SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS MITÄ ON AIKUISOPISKELU? KOMPETENSSIT KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT 6 3 OPINTOJEN RAKENNE 8 4 TRADENOMIN AMMATILLISEN KASVUN PORTAAT 9 5 OPINTOJAKSOTAULUKKO 10 6 OPINTOJAKSOKUVAUKSET 12

3 3 1 YHTEYSTIEDOT Varkauden kampus PL 1000 (Osmajoentie 75 C) VARKAUS vaihde (017) fax (017) s-posti: Koulutus- ja kehittämispäällikkö Eeva Ahtianen Opinto-ohjaaja Kaisa Hämäläinen Opintosihteeri Sirkka Sopanen Kirjasto ja tietopalvelu Tietopalvelusihteeri Virpi Paunonen ATK-tuki Atk-suunnittelija Otto Janhunen Opettajat, Varkauden kampus Varkauden kampuksen opettajien yhteystiedot löytyvät alla olevasta osoitteesta

4 4 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Varkaus Millainen liiketoiminta-alan osaaja haluat olla tulevaisuudessa? Kiinnostaako sinua käytännön läheinen työelämälähtöinen opiskelu? Onko sinulla jo aiemmin hankittua liiketoiminnan osaamista, jota haluaisit kehittää ja syventää uudelle osaamisen tasolle? Oletko jo ehtinyt hankkia toisen alaan osaamisen mutta harkitset osaamisesi täydentämistä liiketoimintaosaamisella tai harkitsetko uuden uran luomista liiketoiminnan parissa. Oletpa vahva ammattilainen tai vasta-alka liiketoiminnan parissa, tarjoamme sinulle aikuiskoulutuksena tämän päivän ja tulevaisuuden työelämävaatimukset huomioon ottavaa tradenomin tutkintoon tähtäävää koulutusta. Tulevaisuuden liiketoiminta-alan osaajalta vaaditaan monenlaista osaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Työskentelemmepä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen työntantajan palveluksessa, liiketoiminnan osaajalta vaaditaan liiketoimintaprosessien osaamisen lisäksi yrittäjän ominaisuuksia ja yrittäjämäistä asennetta. Koulutuksen tavoitteena on näiden tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien tiedostaminen ja vahvistaminen. Opetuksen perustana on opetussuunnitelma, jonka pedagogisena lähtökohtana on käsitys tiedon rakentumisesta jatkuvasti kehittyvänä, yhteisöllisenä prosessina. Opiskelu- ja oppimisprosessissa tämä tarkoittaa opiskelijoiden sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisen oppimisen liittämistä työelämässä tarvittaviin käytännön tietoihin ja taitoihin sekä työelämän jatkuvaan muutokseen ja ennakointiin. Koulutusohjelmassa on tavoitteena pitää yllä yhteyksiä alueen elinkeinoelämään erilaisten työelämälähtöisten hankkeiden ja toimeksiantojen kautta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa mm.erilaisten projektien muodossa, jotka räätälöidään kuhunkin opintojaksoon ja opiskelutilanteeseen sopiviksi. Opetussuunnitelman opintojaksot muodostavat linjakkaan kokonaisuuden, jossa lähtökohtana on liiketoimintaosaamisen perusvalmiuksen varmistaminen edeten liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen toiminnan ohjaukseen, esimiestyöhön ja johtajuuteen, unohtamatta kansainvälistyvän yrityksen haasteita ja toimintaympäristöä. Kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden haasteet huomioidaan kunkin opintojakson sisältöjen kautta. Lisäksi, opintoihin on mahdollista sisällyttää ja valita kokonaan verkko-opintoina toteutettavat Kauppiasyrittäjyysopinnot (Ruokakesko Oy). Opiskelun perustana on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelma lähtökohtana on opiskelijan tavoitteet ja urasuunnittelu. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja sen mahdollinen hyödyntäminen opiskelussa selivitetään ns. aiemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -menettelyn (AHOT) mukaisesti. 2.1 MITÄ ON AIKUISOPISKELU? Mitä on tieto tänään? Tieto on muuttunut työvälineeksi, osaamiseksi, jonka voimme tuotteistaa ja myydä osaamista tarvitseville yrityksille ja yhteisöille. Tieto on väline, jota ei voi uusintaa ja teroittaa mekanisilla keinoilla, vaan uutta tietoa luodaan ja vanhaa tietoa teroitetaan ja uudistetaan ainoastaan oppimalla. Uuden tiedon oppiminen merkitsee oman osaamisen tunnistamista ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista sekä itseohjautuvuutta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisen lähtökohtana on uuden tiedon ja tarvittavien taitojen rakentaminen aiemman hankitun osaamisen perustalle. Opiskeltaessa hankitaan sekä uutta tietoa ja sovelletaan oppittua käytännön tehtäviin ja ongelmiin. Oppimiseen liittyy olennaisesti myös taito tunnistaa ongelmien ratkaisujen kannalta oleellisen tiedon merkitys. Tämän taidon opiskelu on myös osa opintoja. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja valmentajana. Hän toimii opittavan tiedon asiantuntijana sekä ohjaa opiskelijaa löytämään opittavan aiheen kannalta oikeata tietoa ja ohjaa hyödyntämään opittua uusien ratkaisumallien löytämistä annettuun tehtävään tai projektin eteenpäin viemiseksi. Opiskelija etenee itsenäisesti toimien aktiivisena tiedon etsijänä ja prosessoijana. Prosessoinnissa liittyvät aiemmin opittu ja

5 uusi tieto sekä tiedon soveltaminen uudeksi ymmärrykseksi. Prosessointia tehdään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opiskelu tovereiden ja ohjaavan opettajan kanssa. Aikuisopiskelu tapahtuu ns. monimuoto-opiskeluna, jossa lähituntien määrä on varsin pieni. Lähitunteja järjestetään kahtena iltana viikossa klo Suurin osa opiskelusta suoritetaan itsenäisenä opiskeluna joko yksilö- tai ryhmätehtävinä. Lähituntien lisäksi opiskelijalla on käytössään Internetissä toimiva Moodle oppimisalusta. Oppimisalustan hyödyntämiseen opastetaan opintojen aloitusvaiheessa. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa kokonaan hyödyntäen Moodle oppimisalustaa. Opiskelijaa opastetaan myös hyödyntämään muita uusia ja nykyaikaisia oppimisen työkaluja. Opintojen aloitusvaiheessa perehdytään myös opiskelutaitojen kehittämiseen. Jokainen opiskelija löytää oman parhaan oppimistyylinsä ja oppii kehittämään sitä entistä paremmaksi. Oppiman oppimisen taitoja, ajankäytön suunnittelua sekä opiskeluvälineiden hyödyntämistä opiskellaan Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojaksolla. Opintojaksolla perhehdytään myös mm. tieteellisen tekstin lukemis- ja kirjoittamisprosesseihin sekä muihin korkeakouluopintojen edellyttämiin valmiuksiin. Opettajien lisäksi opiskelijaryhmää ohjaavat opettatutor sekä opinto-ohjaaja. He opastavat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamisessa sekä urasuunnittelussa. Opettajatuutori käy myös henkilökohtaisia kehityskeskusteluja opiskelijan kanssa. Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä henkilökohtaisissa asioissa. 5 Opetussuunnitelman osaamislähtöisyys muodostuu seuraavista painotuksista: Keskeiset sisällöt Liiketoimintaosaaminen Yrittäjyysosaaminen Verkosto-osaaminen Täydentävä tietämys Teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa Kansainvälistymisen hallinta Erityistietämys - Kauppiasyrittäjyys Opinnot koostuvat Perusopinnoista Ammattiopinnoista Vapaasti valittavista opinnoista Harjoittelusta Opinnäytetyöstä Tradenomin tutkinto yhteensä 60 op 90 op 15 op 30 op 15 op 210 op 2.2 KOMPETENSSIT Itsensä kehittäminen : Osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen. Kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia. Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa.

6 6 Eettinen osaaminen: Osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan. Ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan. Osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: Kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä. Osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Kehittämistoiminnan osaaminen: Osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon Arviointiperusteetin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa. Tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä. Omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään. Ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä saa valmiuksia yrittäjyyteen. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen: Tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallistaloudellisia yhteyksiä. Tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alansa kehittämiseksi. Tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä saa valmiuksia työn johtamiseen. Tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä. Osaa suunnitella ja organisoida toimintaa. Kansainvälisyysosaaminen: Osaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon. Ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa. Osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä. Ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan. 2.3 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT Liiketoimintaosaaminen (core modules) - Tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. - Ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen - Ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä. - Ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti. - Ymmärtää kuinka toimintaympäristön muuttuminen pakottaa organisaation innovatiiviseen muutokseen Yrittäjyysosaaminen (core) - Tunnistaa menestyvän yrittäjyyden edellytykset ja osaa analysoida uusien hankkeiden menestysmahdollisuuksia

7 7 - Löytää ja tunnistaa omat yrittäjyysvalmiudet ja osaa toimia halutessaan yrittäjänä - Omaksuu yrittäjämäisen toimintatavan, on oma-aloitteinen ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan - Ymmärtää yrittäjyyttä yhteiskunnassa ja ammattina - Työskentelee tavoitteellisesti, motivoituneesti ja sitoutuneesti työyhteisössä Verkosto-osaaminen (core modules) - Toimii erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä tulevaisuutta ennakoivalla otteella. - Toimii ammatillisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti ja aktiivisesti verkoston jäsenenä. - Ottaa huomioon kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa. Teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa (support) - osaa hyödyntää teknologiaa liiketoiminnan tukena yrityksen toiminnassa - tuntee teknologian mahdollisuudet liiketoiminnan eri osa-alueilla Kansainvälistymisen hallinta (support) - Osaa hyödyntää kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet - Osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä - Ymmärtää viestinnän merkityksen globaalissa liiketoimintaympäristössä.

8 8 3 OPINTOJEN RAKENNE YHTEISET OPINNOT / STUDIES IN COMMON Liiketoimintaosaamisen opinnot Business Studies Viestintäopinnot Communications Studies Menetelmäopinnot Methodological Studies Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen opinnot Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Opinnäytetyö (15 op) Harjoittelu (30 op)

9 9 4 TRADENOMIN AMMATILLISEN KASVUN PORTAAT Asiantuntijaksi kehittyminen Itsenäinen opiskelu ja vastuu omasta oppimisesta 3. VUODEN OPINNOT Johtamistaidot ja uudet innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet Opiskelija kehittää omia liiketoiminnan / asiakkuuksien johtamisvalmiuksiaan ja syventyy uusiin innovatiivisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa toimia kansainvälisen toimintaympäristön liiketoimintaprosesseissa. 2. VUODEN OPINNOT Verkostoitunut liiketoimintaympäristö Opiskelija osaa toimia verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa asianmukaisesti käyttää kieli- ja viestintätaitojaan ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelu antaa valmiudet tunnistaa kulttuurieroja ja työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä. 1. VUODEN OPINNOT Yrityksen toimintaympäristö ja asiakaslähtöinen liiketoiminta Opiskelija tuntee yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. Opiskelijalla on ammatilliset viestintä-, tietotekniset ja matemaattiset perusvalmiudet. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Ammatillisuuden vahvistuminen

10 10 5 OPINTOJAKSOTAULUKKO LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA (210 op) Tradenomi PERUSOPINNOT (60 op) op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi JBA1500 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1 x JBA2500 Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset 7 x JBA2501 Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu 6 x JBA2502 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet 3 x JBA2503 Taloushallinnon perusteet 4 x JBA2504 Johdon laskentatoimen perusteet 4 x JBA2505 Rahoituksen perusteet 5 x JBA2600 Talousmatematiikka 6 x JBA2700 Kansantalouden perusteet 3 x JBA2800 Tietotekniset taidot 6 x JBCO100 Suomen kieli ja viestintä 6 x JBCR100 Svenska i affärslivet 3 x JBCE100 Business English 6 x AMMATTIOPINNOT JBB3131 Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu 7 x JBB3141 Aloittavan yrityksen markkinointi 5 x JBB3216 Yrittäjänä toimiminen 5 x JBB3135 Talouden ohjaus 3 x JBB3136 Verotus (sis. alv) 5 x JBB3217 Työlainsäädäntö ja palkkahallinto 4 x JBB3235 Asiakassuhteiden hallinta 5 x JBB3160 Logistiset toiminnot 4 x JBB3156 Tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotteen elinkaari, kestävä kehitys JBB3241 Yrityksen kansainvälistyminen 5 x JBB3242 Kansainvälisen kaupan toteutus 3 x JBB3221 Esimiestyö, tiimityö ja henkilöstövoimavarojen johtaminen JBB3126 Projektin hallinta ja toteutus (sekä että) 5 x x JBB3161 Laadunhallinnan perusteet 3 x JBB3116 Tutkimusmenetelmät 4 x JBB3170 Tietotekniikan harjoitustyöt 5 x x x JBB3236 Liiketoimintaverkostojen rakentaminen 3 x KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT JBCE025 Written Business Communication 5 x JBCE024 Intercultural Business English 5 x JBCO110 Yrityksen viestintä 4 x 5 5 x x

11 11 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT JBCR015 Marknadsföring och kommunikation 5 X JDCE031 Refresher English 3 X JBCR020 Ruotsin preppauskurssi 3 X JBE1000 Talousmatematiikan valmentava kurssi 3 X JBE1020 Tietotekniikan valmentava kurssi 3 X JBCQ010 Venäjän kielen perusteet 6 x X JBCS030 Saksan kielen perusteet 6 X x JDCE026 English for International Business 5 x x JBE1070 KYP-Kauppiasyrittäjyyspolku: JBE1071 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 X JBE1072 Vähittäiskaupan kilpailukeinot 5 X JBE1073 Kaupan henkilöstöjohtaminen 5 X JBE1074 Toiminnan suunnittelu ja seuranta 5 x

12 12 6 OPINTOJAKSOKUVAUKSET PERUSOPINNOT JBA1500 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (1 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman oppimistyylinsä ja ammatilliset tavoitteensa sekä opiskeluympäristön asettamat edellytykset ja rakentaa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Opiskelija ymmärtää ajankäytön hallinnan ja opiskelutaitojen merkityksen opiskelua edistävinä tekijöinä. Keskeiset sisällöt: Tutkintorakenne ja opetussuunnitelma, opiskeluympäristön käytännöt, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, oppimistyylit ja oppimaan oppiminen, ajankäytön hallinta.. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat ja esittävät luennot, oppimistyylitestit, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta, ohjauskeskustelut. Arviointiasteikko: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointiperusteet: Omatoimiset tehtävät ja ohjauskeskustelut. Opiskelumateriaali: Opinto-opas, materiaali mainittu Moodlessa. JBA2500 Yritystoiminta ja yrityksen oikeudelliset kysymykset (7 op) Yritystoiminta (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää yrityksen perustoimintatavat ja edellytykset sekä suhteen sen toimintaympäristöön. Opiskelija osaa kuvata toimivan yrityksen sidosryhmäsuhteet ja toimintaprosessin. Opiskelija asennoituu myönteisesti yrittäjyyteen myös omana uravaihtoehtonaan. Keskeiset sisällöt: Yrittäjyys, yrityksen sidosryhmäsuhteet, yrityksen toimintaprosessi. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, itsenäinen case-tehtävä ja raportti, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, case-tehtävän arviointi, jatkuva arviointi. Yrityksen oikeudelliset kysymykset (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee elinkeinon harjoittamisesta ja yrityksen perustamisesta koskevan lainsäädännön pääpiirteet ja osaa soveltaa sääntöjä sekä sisäistää yritystoiminnan reilun pelin hengen. Keskeiset sisällöt: Yrityslainsäädäntö, yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet, velkasuhteet, liikekilpailu, työsuhteen oikeudelliset kysymykset. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, itsenäinen case-tehtävä ja raportti, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, case-tehtävän arviointi, jatkuva arviointi. JBA2501 Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu markkinointilähtöisen ajattelutavan. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin tehtävät liikeidean toteuttamisessa ja markkinoinnin yhteyden muuhun liiketoimintaan. Opiskelija näkee markkinoinnin kokonaisuutena, hallitsee perustermit ja -teoriat, sekä tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja ymmärtää niiden merkityksen ja sisällön. Opiskelija tutustuu markkinoinnin toimintamuotoihin ja ymmärtää asiakkaan ja muiden sidosryhmien merkityksen markkinoinnissa. Opiskelija tuntee asiakaspalveluprosessin ja myyntiprosessin vaiheet sekä niihin liittyvät teoriat. Opiskelija osaa nimetä ensivaikutelman, asiakassuhteen ja kantaasiakkuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä tietää, miten reklamaatioita on hyvä hoitaa. Keskeiset sisällöt: Markkinoinnin käsite ja tehtävät. Markkinointiajattelun kehitysvaiheet. Markkinoinnin toimintamuodot: ulkoinen, sisäinen, vuorovaikutteinen ja jälkimarkkinointi. Markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö sekä erityisesti kysyntäja kilpailuympäristön osatekijät. Markkinoinnin kohderyhmät ja segmentoinnin perusteet. Markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden yhteys liikeideaan sekä markkinoinnin suunnittelun ja seurannan kytkeytyminen yrityksen kokonaisuuteen. Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet. Asiakkaan odotusten syntyminen ja niihin vastaaminen. Erilaiset asiakkaat. Asiakaspalveluprosessi (kuluttajamarkkinoinnissa) ja myyntiprosessi (business-tobusiness -markkinoinnissa). Ensivaikutelma, reklamaatiot, asiakassuhteen rakentaminen, asiakasuskollisuus, kanta-asiakkuus. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, case-tehtävä sekä kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, jossa luennot, artikkelit ja kirjallisuus sekä case-tehtävän raportti. Opiskelumateriaali: Kotler Philip: Marketing - an Introduction, Prentice Hall. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson JBA2502 Yhteiskunnan oikeudelliset rakenteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu Suomen ja EU:n oikeusjärjestyksen periaatteet sekä tutustuu yleisten sopimusoikeutta ja irtaimen kauppaa koskeviin normeihin.

13 13 Keskeiset sisällöt: Suomen ja EU:n oikeusjärjestys, sopimusoikeus, valtion ja kunnan hallinto-organisaatio, hallinto-oikeudellista päätöksentekoa säätelevä lainsäädäntö. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, oikeustapausanalyysi, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, oikeustapausanalyysin Arviointiperusteet. Opiskelumateriaali: Ojajärvi, J., Vainio, S., (toim.) Ammattikorkeakoulun juridiikka I, Otava JBA2503 Taloushallinnon perusteet (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrityksen tuloksen muodostumiseen sekä välilliseen ja välittömään verotukseen vaikuttavat keskeiset asiat. Hän osaa tehdä pienen yksityisliikkeen kirjanpitoa, tuloslaskelman ja taseen sekä tulkita tilinpäätöksen sisältöä. Keskeiset sisällöt: Laskentatoimen rooli yrityksessä, kannattavuuteen vaikuttavat asiat ja tuloksen muodostuminen. Perehtyminen tuloslaskemaan ja taseeseen ja kirjanpidon perusajatukseen sekä arvonlisäveron käsittelyyn kirjanpidossa. Yrityksen välittömän verotuksen pääpiirteet. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti. Opiskelumateriaali: Tomperi, S Käytännön kirjanpito, soveltuvin osin. Edita. Helsinki. JBA2504 Johdon laskentatoimen perusteet (4 op) Tavoite: Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen tulos- ja kassabudjetin sekä erilaisia kannattavuuslaskelmia katetuottolaskentaa soveltaen. Keskeiset sisällöt: Kannattavuuslaskenta, erityisesti katetuottolaskenta, hinnoittelu, budjetointi Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti. Opiskelumateriaali: Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E Johdon laskentatoimi, soveltuvin osin. Edita. Helsinki. Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusteet/ Basics of Accounting. JBA2505 Rahoituksen perusteet (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii perustiedot ja -käsitteet yrityksen rahoituksesta ja rahoitussuunnittelusta. Opiskelija tuntee eri rahoitusmuodot ja -vaihtoehdot ja osaa vertailla niitä keskenään sekä tietää rahoitusmarkkinoiden yleiset toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää rahoituksen merkityksen keskeisenä yritystoiminnan osa-alueena. Keskeiset sisällöt: Yritysrahoituksen perusasiat. Investointivaihtoehtojen vertailu. Käyttöpääoma ja sen analysointi. Tilinpäätösanalyysin alkeet. Rahoitusmarkkinoiden toiminta. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, työelämän käytäntöihin tutustuminen, kirjallisuus Arviointiperusteet: Tentti, ryhmissä tehtävä oppimistehtävä ja sen esittäminen arvioidaan. Opiskelumateriaali: Leppiniemi, J Rahoitus. WSOY. Helsinki. JBA2600 Talousmatematiikka (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee liike-elämässä vakiintuneet talousmatemaattiset termit ja käsitteet ja hallitsee peruslaskutoimitukset ja niiden sovellukset. Opiskelija ymmärtää, että matematiikka on hyödyllinen ja tehokas työkalu ratkaistaessa työelämässä päivittäin esiintyviä ongelmia ja analysoitaessa talouselämää ja siellä esiintyviä säännönmukaisuuksia. Opiskelija tunnistaa eri laskentamenetelmien tunnuspiirteet, osaa tulkita ja vertailla eri menetelmillä saatuja tuloksia ja analyysejä keskenään. Keskeiset sisällöt: Arvonlisä- ja henkilöverotus. Katetuottolaskelma, kustannus- ja tuottofunktio, rajatuotto ja rajakustannus. Indeksit ja rahanarvo. Valuuttakurssit, Valuutat ja ulkomaan kauppa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Jaksolliset suoritukset. Rahoitusmuotojen ja investointilaskelmien matematiikkaa. Excelin käyttö talousmatematiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset, kirjallisuus Arviointiperusteet: Kaksi tenttiä. Harjoitustehtävien bonuspisteet lisätään tenttipistemäärään. Opiskelumateriaali: Pulkkinen, P. & Holopainen, M Talous- ja rahoitusmatematiikka. WSOY. Helsinki. JBA2700 Kansantalouden perusteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kansantalouden peruskäsitteisiin sekä perehtyy yrityksen toiminnan teoreettisiin perusteisiin sekä kansantalouden kiertokulkumalliin. Keskeiset sisällöt: Kansantalouden peruskäsitteet ja -mekanismit mikro- ja makrotasolla, hinnanmuodostus, kuluttajan taloudellinen käyttäytyminen, yrityksen toiminnan teoreettiset perusteet, kokonaiskysyntä ja BKT, suhdannevaihtelut, rahatalous Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät luennot, ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Tentti Opiskelumateriaali: Pekkarinen, J., Sutela, P., Avain kansantaloustieteeseen. Uusin painos. WSOY. JBA2800 Tietotekniset taidot (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää oppilaitoksen tietokoneita ja verkkoa opiskelun

14 14 vaatimissa tehtävissä. Hän osaa käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia (taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja tietokannat). Opiskelija osaa tietotekniikan perusteorian sekä sähköpostin ja Internetin turvallisen käytön. Kurssin aikana opiskelija osallistuu A- ajokorttitutkinnon osa-kokeisiin ja modulikokeet hyväksytysti suoritettuaan hän voi lunastaa itselleen A-ajo-korttitodistuksen Keskeiset sisällöt: Laitteiston käyttö, tietotekniikan perusteoria, työvälineohjelmat, sähköpostin ja Internetin turvallinen käyttö. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arvointiasteikko: Suoritusmerkintä (hyväksytty/- hylätty) Arviointiperusteet: Opiskelijan palauttamat harjoitukset ja A- ajokorttikokeet. Edeltävät opinnot: - JBCO100 Suomen kieli ja viestintä (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa toimia esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa ja kirjoittaa jäsenneltyjä ja ymmärrettäviä tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja kehittää omia suomen kielen ja viestinnän taitojaan ja käyttää hyväkseen saamaansa palautetta. Lisäksi opiskelija osaa tulkita ja tuottaa tutkimus- ja kehitystyön kirjallisia ja suullisia raportteja. Hän osaa arvioida tiedonlähteitä kriittisesti ja käyttää niitä asianmukaisesti. Opiskelija hallitsee myös tekstinkäsittelyn perusteet. Keskeiset sisällöt: Asiatyylinen viestintä, työelämän tekstilajit, raportointi, ryhmäviestintätaidot, esiintymistaidot sekä tekstinkäsittely ja asiakirjojen kirjoittaminen Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kirjalliset ja suulliset tehtäväksiannot ja tentti. Tekstinkäsittelyn A- korttikoe. JBCR100 Svenska i affärslivet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, jota julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki ja ammattikorkeakouluasetus edellyttävät korkeakoulututkinnon suorittaneelta opiskelijalta. Opiskelija osaa kertoa itsestään ja työstään sekä osaa viestiä asiakaslähtöisesti. Keskeiset sisällöt: Kirjallinen ja suullinen viestintä, työnhakuprosessi, työympäristö ja sen toiminnot, liike-elämän prosessit, puhelinviestintä, asiakaspalvelun perustilanteet. Suoritustavat/Toteutustavat: aktivoivat luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset. Arviointiperusteet: kirjallinen tentti, suullisen esityksen Arviointiperusteet. Ruotsin kielen taito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa, numerot 1-3 vastaavat arvosanaa tyydyttävä, 4-5 arvosanaa hyvä. Opiskelumateriaali: Soveltuvat osat teoksesta Peltonen-Kukkasniemi-Auvinen. JBCE100 Business English (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää liikeelämän arkipäiväisissä viestintätilanteissa tarvittavaa ammatillista sanastoa sekä kuhunkin tilanteeseen sopivaa suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyliä. Monikulttuurisen työyhteisön haasteisiin perehdytään kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelijan kieliminä vahvistuu sekä kansainvälisen toimintaympäristön ja siinä tarvittavien viestinnällisten näkökulmien ymmärrys kasvaa. Keskeiset sisällöt: Työnhakuprosessi, CV:n laatiminen, henkilöstöhallinnossa käytettävään terminologiaan tutustuminen, liike-elämän viestintätilanteet, ammattisanastoa ja ilmaisuja liittyen organisaatioiden ja yritysten rakenteeseen, yritysesittelyjä. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, virtuaaliset harjoitukset, presentaatiot Arviointiperusteet: Yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien Arviointiperusteet. Kirjalliset sekä suulliset esitykset arvioidaan kukin asteikolla 0-5. AMMATTIOPINNOT JBB3131 Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (7 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee yrityksen kokonaissuunnittelujärjestelmän ja sen osat. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisprosessin sekä osaa toteuttaa yrityksen perustamistoimenpiteet. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija ymmärtää yrityksen yhteistoimintajärjestelmänä ja tuntee organisoinnin osa-alueet ja periaatteet sekä osa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien tärkeyden yrityksen päätöksenteossa ja toiminnassa sekä ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Keskeiset sisällöt: Strateginen ja operatiivinen suunnittelu, liiketoiminnan kokonaissuunnittelu, organisointi, yrityksen perustamisprosessi, liiketoimintasuunnitelma, yritystoiminnan etiikka. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi.

15 15 Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot JBB3141 Aloittavan yrityksen markkinointi (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin ja ymmärtää niiden vaikutuksen toiminnan suunnittelulle. Opiskelija tuntee uutuustuotteen omaksumispro-sessin ja lanseerausmarkkinoinnin perusstrategiat. Hän syventää osaamistaan markkinoinnin kilpailukeinojen hallinnassa ja ymmärtää brandin merkityksen yritykselle. Opiskelija oppii markkinointiviestinnän keinot ja hallitsee niiden yhdistämisen muiden markkinoinnin kilpailukeinojen kanssa tavoitteelliseksi lyhyen aikavälin markkinointisuunnitelmaksi. Keskeiset sisällöt: Uuden yrityksen ja uutuustuotteen omaksumisprosessit, lanseerausmarkkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden yhdistäminen tavoitteelliseksi markkinointimixiksi; tuotteistaminen ja brandin rakentaminen, hinta kilpailukeinona, tuotteen jakelun suunnittelu, markkinointiviestinnän strategiat, kampanjasuunnitelmat, markkinoinnin vuosisuunnitelma. Suoritustavat/Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, case-tehtävä sekä kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, jossa luennot, artikkelit ja kirjallisuus sekä case-tehtävän raportti. Opiskelumateriaali: Kotler P, Principles of Marketing, latest edition. Vuokko, P. Markkinointiviestintä. Aaker, D. Building Strong Brands. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu JBB3216 Yrittäjänä toimiminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa omat yrittäjävalmiutensa ja sekä osaa arvioida ja kehittää niitä. Opiskelija arvioi yrittäjyyttä omana uravaihtoehtonaan. Hän omaksuu yrittäjämäisen aktiivisen ja vastuullisen toimintatavan ja asenteen. Opiskelija osaa suunnitella ajankäyttöään ja suhteuttaa yrittäjänä toimimisen omaan elämänhallintaansa ihmisenä. Keskeiset sisällöt: Yrittäjäominaisuudet ja valmiudet. Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys. Yrittäjyys ammattina. Yrittäjyyden edut ja ongelmat. Yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjän elämänhallinta ja ajankäytönhallinta. Yrittäjyys yhteiskunnassa. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus.. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot. JBB3135 Talouden ohjaus (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee talouden ohjauksen osa-alueet ja ohjausmenetelmät ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen talouden johtamisessa. Hän tuntee erilaisia budjetointimenetelmiä, budjetin rakenteen eri osaalueineen ja osaa laatia yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät budjetit ja seurata vertailulaskelmien avulla budjettien toteutumista. Hän osaa analysoida tilinpäätösraporttien pohjalta laskettujen tunnuslukujen avulla yrityksen kannattavuutta ja rahoituksellista asemaa sekä tehdä yrityksen taloudellista tilaa koskevia raportteja. Keskeiset sisällöt: Talouden ohjauksen peruskäsitteet ja johtamisen vuosikello. Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja budjettiseuranta. Tilinpäätöksen tulkinta; mitä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma kertovat? Tunnuslukuanalyysi; kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut ja niistä tehtävät johtopäätökset. Raportointi Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusopinnot JBB3136 Verotus (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja elinkeinotulon verotuksen keskeisen lainsäädännön ja osaa ottaa sen huomioon yrityksen talouden hoidossa. Hän osaa osaa laatia arvonlisäveroa, henkilö- ja elinkeinoverotusta koskevat laskelmat ja ilmoitukset sekä suunnitella yrityken tilinpäätöksen ottaen huomioon tilinpäätöstä ja verotusta koskevan lainsäädännön ja sidosryhmien tulosodotukset.. Keskeiset sisällöt: Arvonlisäverotus- ja elinkeinoverolainsääsdäntö, verotuslaskelmien laadinta eri yritysmuodoissa, ilmoitusmenettely, tilinpäätöksen suunnittelu. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, harjoitukset, kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti ja palautettava harjoitustehtävä. Edeltävät opinnot: Taloushallinnon perusopinnot JBB3217 Työlainsäädäntö ja palkkahallinto (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisen työlainsäädännön, palkkahallinnon ja palkanlaskennan peruskäsitteet sekä osaa soveltaa oppimaansa palkkahallinnon työtehtävissä. Keskeiset sisällöt: Työlainsäädäntö, palkkauksen perusteet, palkan verotus ja palkasta tehtävät vähen-nykset. Luontoisedut, henkilökuntaedut, kustannustenkorvaukset, työnantajan maksut ja tilitykset sekä ilmoitukset, palkkakirjanpito Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot ja harjoitukset

16 16 Arviointiperusteet:Tentti 50% harjoitustehtävä 50 % alussa JBB3235 Asiakassuhteiden hallinta (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakkuusajattelun merkityksen yrityksen liiketoiminnalle. Hän oppii asiakkuuksien eri osa-alueet, asiakaslähtöisyyden, asiakastarpeiden merkityksen ja niiden tunnistamisen. Opiskelija ymmärtää myös asiakassuhteen hallinnan merkityksen ja sen antaman lisäarvon (CRM). Samalla opiskelija oppii käyttämään asiakassuhteen hallinnan työkaluja ja ymmärtää suunnittelun ja ohjauksen merkityksen yritystoiminnassa ja markkinoinnissa. Hän tutustuu myös asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen ja suunnitelmiin sekä one-to-one markkinoinnin periaatteisiin. Keskeiset sisällöt: Asiakkuusajattelu ja asiakkuuksien strateginen merkitys. Asiakassuhteen elinkaari ja asiakasanalyysit. Asiakashallinnan työvälineitä tai menetelmiä (Asiakastyytyväisyys, asiakasanalyysit ja asiakaskannattavuus, asiakaspääoman hallinta ja sen arvon mittaaminen, myynnin suunnittelu ja ohjaus.) Kuluttaja-asiakkuuksien uskollisuuden johtaminen. One-to-one markkinointi. Asiakkuuksien ja markkinoinnin johtaminen, suunnittelun työkalut ja suunnitelmat. Liiketoiminnan asiakaslähtöinen suunnittelu. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, ryhmätyöt, kirjallisuuteen tutustuminen, artikkelit. Arviointiperusteet: Tentti (50 %), harjoitustehtävät ( 50 %) Opiskelumateriaali: Kotler, P., Armstrong, G Principles of marketing, latest edition. Kotler P. Marketing management, latest edition. Hellman et al. Asiakasjohtamisen työkirja. Feurst. O. One to one markkinointi Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja asiakaspalvelu, Aloittavan yrityksen markkinointi JBB3160 Logistiset toiminnot (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen logistisen prosessin sekä ymmärtää logististen toimintojen merkityksen yrityksen kannattavuudelle. Opiskelija osaa hyödyntää oston-, varaston- ja kuljetuksensuunnittelun perusmenetelmiä. Keskeiset sisällöt: Logistinen ketju, ostoprosessi, tilausprosessi, varaston suunnittelu/tarkkailu ja varastointi, kuljetustavat ja päätökset, tilausohjattu/- varasto-ohjattu logistiikka, ketjujen logistiikka/- verkostoituminen, logistiikkaan liittyvät tietojärjestelmät, logistiikkaan liittyvä juridiikka. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, kirjallisuus Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi Opiskelumateriaali: Edeltävät opinnot: Liiketaloudelliset perusopinnot. JBB3156 Tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotteen elinkaari, kestävä kehitys (5 op) Osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää tuotteen merkityksen yrityskuvan ja kilpailuedun muodostamisessa. Opiskelija ymmärtää Design Managementin, tuotekonseptin ja ympäristönmyötäisen ajattelun ja kestävän kehityksen merkityksen tuotteen elinkaaressa. Opiskelija tuntee tuotteistamisen ja palvelujen tuotteistamisen sekä tuotteiden kaupallistamisen perusteet. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun periaatteet, toimintaohjelmat, mittaristot ja indikaattorit ja ymmärtää niiden merkityksen omalla toimialallaan sekä tuntee omalla toimialallaan innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen. Opiskelija osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia kaupallisia tuotepäätöksiä. Keskeiset sisällöt: Tuotepäätökset, kilpailuetu, riskit, yrityskuva, kestävä kehitys, tuotteiden ympäristövaikutukset ja tuotteen elinkaariajattelu, design management, tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen, tuotekehityksen perusteet, ympäristönsuojelu ja sen ohjauskeinot, kestävä kehitys liiketoiminnassa, ympäristönhallintajärjestelmät ja standardit. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu itseopiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tehtävätoimeksiannot, tentti, jatkuva arviointi. Opiskelumateriaali: Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Parantainen, J. Tuotteistaminen, rakenna palvelusta tuote 10 päivässä, Heiskanen, E. (toim). Ympäristö ja liiketoiminta, Linnanen, L. Ympäristöjohtaminen, elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. Tuula, P. Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Edeltävät opinnot: Liiketalouden perusopinnot. JBB3241 Yrityksen kansainvälistyminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa arvioida yrityksen kansainvälistymisen markkina- ja yrityskohtaiset edellytyksiä, haasteita ja riskejä. Opiskelija perehtyy ja osaa hakea kansainvälistyvän yrityksen informaatio- ja avustuslähteitä sekä - organisaatioita. Opiskelija tuntee ja osaa arvioida yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksia, eri muotoja ja operaatiovaihtoehtoja sekä ymmärtää verkostoitumisen kansainvälistymismahdollisuutena. Opiskelija perehtyy eri jakelukanavavaihtoehtoihin. Keskeiset sisällöt: Yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät sisäiset ja ulkoiset haasteet ja riskit sekä yrityskohtaiset edellytykset. Kansainvälistymisessä auttavat organisaatiot ja tietolähteet. Yrityksen kansainvälistymismuodot. Jakelukanavat. Kansainvälistymiseen liittyvät yritysverkostot. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu itseopiskelu, raportti/suunnitelma ja kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tehtävätoimeksiannot, tentti, jatkuva arviointi.

17 17 Opiskelumateriaali: Pirnes H.& Kukkola E. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja, Karhu K. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. Ahokangas, P. & Pihkala, T. Kansainvälistyvä yritys. Vahvaselkä, I. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Edeltävät opinnot: Liiketalouden perusopinnot JBB3242 Kansainvälisen kaupan toteutus (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan ja erityisesti vientikaupan tilaustoimitusketjun vaiheiden käytännön toteutuksen. Opiskelija tuntee kansainvälisen vienti- ja tuontiprosessit ja niihin liittyvät asiakirjat sekä liiketoiminnan sähköisiä sovelluksia kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä osaa soveltaa näitä omassa toiminnassaan. Opiskelija tuntee erilaiset kansainväliset liiketoimintaympäristöt sekä liiketoiminnan ja kaupan esteet sekä osaa arvioida näiden merkityksen kansainvälisessä kaupassa. Keskeiset sisällöt: Kansainvälisen kaupan tilaustoimitusketju ja sen osa-alueiden toiminta. Vienti- ja tuontiprosessin sisältö ja vaiheet sekä niihin liittyvät tehtävät ja asiakirjat. Kansainväliset liiketoimintaympäristöt, liiketoiminnan ja kaupan esteet. Liiketoiminnan sähköisiä sovelluksia (mm. tilaukset, laskutus, tullaus, TYVI-palvelu) kansainvälisessä kaupassa ja liiketoiminnassa. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, raportti ja kirjallisuus. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Opiskelumateriaali: Fintra. Vientikaupan asiakirjat. HSKK. Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat. HSKK. Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus. Pirnes H.& Kukkola E. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja, Karhu K. Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Edeltävät opinnot: Yrityksen kansainvälistyminen JBB3221 Esimiestyö, tiimityö ja henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kannustavan johtamisen merkityksen henkilöjohtamisessa sekä yhteistyön/tiimiytymisen tärkeyden. Hän tuntee työkäyttäytymisen perustekijät ja henkilöjohtamisen osatehtävät sekä tiimien muotoutumisen. Hän osaa toimia tiimin rakentavana jäsenenä sekä johtajana. Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen, niiden ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen sekä yrityksen että henkilökunnan näkökulmilta. Hän tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen osaalueet ja osaa niiden toteuttamista. Keskeiset sisällöt: Työkäyttäytyminen ja työmotivaatio. Henkilöjohtaminen. Vuorovaikutus työyhteisössä. Työryhmien ja tiimien muodostaminen ja toiminta, niissä työskentely ja niiden toiminnan johtaminen. Henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, henkilöstön ja osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työsuojelu. Suoritustavat/Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus.. Arviointiperusteet: Tentti, tehtävätoimeksiannot, jatkuva arviointi. Edeltävät opinnot: Liiketloudelliset perusopinnot. JBB3126 Projektin hallinta ja toteutus (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu projektitoiminnan peruskäsitteet ja toimintatavat. Hän osaa laatia projektisuunnitelman, käynnistää ja organisoida projektin, johtaa projektiryhmää ja ohjata projektin toteutusta. Keskeiset sisällöt: Projekti ja projektin elinkaari, projektityypit, projektin organisointi, projektin vaiheistus ja ositus sekä aikataulutus, riskit, projektin valvonta ja ohjaus, viestintä ja dokumentointi. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, projektisuunnitelma, projektin toteuttaminen Arviointiperusteet: Ryhmätyöt: hyväksytty/hylätty. Projektisuunnitelma ja tentti/toteutettu projekti sekä projektin loppuraportti. Opiskelumateriaali: Ruuska: Projekti hallintaan. TAI Ruuska: Pidä projektihallinnassa TAI Kettunen: Onnistu projektissa TAI jonkin muu vastaava perusteos. Pelin: Projektihallinnan käsikirja. Nettiaineisto. Edeltävä opinnot: Liiketalouden perusopinnot. JBB3161 Laadunhallinnan perusteet (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laatuajattelun lähtökohdat, ymmärtää laadun ja sen kehittämisen merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija tutustuu laatu-/toimintajärjestelmien perusperiaatteisiin, laadunhallinta-, arviointi- ja kehittämismenetelmiin. Opiskelija ymmärtää, mitä haasteita kansainvälistyminen, yritysverkostot ja verkostoituminen asettavat laadunhallinnalle. Keskeiset sisällöt: Laadunhallinnan peruskäsitteet, laatu ja kilpailukyky, laatu-/toimintajärjestelmän rakenne ja sisältö, laadunhallinta-, arviointi- ja kehittämismenetelmät. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät luennot, aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuuteen perehtyminen. Arviointiperusteet: Tentti, oppimistehtävä ja sen esittäminen arvioidaan Opiskelumateriaali: Lecklin, O Laatu yrityksen menestystekijänä; Laatukeskus: EFQM - kriteeristö, artikkelit JBB3116 Tutkimusmenetelmät (4 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii valmiudet liiketaloudellisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä valmiudet

18 18 tutustua oman ammattialansa tutkimukseen ja tutkimustuloksiin. Opiskelija omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä osaa soveltaa oppimaansa oman opinnäytetyönsä suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeiset sisällöt: Johdatus metodologiaan, tutkimuksen peruskäsitteitä, tutkimusaineistot ja niiden hankinta, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen suorittaminen käytännössä, tutkimusetiikka, tutkimus työelämässä, opinnäytetyöprosessi Suoritustavat / Toteutustavat: esittävät luennot, aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen Arviointiperusteet: Portfolion, joka sisältää yksilöja pienryhmäharjoitusten ja tehtävien tuotokset, sisällön vertaisarviointi Opiskelumateriaali: : Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Heikkilä, T Tilastollinen tutkimus. Tutkimusraportit. Opinnäytetyöprosessin ohjeet ja dokumentit. Opiskelijoiden ja opettajan tuottama materiaali. JBB3236 Liiketoimintaverkostojen rakentaminen (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia liiketoiminnassan. Keskeiset sisällöt: Liiketoiminnan erilaiset verkostot, verkostoituminen käytännössä. Suoritustavat / Toteutustavat: Esittävät ja aktivoivat luennot, tehtäväohjattu opiskelu, verkoistumissuunnitelma Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty Arviointiperusteet: Verkostoitumissuunnitelma sekä loppuraportti. Opiskelumateriaali: Toivola, T. Vekostoituva yrittäjyys strategiana kumppanuus, Hakanen, M. ym. Verkostojen strategiat menesty yhteistyössä. Tikkanen, H. ym. Projektimarkkinointi: projektiliiketoiminnan asiakassuhteet, verkostot ja ansainta. Valkokari, K. toim. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Edeltävät opinnot: Pääosa ammattiopinnoista. JBB3170 Tietotekniikan harjoitustyöt (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan ja työssään sekä kykenee itsenäisesti kehittämään omaa tietoteknistä osaamistaan. Keskeiset sisällöt: Opiskelijan muihin opintoihin ja/tai työhön liittyvät käytännön projektit. Jokainen opiskelija valitsee itseään kiinnostavan projektiaiheen. Opintojakso voi koostua yhdestä isosta tai useammasta pienestä projektista. Suoritustavat / Toteutustavat: Ohjatut harjoitukset, harjoitustyöt Arviointiasteikko: Suoritusmerkintä (hyväksytty/- hylätty). Arviointiperusteet: Harjoitustyö(t) alussa projektikohtaisesti. Edeltävät opinnot: Tietotekniset taidot KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT JBCE025 Written Business Communication (5 op) Osaamistavoitteet: Students will become familiar with the routine documents needed in the business world today and learn to create and answer normal correspondence in English. Both written and oral communication skills will be improved. Keskeiset sisällöt: Terms and style of business language, messages, layout of business letters, inquiries, quotations, orders and confirmations, meetings, goodwill in business, writing a thesis/ an abstract. Suoritustavat / Toteutustavat: Introductory and stimulating lectures, guided exercises, presentations. Arviointiperusteet: Assignments, portfolio and/or exam. Opiskelumateriaali: Provided by teacher Edeltävät opinnot: Business English JBCE024 Intercultural Business English (5 op) Osaamistavoitteet: The students will deepen their knowledge on a specific culture and learn to understand the need for sensitivity and adaptation in intercultural communication when encountering people from different cultural backgrounds as well as different subcultures and company cultures. The students familiarize themselves with a particular culture and carry out a small-scale study on cultural aspects of a certain multicultural business enterprise or a specific culture of their own interest. Keskeiset sisällöt: Concepts of culture, communication styles, cultural and national identity, intercultural cooperation and differences, company cultures. Suoritustavat / Toteutustavat: Stimulating and introductory lectures and/or participating in a seminar, literature, articles and cases, individual assignment. Arvointiasteikko: 0-5 Arviointiperusteet: Presentations and/or assignment(s). Opiskelumateriaali: Trompenaars, F. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Nicolas Brealey Publishing, 1997 (or later). Bartlett, C. & Davidsson, A. Improve Your Global Competence, Lewis, R.D. When Cultures Collide: Managing Successfully Across Cultures, 1997 (or later). JBCO110 Yrityksen viestintä (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen viestinnän osa-alueet ja perehtyy viestinnän tehtäviin ja merkitykseen. Hän osaa kirjoittaa kaupanteon, rekrytoinnin ja suhdetoiminnan vaatimia tekstejä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

19 19 Keskeiset sisällöt: Yrityksen viestintätehtävät, viestintäjärjestelmät, asiantuntijan esiintymistaito, neuvottelu- ja kokousviestintä, kaupan ja markkinoinnin tekstilajit, tiedottaminen. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kirjalliset ja suulliset tehtäväksiannot ja tentti. Opiskelumateriaali: Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M.-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Edita. Helsinki. Edeltävät opinnot: Suomen kieli ja viestintä VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT JBE1000 Talousmatematiikan valmentava kurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa tietoja ja taitoja lukion lyhyen oppimäärän keskeisistä aiheista. Opiskelija oppii käyttämään matematiikkaa apuvälineenä erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija ymmärtää, että matematiikan opiskelu on tehokas väline johdonmukaisen ajattelun harjaannuttamisessa. Ahkera harjoittelu vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja valmiutta selviytyä matemaattisista tehtävistä. Keskeiset sisällöt: Prosenttilaskut. Peruslaskutoimitukset. Potenssit. Juuret. Logaritmit. Ensimmäisen asteen yhtälö. Yhtälöpari. Toisen asteen yhtälö. Derivaatta. Derivoimissäännöt. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, kirjallisuus Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Tentti. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty arvosanalla. Opiskelumateriaali: Pulkkinen, P. & Holopainen, M Talous- ja rahoitusmatematiikka. WSOY. Helsinki. Opettajan jakama materiaali. JBE1020 Tietotekniikan valmentava kurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet suoriutua Tietotekniset taidot -kurssista ja A- ajokorttikokeen kaikista moduleista. Keskeiset sisällöt: Käyttöjärjestelmän peruskäyttötaidot kuten resurssienhallinta, apuohjelmat, leikepöytä ja tiedostojen hallinta. Työvälineohjelmat. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot ja ohjatut harjoitukset. Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty Arviointiperusteet: Harjoitukset ja A- ajokorttikokeet. Edeltävät opinnot: - JDCE031 Refresher English (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija päivittää sekä kielen oppimistaitojaan että englannin kielen keskeisiä kieliopillisia rakenteita. Keskeiset sisällöt: Kielen opiskelun strategiat, keskeiset kieliopilliset rakenteet Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, virtuaaliset harjoitukset. Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien arviointi. Kirjalliset sekä suulliset esitykset arvioidaan kukin asteikolla 0-5. JBCR020 Ruotsin preppauskurssi (3 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja perussanaston. Keskeiset sisällöt: Perusrakenteet, perussanasto. Suoritustavat / Toteutustavat: Aktivoivat luennot, ohjatut ja palautettavat harjoitukset. Arviointiasteikko: Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti. Opiskelumateriaali: Sovitaan opintojakson JBCR015 Marknadsföring och kommunikation (5 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa liikeelämän sanastoaan ja kykyään kommunikoida eri viestintätilanteissa pohjoismaalaisten kanssa. Hän osaa laatia kirjallisia liikeviestinnän asiakirjoja. Opiskelija pystyy kommunikoimaan sujuvasti esim. puhelimessa ja messuilla ja hän selviytyy neuvottelutilanteissa ja osaa vastaanottaa pohjoismaalaisia vieraita ottaen kulttuurierot huomioon. Keskeiset sisällöt: Kyselyt ja niihin vastaaminen, tarjouspyyntö, tarjous ja vastatarjous, tilaus ja tilausvahvistus, saatekirjeet, toimitustavat ja toimitusehdot, PR-kirjeet. Suoritustavat/ Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset, presentaatiot. Arviointiperusteet: Tentti, yksilö- ja ryhmäharjoitustehtävien ja oppimistehtävien arviointi. JDCE026 English for International Business (5 op) Osaamistavoitteet: The students improve their command of English in communicating effectively with international business associates and appreciating how culturally determined values and stereotypes affect business styles. The students know the terminology of international business transactions and logistics, including invoices, packing and dispatch. The students deepen their knowledge on cultural issues connected with multinational corporations. Keskeiset sisällöt: Vocabulary and phrases used in international business setting, international business transactions, exporting and importing, Incoterms, logistics, invoices. Suoritustavat / Toteutustavat: Stimulating lectures, introductory lectures and guided exercises, online exercises, presentations.

20 20 Arviointiperusteet: Assessing individual and pair assignments. Each written and oral assignment will be assessed on the scale 0-5. Opiskelumateriaali: To be announced at the beginning of the course. Edeltävät opinnot: Business English JBCQ010 Venäjän kielen perusteet (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää venäjän ääntämisen ja intonaation perusteet. Opiskelija hallitsee kyrilliset kauno- ja painokirjaimet, sekä kielen perusrakenteet ja sanaston. Keskeiset sisällöt: Yksinkertaiset viestintätilanteet, perussanasto, perusrakenteet. Suoritustavat/ Toteutustavat: Aktivoivat luennot, esittävät luennot, ohjatut harjoitukset. Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista tenttiä ja kaksi suullista paritenttiä. Opettajalle palautettavien kirjallisten etätehtävien arviointi. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (väh. 75%). JBCS030 Saksan kielen perusteet (6 op) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet ja sanaston, selviytyy jokapäiväisistä puhetilanteista sekä oppii kertomaan itsestään saksan kielellä. Keskeiset sisällöt: Suullinen ja kirjallinen perusviestintä vapaa-aikana ja työelämässä. Itsestä, opiskelu- ja työympäristöstä kertominen, asuminen. Kieliopin perusteet. Suoritustavat / Toteutustavat: Luennot, ohjatut suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen tunneille (läsnäolovelvoite 75%). Arviointiperusteet: Palautettavat tehtävät, osakokeet ja jatkuva näyttö. JBE1070 KYP Kauppiasyrittäjyyspolku (5-20 op) Oppimisprosessin omistaa Ruokakesko Oy. Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Kauppiasyrittäjyyspolun tavoitteena on tiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa vähittäiskauppayrittäjyydelle päivittäistavarakaupassa tai vastuullisissa tehtävissä toimimiselle päivittäistavaramarkkinoilla Keskeiset sisällöt: Tiedollinen osuus jakautuu neljään opintojaksoon, á 5 op, yht. 20 op. JBE1071 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö (5 op) Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys päivittäistavarakaupan toiminnasta Suomessa ja hänen ymmärryksensä päivittäistavarakaupan nykytilanteen taustoista lisääntyy. Opiskelija oppii kaupankäynnin eri muodot ja myymälätyypit. Opiskelija ymmärtää päivittäistavarakauppojen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä paikallisten markkinoiden merkityksen kaupan menestykselle. Opiskelija ymmärtää omistusperusteisen ketjutoiminnan ja yrittäjäpohjaisen toiminnan lähtökohdat ja eroavaisuudet. Opiskelijalle muodostuu ymmärrys siitä, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa tukku- ja vähittäiskaupassa. Opiskelija pohtii omaa motivaatiotaan työskennellä kaupassa. Keskeiset sisällöt: Päivittäistavarakaupan markkinat. Päivittäistavarakaupan asiakkaat. Ketjutoiminta. Yhteiskuntavastuu. Päivittäistavarakauppa työpaikkana. Toteutustavat: Oppimistehtävät, työelämän käytäntöihin tutustuminen, kirjallisuuteen ja artikkeleihin tms. perehtyminen. Opiskelumateriaali: www-sivustot, artikkelit tms. materiaali. Retail - Kaupan työt ja toiminta (eri kirjoittajia) Edita. Kautto,M.,Lindblom,A Ketju kaupan ketjuliiketoiminta. Otava. Heinimäki,H Kaupan toimintaympäristö. WSOY Oppimateriaalit Oy. Suoritustavat: Verkkopohjaiset opinnot, oppimistehtävät, tentit. JBE1072 Vähittäiskaupan kilpailukeinot (5 op) Kauppiasyrittäjyysopinnot ovat Ruokakesko Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintoihin voi osallistua liiketalouden perusopinnot suoritettuaan. Opiskelija voi suorittaa vain yhden tai useampia opintojaksoja. Opintojaksoille 2-4 osallistuminen edellyttää, että edeltävä opintojakso on hyväksytysti suoritettu. Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys kauppapaikasta ja myymälästä kilpailukeinona. Opiskelija saa tietoa ja ymmärrystä myymälän sijainnin, pinta-alankäytön, myyntiesittelyjen, sisustuksen ja valaistuksen käytöstä kilpailukeinona. Opiskelijalle muodostuu käsitys myymälän myyntitehokkuuden merkityksestä kaupan kannattavuudelle. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys tuote- ja palveluvalikoiman merkityksestä kilpailukeinona sekä tavararyhmähallinnan periaatteista. Opiskelija ymmärtää kaupan hinta- ja laatumielikuvan syntymisen ja niiden merkityksen

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT 1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot.................................................................................. 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS....................................................................

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot