EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (19)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-17:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala Juho Ketola Jaana Mustajärvi Jarmo Myllykoski Juha Satola Sirpa Setälä Tero varapj. jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Uoti Sari jäsen Muut saapuvilla olleet Vainio Maaret Haapanen Kimmo Tuominen Seija khall:n edustaja esittelijä sihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Juho Junkkala puheenjohtaja Seija Tuominen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Ilomäki ja Jaana Ketola. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Seija Ilomäki Jaana Ketola

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä teknisellä osastolla toimistosihteeri Seija Tuominen

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Käsitellyt asiat Sivu 89 Vesivahinko, Stenberg / Kirjallisen vastauksen antaminen 4 haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen 90 Sopimus vesivahingosta 8 91 Lausunnon antaminen Satakuntaliiton luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 9 92 Kiviainesmateriaalien hankinta vuosille Savikon kevyenliikenteenväylän valaiseminen Vuokran määrittäminen Jokimutkankodin vuokra-asunnoille Varaston inventaario vuodelta 2014 / Tekniset palvelut Teknisen lautakunnan edustajat yksityistielain mukaisissa toimituksissa ja katselmuksissa Ilmoitusasiat Talouskatsaus / Tekniset palvelut ajalta

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesivahinko, Stenberg / Kirjallisen vastauksen antaminen haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen 503/ /2012 Tekla Lokakuun 4. ja 5. päivinä vallitsi erittäin sateiset sääolosuh teet sa de mää rien ollessa paikoin mm hyvin lyhyessä aikavälissä. Valtavat yht äkkiset sademäärät aiheuttivat suuren hulevesikuormituksen. Iso-Harvastentien alueella hulevesikuormitus ylitti putkistojärjestelmien kapasiteetin, jolloin tulva aiheutti Stenbergin kiinteistön kellarikerroksen vesi vahin gon. Luistarin alue, jolla kiinteistö sijaitsee on luokiteltu sekavesialueeksi, jolloin jäte ve si jär jes tel män kautta johdetaan myös hulevesiä. Normaalioloissa alueen viemärijärjestelmät ovat toimineet moitteetta. Iso-Harvastentiellä on oletettavasti 70-luvulla rakennettu viemärijärjestel mä sekä lähes kiinteistöjen ikäinen vanhempi järjestelmä. Stenbergin kiin teistö on lii tetty vanhimpaan järjestelmään vielä toiminnassa olevien kiin teistö kohtaisten sakokaivojen kautta. Vesihuoltolaitoksen voimassa olevien toimitusehtojen kohdan 3.2 mukaan laitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liitty neelle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotus korkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tont tiviemärin liittymäkohdassa mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesi viemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta +100 mm tonttivie märin liitoskohdassa. Kaikille vesihuoltolaitoksen asiakkaille on toimitettu toimitusehdot. Esityslistan liitteenä on vahingon jälkeen tehty mittauskartta, josta selviää vahin gon kär sineen rakennuksen kellarin lattiatasot ja liittymien korkeusta sot ylei seen run ko jär jestelmään sekä yleisten viemäreiden virtaustasot. Mit tausten mu kaan Stenbergin kiinteistön alin viemäröity lattiataso (kellari ker ros) on em. pado tus korkeuksia alempana. Tehokuivaus Oy:ltä saadun tiedon mukaan Stenbegin kiinteistön kellarikerrok sen viemäröintiputkistoa ei ollut varustettu padotusta estävin laittein. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044)

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta katsoo, että kunta yhtyy vakuutusyhtiön tulkintaan ja ei siten ole korvausvelvollinen kiin teis töl le aiheutuneisiin vahinkoihin joh tuen vallin neis ta erit täin poik keuksel lisis ta olo suh teis ta ja niistä johtunees ta hulevesien tulvimisesta kiinteistön kellarikerrokseen ja koska kiinteistön viemäriputkistoa ei oltu varustettu padotusta estävillä laitteilla padotus kor keuden alapuolella sijaitsevilta osiltaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla Ari Stenberg on toimittanut asianajotoimisto Kauppi & Lannen välityksellä oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä. Stenberg vaatii teknistä lautakuntaa oikaisemaan asiasta aiemmin tehtyä päätöstä siten, että kunta maksaa Stenbergin vaatiman vahingonkorvauk sen. Oikaisuvaatimuksen perusteluina olevat asiat: 1. Väite viemäreiden toimimisesta normaalisti. Oikaisuvaatimuksessaan kiinteistön omistajan kanta on, että viemärit eivät toimisi normaalitilanteessakaan kunnolla. Huhtikuussa 2012 kiinteistön omistajan kutsusta tehdyn tarkastuskäynnin yhtey des sä viemärin talohaara kuvattiin. Kuvauksen perusteella todettiin talohaaraputken virtauspinta-alan olevan auki, joten kuvaushetkellä viemä ri toimi normaalisti. Väitettä, että viemäri jatkuvasti toimisi huonosti sadepäivinä, ei ole tullut vesihuoltolaitoksen tietoon vasta kuin nyt tapahtuneen vahingon yhteydes sä. Likakaivojen tyhjennysmäärän osalta voi todeta, että po. olevassa kiin teistössä on käytössä sakokaivot. Kaivojen tehtävänä on laskeuttaa kaikki kiinteistön jäteveden sisältämä kiintoaine. Kunnan järjestelmään johtuu siis vain teoriassa kiintoaineettomat ylivuotovedet. Muut vedet, jotka po. kiin teiston kanssa samaa runkoviemäriä myöten kulkeutuvat, ovat pääosin hu le ve siä. Hu le ve det ei vät sisällä käytännössä lainkaan kiintoaineita. Väite, että linjan puhdistus 30 metrin matkalta olisi kestänyt 11 tuntia on virheellinen. Todellisuudessa viemäriä tarkastettiin kaiken kaikkiaan 170 metrin matkalta. Tarkastukseen sisältyi kaivojen kartoitus ja osittain myös niiden esiin kai vaminen. Tarkastus sisälsi myös joissakin osuuksissa put kes sa olleen juu ris ton pois toa sekä kuvauksen koko matkalta. Ku vauk sen te kijän kom mentti na oli, et tä vaikkakin putkistossa oli juuria, niin vir tauspin ta-alas ta oli va paana noin %. 2. Väite Tehokuivaus Oy:n kannasta. Pöytäkirjassa ollut väite, että Tehokuivaus Oy:n edustaja olisi tutkinut kiinteistön putkistot myös padotusta estävien laitteiden osalta syntyi ko. tarkastajan ja vesihuoltolaitoksen edustajan välillä käydyn puhelinkeskistelun perusteella. Saadun lisätiedon perusteella vesihuoltolaitoksen tulkinta on siis ol lut vää rä.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Sinällään uusi tulkinta ei poista sitä tosiseikkaa, että kiinteistössä ei ole vesihuoltolaitoksen toimitusehdoissa vaadittavia, padotusta estäviä laitteita tai sitten ne eivät toimineet vaadittavalla tavalla. 3. Väite vakuutusyhtiön päätöksen sisällöstä. Oikaisuvaatimuksen väitettä runkoviemärin kunnosta eli tukkeutumisesta ei ole tarkastuksissa voitu todeta. Vesihuoltolaitoksen kantana on edel leenkin, että kysymys oli Luistarin sekavesijärjestelmän poikkeuksellissa sadeolosuhteissa tapahtuneesta kapasiteetin ylityksestä. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Kiinteistön omistajna oikaisuvaatimuksessa esittämät väitteet eivät ole tuoneet asian käsittelyn perusteeksi mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka edellyttäisivät teknisen lautakunnan muuttamaan aiemmin asiasta teke määnsä päätöstä. Tekninen lautakunta päättää pitää voimassa aikaisemmin po. korvaus asiassa tekemänsä päätöksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla Euran kunta / vesihuoltolaitos on saanut postitse Satakunnan käräjäoikeudelta haasteen kirjallisen vastauksen antamiseksi haastehakemuksen mukaiseen kanteeseen, koskien Ari Stenbergin vesivahinkoa. Kirjallinen vastaus on annettava 30 päivän kuluessa haasteen tiedoksiannosta. Haaste on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää - merkitä saapuneen haasteen tiedokseen - oikeuttaa kirjallisen vastauksen antamiseen käytettäväksi asiantuntijana varatuomari Markku Asmalaa / Asianajotoimisto Asmala-Hämäläinen- SantavuoOy - määräaikaan mennessä toimitettu kirjallinen vastaus tuodaan myös teknisen lautakunnan tietoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekla 89 Esityslistan liitteenä on lautakunnalle tiedoksi kunnan käräjäoikeudelle antamat vastineet. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee annetut vastineet tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Sopimus vesivahingosta 503/ /2012 Tekla 90 Kokouksen yhteydessä tekninen johtaja esittelee vireillä olleen vesivahinkoasian käsittelyä. Asia on ratkaistu neuvottelutuloksella saavutetuin toimenpitein. Syntynyt, ei julkinen, kahdenvälinen sopimus esitellään kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tehdyt toimenpiteet. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Satakuntaliiton luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 1473/ /2014 Tekla 91 Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto käynnistivät Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tammikuussa Työssä on laadittu toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma ottaa huomioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon linjaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on Suunnitelma-asiakirjat valmistuvat helmikuussa Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta. Suunnittelun sisältö ja painotukset vaihtelevat alueen eri osissa: 1. Maakunnan alueella tarkastelussa painottuvat maakunnan keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteystarpeet. 2. Porin ja Rauman kaupunkiseuduilla suunnittelussa korostuvat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistävät toimenpiteet. Porin kaupunkiseudulla suunnittelussa painottuvat kaupunkiseudun rakennemallityöhön liittyvät kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Rauman seudulla painottuvat Rauman yleiskaavatyössä esiin nousseet liikenteen kehittämistarpeet. Luonnosvaiheen suunnitelmaraportissa on esitetty sekä toimintaympäristöä ja käyttäjätarpeita taustoittava osa (Raportin osa I: Tausta) sekä varsinainen kehittämissuunnitelma-osio (Raportin osa II: Liikennestrategia). Satakunnan liikennestrategian kärkiteemoja ovat: Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetukset Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut Turvalliset matkat ja kuljetukset Kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne Kärkiteemat ja toimenpidetarpeet perustuvat taustamateriaalissa kuvattuihin liikennejärjestelmän kehittämisen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja palvelutasopuutteisiin. Lausuntopyyntö ja Satakunnan liikennejärjestelmäluonnos ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02)

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa: Satakunnan liikennestrategia toimii valmistuttuaan seudullisen kehittämistyön perustana sekä tärkeänä asiakirjana edunvalvonnassa valtion suuntaan. Strategiaan on kirjattu maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ja niiden pohjalta määritellyt toimenpiteet. Euran kunta pitää tärkeänä elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Liikennejärjestelmän on turvattava tavara- ja henkilökuljetusten sujuvuus, toimivuus ja tehokkuus. Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetukset -kärkiteemassa korostetaan, että kilpailukykyinen elinkeinoelämä tarvitsee kustannustehokkaita tavaraliikenteen yhteyksiä ja muuttuvia kuljetustarpeita joustavasti palvelevia logistisia ketjuja. Sisämaasta Raumalle johtavan valtatien 12 kapeus välillä Eura-Raijala muodostaa turvallisuus- ja toimivuusongelman tieosalle, jolla on runsaasti raskasta liikennettä. Euran kunta esittää, että valtatien 12 kehittäminen välillä Eura-Raijala tulee aikaistaa kehittämisohjelmassa ja siirtää vuoteen 2019 mennessä käynnistettäviin kohteisiin. Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille -kärkiteemassa todetaan, että työssäkäynti-alueiden laajeneminen ja työmatkojen piteneminen ovat merkittävimpiä liikkumismuutosten taustalla vaikuttavia megatrendejä. Taustatietojen mukaan Satakunnan saavutettavuustavoitteena on, että joukkoliikenteen tarjoama pitkämatkaisen työssäkäynnin vyöhyke alle 1,5 tunnin matka-aika - ulottuu Porista Tampereelle (juna), Huittisista Tampereelle (bussi) sekä Huittisista, Eurasta ja Raumalta Turkuun (bussi). Kankaanpäästä turvataan puolentoista tunnin automatka Tampereelle. Strategiassa todetaan lisäksi, että linja-autoliikenteessä kehittämistarpeita ovat Rauman joukkoliikenneyhteyksien nopeuttaminen Turkuun ja Helsinkiin sekä Kankaanpään yhteyksien parantaminen. Myös Porin bussiyhteyksiä Turkuun ja Helsinkiin on mahdollista nopeuttaa. Euran kunta pitää tärkeänä, että työssäkäyntialueiden laajentuessa on panostuksia suunnattava myös sujuvien ja turvallisten työmatkojen edistämiseen. Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut -kärkiteemassa on todettu, että valtion perusväylänpidolla ja joukkoliikennerahoituksella turvataan arjen matkat ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset koko maakunnan alueella. Euran kunta pitää tärkeänä, että alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan. Kunnossapidon laiminlyömisellä olisi välittömiä vaikutuksia Satakunnalle tärkeän maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytyksiin.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Muutettu päätösehdotus: ehdotus, kuten tekninen johtaja on esittänyt, mutta viimeinen kappale muutetaan muotoon: Euran kunta pitää erityisen tärkeänä, että alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan. Kunnossapidon laiminlyömisellä olisi välittömiä vaikutuksia Satakunnalle tärkeän maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytyksiin. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiviainesmateriaalien hankinta vuosille / /2014 Tekla Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia kiviainesten (hiekat, kallio- ja soramurskeet) toimittamisesta vuosina Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma -hankintajärjestelmässä ja lähetetty kymmenelle yritykselle. Määräaikaan, klo mennessä on jätetty 6 tarjousta. Yhdistelmä tarjouksista on esityslistan liitteenä. Tilaajalla on oikeus, tarjouspyynnön mukaisesti, hylätä kaikki tarjoukset, jättää hankinta toteuttamatta tai toteuttaa tilaus vain osittain. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekla 92 Tekninen lautakunta päättää, että kiviainesmateriaalit hankitaan vuosina edullisimman hinnan perusteella, pöytäkirjan liitteenä olevan listan mukaisesti (punaisella merkityt hinnat). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Itseoikaisuna tekninen lautakunta käsittelee kiviainesmateriaalien hankinta-asian uudelleen, koskien kivituhkan hankintaa, hinnoitteluvertailussa olleen virheen vuoksi. Esityslistan liitteenä on korjattu hankintalista. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää, että kiviainesmateriaalit hankitaan vuosina korjatun hankintalistan mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Savikon kevyenliikenteenväylän valaiseminen 1483/ /2014 Tekla 93 Savikon kyläyhdistys ry. esittää saapuneella kirjeellään Savikon kylätien kevyenliikenteenväylän valaisemista koko matkaltaan. Kyläyhdistyksen edustajat ovat käyneet kunnantalolla esittämässä asiaa jo vuonna Perusteluna on valaisemattoman osuuden vaarallisuus pimeänä aikana, liikenteen kasvu uusien palvelutalojen myötä sekä ajorataylitykset, joita kevyenliikenteen väylää käyttävät joutuvat tekemään. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja se kirjataan katuvalaistusaloitteiden listaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Vuokran määrittäminen Jokimutkankodin vuokra-asunnoille 1494/ /2014 Tekla 94 Jokimutkankodin kaksi tukiasuntoa on muutettu kahdeksi vuokra-asunnoksi, joilla on yhteinen keittiötila. Yksi asunto on pinta-alaltaan 32 m2, joka sisältää puolet yhteiskeittöstä. Vuokra on määritelty alueella olevien vuokrarivitalojen tason mukaisesti. Vuokra: 8,85 /m2 eli 283,20 /kk Vesimaksu: 11,50 /hlö/kk Sähkö: 15,00 /kk Lämpö sisältyy vuokraan. Valmistelu ja lisätiedot: rakennusmestari Simo Saarenmaa, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Jokimutkankodin vuokra-asuntojen vuokran, vesi- ja sähkömaksun esitetyn mukaisesti. Jokimutkankodin vuokra-asuntojen vuokra tarkistetaan jatkossa vuosittain, kuten muidenkin kunnan vuokra-asuntojen vuokrat, perustuen edellisen vuoden tilinpäätöstietoihin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Varaston inventaario vuodelta 2014 / Tekniset palvelut 1462/ /2014 Tekla 95 Tekninen lautakunta on valinnut varaston inventaariotarkastuksen suorittajiksi vuosille Juho Junkkalan (varalla Jarmo Mustajärvi) ja Jaana Ketolan (varalla Sirpa Satola). Vuodenvaihteessa 2013/2014 varaston arvo oli ,24 euroa. Tavoitteena on ollut varaston arvon vähentäminen. Varaston ylläpitäminen, varsinkin siivoustoimen, vesihuollon ja putkitöiden tarpeita varten, koetaan tarpeelliseksi, ottaen huomioon paikallisten liikkeiden muuttuneet valikoimat ja hintatason. Varaston arvo erittelyineen tuodaan inventaarion jälkeen lautakunnalle tiedoksi. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 varaston inventaariotarkastus suoritetaan keskiviikkona ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan edustajat yksityistielain mukaisissa toimituksissa ja katselmuksissa Tekla Hallintosäännön 70 :n kohdan 23 mukaisesti tekniselle lautakunnalle kuuluvat yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan tehtävät ja yksityistieavustukset. Aikaisemmin tekninen lautakunta on nimennyt erikseen rakennustoimikunnan, joka on osallistunut isompia rakennushankkeita koskeviin kokouksiin ja yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh. (044) Tekla 96 Tekninen lautakunta nimeää kaksi teknisen lautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, jotka osallistuvat tarvit taes sa yk si tyis tie lain mu kaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Tekninen lautakunta päättää valita tarvittaessa osallistumaan yksityistielain mu kai siin toimituksiin ja katselmuksiin Hannu Arvolan ja hänen varalleen Sirpa Sa tolan se kä Pirkko Ketolan ja hänen varalleen Juho Junkkalan. Pirkko Ketolan poismenosta johtuen, teknisen lautakunnan on nimettävä uudelleen henkilöt lakisääteisten tielautakunnan tehtävien hoitamiseksi. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka tarvittaessa osallistuvat yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin. Tekninen lautakunta päättää valita yksityistielain mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin: Hannu Arvola ja hänen varalleen Sirpa Satola ja Juho Junkkala ja hänen varalleen Jarmo Mustajärvi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 97 1 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten neljännesvuosiraportti heinä-syyskuulta Eurajoen tarkkailututkimus lokakuu Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon kertaraportti Adven Oy:n ilmoitus kaukolämmön hinnankorotuksesta alkaen 3 Viranhaltijapäätökset: Henkilöstöpäätökset - tekninen johtaja 104 ajalta siivouspäällikkö ajalta rakennuspäällikkö ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö ajalta Muut päätökset - yhdyskuntatekniikan päällikkö ajalta Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) Tekninen lautakunta Talouskatsaus / Tekniset palvelut ajalta Tekla 98 Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle teknisten palveluiden talouden toteutumaa kuluvalta vuodelta saakka kirjanpitoon tehtyjen kirjausten pohjalta. Esityslistan liitteenä on tiliraportti ulkoisista menoista vastuualueittain ajalta Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta merkitsee annetun talousselvityksen tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (19) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Tekninen lautakunta Päivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 89, 90, 91, 95, 97, 98 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kai suvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaa timus vi ran o- mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnan tekniselle lautakunnalle PL EURA Pykälät 92, 93, 94, 96 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot