EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ"

Transkriptio

1 EI VAIN YHTEISTYÖTÄ, VAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ Tapaustutkimus Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun Perustamisprosessista Ilkko, Jaana - Koljonen, Sirpa - Kääriäinen, Jonna Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ilkko, Jaana - Koljonen, Sirpa - Kääriäinen, Jonna Ei vain yhteistyötä, vaan yhteistä työtä ; tapaustutkimus lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun perustamisprosessista, Pieksämäki, kevät 2003, 60 sivua, 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyössä tutkittiin lastensuojeluyrityksen perustamista ja sen käytännön toiminnan aloittamista. Työelämäyhteytenä oli lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu Pieksämäeltä. Tutkimuksessa seurattiin yrityksen perustamisprosessia vuoden 2002 alusta lähtien, ja tutkijat olivat mukana kun Ruusu aloitti toimintansa saman vuoden syyskuussa. Tutkimuksessa seurattiin lastensuojelulaitoksen perustamisprosessin alkuvaihetta, toiminnan käynnistymistä ja henkilöstön tiimiytymistä. Näihin tutkimusongelmiin pyrittiin löytämään vastauksia kvalitatiivisen tapaustutkimuksen keinoin. Näitä olivat teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Tutkimukseen haastateltiin lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun henkilöstöä ja johtoa. Ensimmäisistä haastatteluista tehtiin muistiinpanoja, ja toisella kerralla haastattelut nauhoitettiin. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin. Osallistuva havainnointi toteutui, kun kaksi ryhmämme jäsenistä oli kymmenen viikon työharjoittelussa Ruusussa. Teoriaosiossa käsitellään lastensuojelua, tiimiytymistä ja sosiaalialan yrittäjyyttä. Siinä esitellään myös lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu. Tutkimuksen aikana konkretisoitui se, kuinka vaikeaa ja monipuolista sosiaalialan yrityksen perustaminen voi olla. Taloudellisten, fyysisten ja henkisten resurssien käyttöön saaminen ja oikein hyödyntäminen on erittäin vaikeaa. Myös tutkimuskohteessa kamppailtiin näiden asioiden parissa. Asiakkaiden vähyydestä johtuvat taloudelliset ongelmat vaikeuttivat tiimin toimintaa ja lisäsivät johdon ja työntekijöiden stressiä. Kuitenkin positiivinen asenne ja motivaatio työtä kohtaan, auttoivat Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun henkilöstöä jaksamaan eteenpäin työssään. Lasten ja nuorten parissa työskentely on koko henkilökunnalle työssä jaksamisen edellytys ja uuden yrityksen epävarmat olot jäivät taka-alalle. Asiasanat: lastensuojelu; yrittäjyys; organisaatio; kvalitatiivinen tutkimus; tapaustutkimus Säilytyspaikka: DIAK/ Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Ilkko, Jaana - Koljonen, Sirpa - Kääriäinen, Jonna. Not just a teamwork but working together ; Establishing a Children s Home and Family Support Center Ruusu, Pieksämäki, Spring 2003, Language: Finnish, 60 pages, 6 appendices. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit, Degree Programme in Diaconial Social Welfare, Health Care and Education. We worked in co-operation with Children s home and Family support centre Ruusu at Pieksämäki. Aim of the study was to follow the establishing process of Ruusu. The research process began in January 2002 and continued uninterruptedly until March Ruusu opened its doors in September Our research problems were to find out how a child welfare institution was established, and what kind of problems were related to developing a team. We also studied what kind of challenges management had during the process. Our research was based on qualitative methods. The research was a case study in which we used participating observation and interwies. We interviewed the personnel and management of Ruusu, took notes and recorded the interviews which we transcribed and analysed. Interpretations were based on theories on child welfare, entrepreneurship and team development. We did participating observation during our practical training which lasted ten weeks. We found that it is very challenging to establish a company of child welfare. Especially lack of children and financial problems caused difficulties in team development as well as stress among the personnel and management. However, a positive attitude and motivation towards the work helps the workers and management to concentrate on what is really important the children and youngsters. Keywords: child welfare; entrepreneurship; organisation; qualitative research; case study Filed at DIAK/The library of the Pieksämäki training unit

4 Jostain on kuulkaa löydettävä turvakoti - ja äkkiä murkulle jonka silmäkulma aukesi isän nyrkistä nuorelle jonka avain ei enää sopinutkaan kotioveen kaksitoistakesäiselle jonka vanhemmat lensivät alpeille laskettelemaan mutta unohtivat jättää ruokaa tai rahaa Jostain on kuulkaa Löydettävä turvapaikka - ja äkkiä vanhemmille jotka eivät jaksa illasta toiseen humalaista nuortaan äidille jonka on pelättävä väkivaltaista tytärtään isälle joka ei uskalla poistua kodistaan koska sen valtaavat narkkarit Jostain on löydettävä turvapaikka! Anja Porio Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet meitä opinnäytetyössämme, erityisesti Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun henkilökuntaa! Pieksämäki Jaana Ilkko Sirpa Koljonen Jonna Kääriäinen

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT RUNO JA KIITOKSET 1 JOHDANTO LASTENSUOJELU Lastensuojelun keskeiset periaatteet ja toimenpiteet Lapsen etu Avohuollon tukitoimet Huostaanotto Lastenkoti ja perhetukikeskus TIIMITYÖ Tiimin synty ja tiimiytyminen Tiimin pelisäännöt Tiimijohtaminen Johtajan tehtävät SOSIAALIALAN YRITTÄJYYS Palveluiden tarve lastensuojelusektorilla Yksityiset sosiaalipalvelut Lastensuojelulaitoksen perustaminen Laatutyö ja eettiset arvot Asiakkaan määrittely ja lastensuojeluyrityksen yhteistyötahot YRITYKSEN PERUSTAMINEN Perustamistoimet käytännössä Liikeidea Yritysmuodon valinta Markkinointi LASTENKOTI JA PERHETUKIKESKUS RUUSU Ruusun idean synty Toimintaympäristö ja -periaatteet Ruusun tiimin rakentuminen Palvelu- ja sijoitusprosessit Ruusun tulevaisuuden visiot ja suunnitellut avohuollon palvelut TUTKIMUKSEN LUONNE JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimus ongelmat Tapaustutkimus Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus...39

6 8 TUTKIMUSMENETELMÄT Laadullinen tutkimus Havainnointi Teemahaastattelu ja litterointi TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Alkuhaastattelujen analyysia Analyysia haastatteluista Ruusun toimittua viisi kuukautta Motivaatio ja tunnelmat Työtapojen ja lasten sääntöjen vakiintuminen Tiimi Tiimin toiminta käytännössä Johdon toiminta Työssä jaksaminen Kritiikkiä ja parannusehdotuksia POHDINTA...55 LÄHTEET...58 LIITTEET...61

7 1 JOHDANTO Lasten ja nuorten suojeleminen on ollut koko opinnäytetyöryhmäämme lähellä koko opiskelujemme ajan. Osalla se on ollut syy, miksi olemme alalle hakeutuneet. Paha olo perheissä kasvaa, ja tuntuu, että keinot lasten ja nuorten auttamiseksi ovat vähissä. Tämän todistavat monet tutkimukset ja tilastot, joita alalta on tehty. Kasvava lastensuojelun tarve synnyttää jatkuvasti uusia yksityisiä palveluntuottajia ja heidän kaikkien on läpikäytävä yrittäjyyteen liittyvät prosessit. Sosiaalialan työntekijät tarvitsevat yrittäjätaitoja tulevaisuudessa yhä enemmän ja tämän vuoksi yrittäjyys kiinnostaa myös meitä. Opinnäytetyössämme seuraamme toimintaa aloittavaa lastensuojeluyritystä ja sen pieniä ja suuria ongelmia. Lastensuojelukentällä on kova kilpailu, ja hyvän maineen sekä vakiintuneen aseman eteen on tehtävä paljon töitä. Tätä työprosessia seuraamme Pieksämäelle perustetussa Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusussa. Siellä tutkimme lastensuojelulaitoksen perustamisprosessia, käytännön toiminnan käynnistymistä ja henkilöstön tiimiytymistä. Näitä ongelmia käsittelemme työssämme niin johdon kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Teoriaosassa käymme läpi lastensuojelua, yrittäjyyttä sekä tiimiytymistä. Nämä teoriat alkavat elämään, kun tutkimme Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun käynnistymistä ja sen palveluprosesseja. Työmme on tapaustutkimus ja teimme sen laadullisen tutkimuksen menetelmiä käyttäen. Niitä ovat osallistuva havainnointi ja haastattelu. Toivomme, että aloittava yrittäjä saa tutkimuksestamme konkreettista tietoa yrityksensä alkutaipaleelle. Yrityksen perustamiseen liittyy monia mutkia eikä kaikki mene aina suunnitelmien mukaan. Siksi toivomme myös, että tuleva yrittäjä ei kuvittele yrittäjyyden olevan pelkästään ruusuilla tanssimista.

8 8 2 LASTENSUOJELU Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1 ) Lastensuojelua ja sen toimia ohjaavat erityisesti lastensuojelulaki, sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Näiden lisäksi monet muut Suomen lait valvovat lapsen etuuksia ja oikeuksia. Lastensuojelua ohjaavat myös eettiset ja moraaliset kysymykset ja arvot. Lasten elinolosuhteiden julkisen sääntelyn voidaan katsoa alkaneen 1899 säädetystä laista, joka kielsi lapsityövoiman käytön. Ensimmäinen lastensuojelulaki Suomessa tuli voimaan Tämä laki koski lähinnä puutteeseen joutuneisiin tai sopeutumattomiksi todettuihin kohdistettavia pakkotoimia. Vuoden 1983 laki edellytti kokonaisvaltaisia lastensuojelutoimia, jotka vaikuttivat myös lapsen kasvuoloihin. Lisäksi tämä laki edellytti, että ensi sijassa on otettava huomioon lapsen etu sekä tuettava vanhempien ja muiden lasta hoitavien henkilöiden kasvatusmahdollisuuksia suotuisten kasvuolojen vakiinnuttamiseksi (Fakta ) 2.1 Lastensuojelun keskeiset periaatteet ja toimenpiteet Lastensuojelu on kuntien ylläpitämää lakisääteistä toimintaa, jonka tarkoituksena on turvata lapselle turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa hyvän huollon, hoidon ja kasvatuksen sekä tarpeellisen huolenpidon ja valvonnan. Huollon tavoitteena on myös turvata myönteiset sekä läheiset ihmissuhteet varsinkin lapsen ja hänen vanhempiensa välille. Lapsen tulee saada osakseen hoivaa, hellyyttä ja turvallisuutta. Alistamista, fyysistä kurittamista tai muulla tavalla loukkaavaa kohtelua ei sallita. Lapselle on pyrittävä turvaamaan hänen toivomuksiaan ja kykyjään vastaava koulutus. Häntä on myös opastettava vastuulliseen aikuisuuteen (Etelä-Suomen läänin hallitus 2001, A1.)

9 9 Perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun toimintamuotoja ovat avohuollon tukitoimet ja niiden perusteella tehtävät sijoitukset, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto. Lastensuojelulain avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan kaikkia sosiaalipalveluja, näitä ovat muun muassa sosiaaliavustukset ja toimeentulotuki. Näitä annetaan perheelle, vanhemmalle tai lapselle silloin, kun lapsen kasvuolot ovat vaarassa (Fakta ) Kun lapsi tarvitsee pitkäaikaista sijoituspaikkaa, ovat perheen ongelmat suuria ja monisyisiä ja avohuollon tukitoimet ovat olleet riittämättömiä. Perheen ongelmien ylitettyä positiiviset voimavarat on lapsen kasvu ja kehitys vaarassa. Ongelmat näkyvät lapsessa ja tällöin hän tarvitsee aikuisten tukea ja apua. Huostaanoton taustalla voi olla monenlaisia vanhemmuuteen liittyviä ongelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, väkivaltaisuus, epäsosiaalisuus tai kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin. Myös lapsesta itsestään lähtevät syyt voivat aiheuttaa sijoituksen, tällainen tehdään jos lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen (Niemelä 2000, ) 2.2 Lapsen etu Lastensuojelun kantavana periaatteena on lapsen etu. Lapsen etua arvioidaan aina lapsen iän mukaan. Pienen lapsen ja murrosikäisen nuoren tarpeet ovat erilaiset, vaikka kummatkin tarvitsevat hellyyttä ja turvallisuutta elämäänsä. Lapsen etu on määriteltävä jokaisen lapsen kohdalla erikseen ja etua on mietittävä suhteessa myös hänen tulevaisuuteensa. Lapsen edun tulee olla arviointien, tulkintojen ja valintojen ratkaiseva tekijä. On huomioitava myös, että lapsella on samat ihmisoikeudet kuin aikuisillakin, ellei niitä ole jollain nimenomaisella lailla rajoitettu (Mikkola & Helminen 1994, ) Lapsen etu on lakien mukaan nostettu johtavaksi periaatteeksi. Tämä näkyy erityisesti lastensuojelulaissa, sillä lapsen edun huomioiminen on huostaanoton edellytys, kuten myös huostaanoton purkamisen edellytys. Se on myös laitoshuollossa erityisesti huomioon otettava seikka (Mikkola & Helminen 1994, ) Lapsen edusta ja sen toteutumisesta lastensuojelussa on ollut paljon keskustelua julkisuudessa. On keskusteltu mm. siitä, että nykyisessä resurssitilanteessa huostaanottoja tehdään paljon vähemmän kuin tarvetta viranomaisten mielestä olisi. Keskustelua on

10 10 aiheuttanut myös lapsen ja biologisten vanhempien suhde huostaanoton jälkeen. Usein suhde katkeaa joko kokonaan tai sitä ei tueta tarpeeksi (Lapsen etu, ihmisoikeudet ja huostaanotto 2003, 1-2.) 2.3 Avohuollon tukitoimet Avohuollon tavoitteena on tukea monipuolisesti perhettä jaksamaan kotona sekä auttaa perhettä arkipäivän ongelmissa. Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka käsittävät lapsen tai nuoren tukiasumisen, toimeentulon, harrastustoiminnan ja koulunkäynnin turvaamisen, sekä muut tarvittavat tukitoimet. Avohuollon tukitoimet käsittävät myös perheen kuntoutuksen ja tuen (Lastensuojelu tiedonantajapalaute 11/2002.) Avohuollon tukitoimia tulee järjestää perheelle jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa riittävästi lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä, tai jos lapsi/nuori itse aiheuttaa uhkaa terveydelleen tai kehitykselleen. Tukitoimia ovat esimerkiksi tukihenkilö tai perhe sekä terapiapalvelut (Lastensuojelulaki 12, 13.) Yksi avohuollon tukitoimien muoto on sijoitus perheen ulkopuolelle. Tällainen sijoitus voi tapahtua, joko yhdessä huoltajan kanssa tai ilman huoltajaa. Alle 12-vuotiaalle lapselle sijoitus voidaan järjestää enintään kolmeksi kuukaudeksi ja sitä voidaan erityisistä syistä jatkaa tarvittaessa vielä kolmella kuukaudella. Lyhytaikaista avohuollon sijaishoitoa voidaan järjestää esimerkiksi silloin, kun perheellä on ongelmia, mutta huostaanotto ei ole tarpeen. Sijoitus voidaan järjestää perhehuoltona tai laitoshuoltona. Laitoshuolto järjestetään samoissa laitoksissa kuin huostaanototkin, näitä ovat lastenkoti, nuorisokoti, koulukoti tms. Avohuollon tukitoimina tehdyissä sijoituksissa lapsen huolto ja holhous säilyvät vanhemmilla. Sijoituksen aikana lapsi saa tarvitsemansa hoidon sekä tukea koulunkäyntiin, harrastuksiin ja lomanviettoon (Lastensuojelulaki 14.)

11 Huostaanotto Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (Lastensuojelulaki 16 ). Lapsen huostaanotto on lastensuojelullinen toimi, jolla alle 18-vuotias lapsi otetaan viranomaisten päätöksellä kasvatettavaksi kodin ulkopuolelle, sijaishuoltoon. Huostaanottoon ryhdytään vasta, kun muut tuki- ja suojelutoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Edellytyksenä lain mukaan on, että lapsen terveys tai kehitys on vaarassa huolenpidon puutteen, kodin muiden olosuhteiden tai lapsen oman käyttäytymisen takia. Huostaanottopäätösten tekijänä on kunnan sosiaalilautakunta. Ennen päätöstä on kuultava lapsen huoltajaa ja lasta, jos tämä on täyttänyt 12 vuotta tai on muuten kehitystasoltaan sen ikäinen. Huoltajan tai 12 vuotta täyttäneen lapsen vastustaessa huostaanottoa tai sijaishuoltoa on asia alistettava lääninoikeuden vahvistettavaksi. Jos lapsi on välittömässä vaarassa, sosiaalilautakunta voi ottaa hänet huostaan kiireellisesti. Kiireellinen huostaanotto lakkaa 14 päivän kuluttua päätöksenteosta, jollei sinä aikana oteta huostaanottoasiaa käsiteltäväksi. Asia on kuitenkin käsiteltävä viivytyksettä varsinaisena huostaanottoasiana 30 päivän kuluessa huostaanotosta. Sosiaalilautakunta tekee päätöksen huostaanotetun lapsen hoidosta ja olinpaikasta. Lapsia koskevissa asioissa pyritään toimimaan vanhempien kanssa yhteistyössä (Fakta ; Lastensuojelulaki 18.) 2.5 Lastenkoti ja perhetukikeskus Lastenkoti on kunnan, kuntayhtymän, järjestön tai yksityisen tahon ylläpitämä laitostyyppinen sijaiskoti, joka on tarkoitettu pysyvään tai väliaikaiseen hoitoon otetuille lapsille. Lastenkoteja on olemassa eri tyyppisiä; vastaanottokodit toimivat yleensä lyhytaikaisissa sijoituksissa, erityislastenkodit ovat vammaisille ja erityistä huoltoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille. Lastenkodit tarjoavat lapsille ammatillista vanhemmuutta,

12 12 ohjausta sekä tukea vanhemmille kasvatukseen ja arjessa selviytymiseen. Lastenkoteja on viime aikoina muutettu perhetukikeskuksiksi, jotka antavat tukea koko perheelle (Fakta ) Perhetukikeskuksella tarkoitamme työssämme laitosta, joka on tarkoitettu tukemaan koko perhettä tämän ongelmissa. Perhe nähdään kokonaisvaltaisena yksikkönä, jossa kaikkien osapuolien huomioonottaminen on tärkeää. Perheen kokonaisvaltainen huomioiminen on osa nykyaikaista lastensuojelutyötä, mutta perhetukikeskus voi antaa erityistä tukea myös vanhemmille ja sisaruksille, yhden tai useamman lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Perhetukikeskus voi tarjota myös avohuollon palveluita ja antaa tukea monenlaisissa ongelmissa. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot yltävät moniin tahoihin, joista tärkeimpiä ovat koulut ja erilaiset järjestöt jotka toimivat perheiden parhaaksi.

13 13 3 TIIMITYÖ Sosiaalialalla tiimityöskentely on lisääntynyt ja se on koettu tärkeäksi voimavaraksi, toimiva työyhteisö on myös yritykselle elintärkeä. Se parantaa asiakastyön laatua, auttaa työssä jaksamisessa ja markkinoinnissa. Ryhmä ihmisiä muodostaa tiimin, jotka yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä vastaavat jonkin sovitun kokonaisuuden hoitamisesta alusta loppuun saakka. Usein tiimi ymmärretään synonyymiksi ryhmälle. Tämä näkemys perustuu erilaisten ryhmätyömuotojen suosioon viime vuosien aikana. Ryhmätyöskentely on todettu monissa asioissa erittäin tehokkaaksi toimintatavaksi. Parhaimmillaan tiimi on erittäin tehokas yhteistyömuoto, mitä kaikki ryhmät eivät aina ole (Nordman- Sjöberg & Nieminen 1999, 10; Spiik 1999, ) Tiimityöskentelyssä jäsenet mahdollistavat sosiaalista tukemista ja hyväksyntää, tarjoavat luovaa sitoutumista, työotetta ja mahdollisuuksia liittymistarpeen tyydyttämiseen. Toimiva tiimi antaa parhaimmillaan jäsenilleen erinomaisia mahdollisuuksia uusien asioiden oppimiseen sekä pohtimiseen, jolloin myös yhteistyön tekeminen helpottuu. Tiimityöskentely laajentaa usein myös jäsentensä ammattitaitoa; puhutaan moniammatillisuudesta. Tiimi on nimetty ryhmä, jossa jäsenet yhdessä toimivat ja työskentelevät synergian eli yhteistoiminnan saavuttamiseksi. He toimivat itseohjautuvasti toisiaan tukien yhteisien tavoitteiden saavuttamiseksi. (Nordman- Sjöberg & Nieminen 1999,11.) 3.1 Tiimin synty ja tiimiytyminen Siirtyminen tiimityöskentelyyn on monimutkainen muutosprosessi, joka voi olla myös suuri haaste niille, jotka eivät ole aiemmin tehneet yhteistyötä. Edellytyksenä tiimityöskentelylle on uusien taitojen ja valmiuksien oppiminen ja niiden myönteinen vastaanottaminen, sekä usein myös omien asenteiden ja arvojen tarkastaminen (Spiik 1999, 33.) Suuri merkitys tiimiä perustettaessa on erilaisten ihmisten kokoaminen samaan tiimiin. Näin tiimi tekee töitä toinen toisiaan täydentäen ja jakaen omia vahvuuksiaan toisille

14 14 tiimin jäsenille. Tämä edesauttaa myös hyvän vuorovaikutuksen syntymistä tiimin sisällä. Eduksi tiimille on jäsenten monitaitoisuus, jossa tiedot ja taidot täydentävät toisiaan. Ennen tiimin perustamista on tärkeää selvittää koko työorganisaation tehtävä ja päämäärä. Tulevaisuudesta pitäisi luoda elävä kuva ja tiimin jäseniä innostava visio (Spiik 1999, 33.) Tiimin on käytettävä yhteistä aikaa työn tavoitteiden muotoiluun suhteessa koko organisaation päämäärään. Tavoitteiden on oltava konkreettisia ja realistisia, jotka tiimin jäsenet päättävät yhteisymmärryksessä. Tavoitteilla on myös oltava selkeä määräaika. Yhteisten pelisääntöjen luomiseen on varattava aikaa, näin päästään helpommin tiimin tavoitteisiin. Tiimi sopii kuitenkin erikseen jäsentensä vastuualueista ja tehtävistä (Spiik 1999, 33.) 3.2 Tiimin pelisäännöt Pelisäännöt kehittyvät hyvin konkreettisista asioista, joita käsitellään tiimipalavereissa. Siellä päätetään yhdessä esimerkiksi kokousajoista, luottamuksesta, osallistumisesta ja ilmaisutyylistä. Yhteen hiileen puhaltaminen on tiimiorganisaatiolle elinehto. Siinä yhteisesti ääneen sovitut ja hyväksytyt asiat ovat tavoitteiden saavuttamiseksi hyvin tärkeitä. Tiimin on oltava myös sitoutunut tehtäviinsä. Ihmisillä saa ja pitää olla myös omat näkökulmansa, kuitenkin tiimillä on oltava yhteiset tavoitteet ja tehtävät (Parker, 159.) Sääntöjen luomisvaiheessa ei pidä mennä äärimmäisyyksiin. Tiimin toiminta vaikeutuu, jos tiimi tekee liian tiukat pelisäännöt. Yhdenmukaistamisen paine voi passivoittaa ja turhauttaa tiimin jäseniä jo alkuvaiheessa, joten jäsenien tulisi yhdessä hyväksyä erilaisia tapoja, asenteita ja arvoja, kuitenkaan unohtamatta sosiaalialan tiimille ominaisia eettisiä ohjeita. Näin yhteistyö tiimin jäsenten välillä helpottuu. Ihmisten erilaisuudesta voidaan aina oppia puolin ja toisin jotain uutta. Keskusteleminen avoimesti erilaisuudesta auttaa suhtautumaan ystävällisen uteliaasti toisen kummallisuuksiin (Parker, 159.) Tiimiytyminen voi olla joskus vaativa ja pitkä prosessi, siksi siihen on varattava aikaa. Tiimityössä pyritään mahdollisimman mutkattomaan ja tehokkaaseen työntekoon pää-

15 15 määrän saavuttamiseksi. Aina ei tarvitse edellyttää sydänystäviksi tulemista tiimin jäsenten kanssa, riittää kun pystyy käsittelemään asiat asioina ja sietämään toisiaan. Tunteita saa ja pitääkin olla ja niitä tulee ilmaista, kunhan ei tahallisesti loukkaa muita (Parker, 159.) Työyhteisössä on yleensä erilaisia porukoita, ns. klikkejä, jotka voivat olla pysyviä tai vaihtuvia. On myönteistä, että yhdessä viihtyvät ihmiset hakeutuvat toistensa seuraan, mutta työyhteisö on olemassa työtä, ei ystävyyttä, varten. Pahimmillaan klikit ovat juoruamista ja toisten työntekijöiden haukkumista. Sellaista työyhteisöä ei olekaan, jossa ihmiset eivät joskus loukkaisi toisiaan. Suurimmaksi osaksi nämä loukkaukset ovat kuitenkin tahattomia. Kun klikkejä ryhdytään purkamaan, täytyy löytää uusia tapoja käsitellä pettymyksiä ja pahanolon tunteita työyhteisössä (Alaja 1999, 97,101; Furman & Ahola 2002, 79.) Tiimityötä ei esiinny sattumanvaraisesti tai sattumalta, eivätkä ihmiset ole synnynnäisiä tiimipelaajia. Ihmiset kasvatetaan ennemminkin kilpailemaan keskenään, kuin tekemään yhteistyötä toisten kanssa. Organisaatioiden, jotka haluavat omaksua tiimityöskentelyn menestyskeinokseen, on laadittava tarkkoja suunnitelmia, joiden mukaan ne voivat vastata eri organisaatio tasolla ilmeneviin haasteisiin mahdollisimman tehokkaasti (Parker, 159.) 3.3 Tiimijohtaminen Työskennellessä tiimiorganisaatiossa tiimit tarvitsevat pätevän tiimivetäjän, johtajan. Pätevä johtaja ja yleensä hyvä johtajuus liittyvät mahdollisuuteen vaikuttaa. Parhaaseen tiimitulokseen päästäänkin juuri johtajan avulla, joka saa tiimin ajattelemaan ja toimimaan organisaation tavoitteiden suuntaisesti kohti toivottua tulevaisuutta eli visiota (Jylhä & Viitala 2001, 176.) Jokainen tiimin jäsen voi luoda omalla toiminnallaan aina jotakin uutta, joka edistää ja kehittää tiimin rakentumista. Tiiminvetäjällä eli johtajalla on kumminkin erityisvastuu koko tiimiorganisaation käynnistymisestä ja sen läpiviennistä tulokselliseen päämää-

16 16 rään. Johtajan rooli tiimeissä vaikuttaakin suuresti koko tiimin kehityskaareen (Kuitunen, Ollikainen, Vartiainen-Ora, Pasanen & Puro 2001, 39.) Keskeisenä tehtävänä tiimijohtamisessa on saada aluksi tiimin jäsenten epävarmuus ja ahdistus uudessa tilanteessa häviämään tai ainakin vähenemään. Sitä edesauttaa tiimin perustehtävien selkiyttäminen ja tiimijäsenten tutustuttaminen toisiinsa. Jo heti aluksi johtajan tulisi rakentaa tietoisesti tiimin tarkoituksenmukaisia normeja, jotka alkavat muodostua heti ryhmän aloittaessa toimintansa. Erityisen tärkeää johtajan panostus on yhteisöllisyyden etsimisen vaiheessa. Hänen tulisi edesauttaa tiimin kehitystä rohkaisemalla jäseniä tuomaan esiin myös eriävät mielipiteet. Johtajan on tärkeää antaa mallia muille ja arvioida kriittisesti tiimin toimintaa. Ellei johtaja itse uskalla kriittiseen arviointiin, käy helposti niin, ettei kukaan muukaan uskalla. Näin tiimin kehityskaari ja tiimityöskentely vaikeutuu (Kuitunen ym. 2001, ) Tiimin vakiintuessa ja jatkuvan uusiutumisen vaiheessa tiimin johtajan tehtävänä on etsiä uusia haasteita ja motivoida tiimin jäseniä. Toisaalta tässä vaiheessa tiimin johtajuus on vaihtuvaa asiantuntijajohtajuutta. Tässä vaiheessa johtajan tulisikin luottaa yhä enemmän tiimin jäsenten kykyyn ja tahtoon hoitaa asioita, ja jaettava näin ollen myös johtajuutta (Kuitunen ym. 2001, 40.) Johtaja työskentelee kolmella eri tasolla, joista ensimmäinen on yksilötaso, kasvoista kasvoon johtaminen. Toiseksi hän johtaa ryhmätasolla, etenkin kokoamalla ja johtamalla tiimejä. Tähän onkin kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota. Kolmanneksi johtaja johtaa yksikkönsä tasolla luomalla ja ylläpitämällä yhteistä näkemystä organisaation toiminnan visioista ja strategiasta. Johtajan lopulliseen vastuuseen kuuluu myös suunnittelu, ristiriitojen selvittely, voimavarojen jakaminen ja palkitseminen, joka on erityisen tärkeää työntekijöiden jaksamisen kannalta. Johtaja toimii ajankäytön perusteella yhtä lailla yhteydenpitäjänä ulkomaailmaan kuin sisäisenä joukonjohtajanakin. Tämä rooli on erityisesti korostunut nyt kun eletään ajassa, jossa eri organisaatioiden väliset verkosto- ja yhteistyösuhteet ovat voimakkaasti lisääntyneet (Jylhä & Viitala 2001, 179.)

17 Johtajan tehtävät Johtajan tehtäväkenttää on perinteisesti jäsennelty tiettyihin avainalueisiin: - Suunnittelu: päämäärien ja tavoitteiden asettaminen, ennakointi, toimintamallien ja sääntöjen laadinta, resurssien varaaminen ja budjetointi. - Vastaaminen kysymyksiin: Mitä aiomme tehdä? Mitä haluamme tehdä? Mitä tulemme tekemään? - Organisointi: resurssien jakaminen ja suuntaaminen (allokointi) niin, että tavoitteisiin päästään. Tehtävien ja toimenpiteiden koordinointi, vastuun ja toimivallan jakaminen (delegointi), organisaation rakentaminen, asioiden järjestely ja tätä kaikkea koskeva viestintä. - Ohjaus (johtajuus): ihmisten ohjaus ja tukeminen hyvän työn tekemiseen, ohjaava ja kannustava vuorovaikutus, palkitseminen ja viestintä. - Valvonta: toiminnan tuloksellisuuden arviointi, mittareiden kehittäminen ja soveltaminen, johtopäätösten teko (Jylhä & Viitala 2001,178.) Tiimiorganisaatiossa johtaja tekee kaikkea tätä ja osien erotteleminen käytännössä onkin hankalaa. Johtaminen kokonaisuudessaan on prosessi, jossa eri tehtäväosien painotukset vaihtuvat tilanteen mukaan. Menestyminen johtajana vaatii ennen kaikkea erityishuomion kiinnittämistä, riittäviä työkaluja ja kyvykkyyttä näiden kaikkien johtamisen ulottuvuuksien hallintaan. Yritysten oppimishaasteiden jatkuvasti kasvaessa ja päätösvallan sekä vastuun hajautuessa laajemmalle, ylemmän johdon rooli muuttuu koko ajan. Bass (1985) on määritellyt johdon tehtävän seuraavasti: Johtaminen on alaisten uudistamista, visioiden luomista heidän saavutettavakseen ja keskustelemista niistä keinoista, joilla visiot voidaan saavuttaa. (Jylhä & Viitala 2001, 178.) Näiden ominaisuuksien lisäksi sosiaalialalla johtajuudessa korostuu erityisesti inhimillisyys, vuorovaikutustaidot ja eettisten arvojen sisäistäminen. Tärkeää on myös asiakkaan kokonaisvaltainen huomioiminen ja toimiminen moniammatillisessa ympäristössä. Olisi ihailtavaa, jos tiimin vetäjät pystyisivät mittamaan omia päätöksiään sen mukaan, kuinka hyvin ne ovat sopusoinnussa koko organisaation arvojen hengen ja sisällön

18 18 kanssa. Johtajan on toimittava tavalla, joka tukee koko tiimin jäseniä. Hyvä johtaja ei ole vain määräilevä, kontrolloiva virheiden etsijä vaan hän ottaa huomioon työyhteisön hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti ja osaa myös käyttää valtaansa oikein (Parker, ; Heiske 2001, 179.)

19 19 4 SOSIAALIALAN YRITTÄJYYS Sosiaali- ja terveysalalla liikeidea perustuu usein laadukkaaseen ja eettisesti oikeaan toimintaan, joka pohjautuu ammatilliseen asiakaslähtöisyyteen. Yritysten kilpailuvaltti markkinoilla onkin juuri asiakkaan yksilöllisiä tarpeita tyydyttävien palveluiden tuottaminen (Korhonen, Pirinen, Rautjärvi, Räsänen, Turunen & Väisänen 2000, 180). Sosiaali- ja muu hoiva-alan yrittäjyys on vielä uutta. Vuonna 2002 sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä oli Suomessa noin Nämä yritykset tuottivat noin viisi prosenttia sosiaalipalveluista, kun taas kunnan osuus oli vastaavasti 78 prosenttia. Loput 17 prosenttia palveluista tuottivat yhdistykset ja säätiöt (Moilanen 2002, 2.) 4.1 Palveluiden tarve lastensuojelusektorilla Palveluiden tarve lastensuojelun piirissä sekä avohuollon tukitoimien, että huostaanottojen saralla, on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Lastensuojelun avohuollon piirissä oli vuonna 1990 noin lasta, ja vuonna 2000 luku oli kasvanut jo lapseen. Huostaanotettujen lapsien määrä vuonna 2000 oli yli 7300 lasta, joista 1467 lapsen huostaanotto oli tapahtunut kyseisenä vuonna. Vuosien välillä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten, huostaanotettujen ja avohuollon tukitoimina sijoitettujen, määrä nousi lähes 40 % (Sosiaali- ja terveydenhuollon taskutieto 2002.) Taulukosta 1 ilmenee huostaanottojen ja avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrät vuosina

20 20 TAULUKKO 1. Vuosien huostaanotot ja avohuollon tukitoimina tehdyt sijoitukset: Laitos- ja Huostaan- Niistä tahdonvastaiset Vuosi Perhehoito muu hoito Yhteensä Alle 18v.% Otetut ,9 % ,0 % ,0 % ,0 % ,1 % ,1 % ,2 % (Lastensuojelu tiedonantajapalaute 11/2002) Vuosien välillä lastensuojelulaitosten lukumäärä kasvoi 259 laitoksella, ja vuonna 2000 sijoitetuista lapsista 27 % oli laitoksissa. Merkittävä muutos oli kuitenkin tapahtunut hoitoyksikköjen koossa. Koska hoitoyksiköt ovat pienentyneet, on laitospaikkojen lukumäärä pysynyt lähes samana yksiköiden lisääntymisestä huolimatta. Vuonna 2000 lastensuojelun laitospaikkoja oli suomessa noin 3000 kappaletta (Sosiaalija terveydenhuollon taskutieto 2002.) 4.2 Yksityiset sosiaalipalvelut Yksityiset sosiaalipalvelut ovat yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhus tai päihdehuollon palveluja. Toimintayksiköllä tarkoitetaan lain mukaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa annetaan asiakkaan oman kodin ulkopuolella edellä mainittuja palveluja. Vuonna 2001 yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavista toimintayksiköistä 55% oli järjestöjen tai yhteisöjen ylläpitämiä. Nämä yksiköt tuottivat suurimmaksi osaksi päihdehuollon palveluja. Samana vuonna yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien osuus oli suurin lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidossa sekä kotipalveluissa. Lastensuojelulaitoksia oli yhteensä 172, joista 114 yksikköä toimi yrityspohjaisesti. (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 2 ; Yksityiset sosiaalipalvelut tiedonantajapalaute 13/2002.)

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA

KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA KUINKA PERUSTAN NUORISOKODIN? NUORISOKODIN PERUSTAMISTOIMIA Marjut Patama Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ Patama, Marjut. Kuinka perustan nuorisokodin?,

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA

SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA SE VAATII SITÄ, ETTÄ SÄ OOT IHAN SYDÄMELLÄ SIINÄ TYÖSSÄ MUKANA Sosiaalialan yrittäjyys Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Juulia Kari TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

Uutiset. MilaPro. Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle. 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu. Valmentava johtajuus voimaannuttaa

Uutiset. MilaPro. Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle. 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu. Valmentava johtajuus voimaannuttaa MilaPro Uutiset 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle Lapsen edun argumentaatio Ammatillista tukea sijaisperheille Valmentava johtajuus voimaannuttaa 1/2014

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle Heidi Riihikanto Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ Riihikanto, Heidi. Laadukas Louhela

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot