Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- Tampereen kaupunki Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Käyttäjäkokemukset ja toimivuustarkastelu syyskuu 2008

2

3 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu Toimivuustarkastelu ja käyttäjäkokemukset syyskuu 2008 Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio Tampere Finland Puhelin:

4

5 Tiivistelmä Tampereen kaupunki toteutti kesällä 2008 Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun, jossa kokeiltiin maalatuin viivoin jalankulusta erotetun yksisuuntaisen pyörätien toimivuutta. Tutkimuksella haluttiin selvittää pyörätiekokeilun toimivuutta ja käyttäjien kokemuksia. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätien toimivuutta tutkittiin kuvaamalla kokeilualuetta ennen kokeilua ja kokeilun aikana sekä asiantuntijaryhmän havainnoinnin avulla. Käyttäjäkokemuksia selvitettiin Internet-kyselyllä ja ryhmäkeskustelujen avulla. Kyselyyn saatiin 2786 vastausta. Nuoremmat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin kuin vanhemmat. Eläkeikäisten vastausten osuus on pienempi kuin heidän osuutensa Tampereen asukkaista. Suuren vastaajamäärän ansiosta heidänkin kokemuksiaan saatiin hyvin esille kyselyllä (80 vastausta). Lisäksi he olivat edustettuina ryhmäkeskustelussa. Kyselyn vastaajat kulkevat kokeilualueella viikoittain jalan, pyörällä tai bussilla. Heillä on omakohtaisia kokemuksia kokeilusta, mutta katujen kokonaisratkaisua käsiteltäessä on muistettava autoilijoiden vähäinen osuus kyselyssä. Autoilijoiden näkemyksiä saatiin myös ryhmäkeskusteluissa. Lisäksi tulosten tarkastelussa on otettu huomioon Tampereen kaupungin vammaisneuvoston, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n ja kiinteistötoimen lausunnot. Pyöräilijöiden mielestä Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut liikkumista aiempaan yhdistettyyn kevyen liikenteen väylään verrattuna. Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvien mielipiteet jakautuvat kahtia: heistä puolet pitää erillistä pyörätietä aiempaa parempana ja toinen puoli huonompana tai edelleen ongelmallisena. Kokeiluun myönteisesti suhtautuvat pitävät sitä kehityksenä oikeaan suuntaan, vaikka pyörätien toteutustapaan ja toimivuuteen ei kaikilta osin olla tyytyväisiä. Itsenäisyydenkadulla 84 % pyöräilijöistä ja 61 % pääosin muilla tavoin liikkuvista koki kokeilun helpottaneen liikkumista. Itsenäisyydenkadulla ja erityisesti asematunnelissa korostuivat pyörätien yksisuuntaisuuden aiheuttamat ongelmat niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin kannalta. Pyöräilyn sujuvuus on parantunut ja pyöräilynopeudet ovat nousseet molemmilla kaduilla. Kolmannes jalankulkijoista kokee voivansa nyt liikkua omassa rauhassa aiempaa turvallisemmin, mutta toisen kolmanneksen mielestä kokeilu ei ole vähentänyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita. Puolet pyöräilijöistä kokee konfliktitilanteiden vähentyneen. Pyörätiekokeilun nähdään parantavan kaupungin imagoa. Pyöräilijöistä 40 %:lla kokeilu on lisännyt liikkumista Hämeenkadulla ja neljänneksellä Itsenäisyydenkadulla. Kokeilu on vähentänyt tarvetta autoilla keskustassa neljänneksellä pyöräilijöistä ja 16 %:lla autoilijoista. Kokeilun käytännön toteutukseen liittyviä ongelmia havaittiin molemmilla kaduilla. Bussiin nouseminen ja bussista poistuminen koettiin pyörätiekokeilun aikana hankalaksi, koska bussista poistuja ajautuu helposti pyörätielle. Jalankulkutilan ahtaus ja nopeasti läheltä ohittavat pyöräilijät aiheuttavat osalle turvattomuudentunnetta. Liikkumista haittaavat pyörätiellä kävelevät jalankulkijat, väärään suuntaan pyöräilevät sekä erityisesti Hämeenkadulla terassit ja Itsenäisyydenkadulla yksisuuntaisuus. Pyörätiemerkintöjen vähäisyys tai heikko näkyvyys tuottaa ongelmia. Näkövammaisten liikkumista vaikeuttavat vaikeasti hahmotettavat pyörätieviivat ja kadunylitystilanteessa kadun reunakiven havaitsemista häiritsevät uudet pyörätielle ulottuvat suojatiemaalaukset. Monien mielestä ongelmat johtuvat siitä, ettei toisia liikkujia oteta riittävästi huomioon eikä liikennesääntöjä tunneta tai noudateta. Kaikki käyttäjäryhmät karsisivat Hämeenkadulta ahtauden vuoksi mainokset. Valtaosa jalankulkijoista ja pyöräilijöistä poistaisi myös pysäköintipaikat ja yksityisautoilun. Liikennetoimikunta ja yrittäjät pitävät yksityisautoilua Hämeenkadulla tärkeänä. Eläkeikäisistä suurempi osa karsisi pyöräilyn ja terassit kuin pysäköintipaikat ja yksityisautoilun. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden enemmistö muuttaisi Hämeenkadun joukkoliikennekaduksi tai pyörätiet kaksisuuntaisiksi. Itsenäisyydenkadulle enemmistö kevyen liikenteen kulkijoista haluaisi pyörätiet. 2 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

6

7 Alkusanat Tampereen kaupunki toteutti kesällä 2008 Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun, jossa Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle maalattiin yksisuuntaiset pyörätiet. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tutkia kokeilun toimivuutta ja kerätä siitä saatuja käyttäjäkokemuksia. Työ käynnistyi elokuun 2008 alussa ja se valmistui syyskuun puolessa välissä Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Tampereen kaupungilta suunnittelupäällikkö Reijo Väliharju, liikenneinsinööri Jukka Kyrölä ja suunnitteluinsinööri Pasi Palmu. Työstä Ramboll Finland Oy:ssa ovat vastanneet projektipäällikkö Lauri Vesanen DI, Anne Vehmas PsM, Hanna Herkkola HTM ja Seela Sinisalo Hall. yo. Tampereella syyskuussa 2008.

8 Sisällys Tiivistelmä Alkusanat 1. Taustaa 1 2. Menetelmät Toimivuustarkastelut Internet-kysely Ryhmäkeskustelut Muut menetelmät 4 3. Tulokset Pyörätiekokeilun onnistuneisuus Kokemukset ja havainnot Kokeilun hyvät puolet Kokeilun ongelmat Bussipysäkit Kadunylitykset Pyöräilyn sujuvuus Erottelun toimivuus Ahtaus Yksisuuntaisuus Toisten huomioonottaminen Kokonaisnäkemys Hämeenkadun roolista Pohdintaa Yleistä Esille tulleet kehitysmallit ja tahtotila 20 LIITTEET

9 1. Taustaa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kesän 2008 alussa kokeilla Hämeenkadulla yksisuuntaisia pyöräteitä maaliviivalla eroteltuna. Jatkotoimenpiteitä varten yhdyskuntalautakunta on velvoittanut kaupunkia selvittämään toteutetun kokeilun käyttökokemuksia. Pyöräliikennejärjestelyt laajennettiin koskemaan myös Itsenäisyydenkatua. Rakennustöiden vuoksi kokeilun ulkopuolelle jätettiin Hämeenkadulta Hallituskadun länsipuolinen sekä Itsenäisyydenkadulta Yliopistonkadun itäpuolinen osuus. Jalankulun ja pyöräilyn erottelevat maalaukset maalattiin ja liikennemerkit asennettiin yhdyskuntalautakunnan kokeilupäätöksen jälkeen kesä-heinäkuussa Pyörätiekokeilu on herättänyt paljon keskustelua ja sitä on käsitelty laajasti paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa. Muun muassa Aamulehti tiedusteli Hämeenkadun käyttäjien mielipiteitä haastattelemalla n. 500 kadun käyttäjää. Eri puolilla käyty keskustelu pyöräteistä ja Hämeenkadun kohtalosta on ollut värikästä ja osin poliittistakin. Keskustelulle on ollut ominaista jyrkät kannanotot asian puolesta ja vastaan. Osittain tästäkin syystä nyt tehdyllä tutkimuksella on haluttu saada käsitystä eri tahojen mielipiteistä ja niiden jakautumisesta. Nopean toteutuksen ja asian kokeiluluontoisuuden vuoksi myös tutkimuksen toteutusaikataulu on ollut tiukka. Tutkimuksen kannalta suurin haaste on ollut kokeilutilanteen vertaaminen sitä edeltäneeseen tilanteeseen, jolloin Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla oli yhdistetty kevyen liikenteen väylä katujen molemmilla puolilla. Hämeenkatu ja Itsenäisyydenkatu muodostavat yhden Tampereen keskeisimmistä itä-länsisuuntaisista liikkumisen pääakseleista. Niitä pitkin kulkee päivittäin suuri ihmismäärä eri kulkumuodoissa. Tehdyssä tutkimuksessa on pyritty ottamaan huomioon eri liikennemuotojen, toimijoiden, ikä- ja erityisryhmien näkemykset. Kuva 1. Hämeensillan kautta kulkevien henkilöiden kulkumuoto-osuudet kesällä ruuhka-aikana klo ennen pyörätiekokeilua. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 1

10 2. Menetelmät 2.1 Toimivuustarkastelut Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätien toimivuutta tutkittiin kuvaamalla kokeilualuetta ennen kokeilua ja kokeilun aikana. Kokeilua edeltävän tilanteen toimivuutta kuvattiin kolmessa ja kokeilun aikaista tilannetta neljässä eri kohteessa. Lisäksi saatiin käyttöön Poliisin videovalvontamateriaalia kolmesta eri kohteesta kokeilutilanteessa. Kuvauskohteet on esitetty tarkemmin kuvassa 2. Kuvaukset tehtiin pääsääntöisesti arki-iltapäivinä klo katujen käyttäjämäärien ollessa suurimmillaan. Muutama videointikohde ajoitettiin myös lauantai-keskipäivälle, jolloin läpikulkevan jalankulun ja pyöräilyn osuus liikennevirrasta oli pienempi kuin muissa otoksissa. Myös lapsiperheitä oletettiin olevan enemmän liikkeellä lauantaina kuin arkisin. Kuvaukset tehtiin sateettomissa olosuhteissa riittävän käyttäjämäärien takaamiseksi Kuva 2. Kokeilualue ja videokuvauskohteet. Kokeilun aikaisesta kuvausaineistosta analysoitiin yleistilanne kohteittain. Yksityiskohtaisemmin aineistosta analysoitiin lisäksi mm.: ratkaisun toimivuus ja sujuvuus o pyöräilijöiden pyörätiellä pysyminen o pyöräilijöiden nopeustaso o pyöräilijän väistämiseen, hidastamisen ja pysäyttämiseen johtaneet syyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekäyttäytyminen o pyörätiellä tai pyörätien ulkopuolella väärään suuntaan ajaminen o pyörätiellä kävely o pysäkillä odottavat ja linja-autosta poistuvat matkustajat Videomateriaali kokeilua edeltäneestä tilanteesta analysoitiin samaan tapaan yhdistetyn kevyen liikenteen väylän ominaisuuksiin perustuen. Kokeilua edeltäneen videomateriaalin pääpaino oli toimia vertauskohtana pyörätiekokeiluhavainnoille. 2.2 Internet-kysely Käyttäjäkokemuksia selvitettiin Internet-kyselyllä. Siihen päädyttiin erityisesti hankkeen kiireellisen aikataulun ja kustannustehokkuuden vuoksi. Nettikyselyllä on mahdollista kerätä pienessä ajassa näkemyksiä suuremmalta käyttäjäjoukolta kuin haastatteluilla. Mahdollista vinoutumaa vastaajien ikä- 2 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

11 ja kulkumuotojakaumissa päätettiin paikata tarvittaessa haastatteluilla (tarkemmin kappaleessa 2.3.). Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä pyörätiekokeilun hyvistä ja huonoista puolista sekä kokonaisnäkemystä pyöräilykysymyksen ratkaisusta. Lisäksi kysyttiin vastaajan kulkutapoja ja liikkumisen määrää Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla sekä taustatietoja. Kysymykset löytyvät liitteestä 1. Kysely oli avoinna internetissä Paikalliset viestintävälineet tiedottivat kyselystä tehdyn lehdistötiedotteen pohjalta. Kyselystä kerrottiin myös Flyer-tyyppisesti Hämeenkadun liikkeiden näyteikkunoissa ja sisäänkäynneissä sekä pysäkkikatosten ilmoitustauluissa. Vastaajalla oli mahdollisuus valita, vastaako hän vain Hämeenkatua tai vain Itsenäisyydenkatua koskeviin kysymyksiin vai molempiin. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 2786 vastausta. Niistä 2769 käsitteli Hämeenkatua ja 1826 Itsenäisyydenkatua. Monivalintakysymysten lisäksi 1807 henkilöä kirjoitti ajatuksiaan myös vapaamuotoisesti. Sekä vapaamuotoisten kommenttien määrä että sisällöt kertovat siitä, että asia on vastaajille tärkeä. Kaiken kaikkiaan vastausaktiivisuutta voidaan pitää hyvänä. Kyselyn vastaajat Vastaajien taustatietojakaumat löytyvät liitteestä 4. Kyselyyn vastanneissa oli vähän enemmän naisia (57 %) kuin miehiä. Vastaajista 23 prosentilla oli taloudessaan alle 18-vuotiaita lapsia. Vastaajista suurin osa oli vuotiaita. Yli 46-vuotiaiden osuus oli kyselyssä pienempi kuin koko Tampereella asuvilla ja vuotiaiden osuus suurempi. Iäkkäiden vastaajien osuutta pienensi todennäköisesti kyselyn toteuttaminen internetkyselynä. Eläkeikäisiltä saatiin kuitenkin 80 vastausta. Näistä ja ryhmähaastattelusta saadaan esille eläkeikäisten näkemykset. Valtaosa vastaajista (86 %) käy ostoksilla, asioi tai oleskelee Hämeenkadulla viikoittain. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta liikkuu Hämeenkadulla viikoittain kävellen ja noin puolet pyörällä tai bussilla. Neljännes vastaajista kulkee viikoittain autolla niin Hämeenkadulla kuin Itsenäisyydenkadullakin. Sen sijaan Itsenäisyydenkadulla vastaajat kävelevät ja käyvät ostoksilla harvemmin kuin Hämeenkadulla. Vastaajista 44 % määrittelee itsensä Hämeenkadulla sekä jalankulkijaksi että pyöräilijäksi ja lähes yhtä moni pääasiassa jalankulkijaksi (41 %). Itsenäisyydenkadulla pääasiassa jalankulkijoita on vähemmän ja pyörällä, autolla tai bussilla liikkuvia enemmän kuin Hämeenkadulla. Iäkkäämmät kulkevat enemmän jalan tai bussilla kuin nuoremmat. Hämeensillan kulkumuotojakaumaan verrattuna bussilla ja autolla liikkuvat ovat kyselyssä aliedustettuina, kun taas jalan ja pyörällä kulkevat ovat yliedustettuina. Osin bussimatkustajien vähäisyys selittyy sillä, että vastaajille ei annettu mahdollisuutta valita sekä jalan että bussilla matkustamista, vaan piti valita eniten käytetty kulkumuoto. Vastaajista 51 % matkustaa bussilla viikoittain Hämeenkadulla. On luonnollista, että pyörätiekokeilua koskevaan kyselyyn ovat vastanneet eniten kävellen tai polkupyörällä liikkuvat. Heille on kertynyt kokeilusta omakohtaisia kokemuksia, mikä parantaa tulosten luotettavuutta kokeiluun liittyvien mielipiteiden ja käyttäjäkokemuksien suhteen. Mutta tarkasteltaessa toiveita kohdekatujen liikennejärjestelyjen kokonaisuudesta on muistettava vastaajien edustavan lähinnä kevyttä liikennettä ja bussilla matkustavia. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 3

12 Tällöin kyselyn tuloksia on täydennetty ryhmäkeskusteluissa esitetyillä näkemyksillä. 2.3 Ryhmäkeskustelut Tutkimuksen aikana toteutettiin kaksi ryhmäkeskustelua ryhmähaastatteluperiaatteella. Niissä pyörätiekokeilusta keskusteltiin vapaamuotoisesti ja vuorovaikutteisesti pienissä ryhmissä. Haastattelija huolehti siitä, että keskustelussa käytiin läpi etukäteen mietityt teema-alueet. Keskustelu eteni kuitenkin pitkälti sen mukaan, missä järjestyksessä osalliset ottavat asioita esille. Täten osallistujilla oli mahdollisuus esittää nimenomaan heidän tärkeiksi kokemiansa asioita. Lisäksi haastattelija pyrki turvaamaan kaikille mahdollisuuden kertoa näkemyksensä ja tarvittaessa palauttaa rönsyilevää keskustelua takaisin aiheeseen. Ryhmäkeskustelujen pääteemoina oli osallistujien kokemukset pyörätiekokeilusta sekä ajatukset Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun roolista. Keskustelussa pohdittiin eri käyttäjäryhmien näkökulmasta kokeilun hyviä ja huonoja puolia sekä yleisemmin Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla liikkumisen ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun osallistuivat Tampereen kaupungin liikennetoimikunnan jäsenet. Toimikunta koostuu liikennelaitoksen, taksialan, rahtareiden, autokoulun, poliisin ja liikenneturvan edustajista sekä poliittisesti valituista jäsenistä. Liikennetoimikunnassa korostui autoilijoiden näkökulma, joka jäi vähemmälle kyselyyn vastaajien joukossa. Osallistujat käyttivät myös muita kulkumuotoja, mutta ne olivat vähemmistönä ja useimmiten yhdistettynä autoilun kanssa. Toinen ryhmäkeskustelu järjestettiin eri ikä- ja kulkutaparyhmiä edustaville maallikoille. Keskusteluun osallistui yhdeksän henkilöä, joista kaksi oli nuorta, neljä työikäistä ja kolme eläkeikäistä. Heistä seitsemän kertoi liikkuvansa Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla kävellen, viisi pyörällä, kaksi bussilla ja neljä autolla. Lisäksi kolme kulki bussilla harvemmin. Keskustelijoista yksi oli Hämeenkadun yrittäjien edustaja, yksi pyörätuolilla liikkuva ja yksi näkövammainen. Tämä haastattelu toimi samalla täydentävänä tietolähteenä erityisesti iäkkäämpien osalta. 2.4 Muut menetelmät Neljäntenä menetelmänä käytettiin asiantuntijahavainnointia. Konsultin eri aihealueiden asiantuntijat koekäyttivät Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun kävely- ja pyöräteitä tehden havaintoja eri aihepiireistä, kuten tilankäyttö, merkinnät, kadunylitykset, linja-autoon tai autosta siirtyminen ja turvallisuudentunne. Asiantuntijahavainnoinnin jälkeen ajatukset purettiin ja koottiin konsultin sisäisessä keskustelutilaisuudessa. Havainnointi toimi täydentävänä menetelmänä edellä esitettyihin pääasiallisiin menetelmiin nähden. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty lausuntoja, jotka Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on saanut Tampereen kaupungin vammaisneuvostolta, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:ltä sekä Tampereen kaupungin kiinteistötoimelta. 4 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

13 3. Tulokset 3.1 Pyörätiekokeilun onnistuneisuus Vain pyörällä tai sekä pyörällä että jalan kulkevista 88 % kokee pyörätiekokeilun helpottaneen liikkumista Hämeenkadulla aiempaan verrattuna (kuva 3). Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvien mielipiteet jakautuvat kahtia: Heistä puolet piti kokeilun aikaista tilannetta Hämeenkadulla aiempaa parempana ja toinen puoli huonompana tai edelleen ongelmallisena. Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä. vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä / ei vähentänyt ongelmia Pyörällä ja jalan, n=1449 Jalan, bussilla tai autolla, n= % Kuva 3. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna Kaikissa käyttäjä- ja ikäryhmissä suurin osa kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Hämeenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä, mutta pyörätie pitäisi toteuttaa paremmin (liite 5, kuva 4). Erityisesti nuoremmat vastaajat (alle 46-vuotiaat) kokevat kokeilun helpottaneen liikkumista. Kokeilulle myönteiset pitävät sitä askeleena oikeaan suuntaan, vaikka pyörätien toteutustapaan ja toimivuuteen ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä. Pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä, mutta pyörätie pitäisi toteuttaa paremmin. Pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä. Pyörätie on hyvä tällaisenaan. Pyörätiekokeilu ei ole vähentänyt jalankulun ja pyöräilyn välisiä ongelmia. Erillinen pyörätie on vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta n= alle 25 v v v yli 65 vuotta % Kuva 4. Mielipide Hämeenkadun pyörätiekokeilusta ikäryhmittäin Pääasiassa jalan, bussilla tai autolla liikkuvista kolmanneksen mielestä erillinen pyörätie on vaikeuttanut liikkumista aiempaan verrattuna. Samaa mieltä on reilu neljännes eläkeikäisistä. Toisen eläkeläisneljänneksen mielestä on- Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 5

14 gelmat eivät ole poistuneet. Kaikissa ikäryhmissä noin 15 % vastaajista on tyytyväisiä tapaan, jolla pyörätiekokeilu toteutettiin käytännössä. Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu on helpottanut jalankulkua tai pyöräilyä vaikeuttanut jalankulkua tai pyöräilyä / ei vähentänyt ongelmia Pyörällä ja jalan, n=200 Jalan, bussilla tai autolla, n= % Kuva 5. Mielipide Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilusta aiempaan verrattuna Itsenäisyydenkadulla 84 % vain pyörällä tai sekä pyörällä että jalan kulkevista ja 61 % pääosin muilla tavoin liikkuvista kokee pyörätiekokeilun helpottaneen liikkumista aiempaan verrattuna (kuva 5). Valtaosa alle 65- vuotiaista vastaajista kokee pyörätiekokeilun helpottaneen jalankulkua ja pyöräilyä, vaikka pyörätie pitäisikin toteuttaa paremmin (liite 6). Lähes 40 % yli 65-vuotiaista vastaajista on sitä mieltä, ettei pyörätiekokeilu ole vähentänyt jalankulun ja pyöräilyn välisiä ongelmia Itsenäisyydenkadulla. Neljännes eläkeikäisistä kokee liikkumisen vaikeutuneen. Myös ryhmäkeskusteluun osallistujat kokevat, että Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu on askel oikeaan suuntaan. Pyörätien toteutukseen toivotaan vielä parannuksia, sillä nykyisellään tilanne koetaan yhä jalankulkijoiden ja bussimatkustajien sekä erityisesti näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten kannalta hankalaksi. Keskustelijoiden mielestä ongelmat keskittyvät Hämeenkadulle sen suurempien liikkujamäärien vuoksi. Kaupungin liikennetoimikunnan mukaan pyörätiekokeilu on selkiyttänyt tilannetta jalkakäytävillä, mutta liikkumisen turvallisuus on joiltain osin huonontunut. Tampereen vammaisneuvosto pitää tärkeänä pyrkimystä edistää pyöräilyä ja parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta oletuksena, että erotellut väylät lisäävät turvallisuutta. Vammaisneuvoston mukaan kokeilu on sujuvoittanut erityisesti pyöräilijöiden liikkumista, mutta samalla kaventanut jalankulkutilaa merkittävästi. Se on parantanut osin liikuntaesteisten henkilöiden turvallisuudentunnetta Hämeenkadulla, mutta näkövammaisten kannalta maalatut viivat eivät toimi. Toimivuustarkastelujen perusteella pyörätiekokeilu on helpottanut ja sujuvoittanut pyöräilyä erityisesti Hämeenkadulla. Jalankulkijoiden osalta vertaaminen edelliseen tilanteeseen on hankalampaa eikä vastaavaa päätelmää jalankulun helpottumisesta tai vaikeutumisesta voida tehdä. Asiantuntijaryhmässä eroteltuja pyöräteitä pidettiin teknisesti parempana ratkaisuna kuin yhdistettyä kevyen liikenteen väylää. Toimiakseen toteutus vaatii vielä kehittämistä sekä tiedotusta ja valvontaa. Käyttäjiltä vie aikansa sopeutua uuteen tilanteeseen. 6 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

15 3.2 Kokemukset ja havainnot Kokeilun hyvät puolet Kyselyyn vastanneet pitävät Hämeenkadun pyörätiekokeilun keskeisimpänä etuna pyöräilyn sujuvuuden parantumista (kuva 6). Kolmannes jalankulkijoista ja puolet sekä jalan että pyörällä liikkuvista on sitä mieltä, että jalankulkijat voivat kokeilun aikana liikkua omassa rauhassaan aiempaa turvallisemmin. Samoin koetaan polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välisten konfliktitilanteiden vähentyneen kulkumuotojen erottelun myötä. Lisäksi pyörätiekokeilun nähdään parantavan kaupungin imagoa. Yli puolet kyselyyn vastanneista pitää kokeilun hyvänä puolena myös sitä, että kaupunki osoittaa välittävänsä ilmastonmuutoksesta parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita. Hämeenkadun pyörätiekokeilun hyvät puolet aiempaan verrattuna Pyörätiellä voi pyöräillä sujuvammin kuin aiemmin yhdistetyllä väylällä Kaupunki osoittaa välittävänsä ilmastonmuutoksesta parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita Jalankulkijat voivat liikkua omassa rauhassa aiempaa turvallisemmin Jalan, n=1106 Pyörällä, n=244 Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliset konfliktitilanteet ovat vähentyneet Jalan ja pyörällä, n=1191 Autolla, n=68 Bussilla, n= % Kuva 6. Hämeenkadun pyörätiekokeilun hyvät puolet aiempaan yhdistettyyn väylään verrattuna Pyörällä ja sekä jalan että pyörällä liikkuvat tuovat esille kokeilun hyviä puolia selvästi enemmän kuin muut käyttäjäryhmät. Heistä moni kokee Hämeenkadun aiempaa miellyttävämmäksi kulkea ja kertoo pyörätiekokeilun lisänneen liikkumistaan Hämeenkadulla (liite 5). Vajaalla viidenneksellä se on vähentänyt tarvetta autoilla keskustassa. Itsenäisyydenkadulla pyörätiekokeilun hyvät puolet ovat samat kuin Hämeenkadulla. Erot eri käyttäjäryhmien välillä ovat kuitenkin hieman pienempiä kuin Hämeenkadulla (liite 6). Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 7

16 3.2.2 Kokeilun ongelmat Hämeenkadulla pyörätiekokeilun keskeisimmäksi ongelmaksi nousee kaikkien käyttäjäryhmien esiin tuoma bussista poistuvien ja bussiin nousevien pyörätielle joutuminen (kuva 7). Seuraavaksi ongelmallisimpana mainitaan jalankulkijoiden kävelevän usein pyörätiellä ja jalankulkutilan olevan välillä liian kapea. Osittain pyörätiellä kävely aiheutunee juuri jalankulkutilan ajoittaisesta kapeudesta. Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti bussilla, autolla ja jalan liikkuvien, mutta myös muiden pyöräilijöiden mielestä. Poliisin edustaja kertoi, että pyörätiekokeilu on selkeyttänyt ja helpottanut valvontaa aiempaan yhdistettyyn kulkuväylään verrattuna. Valvonta on ollut vähäistä ja neuvovaa ketään ei ole vielä sakotettu pyörätiekokeilun aikana. Terassit häiritsevät varsinkin jalankulkijoita entistä enemmän, jakeluautot taas pyöräilijöitä (liite 5). Pyöräilijät korostavat pyöräteiden yksisuuntaisuuden aiheuttamia ongelmia; jalan ja bussilla kulkevat pyöräteiden ja suojateiden risteämiskohtien hankaluutta. Pyörätiemerkintöjen vähäisyyttä ja pysäköityjen autojen haittaavuutta tuovat esille kaikki käyttäjäryhmät. Hämeenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Bussista poistuvat tai bussiin nousevat ajautuvat helposti pyörätielle Jalankulkijat kävelevät usein pyörätiellä Jalankulkutila on kapeimmissa kohdissa liian kapea Jalan, n=1135 Pyörällä, n=246 Jalan ja pyörällä, n=1205 Autolla, n=70 Bussilla, n=97 Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita % Kuva 7. Hämeenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Itsenäisyydenkadulla pyöräilijät ja jalankulkijat ovat yhtä mieltä pyörätien yksisuuntaisuuden ongelmallisuudesta (kuva 8, liite 6). Suurin osa jalankulkijoista pitää väärään suuntaan pyöräilemistä ja siitä aiheutuvia vaaratilanteita Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun pahimpana ongelmana. Pyöräilijöiden ja pyörällä sekä jalan kulkevien enemmistö taas kokee pyörätien yksisuuntaisuuden hankaloittavan pyöräilyä, kun lyhyen matkan etenemistä varten on ylitettävä katu useaan kertaan. 8 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

17 Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun ongelmat Pyörätien yksisuuntaisuus hankaloittaa pyöräilyä, kun lyhyttäkin siirtymistä varten pitää ylittää katu kahteen kertaan Bussista poistuvat tai bussiin nousevat ajautuvat helposti pyörätielle Jalankulkijat kävelevät usein pyörätiellä Väärään suuntaan pyöräilevät aiheuttavat vaaratilanteita Jalan, n=361 Pyörällä, n=471 Jalan ja pyörällä, n=670 Autolla, n=224 Bussilla, n= % % Kuva 8. Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilun ongelmat aiempaan verrattuna Bussipysäkit Kyselyyn vastanneet pitävät bussiin nousijoiden ja bussista poistujien pyörätielle ajautumista keskeisimpänä kokeilun aiheuttamana ongelmana Hämeenkadulla (kuva 9). Yli puolet bussilla liikkuvista ja reilu kolmannes pääosin jalan kulkevista kokee, että bussien odotustila on pienentynyt ja muuttunut turvattomaksi Hämeenkadulla (liite 5). Kuva 9. Rautatieaseman edessä bussiin noustessa ja bussista poistuttaessa on kuljettava pyörätien kautta Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 9

18 Ryhmäkeskustelussa mainittiin, että bussista poistuttaessa on vaikea reagoida heti bussin oven ulkopuolella odottavaan pyörätiehen. Bussista poistuva on vielä bussimatkustajan maailmassa ja vaihto jalankulkijan rooliin vie hetkisen. Varsinkin selkä edellä bussista poistuvat pyörätuolimatkustajien avustajat tai lastenvaunujen kanssa kulkevat ajautuvat lähes väistämättä pyörätielle. Pyöräilijätkään eivät huomaa riittävästi varoa bussista poistuvia matkustajia Kadunylitykset Kadunylitykset aiheuttavat ongelmatilanteita. Lähes kaikki Hämeenkatua tai Itsenäisyydenkatua ylittävät jalankulkijat odottavat liikennevalojen vaihtumista pyörätien ja reunakiveyksen välissä uuden suojatiemaalauksen päällä (kuva 10). Jos väkeä on paljon, ylitystä odottavat jalankulkijat saattavat tukkia myös pyörätien. Kuva 10. Jalankulkijat odottavat valojen vaihtumista osin pyörätiellä Näkövammaisille suojatien jatkaminen pyörätien reunaan asti ei ole toimiva ratkaisu. Heidän on nyt vaikea arvioida, missä kohtaa pitäisi odottaa suojatien ylitystä, kun ajoradan reunaa on vaikeampi erottaa. Kuva 11. Korkeat reunakivet vaikeuttavat pyöräilyä pyörätiellä. Pyöräilijöille ja pyörätuolilla liikkuville ongelmia aiheuttavat korkeat reunakivet kadunylityksissä (kuva 11). Pyöräilijät koukkaavat helposti jalankulkijoiden puolelle matalampaa ylityskohtaa etsiessään. Ryhmäkeskustelussa todettiin, että näkövammaiset tarvitsevat kynnyksen jalankulkutilan puolella, mutta pyörätien osalta kadunylityksen tulisi olla kynnyksetön. Jalankulkijoidenkin puolella reunakiven tulisi olla riittävän matala, jottei se vaikeuta liikuntarajoitteisten ja pyörätuolilla liikkuvien kulkemista. 10 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

19 3.2.5 Pyöräilyn sujuvuus Sekä kyselyssä että ryhmäkeskustelussa todettiin, että erotellulla pyörätiellä voi pyöräillä aiempaa sujuvammin. Videoanalyysin perusteella noin 75 % pyöräilijöistä pääsee etenemään pyörätiellä sujuvasti ilman häiriöitä niin Hämeenkadulla kuin Itsenäisyydenkadullakin (kuva 12). Pyöräliikenteen sujuvuutta haittaavat pääasiassa pyöräteillä olevat jalankulkijat ja jakeluautot. Hämeenkadulla häiriöitä on vähän enemmän kuin Itsenäisyydenkadulla. Joutui pysähtymään Hämeenkatu Itsenäisyydenkatu Joutui hidastamaan Ajoi väärään suuntaan Pyöräili sujuvasti 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 12. Pyöräilyn sujuvuus Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla videoanalyysin mukaan Kuva 13. Hämeenkadun länsipäässä pyöräily on sujuvampaa kuin itäpuolella Videoanalyysin perusteella pyöräilijöiden nopeudet olivat ennen-tilanteessa huomattavasti hitaampia kuin kokeilutilanteessa erillisellä pyörätiellä. Myös Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu 11

20 ajolinjat olivat huomattavasti mutkittelevampia edessä olevien jalankulkijoiden vuoksi. Osin hitaamman vauhdin vuoksi edelleen hidastaminen oli harvinaista, sillä jo alkujaan hitaasti pyöräilevällä oli enemmän aikaa reagoida edessä olevien jalankulkijoiden liikkeisiin. Kyselyyn vastanneista lähes joka kolmas pitää ongelmana kasvaneita pyöräilijöiden vauhteja Erottelun toimivuus Ongelmissa tuotiin enemmän esille jalankulkijan ajautumista pyörätielle kuin pyöräilijän ajautumista kävelyosuudelle. Videoanalyysin perusteella osa pyöräilijöistä joutui kokeilun aikana hidastamaan tai pysäyttämään jalankulkijoiden takia. Vastaajista 23 % kertoo, että pyörätiekokeilu ei ole vähentänyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita Hämeenkadulla, mutta 41 % kokee niiden vähentyneen pyörätien myötä. Näkövammaisten yhdistys toteaa lausunnossaan pyörien töytäisseen näkövammaista kulkijaa tai opaskoiraa. Yhdistyksen mukaan myös muiden kävelijöiden kanssa törmäilyt ovat yleisiä. Sekä pyöräilijät että muut jalankulkijat ovat lukuisia kertoja huomauttaneet näkövammaisille viivan väärällä puolella kulkemisesta. Taksiyrittäjän mukaan taksin on ajettava jalkakäytävälle tai pyörätielle liikuntarajoitteista matkustaa noustessaan tai jättäessään (kuva 14). Tällöin invataksista poistuva voi joutua yllättäen pyörätielle. Matkustajan lisäksi pyöräilijä joutuu väistämään invataksia. Kuva 14. Invataksista poistuva joutuu varomaan pyöräilijöitä ja pyöräilijät väistämään invataksia. Kuva 15. Maalatut viivat aiheuttavat ongelmia näkövammaisten liikkumiselle. Mutkittelevan maalatun viivan havainnointi vilkkaassa liikenteessä on näkövammaiselle erittäin hankalaa eikä viivaa voi erottaa valkoisella kepillä tun- 12 Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) STURENKADUN JA ALEKSIS KIVEN KADUN LIIKENNESUUNNITELMA Hankenro 0926_14 HEL 2014-002242 SISÄLLYS Liikennesuunnitelma kommentoitavana Kerrokantasi-verkkopalvelussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Projekti: Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Yleinen tavoite Projektin tavoitteena on saada työmatkansa

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely Tulokset 1 (10)

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely Tulokset 1 (10) Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely 2016 Tulokset 1 (10) 1 Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely 2016 Tulokset Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely on osa alueen yhteistä turvallisuusohjelmaa, joka ohjaa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät 29.9.2016 Miksi pyöräliikenteen olosuhteita

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV Poikkileikkauksia 8.11.2010 Niko Palo KSV/LOS 1 Helsingin kantakaupungin pyöräilyolosuhteet Palvelutaso vähintään kohtalainen: 30 km/h & alle 6 000 ajon/vrk 40 km/h & alle 3 000 ajon/vrk Palvelutaso heikko:

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Järvenpään yleiskaavan 2040 liikenneselvitys. Mielipidekysely 2016

Järvenpään yleiskaavan 2040 liikenneselvitys. Mielipidekysely 2016 Järvenpään yleiskaavan 2040 liikenneselvitys Mielipidekysely 2016 Kyselyn toteutus ja vastausaktiivisuus Webropol-kysely sähköpostitse Kuntapäättäjille Kunnan virkamiehille Yritysten edustajille Yhdistysten

Lisätiedot