Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle ( v optio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle ( v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde Palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset Kalustovaatimukset Kuljetushenkilöstöä koskevat vaatimukset Alihankinta Kestävä kehitys Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtoinen tarjous Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Lupa henkilöliikenteen harjoittamiseen, ryhmä A Lupa henkilöliikenteen harjoittamiseen, ryhmä B ja C Muut vaatimukset Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoushinta Ryhmä A: paikkaiset pikkubussit: Ryhmä B: esteettömät autot / invataksit: Ryhmä C: perusvarusteiset autot Laskutus ja maksuehto Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten vertailu Tarjousten käsittely Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Ryhmä A Ryhmä B... 13

2 Tarjouspyyntö 2 (16) Ryhmä C Päätöksestä ilmoittaminen Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Asiakirjojen julkisuus Sopimus Hankinnan seuranta Hankintaan liittyvät kysymykset Tarjouksen jättäminen Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Tarjouslomake Hintaliite ryhmä A Hintaliite ryhmä B Hintaliite ryhmä C Kuvaus hankittavista kuljetuksista Sopimusluonnos Turun ja Kaarinan liikennealueen toiminta-alue

3 Tarjouspyyntö 3 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetuspalvelut ajalle ( v optio) 1 Hankinnan kohde 2 Palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset Turun kaupunki pyytää tarjouksia hyvinvointialan sekä sivistystoimialan tarvitsemista lasten kuljetuksista ajalle (tavoite) , minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään vuodella (optio). Hankinnan kohteena ovat Turun kaupungin koulujen oppilaskuljetukset varhaiskasvatuksen kuljetukset alueelliset integroidut ryhmät ja erityisryhmät päiväkodeissa opetukseen liittyvät muut kuljetukset opetustoimen tilapäiset erilliskuljetukset kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnan ja vammaisten lasten kesätoiminnan kuljetukset Kaikki kuljetukset koskevat turkulaisia tai Turussa asuvia oppilaita. Kuljetukset on kuvattu tarkemmin liitteellä 5. Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna : Syyslukukausi ti pe Syysloma to su Joululoma la su Kevätlukukausi ma la Talviloma ma su Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja muilta osin, paitsi että kevätlukukausi päättyy ti Valitut palveluntuottajat osallistuvat tarvittaessa kuljetusreittien suunnitteluun yhteistyössä tilaajatahon kanssa. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja sitoutuu suorittamaan kuljetuspalvelua, reiteistä ja kuljetuksista ei voi kieltäytyä. Turun kaupunki varaa oikeuden suorittaa hankintaan liittyviä erityistoimenpiteitä vaativia kuljetuksia sopimuskauden aikana myös omana työnä ja omalla kuljetuskalustolla. Yksittäisissä poikkeustapauksissa tilaaja voi hankintapäätöksestä poiketen hankkia kuljetuspalvelun suorahankintana, mikäli siihen on perusteltu ja hyväksyttävä syy. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 3 miljoonaa / vuosi.

4 Tarjouspyyntö 4 (16) Palvelun tarjoajan tulee ottaa huomioon, että asiakkaat ovat lapsia jotka tarvitsevat erityistä ohjausta ja huolenpitoa kuljetustapahtuman aikana. Koulukuljetusoppaassa on ohjeita, millaista osaamista oppilaiden kuljetuspalvelua suorittavalta henkilöstöltä edellytetään. Koulukuljetusopas on löydettävissä internetistä osoitteessa Tarjouksen jättämällä palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 5 muutoksineen koko sopimuskauden ajan. Edellytämme, että sopimuskumppanimme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tarjoaja vastaa siitä, että rikosrekisteriotteet tarkastetaan alaikäisten kuljetuksia hoitavien kuljettajien osalta ja, että niissä ei ole merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Tilaajalle on pyydettäessä esitettävä yhteenveto kuljettajien rekisterin tunnistetiedoista ja esittämispäivästä. Palveluntuottaja vastaa reittiselvityksen toimittamisesta tilaajalle sekä sen päivittämisestä sopimuskauden aikana. Kuljetukset hoidetaan edullisinta ja tarkoituksenmukaisinta reittiä käyttäen sekä siten, että sopimuksessa mainittu lasten ja oppilaiden matkoihin kuluva aika odotuksineen ei ylity. Perusopetuslain 32 :n 2 momentin mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Reitit ovat joko tilaajan, kuljetuksen suorittajan tai heidän yhteisesti määrittelemiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että omalta osaltaan noudattaa sovittuja kuljetusreittejä ja -aikatauluja. Palveluntuottaja / kuljettaja noudattaa nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Aikataulu sitoo myös oppilaita, heidän vanhempiaan ja kuljetuksen tilaajaa. Tarvittavia tarkistuksia tai muutoksia kuljetuksiin suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Ajantasainen luettelo kuljetettavista on säilytettävä autossa kuljetuksen ajan. Palveluntuottajan tulee toimittaa laskun liitteenä erittely suoritetuista kuljetuspalveluista. Tiedoista tulee vähintään ilmetä ajopäivä, ajetut kilometrit (pyöristämättä), hinta ja auton rekisterinumero tai muu auton yksilöivä tunniste, joka on tilaajan ja palveluntuottajan tiedossa. Palvelua tuotetaan suomen kielellä ja ruotsinkielisten lasten osalta ruotsin kielellä. Palveluntuottaja varaa oikeuden järjestää tiedotustilaisuuden valituille palveluntuottajille ennen sopimuskauden alkua, johon palveluntuottaja tai hänen nimeämänsä edustaja on velvollinen osallistumaan. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta veloittaa osallistumisesta.

5 Tarjouspyyntö 5 (16) Palveluntuottaja vastaa toiminnastaan tilaajalle aiheutuvasta vahingosta ja huolehtii korvauksen turvaamisesta alalla tavanomaisilla vakuutuksilla. 2.1 Kalustovaatimukset Palveluun käytettävän auton on oltava ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen. Kaikilla reiteillä jokaisella matkustajalla tulee olla oma istumapaikka ja turvavyöt. Palveluntuottajan tulee mm. varmistaa asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen. Reiteille sekä kaikissa kuljetuksissa, joilla kuljetetaan pyörätuoliasiakkaita, tulee autossa olla pyörätuolia varten nostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia tai enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Pyörätuolin kiinnitys tapahtuu nelipistekiinnityksellä ja pyörätuolissa oleva henkilö saadaan kiinnitettyä auton kolmipisteturvavyöllä. Kiinnitysjärjestelmien tulee täyttää standardin SFS5912 mukaiset vaatimukset. Tarjoajan tulee ilmoittaa auton varustelu ja standardin täyttyminen tältä osin tarjouksen hintaliitteellä (ryhmä A liite 2, ryhmä B liite 3). Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen koulu- ja päivähoito- kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006) 2 :n 5 momentin mukaan henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on kielletty, jos istuimet on asennettu selkä menosuuntaan. Tarjottaessa henkilöautoa, jossa asiakas istuisi selkä menosuuntaan, ei näitä istumapaikkoja saa ilmoittaa oppilaspaikoiksi hintaliitteessä. Vaatimus ei koske bussimallisia tilatakseja, joissa on takamatkustamon kuljettajan selän takana oleva ensimmäinen penkkirivi selkä menosuuntaan. Palveluun käytettävässä autossa tulee olla asennettuna alkolukko sopimuskauden alkuun mennessä. Todisteeksi tästä on pyydettäessä toimitettava rekisteriote tai kirjallinen, valtuutetun asentajan todistus alkolukon asentamisesta kyseiseen autoon. Palveluun käytettävän kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut kriteerit koko sopimuskauden ajan. Hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä itse tai yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa tarkastukset kuljetuspalveluun valittuihin autoihin vaatimusten toteutumisen todentamiseksi. Palveluun tarjottava kuljetuskalusto voidaan uusia sopimuskauden aikana vastaavaan, paikkaluvultaan vähintään samankokoiseen uudempaan kalustoon tai tilaajan kanssa erikseen sovittaessa paikkaluvultaan muunlaiseen kalustoon. Hintaa ei voi muuttaa kaluston vaihtumisen vuoksi. Auton vaihtumisesta tulee ilmoittaa palvelun tilaajalle ennen kuljetusten aloittamista. Myös kaluston vaihtuessa voidaan suorittaa kaluston tarkastus vaatimusten täytty-

6 Tarjouspyyntö 6 (16) misen todentamiseksi. 2.2 Kuljetushenkilöstöä koskevat vaatimukset Kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen ja hänellä tulee olla kuljettamansa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus kuljettajan pukeutumisen on oltava asianmukaista kuljettajan on kohdeltava asiakkaita asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon kunkin asiakkaan erityiset tarpeet kuljettaja varmistaa asiakkaan turvallisen autoon tulon ja siitä poistumisen ja tarjoaa hänelle hänen tarvitsemaansa apua. Kuljettajan on tarpeen mukaan pystyttävä auttamaan asiakasta turvavyön kiinnittämisessä sekä autoon / autosta nousemisessa kuljettaja tarjoaa ja antaa apua asiakkaan tavaroita lastattaessa ja purettaessa kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi kuljettaja saattaa asiakkaan määräosoitteeseen tai määräosoitteesta sovitun mukaisesti kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset 3 Alihankinta Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille, on siitä ilmoitettava tarjouksessa, sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Koska tarjous annetaan ja vertaillaan autokohtaisesti, tulee huomioida, että käytettäessä alihankintaa, se ei lisää palveluntuottajan autokapasiteettia tarjotusta, mutta alihankkija voi sopimuskaudella korvata valituksi tulleen palveluntuottajan vastaavan tarjotun auton kuljetuspalveluineen. Alihankkijan käyttö tulee hyväksyttää tilaajalla ja alihankkijan kelpoisuuteen liittyvät todistukset ja selvitykset on toimitettava ehdotetun alihankkijan osalta. 4 Kestävä kehitys Turun kaupunki on hankintojensa osalta sitoutunut käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tehokkaasti sekä kannustamaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Tarjottavan kuljetuskaluston tulee täyttää ryhmien A ja B osalta vähintään Euro 4 päästömääräykset ja ryhmän C osalta vähintään Euro 5 päästömääräykset. Vaatimuksen ylittävältä osalta kaluston ominaisuudet huomioidaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa.

7 Tarjouspyyntö 7 (16) 5 Hankintamenettely Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on lähetetty ilmoitus julkaistavaksi EU:n viralliseen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED)-tietokannassa EU:n laajuisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu internetissä Turun kaupungin sivuilla osoitteessa 6 Osatarjous 7 Vaihtoehtoinen tarjous Osatarjouksen voi jättää autokohtaisesti. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan ryhmään. Samaa autoa ei voi tarjota kuin yhteen ryhmään. Ryhmä A: kuljetuspalvelu 9-16 paikkaisilla linja-autoilla tuntihinnalla pääosin reittiajoon ja lisäksi erillisten tilausten mukaan suoritettaviin kuljetuksiin. Ryhmä B: kuljetuspalvelu esteettömillä ajoneuvoilla / invatakseilla reittiajoon ja erillisten tilausten mukaan suoritettaviin kuljetuksiin. Ryhmä C: kuljetuspalvelu perusvarusteisilla takseilla reittiajoon ja erillisten tilausten mukaan suoritettaviin kuljetuksiin. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 8 Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut laatu- ja osaamisvaatimukset. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Hankintalainsäädäntö ei rajoita yritysten mahdollisuutta tehdä tarjouksia yhdessä. Kaupunki ei voi edellyttää ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tekemistä varten. Tarjoajia ja mahdollisia alihankkijoita koskevat ehdot on kuvattu tarjouspyynnössä. Ryhmittymän tai tarjoajan on osoitettava, että ryhmittymän tarjouksessaan esittämät seikat vastaavat kaupungin asettamia vaatimuksia (esim. sopimuksella tai sitoumuksella, jolla varataan ko. resurssit tarjoajan käyttöön tarjouksesta ilmenevällä tavalla). Kaupunki arvioi tämän näytön riittävyyden. Varsinaista hankintasopimusta silmällä pitäen tarjouksen tekijän on syytä ottaa huomioon taloudellisiin vastuisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät seikat. Tilaajalla on oikeus edellyttää mahdolliselta tarjousryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tai yritysten välisiä sopimuksia tai muita sopimuksia joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voi-

8 Tarjouspyyntö 8 (16) mavarat ovat tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä sopimusaikana hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Tällaisia selvityksiä voi toimittaa tarjouksen antamisen yhteydessä ja tulee toimittaa pyydettäessä. Kilpailulaista aiheutuu rajoituksia tarjoajien väliselle yhteistoiminnalle. Laki kieltää esimerkiksi ns. tarjouskartellit. Hankintayksikkö voi halutessaan pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. 8.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus 2 Palvelun tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. Tarjoajan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että Turun kaupungilla on tieto toimittajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL vakuutuksesta. Valitun toimittajan tulee vuosittain toimittaa kopio vakuutustodistuksesta Turun kaupungin talouspalvelukeskukseen. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriin jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Ennakkoperintärekisteriotteen tulee

9 Tarjouspyyntö 9 (16) olla voimassa maksupäivänä. Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa Hankinta- ja logistiikkakeskukseen seuraavat selvitykset kaupparekisterinote selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 8.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois Lupa henkilöliikenteen harjoittamiseen, ryhmä A Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuljetuspalvelua suorittavilla toimijoilla on sopimuskauden ajan voimassa oleva lupa ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla korvausta vastaan Tarjoukseen liitettävät selvitykset: jäljennös joukkoliikenneluvasta selvitys siitä, että tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla (selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima) Lupa henkilöliikenteen harjoittamiseen, ryhmä B ja C 8.3 Muut vaatimukset Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuljetuspalvelua suorittavilla toimijoilla on sopimuskauden ajan voimassa oleva lupa henkilöliikenteen harjoittamiseen taksiluvan (taksiliikennelaki 217/2007 muutoksineen) nojalla. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: jäljennös taksiluvasta selvitys siitä, että tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla (selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima) Tarjoajan tulee tarjouksessaan antaa selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

10 Tarjouspyyntö 10 (16) 9 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 10 Tarjoushinta Tarjous tulee antaa tarjouslomakkeella (liite 1) ja hintaliitteellä (ryhmä A liite 2, ryhmä B liite 3, ryhmä C liite 4). Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014, PALVELUT mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoushinnan / alennusprosentin tulee olla kiinteänä voimassa koko sopimuskauden ajan. Muita korvauksia, ennakkotilausmaksuja, laskutus- ym. lisiä, ei hyväksytä. Hinnan varaumia yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjottua hintaa ei voi muuttaa kilpailun jälkeen. Ryhmän A tarjoushinnat ovat kiinteinä voimassa vähintään saakka lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta: Tilaaja on oikeutettu käyttämään hyväkseen palveluntuottajan yleistä hinnoittelua siinä tapauksessa, että sopimushinta olisi tilaajalle korkeampi kuin yleisen hinnaston mukainen hinta. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kerran vuodessa alkaen siten, että palveluntuottaja voi kirjallisesti 1.4. mennessä esittää perustelluista syistä hinnanmuutosta, jos linja-autoliikenteen tilausliikenteen kustannusindeksi on noussut edellisestä tarkistuksesta yli 6 %. Perusindeksinä on sopimuksentekohetkellä tiedossa oleva viimeksi julkaistu indeksiluku ja tarkistusindeksinä tarkistusajankohtana (1.4.) tiedossa oleva viimeksi julkaistu indeksiluku. Hinnan muutoksesta neuvotellaan osapuolten kesken. Hinnan muutos voi olla enintään indeksin muutoksen suuruinen.

11 Tarjouspyyntö 11 (16) 10.1 Ryhmä A: paikkaiset pikkubussit: 10.2 Ryhmä B: esteettömät autot / invataksit: 10.3 Ryhmä C: perusvarusteiset autot Ryhmän B ja C osalta taksankorotukset johtuvat taksiliikennettä koskevasta lainsäädännöstä, alennusprosentin muutos optiokaudelle ei ole mahdollista. Hinnan varaumia yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjoushinta tulee antaa arvonlisäverottomana hintana, kahden desimaalin tarkkuudella /tunti. Laskutustarkkuus on 15 minuuttia. Kaikki ajot tapahtuvat Turun kaupungin sisällä. Aikamittaus alkaa ensimmäisen oppilaan noustessa kyytiin ja päättyy reitin viimeiselle koululle/päiväkodille. Paluukyydeissä aikamittaus alkaa koululta/päiväkodilta ja päättyy viimeisen oppilaan poistuessa kyydistä. Tarjoushinta tulee antaa alennusprosenttina kahden desimaalin tarkkuudella kulloinkin voimassa olevista valtioneuvoston asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Voimassa oleva, annettu valtioneuvoston asetus löytyy osoitteesta: Kuljetuksesta saa periä avustamislisää ainoastaan siinä tapauksessa, että a) asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset. Tarjoajan antama alennusprosentti koskee myös perusmaksua, ajomatkamaksua ja avustamislisää. Muita lisämaksuja (ennakkotilaus-, tavarankuljetus-, yms.) ei hyväksytä. Tarjous hylätään jos hinta ylittää taksan. Taksien asemapaikka ei vaikuta taksan määräytymiseen vaan perusmaksun soveltamisalueena käytetään Turun ja Kaarinan liikennealueen perusmaksun soveltamisaluetta (liite 7). Tarjoushinta tulee antaa alennusprosenttina kahden desimaalin tarkkuudella kulloinkin voimassa olevista valtioneuvoston asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Voimassa oleva, annettu valtioneuvoston asetus löytyy osoitteesta: Muita lisämaksuja (ennakkotilaus-, tavarankuljetus-, yms.) ei hyväksytä. Tarjous hylätään jos hinta ylittää taksan. Taksien asemapaikka ei vaikuta taksan määräytymiseen vaan perusmaksun soveltamisalueena käytetään Turun ja Kaarinan liikennealueen perusmaksun

12 Tarjouspyyntö 12 (16) 11 Laskutus ja maksuehto soveltamisaluetta (liite 7). Laskut käsitellään sähköisesti. Lisätietoja: Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä luottamuksellisia henkilötietoja tai muita lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Palveluntuottaja laatii reittiselvityksen, toimittaa sen tilaajalle ja laskuttaa toteuman mukaisesti kuukauden laskutusvälillä. Laskutus perustuu sovittuun tarjoushintaan/alennusprosenttiin ja/tai sen perusteella tehtyyn reittiselvitykseen, jota päivitetään kuljetustarpeiden mukaan huomioiden palvelussa tapahtuvat muutokset. Laskun liitteenä toimitetaan erittely suoritetuista kuljetuspalveluista. Ryhmän A osalta tiedoista tulee ilmetä ajopäivä, reittikohtainen kesto, hinta ja auton rekisterinumero tai muu auton yksilöivä tieto ja ryhmien B ja C osalta tiedoista tulee ilmetä ajopäivä, aika/ajetut kilometrit (pyöristämättä), hinta ja auton rekisterinumero tai muu auton yksilöivä tieto. Laskutus tapahtuu 14 päivän kuluessa laskutusjakson päättymisestä koontilaskuna tilaajayksiköittäin kuukauden laskutusvälillä. Laskutustiedot ilmoitetaan sopimuksen teon / tilausten yhteydessä. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 12 Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten vertailu 12.1 Tarjousten käsittely 12.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Hankintayksikkö voi niin halutessaan pyytää lisäselvityksiä kelpoisuusvaatimusten osalta. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois

13 Tarjouspyyntö 13 (16) tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Ryhmä A Ryhmä B Annetuista tarjouksista valitaan ryhmäkohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Tarjottuja autoja valitaan kuljetuksiin tarvittava määrä ja valituksi tulleiden palveluntuottajien kanssa solmitaan puitesopimukset. Kuljetuksia suunnitellessa otetaan huomioon reitille tarvittavan kaluston varustelu, koko ja hinta edullisuusjärjestyksessä. Kuljetuksiin, joissa on mukana pyörätuoleja, tullaan käyttämään autoja, joissa on invanostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia tai enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt ja jossa pyörätuolin kiinnitys tapahtuu nelipistekiinnityksellä ja pyörätuolissa oleva henkilö saadaan kiinnitettyä auton kolmipisteturvavyöllä. Ryhmän A kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun vaikuttavat hinta, auton asiakaspaikkojen määrä ja ympäristövaikutukset seuraavasti: Vertailu suoritetaan autokohtaisesti siten, että halvin arvonlisäveroton autokohtainen hinta /tunti saa 96 pistettä. Muiden pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 96). Vertailussa 9-10 asiakaspaikkainen auto saa 0 pistettä, asiakaspaikkainen auto saa 1 pistettä ja asiakaspaikkainen auto saa 2 pistettä. Vertailussa Euro 5 päästönormin vaatimukset täyttävä auto saa 1 pisteen ja Euro 6 -päästönormin vaatimukset täyttävä auto saa 2 pistettä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun vaikuttavat hinta (suurin annettu alennusprosentti) ja ympäristövaikutukset seuraavasti:

14 Tarjouspyyntö 14 (16) Vertailussa suurin autokohtainen alennusprosentti (alennusprosentin tulee koskea myös avustamislisää ja porrasvetoa) saa 98 pistettä. Muiden pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (tarjottu alennusprosentti / suurin tarjottu alennusprosentti x 98). Vertailussa Euro 5 -päästönormin vaatimukset täyttävä auto saa 1 pisteen ja Euro 6 -päästönormin vaatimukset täyttävä auto saa 2 pistettä Ryhmä C 13 Päätöksestä ilmoittaminen 14 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 15 Asiakirjojen julkisuus Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun vaikuttavat hinta (suurin annettu alennusprosentti) ja ympäristövaikutukset seuraavasti: Vertailussa suurin autokohtainen alennusprosentti (alennusprosentin tulee koskea myös avustamislisää ja porrasvetoa) saa 96 pistettä. Muiden pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (tarjottu alennusprosentti / suurin tarjottu alennusprosentti x 96). Vertailussa Euro 6 -päästönormin vaatimukset täyttävä auto saa 2 pistettä, hybridiauto saa 3 pistettä ja täyssähköauto 4 pistettä. Hankintapäätöksen tekee Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja tai hänen varahenkilönsä. Päätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (liite 1) ilmoittaa sähköpostiosoite tai telefaxnumero, johon päätös voidaan toimittaa. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 PALVELUT (http://www.turku.fi/tarjouspyynnot) 4. Tarjous liitteineen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, SALAINEN otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liike- tai ammattisalaisuus. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.

15 Tarjouspyyntö 15 (16) 16 Sopimus Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnasta tehdään kirjallinen puitesopimus ajalle (tavoite) Sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä (liite 9). Tarjoajan tulee huolellisesti tutustua liitteenä 6 olevaan sopimusluonnokseen, jonka ehtoihin tarjoaja sitoutuu antamalla tarjouksen. Epäselväksi jääneitä yksityiskohtia voidaan tarpeen mukaan täsmentää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Osapuolia sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Optio tulee voimaan valitun toimittajan kanssa, mikäli Tilaaja päättää jatkaa sopimuskautta. Päätös sopimuskauden jatkamisesta (optio) tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus. Optiossa on kysymys tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Ostajaa sitovat tilaukset tehdään erikseen. 17 Hankinnan seuranta 18 Hankintaan liittyvät kysymykset Sopimuksen toimivuutta ja palvelun laatua seurataan tilaajan ja palveluntuottajan välisissä seurantakokouksissa tai raporteista, jotka palveluntuottajan tulee tilaajan pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa toimittaa sopimusyhteyshenkilölle. Raportissa tulee ilmetä tiedot pyydetyltä ajalta mm. seuraavista asioista määrätiedot hintatiedot reklamaatiot Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset on esitettävä suomen kielellä viimeistään sähköpostitse osoitteella tai kirjallisesti osoitteeseen Turun kaupunki, Hankinta- ja logistiikkakeskus, PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. kerros), Turku. Kuoreen tai viestin otsikkoon merkintä: Lisätietopyyntö: lasten kuljetukset. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään osoitteessa Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön.

16 Tarjouspyyntö 16 (16) 19 Tarjouksen jättäminen Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään klo osoitteeseen: Turun kaupunki Hankinta- ja logistiikkakeskus PL Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2.kerros, Turku. Kuoreen merkintä: Tarjous: lasten kuljetukset. Hallintolain (434/2003) 17.1 :n mukaan asiakirja toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle asetetussa määräajassa. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Määräajan jälkeen saapunut tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja palautetaan avaamattomana lähettäjälle. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Hankinnan valmistelijana toimii hankinta-asiantuntija Outi Pudas, p Johanna Asikainen hankintapäällikkö, hankinta- ja logistiikkajohtajan varahenkilönä Liitteet Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Hintaliite ryhmä A Liite 3 Hintaliite ryhmä B Liite 4 Hintaliite ryhmä C Liite 5 Kuvaus hankittavista kuljetuksista Liite 6 Sopimusluonnos Liite 7 Turun ja Kaarinan liikennealueen toiminta-alue

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot