Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- Tampereen kaupunki Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Käyttäjäkokemukset ja toimivuustarkastelu syyskuu 2008

2

3 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Toimivuustarkastelu ja käyttäjäkokemukset syyskuu 2008 Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio Tampere Finland Puhelin:

4

5 Tiivistelmä Tampereen kaupunki toteutti kesällä 2008 Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun, jossa kokeiltiin maalatuin viivoin jalankulusta erotetun yksisuuntaisen pyörätien toimivuutta. Tutkimuksella haluttiin selvittää pyörätiekokeilun toimivuutta ja käyttäjien kokemuksia. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätien toimivuutta tutkittiin kuvaamalla kokeilualuetta ennen kokeilua ja kokeilun aikana sekä asiantuntijaryhmän havainnoinnin avulla. Käyttäjäkokemuksia selvitettiin Internet-kyselyllä ja ryhmäkeskustelujen avulla. Kyselyyn saatiin 2786 vastausta. Nuoremmat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin kuin vanhemmat. Eläkeikäisten vastausten osuus on pienempi kuin heidän osuutensa Tampereen asukkaista. Suuren vastaajamäärän ansiosta heidänkin kokemuksiaan saatiin hyvin esille kyselyllä (80 vastausta). Lisäksi he olivat edustettuina ryhmäkeskustelussa. Kyselyn vastaajat kulkevat kokeilualueella viikoittain jalan, pyörällä tai bussilla. Heillä on omakohtaisia kokemuksia kokeilusta, mutta katujen kokonaisratkaisua käsiteltäessä on muistettava autoilijoiden vähäinen osuus kyselyssä. Autoilijoiden näkemyksiä saatiin myös ryhmäkeskusteluissa. Lisäksi tulosten tarkastelussa on otettu huomioon Tampereen kaupungin vammaisneuvoston, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n ja kiinteistötoimen lausunnot. Pyöräilijöiden mielestä Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut liikkumista aiempaan yhdistettyyn kevyen liikenteen väylään verrattuna. Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvien mielipiteet jakautuvat kahtia: heistä puolet pitää erillistä pyörätietä aiempaa parempana ja toinen puoli huonompana tai edelleen ongelmallisena. Kokeiluun myönteisesti suhtautuvat pitävät sitä kehityksenä oikeaan suuntaan, vaikka pyörätien toteutustapaan ja toimivuuteen ei kaikilta osin olla tyytyväisiä. Itsenäisyydenkadulla 84 % pyöräilijöistä ja 61 % pääosin muilla tavoin liikkuvista koki kokeilun helpottaneen liikkumista. Itsenäisyydenkadulla ja erityisesti asematunnelissa korostuivat pyörätien yksisuuntaisuuden aiheuttamat ongelmat niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin kannalta. Pyöräilyn sujuvuus on parantunut ja pyöräilynopeudet ovat nousseet molemmilla kaduilla. Kolmannes jalankulkijoista kokee voivansa nyt liikkua omassa rauhassa aiempaa turvallisemmin, mutta toisen kolmanneksen mielestä kokeilu ei ole vähentänyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita. Puolet pyöräilijöistä kokee konfliktitilanteiden vähentyneen. Pyörätiekokeilun nähdään parantavan kaupungin imagoa. Pyöräilijöistä 40 %:lla kokeilu on lisännyt liikkumista Hämeenkadulla ja neljänneksellä Itsenäisyydenkadulla. Kokeilu on vähentänyt tarvetta autoilla keskustassa neljänneksellä pyöräilijöistä ja 16 %:lla autoilijoista. Kokeilun käytännön toteutukseen liittyviä ongelmia havaittiin molemmilla kaduilla. Bussiin nouseminen ja bussista poistuminen koettiin pyörätiekokeilun aikana hankalaksi, koska bussista poistuja ajautuu helposti pyörätielle. Jalankulkutilan ahtaus ja nopeasti läheltä ohittavat pyöräilijät aiheuttavat osalle turvattomuudentunnetta. Liikkumista haittaavat pyörätiellä kävelevät jalankulkijat, väärään suuntaan pyöräilevät sekä erityisesti Hämeenkadulla terassit ja Itsenäisyydenkadulla yksisuuntaisuus. Pyörätiemerkintöjen vähäisyys tai heikko näkyvyys tuottaa ongelmia. Näkövammaisten liikkumista vaikeuttavat vaikeasti hahmotettavat pyörätieviivat ja kadunylitystilanteessa kadun reunakiven havaitsemista häiritsevät uudet pyörätielle ulottuvat suojatiemaalaukset. Monien mielestä ongelmat johtuvat siitä, ettei toisia liikkujia oteta riittävästi huomioon eikä liikennesääntöjä tunneta tai noudateta. Kaikki käyttäjäryhmät karsisivat Hämeenkadulta ahtauden vuoksi mainokset. Valtaosa jalankulkijoista ja pyöräilijöistä poistaisi myös pysäköintipaikat ja yksityisautoilun. Liikennetoimikunta ja yrittäjät pitävät yksityisautoilua Hämeenkadulla tärkeänä. Eläkeikäisistä suurempi osa karsisi pyöräilyn ja terassit kuin pysäköintipaikat ja yksityisautoilun. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden enemmistö muuttaisi Hämeenkadun joukkoliikennekaduksi tai pyörätiet kaksisuuntaisiksi. Itsenäisyydenkadulle enemmistö kevyen liikenteen kulkijoista haluaisi pyörätiet. 2 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

6

7 Alkusanat Tampereen kaupunki toteutti kesällä 2008 Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun, jossa Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle maalattiin yksisuuntaiset pyörätiet. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tutkia kokeilun toimivuutta ja kerätä siitä saatuja käyttäjäkokemuksia. Työ käynnistyi elokuun 2008 alussa ja se valmistui syyskuun puolessa välissä Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Tampereen kaupungilta suunnittelupäällikkö Reijo Väliharju, liikenneinsinööri Jukka Kyrölä ja suunnitteluinsinööri Pasi Palmu. Työstä Ramboll Finland Oy:ssa ovat vastanneet projektipäällikkö Lauri Vesanen DI, Anne Vehmas PsM, Hanna Herkkola HTM ja Seela Sinisalo Hall. yo. Tampereella syyskuussa 2008.

8 Sisällys Tiivistelmä Alkusanat 1. Taustaa 1 2. Menetelmät Toimivuustarkastelut Internet-kysely Ryhmäkeskustelut Muut menetelmät 4 3. Tulokset Pyörätiekokeilun onnistuneisuus Kokemukset ja havainnot Kokeilun hyvät puolet Kokeilun ongelmat Bussipysäkit Kadunylitykset Pyöräilyn sujuvuus Erottelun toimivuus Ahtaus Yksisuuntaisuus Toisten huomioonottaminen Kokonaisnäkemys Hämeenkadun roolista Pohdintaa Yleistä Esille tulleet kehitysmallit ja tahtotila 20 LIITTEET

9 1. Taustaa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kesän 2008 alussa kokeilla Hämeenkadulla yksisuuntaisia pyöräteitä maaliviivalla eroteltuna. Jatkotoimenpiteitä varten yhdyskuntalautakunta on velvoittanut kaupunkia selvittämään toteutetun kokeilun käyttökokemuksia. Pyöräliikennejärjestelyt laajennettiin koskemaan myös Itsenäisyydenkatua. Rakennustöiden vuoksi kokeilun ulkopuolelle jätettiin Hämeenkadulta Hallituskadun länsipuolinen sekä Itsenäisyydenkadulta Yliopistonkadun itäpuolinen osuus. Jalankulun ja pyöräilyn erottelevat maalaukset maalattiin ja liikennemerkit asennettiin yhdyskuntalautakunnan kokeilupäätöksen jälkeen kesä-heinäkuussa Pyörätiekokeilu on herättänyt paljon keskustelua ja sitä on käsitelty laajasti paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa. Muun muassa Aamulehti tiedusteli Hämeenkadun käyttäjien mielipiteitä haastattelemalla n. 500 kadun käyttäjää. Eri puolilla käyty keskustelu pyöräteistä ja Hämeenkadun kohtalosta on ollut värikästä ja osin poliittistakin. Keskustelulle on ollut ominaista jyrkät kannanotot asian puolesta ja vastaan. Osittain tästäkin syystä nyt tehdyllä tutkimuksella on haluttu saada käsitystä eri tahojen mielipiteistä ja niiden jakautumisesta. Nopean toteutuksen ja asian kokeiluluontoisuuden vuoksi myös tutkimuksen toteutusaikataulu on ollut tiukka. Tutkimuksen kannalta suurin haaste on ollut kokeilutilanteen vertaaminen sitä edeltäneeseen tilanteeseen, jolloin Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla oli yhdistetty kevyen liikenteen väylä katujen molemmilla puolilla. Hämeenkatu ja Itsenäisyydenkatu muodostavat yhden Tampereen keskeisimmistä itä-länsisuuntaisista liikkumisen pääakseleista. Niitä pitkin kulkee päivittäin suuri ihmismäärä eri kulkumuodoissa. Tehdyssä tutkimuksessa on pyritty ottamaan huomioon eri liikennemuotojen, toimijoiden, ikä- ja erityisryhmien näkemykset. Kuva 1. Hämeensillan kautta kulkevien henkilöiden kulkumuoto-osuudet kesällä ruuhka-aikana klo ennen pyörätiekokeilua. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 1

10 2. Menetelmät 2.1 Toimivuustarkastelut Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätien toimivuutta tutkittiin kuvaamalla kokeilualuetta ennen kokeilua ja kokeilun aikana. Kokeilua edeltävän tilanteen toimivuutta kuvattiin kolmessa ja kokeilun aikaista tilannetta neljässä eri kohteessa. Lisäksi saatiin käyttöön Poliisin videovalvontamateriaalia kolmesta eri kohteesta kokeilutilanteessa. Kuvauskohteet on esitetty tarkemmin kuvassa 2. Kuvaukset tehtiin pääsääntöisesti arki-iltapäivinä klo katujen käyttäjämäärien ollessa suurimmillaan. Muutama videointikohde ajoitettiin myös lauantai-keskipäivälle, jolloin läpikulkevan jalankulun ja pyöräilyn osuus liikennevirrasta oli pienempi kuin muissa otoksissa. Myös lapsiperheitä oletettiin olevan enemmän liikkeellä lauantaina kuin arkisin. Kuvaukset tehtiin sateettomissa olosuhteissa riittävän käyttäjämäärien takaamiseksi Kuva 2. Kokeilualue ja videokuvauskohteet. Kokeilun aikaisesta kuvausaineistosta analysoitiin yleistilanne kohteittain. Yksityiskohtaisemmin aineistosta analysoitiin lisäksi mm.: ratkaisun toimivuus ja sujuvuus o pyöräilijöiden pyörätiellä pysyminen o pyöräilijöiden nopeustaso o pyöräilijän väistämiseen, hidastamisen ja pysäyttämiseen johtaneet syyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekäyttäytyminen o pyörätiellä tai pyörätien ulkopuolella väärään suuntaan ajaminen o pyörätiellä kävely o pysäkillä odottavat ja linja-autosta poistuvat matkustajat Videomateriaali kokeilua edeltäneestä tilanteesta analysoitiin samaan tapaan yhdistetyn kevyen liikenteen väylän ominaisuuksiin perustuen. Kokeilua edeltäneen videomateriaalin pääpaino oli toimia vertauskohtana pyörätiekokeiluhavainnoille. 2.2 Internet-kysely Käyttäjäkokemuksia selvitettiin Internet-kyselyllä. Siihen päädyttiin erityisesti hankkeen kiireellisen aikataulun ja kustannustehokkuuden vuoksi. Nettikyselyllä on mahdollista kerätä pienessä ajassa näkemyksiä suuremmalta käyttäjäjoukolta kuin haastatteluilla. Mahdollista vinoutumaa vastaajien ikä- 2 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

11 ja kulkumuotojakaumissa päätettiin paikata tarvittaessa haastatteluilla (tarkemmin kappaleessa 2.3.). Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä pyörätiekokeilun hyvistä ja huonoista puolista sekä kokonaisnäkemystä pyöräilykysymyksen ratkaisusta. Lisäksi kysyttiin vastaajan kulkutapoja ja liikkumisen määrää Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla sekä taustatietoja. Kysymykset löytyvät liitteestä 1. Kysely oli avoinna internetissä Paikalliset viestintävälineet tiedottivat kyselystä tehdyn lehdistötiedotteen pohjalta. Kyselystä kerrottiin myös Flyer-tyyppisesti Hämeenkadun liikkeiden näyteikkunoissa ja sisäänkäynneissä sekä pysäkkikatosten ilmoitustauluissa. Vastaajalla oli mahdollisuus valita, vastaako hän vain Hämeenkatua tai vain Itsenäisyydenkatua koskeviin kysymyksiin vai molempiin. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 2786 vastausta. Niistä 2769 käsitteli Hämeenkatua ja 1826 Itsenäisyydenkatua. Monivalintakysymysten lisäksi 1807 henkilöä kirjoitti ajatuksiaan myös vapaamuotoisesti. Sekä vapaamuotoisten kommenttien määrä että sisällöt kertovat siitä, että asia on vastaajille tärkeä. Kaiken kaikkiaan vastausaktiivisuutta voidaan pitää hyvänä. Kyselyn vastaajat Vastaajien taustatietojakaumat löytyvät liitteestä 4. Kyselyyn vastanneissa oli vähän enemmän naisia (57 %) kuin miehiä. Vastaajista 23 prosentilla oli taloudessaan alle 18-vuotiaita lapsia. Vastaajista suurin osa oli vuotiaita. Yli 46-vuotiaiden osuus oli kyselyssä pienempi kuin koko Tampereella asuvilla ja vuotiaiden osuus suurempi. Iäkkäiden vastaajien osuutta pienensi todennäköisesti kyselyn toteuttaminen internetkyselynä. Eläkeikäisiltä saatiin kuitenkin 80 vastausta. Näistä ja ryhmähaastattelusta saadaan esille eläkeikäisten näkemykset. Valtaosa vastaajista (86 %) käy ostoksilla, asioi tai oleskelee Hämeenkadulla viikoittain. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta liikkuu Hämeenkadulla viikoittain kävellen ja noin puolet pyörällä tai bussilla. Neljännes vastaajista kulkee viikoittain autolla niin Hämeenkadulla kuin Itsenäisyydenkadullakin. Sen sijaan Itsenäisyydenkadulla vastaajat kävelevät ja käyvät ostoksilla harvemmin kuin Hämeenkadulla. Vastaajista 44 % määrittelee itsensä Hämeenkadulla sekä jalankulkijaksi että pyöräilijäksi ja lähes yhtä moni pääasiassa jalankulkijaksi (41 %). Itsenäisyydenkadulla pääasiassa jalankulkijoita on vähemmän ja pyörällä, autolla tai bussilla liikkuvia enemmän kuin Hämeenkadulla. Iäkkäämmät kulkevat enemmän jalan tai bussilla kuin nuoremmat. Hämeensillan kulkumuotojakaumaan verrattuna bussilla ja autolla liikkuvat ovat kyselyssä aliedustettuina, kun taas jalan ja pyörällä kulkevat ovat yliedustettuina. Osin bussimatkustajien vähäisyys selittyy sillä, että vastaajille ei annettu mahdollisuutta valita sekä jalan että bussilla matkustamista, vaan piti valita eniten käytetty kulkumuoto. Vastaajista 51 % matkustaa bussilla viikoittain Hämeenkadulla. On luonnollista, että pyörätiekokeilua koskevaan kyselyyn ovat vastanneet eniten kävellen tai polkupyörällä liikkuvat. Heille on kertynyt kokeilusta omakohtaisia kokemuksia, mikä parantaa tulosten luotettavuutta kokeiluun liittyvien mielipiteiden ja käyttäjäkokemuksien suhteen. Mutta tarkasteltaessa toiveita kohdekatujen liikennejärjestelyjen kokonaisuudesta on muistettava vastaajien edustavan lähinnä kevyttä liikennettä ja bussilla matkustavia. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 3

12 Tällöin kyselyn tuloksia on täydennetty ryhmäkeskusteluissa esitetyillä näkemyksillä. 2.3 Ryhmäkeskustelut Tutkimuksen aikana toteutettiin kaksi ryhmäkeskustelua ryhmähaastatteluperiaatteella. Niissä pyörätiekokeilusta keskusteltiin vapaamuotoisesti ja vuorovaikutteisesti pienissä ryhmissä. Haastattelija huolehti siitä, että keskustelussa käytiin läpi etukäteen mietityt teema-alueet. Keskustelu eteni kuitenkin pitkälti sen mukaan, missä järjestyksessä osalliset ottavat asioita esille. Täten osallistujilla oli mahdollisuus esittää nimenomaan heidän tärkeiksi kokemiansa asioita. Lisäksi haastattelija pyrki turvaamaan kaikille mahdollisuuden kertoa näkemyksensä ja tarvittaessa palauttaa rönsyilevää keskustelua takaisin aiheeseen. Ryhmäkeskustelujen pääteemoina oli osallistujien kokemukset pyörätiekokeilusta sekä ajatukset Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun roolista. Keskustelussa pohdittiin eri käyttäjäryhmien näkökulmasta kokeilun hyviä ja huonoja puolia sekä yleisemmin Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla liikkumisen ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun osallistuivat Tampereen kaupungin liikennetoimikunnan jäsenet. Toimikunta koostuu liikennelaitoksen, taksialan, rahtareiden, autokoulun, poliisin ja liikenneturvan edustajista sekä poliittisesti valituista jäsenistä. Liikennetoimikunnassa korostui autoilijoiden näkökulma, joka jäi vähemmälle kyselyyn vastaajien joukossa. Osallistujat käyttivät myös muita kulkumuotoja, mutta ne olivat vähemmistönä ja useimmiten yhdistettynä autoilun kanssa. Toinen ryhmäkeskustelu järjestettiin eri ikä- ja kulkutaparyhmiä edustaville maallikoille. Keskusteluun osallistui yhdeksän henkilöä, joista kaksi oli nuorta, neljä työikäistä ja kolme eläkeikäistä. Heistä seitsemän kertoi liikkuvansa Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla kävellen, viisi pyörällä, kaksi bussilla ja neljä autolla. Lisäksi kolme kulki bussilla harvemmin. Keskustelijoista yksi oli Hämeenkadun yrittäjien edustaja, yksi pyörätuolilla liikkuva ja yksi näkövammainen. Tämä haastattelu toimi samalla täydentävänä tietolähteenä erityisesti iäkkäämpien osalta. 2.4 Muut menetelmät Neljäntenä menetelmänä käytettiin asiantuntijahavainnointia. Konsultin eri aihealueiden asiantuntijat koekäyttivät Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun kävely- ja pyöräteitä tehden havaintoja eri aihepiireistä, kuten tilankäyttö, merkinnät, kadunylitykset, linja-autoon tai autosta siirtyminen ja turvallisuudentunne. Asiantuntijahavainnoinnin jälkeen ajatukset purettiin ja koottiin konsultin sisäisessä keskustelutilaisuudessa. Havainnointi toimi täydentävänä menetelmänä edellä esitettyihin pääasiallisiin menetelmiin nähden. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty lausuntoja, jotka Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on saanut Tampereen kaupungin vammaisneuvostolta, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:ltä sekä Tampereen kaupungin kiinteistötoimelta. 4 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

13 3. Tulokset 3.1 Pyörätiekokeilun onnistuneisuus Vain pyörällä tai sekä pyörällä että jalan kulkevista 88 % kokee pyörätiekokeilun helpottaneen liikkumista Hämeenkadulla aiempaan verrattuna (kuva 3). Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvien mielipiteet jakautuvat kahtia: Heistä puolet piti kokeilun aikaista tilannetta Hämeenkadulla aiempaa parempana ja toinen puoli huonompana tai edelleen ongelmallisena. Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä. vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä / ei vähentänyt ongelmia Pyörällä ja jalan, n=1449 Jalan, bussilla tai autolla, n= % Kuva 3. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna Kaikissa käyttäjä- ja ikäryhmissä suurin osa kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä, mutta pyörätie pitäisi toteuttaa paremmin (liite 5, kuva 4). Erityisesti nuoremmat vastaajat (alle 46-vuotiaat) kokevat kokeilun helpottaneen liikkumista. Kokeilulle myönteiset pitävät sitä askeleena oikeaan suuntaan, vaikka pyörätien toteutustapaan ja toimivuuteen ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä. Pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä, mutta pyörätie pitäisi toteuttaa paremmin. Pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä. Pyörätie on hyvä tällaisenaan. Pyörätiekokeilu ei ole vähentänyt jalankulun ja pyöräilyn välisiä ongelmia. Erillinen pyörätie on vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta n= alle 25 v v v yli 65 vuotta % Kuva 4. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta ikäryhmittäin Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvista kolmanneksen mielestä erillinen pyörätie on vaikeuttanut liikkumista aiempaan verrattuna. Samaa mieltä on reilu neljännes eläkeikäisistä. Toisen eläkeläisneljänneksen mielestä on- Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 5

14 gelmat eivät ole poistuneet. Kaikissa ikäryhmissä noin 15 % vastaajista on tyytyväisiä tapaan, jolla pyörätiekokeilu toteutettiin käytännössä. Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä / ei vähentänyt ongelmia Pyörällä ja jalan, n=200 Jalan, bussilla tai autolla, n= % Kuva 5. Mielipide Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilusta aiempaan verrattuna Itsenäisyydenkadulla 84 % vain pyörällä tai sekä pyörällä että jalan kulkevista ja 61 % pääosin muilla tavoin liikkuvista kokee pyörätiekokeilun helpottaneen liikkumista aiempaan verrattuna (kuva 5). Valtaosa alle 65- vuotiaista vastaajista kokee pyörätiekokeilun helpottaneen jalankulkua ja pyöräilyä, vaikka pyörätie pitäisikin toteuttaa paremmin (liite 6). Lähes 40 % yli 65-vuotiaista vastaajista on sitä mieltä, ettei pyörätiekokeilu ole vähentänyt jalankulun ja pyöräilyn välisiä ongelmia Itsenäisyydenkadulla. Neljännes eläkeikäisistä kokee liikkumisen vaikeutuneen. Myös ryhmäkeskusteluun osallistujat kokevat, että Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu on askel oikeaan suuntaan. Pyörätien toteutukseen toivotaan vielä parannuksia, sillä nykyisellään tilanne koetaan yhä jalankulkijoiden ja bussimatkustajien sekä erityisesti näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten kannalta hankalaksi. Keskustelijoiden mielestä ongelmat keskittyvät Hämeenkadulle sen suurempien liikkujamäärien vuoksi. Kaupungin liikennetoimikunnan mukaan pyörätiekokeilu on selkiyttänyt tilannetta jalkakäytävillä, mutta liikkumisen turvallisuus on joiltain osin huonontunut. Tampereen vammaisneuvosto pitää tärkeänä pyrkimystä edistää pyöräilyä ja parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta oletuksena, että erotellut väylät lisäävät turvallisuutta. Vammaisneuvoston mukaan kokeilu on sujuvoittanut erityisesti pyöräilijöiden liikkumista, mutta samalla kaventanut jalankulkutilaa merkittävästi. Se on parantanut osin liikuntaesteisten henkilöiden turvallisuudentunnetta Hämeenkadulla, mutta näkövammaisten kannalta maalatut viivat eivät toimi. Toimivuustarkastelujen perusteella pyörätiekokeilu on helpottanut ja sujuvoittanut pyöräilyä erityisesti Hämeenkadulla. Jalankulkijoiden osalta vertaaminen edelliseen tilanteeseen on hankalampaa eikä vastaavaa päätelmää jalankulun helpottumisesta tai vaikeutumisesta voida tehdä. Asiantuntijaryhmässä eroteltuja pyöräteitä pidettiin teknisesti parempana ratkaisuna kuin yhdistettyä kevyen liikenteen väylää. Toimiakseen toteutus vaatii vielä kehittämistä sekä tiedotusta ja valvontaa. Käyttäjiltä vie aikansa sopeutua uuteen tilanteeseen. 6 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

15 3.2 Kokemukset ja havainnot Kokeilun hyvät puolet Kyselyyn vastanneet pitävät Hämeenkadun pyörätiekokeilun keskeisimpänä etuna pyöräilyn sujuvuuden parantumista (kuva 6). Kolmannes jalankulkijoista ja puolet sekä jalan että pyörällä liikkuvista on sitä mieltä, että jalankulkijat voivat kokeilun aikana liikkua omassa rauhassaan aiempaa turvallisemmin. Samoin koetaan polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välisten konfliktitilanteiden vähentyneen kulkumuotojen erottelun myötä. Lisäksi pyörätiekokeilun nähdään parantavan kaupungin imagoa. Yli puolet kyselyyn vastanneista pitää kokeilun hyvänä puolena myös sitä, että kaupunki osoittaa välittävänsä ilmastonmuutoksesta parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita. Hämeenkadun pyörätiekokeilun hyvät puolet aiempaan verrattuna Pyörätiellä voi pyöräillä sujuvammin kuin aiemmin yhdistetyllä väylällä Kaupunki osoittaa välittävänsä ilmastonmuutoksesta parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita Jalankulkijat voivat liikkua omassa rauhassa aiempaa turvallisemmin Jalan, n=1106 Pyörällä, n=244 Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliset konfliktitilanteet ovat vähentyneet Jalan ja pyörällä, n=1191 Autolla, n=68 Bussilla, n= % Kuva 6. Hämeenkadun pyörätiekokeilun hyvät puolet aiempaan yhdistettyyn väylään verrattuna Pyörällä ja sekä jalan että pyörällä liikkuvat tuovat esille kokeilun hyviä puolia selvästi enemmän kuin muut käyttäjäryhmät. Heistä moni kokee Hämeenkadun aiempaa miellyttävämmäksi kulkea ja kertoo pyörätiekokeilun lisänneen liikkumistaan Hämeenkadulla (liite 5). Vajaalla viidenneksellä se on vähentänyt tarvetta autoilla keskustassa. Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun hyvät puolet ovat samat kuin Hämeenkadulla. Erot eri käyttäjäryhmien välillä ovat kuitenkin hieman pienempiä kuin Hämeenkadulla (liite 6). Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 7

16 3.2.2 Kokeilun ongelmat Hämeenkadulla pyörätiekokeilun keskeisimmäksi ongelmaksi nousee kaikkien käyttäjäryhmien esiin tuoma bussista poistuvien ja bussiin nousevien pyörätielle joutuminen (kuva 7). Seuraavaksi ongelmallisimpana mainitaan jalankulkijoiden kävelevän usein pyörätiellä ja jalankulkutilan olevan välillä liian kapea. Osittain pyörätiellä kävely aiheutunee juuri jalankulkutilan ajoittaisesta kapeudesta. Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti bussilla, autolla ja jalan liikkuvien, mutta myös muiden pyöräilijöiden mielestä. Poliisin edustaja kertoi, että pyörätiekokeilu on selkeyttänyt ja helpottanut valvontaa aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna. Valvonta on ollut vähäistä ja neuvovaa ketään ei ole vielä sakotettu pyörätiekokeilun aikana. Terassit häiritsevät varsinkin jalankulkijoita entistä enemmän, jakeluautot taas pyöräilijöitä (liite 5). Pyöräilijät korostavat pyöräteiden yksisuuntaisuuden aiheuttamia ongelmia; jalan ja bussilla kulkevat pyöräteiden ja suojateiden risteämiskohtien hankaluutta. Pyörätiemerkintöjen vähäisyyttä ja pysäköityjen autojen haittaavuutta tuovat esille kaikki käyttäjäryhmät. Hämeenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Bussista poistuvat tai bussiin nousevat ajautuvat helposti pyörätielle Jalankulkijat kävelevät usein pyörätiellä Jalankulkutila on kapeimmissa kohdissa liian kapea Jalan, n=1135 Pyörällä, n=246 Jalan ja pyörällä, n=1205 Autolla, n=70 Bussilla, n=97 Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita % Kuva 7. Hämeenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Itsenäisyydenkadulla pyöräilijät ja jalankulkijat ovat yhtä mieltä pyörätien yksisuuntaisuuden ongelmallisuudesta (kuva 8, liite 6). Suurin osa jalankulkijoista pitää väärään suuntaan pyöräilemistä ja siitä aiheutuvia vaaratilanteita Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun pahimpana ongelmana. Pyöräilijöiden ja pyörällä sekä jalan kulkevien enemmistö taas kokee pyörätien yksisuuntaisuuden hankaloittavan pyöräilyä, kun lyhyen matkan etenemistä varten on ylitettävä katu useaan kertaan. 8 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

17 Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun ongelmat Pyörätien yksisuuntaisuus hankaloittaa pyöräilyä, kun lyhyttäkin siirtymistä varten pitää ylittää katu kahteen kertaan Bussista poistuvat tai bussiin nousevat ajautuvat helposti pyörätielle Jalankulkijat kävelevät usein pyörätiellä Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita Jalan, n=361 Pyörällä, n=471 Jalan ja pyörällä, n=670 Autolla, n=224 Bussilla, n= % % Kuva 8. Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Bussipysäkit Kyselyyn vastanneet pitävät bussiin nousijoiden ja bussista poistujien pyörätielle ajautumista keskeisimpänä kokeilun aiheuttamana ongelmana Hämeenkadulla (kuva 9). Yli puolet bussilla liikkuvista ja reilu kolmannes pääosin jalan kulkevista kokee, että bussien odotustila on pienentynyt ja muuttunut turvattomaksi Hämeenkadulla (liite 5). Kuva 9. Rautatieaseman edessä bussiin noustessa ja bussista poistuttaessa on kuljettava pyörätien kautta Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 9

18 Ryhmäkeskustelussa mainittiin, että bussista poistuttaessa on vaikea reagoida heti bussin oven ulkopuolella odottavaan pyörätiehen. Bussista poistuva on vielä bussimatkustajan maailmassa ja vaihto jalankulkijan rooliin vie hetkisen. Varsinkin selkä edellä bussista poistuvat pyörätuolimatkustajien avustajat tai lastenvaunujen kanssa kulkevat ajautuvat lähes väistämättä pyörätielle. Pyöräilijätkään eivät huomaa riittävästi varoa bussista poistuvia matkustajia Kadunylitykset Kadunylitykset aiheuttavat ongelmatilanteita. Lähes kaikki Hämeenkatua tai Itsenäisyydenkatua ylittävät jalankulkijat odottavat liikennevalojen vaihtumista pyörätien ja reunakiveyksen välissä uuden suojatiemaalauksen päällä (kuva 10). Jos väkeä on paljon, ylitystä odottavat jalankulkijat saattavat tukkia myös pyörätien. Kuva 10. Jalankulkijat odottavat valojen vaihtumista osin pyörätiellä Näkövammaisille suojatien jatkaminen pyörätien reunaan asti ei ole toimiva ratkaisu. Heidän on nyt vaikea arvioida, missä kohtaa pitäisi odottaa suojatien ylitystä, kun ajoradan reunaa on vaikeampi erottaa. Kuva 11. Korkeat reunakivet vaikeuttavat pyöräilyä pyörätiellä. Pyöräilijöille ja pyörätuolilla liikkuville ongelmia aiheuttavat korkeat reunakivet kadunylityksissä (kuva 11). Pyöräilijät koukkaavat helposti jalankulkijoiden puolelle matalampaa ylityskohtaa etsiessään. Ryhmäkeskustelussa todettiin, että näkövammaiset tarvitsevat kynnyksen jalankulkutilan puolella, mutta pyörätien osalta kadunylityksen tulisi olla kynnyksetön. Jalankulkijoidenkin puolella reunakiven tulisi olla riittävän matala, jottei se vaikeuta liikuntarajoitteisten ja pyörätuolilla liikkuvien kulkemista. 10 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

19 3.2.5 Pyöräilyn sujuvuus Sekä kyselyssä että ryhmäkeskustelussa todettiin, että erotellulla pyörätiellä voi pyöräillä aiempaa sujuvammin. Videoanalyysin perusteella noin 75 % pyöräilijöistä pääsee etenemään pyörätiellä sujuvasti ilman häiriöitä niin Hämeenkadulla kuin Itsenäisyydenkadullakin (kuva 12). Pyöräliikenteen sujuvuutta haittaavat pääasiassa pyöräteillä olevat jalankulkijat ja jakeluautot. Hämeenkadulla häiriöitä on vähän enemmän kuin Itsenäisyydenkadulla. Joutui pysähtymään Hämeenkatu Itsenäisyydenkatu Joutui hidastamaan Ajoi väärään suuntaan Pyöräili sujuvasti 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 12. Pyöräilyn sujuvuus Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla videoanalyysin mukaan Kuva 13. Hämeenkadun länsipäässä pyöräily on sujuvampaa kuin itäpuolella Videoanalyysin perusteella pyöräilijöiden nopeudet olivat ennen-tilanteessa huomattavasti hitaampia kuin kokeilutilanteessa erillisellä pyörätiellä. Myös Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 11

20 ajolinjat olivat huomattavasti mutkittelevampia edessä olevien jalankulkijoiden vuoksi. Osin hitaamman vauhdin vuoksi edelleen hidastaminen oli harvinaista, sillä jo alkujaan hitaasti pyöräilevällä oli enemmän aikaa reagoida edessä olevien jalankulkijoiden liikkeisiin. Kyselyyn vastanneista lähes joka kolmas pitää ongelmana kasvaneita pyöräilijöiden vauhteja Erottelun toimivuus Ongelmissa tuotiin enemmän esille jalankulkijan ajautumista pyörätielle kuin pyöräilijän ajautumista kävelyosuudelle. Videoanalyysin perusteella osa pyöräilijöistä joutui kokeilun aikana hidastamaan tai pysäyttämään jalankulkijoiden takia. Vastaajista 23 % kertoo, että pyörätiekokeilu ei ole vähentänyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita Hämeenkadulla, mutta 41 % kokee niiden vähentyneen pyörätien myötä. Näkövammaisten yhdistys toteaa lausunnossaan pyörien töytäisseen näkövammaista kulkijaa tai opaskoiraa. Yhdistyksen mukaan myös muiden kävelijöiden kanssa törmäilyt ovat yleisiä. Sekä pyöräilijät että muut jalankulkijat ovat lukuisia kertoja huomauttaneet näkövammaisille viivan väärällä puolella kulkemisesta. Taksiyrittäjän mukaan taksin on ajettava jalkakäytävälle tai pyörätielle liikuntarajoitteista matkustaa noustessaan tai jättäessään (kuva 14). Tällöin invataksista poistuva voi joutua yllättäen pyörätielle. Matkustajan lisäksi pyöräilijä joutuu väistämään invataksia. Kuva 14. Invataksista poistuva joutuu varomaan pyöräilijöitä ja pyöräilijät väistämään invataksia. Kuva 15. Maalatut viivat aiheuttavat ongelmia näkövammaisten liikkumiselle. Mutkittelevan maalatun viivan havainnointi vilkkaassa liikenteessä on näkövammaiselle erittäin hankalaa eikä viivaa voi erottaa valkoisella kepillä tun- 12 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO Hyvä kaupunki työpaja Lahti 15.11.2017 YHTEENVETO Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Vesijärvenkatu 1 Tulevaisuuden visio ohitustien valmistuttua 1. Toteutetaan keskustan kehä:

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU Maiju Malk Heidi Nalli Mikko Hyrkkänen Lotta Blomqvist Metropolia ammattikorkeakoulu 9.9.2011 Palvelupolku perustuu Olli Anttosen, Paavo Kuukasjärven ja Ville Brandt haastatteluihin.

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU SUOMEN PARAS TAMPEREEN KATUSUUNNITELMA NÄHTÄVILLE ENSI VIIKOLLA Nähtävillä 5.9. 19.9.2016 palvelupisteessä Frenckellissä Netissä http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-jakatusuunnittelu/katusuunnitelmat.html

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.6.2011 Mun Vuoro! kysyi lasten mielipidettä Rovaniemen keskustan liikenteestä Kalevan Nuorten Liiton kesäleirillä kysyttiin lasten mielipiteitä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET Internet-kysely innosti turkulaiset ottamaan kantaa Turun raitiotien tavoitevaiheen internet-kysely toteutettiin 5.3. 18.3.2013 ja siihen vastasi 2523 henkilöä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä.

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä. MUISTUTUS 8.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki MANNISENMÄENTIEN, MANNISENRINTEEN, SEKAMETSÄN JA TIILITEHTAANTIEN SEKÄ MANNISENMÄENTIEN JA SAARIJÄRVENTIEN VÄLISEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) STURENKADUN JA ALEKSIS KIVEN KADUN LIIKENNESUUNNITELMA Hankenro 0926_14 HEL 2014-002242 SISÄLLYS Liikennesuunnitelma kommentoitavana Kerrokantasi-verkkopalvelussa

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

HÄMEENKADUN ITÄPÄÄN JOUKKOLIIKENNEKATU- JA ELÄVÖITTÄMISKOKEILUN VAIKUTUSSELVITYS. Anne Vehmas

HÄMEENKADUN ITÄPÄÄN JOUKKOLIIKENNEKATU- JA ELÄVÖITTÄMISKOKEILUN VAIKUTUSSELVITYS. Anne Vehmas HÄMEENKADUN ITÄPÄÄN JOUKKOLIIKENNEKATU- JA ELÄVÖITTÄMISKOKEILUN VAIKUTUSSELVITYS Anne Vehmas 1.12.201 TIEDONHANKINTAMENETELMÄT Joukkoliikennekatu kokeilu alkaa Elävöittämiskokeilu alkaa Ollaan tässä Liikenteelliset

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Pyöräilyseminaari Sampo Haapoja

Pyöräilyseminaari Sampo Haapoja Pyöräilyseminaari 8.6.2016 Sampo Haapoja Seinäjoen Pyöräpojat-56 Edustaa seinäjokelaisia pyöräilijöitä ja valvoo näiden etuja Tukee pyöräilyä kilpailumuotona, harrastuksena sekä arjen liikkumismuotona

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Voiko pyöräilykaupungin rakentaa viidessä vuodessa?

Voiko pyöräilykaupungin rakentaa viidessä vuodessa? Voiko pyöräilykaupungin rakentaa viidessä vuodessa? Pyöräilyviikon 2011 tapahtuma: Vaikuttajien pyöräily Esa Rantakangas Pitkänlinjan retkipyöräilijä Jyväskylän Pyöräilyseura ry. Sihteeri www.jyps.info

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 29.4.2013 Tekninen lautakunta PL 4 02070 Espoon kaupunki MUISTUTUS KATUSUUNNITELMASTA: LÄHDERANNANTIE VÄLILLÄ PITKÄJÄRVENTIE

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot