ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT"

Transkriptio

1 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

2

3 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Elämän eväänä yrittäjyys Tarja Meristö, Jyrki Kettunen ja Jukka Laitinen 2006.

4 Sisällysluettelo Sanasto 3 Esipuhe 5 Tiivistelmä 6 Summary 7 1. Johdanto 8 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Konho kerää kuljetukset Tekniikka uudistaa yritykset Palveluyrittäjyys nousuun Kunnallinen saattohoito Tulevaisuuskuvien arviointi ja suositukset Prosessi ja osallistujat 31 Copyright: ISBN-numero: Kaaviot: Julkaisija: Ulkoasu, taitto ja piirrokset: Viestintätoimisto Tulus Oy Painatus: 2 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

5 Sanasto tekstissä esiintyvistä ehkä oudommista käsitteistä ankkuri = se, millä kiinnitytään johonkin ( esim. juuret alueella) B to B = Business to Business; arvoketjussa liiketoimintaa toiselle yritykselle tai jatkojalostajalle tekevä toimija. Asiakkaana on siis toinen yritys, ei loppukuluttaja. bulkki = massatuotannolla tehtävä hyödyke, joka on kaikille sama kohderyhmästä riippumatta. case = esimerkkitapaus dynamo = se, millä saadaan voimaa pyöritykseen ( esim. alueen työpaikat) ebusiness = Internetissä tapahtuva liiketoiminta, jonka liiketoimintamalli perustuu sähköiseen palveluverkostoon ecommerce = Internetissä tehtävä kauppa einvoicing = Internetissä tapahtuva laskutus globaali monitorointi = maailmanlaajuinen toimintaympäristön muutostekijöiden tarkkailu ICT = tieto- ja tiedonvälitys teknologiat, so. ohjelmoinnin, tiedonsiirron ja laitevalmistuksen teknologiat. integraatio = yhdentyminen KIBS = palvelualat, joiden liiketoiminta perustuu tiedon jalostukseen (Knowledge Intensive Business Service) magneetti = vetovoima ( esim. alueen maine, koulutusmahdollisudet) metaliklusteri = yritykset, jotka jalostavat metallia tai palvelevat metalli- ja konetuotteita tekeviä yrityksiä monoliittisuus = yhdenmukainen ja jakamaton; ajattelussa: ei ole vaihtoehdoille tilaa niche = valituille kohderyhmille tehtävä erityishyödyke, joka ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet open source -yhteisöt = avoimet kehittäjäyhteisöt, jotka toimivat tavallisesti verkossa ja joihin on vapaa pääsy. (esim. Linux) pendelöinti = työssäkäynti päivittäin jollakin toisella kuin asuinpaikkakunnalla PESTE = toimintaympäristön muutostekijöiden kartoituksessa käytettävä luokitus, joka ottaa huomioon poliittiset (P), ekonomiset (E), sosiaaliset (S), teknologiset (T), ja ekologiset (E) muutokset ja muutosten mahdolliset lähteet; monialainen ja monitieteinen luokitusperusta, joka varmistaa kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat. PK-yritykset = pienet ja keskisuuret yrityset skenaario = tulevaisuuden käsikirjoitus, joka luonnostelee tulevaisuuden vaihtoehtoiset, mahdolliset maailmat (= näytelmän kulissit) sekä askeleet, miten tulevaisuuteen voidaan edetä (= näyttämö + näyttelijöiden teot). SWOT = analyysikehikko, jolla kartoitetaan toimintaympäristön uhkat ja mahdollisuudet (threats, opportunities) ja oman toiminnan heikkoudet ja vahvuudet (weaknesses, strenghts). T & K -palvelut, -osaaminen = tutkimus- ja kehitystoiminnan palvelut ja osaaminen ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 3

6 4 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

7 Esipuhe Mediassa nousevat esille trendit, joissa usein toistuvat käsitteet ovat globalisoituminen, väestön ikääntyminen, kiinailmiön viemät työpaikat, hyvinvointiyhteiskunnan hiipuminen ja kuntatalouden vaikeudet. Alueiden ja verkostojen välillä käydään kilpailua osaajista: asukkaista, työvoimasta, veronmaksajista, innovaattoreista, nuorista, kokemusta omaavista, yrittäjistä... Lista on loputon. Tarpeet ovat moninaiset, ja kilpailu on maailmanlaajuista. Etelä-Pirkanmaa on lähellä isoja kasvukeskuksia oleva alue, joka on perinteisesti rakentanut hyvinvointinsa etupäässä teollisuuden ympärille. Alue suuntautuu substanssiosaamiseen, ja alueella elää vahvasti oletus, että nykyiset toimialat ja ehkä toimijatkin säilyvät. Vähemmän huomiota on alueella saanut rakenneosaaminen eli innovaatioita tukeva, sen esteitä poistava sekä osaamisen laajempaan hyväksikäyttöä edistävä osaaminen. Prosessiosaaminen eli kysymys siitä, miten inhimillinen panos saadaan irti, on alueella myöskin vielä vailla huomiota. Nuoren polven kannalta tilanne on vähemmän suotuisa, sillä juuri prosessiosaaminen pitää sisällään uusien avausten mahdollisuuden, ne eivät synny nykyistä tietoa toistaen ja hallinnoiden. Keväällä 2006 toteutetussa Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustarkasteluissa on syvennytty myös alueen mahdollisuuksia kaventaviin ajattelumalleihin, ns. tabuihin. Kaikki, mihin liittyy menettämisen pelkoa, todellista tai kuviteltua, ovat mahdollisia tabuja. Työryhmän ajatuksien perusteella tehdyn PESTE-analyysin avulla kuvattuna alueen tabuja ovat seuraavat: Poliittisia tabuja: kuntien liittoutumattomuus, päättäjien ukkoutuminen, poliittisen johtamisen vajavaisuus, todellinen yhteistyön puuttuminen eri toimijoiden välillä, heikko luottamus poliitikkoihin, kansalaissodan vaikutukset Ekonomisia tabuja: puunjalostusteollisuuden tulevaisuus, yrittäjyyden passiivinen vastustaminen, globalisaation vaikutukset Sosiaalisia tabuja: yksilön omavastuu, lukio/ammattioppilaitos -juopa, oman kunnan palvelut aina parhaat. Alueella on uskomus, että ihmisillä on vakaa ja pitkä leipä tehtaista tai kuntien palveluksesta. Teknologisia tabuja: Vahva teknologinen osaaminen puuttuu. Yhteiskunta luottaa liikaa teknologiaan, vaikka toisaalta tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ei hyödynnetä. Nopeat tietoliikenneyhteydet yrityksiin ja koteihin. Ekologisia tabuja: huonosti hoidetut pihat ja ympäristöt. Ympäristödirektiivejä noudatetaan sokeasti tai toisaalta käytetään väärin. Toteutettu tulevaisuustyö tuotti alueelle neljä vaihtoehtoisia skenaarioita. Niiden mukaiseen menestykselliseen lopputulokseen päästään vain, jos tabuista uskalletaan puhua ja tarpeen mukaan luopua. Alueella on mahdollisuuksia, on resursseja, on kontakteja se, mitä eniten tarvitaan, on innostus lähteä heti liikkeelle rohkeasti hullujenkin ideoiden kanssa ja tempaista koko seutu mukaan positiiviseen kierteeseen. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusanalyysin laativat yritysfuturologi, tutkimusjohtaja Tarja Meristö, CoFi ja professori Jyrki Kettunen, DaWo Oy. Työhön osallistuivat tutkija Jukka Laitinen sekä alueellinen työryhmä. Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita aktiivisuudesta ja innovatiivisuudesta. Valkeakoskella Projektipäällikkö Katriina Huvi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Elämän eväänä yrittäjyys -hanke Toimitusjohtaja Raimo Koskela Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 5

8 Tiivistelmä Muiden seutukuntien tavoin Etelä-Pirkanmaa joutuu sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joista yhä suurempi osa tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Jotta muutoksiin osataan ajoissa reagoida, on tärkeä pohtia toimintavaihtoehtoja eri olosuhteissa hyvissä ajoin. Etelä- Pirkanmaan tulevaisuus -analyysissa kartoitettiin tulevaisuutta seuraavan 20 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena oli tuottaa alueelle pitkän aikavälin strategiavaihtoehtojen pohjaksi perusteltuja näkemyksiä, joita kukin toimija voi hyödyntää omassa työssään. Näkökulmana oli erityisesti alueen tulevaisuus siitä näkökulmasta, millaisen asuin- ja työympäristön Etelä-Pirkanmaa pystyy tarjoamaan nuorille ja millainen vaihtoehto yrittäjyys voisi nuorille alueella olla. Tulevaisuusanalyysi toteutettiin osana Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallinnoimaa Elämän eväänä yrittäjyys -hanketta, joka on Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Analyysin loppuraportti julkistettiin Tulevaisuustyöryhmä muodostui alueen toimijoista kootusta joukosta, jonka vetäjinä toimivat yritysfuturologit Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö. Hankkeeseen liittyvän www-kyselyn toteutukseen ja loppuraportin laadintaan osallistui myös tutkija Jukka Laitinen. Työn tuloksena tuotettiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa eli skenaariota, jotka ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset nuori, statusorientoitunut ja brändihakuinen osaaja 2) Tekniikka uudistaa yritykset nuori, kokeilunhaluinen teollisten prosessien osaaja 3) Palveluyrittäjyys nousuun nuori, palveluhenkinen, kielitaitoinen monialayrittäjä 4) Kunnallinen saattohoito nuori, yrittäjähenkinen mökkitalkkari tai hoivaosaaja Tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi aluetta on kehitettävä aktiivisesti mm. seuraavilla tavoilla: Yrittäjien on yhdistettävä voimansa ja ilmaistava tarpeensa sekä kehitettävä omaa toimintaansa mm. investoimalla uuteen tekniikkaan ja toimintojensa digitalisointiin käyttämällä T & K -palveluita ja verkottumalla kansainvälisesti sekä muiden yritysten että oppilaitosten kanssa. Olennaista on, että yrittäjät rekrytoivat alueen ulkopuolelta eivätkä rajoitu toimimaan vain alueen puitteissa. Alueen oppilaitosten on kehitettävä yrittäjäkoulutusta ja -kasvatusta yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kanssa, ja alueella on suunnattava koulutusta eri skenaarioiden varalta mm. tekniikkaan ja palveluliiketoiminnan johtamiseen ja korkeatasoiseen koulutukseen. Alueen kuntien ja virkamiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että seudullinen kaavoitus saadaan vastaamaan yrittäjien tarpeita ja houkuttelemaan yrityksiä alueelle. Tarvittaessa pitää olla valmis muuttamaan kuntarajoja. Nyt on niin sanotusti pallo seutukunnalla, ja Konhon selvitystyön tulokset pitää yksinkertaisesti ottaa heti käyttöön (kevät 2007!). Alueella on kehitettävä kilpailukyisiä asumispalveluita paluumuuttajaperheille ja maahanmuuttajille sekä panostettava yrittäjien työvoimapalveluihin laajemminkin kuin vain alueelta. Puitteita voidaan parantaa tuottamalla ennakointitietoa uusista aloista ja markkinoista sekä kehittämällä mm. yritysrekisteriä ja seudullista markkinointia. 6 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

9 Summary Like other regions in Finland, South-Pirkanmaa will have to adapt to changes in operational environment of which more and more are coming from outside the Finnish borders. Hence, it is important to well in advance consider alternative course of actions in different environments in order to respond to changes in time. In the Future of South-Pirkanmaa -project the forthcoming 20 years were analysed. The goal was to create justifiable views as basis for long-run strategy alternatives for the area that each actor could exploit in their own work. The standpoint of the project was especially the future of South-Pirkanmaa as a living and working environment from the young people s point of view and how they see entrepreneurship in the future. The project was carried out and the final report was published The working group consisted of different actors representing the South-Pirkanmaa region and it was managed by corporate futurologists Jyrki Kettunen and Tarja Meristö. Researcher Jukka Laitinen took part in implementing an Internet-survey and preparing the final report. As a result of the project, four alternative futures, i.e. scenarios, were created: 1) Konho coordinates transportation young, status-orientated and brand-striven 2) Technique renews the corporations young inquisitive expert in industrial processes 3) Service entrepreneurship booming young, service-oriented, language proficient, multi-industrial entrepreneur 4) Municipal terminal treatment young, entrepreneurial janitor or expert in nursing services To guarantee success in the future, it is important to develop the region actively, for instance in the following manner: Entrepreneurs will have to combine their efforts, express their needs and develop their business operations, e.g. by investing in modern technique, using R&D services and networking internationally with other enterprises and educational institutions. It is essential that entrepreneurs also recruit from outside the region instead of only locally. Educational institutions of the region have to develop the education of entrepreneurs together with entrepreneur organizations and municipalities. In the case of alternative scenarios, education also needs to be directed to technology, service business, and high quality education. Municipalities and civil servants of the region have to arrange regional planning so that it matches the needs of entrepreneurs and even entices enterprises to the region. The municipal borders should be changed if needed. The region is now responsible for the action and the results of the Konho clarifications should be utilized immediately (spring 2007). High quality housing services should be developed to remigration families and immigrants. In addition, labor services to enterprises should be further developed, not only limited to the South-Pirkanmaa region. The framework can be improved by producing foresight information about new industries and markets, and by developing the corporate register and regional marketing. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 7

10 1. Johdanto Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla. Tulevaisuudesta voidaan tuottaa kuvauksia mahdollisista kehityskuluista. Niiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa nykyhetkellä tehtävillä päätöksillä. Tehtävänä on varmistaa, että kaikki kuviteltavissa olevat vaihtoehdot otetaan huomioon, vaikka eri lähtökohtia ei pidettäisi kovin todennäköisinä tai haluttavina. Tulevaisuuden tutkimus tarkastelee asioita maapallon mittakaavassa, mutta tekee johtopäätöksiä usein hyvinkin yksilöidyn toimijan näkökulmasta. Tarkastelu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen yli perinteisen strategisen suunnittelun aikajänteen. Näin tehtävät päätökset ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen. Tässä työssä aikajänne ulottuu 20 vuoden päähän ja tarkastelun kohteena on Etelä-Pirkanmaan tulevaisuus siitä näkökulmasta, millainen toimintaympäristö alue on tulevaisuudessa nuorille. Asiasta esitetään useita vaihtoehtoja, sillä eri toimijoilla samalla alueellakin on usein erilaiset intressit ja eri perspektiivit katsoa asioita. Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat hahmottavat Etelä- Pirkanmaan aluetta kokonaisuutena vuoteen Lopputuloksena esitellään neljä erilaista vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan paitsi lähtökohdiltaan myös taloudellisilta kasvumahdollisuuksiltaan. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuusskenaariot Kasvumahdollisuudet T Y I 1) Konho kerää kuljetukset Y II M T M Y II Y I 2) Tekniikka uudistaa yritykset Y I Y II M T 3) Palveluyrittäjyys nousuun Y I Y II M T 4) Kunnallinen saattohoito aika M = markkinat T = teknologia YI = virallinen yhteiskunta YII = kansalaisyhteiskunta Skenaariot rakennettin eri lähtökohdista, niin että yksi lähtee liikkeelle markkinoilta (M), yksi teknologiasta (T) ja kaksi yhteiskunnasta, toinen virallisesta (Y I) ja toinen kansalaisyhteiskunnasta (Y II). Vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia, vaan todella toteutuva tulevaisuus voi sisältää elementtejä kaikista skenaarioista. 8 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

11 2. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuskuvat Etelä-Pirkanmaan tulevaisuustyöryhmän istuntojen pohjalta laaditut neljä vaihtoehtoista skenaariota ovat seuraavat: 1) Konho kerää kuljetukset 2) Tekniikka uudistaa yritykset 3) Palveluyrittäjyys nousuun 4) Kunnallinen saattohoito Skenaarioista 1) Konho kerää kuljetukset on markkinalähtöinen, kun taas skenaariot 3) Palveluyrittäjyys nousuun ja 4) Kunnallinen saattohoito ovat yhteiskuntalähtöisiä vaihtoehtoja. Skenaario 2) Tekniikka uudistaa yritykset on puolestaan teknologialähtöinen vaihtoehto. Skenaariot on rakennettu suodatinmallilla, mikä tarkoittaa sitä, että todellinen kehityskulku tapahtuu vasta sitten, kun kaikissa kolmessa näkökulmassa, markkinat, teknologia ja yhteiskunta, olosuhteet ovat suotuisat. Suodattimet kuvaavat skenaarioiden vaihtoehtoisia sisältömahdollisuuksia, ja ne muodostavat perustan skenaarioiden oletuksille, seurauksille ja mahdollisuuksille tai esteille. Teknologia (T) B to B -sovellukset teollisuuteen Markkinat (M) Markkinat kokonaisuutena Uudet teknologiat Innovaatiot Automaatio ecommerce einvoicing ebusiness ICTteknologiat Globaalit markkinat Bulkkia kaukana Bulkkia lähelle Lähimarkkinat Itämeren allas Radikaaliinnovaatiot Tuotteistetut palvelut Nicheä maailmalle Nicheä lähelle B to B -palveluihin Markkinat segmentoituna Yhteiskunta (Y) =virallinen, ennakoitava sopimusyhteiskunta Säädelty Yhteiskunta (Y) - epävirallinen- Säädelty Ylikansalliset sopimukset Aluepolitiikka Fundamentalismi Yhden asian liikkeet Globaali ylikansallinen Vapaa markkinatalous Itsenäinen päätöksenteko Paikallinen/ kansallinen Globaali ylikansallinen Kuluttajaliikkeet Open Source yhteisöt Kansalaisaktiivisuus Autonomiset persoonat Paikallinen/ kansallinen Vapaa Vapaa Seuraavilla sivuilla kunkin skenaarion sisältö kuvataan tarkemmin. Lisäksi tarkastellaan skenaarioiden uhkia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja vahvuuksia. Kunkin tulevaisuuskuvan osaamisen kehitystarpeet kuvataan myös hyökkävien ja puolustavien toimintavaihtoehtojen osalta. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 9

12 2.1. Konho kerää kuljetukset Lähtöoletukset: Syntyy yrittäjyyttä, joka nojaa uusiin liiketoimintaideoihin. Logistista etua opitaan täysmittaisesti käyttämään. Julkinen hallinto virtaviivaistuu ja mukautuu muutospaineisiin. Syntyy logistinen keskittymä ns. Konhon alueelle. Toimintojen volyymit ovat ennakoimattoman suuria. Venäjän vakaa kasvu jatkuu ja leviää Karjalaan. Seuraukset: Toijala Viiala vahvistuu alueena, mutta paineet ovat vielä isomman kaupungin syntyyn. Kansainvälistyminen vaikuttaa koulutukseen, joka uudistuu perusteellisesti. Huonekaluhalleja ja vastaavia kaupan suurhalleja syntyy seudulle. Talouden vahvistuminen ja yleinen houkuttelevuus lisääntyy. Asutus ja muu toiminta keskittyvät useisiin eri saarekkeisiin, mutta kasvaen. IT-ala vahvistuu yrityksinä ja koulutuksessa. Maaseutuyrittäjyyttä on vain rajallisesti ja sekin keskittyen. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Nuoret asuvat alueella, heidän työnsä on liikkuvaa ja statusorientoitunutta. Nuoret ovat kieli- ja kulttuuriosaajia, jotka muuttavat osaamisen liiketoiminnaksi. Nuoret ovat järjestelmäosaajia nykyaikaisessa logistiikkaverkossa. Syrjäytymisvaarassa ovat nuoret vailla kielitaitoa sekä atk- ja autonajokorttia. Menestyjiä ovat korkeatasoiset palvelualan osaajat. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Ammatti on brändi, osa nuoren imagoa, ei niinkään toimentulon lähde, esim. promotion assistant. Uuden liiketoiminnan johtaja. Tietoteknikko, tavarankäsittelijä. Kuljettaja, logistikko, kuriiripalvelu. Palvelusektori kokonaisuudessaan. 10 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

13 Soinnut vaihtuivat kaavoihin Musiikki oli Mikon ensirakkaus. Etenkin isoveljen levyhyllylle Mikko teki päivittäisiä tutkimusretkiä. Purukumipopin sijaan Mikko kuunteli ensisijaisesti punkkia. Ensimmäisen keikkansa Mikon ja kolmen muun pojan bändi Piraija heitti yläasteen kevätjuhlissa. Aplodit olivat railakkaat, ja Mikko tajusi haluavansa muusikoksi. Mikko omasi rocktähden elkeet myös lavan ulkopuolella. Pahimman kohun hän sai aikaan vetämällä itsenäisyyspäivänä koulun lipputankoon omat kalsarinsa. Liki viikoittain tukanväriä vaihtavan Mikon koulunkäynti olikin jatkuvaa kahnausta opettajien kanssa. Silti Mikko oli lahjakas oppilas, joka pärjäsi aineessa kuin aineessa. Haaveet rocktähteydestä varisivat bändin hajotessa abiturienttivuonna. Muut halusivat keskittyä kirjoituksiin, Mikko ei. Kirjoitukset soljuivat kuitenkin läpi kunnialla. Mikko elätti itsensä tekemällä satunnaisia muusikon töitä ja keikkaili suositun suomalaisen iskelmälaulajan kitaristina. Hän kiersi artistin ja bändin kanssa Suomea kahden vuoden ajan. Välittömästi kirjoitusten jälkeen hän oli pyrkinyt opiskelemaan, mutta pääsykokeet menivät tuolloin penkin alle. Akateemisen opinahjon sijaan tutuksi tulivat esiintymislavat ja keikkabussi. Kuten aina, hän oli varannut mukaan kirjoja unettomia öitä varten. Tällä kertaa hän oli ottanut mukaansa kasan vanhoja pitkän matematiikan kirjoja lukiosta. Niiden avulla hän kuvitteli tuudittavansa itsensä uneen nopeasti. Toisin kävi. Luettuaan pari sivua hän alkoi ratkoa tehtäviä. Jostakin syystä ne tuntuivat naurettavan helpoilta. Uni ei tullut, mutta ammatinvalintakysymys oli ratkaistu. Kun bussi kaarsi Valkeakoskelle, oli Mikko ratkaissut liki koko kirjan. Puoli vuotta myöhemmin hänet valittiin Tampereen yliopistoon lukemaan matematiikkaa täysillä pääsykoepisteillä. Intohimon kohde siirtyi musiikista matematiikkaan. Hän huomasi olevansa tässä harvinaisen lahjakas. Mikko valmistui maisteriksi kolmessa vuodessa. Lopputyönsä hän teki yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteisessä Logistics in the future -hankkeessa, jonka perimmäisenä tavoitteena oli uusien yritysideoiden synnyttäminen alati kasvavalle logistiikka-alalle. Mikon osuus oli uudenlaisen logistiikkavirtojen seurantamittarin valmistaminen. Hänen kehittämänsä laskukaavan avulla pystyttiin ennustamaan kuljetusten aikatauluja entistä tarkemmin. Projektissa selvitettiin satelliittikuvien avulla saatavien liikennevirtojen vaikutusta eri ajankohtina. Todennäköisyyksien ja monimutkaisten kaavojen avulla kehitettiin rekkojen navigaatiojärjestelmien reaaliaikaisuutta sekä kuljetusten suunnitelmallisuutta. Innovaatio oli merkittävä, sillä logistiikka-alan yritykset saavuttivat miljoonien eurojen kustannussäästöjä. Kuljetukset pystyttiin ajoittamaan entistä tarkemmin, mikä tietysti paransi oleellisesti kuljetusten tehokkuutta. Numeroiden ja työnteon lisäksi elämään mahtui myös lempeä, sillä Mikon ja projektinjohtajana toimivan Mariella Niemisen kemiat kohtasivat. Prosessi oli nopea, sillä ensisuudelmasta alttarille siirtymiseen ei kulunut kuin kolme viikkoa. Mariellasta leivottiin oikeutetusti perustetun yrityksen toimitusjohtaja, sillä diplomi-insinöörien ja matemaatikoiden maailmassa hänen sosiaalinen lahjakkuutensa ja neuvottelutaitonsa oli poikkeuksellista. Käytännössä Mariellan vastuualueisiin kuuluivat yrityksen asiakassuhteista ja markkinoinnista vastaaminen. Ohjelmakehitystyöstä puolestaan vastasi tutkimusryhmä kipparinaan Mikko. Yrityksen toimitilat sijoitettiin Akaan kaupunkiin Konhon alueelle, joka oli Etelä-Suomen merkittävimpiin kuuluva logistiikkakeskus. Entiset pellot olivat nyt täynnä huonekaluja vähittäistavarakaupan suurhalleja, jotka olivat saapuneet paikalle Akaan kasvavan väestön ja teollisuuden houkuttelemana. Myös Mikosta tuli paluumuuttaja, sillä perheen omaa työmatkaan käytettävää logistiikkaa petrattiin muuttamalla Akaaseen. Aluksi tutkimusryhmän työ koostui Skandinavian liikennevirtojen seuraamisesta, mutta sittemmin yritys keskittyi koko EU:n alueen logistiikkavirtojen kartoittamiseen. Erityisesti yrityksen tähtäimessä oli loistavia talouskasvulukuja viime vuosien aikana esittänyt Venäjä, joka oli kohonnut merkittävimmäksi kauppakumppaniksi. Mikon yritys oli mukana konsultin roolissa hankkeessa, jossa tehtiin rakentamispäätös Helsingistä suoraan Pietariin vievästä kuusikaistaisesta supermoottoritiestä. 15 vuoden aikana yritys on onnistunut saavuttamaan johtavan markkina-aseman, ja tällä hetkellä yrityksen palkkalistoille kuuluu yhteensä 40 henkilöä. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 11

14 2.1. Konho kerää kuljetukset Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat Vahvuudet Olemassa oleva rakenne (yhteydet, lyhyet etäisyydet, tilaa rakentaa uutta) Osaaminen, koulutuksen tuki, ennakointikyky Hallinnon rakenne Kansainvälisen kaupan osaaminen Heikkoudet Profiloituminen, uudistumiskyvyn puute Hajanainen intressipiiri Poliittisen päätöksenteon hitaus, verotus Alhainen riskinottokyky Poikittaisliikenteen puutteet Mahdollisuudet Toimivat, houkuttelevat lähialueet Kansainvälisten markkinoiden kasvu Uusien liiketoimintojen tuomat mahdollisuudet (palvelut & elämykset) Uusi yrittäjyys, nuorten muutto alueelle Uhkat Alueen taantuminen (hallinto & yritysjohto ei uusiudu) Epäterve alueiden kilpailu Ennakoimattomat säädökset Energian saanti ja kustannukset Pendelöinti 12 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

15 Toimintavaihtoehdot ja osaamisalueet Hyökkäävä toimintavaihtoehto: aggressiivinen, ennakoiva strategia, pioneeri Skenaario: - luovuus, kielitaito, tekniset taidot, sosiaaliset taidot, palvelualttius, joustavuus I Konho kerää kuljetukset Puolustava toimintavaihtoehto: rauhallinen, sopeutuva strategia, seurailija - keskitasoinen ammattitaito - luotettavuus (palvelualan ammattitaito) ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 13

16 2.2. Tekniikka uudistaa yritykset Lähtöoletukset: Perinteinen teollisuus uudistuu ja uutta myös pienimuotoista teollisuutta syntyy sen liepeille. Saadaan aikaan menestyksellisiä teknologian sovellutushankkeita. Panostetaan koulutukseen, jonka ohjelma palvelee syntyviä tarpeita. Hallinto uudistuu verkottuen ja keventyen. Tamperetta opitaan käyttämään tiedon lähteenä. Seuraukset: UPM:n perilliset eli nykyiset teollisuusyritykset tunnetaan ja niitä arvostetaan. Väestön ikärakenteen taantuminen pysähtyy. Valkeakosken asema vahvistuu. Perinteiset ajattelumallit haastetaan. Nuorten rooli tässä skenaariossa: Oppilaitosyhteistyö. Nuoret ryhtyvät yrittäjiksi heti valmistuttuaan. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö lisääntyy. Nuoret ovat kokeilunhaluisia kokeilijoita, jotka uudistavat olemassaolevaa liiketoimintaa. Nuorilta odotetaan prosessiasiantuntemusta. Nuorilta toivotaan teollista prosessiosaamista. Nuorten tehtävinä ovat tiedonhankinta, -hallinta ja -välittäminen. Nuorilta toivotaan kulttuuriosaamista. Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Erikoistuva, verkottuva ja usealle palveluita tuottava nuori on menestyjä. Menettäjinä ovat ne, jotka eivät osaa tehdä kunnon laatua. Asiantuntija Prosessityöntekijä Myynti- tai markkinatyöntekijä Kouluttaja Tiedottaja Tietojohtaja Kehittäjä Yrittäjä 14 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

17 Kapteeni kentällä ja työssä Liisa Kukkulamminsalmi aiheutti ongelmia, tosin vain silkkipainossa ja sielläkin ainoastaan pitkän nimensä takia. Valkeakosken Hakassa pikkutytöstä asti pelannut Liisa oli oikeasti ongelmien vastakohta. Hän oli tyttö, josta kenenkään oli vaikea olla pitämättä. Hänen todistuksensa keskiarvo lähenteli kymmentä, hän oli urheilullinen ja kaiken lisäksi Liisalle oli suotu myös sosiaalisen kanssakäymisen lahjoja, jotka torjuivat tämänkaltaisiin ihmisiin niin monesti liitettäviä kateuden tuntoja. Liisan laji oli jalkapalloilu, jota hän pelasi isoveljensä kanssa jo ollessaan vaahtosammuttimen kokoinen. Joukkueessa hänen pelipaikakseen vakiintui keskikenttä, ja kapteenin nauha olikin eräänlainen kunnianosoitus hänen pelisilmästään ja pelinlukutaidostaan. Hän ei ollut ikinä maalihai, vaan pikemminkin pelinrakentaja, joka tarjosi muille herkullisia keskityspalloja. Hän oli joukkuepelaaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Joku sanoikin joskus, että hänen ainoa puutteensa kentällä oli se, ettei hän osannut tuulettaa omille suorituksilleen tarpeeksi. Hänen kaveripiirinsä koostui suurimmaksi osaksi jalkapalloilijoista. Etenkin parhaat ystävät, Kaisa ja Satu, muodostivat yhdessä Liisan kanssa tyttötrion, joka liikkui yhdessä käytännössä koko ajan. Nurmikentän ja koulun lisäksi Liisan ahkeruus jatkui työelämässä. Hän meni kesätöihin paikalliseen kartonkitehtaaseen ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana. Opiskellessaan Tietotien ammattikorkeakoulussa tuotantotaloutta hän pääsi kesäisin näyttämään kyntensä myös vuoromestarina. Hänen kesätöitään jatkettiin joka vuosi syyskuuhun asti. Myös lopputyönsä hän teki tilaustyönä tehtaalle. Perinteinen teollisuus oli kovassa iskussa, ja vielä vuosituhannen alussa keskustelua herättäneet irtisanomispäätökset tuntuivat nyttemmin kummallisilta. Perinteisen teollisuuden oheen oli noussut myös uutta, teollisuutta tukevaa yrittäjyyttä. Kasvuvetureina toimivat erityisesti Holmin alue sekä kampusalue yrityspuistoineen. Yrittäjyys oli Liisalle tuttu myös koulusta, sillä se oli kuulunut opintovaatimuksiin jo yläasteella. Vaikka hän tiesikin, ettei kyseessä ollut helpoin mahdollinen uravaihtoehto, oli hän aina pitänyt korvansa ja silmänsä auki siihen suuntaan. Etenkin yrittäjyyden tuoma vapaus kiinnosti Liisaa. Osaamista ja mielenkiintoa tukivat myös ammattikorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineopinnot. Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä syntyi erään cup-ottelun jälkeisessä saunaillassa, jossa hän, lääkäriksi itsensä lukenut Kaisa ja bioteknologiaa opiskellut Satu puhelivat tulevaisuudesta. Jossain vaiheessa turinoissa päädyttiin nanoteknologiaan alati kasvavaan teollisuudenalaan. Vaikka Liisan oma tietämys nanoteknologiasta oli rajoittunut, tunsi hän alalla olevan mahdollisuuksia. Niistä näistä alkanut keskustelu johti vuotta myöhemmin uuden yrityksen syntymiseen. Ensimmäiset sopimuksensa naiskolmikon perustama yritys solmi kampusalueella sijaitsevan yrityspuiston yrittäjien kanssa. Kyseessä oli tilaustutkimus, jossa tuore yritys kartoitti asiakasyrityksilleen potentiaalisia nanoteknologiaan liittyviä terveysuhkia. Muutenkin alaan liittyvien turvallisuus ja terveyskysymysten selvittäminen kiinnosti asiakkaita ja kysyntää riitti. Siinä missä Kaisa ja Satu toivat yritykseen biologista ja lääketieteellistä osaamista, oli Liisan vastuulla työ- ja opiskeluelämässään saavuttama prosessiosaaminen ja koordinaatiotaito. Yhteistyö oli saumatonta alusta lähtien. Työtä tehtiin aluksi etätyönä, ja käytännössä yrityksen toimisto sijaitsi kovalevyillä ja reissasi energisten yrittäjien mukana kannettavissa tietokoneissa. Vuotta myöhemmin hyvän startin saanut yritys hankki omat toimitilat tutulta kampusalueelta, joka oli kasvanut yli neliön toimistokompleksiksi. Ilman yhteiskunnan ja EU:n merkittävää tukea uusien yrittäjien tukemiseen heidän yrityksensä olisi voinut jäädä pelkäksi puheeksi, sillä käynnistyvä nanoteknologian yritys tarvitsi runsaasti alkupääomaa. Satsaus tulevaisuuteen oli yhteiskunnan kannalta kannattava sijoitus, sillä nyttemmin yritys kuuluu Valkeakosken suurimpiin veronmaksajiin. Yritys tekee kiinteää yhteistyötä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kupeeseen syntyneen bioteollisen yrityskeskuksen kanssa. Vuoden naisyrittäjäpalkinnolla jo viiden ensimmäisen vuoden jälkeen palkittu yritys on onnistunut laajentamaan toimintojansa runsaasti. Vuonna 2026 palkkalistoilla oli 40 vakituista työntekijää sekä saman verran projektityöntekijöitä. Jalkapallo kiinnostaa edelleen. Nykyisin Liisa toimii entisen joukkueensa juniorivalmentajana. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 15

18 2.2. Tekniikka uudistaa yritykset Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat Vahvuudet Teollinen historia Asenteet valmiit Vanha teollisuusympäristö soveltuu uudelle Vanhat rakenteet pysyvät Lupaprosessi Heikkoudet Panostuksen (raha) saanti toteutukseen Nykytuottavuuden parantamiseen iso kynnys Uusi teollisuus ei sovellu vanhaan teollisuusympäristöön Teoreettinen osaaminen Mahdollisuudet Opetuspaperikone Koulutus uudistuu yleispätevämmäksi EU:n pilotit Muuttovoittoa, nuoria Alihankintayritykset joustavia Verkostoituminen Uhkat Uusi tuotannon ulosliputus tulevaisuudessa Ei saada riittävää elinkeinojen kirjoa Ei sittenkään työllistä Monoliittisuus 16 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

19 Toimintavaihtoehdot ja osaamisalueet Hyökkäävä toimintavaihtoehto: aggressiivinen, ennakoiva strategia, pioneeri Skenaario: kilpailijan tunteminen, verkottuminen, ansaintalogiikka, ydinbisnes, kouluttautuminen II Tekniikka uudistaa yritykset Puolustava toimintavaihtoehto: rauhallinen, sopeutuva strategia, seurailija - Kuntasidonnaista, menestystuotteella kustannus huonommille. - Ei luovu mistään. Toimii yksin. ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT 17

20 2.3. Palveluyrittäjyys nousuun Lähtöoletukset: Maaseutuyrittäjyys kasvaa ja saa myös uusia muotoja osittain EU:n tukipolitiikan avulla. Matkailu kasvaa merkittäväksi työllistäjäksi. Maakunnallinen kulttuuri koetaan tärkeäksi ja sen palveluita kehitetään. Luonnonarvoja korostetaan. Hallinnon integraatio etenee näistä lähtökohdista. Tamperetta ja myös Valkeakoskea siedetään vain välttämättömän verran. Seuraukset: Teollisuus jatkaa taantumistaan. Ikärakenne keskuksissa taantuu. Maaseutuasumisen mallia kehitetään. Maakunnan kasvun painopiste siirtyy etelään. Palvelusta rakennetaan alueelle omaleimainen brändi. Statusta saadaan iäkkäiden kuuluisuuksien palvelusta. (Gerassic Park) Nuorten rooli tässä skenaariossa: Menestyjinä ovat kielitaitoiset, palveluhenkiset maaseutuyrittäjät. Kohderyhmänä ovat kansainväliset matkailijat ja ikäihmiset. Menettäjiä ovat ne, jotka määrittelevät ikäihmiset kapeasti mummoiksi. Erikoistuneen koulutuksen valinta Palvelukulttuurin luominen Kansainvälisyys ja kielitaito, työssä oppiminen, henkinen joustavuus Kulttuurin ja liiketoiminnan yhdistäminen Luonnonvarojen ja liiketoiminnan yhdistäminen Nuorten tehtävät ja ammatit tässä skenaariossa: Matkailualan moniosaaja, käteväkätinen mökkitalkkari, elämysyrittäjä Asiantuntija/etätyö Kauppa ja markkinointi Hoivatyön ammattiosaaja Paikallis- ja aluehallinto 18 ETELÄ-PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi. Tarja Meristö V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous

Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi. Tarja Meristö V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi Tarja Meristö 10.11.2008 V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous Taustaksi: Tulevaisuudentutkimuksen oletukset TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Kuopio 1.11.2017 TODENNÄKÖISYYS 1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET

TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET Skenaarioprosessi strategian rakentamisen ja innovaatioprosessin tukena Tutkijan työkalut haasteisiin vastaamiseksi alustus 28.11.2006 Yritysfuturologi, KTT Tarja

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ TO 17.11.2009 ENNAKOINTIKAMARI LVIS Johanna Aholainen HELEN KONSERNI esittely Helen konserni on energia-alan osaaja, joka

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää

Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea yliopettaja, hyvinvointi- ja liiketoimintaosaaminen 26.3.2014 Tulevaisuusfoorumi 3 www.laurea.fi

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Metsäalan menestysstrategia Suomessa Anssi Niskanen Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Sisältö: 1. Perusmetsäsektori ja uudet mahdollisuudet 2. Menestysstrategian elementtejä 3. Osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Messuan Historia. on nis tuu.

Messuan Historia. on nis tuu. on nis tuu. Messua - kunnianhimoa ja yrittämistä vuodesta 1961 Messuan juuret kumpuavat 1960-luvulta, kun jo kolmannen polven omistajiemme Eriikka Kalliokosken ja Jonna Simolan isoisä Esko Arvelin perusti

Lisätiedot

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta 12.05.2011 Juha Ala-Mursula, BusinessOulu Juha Ala-Mursula Tästä aion puhua Business Oulu Burning platform: työttömyys Kuntien sosilaalimenojen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Suomi globaalissa yhteisössä Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos Suomen riippuvuus kansainvälisestä kaupasta

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Rohkeasti uuteen ammattiin Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Miten toimittava, jotta rohkeus kasvaisi? 1. Tunnustettava aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

KAIVOSSEMINAARI. Kari Mattila

KAIVOSSEMINAARI. Kari Mattila Kari Mattila KAIVOSSEMINAARI Insinööri; logistiikka ja ympäristöjohtaminen Osaamisen kehittäjä; kouluttaja ja konsultti Osaamisen johtaminen; yrittäjä, koulutuspäällikkö ja rehtori Kullan etsijä, hiekan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI?

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Ari Karjalainen, Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä Arctic Geoinvest Kick Off 13.6.2017 MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Orientaatio Idean kehittäminen yrityksen kypsyyden mukaan Start-up

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke Tampereella 6.9.2013 Virpi Launonen Miksi? Jatkuva muutos Uusi järjestelmä, sähköiset aineistot vain osa muutoksesta Eläköityminen,

Lisätiedot

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy 23.11.2016 Isot globaalit muutokset ja valtasiirtymät Teollisuuden työpaikat siirtyneet Kiinaan Kasvun keskukset

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11. Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.2017 Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot