varteen tonttitarjonnasta. Hankkeen toimenpiteet jatkuvat Lahden seudun markkinointiviestintä hankkeen puitteissa (toteutusaika ). Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta. Hankkeen kustannusarviosta noin 60% muodostui ostopalveluista ja loput henkilöstökuluista. Hanke vahvisti maakunnan ja Lahden seudun vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuus on lyhyellä aikavälillä vaikeahkosti mitattavissa. Markkinointitoimenpiteet jatkuvat jatkohankkeessa

13 Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden saaminen Lahden seudulle. Hankkeen lyhyen keston vuoksi tilastotietoja asukas- ja matkailijamäärien kehityksestä ei ole saatavilla, eikä myöskään uusien yritysten lopullisesta määrästä vielä voida olla varmoja. Hankkeen aikana tehty työ poikii tulosta vasta myöhemmin, sillä muuttopäätös ja muuton toteutuminen ja varsinkin yrityksen siirtyminen tai laajentuminen toiselle paikkakunnalle on aina pitkä prosessi. Hankkeen aikana solmitut kontaktit ja käytävät neuvottelut jatkuvat vielä pitkään hankkeen päätyttyä. Uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden saaminen edellyttää positiivisen mielikuvan aikaansaamista seudusta asuinpaikkana, yrityksen sijaintipaikkana ja matkailukohteena. Positiivisen mielikuvan tavoitteeseen pääseminen laajalti on pitkä prosessi, johon tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Mielikuvatavoitteiden saavuttamista ei voida mitata lyhyellä aikavälillä ja niiden saavuttamiseksi työn on jatkuttava vielä vuosikausia. Tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen pääsemistä edistettiin hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena oli saada kohderyhmät kiinnostumaan Lahden seudusta, saada heidät etsimään lisätietoa ja tehdä tiedon saaminen mahdollisimman helpoksi. Tavoitteena oli myös lisätä kohderyhmien tietoisuutta oikoradan merkityksestä ja lyhenevästä matka-ajasta pääkaupunkiseudulle. Asumiseen ja yrityksen sijoittumiseen liittyvän tiedon hankinta on nyt helppoa hankkeessa toteutetun - sivuston kautta. Kohderyhmien kiinnostuksesta ja lisätiedon hakemisesta kertoo runsas palaute markkinointilehdestä, sekä em. sivuston kävijämäärät ja sivuston kautta tulleet esitepyynnöt.

14 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 435 Päijät-Häme Senaatintorilla 2003 hanke, (jatkoaika asti) Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy, Päijät-Hämeen kunnat, Heinolan asuntomessut ja Hämäläisosakunta Hankkeen tarkoituksena oli lisätä Päijät-Hämeen maakunnan vetovoimaa asuin- ja yritysalueena sekä tunnettuutta vapaa-ajan palvelujen tarjoajana. Tavoitteena oli saada näytteilleasettajiksi ja ohjelman esittäjiksi vähintään yritystä ja yhteisöä maakunnasta (teemat: ruokamyynti ja elintarvikkeiden markkinointi, käsityöt ja käsityönäytökset, matkailu ja liikenne, ohjelmat (musiikki, tanssi), asuminen ja ympäristö (Heinolan asuntomessut, Hartolan loma-asuntomessut), kulttuuri sekä koulutus ja osaaminen). Hankkeen tavoitteena oli tehdä Päijät-Hämettä ja sen kuntia tunnetuksi pääkaupunkiseudun asukkaille, luoda positiivista mielikuvaa maakunnasta, parantaa alueella toimivien yritysten, yhteisöjen ja taiteilijoiden kilpailukykyä sekä lisätä maakunnan vetovoimaa. Hanke onnistui tavoitteissaan hyvin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa, kansallista julkista rahoitusta euroa ja euroa yksityistä rahoitusta. Myynti- ja markkinointitavoitteiden arvioimiseksi näytteilleasettajille tehtiin kyselytutkimus tapahtuman jälkeen. Helsingin kaupunki kokosi mediaseurannan ja laati julkisuusraportin. Tapahtuma sai pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti runsaasti huomiota, tapahtumassa vieraili kolmen päivän aikana noin kävijää. Tapahtuman kokoon nähden toimenpiteet toteutettiin kustannustehokkaasti. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, identiteettiä ja yhteistyötä eri maakunnan toimijoiden välillä. Hanke lisäsi merkittävällä tavalla maakunnan tunnettuutta. Raportointijakson aikana - hankkeen alkamisesta saakka on tehty seuraavat toimenpiteet: -laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus- projektipäällikkö on aloittanut työskentelyn hankkeen suunnitteluryhmä kokoontui kerran ja nimettiin ohjausryhmä hankkeelle -käynnistettiin asiantuntija- mainostoimisto- ja

15 toriravintoloitsijatarjouskilpailut Raportointijakson aikana on tehty seuraavat toimenpiteet: - hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 8 kertaa - ohjausryhmän toimeksiannosta on kokoontunut neljä teemaryhmää työstämään tapahtuman sisältöä sekä hankkimaan näytteilleasettajia ja esiintyjiä, työryhmät ovat kokoontuneet yhteensä 12 kertaa (ohjelmatyöryhmä, torityöryhmä, työryhmä: asuminen, ympäristö, osaaminen, yritysmarkkinointi, työryhmä: matkailu, liikunta, liikenne), työryhmät ovat antaneet kirjalliset loppuraportit ohjausryhmälle - kilpailutettu hankintoja seuraavasti: torirankentaminen, tabloid-lehden painatus, tiedottaja, kuljetukset,lattialaattojen hankinta, banderollien ja kuvasuurennosten valmistaminen, näytteilleasettajien t-paidat - valmisteltu ja toteutettu markkinointitoimenpiteet: nettisivut (www.paijat-hame.fi/senaatintori/index.htm), 8-sivuinen tabloidlehti, painos kpl: ilmoituskampanja Helsingin Sanomissa (8 ilmoitusta), ilmoitukset ESS:ssa ja Raitti-lehdessä: Helsingin katukuvassa metrojunien maksilööpit, raitiovaunujen ovisivujen mainokset, jättilakana Stockmannin seinässä, kuusi banderollia keskustassa ja sisääntuloteiden yläpuolella - tiedottaminen: mm. julkaistu kolme projektiuutisia -tiedoteta, palkattu tiedottaja toukokuun alusta tapahtumaviikon loppuun saakka hoitamaan ulkoista tiedottamista - toteutettu tapahtuma Helsingin Senaatintorilla suunnitelmien mukaisesti: näytteilleasettajien määrä 120 (tavoite ), 58 osastolla (tavoite 65), kävijämäärä Helsingin kaupungilta saadun arvion mukaan (tavoite ) - tehty näytteilleasettajille, ohjelmansuorittajille sekä tapahtuman järjestelyyn osallistuneille tahoille ja sponsoreille kysely, jonka yhteenveto jukaistaan loppuraportin liitteenä - laadittu rahoittajalle yksi maksatushakemus - hankesuunnitelman mukaisesti myyty kaikki torilla olleet kojurakenteet ja tuloutettu ne hankkeelle - Raportointijakson aikana on tehty seuraavat toimenpiteet: - hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kerran - laadittu rahoittajalle yksi maksatushakemus - tehty yhteenveto näytteilleasettajien, ohjelmansuorittajen jne. kyselystä (lähetetty n. 300 lomaketta, vastauksia saatu 50) - laadittu hankkeen loppuraportti, jonka ohjausryhmä on hyväksynyt julkaistavaksi - kilpailutettu hankkeen loppuraportin taitto- ja painatustyö - hankkeelle on haettu kuukauden jatkoaika, jotta kaikki kulut saadaan sisällytettyä hankkeelle - toimitettu loppuraportti tiedoksi yhteistyökumppaneille - valmisteltu hankkeen toimeksiantajan (Päijät-Hämeen liiton) kanssa hankkeen lopputiedottamista - purettu hankkeen järjestelyorganisaatio ja projektipäällikön toimisto ja siirretty hankkeen aineistot toimeksiantajan (Päijät-Hämeen liiton) haltuun F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

16 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 456 Event Management hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä 25 liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyvää päijäthämäläistä tapahtumaa. Hanke on jatkoa Tapahtumat Matkailun Veturina hankkeelle ( ). Event Management -hankkeen toteutusaika oli Hanke päätettiin alkuperäisesti suunniteltua aikaisemmin, jonka jälkeen tämän hankkeen toimia on jatkettu uuden Matkailun kasvu-ohjelma hankkeen puitteissa (hankeaika loppuun). Hankkeen suoriksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin hanketta hyväksyttäessä 8 uutta pysyvää työpaikkaa, 6 projektin aikaista työpaikkaa ja 5 säilytettävää työpaikkaa. Loppuraportin mukaan hankkeessa oli 5 projektin aikaista työpaikkaa ja hankkeen työllistävä vaikutus oli hankkeen päätyttyä 1 säilytettävä työpaikka ja 4 henkilöä työllistyi uuteen Matkailun kasvuohjelma hankkeeseen. Välillisesti hankkeen vaikutuksesta mm. hankkeessa mukana olleita promoottoreita työllistyi uusiin työsuhteisiin. Välillisesti syntyneiden työpaikkojen määrää ei ole arvioitu. Hankkeen avulla edistettiin tapahtumajärjestäjien sekä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa luotiin yhteisiä toimintamalleja tukemaan luotettavaa tapahtumien järjestämistä. Yhteismarkkinointitoimenpiteet olivat keskeinen osa hanketta, joihin erityisesti pienemmillä tapahtumilla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua ilman laajamittaista hankeyhteistyötä. Hanke oli myös mukana valmistelemassa ja hakemassa uusia tapahtumia maakuntaan. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta ja hankkeelle hyväksyttiin euroa laskennallista. Hankkeen kustannusarvio muodostui lähes kokonaisuudessaan yhteismarkkinoinnista syntyneistä kuluista (lähes puolet) ja henkilöstökuluista. Tapahtumien yhteismarkkinointi oli kuitenkin kustannustehokasta, yhdellä markkinointitoimenpiteellä useampi tapahtuma sai samanaikaisesti laajaa näkyvyyttä. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä

17 matkailun, taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden välillä sekä työllisyyttä kulttuuri- ja matkailuelinkeinon piirissä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta. Event Management - hanke, joka alkoi , päättyi periaatteessa Tosin loppuraportti ja tilinpäätös toteutetaan vuoden 2006 alkupuolella. Tämän hankkeen tilalle tuli alkaen Päijät - Hämeen Matkailun kasvuohjelma niminen hanke. Ohjausryhmän kokoukset ovat olleet vuonna ja Operatiiviinen työryhmä on kokoontunut koulutusryhmä yhteensä 12 oppilasta pysyi koossa loppuun asti. Koulutus käsitti 8 lähiopetusjaksoa 4-5 päivää kerrallaan. Pääaiheet olivat tapahtumien johtaminen, kaupallinen tuotanto, tekninen tuotanto ja sisältötuotanto. Event Management hanke keskittyi vuonna 2005 tapahtumien kehittämiseen sekä Event hanke keskityyi uusien tapahtumien koordinointiin.uudet tapahtumat kuten Olympiaravit ja Hollo ja Martta - tapahtuma näyttivät heti menestymismahdollisuutensa ja saavuttivat merkittävän yleisömenestyksen. Kulttuuritapahtumista Isojano, Lahden Yöt, Karaoken MM - kilpailut ja Sibelius - festivaali olivat menestystarinoita ja näiden tapahtumien kanssa tullaan jatkossa keskittymään entistä enemmän niiden tuotekehitykseen. TV- markkinoinnissa käytössä oli sekä MainosTV että 4 - kanava. Radiopuolella sopimukset tehtiin Radio 99, Iskelmäradion sekä NRJ:n kanssa. Tapahtumat 2005 ja Uuden Lahden tapahtumaliite antoivat omalta osaltaan hankkeen tapahtumille merkittävää näkyvyyttä. Kaikkiaan hankkeessa näiden kahden vuoden aikana on ollut mukana runsaat 30 kulttuuri-, liikunta- ja urheilutapahtumaa. mukaantulijoita olisi ollut huomattavasti enemmän kuin mitä oli mahdollista ottaa. Hankkeen sisällössä kehitettiin myös tapahtumamatriisi eli Lahden seudun arvotapahtumien sekä massatapahtumien ( läh. liikuna ) tavoitteet vuosina Jako perustuu neljään tapahtumakategoriaan: huippu-urheilu, massatapahtumat, junioritapahtumat sekä yritysten liikuntapäivät ja vastaavat. Veteraanien yleisurheilun MM - kilpailut vuodelle 2009 myönneettiin Lahdelle. Lacrossen EM - kilpailut vuonna 2008 Lahti sai myös järjestettäväkseen. Suomen ehdokas hiihdon MM - kilpailujen pitopaikaksi vuonna 2013 on Lahti ja hakuprosesseissa hankesuunnitelman mukaisesti. Promot ovat myös toimineet näkyvästi yhteistyössä tapahtumien kanssa. Hankkeen taloutta on mukautettu budjettiperusteisiin. Kilpailutuksessa ja hankintaperusteissa on noudatettu tarkoin annettuja EU - säännöksiä.

18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 335 Eco-performance and trade: Päijät-Häme Sichuan Environmental Technology Transfer, Toteuttaja: Neopoli Oy Hankkeen tarkoituksena oli PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen markkinayhteyksien avaamisella. 1. Partneriyritysten haku Päijät-Hämeessä ja Sichuanin tiede- ja teknologiakomission avulla Chengdussa 2. Chengdun yhteistyöyritysten tilannekartoitus ja päijäthämäläisen osaamisen markkinointi 3. Päijäthämäläisten yritysten esittelyt ja seminaari teollisuus- ja ympäristöteemasta Päijät-Hämeessä. Hankkeella luotiin ja vahvistettiin suhteita sichuanilaiseen yritysmaailmaan ja julkisviranomaisiin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä. Hankkeella edistettiin Päijät-Hämeen tunnettavuutta ja vahvistettiin yhteistoimintaa sekä yhteistoimintamuotoja sichuanilaisten yhteistyötahojen kanssa. Kiina-hanke tähtää yritysyhteistyön edistämiseen Kiinan Sichuanin maakunnan ja Päijät- Hämeen yritysten kesken. Hanke alkoi Hankkeen aikana on pidetty monipuolista yhteyttä Sichuanin tiede- ja teknologiakomiteaan sekä maakunnan kauppakamariin. Vuoden aikana on rakennettu molemminpuolista vierailuohjelmaa. Sichuanista kävi syksyn 2001 aikana huonekalualan edustajia Lahdessa. Suomesta vieraili yritys- ja viranomaisdelegaatio tammikuussa 2002 Shengdussa ja tutustui mm. teknologiakeskusten ja niiden yhteydessä tomivien laboratorioiden toimintaan. Neopoli Oy:ssä hankkeen veetäjänä on toiminut Paul Carroll kesäkuun loppuun 2001 saakka.

19 Sen jälkeen hankkeen vetäjänä on toiminut Hannu Kokko. Delegaatioiden kokoamisessa on avustanut sekä Suomessa että Kiinassa Risto Kauhala. Neopoli Oy:ssä on ollut lisäksi palkattuna kiinalaisia opiskelijoita Jiang Shuang Qiang ( ) ja Huang Xin ( ). Kiinalaiset ovat kontaktoineet suoraan kiinalaisten kumppaneiden kanssa sekä auttaneet vierailujärjestelyissä. Eräänä strategiana on luoda työyhteys Sichuanin tiede- ja teknologiakeskusten ja Päijät-Hämeen teknologiakeskusten kesken. Koska näillä instituutioilla on tehtävänään elinkeinojen edistäminen, saadaan suhteisiin luotua uutta pysyvyyttä. Vuoden 2002 loppupuolella on vieraillut Lahdessa ja Päijät-Hämeessä kaksi delegaatiota Shengdusta. F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

20 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 396 Lahden seudun matkailukeskus hanke, Toteuttaja: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy Lahden seudun matkailukeskus hankkeen (Matkailukeskus Aleksi) tavoitteena oli palvella seudun matkailijoita sekä Päijät-Hämeen kuntien omia asukkaita yhdestä pisteestä, Lahden Matkailun toimiston yhteyteen sijoittuvasta Matkailukeskuksesta. Normaaliin matkailuneuvontaan lisättiin lippupalvelu, hotellivaraus, incoming-toiminta, ryhmäpalvelut ja valuutanvaihto. Matkailukeskukseen sijoitettiin myös kuntien miehittämätön info-osasto sekä yrittäjävetoiset matkamuistomyymälä ja nettikahvila. Tiloissa tarjottiin mahdollisuus paikallisten näyttelyiden esilläpitoon sekä erilaisten näytösten ja konserttien esittämiseen. Päijät-Hämeen luonto- ja matkailukohteita esiteltiin hyväksikäyttäen uutta teknologiaa ja multimediaa (nettikahvila ja asiakaspalvelun yleisön käytettävissä olevat internetnäyttöpäätteet). Matkailukeskuksesta vuokrattiin toimistotiloja matkailutoimeen läheisesti liittyville yrityksille ja organisaatioille. Hankkeella saavutettiin erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Hanke oli myös toimiva esimerkki eri rahoittajien yhteisesti rahoittamasta projektista. Lahden seudun yrityskeskuksen (myöhemmin Lahden seudullisen kehittämisyhtiön LAKES) organisaatiojärjestelyjen seurauksena Lahden seudun matkailukeskuksen toiminta ajettiin alas ja keskus suljettiin kesällä Toimintaa on tämän jälkeen jatkettu uudella konseptilla Lahti Travel Oy:n muodossa uusissa toimitiloissa. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeella saavutettiin suunnitelman mukaisesti kaksi uutta pysyvää työpaikkaa. Yhden uuden yrityksen syntymisen sijaan hanke myötävaikutti kahden uuden yrityksen syntymiseen molemmat naisyrityksiä. Projektin kokonaistaloudellisuus ja investointien tarkoituksenmukaisuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi Lahden seudun matkailukeskuksen (Matkailukeskus Aleksi) toiminnan loputtua projektin tarkoittamassa muodossa kesällä 2006.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Kestävää kasvua ympäristönkunnostuksesta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Pilaantuneet maa-alueet Suomessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot