EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (19)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-17:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala Juho Ketola Jaana Mustajärvi Jarmo Myllykoski Juha Satola Sirpa Setälä Tero varapj. jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Uoti Sari jäsen Muut saapuvilla olleet Vainio Maaret Haapanen Kimmo Tuominen Seija khall:n edustaja esittelijä sihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Juho Junkkala puheenjohtaja Seija Tuominen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Ilomäki ja Jaana Ketola. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Seija Ilomäki Jaana Ketola

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä teknisellä osastolla toimistosihteeri Seija Tuominen

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Käsitellyt asiat Sivu 89 Vesivahinko, Stenberg / Kirjallisen vastauksen antaminen 4 haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen 90 Sopimus vesivahingosta 8 91 Lausunnon antaminen Satakuntaliiton luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 9 92 Kiviainesmateriaalien hankinta vuosille Savikon kevyenliikenteenväylän valaiseminen Vuokran määrittäminen Jokimutkankodin vuokra-asunnoille Varaston inventaario vuodelta 2014 / Tekniset palvelut Teknisen lautakunnan edustajat yksityistielain mukaisissa toimituksissa ja katselmuksissa Ilmoitusasiat Talouskatsaus / Tekniset palvelut ajalta

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesivahinko, Stenberg / Kirjallisen vastauksen antaminen haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen 503/ /2012 Tekla Lokakuun 4. ja 5. päivinä vallitsi erittäin sateiset sääolosuh teet sa de mää rien ollessa paikoin mm hyvin lyhyessä aikavälissä. Valtavat yht äkkiset sademäärät aiheuttivat suuren hulevesikuormituksen. Iso-Harvastentien alueella hulevesikuormitus ylitti putkistojärjestelmien kapasiteetin, jolloin tulva aiheutti Stenbergin kiinteistön kellarikerroksen vesi vahin gon. Luistarin alue, jolla kiinteistö sijaitsee on luokiteltu sekavesialueeksi, jolloin jäte ve si jär jes tel män kautta johdetaan myös hulevesiä. Normaalioloissa alueen viemärijärjestelmät ovat toimineet moitteetta. Iso-Harvastentiellä on oletettavasti 70-luvulla rakennettu viemärijärjestel mä sekä lähes kiinteistöjen ikäinen vanhempi järjestelmä. Stenbergin kiin teistö on lii tetty vanhimpaan järjestelmään vielä toiminnassa olevien kiin teistö kohtaisten sakokaivojen kautta. Vesihuoltolaitoksen voimassa olevien toimitusehtojen kohdan 3.2 mukaan laitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liitty neelle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotus korkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tont tiviemärin liittymäkohdassa mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesi viemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta +100 mm tonttivie märin liitoskohdassa. Kaikille vesihuoltolaitoksen asiakkaille on toimitettu toimitusehdot. Esityslistan liitteenä on vahingon jälkeen tehty mittauskartta, josta selviää vahin gon kär sineen rakennuksen kellarin lattiatasot ja liittymien korkeusta sot ylei seen run ko jär jestelmään sekä yleisten viemäreiden virtaustasot. Mit tausten mu kaan Stenbergin kiinteistön alin viemäröity lattiataso (kellari ker ros) on em. pado tus korkeuksia alempana. Tehokuivaus Oy:ltä saadun tiedon mukaan Stenbegin kiinteistön kellarikerrok sen viemäröintiputkistoa ei ollut varustettu padotusta estävin laittein. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044)

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta katsoo, että kunta yhtyy vakuutusyhtiön tulkintaan ja ei siten ole korvausvelvollinen kiin teis töl le aiheutuneisiin vahinkoihin joh tuen vallin neis ta erit täin poik keuksel lisis ta olo suh teis ta ja niistä johtunees ta hulevesien tulvimisesta kiinteistön kellarikerrokseen ja koska kiinteistön viemäriputkistoa ei oltu varustettu padotusta estävillä laitteilla padotus kor keuden alapuolella sijaitsevilta osiltaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla Ari Stenberg on toimittanut asianajotoimisto Kauppi & Lannen välityksellä oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä. Stenberg vaatii teknistä lautakuntaa oikaisemaan asiasta aiemmin tehtyä päätöstä siten, että kunta maksaa Stenbergin vaatiman vahingonkorvauk sen. Oikaisuvaatimuksen perusteluina olevat asiat: 1. Väite viemäreiden toimimisesta normaalisti. Oikaisuvaatimuksessaan kiinteistön omistajan kanta on, että viemärit eivät toimisi normaalitilanteessakaan kunnolla. Huhtikuussa 2012 kiinteistön omistajan kutsusta tehdyn tarkastuskäynnin yhtey des sä viemärin talohaara kuvattiin. Kuvauksen perusteella todettiin talohaaraputken virtauspinta-alan olevan auki, joten kuvaushetkellä viemä ri toimi normaalisti. Väitettä, että viemäri jatkuvasti toimisi huonosti sadepäivinä, ei ole tullut vesihuoltolaitoksen tietoon vasta kuin nyt tapahtuneen vahingon yhteydes sä. Likakaivojen tyhjennysmäärän osalta voi todeta, että po. olevassa kiin teistössä on käytössä sakokaivot. Kaivojen tehtävänä on laskeuttaa kaikki kiinteistön jäteveden sisältämä kiintoaine. Kunnan järjestelmään johtuu siis vain teoriassa kiintoaineettomat ylivuotovedet. Muut vedet, jotka po. kiin teiston kanssa samaa runkoviemäriä myöten kulkeutuvat, ovat pääosin hu le ve siä. Hu le ve det ei vät sisällä käytännössä lainkaan kiintoaineita. Väite, että linjan puhdistus 30 metrin matkalta olisi kestänyt 11 tuntia on virheellinen. Todellisuudessa viemäriä tarkastettiin kaiken kaikkiaan 170 metrin matkalta. Tarkastukseen sisältyi kaivojen kartoitus ja osittain myös niiden esiin kai vaminen. Tarkastus sisälsi myös joissakin osuuksissa put kes sa olleen juu ris ton pois toa sekä kuvauksen koko matkalta. Ku vauk sen te kijän kom mentti na oli, et tä vaikkakin putkistossa oli juuria, niin vir tauspin ta-alas ta oli va paana noin %. 2. Väite Tehokuivaus Oy:n kannasta. Pöytäkirjassa ollut väite, että Tehokuivaus Oy:n edustaja olisi tutkinut kiinteistön putkistot myös padotusta estävien laitteiden osalta syntyi ko. tarkastajan ja vesihuoltolaitoksen edustajan välillä käydyn puhelinkeskistelun perusteella. Saadun lisätiedon perusteella vesihuoltolaitoksen tulkinta on siis ol lut vää rä.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Sinällään uusi tulkinta ei poista sitä tosiseikkaa, että kiinteistössä ei ole vesihuoltolaitoksen toimitusehdoissa vaadittavia, padotusta estäviä laitteita tai sitten ne eivät toimineet vaadittavalla tavalla. 3. Väite vakuutusyhtiön päätöksen sisällöstä. Oikaisuvaatimuksen väitettä runkoviemärin kunnosta eli tukkeutumisesta ei ole tarkastuksissa voitu todeta. Vesihuoltolaitoksen kantana on edel leenkin, että kysymys oli Luistarin sekavesijärjestelmän poikkeuksellissa sadeolosuhteissa tapahtuneesta kapasiteetin ylityksestä. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Kiinteistön omistajna oikaisuvaatimuksessa esittämät väitteet eivät ole tuoneet asian käsittelyn perusteeksi mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka edellyttäisivät teknisen lautakunnan muuttamaan aiemmin asiasta teke määnsä päätöstä. Tekninen lautakunta päättää pitää voimassa aikaisemmin po. korvaus asiassa tekemänsä päätöksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla Euran kunta / vesihuoltolaitos on saanut postitse Satakunnan käräjäoikeudelta haasteen kirjallisen vastauksen antamiseksi haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen, koskien Ari Stenbergin vesivahinkoa. Kirjallinen vastaus on annettava 30 päivän kuluessa haasteen tiedoksiannosta. Haaste on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää - merkitä saapuneen haasteen tiedokseen - oikeuttaa kirjallisen vastauksen antamiseen käytettäväksi asiantuntijana varatuomari Markku Asmalaa / Asianajotoimisto Asmala-Hämäläinen- SantavuoOy - määräaikaan mennessä toimitettu kirjallinen vastaus tuodaan myös teknisen lautakunnan tietoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekla 89 Esityslistan liitteenä on lautakunnalle tiedoksi kunnan käräjäoikeudelle antamat vastineet. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee annetut vastineet tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Sopimus vesivahingosta 503/ /2012 Tekla 90 Kokouksen yhteydessä tekninen johtaja esittelee vireillä olleen vesivahinkoasian käsittelyä. Asia on ratkaistu neuvottelutuloksella saavutetuin toimenpitein. Syntynyt, ei julkinen, kahdenvälinen sopimus esitellään kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tehdyt toimenpiteet. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Satakuntaliiton luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 1473/ /2014 Tekla 91 Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto käynnistivät Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tammikuussa Työssä on laadittu toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma ottaa huomioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon linjaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on Suunnitelma-asiakirjat valmistuvat helmikuussa Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta. Suunnittelun sisältö ja painotukset vaihtelevat alueen eri osissa: 1. Maakunnan alueella tarkastelussa painottuvat maakunnan keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteystarpeet. 2. Porin ja Rauman kaupunkiseuduilla suunnittelussa korostuvat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistävät toimenpiteet. Porin kaupunkiseudulla suunnittelussa painottuvat kaupunkiseudun rakennemallityöhön liittyvät kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Rauman seudulla painottuvat Rauman yleiskaavatyössä esiin nousseet liikenteen kehittämistarpeet. Luonnosvaiheen suunnitelmaraportissa on esitetty sekä toimintaympäristöä ja käyttäjätarpeita taustoittava osa (Raportin osa I: Tausta) sekä varsinainen kehittämissuunnitelma-osio (Raportin osa II: Liikennestrategia). Satakunnan liikennestrategian kärkiteemoja ovat: Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetukset Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut Turvalliset matkat ja kuljetukset Kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne Kärkiteemat ja toimenpidetarpeet perustuvat taustamateriaalissa kuvattuihin liikennejärjestelmän kehittämisen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja palvelutasopuutteisiin. Lausuntopyyntö ja Satakunnan liikennejärjestelmäluonnos ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02)

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa: Satakunnan liikennestrategia toimii valmistuttuaan seudullisen kehittämistyön perustana sekä tärkeänä asiakirjana edunvalvonnassa valtion suuntaan. Strategiaan on kirjattu maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ja niiden pohjalta määritellyt toimenpiteet. Euran kunta pitää tärkeänä elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Liikennejärjestelmän on turvattava tavara- ja henkilökuljetusten sujuvuus, toimivuus ja tehokkuus. Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetukset -kärkiteemassa korostetaan, että kilpailukykyinen elinkeinoelämä tarvitsee kustannustehokkaita tavaraliikenteen yhteyksiä ja muuttuvia kuljetustarpeita joustavasti palvelevia logistisia ketjuja. Sisämaasta Raumalle johtavan valtatien 12 kapeus välillä Eura-Raijala muodostaa turvallisuus- ja toimivuusongelman tieosalle, jolla on runsaasti raskasta liikennettä. Euran kunta esittää, että valtatien 12 kehittäminen välillä Eura-Raijala tulee aikaistaa kehittämisohjelmassa ja siirtää vuoteen 2019 mennessä käynnistettäviin kohteisiin. Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille -kärkiteemassa todetaan, että työssäkäynti-alueiden laajeneminen ja työmatkojen piteneminen ovat merkittävimpiä liikkumismuutosten taustalla vaikuttavia megatrendejä. Taustatietojen mukaan Satakunnan saavutettavuustavoitteena on, että joukkoliikenteen tarjoama pitkämatkaisen työssäkäynnin vyöhyke alle 1,5 tunnin matka-aika - ulottuu Porista Tampereelle (juna), Huittisista Tampereelle (bussi) sekä Huittisista, Eurasta ja Raumalta Turkuun (bussi). Kankaanpäästä turvataan puolentoista tunnin automatka Tampereelle. Strategiassa todetaan lisäksi, että linja-autoliikenteessä kehittämistarpeita ovat Rauman joukkoliikenneyhteyksien nopeuttaminen Turkuun ja Helsinkiin sekä Kankaanpään yhteyksien parantaminen. Myös Porin bussiyhteyksiä Turkuun ja Helsinkiin on mahdollista nopeuttaa. Euran kunta pitää tärkeänä, että työssäkäyntialueiden laajentuessa on panostuksia suunnattava myös sujuvien ja turvallisten työmatkojen edistämiseen. Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut -kärkiteemassa on todettu, että valtion perusväylänpidolla ja joukkoliikennerahoituksella turvataan arjen matkat ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset koko maakunnan alueella. Euran kunta pitää tärkeänä, että alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan. Kunnossapidon laiminlyömisellä olisi välittömiä vaikutuksia Satakunnalle tärkeän maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytyksiin.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Muutettu päätösehdotus: ehdotus, kuten tekninen johtaja on esittänyt, mutta viimeinen kappale muutetaan muotoon: Euran kunta pitää erityisen tärkeänä, että alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan. Kunnossapidon laiminlyömisellä olisi välittömiä vaikutuksia Satakunnalle tärkeän maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytyksiin. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiviainesmateriaalien hankinta vuosille / /2014 Tekla Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia kiviainesten (hiekat, kallio- ja soramurskeet) toimittamisesta vuosina Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma -hankintajärjestelmässä ja lähetetty kymmenelle yritykselle. Määräaikaan, klo mennessä on jätetty 6 tarjousta. Yhdistelmä tarjouksista on esityslistan liitteenä. Tilaajalla on oikeus, tarjouspyynnön mukaisesti, hylätä kaikki tarjoukset, jättää hankinta toteuttamatta tai toteuttaa tilaus vain osittain. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekla 92 Tekninen lautakunta päättää, että kiviainesmateriaalit hankitaan vuosina edullisimman hinnan perusteella, pöytäkirjan liitteenä olevan listan mukaisesti (punaisella merkityt hinnat). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Itseoikaisuna tekninen lautakunta käsittelee kiviainesmateriaalien hankinta-asian uudelleen, koskien kivituhkan hankintaa, hinnoitteluvertailussa olleen virheen vuoksi. Esityslistan liitteenä on korjattu hankintalista. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää, että kiviainesmateriaalit hankitaan vuosina korjatun hankintalistan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Savikon kevyenliikenteenväylän valaiseminen 1483/ /2014 Tekla 93 Savikon kyläyhdistys ry. esittää saapuneella kirjeellään Savikon kylätien kevyenliikenteenväylän valaisemista koko matkaltaan. Kyläyhdistyksen edustajat ovat käyneet kunnantalolla esittämässä asiaa jo vuonna Perusteluna on valaisemattoman osuuden vaarallisuus pimeänä aikana, liikenteen kasvu uusien palvelutalojen myötä sekä ajorataylitykset, joita kevyenliikenteen väylää käyttävät joutuvat tekemään. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja se kirjataan katuvalaistusaloitteiden listaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Vuokran määrittäminen Jokimutkankodin vuokra-asunnoille 1494/ /2014 Tekla 94 Jokimutkankodin kaksi tukiasuntoa on muutettu kahdeksi vuokra-asunnoksi, joilla on yhteinen keittiötila. Yksi asunto on pinta-alaltaan 32 m2, joka sisältää puolet yhteiskeittöstä. Vuokra on määritelty alueella olevien vuokrarivitalojen tason mukaisesti. Vuokra: 8,85 /m2 eli 283,20 /kk Vesimaksu: 11,50 /hlö/kk Sähkö: 15,00 /kk Lämpö sisältyy vuokraan. Valmistelu ja lisätiedot: rakennusmestari Simo Saarenmaa, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Jokimutkankodin vuokra-asuntojen vuokran, vesi- ja sähkömaksun esitetyn mukaisesti. Jokimutkankodin vuokra-asuntojen vuokra tarkistetaan jatkossa vuosittain, kuten muidenkin kunnan vuokra-asuntojen vuokrat, perustuen edellisen vuoden tilinpäätöstietoihin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Varaston inventaario vuodelta 2014 / Tekniset palvelut 1462/ /2014 Tekla 95 Tekninen lautakunta on valinnut varaston inventaariotarkastuksen suorittajiksi vuosille Juho Junkkalan (varalla Jarmo Mustajärvi) ja Jaana Ketolan (varalla Sirpa Satola). Vuodenvaihteessa 2013/2014 varaston arvo oli ,24 euroa. Tavoitteena on ollut varaston arvon vähentäminen. Varaston ylläpitäminen, varsinkin siivoustoimen, vesihuollon ja putkitöiden tarpeita varten, koetaan tarpeelliseksi, ottaen huomioon paikallisten liikkeiden muuttuneet valikoimat ja hintatason. Varaston arvo erittelyineen tuodaan inventaarion jälkeen lautakunnalle tiedoksi. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 varaston inventaariotarkastus suoritetaan keskiviikkona ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan edustajat yksityistielain mukaisissa toimituksissa ja katselmuksissa Tekla Hallintosäännön 70 :n kohdan 23 mukaisesti tekniselle lautakunnalle kuuluvat yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan tehtävät ja yksityistieavustukset. Aikaisemmin tekninen lautakunta on nimennyt erikseen rakennustoimikunnan, joka on osallistunut isompia rakennushankkeita koskeviin kokouksiin ja yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh. (044) Tekla 96 Tekninen lautakunta nimeää kaksi teknisen lautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, jotka osallistuvat tarvit taes sa yk si tyis tie lain mu kaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Tekninen lautakunta päättää valita tarvittaessa osallistumaan yksityistielain mu kai siin toimituksiin ja katselmuksiin Hannu Arvolan ja hänen varalleen Sirpa Sa tolan se kä Pirkko Ketolan ja hänen varalleen Juho Junkkalan. Pirkko Ketolan poismenosta johtuen, teknisen lautakunnan on nimettävä uudelleen henkilöt lakisääteisten tielautakunnan tehtävien hoitamiseksi. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka tarvittaessa osallistuvat yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Tekninen lautakunta päättää valita yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin: Hannu Arvola ja hänen varalleen Sirpa Satola ja Juho Junkkala ja hänen varalleen Jarmo Mustajärvi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 97 1 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten neljännesvuosiraportti heinä-syyskuulta Eurajoen tarkkailututkimus lokakuu Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon kertaraportti Adven Oy:n ilmoitus kaukolämmön hinnankorotuksesta alkaen 3 Viranhaltijapäätökset: Henkilöstöpäätökset - tekninen johtaja 104 ajalta siivouspäällikkö ajalta rakennuspäällikkö ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö ajalta Muut päätökset - yhdyskuntatekniikan päällikkö ajalta Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Talouskatsaus / Tekniset palvelut ajalta Tekla 98 Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle teknisten palveluiden talouden toteutumaa kuluvalta vuodelta saakka kirjanpitoon tehtyjen kirjausten pohjalta. Esityslistan liitteenä on tiliraportti ulkoisista menoista vastuualueittain ajalta Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta merkitsee annetun talousselvityksen tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Tekninen lautakunta Päivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 89, 90, 91, 95, 97, 98 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kai suvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaa timus vi ran o- mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnan tekniselle lautakunnalle PL EURA Pykälät 92, 93, 94, 96 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13) Tekninen lautakunta Aika 25.11.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 28.01.2016 klo 15:00-18:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Pesonen Pekka jäsen saapui klo 15.30/ 3 Kuusisto

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2017 1 (12) Tekninen lautakunta Aika 23.08.2017 klo 16:30-17:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala Juho

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 20.09.2016 klo 17:05-17:47 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Anttila Mari Hirvelä Kimmo Julin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17) Tekninen lautakunta Aika 16.12.2015 klo 16:30-17:45 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Ilomäki Seija

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 316 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.1.2012 51 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-010439 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 19.01.2017 klo 17:30-18:50 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PIRJO-RIITTA PALONEN Pirjo-Riitta Palonen

PIRJO-RIITTA PALONEN Pirjo-Riitta Palonen YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2017 KOKOUSAIKA 2.8.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA HUOM! Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 26 Saapuneet asiakirjat 27 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 48 Kaavoitustoimikunta 09.05.2016 Aika 09.05.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen

Lisätiedot

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2012 Tekninen lautakunta 22.11.2012 Sivu 91 KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 16.00 17:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot