Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007"

Transkriptio

1 Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Jussi Suurinkeroinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Metsätalous Nimeke Itä-Suomen metsäalan palvelutarvekartoitus. Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin Itä-Suomen alueella toimivien metsäalan yritysten näkemyksiä palvelujen nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Työssä tarkastellaan sähköistymistä ja verkkopalveluita, verkostoitumista ja alihankintaa, tuotteistamista ja kaupallistamista sekä kieli-, kulttuuri- ja kansainvälistä osaamista. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina huhti- ja toukokuussa Metsäalalla on monenlaisia palveluja. Näistä palveluista osa on aineellisia ja osa aineettomia. Itä-Suomen alueella on useita metsänhoitoyhdistyksiä ja metsäpalveluyrittäjiä sekä kotimaan suurimmat metsäteollisuuden organisaatiot. Näille kaikille metsäalan toimijoille on yhteistä se, että niiden suurin asiakaskunta on yksityiset metsänomistajat. Metsänomistajille tarjotaan mm. puukauppapalveluja, metsän uudistamiseen liittyviä palveluja, asiantuntija- ja neuvontapalveluja, energiapuuhun liittyviä palveluja sekä monia muita metsän omistamiseen ja omaisuuden hallintaan liittyviä palveluja. Tutkimuksen mukaan sähköisten palvelujen tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin tiedon helppoa ja keskitettyä saatavuutta. Verkkometsäsuunnitelmia on tarjolla, mutta niille on vain vähän käyttöä tai kysyntää. Internet-sivuja pidettiin kaikkien toimijoiden keskuudessa tehokkaina tiedotuskanavina. Tulevaisuudessa sähköisten palvelujen kysyntä ja tarjonta kasvavat metsänomistajakunnan rakenteen muuttuessa. Sosiaaliset verkostot koettiin tärkeiksi ja yritysten verkostoitumisen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Tietojärjestelmiä tulisi kehittää yhteensopivammiksi, jotta metsäalan eri toimijat voisivat hyötyä niistä. Alihankinnan käyttö lisääntyy tulevaisuudessa ennen kaikkea suorittavassa työssä. Tuotteistaminen ja kaupallistaminen ovat sekä haasteita että mahdollisuuksia. Niiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon joudutaan käyttämään paljon rahaa tulevaisuudessa. Kielitaito on nykyään tärkeää metsäalalla ja sen merkitys kasvaa, mitä suuremmassa yrityksessä toimitaan. Tutkimukset perusteella tietojärjestelmien yleistyminen tarjoaa mahdollisuuksia metsäalan toimijoille. Järjestelmät tuovat metsäammattilaisia ja metsänomistajia lähemmäs toisiaan ja helpottavat asiointia metsäasioissa. Henkilökohtaisen kontaktin merkitys ei saisi kuitenkaan unohtua. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä koko metsäsektorille. Palveluja tuotettaessa ovat oikea-aikaisuus, hinnoittelu ja markkinointi avainasemassa. Pienimmät metsäalan toimijat eivät välttämättä tarvitse työssään vieraita kieliä, mutta näidenkin toimijoiden olisi suositeltavaa hankkia ja ylläpitää kielitaitoa nykyajan globaalissa maailmassa. Asiasanat (avainsanat) palvelut, metsänhoitoyhdistys, sidosryhmät, tuotteistaminen, verkkopalvelut Sivumäärä Kieli URN 57 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos ja Metsätalouden laitos

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis October 12, 2007 Author(s) Jussi Suurinkeroinen Name of the bachelor's thesis Forest sector services in Eastern Finland Degree programme and option Degree Programme in Forestry Forestry Abstract The purpose of this study was to investigate how forest industry companies in Eastern Finland view the current status and future outlook of services. The thesis discusses electronification and network services, networking and subcontracting, productisation and commercialisation, as well as language, cultural and international skills. Data for this study were collected through thematic interviews in April and May, There are a variety of services available in the forest sector. Some of these services are material, and some are immaterial. The region of Eastern Finland is home to several Forest Management Associations and forest service entrepreneurs, and it boasts the largest domestic forest industry organisations in Finland. What all these operators in the forest sector have in common is that their biggest customer segment is private forest owners. They provide forest owners with inter alia timber trade services, forest regeneration services, expert services and consultation, services related to energy wood, and many other services in the fields of forest ownership and property management. The study revealed that easy and centralised access to information is considered the most important characteristic of electronic services. Web-based forest planning systems are available, but there is very little use or demand for them. All operators considered Internet sites to be effective information channels. In the future, the demand for and supply of electronic services will grow as changes take place in the structure of forest ownership. Social networks were considered important and networking will continue to gain even more significance in the future. Information systems should be further developed and made more compatible with each other so that different operators throughout the forest sector could benefit from them. The use of subcontractors will increase in the future, particularly in the area of physical work. Productisation and commercialisation pose challenges and offer opportunities. Large sums of money will have to be invested into planning, implementing and maintaining these two concepts in the future. Nowadays language skills are important in the forest sector: the bigger the company, the more emphasis is placed on language skills. The results suggest that the uptake of information systems provides forest sector operators with more opportunities. Information systems bring forest professionals and forest owners closer together and facilitate transactions in forestry-related matters. Nevertheless, the significance of personal contact should not be overlooked. Social interaction and interpersonal skills will continue to gain importance in the forest sector. When providing services, the key factors are timeliness, pricing and marketing. The small operators in the forest sector do not necessarily need foreign languages in their work, but in today s globalised world it would be advisable also for them to acquire and maintain language skills. Subject headings, (keywords) Service, forest management association, partnership, interest groups, productisation, network services Pages Language URN 57 p. + app. 5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Pasi Pakkala Employer of the bachelor's thesis Mikkeli University of Applied Sciences The School of Business and Administration and the School of Forestry

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO METSÄALA JA SEN PALVELUT Palvelun määrittely Palvelun ominaispiirteitä Asiantuntijapalvelut Palvelun laatu Palvelujen kilpailuttaminen ja alihankinta Palvelujen tuotteistaminen Puukauppaan liittyvät palvelut Metsänhoitoon liittyvät palvelut Metsänomistajien neuvontapalvelut Palveluiden kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet METSÄALA ITÄ-SUOMESSA Itä-Suomen metsäteollisuus Metsäsektori ja metsäklusteri Metsäkeskukset Metsänhoitoyhdistykset Yleistä Suomen metsänhoitoyhdistyksistä Metsänhoitomaksu Metsäpalveluyrittäjät Asiakkaat TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen menetelmät ja toteutus Tutkimuksen luotettavuus... 27

5 5 TULOKSET Sähköinen asiointi ja verkkopalvelut Palveluiden nykytila Palveluiden kehitystarpeet Verkostoituminen Verkostoitumisen nykytila Verkostoitumisen tulevaisuuden näkymät Alihankinta Alihankinnan nykytila Alihankinnan tulevaisuuden näkymät Tuotteistaminen ja kaupallistaminen Palveluiden nykytila Palveluiden tulevaisuuden näkymät Kieli-, kulttuuri- ja kansainvälinen osaaminen POHDINTA Verkkopalveluiden aika vasta tulevaisuudessa Verkostoituminen ja alihankinta lisääntymässä tulevaisuudessa Tuotteistamisen ja kaupallistamisen monet eri kasvot Kielitaito tärkeässä osassa Tutkimuksen lisäselvitysmahdollisuudet LÄHTEET LIITTEET... 58

6 1 1 JOHDANTO Metsäalan kasvumahdollisuudet painottuvat tulevaisuudessa entistä enemmän asiakaslähtöisiin, olemassa oleviin korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin. Tämän lisäksi kokonaan uudet tuotteet ja palvelut ovat kasvumahdollisuuksien avainasemassa. Nykytuotteiden kannattavuutta voidaan parantaa tuotantoa tehostamalla ja palveluja edelleen kehittämällä. Uusia mahdollisuuksia metsäpalveluille syntyy, kun kestävän kehityksen merkitys ja arvostus kasvavat. Metsiin liittyvät palvelut, kuten mm. metsänhoitopalvelut, metsäluonnonhoito, luontomatkailu sekä metsäenergian korjuu ovat kasvavia yritystoiminnan palvelualoja. Opinnäytetyössäni tutkin Itä-Suomen alueen metsätalouden palveluita; niiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Tutkittavia palveluita ovat sähköistäminen ja verkkopalvelut, verkostoituminen ja alihankinta, tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä kieli-, kulttuuri- ja kansainvälinen osaaminen. Opinnäytetyöni alussa käsittelen palveluja, niiden laatua ja ominaispiirteitä, kilpailuttamista sekä tuotteistamista. Näiden jälkeen määrittelen metsäalan palveluita, niiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Seuraavaksi käsittelen metsätaloutta Itä-Suomen alueella, sen toimijoita, sidosryhmiä ja asiakasprofiileita. Lopuksi analysoin tutkimukseen osallistuneiden yrityksien ja metsänhoitoyhdistyksien tutkimustuloksia. Työ on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden laitoksen toimeksiannosta ja tutkimus perustuu teemahaastatteluihin, jotka tehtiin huhti-toukokuussa Työn tavoitteena oli selvittää metsäsektorin palveluiden nykytilaa, niiden roolia, merkitystä liiketoimintaan ja tulevaisuuden muutostarpeita. Työ on osa isompaa Mikkelin ammattikorkeakoulun hankekokonaisuutta. Hanke tutkii Mikkelin ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen palveluita. Opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus käyttää Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutuspalveluiden suunnittelussa tulevaisuudessa sekä samalla se tuottaa lisäarvoja Itä-Suomen alueen metsäalalla toimiville yrityksille ja yrittäjille. Näiden myötä myös alueen metsänomistajat saavat lisäarvoa metsilleen tulevaisuudessa parantuneen neuvonnan ja työmenetelmien ansiosta.

7 2 2 METSÄALA JA SEN PALVELUT 2.1 Palvelun määrittely Grönroos (2001, 78) toteaa, että palvelu on monimutkainen ilmiö. Palvelulla tarkoitetaan ei-käsin kosketeltavaa, aineetonta hyödykettä. Sitä ei voi valmistaa varastoon ja sen ostaminen edellyttää välitöntä vuorovaikutusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Palvelu on yksi osa tuotetta ja koko palvelusektorin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Erityisesti palvelujen aineeton luonne voi aiheuttaa ongelmia, koska ostaja ei voi kosketella tai maistella sitä. Palvelua on vaikea konkretisoida, ja asiakkaan on vaikea ennalta vakuuttua siitä, että palvelu todellakin on juuri hänelle sopiva ja tarpeidensa mukainen. (Rope & Vahvaselkä 1998, 107.) Palveluelementeissä on kyse siitä, mitä palveluja yrityksellä on ja miten palvelut ovat toteutuneet. Palveluelementit ja niiden toimivuus koetaan varsin vahvasti omina tuntemuksina. Vaikka palvelutuotteita väitetään aineettomiksi, niin ei kuitenkaan ole. Palvelutuotteissa voidaan sanoa olevan aina kolme erilaista elementtiä; fyysinen tuote, välitön palvelu ja niistä saatava hyöty tai etu. (Rope & Pyykkö 2003, ) Palvelutuotteiden fyysisiä elementtejä ovat esimerkiksi metsäpalveluyrityksen tai metsäyhtiön internet-sivut. Välitöntä palvelua metsäpalveluyrityksellä tai -yhtiöllä edustaa yrityksen ostohenkilö, metsäsuunnittelija tai muissa asiakaspalvelutehtävissä oleva henkilö. Palvelu voidaan jakaa henkilökohtaisiin palveluihin tai välinevaikutteisiin palveluihin. Jälkimmäisiä edustavat puhelin, sähköposti tai muu kommunikointiratkaisu asiakkaan ja yrityksen välillä. Yrityksen palvelutuotekokonaisuuteen liittyvät sekä fyysinen tuote että välittömät palvelut, asiakkaiden mielissä palvelu ja siitä muodostuva mielipide koetaan henkilökohtaisesti koetun välittömän palvelun kautta. (Rope & Pyykkö 2003, ; Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa 2006, 7.) Grönroos (2001, 81) toteaa, että palvelulla on kolme peruspiirrettä. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen sarjoista, eivät asioista. Lisäksi palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti. Palvelun tuotantoprosessi on sellainen, johon asiakas ainakin jossain määrin osallistuu itse.

8 3 Ropen ja Pyykön (2003) mukaan palvelutuotteen henkilökohtaiseen palveluun liittyvä osio on se, minkä asiakas palveluna mieltää. Jos asiakkaalta kysytään hyvästä palvelusta puukaupan yhteydessä, ei hän todennäköisesti vastaa, että puukaupan esite oli hieno kaikkine palveluteksteineen. Itsepalvelua ja tuotteen fyysisiä osioita ei mielletä palveluksi, vaan palvelu on asiakasnäkökulmasta katsottuna aina henkilökohtaista, ihmisen tarjoamaa palvelua. Metsäsuunnittelussa, puukaupassa tai vaikkapa taimikonhoidossa ja sen neuvonnassa maastokäynnin yhteydessä, maanomistajan ollessa mukana palvelutilanteessa, palvelutapahtuman vuorovaikutuslaatu on kyseisen palvelun menestyksen avaintekijä. Todella hyvän palvelun saamisen maanomistaja kokee lähes ylellisyytenä, jossa hänelle tulee tunne, että asiakkaana häntä arvostetaan. Hyvässä palvelussa kyse on pienistä asioista, kuten asiakkaan huomioimisesta, yleisestä ystävällisyydestä, pienten lisäpalvelujen markkinoinnista ja tekemisestä. Kun asiakassuhde on vakiintuneempi, henkilökohtainen mielenkiinto ja kommentit muistakin kuin palvelutilanteen asioista, luovat asiakkaalle mukavuuden tunteen. Näin syntyy sosiaalinen yhteys asiakkaaseen, ja mitä parempi tämä yhteys on, sen sitoutuneemmaksi asiakassuhde voidaan tehdä. Palveluja tuotetaan yhä enemmän monialaisesti, mikä edellyttää eri alojen toimijoiden verkostoitumista. Paikalliset asiantuntijapalvelut tukevat yritysten verkostoitumista. Paikalliset asiantuntijapalvelut tukevat myös yritysten kasvua ja tuottavuuden kehitystä. Kasvua voidaan saavuttaa kehittämällä tuotteistamis-, markkinointi-, sekä johtamisosaamista, mahdollistamalla palveluinnovaatioiden syntymistä, tekemällä syvällistä alan tutkimus-, ja kehitystoimintaa sekä koulutusta järjestämällä (Itä-Suomi ohjelma 2005, 15). 2.2 Palvelun ominaispiirteitä Yrityksen kannalta palvelua tuotettaessa on tärkeää, että sillä on käytössään hyvät tukijärjestelmät. Nämä luovat edellytykset palvelun tuottamiselle. Puukauppapalvelua tuotettaessa on tärkeää, että käytettävissä on korjuukalusto, jolla puun korjuu tehdään. Yrityksellä on oltava käytettävissä myös koulutettua, osaavaa henkilöstöä. Henkilöstö huolehtii välittömästä palvelusta ja asiakaskontakteista sekä tukijärjestelmistä. Yhdessä nämä kaikki luovat edellytykset varsinaiselle palvelutapahtumalle eli hetkelle, jolloin asiakas ja yrityksen yhteyshenkilö kohtaavat toisensa asiakaspalvelutilanteessa. Useimmiten jokainen työntekijä ketjuuntuu yrityksen palveluprosessiin jossain vai-

9 heessa. Asiakkaalle yrityksen koko tuote on palveluprosessista syntyvä palveluketju. (Rope & Vahvaselkä 1998, 108.) 4 Palvelu on itse asiassa jonkinlaista tekemistä, mutta asiakas ei näe eikä koe palvelua samalla tavalla kokonaisuutena. Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna hyvä tai huono palvelu ja sen tunnistaminen liitetään palvelun toiminnallisen laadun tekijöihin. Näitä tekijöitä ovat palvelun ystävällisyys tai epäystävällisyys, palvelun nopeus tai hitaus sekä joustavuus tai joustamattomuus. Palvelun toimivuudessa asiakkaan kannalta oleellista on, että palvelu koetaan aina henkilökohtaisesti ja siitä muodostetaan subjektiivinen käsitys. Samanlaista palvelua yksi asiakas voi sanoa hyväksi ja joku toinen huonoksi, riippuen siitä, mitä palvelulta odotetaan. Lisäksi palvelun kokeminen on aina tilannekohtaista. Yhden hengen metsäpalveluyritykseltä saatetaan odottaa kokonaan toisenlaista, jopa henkilökohtaisempaa palvelua, kuin isolta metsäalan organisaatiolta. Lisäksi palvelu on aina tapauskohtainen ja se tulkitaan eri yksityiskohtien kautta. Jos puunostotehtävissä työskentelevä henkilö myy ensiharvennuksen metsänomistajalle ja lupaa sille hyvän tuloksen, ja korjuun suorittava henkilö aiheuttaa paljon vaurioita jäävään puustoon, on palvelutapahtuma epäonnistunut tässä kohtaa palveluketjua. (Rope & Vahvaselkä 1998, 110.) Palvelun käyttäjä, asiakas, arvioi saamaansa palvelua oman toimintansa kannalta: oliko neuvoista hyötyä metsäomaisuuden kartuttamisen tai jonkin muun hänen metsiensä käytölle asettamiensa omien tavoitteidensa suhteen. Hyvän palvelukonseptin merkitys palvelua tuotettaessa ja hyödynnettäessä kasvaa eritoten silloin, kun asiakas ei koe palvelun tarvetta aivan akuutiksi. Jos taimikonhoito jää tekemättä juuri nyt, niin siitä ei koidu heti kovin konkreettisia seurauksia. (Ylikoski 1999, 23; Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen 2002, 19, 24.) Palvelun ostamisessa asiakas joutuu yleensä ostopäätöstä tehdessään turvautumaan muodostamaansa mielikuvaan. Palvelua itsessään aineettomana on vaikea esitellä tai muilla tavoin ennakolta arvioida. Aineettomana hyödykkeenä palvelua ei voida varastoida, patentoida ja sitä on myös vaikea hinnoitella. Jos asiakas ostaa aineellisen hyödykkeen, voidaan se palauttaa tai vaihtaa uuteen, jos kyseessä on viallinen tuote. Palvelutapahtuma on kuitenkin tapahtumana ainutkertainen, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa tai palauttaa. Asiakkaan saadessa huonoa palvelua, on uudelleen palvelu vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jos palvelun tarjoajalla ja asiakkaalla on erilainen näkemys

10 5 tai päämäärä, on mietittävä, kuinka ne sovitetaan yhteen. Palvelun pitää olla sisällöltään ja laadultaan metsänomistajaa tyydyttävää, jotta hän hyödyntäisi sitä. Metsänomistajalle on täysin sama, oli kyseessä sitten aineellinen ja näkyvän lopputuloksen aikaansaava palvelu tai aineeton, kuten asiantuntijapalvelu. Metsäneuvonnassa tällainen tilanne on täysin mahdollinen. Perinteisesti on ajateltu, etteivät metsänomistajat tiedä aina omaa parastaan ja siksi heitä on ohjeistettava ja säänneltävä metsiensä käytössä. Asiakkaat kokevat palvelun kilpailuttamisen positiivisena, koska heille on tarjolla enemmän vaihtoehtoja ja laatua. (Ylikoski, 1999, 23; Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen 2002, 19, 24.) Metsäalalle ominaista on, että metsänomistajille on tarjolla paljon erilaisia palveluita, joista osa on ilmaisia ja osa maksullisia. Metsänomistajat maksavat metsistään valtiolle metsänhoitomaksuja, joilla rahoitetaan metsänhoitoyhdistyksien neuvontapalveluja. On kuitenkin syytä miettiä, mitkä palvelut paranevat kilpailuttamisen kautta ja mitä kannattaisi pitää julkisina palveluina. Tämä on tärkeää, jotta palvelujen kokonaistarjonta säilyy riittävänä ja palvelujen tasavertaisuus toteutuu. Metsäneuvonnassa tämä saattaisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkisena palveluna tuotettaisiin yleisneuvontaa. Tällainen neuvonta ei johda välittömästi toimintaan ja toimeksiantoihin. Alan muilla toimijoilla, kuten yksityisyrittäjillä ei välttämättä ole riittävästi motivaatiota neuvoa asiakkaitaan ilmaiseksi. (Metsänhoitomaksu 2007; Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen 2002, 24.) 2.3 Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut ovat tuotteiden valmistajien ja palveluntarjoajien palveluja, joista laskutetaan joko erikseen tai ne ovat osa fyysisen tuotteen sisältämästä kokonaispaketista. Näillä palveluilla on suuri strateginen arvo asiakkaille tarjottavassa kokonaispaketissa. Lisäksi ne tuovat monia mahdollisuuksia pysyvän kilpailuedun kehittämiseen ja säilyttämiseen. (Grönroos 2001, ) Metsäalalla suurin osa tarjottavista palveluista on asiantuntijapalveluita, joita tarjoavat niin metsäpalveluyrittäjät kuin yritykset sekä metsänhoitoyhdistykset. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi tila-arviot, joissa selvitetään metsätilan puuston hakkuumahdollisuudet ja tehdään tila-arvio ostoa tai myyntiä varten. Neuvontaa tarjotaan myös, jos asiakkaat tarvitsevat opastusta metsäkiinteistöjen omistusjärjestelyissä. Metsäverotuk-

11 6 seen sekä metsätalouden arvonlisäverotukseen liittyy monia erilaisia tekijöitä, joissa eri organisaatiot tarjoavat ja markkinoivat asiantuntijapalveluitaan. Metsäsuunnittelu on myös asiantuntijapalvelua, siinä kerätään metsäsuunnitelmaa varten hyvin yksityiskohtaisia tietoja metsästä, kuten kasvupaikat, eri puutavaralajien osuudet, puustotiedot, hakkuut ja hoitotiedot. (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005.) Asiantuntijapalvelut ovat usein kaikkein vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia palveluita; suunnitelmia, ohjeita ja ideoita. Sipilä (1996, 17) toteaa, että ne ovat työsuorituksia, joista jää vaihtelevassa määrin konkreettinen lopputulos. Metsäomaisuuden hoitoon liittyy myös useita asiantuntijapalveluita. Tällaisia palveluita ovat maankäytön suunnittelu, johon kuuluvat erilaiset lunastus- ja maanmittaustoimitukset, tieasiat, maankäyttösopimukset ja maa-ainesten hyödyntäminen. Näiden lisäksi neuvontaa ja opastusta tarvitaan puukauppatulojen sijoitusneuvonnassa. Muihin sopimuspalveluihin kuuluvat yleensä myös asiantuntijaluonteiset palvelut metsänomistajan ja metsäalan toimijan välillä. Osa palveluista voi kuulua sopimuksen piiriin ilman lisämaksua, ja osa voidaan ostaa lisähintaan. (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005.) 2.4 Palvelun laatu Palvelun ja palveluelementtien laadun kohdalla puhutaan toiminnallisesta laadusta. Vuorovaikutuslaadulla viitataan asiakkaan ja asiakaspalveluhenkilön väliseen kanssakäymiseen palvelutilanteessa. Tämä palvelun osatekijä saattaa olla ratkaiseva, kun asiakas muodostaa omaa kokonaiskäsitystään palvelun laadusta. Hyvä henkilökohtainen palvelu voi korvata puutteita jopa fyysisen tuotteen teknisestä laadusta. Epäonnistuminen vuorovaikutustilanteessa aiheuttaa usein yliodotustilanteen eli pettymisen syntymisen. (Rope & Vahvaselkä 1998, 113.) Palvelun laatu muodostuu useista osatekijöistä, joita ovat: palvelun luotettavuus, reagointialttius eli työntekijöiden halu ja alttius palvella, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan tarpeiden tunteminen ja ymmärtäminen sekä fyysinen palvelu. Näillä osatekijöillä varmistetaan tarvittavat tiedot ja taidot, yhteydenoton helppous ja vaivattomuus, käytöstavat ja asennoituminen, luottamus, rehellisyys, vaarojen ja riskien välttäminen sekä asiakkaan etujen mukainen

12 7 toiminta. Kun palveluntarjoaja ymmärtää, miten asiakkaat arvioivat palvelun laatua, se voi määrittää, miten näitä arvioita voidaan hallita ja ohjata haluttuun suuntaan. (Grönroos 2001, 98, 116; Palveluorganisaatioiden toimintajärjestelmien piirteitä 2007.) Asiakas voi kokea palvelun laadun hyvinkin erilaisena, tilanteesta riippuen. Erilaisia palvelukokemuksia ovat ihannepalvelu eli haluttu palvelu, paras koettu palvelu, odotettu palvelu, tyypillinen palvelu, ansaittu ja oikeudenmukainen palvelu, hyväksyttävä palvelu ja hyväksymätön palvelu. (Isoviita & Lahtinen 1994, 28.) Laadukkaaksi koetun palvelun kriteerit ovat asiakkaiden mukaan ammattimaisuus ja taidot, asenteet ja käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus, palvelun normalisointi, palvelumaisema (palveluympäristö) sekä maine ja uskottavuus. Yritysten on tarpeen määrittää palvelun laatu samalla tavalla kuin heidän asiakkaansa sen määrittävät. (Grönroos 2001, , 124; Palveluorganisaatioiden toimintajärjestelmien piirteitä 2007.) Palvelujen laadussa asiakkailla on odotuksia suhteessa heidän omiin, aiempiin kokemuksiin tai muualta kuultuihin mielipiteisiin. Kun asiakkaiden odotukset ja yrityksen toiminta kohtaavat, saadaan yrityksen toimintaan monenlaisia hyötyjä. Mainittavimpia hyötyjä ovat palvelutason nousu, kustannusten aleneminen, kilpailukyvyn säilyttäminen, palveluiden uudistuminen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, yrityksen vetovoima asiakaskunnassa kasvaa ja yrityksen työntekijöiden työmotivaatio sekä moraali säilyvät korkealla. (Grönroos 2001, ; Palveluorganisaatioiden toimintajärjestelmien piirteitä 2007.) Palvelujen tuottamiseen ja laatuun liittyy monia huomioonotettavia tekijöitä. Etuina voidaan mainita, että palvelun tehokkuus ja tuottavuus paranevat ja palvelun vaikuttavuus lisääntyy. Kustannuksien tulisi kuitenkin pysyä kurissa ja toimista pitäisi syntyä säästöjä, joilla kannattavuutta parannetaan. Palvelujen laatua tulisi kehittää ja laatustandardeja yhtenäistää. Palveluja ja niiden laatua parantamalla, myös asiakkaan valinnanmahdollisuuksia lisätään, jolloin asiakaslähtöisyys painottuu entistä enemmän ja palvelut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita. Palvelujen tuottamisessa sekä kilpailuttamisesta voi syntyä myös haittoja ja ongelmia. Palvelujen tuottaja ei välttämättä tiedä tarkkaan, millaisia palveluja asiakkaat haluavat. Jos palveluja tuotetaan liikaa tai niitä ei segmentoida oikein, asiakkaat eivät tunne kaikkia tuottajia. Tällaisessa tilan-

13 8 teessa myös asiakkaalta vaaditaan enemmän aloitekykyä ottaa asioista selvää. Liikaa palveluja tuotettaessa, palvelutuotannon laatu heikkenee, niiden saatavuus kärsii sekä tasapuolisuus heikkenee. Myös toivottu palveluketju ja sen yhtenäisyys voi pirstoutua, jolloin palvelulle asetettua tavoitetta ei saavuteta. Tästä seuraa yrityksessä myös se, että työntekijöiden asema saattaa heiketä ja näin tuotettavan palvelun laatukin kärsii. (Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen, 2002, 13.) 2.5 Palvelujen kilpailuttaminen ja alihankinta Kilpailuttamisen uskotaan varsin yleisesti nostavan palvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi kilpailun nähdään nostavan palvelun laatua ja pakottavan palveluntuottajan kehittämään palveluitaan vastaamaan paremmin asiakaskunnan tarpeisiin. Kilpailuttaminen luo edellytyksiä yksityiselle yritystoiminnalle, millä saattaa paikallisesti olla suuri merkitys. Kilpailuttamisen myötä on palvelujen laadun ja saatavuuden epäilty heikkenevän. Palveluyrittäjä ei ole välttämättä kiinnostunut kaikista asiakkaista, vaan ainoastaan helposti tavoitettavissa olevista, joille on helppo myydä tuotteita ja palveluja. Tällainen toiminta on nimeltään kerman kuorintaa, eikä se ole aina täysin estettävissä. Työntekijöiden asema saattaa myös heiketä heikentyneiden työolojen vuoksi. Hävitessään tarjouskilpailun, yritys saattaa joutua irtisanomaan työntekijöitään. Jatkuva kilpailuttaminen aiheuttaa pahimmillaan epävarmuutta työnantajille, henkilöstölle ja palvelujen käyttäjille. (Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen. 2002, ) Yhä suurempi osa sekä perinteisistä palveluyrityksistä että teollisuusyrityksistä on tilanteessa, jossa ydintuote ei takaa kilpailuetua, vaan muodostaa lähtökohdan sen kehittämiselle. Palvelunäkökulma tarjoaa lähestymistavan yrityksen strategisen suunnan muuttamiselle. Yritys voi palauttaa kilpailukykynsä jalostamalla ydintuotteensa palvelutarjoomaksi, johon sisältyy arvoa kasvattavia, sekä laskutettavia että ilmaisia, palveluaineksia. Asiakkaat muuttuvat vähitellen entistä valistuneimmiksi ja samalla entistä vaativimmiksi. (Grönroos 2001, 37.) Metsäalalla metsänomistajakunnan rakenteen muuttuminen ja erilaisten arvojen ja tarpeiden muuttuminen aiheuttaa paljon muutospaineita tulevaisuudessa. Kilpailun kiristyminen myös nostaa yritysten markkinointikustannuksia. (Grönroos 2001, 38 41, 98, 116; Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi, 6, 9.)

14 9 Tietotekniikkaan perustuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä sähköinen kaupankäynti voivat vaikuttaa myönteisesti asiakassuhteiden kustannusten hallintaan eli markkinointikustannuksiin. Yritysten täytyy kuitenkin ymmärtää palvelukilpailun logiikkaa. Jos yritykset vain lisäävät vanhojen resurssiensa päälle tietoteknisiä ratkaisuja, voi vaikutus olla haluttua päinvastainen. Kilpailun kiristyminen, kiinnostus uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin tuotteisiin, energiatuotannon haasteet, ilmastonmuutos sekä metsien merkitys virkistyksen ja terveyden lähteenä ovat keskeisiä metsäalaan vaikuttavia muutosvoimia. Tulevaisuudessa palvelut ja niiden kysyntä, tarjonta sekä ennen kaikkea laatu tulevat olemaan yhä merkittävämmässä asemassa. Metsiin liittyvät palvelut, kuten metsänhoitopalvelut, metsäluonnonhoito, luontomatkailu sekä metsäenergian korjuu ovat kasvavia maaseudun yritystoiminnan palvelualoja. (Grönroos 2001, 38 41, 98, 116; Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi, 6, 9.) Kilpailuttamisprosessin tavoitteena on edullisen, toimintavarman ja palvelulaadultaan hyvän yhteistyösopimuksen solmiminen palvelujen järjestämiseksi hankintalainsäädännön ja kilpailuttamishankkeissa todettujen hyvien menettelytapojen mukaisesti. Kilpailuttamisprosessi aiheuttaa sekä asiakkaille että palveluntarjoajille haasteita. Kilpailuttamiseen pitää ottaa mukaan, ja käyttää, tarjouspyyntömalleja, tarjousten vertailumalleja ja sopimusmalleja. Lisähaasteita palveluntarjoajalle aiheutuu, kun yrityksen olisi kyettävä tarjoamaan vinkkejä asiakkaalle sopimusaikaiseen yhteistyöhön. (Konsultointi ja tilauskoulutus 2007.) Yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä voidaan teettää alihankinnalla yrityksen ulkopuolisilla henkilöillä tai yrityksillä. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi tuotantoa tai tuotekehitystä taikka ulkopuolisiin projektivelvoitteisiin liittyviä tuotekehitys-, tuotanto- tai projektinjohtotehtäviä. Syy alihankintatöiden teettämiseksi on usein puute osaavasta henkilöstöstä tai tietyn osaamisen puute. Yritys voi teettää esimerkiksi maanmuokkauksia tai puunkorjuuta ulkopuolisella, eikä sen tarvitse laittaa omaa pääomaa kalliisiin koneisiin ja laitteisiin. Metsänhoitoyhdistykset teettävät jo nykyään paljon erilaisia töitä metsäpalveluyrittäjillä. Tulevaisuudessa monissa metsässä tehtävissä business-to-customer töissä tullaan käyttämään business-to-business alihankintaa yhtenä vaihtoehtona. Tämä mahdollistaa yrityksissä sen, että ne voivat keskittyä täysin omaan osaamiseensa. Alihankintatöissä on oltava tarkka vastuukysymyksissä sekä julkisuus- että salassapitoasioissa. Alihankintakumppaneiden valinnas-

15 10 sa on oltava huolellinen, koska myös alihankintatöitä tekevät henkilöt ja yritykset tulevat olemaan osa palvelukokonaisuuden palveluketjua. (Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa 2005.) 2.6 Palvelujen tuotteistaminen Palvelun tuotteistamisella tarkoitetaan palvelun konkretisointia, jolla luodaan palvelulle hyödykkeen ominaisuudet. Lisäksi määritellään palvelun sisältö, käyttötarkoitus ja määritetään palvelulle hinta. Palvelun tuotteistaminen konkretisoituu mm. esitteissä, tarjouksissa, tuotemerkeissä, hinnastoissa, sopimusmalleissa, www-sivuilla ja palveluympäristössä. Tuotteistamisen tavoitteena on sovittaa palvelu asiakaskunnan tarpeisiin ja määrittää sekä konkretisoida palvelun sisältö mahdollisimman selkeästi. Näin menetellen palvelun laatu paranee, se on helpompi markkinoida ja palvelu asemoituu paremmin kilpailijoihin nähden. Myös palvelun toistettavuus paranee. Myyjän työ ja asiakkaan ostaminen helpottuvat, koska asiakas näkee heti mitä hän saa ja mihin hintaan. (Palvelun ja palveluprosessin hallinnassa tuotteistus on avainasemassa 2005.) Kontin (2007, 11) haastattelussa Hannu Savisalo määrittelee palvelua olen monta vuotta sanonut, että Suomessa ei kannata muu kuin palveluteollisuus. Tavara tai laite voi olla sen osa, mutta tuote pitää myydä kuin palvelu. Palvelua voi tehdä vaikka kuinka kaukaa, kunhan pystyy lyhyeen vastinaikaan. Palvelua tuotteistettaessa, avainasemaan nousevat seuraavat kysymykset; mikä on tuotekehitysstrategia, miten palvelua kehitetään, miten palvelu kaupallistetaan ja miten palvelu tuotetaan? (Palvelun ja palveluprosessin hallinnassa tuotteistus on avainasemassa 2005.) Metsäalalla palvelun pitää olla sisällöltään ja laadultaan metsänomistajaa tyydyttävää, jotta hänet saadaan hyödyntämään jotain palvelua. Vaikka asiakkaan ongelmat ja tarpeet tunnettaisiin, on niihin räätälöidyn palvelun kehittäminen ja tuotteistaminen vaikeaa. Palvelun tuotteistaminen edellyttää kohderyhmän kuluttajakäyttäytymisen tuntemista ja ymmärtämistä. Tuotteistamista ei ole kuitenkaan syytä viedä liian pitkälle, jolloin konseptista poikkeaminen ei onnistu, ja näin kilpailuetu on menetetty. Kun palvelu on tuotteistettavissa, metsänomistajan on se myös helpompi kilpailuttaa. Metsäalalla palvelun tuotteistamisessa on paljon ongelmia, johtuen osittain palvelujen aineettomuudesta. Tuotteistamista on kokeiltu monissa eri yhteyksissä, mutta nämä kokeilut ovat suurimmaksi osaksi osoittautuneet erittäin hankaliksi. Tulevaisuuden

16 11 suurimpia haasteita onkin saada erilaiset palvelut, kuten taimikonhoito tai nuoren metsän kunnostus, tuotteistettua. (Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen. 2002, 10 14, ) 2.7 Puukauppaan liittyvät palvelut Puukaupan palveluihin kuuluvat kaupan valmistelu, jossa selvitetään hakkuumahdollisuudet ja rajataan sekä suunnitellaan tuleva hakkuualue. Tässä vaiheessa metsänomistaja voi pyytää eri puuta ostavilta organisaatioilta tarjouksia ja näin kilpailuttaa itselleen parhaan hinnan ja kauppaehdot. Vaihtoehtoisesti kilpailuttaminen voidaan antaa metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi valtakirjakaupalla. Yhdistyksen toimihenkilö kilpailuttaa eri yhtiöillä kyseisen leimikon ja valvoo metsänomistajan etuja kaikissa puukauppaan liittyvissä vaiheissa Valitun ostajan kanssa tehdään kauppasopimus, jossa sovitaan ilmoituksien tekemisestä ja tarvittavien lupien hankkimisesta. Kaupan toteutusvaiheessa puu korjataan, mitataan ja kuljetetaan. Puunkorjuuta, runkojen katkontaa ja mittausta voidaan valvoa myös erillisenä palveluna. Näiden lisäksi puun korjuulle tehdään jälkitarkastus. Kaupan jälkihoidossa yritykset keräävät usein asiakaspalautetta kyselyillä sekä järjestävät erilaisia asiakastilaisuuksia, joilla halutaan kerätä tietoa palveluista, kokemuksista ja kehittämistarpeista metsänomistajilta. (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005; Arvoa metsällesi 2006; Metsänomistajan asialla 2007.) Yhtiöillä on käytössään erilaisia menettelyjä, joilla asiakassuhteesta halutaan tehdä kestävä. Puukauppapalveluissa UPM Kymmene lupaa, että tammi-heinäkuussa tehtyjen puukauppojen hinta tarkistetaan vastaamaan kaupantekohetken ja sitä seuraavan lokakuun välillä maksamaa korkeinta käypää paikallista hintatasoa. Tämän lisäksi jos asiakkaalla on metsäpalvelusopimus yhtiön kanssa, voi hän saada rahallista bonuslisää tekemälleen puukaupalle. Metsäliiton jäsenet voivat sijoittaa tekemistään puukaupoista saamiaan tuloja erilaisiin lisäosuuksiin. Nämä lisäosuudet ovat erilaisia sijoituksia, joille maksetaan korkoa. Puukauppapalveluissa tarjotaan metsänomistajalle myös omaa, yhtiön puolesta henkilökohtaista metsäneuvojaa, jonka kanssa asiointi on turvallista ja luotettavaa. (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005.)

17 2.8 Metsänhoitoon liittyvät palvelut 12 Metsänhoitopalveluita tarjoavat metsäalalla suuret yritykset, metsänhoitoyhdistykset sekä metsäpalveluyrittäjät. (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005; Arvoa metsällesi 2006; Metsänomistajan asialla 2007.) Metsänhoidon palveluita on paljon erilaisia, mutta ne voidaan pääpiirteittäin jakaa seuraaviin ryhmiin: 1. Metsätalouden suunnittelupalvelut - metsäsuunnitelma ja sen ylläpito - metsänhoitotöiden vuosisuunnitelmat - sopimus metsänhoitotöistä 2. Uuden metsän hoitopalvelut - uudistusalan raivaus - uudistusalan hakkuutähteiden korjuu - maanmuokkaus, kannonpoisto ja juurikäävän torjunta - metsänviljelymateriaalin toimitus - istutus ja kylvö - metsän tarkastus (esim. vuoden kuluttua istutuksesta) 3. Kasvatusmetsän hoitopalvelut - taimikon ja nuoren metsänhoito - nuoren metsän kunnostus ja energiapuun korjuu - kasvatushakkuut - kasvatus- ja hoitolannoitukset 4. Neuvonta- ja arviointipalvelut - koulutus, neuvonta ja työnopastus - metsäveropalvelut - metsäkiinteistöjen ja metsätuhojen arviointi 5. Muut metsäpalvelut - juurikäävän torjunta kesähakkuiden yhteydessä - metsänomistajien edunvalvonta

18 - metsäympäristön hoitopalvelut 13 (Metsäliiton puukauppapalvelut, 2005; Metsäpalvelusopimus. Hyödyt helposti, 2005, Arvoa metsällesi 2006; Metsänomistajan asialla 2007.) 2.9 Metsänomistajien neuvontapalvelut Henkilökohtaisessa neuvonnassa on kolme luonteiltaan ja tavoitteiltaan erilaista muotoa. Ne ovat kaikki viestinnän eri tapoja, koska kaikissa syntyy vuorovaikutusta tai siihen on hyvät mahdollisuudet. Näitä neuvontamuotoja voidaan täydentää kirjallisella neuvonnalla tai viestinnällä. Henkilökohtainen neuvonta on metsäammattilaisen ja metsänomistajan kahdenkeskinen vuorovaikutustilanne. Siinä tarkoituksena on antaa neuvontaa ja ammattiapua metsätalouden kysymyksissä ja auttaa ongelmien ratkaisemisessa. (Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen 2002, ) Taulukossa 1 on esitetty neuvonnan mahdollisia aihealueita ja neuvonnan kohdentamisen edellyttämiä lähtötietoja. Neuvonnan päävastuu on metsänhoitoyhdistyksillä, mutta myös metsäkeskusten väki on avainasemassa. Ryhmäneuvonta on opetusmuotoinen tilaisuus, jossa tavoitteena on antaa metsänomistajille syvällisempi käsitys jostain asiasta tai menetelmästä. Tavallisimpia muotoja ovat luennot, retkeilyt ja monimuoto-opetus. Ryhmäneuvontaa järjestävät metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset, metsäalan oppilaitokset, kansalaisopistot, metsäyhtiöt ja jopa pankit. Joukkoneuvonnan tavoitteena on herättää laajemman metsänomistajajoukon mielenkiintoa metsätaloutta kohtaan ja välittää tietoa ajankohtaisista asioista. Tulevaisuuden viestintä näissä eri neuvontamuodoissa on yhä enemmän sähköisessä muodossa, sähköpostin ja internetin välityksellä. (Metsänomistajien neuvonnan kilpailuttaminen 2002, )

19 14 TAULUKKO 1. Neuvonnan eri aihealueita ja kohdentamisen lähtötiedot Kohderyhmälähtöiset Eläkeläismetsänomistajat Yhteisomistustilat Uudet metsänomistajat Naismetsänomistajat Kaupunkilaismetsänomistajat Ulkopaikkakuntalaiset Tarvittavat lähtötiedot metsänomistajan nimi ja osoite tilan sijaintikunta tilan saantovuosi metsänomistajan ikä tilan omistusmuoto ammatti Metsälähtöiset Metsän uudistaminen Taimikon ja nuoren metsän hoito Ensi- ja muut harvennukset Päätehakkuut Ojitusalueet ja niiden hoito Metsätien rakennus/perusparannus Metsälakikohteiden käsittely Hirvi-, hyönteis- tai myrskytuhot Kasvatus- ja terveyslannoitukset tiedot uudistusaloista tiedot metsänhoitokohteista tiedot harvennus- ja muista hakkuutarpeista tiedot ojituskohteista tiedot luonnonhoitokohteista 2.10 Palveluiden kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet Lähtökohtana on harjoittaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. Taulukossa 2 on esitetty Itä-Suomen metsäalan SWOT-analyysi. Maakunnittain tarkastellen metsien käyttö ja metsätalouden tulovaikutukset ovat, niin Itä- Suomessa kuin Etelä-Savossakin suurimmat määrällisesti sekä suhteellisesti. Metsävarojen hyödyntämisen taloudelliset vaikutukset ja niiden jatkuva ylläpitäminen tulisi ottaa palvelutuotannossa ja niitä suunniteltaessa huomioon aiempaa painokkaammin. Metsätalouden tulojen ja kannattavuuden turvaaminen edellyttää lähivuosina puun tarjonnan aktiivista edistämistä sekä houkuttelevien palveluiden tarjontaa ja kysyntää. Puun kysynnän puolesta hakkuumahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen on olemassa hyvät edellytykset. (Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma , 27.)

20 TAULUKKO 2. Itä-Suomen metsäalan SWOT-analyysi 15 VAHVUUDET Hyvätuottoiset metsät ja monipuolinen toimintaympäristö Korkeatasoinen metsäosaaminen Suojeluohjelmien hyvä toteutustilanne Mittava mekaaninen puunjalostus ja pienyrittämisen perinne Toimivat ja yhteistyökykyiset organisaatiot Metsänomistajista suurin osa asuu maakunnassa HEIKKOUDET Vain kolmasosa hakatusta puusta jalostetaan tällä alueella Erittäin korkealaatuista puunjalostusta, mutta määrällisesti vähän Työvoimapula ja metsätyön alhainen arvostus Liikenneverkon rappeutuminen Tiedon ja tiedonkulun puutteet metsien monimuotoisuuden turvaamisessa Metsien hoidossa joiltakin osin riittämätön laatutaso MAHDOLLISUUDET Hakkuumahdollisuuksien lisääntyvä hyödyntäminen Puun energiakäytön lisääminen Yhteistyön lisääminen Vapaaehtoisen suojelun uudet keinot Pienyrittäjyyden ja puun energiakäyttöön liittyvän yrittäjyyden lisääminen Paikkatiedon hyödyntäminen Metsien kasvun lisääminen (suometsien hoito, terveyslannoitukset) UHAT Resurssien väheneminen edelleen (neuvonta, tietojen ylläpito) Puun tarjonnan väheneminen Kuusitukin hakkuumahdollisuuksien supistuminen Metsien käytön ja hoidon vaikeutuminen (työvoimapula ja hirvituhot) Kannattavuuden heikkeneminen Metsien hoidon tason heikkeneminen Metsänomistajakunnan tuleva rakennemuutos ja tilakoon keskimääräinen pieneneminen Metsien käytön ja puuntuotannon päätavoitteena on hakkuiden ylläpitäminen kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolla. Metsähoitotöiden määrää on tavoitteena kasvattaa vastaavasti metsävarojen taloudellisen käyttöarvon kehittämiseksi. Puun tarjonnan sekä yksityismetsätalouden kannattavuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi on välttämätöntä kehittää metsätalouden toimijoiden yhteistyötä, lisätä metsävaratiedon hankintaa ja hyödyntämistä sekä turvata metsänomistajien palveluorganisaatioiden toimintaedellytyksiä. (Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma , 27.) Metsänomistajakunnan rakennemuutos lisää metsäpalvelujen kysyntää, mikä edellyttää metsäpalvelukentän uudistamista ja kehittämistä. Palvelujen monipuolistaminen johtaa yrityskoon kasvattamiseen metsäpalvelualalla, millä voi toisaalta olla positiivinen vaikutus paitsi asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen, myös työvoiman saatavuuteen. Suuremmat yritykset nähdään vakaampina työnantajina, mikä voisi parantaa alan houkuttelevuutta. Myös yritystoiminnan aloittamisen ja työllistämisen kynnyksiä pitäisi pyrkiä alentamaan. Palvelujen tuotteistamisen onnistuminen on paitsi Itä-

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Jouni Sulkamoniemi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.3.2009 Tekijä Jouni

Lisätiedot

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anne Aalto 2 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot