VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita"

Transkriptio

1 VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

2 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO JOHDANTO LÄHTÖKOHTA VERKOSTOITUMISELLE Hyvinvointialan murros ja palvelutuotanto Hyvinvointiala ja yrittäjyys VERKOSTOT TUTKIMUKSEN KOHTEENA Sosiaalisista verkostoista yritysverkostoiksi Verkostotutkimus ja teoreettiset lähtökohdat TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskysymys Aineistona avoin teemakysely Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus Aineiston käsittely teemoittelemalla VERKOSTOITUMISEN MERKITYKSET Verkostot yhteistoimintana Verkostoitumisen mahdollisuudet Verkostoitumisen haasteet YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET VERKOSTOSUHTEET TÄSSÄ JA NYT LÄHTEET LIITE 1. TEEMAKYSELY

3 KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Kuvio 1 havainnollistaa verkoston yhteistoimintaan liitettäviä merkityksiä. 25 Kuvio 2. Kuvio 2 havainnollistaa verkostoitumiseen liitettäviä mahdollisuuksia. 29 Kuvio 3. Kuvio 3 esittää verkostoitumisen haasteita. 33 Kuvio 4. Kuvio 4 esittää verkostoitumisen taloudellisia ja sosiaalisia merkityksiä. 34 3

4 1 JOHDANTO Sosiaali- ja terveysalan yrittäjien verkostoituminen liittyy laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvinvointipalvelujen tuottajan asemasta ja tehtävistä. Kuntien kyvyt vastata kansalaisten tarpeisiin tuottamalla itse tarvittavia palveluita ovat varsin rajalliset. Välttämättä yksin tuottamisen ei edes katsota olevan tarkoituksenmukaista. Sosiaalialan palveluissa on enenevässä määrin tapahtunut palvelutuotannon yksityistämistä, mitä olemme saaneet seurata jo pidemmän aikaa terveydenhuollon palvelujen saralla. Näin ollen hyvinvointipalvelut ulottuvat nykyään elinkeinotoiminnan alueelle, jossa yksityinen sektori toteuttaa tavoitettaan eli tuottaa taloudellista voittoa (Möttönen 2008). Täysin yksiselitteistä ei palvelujen tuotanto yrittäjän tai vastaavasti kunnan hankkijan roolista käsin kuitenkaan ole. Paitsi yrittäjät, myös kunnat ovat haastavan tehtävän edessä hankkiessaan kuntalaisilleen tarvittavia palveluja. Yrittäjien tuotteistaessaan palveluitansa, he törmäävät muun muassa kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja riskienhallintaan liittyviin tekijöihin. Nämä tekijät eivät aina ole yksiselitteisiä puhuttaessa yritystoiminnasta, joka usein on pienimuotoista. Vastaavasti kunnat kohtaavat yksityisiä palveluita ostaessaan erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät kunnan rooliin tilaajana. Kuntien kohtaamat kysymykset koskevat sopimuskumppaneiden määrää, hankittavien palvelujen sopimuksia ja palvelujen laatua. Yksi keino synnyttää vuorovaikutusta, niin yrittäjien parissa kuin yrittäjien ja kuntienkin kesken, on verkostoituminen ja kumppanuussuhteet. Yrittäjien verkostoituminen tukee paitsi yksittäisten yrittäjien yhteydenpitoa, myös kunnan roolia tilaajana. Näin ollen tilaajan näkökulmien huomioiminen on keskeinen osa hyvinvointialan yrittäjien verkostoitumistavoitetta. Hyvinvointialalla työskentelee monia eri ammatin edustajia. Sisällytän tässä tutkimuksessa hyvinvointialan käsitteeseen kuuluvaksi sekä sosiaali- että terveysalan. Tutkimusaineisto muodostuu hyvinvointialalla toimivien aikuisopiskelijoiden kirjoituksista. Opiskelijat ovat valikoituneet tutkimukseen Polku verkostoyrittäjäksi oppisopimuskoulutukseen osallistumisensa kautta. 4

5 Oppilaitos Haaga-Perho toteuttaa tammikuusta 2009 alkaen 1,5 vuoden Polku verkostoyrittäjäksi oppisopimuskoulutuksen hoiva- ja hyvinvointialan toimijoille. Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki kehittämishanke on tilannut tämän tutkimuksen, jonka tavoitteena on eritellä koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitä he ymmärtävät verkostoitumisella. Tutkimus vastaa kysymykseen millaisia merkityksiä hyvinvointialan aikuisopiskelijat antavat verkostoitumiselle. Tutkimustietoa hyödynnetään kyseisen koulutuksen suunnittelussa sekä Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki hankkeessa. Niin kuin jo yllä totesin, on hyvinvointialan palvelutuotannossa käynnissä suuria muutoksia. Muutosten myötä on syntynyt uusia tarpeita, joista pienyrittäjien verkostoituminen ei ole ainoita. Tässä tutkimuksessa taustoitan ensiksi hyvinvointialan verkostoitumisen lähtökohtia kuvaamalla palvelutuotannossa parhaillaan tapahtuvia muutoksia sekä hyvinvointialan pienyrittäjyyttä. Toiseksi esittelen verkostoitumista erilaisista teoreettisista keskusteluista käsin. Tämän jälkeen tarkastelen hyvinvointialan aikuisopiskelijoiden verkostoitumisen merkityksiä kolmen kirjoituksen kautta. Kirjoituksissa merkityksiä saavat verkostoituminen yhteistoimintana, verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet. Näiden merkitysten pohjalta teen lopuksi johtopäätöksiä ja pohdin lyhyesti verkostoitumista arkipäiväisenä ajattelu- ja toimintatapana. Tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ovat hyvinvointiala ja verkostoituminen. Tässä tutkimuksessa käsite hyvinvointiala kattaa sekä terveydenhuoltoon että sosiaalihuoltoon liitettävät yksityiset palvelumuodot. Jäljempänä luvussa 3 määrittelen käsitteitä verkosto ja verkostoituminen, joille on mahdollista antaa sisältöjä useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksessa tutustutaan verkostojen sosiaaliseen ja taloudelliseen määrittelyyn. 2 LÄHTÖKOHTA VERKOSTOITUMISELLE Kohta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on hyvinvointialalla tapahtunut paljon muutoksia. Valtio ja kunnat ovat saaneet rinnalleen yksityisiä palvelutuottajia, yrittäjiä ja järjestöjä. Hyvinvointialan yritystoimijat ovat lähinnä pienyrittäjinä eivätkä ole ainakaan tähän mennessä vielä kasvaneet kansallisiksi tai jopa ylikansallisiksi suuryrityksiksi. Usean pienyrittäjän toimiessa markkinoilla yhtäaikaisesti, synnyttää tämä kilpailua toimijoiden 5

6 kesken. Sekä palvelurakenteen että yrittäjien aseman muutokset luovat perusteluja yrittäjien verkostoitumiselle. Seuraavaksi kuvaan lyhyesti näitä edellä mainittuja muutoksia. 2.1 Hyvinvointialan murros ja palvelutuotanto Hyvinvointivaltion yhtenä tehtäväalueena on palvelujen tuottaminen kansalaisille. Hyvinvointivaltio laajeni aina 1990-luvun lamavuosiin saakka, jonka jälkeen julkisissa organisaatioissa on tehty paljon rakenteellisia ja toiminnallisia uudelleenorganisointeja. Olennaista on se, että kunnan rooli palvelujen tuottajana on muuttunut. (Kainlauri 2007, 13.) Kunnat ovat siirtyneet palvelujen tuottajasta osittaiseksi tuottajaksi ja samalla myös palvelujen tilaajaksi. Näin on syntynyt monituottajamalli, jossa kunnat sekä itse järjestävät palveluita että myös ostavat niitä ostopalveluna kuntalaisille (Kainlauri 2007, 13). Tämän muutoksen myötä palveluita tuotetaan yhdessä kunnan, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kesken. Tämän muutoksen taustalta löytyvät muun muassa palvelujen tarpeissa tapahtuneet muutokset. Yhtäältä kunnat eivät kykene vastaamaan tämänhetkisillä resursseilla kasvavaan palvelujen tarpeeseen, ja toisaalta katsotaan, ettei kuntien ole kannattavaa tuottaa palveluja, joita markkinoilla jo on ennestään. Esimerkkinä tästä voidaan ajatella ikääntyvien asumispalveluyksiköitä. Tarve vanhusväestön palveluasumiselle kasvaa, mutta kunnilla ei näytä olevan riittävästi mahdollisuuksia vastata tähän kysyntään. Näin päädytään tilanteeseen, jossa kunnat ostavat tämän palvelun yksityisiltä palvelutuottajilta. Kunnat siis hankkivat tarvittavat palvelut yksityiseltä toimijalta käytössä olevien resurssien ja tarpeen mukaisesti. Kuntien suhteen näyttäisi kysymyksessä olevan resurssien kohdentaminen tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Tällaista edellä mainittua toimintaa kutsutaan tilaaja-tuottajamalliksi. Siinä julkinen sektori, kunta, ostaa palvelun ulkopuolelta, joko yritykseltä tai järjestöltä. Ennen palvelun ostoa julkinen sektori kilpailuttaa palveluntuottajat ja asettaa ehdot kilpailulle. Tämän jälkeen kunta tekee päätöksen siitä, keneltä palvelu hankitaan. ( Koskiaho 2008, 21.) Hyvinvointipalveluille ja niiden järjestämiselle on erityistä se, että niitä säädellään ja ohjataan tavoilla, joita ei muun alan yrittäjyydessä yleensä esiinny. Miten tätä palvelutuotantoa sitten säädellään ja kuinka siihen vaikutetaan? 6

7 Hyvinvointialan palvelutuotantoa säädellään monella eri tasolla. Palvelutuotannosta käydään keskustelua niin valtiollisella, kunnallisella kuin yksittäisten virkamiestenkin tasolla. Poliittista keskustelua palvelutuotannosta käydään muun muassa valtiollisissa hyvinvointipalveluiden periaatesuunnitelmissa, kunnallisissa päätöksissä palveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä palveluhankintojen virkamiestason päätöksissä. (Mittilä 2006, 87.) Vastaavasti kansalaistason kannanotot hyvinvointipalvelujen tuottamiseen näkyvät palvelujen kysynnän ja yksityisen palvelun tarjonnan kohdatessa. Vanha sanonta kuluttaja äänestää jaloillaan, kuvaa osaltaan hyvinvointipalveluissa tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta. Kansalaisista on tulossa kuluttajia, jotka itse määrittelevät millaisen palvelun kokevat tarpeelliseksi. Voidaan kysyä, onko hyvinvointipalveluiden käyttö muuttumassa kansalaisoikeudesta kuluttajan valinnoiksi? Perinteisten hoivapalveluiden osalta yksityisten palvelujen kysyntä näyttää olevan kasvussa. Sosiaalipalveluiden järjestämisen osalta suunta saattaa olla samansuuntainen. Tähän viittaavat esimerkiksi lainsäädännölliset muutokset palvelusetelin käyttöönotosta osana sosiaalipalveluita. Palveluseteli tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden valita tarvitsemansa palvelu tarjolla olevasta palvelutarjonnasta oman harkintansa mukaan (Koskiaho 2008, 21). Hallituksen harjoittamalla politiikalla ja paikallisen tason poliittisen vallan käyttäjillä on suuri rooli hyvinvointipalveluiden verkostossa. Yksityisistä palvelujen tuottajista tulee osa hallintojärjestelmää heidän tuottaessa julkiselle viranomaiselle lainsäädännöllisesti kuuluvia palveluita. Näin yksityisen tuottajan ja julkisen hallinnon välinen yhteistyösuhde sitoo yksityisen toimijan osaksi julkista sektoria. Tämä näkyy muun muassa yksityisen yrityksen tuottaessa palveluita, jotka kuuluvat lakisääteisesti julkiselle hallinnolle. (Mittilä 2006, ) Edellä sanotun perusteella yksityisille palveluille näyttäisi olevan perusteltu, mutta ei ristiriidaton paikka, osana hyvinvointipalveluja. Kuitenkin on huomioitava, että monituottajuuteen perustuva pirstaleinen palveluviidakko, jossa palveluita toteutetaan yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kesken, vaatii palvelujen tilaajalta ja asiakkaalta erityistä osaamista. Palvelun ostajalta vaaditaan palvelutuottajien ja - sisällön tuntemusta, oli ostaja sitten kunta tai yksityinen henkilö. 7

8 Yksi keino edesauttaa palvelujen tilaajan, ostajan ja käyttäjän asemaa tässä palveluviidakossa, on yksityisten toimijoiden verkostoituminen. Toimijoiden yhdistäessä voimavarojaan verkostoitumalla vastaavat he yhdeltä osalta haasteeseen, jossa palvelujärjestelmän toivotaan palvelevan mahdollisimman hyvin niin kuntien kuin kansalaisten tarpeita. Verkostot kykenevät tuottamaan asiantuntevaa ja monipuolista osaamista usein kustannustehokkaasti, mikä on sekä palvelun tilaajan että käyttäjän etu. 2.2 Hyvinvointiala ja yrittäjyys Monituottajamallista huolimatta kunnat tuottavat edelleen suurimman osan sosiaali- ja terveyspalveluista itse. Terveydenhuollon osalta yrittäjyys on tullut tutuksi muun muassa fysioterapian, lääkärivastaanottotoiminnan ja hammashoidon toimialoilla (Rissanen & Sinkkonen 2004, 15). Sosiaalialan yrittäjyys puolestaan on suhteellisen uusi alue yrittäjyyden saralla. Kainlaurin (2007, 21 24) mukaan tilastoja tarkasteltaessa on kuitenkin selvää, että sosiaalialan yrittäjyys on kasvava yrittäjyyden muoto. Joulukuussa 2008 julkaistun toimialaraportin mukaan vuonna 2007 on sosiaalipalvelualalla toiminut yritystä. Yritykset ovat työllistäneet henkilöä. Selvityksen mukaan suurimpina työllistäjinä ovat toimineet palvelutalot ja ryhmäkodit. Vastaavasti parhaiten näyttäisi menestyneen lasten ja nuorten laitokset. (Toimialaraportit 2007.) Sosiaalialan yritysten laajenemisesta kertoo puolestaan Stakesin vuonna 2007 tekemä tilastotutkimus. Se osoittaa, että yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkojen määrä on nelinkertaistunut 1990-luvun alkupuolelta 2004 vuoden lopulle tultaessa. Toimipaikoista suurin osa on sijoittunut asumispalveluiden, lasten päivähoidon, lasten ja nuorten sijaishuollon ja kotipalveluiden toimintakentille. (Kainlauri 2007, ) Onko yksittäisten yritysten toimipaikkojen määrällinen kasvu osoitus siitä, että sosiaalialalla on osasta pienyrityksiä kasvamassa kansallisia yritysketjuja? Mitään yksittäistä tai yksiselitteistä syytä tälle kasvulle on vaikeata esittää. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys myötäilee muualla yhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystä. Kehitys on 8

9 yhteydessä elinkeinorakenteen, poliittisen järjestelmän ja talouden muutoksiin sekä hyvinvointipalveluihin liitettäviin käsityksiin yleisesti. (Rissanen & Sinkkonen 2004, ) Hyvinvointiyrittäjyys on kasvuala, johon liittyy eräitä erityispiirteitä. Näitä piirteitä ovat pienyrittäjyys, naisyrittäjyys, eettisyyden ja ammatillisuuden yhteen kietoutuminen sekä valtion ja kuntien suorittama ohjaus, jota ei muussa yrittäjyydessä erikseen korosteta. (Rissanen & Sinkkonen 2004, 20.) Lisäksi palveluja tuotetaan usein paikallisesti, oman paikkakunnan asukkaille (Kainlauri 2007, 24). Hyvinvointialan yrittäjyydelle on ainakin vielä tyypillistä palvelujen pienimuotoisuus. Yritykset ovat pienyrityksiä, joissa työntekijöitä on usein alle 10 henkilöä. Toisaalta pienyrittäjyyden lisääntyminen ja kasvava kilpailu markkinoilla sekä palvelurakenteessa tapahtuneet muutokset mm. julkishallinnon roolin suhteen, pakottavat yrittäjät pohtimaan asemaansa ja tulevaisuutta markkinoilla. Rissanen ja Sinkkonen (2004, 120, 236) näkevät yrittäjien keskinäisen yhteistyön menestymisen edellytyksenä. Heidän mukaansa verkostoitumista pidetään merkittävänä organisoinnin tapana nyt myös hyvinvointipalveluissa. Liiketoiminnassa verkostoituminen ei ole uusi ilmiö. Hyvinvointipalvelujen osalta kyseessä on kuitenkin suhteellisen uusi yhteistyömuoto. Toimialakohtaiset eroavaisuudet aiheuttavat esimerkiksi sen, että verkostoitumisen käsitettä käytetään erilaisissa asiayhteyksissä. Nämä asiayhteydet, joissa käsitettä käytetään, määrittävät pitkälti sitä, mitä verkostoitumisella kulloinkin tarkoitetaan. Seuraavassa tarkastelen verkostoja ja verkostoitumista käsitteiden sosiaalisista ja taloudellisista merkityksistä käsin. 3 VERKOSTOT TUTKIMUKSEN KOHTEENA Verkostoja ja verkostoitumista voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista käsin. Yksistään käsitteelle verkosto on useita merkityksiä riippuen siitä, minkä tieteenalan piirissä käsitettä tarkastellaan. Tässä tutkimuksessa tarkastelen käsitteiden sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä. Käsitteiden tarkastelun jälkeen esittelen muutamia mielestäni keskeisiä ja käsitteiden eroja havainnollistavia teoreettisia ja tutkimuksellisia näkökulmia 9

10 Verkostojen ja verkostoitumisen teoreettiset näkökulmat olen valikoinut aineiston perusteella. Empiirisen aineiston tarkastelu osoittaa, että verkostoitumisen merkityksiä on tässä tutkimuksessa mahdollista tulkita sosiaalisesta ja taloudellisesta ymmärryksestä käsin. Tätä ymmärtämisen tapaa haluan syventää esittelemällä sosiaalipsykologisen sekä talousteoreettisen näkökulman verkostoitumiseen. Aineiston ja teorian vuoropuhelua jatkan luvussa 5, jossa esittelen tutkimusaineistoa tarkemmin. 3.1 Sosiaalisista verkostoista yritysverkostoiksi Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa verkostoja käytetään kuvaamaan hajautettuja, osin monimutkaisiakin järjestelmiä, joissa toimintaa määrittävät epäviralliset normit, keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhteisten tavoitteiden edistämiseen (Uusikylä 1999, 49). Käsitteinä normit, luottamus ja sitoutuminen ovat kuitenkin verkoston tavoin vaikeasti havainnollistettavissa. Tämä tekee verkostosta käsitteenä entistäkin abstraktimman. Tällainen mielikuvamainen verkostokäsitteen yleistäminen usein jopa vähentää käsitteen kuvailevaa arvoa (Uusikylä 1999, 49). Yleisimmillään verkostokäsite usein tarkoittaa, että ihmiset ovat toisiinsa kytkeytyviä eli verkottuvia, toisin sanoen sosiaalisia olentoja. Tällöin verkosto voidaan ymmärtää yksikköjen joukkona, jota yksikköjen väliset siteet yhdistävät. (Jokivuori 2005, 339.) Näin yleinen verkostokäsitteen tarkastelu ei kuitenkaan anna kattavaa kuvausta käsitteen sosiaalisesta merkityksestä. Verkostokäsitettä tarkasteltaessa tulee huomioida paitsi sosiaalisen ja yhteisöllisen myös taloudellisen ja yhteistoiminnan merkitykset (Jokivuori 2005, 339). Yhteiskuntamme korostaa nykyisin yksilöllistä toimintakulttuuria, jossa yksilöiden odotetaan kykenevän elämään nopeiden muutosten, tehokkuuden ja sosiaalisten paineiden alla luvun alun yhteisökulttuurista on siirrytty yksilön velvollisuuksia ja vastuuta korostavaan toimintakulttuuriin, jossa yksilöt toimivat osana useita yhteisöjä, verkostoja. Yhteiskunnassamme tapahtuneen yhteisökulttuurin murtuminen ei kuitenkaan ole johtanut täydelliseen yksilön yhteisöistä irrottautumiseen. Yhtä aikaa puhutaan luonnollisten tai epävirallisten verkostojen tärkeydestä, jolloin verkostoilla viitataan yksilön perheeseen, sukulais-, ystävyys- ja harrastussuhteisiin eli sosiaaliseen verkostoon. 10

11 Mitä yhteistä näillä sosiaalisilla verkostoilla ja yritysten tasolla tapahtuvalla verkostoitumisella on? Vesalainen (2006, 51) on todennut, että organisaatioiden toiminnan taustalta on löydettävissä toimijoiden sosiaaliset verkostot, jotka vaikuttavat organisaation rakenteisiin, järjestelmiin, strategioihin ja tavoitteisiin. Näin ollen henkilöiden sosiaalisissa verkostoissaan toteuttamaa vuorovaikutuksen, luottamuksen, sitoutumisen ja motivaation asteita voidaan pitää merkityksellisinä tekijöinä myös heidän organisaatiossa toteuttamassa toiminnassa. Yhteisöllisyys ja yhteinen toiminta liitetään usein osaksi verkostokeskustelua. Verkostona voidaan pitää esimerkiksi yritystä, joka koostuu työntekijöistä, työvälineistä, työn kohteesta, säännöistä ja työnjaosta. Tällöin yritys eli verkosto määrittyy toimijoiden yhteiseksi kohteeksi tai yhteistyön perustaksi. (Jokivuori 2005, 347). Yrityksessä yhteisön etu korostuu sosiaalisina sääntöinä ja velvoitteina, jolloin verkosto perustuu keskinäiseen riippuvuudentunteeseen ja yhteisvastuuseen. Tällaiset yhteisölliset arvot, kuten sosiaaliset säännöt ja yhteisvastuu, synnyttävät yhteisöllisyyttä, jolla puolestaan on keskeinen merkitys talouden perustana. (Jokivuori 2005, 341). Taloudellisen verkoston käsite liitetään verkostoihin, jotka muodostuvat yritysten välisissä ja sisäisissä tuotanto- ja vaihtosuhteissa. Hyvänä esimerkkinä tällaisista yritysten välisistä verkostoista ovat kumppanuustyyppiset suhteet. (Jokivuori 2005, ). Kumppanuustyyppinen toiminta on perusteltua silloin, kun puhutaan pitkäkestoisesta yhteistyöstä useiden toimijoiden kesken, jolloin tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja. (Möttönen 2008). Talouteen perustuvien verkostojen nähdään syntyneen vastaamaan kolmenlaiseen tarpeeseen. Ensiksi, markkinoiden epävarmuus on pakottanut yritykset jakamaan riskejä keskenään. Toiseksi, taloudellinen verkostokäsite on historiallisesti uusi muoto, joka poikkeaa perinteisesti ymmärretyistä yhteisöllisistä verkostoista. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten elinehtona pidetään verkostoitumista. Kolmas tekijä on verkoston mahdollistama oppiminen ja uuden luominen. Voidaan todeta, että verkostossa ei näin ollen ole pelkästään kyse kustannussäästöistä, vaan sen avulla on mahdollista luoda uudenlaisia toimintatapoja. (Jokivuori 2005, ) 11

12 Mittilän (2006, 76) mukaan kahden yrityksen keskinäinen suhde muodostaa verkostoitumisen perustan, johon yhdistyy toimijoiden muut yhteistyöperusteiset liiketoimintasuhteet. Nämä yhdessä muodostavat yritysverkoston, jolla on lisäksi linkkejä muun muassa kuntaan, valtioon, järjestöihin tai yliopistoihin. Vesalainen (2006, 11) puolestaan kuvaa organisaatioverkostoja kolmen mallin mukaisesti. Näitä ovat 1. kahden erillisen yrityksen välinen kumppanuussuhde, 2. yhden yrityksen kaikki kahdenväliset yrityssuhteet ja 3. yritys yleensäkin vuorovaikutus- ja vaihdantasuhteina. Liiketoiminnan katsotaan perustuvan vaihdantaan ja vuorovaikutukseen. Tätä vuorovaikutusta tapahtuu niin yksilöiden, ryhmien, yritysten kuin organisaatioidenkin kesken. Liiketoiminta on siis sosiaalista kanssakäymistä, jossa vaihdetaan tavaroiden ja palveluiden lisäksi myös työpanoksia, tietoa, taitoa ja osaamista. (Mittilä 2006, 75). Näin ollen liiketoiminnassa voidaan erottaa sekä sosiaalisen että taloudellisen verkostoitumisen tarpeita. Yhtäältä palveluja tuotetaan yhteishengessä, yhteisenä markkinarintamana, ja toisaalta käydään kauppaa yksittäisten palvelujen menestyksestä, kilpailuasetelmasta käsin. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on verkottumisen merkitys kasvanut kilpailukyvyn luojana ja sen ylläpitäjänä. Tähän ovat olleet vaikuttamassa internetin leviäminen, toimintojen ulkoistaminen ja yritysten kasvu. Yritysten kasvun myötä yritysostot, yhteistyö yritysten kesken ja kumppanuussuhteet ovat nousseet yritysmarkkinoiden avainsanoiksi. Näin verkottumisesta on tullut liiketoiminnan merkittävä ja eritoten kasvava osa-alue, jossa keskeistä on toimijoiden verkosto-osaamiseen panostaminen ja tässä kehittyminen. (Mittilä 2006, ) Verkostoja ja verkostoitumista voidaan tarkastella erilaisista merkityksistä käsin. Edellä mainitut erilaiset tavat määritellä verkostoja, ovat osoitus verkostoajattelun monimuotoisuudesta. Verkostoon liittyvä käsitteistö onkin varsin laajaa ja kirjavaa. Monitahoiseksi verkostokäsitteen tutkimisen tekee vielä se, että verkostoitumisen tasoja on useita ja näiden tutkimiseen on mahdollista paneutua erityisin verkostotutkimuksellisin keinoin. En lähde tässä tutkimaan koko kattavaa käsitteistöä vaan pitäydyn muutaman mielestäni tälle tutkimukselle keskeisen teoreettisen lähestymistavan esittelyssä. 12

13 3.2 Verkostotutkimus ja teoreettiset lähtökohdat Verkostoajattelun taustalta ei löydy selkeää, yksittäistä teoreettista lähestymistapaa, vaan keskustelua määrittävät tieteenalakohtaiset rajanvedot ja tutkimusasetelmaan liittyvät kysymyksenasettelut. Verkostoajattelu on tuttua niin taloustieteellisessä, organisaatioteoreettisessa, valtio-opillisessa kuin sosiologisessa ja sosiaalipoliittisessakin keskustelussa. (Uusikylä 1999, 49 50). Verkostoja ja verkostoitumista voidaan lähestyä erilaisista tutkimuksellisista lähtökohdista. Verkostoitumista voi karkeasti tarkastella kolmenlaisesta näkökulmasta, joita ovat sosiaalipsykologiset, talousteoreettiset ja liikkeenjohdolliset tarkastelutavat. Huomioitavaa on, että nämä tarkastelutavat eivät suinkaan ole kaiken kattavia, mutta kylläkin keskeisiä verkostotutkimuksessa. Näkökulmia erottaa toisistaan erityisesti tapa tulkita inhimillistä toimintaa. On oletettavaa, että sosiaaliset näkökulmat ottavat inhimilliset tekijät toisella tapaa huomioon kuin esimerkiksi talousteoreettiset näkökulmat. Seuraavassa kuvaan lyhyesti verkostoitumisen sosiaalipsykologista, talousteoreettista ja liikkeenjohdollista tarkastelutapaa. Sosiaalipsykologiset tarkastelutavat Sosiaalipsykologiset tarkastelutavat korostavat ihmisen toimintaa ja verkostoituminen ymmärretään näissä henkilösuhdekysymyksenä. Toki yksittäisen henkilön suhteiden sijaan voidaan myös keskittyä tarkastelemaan ryhmien, organisaatioiden tai verkostojen suhteita. Sosiaalipsykologiseen tarkastelutapaan sisältyy kolme teoreettista näkökulmaa; sosiaalisen vaihdannan, sosiaalisen pääoman ja oppimisen tarkastelutavat. (Vesalainen 2006, 30.) Ensimmäinen, sosiaalisen vaihdannan teoria, keskittyy vastavuoroisuuden olettamukseen. Vastavuoroisuuden olettamus kiteytyy ajatukseen siitä, miten yhteistyökumppaneilta saatava hyöty koetaan ja millaiset ovat mahdollisuudet saada vastaava hyöty hankituksi muualta. Sosiaalisen pääoman teoria taas korostaa henkilöiden välisiä suhteita. Tämä teoreettinen suuntaus nostaa tarkasteluun muun muassa käsitteet vuorovaikutus, luottamus, uskottavuus, yhteiset näkemykset ja tietoisuus tavoitteista ja menettelytavoista. Erilaisiin oppimisen tarkastelutapoihin keskittyvät teoreettiset suuntaukset puolestaan kiinnittävät huomiota verkostoihin oppijoina ja verkostoihin oppimisympäristöinä. Tarkastelun kohteena voivat 13

14 esimerkiksi olla yksittäisten yksilöiden oppimisprosessit, jotka vaikuttavat ryhmissä, organisaatioissa ja verkostoissa. (Vesalainen 2006, ) Talousteoreettiset tarkastelutavat Organisaatio- ja talousteorian piiristä on mahdollista erottaa resurssiriippuvuus-, transaktiokustannus- tai peliteoriaan keskittyneet teoriasuuntaukset. Resurssiriippuvuusteoria perustuu nimensä mukaisesti ajatukseen siitä, että yritykset tarvitsevat resursseja toimintaympäristöstänsä toimintaansa varten. Ajatus tässä on samansuuntainen kuin sosiaalisen vaihdannan teoriassa, mutta tässä kohdin keskitytään tarkastelemaan organisaatioita, yksilöiden välisten suhteiden sijaan. (Vesalainen 2006, 31.) Transaktiokustannusteorian mukaan käydään pohdintaa siitä kannattaako yrityksen ostaa vai valmistaa itse tarvitsemansa tuote vai kenties etsiä ratkaisua näiden vaihtoehtojen väliltä verkostoitumisen keinoin. Peliteoria puolestaan keskittyy pohtimaan voivatko yhteistyösuhteen osapuolet molemmat hyötyä suhteesta ja hyötyvätkö ne tästä suhteesta yhtä paljon. (Vesalainen 2006, ) Liikkeenjohdolliset tarkastelutavat Strategisen liikkeenjohdon tarkastelutavoista voidaan edelleen erottaa myös kolme erilaista teoriasuuntausta. Näitä ovat resurssiperustainen näkemys yrityksen strategiasta, sekä interaktiivista että strategisten verkostojen näkökulmaa korostavat lähestymistavat. Resurssiperustainen näkemys kulminoituu ajatukseen siitä, että yrityksellä on tiettyä ydinosaamista, asiantuntijuutta, jota se tarjoaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla tavalla. Esimerkkinä voidaan ajatella yritystä yhdessä kumppaniyrityksen kanssa tuottamassa kilpailuetua suhteessa kolmanteen yritykseen. (Vesalainen 2006, 33.) Interaktiivinen lähestymistapa keskittyy hahmottamaan yritysten ja näiden asiakkaiden toimintastrategioita ja tarkastelee näiden kautta heidän keskinäisiä yhteistyösuhteita. Strategisten verkostojen näkökulma puolestaan korostaa kilpailun siirtymistä yritysten väliltä verkostojen väliseksi kilpailuksi. (Vesalainen 2006, ) 14

15 Vaikka verkostoitumista on mahdollista lähestyä hyvinkin erilaisista tutkimuksellisista lähtökohdista käsin, näyttäisi kuitenkin siltä, että ilmiönä se voidaan tiivistää kahteen teoreettiseen lähestymistapaan; sosiaalipsykologiseen ja talousteoreettiseen. Ensimmäisen korostaessa inhimillisiä tekijöitä, ihmissuhteita, vuorovaikutusta, vastavuoroisuutta, keskittyy jälkimmäinen taloudellisen hyödyn, rationaalisen päätöksenteon, resurssiriippuvuuden ja vallankäytön elementteihin. (Vesalainen 2006, 34.) Vaikka tarkastelutavat ja teoriat eroavat osaltaan toisistaan ja vastaavasti limittyvät osittain päällekkäin, on huomioitava, että käytännössä kuitenkin jokainen toimija rakentaa oman käyttöteoriansa toimiessaan verkostoissa. (Vesalainen 2006, 29.) Yritysverkostoitumisen näkökulmasta katsottuna on yhtälailla tarve niin sosiaalipsykologiselle kuin liiketaloudellisellekin ymmärrykselle. Tästä syystä teoriat muodostuvatkin käytännössä toimijoiden käyttöteorioiksi sellaisina kuin ne parhaiten palvelevat käyttötarkoitustansa. Erilaiset käyttöteoriat ovat tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Tässä tutkimuksessa tutustutaan verkostoitumiskoulutuksessa mukana olevien opiskelijoiden käyttöteorioihin, joita esittelen luvun 5 tutkimustulosten analyysissä. Ennen tutkimuksen analyysiosaa, kuvaan sitä kuinka kyseiset tutkimustulokset on saavutettu eli kuinka tutkimus on toteutettu. 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Helsingin Yrittäjät ry on Helsingissä toimivien yritysten ja yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Tällä hetkellä Helsingin Yrittäjillä on meneillään kaksivuotinen Palveleva Helsinki kehittämishanke. Palveleva Helsinki -hankkeen tavoitteena on parantaa Helsingin kaupungin ja yrittäjien välistä palvelutoimintaa. Kyseessä on yrittäjälähtöinen projekti, joka edistää erityisesti sosiaali- ja terveysalalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista palveluiden tuottamiseen. Tämän hankkeen yksi tärkeä tavoite ja painopiste on yrittäjien verkostoituminen. (Palveleva Helsinki.) Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Anssi Kujala näkee erityisen haasteen pienten sosiaali- ja terveysalan yritysten palvelun tarjonnassa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että pienillä yrityksillä ei ole välttämättä resursseja tarjota palveluitaan kaupungille. Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan tilaisuuksia yritysten verkostoitumiselle ja tämän myötä tuottamaan 15

16 mahdollisuuksia osallistua julkisten palveluiden tuottamiseen. Hankkeessa verkostoitumista tuetaan erilaisin seminaarein, infotilaisuuksin ja asiantuntijafoorumein. (Helsinki tarvitsee palvelustrategian 2007.) Helsingin kaupungin oppisopimustoimisto ja oppilaitos Haaga-Perho toteuttavat tammikuusta 2009 alkaen 1,5 vuoden Polku verkostoyrittäjäksi koulutuksen hoiva- ja hyvinvointialan toimijoille. Koulutus on oppisopimuskoulutus, jossa yhteistyötä tehdään Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hankkeen kanssa. Koulutuksen aikana opiskelijat hankkivat paitsi yrittäjän ammattitutkinnon myös laajaa verkostoitumisen osaamista. Koulutuksen suunnittelu on lähtenyt tarpeesta, jossa verkostojen ajatellaan tarjoavan mahdollisuuksia päästä kasvaville markkinoille, jonne yrittäjän omat resurssit eivät yksin riitä. (Honkola 2008.) 4.1 Tutkimuskysymys Helsingin Yrittäjät pyrkivät erilaisin keinoin sekä yhteistyössä Helsingin kaupungin oppisopimustoimiston ja Haaga-Perhon oppilaitoksen kanssa vastaamaan sosiaali- ja terveysalan kasvavaan verkostoitumisen tarpeeseen. Tämä tutkimus on Helsingin Yrittäjien Palveleva Helsinki -hankkeen tilaama tutkimus, jonka tavoitteena on eritellä edellä mainittuun koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitä he ymmärtävät verkostoitumisella. Tutkimus vastaa kysymykseen millaisia merkityksiä hyvinvointialan aikuisopiskelijat antavat verkostoitumiselle. Tutkimuskysymyksen avulla pyrin tuottamaan tietoa siitä, kuinka juuri tämän kyseisen koulutuksen opiskelijat määrittelevät verkostoitumista ja siihen liittyvää toimintaa ja toimintaedellytyksiä. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa verkostoitumiseen yleistettävissä olevia merkityksiä vaan kuvata opiskelijoiden verkostoitumisesta muodostamia käyttöteorioita. Kuitenkin oletettavaa on, että käyttöteorioilla on yhteys hyvinvointialan yrittäjien todellisuuteen laajemminkin. Kuten jo aiemmin todettiin, verkosto ja verkostoituminen ovat moniulotteisia käsitteitä eikä niitä voida määrittää yksiselitteisesti tai täysin tyhjentävästi. Tärkeätä on kuitenkin huomioida se, että jokainen verkoston jäsen tarkastelee käsitteitä erilaisesta näkökulmasta toisin sanoen omasta käyttöteoriasta käsin. Mielikuvat käsitteistä muodostuvat jokaiselle verkoston 16

17 jäsenelle sellaisiksi kuin ne hänen näkökulmastansa parhaiten palvelevat käyttötarkoitustansa. Puhuttaessa verkostoitumisesta palvelutuotantona tai liiketoimintana, on uusien toimintatapojen vakiinnuttamisen kannalta erityisen tärkeätä pohtia yhteisesti, millaisia merkityksiä palvelualalla toimivat verkoston jäsenet antavat verkostoitumiselle. 4.2 Aineistona avoin teemakysely Käytän tutkimusaineistona kolmen oppisopimuskoulutukseen osallistuvan opiskelijan kirjoittamia kirjoitelmia verkostoitumisesta. Opiskelijoille lähetettiin marraskuussa 2008 sekä tammikuussa 2009 avoin teemakysely (Liite 1), jossa heitä pyydettiin kuvailemaan mahdollisimman laajasti sitä, miten he ymmärtävät verkostoitumisen. Kyselyssä toivottiin heidän käsittelevän kyselyyn erikseen kirjattuja kysymyksiä. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus kirjata odotuksiansa koulutuksen suhteen. Koulutuksen suhteen ei kyselyssä ollut erikseen esitetty aiheeseen johdattelevia kysymyksiä. Kun kyselyä käytetään tutkimusmenetelmänä, päädytään yleensä lomakekyselyyn, jolloin kysymykset ovat ennalta määriteltyjä. Tämä tutkimusmenetelmä edellyttää, että tutkija on etukäteen valmistellut joukon kysymyksiä, jotka näin ollen esiintyvät kaikille tutkittaville samanlaisina. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994.) Tässä tutkimuksessa päädyin käyttämään avoimia kysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joissa on esitetty vain kysymys ja jätetty tilaa vastaajalle vastauksen kirjoittamista varten, ilman valmiita vastausvaihtoehtoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 193). Avoimien kysymysten avulla pyrin antamaan opiskelijoille mahdollisuuden vastata kysymyksiin mahdollisimman laajasti sekä vapaasti valita tuottamansa kirjoitelman muoto ja ulkoasu. Laadin teemakyselyn yhdessä tutkimuksen tilaajan Palveleva Helsinki hankkeen projektipäällikön kanssa. Tämän jälkeen Haaga-Perhon oppilaitos sekä Helsingin kaupungin oppisopimustoimisto kommentoivat ja täydensivät kyselyä. Kyselyä laadittaessa teimme aluksi tiedontarpeen erittelyä. Tiedontarpeen erittely on erityisen tärkeää kerättäessä tietoa kyselyin. Oleellista on pohtia sitä, mitä tietoa tarvitaan, kuinka tutkittavat aihealueet esitetään, ovatko käytettävät käsitteet konkreettisia ja kuinka tutkimuksen eri teemat on mahdollista jäsentää (Alkula ym. 1994, ). Tämän erittelyn tuloksena muodostuivat kaksi teemaa, joiden ympärille laadimme kyselyn kysymykset. Teemat ovat 1. verkostoituminen ja 2. 17

18 kirjoittajan odotukset oppisopimuskoulutuksen suhteen. Tässä tutkimuksessa analysoin luvussa 5 verkostoitumisen teemaan liitettyjä tuloksia. Verkostoitumisen teeman pohjalta rakentuvat kysymykset käsittelevät verkostoa ja verkostoitumista käsitteinä, verkoston toimintaa, verkostoitumisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä tutkittavan henkilökohtaisia odotuksia ja kokemuksia verkostoitumisen suhteen. Kysymysten avulla pyrin saamaan verkostoitumisen ilmiöstä mahdollisimman laajaalaisen kuvan. Kyselyn toimittaminen opiskelijoille tapahtui sähköisesti sekä postitse. Tässä yhteydessä lähetin heille tutkimusluvan, jolla vastaan tutkimuksen eettisyyden vaatimuksiin tutkimuksen tiedon hankinnan ja tiedon käytön suhteen. Tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin luetaan yleisesti avoimen ja rehellisen vuoropuhelun toteuttaminen tutkittavien, tutkijan ja tutkimusta lukevan yleisön kesken (Alkula ym. 1994, 295). Tässä tutkimuksessa tutkimuslupa sisältää maininnat tutkimuksen tavoitteista, käyttötarkoituksesta, tutkimusmateriaalin anonymiteetista, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja tutkimuksen laatijan yhteystiedoista. Paitsi aineiston hankinnassa myös tutkimustulosten raportoinnissa tavoittelen mahdollisimman avointa ja rehellistä esittämistapaa. Lähetin opiskelijoille alkuperäisen osallistumispyynnön jälkeen kaksi muistutusta. Tutkimukseen vastasi alun kolmesta pyydetystä vastaajasta kaksi. Yksi henkilö perusteli vastaamatta jättämistään oppisopimuskoulutukseen osallistumisensa peruuntumisella. Koulutukseen osallistumista ei ollut kuitenkaan asetettu tutkimukseen osallistumisen ehdoksi. Maininta tästä olisi ehkä kannustanut tämän peruuttaneen henkilön osallistumista tutkimukseen. Tammikuussa 2009 osallistui vielä yksi opiskelija tutkimukseen, jolloin vastaajien lukumääräksi muodostui kolme. Tutkimukseen osallistuvien vähäiseen lukumäärään saattoi osaltaan vaikuttaa oppisopimuskoulutuksen aloitusajankohdan muutokset. Koulutus oli tarkoitus aloittaa vuoden 2008 puolella, mutta yksi syy aloitusajankohdan siirtämiselle oli vähäinen osallistujamäärä. Koulutus aloitettiin tammikuussa osallistujan kesken. 18

19 Tähän tutkimukseen opiskelijat valikoituivat oppisopimuskoulutukseen ilmoittautumisensa perusteella. Opiskelijat poimittiin koulutukseen ilmoittautuneiden joukosta niin, että vastaajiksi valikoitui taustoiltaan erilaisia opiskelijoita. Otokseen haluttiin sekä mies- että naisvastaajia. Opiskelijoihin oli ensin yhteydessä Palveleva Helsinki hankkeen projektipäällikkö ja näin opiskelijoilta saatiin alustava suostumus tutkimukseen. Tämän jälkeen olin itse yhteydessä opiskelijoihin. Tutkimukseen osallistui yksi mies- ja kaksi naisopiskelijaa. 4.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella käsitteiden reliaabelius ja validius avulla. Reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli esimerkiksi tässä tutkimuksessa voidaan pohtia sitä, tuottaisiko saman tutkimusmenetelmän, avoimen teemakyselyn, uudelleen teettäminen samanlaisia tuloksia. Validius puolestaan viittaa siihen kykyyn, joka valitulla tutkimusmenetelmällä on mitata sitä, mitä sen toivotaankin mittaavan. (Hirsjärvi ym. 2008, 226.) Pohdinta siitä, onko tutkimustulosten toistettavuus vastaavanlaisella kyselyllä mahdollista, riippuu pitkälti siitä, millaisella aikavälillä uusi kysely toteutetaan. Opiskelijoiden tietoisuus verkostoitumisen ilmiöstä lisääntyy oletettavasti koulutuksen myötä. Tästä syystä on mahdollista olettaa, että myös vastaukset teemakyselyyn muuttuisivat toistettaessa kysely jonkin ajan kuluttua. On muistettava, että tämän tutkimuksen tarkoituksena on tavoittaa niitä ennakkokäsityksiä, joita opiskelijoilla on juuri koulutuksen alussa. Validiteettia eli pätevyyttä voidaan puolestaan arvioida sen perusteella kuinka opiskelijat ovat vastanneet heille esitettyihin kysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2008, 226). Vastausten rehellisyyttä on kuitenkin vaikea mitata, kun tarkasteltavana ovat henkilökohtaiset kokemukset. Siksi vastausten luotettavuuden puntarointi on lähes mahdotonta ja tarpeetonta. Tämän tutkimuksen tutkimusanalyysia voidaan tehdä sekä aineisto- että teorialähtöisesti. Aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan teorian rakentumista aineiston ympärille. Tällöin keskiössä on aineisto, tässä opiskelijoiden merkitykset verkostoitumisesta, joita tarkastelen suhteessa teoreettiseen ymmärrykseen verkostoitumisesta. Toisaalta tutkimusaineistossa 19

20 esiintyy yhdenmukaisuutta verkostoitumisen teoreettisen ajattelun kanssa, jolloin yhtälailla voidaan puhua myös teorialähtöisyydestä. Aineiston analyysiluvussa 5 pyrinkin juuri aineiston ja teorian keskinäiseen vuoropuheluun, jossa aineisto on kuitenkin erityisen tarkastelun kohteena. 4.4 Aineiston käsittely teemoittelemalla Teemoittelemalla pyrin etsimään kirjoituksista verkostoihin ja verkostoitumiseen liitetyt tutkimuksen kannalta olennaisimmat merkitykset. Teemat ovat muodostuneet teemakyselyn pohjalta, jossa opiskelijoita pyydettiin käsittelemään ennalta määrättyjä kysymyksiä ja teemoja. Kirjoitusten analysoinnin kannalta keskeistä onkin kirjoituksissa esiintyvien teemoihin liittyvien merkitysten löytäminen. Tämä tapa analysoida kirjoituksia liitetään usein aineistolähtöiseen analysointitapaan. (Moilanen & Räihä, 2001, 53.) Olen nimennyt kirjoituksista kolme teemaa; verkostoituminen yhteistoimintana, verkostoitumisen mahdollisuudet ja verkostoitumisen haasteet. Teemat vastaavat kirjoituspyynnössäni esittämiini kysymyksiin. Valitsin lukumääräisesti kolme teemaa, jotta voin tarkastella verkostoitumisen ilmiöitä monipuolisesti, mutta samanaikaisesti hallitusti. Useamman teeman muodostaminen tässä yhteydessä olisi vaatinut enemmän ajallisia resursseja, mikä ei ole tämän tutkimuksen kannalta mahdollista. Ensimmäinen teema, yhteistoiminta, käsittelee kirjoituksissa esiintyviä verkostoitumisen merkityksiä. Kirjoituksissa puhutaan siitä, mitä verkostot ja verkostoituminen ovat ja keskeisiksi merkityksiksi nousevat yhteistyö ja yhteinen toiminta. Olen tutkijana itse yhdistänyt nämä käsitteet ja nimennyt teeman yhteistoiminnaksi. Päädyin muodostamaan yhteistoiminnasta ensimmäisen teeman, koska koen erityisen tärkeänä kuvata sitä, millaisena toimintana verkostoituminen kirjoituksissa koetaan. Toinen teema, verkostoitumisen mahdollisuudet ja hyödyt, esittelee verkostoitumisesta aiheutuvia seurauksia ja verkostoitumisen tuottamaa lisäarvoa. Kolmas teema käsittelee verkostoitumiseen liitettäviä haasteita ja uhkatekijöitä. Toinen ja kolmas teema erittelevät hyvin niitä merkityksiä, jotka joko puolustavat verkostoitumista tai vastaavasti ovat sen esteenä tai tekevät siitä haastavan toimintatavan. 20

21 Nimettyäni nämä kolme teemaa, laadin jokaisesta teemasta kuvion. Esittelen kuviot luvussa 5 teemojen analyysin tuloksena. Kuvioiden avulla tiivistän ja jäsennän teemaan kirjoituksissa liitetyt merkitykset ja esitän nämä graafisessa muodossa. Lopuksi olen vielä tiivistänyt kuviot yhteiseksi kuvioksi, jolla havainnollistan kaikkia teemoihin liitettyjä merkityksiä. Kuvioiden tarkastelussa tukeudun aineiston ja teorian vuoropuheluun, pelkkä verkostoitumisen merkitysten esittäminen ei tässä riitä. (Eskola & Suoranta 1998, ) Tätä aineiston ja teorian vuoropuhelua käyn luvussa 3 esitettyjen lähtökohtien pohjalta. 5 VERKOSTOITUMISEN MERKITYKSET Tässä luvussa tarkastelen kirjoituksissa esiintyviä verkostoitumisen merkityksiä käsittelemällä edellä esittämääni kolmea teemaa. Jokaisen teeman yhteydessä kuvaan aluksi sanallisesti sekä aineisto-otteiden avulla annettuja merkityksiä. Aineisto-otteilla haluan havainnollistaa mielestäni keskeisimpiä merkityksiä. Päätän jokaisen teeman käsittelyn kuvioon, joka kokoaa edellä esitetyt merkitykset vielä yhteen. 5.1 Verkostot yhteistoimintana Aineistosta muodostettu ensimmäinen teema käsittelee verkostoja yhteistoimintana. Luvun aineisto-otteet kuvaavat verkoston käsitteelle aineistossa annettuja erilaisia merkityksiä. Otteista on havaittavissa sekä sosiaalipsykologiselle että liiketaloudelliselle ymmärrykselle tunnusomaisia piirteitä (ks. luku 3.2). Aineiston perusteella näyttäisi, että nämä teoreettiset ymmärrykset määrittävät osaltaan sitä, millaisia merkityksiä verkostoitumisella nähdään olevan. Aineisto-ote 1: Hyvä verkosto toimii siten, että jokainen tietää tehtävänsä. Jokaisella on oma osaamisalueensa. Joillakin tietoa jostain ja toisella taas toisesta asiasta. Luotto ihmisten kesken. Pelataan avoimin kortein. Verkostolle on tehty säännöt, joita noudatetaan. Verkosto osaa ottaa huomioon yhteistyötarpeet. Hyvä verkosto on oppimiskykyinen. Toisten tuki. 21

22 Aineisto-otteesta 1 on havaittavissa sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan liittyviä piirteitä, kuten vastavuoroisuus, vuorovaikutus, luottamus, yhteiset näkemykset, tietoisuus tavoitteista ja mahdollisuus oppimiseen. Vastavuoroisuudesta kertovat verkostossa jäsenten kesken jaetut tehtävät. Maininnat luottamuksesta ja avoimuudesta kuvaavat yksilöiden välistä vuorovaikutusta verkostossa. Lisäksi otteessa mainitaan yhteiset toiminnan tarpeet, joiden ymmärrän tässä viittaavan verkoston yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin. Verkostoitumisessa keskeistä on se, mitkä ovat verkoston toiminnan tavoitteet ja millaisella toiminnalla tavoitteisiin päästään (Kainlauri 2007, 92.) Aineisto-otteessa 1 toimintaan viitataan yhteisten sääntöjen noudattamisella. Yhteisten tavoitteiden ja päämäärien, vastuun-, työn-, ja tehtävien jaon, voidaan nähdä kertovan verkoston yhteisöllisestä merkitysulottuvuudesta. Säännöt ja velvoitteet luovat pohjaa yhteisvastuulle. Aineisto-otteesta 1 on tulkittavissa, että yksilöiden välisillä vuorovaikutussuhteilla ja vastavuoroisella toiminnalla on merkitystä, kun halutaan kuvata toiminnaltaan hyvää verkostoa. Jokivuori (2005, 339) näkee verkoston muodostuvan yksilöiden joukosta, jota yhdistävät yksilöiden väliset siteet. Näin ollen verkoston jäsenten vuorovaikutussuhteilla on keskeinen merkitys verkoston yhteisyyden ja toiminnan kannalta. Jokivuori (2005, 341) mainitsi luvussa 3.1, että yhteisöllisyydellä on merkitystä talouden perustana puhuttaessa yritysverkostoista. Aineisto-ote 1 osoittaa, että verkosto on mahdollista kokea yhteisönä, jonka toimintaa säätelevät yhteisesti laaditut säännöt ja yhteistyölle asetetut tavoitteet. Tällaiset yhteiset säännöt, sovitut roolit ja tavoitteet synnyttävät tässä otteessa vaikutelman yhteistyöstä. Jokivuoren ajatuksen mukaisesti verkoston taloudelliseen toimintaan vaikuttaa osaksi se, kuinka verkoston yhteisöllinen luonne toteutuu. Pohtimisen arvoista on, kuinka verkostosta rakennetaan yhteisöllisesti kiinteä ja yhteishengeltään toimiva kokonaisuus, joka edesauttaa liiketaloudellisissa tavoitteissa onnistumista. 22

23 Aineisto-ote 2: Miksi keksiä kaikkea yksinään? Yksinään innovointi syö voimia. Jonkinlaista vertaistukea kehittämiselle ja jaksamiselle. Verkostossa jokainen hyötyy yhteistyöstä ja verkostoon kuulumisesta jotenkin. Verkosto voi olla vapaaehtoistyötä tai liiketaloudellista toimintaa. Liiketoiminnan mahdollisuudet verkostossa lienevät tänä päivänä suuremmat kuin yksinään toimien. Molemmat aineisto-otteet 1 ja 2 mainitsevat verkoston jäsenten antaman vertaistuen. Aineisto-otteen 2 perusteella on mahdollista olettaa, että verkostoitumalla saavutetaan vertaistukea, joka puolestaan antaa voimia ja jaksamista kehittää liiketoimintaa. Vertaistukea on mahdollista jakaa samanlaisessa tilanteessa olevien kesken. Otteessa 2 oletetaan, että muut verkoston jäsenet työskentelevät yhtälailla kehittämiseen ja jaksamiseen liittyvien tekijöiden kanssa. Tuen laadulle ei tässä kohdin aseteta erityisiä määritelmiä. Sekä aineisto-ote 1 että ote 2 korostavat verkoston jäsenten vastavuoroisuudesta koituvaa hyötyä. Aineisto-ote 1 kuvaa hyödyn jakautumista asiantuntemuksen jakamisena jäsenten kesken, jolloin tiedon jakaminen lisää oppimista. Kainlaurin (2007, 89) mukaan tärkeä verkostoitumisen merkitys on yhteistoiminnasta oppiminen ja verkostossa toiminta on jatkuvaa oppimista. Hänen mukaansa yhteistoiminta verkostossa kannustaa jatkuvaan innovaatioiden kehittelyyn. Yksinään toimittaessa ei ole mahdollista saavuttaa tällaista yhteistoiminnallista tilaa. Aineisto-otteen 2 mukaisesti yhteistyöstä tulee koitua jokaiselle verkoston jäsenelle hyötyä. Verkostoitumalla mahdollisesti saavutetaan enemmän kuin yksin toimimalla. Aineistootteessa 2 verkostoituminen näyttäisi olevan toimintaa, joka tapahtuu yhteistyössä, joko vapaaehtoistyönä tai tavoitteena liiketoiminnan tehostaminen. Tämä jako liiketaloudellisiin verkostoihin ja vapaaehtoistyötä tekeviin verkostoihin onkin mielenkiintoinen. Tässä jaottelutavassa erottavana tekijänä näyttäisi olevan verkoston toiminnasta koituva taloudellinen hyöty. Tästä voidaan päätellä, että verkostoituminen voidaan nähdä myös toimintana, johon ei liity taloudellisen voiton tavoittelua. Tätä huomiota tukee Mia Hemmingin haastatteleman Soili Venton samansuuntainen ajatus hyvinvointipalveluyrittäjän tavoitteesta tarjota asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita 23

24 ilman, että yrittäjä pyrkisi maksimoimaan voiton tavoittelua toiminnastaan saamillaan korvauksilla. Vento toteaa, että sosiaalipalveluyrittäjälle saattaa olla päinvastoin vieras ajatus siitä, että toiminnasta tulisi kerätä voittoa. (Hemming 2008, 22.) Aineiston perusteella näyttäisi, että verkostokäsite liitetään kuitenkin ensisijassa liiketaloudellisen toiminnan toteutumiseen. Aineistossa verkostoituminen saakin paljon liiketaloudellisia merkityksiä. Verkostoitumista yritysten välisenä toimintana esittää seuraava aineisto-ote: Aineisto-ote 3: Verkostoituminen on yhteistyötä samankaltaisten, kilpailevien yritysten kesken, yhteistyötä eri toimintaa harjoittavien yritysten kesken tai yhteistyötä yritysten kesken, jotka ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta ja joiden osaamisalueet täydentävät toisiaan. Verkostoitumisen lähtökohta on yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisessa. Tässä esimerkissä verkostoitumista tarkastellaan liikkeenjohdollisesta tarkastelutavasta käsin. Esimerkissä puhutaan yritysten välisestä kilpailusta, asiantuntijuuden jakamisesta ja kumppanuuksien syntymisestä. Yhteinen toiminta näkyy tässä yritysten välisenä yhteistyönä, jolla pyritään taloudellisen menestymisen edesauttamiseen. Edelliset aineisto-otteet eroavat teoriataustoiltaan, mutta yksi yhteinen merkitys niillä näyttäisi kuitenkin olevan. Verkostoituminen nähdään ennen kaikkea tavoitteellisena yhteistyönä ja yhteistoimintana, jossa verkoston jäsenten vuorovaikutussuhteilla on oma merkityksensä. Seuraava kuvio 1 havainnollistaa edellä esitettyjä verkoston yhteistoimintaan liitettäviä merkityksiä. 24

25 Kuvio 1 havainnollistaa verkoston yhteistoimintaan liitettäviä merkityksiä. Kuvio 1 kokoaa yhteen verkoston yhteistoimintaan liitetyt sekä taloudelliset että sosiaaliset merkitykset. Liiketoiminnan tehostuminen, kilpailukyvyn vahvistuminen, kehittyminen ja innovointi sekä kumppanuuksien ja asiantuntijuuden lisääntyminen voidaan suoraan liittää verkoston taloudellisiin merkityksiin. Vertaistuen, oppimisen, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutussuhteiden merkitykset puolestaan lukeutuvat sosiaalisiin merkityksiin. Jokainen erillinen merkitys voitaisiin edelleen jakaa uusiin merkityksiin, kuten esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin liitettävät merkitykset tai vastaavasti liiketoiminnan tehostumiselle annettavat merkitykset. Näin merkitysten tarkastelua olisi mahdollista jatkaa yhä pidemmälle. 5.2 Verkostoitumisen mahdollisuudet Toiseksi teemaksi valitsin verkostoitumisen tuottamat mahdollisuudet. Luvussa tarkastelen aineistossa esiintyviä verkostoitumisen mahdollisuuksiin liitettyjä merkityksiä. Käyn keskustelua aineiston merkitysten ja yleisesti verkostoitumiskeskustelussa esiintyvien näkökulmien kesken. Aineisto-otteilla pyrin avaamaan aineistossa keskeisimpinä esiintyviä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Millaisia mahdollisuuksia verkostoitumisella katsotaan olevan? Aineistossa esiintyy useita mainintoja verkostoitumisesta koituvasta taloudellisesta hyödystä. Välttämättä kyse ei 25

26 kuitenkaan ole suoraan taloudellisen voiton tavoittelusta vaan mm. kustannussäästöjen ja asiakkuuksien lisääntymisestä. Aineisto-ote 4: Verkostoiduttaessa pienillä yrityksillä mahdollisuus osallistua hankintoihin, jotka muuten eivät olisi mahdollisia. Useampi yritys rahoittaa esimerkiksi yhteistä tietojärjestelmähanketta. Saada lisää uusia asiakkuuksia. Riskien jako tai vähentäminen. Verkostoitumisen myötä voi yrityksen markkinoillepääsy nopeutua. Kuka hyvä markkinoinnissa, ottaa vastuun siitä. Verkostoitumalla on mahdollista saavuttaa hankintoja, joihin yrityksellä ei muuten olisi mahdollisuutta. Aineistossa kustannussäästöjä nähdään syntyvän paitsi verkoston yhteisistä hankinnoista, kuten laitteistoista, myös asiantuntemuksen ja palveluiden yhteiskäytöstä. Esimerkkinä tästä aineisto-otteessa 4 mainitaan verkoston kesken yhteisesti rahoitettu tietojärjestelmähanke. Voidaan päätellä, että yhteisesti jaetut riskit ja hankinnat laajentavat toiminnan mahdollisuuksia. Verkostossa toimimisen myötä kasvavat myös asiakasmäärät, mikä käy ilmi aineisto-otteesta. Tällaiset kustannussäästöt ja asiakkuuksien lisääntyminen johtavat ennen pitkää liikevaihdon ja myyntitulojen lisääntymiseen. Yrityksen tavoitteenahan on taloudellisen voiton tuottaminen ja taloudellinen hyöty on yritykselle sen elinehto. Liiketoimintaan liittyy kuitenkin aina myös taloudellisia riskitekijöitä, varsinkin liiketoimintaa käynnistettäessä. Vesalainen (2006, 17) näkee verkostoitumisesta koituvan erityistä tukea riskitekijöiden hallinnalle. Toimintaansa aloittavan yrityksen taustalta voidaan erottaa syitä verkostomaisen toiminnan tueksi. Näitä syitä ovat esimerkiksi riskin jakaminen ja minimointi, uusiin markkinoihin tutustuminen ja näihin sisään pääseminen. (Vesalainen 2006, 17.) Samanlaisia huomioita on tehtävissä tästä aineistosta. Aineisto-otteessa 4 mainitaan verkostoitumalla jaettavan tai ainakin vähennettävän yrittämisestä syntyviä riskitekijöitä. Otteessa verkostoituminen esitetään mahdollisuutena, joka saattaa nopeuttaa yksittäisen yrityksen markkinoille pääsyä. Otteessa olevalla maininnalla markkinoinnista, tulkitsen tarkoitettavan, että verkostoitumalla on mahdollista tuottaa yhteistä markkinointia. Verkostossa markkinointivastuu jaetaan jäsenten asiantuntemuksen mukaisesti. 26

27 Verkoston yhteinen markkinointi on yksi verkostoitumisen mahdollisuuksien näkökulmista. Tärkeätä on yritystuotteen markkinointi kuntataholle sekä asiakkaalle. Ostopalvelusopimuksia laatiessaan kunnat listaavat hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset. Kunnat eivät kuitenkaan ole ainoita palvelujen ostajia. Yrityksen markkinoinnin kannalta on tärkeätä, että myös yksittäiset asiakkaat tai muut mahdolliset yhteisöt saavuttavat tiedon tarjolla olevista toimijoista. Näin yritysverkostot voidaan nähdä merkittävänä markkinointikanavana. (Välke 2007, 72.) Kainlauri (2007, 92) esittääkin tiivistäen, että pienyrittäjien osaamisen tarjoaminen verkostona on järkevää kuntien kilpailuttaessa hyvinvointipalveluja. Niin kuin jo johdannossa mainitsin, kohtaavat kunnat yksityisiä palveluita hankkiessaan kysymyksiä, jotka liittyvät kunnan tilaajan rooliin. Yksi merkittävä kysymys liittyy sopimuskumppaneiden määrään. Kysymys on sinänsä ajankohtainen, sillä tätä keskustelua käydään usein taloudellisen taantuman hetkellä. Samanlaiseen huolen aiheeseen viitataan seuraavassa aineisto-otteessa. Aineisto-ote 5: Julkishallinnolla on tarve vähentää sopimuskumppaneiden määrää, mikä johtaa voimakkaaseen keskittymiseen aloilla, kuten esimerkiksi hyvinvointipalveluiden alalla. Ainoastaan verkostoitumalla voidaan varmistaa pienten yritysten mukana olo julkisyhteisöiden palveluntuottajana. Hyvinvointipalveluiden verkosto vähentää merkittävästi kuntien kustannuksia vähentämällä sopimuskumppaneiden lukumäärää ja tarjoamalla keskitetysti palveluita niitä tarvitseville. Aineisto-ote 5 käsittelee julkishallinnon tarpeita vähentää sopimuskumppaneidensa määrää. Kumppanuuksia vähentämällä ajaudutaan palvelujen keskittymiseen sellaisilla aloilla, joilla tyypillisesti toimii pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi hyvinvointipalvelujen alalla. Pienten yritysten verkostoituminen on yrityksille ainoa keino olla mukana julkisyhteisöjen palveluntuotannossa. Toisaalta tällaiset keskitetyt verkostot edesauttavat kuntia vähentämään kustannuksiaan. Synnyttämällä verkostoja vähennetään kuntien sopimuskumppaneiden määrää, johon kunnat lienevät pakotettuja muutoinkin. Voidaan ajatella, että verkostot synnyttävät kustannustehokkuutta paitsi sisäisesti verkoston kesken myös ulkoisessa yhteistoiminnassa. 27

28 Kuntien kustannussäästöihin viitataan myös seuraavassa aineisto-otteessa. Tässä kustannuksia säästetään hyödyntämällä verkostoitumisen mahdollisuuksia yritysten yhteisen tuotekehittelyn parissa. Välke antaa esimerkin vanhuspalveluista ja palveluketjuista, joilla pyritään takaamaan erilaisen hoivan tarpeiden saumattomuus. Tuottamalla ikääntyvän kotioloihin hänen tarvitsemiaan palveluita, säästetään laitoshoidon rajallisia resursseja ja tarjotaan vanhukselle mahdollisuus mielekkääseen ja turvalliseen hyvinvointiin tutussa ympäristössä. (Välke 2007, 71.) Samansuuntaisia ajatuksia esiintyy seuraavassa aineisto-otteessa. Aineisto-ote 6: Pystytään tarjoamaan monipuolisia palveluita keskitetysti. Hyvinvointipalvelujen verkosto voi tuottaa lisäarvoa myös loppuasiakkaalle: Verkosto voi tarjota tavan tiedon ja avun saantiin, joka puolestaan lisää turvallisuuden tunnetta ja oman elämän hallintaa sekä auttaa jokapäiväisten asioiden hoidossa. Verkosto voisi tukea esim. vanhuksia asumaan pidempään kotoa. Tämä on tärkeää tilanteessa, jossa väestön ikääntymisen aiheuttama menojen nousupaine uhkaa kaupunkien taloutta. Palvelujen monipuolistaminen verkostossa on mahdollisuus, johon tässä aineisto-otteessa viitataan. Aineisto-ote 6 esittelee ajatuksen moniammatillisesta palvelukokonaisuudesta, jolla vastataan ennen kaikkea palvelun käyttäjän, loppuasiakkaan tarpeisiin. Tässä verkoston kattavan palveluntarjonnan avulla vastataan yhtäaikaisesti palvelun käyttäjän (vanhus) ja palvelun tilaajan (kunta) tarpeisiin. Verkostoitumalla mahdollistetaan samanaikaisesti tarpeellinen hoiva kohtuullisilla kustannuksilla. Verkostoitumisen mahdollisuuksia tarkastellaan aineistossa kolmen suuntaisesta näkökulmasta käsin. Ensinnäkin verkostoitumalla tuotetaan verkoston kesken jakautuvaa hyötyä, kuten tehokkuus ja säästöt. Toiseksi, verkostoitumisen mahdollisuuksia voidaan tarkastella verkoston ja julkishallinnon yhteistyössä syntyvänä hyötynä. Ja kolmanneksi, verkostoitumalla on mahdollista tuottaa palveluita, joista ennen kaikkea hyötyy näiden käyttäjä. Ensimmäinen ja toinen hyödyn näkökulma voidaan liittää liiketaloudellisen hyödyn tuottamiseen. Kolmannessa näkökulmassa hyöty liitetään sosiaalisiin tekijöihin, kuten yksilön elämänhallintaan ja arjen hyvinvointiin. Toki myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on 28

29 näillä sosiaalisilla tekijöillä taloudellinen merkityksensä resurssien säästäjänä. Seuraava kuvio 2 havainnollistaa tässä luvussa verkostoitumiseen liitettäviä mahdollisuuksia. Kuvio 2 havainnollistaa verkostoitumiseen liitettäviä mahdollisuuksia. Verkostoitumisen mahdollisuudet liitetään kirjoituksissa pääosin taloudellisiin merkityksiin. Verkostoitumalla on mahdollista kasvattaa ja vakiinnuttaa liiketoimintaa. Sosiaalisia merkityksiä ei aineistossa verkostoitumisen mahdollisuuksina esitetä lukuun ottamatta aineisto-otteen 6 mainintaa palvelun käyttäjän näkökulman huomioimisesta. Tosin tämäkin merkitys liitetään osaksi palvelutarjonnan monipuolistamista, mikä nähdään aineistossa ensisijassa taloudellisena merkityksenä. 5.3 Verkostoitumisen haasteet Kolmanneksi teemaksi muodostin verkostoitumiseen liitettävät haasteet. Tässä luvussa tarkastelen aineistossa esiintyviä verkostoitumisen haasteita ja riskitekijöitä. Luvun tavoitteena on käydä keskustelua aineistossa esiintyvien riskitekijöiden ja Petri Uusikylän (1999) esittämien verkostoitumisen haasteiden kesken. Tämän luvun aineisto-otteet olen valikoinut tavoitteenani kuvata aineistossa keskeisimpinä esiintyviä verkostoitumisen haasteita. 29

30 Tarkasteltaessa verkostoitumiseen liittyviä haasteita tai mahdollisia ongelmakohtia, korostuvat tavoitteisiin sitoutuminen ja tavoitteiden toteutumisen edesauttaminen itse toiminnassa (Uusikylä, 1999, 57 58). Samansuuntaiseen ajatteluun viittaa seuraava aineistoote. Aineisto-ote 7: Riskitekijöitä ovat selkiytymättömät tavoitteet ja strategia. Osapuolien sitoutumattomuus. Verkostoyrittäjän tulisi sitoutua henkisesti ja asenteellisesti verkoston suunnitelmiin ja olla kärsivällinen. Arvoiltaan ja toiminnaltaan liian erilaiset yritykset. Aineisto-otteessa 7 viitataan tavoitteiden epämääräisyyteen yhtenä verkoston uhkatekijänä. Mitä selkeämmät tavoitteet ovat, sitä helpompi näyttäisi niihin olevan sitoutua. Edelleen otteessa 7 korostetaan tavoitteiden merkitystä verkoston toiminnalle jatkamalla puhetta suunnitelmiin sitoutumisesta. Maininta suunnitelmiin sitoutumisesta henkisellä tasolla, viittaa mahdollisesti verkoston jäsenten kokemukseen tavoitteiden tärkeydestä. Mitä tärkeämmäksi jokin asia koetaan, sitä vahvemmin siihen sitoudutaan. Asenteellisella sitoutumisella puolestaan voidaan viitata ajatukseen sitoutumisesta arvona. On arvokasta sitoutua toimintaan, jossa on itse mukana. Otteen 7 maininta kärsivällisyydestä viittaa myös verkoston toimintaan sitoutumiseen. Mitä sitoutuneemmin verkoston toimintaa ajatellaan, sitä kärsivällisemmin tavoitteiden saavuttamiseen voidaan suhtautua. Aineistossa sitoutumiselle näytettäisiin asetettavan paljon painoarvoa. Pohdinta verkoston toimintaan liitettävistä tavoitteista onkin merkityksellistä verkostoitumisen kannalta. Tähän päädyttiin jo luvussa 5.1., kun todettiin, että yhteiset tavoitteet ovat keskeinen tekijä yhteistoiminnan ja yhteisöllisen kokemuksen toteutumiselle. Verkostossa vallitsevasta tasapainosta kertoo otteen 7 viimeinen maininta. Otteessa yritysten eroavaisuudet koetaan riskitekijänä. Tähän perustuen näyttäisi, että verkoston tulisi olla mahdollisimman tasapainoinen käsityksissään sen toiminnasta ja tavoitteista. Uusikylä (1999, 57-58) esittää samansuuntaisen ajatuksen professionaalis-kulttuuristen tekijöiden huomioimisesta verkoston toiminnassa. Yhteisellä toimintakulttuurilla ja koulutustaustalla on Uusikylän tutkimuksen mukaan myönteisiä merkityksiä verkoston jäsenten välisten suhteiden 30

31 ja tätä kautta verkoston toiminnan synnylle. Samansuuntaiset ongelmanratkaisumallit luovat edellytyksiä onnistuneelle yhteistyölle (Uusikylä, 1999, 58 60). Aineisto-otteen 7 tarkastelun pohjalta on mahdollista tehdä mielenkiintoinen havainto. Otteessa verkostoitumiseen liitettävät haasteet näyttävät sijoittuvan sekä yksilöiden että yhteisöjen toiminnassa esiintyviksi piirteiksi. Verkoston jäsenten arvot ja arvostuksen kohteet määrittelevät yhteistä tavoitetta ja toimintaan sitoutumisen astetta. Verkoston toimintaan yhteisönä viittaavat myös seuraavan aineisto-otteen maininnat. Aineisto-ote 8: Riskejä verkostossa ovat keskinäinen kateus ja toisten aliarvostaminen. Puuttuva me- henki. Aineisto-otteen 8 perusteella voidaan olettaa, että verkoston yhteishengellä on merkitystä verkoston toiminnalle. Jopa niin paljon, että puuttuva yhteishenki voidaan nähdä riskitekijänä toiminnan kannalta. Tässä yksilöiden välinen suhteen laatu määrittää sitä, millaiseksi ilmapiiri verkostossa rakentuu. Aineisto-otteet 7 ja 8 kuvailevat verkostoitumisen haasteita yhteisölliseen toimintaan liitettävistä merkityksistä käsin. Aineistossa ilmeneekin vain muutamia mainintoja verkostoitumiseen liitettävistä haasteista, jotka voidaan ymmärtää taloudellisina riskitekijöinä. Nämä maininnat käsittelevät verkoston taloushallinnon ja rahoituspohjan riittämättömyyttä. Verkostojohtajuus näyttäisi haasteena jakautuvan aineistossa yhtäältä sosiaalisen sekä taloudellisen tarkastelun alle. Aineistossa johtajuus nähdään merkittävänä tekijänä verkoston toiminnan kannalta. Pohdinta verkostojohtajuudesta näyttäisi myös Uusikylän (1999) mukaan olevan tarpeellista. Uusikylä (1999, 61) näkee johtamisen verkoston keskeisimpänä ongelman aiheuttajana. Verkoston toiminta ja siinä onnistuminen vaativat paljon sen johtajalta. Siksi onkin erittäin tärkeätä, että verkostossa ylipäänsä toimii sen johtaja. (Uusikylä 1999, 63.) Seuraava aineistoote käsittelee johtajuutta verkoston haasteena. 31

32 Aineisto-ote 9: Riskitekijä on selkeän vetäjäyrityksen puuttuminen. Miten johtajuus ratkaistaan, kenellä piuhat käsissä. Tehtävänä yhteisistä asioista; kustannuksista, tavoitteista, muutoksista tiedottaminen. Aineisto-otteessa 9 pohditaan johtajuuden määrittelyä verkostoiduttaessa. Ensiksikin, haasteena nähdään johtajuuden puute. Toiseksi, haasteellista vaikuttaa olevan se, kuinka johtajuus verkostossa ratkaistaan. Tarkoitetaanko tällä sitä, kuinka johtaja valitaan eli määräytyykö johtajuus yrityksen vai yksilön mukaisesti, vai kuinka johtaja ylipäänsä valikoituu? Toisaalta otteessa voidaan tarkoittaa myös johtajuustavan määrittelyä. Sitä, millainen verkoston johtamistapa on ja miten valta ja vastuu jakautuvat johtajan ja verkoston muiden jäsenten kesken. Otteessa johtajan toiminnalle asetetaan ainoastaan odotuksia, jotka liittyvät tiedonkulusta huolehtimiseen. Myös Uusikylä (1999, 63) puhuu verkoston johtajasta tiedottajana. Hänen mukaansa verkoston johtajalta vaaditaan välittäjänä toimimista. Samansuuntaisista ajatuksista käsin tarkastelee Helakorpi (2005) verkostossa ilmenevää johtamista. Hän on yhtä mieltä Uusikylän (1999) kanssa siitä, että niin kuin missä tahansa järjestäytyneessä toiminnassa, myös verkostossa tulee olla ns. päämies, joka vastaa verkoston toimivuudesta. Päämiestä voidaan kutsua esimerkiksi verkostoveturiksi, niin kuin Helakorpi (2005, 33) osuvasti nimittää yritysverkoston päätoimittajaa. Verkostoveturin tehtäviä ovat mm. verkoston koordinointi ja tiedottaminen. (Helakorpi 2005, ) Verkostoitumiseen koetaan liittyvän monenlaisia haasteita. Haasteiden huomioiminen osana verkoston toimintaa on tärkeätä sen toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Seuraava kuvio 3 esittää edellä käsiteltyjä verkostoitumisen haasteita. 32

33 Kuvio 3 esittää verkostoitumisen haasteita. Verkostoitumisen haasteet ovat aineiston perusteella ymmärrettävissä lähinnä yhteisön toiminnassa ja sosiaalisissa suhteissa ilmeneviksi riskitekijöiksi. Ainoastaan johtajuuteen, taloushallintoon ja rahoituspohjaan liittyvät merkitykset nähdään taloudellisina haasteina. Aineistossa yksilöiden arvojen ja asenteiden koetaan vaikuttavan siihen, millaiseksi jäsenten keskinäinen arvostus ja yhteishenki muodostuvat. Yhteisö, joka on sitoutunut tavoitteeseensa ja, jossa jäsenten välinen vastavuoroisuus ja vuorovaikutussuhteet toimivat, on oletettavasti vahva myös taloudelliselta asemaltaan. Tästä näkökulmasta katsottuna verkostoitumisen haasteet eivät ole vähäisiä merkitykseltään. 6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Verkostoituminen näyttäytyy tässä tutkimusaineistossa yhtenä yritysmaailman yhteistyömuotona. Verkostoitumalla on mahdollista lisätä yrityksen tehokkuutta ja saavuttaa taloudellisesti kestävää yritystoimintaa. Tutkimuksen aineisto määrittelee verkostoja ja verkostoitumista liiketaloudellisten merkitysten ja taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Tämän lisäksi tutkimusaineistossa esitetään merkityksiä verkoston sosiaalisille rakenteille. Sosiaaliset rakenteet, kuten vuorovaikutus ja vastavuoroisuus, saavat aineistossa merkityksiä, 33

34 tarkasteltaessa verkostoa ja sen toimintaa yhteisönä. Alla olevassa kuviossa 4 esitän yhteenvetona aineistossa esiintyvät merkitykset sekä taloudellisesta että sosiaalisesta ymmärryksestä käsin. Kuvio 4 esittää verkostoitumisen taloudellisia ja sosiaalisia merkityksiä. Näyttäisi, että verkostoitumalla saavutettavan liiketaloudellisen hyödyn tavoittelemisen kannalta on merkityksellistä huomioida verkoston sosiaalinen rakenne. Verkoston jäsenten sosiaaliset vuorovaikutussuhteet määrittävät osaltaan sitä, millaiseksi verkosto yhteisönä muodostuu. Verkoston taloudelliset merkitykset saavat näin rinnalleen sosiaaliset merkityssuhteet. Ei siis ole yhdentekevää verkoston toiminnan kannalta, millaisessa ilmapiirissä talouteen perustuvaa toimintaa harjoitetaan. Tarkasteltaessa verkostoitumisen mahdollisuuksia taloudellisesta näkökulmasta käsin, korostuvat liiketaloudellisen hyödyn tavoitteluun liitettävät merkitykset, kuten kustannussäästöt ja riskien jako. Tutkimusaineisto kuitenkin osoittaa, että tällainen tarkastelutapa ei yksinään ole täysin riittävää. Verkostoitumalla saavutettavat hyödyt ovat moninaisempia kuin pelkästään verkostoyritysten liiketoiminnan turvaamiseen ja 34

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Tapaustutkimus Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:stä Terhi Väänänen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu INFORMAATION KULKU JA ASIAKASPALAUTEJÄRJES- TELMÄT OSANA ULKOISTETTUJEN PALVELUIDEN ONNISTUMISTA CASE VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Julkinen talousjohtaminen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä

Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Aluekehittämisverkostot vielä hallintokeskeisiä? Verkostoanalyysi Pohjois- Karjalan aluekehittäjistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 19/2009 Satu tolonen Aluekehittämisverkostot

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot