ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT"

Transkriptio

1 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

2

3 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

4 Sisällysluettelo Sanasto 3 Esipuhe 5 Tiivistelmä 6 Summary 7 1. Johdanto 8 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tulevaisuuskuvien arviointi ja suositukset Prosessi ja osallistujat 31 Copyright: ISBN-numero: Kaaviot: Julkaisija: Ulkoasu, taitto ja piirrokset: Viestintätoimisto Tulus Oy Painatus: 2 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

5 Sanasto tekstissä esiintyvistä ehkä oudommista käsitteistä ankkuri = se, millä kiinnitytään johonkin ( esim. juuret alueella) B to B = Business to Business; arvoketjussa liiketoimintaa toiselle yritykselle tai jatkojalostajalle tekevä toimija. Asiakkaana on siis toinen yritys, ei loppukuluttaja. bulkki = massatuotannolla tehtävä hyödyke, joka on kaikille sama kohderyhmästä riippumatta. case = esimerkkitapaus dynamo = se, millä saadaan voimaa pyöritykseen ( esim. alueen työpaikat) ebusiness = Internetissä tapahtuva liiketoiminta, jonka liiketoimintamalli perustuu sähköiseen palveluverkostoon ecommerce = Internetissä tehtävä kauppa einvoicing = Internetissä tapahtuva laskutus globaali monitorointi = maailmanlaajuinen toimintaympäristön muutostekijöiden tarkkailu ICT = tieto- ja tiedonvälitys teknologiat, so. ohjelmoinnin, tiedonsiirron ja laitevalmistuksen teknologiat. integraatio = yhdentyminen KIBS = palvelualat, joiden liiketoiminta perustuu tiedon jalostukseen (Knowledge Intensive Business Service) magneetti = vetovoima ( esim. alueen maine, koulutusmahdollisudet) metaliklusteri = yritykset, jotka jalostavat metallia tai palvelevat metalli- ja konetuotteita tekeviä yrityksiä monoliittisuus = yhdenmukainen ja jakamaton; ajattelussa: ei ole vaihtoehdoille tilaa niche = valituille kohderyhmille tehtävä erityishyödyke, joka ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet open source -yhteisöt = avoimet kehittäjäyhteisöt, jotka toimivat tavallisesti verkossa ja joihin on vapaa pääsy. (esim. Linux) pendelöinti = työssäkäynti päivittäin jollakin toisella kuin asuinpaikkakunnalla PESTE = toimintaympäristön muutostekijöiden kartoituksessa käytettävä luokitus, joka ottaa huomioon poliittiset (P), ekonomiset (E), sosiaaliset (S), teknologiset (T), ja ekologiset (E) muutokset ja muutosten mahdolliset lähteet; monialainen ja monitieteinen luokitusperusta, joka varmistaa kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat. PK-yritykset = pienet ja keskisuuret yrityset skenaario = tulevaisuuden käsikirjoitus, joka luonnostelee tulevaisuuden vaihtoehtoiset, mahdolliset maailmat (= näytelmän kulissit) sekä askeleet, miten tulevaisuuteen voidaan edetä (= näyttämö + näyttelijöiden teot). SWOT = analyysikehikko, jolla kartoitetaan toimintaympäristön uhkat ja mahdollisuudet (threats, opportunities) ja oman toiminnan heikkoudet ja vahvuudet (weaknesses, strenghts). T & K -palvelut, -osaaminen = tutkimus- ja kehitystoiminnan palvelut ja osaaminen ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 3

6 4 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

7 Esipuhe Mediassa nousevat esille trendit, joissa usein toistuvat käsitteet ovat globalisoituminen, väestön ikääntyminen, kiinailmiön viemät työpaikat, hyvinvointiyhteiskunnan hiipuminen ja kuntatalouden vaikeudet. Alueiden ja verkostojen välillä käydään kilpailua osaajista: asukkaista, työvoimasta, veronmaksajista, innovaattoreista, nuorista, kokemusta omaavista, yrittäjistä... Lista on loputon. Tarpeet ovat moninaiset, ja kilpailu on maailmanlaajuista. Etelä-Pirkanmaa on lähellä isoja kasvukeskuksia oleva alue, joka on perinteisesti rakentanut hyvinvointinsa etupäässä teollisuuden ympärille. Alue suuntautuu substanssiosaamiseen, ja alueella elää vahvasti oletus, että nykyiset toimialat ja ehkä toimijatkin säilyvät. Vähemmän huomiota on alueella saanut rakenneosaaminen eli innovaatioita tukeva, sen esteitä poistava sekä osaamisen laajempaan hyväksikäyttöä edistävä osaaminen. Prosessiosaaminen eli kysymys siitä, miten inhimillinen panos saadaan irti, on alueella myöskin vielä vailla huomiota. Nuoren polven kannalta tilanne on vähemmän suotuisa, sillä juuri prosessiosaaminen pitää sisällään uusien avausten mahdollisuuden, ne eivät synny nykyistä tietoa toistaen ja hallinnoiden. Keväällä 2006 toteutetussa Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustarkasteluissa on syvennytty myös alueen mahdollisuuksia kaventaviin ajattelumalleihin, ns. tabuihin. Kaikki, mihin liittyy menettämisen pelkoa, todellista tai kuviteltua, ovat mahdollisia tabuja. Työryhmän ajatuksien perusteella tehdyn PESTE-analyysin avulla kuvattuna alueen tabuja ovat seuraavat: Poliittisia tabuja: kuntien liittoutumattomuus, päättäjien ukkoutuminen, poliittisen johtamisen vajavaisuus, todellinen yhteistyön puuttuminen eri toimijoiden välillä, heikko luottamus poliitikkoihin, kansalaissodan vaikutukset Ekonomisia tabuja: puunjalostusteollisuuden tulevaisuus, yrittäjyyden passiivinen vastustaminen, globalisaation vaikutukset Sosiaalisia tabuja: yksilön omavastuu, lukio/ammattioppilaitos -juopa, oman kunnan palvelut aina parhaat. Alueella on uskomus, että ihmisillä on vakaa ja pitkä leipä tehtaista tai kuntien palveluksesta. Teknologisia tabuja: Vahva teknologinen osaaminen puuttuu. Yhteiskunta luottaa liikaa teknologiaan, vaikka toisaalta tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ei hyödynnetä. Nopeat tietoliikenneyhteydet yrityksiin ja koteihin. Ekologisia tabuja: huonosti hoidetut pihat ja ympäristöt. Ympäristödirektiivejä noudatetaan sokeasti tai toisaalta käytetään väärin. Toteutettu tulevaisuustyö tuotti alueelle neljä vaihtoehtoisia skenaarioita. Niiden mukaiseen menestykselliseen lopputulokseen päästään vain, jos tabuista uskalletaan puhua ja tarpeen mukaan luopua. Alueella on mahdollisuuksia, on resursseja, on kontakteja se, mitä eniten tarvitaan, on innostus lähteä heti liikkeelle rohkeasti hullujenkin ideoiden kanssa ja tempaista koko seutu mukaan positiiviseen kierteeseen. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusanalyysin laativat yritysfuturologi, tutkimusjohtaja Tarja Meristö, CoFi ja professori Jyrki Kettunen, DaWo Oy. Työhön osallistuivat tutkija Jukka Laitinen sekä alueellinen työryhmä. Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita aktiivisuudesta ja innovatiivisuudesta. Valkeakoskella Projektipäällikkö Katriina Huvi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Elämän eväänä yrittäjyys -hanke Toimitusjohtaja Raimo Koskela Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 5

8 Tiivistelmä Muiden seutukuntien tavoin Etelä-Pirkanmaa joutuu sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista yhä suurempi osa tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Jotta muutoksiin osataan ajoissa reagoida, on tärkeä pohtia toimintavaihtoehtoja eri olosuhteissa hyvissä ajoin. Etelä- Pirkanmaan tulevaisuus -analyysissa kartoitettiin tulevaisuutta seuraavan 20 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena oli tuottaa alueelle pitkän aikavälin strategiavaihtoehtojen pohjaksi perusteltuja näkemyksiä, joita kukin toimija voi hyödyntää omassa työssään. Näkökulmana oli erityisesti alueen tulevaisuus siitä näkökulmasta, millaisen asuin- ja työympäristön Etelä-Pirkanmaa pystyy tarjoamaan nuorille ja millainen vaihtoehto yrittäjyys voisi nuorille alueella olla. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta, joka on Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Analyysin loppuraportti julkistettiin Tulevaisuustyöryhmä muodostui alueen toimijoista kootusta joukosta, jonka vetäjinä toimivat yritysfuturologit Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö. Hankkeeseen liittyvän www-kyselyn toteutukseen ja loppuraportin laadintaan osallistui myös tutkija Jukka Laitinen. Työn tuloksena tuotettiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa eli skenaariota, jotka ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset nuori, statusorientoitunut ja brändihakuinen osaaja 2) Tekniikka uudistaa yritykset nuori, kokeilunhaluinen teollisten prosessien osaaja 3) Palveluyrittäjyys nousuun nuori, palveluhenkinen, kielitaitoinen monialayrittäjä 4) Kunnallinen saattohoito nuori, yrittäjähenkinen mökkitalkkari tai hoivaosaaja Tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi aluetta on kehitettävä aktiivisesti mm. seuraavilla tavoilla: Yrittäjien on yhdistettävä voimansa ja ilmaistava tarpeensa sekä kehitettävä omaa toimintaansa mm. investoimalla uuteen tekniikkaan ja toimintojensa digitalisointiin käyttämällä T & K -palveluita ja verkottumalla kansainvälisesti sekä muiden yritysten että oppilaitosten kanssa. Olennaista on, että yrittäjät rekrytoivat alueen ulkopuolelta eivätkä rajoitu toimimaan vain alueen puitteissa. Alueen oppilaitosten on kehitettävä yrittäjäkoulutusta ja -kasvatusta yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kanssa, ja alueella on suunnattava koulutusta eri skenaarioiden varalta mm. tekniikkaan ja palveluliiketoiminnan johtamiseen ja korkeatasoiseen koulutukseen. Alueen kuntien ja virkamiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että seudullinen kaavoitus saadaan vastaamaan yrittäjien tarpeita ja houkuttelemaan yrityksiä alueelle. Tarvittaessa pitää olla valmis muuttamaan kuntarajoja. Nyt on niin sanotusti pallo seutukunnalla, ja Konhon selvitystyön tulokset pitää yksinkertaisesti ottaa heti käyttöön (kevät 2007!). Alueella on kehitettävä kilpailukyisiä asumispalveluita paluumuuttajaperheille ja maahanmuuttajille sekä panostettava yrittäjien työvoimapalveluihin laajemminkin kuin vain alueelta. Puitteita voidaan parantaa tuottamalla ennakointitietoa uusista aloista ja markkinoista sekä kehittämällä mm. yritysrekisteriä ja seudullista markkinointia. 6 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

9 Summary Like other regions in Finland, South-Pirkanmaa will have to adapt to changes in operational environment of which more and more are coming from outside the Finnish borders. Hence, it is important to well in advance consider alternative course of actions in different environments in order to respond to changes in time. In the Future of South-Pirkanmaa -project the forthcoming 20 years were analysed. The goal was to create justifiable views as basis for long-run strategy alternatives for the area that each actor could exploit in their own work. The standpoint of the project was especially the future of South-Pirkanmaa as a living and working environment from the young people s point of view and how they see entrepreneurship in the future. The project was carried out and the final report was published The working group consisted of different actors representing the South-Pirkanmaa region and it was managed by corporate futurologists Jyrki Kettunen and Tarja Meristö. Researcher Jukka Laitinen took part in implementing an Internet-survey and preparing the final report. As a result of the project, four alternative futures, i.e. scenarios, were created: 1) Konho coordinates transportation young, status-orientated and brand-striven 2) Technique renews the corporations young inquisitive expert in industrial processes 3) Service entrepreneurship booming young, service-oriented, language proficient, multi-industrial entrepreneur 4) Municipal terminal treatment young, entrepreneurial janitor or expert in nursing services To guarantee success in the future, it is important to develop the region actively, for instance in the following manner: Entrepreneurs will have to combine their efforts, express their needs and develop their business operations, e.g. by investing in modern technique, using R&D services and networking internationally with other enterprises and educational institutions. It is essential that entrepreneurs also recruit from outside the region instead of only locally. Educational institutions of the region have to develop the education of entrepreneurs together with entrepreneur organizations and municipalities. In the case of alternative scenarios, education also needs to be directed to technology, service business, and high quality education. Municipalities and civil servants of the region have to arrange regional planning so that it matches the needs of entrepreneurs and even entices enterprises to the region. The municipal borders should be changed if needed. The region is now responsible for the action and the results of the Konho clarifications should be utilized immediately (spring 2007). High quality housing services should be developed to remigration families and immigrants. In addition, labor services to enterprises should be further developed, not only limited to the South-Pirkanmaa region. The framework can be improved by producing foresight information about new industries and markets, and by developing the corporate register and regional marketing. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 7

10 1. Johdanto Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla. Tulevaisuudesta voidaan tuottaa kuvauksia mahdollisista kehityskuluista. Niiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa nykyhetkellä tehtävillä päätöksillä. Tehtävänä on varmistaa, että kaikki kuviteltavissa olevat vaihtoehdot otetaan huomioon, vaikka eri lähtökohtia ei pidettäisi kovin todennäköisinä tai haluttavina. Tulevaisuuden tutkimus tarkastelee asioita maapallon mittakaavassa, mutta tekee johtopäätöksiä usein hyvinkin yksilöidyn toimijan näkökulmasta. Tarkastelu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen yli perinteisen strategisen suunnittelun aikajänteen. Näin tehtävät päätökset ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen. Tässä työssä aikajänne ulottuu 20 vuoden päähän ja tarkastelun kohteena on Etelä-Pirkanmaan tulevaisuus siitä näkökulmasta, millainen toimintaympäristö alue on tulevaisuudessa nuorille. Asiasta esitetään useita vaihtoehtoja, sillä eri toimijoilla samalla alueellakin on usein erilaiset intressit ja eri perspektiivit katsoa asioita. Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat hahmottavat Etelä- Pirkanmaan aluetta kokonaisuutena vuoteen Lopputuloksena esitellään neljä erilaista vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan paitsi lähtökohdiltaan myös taloudellisilta kasvumahdollisuuksiltaan. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusskenaariot Kasvumahdollisuudet T Y I 1) Konho kerää kuljetukset Y II M T M Y II Y I 2) Tekniikka uudistaa yritykset Y I Y II M T 3) Palveluyrittäjyys nousuun Y I Y II M T 4) Kunnallinen saattohoito aika M = markkinat T = teknologia YI = virallinen yhteiskunta YII = kansalaisyhteiskunta Skenaariot rakennettin eri lähtökohdista, niin että yksi lähtee liikkeelle markkinoilta (M), yksi teknologiasta (T) ja kaksi yhteiskunnasta, toinen virallisesta (Y I) ja toinen kansalaisyhteiskunnasta (Y II). Vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia, vaan todella toteutuva tulevaisuus voi sisältää elementtejä kaikista skenaarioista. 8 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

11 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustyöryhmän istuntojen pohjalta laaditut neljä vaihtoehtoista skenaariota ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset 2) Tekniikka uudistaa yritykset 3) Palveluyrittäjyys nousuun 4) Kunnallinen saattohoito Skenaarioista 1) Konho kerää kuljetukset on markkinalähtöinen, kun taas skenaariot 3) Palveluyrittäjyys nousuun ja 4) Kunnallinen saattohoito ovat yhteiskuntalähtöisiä vaihtoehtoja. Skenaario 2) Tekniikka uudistaa yritykset on puolestaan teknologialähtöinen vaihtoehto. Skenaariot on rakennettu suodatinmallilla, mikä tarkoittaa sitä, että todellinen kehityskulku tapahtuu vasta sitten, kun kaikissa kolmessa näkökulmassa, markkinat, teknologia ja yhteiskunta, olosuhteet ovat suotuisat. Suodattimet kuvaavat skenaarioiden vaihtoehtoisia sisältömahdollisuuksia, ja ne muodostavat perustan skenaarioiden oletuksille, seurauksille ja mahdollisuuksille tai esteille. Teknologia (T) B to B -sovellukset teollisuuteen Markkinat (M) Markkinat kokonaisuutena Uudet teknologiat Innovaatiot Automaatio ecommerce einvoicing ebusiness ICTteknologiat Globaalit markkinat Bulkkia kaukana Bulkkia lähelle Lähimarkkinat Itämeren allas Radikaaliinnovaatiot Tuotteistetut palvelut Nicheä maailmalle Nicheä lähelle B to B -palveluihin Markkinat segmentoituna Yhteiskunta (Y) =virallinen, ennakoitava sopimusyhteiskunta Säädelty Yhteiskunta (Y) - epävirallinen- Säädelty Ylikansalliset sopimukset Aluepolitiikka Fundamentalismi Yhden asian liikkeet Globaali ylikansallinen Vapaa markkinatalous Itsenäinen päätöksenteko Paikallinen/ kansallinen Globaali ylikansallinen Kuluttajaliikkeet Open Source yhteisöt Kansalaisaktiivisuus Autonomiset persoonat Paikallinen/ kansallinen Vapaa Vapaa Seuraavilla sivuilla kunkin skenaarion sisältö kuvataan tarkemmin. Lisäksi tarkastellaan skenaarioiden uhkia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja vahvuuksia. Kunkin tulevaisuuskuvan osaamisen kehitystarpeet kuvataan myös hyökkävien ja puolustavien toimintavaihtoehtojen osalta. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 9

12 2.1. Konho kerää kuljetukset Lähtöoletukset: Syntyy yrittäjyyttä, joka nojaa uusiin liiketoimintaideoihin. Logistista etua opitaan täysmittaisesti käyttämään. Julkinen hallinto virtaviivaistuu ja mukautuu muutospaineisiin. Syntyy logistinen keskittymä ns. Konhon alueelle. Toimintojen volyymit ovat ennakoimattoman suuria. Venäjän vakaa kasvu jatkuu ja leviää Karjalaan. Seuraukset: Toijala Viiala vahvistuu alueena, mutta paineet ovat vielä isomman kaupungin syntyyn. Kansainvälistyminen vaikuttaa koulutukseen, joka uudistuu perusteellisesti. Huonekaluhalleja ja vastaavia kaupan suurhalleja syntyy seudulle. Talouden vahvistuminen ja yleinen houkuttelevuus lisääntyy. Asutus ja muu toiminta keskittyvät useisiin eri saarekkeisiin, mutta kasvaen. IT-ala vahvistuu yrityksinä ja koulutuksessa. Maaseutuyrittäjyyttä on vain rajallisesti ja sekin keskittyen. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Nuoret asuvat alueella, heidän työnsä on liikkuvaa ja statusorientoitunutta. Nuoret ovat kieli- ja kulttuuriosaajia, jotka muuttavat osaamisen liiketoiminnaksi. Nuoret ovat järjestelmäosaajia nykyaikaisessa logistiikkaverkossa. Syrjäytymisvaarassa ovat nuoret vailla kielitaitoa sekä atk- ja autonajokorttia. Menestyjiä ovat korkeatasoiset palvelualan osaajat. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Ammatti on brändi, osa nuoren imagoa, ei niinkään toimentulon lähde, esim. promotion assistant. Uuden liiketoiminnan johtaja. Tietoteknikko, tavarankäsittelijä. Kuljettaja, logistikko, kuriiripalvelu. Palvelusektori kokonaisuudessaan. 10 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

13 Soinnut vaihtuivat kaavoihin Musiikki oli Mikon ensirakkaus. Etenkin isoveljen levyhyllylle Mikko teki päivittäisiä tutkimusretkiä. Purukumipopin sijaan Mikko kuunteli ensisijaisesti punkkia. Ensimmäisen keikkansa Mikon ja kolmen muun pojan bändi Piraija heitti yläasteen kevätjuhlissa. Aplodit olivat railakkaat, ja Mikko tajusi haluavansa muusikoksi. Mikko omasi rocktähden elkeet myös lavan ulkopuolella. Pahimman kohun hän sai aikaan vetämällä itsenäisyyspäivänä koulun lipputankoon omat kalsarinsa. Liki viikoittain tukanväriä vaihtavan Mikon koulunkäynti olikin jatkuvaa kahnausta opettajien kanssa. Silti Mikko oli lahjakas oppilas, joka pärjäsi aineessa kuin aineessa. Haaveet rocktähteydestä varisivat bändin hajotessa abiturienttivuonna. Muut halusivat keskittyä kirjoituksiin, Mikko ei. Kirjoitukset soljuivat kuitenkin läpi kunnialla. Mikko elätti itsensä tekemällä satunnaisia muusikon töitä ja keikkaili suositun suomalaisen iskelmälaulajan kitaristina. Hän kiersi artistin ja bändin kanssa Suomea kahden vuoden ajan. Välittömästi kirjoitusten jälkeen hän oli pyrkinyt opiskelemaan, mutta pääsykokeet menivät tuolloin penkin alle. Akateemisen opinahjon sijaan tutuksi tulivat esiintymislavat ja keikkabussi. Kuten aina, hän oli varannut mukaan kirjoja unettomia öitä varten. Tällä kertaa hän oli ottanut mukaansa kasan vanhoja pitkän matematiikan kirjoja lukiosta. Niiden avulla hän kuvitteli tuudittavansa itsensä uneen nopeasti. Toisin kävi. Luettuaan pari sivua hän alkoi ratkoa tehtäviä. Jostakin syystä ne tuntuivat naurettavan helpoilta. Uni ei tullut, mutta ammatinvalintakysymys oli ratkaistu. Kun bussi kaarsi Valkeakoskelle, oli Mikko ratkaissut liki koko kirjan. Puoli vuotta myöhemmin hänet valittiin Tampereen yliopistoon lukemaan matematiikkaa täysillä pääsykoepisteillä. Intohimon kohde siirtyi musiikista matematiikkaan. Hän huomasi olevansa tässä harvinaisen lahjakas. Mikko valmistui maisteriksi kolmessa vuodessa. Lopputyönsä hän teki yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteisessä Logistics in the future -hankkeessa, jonka perimmäisenä tavoitteena oli uusien yritysideoiden synnyttäminen alati kasvavalle logistiikka-alalle. Mikon osuus oli uudenlaisen logistiikkavirtojen seurantamittarin valmistaminen. Hänen kehittämänsä laskukaavan avulla pystyttiin ennustamaan kuljetusten aikatauluja entistä tarkemmin. Projektissa selvitettiin satelliittikuvien avulla saatavien liikennevirtojen vaikutusta eri ajankohtina. Todennäköisyyksien ja monimutkaisten kaavojen avulla kehitettiin rekkojen navigaatiojärjestelmien reaaliaikaisuutta sekä kuljetusten suunnitelmallisuutta. Innovaatio oli merkittävä, sillä logistiikka-alan yritykset saavuttivat miljoonien eurojen kustannussäästöjä. Kuljetukset pystyttiin ajoittamaan entistä tarkemmin, mikä tietysti paransi oleellisesti kuljetusten tehokkuutta. Numeroiden ja työnteon lisäksi elämään mahtui myös lempeä, sillä Mikon ja projektinjohtajana toimivan Mariella Niemisen kemiat kohtasivat. Prosessi oli nopea, sillä ensisuudelmasta alttarille siirtymiseen ei kulunut kuin kolme viikkoa. Mariellasta leivottiin oikeutetusti perustetun yrityksen toimitusjohtaja, sillä diplomi-insinöörien ja matemaatikoiden maailmassa hänen sosiaalinen lahjakkuutensa ja neuvottelutaitonsa oli poikkeuksellista. Käytännössä Mariellan vastuualueisiin kuuluivat yrityksen asiakassuhteista ja markkinoinnista vastaaminen. Ohjelmakehitystyöstä puolestaan vastasi tutkimusryhmä kipparinaan Mikko. Yrityksen toimitilat sijoitettiin Akaan kaupunkiin Konhon alueelle, joka oli Etelä-Suomen merkittävimpiin kuuluva logistiikkakeskus. Entiset pellot olivat nyt täynnä huonekaluja vähittäistavarakaupan suurhalleja, jotka olivat saapuneet paikalle Akaan kasvavan väestön ja teollisuuden houkuttelemana. Myös Mikosta tuli paluumuuttaja, sillä perheen omaa työmatkaan käytettävää logistiikkaa petrattiin muuttamalla Akaaseen. Aluksi tutkimusryhmän työ koostui Skandinavian liikennevirtojen seuraamisesta, mutta sittemmin yritys keskittyi koko EU:n alueen logistiikkavirtojen kartoittamiseen. Erityisesti yrityksen tähtäimessä oli loistavia talouskasvulukuja viime vuosien aikana esittänyt Venäjä, joka oli kohonnut merkittävimmäksi kauppakumppaniksi. Mikon yritys oli mukana konsultin roolissa hankkeessa, jossa tehtiin rakentamispäätös Helsingistä suoraan Pietariin vievästä kuusikaistaisesta supermoottoritiestä. 15 vuoden aikana yritys on onnistunut saavuttamaan johtavan markkina-aseman, ja tällä hetkellä yrityksen palkkalistoille kuuluu yhteensä 40 henkilöä. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 11

14 2.1. Konho kerää kuljetukset Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat Vahvuudet Olemassa oleva rakenne (yhteydet, lyhyet etäisyydet, tilaa rakentaa uutta) Osaaminen, koulutuksen tuki, ennakointikyky Hallinnon rakenne Kansainvälisen kaupan osaaminen Heikkoudet Profiloituminen, uudistumiskyvyn puute Hajanainen intressipiiri Poliittisen päätöksenteon hitaus, verotus Alhainen riskinottokyky Poikittaisliikenteen puutteet Mahdollisuudet Toimivat, houkuttelevat lähialueet Kansainvälisten markkinoiden kasvu Uusien liiketoimintojen tuomat mahdollisuudet (palvelut & elämykset) Uusi yrittäjyys, nuorten muutto alueelle Uhkat Alueen taantuminen (hallinto & yritysjohto ei uusiudu) Epäterve alueiden kilpailu Ennakoimattomat säädökset Energian saanti ja kustannukset Pendelöinti 12 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

15 Toimintavaihtoehdot ja osaamisalueet Hyökkäävä toimintavaihtoehto: aggressiivinen, ennakoiva strategia, pioneeri Skenaario: - luovuus, kielitaito, tekniset taidot, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus I Konho kerää kuljetukset Puolustava toimintavaihtoehto: rauhallinen, sopeutuva strategia, seurailija - keskitasoinen ammattitaito - luotettavuus (palvelualan ammattitaito) ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 13

16 2.2. Tekniikka uudistaa yritykset Lähtöoletukset: Perinteinen teollisuus uudistuu ja uutta myös pienimuotoista teollisuutta syntyy sen liepeille. Saadaan aikaan menestyksellisiä teknologian sovellutushankkeita. Panostetaan koulutukseen, jonka ohjelma palvelee syntyviä tarpeita. Hallinto uudistuu verkottuen ja keventyen. Tamperetta opitaan käyttämään tiedon lähteenä. Seuraukset: UPM:n perilliset eli nykyiset teollisuusyritykset tunnetaan ja niitä arvostetaan. Väestön ikärakenteen taantuminen pysähtyy. Valkeakosken asema vahvistuu. Perinteiset ajattelumallit haastetaan. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Oppilaitosyhteistyö. Nuoret ryhtyvät yrittäjiksi heti valmistuttuaan. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö lisääntyy. Nuoret ovat kokeilunhaluisia kokeilijoita, jotka uudistavat olemassaolevaa liiketoimintaa. Nuorilta odotetaan prosessiasiantuntemusta. Nuorilta toivotaan teollista prosessiosaamista. Nuorten tehtävinä ovat tiedonhankinta, -hallinta ja -välittäminen. Nuorilta toivotaan kulttuuriosaamista. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Erikoistuva, verkottuva ja usealle palveluita tuottava nuori on menestyjä. Menettäjinä ovat ne, jotka eivät osaa tehdä kunnon laatua. Asiantuntija Prosessityöntekijä Myynti- tai markkinatyöntekijä Kouluttaja Tiedottaja Tietojohtaja Kehittäjä Yrittäjä 14 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

17 Kapteeni kentällä ja työssä Liisa Kukkulamminsalmi aiheutti ongelmia, tosin vain silkkipainossa ja sielläkin ainoastaan pitkän nimensä takia. Valkeakosken Hakassa pikkutytöstä asti pelannut Liisa oli oikeasti ongelmien vastakohta. Hän oli tyttö, josta kenenkään oli vaikea olla pitämättä. Hänen todistuksensa keskiarvo lähenteli kymmentä, hän oli urheilullinen ja kaiken lisäksi Liisalle oli suotu myös sosiaalisen kanssakäymisen lahjoja, jotka torjuivat tämänkaltaisiin ihmisiin niin monesti liitettäviä kateuden tuntoja. Liisan laji oli jalkapalloilu, jota hän pelasi isoveljensä kanssa jo ollessaan vaahtosammuttimen kokoinen. Joukkueessa hänen pelipaikakseen vakiintui keskikenttä, ja kapteenin nauha olikin eräänlainen kunnianosoitus hänen pelisilmästään ja pelinlukutaidostaan. Hän ei ollut ikinä maalihai, vaan pikemminkin pelinrakentaja, joka tarjosi muille herkullisia keskityspalloja. Hän oli joukkuepelaaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Joku sanoikin joskus, että hänen ainoa puutteensa kentällä oli se, ettei hän osannut tuulettaa omille suorituksilleen tarpeeksi. Hänen kaveripiirinsä koostui suurimmaksi osaksi jalkapalloilijoista. Etenkin parhaat ystävät, Kaisa ja Satu, muodostivat yhdessä Liisan kanssa tyttötrion, joka liikkui yhdessä käytännössä koko ajan. Nurmikentän ja koulun lisäksi Liisan ahkeruus jatkui työelämässä. Hän meni kesätöihin paikalliseen kartonkitehtaaseen ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana. Opiskellessaan Tietotien ammattikorkeakoulussa tuotantotaloutta hän pääsi kesäisin näyttämään kyntensä myös vuoromestarina. Hänen kesätöitään jatkettiin joka vuosi syyskuuhun asti. Myös lopputyönsä hän teki tilaustyönä tehtaalle. Perinteinen teollisuus oli kovassa iskussa, ja vielä vuosituhannen alussa keskustelua herättäneet irtisanomispäätökset tuntuivat nyttemmin kummallisilta. Perinteisen teollisuuden oheen oli noussut myös uutta, teollisuutta tukevaa yrittäjyyttä. Kasvuvetureina toimivat erityisesti Holmin alue sekä kampusalue yrityspuistoineen. Yrittäjyys oli Liisalle tuttu myös koulusta, sillä se oli kuulunut opintovaatimuksiin jo yläasteella. Vaikka hän tiesikin, ettei kyseessä ollut helpoin mahdollinen uravaihtoehto, oli hän aina pitänyt korvansa ja silmänsä auki siihen suuntaan. Etenkin yrittäjyyden tuoma vapaus kiinnosti Liisaa. Osaamista ja mielenkiintoa tukivat myös ammattikorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineopinnot. Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä syntyi erään cup-ottelun jälkeisessä saunaillassa, jossa hän, lääkäriksi itsensä lukenut Kaisa ja bioteknologiaa opiskellut Satu puhelivat tulevaisuudesta. Jossain vaiheessa turinoissa päädyttiin nanoteknologiaan alati kasvavaan teollisuudenalaan. Vaikka Liisan oma tietämys nanoteknologiasta oli rajoittunut, tunsi hän alalla olevan mahdollisuuksia. Niistä näistä alkanut keskustelu johti vuotta myöhemmin uuden yrityksen syntymiseen. Ensimmäiset sopimuksensa naiskolmikon perustama yritys solmi kampusalueella sijaitsevan yrityspuiston yrittäjien kanssa. Kyseessä oli tilaustutkimus, jossa tuore yritys kartoitti asiakasyrityksilleen potentiaalisia nanoteknologiaan liittyviä terveysuhkia. Muutenkin alaan liittyvien turvallisuus ja terveyskysymysten selvittäminen kiinnosti asiakkaita ja kysyntää riitti. Siinä missä Kaisa ja Satu toivat yritykseen biologista ja lääketieteellistä osaamista, oli Liisan vastuulla työ- ja opiskeluelämässään saavuttama prosessiosaaminen ja koordinaatiotaito. Yhteistyö oli saumatonta alusta lähtien. Työtä tehtiin aluksi etätyönä, ja käytännössä yrityksen toimisto sijaitsi kovalevyillä ja reissasi energisten yrittäjien mukana kannettavissa tietokoneissa. Vuotta myöhemmin hyvän startin saanut yritys hankki omat toimitilat tutulta kampusalueelta, joka oli kasvanut yli neliön toimistokompleksiksi. Ilman yhteiskunnan ja EU:n merkittävää tukea uusien yrittäjien tukemiseen heidän yrityksensä olisi voinut jäädä pelkäksi puheeksi, sillä käynnistyvä nanoteknologian yritys tarvitsi runsaasti alkupääomaa. Satsaus tulevaisuuteen oli yhteiskunnan kannalta kannattava sijoitus, sillä nyttemmin yritys kuuluu Valkeakosken suurimpiin veronmaksajiin. Yritys tekee kiinteää yhteistyötä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kupeeseen syntyneen bioteollisen yrityskeskuksen kanssa. Vuoden naisyrittäjäpalkinnolla jo viiden ensimmäisen vuoden jälkeen palkittu yritys on onnistunut laajentamaan toimintojansa runsaasti. Vuonna 2026 palkkalistoilla oli 40 vakituista työntekijää sekä saman verran projektityöntekijöitä. Jalkapallo kiinnostaa edelleen. Nykyisin Liisa toimii entisen joukkueensa juniorivalmentajana. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 15

18 2.2. Tekniikka uudistaa yritykset Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat Vahvuudet Teollinen historia Asenteet valmiit Vanha teollisuusympäristö soveltuu uudelle Vanhat rakenteet pysyvät Lupaprosessi Heikkoudet Panostuksen (raha) saanti toteutukseen Nykytuottavuuden parantamiseen iso kynnys Uusi teollisuus ei sovellu vanhaan teollisuusympäristöön Teoreettinen osaaminen Mahdollisuudet Opetuspaperikone Koulutus uudistuu yleispätevämmäksi EU:n pilotit Muuttovoittoa, nuoria Alihankintayritykset joustavia Verkostoituminen Uhkat Uusi tuotannon ulosliputus tulevaisuudessa Ei saada riittävää elinkeinojen kirjoa Ei sittenkään työllistä Monoliittisuus 16 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

19 Toimintavaihtoehdot ja osaamisalueet Hyökkäävä toimintavaihtoehto: aggressiivinen, ennakoiva strategia, pioneeri Skenaario: kilpailijan tunteminen, verkottuminen, ansaintalogiikka, ydinbisnes, kouluttautuminen II Tekniikka uudistaa yritykset Puolustava toimintavaihtoehto: rauhallinen, sopeutuva strategia, seurailija - Kuntasidonnaista, menestystuotteella kustannus huonommille. - Ei luovu mistään. Toimii yksin. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 17

20 2.3. Palveluyrittäjyys nousuun Lähtöoletukset: Maaseutuyrittäjyys kasvaa ja saa myös uusia muotoja osittain EU:n tukipolitiikan avulla. Matkailu kasvaa merkittäväksi työllistäjäksi. Maakunnallinen kulttuuri koetaan tärkeäksi ja sen palveluita kehitetään. Luonnonarvoja korostetaan. Hallinnon integraatio etenee näistä lähtökohdista. Tamperetta ja myös Valkeakoskea siedetään vain välttämättömän verran. Seuraukset: Teollisuus jatkaa taantumistaan. Ikärakenne keskuksissa taantuu. Maaseutuasumisen mallia kehitetään. Maakunnan kasvun painopiste siirtyy etelään. Palvelusta rakennetaan alueelle omaleimainen brändi. Statusta saadaan iäkkäiden kuuluisuuksien palvelusta. (Gerassic Park) Nuorten rooli tässä skenaariossa: Menestyjinä ovat kielitaitoiset, palveluhenkiset maaseutuyrittäjät. Kohderyhmänä ovat kansainväliset matkailijat ja ikäihmiset. Menettäjiä ovat ne, jotka määrittelevät ikäihmiset kapeasti mummoiksi. Erikoistuneen koulutuksen valinta Palvelukulttuurin luominen Kansainvälisyys ja kielitaito, työssä oppiminen, henkinen joustavuus Kulttuurin ja liiketoiminnan yhdistäminen Luonnonvarojen ja liiketoiminnan yhdistäminen Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Matkailualan moniosaaja, käteväkätinen mökkitalkkari, elämysyrittäjä Asiantuntija/etätyö Kauppa ja markkinointi Hoivatyön ammattiosaaja Paikallis- ja aluehallinto 18 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys 15.10.2010 Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys Toimintaympäristön muutoshaasteet Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat lukuisat tekijät. Kaupunkien

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta 20.9.2011 Loppuraportin julkistamistilaisuus Hanna Tuohimaa, Laura Haapola, Pekka Kauppi, Jyrki Kettunen, Susanna Kivelä, Jukka Laitinen ja Tarja Meristö Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Finland

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Muutos, kasvu, kuntoutuminen

Muutos, kasvu, kuntoutuminen P Ä Ä K I R J O I T U S Asko Apukka ja Veijo Notkola Muutos, kasvu, kuntoutuminen Lähes kaikissa kokouksissa ja seminaareissa pidetyissä puheenvuoroissa kuntoutukselta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot