ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT"

Transkriptio

1 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

2

3 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

4 Sisällysluettelo Sanasto 3 Esipuhe 5 Tiivistelmä 6 Summary 7 1. Johdanto 8 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tulevaisuuskuvien arviointi ja suositukset Prosessi ja osallistujat 31 Copyright: ISBN-numero: Kaaviot: Julkaisija: Ulkoasu, taitto ja piirrokset: Viestintätoimisto Tulus Oy Painatus: 2 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

5 Sanasto tekstissä esiintyvistä ehkä oudommista käsitteistä ankkuri = se, millä kiinnitytään johonkin ( esim. juuret alueella) B to B = Business to Business; arvoketjussa liiketoimintaa toiselle yritykselle tai jatkojalostajalle tekevä toimija. Asiakkaana on siis toinen yritys, ei loppukuluttaja. bulkki = massatuotannolla tehtävä hyödyke, joka on kaikille sama kohderyhmästä riippumatta. case = esimerkkitapaus dynamo = se, millä saadaan voimaa pyöritykseen ( esim. alueen työpaikat) ebusiness = Internetissä tapahtuva liiketoiminta, jonka liiketoimintamalli perustuu sähköiseen palveluverkostoon ecommerce = Internetissä tehtävä kauppa einvoicing = Internetissä tapahtuva laskutus globaali monitorointi = maailmanlaajuinen toimintaympäristön muutostekijöiden tarkkailu ICT = tieto- ja tiedonvälitys teknologiat, so. ohjelmoinnin, tiedonsiirron ja laitevalmistuksen teknologiat. integraatio = yhdentyminen KIBS = palvelualat, joiden liiketoiminta perustuu tiedon jalostukseen (Knowledge Intensive Business Service) magneetti = vetovoima ( esim. alueen maine, koulutusmahdollisudet) metaliklusteri = yritykset, jotka jalostavat metallia tai palvelevat metalli- ja konetuotteita tekeviä yrityksiä monoliittisuus = yhdenmukainen ja jakamaton; ajattelussa: ei ole vaihtoehdoille tilaa niche = valituille kohderyhmille tehtävä erityishyödyke, joka ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet open source -yhteisöt = avoimet kehittäjäyhteisöt, jotka toimivat tavallisesti verkossa ja joihin on vapaa pääsy. (esim. Linux) pendelöinti = työssäkäynti päivittäin jollakin toisella kuin asuinpaikkakunnalla PESTE = toimintaympäristön muutostekijöiden kartoituksessa käytettävä luokitus, joka ottaa huomioon poliittiset (P), ekonomiset (E), sosiaaliset (S), teknologiset (T), ja ekologiset (E) muutokset ja muutosten mahdolliset lähteet; monialainen ja monitieteinen luokitusperusta, joka varmistaa kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat. PK-yritykset = pienet ja keskisuuret yrityset skenaario = tulevaisuuden käsikirjoitus, joka luonnostelee tulevaisuuden vaihtoehtoiset, mahdolliset maailmat (= näytelmän kulissit) sekä askeleet, miten tulevaisuuteen voidaan edetä (= näyttämö + näyttelijöiden teot). SWOT = analyysikehikko, jolla kartoitetaan toimintaympäristön uhkat ja mahdollisuudet (threats, opportunities) ja oman toiminnan heikkoudet ja vahvuudet (weaknesses, strenghts). T & K -palvelut, -osaaminen = tutkimus- ja kehitystoiminnan palvelut ja osaaminen ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 3

6 4 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

7 Esipuhe Mediassa nousevat esille trendit, joissa usein toistuvat käsitteet ovat globalisoituminen, väestön ikääntyminen, kiinailmiön viemät työpaikat, hyvinvointiyhteiskunnan hiipuminen ja kuntatalouden vaikeudet. Alueiden ja verkostojen välillä käydään kilpailua osaajista: asukkaista, työvoimasta, veronmaksajista, innovaattoreista, nuorista, kokemusta omaavista, yrittäjistä... Lista on loputon. Tarpeet ovat moninaiset, ja kilpailu on maailmanlaajuista. Etelä-Pirkanmaa on lähellä isoja kasvukeskuksia oleva alue, joka on perinteisesti rakentanut hyvinvointinsa etupäässä teollisuuden ympärille. Alue suuntautuu substanssiosaamiseen, ja alueella elää vahvasti oletus, että nykyiset toimialat ja ehkä toimijatkin säilyvät. Vähemmän huomiota on alueella saanut rakenneosaaminen eli innovaatioita tukeva, sen esteitä poistava sekä osaamisen laajempaan hyväksikäyttöä edistävä osaaminen. Prosessiosaaminen eli kysymys siitä, miten inhimillinen panos saadaan irti, on alueella myöskin vielä vailla huomiota. Nuoren polven kannalta tilanne on vähemmän suotuisa, sillä juuri prosessiosaaminen pitää sisällään uusien avausten mahdollisuuden, ne eivät synny nykyistä tietoa toistaen ja hallinnoiden. Keväällä 2006 toteutetussa Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustarkasteluissa on syvennytty myös alueen mahdollisuuksia kaventaviin ajattelumalleihin, ns. tabuihin. Kaikki, mihin liittyy menettämisen pelkoa, todellista tai kuviteltua, ovat mahdollisia tabuja. Työryhmän ajatuksien perusteella tehdyn PESTE-analyysin avulla kuvattuna alueen tabuja ovat seuraavat: Poliittisia tabuja: kuntien liittoutumattomuus, päättäjien ukkoutuminen, poliittisen johtamisen vajavaisuus, todellinen yhteistyön puuttuminen eri toimijoiden välillä, heikko luottamus poliitikkoihin, kansalaissodan vaikutukset Ekonomisia tabuja: puunjalostusteollisuuden tulevaisuus, yrittäjyyden passiivinen vastustaminen, globalisaation vaikutukset Sosiaalisia tabuja: yksilön omavastuu, lukio/ammattioppilaitos -juopa, oman kunnan palvelut aina parhaat. Alueella on uskomus, että ihmisillä on vakaa ja pitkä leipä tehtaista tai kuntien palveluksesta. Teknologisia tabuja: Vahva teknologinen osaaminen puuttuu. Yhteiskunta luottaa liikaa teknologiaan, vaikka toisaalta tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ei hyödynnetä. Nopeat tietoliikenneyhteydet yrityksiin ja koteihin. Ekologisia tabuja: huonosti hoidetut pihat ja ympäristöt. Ympäristödirektiivejä noudatetaan sokeasti tai toisaalta käytetään väärin. Toteutettu tulevaisuustyö tuotti alueelle neljä vaihtoehtoisia skenaarioita. Niiden mukaiseen menestykselliseen lopputulokseen päästään vain, jos tabuista uskalletaan puhua ja tarpeen mukaan luopua. Alueella on mahdollisuuksia, on resursseja, on kontakteja se, mitä eniten tarvitaan, on innostus lähteä heti liikkeelle rohkeasti hullujenkin ideoiden kanssa ja tempaista koko seutu mukaan positiiviseen kierteeseen. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusanalyysin laativat yritysfuturologi, tutkimusjohtaja Tarja Meristö, CoFi ja professori Jyrki Kettunen, DaWo Oy. Työhön osallistuivat tutkija Jukka Laitinen sekä alueellinen työryhmä. Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita aktiivisuudesta ja innovatiivisuudesta. Valkeakoskella Projektipäällikkö Katriina Huvi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Elämän eväänä yrittäjyys -hanke Toimitusjohtaja Raimo Koskela Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 5

8 Tiivistelmä Muiden seutukuntien tavoin Etelä-Pirkanmaa joutuu sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista yhä suurempi osa tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Jotta muutoksiin osataan ajoissa reagoida, on tärkeä pohtia toimintavaihtoehtoja eri olosuhteissa hyvissä ajoin. Etelä- Pirkanmaan tulevaisuus -analyysissa kartoitettiin tulevaisuutta seuraavan 20 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena oli tuottaa alueelle pitkän aikavälin strategiavaihtoehtojen pohjaksi perusteltuja näkemyksiä, joita kukin toimija voi hyödyntää omassa työssään. Näkökulmana oli erityisesti alueen tulevaisuus siitä näkökulmasta, millaisen asuin- ja työympäristön Etelä-Pirkanmaa pystyy tarjoamaan nuorille ja millainen vaihtoehto yrittäjyys voisi nuorille alueella olla. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta, joka on Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Analyysin loppuraportti julkistettiin Tulevaisuustyöryhmä muodostui alueen toimijoista kootusta joukosta, jonka vetäjinä toimivat yritysfuturologit Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö. Hankkeeseen liittyvän www-kyselyn toteutukseen ja loppuraportin laadintaan osallistui myös tutkija Jukka Laitinen. Työn tuloksena tuotettiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa eli skenaariota, jotka ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset nuori, statusorientoitunut ja brändihakuinen osaaja 2) Tekniikka uudistaa yritykset nuori, kokeilunhaluinen teollisten prosessien osaaja 3) Palveluyrittäjyys nousuun nuori, palveluhenkinen, kielitaitoinen monialayrittäjä 4) Kunnallinen saattohoito nuori, yrittäjähenkinen mökkitalkkari tai hoivaosaaja Tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi aluetta on kehitettävä aktiivisesti mm. seuraavilla tavoilla: Yrittäjien on yhdistettävä voimansa ja ilmaistava tarpeensa sekä kehitettävä omaa toimintaansa mm. investoimalla uuteen tekniikkaan ja toimintojensa digitalisointiin käyttämällä T & K -palveluita ja verkottumalla kansainvälisesti sekä muiden yritysten että oppilaitosten kanssa. Olennaista on, että yrittäjät rekrytoivat alueen ulkopuolelta eivätkä rajoitu toimimaan vain alueen puitteissa. Alueen oppilaitosten on kehitettävä yrittäjäkoulutusta ja -kasvatusta yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kanssa, ja alueella on suunnattava koulutusta eri skenaarioiden varalta mm. tekniikkaan ja palveluliiketoiminnan johtamiseen ja korkeatasoiseen koulutukseen. Alueen kuntien ja virkamiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että seudullinen kaavoitus saadaan vastaamaan yrittäjien tarpeita ja houkuttelemaan yrityksiä alueelle. Tarvittaessa pitää olla valmis muuttamaan kuntarajoja. Nyt on niin sanotusti pallo seutukunnalla, ja Konhon selvitystyön tulokset pitää yksinkertaisesti ottaa heti käyttöön (kevät 2007!). Alueella on kehitettävä kilpailukyisiä asumispalveluita paluumuuttajaperheille ja maahanmuuttajille sekä panostettava yrittäjien työvoimapalveluihin laajemminkin kuin vain alueelta. Puitteita voidaan parantaa tuottamalla ennakointitietoa uusista aloista ja markkinoista sekä kehittämällä mm. yritysrekisteriä ja seudullista markkinointia. 6 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

9 Summary Like other regions in Finland, South-Pirkanmaa will have to adapt to changes in operational environment of which more and more are coming from outside the Finnish borders. Hence, it is important to well in advance consider alternative course of actions in different environments in order to respond to changes in time. In the Future of South-Pirkanmaa -project the forthcoming 20 years were analysed. The goal was to create justifiable views as basis for long-run strategy alternatives for the area that each actor could exploit in their own work. The standpoint of the project was especially the future of South-Pirkanmaa as a living and working environment from the young people s point of view and how they see entrepreneurship in the future. The project was carried out and the final report was published The working group consisted of different actors representing the South-Pirkanmaa region and it was managed by corporate futurologists Jyrki Kettunen and Tarja Meristö. Researcher Jukka Laitinen took part in implementing an Internet-survey and preparing the final report. As a result of the project, four alternative futures, i.e. scenarios, were created: 1) Konho coordinates transportation young, status-orientated and brand-striven 2) Technique renews the corporations young inquisitive expert in industrial processes 3) Service entrepreneurship booming young, service-oriented, language proficient, multi-industrial entrepreneur 4) Municipal terminal treatment young, entrepreneurial janitor or expert in nursing services To guarantee success in the future, it is important to develop the region actively, for instance in the following manner: Entrepreneurs will have to combine their efforts, express their needs and develop their business operations, e.g. by investing in modern technique, using R&D services and networking internationally with other enterprises and educational institutions. It is essential that entrepreneurs also recruit from outside the region instead of only locally. Educational institutions of the region have to develop the education of entrepreneurs together with entrepreneur organizations and municipalities. In the case of alternative scenarios, education also needs to be directed to technology, service business, and high quality education. Municipalities and civil servants of the region have to arrange regional planning so that it matches the needs of entrepreneurs and even entices enterprises to the region. The municipal borders should be changed if needed. The region is now responsible for the action and the results of the Konho clarifications should be utilized immediately (spring 2007). High quality housing services should be developed to remigration families and immigrants. In addition, labor services to enterprises should be further developed, not only limited to the South-Pirkanmaa region. The framework can be improved by producing foresight information about new industries and markets, and by developing the corporate register and regional marketing. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 7

10 1. Johdanto Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla. Tulevaisuudesta voidaan tuottaa kuvauksia mahdollisista kehityskuluista. Niiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa nykyhetkellä tehtävillä päätöksillä. Tehtävänä on varmistaa, että kaikki kuviteltavissa olevat vaihtoehdot otetaan huomioon, vaikka eri lähtökohtia ei pidettäisi kovin todennäköisinä tai haluttavina. Tulevaisuuden tutkimus tarkastelee asioita maapallon mittakaavassa, mutta tekee johtopäätöksiä usein hyvinkin yksilöidyn toimijan näkökulmasta. Tarkastelu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen yli perinteisen strategisen suunnittelun aikajänteen. Näin tehtävät päätökset ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen. Tässä työssä aikajänne ulottuu 20 vuoden päähän ja tarkastelun kohteena on Etelä-Pirkanmaan tulevaisuus siitä näkökulmasta, millainen toimintaympäristö alue on tulevaisuudessa nuorille. Asiasta esitetään useita vaihtoehtoja, sillä eri toimijoilla samalla alueellakin on usein erilaiset intressit ja eri perspektiivit katsoa asioita. Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat hahmottavat Etelä- Pirkanmaan aluetta kokonaisuutena vuoteen Lopputuloksena esitellään neljä erilaista vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan paitsi lähtökohdiltaan myös taloudellisilta kasvumahdollisuuksiltaan. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusskenaariot Kasvumahdollisuudet T Y I 1) Konho kerää kuljetukset Y II M T M Y II Y I 2) Tekniikka uudistaa yritykset Y I Y II M T 3) Palveluyrittäjyys nousuun Y I Y II M T 4) Kunnallinen saattohoito aika M = markkinat T = teknologia YI = virallinen yhteiskunta YII = kansalaisyhteiskunta Skenaariot rakennettin eri lähtökohdista, niin että yksi lähtee liikkeelle markkinoilta (M), yksi teknologiasta (T) ja kaksi yhteiskunnasta, toinen virallisesta (Y I) ja toinen kansalaisyhteiskunnasta (Y II). Vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia, vaan todella toteutuva tulevaisuus voi sisältää elementtejä kaikista skenaarioista. 8 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

11 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustyöryhmän istuntojen pohjalta laaditut neljä vaihtoehtoista skenaariota ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset 2) Tekniikka uudistaa yritykset 3) Palveluyrittäjyys nousuun 4) Kunnallinen saattohoito Skenaarioista 1) Konho kerää kuljetukset on markkinalähtöinen, kun taas skenaariot 3) Palveluyrittäjyys nousuun ja 4) Kunnallinen saattohoito ovat yhteiskuntalähtöisiä vaihtoehtoja. Skenaario 2) Tekniikka uudistaa yritykset on puolestaan teknologialähtöinen vaihtoehto. Skenaariot on rakennettu suodatinmallilla, mikä tarkoittaa sitä, että todellinen kehityskulku tapahtuu vasta sitten, kun kaikissa kolmessa näkökulmassa, markkinat, teknologia ja yhteiskunta, olosuhteet ovat suotuisat. Suodattimet kuvaavat skenaarioiden vaihtoehtoisia sisältömahdollisuuksia, ja ne muodostavat perustan skenaarioiden oletuksille, seurauksille ja mahdollisuuksille tai esteille. Teknologia (T) B to B -sovellukset teollisuuteen Markkinat (M) Markkinat kokonaisuutena Uudet teknologiat Innovaatiot Automaatio ecommerce einvoicing ebusiness ICTteknologiat Globaalit markkinat Bulkkia kaukana Bulkkia lähelle Lähimarkkinat Itämeren allas Radikaaliinnovaatiot Tuotteistetut palvelut Nicheä maailmalle Nicheä lähelle B to B -palveluihin Markkinat segmentoituna Yhteiskunta (Y) =virallinen, ennakoitava sopimusyhteiskunta Säädelty Yhteiskunta (Y) - epävirallinen- Säädelty Ylikansalliset sopimukset Aluepolitiikka Fundamentalismi Yhden asian liikkeet Globaali ylikansallinen Vapaa markkinatalous Itsenäinen päätöksenteko Paikallinen/ kansallinen Globaali ylikansallinen Kuluttajaliikkeet Open Source yhteisöt Kansalaisaktiivisuus Autonomiset persoonat Paikallinen/ kansallinen Vapaa Vapaa Seuraavilla sivuilla kunkin skenaarion sisältö kuvataan tarkemmin. Lisäksi tarkastellaan skenaarioiden uhkia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja vahvuuksia. Kunkin tulevaisuuskuvan osaamisen kehitystarpeet kuvataan myös hyökkävien ja puolustavien toimintavaihtoehtojen osalta. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 9

12 2.1. Konho kerää kuljetukset Lähtöoletukset: Syntyy yrittäjyyttä, joka nojaa uusiin liiketoimintaideoihin. Logistista etua opitaan täysmittaisesti käyttämään. Julkinen hallinto virtaviivaistuu ja mukautuu muutospaineisiin. Syntyy logistinen keskittymä ns. Konhon alueelle. Toimintojen volyymit ovat ennakoimattoman suuria. Venäjän vakaa kasvu jatkuu ja leviää Karjalaan. Seuraukset: Toijala Viiala vahvistuu alueena, mutta paineet ovat vielä isomman kaupungin syntyyn. Kansainvälistyminen vaikuttaa koulutukseen, joka uudistuu perusteellisesti. Huonekaluhalleja ja vastaavia kaupan suurhalleja syntyy seudulle. Talouden vahvistuminen ja yleinen houkuttelevuus lisääntyy. Asutus ja muu toiminta keskittyvät useisiin eri saarekkeisiin, mutta kasvaen. IT-ala vahvistuu yrityksinä ja koulutuksessa. Maaseutuyrittäjyyttä on vain rajallisesti ja sekin keskittyen. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Nuoret asuvat alueella, heidän työnsä on liikkuvaa ja statusorientoitunutta. Nuoret ovat kieli- ja kulttuuriosaajia, jotka muuttavat osaamisen liiketoiminnaksi. Nuoret ovat järjestelmäosaajia nykyaikaisessa logistiikkaverkossa. Syrjäytymisvaarassa ovat nuoret vailla kielitaitoa sekä atk- ja autonajokorttia. Menestyjiä ovat korkeatasoiset palvelualan osaajat. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Ammatti on brändi, osa nuoren imagoa, ei niinkään toimentulon lähde, esim. promotion assistant. Uuden liiketoiminnan johtaja. Tietoteknikko, tavarankäsittelijä. Kuljettaja, logistikko, kuriiripalvelu. Palvelusektori kokonaisuudessaan. 10 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

13 Soinnut vaihtuivat kaavoihin Musiikki oli Mikon ensirakkaus. Etenkin isoveljen levyhyllylle Mikko teki päivittäisiä tutkimusretkiä. Purukumipopin sijaan Mikko kuunteli ensisijaisesti punkkia. Ensimmäisen keikkansa Mikon ja kolmen muun pojan bändi Piraija heitti yläasteen kevätjuhlissa. Aplodit olivat railakkaat, ja Mikko tajusi haluavansa muusikoksi. Mikko omasi rocktähden elkeet myös lavan ulkopuolella. Pahimman kohun hän sai aikaan vetämällä itsenäisyyspäivänä koulun lipputankoon omat kalsarinsa. Liki viikoittain tukanväriä vaihtavan Mikon koulunkäynti olikin jatkuvaa kahnausta opettajien kanssa. Silti Mikko oli lahjakas oppilas, joka pärjäsi aineessa kuin aineessa. Haaveet rocktähteydestä varisivat bändin hajotessa abiturienttivuonna. Muut halusivat keskittyä kirjoituksiin, Mikko ei. Kirjoitukset soljuivat kuitenkin läpi kunnialla. Mikko elätti itsensä tekemällä satunnaisia muusikon töitä ja keikkaili suositun suomalaisen iskelmälaulajan kitaristina. Hän kiersi artistin ja bändin kanssa Suomea kahden vuoden ajan. Välittömästi kirjoitusten jälkeen hän oli pyrkinyt opiskelemaan, mutta pääsykokeet menivät tuolloin penkin alle. Akateemisen opinahjon sijaan tutuksi tulivat esiintymislavat ja keikkabussi. Kuten aina, hän oli varannut mukaan kirjoja unettomia öitä varten. Tällä kertaa hän oli ottanut mukaansa kasan vanhoja pitkän matematiikan kirjoja lukiosta. Niiden avulla hän kuvitteli tuudittavansa itsensä uneen nopeasti. Toisin kävi. Luettuaan pari sivua hän alkoi ratkoa tehtäviä. Jostakin syystä ne tuntuivat naurettavan helpoilta. Uni ei tullut, mutta ammatinvalintakysymys oli ratkaistu. Kun bussi kaarsi Valkeakoskelle, oli Mikko ratkaissut liki koko kirjan. Puoli vuotta myöhemmin hänet valittiin Tampereen yliopistoon lukemaan matematiikkaa täysillä pääsykoepisteillä. Intohimon kohde siirtyi musiikista matematiikkaan. Hän huomasi olevansa tässä harvinaisen lahjakas. Mikko valmistui maisteriksi kolmessa vuodessa. Lopputyönsä hän teki yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteisessä Logistics in the future -hankkeessa, jonka perimmäisenä tavoitteena oli uusien yritysideoiden synnyttäminen alati kasvavalle logistiikka-alalle. Mikon osuus oli uudenlaisen logistiikkavirtojen seurantamittarin valmistaminen. Hänen kehittämänsä laskukaavan avulla pystyttiin ennustamaan kuljetusten aikatauluja entistä tarkemmin. Projektissa selvitettiin satelliittikuvien avulla saatavien liikennevirtojen vaikutusta eri ajankohtina. Todennäköisyyksien ja monimutkaisten kaavojen avulla kehitettiin rekkojen navigaatiojärjestelmien reaaliaikaisuutta sekä kuljetusten suunnitelmallisuutta. Innovaatio oli merkittävä, sillä logistiikka-alan yritykset saavuttivat miljoonien eurojen kustannussäästöjä. Kuljetukset pystyttiin ajoittamaan entistä tarkemmin, mikä tietysti paransi oleellisesti kuljetusten tehokkuutta. Numeroiden ja työnteon lisäksi elämään mahtui myös lempeä, sillä Mikon ja projektinjohtajana toimivan Mariella Niemisen kemiat kohtasivat. Prosessi oli nopea, sillä ensisuudelmasta alttarille siirtymiseen ei kulunut kuin kolme viikkoa. Mariellasta leivottiin oikeutetusti perustetun yrityksen toimitusjohtaja, sillä diplomi-insinöörien ja matemaatikoiden maailmassa hänen sosiaalinen lahjakkuutensa ja neuvottelutaitonsa oli poikkeuksellista. Käytännössä Mariellan vastuualueisiin kuuluivat yrityksen asiakassuhteista ja markkinoinnista vastaaminen. Ohjelmakehitystyöstä puolestaan vastasi tutkimusryhmä kipparinaan Mikko. Yrityksen toimitilat sijoitettiin Akaan kaupunkiin Konhon alueelle, joka oli Etelä-Suomen merkittävimpiin kuuluva logistiikkakeskus. Entiset pellot olivat nyt täynnä huonekaluja vähittäistavarakaupan suurhalleja, jotka olivat saapuneet paikalle Akaan kasvavan väestön ja teollisuuden houkuttelemana. Myös Mikosta tuli paluumuuttaja, sillä perheen omaa työmatkaan käytettävää logistiikkaa petrattiin muuttamalla Akaaseen. Aluksi tutkimusryhmän työ koostui Skandinavian liikennevirtojen seuraamisesta, mutta sittemmin yritys keskittyi koko EU:n alueen logistiikkavirtojen kartoittamiseen. Erityisesti yrityksen tähtäimessä oli loistavia talouskasvulukuja viime vuosien aikana esittänyt Venäjä, joka oli kohonnut merkittävimmäksi kauppakumppaniksi. Mikon yritys oli mukana konsultin roolissa hankkeessa, jossa tehtiin rakentamispäätös Helsingistä suoraan Pietariin vievästä kuusikaistaisesta supermoottoritiestä. 15 vuoden aikana yritys on onnistunut saavuttamaan johtavan markkina-aseman, ja tällä hetkellä yrityksen palkkalistoille kuuluu yhteensä 40 henkilöä. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 11

14 2.1. Konho kerää kuljetukset Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat Vahvuudet Olemassa oleva rakenne (yhteydet, lyhyet etäisyydet, tilaa rakentaa uutta) Osaaminen, koulutuksen tuki, ennakointikyky Hallinnon rakenne Kansainvälisen kaupan osaaminen Heikkoudet Profiloituminen, uudistumiskyvyn puute Hajanainen intressipiiri Poliittisen päätöksenteon hitaus, verotus Alhainen riskinottokyky Poikittaisliikenteen puutteet Mahdollisuudet Toimivat, houkuttelevat lähialueet Kansainvälisten markkinoiden kasvu Uusien liiketoimintojen tuomat mahdollisuudet (palvelut & elämykset) Uusi yrittäjyys, nuorten muutto alueelle Uhkat Alueen taantuminen (hallinto & yritysjohto ei uusiudu) Epäterve alueiden kilpailu Ennakoimattomat säädökset Energian saanti ja kustannukset Pendelöinti 12 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

15 Toimintavaihtoehdot ja osaamisalueet Hyökkäävä toimintavaihtoehto: aggressiivinen, ennakoiva strategia, pioneeri Skenaario: - luovuus, kielitaito, tekniset taidot, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus I Konho kerää kuljetukset Puolustava toimintavaihtoehto: rauhallinen, sopeutuva strategia, seurailija - keskitasoinen ammattitaito - luotettavuus (palvelualan ammattitaito) ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 13

16 2.2. Tekniikka uudistaa yritykset Lähtöoletukset: Perinteinen teollisuus uudistuu ja uutta myös pienimuotoista teollisuutta syntyy sen liepeille. Saadaan aikaan menestyksellisiä teknologian sovellutushankkeita. Panostetaan koulutukseen, jonka ohjelma palvelee syntyviä tarpeita. Hallinto uudistuu verkottuen ja keventyen. Tamperetta opitaan käyttämään tiedon lähteenä. Seuraukset: UPM:n perilliset eli nykyiset teollisuusyritykset tunnetaan ja niitä arvostetaan. Väestön ikärakenteen taantuminen pysähtyy. Valkeakosken asema vahvistuu. Perinteiset ajattelumallit haastetaan. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Oppilaitosyhteistyö. Nuoret ryhtyvät yrittäjiksi heti valmistuttuaan. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö lisääntyy. Nuoret ovat kokeilunhaluisia kokeilijoita, jotka uudistavat olemassaolevaa liiketoimintaa. Nuorilta odotetaan prosessiasiantuntemusta. Nuorilta toivotaan teollista prosessiosaamista. Nuorten tehtävinä ovat tiedonhankinta, -hallinta ja -välittäminen. Nuorilta toivotaan kulttuuriosaamista. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Erikoistuva, verkottuva ja usealle palveluita tuottava nuori on menestyjä. Menettäjinä ovat ne, jotka eivät osaa tehdä kunnon laatua. Asiantuntija Prosessityöntekijä Myynti- tai markkinatyöntekijä Kouluttaja Tiedottaja Tietojohtaja Kehittäjä Yrittäjä 14 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

17 Kapteeni kentällä ja työssä Liisa Kukkulamminsalmi aiheutti ongelmia, tosin vain silkkipainossa ja sielläkin ainoastaan pitkän nimensä takia. Valkeakosken Hakassa pikkutytöstä asti pelannut Liisa oli oikeasti ongelmien vastakohta. Hän oli tyttö, josta kenenkään oli vaikea olla pitämättä. Hänen todistuksensa keskiarvo lähenteli kymmentä, hän oli urheilullinen ja kaiken lisäksi Liisalle oli suotu myös sosiaalisen kanssakäymisen lahjoja, jotka torjuivat tämänkaltaisiin ihmisiin niin monesti liitettäviä kateuden tuntoja. Liisan laji oli jalkapalloilu, jota hän pelasi isoveljensä kanssa jo ollessaan vaahtosammuttimen kokoinen. Joukkueessa hänen pelipaikakseen vakiintui keskikenttä, ja kapteenin nauha olikin eräänlainen kunnianosoitus hänen pelisilmästään ja pelinlukutaidostaan. Hän ei ollut ikinä maalihai, vaan pikemminkin pelinrakentaja, joka tarjosi muille herkullisia keskityspalloja. Hän oli joukkuepelaaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Joku sanoikin joskus, että hänen ainoa puutteensa kentällä oli se, ettei hän osannut tuulettaa omille suorituksilleen tarpeeksi. Hänen kaveripiirinsä koostui suurimmaksi osaksi jalkapalloilijoista. Etenkin parhaat ystävät, Kaisa ja Satu, muodostivat yhdessä Liisan kanssa tyttötrion, joka liikkui yhdessä käytännössä koko ajan. Nurmikentän ja koulun lisäksi Liisan ahkeruus jatkui työelämässä. Hän meni kesätöihin paikalliseen kartonkitehtaaseen ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana. Opiskellessaan Tietotien ammattikorkeakoulussa tuotantotaloutta hän pääsi kesäisin näyttämään kyntensä myös vuoromestarina. Hänen kesätöitään jatkettiin joka vuosi syyskuuhun asti. Myös lopputyönsä hän teki tilaustyönä tehtaalle. Perinteinen teollisuus oli kovassa iskussa, ja vielä vuosituhannen alussa keskustelua herättäneet irtisanomispäätökset tuntuivat nyttemmin kummallisilta. Perinteisen teollisuuden oheen oli noussut myös uutta, teollisuutta tukevaa yrittäjyyttä. Kasvuvetureina toimivat erityisesti Holmin alue sekä kampusalue yrityspuistoineen. Yrittäjyys oli Liisalle tuttu myös koulusta, sillä se oli kuulunut opintovaatimuksiin jo yläasteella. Vaikka hän tiesikin, ettei kyseessä ollut helpoin mahdollinen uravaihtoehto, oli hän aina pitänyt korvansa ja silmänsä auki siihen suuntaan. Etenkin yrittäjyyden tuoma vapaus kiinnosti Liisaa. Osaamista ja mielenkiintoa tukivat myös ammattikorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineopinnot. Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä syntyi erään cup-ottelun jälkeisessä saunaillassa, jossa hän, lääkäriksi itsensä lukenut Kaisa ja bioteknologiaa opiskellut Satu puhelivat tulevaisuudesta. Jossain vaiheessa turinoissa päädyttiin nanoteknologiaan alati kasvavaan teollisuudenalaan. Vaikka Liisan oma tietämys nanoteknologiasta oli rajoittunut, tunsi hän alalla olevan mahdollisuuksia. Niistä näistä alkanut keskustelu johti vuotta myöhemmin uuden yrityksen syntymiseen. Ensimmäiset sopimuksensa naiskolmikon perustama yritys solmi kampusalueella sijaitsevan yrityspuiston yrittäjien kanssa. Kyseessä oli tilaustutkimus, jossa tuore yritys kartoitti asiakasyrityksilleen potentiaalisia nanoteknologiaan liittyviä terveysuhkia. Muutenkin alaan liittyvien turvallisuus ja terveyskysymysten selvittäminen kiinnosti asiakkaita ja kysyntää riitti. Siinä missä Kaisa ja Satu toivat yritykseen biologista ja lääketieteellistä osaamista, oli Liisan vastuulla työ- ja opiskeluelämässään saavuttama prosessiosaaminen ja koordinaatiotaito. Yhteistyö oli saumatonta alusta lähtien. Työtä tehtiin aluksi etätyönä, ja käytännössä yrityksen toimisto sijaitsi kovalevyillä ja reissasi energisten yrittäjien mukana kannettavissa tietokoneissa. Vuotta myöhemmin hyvän startin saanut yritys hankki omat toimitilat tutulta kampusalueelta, joka oli kasvanut yli neliön toimistokompleksiksi. Ilman yhteiskunnan ja EU:n merkittävää tukea uusien yrittäjien tukemiseen heidän yrityksensä olisi voinut jäädä pelkäksi puheeksi, sillä käynnistyvä nanoteknologian yritys tarvitsi runsaasti alkupääomaa. Satsaus tulevaisuuteen oli yhteiskunnan kannalta kannattava sijoitus, sillä nyttemmin yritys kuuluu Valkeakosken suurimpiin veronmaksajiin. Yritys tekee kiinteää yhteistyötä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kupeeseen syntyneen bioteollisen yrityskeskuksen kanssa. Vuoden naisyrittäjäpalkinnolla jo viiden ensimmäisen vuoden jälkeen palkittu yritys on onnistunut laajentamaan toimintojansa runsaasti. Vuonna 2026 palkkalistoilla oli 40 vakituista työntekijää sekä saman verran projektityöntekijöitä. Jalkapallo kiinnostaa edelleen. Nykyisin Liisa toimii entisen joukkueensa juniorivalmentajana. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 15

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto 1.9.2013 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen Satakunnan ammattikorkeakoulu Pia Aaltonen KIRJANPITÄJÄSTÄ TALOUSHALLINNON KONSULTIKSI -TUTKIMUS SATAKUNTALAISTEN TILITOIMISTOJEN VALMIUKSISTA PALVELUIDEN MONIPUOLISTAMISEEN Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORI YRITTÄJÄ. Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista. Hakala, Susanna.

NUORI YRITTÄJÄ. Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista. Hakala, Susanna. NUORI YRITTÄJÄ Kyselytutkimus Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan oppilaiden yrittäjyysasenteista Hakala, Susanna 2009 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara NUORI YRITTÄJÄ Kyselytutkimus

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA Case Obscure Entertainment OSK Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte Mediatuottaminen 06 Joulukuu 2010 Anna-Maija Salmi

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI

Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI 0 Pekka Anttila YRITTÄJIEN TARPEIDEN KARTOITUS KÄRSÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOYHTIÖN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot