Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä"

Transkriptio

1

2 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä ISSN ISBN (pdf) Liikenneturva Helsinki

3 LIIKENNETURVA 2009 Tekijät Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Julkaisun nimi Julkaisun laji Liikenneturvan tutkimusmonisteita tutkimusraportti Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä Julkaisun osat Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoja turvavyön käytöstä ja käyttämättömyyden syistä ja esittää toimenpiteitä turvavyön käytön lisäämiseksi. Tutkimukseen vastasi 1290 henkilöä. Autoilevia vastaajia oli Tutkimuksessa turvavyön käyttöä ja kokemuksia siitä tarkasteltiin myös yhdessä autoilevan vastaajan itse ilmoittaman riskikäyttäytymisen kanssa. Etupenkillä turvavyötä kertoo käyttävänsä aina 89 prosenttia ja takapenkillä 74 prosenttia vastaajista. Naisista aina turvavyötä käyttäviä oli 94 prosenttia, miehistä 85 prosenttia. Naisista turvavyötä sanoi aina käytävänsä takapenkillä 79 prosenttia, miehistä 69 prosenttia. Niistä, jotka linja autoa käyttävät, hieman alle kolmannes käytti turvavyötä linja autossa aina. Selkeästi tavallisin syy jättää turvavyö käyttämättä oli käytön unohtuminen. Myös turvavyön kokeminen epämukavaksi tai vaikeaksi kiinnittää tai irrottaa sekä usko siihen, ettei mitään satu vaikuttivat usein siihen, ettei turvavyötä käytetä. Takapenkillä puolet vastaajista sanoi, että turvavyö jää käyttämättä koska se on hankala kiinnittää tai irrottaa. Ne vastaajat, jotka pyrkivät muutenkin käyttäytymään turvallisesti liikenteessä ja ottivat vähän riskejä, kertoivat useammin käyttävänsä turvavyötä kuin riskejä enemmän ottavat. Niiden kuljettajien osuus, jotka sanoivat etteivät koskaan käytä turvavyötä oli vastaavasti suurin eniten riskejä ottavien ryhmässä. Erityisen vähän etuistuimen turvavyötä käyttivät vuotiaat, paljon riskejä ottavat kuljettajat. Riskinotto vaikutti myös siihen, millaisia mielipiteitä ja käsityksiä turvavyöstä esitettiin. Eniten riskejä ottavat sanoivat, että turvavyön käyttö saa ajamaan kovempaa. He uskoivat useammin siihen, että taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä, ja että takapenkillä on turvallista ilman turvavyötä. Noin 94 prosenttia vastaajista tiesi, että turvavyön käyttämättömyydestä voi seurata rikesakko. Vastaajien mielestä sopiva sakko turvavyön käyttämättömyydestä olisi 65 euroa. Tutkimuksen lopussa esitetään keinoja turvavyön käytön lisäämiseksi Avainsanat (asiasanat) Turvavyö, riskikäyttäytyminen, etupenkki, takapenkki, mielipiteet, asenteet, lainsäädäntö Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 23+ liitteet suomi julkinen Jakaja Kustantaja Liikenneturva Liikenneturva

4 TRAFIKSKYDDET 2009 Publikationen gjord av Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Publikationens form Forskningsrapport Publikationens namn Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä. Publikationens delar Sammandrag Syftet med publikationen var att samla information om användningen av bilbälte, och orsakerna till att det lämnas oanvänt, samt att föreslå åtgärder för att öka användningen. I undersökningen deltog 1290 personer. Av dem körde 1079 bil. I undersökningen kombinerades data om de bilburnas bilbältesanvändning och deras erfarenheter av detta med information om sådant riskfyllt beteende som respondenterna själva hade tillkännagivit. Av respondenterna uppgav 89 procent att de alltid använder bilbälte i framsätet och 74 procent sade sig använda bilbälte i baksätet. Bland kvinnorna använder 94 procent alltid bilbälte, och bland männen är motsvarande siffra 85 procent. I baksätet använder 79 procent av kvinnorna alltid bilbälte medan motsvarande siffra för männen än 69 procent. Av dem som åkte buss använde något färre än var tredje alltid bilbälte i bussen. Den vanligaste orsaken till att bilbältet lämnas oanvänt är utan tvivel glömska. Andra vanliga orsaker är att det känns obekvämt, det är svårt att spänna fast eller knäppa upp, eller att man tror att inget kommer att hända. Av passagerarna i baksätet uppgav hälften av respondenterna att de lämnade bältet oanvänt för att det var för krångligt att spänna fast och öppna. De respondenter som över lag försöker röra sig tryggt i trafiken och undvika onödiga risker sade sig också använda bilbälte oftare än personer som tar medvetna risker. Andelen förare som uppgav att de aldrig använder bilbälte återfanns också i den förargrupp som tar mest risker. Den åldersgrupp där flest förare lämnar bilbältet oanvänt är åriga förare som ofta tar risker i trafiken. Benägenheten att ta risker kom också fram i de åsikter och uppfattningar som uttrycktes kring bilbältet. De mest riskbenägna förarna sade sig köra fortare ifall de använde bilbälte. De trodde också ofta att man klarar sig bra utan bälte i tätortshastigheter och att det är tryggt att åka i baksätet utan bilbälte. Omkring 95 procent av respondenterna visste att man vid avsaknad av bilbälte kan få ordningsbot. Enligt dem var 65 en euro en lämplig summa för förseelsen. I slutet av undersökningen presenteras åtgärder för att öka användningen av bilbältet. Nyckelord Bilbälte, riskfyllt beteende, framsätet, baksätet, åsikter, attityder, lagstiftning Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Antal sidor Språk Pris Konfidentiell karaktär 23+ bilagor finska offentlig Utgivare Trafikskyddet Förläggare Trafikskyddet

5 Authors Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Name of Publication Type of Publication Research Report Use and non use of seatbelt. Citizens opinions and impressions on seatbelts. Publication parts Abstract The aim of the study was to gather data on the reasons for seatbelt use and non use and to present actions on how to increase seatbelt usage. There were 1,290 people participating in the study. There were 1,079 participants who drive a car. In the study, seatbelt use and the related experiences were assessed in connection with the risk behaviour as reported by the driving participant him/herself. Of the participants, 89 percent reported that they always use a seatbelt while travelling on the front seat; 74 percent reported that they always use a seatbelt on the backseat. Of the women, 94 percent always used a seatbelt; for men the comparative figure was 85%. Of the women, 79 percent stated that they always use a seatbelt on the backseat; of the men, 69 percent. Of those using a bus for transportation, a little less than one third used a seatbelt in the bus at all times. By far the most common reason for failure not to use a seatbelt was forgetting its use. Also the seatbelt was perceived to be uncomfortable or difficult to fasten or detach or one simply believed that nothing bad would happen. These factors all contributed to non use. Of those travelling in the backseat, half stated that the seatbelt is not used because it is difficult to fasten or detach. Those participants who generally seek to behave in a safe manner in traffic and take only few risks, reported more common seatbelt use than those who take more risks. The share of those drivers who stated that they never use a seatbelt was, by comparison, the biggest in the group where most risks were taken. Those years olds who take a lot of risks used the seatbelt in the front seat only seldom. Risk taking also influenced the views participants expressed on seatbelts. Those who take risks the most stated that using a seatbelt makes them drive faster. They were more likely to believe that one will do fine without a seatbelt under urban area speeds and that it is safe to travel in the backseat without a seatbelt. About 94 percent of the participants knew that failure to use a seatbelt may result in a punitive fine. According to the participants, an appropriate fine for non use would be 65 euro. At the end of the study, various methods are presented on how to increase seatbelt usage. Key words Seatbelt, risk behaviour, front seat, backseat, opinions, attitudes, legislation Additional information Series name and number Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Total number of pages Language Price Confidentiality level 23+ appendices Finnish Public Distributor Publisher Liikenneturva Liikenneturva

6 Lukijalle Tämä tutkimus on tehty Liikenneturvan valistustyötä varten. Lisäämällä turvavyön käyttöä nykyisestä olisi saavutettavissa suuria turvallisuushyötyjä. Tämän käsikirjoituksen on lukenut ja sitä kirjallisesti kommentoinut professori Heikki Summala Helsingin yliopiston psykologian laitokselta. Lisäksi monet Liikenneturvalaiset ovat antaneet panoksensa raportin valmistumiseen. Kiitämme kaikkia mukana olleita. Helsingissä Tekijät

7 Sisältö Johdanto... 6 Aineisto... 8 Tulokset Turvavyön käyttö henkilöauton etu ja takapenkillä Turvavyön käyttö linja autossa Syyt turvavyön käyttämättömyyteen etu ja takapenkillä Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Mielipiteet turvavyösakoista Tiedot turvavyön suojaavasta vaikutuksesta sekä lainsäädännöstä Yhteenveto ja pohdinta Lähdeluettelo Liite 1 iän ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 2 sukupuolen ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 3 riskinoton ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 4 Turvavyölaki Kuva 1 Turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimilla ja lainsäädäntö... 6 Kuva 2 Turvavyön käyttö henkilöautojen takapenkillä vuosina sekä vuonna 2009 iän ja sukupuolen mukaan... 7 Kuva 3 Kuljettajat, joiden mielestä turvavyö ei ole tarpeellinen, jos ajaa varovaisesti (SARTRE3/ Juha Luoma, www-sivusto)... 7 Kuva 4 Turvavyön käyttö taajamissa eri maissa (SARTRE2, www-sivusto)... 7 Kuva 5. Autolla ajamisen useus Kuva 6. Ajetut kilometrit vuodessa... 8 Kuva 7 Ikä ja syy luotan siihen ettei mitään satu olla käyttämättä turvavyötä Kuva 8 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Kuva 9 Millainen sakko olisi sopiva turvavyön käyttämättömyydestä Kuva 10 Lasten vanhempien vs. lapsettomien tiedot lasten kuljettamista koskevasta lainsäädännöstä Taulukko 1 Riskinotto liikenteessä (N=1065)... 9 Taulukko 2 Kuljettajien riskinotto, luokiteltu summamuuttuja (N=1065) Taulukko 3 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä Taulukko 4 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä Taulukko 5 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä / ikä Taulukko 6 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Taulukko 7 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Taulukko 8 Riskinotto ja itseilmoitetut liikennerikkomukset Taulukko 9 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikenneonnettomuudet Taulukko 10 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Taulukko 11 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä riskinoton mukaan to (N=1065) Taulukko 12 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikenneonnettomuuksiin joutumisen mukaan Taulukko 13 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikennerikkomuksesta kiinnijäämisen mukaan Taulukko 14 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä, ikä ja riskinotto Taulukko 15 Syy olla käyttämättä turvavyötä etupenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Taulukko 16 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Taulukko 17 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) riskinoton mukaan Taulukko 18 Arviot kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä Taulukko 19 Turvavyö taksissa Taulukko 20 Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon Taulukko 21 Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko Taulukko 22 Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta Taulukko 23 Turvatyyny ja lapsen sijoittaminen autossa

8 Johdanto Ensimmäiset turvavyöt tulivat autoihin 1950 luvulla luvulla niitä asennettiin jo lähes kaikkiin uusiin autoihin eri puolilla maailmaa (Evans 2004). Suomessa turvavöiden asennuspakko etuistuimille tuli Turvavöiden käyttö ei vielä asennuspakon seurauksena noussut kuin noin 20 prosentin tasolle taajamien ulkopuolella ajettaessa. Seurantatutkimusten perusteella voidaan osoittaa, että vasta lailla määrätty käyttöpakko ja siihen liittyvät sanktiot ovat lisänneet turvavyön käyttöä (ks. kuva 1). Turvavöiden käyttöpakkoa henkilöautojen etuistuimilla koskeva laki tuli voimaan vuonna 1975 ja takaistuimilla vuonna Suomessa henkilö, paketti, kuorma ja linja autoissa sekä korilla varustetussa kolmi ja nelipyörässä kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä (tai joissain tapauksissa heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta) (ks. liite 4). Niiden käyttämättä jättämisestä voidaan määrätä rikesakko. Lain mukaan myös lasten tulee käyttää turvavyötä tai heille tarkoitettua muuta turvalaitetta henkilöautossa. Alle 15 vuotiaan turvavyön tai laitteen käytöstä on vastuussa samassa autossa matkustavan lapsen holhooja tai huoltaja. Muulloin auton kuljettaja vastaa matkustajien turvavyön käytöstä. Liikenneturvan tarkkailuissa vuonna 2008 henkilöautojen etuistuimilla taajamissa kuljettajista ja matkustajista 85 prosenttia käytti turvavyötä, taajamien ulkopuolella käyttö oli 92 prosenttia. Turvavöiden käyttö henkilöauton etuistuimilla on vähentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana noin kolmen prosenttiyksikön verran. Se merkitsee huomattavaa lisäystä turvavyöttä ajettujen kilometrien määrässä. Henkilö- ja pakettiautojen etuistuimen turvavyön käyttö vuosina % 90 % Asennuspakko henkilöautojen etuistuimille Käyttöpakko henkilöautojen etuistuimille 1975 Sakko 1982 Rikesakko 1983 Asennuspakko pakettiautoihin 1984 Käyttöpakko pakettiautoissa ja takapenkillä % % 60 % 50 % 40 % 30 % ha taajaman ulkopuolella 20 % ha taajama 10 % pa taajaman ulkopuolella 0 % pa taajama Kuva 1 Turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimilla ja lainsäädäntö Turvavyön käytössä on parannettavaa sekä etuistuimilla että takaistuimilla matkustettaessa. Vuonna 2009 takapenkin matkustajista 87 prosenttia käytti turvavyötä taajamissa (ks. kuvat). Alle 6 vuotiaista lapsista 97 % käytti turvavyötä tai turvaistuinta. Vähiten takapenkillä käyttivät turvavyötä aikuiset miehet (15 64 vuotta). Heistä noin 70 prosenttia käytti turvavyötä. 6

9 Kuva 2 Turvavyön käyttö henkilöautojen takapenkillä vuosina sekä vuonna 2009 iän ja sukupuolen mukaan Eri tutkimuksista tehdyn yhteenvedon perusteella turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimella vähentää kuljettajan ja matkustajan kuoleman todennäköisyyttä % ja takapenkillä matkustavien 25 % (Elvik & Vaa, 2004). Tutkijalautakuntien arvion mukaan turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastanut yli puolet henkilö ja pakettiautoissa kuolleista turvavyötä käyttämättömistä. Vuonna 2007 vyön käyttö olisi pelastanut heistä eri todennäköisyyksillä 53 %. Vammautuneista turvavyö pelasti eri todennäköisyyksillä kuolemalta 29 %, ja vammat lieventyivät 60 %:lla. Niistä vammautuneista henkilöistä, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, käyttö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja 70 prosentilla (VALT, 2008). Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset pitivät turvavyötä tärkeänä. Tämä näkyy mm. siinä, että suomalaisista 5 prosenttia ja eurooppalaisista keskimäärin 19 prosenttia oli sitä mieltä, että turvavyö ei ole tarpeen jos ajaa varovasti (kuva 3). Turvavyön käyttö ei kuitenkaan ole Suomessa niin hyvällä tasolla kuin monessa muussa Euroopan maassa (ETSC, 2005). Esimerkiksi Iso Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa turvavyön käyttö taajamissa on yleisempää kuin Suomessa (kuva 4). Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty monia tekijöitä, jotka yhdistyvät turvavyön käyttöön. Tällaisia ovat mm. kuljettajan ikä, sukupuoli ja asenteet. Naiset ja iäkkäät käyttävät enemmän turvavyötä kuin miehet ja nuoret. Myös riskin otto ja tietyt persoonallisuuden piirteet kuten jännityksen hakeminen yhdistyvät vähäiseen turvavyön käyttöön (Rajalin, Pöysti & Puohiniemi 2008, Hatakka 1998, Laapotti & Keskinen 2005). Lisäksi on huomattu, että kuljettaja ja etupenkin matkustaja käyttävät turvavyötä yhtä usein (Simsekoglu Özlem, 2009). Viimeksi mainitussa tutkimuksessa todettiin lisäksi, että useimmin mainittuja syitä olla käyttämättä turvavyötä olivat erilaiset tilannetekijät, kuten ajaminen kaupungissa ja matkan lyhyys, ja se ettei uskottu turvavöiden tehokkuuteen ja merkitykseen turvallisuuden kannalta. Käyttöä lisääviä syitä olivat turvallisuus, tottumus ja rangaistuksen välttäminen. 3 4 Kuva 3 Kuljettajat, joiden mielestä turvavyö ei ole tarpeellinen, jos ajaa varovaisesti (SARTRE3/ Juha Luoma, www sivusto) Kuva 4 Turvavyön käyttö taajamissa eri maissa (SARTRE2, www sivusto) 7

10 Tutkimuksen tarkoitus Turvavöiden vaikutus tieliikennekuolemien määrään kasvaa käyttöprosentin lisääntyessä (Turbell et al. 1997), joten käytön lisääntymisellä on Suomessakin saatavissa vielä suuria turvallisuushyötyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoja turvavyön käytöstä ja käyttämättömyyden syistä ja esittää toimenpiteitä turvavyön käytön lisäämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten turvavyön käyttö ja kokemukset sen käytöstä yhdistyvät autoilevan vastaajan riskikäyttäytymiseen kuljettajana. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin Gallup kanavalla Tutkimukseen vastasi 1290 henkilöä. He olivat iältään vuotiaita. Iän keskiarvo oli 47 vuotta. Vastaajista 51 prosenttia oli naisia. Autoilevia vastaajia oli Suurin osa heistä ajoi autoa päivittäin (kuva 5). Noin joka toisella ajomäärä oli alle km vuodessa (kuva 6). 5 6 AUTOLLA AJAMISEN USEUS (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% AJETUT KILOMETRIT VUOSITASOLLA (AUTOILEVAT KANSALAISET, N=1079 / %) % 5% 10% 15% 20% 25% En yhtään/juuri yhtään kertaa vuodessa 15% Alle km 20% 1 3 kertaa vuodessa 4% % 20% Noin kerran kuukaudessa 4% % Noin kerran viikossa 14% % Päivittäin 62% Yli km 5% 5% Ei osaa sanoa 2% Ei osaa sanoa 4% Kuva 5. Autolla ajamisen useus Kuva 6. Ajetut kilometrit vuodessa Riskikäyttäytymisen mittaamisessa käytettiin osaa laajasta riskikäyttäytymiskyselystä, jonka ovat kehittäneet Parker tutkijakollegoineen (Driver Attitude Questionnare: 1995) ja myöhemmin muokanneet Lajunen ja Summala (2004). Sen avulla kysymykset kohdistetaan riskikäyttäytymisen piirteisiin kuten ylinopeuteen, vaaralliseen ohittamiseen, ajamiseen alkoholin vaikutuksen alaisena, väsyneenä ja liian lähellä edellä ajavaa. Vastaajalta kysyttiin oliko hän esimerkiksi ajanut autolla vaikka on nauttinut kaksi pullollista olutta, ylittänyt nopeusrajoituksen taajamassa, ohittanut hitaamman ajoneuvon väärältä puolelta tai ylittänyt maantiellä nopeusrajoituksen vähintään 30 km/h. Kuljettajat vastasivat kysymykseen järjestysasteikolla: en koskaan hyvin harvoin joskus melko usein usein hyvin usein. Vastanneita kuljettajia oli Edustaa Suomen kokoäestöä. GallupKanavan muodostavat 1300 taloutta, joista noin 550 vastaa Gallupin toimittamalla internetpäätelaitteella ja 750 taloutta vastaa talouden omalta tietokoneella. Tutkimuskohtainen vastausprosentti keskimäärin 80%.TNS Gallup Oy on rekrytoinut vastaajat erillisellä rekrytointitutkimuksella. Vastaajia valittaessa on rekrytointikriteereinä käytetty aluetietoa sekä vastaajan sosiodemografista asemaa. Vastaajilta on kysytty kattavat taustatiedot, jotka ovat liitettävissä varsinaiseen tutkimusdataan. 8

11 Taulukko 1 Riskinotto liikenteessä (N=1065) % Ajanut autolla vaikka on epäillyt nauttineensa alkoholia yli sallitun määrän 1 ei koskaan 77,4 2 20,3 3 1,3 4,6 5,2 6 hyvin usein,2 Ajanut kolmion takaa risteykseen tahallaan niin pitkälle, että etuajo oikeutetulla tiellä ajava kuljettaja on joutunut pysähtymään ja antamaan tietä 1 ei koskaan 80,1 2 16,1 3 2,6 4,7 5,4 6 hyvin usein,2 Rikkonut nopeusrajoitusta taajamassa 1 ei koskaan 5,7 2 26,0 3 27,5 4 21,2 5 10,8 6 hyvin usein 8,7 Tarkoituksella ajanut päättyvällä kaistalla niin pitkälle, että on viime hetkellä kiilannut toiselle kaistalle lähes väkisin 1 ei koskaan 61,9 2 28,9 3 7,1 4 1,1 5,7 6 hyvin usein,3 yhteensä 100,0 Ohittanut hitaan ajoneuvon väärältä puolelta 1 ei koskaan 71,6 2 18,9 3 5,1 4 2,9 5 1,0 6 hyvin usein,7 Kiihdyttänyt liikennevaloista tarkoituksena voittaa viereisellä kaistalla oleva auto 1 ei koskaan 44,7 2 29,2 3 13,3 4 8,7 5 3,0 6 hyvin usein 1,1 Ajanut niin lähellä edellä ajavaa, että pysähtyminen olisi ollut vaikeaa hätätilanteessa 1 ei koskaan 27,7 2 39,1 3 19,9 4 10,0 5 2,2 6 hyvin usein 1,1 Ajanut liikennevalojen läpi, vaikka valot olivat jo vaihtuneet punaisiksi 1 ei koskaan 33,0 2 44,8 3 14,7 4 5,4 5 1,3 6 hyvin usein,8 Rikkonut nopeusrajoitusta maantiellä 1 ei koskaan 4,1 2 23,3 3 25,7 4 22,6 5 15,0 6 hyvin usein 9,2 Torkahtanut rattiin 1 ei koskaan 74,9 2 20,7 3 2,8 4,9 5,4 6 hyvin usein,4 Ajanut liian suurella nopeudella kaarteeseen 1 ei koskaan 28,5 2 49,0 3 15,7 4 5,2 5,9 6 hyvin usein,8 Ylittänyt maantiellä nopeusrajoituksen vähintään 30km/h 1 ei koskaan 39,7 2 33,8 3 14,1 4 7,0 5 3,1 6 hyvin usein 2,4 Ajanut väsyneenä 1 ei koskaan 8,1 2 39,4 3 27,5 4 16,0 5 6,7 6 hyvin usein 2,3 Keskittynyt kuljettajana johonkin muuhun asiaan kuin ajamiseen 1 ei koskaan 13,0 2 45,7 3 25,0 4 11,2 5 3,3 6 hyvin usein 1,8 Ajanut nautittua alkoholia niin vähän, ettei se ole ylittänyt rangaistavaa määrää 1 ei koskaan 51,5 2 34,4 3 8,5 4 3,5 5 1,1 6 hyvin usein 1,0 Näistä muuttujista ainoastaan väsyneenä ajaminen ei yhdistynyt turvavyön käyttöön etupenkillä tilastollisesti merkitsevästi. Koska monet riskinottotavat ovat melko harvinaisia, vastaajat luokiteltiin neljään ryhmään ottamansa riskin perusteella. Eri riskinottotavoista muodostettiin summamuuttuja, johon saadun arvon perusteella kuljettajien luokitus tehtiin (taulukko 2). 9

12 Taulukko 2 Kuljettajien riskinotto, luokiteltu summamuuttuja (N=1065) riskinottoluokka N % Kumulatiivinen prosentti 1=vähiten ,6 26, ,6 54, ,1 77,3 4=eniten ,7 100,0 yhteensä ,0 Tulokset Turvavyön käyttö henkilöauton etu ja takapenkillä Turvavyön käyttöä kysyttiin kaikilta vastaajilta. Etupenkillä turvavyötä kertoo käyttävänsä aina 89 prosenttia vastaajista (taulukko 3). Naiset käyttivät turvavyötä miehiä yleisemmin (p=0,001). Naisista aina turvavyötä käyttäviä oli 94 prosenttia, miehistä 85 prosenttia. Ei koskaan etupenkin turvavyötä käyttäviä oli vastaajissa ainoastaan kaksi (0,2 %). Nuoret sekä yli 60 vuotiaat kertovat käyttävänsä turvavyötä etupenkillä hieman useammin kuin keski ikäiset (p=,057). Taulukko 3 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? Turvavyön käyttö etupenkillä % kumulatiivinen prosentti aina melkein aina 7 96 yleensä 2 97 joskus 2 99 en koskaan 0 (0,2) 99 en koskaan liiku henkilöautolla Takapenkillä turvavyötä sanoi käyttävänsä aina 74 prosenttia (taulukko 4). Sellaisia vastaajia, jotka eivät oman ilmoituksena mukaan koskaan käytä turvavyötä takapenkillä, oli kymmenkertainen määrä etupenkillä vyötä käyttämättömiin verrattuna, silti vain kaksi prosenttia. Naisista turvavyötä sanoi aina käytävänsä takapenkillä 79 prosenttia, miehistä 69 prosenttia (p=,000). Naisista ei koskaan turvavyötä käyttäviä oli noin prosentti, miehistä neljä prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna aina takapenkin turvavyötä ilmoitti käyttävänsä vähiten yli 46 vuotiaat (p=,020, taulukko 5). Taulukko 4 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? Turvavyön käyttö takapenkillä % kumulatiivinen prosentti aina melkein aina yleensä 3 90 joskus 5 95 en koskaan 2 97 turvavyötä ei ole takapenkillä 0 97 en koskaan matkusta henkilöauton takapenkillä

13 Taulukko 5 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä iän mukaan ikäluokat Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? yhteensä aina 76 % 76 % 71 % 73 % 74 % melkein aina 17 % 11 % 11 % 16 % 13 % yleensä 3 % 2 % 5 % 3 % 3 % joskus 2 % 7 % 6 % 3 % 5 % en koskaan 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % turvavyötä ei ole takapenkillä 0 % 0 % 0 % 0 % en koskaan matkusta henkilöauton takapenkillä 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ajamisen määrä, (ajokilometrit vuodessa) tai se ajaako henkilö ylipäänsä autoa, ei vaikuttanut itse ilmoitettuun turvavyön käyttöön etu tai takapenkillä. Turvavyön käyttö linja autossa Linja autossa turvavyötä kertoi käyttävänsä aina 22 prosenttia vastaajista. Niistä, jotka linja autoa käyttävät, hieman alle kolmannes käytti turvavyötä aina. Aina turvavyötä käyttävien osuus on kasvanut hieman vuoteen 2007 verrattuna (Liikenneturvan kysely 2007 ks. Pöysti & Rajalin 2007). Taulukko 6 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä? N % % linja autoa käyttävistä harvoin tai en koskaan % 30 % noin yhdellä matkalla neljästä 37 3 % 4 % noin puolella matkoista 57 5 % 6 % noin kolmella neljästä matkasta 22 2 % 2 % lähes aina % 28 % aina % 30 % en käytä linja autoa % Taulukko 7 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä? Prosenttia 2007 Prosenttia 2008 en käytä linja autoa 27 % 22 % harvoin tai en koskaan 27 % (37 %) 26 % (30 %) noin yhdellä matkalla neljästä 3 % (4 %) 3 % (4 %) noin puolella matkoista 4 % (5 %) 5 % (6 %) noin kolmella neljästä matkasta 2 % (3 %) 2 % (2 %) lähes aina 21 % (28 %) 21 % (28 %) aina 17 % (23 %) 22 % (30 %) suluissa ( ) osuus linja autoa käyttävistä Turvavyön käyttö ja riskinotto Yksittäisonnettomuuksista lähes 90 prosenttia on tieltä suistumisia. Niissä keskeisiksi riskitekijöiksi nousevat tutkimusten mukaan ylinopeus, alkoholi tai huumeiden vaikutuksen alaisuus ja turvavyön käyttämättömyys (ks. Laapotti & Keskinen 2005). 11

14 Tässä tutkimuksessa tehdyn luokituksen perusteella riskinotto yhdistyi itse ilmoitettuun liikenneonnettomuudessa mukanaoloon ja liikennerikkomuksesta kiinnijäämiseen (taulukot 8 ja 9). Eniten riskejä ottavat kuljettajat kertoivat olleensa viimeisen kolmen vuoden aikana muita useammin mukana liikenneonnettomuudessa ja jääneensä kiinni liikennerikkomuksesta (p=,000 ja, 001). Taulukko 8 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikennerikkomukset Liikennerikkomus ei rikkomusta on rikkomus Yhteensä riskinotto 1=vähiten ,40 % 4,60 % 100,00 % ,10 % 9,90 % 100,00 % ,70 % 18,30 % 100,00 % 4=eniten ,80 % 20,20 % 100,00 % Yhteensä ,20 % 12,80 % 100,00 % Taulukko 9 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuus ei onnettomuutta on onnettomuus Yhteensä riskinotto 1 = vähiten ,2% 7,8% 100,0% ,1% 8,9% 100,0% ,5% 8,5% 100,0% 4=eniten ,6% 17,4% 100,0% Yhteensä ,6% 10,4% 100,0% Seuraavissa analyyseissä tarkastellaan, miten riskinotto liikenteessä yleisemminkin selittää turvavyön käyttöä. Ne autoa ajavat vastaajat, jotka pyrkivät muutenkin käyttäytymään turvallisesti liikenteessä ja ottivat vähän riskejä, kertoivat useammin käyttävänsä turvavyötä kuin riskejä enemmän ottavat (p=,001,000). Vähiten riskejä ottavista 95 prosenttia vastasi aina käyttävänsä turvavyötä etupenkillä ja 82 prosenttia takapenkillä. Eniten riskejä ottavista vastaavat osuudet ovat 82 prosenttia ja 64 prosenttia (taulukot 10 ja 11). Niiden kuljettajien osuus, jotka sanoivat, etteivät koskaan käytä turvavyötä, oli suurin eniten riskejä ottavien ryhmässä. Taulukko 10 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? riskinotto en liiku aina melkein aina yleensä joskus en koskaan henkilöautolla yht. 1=vähiten 95,10 % 2,80 % 0,70 % 1,40 % 100,00 % 2 94,20 % 3,10 % 1,00 % 1,70 % 100,00 % 3 85,40 % 10,60 % 2,40 % 1,60 % 100,00 % 4=eniten 81,80 % 9,90 % 3,30 % 3,70 % 0,80 % 0,40 % 100,00 % 12

15 Taulukko 11 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? riskinotto en matkusta aina melkein aina yleensä joskus en koskaan turvavyötä ei ole takapenkillä henkilöauton takapenkillä yht. 1=vähiten 81,60 % 9,20 % 3,20 % 2,80 % 1,10 % 0,40 % 1,80 % 100,00 % 2 78,60 % 11,60 % 2,00 % 4,40 % 1,00 % 0,30 % 2,00 % 100,00 % 3 67,90 % 14,20 % 3,30 % 6,50 % 2,00 % 6,10 % 100,00 % 4=eniten 63,50 % 17,40 % 5,40 % 7,50 % 3,30 % 0,40 % 2,50 % 100,00 % Onnettomuudessa mukana olleet (taulukko 12) vastasivat useammin, että eivät aina käytä turvavyötä ja että he eivät matkusta henkilöautolla (p=,000). Myös liikennerikkomuksesta kiinni jäänneillä (taulukko 13) turvavyön käyttö aina etupenkillä oli harvinaisempaa kuin ei kiinnijääneillä (p=,000). Taulukko 12 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikenneonnettomuuksiin joutumisen mukaan Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? aina melkein aina yleensä joskus en koskaan en koskaan liiku henkilöautolla Yhteensä ei onnettomuutta 90 % 6 % 2 % 2 % 0 % 0 % 100 % on onnettomuus 88 % 8 % 1 % 1 % 0 % 2 % 100 % Taulukko 13 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikennerikkomuksesta kiinnijäämisen mukaan Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? aina melkein aina yleensä joskus en koskaan en koskaan liiku henkilöautolla Yhteensä ei rikkomusta 91 % 5 % 2 % 2 % 0 % 0 % 100 % on rikkomus 85 % 10 % 1 % 2 % 0 % 2 % 100 % Turvavyötä henkilöauton etupenkillä (taulukko 14) ilmoittivat käyttävänsä vähiten vuotiaat, paljon riskejä ottavat kuljettajat. Heistä 76 prosenttia sanoi aina käyttävänsä turvavyötä etupenkillä. 13

16 Taulukko 14 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä, ikä ja riskinotto riskinotto Käytättekö turvavyötä ajaessanne ikäluokat tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? yhteensä 1 (vähiten) aina 97 % 94 % 92 % 99 % 95 % melkein aina 3 % 4 % 3 % 1 % 3 % yleensä 1 % 1 % 1 % joskus 4 % 1 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 aina 98 % 96 % 94 % 90 % 94 % melkein aina 2 % 1 % 4 % 6 % 3 % yleensä 1 % 3 % 1 % joskus 3 % 1 % 1 % 2 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 aina 89 % 87 % 81 % 86 % 85 % melkein aina 11 % 7 % 13 % 11 % 11 % yleensä 3 % 4 % 2 % 2 % joskus 3 % 2 % 2 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 (eniten) aina 82 % 76 % 84 % 96 % 82 % melkein aina 12 % 12 % 10 % 10 % yleensä 3 % 6 % 4 % 3 % joskus 4 % 7 % 4 % en koskaan 2 % 1 % en koskaan liiku henkilöautolla 2 % 0 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Syyt turvavyön käyttämättömyyteen etu ja takapenkillä Syitä turvavyön käyttämättömyyteen kysyttiin väittämien avulla niiltä vastaajilta, jotka eivät aina käytä turvavyötä. Selkeästi tavallisin syy oli turvavyön käytön unohtuminen (taulukko 15). Myös turvavyön kokeminen epämukavaksi tai vaikeaksi kiinnittää tai irrottaa sekä usko siihen, ettei mitään satu vaikuttivat usein siihen, ettei turvavyötä käytetä. Noin joka kymmenes turvavyötä käyttämätön vastaaja sanoi, ettei usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen. Suunnilleen yhtä moni pelkäsi, ettei pääse vyöstä irti jos jotain sattuu. Taulukko 15 Syy olla käyttämättä turvavyötä etupenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Syy turvavyön käyttämättömyyteen etupenkki % (N=130) turvavyön käyttö unohtuu joskus 67 turvavyö on epämukava 36 luotan siihen ettei mitään satu 34 turvavyö on hankala kiinnittää tai irrottaa 33 olen aina itse kuljettaja ja luotan omaan ajotaitooni 27 luotan kuljettajan ajotaitoon 22 turvavyön käyttämättömyyttä ei juurikaan valvota 19 pelkään etten pääse turvavyöstä irti, jos jotain sattuu 13 protestoin turvavyön käyttöpakkoa vastaan 12 en usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen 12 en noudata muutenkaan liikennesääntöjä 9 en voi käyttää turvavyötä sairauden tai vamman takia 4 14

17 Takapenkillä puolet vastaajista sanoi, että turvavyö jää käyttämättä koska se on hankala kiinnittää tai irrottaa (taulukko 16). Taulukko 16 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Syy turvavyön käyttämättömyyteen takapenkki % (N=297) turvavyön käyttö unohtuu joskus 62 turvavyö on hankala kiinnittää tai irrottaa 52 turvavyö on epämukava 35 luotan kuljettajan ajotaitoon 26 luotan siihen ettei mitään satu 24 turvavyön käyttämättömyyttä ei juurikaan valvota 18 pelkään etten pääse turvavyöstä irti jos jotain sattuu 11 protestoin turvavyön käyttöpakkoa vastaan 8 en usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen 6 en noudata muutenkaan liikennesääntöjä 5 en voi käyttää turvavyötä sairauden tai vamman takia 3 Iän ja sukupuolen yhteys turvavyön käyttämättömyyden syihin ilmeni muutamassa väittämässä. Miehet sanovat naisia useammin olevansa itse kuljettajia ja luottavansa omaan ajotaitoonsa (33 % vs. 11 %, p=,012) ja että turvavyö (etupenkillä) on hankala irrottaa tai kiinnittää (38 % vs. 19 %, p=,041). Miehet myös protestoivat useammin turvavyön käyttöpakkoa vastaan (takapenkillä 11 % vs. 3 %, p=,009). Nuoret uskoivat useammin, ettei mitään satu (etupenkillä p=,016, takapenkillä p=,025) yhteensä luotan siihen ettei mitään satu, etupenkki luotan siihen ettei mitään satu, takapenkki Kuva 7 Ikä ja syy luotan siihen ettei mitään satu olla käyttämättä turvavyötä Ne, jotka jättivät turvavyön käyttämättä takapenkillä ja ottivat muutenkin enemmän riskejä liikenteessä, vastasivat useammin luottavansa siihen, että mitään ei satu, ja jättivät siksi turvavyön käyttämättä (p=,035). Taulukko 17 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) riskinoton mukaan luotan siihen ettei mitään satu vaikuttaa 1,00 vähiten riskejä ottavat 9 % 2,00 20 % 3,00 23 % 4,00 eniten riskejä ottavat 31 % 15

18 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Vähintään joka toinen vastaaja oli täysin samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa Turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta, Ilman turvavyötä takapenkin matkustaja vaarantaa edessä istuvan turvallisuuden, Turvayön käyttö lisääntyisi jos sen käyttämättömyys vaikuttaisi ajo oikeuteen ja Kaikissa autoissa pitäisi olla järjestelmä, joka muistuttaisi turvavyön käytöstä. Lähes joka toinen (48 %) oli täysin samaa mieltä siitä, että kuljettajan tulisi varmistaa että kaikkien turvavyöt ovat kiinni ennen matkaan lähtemistä. Turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta Ilman tv:tä takapenkin matk. vaarantaa edessä istuvan turv. Tv:n käyttö lisääntyisi, jos sen käyttäm. vaikuttaisi ajo oik. Kaikissa aut. pitäisi olla järj., joka muistuttaisi tv:n käytöstä Kuljettajan on varm., että kaikkien turvavyöt ovat kiinni Turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi 28 Turvavyö suojaa parhaiten jos nopeutta on yli 80 km tunnissa Turvavyö suojaa parhaiten alhaisilla nopeuksilla Turvavyötä käytettäessä ajetaan kovempaa kuin ilman 2 9 En kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä Turvavyön käyttö vie vapauden tunteen autoilusta Taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä Jos luottaa kuljettajan ajotaitoon, ei tarvitse turvavyötä Vain pelkurit kiinnittävät turvavyön Takapenkillä on turvallista ilman turvavyötäkin Turvavyötä ei tarvitse jos autossa on airbag Kuva 8 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä MIELIPITEET TURVAVYÖN (TV) KÄYTÖSTÄ (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) Nuoret sanoivat useammin, että eivät kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä (p=,042). He olivat harvemmin sitä mieltä, että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi (p=,001) ja että kuljettajan olisi varmistettava, että kaikilla on turvavyöt ennen matkaan lähtöä (p=,017). Iäkkäämmät kannattivat muita useammin turvavyömuistuttimia autoihin (p=,000). Naisten ja miesten vastaukset erosivat monelta osin. Naiset olivat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta (p=,000), että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi (p=,006) ja harvemmin sitä mieltä, että turvavyön käyttö vie vapauden tunteen autoilusta. Miehet puolestaan sanoivat naisia useammin, että eivät kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä (p=,000), ja että turvavyötä ei tarvitse, jos luottaa kuljettajan ajotaitoon (p=,002) ja että turvavyötä ei tarvitse taajamanopeuksissa (p=,000). Miehet olivat naisia useammin myös sitä mieltä, että takapenkillä ei tarvitse turvavyötä (p=,000), että airbag suojaa riittävästi (p=,000) ja että vain pelkuri kiinnittää turvavyön (p=,028). Lisäksi miehet olivat harvemmin sitä mieltä, että kuljettajan on varmistettava, että turvavyöt ovat kiinni (p=,000), kannattivat harvemmin turvavyömuistuttimia (p=,000) ja uskoivat harvemmin että turvavyön käyttö lisääntyisi, jos sen toistuva käyttämättömyys vaikuttaisi ajo oikeuteen (p=,000). Myös riskinotto vaikutti siihen, millaisia mielipiteitä ja asenteita turvavyöstä esitettiin. Eniten riskejä ottavat ovat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttö saa ajamaan kovempaa. He uskoivat useammin siihen, että taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä, ja että takapenkillä on turvallista ilman turvavyötä. Vähemmän riskejä ottavat olivat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi kuljettajan on varmistettava, että kaikkien turvavyöt ovat kiinni ennen matkaan lähtöä kaikissa autoissa tulisi olla turvavöistä muistuttava järjestelmä täysin samaa mieltä samaa mieltä eri mieltä täysin eri mieltä 16

19 He myös uskoivat useammin turvavyön käytön lisääntyvän, jos sen käyttämättömyys vaikuttaisi ajooikeuteen. Riskinoton ja mielipiteiden yhteyttä kuvaavat taulukot löytyvät tutkimuksen liitteestä 3. Vuosittain ajettujen kilometrien määrä vaikutti käsityksiin ainoastaan siinä, tietääkö vastaaja turvavyön suojaavan parhaiten alhaisilla nopeuksilla. Yli kilometriä vuodessa ajavilla tietoa oli parhaiten, alle 5000 kilometriä vuodessa ajavilla vähiten (p=,021). Mielipiteet turvavyösakoista Vastaajien mielestä sopiva sakko turvavyön käyttämättömyydestä olisi 65 euroa (keskiarvo). Vastaukset vaihtelivat euron välillä (vastaustila 3 numeroa). Alle 40 euron sakkoa kannatti kolmannes. Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että sakon tulisi olla alle 80 euroa. Joka neljäs kannatti yli 80 euron sakkoa. Nykyinen sakko on 35 euroa. MINKÄ SUURUINEN SAKKO OLISI SOPIVA TURVAVYÖN KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% alle 40 euroa 34% % % yli 120 euroa 7% Kuva 9 Millainen sakko olisi sopiva turvavyön käyttämättömyydestä Ne jotka käyttivät kertomansa mukaan aina turvavyötä etu tai takapenkillä kannattivat korkeampia sakkomaksuja kuin turvavyötä käyttämättömät (p=,000). Niistä, jotka eivät aina vyötä käytä, puolet kannatti alle 40 euron sakkoa. Tiedot turvavyön suojaavasta vaikutuksesta sekä lainsäädännöstä Vähintään joka toinen vastaaja tiesi, että ilman turvavyötä matkustava takapenkin matkustaja vaarantaa edessä istuvan turvallisuuden. Iäkkäämmät tiesivät asian muun ikäisiä harvemmin (p=,002). Iäkkäillä ei myöskään ollut yhtä hyvin tiedossa kuin muun ikäisillä, että turvavyön teho on paras alhaisilla nopeuksilla (p=,008). Vastaavasti iäkkäämmistä vastaajista muita suurempi osuus luuli turvavyön suojaavan parhaiten yli 80 km tunnissa nopeuksissa (p=,000). Miehet tiesivät naisia paremmin, että turvavyö suojaa parhaiten alhaisilla nopeuksilla (p=,000). Miesten ja naisten sekä eri ikäisten vastausten jakaumat löytyvät liitteestä 1 ja 2. Tutkijalautakuntien arvion mukaan turvavöiden käyttö olisi pelastanut yli puolet henkilö ja pakettiautoissa kuolleista turvavyötä käyttämättömistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Noin joka toinen vastaaja osasi arvioida oikein, kuinka moni olisi saattanut pelastua turvavyötä käyttämällä. Turvavyön suojaava vaikutus arvioitiin useammin liian suureksi kuin liian pieneksi. Juuri kukaan ei uskonut, että turvavöistä ei olisi ollut mitään hyötyä. 17

20 Taulukko 18 Arviot kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä Arvioikaa, kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä. N % Noin 80 % ,5 Noin 50 % ,2 Noin 20 % ,9 Noin 0 % (turvavyön käytöllä ei olisi ollut vaikutusta) 5,4 Yhteensä ,0 Turvavyön käyttövelvollisuus taksin takapenkillä ei ollut selkeä kaikille vastaajille. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta tiesi, että myös taksin takapenkillä tulee käyttää turvavyötä. Noin joka seitsemäs vastaaja luuli, että taksin takapenkillä ei tarvitse käyttää turvavyötä. Taulukko 19 Turvavyö taksissa Taksin takapenkillä ei tarvitse käyttää turvavyötä N % oikein ,7 väärin ,1 en tiedä ,2 Yhteensä ,0 Noin 95 prosenttia vastaajista tiesi, että turvavyön käyttämättömyydestä voi seurata rikesakko. Taulukko 20 Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon N % oikein ,3 väärin 15 1,2 en tiedä 58 4,5 Yhteensä ,0 Noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiesi, että turvavyöttömän lapsen kuljettamisesta saattaa seurata kuljettajalle tai holhoojalle rikesakko. Lähes yhtä moni tiesi, ettei alle kolmevuotiasta lasta saa lainkaan kuljettaa autolla ilman asianmukaista turvalaitetta ja että jos autossa on turvatyyny edessä, turvaistuin kuuluu asentaa takapenkille. Taulukko 21 Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko N % oikein ,3 väärin 28 2,2 en tiedä 110 8,5 Yhteensä ,0 Taulukko 22 Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta N % oikein ,4 väärin 58 4,5 en tiedä 105 8,1 Yhteensä ,0 18

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys vuosina 2008 ja 2011

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys vuosina 2008 ja 2011 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 115/2012 LEENA PÖYSTI Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys vuosina 2008 ja 2011 Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä % 100 90 80 Käytätkö turvavyötä ajaessasi

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

Miksi ajamme ylinopeudella?

Miksi ajamme ylinopeudella? Miksi ajamme ylinopeudella? Kuka, miksi, milloin ja miksi riski turvallisuudelle Kuka ajaa ylinopeudella Ylinopeus on yleinen liikennerikkomus, lähes kaikki myöntävät joskus syyllistyneensä ylinopeudella

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

LIIKENNETURVA. Sirpa Rajalin. Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET. Turvallisuustilanne ja tavoite. Kuva 2

LIIKENNETURVA. Sirpa Rajalin. Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET. Turvallisuustilanne ja tavoite. Kuva 2 LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET Turvallisuustilanne ja tavoite Kuva 2 Liikenne heijastaa kansantalouden muutoksia. Talouden heikkenemisen myötä ajamisen määrä eli altistus kuolonkolareille

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 2008 LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 1 Sisältö NOPEUSRAJOITUKSIA RIKOTAAN USEIN... 4 Nopeusrajoitusten ylittäminen... 4 Kaahataanko

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa Liikenneturvan selvityksiä 2/2016 ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa Leena Pöysti ja Anja Lohiniva-Parviainen Leena Pöysti

Lisätiedot

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 4.6.2015 VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat

Lisätiedot

5.2.2008 Liikenneturva. Haastattelu ja tarkkailu lasten turvalaitteista autossa. Ari-Pekka Elovaara Matti Heinonen

5.2.2008 Liikenneturva. Haastattelu ja tarkkailu lasten turvalaitteista autossa. Ari-Pekka Elovaara Matti Heinonen 5.2.2008 Liikenneturva Haastattelu ja tarkkailu lasten turvalaitteista autossa Ari-Pekka Elovaara Matti Heinonen 2 1 Tutkimuksen tausta Nykyiset säädökset edellyttävät, että alle 135 cm pituiset lapset

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012

Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Leena Pöysti Liikenneturva 2012 Mielipiteitä ajonopeuksista 2012 Taustaa... 1 Tämän tutkimuksen aineisto... 2 Kaahaaminen... 2 Nopeuteen liittyviä vaaratilanteita ja rikkomuksia... 5 Suhtautuminen ylinopeuteen...

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Mitä teemme iäkkäille kuljettajille? (Vai pitäisikö meidän tehdä mitään?) Heikki Summala 33. liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari 22.4.

Mitä teemme iäkkäille kuljettajille? (Vai pitäisikö meidän tehdä mitään?) Heikki Summala 33. liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari 22.4. Mitä teemme iäkkäille kuljettajille? (Vai pitäisikö meidän tehdä mitään?) Heikki Summala 33. liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari 22.4.2008 Tiivistelmä Naiset uusivat ajokortin 70 vuoden iässä selvästi

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta

Suomalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta 1 Liikenneturva Suomalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta Matti Heinonen Liikenneturva 2011 2 Tutkimuksen tausta Kaikissa Pohjoismaissa toteutettiin maaliskuussa 2010 kansalaisten liikenneturvallisuusmielipiteitä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Suhtautuminen iäkkäiden autoiluun

Suhtautuminen iäkkäiden autoiluun Liikenneturvan tutkimusmonisteita 113/2011 LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN Suhtautuminen iäkkäiden autoiluun Liikenneturvan tutkimusmonisteita 113/2011 Suhtautuminen iäkkäiden autoiluun Leena Pöysti & Sirpa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

LIIKENNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

LIIKENNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN LIIKENNETURVAN TUTKIMUKSIA 124/2011 ISBN 978-951-560-177-3 LIIKENNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN - Vertailututkimus vuosilta 2002 ja 2009 Sirpa Rajalin Leena Pöysti Liikenneturvan tutkimuksia 124/2011 Liikennesääntöjen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Liikenteen ilmapiiri 2013

Liikenteen ilmapiiri 2013 Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tutkimuksen aineisto kerättiin marras-joulukuussa GallupForumissa, joka on internetpaneeli. Kaikkiaan haastateltiin t henkilöä, joista autoilijoita it oli eli prosenttia.

Lisätiedot

Tunnetaanko liikennesäännöt?

Tunnetaanko liikennesäännöt? Liikenneturvan selvityksiä 2/2013 Tunnetaanko liikennesäännöt? Tuomas Mansikka ja Leena Pöysti Tuomas Mansikka ja Leena Pöysti TUNNETAANKO LIIKENNESÄÄNNÖT? Liikenneturvan selvityksiä 2/2013 Liikenneturva

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus Peilaus minä ja muut Tavoite Tavoitteena on tuoda esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8)

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8) 27.01.2014 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011 Oma ja muiden kuljettajien toiminta liikenteessä Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 11 LEENA PÖYSTI 12 Sisältö Johdanto... 3 Koko maan liikenteen ilmapiiri... 4 Kielteiset piirteet... 5 Myönteiset piirteet...

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

OTI Taajamaraportti 2016

OTI Taajamaraportti 2016 Taajamaraportti 2016 Taajamassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2010 2014 AINEISTO Raportissa on tarkasteltu taajamassa vuosina 2010 2014 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Palautetta nopeuksista kuljettajille

Palautetta nopeuksista kuljettajille Palautetta nopeuksista kuljettajille Harri Peltola & Juha Tapio Ei matkan mittavuus vaan vauhti turman tuo. Se vanha viisaus ei apuansa suo. 29.1.2003 Säätytalo 1 Älykkään nopeudensäätelyn vaihtoehdot:

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

OTI-päihderaportti 2017

OTI-päihderaportti 2017 OTI-päihderaportti 2017 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 2012-2016 www.oti.fi Raportissa on tarkasteltu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos

KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ. Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos KULJETTAJIEN SOSIAALISET TAIDOT LIIKENTEESSÄ Hernetkoski, K., Katila, A. Laapotti, S., Lammi, A. ja Keskinen, E. Turun yliopisto, psykologian laitos 1 Keskeiset kysymykset: 1. Millaisia sosiaaliset taidot

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot