Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä"

Transkriptio

1

2 Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä ISSN ISBN (pdf) Liikenneturva Helsinki

3 LIIKENNETURVA 2009 Tekijät Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Julkaisun nimi Julkaisun laji Liikenneturvan tutkimusmonisteita tutkimusraportti Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä Julkaisun osat Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoja turvavyön käytöstä ja käyttämättömyyden syistä ja esittää toimenpiteitä turvavyön käytön lisäämiseksi. Tutkimukseen vastasi 1290 henkilöä. Autoilevia vastaajia oli Tutkimuksessa turvavyön käyttöä ja kokemuksia siitä tarkasteltiin myös yhdessä autoilevan vastaajan itse ilmoittaman riskikäyttäytymisen kanssa. Etupenkillä turvavyötä kertoo käyttävänsä aina 89 prosenttia ja takapenkillä 74 prosenttia vastaajista. Naisista aina turvavyötä käyttäviä oli 94 prosenttia, miehistä 85 prosenttia. Naisista turvavyötä sanoi aina käytävänsä takapenkillä 79 prosenttia, miehistä 69 prosenttia. Niistä, jotka linja autoa käyttävät, hieman alle kolmannes käytti turvavyötä linja autossa aina. Selkeästi tavallisin syy jättää turvavyö käyttämättä oli käytön unohtuminen. Myös turvavyön kokeminen epämukavaksi tai vaikeaksi kiinnittää tai irrottaa sekä usko siihen, ettei mitään satu vaikuttivat usein siihen, ettei turvavyötä käytetä. Takapenkillä puolet vastaajista sanoi, että turvavyö jää käyttämättä koska se on hankala kiinnittää tai irrottaa. Ne vastaajat, jotka pyrkivät muutenkin käyttäytymään turvallisesti liikenteessä ja ottivat vähän riskejä, kertoivat useammin käyttävänsä turvavyötä kuin riskejä enemmän ottavat. Niiden kuljettajien osuus, jotka sanoivat etteivät koskaan käytä turvavyötä oli vastaavasti suurin eniten riskejä ottavien ryhmässä. Erityisen vähän etuistuimen turvavyötä käyttivät vuotiaat, paljon riskejä ottavat kuljettajat. Riskinotto vaikutti myös siihen, millaisia mielipiteitä ja käsityksiä turvavyöstä esitettiin. Eniten riskejä ottavat sanoivat, että turvavyön käyttö saa ajamaan kovempaa. He uskoivat useammin siihen, että taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä, ja että takapenkillä on turvallista ilman turvavyötä. Noin 94 prosenttia vastaajista tiesi, että turvavyön käyttämättömyydestä voi seurata rikesakko. Vastaajien mielestä sopiva sakko turvavyön käyttämättömyydestä olisi 65 euroa. Tutkimuksen lopussa esitetään keinoja turvavyön käytön lisäämiseksi Avainsanat (asiasanat) Turvavyö, riskikäyttäytyminen, etupenkki, takapenkki, mielipiteet, asenteet, lainsäädäntö Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 23+ liitteet suomi julkinen Jakaja Kustantaja Liikenneturva Liikenneturva

4 TRAFIKSKYDDET 2009 Publikationen gjord av Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Publikationens form Forskningsrapport Publikationens namn Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä. Publikationens delar Sammandrag Syftet med publikationen var att samla information om användningen av bilbälte, och orsakerna till att det lämnas oanvänt, samt att föreslå åtgärder för att öka användningen. I undersökningen deltog 1290 personer. Av dem körde 1079 bil. I undersökningen kombinerades data om de bilburnas bilbältesanvändning och deras erfarenheter av detta med information om sådant riskfyllt beteende som respondenterna själva hade tillkännagivit. Av respondenterna uppgav 89 procent att de alltid använder bilbälte i framsätet och 74 procent sade sig använda bilbälte i baksätet. Bland kvinnorna använder 94 procent alltid bilbälte, och bland männen är motsvarande siffra 85 procent. I baksätet använder 79 procent av kvinnorna alltid bilbälte medan motsvarande siffra för männen än 69 procent. Av dem som åkte buss använde något färre än var tredje alltid bilbälte i bussen. Den vanligaste orsaken till att bilbältet lämnas oanvänt är utan tvivel glömska. Andra vanliga orsaker är att det känns obekvämt, det är svårt att spänna fast eller knäppa upp, eller att man tror att inget kommer att hända. Av passagerarna i baksätet uppgav hälften av respondenterna att de lämnade bältet oanvänt för att det var för krångligt att spänna fast och öppna. De respondenter som över lag försöker röra sig tryggt i trafiken och undvika onödiga risker sade sig också använda bilbälte oftare än personer som tar medvetna risker. Andelen förare som uppgav att de aldrig använder bilbälte återfanns också i den förargrupp som tar mest risker. Den åldersgrupp där flest förare lämnar bilbältet oanvänt är åriga förare som ofta tar risker i trafiken. Benägenheten att ta risker kom också fram i de åsikter och uppfattningar som uttrycktes kring bilbältet. De mest riskbenägna förarna sade sig köra fortare ifall de använde bilbälte. De trodde också ofta att man klarar sig bra utan bälte i tätortshastigheter och att det är tryggt att åka i baksätet utan bilbälte. Omkring 95 procent av respondenterna visste att man vid avsaknad av bilbälte kan få ordningsbot. Enligt dem var 65 en euro en lämplig summa för förseelsen. I slutet av undersökningen presenteras åtgärder för att öka användningen av bilbältet. Nyckelord Bilbälte, riskfyllt beteende, framsätet, baksätet, åsikter, attityder, lagstiftning Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Antal sidor Språk Pris Konfidentiell karaktär 23+ bilagor finska offentlig Utgivare Trafikskyddet Förläggare Trafikskyddet

5 Authors Pöysti Leena & Rajalin Sirpa Name of Publication Type of Publication Research Report Use and non use of seatbelt. Citizens opinions and impressions on seatbelts. Publication parts Abstract The aim of the study was to gather data on the reasons for seatbelt use and non use and to present actions on how to increase seatbelt usage. There were 1,290 people participating in the study. There were 1,079 participants who drive a car. In the study, seatbelt use and the related experiences were assessed in connection with the risk behaviour as reported by the driving participant him/herself. Of the participants, 89 percent reported that they always use a seatbelt while travelling on the front seat; 74 percent reported that they always use a seatbelt on the backseat. Of the women, 94 percent always used a seatbelt; for men the comparative figure was 85%. Of the women, 79 percent stated that they always use a seatbelt on the backseat; of the men, 69 percent. Of those using a bus for transportation, a little less than one third used a seatbelt in the bus at all times. By far the most common reason for failure not to use a seatbelt was forgetting its use. Also the seatbelt was perceived to be uncomfortable or difficult to fasten or detach or one simply believed that nothing bad would happen. These factors all contributed to non use. Of those travelling in the backseat, half stated that the seatbelt is not used because it is difficult to fasten or detach. Those participants who generally seek to behave in a safe manner in traffic and take only few risks, reported more common seatbelt use than those who take more risks. The share of those drivers who stated that they never use a seatbelt was, by comparison, the biggest in the group where most risks were taken. Those years olds who take a lot of risks used the seatbelt in the front seat only seldom. Risk taking also influenced the views participants expressed on seatbelts. Those who take risks the most stated that using a seatbelt makes them drive faster. They were more likely to believe that one will do fine without a seatbelt under urban area speeds and that it is safe to travel in the backseat without a seatbelt. About 94 percent of the participants knew that failure to use a seatbelt may result in a punitive fine. According to the participants, an appropriate fine for non use would be 65 euro. At the end of the study, various methods are presented on how to increase seatbelt usage. Key words Seatbelt, risk behaviour, front seat, backseat, opinions, attitudes, legislation Additional information Series name and number Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 ISSN ISBN (pdf) Total number of pages Language Price Confidentiality level 23+ appendices Finnish Public Distributor Publisher Liikenneturva Liikenneturva

6 Lukijalle Tämä tutkimus on tehty Liikenneturvan valistustyötä varten. Lisäämällä turvavyön käyttöä nykyisestä olisi saavutettavissa suuria turvallisuushyötyjä. Tämän käsikirjoituksen on lukenut ja sitä kirjallisesti kommentoinut professori Heikki Summala Helsingin yliopiston psykologian laitokselta. Lisäksi monet Liikenneturvalaiset ovat antaneet panoksensa raportin valmistumiseen. Kiitämme kaikkia mukana olleita. Helsingissä Tekijät

7 Sisältö Johdanto... 6 Aineisto... 8 Tulokset Turvavyön käyttö henkilöauton etu ja takapenkillä Turvavyön käyttö linja autossa Syyt turvavyön käyttämättömyyteen etu ja takapenkillä Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Mielipiteet turvavyösakoista Tiedot turvavyön suojaavasta vaikutuksesta sekä lainsäädännöstä Yhteenveto ja pohdinta Lähdeluettelo Liite 1 iän ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 2 sukupuolen ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 3 riskinoton ja mielipiteiden ristiintaulukoinnit Liite 4 Turvavyölaki Kuva 1 Turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimilla ja lainsäädäntö... 6 Kuva 2 Turvavyön käyttö henkilöautojen takapenkillä vuosina sekä vuonna 2009 iän ja sukupuolen mukaan... 7 Kuva 3 Kuljettajat, joiden mielestä turvavyö ei ole tarpeellinen, jos ajaa varovaisesti (SARTRE3/ Juha Luoma, www-sivusto)... 7 Kuva 4 Turvavyön käyttö taajamissa eri maissa (SARTRE2, www-sivusto)... 7 Kuva 5. Autolla ajamisen useus Kuva 6. Ajetut kilometrit vuodessa... 8 Kuva 7 Ikä ja syy luotan siihen ettei mitään satu olla käyttämättä turvavyötä Kuva 8 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Kuva 9 Millainen sakko olisi sopiva turvavyön käyttämättömyydestä Kuva 10 Lasten vanhempien vs. lapsettomien tiedot lasten kuljettamista koskevasta lainsäädännöstä Taulukko 1 Riskinotto liikenteessä (N=1065)... 9 Taulukko 2 Kuljettajien riskinotto, luokiteltu summamuuttuja (N=1065) Taulukko 3 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä Taulukko 4 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä Taulukko 5 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä / ikä Taulukko 6 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Taulukko 7 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Taulukko 8 Riskinotto ja itseilmoitetut liikennerikkomukset Taulukko 9 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikenneonnettomuudet Taulukko 10 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Taulukko 11 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä riskinoton mukaan to (N=1065) Taulukko 12 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikenneonnettomuuksiin joutumisen mukaan Taulukko 13 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikennerikkomuksesta kiinnijäämisen mukaan Taulukko 14 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä, ikä ja riskinotto Taulukko 15 Syy olla käyttämättä turvavyötä etupenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Taulukko 16 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Taulukko 17 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) riskinoton mukaan Taulukko 18 Arviot kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä Taulukko 19 Turvavyö taksissa Taulukko 20 Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon Taulukko 21 Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko Taulukko 22 Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta Taulukko 23 Turvatyyny ja lapsen sijoittaminen autossa

8 Johdanto Ensimmäiset turvavyöt tulivat autoihin 1950 luvulla luvulla niitä asennettiin jo lähes kaikkiin uusiin autoihin eri puolilla maailmaa (Evans 2004). Suomessa turvavöiden asennuspakko etuistuimille tuli Turvavöiden käyttö ei vielä asennuspakon seurauksena noussut kuin noin 20 prosentin tasolle taajamien ulkopuolella ajettaessa. Seurantatutkimusten perusteella voidaan osoittaa, että vasta lailla määrätty käyttöpakko ja siihen liittyvät sanktiot ovat lisänneet turvavyön käyttöä (ks. kuva 1). Turvavöiden käyttöpakkoa henkilöautojen etuistuimilla koskeva laki tuli voimaan vuonna 1975 ja takaistuimilla vuonna Suomessa henkilö, paketti, kuorma ja linja autoissa sekä korilla varustetussa kolmi ja nelipyörässä kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä (tai joissain tapauksissa heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta) (ks. liite 4). Niiden käyttämättä jättämisestä voidaan määrätä rikesakko. Lain mukaan myös lasten tulee käyttää turvavyötä tai heille tarkoitettua muuta turvalaitetta henkilöautossa. Alle 15 vuotiaan turvavyön tai laitteen käytöstä on vastuussa samassa autossa matkustavan lapsen holhooja tai huoltaja. Muulloin auton kuljettaja vastaa matkustajien turvavyön käytöstä. Liikenneturvan tarkkailuissa vuonna 2008 henkilöautojen etuistuimilla taajamissa kuljettajista ja matkustajista 85 prosenttia käytti turvavyötä, taajamien ulkopuolella käyttö oli 92 prosenttia. Turvavöiden käyttö henkilöauton etuistuimilla on vähentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana noin kolmen prosenttiyksikön verran. Se merkitsee huomattavaa lisäystä turvavyöttä ajettujen kilometrien määrässä. Henkilö- ja pakettiautojen etuistuimen turvavyön käyttö vuosina % 90 % Asennuspakko henkilöautojen etuistuimille Käyttöpakko henkilöautojen etuistuimille 1975 Sakko 1982 Rikesakko 1983 Asennuspakko pakettiautoihin 1984 Käyttöpakko pakettiautoissa ja takapenkillä % % 60 % 50 % 40 % 30 % ha taajaman ulkopuolella 20 % ha taajama 10 % pa taajaman ulkopuolella 0 % pa taajama Kuva 1 Turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimilla ja lainsäädäntö Turvavyön käytössä on parannettavaa sekä etuistuimilla että takaistuimilla matkustettaessa. Vuonna 2009 takapenkin matkustajista 87 prosenttia käytti turvavyötä taajamissa (ks. kuvat). Alle 6 vuotiaista lapsista 97 % käytti turvavyötä tai turvaistuinta. Vähiten takapenkillä käyttivät turvavyötä aikuiset miehet (15 64 vuotta). Heistä noin 70 prosenttia käytti turvavyötä. 6

9 Kuva 2 Turvavyön käyttö henkilöautojen takapenkillä vuosina sekä vuonna 2009 iän ja sukupuolen mukaan Eri tutkimuksista tehdyn yhteenvedon perusteella turvavyön käyttö henkilöauton etuistuimella vähentää kuljettajan ja matkustajan kuoleman todennäköisyyttä % ja takapenkillä matkustavien 25 % (Elvik & Vaa, 2004). Tutkijalautakuntien arvion mukaan turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastanut yli puolet henkilö ja pakettiautoissa kuolleista turvavyötä käyttämättömistä. Vuonna 2007 vyön käyttö olisi pelastanut heistä eri todennäköisyyksillä 53 %. Vammautuneista turvavyö pelasti eri todennäköisyyksillä kuolemalta 29 %, ja vammat lieventyivät 60 %:lla. Niistä vammautuneista henkilöistä, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, käyttö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja 70 prosentilla (VALT, 2008). Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset pitivät turvavyötä tärkeänä. Tämä näkyy mm. siinä, että suomalaisista 5 prosenttia ja eurooppalaisista keskimäärin 19 prosenttia oli sitä mieltä, että turvavyö ei ole tarpeen jos ajaa varovasti (kuva 3). Turvavyön käyttö ei kuitenkaan ole Suomessa niin hyvällä tasolla kuin monessa muussa Euroopan maassa (ETSC, 2005). Esimerkiksi Iso Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa turvavyön käyttö taajamissa on yleisempää kuin Suomessa (kuva 4). Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty monia tekijöitä, jotka yhdistyvät turvavyön käyttöön. Tällaisia ovat mm. kuljettajan ikä, sukupuoli ja asenteet. Naiset ja iäkkäät käyttävät enemmän turvavyötä kuin miehet ja nuoret. Myös riskin otto ja tietyt persoonallisuuden piirteet kuten jännityksen hakeminen yhdistyvät vähäiseen turvavyön käyttöön (Rajalin, Pöysti & Puohiniemi 2008, Hatakka 1998, Laapotti & Keskinen 2005). Lisäksi on huomattu, että kuljettaja ja etupenkin matkustaja käyttävät turvavyötä yhtä usein (Simsekoglu Özlem, 2009). Viimeksi mainitussa tutkimuksessa todettiin lisäksi, että useimmin mainittuja syitä olla käyttämättä turvavyötä olivat erilaiset tilannetekijät, kuten ajaminen kaupungissa ja matkan lyhyys, ja se ettei uskottu turvavöiden tehokkuuteen ja merkitykseen turvallisuuden kannalta. Käyttöä lisääviä syitä olivat turvallisuus, tottumus ja rangaistuksen välttäminen. 3 4 Kuva 3 Kuljettajat, joiden mielestä turvavyö ei ole tarpeellinen, jos ajaa varovaisesti (SARTRE3/ Juha Luoma, www sivusto) Kuva 4 Turvavyön käyttö taajamissa eri maissa (SARTRE2, www sivusto) 7

10 Tutkimuksen tarkoitus Turvavöiden vaikutus tieliikennekuolemien määrään kasvaa käyttöprosentin lisääntyessä (Turbell et al. 1997), joten käytön lisääntymisellä on Suomessakin saatavissa vielä suuria turvallisuushyötyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoja turvavyön käytöstä ja käyttämättömyyden syistä ja esittää toimenpiteitä turvavyön käytön lisäämiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten turvavyön käyttö ja kokemukset sen käytöstä yhdistyvät autoilevan vastaajan riskikäyttäytymiseen kuljettajana. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin Gallup kanavalla Tutkimukseen vastasi 1290 henkilöä. He olivat iältään vuotiaita. Iän keskiarvo oli 47 vuotta. Vastaajista 51 prosenttia oli naisia. Autoilevia vastaajia oli Suurin osa heistä ajoi autoa päivittäin (kuva 5). Noin joka toisella ajomäärä oli alle km vuodessa (kuva 6). 5 6 AUTOLLA AJAMISEN USEUS (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% AJETUT KILOMETRIT VUOSITASOLLA (AUTOILEVAT KANSALAISET, N=1079 / %) % 5% 10% 15% 20% 25% En yhtään/juuri yhtään kertaa vuodessa 15% Alle km 20% 1 3 kertaa vuodessa 4% % 20% Noin kerran kuukaudessa 4% % Noin kerran viikossa 14% % Päivittäin 62% Yli km 5% 5% Ei osaa sanoa 2% Ei osaa sanoa 4% Kuva 5. Autolla ajamisen useus Kuva 6. Ajetut kilometrit vuodessa Riskikäyttäytymisen mittaamisessa käytettiin osaa laajasta riskikäyttäytymiskyselystä, jonka ovat kehittäneet Parker tutkijakollegoineen (Driver Attitude Questionnare: 1995) ja myöhemmin muokanneet Lajunen ja Summala (2004). Sen avulla kysymykset kohdistetaan riskikäyttäytymisen piirteisiin kuten ylinopeuteen, vaaralliseen ohittamiseen, ajamiseen alkoholin vaikutuksen alaisena, väsyneenä ja liian lähellä edellä ajavaa. Vastaajalta kysyttiin oliko hän esimerkiksi ajanut autolla vaikka on nauttinut kaksi pullollista olutta, ylittänyt nopeusrajoituksen taajamassa, ohittanut hitaamman ajoneuvon väärältä puolelta tai ylittänyt maantiellä nopeusrajoituksen vähintään 30 km/h. Kuljettajat vastasivat kysymykseen järjestysasteikolla: en koskaan hyvin harvoin joskus melko usein usein hyvin usein. Vastanneita kuljettajia oli Edustaa Suomen kokoäestöä. GallupKanavan muodostavat 1300 taloutta, joista noin 550 vastaa Gallupin toimittamalla internetpäätelaitteella ja 750 taloutta vastaa talouden omalta tietokoneella. Tutkimuskohtainen vastausprosentti keskimäärin 80%.TNS Gallup Oy on rekrytoinut vastaajat erillisellä rekrytointitutkimuksella. Vastaajia valittaessa on rekrytointikriteereinä käytetty aluetietoa sekä vastaajan sosiodemografista asemaa. Vastaajilta on kysytty kattavat taustatiedot, jotka ovat liitettävissä varsinaiseen tutkimusdataan. 8

11 Taulukko 1 Riskinotto liikenteessä (N=1065) % Ajanut autolla vaikka on epäillyt nauttineensa alkoholia yli sallitun määrän 1 ei koskaan 77,4 2 20,3 3 1,3 4,6 5,2 6 hyvin usein,2 Ajanut kolmion takaa risteykseen tahallaan niin pitkälle, että etuajo oikeutetulla tiellä ajava kuljettaja on joutunut pysähtymään ja antamaan tietä 1 ei koskaan 80,1 2 16,1 3 2,6 4,7 5,4 6 hyvin usein,2 Rikkonut nopeusrajoitusta taajamassa 1 ei koskaan 5,7 2 26,0 3 27,5 4 21,2 5 10,8 6 hyvin usein 8,7 Tarkoituksella ajanut päättyvällä kaistalla niin pitkälle, että on viime hetkellä kiilannut toiselle kaistalle lähes väkisin 1 ei koskaan 61,9 2 28,9 3 7,1 4 1,1 5,7 6 hyvin usein,3 yhteensä 100,0 Ohittanut hitaan ajoneuvon väärältä puolelta 1 ei koskaan 71,6 2 18,9 3 5,1 4 2,9 5 1,0 6 hyvin usein,7 Kiihdyttänyt liikennevaloista tarkoituksena voittaa viereisellä kaistalla oleva auto 1 ei koskaan 44,7 2 29,2 3 13,3 4 8,7 5 3,0 6 hyvin usein 1,1 Ajanut niin lähellä edellä ajavaa, että pysähtyminen olisi ollut vaikeaa hätätilanteessa 1 ei koskaan 27,7 2 39,1 3 19,9 4 10,0 5 2,2 6 hyvin usein 1,1 Ajanut liikennevalojen läpi, vaikka valot olivat jo vaihtuneet punaisiksi 1 ei koskaan 33,0 2 44,8 3 14,7 4 5,4 5 1,3 6 hyvin usein,8 Rikkonut nopeusrajoitusta maantiellä 1 ei koskaan 4,1 2 23,3 3 25,7 4 22,6 5 15,0 6 hyvin usein 9,2 Torkahtanut rattiin 1 ei koskaan 74,9 2 20,7 3 2,8 4,9 5,4 6 hyvin usein,4 Ajanut liian suurella nopeudella kaarteeseen 1 ei koskaan 28,5 2 49,0 3 15,7 4 5,2 5,9 6 hyvin usein,8 Ylittänyt maantiellä nopeusrajoituksen vähintään 30km/h 1 ei koskaan 39,7 2 33,8 3 14,1 4 7,0 5 3,1 6 hyvin usein 2,4 Ajanut väsyneenä 1 ei koskaan 8,1 2 39,4 3 27,5 4 16,0 5 6,7 6 hyvin usein 2,3 Keskittynyt kuljettajana johonkin muuhun asiaan kuin ajamiseen 1 ei koskaan 13,0 2 45,7 3 25,0 4 11,2 5 3,3 6 hyvin usein 1,8 Ajanut nautittua alkoholia niin vähän, ettei se ole ylittänyt rangaistavaa määrää 1 ei koskaan 51,5 2 34,4 3 8,5 4 3,5 5 1,1 6 hyvin usein 1,0 Näistä muuttujista ainoastaan väsyneenä ajaminen ei yhdistynyt turvavyön käyttöön etupenkillä tilastollisesti merkitsevästi. Koska monet riskinottotavat ovat melko harvinaisia, vastaajat luokiteltiin neljään ryhmään ottamansa riskin perusteella. Eri riskinottotavoista muodostettiin summamuuttuja, johon saadun arvon perusteella kuljettajien luokitus tehtiin (taulukko 2). 9

12 Taulukko 2 Kuljettajien riskinotto, luokiteltu summamuuttuja (N=1065) riskinottoluokka N % Kumulatiivinen prosentti 1=vähiten ,6 26, ,6 54, ,1 77,3 4=eniten ,7 100,0 yhteensä ,0 Tulokset Turvavyön käyttö henkilöauton etu ja takapenkillä Turvavyön käyttöä kysyttiin kaikilta vastaajilta. Etupenkillä turvavyötä kertoo käyttävänsä aina 89 prosenttia vastaajista (taulukko 3). Naiset käyttivät turvavyötä miehiä yleisemmin (p=0,001). Naisista aina turvavyötä käyttäviä oli 94 prosenttia, miehistä 85 prosenttia. Ei koskaan etupenkin turvavyötä käyttäviä oli vastaajissa ainoastaan kaksi (0,2 %). Nuoret sekä yli 60 vuotiaat kertovat käyttävänsä turvavyötä etupenkillä hieman useammin kuin keski ikäiset (p=,057). Taulukko 3 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? Turvavyön käyttö etupenkillä % kumulatiivinen prosentti aina melkein aina 7 96 yleensä 2 97 joskus 2 99 en koskaan 0 (0,2) 99 en koskaan liiku henkilöautolla Takapenkillä turvavyötä sanoi käyttävänsä aina 74 prosenttia (taulukko 4). Sellaisia vastaajia, jotka eivät oman ilmoituksena mukaan koskaan käytä turvavyötä takapenkillä, oli kymmenkertainen määrä etupenkillä vyötä käyttämättömiin verrattuna, silti vain kaksi prosenttia. Naisista turvavyötä sanoi aina käytävänsä takapenkillä 79 prosenttia, miehistä 69 prosenttia (p=,000). Naisista ei koskaan turvavyötä käyttäviä oli noin prosentti, miehistä neljä prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna aina takapenkin turvavyötä ilmoitti käyttävänsä vähiten yli 46 vuotiaat (p=,020, taulukko 5). Taulukko 4 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? Turvavyön käyttö takapenkillä % kumulatiivinen prosentti aina melkein aina yleensä 3 90 joskus 5 95 en koskaan 2 97 turvavyötä ei ole takapenkillä 0 97 en koskaan matkusta henkilöauton takapenkillä

13 Taulukko 5 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä iän mukaan ikäluokat Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? yhteensä aina 76 % 76 % 71 % 73 % 74 % melkein aina 17 % 11 % 11 % 16 % 13 % yleensä 3 % 2 % 5 % 3 % 3 % joskus 2 % 7 % 6 % 3 % 5 % en koskaan 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % turvavyötä ei ole takapenkillä 0 % 0 % 0 % 0 % en koskaan matkusta henkilöauton takapenkillä 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ajamisen määrä, (ajokilometrit vuodessa) tai se ajaako henkilö ylipäänsä autoa, ei vaikuttanut itse ilmoitettuun turvavyön käyttöön etu tai takapenkillä. Turvavyön käyttö linja autossa Linja autossa turvavyötä kertoi käyttävänsä aina 22 prosenttia vastaajista. Niistä, jotka linja autoa käyttävät, hieman alle kolmannes käytti turvavyötä aina. Aina turvavyötä käyttävien osuus on kasvanut hieman vuoteen 2007 verrattuna (Liikenneturvan kysely 2007 ks. Pöysti & Rajalin 2007). Taulukko 6 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä? N % % linja autoa käyttävistä harvoin tai en koskaan % 30 % noin yhdellä matkalla neljästä 37 3 % 4 % noin puolella matkoista 57 5 % 6 % noin kolmella neljästä matkasta 22 2 % 2 % lähes aina % 28 % aina % 30 % en käytä linja autoa % Taulukko 7 Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä Jos linja autossa on turvavyö, kuinka usein käytätte sitä? Prosenttia 2007 Prosenttia 2008 en käytä linja autoa 27 % 22 % harvoin tai en koskaan 27 % (37 %) 26 % (30 %) noin yhdellä matkalla neljästä 3 % (4 %) 3 % (4 %) noin puolella matkoista 4 % (5 %) 5 % (6 %) noin kolmella neljästä matkasta 2 % (3 %) 2 % (2 %) lähes aina 21 % (28 %) 21 % (28 %) aina 17 % (23 %) 22 % (30 %) suluissa ( ) osuus linja autoa käyttävistä Turvavyön käyttö ja riskinotto Yksittäisonnettomuuksista lähes 90 prosenttia on tieltä suistumisia. Niissä keskeisiksi riskitekijöiksi nousevat tutkimusten mukaan ylinopeus, alkoholi tai huumeiden vaikutuksen alaisuus ja turvavyön käyttämättömyys (ks. Laapotti & Keskinen 2005). 11

14 Tässä tutkimuksessa tehdyn luokituksen perusteella riskinotto yhdistyi itse ilmoitettuun liikenneonnettomuudessa mukanaoloon ja liikennerikkomuksesta kiinnijäämiseen (taulukot 8 ja 9). Eniten riskejä ottavat kuljettajat kertoivat olleensa viimeisen kolmen vuoden aikana muita useammin mukana liikenneonnettomuudessa ja jääneensä kiinni liikennerikkomuksesta (p=,000 ja, 001). Taulukko 8 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikennerikkomukset Liikennerikkomus ei rikkomusta on rikkomus Yhteensä riskinotto 1=vähiten ,40 % 4,60 % 100,00 % ,10 % 9,90 % 100,00 % ,70 % 18,30 % 100,00 % 4=eniten ,80 % 20,20 % 100,00 % Yhteensä ,20 % 12,80 % 100,00 % Taulukko 9 Riskinotto ja itse ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuus ei onnettomuutta on onnettomuus Yhteensä riskinotto 1 = vähiten ,2% 7,8% 100,0% ,1% 8,9% 100,0% ,5% 8,5% 100,0% 4=eniten ,6% 17,4% 100,0% Yhteensä ,6% 10,4% 100,0% Seuraavissa analyyseissä tarkastellaan, miten riskinotto liikenteessä yleisemminkin selittää turvavyön käyttöä. Ne autoa ajavat vastaajat, jotka pyrkivät muutenkin käyttäytymään turvallisesti liikenteessä ja ottivat vähän riskejä, kertoivat useammin käyttävänsä turvavyötä kuin riskejä enemmän ottavat (p=,001,000). Vähiten riskejä ottavista 95 prosenttia vastasi aina käyttävänsä turvavyötä etupenkillä ja 82 prosenttia takapenkillä. Eniten riskejä ottavista vastaavat osuudet ovat 82 prosenttia ja 64 prosenttia (taulukot 10 ja 11). Niiden kuljettajien osuus, jotka sanoivat, etteivät koskaan käytä turvavyötä, oli suurin eniten riskejä ottavien ryhmässä. Taulukko 10 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? riskinotto en liiku aina melkein aina yleensä joskus en koskaan henkilöautolla yht. 1=vähiten 95,10 % 2,80 % 0,70 % 1,40 % 100,00 % 2 94,20 % 3,10 % 1,00 % 1,70 % 100,00 % 3 85,40 % 10,60 % 2,40 % 1,60 % 100,00 % 4=eniten 81,80 % 9,90 % 3,30 % 3,70 % 0,80 % 0,40 % 100,00 % 12

15 Taulukko 11 Turvavyön käyttö henkilöauton takapenkillä riskinoton mukaan (N=1065) Käytättekö turvavyötä matkustaessanne henkilöauton takapenkillä? riskinotto en matkusta aina melkein aina yleensä joskus en koskaan turvavyötä ei ole takapenkillä henkilöauton takapenkillä yht. 1=vähiten 81,60 % 9,20 % 3,20 % 2,80 % 1,10 % 0,40 % 1,80 % 100,00 % 2 78,60 % 11,60 % 2,00 % 4,40 % 1,00 % 0,30 % 2,00 % 100,00 % 3 67,90 % 14,20 % 3,30 % 6,50 % 2,00 % 6,10 % 100,00 % 4=eniten 63,50 % 17,40 % 5,40 % 7,50 % 3,30 % 0,40 % 2,50 % 100,00 % Onnettomuudessa mukana olleet (taulukko 12) vastasivat useammin, että eivät aina käytä turvavyötä ja että he eivät matkusta henkilöautolla (p=,000). Myös liikennerikkomuksesta kiinni jäänneillä (taulukko 13) turvavyön käyttö aina etupenkillä oli harvinaisempaa kuin ei kiinnijääneillä (p=,000). Taulukko 12 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikenneonnettomuuksiin joutumisen mukaan Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? aina melkein aina yleensä joskus en koskaan en koskaan liiku henkilöautolla Yhteensä ei onnettomuutta 90 % 6 % 2 % 2 % 0 % 0 % 100 % on onnettomuus 88 % 8 % 1 % 1 % 0 % 2 % 100 % Taulukko 13 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä liikennerikkomuksesta kiinnijäämisen mukaan Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? aina melkein aina yleensä joskus en koskaan en koskaan liiku henkilöautolla Yhteensä ei rikkomusta 91 % 5 % 2 % 2 % 0 % 0 % 100 % on rikkomus 85 % 10 % 1 % 2 % 0 % 2 % 100 % Turvavyötä henkilöauton etupenkillä (taulukko 14) ilmoittivat käyttävänsä vähiten vuotiaat, paljon riskejä ottavat kuljettajat. Heistä 76 prosenttia sanoi aina käyttävänsä turvavyötä etupenkillä. 13

16 Taulukko 14 Turvavyön käyttö henkilöauton etupenkillä, ikä ja riskinotto riskinotto Käytättekö turvavyötä ajaessanne ikäluokat tai matkustaessanne henkilöauton etupenkillä? yhteensä 1 (vähiten) aina 97 % 94 % 92 % 99 % 95 % melkein aina 3 % 4 % 3 % 1 % 3 % yleensä 1 % 1 % 1 % joskus 4 % 1 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 aina 98 % 96 % 94 % 90 % 94 % melkein aina 2 % 1 % 4 % 6 % 3 % yleensä 1 % 3 % 1 % joskus 3 % 1 % 1 % 2 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 aina 89 % 87 % 81 % 86 % 85 % melkein aina 11 % 7 % 13 % 11 % 11 % yleensä 3 % 4 % 2 % 2 % joskus 3 % 2 % 2 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 (eniten) aina 82 % 76 % 84 % 96 % 82 % melkein aina 12 % 12 % 10 % 10 % yleensä 3 % 6 % 4 % 3 % joskus 4 % 7 % 4 % en koskaan 2 % 1 % en koskaan liiku henkilöautolla 2 % 0 % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Syyt turvavyön käyttämättömyyteen etu ja takapenkillä Syitä turvavyön käyttämättömyyteen kysyttiin väittämien avulla niiltä vastaajilta, jotka eivät aina käytä turvavyötä. Selkeästi tavallisin syy oli turvavyön käytön unohtuminen (taulukko 15). Myös turvavyön kokeminen epämukavaksi tai vaikeaksi kiinnittää tai irrottaa sekä usko siihen, ettei mitään satu vaikuttivat usein siihen, ettei turvavyötä käytetä. Noin joka kymmenes turvavyötä käyttämätön vastaaja sanoi, ettei usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen. Suunnilleen yhtä moni pelkäsi, ettei pääse vyöstä irti jos jotain sattuu. Taulukko 15 Syy olla käyttämättä turvavyötä etupenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Syy turvavyön käyttämättömyyteen etupenkki % (N=130) turvavyön käyttö unohtuu joskus 67 turvavyö on epämukava 36 luotan siihen ettei mitään satu 34 turvavyö on hankala kiinnittää tai irrottaa 33 olen aina itse kuljettaja ja luotan omaan ajotaitooni 27 luotan kuljettajan ajotaitoon 22 turvavyön käyttämättömyyttä ei juurikaan valvota 19 pelkään etten pääse turvavyöstä irti, jos jotain sattuu 13 protestoin turvavyön käyttöpakkoa vastaan 12 en usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen 12 en noudata muutenkaan liikennesääntöjä 9 en voi käyttää turvavyötä sairauden tai vamman takia 4 14

17 Takapenkillä puolet vastaajista sanoi, että turvavyö jää käyttämättä koska se on hankala kiinnittää tai irrottaa (taulukko 16). Taulukko 16 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) Syy turvavyön käyttämättömyyteen takapenkki % (N=297) turvavyön käyttö unohtuu joskus 62 turvavyö on hankala kiinnittää tai irrottaa 52 turvavyö on epämukava 35 luotan kuljettajan ajotaitoon 26 luotan siihen ettei mitään satu 24 turvavyön käyttämättömyyttä ei juurikaan valvota 18 pelkään etten pääse turvavyöstä irti jos jotain sattuu 11 protestoin turvavyön käyttöpakkoa vastaan 8 en usko turvavyön suojaavaan vaikutukseen 6 en noudata muutenkaan liikennesääntöjä 5 en voi käyttää turvavyötä sairauden tai vamman takia 3 Iän ja sukupuolen yhteys turvavyön käyttämättömyyden syihin ilmeni muutamassa väittämässä. Miehet sanovat naisia useammin olevansa itse kuljettajia ja luottavansa omaan ajotaitoonsa (33 % vs. 11 %, p=,012) ja että turvavyö (etupenkillä) on hankala irrottaa tai kiinnittää (38 % vs. 19 %, p=,041). Miehet myös protestoivat useammin turvavyön käyttöpakkoa vastaan (takapenkillä 11 % vs. 3 %, p=,009). Nuoret uskoivat useammin, ettei mitään satu (etupenkillä p=,016, takapenkillä p=,025) yhteensä luotan siihen ettei mitään satu, etupenkki luotan siihen ettei mitään satu, takapenkki Kuva 7 Ikä ja syy luotan siihen ettei mitään satu olla käyttämättä turvavyötä Ne, jotka jättivät turvavyön käyttämättä takapenkillä ja ottivat muutenkin enemmän riskejä liikenteessä, vastasivat useammin luottavansa siihen, että mitään ei satu, ja jättivät siksi turvavyön käyttämättä (p=,035). Taulukko 17 Syy olla käyttämättä turvavyötä takapenkillä (ne jotka eivät aina käytä) riskinoton mukaan luotan siihen ettei mitään satu vaikuttaa 1,00 vähiten riskejä ottavat 9 % 2,00 20 % 3,00 23 % 4,00 eniten riskejä ottavat 31 % 15

18 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä Vähintään joka toinen vastaaja oli täysin samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa Turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta, Ilman turvavyötä takapenkin matkustaja vaarantaa edessä istuvan turvallisuuden, Turvayön käyttö lisääntyisi jos sen käyttämättömyys vaikuttaisi ajo oikeuteen ja Kaikissa autoissa pitäisi olla järjestelmä, joka muistuttaisi turvavyön käytöstä. Lähes joka toinen (48 %) oli täysin samaa mieltä siitä, että kuljettajan tulisi varmistaa että kaikkien turvavyöt ovat kiinni ennen matkaan lähtemistä. Turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta Ilman tv:tä takapenkin matk. vaarantaa edessä istuvan turv. Tv:n käyttö lisääntyisi, jos sen käyttäm. vaikuttaisi ajo oik. Kaikissa aut. pitäisi olla järj., joka muistuttaisi tv:n käytöstä Kuljettajan on varm., että kaikkien turvavyöt ovat kiinni Turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi 28 Turvavyö suojaa parhaiten jos nopeutta on yli 80 km tunnissa Turvavyö suojaa parhaiten alhaisilla nopeuksilla Turvavyötä käytettäessä ajetaan kovempaa kuin ilman 2 9 En kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä Turvavyön käyttö vie vapauden tunteen autoilusta Taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä Jos luottaa kuljettajan ajotaitoon, ei tarvitse turvavyötä Vain pelkurit kiinnittävät turvavyön Takapenkillä on turvallista ilman turvavyötäkin Turvavyötä ei tarvitse jos autossa on airbag Kuva 8 Mielipiteet ja asenteet turvavyön käytöstä MIELIPITEET TURVAVYÖN (TV) KÄYTÖSTÄ (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) Nuoret sanoivat useammin, että eivät kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä (p=,042). He olivat harvemmin sitä mieltä, että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi (p=,001) ja että kuljettajan olisi varmistettava, että kaikilla on turvavyöt ennen matkaan lähtöä (p=,017). Iäkkäämmät kannattivat muita useammin turvavyömuistuttimia autoihin (p=,000). Naisten ja miesten vastaukset erosivat monelta osin. Naiset olivat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttö lisää turvallisuuden tunnetta (p=,000), että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi (p=,006) ja harvemmin sitä mieltä, että turvavyön käyttö vie vapauden tunteen autoilusta. Miehet puolestaan sanoivat naisia useammin, että eivät kehtaa käyttää turvavyötä, jos muutkaan eivät käytä (p=,000), ja että turvavyötä ei tarvitse, jos luottaa kuljettajan ajotaitoon (p=,002) ja että turvavyötä ei tarvitse taajamanopeuksissa (p=,000). Miehet olivat naisia useammin myös sitä mieltä, että takapenkillä ei tarvitse turvavyötä (p=,000), että airbag suojaa riittävästi (p=,000) ja että vain pelkuri kiinnittää turvavyön (p=,028). Lisäksi miehet olivat harvemmin sitä mieltä, että kuljettajan on varmistettava, että turvavyöt ovat kiinni (p=,000), kannattivat harvemmin turvavyömuistuttimia (p=,000) ja uskoivat harvemmin että turvavyön käyttö lisääntyisi, jos sen toistuva käyttämättömyys vaikuttaisi ajo oikeuteen (p=,000). Myös riskinotto vaikutti siihen, millaisia mielipiteitä ja asenteita turvavyöstä esitettiin. Eniten riskejä ottavat ovat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttö saa ajamaan kovempaa. He uskoivat useammin siihen, että taajamanopeuksilla pärjää hyvin ilman turvavyötä, ja että takapenkillä on turvallista ilman turvavyötä. Vähemmän riskejä ottavat olivat useammin sitä mieltä, että turvavyön käyttöä ei valvota riittävästi kuljettajan on varmistettava, että kaikkien turvavyöt ovat kiinni ennen matkaan lähtöä kaikissa autoissa tulisi olla turvavöistä muistuttava järjestelmä täysin samaa mieltä samaa mieltä eri mieltä täysin eri mieltä 16

19 He myös uskoivat useammin turvavyön käytön lisääntyvän, jos sen käyttämättömyys vaikuttaisi ajooikeuteen. Riskinoton ja mielipiteiden yhteyttä kuvaavat taulukot löytyvät tutkimuksen liitteestä 3. Vuosittain ajettujen kilometrien määrä vaikutti käsityksiin ainoastaan siinä, tietääkö vastaaja turvavyön suojaavan parhaiten alhaisilla nopeuksilla. Yli kilometriä vuodessa ajavilla tietoa oli parhaiten, alle 5000 kilometriä vuodessa ajavilla vähiten (p=,021). Mielipiteet turvavyösakoista Vastaajien mielestä sopiva sakko turvavyön käyttämättömyydestä olisi 65 euroa (keskiarvo). Vastaukset vaihtelivat euron välillä (vastaustila 3 numeroa). Alle 40 euron sakkoa kannatti kolmannes. Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että sakon tulisi olla alle 80 euroa. Joka neljäs kannatti yli 80 euron sakkoa. Nykyinen sakko on 35 euroa. MINKÄ SUURUINEN SAKKO OLISI SOPIVA TURVAVYÖN KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ (KAIKKI KANSALAISET, N=1290 / %) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% alle 40 euroa 34% % % yli 120 euroa 7% Kuva 9 Millainen sakko olisi sopiva turvavyön käyttämättömyydestä Ne jotka käyttivät kertomansa mukaan aina turvavyötä etu tai takapenkillä kannattivat korkeampia sakkomaksuja kuin turvavyötä käyttämättömät (p=,000). Niistä, jotka eivät aina vyötä käytä, puolet kannatti alle 40 euron sakkoa. Tiedot turvavyön suojaavasta vaikutuksesta sekä lainsäädännöstä Vähintään joka toinen vastaaja tiesi, että ilman turvavyötä matkustava takapenkin matkustaja vaarantaa edessä istuvan turvallisuuden. Iäkkäämmät tiesivät asian muun ikäisiä harvemmin (p=,002). Iäkkäillä ei myöskään ollut yhtä hyvin tiedossa kuin muun ikäisillä, että turvavyön teho on paras alhaisilla nopeuksilla (p=,008). Vastaavasti iäkkäämmistä vastaajista muita suurempi osuus luuli turvavyön suojaavan parhaiten yli 80 km tunnissa nopeuksissa (p=,000). Miehet tiesivät naisia paremmin, että turvavyö suojaa parhaiten alhaisilla nopeuksilla (p=,000). Miesten ja naisten sekä eri ikäisten vastausten jakaumat löytyvät liitteestä 1 ja 2. Tutkijalautakuntien arvion mukaan turvavöiden käyttö olisi pelastanut yli puolet henkilö ja pakettiautoissa kuolleista turvavyötä käyttämättömistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Noin joka toinen vastaaja osasi arvioida oikein, kuinka moni olisi saattanut pelastua turvavyötä käyttämällä. Turvavyön suojaava vaikutus arvioitiin useammin liian suureksi kuin liian pieneksi. Juuri kukaan ei uskonut, että turvavöistä ei olisi ollut mitään hyötyä. 17

20 Taulukko 18 Arviot kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä Arvioikaa, kuinka moni olisi voinut pelastua turvavyötä käyttämällä. N % Noin 80 % ,5 Noin 50 % ,2 Noin 20 % ,9 Noin 0 % (turvavyön käytöllä ei olisi ollut vaikutusta) 5,4 Yhteensä ,0 Turvavyön käyttövelvollisuus taksin takapenkillä ei ollut selkeä kaikille vastaajille. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta tiesi, että myös taksin takapenkillä tulee käyttää turvavyötä. Noin joka seitsemäs vastaaja luuli, että taksin takapenkillä ei tarvitse käyttää turvavyötä. Taulukko 19 Turvavyö taksissa Taksin takapenkillä ei tarvitse käyttää turvavyötä N % oikein ,7 väärin ,1 en tiedä ,2 Yhteensä ,0 Noin 95 prosenttia vastaajista tiesi, että turvavyön käyttämättömyydestä voi seurata rikesakko. Taulukko 20 Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon Turvavyön käytön laiminlyönnistä voi saada rikesakon N % oikein ,3 väärin 15 1,2 en tiedä 58 4,5 Yhteensä ,0 Noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiesi, että turvavyöttömän lapsen kuljettamisesta saattaa seurata kuljettajalle tai holhoojalle rikesakko. Lähes yhtä moni tiesi, ettei alle kolmevuotiasta lasta saa lainkaan kuljettaa autolla ilman asianmukaista turvalaitetta ja että jos autossa on turvatyyny edessä, turvaistuin kuuluu asentaa takapenkille. Taulukko 21 Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa ilman turvavyötä autossa, siitä voi seurata rikesakko N % oikein ,3 väärin 28 2,2 en tiedä 110 8,5 Yhteensä ,0 Taulukko 22 Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta Alle 3 vuotiaita lapsia ei saa lainkaan kuljettaa ilman turvaistuinta, turvakaukaloa tai istuinkoroketta N % oikein ,4 väärin 58 4,5 en tiedä 105 8,1 Yhteensä ,0 18

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu

Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu VTT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Tutkimusraportti 558/2000 Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu LINTU-projektin osaraportti 4 Tapio, Juha VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE1852/04 Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA Juha Tapio, Harri Peltola ja Riikka Rajamäki VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Lisätiedot

Sattuuko selkään, saatko apua?

Sattuuko selkään, saatko apua? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C2:2003 Sattuuko selkään, saatko apua? Vantaan kaupungin työterveys- ja työturvallisuuskysely Elina Parviainen ESIPUHE Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tavoitteina

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 5/2007 Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Raskaan kaluston kuljettajien soveltuvuuden arviointimahdollisuudet

Lisätiedot

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 5 / 2 0 0 8 jaana lähteenmaa ja teija strand Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

AINO-julkaisuja 14/2005. Automaattisen hätäviestijärjestelmän. onnettomuustilanteessa

AINO-julkaisuja 14/2005. Automaattisen hätäviestijärjestelmän. onnettomuustilanteessa AINO-julkaisuja 14/2005 Automaattisen hätäviestijärjestelmän vaikutukset onnettomuustilanteessa AINO-julkaisuja 14/2005 Automaattisen hätäviestijärjestelmän vaikutukset onnettomuustilanteessa ISBN 952-201-966-6

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö

Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 73/2005 Liikenne Taksinkuljettajan ammattitaito Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.9.2005

Lisätiedot

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa Selvitys nykytilasta Julkaisuja 20/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu 22 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä RIIKKA RAJAMÄKI SALLA SALENIUS Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu Riikka Rajamäki, Salla Salenius Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa?

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? 44 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Juha Luoma, Harri Peltola, Salla Salenius Miksi tieliikenteen turvallisuus

Lisätiedot

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 13/2008 Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ennuste henkilöauton ajo-oikeuden haltijoiden jakaumasta vuosille

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Kauniaisten aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007

Kauniaisten aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007 Elina Laitalainen Satu Helakorpi Ulla Tikkanen Antti Uutela Kauniaisten aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Grankullas vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren Kansanterveyslaitoksen

Lisätiedot