SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS MITÄ ON AIKUISOPISKELU? KOMPETENSSIT KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT 6 3 OPINTOJEN RAKENNE 8 4 TRADENOMIN AMMATILLISEN KASVUN PORTAAT 9 5 OPINTOJAKSOTAULUKKO 10 6 OPINTOJAKSOKUVAUKSET 12

3 3 1 YHTEYSTIEDOT Varkauden kampus PL 1000 (Osmajoentie 75 C) VARKAUS vaihde (017) fax (017) s-posti: Koulutus- ja kehittämispäällikkö Eeva Ahtianen Opinto-ohjaaja Kaisa Hämäläinen Opintosihteeri Sirkka Sopanen Kirjasto ja tietopalvelu Tietopalvelusihteeri Virpi Paunonen ATK-tuki Atk-suunnittelija Otto Janhunen Opettajat, Varkauden kampus Varkauden kampuksen opettajien yhteystiedot löytyvät alla olevasta osoitteesta

4 4 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Varkaus Millainen liiketoiminta-alan osaaja haluat olla tulevaisuudessa? Kiinnostaako sinua käytännön läheinen työelämälähtöinen opiskelu? Onko sinulla jo aiemmin hankittua liiketoiminnan osaamista, jota haluaisit kehittää ja syventää uudelle osaamisen tasolle? Oletko jo ehtinyt hankkia toisen alaan osaamisen mutta harkitset osaamisesi täydentämistä liiketoimintaosaamisella tai harkitsetko uuden uran luomista liiketoiminnan parissa. Oletpa vahva ammattilainen tai vasta-alka liiketoiminnan parissa, tarjoamme sinulle aikuiskoulutuksena tämän päivän ja tulevaisuuden työelämävaatimukset huomioon ottavaa tradenomin tutkintoon tähtäävää koulutusta. Tulevaisuuden liiketoiminta-alan osaajalta vaaditaan monenlaista osaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Työskentelemmepä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen työntantajan palveluksessa, liiketoiminnan osaajalta vaaditaan liiketoimintaprosessien osaamisen lisäksi yrittäjän ominaisuuksia ja yrittäjämäistä asennetta. Koulutuksen tavoitteena on näiden tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien tiedostaminen ja vahvistaminen. Opetuksen perustana on opetussuunnitelma, jonka pedagogisena lähtökohtana on käsitys tiedon rakentumisesta jatkuvasti kehittyvänä, yhteisöllisenä prosessina. Opiskelu- ja oppimisprosessissa tämä tarkoittaa opiskelijoiden sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisen oppimisen liittämistä työelämässä tarvittaviin käytännön tietoihin ja taitoihin sekä työelämän jatkuvaan muutokseen ja ennakointiin. Koulutusohjelmassa on tavoitteena pitää yllä yhteyksiä alueen elinkeinoelämään erilaisten työelämälähtöisten hankkeiden ja toimeksiantojen kautta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa mm.erilaisten projektien muodossa, jotka räätälöidään kuhunkin opintojaksoon ja opiskelutilanteeseen sopiviksi. Opetussuunnitelman opintojaksot muodostavat linjakkaan kokonaisuuden, jossa lähtökohtana on liiketoimintaosaamisen perusvalmiuksen varmistaminen edeten liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen toiminnan ohjaukseen, esimiestyöhön ja johtajuuteen, unohtamatta kansainvälistyvän yrityksen haasteita ja toimintaympäristöä. Kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden haasteet huomioidaan kunkin opintojakson sisältöjen kautta. Lisäksi, opintoihin on mahdollista sisällyttää ja valita kokonaan verkko-opintoina toteutettavat Kauppiasyrittäjyysopinnot (Ruokakesko Oy). Opiskelun perustana on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelma lähtökohtana on opiskelijan tavoitteet ja urasuunnittelu. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja sen mahdollinen hyödyntäminen opiskelussa selivitetään ns. aiemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -menettelyn (AHOT) mukaisesti. 2.1 MITÄ ON AIKUISOPISKELU? Mitä on tieto tänään? Tieto on muuttunut työvälineeksi, osaamiseksi, jonka voimme tuotteistaa ja myydä osaamista tarvitseville yrityksille ja yhteisöille. Tieto on väline, jota ei voi uusintaa ja teroittaa mekanisilla keinoilla, vaan uutta tietoa luodaan ja vanhaa tietoa teroitetaan ja uudistetaan ainoastaan oppimalla. Uuden tiedon oppiminen merkitsee oman osaamisen tunnistamista ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista sekä itseohjautuvuutta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisen lähtökohtana on uuden tiedon ja tarvittavien taitojen rakentaminen aiemman hankitun osaamisen perustalle. Opiskeltaessa hankitaan sekä uutta tietoa ja sovelletaan oppittua käytännön tehtäviin ja ongelmiin. Oppimiseen liittyy olennaisesti myös taito tunnistaa ongelmien ratkaisujen kannalta oleellisen tiedon merkitys. Tämän taidon opiskelu on myös osa opintoja. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja valmentajana. Hän toimii opittavan tiedon asiantuntijana sekä ohjaa opiskelijaa löytämään opittavan aiheen kannalta oikeata tietoa ja ohjaa hyödyntämään opittua uusien ratkaisumallien löytämistä annettuun tehtävään tai projektin eteenpäin viemiseksi. Opiskelija etenee itsenäisesti toimien aktiivisena tiedon etsijänä ja prosessoijana. Prosessoinnissa liittyvät aiemmin opittu ja

5 uusi tieto sekä tiedon soveltaminen uudeksi ymmärrykseksi. Prosessointia tehdään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opiskelu tovereiden ja ohjaavan opettajan kanssa. Aikuisopiskelu tapahtuu ns. monimuoto-opiskeluna, jossa lähituntien määrä on varsin pieni. Lähitunteja järjestetään kahtena iltana viikossa klo Suurin osa opiskelusta suoritetaan itsenäisenä opiskeluna joko yksilö- tai ryhmätehtävinä. Lähituntien lisäksi opiskelijalla on käytössään Internetissä toimiva Moodle oppimisalusta. Oppimisalustan hyödyntämiseen opastetaan opintojen aloitusvaiheessa. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa kokonaan hyödyntäen Moodle oppimisalustaa. Opiskelijaa opastetaan myös hyödyntämään muita uusia ja nykyaikaisia oppimisen työkaluja. Opintojen aloitusvaiheessa perehdytään myös opiskelutaitojen kehittämiseen. Jokainen opiskelija löytää oman parhaan oppimistyylinsä ja oppii kehittämään sitä entistä paremmaksi. Oppiman oppimisen taitoja, ajankäytön suunnittelua sekä opiskeluvälineiden hyödyntämistä opiskellaan Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojaksolla. Opintojaksolla perhehdytään myös mm. tieteellisen tekstin lukemis- ja kirjoittamisprosesseihin sekä muihin korkeakouluopintojen edellyttämiin valmiuksiin. Opettajien lisäksi opiskelijaryhmää ohjaavat opettatutor sekä opinto-ohjaaja. He opastavat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamisessa sekä urasuunnittelussa. Opettajatuutori käy myös henkilökohtaisia kehityskeskusteluja opiskelijan kanssa. Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä henkilökohtaisissa asioissa. 5 Opetussuunnitelman osaamislähtöisyys muodostuu seuraavista painotuksista: Keskeiset sisällöt Liiketoimintaosaaminen Yrittäjyysosaaminen Verkosto-osaaminen Täydentävä tietämys Teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa Kansainvälistymisen hallinta Erityistietämys - Kauppiasyrittäjyys Opinnot koostuvat Perusopinnoista Ammattiopinnoista Vapaasti valittavista opinnoista Harjoittelusta Opinnäytetyöstä Tradenomin tutkinto yhteensä 60 op 90 op 15 op 30 op 15 op 210 op 2.2 KOMPETENSSIT Itsensä kehittäminen : Osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen. Kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia. Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa.

6 6 Eettinen osaaminen: Osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan. Ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan. Osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: Kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä. Osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Kehittämistoiminnan osaaminen: Osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon Arviointiperusteetin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa. Tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä. Omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään. Ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä saa valmiuksia yrittäjyyteen. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen: Tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallistaloudellisia yhteyksiä. Tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alansa kehittämiseksi. Tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä saa valmiuksia työn johtamiseen. Tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä. Osaa suunnitella ja organisoida toimintaa. Kansainvälisyysosaaminen: Osaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon. Ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa. Osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä. Ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan. 2.3 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT Liiketoimintaosaaminen (core modules) - Tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. - Ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen - Ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä. - Ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti. - Ymmärtää kuinka toimintaympäristön muuttuminen pakottaa organisaation innovatiiviseen muutokseen Yrittäjyysosaaminen (core) - Tunnistaa menestyvän yrittäjyyden edellytykset ja osaa analysoida uusien hankkeiden menestysmahdollisuuksia

7 7 - Löytää ja tunnistaa omat yrittäjyysvalmiudet ja osaa toimia halutessaan yrittäjänä - Omaksuu yrittäjämäisen toimintatavan, on oma-aloitteinen ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan - Ymmärtää yrittäjyyttä yhteiskunnassa ja ammattina - Työskentelee tavoitteellisesti, motivoituneesti ja sitoutuneesti työyhteisössä Verkosto-osaaminen (core modules) - Toimii erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä tulevaisuutta ennakoivalla otteella. - Toimii ammatillisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti ja aktiivisesti verkoston jäsenenä. - Ottaa huomioon kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa. Teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa (support) - osaa hyödyntää teknologiaa liiketoiminnan tukena yrityksen toiminnassa - tuntee teknologian mahdollisuudet liiketoiminnan eri osa-alueilla Kansainvälistymisen hallinta (support) - Osaa hyödyntää kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet - Osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä - Ymmärtää viestinnän merkityksen globaalissa liiketoimintaympäristössä.

8 8 3 OPINTOJEN RAKENNE YHTEISET OPINNOT / STUDIES IN COMMON Liiketoimintaosaamisen opinnot Business Studies Viestintäopinnot Communications Studies Menetelmäopinnot Methodological Studies Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen opinnot Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Opinnäytetyö (15 op) Harjoittelu (30 op)

9 9 4 TRADENOMIN AMMATILLISEN KASVUN PORTAAT Asiantuntijaksi kehittyminen Itsenäinen opiskelu ja vastuu omasta oppimisesta 3. VUODEN OPINNOT Johtamistaidot ja uudet innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet Opiskelija kehittää omia liiketoiminnan / asiakkuuksien johtamisvalmiuksiaan ja syventyy uusiin innovatiivisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa toimia kansainvälisen toimintaympäristön liiketoimintaprosesseissa. 2. VUODEN OPINNOT Verkostoitunut liiketoimintaympäristö Opiskelija osaa toimia verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa asianmukaisesti käyttää kieli- ja viestintätaitojaan ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelu antaa valmiudet tunnistaa kulttuurieroja ja työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä. 1. VUODEN OPINNOT Yrityksen toimintaympäristö ja asiakaslähtöinen liiketoiminta Opiskelija tuntee yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. Opiskelijalla on ammatilliset viestintä-, tietotekniset ja matemaattiset perusvalmiudet. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Ammatillisuuden vahvistuminen

10 10 5 OPINTOJAKSOTAULUKKO LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA (210 op) Tradenomi PERUSOPINNOT (60 op) op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi JBA1500 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1 x JBA2500 Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset 7 x JBA2501 Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu 6 x JBA2502 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet 3 x JBA2503 Taloushallinnon perusteet 4 x JBA2504 Johdon laskentatoimen perusteet 4 x JBA2505 Rahoituksen perusteet 5 x JBA2600 Talousmatematiikka 6 x JBA2700 Kansantalouden perusteet 3 x JBA2800 Tietotekniset taidot 6 x JBCO100 Suomen kieli ja viestintä 6 x JBCR100 Svenska i affärslivet 3 x JBCE100 Business English 6 x AMMATTIOPINNOT JBB3131 Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu 7 x JBB3141 Aloittavan yrityksen markkinointi 5 x JBB3216 Yrittäjänä toimiminen 5 x JBB3135 Talouden ohjaus 3 x JBB3136 Verotus (sis. alv) 5 x JBB3217 Työlainsäädäntö ja palkkahallinto 4 x JBB3235 Asiakassuhteiden hallinta 5 x JBB3160 Logistiset toiminnot 4 x JBB3156 Tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotteen elinkaari, kestävä kehitys JBB3241 Yrityksen kansainvälistyminen 5 x JBB3242 Kansainvälisen kaupan toteutus 3 x JBB3221 Esimiestyö, tiimityö ja henkilöstövoimavarojen johtaminen JBB3126 Projektin hallinta ja toteutus (sekä että) 5 x x JBB3161 Laadunhallinnan perusteet 3 x JBB3116 Tutkimusmenetelmät 4 x JBB3170 Tietotekniikan harjoitustyöt 5 x x x JBB3236 Liiketoimintaverkostojen rakentaminen 3 x KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT JBCE025 Written Business Communication 5 x JBCE024 Intercultural Business English 5 x JBCO110 Yrityksen viestintä 4 x 5 5 x x

11 11 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT JBCR015 Marknadsföring och kommunikation 5 X JDCE031 Refresher English 3 X JBCR020 Ruotsin preppauskurssi 3 X JBE1000 Talousmatematiikan valmentava kurssi 3 X JBE1020 Tietotekniikan valmentava kurssi 3 X JBCQ010 Venäjän kielen perusteet 6 x X JBCS030 Saksan kielen perusteet 6 X x JDCE026 English for International Business 5 x x JBE1070 KYP-Kauppiasyrittäjyyspolku: JBE1071 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 X JBE1072 Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5 X JBE1073 Kaupan henkilöstöjohtaminen 5 X JBE1074 Toiminnan suunnittelu ja seuranta 5 x

12 12 6 OPINTOJAKSOKUVAUKSET PERUSOPINNOT JBA1500 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (1 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman oppimistyylinsä ja ammatilliset tavoitteensa sekä opiskeluympäristön asettamat edellytykset ja rakentaa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Opiskelija ymmärtää ajankäytön hallinnan ja opiskelutaitojen merkityksen opiskelua edistävinä tekijöinä. Keskeiset sisällöt: Tutkintorakenne ja opetussuunnitelma, opiskeluympäristön käytännöt, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, oppimistyylit ja oppimaan oppiminen, ajankäytön hallinta.. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat ja esittävät luennot, oppimistyylitestit, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta, ohjauskeskustelut. Arviointiasteikko: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointiperusteet: Omatoimiset tehtävät ja ohjauskeskustelut. Opiskelumateriaali: Opinto-opas, materiaali mainittu Moodlessa. JBA2500 Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset (7 op) Yritystoiminta (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää yrityksen perustoimintatavat ja edellytykset sekä suhteen sen toimintaympäristöön. Opiskelija osaa kuvata toimivan yrityksen sidosryhmäsuhteet ja toimintaprosessin. Opiskelija asennoituu myönteisesti yrittäjyyteen myös omana uravaihtoehtonaan. Keskeiset sisällöt: Yrittäjyys, yrityksen sidosryhmäsuhteet, yrityksen toimintaprosessi. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, itsenäinen case-tehtävä ja raportti, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, case-tehtävän arviointi, jatkuva arviointi. Yrityksen oikeudelliset kysymykset (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee elinkeinon harjoittamisesta ja yrityksen perustamisesta koskevan lainsäädännön pääpiirteet ja osaa soveltaa sääntöjä sekä sisäistää yritystoiminnan reilun pelin hengen. Keskeiset sisällöt: Yrityslainsäädäntö, yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet, velkasuhteet, liikekilpailu, työsuhteen oikeudelliset kysymykset. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, itsenäinen case-tehtävä ja raportti, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, case-tehtävän arviointi, jatkuva arviointi. JBA2501 Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu markkinointilähtöisen ajattelutavan. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin tehtävät liikeidean toteuttamisessa ja markkinoinnin yhteyden muuhun liiketoimintaan. Opiskelija näkee markkinoinnin kokonaisuutena, hallitsee perustermit ja -teoriat, sekä tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja ymmärtää niiden merkityksen ja sisällön. Opiskelija tutustuu markkinoinnin toimintamuotoihin ja ymmärtää asiakkaan ja muiden sidosryhmien merkityksen markkinoinnissa. Opiskelija tuntee asiakaspalveluprosessin ja myyntiprosessin vaiheet sekä niihin liittyvät teoriat. Opiskelija osaa nimetä ensivaikutelman, asiakassuhteen ja kantaasiakkuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä tietää, miten reklamaatioita on hyvä hoitaa. Keskeiset sisällöt: Markkinoinnin käsite ja tehtävät. Markkinointiajattelun kehitysvaiheet. Markkinoinnin toimintamuodot: ulkoinen, sisäinen, vuorovaikutteinen ja jälkimarkkinointi. Markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö sekä erityisesti kysyntäja kilpailuympäristön osatekijät. Markkinoinnin kohderyhmät ja segmentoinnin perusteet. Markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden yhteys liikeideaan sekä markkinoinnin suunnittelun ja seurannan kytkeytyminen yrityksen kokonaisuuteen. Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet. Asiakkaan odotusten syntyminen ja niihin vastaaminen. Erilaiset asiakkaat. Asiakaspalveluprosessi (kuluttajamarkkinoinnissa) ja myyntiprosessi (business-tobusiness -markkinoinnissa). Ensivaikutelma, reklamaatiot, asiakassuhteen rakentaminen, asiakasuskollisuus, kanta-asiakkuus. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, case-tehtävä sekä kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, jossa luennot, artikkelit ja kirjallisuus sekä case-tehtävän raportti. Opiskelumateriaali: Kotler Philip: Marketing - an Introduction, Prentice Hall. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson JBA2502 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu Suomen ja EU:n oikeusjärjestyksen periaatteet sekä tutustuu yleisten sopimusoikeutta ja irtaimen kauppaa koskeviin normeihin.

13 13 Keskeiset sisällöt: Suomen ja EU:n oikeusjärjestys, sopimusoikeus, valtion ja kunnan hallinto-organisaatio, hallinto-oikeudellista päätöksentekoa säätelevä lainsäädäntö. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, oikeustapausanalyysi, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, oikeustapausanalyysin Arviointiperusteet. Opiskelumateriaali: Ojajärvi, J., Vainio, S., (toim.) Ammattikorkeakoulun juridiikka I, Otava JBA2503 Taloushallinnon perusteet (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrityksen tuloksen muodostumiseen sekä välilliseen ja välittömään verotukseen vaikuttavat keskeiset asiat. Hän osaa tehdä pienen yksityisliikkeen kirjanpitoa, tuloslaskelman ja taseen sekä tulkita tilinpäätöksen sisältöä. Keskeiset sisällöt: Laskentatoimen rooli yrityksessä, kannattavuuteen vaikuttavat asiat ja tuloksen muodostuminen. Perehtyminen tuloslaskemaan ja taseeseen ja kirjanpidon perusajatukseen sekä arvonlisäveron käsittelyyn kirjanpidossa. Yrityksen välittömän verotuksen pääpiirteet. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti. Opiskelumateriaali: Tomperi, S Käytännön kirjanpito, soveltuvin osin. Edita. Helsinki. JBA2504 Johdon laskentatoimen perusteet (4 op) Tavoite: Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen tulos- ja kassabudjetin sekä erilaisia kannattavuuslaskelmia katetuottolaskentaa soveltaen. Keskeiset sisällöt: Kannattavuuslaskenta, erityisesti katetuottolaskenta, hinnoittelu, budjetointi Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti. Opiskelumateriaali: Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E Johdon laskentatoimi, soveltuvin osin. Edita. Helsinki. Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusteet/ Basics of Accounting. JBA2505 Rahoituksen perusteet (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii perustiedot ja -käsitteet yrityksen rahoituksesta ja rahoitussuunnittelusta. Opiskelija tuntee eri rahoitusmuodot ja -vaihtoehdot ja osaa vertailla niitä keskenään sekä tietää rahoitusmarkkinoiden yleiset toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää rahoituksen merkityksen keskeisenä yritystoiminnan osa-alueena. Keskeiset sisällöt: Yritysrahoituksen perusasiat. Investointivaihtoehtojen vertailu. Käyttöpääoma ja sen analysointi. Tilinpäätösanalyysin alkeet. Rahoitusmarkkinoiden toiminta. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, työelämän käytäntöihin tutustuminen, kirjallisuus Arviointiperusteet: Tentti, ryhmissä tehtävä oppimistehtävä ja sen esittäminen arvioidaan. Opiskelumateriaali: Leppiniemi, J Rahoitus. WSOY. Helsinki. JBA2600 Talousmatematiikka (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee liike-elämässä vakiintuneet talousmatemaattiset termit ja käsitteet ja hallitsee peruslaskutoimitukset ja niiden sovellukset. Opiskelija ymmärtää, että matematiikka on hyödyllinen ja tehokas työkalu ratkaistaessa työelämässä päivittäin esiintyviä ongelmia ja analysoitaessa talouselämää ja siellä esiintyviä säännönmukaisuuksia. Opiskelija tunnistaa eri laskentamenetelmien tunnuspiirteet, osaa tulkita ja vertailla eri menetelmillä saatuja tuloksia ja analyysejä keskenään. Keskeiset sisällöt: Arvonlisä- ja henkilöverotus. Katetuottolaskelma, kustannus- ja tuottofunktio, rajatuotto ja rajakustannus. Indeksit ja rahanarvo. Valuuttakurssit, Valuutat ja ulkomaan kauppa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Jaksolliset suoritukset. Rahoitusmuotojen ja investointilaskelmien matematiikkaa. Excelin käyttö talousmatematiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset, kirjallisuus Arviointiperusteet: Kaksi tenttiä. Harjoitustehtävien bonuspisteet lisätään tenttipistemäärään. Opiskelumateriaali: Pulkkinen, P. & Holopainen, M Talous- ja rahoitusmatematiikka. WSOY. Helsinki. JBA2700 Kansantalouden perusteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kansantalouden peruskäsitteisiin sekä perehtyy yrityksen toiminnan teoreettisiin perusteisiin sekä kansantalouden kiertokulkumalliin. Keskeiset sisällöt: Kansantalouden peruskäsitteet ja -mekanismit mikro- ja makrotasolla, hinnanmuodostus, kuluttajan taloudellinen käyttäytyminen, yrityksen toiminnan teoreettiset perusteet, kokonaiskysyntä ja BKT, suhdannevaihtelut, rahatalous Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Tentti Opiskelumateriaali: Pekkarinen, J., Sutela, P., Avain kansantaloustieteeseen. Uusin painos. WSOY. JBA2800 Tietotekniset taidot (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää oppilaitoksen tietokoneita ja verkkoa opiskelun

14 14 vaatimissa tehtävissä. Hän osaa käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia (taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja tietokannat). Opiskelija osaa tietotekniikan perusteorian sekä sähköpostin ja Internetin turvallisen käytön. Kurssin aikana opiskelija osallistuu A- ajokorttitutkinnon osa-kokeisiin ja modulikokeet hyväksytysti suoritettuaan hän voi lunastaa itselleen A-ajo-korttitodistuksen Keskeiset sisällöt: Laitteiston käyttö, tietotekniikan perusteoria, työvälineohjelmat, sähköpostin ja Internetin turvallinen käyttö. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arvointiasteikko: Suoritusmerkintä (hyväksytty/- hylätty) Arviointiperusteet: Opiskelijan palauttamat harjoitukset ja A- ajokorttikokeet. Edeltävät opinnot: - JBCO100 Suomen kieli ja viestintä (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa toimia esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa ja kirjoittaa jäsenneltyjä ja ymmärrettäviä tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja kehittää omia suomen kielen ja viestinnän taitojaan ja käyttää hyväkseen saamaansa palautetta. Lisäksi opiskelija osaa tulkita ja tuottaa tutkimus- ja kehitystyön kirjallisia ja suullisia raportteja. Hän osaa arvioida tiedonlähteitä kriittisesti ja käyttää niitä asianmukaisesti. Opiskelija hallitsee myös tekstinkäsittelyn perusteet. Keskeiset sisällöt: Asiatyylinen viestintä, työelämän tekstilajit, raportointi, ryhmäviestintätaidot, esiintymistaidot sekä tekstinkäsittely ja asiakirjojen kirjoittaminen Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kirjalliset ja suulliset tehtäväksiannot ja tentti. Tekstinkäsittelyn A- korttikoe. JBCR100 Svenska i affärslivet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, jota julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki ja ammattikorkeakouluasetus edellyttävät korkeakoulututkinnon suorittaneelta opiskelijalta. Opiskelija osaa kertoa itsestään ja työstään sekä osaa viestiä asiakaslähtöisesti. Keskeiset sisällöt: Kirjallinen ja suullinen viestintä, työnhakuprosessi, työympäristö ja sen toiminnot, liike-elämän prosessit, puhelinviestintä, asiakaspalvelun perustilanteet. Suoritustavat/Toteutustavat: aktivoivat luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset. Arviointiperusteet: kirjallinen tentti, suullisen esityksen Arviointiperusteet. Ruotsin kielen taito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa, numerot 1-3 vastaavat arvosanaa tyydyttävä, 4-5 arvosanaa hyvä. Opiskelumateriaali: Soveltuvat osat teoksesta Peltonen-Kukkasniemi-Auvinen. JBCE100 Business English (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää liikeelämän arkipäiväisissä viestintätilanteissa tarvittavaa ammatillista sanastoa sekä kuhunkin tilanteeseen sopivaa suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyliä. Monikulttuurisen työyhteisön haasteisiin perehdytään kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelijan kieliminä vahvistuu sekä kansainvälisen toimintaympäristön ja siinä tarvittavien viestinnällisten näkökulmien ymmärrys kasvaa. Keskeiset sisällöt: Työnhakuprosessi, CV:n laatiminen, henkilöstöhallinnossa käytettävään terminologiaan tutustuminen, liike-elämän viestintätilanteet, ammattisanastoa ja ilmaisuja liittyen organisaatioiden ja yritysten rakenteeseen, yritysesittelyjä. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, virtuaaliset harjoitukset, presentaatiot Arviointiperusteet: Yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien Arviointiperusteet. Kirjalliset sekä suulliset esitykset arvioidaan kukin asteikolla 0-5. AMMATTIOPINNOT JBB3131 Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (7 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee yrityksen kokonaissuunnittelujärjestelmän ja sen osat. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisprosessin sekä osaa toteuttaa yrityksen perustamistoimenpiteet. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija ymmärtää yrityksen yhteistoimintajärjestelmänä ja tuntee organisoinnin osa-alueet ja periaatteet sekä osa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien tärkeyden yrityksen päätöksenteossa ja toiminnassa sekä ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Keskeiset sisällöt: Strateginen ja operatiivinen suunnittelu, liiketoiminnan kokonaissuunnittelu, organisointi, yrityksen perustamisprosessi, liiketoimintasuunnitelma, yritystoiminnan etiikka. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi.

15 15 Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot JBB3141 Aloittavan yrityksen markkinointi (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin ja ymmärtää niiden vaikutuksen toiminnan suunnittelulle. Opiskelija tuntee uutuustuotteen omaksumispro-sessin ja lanseerausmarkkinoinnin perusstrategiat. Hän syventää osaamistaan markkinoinnin kilpailukeinojen hallinnassa ja ymmärtää brandin merkityksen yritykselle. Opiskelija oppii markkinointiviestinnän keinot ja hallitsee niiden yhdistämisen muiden markkinoinnin kilpailukeinojen kanssa tavoitteelliseksi lyhyen aikavälin markkinointisuunnitelmaksi. Keskeiset sisällöt: Uuden yrityksen ja uutuustuotteen omaksumisprosessit, lanseerausmarkkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden yhdistäminen tavoitteelliseksi markkinointimixiksi; tuotteistaminen ja brandin rakentaminen, hinta kilpailukeinona, tuotteen jakelun suunnittelu, markkinointiviestinnän strategiat, kampanjasuunnitelmat, markkinoinnin vuosisuunnitelma. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, case-tehtävä sekä kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, jossa luennot, artikkelit ja kirjallisuus sekä case-tehtävän raportti. Opiskelumateriaali: Kotler P, Principles of Marketing, latest edition. Vuokko, P. Markkinointiviestintä. Aaker, D. Building Strong Brands. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu JBB3216 Yrittäjänä toimiminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa omat yrittäjävalmiutensa ja sekä osaa arvioida ja kehittää niitä. Opiskelija arvioi yrittäjyyttä omana uravaihtoehtonaan. Hän omaksuu yrittäjämäisen aktiivisen ja vastuullisen toimintatavan ja asenteen. Opiskelija osaa suunnitella ajankäyttöään ja suhteuttaa yrittäjänä toimimisen omaan elämänhallintaansa ihmisenä. Keskeiset sisällöt: Yrittäjäominaisuudet ja valmiudet. Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys. Yrittäjyys ammattina. Yrittäjyyden edut ja ongelmat. Yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjän elämänhallinta ja ajankäytönhallinta. Yrittäjyys yhteiskunnassa. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus.. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot. JBB3135 Talouden ohjaus (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee talouden ohjauksen osa-alueet ja ohjausmenetelmät ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen talouden johtamisessa. Hän tuntee erilaisia budjetointimenetelmiä, budjetin rakenteen eri osaalueineen ja osaa laatia yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät budjetit ja seurata vertailulaskelmien avulla budjettien toteutumista. Hän osaa analysoida tilinpäätösraporttien pohjalta laskettujen tunnuslukujen avulla yrityksen kannattavuutta ja rahoituksellista asemaa sekä tehdä yrityksen taloudellista tilaa koskevia raportteja. Keskeiset sisällöt: Talouden ohjauksen peruskäsitteet ja johtamisen vuosikello. Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja budjettiseuranta. Tilinpäätöksen tulkinta; mitä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma kertovat? Tunnuslukuanalyysi; kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut ja niistä tehtävät johtopäätökset. Raportointi Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusopinnot JBB3136 Verotus (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja elinkeinotulon verotuksen keskeisen lainsäädännön ja osaa ottaa sen huomioon yrityksen talouden hoidossa. Hän osaa osaa laatia arvonlisäveroa, henkilö- ja elinkeinoverotusta koskevat laskelmat ja ilmoitukset sekä suunnitella yrityken tilinpäätöksen ottaen huomioon tilinpäätöstä ja verotusta koskevan lainsäädännön ja sidosryhmien tulosodotukset.. Keskeiset sisällöt: Arvonlisäverotus- ja elinkeinoverolainsääsdäntö, verotuslaskelmien laadinta eri yritysmuodoissa, ilmoitusmenettely, tilinpäätöksen suunnittelu. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti ja palautettava harjoitustehtävä. Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusopinnot JBB3217 Työlainsäädäntö ja palkkahallinto (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisen työlainsäädännön, palkkahallinnon ja palkanlaskennan peruskäsitteet sekä osaa soveltaa oppimaansa palkkahallinnon työtehtävissä. Keskeiset sisällöt: Työlainsäädäntö, palkkauksen perusteet, palkan verotus ja palkasta tehtävät vähen-nykset. Luontoisedut, henkilökuntaedut, kustannustenkorvaukset, työnantajan maksut ja tilitykset sekä ilmoitukset, palkkakirjanpito Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot ja harjoitukset

16 16 Arviointiperusteet:Tentti 50% harjoitustehtävä 50 % alussa JBB3235 Asiakassuhteiden hallinta (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakkuusajattelun merkityksen yrityksen liiketoiminnalle. Hän oppii asiakkuuksien eri osa-alueet, asiakaslähtöisyyden, asiakastarpeiden merkityksen ja niiden tunnistamisen. Opiskelija ymmärtää myös asiakassuhteen hallinnan merkityksen ja sen antaman lisäarvon (CRM). Samalla opiskelija oppii käyttämään asiakassuhteen hallinnan työkaluja ja ymmärtää suunnittelun ja ohjauksen merkityksen yritystoiminnassa ja markkinoinnissa. Hän tutustuu myös asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen ja suunnitelmiin sekä one-to-one markkinoinnin periaatteisiin. Keskeiset sisällöt: Asiakkuusajattelu ja asiakkuuksien strateginen merkitys. Asiakassuhteen elinkaari ja asiakasanalyysit. Asiakashallinnan työvälineitä tai menetelmiä (Asiakastyytyväisyys, asiakasanalyysit ja asiakaskannattavuus, asiakaspääoman hallinta ja sen arvon mittaaminen, myynnin suunnittelu ja ohjaus.) Kuluttaja-asiakkuuksien uskollisuuden johtaminen. One-to-one markkinointi. Asiakkuuksien ja markkinoinnin johtaminen, suunnittelun työkalut ja suunnitelmat. Liiketoiminnan asiakaslähtöinen suunnittelu. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, ryhmätyöt, kirjallisuuteen tutustuminen, artikkelit. Arviointiperusteet: Tentti (50 %), harjoitustehtävät ( 50 %) Opiskelumateriaali: Kotler, P., Armstrong, G Principles of marketing, latest edition. Kotler P. Marketing management, latest edition. Hellman et al. Asiakasjohtamisen työkirja. Feurst. O. One to one markkinointi Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu, Aloittavan yrityksen markkinointi JBB3160 Logistiset toiminnot (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen logistisen prosessin sekä ymmärtää logististen toimintojen merkityksen yrityksen kannattavuudelle. Opiskelija osaa hyödyntää oston-, varaston- ja kuljetuksensuunnittelun perusmenetelmiä. Keskeiset sisällöt: Logistinen ketju, ostoprosessi, tilausprosessi, varaston suunnittelu/tarkkailu ja varastointi, kuljetustavat ja päätökset, tilausohjattu/- varasto-ohjattu logistiikka, ketjujen logistiikka/- verkostoituminen, logistiikkaan liittyvät tietojärjestelmät, logistiikkaan liittyvä juridiikka. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, kirjallisuus Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi Opiskelumateriaali: Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot. JBB3156 Tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotteen elinkaari, kestävä kehitys (5 op) Osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää tuotteen merkityksen yrityskuvan ja kilpailuedun muodostamisessa. Opiskelija ymmärtää Design Managementin, tuotekonseptin ja ympäristönmyötäisen ajattelun ja kestävän kehityksen merkityksen tuotteen elinkaaressa. Opiskelija tuntee tuotteistamisen ja palvelujen tuotteistamisen sekä tuotteiden kaupallistamisen perusteet. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun periaatteet, toimintaohjelmat, mittaristot ja indikaattorit ja ymmärtää niiden merkityksen omalla toimialallaan sekä tuntee omalla toimialallaan innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen. Opiskelija osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia kaupallisia tuotepäätöksiä. Keskeiset sisällöt: Tuotepäätökset, kilpailuetu, riskit, yrityskuva, kestävä kehitys, tuotteiden ympäristövaikutukset ja tuotteen elinkaariajattelu, design management, tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotekehityksen perusteet, ympäristönsuojelu ja sen ohjauskeinot, kestävä kehitys liiketoiminnassa, ympäristönhallintajärjestelmät ja standardit. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu itseopiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tehtävätoimeksiannot, tentti, jatkuva arviointi. Opiskelumateriaali: Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Parantainen, J. Tuotteistaminen, rakenna palvelusta tuote 10 päivässä, Heiskanen, E. (toim). Ympäristö ja liiketoiminta, Linnanen, L. Ympäristöjohtaminen, elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. Tuula, P. Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Edeltävät opinnot: Liiketalouden perusopinnot. JBB3241 Yrityksen kansainvälistyminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa arvioida yrityksen kansainvälistymisen markkina- ja yrityskohtaiset edellytyksiä, haasteita ja riskejä. Opiskelija perehtyy ja osaa hakea kansainvälistyvän yrityksen informaatio- ja avustuslähteitä sekä - organisaatioita. Opiskelija tuntee ja osaa arvioida yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksia, eri muotoja ja operaatiovaihtoehtoja sekä ymmärtää verkostoitumisen kansainvälistymismahdollisuutena. Opiskelija perehtyy eri jakelukanavavaihtoehtoihin. Keskeiset sisällöt: Yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät sisäiset ja ulkoiset haasteet ja riskit sekä yrityskohtaiset edellytykset. Kansainvälistymisessä auttavat organisaatiot ja tietolähteet. Yrityksen kansainvälistymismuodot. Jakelukanavat. Kansainvälistymiseen liittyvät yritysverkostot. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu itseopiskelu, raportti/suunnitelma ja kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tehtävätoimeksiannot, tentti, jatkuva arviointi.

17 17 Opiskelumateriaali: Pirnes H.& Kukkola E. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja, Karhu K. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. Ahokangas, P. & Pihkala, T. Kansainvälistyvä yritys. Vahvaselkä, I. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Edeltävät opinnot: Liiketalouden perusopinnot JBB3242 Kansainvälisen kaupan toteutus (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan ja erityisesti vientikaupan tilaustoimitusketjun vaiheiden käytännön toteutuksen. Opiskelija tuntee kansainvälisen vienti- ja tuontiprosessit ja niihin liittyvät asiakirjat sekä liiketoiminnan sähköisiä sovelluksia kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä osaa soveltaa näitä omassa toiminnassaan. Opiskelija tuntee erilaiset kansainväliset liiketoimintaympäristöt sekä liiketoiminnan ja kaupan esteet sekä osaa arvioida näiden merkityksen kansainvälisessä kaupassa. Keskeiset sisällöt: Kansainvälisen kaupan tilaustoimitusketju ja sen osa-alueiden toiminta. Vienti- ja tuontiprosessin sisältö ja vaiheet sekä niihin liittyvät tehtävät ja asiakirjat. Kansainväliset liiketoimintaympäristöt, liiketoiminnan ja kaupan esteet. Liiketoiminnan sähköisiä sovelluksia (mm. tilaukset, laskutus, tullaus, TYVI-palvelu) kansainvälisessä kaupassa ja liiketoiminnassa. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, raportti ja kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Opiskelumateriaali: Fintra. Vientikaupan asiakirjat. HSKK. Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat. HSKK. Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus. Pirnes H.& Kukkola E. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja, Karhu K. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Edeltävät opinnot: Yrityksen kansainvälistyminen JBB3221 Esimiestyö, tiimityö ja henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kannustavan johtamisen merkityksen henkilöjohtamisessa sekä yhteistyön/tiimiytymisen tärkeyden. Hän tuntee työkäyttäytymisen perustekijät ja henkilöjohtamisen osatehtävät sekä tiimien muotoutumisen. Hän osaa toimia tiimin rakentavana jäsenenä sekä johtajana. Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen, niiden ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen sekä yrityksen että henkilökunnan näkökulmilta. Hän tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen osaalueet ja osaa niiden toteuttamista. Keskeiset sisällöt: Työkäyttäytyminen ja työmotivaatio. Henkilöjohtaminen. Vuorovaikutus työyhteisössä. Työryhmien ja tiimien muodostaminen ja toiminta, niissä työskentely ja niiden toiminnan johtaminen. Henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, henkilöstön ja osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työsuojelu. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus.. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Edeltävät opinnot: Liiketloudelliset perusopinnot. JBB3126 Projektin hallinta ja toteutus (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu projektitoiminnan peruskäsitteet ja toimintatavat. Hän osaa laatia projektisuunnitelman, käynnistää ja organisoida projektin, johtaa projektiryhmää ja ohjata projektin toteutusta. Keskeiset sisällöt: Projekti ja projektin elinkaari, projektityypit, projektin organisointi, projektin vaiheistus ja ositus sekä aikataulutus, riskit, projektin valvonta ja ohjaus, viestintä ja dokumentointi. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, projektisuunnitelma, projektin toteuttaminen Arviointiperusteet: Ryhmätyöt: hyväksytty/hylätty. Projektisuunnitelma ja tentti/toteutettu projekti sekä projektin loppuraportti. Opiskelumateriaali: Ruuska: Projekti hallintaan. TAI Ruuska: Pidä projektihallinnassa TAI Kettunen: Onnistu projektissa TAI jonkin muu vastaava perusteos. Pelin: Projektihallinnan käsikirja. Nettiaineisto. Edeltävä opinnot: Liiketalouden perusopinnot. JBB3161 Laadunhallinnan perusteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laatuajattelun lähtökohdat, ymmärtää laadun ja sen kehittämisen merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija tutustuu laatu-/toimintajärjestelmien perusperiaatteisiin, laadunhallinta-, arviointi- ja kehittämismenetelmiin. Opiskelija ymmärtää, mitä haasteita kansainvälistyminen, yritysverkostot ja verkostoituminen asettavat laadunhallinnalle. Keskeiset sisällöt: Laadunhallinnan peruskäsitteet, laatu ja kilpailukyky, laatu-/toimintajärjestelmän rakenne ja sisältö, laadunhallinta-, arviointi- ja kehittämismenetelmät. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, oppimistehtävä ja sen esittäminen arvioidaan Opiskelumateriaali: Lecklin, O Laatu yrityksen menestystekijänä; Laatukeskus: EFQM - kriteeristö, artikkelit JBB3116 Tutkimusmenetelmät (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii valmiudet liiketaloudellisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä valmiudet

18 18 tutustua oman ammattialansa tutkimukseen ja tutkimustuloksiin. Opiskelija omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä osaa soveltaa oppimaansa oman opinnäytetyönsä suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeiset sisällöt: Johdatus metodologiaan, tutkimuksen peruskäsitteitä, tutkimusaineistot ja niiden hankinta, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen suorittaminen käytännössä, tutkimusetiikka, tutkimus työelämässä, opinnäytetyöprosessi Suoritustavat / Toteutustavat: esittävät luennot, aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen Arviointiperusteet: Portfolion, joka sisältää yksilöja pienryhmäharjoitusten ja tehtävien tuotokset, sisällön vertaisarviointi Opiskelumateriaali: : Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Heikkilä, T Tilastollinen tutkimus. Tutkimusraportit. Opinnäytetyöprosessin ohjeet ja dokumentit. Opiskelijoiden ja opettajan tuottama materiaali. JBB3236 Liiketoimintaverkostojen rakentaminen (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia liiketoiminnassan. Keskeiset sisällöt: Liiketoiminnan erilaiset verkostot, verkostoituminen käytännössä. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, verkoistumissuunnitelma Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty Arviointiperusteet: Verkostoitumissuunnitelma sekä loppuraportti. Opiskelumateriaali: Toivola, T. Vekostoituva yrittäjyys strategiana kumppanuus, Hakanen, M. ym. Verkostojen strategiat menesty yhteistyössä. Tikkanen, H. ym. Projektimarkkinointi: projektiliiketoiminnan asiakassuhteet, verkostot ja ansainta. Valkokari, K. toim. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Edeltävät opinnot: Pääosa ammattiopinnoista. JBB3170 Tietotekniikan harjoitustyöt (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan ja työssään sekä kykenee itsenäisesti kehittämään omaa tietoteknistä osaamistaan. Keskeiset sisällöt: Opiskelijan muihin opintoihin ja/tai työhön liittyvät käytännön projektit. Jokainen opiskelija valitsee itseään kiinnostavan projektiaiheen. Opintojakso voi koostua yhdestä isosta tai useammasta pienestä projektista. Suoritustavat / Toteutustavat: Ohjatut harjoitukset, harjoitustyöt Arviointiasteikko: Suoritusmerkintä (hyväksytty/- hylätty). Arviointiperusteet: Harjoitustyö(t) alussa projektikohtaisesti. Edeltävät opinnot: Tietotekniset taidot KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT JBCE025 Written Business Communication (5 op) Osaamistavoitteet: Students will become familiar with the routine documents needed in the business world today and learn to create and answer normal correspondence in English. Both written and oral communication skills will be improved. Keskeiset sisällöt: Terms and style of business language, messages, layout of business letters, inquiries, quotations, orders and confirmations, meetings, goodwill in business, writing a thesis/ an abstract. Suoritustavat / Toteutustavat: Introductory and stimulating lectures, guided exercises, presentations. Arviointiperusteet: Assignments, portfolio and/or exam. Opiskelumateriaali: Provided by teacher Edeltävät opinnot: Business English JBCE024 Intercultural Business English (5 op) Osaamistavoitteet: The students will deepen their knowledge on a specific culture and learn to understand the need for sensitivity and adaptation in intercultural communication when encountering people from different cultural backgrounds as well as different subcultures and company cultures. The students familiarize themselves with a particular culture and carry out a small-scale study on cultural aspects of a certain multicultural business enterprise or a specific culture of their own interest. Keskeiset sisällöt: Concepts of culture, communication styles, cultural and national identity, intercultural cooperation and differences, company cultures. Suoritustavat / Toteutustavat: Stimulating and introductory lectures and/or participating in a seminar, literature, articles and cases, individual assignment. Arvointiasteikko: 0-5 Arviointiperusteet: Presentations and/or assignment(s). Opiskelumateriaali: Trompenaars, F. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Nicolas Brealey Publishing, 1997 (or later). Bartlett, C. & Davidsson, A. Improve Your Global Competence, Lewis, R.D. When Cultures Collide: Managing Successfully Across Cultures, 1997 (or later). JBCO110 Yrityksen viestintä (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen viestinnän osa-alueet ja perehtyy viestinnän tehtäviin ja merkitykseen. Hän osaa kirjoittaa kaupanteon, rekrytoinnin ja suhdetoiminnan vaatimia tekstejä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

19 19 Keskeiset sisällöt: Yrityksen viestintätehtävät, viestintäjärjestelmät, asiantuntijan esiintymistaito, neuvottelu- ja kokousviestintä, kaupan ja markkinoinnin tekstilajit, tiedottaminen. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kirjalliset ja suulliset tehtäväksiannot ja tentti. Opiskelumateriaali: Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M.-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Edita. Helsinki. Edeltävät opinnot: Suomen kieli ja viestintä VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT JBE1000 Talousmatematiikan valmentava kurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa tietoja ja taitoja lukion lyhyen oppimäärän keskeisistä aiheista. Opiskelija oppii käyttämään matematiikkaa apuvälineenä erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija ymmärtää, että matematiikan opiskelu on tehokas väline johdonmukaisen ajattelun harjaannuttamisessa. Ahkera harjoittelu vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja valmiutta selviytyä matemaattisista tehtävistä. Keskeiset sisällöt: Prosenttilaskut. Peruslaskutoimitukset. Potenssit. Juuret. Logaritmit. Ensimmäisen asteen yhtälö. Yhtälöpari. Toisen asteen yhtälö. Derivaatta. Derivoimissäännöt. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Tentti. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty arvosanalla. Opiskelumateriaali: Pulkkinen, P. & Holopainen, M Talous- ja rahoitusmatematiikka. WSOY. Helsinki. Opettajan jakama materiaali. JBE1020 Tietotekniikan valmentava kurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet suoriutua Tietotekniset taidot -kurssista ja A- ajokorttikokeen kaikista moduleista. Keskeiset sisällöt: Käyttöjärjestelmän peruskäyttötaidot kuten resurssienhallinta, apuohjelmat, leikepöytä ja tiedostojen hallinta. Työvälineohjelmat. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Harjoitukset ja A- ajokorttikokeet. Edeltävät opinnot: - JDCE031 Refresher English (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija päivittää sekä kielen oppimistaitojaan että englannin kielen keskeisiä kieliopillisia rakenteita. Keskeiset sisällöt: Kielen opiskelun strategiat, keskeiset kieliopilliset rakenteet Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, virtuaaliset harjoitukset. Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien arviointi. Kirjalliset sekä suulliset esitykset arvioidaan kukin asteikolla 0-5. JBCR020 Ruotsin preppauskurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja perussanaston. Keskeiset sisällöt: Perusrakenteet, perussanasto. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset. Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti. Opiskelumateriaali: Sovitaan opintojakson JBCR015 Marknadsföring och kommunikation (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa liikeelämän sanastoaan ja kykyään kommunikoida eri viestintätilanteissa pohjoismaalaisten kanssa. Hän osaa laatia kirjallisia liikeviestinnän asiakirjoja. Opiskelija pystyy kommunikoimaan sujuvasti esim. puhelimessa ja messuilla ja hän selviytyy neuvottelutilanteissa ja osaa vastaanottaa pohjoismaalaisia vieraita ottaen kulttuurierot huomioon. Keskeiset sisällöt: Kyselyt ja niihin vastaaminen, tarjouspyyntö, tarjous ja vastatarjous, tilaus ja tilausvahvistus, saatekirjeet, toimitustavat ja toimitusehdot, PR-kirjeet. Suoritustavat/ Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, presentaatiot. Arviointiperusteet: Tentti, yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien arviointi. JDCE026 English for International Business (5 op) Osaamistavoitteet: The students improve their command of English in communicating effectively with international business associates and appreciating how culturally determined values and stereotypes affect business styles. The students know the terminology of international business transactions and logistics, including invoices, packing and dispatch. The students deepen their knowledge on cultural issues connected with multinational corporations. Keskeiset sisällöt: Vocabulary and phrases used in international business setting, international business transactions, exporting and importing, Incoterms, logistics, invoices. Suoritustavat / Toteutustavat: Stimulating lectures, introductory lectures and guided exercises, online exercises, presentations.

20 20 Arviointiperusteet: Assessing individual and pair assignments. Each written and oral assignment will be assessed on the scale 0-5. Opiskelumateriaali: To be announced at the beginning of the course. Edeltävät opinnot: Business English JBCQ010 Venäjän kielen perusteet (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää venäjän ääntämisen ja intonaation perusteet. Opiskelija hallitsee kyrilliset kauno- ja painokirjaimet, sekä kielen perusrakenteet ja sanaston. Keskeiset sisällöt: Yksinkertaiset viestintätilanteet, perussanasto, perusrakenteet. Suoritustavat/ Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista tenttiä ja kaksi suullista paritenttiä. Opettajalle palautettavien kirjallisten etätehtävien arviointi. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (väh. 75%). JBCS030 Saksan kielen perusteet (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet ja sanaston, selviytyy jokapäiväisistä puhetilanteista sekä oppii kertomaan itsestään saksan kielellä. Keskeiset sisällöt: Suullinen ja kirjallinen perusviestintä vapaa-aikana ja työelämässä. Itsestä, opiskelu- ja työympäristöstä kertominen, asuminen. Kieliopin perusteet. Suoritustavat / Toteutustavat: Luennot, ohjatut suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen tunneille (läsnäolovelvoite 75%). Arviointiperusteet: Palautettavat tehtävät, osakokeet ja jatkuva näyttö. JBE1070 KYP Kauppiasyrittäjyyspolku (5-20 op) Oppimisprosessin omistaa Ruokakesko Oy. Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Kauppiasyrittäjyyspolun tavoitteena on tiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa vähittäiskauppayrittäjyydelle päivittäistavarakaupassa tai vastuullisissa tehtävissä toimimiselle päivittäistavaramarkkinoilla Keskeiset sisällöt: Tiedollinen osuus jakautuu neljään opintojaksoon, á 5 op, yht. 20 op. JBE1071 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö (5 op) Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys päivittäistavarakaupan toiminnasta Suomessa ja hänen ymmärryksensä päivittäistavarakaupan nykytilanteen taustoista lisääntyy. Opiskelija oppii kaupankäynnin eri muodot ja myymälätyypit. Opiskelija ymmärtää päivittäistavarakauppojen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä paikallisten markkinoiden merkityksen kaupan menestykselle. Opiskelija ymmärtää omistusperusteisen ketjutoiminnan ja yrittäjäpohjaisen toiminnan lähtökohdat ja eroavaisuudet. Opiskelijalle muodostuu ymmärrys siitä, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa tukku- ja vähittäiskaupassa. Opiskelija pohtii omaa motivaatiotaan työskennellä kaupassa. Keskeiset sisällöt: Päivittäistavarakaupan markkinat. Päivittäistavarakaupan asiakkaat. Ketjutoiminta. Yhteiskuntavastuu. Päivittäistavarakauppa työpaikkana. Toteutustavat: Oppimistehtävät, työelämän käytäntöihin tutustuminen, kirjallisuuteen ja artikkeleihin tms. perehtyminen. Opiskelumateriaali: www-sivustot, artikkelit tms. materiaali. Retail - Kaupan työt ja toiminta (eri kirjoittajia) Edita. Kautto,M.,Lindblom,A Ketju kaupan ketjuliiketoiminta. Otava. Heinimäki,H Kaupan toimintaympäristö. WSOY Oppimateriaalit Oy. Suoritustavat: Verkkopohjaiset opinnot, oppimistehtävät, tentit. JBE1072 Vähittäiskaupan kilpailukeinot (5 op) Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys kauppapaikasta ja myymälästä kilpailukeinona. Opiskelija saa tietoa ja ymmärrystä myymälän sijainnin, pinta-alankäytön, myyntiesittelyjen, sisustuksen ja valaistuksen käytöstä kilpailukeinona. Opiskelijalle muodostuu käsitys myymälän myyntitehokkuuden merkityksestä kaupan kannattavuudelle. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys tuote- ja palveluvalikoiman merkityksestä kilpailukeinona sekä tavararyhmähallinnan periaatteista. Opiskelija ymmärtää kaupan hinta- ja laatumielikuvan syntymisen ja niiden merkityksen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016 Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet Liiketalouden monimuotokoulutus sopii hyvin henkilöille, joille on kertynyt liiketalouden osaamista joko aikaisemman alan koulutuksen, työkokemuksen tai molempien

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot